ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «Διυπουργικές σχέσεις κατά την άσκηση δημόσιων πολιτικών. Σο παράδειγμα της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» Επιβλέπουσα: Άννα Αναγνωστοπούλου πουδαστής: Νικόλαος Πανουτσόπουλος ΑΘΗΝΑ

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ Ευχαριστίες.. 2 Περίληψη. 3 Λέξεις Κλειδιά.. 4 Abstract... 5 υντομογραφίες... 7 Εισαγωγή. 8 Κεφάλαιο Πρώτο 1.1. Τπουργεία και διυπουργικές σχέσεις κατά την άσκηση δημόσιων πολιτικών υντονισμός και διυπουργικές σχέσεις Η περίπτωση της Ελλάδας Μορφές συντονισμού Διυπουργικός συντονισμός Προβλήματα και ευκαιρίες.. 20 Κεφάλαιο Δεύτερο 2.1. Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς υνταγματικές διατάξεις Διεθνείς υμβάσεις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφάλαιο Σρίτο 3.1. Διατηρητέα κτίσματα Ορισμός υναρμόδιοι φορείς προστασίας υναρμόδια Τπουργεία ΤΠ.ΠΟ υναρμόδια Τπουργεία ΤΠΕΦΨΔΕ Τπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης Διατηρητέα κτίρια Προβλήματα που αναφύονται στις διυπουργικές σχέσεις Κεφάλαιο Σέταρτο 4.1. Παραδοσιακοί οικισμοί Αρμόδιοι φορείς ΤΠΕΦΨΔΕ Νομικά ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των παραδοσιακών οικισμών υναρμόδια Τπουργεία Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης Τπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Παραδοσιακοί οικισμοί Προβλήματα που αναφύονται στις διυπουργικές σχέσεις Κεφάλαιο Πέμπτο 5.1. υμπεράσματα Προτάσεις.. 70 Βιβλιογραφία 78 Παράρτημα

3 Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω προσωπικά την κ. Άννα Αναγνωστοπούλου, επιβλέπουσα του συγκεκριμένου πονήματος και Προϊσταμένη του Σμήματος Πολιτισμού του ΙΝ.ΕΠ., για τις πολύτιμες κατευθύνσεις και τη βοήθεια που μου έδωσε. Ως πλήρης γνώστης του θέματος αποτέλεσε πηγή συνεχούς και ουσιαστικής πληροφόρησης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί της. Ευχαριστώ επίσης θερμά τους: Αλέξανδρο Θεοχαρόπουλο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Σεχνικών Έργων του Τπουργείου Πολιτισμού (ΤΠ.ΠΟ) Αθηνά Χριστοφίδου Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Τπουργείου Πολιτισμού (ΤΠ.ΠΟ) Κωνσταντίνο Χαραυγή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Τποδομών στο Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Πρασά Προϊστάμενο Σμήματος Διατηρητέων Κτιρίων και Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος στο Τπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γεώργιο Γκανασούλη Προϊστάμενο Σμήματος Παραδοσιακών Οικισμών στο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΧΩΔΕ) Νικόλαο Ξυντάρη Σμήμα Παραδοσιακών Οικισμών στο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΧΩΔΕ) / Αναπληρωματικό εκπρόσωπο του ΤΠΕΧΩΔΕ στο Κ.Α.. Γεώργιο Ράμμο Σμήμα Παραδοσιακών Οικισμών στο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΧΩΔΕ) Βάντα Αλεκτορίδου Διεύθυνση Νεώτερης και ύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Τπουργείου Πολιτισμού (ΤΠ.ΠΟ) Μάρω Ευαγγελίδου Πολεοδόμο Χωροτάκτη, Τπεύθυνη Σομέα Ειδικών Μελετών στον Οργανισμό Ρυθμιστικού χεδίου Αθήνας (ΤΠΕΧΩΔΕ) Κατερίνα Κολοτούρου, Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων, Πρόγραμμα «Πρόσοψη» Σέλος δεν θα μπορούσα ποτέ να ξεχάσω τη σύντροφο της ζωής μου Αντιγόνη. Η ζεστή και γλυκιά της παρουσία αποτελεί ανεξάντλητη πηγή δύναμης. Σην ευχαριστώ, γιατί προσδίδει νόημα και ουσιαστικό περιεχόμενο σε κάθε μέρα που περνάει. Σην ευχαριστώ απλά γιατί υπάρχει δίπλα μου. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΧΗ κοπός της παρούσης είναι η διερεύνηση των διυπουργικών σχέσεων στον τομέα άσκησης της δημόσιας πολιτικής προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. την αρχή θα επιχειρηθεί μία συνοπτική θεωρητική προσέγγιση ορισμένων εννοιών (Τπουργείο, δημόσια πολιτική, μοντέλα ταξινόμησης των διοικητικών δομών, μορφές διυπουργικών σχέσεων, έννοια και διαφορετικές εκδηλώσεις του διυπουργικού συντονισμού). Θα παρουσιαστούν διαχρονικά οι διάφοροι μηχανισμοί συντονισμού του κυβερνητικού έργου στη χώρα μας (συλλογικά όργανα, επιτελικές υπηρεσίες, κύκλοι πολιτικής, πολιτικό γραφείο πρωθυπουργού, κ.ο.κ.), οι εγγενείς αδυναμίες του διοικητικού συστήματος που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια ενός οργανισμού όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψς έννοια η αρχιτεκτονική κληρονομιά αναφέρεται στη μορφή εκείνη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία συνδέεται με τον χώρο και αποτελεί την μαρτυρία της ατομικής και συλλογικής ύπαρξης και δραστηριότητας του ανθρώπου και έκφραση της πνευματικής και καλλιτεχνικής εξέλιξης του. Λόγω της έκτασης του αντικειμένου θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα στοιχεία της και πιο συγκεκριμένα στα διατηρητέα κτίρια-μνημεία και τους παραδοσιακούς οικισμούς. Ψς διατηρητέα χαρακτηρίζονται μεμονωμένα κτίρια, τμήματα ή συγκροτήματα κτιρίων ή σε συνδυασμό με στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής, και αισθητικής σημασίας και φυσιογνωμίας τους. Παραδοσιακός οικισμός είναι κάθε ομοιογενές σύνολο αστικών ή αγροτικών κατασκευών, το οποίο λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού ή ιστορικού ενδιαφέροντός του είναι άξιο κρατικής προστασίας. Σο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα βασίζεται στο άρθρο 24 του υντάγματος του 1975/86/01. ε διεθνές επίπεδο πρωτοποριακή υπήρξε η ύμβαση της Γρανάδας το 1985, ενώ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα και δράσεις με σκοπό την προβολή και ανάδειξη στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε κοινοτικό επίπεδο. Σο ισχύον νομοθετικό καθεστώς προστασίας των διατηρητέων κτιρίων και παραδοσιακών οικισμών δημιουργεί μία επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ τεσσάρων Τπουργείων (Πολιτισμού, ΠΕΦΨΔΕ, Μακεδονίας Θράκης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής). Οι συγκεκριμένοι 4

5 φορείς λειτουργούν βάσει διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων και διοικητικών διαδικασιών. Σο ΤΠ.ΠΟ για παράδειγμα ακολουθεί τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002), ενώ τα υπόλοιπα υπουργεία τις προβλέψεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Οι διυπουργικές σχέσεις στον τομέα της προστασίας της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς παρουσιάζουν εμφανείς αδυναμίες, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: κατακερματισμός και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, υπηρεσίες που λειτουργούν ως στεγανά, ανυπαρξία μηχανισμών συντονισμού και οριζόντιων διοικητικών δομών, πολυνομία και δαιδαλώδης νομοθεσία, απουσία ικανών ελεγκτικών μηχανισμών, χρόνια αδυναμία του κρατικού προϋπολογισμού, υπηρεσίες με ποιοτικές και ποσοτικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργία στον πολίτη ελλείμματος εμπιστοσύνης και αισθήματος ανασφάλειας δικαίου με αποτέλεσμα έκνομες συμπεριφορές, κ.ο.κ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ανεπαρκής προστασία των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, τη διευκόλυνση του διυπουργικού συντονισμού και τη διαμόρφωση μίας συνεκτικής και συγκροτημένης δημόσιας πολιτικής προτείνονται συνοπτικά τα εξής: α) ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού β) κατάργηση των χωρικών υπουργείων και συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε ένα νέο Τπουργείο Περιβάλλοντος και Φωροταξίας γ) ενίσχυση των συναρμόδιων υπηρεσιών και διεπιστημονική στελέχωσή τους δ) σύσταση Ενιαίου Υορέα ή εναλλακτικά σύσταση κύκλων πολιτικής ή λειτουργία διυπουργικών επιτροπών ε) αύξηση της χρηματοδότησης των ΤΠ.ΠΟ και ΤΠΕΦΨΔΕ χωρίς αύξηση της φορολογίας και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού στ) δημιουργία Εθνικού Χηφιακού Αρχείου Μνημείων ζ) εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η) ενίσχυση του θεσμού της κοινωνικής διαβούλευσης κ..ο.κ. Η σύνταξη της παρούσης βασίστηκε μεθοδολογικά σε πρωτογενείς (ύνταγμα, διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικό δίκαιο, νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας) και δευτερογενείς πηγές (βιβλιογραφία, αρθρογραφία στον Σύπο, δικτυακοί τόποι υπουργείων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων). Σέλος ιδιαίτερα σημαντικό υλικό, όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες, αντλήθηκε από συνεντεύξεις στελεχών των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων). Λέξεις Κλειδιά: Τπουργεία, δημόσια πολιτική, λειτουργική εξειδίκευση, καταμερισμός εργασίας, Διοίκηση, κάθετη και οριζόντια οργάνωση, τομεακά υπουργεία, διυπουργικές σχέσεις, συναρμοδιότητα, επικάλυψη αρμοδιοτήτων, αρμοδιότητα, σχέσεις εξουσίας, πολιτική ηγεσία, γραφειοκρατία, γραφειοκρατικοσυντεχνιακή νησίδα, θεωρία της 5

6 εδαφικής αναλογίας, κλίμακα Guttmann, διυπουργικός συντονισμός, συλλογικά όργανα, επιτελικές υπηρεσίες, διυπουργικές επιτροπές, κύκλοι πολιτικής, πολιτικό γραφείο πρωθυπουργού, Ενιαίος φορέας, εκτελεστικές υπηρεσίες, Ενιαίο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, κοινωνική διαβούλευση, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κίνητρα, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, κατακερματισμός δομών, ρυθμιστική ικανότητα του κράτους, πολιτιστική κληρονομιά, αρχιτεκτονική κληρονομιά, πολιτιστικό περιβάλλον, διατηρητέα κτίρια μνημεία, ιδιοκτήτες, παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία, ανάπλαση, ανάδειξη, αποκατάσταση, προστασία, χαρακτηρισμός και αποχαρακτηρισμός μνημείου, διαφύλαξη, ολοκληρωμένη συντήρηση, αναστήλωση, μεταφορά συντελεστή δόμησης, φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, απαλλοτριώσεις, οριστική η προσωρινή δέσμευση χρήσης γης Ε.Σ.Ε.Ρ.Π.., Ε.Σ.Π.Α., ΤΠΕΦΨΔΕ, Ε.Π.Α.Ε., Κ..Φ.Ο.Π., Α.Π.Α.., Κ.Α.., Κ..Ν.Μ., Σ.Ε.Ε., Γ.Π..,.Φ.Ο.Ο.Α.Π., ΙΝ.ΕΠ,.Α.Δ.Α..,.Ε.Α., τπ, τε, ΑΚΦ, Σοπικά υμβούλια Μνημείων, Τπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Τπουργείο Πολιτισμού, Τπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Τπουργείο Περιβάλλοντος και Φωροταξίας, ύνταγμα, άρθρο 24, ύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Γρανάδα 1985), Ν. 3028/2002, Ν. 1577/1985, Ν. 2831/2000, Ν. 2508/1997, Ν. 2742/1999, Γ.Ο.Κ., Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. ABSTRACT Topic of this essay is the issue of intergovernmental relations between government bodies (Ministries) in the exercise of a specific public policy, which is the protection of architectural heritage. We will focus our attention on specific elements like the listed buildings, traditional settlements, sites of historical interest and conservation areas. Firstly we will attempt a brief theoretical approach of relative concepts such as public policy, intergovernmental affairs and coordination. Following that there will be a presentation of different forms of coordination mechanisms that have been implemented within the Greek political system. We will also examine the weaknesses of the administrative system that stand in the way of a more cohesive government policy and the opportunities presented by the European integration. 6

7 The protection of listed buildings and traditional settlements creates a typical case of co-responsibility between four competent Ministries. These are the Ministry of Culture, the Ministry of Environment, Planning and Public Works, the Ministry of Marinetime, the Aegean and Island Policies and the Ministry of Macedonia and Thrace. There will be a brief examination of the statutory framework, international conventions and European policies and the administrative procedures followed by the agencies of the specific public bodies. We will also present the various problems created by the overlapping competencies from the citizen s point of view. Last but not least various proposals are made that in our opinion will greatly contribute towards an integrated government policy concerning listed buildings and traditional settlements. This survey was methodologically based on primary (the Greek Constitution, international conventions, legislation) and secondary sources (websites of government or NGO s, the Press). Important material was also collected by interviewing several executive officials in the competent Ministries. 7

8 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ Γ.Π.. Γ.Ο.Κ. Δ.Α.Ν..Μ. Δ.Β.Μ.Α. Δ.Ε.Ε.Α.Π. Δ.Ε.Η. Δ.Ν.Π.Κ. Δ.Ν..Α.Κ. Ε.Β.Α. Ε.Ε. Ε.Ε.Α.Ε. Ε.Μ.Π. Ε.Ν.Μ. Ε.Ο.Σ. Ε.Π. Ε.Π.Α.Ε. Ε.Σ.Ε.Ρ.Π.. Ε.Σ.Π.Α. Κ.Α.. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Κ.Π.. ΚΠΖ Κ..Ν.Μ. Κ..Φ.Ο.Π. ΙΝ.ΕΠ. Μ.Κ.Ο. Μ..Δ. Ο.Σ.Ε. Ο.Η.Ε. Π.Δ.Ε. Π.ΟΜ.ΙΔ.Α..Α.Δ.Α. ΑΚΦ.Ε.Α..Ε.Κ. Γενικό Πολεοδομικό χέδιο Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεοτέρων και ύγχρονων Μνημείων Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Νεότερης και ύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιτροπή Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικών Ελέγχων Ειδικό Σαμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικό Αρχαιολογικό υμβούλιο Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κεντρικό υμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικό υμβούλιο Φωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Μη Κυβερνητική Οργάνωση Μεταφορά υντελεστή Δόμησης Οργανισμός Σηλεπικοινωνιών Ελλάδας Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ύλλογος Αρχιτεκτόνων, Διπλωματούχων, Ανωτάτων χολών. Ευρωχωροταξικό χέδιο ύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων υνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας τε υμβούλιο της Επικρατείας τπ.φ.ο.ο.α.π. υνήγορος του Πολίτη χέδιο Φωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ανοικτών Πόλεων.Φ.Ο.Π. υμβούλιο Φωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Σ.Ε.Ε. Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τ.ΜΑ.Θ. Τπουργείο Μακεδονίας-Θράκης ΤΠ.ΠΟ. Τπουργείο Πολιτισμού Τ.ΠΕ.ΦΨ.ΔΕ. Τπουργείο Περιβάλλοντος, Φωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υ.Μ.Α.Π. Υόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας DCMS Department of Culture Media and Sports UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 8

9 ΕΙΑΓΨΓΗ ε μία χώρα με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, όπως η Ελλάδα, ο πολιτισμός θα έπρεπε να αποτελεί έναν από τους ζωτικότερους τομείς δημόσιας πολιτικής. Ξεχωριστό κομμάτι αυτού του πολιτιστικού πλούτου αποτελούν στοιχεία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, όπως τα διατηρητέα κτίρια και οι παραδοσιακοί οικισμοί. Η αποτελεσματική προστασία, ένταξη και ενεργοποίηση τους σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο αστικό οικιστικό περιβάλλον θα συντελούσε σε μεγάλο βαθμό στην αισθητική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η προβολή, ανάδειξη και κατάλληλη αξιοποίησή τους θα μπορούσε να εξελιχθεί σε βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, στη μόνη γνήσια «βαριά μας βιομηχανία». Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η λειτουργία ενός σαφούς και αυστηρού θεσμικού πλαισίου προστασίας, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τα δεδομένα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. κοπός αυτού του πονήματος είναι η μελέτη των διυπουργικών σχέσεων στον τομέα άσκησης των δημόσιων πολιτικών. Ψς παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την προστασία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Βέβαια λόγω της έκτασης και συνθετότητας του θέματος θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε στοιχεία αυτής, όπως τα διατηρητέα κτίρια και οι παραδοσιακοί οικισμοί. Δυστυχώς η περίπτωση που θα μας απασχολήσει αποτελεί κλασσικό παράδειγμα προβληματικής λειτουργίας των διυπουργικών σχέσεων και αποσπασματικής εφαρμογής μίας δημόσιας πολιτικής. Είναι εμφανή τα χαρακτηριστικά συμπτώματα μίας ελληνικής «διοικητικής ασθένειας» : κατακερματισμός και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, υπηρεσίες που λειτουργούν ως στεγανά, ανυπαρξία μηχανισμών συντονισμού και οριζόντιων διοικητικών δομών, πολυνομία και δαιδαλώδης νομοθεσία, απουσία ικανών ελεγκτικών μηχανισμών, χρόνια αδυναμία του κρατικού προϋπολογισμού, υπηρεσίες με ποιοτικές και ποσοτικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργία στον πολίτη ελλείμματος εμπιστοσύνης και αισθήματος ανασφάλειας δικαίου με αποτέλεσμα έκνομες συμπεριφορές, κ.ο.κ. Αποτέλεσμα όλων αυτών των φαινομένων είναι η ανεπαρκής προστασία των συγκεκριμένων στοιχείων της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Θα ξεκινήσουμε την μελέτη μας με μία συνοπτική θεωρητική προσέγγιση ορισμένων εννοιών (δημόσια πολιτική, μοντέλα διυπουργικών σχέσεων, έννοια του συντονισμού, εφαρμοσμένοι μηχανισμοί διυπουργικού συντονισμού στην Ελλάδα, προβλήματα και ευκαιρίες για την επιτυχημένη εφαρμογή τους). τη συνέχεια θα περιγράψουμε τις 9

10 συναρμοδιότητες που δημιουργούνται στον τομέα της προστασίας των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και τα προβλήματα που προκύπτουν, αναφέροντας ταυτόχρονα και συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων. Σέλος θα προταθούν ορισμένες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μία συνεκτική και σφαιρική κυβερνητική πολιτική, όσον αφορά την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. 10

11 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ 1.1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΦΕΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ Σα Τπουργεία αποτελούν βασικές οργανωτικές μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για «πολιτικο-διοικητικές ενότητες, στις οποίες αφενός κατανέμεται το κυβερνητικό έργο και αφετέρου εξασφαλίζουν την πολιτική εποπτεία του έργου αυτού μέσω της πολιτικής τους ηγεσίας. Αποτελούν δηλαδή μονάδες που συνδυάζουν τη λειτουργική εξειδίκευση σε ορισμένα αντικείμενα της κρατικής δραστηριότητας με τη γραφειοκρατική οργάνωση και τεχνογνωσία αλλά και με την οργάνωση της πολιτικής (κυβερνητικής) ευθύνης για τη λειτουργία τους» [Κ. πανού, 2000 : 28]. Κάθε υπουργείο αναλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένης δημόσιας πολιτικής. Δημόσια πολιτική είναι «το προϊόν της λειτουργίας του πολιτικο-διοικητικού συστήματος υπό μορφή κανόνων, κανονισμών, νόμων, διοικητικών αποφάσεων και περιλαμβάνει μέσα, στόχους και διαδικασίες εφαρμογής» [πανού, 2000]. ύμφωνα με ένα άλλο ορισμό δημόσια πολιτική είναι «το σύνολο των θεμελιωδών «κρατικών» (δηλαδή με την ευρεία έννοια του όρου δημόσιων) αποφάσεων, πράξεων και λειτουργιών που αναφέρονται σε αντίστοιχα δημόσια προβλήματα (λ.χ. υγεία, ασφάλεια, οικονομικές σχέσεις, εκπαίδευση, περιβάλλον, πολιτισμός)» [Μ. Δεκλερής, 1989, σελ. 245]. Σέλος μπορούμε συνοπτικά να πούμε ότι «public policy also may be viewed as whatever governments choose to do or not to do» [J.Anderson, 2003 : 2]. Κάθε δημόσια πολιτική «αποτελεί το τυχαίο προϊόν της αντιπαράθεσης μιας σειράς δυνάμεων, με αντιφατικές λογικές και στρατηγικές που συγκρούονται και διαπραγματεύονται στη διάρκεια μιας μακράς και περίπλοκης διαδικασίας». Αποτελούν μία δυναμική μορφή παρέμβασης στην κοινωνική και οικονομική ζωή και αποσκοπούν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. την προσπάθειά τους αυτή εξισορροπούν συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα και επιδιώξεις οριοθετώντας προτεραιότητες και στόχους. ε κάθε δημόσια πολιτική μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαδοχικά στάδια: α) της επιλογής ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις, διαδικασία γνήσια πολιτική, η οποία λαμβάνεται από την κυβέρνηση και β) της υλοποίησης και εφαρμογής, η οποία τυπικά εμπίπτει στις αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης. ε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε, ότι η συγκεκριμένη διάκριση καθηκόντων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητή. Οι διοικητικοί δρώντες έχουν στη διάθεσή τους τεχνογνωσία, πόρους και μέσα, που τους επιτρέπουν συχνά να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στην διαμόρφωση μίας δημόσιας πολιτικής [J.Chevallier, 1993 : 459, 488]. 11

12 Επιστρέφοντας στα Τπουργεία ο καταμερισμός της κυβερνητικής δραστηριότητας μεταξύ τους διέπεται από ορισμένα κριτήρια. Μέχρι σήμερα στα πλαίσια της διοικητικής επιστήμης έχουν επιχειρηθεί πολλές προσπάθειες ταξινόμησης των οργανωτικών δομών. Για παράδειγμα την περίοδο του Μεσοπολέμου οι Urwick και Gullick διατύπωσαν τη θεωρία της λειτουργικής διάκρισης μεταξύ των διοικητικών μονάδων. υγκεκριμένα καθορίζουν τέσσερα κριτήρια «ορθολογικού» καταμερισμού εργασίας και αρμοδιοτήτων: Σο γεωγραφικό κριτήριο του σκοπού. Βάσει αυτού η κρατική επικράτεια διαιρείται σε επιμέρους γεωγραφικές ενότητες.. Η εποπτεία και ο συντονισμός κάθε δημόσιας πολιτικής σε αυτές τις ενότητες ανατίθεται σε συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα Σο κριτήριο του σκοπού. τις αρμοδιότητες κάθε διοικητικής δομής συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες ενός συγκεκριμένου τομέα δημόσιας πολιτικής Σο κριτήριο του κοινού. Βάσει αυτού κάθε διοικητική δομή αναλαμβάνει τις υποθέσεις συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών Σο κριτήριο της μεθόδου παρέμβασης. ύμφωνα αυτό ορισμένες διοικητικές δομές είναι υπεύθυνες για τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής που συνδέονται μεταξύ τους όχι βάσει των στόχων αλλά της ομοιογένειας των μεθόδων (π.χ. διαχείριση προσωπικού) [Κ. πανού, όπ. παρ. : 31-32]. Σα κριτήρια ορθολογικού καταμερισμού εργασίας των Gullick και Urwick έχουν αποδειχτεί σε μεγάλο βαθμό τεχνητά. Η βαθμιαία διόγκωση των κρατικών δραστηριοτήτων και του κρατικού παρεμβατισμού μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ως επακόλουθο την στενή συνάφεια και αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων τομέων της διοικητικής δραστηριότητας. Για αυτόν το λόγο επικρατέστερο κριτήριο θεωρείται πλέον η λειτουργική εξειδίκευση μεταξύ των υπουργείων και των υπηρεσιών τους. Κάθε οργανωτική μονάδα της Διοίκησης ασχολείται με συγκεκριμένο τομέα δημόσιας πολιτικής (παιδεία, πολιτισμός, περιβάλλον). Αυτή η καθ ύλη διαίρεση του πολιτικοδιοικητικού μηχανισμού προτείνει τέσσερις ομάδες υπουργείων: Διοικήσεις άσκησης κυριαρχίας (διεθνείς σχέσεις, εσωτερικές υποθέσεις, δημόσια τάξη και δικαιοσύνη) Οικονομικές διοικήσεις (οικονομική πολιτική, ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες, βιομηχανία, εμπόριο, γεωργία) Κοινωνικές διοικήσεις (σχέσεις εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, προστασία της υγείας, περιβάλλον, ποιότητα ζωής) 12

13 Διοικήσεις αρμόδιες για θέματα πολιτισμού και παιδείας Σέλος στη Μεγάλη Βρετανία η έκθεση Fulton διακρίνει τέσσερις ομάδες υπουργείων μη συμφωνώντας απόλυτα με την προαναφερθείσα ταξινόμηση: οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά και «λοιπά» υπουργεία. Η λειτουργική εξειδίκευση στην υπουργική δραστηριότητα μπορεί να νοηθεί επίσης ως οριζόντια ή κάθετη. Η κάθετη οργάνωση δηλώνει, ότι υπάρχουν σαφώς διαχωρισμένοι τομείς αρμοδιοτήτων με τους οποίους είναι επιφορτισμένες συγκεκριμένες διοικητικές δομές, τα λεγόμενα τομεακά υπουργεία. Πρόκειται για τη συνηθέστερη μορφή οργάνωσης, η οποία αντλεί την προέλευσή της από τη Βεμπεριανή θεωρία περί δημόσιας διοίκησης. Από την άλλη πλευρά η οριζόντια οργάνωση αφορά το χειρισμό υποθέσεων και λειτουργιών κοινών σε όλα τα υπουργεία. Κλασικό παράδειγμα οριζόντιας δομής είναι το Τπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης [Κ. πανού, όπ. παρ. : 34-35]. Μολονότι οι αρμοδιότητες ενός υπουργείου ενδέχεται να είναι σαφώς προσδιορισμένες, η συνεχώς αυξανόμενη συνθετότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Διοίκηση και η στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ των τομέων της δημόσιας πολιτικής αναγκαστικά δημιουργούν συνάφεια αρμοδιοτήτων μεταξύ τομεακών υπουργείων. Πρόκειται για το συχνά εμφανιζόμενο στις διυπουργικές σχέσεις φαινόμενο της συναρμοδιότητας. υναρμοδιότητα είναι ο από κοινού χειρισμός συγκεκριμένων υποθέσεων από δύο ή περισσότερα υπουργεία. ε αυτή την περίπτωση απαιτείται συνεργασία, συντονισμός στη δράση των τομεακών υπουργείων και μία σφαιρικότερη προσέγγιση στον τρόπο επίλυσης των αναφυόμενων προβλημάτων. Τπάρχει όμως και το ενδεχόμενο ανταγωνισμού μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, ο λεγόμενος πόλεμος αρμοδιοτήτων. Οι διυπουργικές σχέσεις είναι σχέσεις εξουσίας, σχέσεις δηλαδή πολιτικές με την ευρεία έννοια του όρου. Εμπλέκουν τα συχνά αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα ατόμων και ομάδων στο εσωτερικό των δημόσιων υπηρεσιών. το πλαίσιο αυτό εμφανίζονται ανταγωνισμοί και συγκρούσεις για τον έλεγχο συγκεκριμένου τομέα κρατικής δραστηριότητας. την τελευταία περίπτωση η συναρμοδιότητα αποκτά αρνητικό χαρακτήρα και μπορεί να οριστεί ως επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Επικάλυψη δηλαδή σημαίνει είτε ότι δύο συναρμόδια υπουργεία λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς καμία απολύτως συνεργασία επί ενός κοινού θέματος είτε απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση για την αποφυγή συγκρούσεων. υγκεφαλαιωτικά, ενώ οι συναρμοδιότητες είναι μία πραγματικότητα στις διυπουργικές σχέσεις οι επικαλύψεις περιγράφουν μία αποτυχία, όσον αφορά τον απαραίτητο συντονισμό και συνεργασία για την άσκησή τους [Κ. πανού, όπ. παρ. : 40-42]. 13

14 O Downs περιγράφει αυτά τα φαινόμενα αμφισβητήσεων στις διυπουργικές σχέσεις δημιουργώντας το θεωρητικό σχήμα της εδαφικής αναλογίας. υνοπτικά, κάθε διοικητική μονάδα επιτελεί διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο παρέμβασης, αυστηρά οριοθετημένο σε σχέση με τις δραστηριότητες των υπολοίπων. Ο χώρος παρέμβασης χωρίζεται σε εδαφικές ζώνες ανάλογα με το βαθμό ελέγχου που έχει η διοικητική μονάδα στην αντίστοιχη πολιτική. Κατ αυτόν τον τρόπο έχουμε: α) τον πυρήνα, στον οποίο έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της δραστηριότητας β) την εσωτερική περιοχή, στην οποία ασκεί τον κυριότερο έλεγχο σε συνάρτηση όμως με και με άλλες διοικήσεις. ε αυτές τις ζώνες αναγκαστικά δημιουργούνται συγκρούσεις μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων για τον πλήρη έλεγχό τους με τη μορφή αγώνων αυτονόμησης. Εδώ υπεισέρχεται και η έννοια της εδαφικής ευαισθησίας, ιδιαίτερα σημαντική για την διοικητική συμπεριφορά γ) την ουδέτερη ζώνη, η οποία δεν ανήκει σε καμία διοικητική δομή και ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης. Η ανασφάλεια, η οποία δημιουργείται, όσον αφορά το χώρο παρέμβασης, έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια κάθε διοικητικής δομής να προασπίσει την «επικράτειά» της από την επιβουλή ή τις εισβολές άλλων ανταγωνιστικών διοικήσεων. Ο Downs διακρίνει δύο μεθόδους αντίδρασης: α) ο εδαφικός περιορισμός του χώρου παρέμβασης, ούτως ώστε να αποφύγει εχθρικές διεκδικήσεις (ή αλλιώς το σύνδρομο της «συρρικνωμένης βιολέτας». β) αμφισβήτηση των ανταγωνιστικών διοικήσεων και επεκτατική προσπάθεια διεύρυνσης της ζώνης επιρροής (σύνδρομο του «σούπερμαν»). Και οι δύο τακτικές έχουν μειονεκτήματα, καθώς σύμφωνα με την πρώτη αφήνονται ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες ενώ με τη δεύτερη δημιουργούνται με μαθηματική ακρίβεια συγκρούσεις. Δεν αποκλείεται βέβαια το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. Για παράδειγμα ένα υπουργείο μπορεί να ακολουθεί επιθετική τακτική για τη δημιουργία εντυπώσεων σε επίπεδο ρητορείας, ενώ στην πράξη η στρατηγική του είναι περισσότερο κατευναστική και πραγματιστική [Κ. πανού, όπ. παρ. : 43-45]. Η θεωρία της «εδαφικής αναλογίας» του Downs, μολονότι εξαιρετικά σχηματική, αποδίδει τη γενικότερη εικόνα των συγκρούσεων που δημιουργούνται στο πλαίσιο των διυπουργικών σχέσεων, όπως και τις αναφυόμενες αντιστάσεις ενάντια στις προσπάθειες αναδιάταξης των αρμοδιοτήτων. Ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων είναι η λειτουργία αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού. την επόμενη ενότητα θα επιχειρήσουμε μία συνοπτική περιγραφή της έννοιας του συντονισμού και των μορφών που μπορεί να αποκτήσει. 14

15 1.2. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΦΕΕΙ Ζητούμενο για την ορθολογική λειτουργία κάθε κυβέρνησης είναι η διατήρηση μίας στοιχειώδους ενότητας δράσης μέσω του συντονισμού των πολιτικών των επιμέρους υπουργείων. Απαιτούνται δηλαδή μηχανισμοί που να επιλύουν διαφορές, καθορίζουν προτεραιότητες και διαμορφώνουν ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας της Διοίκησης. Ψς γενική έννοια ο συντονισμός επιδιώκει την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων των επιμέρους ενοτήτων και ατόμων στο εσωτερικό μίας οργάνωσης με απώτερο στόχο τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ τους για την πραγματοποίηση των σκοπών της. σο περισσότερο σύνθετη είναι μία οργάνωση (για παράδειγμα η Διοίκηση) και πολύπλοκο το σύστημα καταμερισμού εργασίας και αρμοδιοτήτων τόσο περισσότερο απαραίτητος είναι ο συντονισμός των τμημάτων της. τις διυπουργικές σχέσεις υπάρχουν δύο μορφές συντονισμού. Καταρχήν μπορεί να είναι κάθετος, δηλαδή με την υπαγωγή των εμπλεκομένων υπουργείων σε ένα ανώτερο όργανο. Ενδέχεται επίσης να είναι οριζόντιος μέσω της καθιέρωσης διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του ιδίου επιπέδου χωρίς την υπαγωγή σε ένα ανώτερο όργανο. Η κάθετη ή ιεραρχική μορφή είναι ενδεδειγμένη περισσότερο για τον ενδοτομεακό συντονισμό. Σαυτόχρονα όμως ενισχύει τάσεις αυτονόμησης και μία αποσπασματική θεώρηση των πραγμάτων σε σχέση με τη συνολικότερη κυβερνητική πολιτική. Ψς αποτέλεσμα ο πολιτικοδιοικητικός μηχανισμός καταλήγει να είναι μία συνένωση κάθετων και ανταγωνιστικών υπηρεσιακών μονάδων, οι οποίες δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και αναγάγουν το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους σε επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά η οριζόντια μορφή μπορεί να διευκολύνει τον διυπουργικό συντονισμό σε ένα συγκεκριμένο τομέα δημόσιας πολιτικής (κλασικό παράδειγμα το Τπουργείο Οικονομικών, όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά) χωρίς να μπορεί να υποκαταστήσει απόλυτα την εξειδικευμένη τομεακή λειτουργία μίας κυβέρνησης [K. πανού, όπ. παρ. : 46-47]. Βασικό χαρακτηριστικό του συντονισμού είναι ο πολιτικός του χαρακτήρας. ύμφωνα με τον Timsit «αποτελεί μία στρατηγική μείωσης της σύγκρουσης, χειρισμού των εντάσεων, προκειμένου να διατηρηθεί το ενιαίο πρότυπο στο οποίο βασίστηκε σιωπηρά το σύγχρονο κράτος». Αυτή όμως η αντίληψη για το κράτος έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό τεχνητή. Κατάτμηση αρμοδιοτήτων, πολυπλοκότητα σχέσεων και κατακερματισμός διοικητικών δομών αποτελούν σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα της σύγχρονης διοικητικής μηχανής. Ο συντονισμός λοιπόν δεν αποτελεί μόνο μία οργανωτική τεχνική. Αντίθετα είναι μία πολιτική διαδικασία, η 15

16 οποία εμπλέκει αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα σε μία προσπάθεια εναρμόνισής τους βάσει μίας εκ των προτέρων καθορισμένης στρατηγικής. Ο συντονισμός εν τέλει νοείται ως επιβολή περιορισμών και καθορισμός προτεραιοτήτων στο εσωτερικό ενός περίπλοκου οργανωτικού συστήματος, όπως η δημόσια διοίκηση [Κ. πανού, 2001 : 86-87]. Ο συντονισμός εκτός από κάθετος και ιεραρχικός ή οριζόντιος μπορεί να είναι τυπικός ή άτυπος ανάλογα με το αν έχει αποκτήσει επίσημη μορφή ή όχι. Ο συντονισμός επίσης μπορεί να λειτουργεί εκ των προτέρων (προληπτικός) ή εκ των υστέρων προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που τυχόν έχουν ανακύψει (κατασταλτικός). Σέλος ο συντονισμός διευκολύνεται, όταν στην ευρύτερη κοινωνία υπάρχουν κοινά αποδεκτοί κανόνες συμπεριφοράς, ένα κυρίαρχο αξιακό πρότυπο με καθολική αποδοχή και μία κουλτούρα διαλόγου, συνεργασίας και συναίνεσης [Κ. πανού, 2000 : 46]. ε επίπεδο πάλι διυπουργικών σχέσεων ο συντονισμός μπορεί να αποκτήσει διάφορες μορφές. Ο Metcalf μέσω μίας κλίμακας Guttman έχει διαμορφώσει ένα θεωρητικό πλαίσιο εννέα βαθμίδων, οι οποίες εκτείνονται από τον μηδενικό συντονισμό μεταξύ των υπουργείων μέχρι την υιοθέτηση μίας σφαιρικής κυβερνητικής πολιτικής. Οι κλίμακες αυτές είναι: 1) Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπουργεία ξεχωριστά, τα οποία διατηρούν την αυτονομία τους στο πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους 2) Επικοινωνία μεταξύ των υπουργείων και ανταλλαγή πληροφοριών. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη και λειτουργία κοινά αποδεκτών διόδων και καναλιών επικοινωνίας 3) Καθιέρωση συμβουλευτικών διαδικασιών όπως διαβούλευση ή ανατροφοδότηση. Οι φορείς ανταλλάσσουν αμοιβαία πληροφορίες και απόψεις, όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών 4) Αποφυγή αποκλίσεων μεταξύ των υπουργείων. Διασφαλίζεται δηλαδή η ενιαία εκπροσώπηση της κυβέρνησης 5) Αναζήτηση διυπουργικής συναίνεσης. Μέσω συλλογικών οργάνων (διυπουργικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων) διαμορφώνεται ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο πολιτικής 6) Τποβολή των διυπουργικών διαφορών σε διαιτησία. Σο στάδιο αυτό είναι απαραίτητο σε περίπτωση που οι αναφυόμενες διαφορές είναι αγεφύρωτες 7) Διαμόρφωση κοινών παραμέτρων δράσης. Ένα ανώτερο ιεραρχικά όργανο θέτει τις προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα υπουργεία 8) Καθορισμός κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Σο αρμόδιο όργανο, για παράδειγμα το Τπουργικό υμβούλιο, καθορίζει σε γενικές γραμμές την κυβερνητική πολιτική 9) Καθορισμός μίας σφαιρικής κυβερνητικής στρατηγικής. Η περίπτωση αυτή είναι πρακτικά σχεδόν απίθανη, ειδικά στο ελληνικό πολιτικοδιοικητικό σύστημα [Κ. πανού, 2001 : 85]. 16

17 Η Ελλάδα είναι και το αντικείμενο της επόμενης ενότητας. υγκεκριμένα θα επιχειρηθεί μία συνοπτική περιγραφή των μορφών συντονισμού που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια των διυπουργικών σχέσεων στη χώρα μας διαχρονικά Η ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΡΥΕ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ την Ελλάδα έχουν επιχειρηθεί διάφορες μορφές συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Οι κυριότερες είναι οι εξής: α) η λειτουργία των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων β) η ίδρυση υπηρεσιών συνεκτικού, στρατηγικού και επιτελικού χαρακτήρα γ) η κατά κύκλους πολιτικής διαίρεση του κυβερνητικού έργου δ) η κατά τομείς οργάνωση των υπηρεσιών του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού ε) ο διορισμός αντιπροέδρων της κυβέρνησης, υπουργών παρά τω πρωθυπουργό, υπερυπουργών, υπουργών συντονιστών κ.ο.κ [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : 119]. υλλογικά κυβερνητικά όργανα και επιτροπές: ύμφωνα με το ύνταγμα και την κλασική πολιτική θεωρία το βασικό συντονιστικό όργανο της Κυβέρνησης είναι το Τπουργικό υμβούλιο. Δυστυχώς στο ελληνικό πολιτικοδιοικητικό σύστημα το συνεκτικό έργο του Τπουργικού υμβουλίου δυσχεραίνεται από τους εξής παράγοντες: α) την κατά καιρούς υπερβολική διεύρυνση του αριθμού των μελών του β) την κυριολεκτικά δεσπόζουσα θέση του πρωθυπουργού στην οργάνωση και λειτουργία του κυβερνητικού μηχανισμού. υχνά το Τπουργικό υμβούλιο χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο της κυβέρνησης για λόγους νομιμοποιητικούς και συμβολικούς (δήλωση για παράδειγμα της ισχύος του) γ) ο τεχνικός χαρακτήρας πολλών ζητημάτων, ο οποίος δεν διευκολύνει τη συστηματική επεξεργασία τους από ένα όργανο σαν το Τπουργικό υμβούλιο, το οποίο και λόγω στενότητας χρόνου περιορίζεται να διατυπώνει γενικές μόνο αρχές και κατευθύνσεις [Α. Μακρυδημήτρης, όπ. παρ. : ]. Εκτός του Τπουργικού υμβουλίου λειτουργούν και οι παρακάτω επιτροπές, επιφορτισμένες με το ρόλο της προετοιμασίας των συνεδριάσεων και της εκτέλεσης των αποφάσεων του 1 : α) η Κυβερνητική Επιτροπή β) το Κυβερνητικό υμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας γ) η Επιτροπή Θεσμών δ) η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ε) η Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Τποδομών στ) η Επιτροπή για τον 1 ΠΔ 63/2005, ΥΕΚ Α 98/

18 Καθορισμό της τρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής. Σα συλλογικά αυτά όργανα προβλέπεται καταστατικά να λειτουργούν ως μηχανισμοί εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας ενεργώντας πάντα υπό την επίβλεψη του Τπουργικού υμβουλίου. την πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το Τπουργικό υμβούλιο απλά επικυρώνει τις αποφάσεις των κυβερνητικών επιτροπών. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε, ότι ο πρωθυπουργός προεδρεύει στις δύο σημαντικότερες εξ αυτών (Κυβερνητική Επιτροπή, Κυβερνητικό υμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας) τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι ενισχύεται ο συντονιστικός του ρόλος και η δεσπόζουσα θέση του στο κυβερνητικό σύστημα. Αντίθετα η θέση του Τπουργικού υμβουλίου, ως ανώτατου αποφασιστικού οργάνου, παρακάμπτεται και υποβαθμίζεται περαιτέρω [Α. Μακρυδημήτρης, 2006 : 30-31]. Τπηρεσίες συνεκτικού, επιτελικού και στρατηγικού χαρακτήρα: Ψς συντονιστικές υπηρεσίες σε κεντρικό ή τομεακό επίπεδο έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο υπουργεία όσο και εσωτερικές οργανωτικές τους μονάδες. Για παράδειγμα ξεκινώντας από τη μεταπολεμική περίοδο το 1945 συστάθηκε το Τπουργείο υντονισμού με σκοπό να αποτελέσει το κύριο συντονιστικό όργανο της κυβερνητικής δραστηριότητας (υπερυπουργείο). Λόγω των αντιδράσεων των άλλων υπουργείων περιορίστηκε στον καθορισμό της γενικότερης οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Ανάλογα καθήκοντα επιτελεί και ο φορέας που αποτελεί τη μετεξέλιξή του, το Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σο 1951 με τις ίδιες φιλοδοξίες ιδρύθηκε το Τπουργείο Προεδρίας, το οποίο επίσης σταδιακά περιορίστηκε στην γενική εποπτεία της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Σις συντονιστικές αυτές αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα της κυβερνητικής πολιτικής κατέχει σήμερα το Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταλαμβάνοντας τιμητικά την πρώτη θέση στην συμβολική ιεραρχία των υπουργείων [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : ]. Σέλος τον συντονισμό της ευρωπαϊκής μας πολιτικής από το 1980 έχει αναλάβει το Τπουργείο Εξωτερικών. Οι αρμοδιότητές του αυτές, ως του κύριου διαύλου επικοινωνίας με τα κοινοτικά όργανα, αμφισβητούνται πλέον από τα τομεακά υπουργεία λόγω του τεχνικού χαρακτήρα πολλών υποθέσεων [K. πανού, 2001 : 98]. σον αφορά τις υπηρεσίες ενδοτομεακού συντονισμού με το Ν. 1892/ συστάθηκαν στα υπουργεία και τις γενικές γραμματείες μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής. Ήταν επιφορτισμένες με τον προγραμματισμό και τη συστηματική επεξεργασία των δημόσιων πολιτικών στον τομέα ευθύνης του κάθε υπουργείου, όπως και με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των υπόλοιπων υπηρεσιών του. Η στελέχωσή τους 2 ΥΕΚ Α 101/

19 προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο σύμφωνα με το τε θα έπρεπε να ήταν εφοδιασμένο με «ειδικώς πιστοποιούμενη εκπαίδευση ή εμπειρία στην επιστημονική ειδικότητα της ανάλυσης δημόσιας πολιτικής». Δυστυχώς οι μονάδες αυτές περιθωριοποιήθηκαν και σύντομα καταργήθηκαν 3. Σομεακός συντονισμός: Σην περίοδο επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η δημιουργία μηχανισμών τομεακού συντονισμού. Σα επιμέρους υπουργεία ομαδοποιήθηκαν σε τομείς, στους οποίους υπήρχε συνάφεια αρμοδιοτήτων. Σα νέα αυτά υπουργικά δίκτυα, άτυπα στην αρχή και με περισσότερο επίσημη μορφή στην συνέχεια, τέθηκαν υπό την επίβλεψη υπερυπουργών συντονιστών ή τομεαρχών, οι οποίοι ήταν ήδη προϊστάμενοι των αντίστοιχων διοικητικών δομών. υγκεκριμένα δημιουργήθηκαν μείζονες κύκλοι πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς (Διοίκηση, Οικονομία, Ποιότητα Ζωής), ούτως ώστε να συντονίζεται καλύτερα η δραστηριότητα των επιμέρους τομεακών υπουργείων και να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες επικαλύψεις.. Σο 1986 ο τότε Τπουργός Προεδρίας ορίστηκε ως προεδρεύων στους τρεις μείζονες κύκλους. Λόγω αντιδράσεων σε λιγότερο από 15 μέρες το μέτρο αυτό ανακλήθηκε και υπεύθυνοι των τομέων τους ορίστηκαν οι συναρμόδιοι Τπουργοί με τον Τπουργό Προεδρίας σε άτυπο ρόλο Γενικού υντονιστή. Αργότερα οι κύκλοι πολλαπλασιάστηκαν σε έξι με την προσθήκη της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής πολιτικής, και της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Λόγω της επακόλουθης σύγχυσης αρμοδιοτήτων το 1987 στους δύο αντιπρόεδρους της κυβέρνησης ανατέθηκε αντίστοιχα η επίβλεψη των τομέων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και των γενικότερων εσωτερικών υποθέσεων. Σο 1988, πάλι λόγω ενδοκυβερνητικών συγκρούσεων, την επίβλεψη των κύκλων πολιτικής ανέλαβε ο πρωθυπουργός και το πολιτικό του γραφείο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους οι διυπουργικοί κύκλοι παρήγαγαν σημαντικό έργο. Ενδεικτικό της επιτυχίας τους ήταν ότι μετά την κυβερνητική αλλαγή το 1990 είχε προταθεί η περαιτέρω ενεργοποίησή τους. Σελικά αντικαταστάθηκαν από ένα συντονιστικό σχήμα, το οποίο περιλάμβανε την Κυβερνητική Επιτροπή, τους αντιπροέδρους της 3 Δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αν και προβλέπεται συνταγματικά, ο θεσμός του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού, ο οποίος θα προερχόταν από την εσωτερική ιεραρχία του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος και θα αναλάμβανε το ρόλο του συντονιστή του κυβερνητικού έργου σε κάθε υπουργείο. Δεν εφαρμόστηκαν και άλλες προτάσεις, όπως η θέσπιση μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών σε ορισμένα μόνο υπουργεία, η στελέχωσή τους και με «αλεξιπτωτιστές» (στελέχη δηλαδή προερχόμενα και από τον ιδιωτικό τομέα ή άλλους δημόσιους φορείς), την ανύψωση της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας μέχρι τη βαθμίδα του Γενικού Γραμματέα με τον τελευταίο σε ρόλο συντονιστή κ.ο.κ. 19

20 κυβέρνησης, τον πρωθυπουργό και το πολιτικό του γραφείο 4 [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : ]. Σο πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού: Πρόκειται για αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, η οποία δημιουργήθηκε για να υποβοηθήσει τον πρωθυπουργό στην άσκηση των καθηκόντων του. Αποτελείται από τα εξής γραφεία: 1) Γραφείο χεδιασμού τρατηγικής 2) Διπλωματικό Γραφείο 3) Οικονομικό Γραφείο 4) Γραφείο για θέματα Ποιότητας Ζωής 5) Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας 6) Γραφείο Οργάνωσης και Διοίκησης. Προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών είναι ο Γενικός Διευθυντής. Από την οργάνωση και τη λειτουργία του πολιτικού γραφείου συνάγεται το συμπέρασμα, ότι μπορεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής εναρμονίζοντας τις δραστηριότητες των επιμέρους υπουργείων 5. Δυστυχώς στην πραγματικότητα πόρρω απέχει από το να αποτελέσει ένα στρατηγικό και επιτελικό όργανο διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής λειτουργώντας περισσότερο ως το προσωπικό γραφείο του πρωθυπουργού, στο οποίο συνωστίζονται σύμβουλοι και πρόσωπα της αμέσου εμπιστοσύνης του [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : , ]. Από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως διαπιστώνουμε, ότι όλοι οι μηχανισμοί συντονισμού, οι οποίοι εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των διυπουργικών σχέσεων στην Ελλάδα, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι δημόσιες πολιτικές συνεχίζουν να εφαρμόζονται αποσπασματικά χωρίς να εντάσσονται σε μία συνεκτική και προκαθορισμένη κυβερνητική στρατηγική. κοπός της επόμενης ενότητας είναι να εντοπίσει τους λόγους αυτών των αδυναμιών, όπως και τις αναδυόμενες ευκαιρίες για την αντιμετώπισή τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 Ο Amery έχει διατυπώσει μία αξιόλογη εναλλακτική λύση, προτείνοντας τη δημιουργία ενός εξαμελούς υπουργικού συμβουλίου από υπουργούς συντονιστές της κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίοι θα ήταν απαλλαγμένοι από την ευθύνη διοίκησης συγκεκριμένου υπουργείου [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : 126]. 5 Θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει όπως το Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών (Executive Office of the President) ή το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας (Prime Minister s Office). Σο τελευταίο για παράδειγμα διαιρείται σε υπηρεσίες, καθεμία από τις οποίες είναι επιφορτισμένη να επιβλέπει συγκεκριμένο τομέα της κυβερνητικής πολιτικής παρεμβαίνοντας άμεσα στις διυπουργικές σχέσεις, όπου αυτό χρειάζεται. 20

21 1.4. ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΤΚΑΙΡΙΕ Οι προαναφερθείσες μορφές συντονισμού δεν απέδωσαν και δεν αποδίδουν ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αιτία είναι ορισμένες δομικές αδυναμίες του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού συστήματος, οι οποίες δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία μηχανισμών διυπουργικού συντονισμού. Οι αδυναμίες αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: συγκεντρωτική δομή, ανεπάρκεια διαδικασιών σχεδιασμού και συντονισμού, στεγανά και δυσκαμψίες στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών, κατακερματισμός δομών, ποσοτική και κυρίως ποιοτική ανεπάρκεια του προσωπικού. Ο συγκεντρωτισμός του ελληνικού κράτους, απόρροια των ιστορικών συνθηκών της ίδρυσής του, εντοπίζεται πέρα από τη σχέση κράτους περιφέρειας (γεωγραφικός συγκεντρωτισμός) και στις σχέσεις πολιτικής ηγεσίας δημόσιας διοίκησης (πολιτικός συγκεντρωτισμός). υνδέεται δε άμεσα με τις πελατειακές πρακτικές του πολιτικού συστήματος, οι οποίες ευνοούνται ιδιαίτερα από τον κατακερματισμό των διοικητικών δομών. Η ποδηγέτηση της διοίκησης από την πολιτική έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της. Η ποιοτική κυρίως ανεπάρκεια του προσωπικού, ως αποτέλεσμα της πρόσληψής του με κομματικά κριτήρια, οδηγεί σε ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις από την πλευρά των πολιτικών προϊσταμένων. Η έλλειψη δηλαδή εμπιστοσύνης προς τα υποκείμενα διοικητικά στρώματα, όσον αφορά την ικανότητα επιτέλεσης των καθηκόντων τους, συνεπάγεται την ενίσχυση του πολιτικού μετακλητού προσωπικού ή τη δημιουργία μονάδων ειδικής αποστολής. Οι λύσεις όμως αυτές, λειτουργώντας ως φαύλος κύκλος, συντελούν στην παράκαμψη ή υποκατάσταση της διοίκησης και την περαιτέρω υποβάθμισή της. Αυτή η αντίληψη της δημόσιας πολιτικής ως μίας εκ των άνω πολιτικής διαδικασίας (top down) έχει αρνητικά αποτελέσματα, όσον αφορά την ανάπτυξη επιτελικών δομών και μηχανισμών. Η σημαντικότερη πηγή εξουσίας του πολιτικού προσωπικού (υπουργών) είναι η δύναμη του άτυπου, του αιφνιδιαστικού και του απρόβλεπτου. Η ανυπαρξία διαμορφωμένης πολιτικής (οριζόντιας η τομεακής) επιτρέπει στην πολιτική ηγεσία να αποφύγει τη δέσμευση και να διατηρήσει την πρωτοβουλία κινήσεων. Ο συγκεντρωτισμός δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον σχεδιασμό, ο οποίος προϋποθέτει δεσμευτικά εκ των προτέρων καθορισμό προτεραιοτήτων και έλεγχο βάσει αποτελεσμάτων. Ψς εκ τούτου οι επιτελικοί μηχανισμοί προγραμματισμού και συντονισμού υποβαθμίζονται σε σχέση με τις εκτελεστικές λειτουργίες. Ακόμα και όταν υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες διαμόρφωσης πολιτικής κατά κανόνα 21

22 στερούνται αρμοδιοτήτων και παρακάμπτονται 6. Κυριαρχούν οι άτυπες και εύκολα μεταβαλλόμενες προσωρινές αποφάσεις και ένας έντονος νομικισμός και τυπολατρεία για να συγκαλύψει την ανυπαρξία πολιτικής. Οι αποσπασματικές αποφάσεις όμως δεν μπορούν να στηρίξουν οριζόντιες λειτουργίες διασύνδεσης μεταξύ των υπουργείων. Με αυτό τον τρόπο συγκροτούνται απόρθητα κάστρα, τα οποία λειτουργούν με στεγανά χωρίς διαύλους επικοινωνίας. Σαυτόχρονα συναφείς αρμοδιότητες ανατίθενται σε πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες. Διοικητική πολυδιάσπαση και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων είναι συνήθη προβλήματα, ενώ τα όργανα συντονισμού ατονούν. Οι φυγόκεντρες αυτές τάσεις ενισχύονται και από παράγοντες που σχετίζονται με την υπαλληλική σταδιοδρομία σε συγκεκριμένο φορέα. Σο γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των ανώτερων στελεχών της δημόσιας διοίκησης [N. Βαρελίδης, 1992 : 5-6 / K. πανού, 2001 : ] Επιπροσθέτως οι διοικητικές δομές συχνά δημιουργούν προνομιακές σχέσεις με ορισμένες κοινωνικές ομάδες ενισχύοντας την τάση αυτονόμησής τους. Ο Gremion μάλιστα περιγράφει το δίκτυο που δημιουργείται μεταξύ ενός υπουργείου και της «διοικητικής του πελατείας» ως «γραφειοκρατικοσυντεχνιακή νησίδα», η οποία συχνά λειτουργεί με μία λογική που είναι αντίθετη με τις αντίστοιχες άλλων νησίδων. Οι πολιτικές που εφαρμόζει ο δημόσιος φορέας εναρμονίζονται με τη λογική της συγκεκριμένης νησίδας και προσπαθούν να εναρμονιστούν με τις προσδοκίες και τα συμφέροντα της διοικητικής πελατείας. Οι οριζόντιου χαρακτήρα πολιτικές (λ.χ. η προστασία του περιβάλλοντος ή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς) είναι οι πρώτες που πλήττονται. Καθώς εισάγουν δεσμεύσεις συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων διοικητικών δομών περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα του πολιτικού προσωπικού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πελατείας του. Έτσι η Διοίκηση εμφανίζεται κατακερματισμένη με τις επιμέρους οργανωτικές μονάδες να διεκδικούν περισσότερη αυτονομία. Ψς αποτέλεσμα εμφανίζεται το φαινόμενο της ελλιπούς ρυθμιστικής ικανότητας του ελληνικού κράτους. Είναι αδύνατον δηλαδή να διαμορφωθεί συγκροτημένη κυβερνητική πολιτική, η οποία βάσει προτεραιοτήτων να εναρμονίζει τις δραστηριότητες των επιμέρους υπουργείων σε μία προσπάθεια επίτευξης σαφώς καθορισμένων στόχων [Κ. πανού, 2000 : / Κ. πανού, 2001 : 184]. Αυτά είναι τα προβλήματα και οι αδυναμίες του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού συστήματος, οι οποίες εμποδίζουν τον διυπουργικό συντονισμό και τη αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων φορέων. Ευτυχώς η ολοκληρωμένη πλέον ένταξή μας σε ένα οργανισμό, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί ευκαιρίες για εξορθολογισμό της 6. Κλασικό παράδειγμα που αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι ο εκφυλισμός των υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης οι οποίες αναπτύχθηκαν παρά τω υπουργώ το

23 διοικητικής δραστηριότητας. Ο σφαιρικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο αυξημένος αριθμός των εταίρων, η συνθετότητα και η πολλαπλότητα των τομεακών συμφερόντων που αυτά προωθούν, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δεσμευτικό πλαίσιο λειτουργίας για τις εθνικές διοικήσεις. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων εμπλέκουν όλα τα πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής. Είναι αναγκαία πλέον μία σφαιρική θεώρηση, η οποία θα εναρμονίζει τις επιμέρους δράσεις βάσει προκαθορισμένων προτεραιοτήτων. Η πολυπλοκότητα επίσης που χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα (πολλαπλοί δρώντες και συμφέροντα) δημιουργεί μία απαίτηση προβλεψιμότητας και τυποποίησης των διαδικασιών στις σχέσεις των κρατών μελών. Σαυτόχρονα δημιουργείται στις εθνικές διοικήσεις, όπως η ελληνική, η υποχρέωση αποτελέσματος. Η επιτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών εξαρτάται από την διοικητική ικανότητα εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις). Οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις προϋποθέτουν ενισχυμένους μηχανισμούς διυπουργικού συντονισμού. Δεν επαρκούν πλέον οι αποσπασματικές τομεακές ρυθμίσεις [Κ. πανού, 2001 : 20-23]. Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ένα εξωγενή παράγοντα ελέγχου. Οι αυξανόμενες υποχρεώσεις που επιβάλλουν στα κράτη μέλη περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό το περιθώριο ελευθερίας τους μέσω άμεσων ή έμμεσων κυρώσεων. Για παράδειγμα οι χρηματοδοτήσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων συνοδεύονται από διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης που εισάγουν περιορισμούς, προϋποθέτουν τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό και περιορίζουν τις κυβερνητικές επιλογές. Για να ανταπεξέλθουν οι εθνικές διοικήσεις προχωρούν στην ίδρυση επιτελικών υπηρεσιών, όπως είναι η περίπτωση της Διαχειριστικής Αρχής του Γ Κ.Π.. στην Ελλάδα. κοπός της δημιουργίας της ήταν η ταχεία απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων μέσω της συντονισμένης υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που είχαν αναλάβει τα επιμέρους τομεακά υπουργεία [Κ. πανού, 2001 : 72-73]. υγκεφαλαιωτικά οι ευρωπαϊκές πολιτικές μέσω της διαμόρφωσης ένα δεσμευτικού πλαισίου αναφοράς μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά, ούτως ώστε να αποκτήσει η άσκηση δημόσιας πολιτικής σε εθνικό επίπεδο τη συνοχή που της έλειπε. Υυσικά αδυναμίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Η προσαρμογή της διοίκησης στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά στηρίζεται σε αποσπασματικές προσεγγίσεις. Λόγω της έλλειψης ικανών μηχανισμών συντονισμού οι δημόσιες υπηρεσίες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις με ad hoc προσαρμογές και άτυπους διακανονισμούς. Σα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμα επιτυχία, μακροπρόθεσμα όμως δεν ενισχύουν τη ρυθμιστική ικανότητα του κράτους [Κ. πανού, 2001 : 184]. 23

24 Μετά από αυτή τη συνοπτική περιγραφή κάποιων εννοιών (υπουργεία, δημόσια πολιτική, συντονισμός της κυβερνητικής δράσης, προβλήματα και ευκαιρίες) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στα πλαίσια της εφαρμογής τους στο ελληνικό πολιτικοδιοικητικό σύστημα, σκοπός αυτού του πονήματος είναι η μελέτη των διυπουργικών σχέσεων στην άσκηση μίας ιδιαίτερα σημαντικής για τη χώρα μας δημόσιας πολιτικής: της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ένας σύντομος ορισμός του συγκεκριμένου όρου επιχειρείται στην επόμενη ενότητα. 24

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΟΥΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 31-08-2011 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΥΚ 5036604 ΕΞ2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ A. ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔ. ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝ/Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε ΤΑ Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ ΡΑ Σ Ε Ι Σ Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι ΟΥ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν, Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Μ ΟΥ Κ Α Ι ΑΘΛ Η Τ Ι Σ Μ ΟΥ Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧΝ-ΘΚΔ ΑΠΌΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΤΧΝ-ΘΚΔ ΑΠΌΦΑΣΗ Ε υρω π αϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009.

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. www.tothepoint.gr our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. Έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη και πρωταρχικός στόχος μας να καλύψουμε την ευρύτερη αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Αθήνα, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ. 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου

1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ. 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου 1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου Ως «έδρα της Κυβέρνησης» ορίζεται «το κτίριο, το συγκρότημα κτιρίων ή η πόλη από την οποία μια κυβέρνηση ασκεί την εξουσία της»1. Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους Δήμος Κομοτηνής Φάση Α2. Οργάνωση και Υποστήριξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Α2.1. Προτάσεις Οράματος Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα