31η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM"

Transcript

1 Επιτροπή των Νησιών της CRPM CPMR Islands Commission C/O CPMR 6 Rue St Martin - F Rennes Τηλ.: ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α : 31η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM - Σάαρεµαα, Εσθονία 19/20 Μαΐου 2011 ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ I. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ σελ. 2 II. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: II.1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISLE-PACT (Απόφαση που παρουσίασαν οι Εξωτερικές Εβρίδες) σελ. 4 III. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ : ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RETI ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ σελ. 6 ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΑΡΕΜΑΑ (EE) ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 1

2 Commission des Iles Islands Commission Ö-kommissionen Eπιτροπή των Νησιών Comisión de las Islas Comissão das Ilhas Commissione delle Isole Saarte Komisjon Kummissjoni ta Gúejjer Ø Kommission 31η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM - Σάαρεµαα, (EE) - 19/20 Μαΐου 2011 ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Στη Σάαρεµαα, στις 19 και 20 Μαΐου 2011, συνεδρίασαν οι ακόλουθες εριφερειακές νησιωτικές αρχές, µέλη της Ε ιτρο ής των Νησιών της CRPM: Μπόρνχολµ (DK), Χιίουµαα (Eσθονία), Σάαρεµαα (Eσθονία), Γκόζο (Μάλτα), Αζόρες (Πορτογαλία), Μαδέρα (Πορτογαλία), Γκότλαντ (Σουηδία), Νήσος του Μαν (Ηνωµένο Βασίλειο), Ορκάδες (Ηνωµένο Βασίλειο), Σέτλαντ (Ηνωµένο Βασίλειο), Εξωτερικές Εβρίδες (Ηνωµένο Βασίλειο), - Ε ιθυµούν, καταρχήν, να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στη Νήσο Σάαρεµαα και τις αρµόδιες αρχές, ου φιλοξένησαν το ετήσιο συνέδριό τους. - Εγκρίνουν την ακόλουθη Τελική ιακήρυξη: 2. Οι νησιωτικές εριφέρειες υ ενθυµίζουν ότι οι τρέχουσες συζητήσεις, οι ο οίες στρέφονται, µεταξύ άλλων, γύρω α ό τα θέµατα ου αφορούν στην εξέλιξη του κοινοτικού ροϋ ολογισµού, στη µελλοντική ΚΑΠ, στα όργανα των διαρθρωτικών ολιτικών µετά το 2013 και στο λαίσιο καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων, θα καθορίσουν µε οιο τρό ο θα υλο οιηθεί η έννοια της Εδαφικής Συνοχής, ό ως ορίζεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης. 3. Γνωρίζουν ότι οι εν λόγω συζητήσεις ραγµατο οιούνται σε µια ιδιαιτέρως δύσκολη ερίοδο, τόσο εξαιτίας της οικονοµικής ύφεσης ου λήττει την ΕΕ α ό το 2008, όσο και λόγω της ε ιδείνωσης στα ελλείµµατα του ροϋ ολογισµού ολλών κρατών, καθώς ε ίσης και λόγω των ιέσεων ου ασκούνται για να εριορισθεί ο ροϋ ολογισµός της ΕΕ. 4. Θεωρούν, ωστόσο, ότι αρά τις συνθήκες αυτές, είναι αναγκαίο να τονισθεί εκ νέου η σ ουδαιότητα της οικοδόµησης µιας Ευρώ ης ου βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης µιας αλληλεγγύης ου ασκείται µε γνώµονα τις αντικειµενικά δια ιστωθείσες ανάγκες, µεταξύ των ο οίων συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές και δηµογραφικές ανισότητες ου ενυ άρχουν στους κόλ ους της ΕΕ. 5. Αναφορικά µε αυτό, οι νησιωτικές Περιφέρειες κρίνουν ότι ρώτα α όλα, θα ρέ ει να σχετικο οιηθεί η σ ουδαιότητα των διαρθρωτικών ολιτικών συγκρίνοντας τα χρηµατοοικονοµικά τους οσά µε αυτά ου διατέθηκαν στο λαίσιο άλλων ολιτικών αλληλεγγύης. Το 2009, η Ευρω αϊκή Ένωση εξουσιοδότησε τα Κράτη µέλη ροκειµένου να εφαρµόσουν µέτρα στήριξης των τρα εζών και των χρηµατοοικονοµικών φορέων συνολικού οσού 3 τρισεκατοµµυρίων ευρώ, ου ισοδυναµούν µε το 24% του ΑΕΠ της ΕΕ. Κατά τον ίδιο τρό ο, οι όροι ου διατέθηκαν ρόσφατα σε διάφορα κράτη στο ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΑΡΕΜΑΑ (EE) ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 2

3 λαίσιο του σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης, φτάνουν σήµερα στο οσό των 300 δισεκατοµµυρίων και λέον ευρώ. 6. Λαµβάνοντας υ όψη αυτά τα στοιχεία, θα ήταν α αράδεκτο να σκεφτούµε ο οιεσδή οτε ερικο ές των όρων ου ροορίζονται για τις διαρθρωτικές ολιτικές (ο ετήσιος ροϋ ολογισµός των ο οίων είναι ερί ου 43 δισεκατοµµύρια ευρώ), ολύ ερισσότερο δε να µειώσουµε τους όρους ου διατίθενται σε κά οιες εριοχές, ό ως τα νησιά, οι ο οίες δεν είναι ευθύνονται για τα οικονοµικά κωλύµατα και τα ροβλήµατα ου σχετίζονται µε τον ροϋ ολογισµό, τα ο οία αντιµετω ίζει σήµερα η ΕΕ. 7. Οι νησιωτικές Περιφέρειες θέλουν να ε ιστήσουν την ροσοχή των εθνικών και κοινοτικών αρχών σχετικά µε τα εξής ζητήµατα: - Τον κίνδυνο ου συνε άγεται ο καθορισµός των όρων του ροϋ ολογισµού της ΕΕ µε βάση ένα σταθερό οσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) της ΕΕ, δεδοµένου ότι η µείωση του εν λόγω ΑΕΕ, την ο οία ροκάλεσε η ύφεση, θα µειώσει, ανάλογα, τα µέσα αρέµβασης της ΕΕ. - Το γεγονός ότι είναι ολύ ιθανό η σηµερινή κρίση να έχει µεσο ρόθεσµα ή µακρο ρόθεσµα α οτελέσµατα στις εριοχές των ο οίων το ΑΕΠ, ό ως στην ερί τωση των νησιών, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α ό τις δηµόσιες δα άνες, δεδοµένου ότι είναι ιθανό τα α οτελέσµατα της κρίσης και οι ερικο ές του ροϋ ολογισµού να λήξουν σοβαρά την α ασχόληση και τις δηµόσιες ε ενδύσεις τα ροσεχή έτη. Παρ όλα αυτά, αυτές οι ροβλέψιµες συνέ ειες, δεν θα φανούν στα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ετών 2007/2008 και 2009, αρότι µε βάση τα εν λόγω στοιχεία θα ραγµατο οιηθεί η διανοµή των ιαρθρωτικών Πόρων, καθώς ε ίσης και το σχέδιο κρατικών ενισχύσεων ρος τις Περιφέρειες. 8. Αυτό το σηµείο, για µια ακόµη φορά, βεβαιώνει την αρατήρηση ου έχουν κάνει ήδη, και έχουν ε αναλάβει ολλάκις οι νησιωτικές Περιφέρειες, ότι ο δείκτης του ΑΕΠ, ο ο οίος υ ολογίζεται ανά ε ταετία µε βάση ένα µέσο όρο τριών ετών, δεν αντανακλά ροσηκόντως τη σηµερινή ραγµατικότητα αυτών των εριοχών. Συνε ώς, θεωρούν ότι: - είτε αυτός ο δείκτης θα ρέ ει να συµ ληρωθεί µε άλλα στατιστικά στοιχεία ου να αντανακλούν µε αντικειµενικότερο τρό ο την ιδιάζουσα ραγµατικότητα αυτών των εριοχών, - είτε θα ρέ ει να σχεδιασθούν συµ ληρωµατικές γραµµές δράσης ή ειδικά µέτρα ου δε θα συνδέονται κατ ανάγκη µε το ε ί εδο του ΑΕΠ. 9. Λαµβάνοντας υ όψη τα ανωτέρω, η Ε ιτρο ή των Νησιών της CRPM ε ωφελήθηκε της ανοιχτής ιαβούλευσης της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής σχετικά µε την 5 η Έκθεση γύρω α ό την Οικονοµική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, για να υ οβάλει συγκεκριµένες ροτάσεις οι ο οίες συµ εριλαµβάνουν: - τον καθορισµό ενός ελάχιστου ε ι έδου αρέµβασης στις νησιωτικές εριοχές, ισοδύναµου µε αυτό ου ροτάθηκε για τις ε ονοµαζόµενες «ενδιάµεσες» Περιφέρειες, µε σκο ό να ληφθούν υ όψη τα συµ ληρωµατικά κόστη ου θίγουν τα νησιά σε διάφορους τοµείς (κατασκευή υ οδοµών, ρόβλεψη υ ηρεσιών, κ.λ.) - τη δυνατότητα αύξησης των ε ι έδων συγχρηµατοδότησης σε τοµείς ου έχουν ροτεραιότητα για τα νησιά (ό ως για αράδειγµα, βελτίωση της ροσβασιµότητας, µικρότερη ενεργειακή εξάρτηση ή ανά τυξη ενδογενών όρων), σε συγχρονισµό µε αρεµφερείς διατάξεις του κανονισµού ερί κρατικών ενισχύσεων ου ροορίζονται για τις Περιφέρειες - τη δηµιουργία ενός οργάνου στήριξης ου θα ε ιτρέ ει την ενίσχυση των ρωτοβουλιών εδαφικής συνεργασίας και βελτίωσης των ροσβάσεων των εριοχών ου αντιµετω ίζουν γεωγραφικούς εριορισµούς ή δηµογραφικά ροβλήµατα (νησιά, βουνά, εριοχές µε χαµηλή ληθυσµιακή υκνότητα). Α οστολή αυτού του οργάνου θα ρέ ει να είναι: α) η χρηµατοδότηση της δηµιουργίας διαρκών δικτύων συνεργασίας µεταξύ αυτών των εριοχών, ου θα βασίζεται σε µια ροσέγγιση α ό κάτω ρος τα άνω (bottom-up), τέτοια ου να εξυ ηρετεί τις ροτεραιότητές τους ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΑΡΕΜΑΑ (EE) ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 3

4 β) η χρηµατοδότηση ρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας, ό ου θα συµ εριλαµβάνονται οι γείτονες χώρες ή χώρες ου ανήκουν στην ίδια θαλάσσια λεκάνη, χωρίς εριορισµούς α όστασης γ) η χρηµατοδότηση ενισχύσεων για την εφαρµογή τακτικών χερσαίων, θαλάσσιων ή εναέριων ε ικοινωνιών µε άλλους κοινοτικούς ροορισµούς ή µε τρίτες χώρες ου µ ορούν να συµβάλουν στην ροώθηση της ροσβασιµότητας των εριοχών αυτών. [Για µια ιο αναλυτική λίστα, συµβουλευθείτε τις ροτάσεις της Ε ιτρο ής των Νησιών στη διαβούλευση] 10. Συνοψίζοντας, οι νησιωτικές Περιφέρειες ροσδοκούν ότι η µελλοντική ολιτική συνοχής: - θα βοηθήσει στην αξιο οίηση των δυνατών σηµείων των εριοχών τους, λαµβάνοντας υ όψη τα συνακόλουθα συµ ληρωµατικά κόστη - θα ενταχθεί στα λαίσια µιας συνολικής ροσέγγισης ου θα στηρίζει όλα εκείνα τα µέτρα ου έχουν ισχυρό εδαφικό αντίκτυ ο (ΚΑΠ, ιαρθρωτικοί Πόροι και Κρατικές Ενισχύσεις) - θα υ οχρεώσει στο να λαµβάνεται υ όψη ροκαταβολικά ο εδαφικός αντίκτυ ος των ολιτικών της ΕΕ µέσω µελετών εκτίµησης των εδαφικών ε ι τώσεων - θα αναγνωρίσει τα νησιά ως λειτουργικές εριοχές, έτσι ώστε να ροκύψει µια εδαφική ολιτική ου να αντα οκρίνεται στις ιδιαιτερότητές τους - θα ροσαρµόσει το Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων έτσι ώστε οι Νησιωτικές Αρχές να διαθέτουν την αναγκαία ευελιξία για να χρησιµο οιούν τους όρους τους µε στόχο την ροώθηση και την ανά τυξη του εµ ορίου και της βιοµηχανίας τους, και οι εν λόγω τοµείς να µ ορούν να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους. 11. Τέλος, η Ε ιτρο ή των Νησιών της CRPM: - Χαιρετίζει τα συµ εράσµατα της µελέτης Euroisland η ο οία ραγµατο οιήθηκε στα λαίσια του ρογράµµατος ESPON και υ ογραµµίζει τη χρησιµότητα της έννοιας της ελκυστικότητας των νησιωτικών εριοχών ου αναφέρεται στην εν λόγω µελέτη. Εκφράζει τις ευχαριστίες της ρος τις ελληνικές αρχές ου ροώθησαν αυτή την ρωτοβουλία. - Κάνει έκκληση στη µελλοντική Κυ ριακή Προεδρία της ΕΕ να ε ιστήσει την ροσοχή του Ευρω αϊκού Συµβουλίου σχετικά µε την ροβληµατική των νησιών και άλλων εριοχών µε σοβαρούς και διαρκείς γεωγραφικούς και δηµογραφικούς εριορισµούς. - Κάνει έκκληση στο Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικά σε όλους τους βουλευτές, µέλη της ιακοµµατικής Οµάδας 174, να στηρίξουν τις ροτάσεις της. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Εγκρίθηκε οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ISLENET & ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ οι νησιωτικές και εριφερειακές αρχές µοιράζονται µε τις εθνικές κυβερνήσεις την ευθύνη της αντιµετώ ισης του ροβλήµατος της υ ερθέρµανσης του λανήτη και, ως εκτούτου, οφείλουν να συµµετέχουν στις ανάλογες δράσεις, ανεξάρτητα α ό τη δέσµευση έναντι τρίτων ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ τα νησιά, εν γένει, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό α ό τα εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα, ε ειδή δεν µ ορούν να έχουν εύκολη ρόσβαση στα ενεργειακά δίκτυα της ενδοχώρας και δεδοµένου ότι αντιµετω ίζουν µεγαλύτερο ενεργητικό κόστος, γεγονός ου αρακωλύει την ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΑΡΕΜΑΑ (EE) ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 4

5 κοινωνικοοικονοµική τους ανά τυξη, αρότι είναι ε ίσης και µια σηµαντική ευκαιρία για την έρευνα και την εφαρµογή ανανεώσιµων ηγών ενέργειας και µέτρων ενεργειακής α όδοσης ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ οι νησιωτικές εριοχές είναι ερισσότερο ευάλωτες στην κλιµατική αλλαγή λόγω του υψηλού βαθµού βιο οικιλότητας και ε ειδή τα οικοσυστήµατά τους είναι ιο εύθραυστα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ οι το ικές και εριφερειακές νησιωτικές αρχές, εκ ρόσω οι της διοίκησης ου είναι ιο κοντά στον ολίτη, θα ρέ ει να ηγηθούν των ρωτοβουλιών και να λειτουργήσουν ως αράδειγµα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ µεγάλο µέρος των µέτρων ου αφορούν στην ενεργειακή ζήτηση και στις ηγές ανανεώσιµης ενέργειας ου είναι αναγκαίες για την ροσέγγιση του ροβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής, εµ ί τουν στο εδίο αρµοδιότητας των νησιωτικών αρχών, ή δε θα ήταν δυνατόν να υλο οιηθούν α οτελεσµατικά χωρίς την ολιτική στήριξη των εν λόγω αρχών ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ οι ανανεώσιµες ενέργειες αφθονούν στα ευρω αϊκά νησιά και ότι η ανά τυξή τους µ ορεί να ε ηρεάσει σηµαντικά το µετριασµό των διαρκών διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων και ότι, κατά την ίδια έννοια, µ ορούν να α οφέρουν σηµαντικά κοινωνικοοικονοµικά κέρδη στα εν λόγω νησιά ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ το ISLENET, το ίκτυο Ευρω αϊκών Νησιών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον έχει αίξει σηµαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ροώθηση, ροετοιµασία και εφαρµογή του ρογράµµατος ISLE-PACT, Οι Περιφερειακές Νησιωτικές Αρχές της Ευρώ ης: Κρίνουν ότι έχουν ηθικό χρέος αλλά και µέγιστο συµφέρον να συµβάλουν α οφασιστικά στις ροσ άθειες για τη µείωση της εκ οµ ής των αερίων ου ροκαλούν το φαινόµενο του θερµοκη ίου, έτσι ό ως ροτείνει η Ευρω αϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα να ε ηρεάσουν σηµαντικά τις ροσ άθειες της ΕΕ ου αφορούν στην κατα ολέµηση των αιτιών της κλιµατικής αλλαγής, όχι µόνο ροωθώντας την καλύτερη χρήση των ενεργειακών όρων στα εδάφη τους αλλά και ανα τύσσοντας το δυναµικό των ανανεώσιµων ηγών ενέργειας ου διαθέτουν, και ου σε ολλές ερι τώσεις είναι αξιοσηµείωτο. Αυτό το δυναµικό θα ρέ ει να θεωρηθεί ως µία α ό τις κύριες αξίες τους, τόσο α ό οικονοµική όσο και α ό εριβαλλοντική ά οψη, καθώς ε ίσης και ως µέσο ε ίτευξης του στόχου της εδαφικής συνοχής, ό ως εκφράζεται στο Άρθρο 174 της Ενο οιηµένης Α όδοσης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω αϊκής Ένωσης (2010/C 83/01). Εκτιµούν τις ροσ άθειες του ISLENET σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης, ροετοιµασίας και εφαρµογής του ρογράµµατος ISLE-PACT. Αναγνωρίζουν ότι σκο ός του Συµφώνου των Νησιών είναι να αγωνιστούν για να υ ερβούν το στόχο ου έθεσε η ΕΕ για το 2020, µειώνοντας τις εκ οµ ές CO 2 στα εδάφη τους, σε οσοστό τουλάχιστον 20%. Για την ε ίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαίο: - Να α οσ άσουν την ολιτική δέσµευση των συµµετεχουσών νησιωτικών αρχών για να φέρουν σε έρας τους στόχους του «Συµφώνου των Νησιών», µια εθελοντική συµφωνία, αρεµφερής του Συµφώνου των Το ικών Κυβερνήσεων ου ροωθεί την αειφορία στις νησιωτικές κοινότητες - Να σχεδιάσουν την ροετοιµασία και εφαρµογή των Σχεδίων ράσης Βιώσιµων Ενεργειών για τα Νησιά και την ροετοιµασία, χρηµατοδότηση και εφαρµογή έγκυρων ρογραµµάτων. - Να κινητο οιήσουν την κοινωνία των ολιτών καθώς ε ίσης και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, σηµαντικά για τα νησιά µας, για να συµµετάσχουν στην ανά τυξη των Σχεδίων ράσης και των αντίστοιχων έγκυρων ρογραµµάτων ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΑΡΕΜΑΑ (EE) ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 5

6 - Να φέρουν σε έρας διάφορες ρωτοβουλίες µε σκο ό την ροώθηση και ρακτική εφαρµογή των εν λόγω Σχεδίων ράσης Συγχαίρουν τις 48 Νησιωτικές Αρχές ου ανέλαβαν την ολιτική δέσµευση να ε ιδιώξουν την ε ίτευξη των στόχων του Συµφώνου των Νησιών, υ ογράφοντάς το στις Βρυξέλλες στις 12 Α ριλίου 2011 και στηρίζοντάς το ενεργά. ηλώνουν ότι, για να µ ορέσουν να εκ ληρώσουν αυτή τη δέσµευση, ροσδοκούν οι εθνικές αρχές και οι αρχές της Ευρω αϊκής Ένωσης: - Να συνεχίσουν να τις στηρίζουν ολιτικά και χρηµατοοικονοµικά, λαµβάνοντας υ όψη, ιδιαιτέρως στο εδίο της Πολιτικής Συνοχής, τα συµ ληρωµατικά κόστη ου συνδέονται µε την κατασκευή υ οδοµών και την εφαρµογή ρογραµµάτων σε τόσο α οµονωµένα και α οµακρυσµένα εδάφη ό ως είναι τα νησιά. - Να τηρήσουν ενεργά τις ρήτρες του άρθρου 170 της Συνθήκης της Ευρω αϊκής Ένωσης ου αφορούν στα ιευρω αϊκά ίκτυα και στην ανάγκη σύνδεσης των νησιών και των εριφερικών εριοχών µε τις ιο κεντρικές εριφέρειες της Κοινότητας. - Να στοχεύσουν σε µια ισορρο ηµένη δραστηριότητα ου θα έχει ως ροτεραιότητα τη µείωση των εκ οµ ών CO 2. Εκτιµούν τις ροσ άθειες του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου το ο οίο, µέσω της ιακήρυξης του Μαρτίου 2007 ( ιακήρυξη Musotto), εξηύρε τους αναγκαίους όρους για το ρόγραµµα ISLE- PACT και την ρωτοβουλία του Συµφώνου των Νησιών. Ωστόσο, αναγνωρίζουµε ότι οι εν λόγω όροι θα µ ορούν µόνο να χρηµατοδοτήσουν τους στόχους του Συµφώνου των Νησιών µέχρι τον Ιούλιο του 2012, αρά το ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουµε την ρωτοβουλία αυτή και να φτάσουµε ως την εφαρµογή της, µε τα στάδια ελέγχου α ό το 2012 έως το Εκτέλεση Η Ετήσια ιάσκεψη της Ε ιτρο ής των Νησιών 2011: Στηρίζει την ρωτοβουλία ISLE-PACT και συστήνει θερµά στα µέλη της να υ ογράψουν και να στηρίξουν ενεργά το Σύµφωνο των Νησιών. Αιτεί α ό το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να αρέχει τη στήριξή του στις νησιωτικές κοινότητες της Ευρώ ης, ροωθώντας µια νέα ιακήρυξη υ έρ της συνέχισης της διαδικασίας του Συµφώνου των Νησιών, ώστε να ε ιτύχει τους στόχους αειφορίας της ΕΕ για το Αιτεί α ό το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή: - Να συνεχίσουν να στηρίζουν ενεργά τη διαδικασία του Συµφώνου των Νησιών µετά την ολοκλήρωση του ρογράµµατος ISLE-PACT, στα τέλη Ιουλίου του Να αράσχουν τα αναγκαία µέτρα έτσι ώστε η διαδικασία του Συµφώνου να µ ορέσει να εξελιχθεί και µετά τον Ιούλιο του Προτείνει τη χρήση του ISLENET ως ιδανικής λατφόρµας ου θα βοηθήσει στην εραιτέρω ανά τυξη του Συµφώνου των Νησιών, µετά τον Ιούλιο του Εγκρίθηκε οµόφωνα ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΑΡΕΜΑΑ (EE) ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 6

7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ RETI ( ίκτυο Αριστείας Νησιωτικών Περιοχών) Η Ε ιτρο ή των Νησιών συγχαίρει την ρωτοβουλία ίκτυο Αριστείας Νησιωτικών Περιοχών (RETI), την ο οία αρουσίασαν ορισµένα Νησιωτικά Πανε ιστήµια µε ροτρο ή του Πανε ιστηµίου της Κορσικής. Η Ε ιτρο ή των Νησιών θα ανα τύξει ε αφές µε αυτό το δίκτυο, θα µελετήσει µε οιον τρό ο θα στηρίξει α ό ολιτική σκο ιά τις ρωτοβουλίες του και θα αναλύσει τα ιθανά εδία συνεργασίας µεταξύ των Νησιωτικών Περιφερειακών Αρχών της Ευρώ ης και των Νησιωτικών Πανε ιστηµίων. Επόµενη συνεδρίαση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Εν όψει της ανάληψης, εκ µέρους της Κύ ρου, της Προεδρίας της ΕΕ κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου του 2012, η Ε ιτρο ή των Νησιών θα ροτείνει στις κυ ριακές αρχές τη δυνατότητα διοργάνωσης της ετήσιας διάσκεψης 2012 στην Κύ ρο, ως µέρος µιας συνάντησης µε θέµα τα νησιά στα λαίσια της ροεδρίας της. Στην ερί τωση ου αυτή η εκδήλωση διοργανωθεί κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012, η Ε ιτρο ή των Νησιών θα µελετήσει τη δυνατότητα διοργάνωσης µιας συνάντησης µε θέµα τα νησιά στις Βρυξέλλες, στα τέλη του 2011 ή στις αρχές του 2012, για να έχει το χρόνο να συζητήσει τις ροτάσεις της Ε ιτρο ής της ΕΕ σχετικά µε τη µελλοντική Πολιτική Συνοχής. Πολιτικό Γραφείο της Επιτροπής των Νησιών Εκλογή Προέδρου της Ε ιτρο ής των Νησιών. Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας υ ενθύµισε το µήνυµα του Προέδρου Cesar, στο ο οίο δήλωνε ότι είναι διατεθειµένος να συνεχίσει τη θητεία του ως Πρόεδρος της Ε ιτρο ής των Νησιών, εάν δεν αρουσιαστεί άλλη υ οψηφιότητα, και στο ο οίο βεβαίωνε ότι δεν είχε υ οβληθεί καµία. Συνε ώς, ο Κυβερνήτης της Σάαρεµαα, Toomas Kasemaa, ρότεινε την ε ανεκλογή του κ. Cesar ως Προέδρου της Ε ιτρο ής των Νησιών της CRPM. Αυτή η ρόταση εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε η λίστα των ακόλουθων µελών του Πολιτικού Γραφείου της Ε ιτρο ής των Νησιών. Αυτή η λίστα θα συµ ληρωθεί στη διάρκεια της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής των Νησιών, ου θα λάβει χώρα αράλληλα µε τη Γενική Συνέλευση της CRPM το Λίστα του Πολιτικού Γραφείου (Εκλέχθηκε στη Σάαρεµαα, Μάιος 2011) Πρόεδρος ΑΖΟΡΕΣ Carlos CESAR, Πρόεδρος της Αυτόνοµης Κυβέρνησης των Αζορών (Πορτογαλία) Αντιπρόεδροι ΙΤΑΛΙΑ Raffaele LOMBARDO, Πρόεδρος της Περιφέρειας Σικελίας (Ιταλία) (Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Πολιτικό Γραφείο της CRPM) ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΑΡΕΜΑΑ (EE) ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 7

8 ΕΛΛΑ Α διορισµός σε εκκρεµότητα ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ διορισµός σε εκκρεµότητα ΙΣΠΑΝΙΑ Francesc ANTICH I OLIVER, Πρόεδρος της Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων (Ισ ανία) ΑΝΙΑ Willi GROSBØLL, Κυβερνήτης, Bornholms Regionskommune ( ανία) ΕΣΘΟΝΙΑ Hannes MAASEL, Κυβερνήτης Κοµητείας (Εσθονία) ΓΑΛΛΙΑ Serge LETCHIMY, Président du Conseil Régional de la Martinique (FR) ΣΟΥΗ ΙΑ Åke SVENSSON, Κυβερνήτης Κοµητείας, Περιφέρεια Γκότλαντ (Σουηδία) MALTA Giovanna DEBONO, Υ ουργός Ε ικρατείας, Γκόζο (Μάλτα) UK Alex MAC DONALD, Κυβερνήτης, υτικοί Νήσοι της Σκωτίας (Ηνωµένο Βασίλειο) ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΑΡΕΜΑΑ (EE) ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 8

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

33 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νησιών της CPMR

33 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νησιών της CPMR Commission des Iles CRPM CPMR Islands Commission C/O CPMR 6 Rue St Martin - F 35700 Rennes Tel : +33 2 99 35 40 50 - Email : jdh@crpm.org SITE WEB : http://www.islandscommission.org 33 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM

29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM Outer Hebrides Comhairle nan Eilean Siar Commission des Iles Islands Commission 29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM STORNOWAY, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΒΡΙ ΕΣ (ΣΚΟΤΙΑ) - 7/8 ΜΑΪΟΥ 2009 ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM Commission des Iles Islands Commission 28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM ΒΑΛΕΑΡΙ ΕΣ ΝΗΣΟΙ (ΜΑΓΙΟΡΚΑ) - 10 ΚΑΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 - Τελική ιακήρυξη.....σελ. 2 o Παράρτηµα 1 - Οµάδα 158.... Σελ. 4 o Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM

39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM C0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

34 η Ετήσια ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών CΡΜR

34 η Ετήσια ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών CΡΜR Commission des Iles CRPM CPMR Islands Commission C/O CPMR 6 Rue St Martin - F 35700 Rennes Tel : +33 2 99 35 40 50 - Email : jdh@crpm.org SITE WEB : http://www.islandscommission.org 34 η Ετήσια ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. ηµιουργία µιας Περιφερειακής Ανα τυξιακής και Συµβουλευτικής Ενεργειακής Οµάδας» της Ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ CRPM

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE ΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ «Ο καθορισµός των αρακτίων και υ εράκτιων θαλασσίων συνόρων της Κύ ρου µε βάση το ιεθνές ίκαιο, τις ιεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

24 η Επιτροπή των Νησιών της CRPM - Mariehamn Åland (Fin) - 6/7 Μαΐου 2004

24 η Επιτροπή των Νησιών της CRPM - Mariehamn Åland (Fin) - 6/7 Μαΐου 2004 Commission des Iles Islands Commission Ö-kommissionen Eπιτροπη των Νησιων Comisión de las Islas Comissão das Ilhas Commissione delle Isole Saarte Komisjon Kummissjoni ta Gúejjer Ø Kommission 24 η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ CRPMPPP060007 C0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΡΑΣΗ 3 Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

35 η Ετήσια Σύνοδος της Επιτροπής των Νησιών της CΡΜR

35 η Ετήσια Σύνοδος της Επιτροπής των Νησιών της CΡΜR Commission des Iles CRPM CPMR Islands Commission C/O CPMR 6 Rue St Martin - F 35700 Rennes Tel : +33 2 99 35 40 50 - Email : alexis.chatzimpiros@crpm.org SITE WEB : http://www.islandscommission.org 35

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015 - To λεόνασµα του ροϋ ολογισµού της Ουκρανίας φτάνει τα 8,8 δις UAH (338 εκατ. ) την ερίοδο Ιαν-Σε τ 2015 5.11.2015 Το λεόνασµα του κρατικού ροϋ ολογισµού της Ουκρανίας τον Ιανουάριο-Σε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Αθήνα 30/10/2012 Αγα ητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Σας γράφουµε για να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικά τρέχοντα θέµατα ου αφορούν στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Κλινικό Φροντιστήριο ιάρκεια: 360 Συµµετέχοντες: 45 I. Ασφαλείς χειρισµοί εριφερικού & κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Εκ αιδευτές: Κωσταντούδης Αντώνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κυψελωτή κάλυψη Σκο ός µείωση οµοκαναλικής αρεµβολής Μεγάλες κυψέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XXXIVη Γενική Συνέλευση της CRPM. 25/27 Οκτωβρίου 2006 Μούρθια (ES)

XXXIVη Γενική Συνέλευση της CRPM. 25/27 Οκτωβρίου 2006 Μούρθια (ES) CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M. CRPMPRV08 0035 A0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα