Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά"

Transcript

1 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία Τ ίτλ ος Ε ργα σ ία ς Ονο ματεπώνυ μο Φ οιτητή Πατρώ ν υ μ ο JQProducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων JQProducts: Remote control cars eshop Αρκουδάρης Ηλίας Αντώνιος Α ρ ι θ μό ς Μ ητρώο υ Επ ιβλ έπων Αγγελόπουλος Ιωάννης

2 Ημερομηνία Παράδοσης: Φεβροuαριος 2014 Περίληψη. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων και των εξαρτημάτων τους, με τη βοήθεια ενός ανοικτού κώδικα Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου που θα περιλαμβάνει όλες τις νέες τεχνολογίες web2.0 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικό κατάστημα, τη λεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα,εξαρτήματα, προϊόντα, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου. Abstract. This paper examines the establishment of an online store selling radio controlled cars and accessoήes, with the help of an open source content management system that will include web2.0 technology Keywords: Online shop, remote control cars, parts, products, Content Management System.

3 Πτυχιακη Εργασία Αρκουδάρης Ηλισς Περιεχόμενα Γενική περιγραφή της εφαρμογής Κεφάλαιο 1 : Λειτουργική περιγραφή Εyyραφή στην εφαρμογή και δημιουργία προφίλ χρήστη Σχετικά με την εταιρεία(αbοut the company) Η Ιστορία(Τhe Story) Επικοινωνία(Cοηtact us) Find us οη Facebook Ανα~ήτηση(Search) Forum Shοp(Ηλεκτρονικό κατάστημα) Το καλάθι αγορών(cart) Ο Αγορά προϊόντων (Checkout) Κεφάλαιο 2: Τεχνολογική περιγραφή Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστού Επιλογή συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Επεκτάσεις Templates Components Plugins Modules Languages Search Engine Optimization Ασφάλεια Μελλοντικές επεκτάσεις Ενδεικτικός κώδικας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ JOProducts Ηλεκτρον1κο κατάστημα ττώλησnς τηλεκοτευθυvομεvων ouτoκ1vn1ωv

4 Πτυχια κ ή Εργαοiα Αρκουδόρης Η λίας Γενική περιγραφή της εφαρμογής Η εφαρμογή μας ονομάζεται JQProducts. Είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δίνε ι τη δυνατότητα στους επισκέπτε ς του να αγοράσουν τα τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα της εταιρεία ς καθώς και τα εξαρτήματα τους. Παρακάτω θα αναλύσουμε τι είδους υπηρεσίες προσφέρει καθώς και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιi1θηκαν για την υλοποίησή της. Κεφάλαιο 1 : Λειτουργική περιγραφή Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσφέρει υπηρεσίες εγγραφής στην πλατφόρμα, αγοράς προϊόντων, αναζi1τησης, επικοινωνίας με τους διαχειριστές κτλ. Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής: 1.1 Εγyραφή στην εφαρμογή και δημιουργία προφίλ χρήστη Ο χρήστης εγγράφεται στην εφαρμογή και μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προφίλ. Ειδοποιείτα ι μετά την εγγραφή του από μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο όπου πρέπει να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που του αποστέλλεται για να π ι στοποιήσει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και έτσι να ολοκληρωθεί η εγγραφή του. Όταν πλέον πιστοποιηθεί τότε μπορεί να αλλάξει τη φωτογραφία του προφίλ του, τα στοιχεία του και τον κωδικό του. S Anrιual Sale Now '"' -"~ΟΙ'~.. FIECΠCMr-=ιtANlllU Εικόνα 1 : Εγγραφή χρήστη JQPrαducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκ ι νήτων 4

5 Π υχιακή Εpγοσίο Αρκουδόρης Ηλί α ς $ Annu<JI Si11e Now on GΓ.Τ Sο'Σ orr SΓf ΓC'Π [) MrACt ΙλΝοιςι 1 Messagc Εικόνα 2 : Μήνυμα αποστολής συνδέσμου επιβεβαίωσης στο $ Λnnual Salc Now on UF'f!,ΟΧ.ΟΗ- ~'Ι::ι ι-ctt-u Mt-ΙICHΛNtNSr Ε ι κόνα 3 : Επιβεβαίωση δημιουργίας λογαριασμού 1.2 Σχετικά με την εταιρεία(αbοut the company) Σε αυ τ ό το μενού υπάρχουν πληροφορίες για την εταιρεία JQProducts και τους δημιουργούς της. -~ -- - ~~ ~-,. S Annυ.11 Sato Now on... +""-""'""... ::7:::..-:::-... ~=~...:.:... ::::;~;::-~':"..":=<::=..ο,: ~.;:..~--= :..-;:--.. ~;:: :..::;~~ -:::...~.":'"' -~ Εικόνα 4 : About the company JOProducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 5

6 eσ_or> _ Πτυχια κ ή Εργοοιο Αρκουδάρης Ηλίας 1.3 Η Ιστορία(Τhe Story) Σε αυτό το μενού υπάρχουν πληροφορίες γ ια το πώς ξεκίν ησ ε τη λειτουργία της η εταιρεία. Εδό) υπάρχουν 5 μέρη(parts) καθώς και βίντεο που σχετίζονται μ ε τη δημιουργία της εταιρείας :: ~- --. $ Ar1nUιitl 'Sdtc Ν<Νι on _._ - Η Ε ~..J.r ΤΗΕ S.cinninι. ;t:"'!: Εικόνα 5 : The Story _-~ $ Amua1 Si!k! Now on ~~-!IL ΤΗΕ S.ιi nninι Εικόνα 6 : Part 1 JQProdυcts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τ ηλεκατευθ υ νόμενων αυτοκ ι νήτων 6

7 Πτυχιοκr1 Εργασία Αρκουδάρης Ηλίας ΕΞΙΙ ,. $ AnrιUιilt S kt. ΝΟ'ΙΙ... on r.: :.: Τ ΗΕ R~ I H rd Pδlt "'-"'..-.. ~ ~--_ _,_ _....,.._,..,,_,...,, ~...--., _ - "---- -~- r _..._ ,.... _..,..._ ,. ~~:;_Ε~Ζ:-WΞ ~E~::;.~:if.. f-:.z??l-;::].~ ~ Ι ~ Ι Εικόνα 7 : Part 2 Εικόνα 8 : Part 3 JQProducts Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 7

8 .. Πτυχι ακ ή Εργ ο σi ο Αρ κ ουδάρη ς Η λίας $ Λ nnu.al s.aιe Νιn11 on... ~ --~ - ( Buildine The Prototypes...!., Εικόνα 9 : Part 4 S Λnnuaι Sale Now σπ.,..._...,.._...-.,..,...,_.,,..,._ ν...,,.. -~, ι~ ,, _ w.& ~,.,.,,._..._... ~ --..., ~~...._.._...,,,.,.,.,""" ' ~...._,.,..., a.,..,.._ ~..,...,.., _. ο=..,...,..,~ ""'' "' ~ι_,..,,..._,-. Υ-1: - - ~ -..,,. _... --ι ,... 1_, ;...,.., Εικόνα 1 Ο Part 5 S Annιιal Sδιc Now on... _... '""" "'... 1 ι ΓΙ, Ι < -. ~!lll - ~.-,... ο - -._,._ Εικόνα 11 Part Videos JQProducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλ ε κατευθυνόμενων αυ τοκινήτων 8

9 Πτυχιακή Εργασία Αρκουδάρης Ηλίας 1.4 Επικοινωνία(Cοηtact us) Σε αυτή τη σελίδα οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές της εφαρ μο γής. Υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας επάνω και από κάτω μια φόρμα επικοινωνίας. Υπάρ χει η δυνατότητα ένα αντίγραφο του μηνύματος που θα αποστείλει ο ενδιαφερόμενος να αποσταλεί και στο προσωπικό του ταχυδρομείο ΙΞ!!ΕΙ S Annt.ι.ir s.iιa Νσw on... --~ Find us οη Facebook Εικόνα 12 : Contact us Εδώ εμφαν ίζονται όλοι οι χρί1στες που έχουν κάνει like τη σελίδα μας https://www.facebook.com/jqproducts που βρίσκε τ αι στο Facebook. rftιnd ιυs on ΙF.acebook 111 Εικόνα 13 : Find us on Facebook JQProducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινή των 9

10 Πτυχιακή Ε rγοοίο Αρκ ο υδάρης Ηλιος (~' ~ P. αt..c ts. ~ t i~ omi )Q-(!l' oά..c. tι - - 3,164.. Εικόνα 14 : Η σελίδα μας στο Facebook 1.6 Αναζήτηση(Search) Εδώ οι χρήστες μπορούν να ψάξουν για οποιαδήποτε λέξη μέσα στην εφαρμογή και να δουν τα αποτελέσματα αυτής της αναζι) τ ησης. Search,ιJ1wαcΙ1 ~./'fjhol'tj!. Ε1Μ'Ι ρ Ι-!- Εικόνα 15 : Αναζήτηση 1.7 Forum Εδώ οι χρι'1στες μπορούν να ψάξουν γ ια οποιαδήποτε θέμα καθώς και να δημιουργήσουν νέα θέματα προς συζήτηση. JQProducts. Ηλεκ1ρον ι κ ό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυ τ οκι ν ήτων 10

11 Πτυχιακή Εργασία Αρκουδάρης Ηλiας --- ~ "- ""'"'~""") _... <d)r~......,."ri...,_. \\ "'C: l'i. r ;tor.ι.ι -. ;ι:. ~~..+' νν 1 "' C.;; Κ> - tr~,. τιιι.,...,.,...yιι.,..~- 1 ~::=-;~,.;::,ι;::,rιr-"11>~.;,..,.., aιι,,,.,-~~.. "' \/> ~-'' -.,,f,_,,,_ ι ι_...,1:- ιι r:,...._ Lη: "'tr.fjι~!jll<!a 1,.,.,,&u;μ., 1.,.Ι~( >- tj) 1,.. ~$~ ' f Π'C"f'::'i)~ll Εικόνα 16 : Forum 1.8 Shοp(Ηλεκτρονικό κατάστημα) Από αυτό το μενού μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν ο χρήστης πατήσει στο μενού SHOP τότε μπορεί να δει όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστi1ματος. Υπάρχουν και οι παρακάτω κατηγορίες: SHOP ΤΗΕ Car Pro Κits Spare parts Plastic Parts Metal Parts ΤΗΕ Car RTR Κits Spare parts Plastic Parts Metal Parts Merchandizing ΤΗΕ Tshirts ΤΗΕ Hats Εικόνα 17 : Κατηγορ ίες προϊόντων ηλεκτρονικού καταστήματος JQProdυcts. Ηλεκφονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 11

12 Πτιιχιακή Εργααία Αρκουδαρης Ηλίας Εικόνα 18 : Κατηγορίες στο μενού SHOP Πατώντας στο μενού SHOP μπορούμε να δούμε όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπου εμφανίζονται 20 προϊόντα ανά σελίδα. Εκεί τα προϊόντα είναι κατηγο ριοποιημένα με τη φωτογραφία τους, το όνομά τους, τη την τιμή τους. ψήφο που έχουν πάρει από τους χρήστες της σελίδας, καθώς και <οι. $ Anrιυal Sale Now on f!jo~oft ~t.llcιwmlmcltanut~t 1 Εικόνα 19 : Η σελίδα SHOP με όλα τα προϊόντα Πατώντας στην εικόνα ή στο όνομα του προϊόντος θα μεταβούμε στη σελίδα του προϊόντος όπου υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για το κάθε προϊόν. Πληροφορίες όπως η π ε ριγραφή του προϊόντος, εικόνες του προϊόντος, μια μίνι επικοινωνία για το συγκεκριμένο προϊόν, η δυνατότητα να αφήσουμε σχόλια για το προϊόν καθώς και το κουμπί για να το προσθέσουμε στο καλάθι αγορών μας. JOProducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυ τ οκινήτων 12

13 ...-. ~.,,.,_ ,..,.~...,. ~ -..,.-.,,~...,,... Πτυχιοκη Εργοοίο Αρκουδαρης Ηλία ς $ Annu.iι &1ιc Now on ιιι 1 eιn on!ι.ιι,ιl,ι.οw. ιwαιαιcχ!.ι -ΗΕ ecar' 1/8 E.ectrc Buggy Κ.ι Ου' pr ι ce: 350,00 { ~ ,..,_ χιι~--,,..., ,,. ~...,. ""'1!.:.0.-.,~... ~.. a a.- "~..... <8'<Κ "'-"U "'Ι.. O.C:..._._...,_ι;;Η ι.: ι '... ~... ~,_ '*' '""""'...,, '-'... -~.,...,,...,...,,.,.,..,.,._Ί - -ι..::r-. "'~._...,. -.. ~...,.,..;t,..,-c.,.,...1".,..,.,,... r ~-...,.,.,>U"r , ~ ~.. 41 Εικόνα 20 : Η σελίδα του προϊόντος 1.9 Το καλάθ ι αγορών(caή) Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Add to Cart τότε το προϊόν θα προστεθεί στο καλάθι αγορών μας και στο επάνω δεξιά μέρος της σελίδας θα δούμε το προϊόν που προσθέσαμε και το κουμπί Proceed to cl1eckout. Εάν πατήσουμε σε πολλά προϊόντα Add to Cart τότε όλα αυτά θα προστεθούν στο καλάθι αγορών. τηε eccr' :/8 E lectι ic Buggy Κ ι t Ουr ρ rιc e 350,00. _...,~.1r.." -., ,..,.._... _ _ ~..,,.-..: , ;ι:,...._..,,.._.., ~ ,... r ι.ο,. 11 ;.-..,.... ~,., #>..:><; _...:... L<ι,._,... "'Ο t~0-οι.-. ι..-ηt0<_ :...,......,,...,...,._,.4._...,,.... ιi o...,.-.r"'""' ''"- Εικόνα 21 : Το καλάθι αγορών 1.10 Αγορά προϊόντων (Checkout) Για να αγοράσει κάποιος ένα προϊόν από το ηλεκτρονικό μα ς κατάστημα μπορεί ε ίτε να εγγραφεί ως χρήστη ς ή να το αγοράσει ως απλό ς επισκέπτης. JQProdυcts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 13

14 ΤΕΙ ΠFΙΡΔΙΔ Πτυχιακή Εργ ο σίο Αρκουδάρης Ηλ ίσς <:.t ' -' Guesl GJ. Εικόνα 22 : Αγορά ως επισκέπτης Εάν κάνει εγγραφί1 ή αγοράσει ως απλός επισκέπτης θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσει κάποιες προσωπικές πληροφορίες έτσι ώστε να γνωρίζουμε σε ποιον θα αποσταλεί το προϊόν. Στη συνέχεια θα επιλέξει ο χρήστης τον τρόπο πληρωμί1ς ο οποίος προς το παρόν είναι μόνο το PayPal. Επίσης μπορεί να εισάγει έναν αριθμό κουπονιού και να έχει μια έκπτωση στην αγορά που θα πραγματοποιήσει. - ; ο :ιsο ~- Εικόνα 23 : Τρόπος πληρωμής και κουπόνι έκπτωσης Εφόσον επιλέξαμε τον τρόπο πληρωμής και τη διεύθυνση αποστολής, θα πατήσουμε Finisl1 και θα μεταβούμε στο περιβάλλον της PayPal για να ολοκληρώσουμε την πληρωμή. JQProducts : Ηλεκτρον ι κό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων α υ τοκιν ή των 14

15 Πτυχιακή Εrγοσiο Αρκοuδάρης Ηλiος c;... f) Εικόνα 24 : Ολοκλήρωση παραγγελίας $.Λ οσaι Salr ~ο" ο. GΠ-<lf«U('ΠJ)tιr:W:W.u:l'JIΚ. 7 t1to. ~,,... IW'... 'W'!~~Th t'yw a«~.ι:::. :..-ιι r-'-- :i;.ce-.ιι,,...~ Εικόνα 25 : Redirect στη σελίδα της PayPal c C~oo a w v Ιο ρay :!"':'~-~:..!.ι.~:~-~vr.'51: l~π'-w>ef!q" ~-.. ~ t,.. μr<t '!2t'ι ~., ~.. l'!'ι1 Pi V wιtn mν faypj! ιccpuot Lt'IQ' ωο 1r..r-""κ..., P~ y wrtn my cr.ciιt or debn c;ιrd ΡaγΡaι ω ι:'t~ :f itl rι;t ~ Τ f;, r.,,ιι.~ ' 1-J.t tv. '!.' :"i.~ιιt'1.ιι 11em1oτa ι ( 1'4.Υ. 1οιιΗ»-U5 ( IJR. Coιrt; GIHC -ίξj Εικόνα 26 : Πληρωμή στη σελίδα της PayPal Ένα που θα μας ειδοποιεί ότι λάβαμε μια νέα παραγγελία θα έρθει στο μας. JQProducts : Ηλεκφονικό κατάστημα πώλησης τηλεκοτευθυνόμενων αυτοκινήτων 15

16 Πτυ χ 1 ο κ ή Ερ γ ο σiο Α ρ κουδάρης Ηλ1ος s ' Ά~V ο= Τ-Ε ο~:;=~ 1 fcustom"r C... s1 rrer ~rτ : u : rι 2~ _ π : τ : i : :ιr ~-.::;~ Order UΠ'bε- r B ιllι ng ac:fore stiφρ r l'g zd d rεss :t'r Kosι3s Α : ~,Ν. 1.-'pots 741 e::ns'""'.cr: GτE'e-cr -e'ep σr~ 5 ~ '3::4 32 ~ l ~ ame ''J ί/$" Τr:Ψ:Ο Ξ1 :Ρ:.. - : G.1Έt Ό I:\ Τ:!P~: J' "i' t~: - ~ ~; ~, Un ιt pr i ~ Qιy Toιa t ~~ 1 ~ J~ ( Ε e-c~a r" Ξ :. c ϊη ~ Ε ;.~y k. 3 ~ ~. 1 Subιoιa l τ... ΤΟΤΛL ι '11 V ι\τ 35:J. ι:_r 45 35"" Εικόνα 27 : ειδοπο ίησης νέας παραγγελίας στο διαχειρισ τ ή Ένα παρόμοιο μήνυμα θα λάβει και π ελάτης που τοποθέτησε την παραγγελία. JQProducts : Ηλεκτρονικό κοτάστ ημο πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 16

17 Πτυχ1οκή Εr;γ ο σiο Αρκουδορης Ηλiος OLI Ο Τ Οθ Ι sυπ η ιry Ν. οιr orσ;,r ~ι1α ι ι 1 οr,ι ι Ι ntorn ιι 1 οr Εικόνα 28 : ειδοποίησης παραγγελίας του πελάτη Κεφάλαιο 2 : Τεχνολογική περιγραφή Πριν ξεκινήσουμε την υλοποίηση της εφαρμογής μας, μελετήσαμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτή η υλοποίηση. Υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια οι υλοποιήσεις εφαρμογών να γίνονται με τη βοήθεια συστημάτων &ιαχείρισης περιεχομένου. Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι εφαρμογές που επιτρέπουν στο χρi1στη να διαχειρίζεται το δ ικτυακό του περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες, νideo με εύκολο τρόπο, συνήθως παρόμοιο με αυτόν της χρήσης ενός κειμενογράφου. Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου διαχωρίζονται στα κλειστού κώδικα, τα οποία συνήθως εκμεταλλεύονται εμπορικά κάποιες εταιρείες και δεν έχει πρόσβαση στον πηγαίο τους κώδικα ο οποιοσδήποτε καθώς και στα ανοικτού κώδικα, τα οποία δεν εκμεταλλεύεται κανείς εμπορικά και έχει πρόσβαση ο οποιοσδ1ίποτε στον πηγαίο τους κώδικα. Σύμφωνα με τα παραπάνω για τα κλειστού κώδικα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου απαιτείται κάποιο κόστος για τη χρησιμοποίησή τους ενώ τα ανοικτού κώδικα είναι συνήθως δωρεάν. JOProducts : Ηλεκτρονικό κοτάοτημο πώλησης τηλεκοτευθυvόμεvωv αυτοκ 1 ν ή 1ωv 17

18 Πτuχιακr Ερvασ10 Αοιωυδάρης Ηλίας Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτών των συστημάτων είναι πολλά όπως : Ταχύτερη υλοποίηση εφαρμογών. Υποστήριξη από χιλιάδες προγραμματιστές. Δε απαιτούνται ιδιαίτερες προγραμματιστικές γνώσεις. Πλήθος από επεκτάσεις και βιβλιοθήκες Συνοχή του περιεχομένου ( Κατηγορίες, άρθρα ). Λιγότερο κόστος υλοπ ο ίη σ ης. Ευκολότερη διαχείριση χρηστών. Δωρεάν (Ανο1κτού κώδtκα) Βεβαίως υπάρχουν και μειονεκτήματα όπως : Κόστος για εμπορικές επεκτάσεις. Έλλε ιψη εμπορικής υποστήρ1ξης στα ανοικτού κώδικα Συστήματα Διαχείριση ς Περιεχομένου. Θέματα ασφάλε1ας (αφορά τους αρχάριους χρήστες). Κόστος αγοράς στα κλειστού κώδ ικα Συστήματα Διαχείρ ισης Περιεχομένου. Δυσκολία στην παραμετροποίηση επεκτάσεων 2.1 Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστού Αυτή τη στ1γμή υπάρχουν πάνω από 1200 Συστήματα Διαχείρισης Περ1εχομένου. Παρακάτω θα δούμε τα πιο δημοφ ιλή ανοικτού κώδικα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου. Ο κύρ10ς λόγος που επικεντρωνόμαστε στα ανοικτού κώδικα Συστήματα Διαχείρtσης Περιεχομένου είναι το κόστος. Θέλουμε η εφαρμογή που θα χτίσουμε να είναι δωρεάν, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να μας περιορίζει προγραμματιστικά. Τα τρία πιο δημοφιλή ανοικτού κώδικα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι τα παρακάτω : Wordpress Το WordPress 1 είναt ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρ ισης περιεχομένου. Είναι μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, από ομάδες εθελοντών και απευθύνεται στον οποιοδήποτε θέλε ι να αποκτ ήσεt το δικό του blog ή τη δική του προσωπική ιστοσελίδα. Είναι εύκολο στην εγκατάσταση καθώς και στη διαχείριση του περιεχομένου. Δε χρειάζονται ιδιαίτερες προγραμματιστικές γνώ σ εις και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. 01 γνώσε 1 ς που απαιτούνται δηλαδή, είναι οι γνώσεις ενός απλού κειμενογράφου. Η γλώσ σα που χρησιμοποιεί είναι η ΡΗΡ 2 και η διαχείριση των βάσεων γίνεται μέσω της MySQL Joomla! Το JoomJa! 4 είναι ένα γνωστό και tδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα λογισμικό που διανέμεται ελεύθερα και μας επιτρέπ ει να δημιουργήσουμε σύγχρονους δυναμικούς ιστότοπους. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι η επεκτασιμότητά του, δ η λαδή η δυνατότητα που μας προ σ φέρει να προσθέτουμε περισσότερες εφαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Ο ι προγραμματιστικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείρισή του είναι οι βασικές. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η JOProducts Ηλεκτροvικο κατάστημα πωλnσης τηλεκατευθυνομενωv αυτοκινr1τω\' 18

19 Πτuχιαι<ή Ερνασια Αοκοuδαρης Ηλiας ΡΗΡ και η διαχείριση των βάσεων γίνεται μέσω συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως: MySQL, Oracle 5, PostgreSQL 6, SQLite 7 και Microsoft SQL Server Drupal Το Drupal 9 είναι ένα ανοιχτού κώδικα Σύστημα διαχείρισης περιεχόμενου που χρησιμοποιείται για την δημιουργία και την διαχείριση ιστότοπων. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του είναι η σταθερότητα, η ευελιξία και η ασφάλεια του. Απαιτεί περισσότερες προγραμματιστικές γνώσεις σε σχέση με τα άλλα δυο συστήματα που αναλύουμε. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η ΡΗΡ και η διαχείριση των βάσεων γίνεται μέσω συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως: MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite και Microsoft SQL Server. 2.2 Επιλογή συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήσαμε τελικά το ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla!. Η έκδοση που χρησιμοποιήσαμε είναι η Όταν ξεκινήσαμε την υλοποίηση της εφαρμογής, αυτή η έκδοση του Joomla! ήταν η νεότερη και πιο σταθερή. Επίσης υποστήριζε τις περισσότερες επεκτάσεις(eχteηsiοηs 10 ). Οι τέσσερις κυριότεροι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε αυτό το εργαλείο σε σχέση με τα άλλα δυο είναι: 1) Η ελληνική κυρίως καθώς και η ξένη κοινότητα υποστήριξης. (πάνω από προγραμματιστές). 2) Η πληθώρα των επεκτάσεων(templates, modules, plugins, components και languages) τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. 3) Η εμπιστοσύνη από σημαντικούς οργανισμούς και εταιρείες. Επιπλέον λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε αυτό το Σύστημα διαχείρισης περιεχόμενου είναι : Ευκολία στη χρήση. Δωρεάν επεκτάσεις. Διαχείριση μιας εφαρμογής μέσα από πολύ απλά βήματα. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η ΡΗΡ και έτσι καθίσταται εύκολα παραμετροποιήσιμο. Πάρα πολλές ιστοσελίδες καθώς και forums παρέχουν τεχνική υποστήριξη στο Joomla!. Ευκολία διαχείρισης χρηστών. Η προηγούμενη εμπειρία. Το πιο σημαντικό κομμάτι του Joomla! είναι οι επεκτάσεις του. να συμπεριλάβουμε τα templates υπάρχουν για Πάνω από επεκτάσεις, χωρίς το Joomla!. Χιλιάδες προγραμματιστές ασχολούνται με το κομμάτι της ανάπτυξης νέων ή της βελτιστοποίησης υπαρχόντων επεκτάσεων. Υπάρχουν πέντε είδη από extensions: JQProducτs Ηλεκτρονικό κcτάστημα πωλησης τηλεκατεuθυνομενωv αυτοκινήτων 19

20 r1υχιακή Εργασία Αρκuυδόρης Ηλίας Components Modules Plugins Templates Languages +- C' kιca 1 host - Module Aboot loomlill! G.tlltl\l~Mtt(! LSlftQJo/)r\la! This Slto Joornl;ι! JOC.,~ 15 ι f'e\1:l"e ;.η:: PGMl'll 1 r:;. 1-ι lt"' lt'" ~,ιa.,1 il'tr :O'Uiιclf(;..! 'Ι" ~ S"E 1tir J(IUJ!-t1 )f a Γ'IJi;t!il!e... n.r. r.jnάrιι:so! J.iίί~ct."&~ JOO->J.ll~H 1.'6Ρ'.ιt Ι'> ι rrc.-,sjoιιan ~w'm "Oιt,:υ,111'\eWJi ΙDΙ.ΙΥι.8Μ Component Prιtess l onals Ολη η εμφονιση κα ι το στήσ ιμο της στλιδας είναι τo temp late ΟριζΕΙ nς θtσιις ό που μπορούν νο τσποθετη θοίιν llvίs1t1 cuιli J1,kH't~~lil'!tCΙ ll"ψ1rt11rιli."'j;h1*fl:..tόj\io"'lli>i Juu-Ua!:2Scontlflι.ι τα e xte nsιons,οuιf!ιι;1.,,t:1ι;dι; i"uηι.,.ω 1 ~ι""' Wof!o.xιc-.ιιιs d t-wί ~."11Ιορ"Ίen1011rιe;οο.-.,:. 1ohn~ρ.,-..t> Joor"l~MllNΙC 1.h"n>'f.'f1ti""il,Ol!1tt t~t.fiof" f ιot'fwάcv" anσclr.is;s;;ι.o.ιςttί't>ul'v.t:sι:f uι:al'.ci t!ί'ιρlr.ot!ιm1:ι 'C'O';tCll1Hf ι:οοι. t ar~ r\~y<~ e.ι.-a, ι:ι ~"11'10 rtιnrιlnqquq-'1iιf!.oε<osιt ~r'atl'f;:.ι.jl.. tιf,1tlr.a.ono!ll1ιs οι.και.1:1nοtιt~'ιι~=~1οιιal:tι Star.olι.:!_..,,..,.-;ι,~o; t!ίtι sz.-.. 1tιιι :,.cgh' n:ιu ~t1ιtmad'ym!ltr3':ynowt.ι1r...,,. usrιc.-.. οι:1ιτκ.ι~"" atα~l"'lf,,;j.ιo ι!t'ewtι,..1 Jrι;J..ιi;~ 11τ~."!::-.~r~o;scNnJfi.cι ~nt'sίl!::i~; f1t4 IJ'r'C Ι!'\ea:ιι,11-~c.οrιtτ-.:.ιιιι; Ιοον Ξ'f' ~ Ιri t Τ ίi l\ J ~l"mtίi r:ι'.lι.c-""3 Ιi'~Ut;01JH"'t$f.8t.HOJ O: ι1.f*11ιit. 11οιιt.JCΙΟ-,_.,7\ΙΟ'f!ιε 6"cl&fl!'>ontl!Sl111ilrtotflρ"E!~ Loιιn F orm JΙΚ.. fl"jt1$11'1(e':"ff'(ή$ Ι ~... ~.,.. ' Re.ιl"' " Profeι!OioNI $ P ι ug in Εικόνα 29 : Πως τοποθετούνται τα extensions 2.3 Επεκτάσεις Παρακάτω περιγράφουμε τα extensions που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή μας : Templates Τα Templates(θέματα) καθορίζουν τη σχεδίαση του JoomJa! ιστότοπου. Χρησιμοποιούνται για να αλλάζουμε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Περιέχουν συγκεκριμένες θέσεις για την εμφάνιση ενός component. Δημιουργούνται ή παραμετροποιούνται εύκολα και παρέχουν μεγάλη ευελιξία για τον καθορισμό της εμφάνισης του ιστότοπου. Το template που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται Ignite 11. Έχει πολύ ωραία χρώματα καθώς και ωραία menu. Το template αυτό παραμετροποιήθηκε έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν το logo της εφαρμογής, τα χρώματα, οι θέσεις των modules και των plugins. 11 JQPrαdυc t s : Ηλεκτρονικό κ α τά σ τη μ α π ώλη ση ς τηλεκατευθυνόμ ενων αυ τοκινήτω ν 20

21 Πτυχιακή Εργοσiο Αρκουδόρης Ηλiος Jg X)f"\rcιju.I<.; + Ο <i;i> Template Manager 1 d< s1'111' ~ Joomlal' Curnιnι sιys. ιgr111e i1 οιrιιe... Templale ιnformation lgnite Α ι t:μ< aoo Ιeaf1 ~~ ιt- IT0p~nt" ~ ι'ι't- 'Jk'.C ~ι:10ι "'! ~.r.4:!'ι:~ Κ2 J(.:.ι..ι Pr< ind n ο t: ~... ι:;rdl, \'Ι'Ωi ι 1 ; ~Uf't.'{Wle:!11t.~.f-ι~.ei':H1~:1 -'tl'ie!>l' J../oOml ιι ", ~ 1'1,CO Βuι1 οο 9oo:~lfcψ Comρ..' ' ble O\oι1tlltn1Y" compa'ιbewι1r1ze nt:'<"! Respoo~ιve oe~ign Η-~!. r.ιtό~s ί1 α-. t~ Εικόνα 30 : Template Manager Components Αποτελούν τα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα extensions. Μοιάζουν με μικρές εφαρμογές. Αποτελούνται από δύο τμήματα. Το Adωinistrator part και το Site part. Κάθε φορά που εμφανίζεται μια σελίδα του Jooωla!, ένα coωponent καλείται για να δημιουργήσει τη σελίδα Αποτελούν το κύριο κομμάτι μιας σελίδας, επειδή κάθε ωenu item συσχετί ζεται μ ε κάποιο component Τα component που χρησιμοποιι'1 θηκαν είναι τα παρακάτω : Hikashop Το Hikashop 12 είναι μία εφαρμογή ηλεκτρονικού καταστήματος για το Joomla!. Το χρησιμοποιήσαμε επειδή μπορούμε με αυτό να δη μιουργήσουμε προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων, τρόπου ς πληρωμή ς και αποστολής, τρόπους εμφάν ισης των προϊόντων καθώ ς και να παρακολουθήσουμ ε τα στατιστικά αγορών του ηλεκτρονικού μα ς καταστήματο ς. Η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε είναι η ,_Α.. Ι _,.,_,.. ΙJ.,_-η.1....::.~~ι~r. C.:X!l(:\'k.-11'... ι~ ι.--.ι:. 1'\. λ::nic~f ~ Ο,,. Joomlal ο - Lasl 7 Orders ~ SaJes thιs rrιont Λ l\.\a, ~ιa.ιslics $ό!ε!$ ιtι!t JNM'ld'ι 1.01,21 { n Bf:tt,.-cdur11t1h JE'oltt'... Sp<clflod fι... πιd:: ιeι ( " Unι'S Oidt!n.c~ιιcκlny -"''" ' '*" HHι:~cy tιιίι -.ldh 1Hf:Prackιcι!(1) Εικόνα 31 : Hikashop Component 12 http: //www. hikashop.coω JQProducls Ηλεκτρ ονικό κατάστ η μα πώλησης τη λ ε κ οτε υ θ υν ό μ ενων ο υ τοκ 1νή των 21

22 Πτυχιακή Εργοσίο Αρκαυδάρης Ηλίας Kunena Forum Το Kunena Forum 13 είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το Joo111la!. Είναι πλήρως ενσωματωμένο και έτσι οι χρήστες δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν νέους λογαριασμούς για να επικοινωνήσουν. Μπορούν να δημιουργήσουν νέα θέματα, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να ε ιδοποιούνται κάθε φορά στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Η έκδοση που χρησιμοποη)θηκε είναι η Β:!Ι _,;1.,.:J. ι.ι.._,~ι.;,,.. ~11(1..'11( r.ατιpοrtι'ιιl;, L.x1<.."Y'J:'I~ l\..i;.. '~ ' "-'J. 3' Ο Kurer.a Forum Dashboard Α J=maι ::,... φr. ι.~..,~ 1 u~.,, lkw:ιll9f'f 8' ::-nn.,f.\ιr.i'',1t"' 1, Rι.. ιlι.. ~~ ~ lt r'κ!~ur~./" (.!J"' "''ίitm ~ 9..-ιf..!~ ';-t r1wt ~ 1Qi~.t.1h1'119FI ((ιfιίt rιι~900.-s..[) Wl "ΙΝΑ. "' ~ "'~ f llt-. Ε"""' "' Rif!li:, 1e~,...-.ιsι,.. ~ r.. Tod ϊ ι aclι unena -,...-- vf!rjqf\ 30J Coderwιrrιe L-to Οιιιε - 201>12-?2 λιαhογ \\~Teι- CcιρyhQht: CJ~ 2(ι J ΝΜ...aιφιs Lk:mt.e "'"""" GtllJG.~1'1PιιblιtlιtMU Εικόνα 32 : Kunena control pane/ AcyMailing Το AcyMailing 14 είναι μια προέκταση του Joomla! η οποία μας επ ι τρέπει να δημιουργούμε χρήστες, να διαχειριζόμασ τ ε το λογαριασμό τους, να δημιουργούμε και να επεξεργαζόμαστε λίστες, να δημιουργούμε όμορφα newsletter, να δημιουργούμε καμπάν ι ες και τέλος να ελέγχουμε τα στατιστικά χρήσ η ς ανταλλαγής μηνυμάτων. Η έκδοσ η που χρησιμοποιήθηκε είναι η starter Plugins Τα Plugins αποτελούν πιο προηγμένα extensions. Ουσιαστικά είναι event handlers. Όταν εκτελείται δηλαδή κάποιο μέρος του Joomla! και λα μ βάνει χώρα ένα event, εκτελούνται τα plugins που έχουν δηλωθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογί1 και είναι υπεύθυνα να «πιάσουν» το eνent Παράδειγμα : Ένα p lugin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχε ι άρθρα τη στιγμί1 που υποβάλλονται και να διαγράφει ακατάλληλες λέξεις. Τα plugins που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω : Editor TinyMCE Ο TinyMCE 15 editor είναι ένας επεξεργαστής κειμένου που μας βοηθά να επεξεργαστούμε και να διαμορφώσουμε τα άρθρα στη εφαρμογή μας. Είναι πολύ απλός στη χρήση και ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες ενός σωστού επεξεργαστή κειμένου όπως : γραμματοσειρές, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, υπερσύνδεσμοι, εικόνες κ.α Content Rating Αυτό το plugin βοηθά στη βαθμολόγηση των άρθρων με γραφικό τρόπο και στη διατί1ρηση στατιστικών για το κάθε άρθρο ξεχωριστά. Ενσωματώνε τ αι αυτόματα σε όλες τις εκδόσεις του Jooιn l a! http ://www.acyba. co!11/en/acyωailing. ht111l 15 \1ttp://www.tinymce.co!11/ JQPrαducts : Ηλεκτρονικό κατάστημο πώλησης τηλεκατευθυνόμενων ουτοκινήτων 22

23 Πτυχιακή Εpγοσια Αρκοuδάpης Ηλίας Simple lmage Gallery Είναι ένα plugin το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις φωτογραφίες μας να εμφανίζονται με τη μορφή έκθεσης, μετακινούμενοι από φωτογραφία σε φωτογ ραφία με κουμπιά Modules Τα modu\es είναι πιο ελαφριά και ευέλικτα extensions που χρησιμοποιούνται για σελιδοπο ίηση. Ορισμένες φορές σχετίζονται με components. Όμως αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο, μπορούν να είναι απλή γλώσσα HTML 16 ή κείμενο. Τα modules που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω : Face Book Like Βο χ 17 Χρησιμοποιείται για να κάνουν οι χρήστες like στη σελίδα της εφαρμογής στο Facebook. Login Form Είναι η φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί ή να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του στην εφαρμογή. Είναι ενσωματωμένο στην αρχική έκδοση του Joomla! Languages Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δυο τρόπους. Core package ή Extension package. Ουσιαστικά πρόκειται για αρχεία από ζευγάρια (κλειδί, τιμή) και αποτελούν μεταφράσεις από string που χρησιμοποιούνται μέσα από τον κώδικα του Joomla!. Επηρεάζουν τόσο το site part όσο και το administrator part. Τα language packs περιέχουν και ένα meta file σε XML με πληροφορία για τη γλώσσα και τα fonts που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή PDF. Εμείς στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε στην πλευρά του Administrator την Αγγλική γλώσσα και στην πλευρά του χρήστη τα Αγγλικά, ενώ σύντομα θα υπάρχουν τα Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά και Ιταλικά έτσι ώστε να γίνει πιο εύχρηστη η εφαρμογή σε περισσότερους χρήστες. 2.4 Search Engine Optimization Το SEO(Search Engine Optimization)είναι όλες οι ενέργειες προώθησης μια εφαρμογής στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Είναι πολύ σημαντικό μια δ ιαδικτυακή εφαρμογή να μπορεί να προβληθεί στις μηχανές αναζήτησης με το σωστό τρόπο. Αυτό σημαίνει πως όταν ένας χρήστη ς πληκτρολογήσει μια λέξη-κλειδί σε μια μηχανή αναζήτησης π.χ. τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα, η μηχανή αυτή να μπορέσει να βρει την εφαρμογή μας και να την κατατάξει στι ς υψηλότερες θέσεις των αποτελεσμάτων της. Το Joomla! εμφανίζει τα URL με τον παρακάτω τρόπο : ltem ίd= 1 &optίon=com _ content Σε αυτό το URL δεν δίνουμε στις μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται από το URL. Επίσης δεν τις βοηθούμε να το κατατάξουν καλύτερα. Εμείς ενεργοποιήσαμε την επιλογή "URL Φιλικό προς τις Μηχανές Αναζήτησης" που βρίσκεται στις Γενικές ρυθμίσεις. Έτσι το URL εμφανίζεται όπως παρακά τω: jqprodu cts.gr/ίndex.php/tίtlos-arthrou Αυτό βέβαια προϋποθέτει να έχουμε εισάγει σε κάθε άρθρο και κάθε κατηγορία της εφαρμογής το πεδίο ψευδώνυμο (Alias). Εμείς σε κάθε σελίδα-άρθρο της εφαρμογής μας έχουμε εισάγει λέξεις-κλειδιά στα metadata πεδία. Έτσι οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να βρουν ευκολότερα τα άρθρα μας με βάση συγκεκριμένες αναζητήσεις των χρηστών. Λέξεις-κλειδιά έχουμε τοποθετήσει επίσης στη meta description της εφαρμογής μας, στις εικόνες και τα βίντεο της εφαρμογής μας. 16 http :// el. wilcipedia. org/wiki/html 17 JOProdu:::ts Ηλεκτρονικό κατc'ιστημα πωλnσης τηαεκατεuθυvομεvων αυτοκιvrτωϊ 23

24 Πτuχιαr.ή Εονασiα Αρκουδάρηc Ηλίας Μελλοντικά θα επενδύσουμε σε μηχανές αναζήτησης όπως η Google μέσω του Google AdWords 18 έτσι ώστε να έχουμε προβεβλημένη εμφάνιση στα αποτελέσματα, σε συγκεκριμένε ς λέξεις-κλειδιά σε συγκεκριμένες χώρες και χρήστες. Με όλους τους παραπάνω τρόπους θα μπορέσουμε να κατατάξουμε την εφαρμογή μας στις υψηλότερες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης και κατ' επέκταση να γίνουμε πιο δημοφιλείς. 2.5 Ασφάλεια Πολλοί θα ισχυριστούν ότι μια Joomla! εφαρμογή είναι πιο ευάλωτη σε κακόβουλες επιθέσεις, σε σχέση με άλλες custom-made εφαρμογές. Αυτό ισχύει μόνο εφόσον κάποιος δημιουργήσει μια Joomla! εφαρμογή και στη συνέχεια δεν ασχοληθεί με περεταίρω κινήσεις που θα την προστατέψου ν. Τα βήματα που κάναμε εμείς για να διασφαλίσουμε την εφαρμογής μας είναι τα εξής : 1) Χρησιμοποιήσαμε μόνο extensions 19 που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας που θέτει το Joomla!. 2) Αλλάξαμε το όνομα χρήστη από Admin σε κάτι πιο δύσκολο να αποκαλυφθεί. 3) Αλλάξαμε το πρόθεμα των πινάκων της βάσης σε ilias_. 4) Αλλάξαμε τα δικαιώματα των χρηστών στα αρχεία σε 644. Των con.figuration αρχείων σε 666 και όλων των υπόλοιπων φακέλων σε ) Αναβαθμίσαμε όλα τα extensions στην τελευταία έκδοσή του Joomla!. 6) Αναβαθμίσαμε όλα τα extensions στην τελευταία έκδοσή τους. 7) Κρατήσαμε αντίγραφα ασφαλείας κάθε φορά που εισάγαμε ένα νέο extension. Επίσης είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να αναβαθμίζουμε στην τελευταία έκδοση του Joomla!. Μελλοντικές επεκτάσεις Τα σχέδια μας για το μέλλον είναι να ενσωματώσουμε περισσότερες γλώσσες στην εφαρμογή μας όπως Ελληνικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και ίσως κάποιες αραβικές και αφρικανικές γλώσσες. Επίσης σκοπό ς μας είναι να αναβαθμίσουμε την έκδοση του Joomla! στην τελευταία του έκδοση μόλις αυτή χαρακτηριστεί σταθ ερή και ασφαλής. Η αγορά ενός SSL πιστοποιητικού 20 είναι στα άμεσα σχέδια μας γ ια επιπλέον ασφάλεια κατά την είσοδο του χρήστη καθώς και κατά την είσοδο στη διαχείριση της εφαρμογής. Ενδεικτικός κώδικας <!DOCTYPE html> <html lang="en-gb" dir=''ltr"> <head> <base href=''/iliasl/" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 18 wίkίpedίa.org/wίkί/ AdWords 19 http :// docs.joomla.org/vu lnera ble_ Extensions _List 20 JQProdυcts '"1λεκτροv1κό κατάστημα πωλησnς τnλεκατευθυνομενωv α..,τοκινnτων

25 Πτυχιακή Ξ::>νασ ι ο Αοκοuδάρη; Ηλίας <meta name= 11 description 11 content= 11 Eshop that sells JQ Products 11 /> <meta name= 11 generator 11 content= 11 Joomla! - Open Source Content Management 11 /> <title>home</title> <l ink href= 11 /ilias 1 /?view=featured 11 rel= 11 canonical 11 /> <link href= 11 /iliasl /index.php?fonηat=feed&tvpe=rss 11 rel= 11 alternate 11 type= " application/rss+χml 11 title= 11 RSS /> <link href= 11 /i]iasl/index.pl1p?format=feed&amp:type=atom 11 rel= 11 alternate 11 type= 11 application/atom+χml 11 title=''atom /> <link href=''lijiasl/templates/imite/favicon.ico 11 rel= 11 shortcut icon 11 type= 11 image/vnd.microsoft.icon 11 /> <link href= 11 / iliasl /index.plψ/component/searcli/?format=openseaγch rel= 11 search title= 11 Search JQ Products 11 type= 11 application/opensearchdescription+χml 11 /> <link rel= 11 stylesheet 11 href= 11 /iliasl/media/jbtype/css/font-awesome.css 11 type= 11 teχt/css 11 /> <link rel= 11 stylesheet" href= 11 / iliasl /tenψlates/imite/css/themes/mvtheme/bootstrap.css 11 type="teχt/css 11 /> < link re Ι= 11 stylesheet 11 h ref= 11 /ilias 1 /te111plates/ignite/ css/tl1emes/m vtl1eme/template.css 11 type= 11 teχt/css 11 /> <link rel= 11 stylesheet 11 href= 11 / iliasl /te1nplates/ignite/css/tj1emes/mvtheme /boots tγapresponsive.css11 type= 11 teχt/css 11 /> <lin k rel= 11 stylesheet 11 href= 11 /ijias 1 /teniplates/ is!llite/css/ tlιemes/mytheme/templateresponsive.css" type= 11 teχt/css 11 /> <link rel= 11 stylesheet 11 href= 11 /ijias 1 /teniplates/ignite/css/themes/mvtheme/off-canvas.css 11 type="teχt/css 11 /> <link rel= 11 stylesheet 11 href= 11 /ilias 1 /1ηedia /coι11 hikashop/css/frontend defatιlt.css?v= type= 11 teχt/css 11 /> <link rel= 11 stylesheet 11 href= 11 /ilias 1 /111edia/syste111/css/111odal.css 11 type= 11 teχt/css 11 /> <style type= 11 teχt/css 11 > #hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_subcontainer { JQProducιs Ηλεr.-ρονικό καταστημσ πωλησης τηλεκατευθuvομενων αυτοκινnτωv 25

26 'lτvχισκr Ερνοσiο Αοκοuδαρης Ηλίας background:#ffffff; #hikashop_category_information_module_284.hikashop_rtop *,#hikashop_category_information_module_284.hikashop_rbottom *{ background:#ffffff; #hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_subcontainer,#hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_subcontainer span { text-align:center; #hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_container { text-align:center; #hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_container { margin:lopx 10px; #hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_category,#hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_product{ float:left; #hikashop_category_information_module_284.hikashop_subcontainer { -moz-border-radius: Spx; -webkit-border-radius: Spx; -khtml-border-radius: Spx; JQProducts ΗΛεr:τοονικο κατάστηυο πωλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινrπων

27 Πτυχισκη Εονcσιc.Αοκοuδ::'φης Ηλίας border-radius: Spx; #hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_subcontainer { background:#ffffff; #hikashop_category_information_module_295.hikashop_rtop *,#hikashop_category_information_module_295.hikashop_rbottom *{ background :#FFFFFF; #hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_subcontainer,#hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_subcontainer span { text-a 1 ign :ce nte r; #hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_container { text-align:center; #hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_container { margin:lopx lopx; #hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_category,#hikashop_categorγ_information_module_295 div.hikashop_product{ float:left; JQProducts Ηλο:κτρονικο κατάστημα πώλησης τηλεκατεuθuvόμενω1' αυτοκινηrων

28 Πτυχιακή Εργασιc Αpκουδάρη:; Ηλiας #hikashop_category_informat ion_module_295.hikashop_subcontainer { -moz-border-radius: Spx; -webkit-border-radius: Spx; -khtml-border-radius : Spx; border-radius: Spx; </style> <scri pt src= ''/ilias l /media/ju i/ j s/ j querv.min. j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ scri pt> <script src= 11 /iliasl /media/jui/js/jquery-noconflict.js 11 type= 11 text/javascript 11 ></script> <script src= 11 /ilias l/media/ju ί/j s/ j qιιerv-mίgrate.min. j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ script> <script src= 11 /il ias l /med ia/svsteιn/ j s/mootoo ls-core. j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ script> <script src= 11 ί il i asl /media / svstem/ js/core.js 11 type= 11 text/javascript 11 ></script> <script src=''/ilias 1 /media /systeιn / j s/tabs-state.j s 11 type= 11 text/javascript 11 ></script> <script src= ''/ilias l /media/system/j s/ caption. j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ script> <script src= 11 /ilias1 /plιιgins/system/t3/base/bootstrap/j s/bootstrap. j s 11 type= 11 text/javascript 11 ></script> <script src= 11 /ilias1 /plugins/system/t3/base/js/off-canvas.js 11 type= 11 text/javascript 11 ></script> <script src= 11 /ilias 1 /plugins/syste111/t3/base/j s/ script. j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ scri pt> <script src= 11 /ilias1 /plιι!!ins/ svstem/t3/base/j s/menu.j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ scri pt> <script src= 11 /ilias1/plugins/svste1n/t3/base/j s/responsive.j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ scri pt> <script src= 11 /iliasl/media/com hikasl1op/js/11ikasl1op.js?v= type= 11 text/javascri pt 11 ></ scri pt> <script src= 11 /iliasl/media/svstem/js/mootools-more.js 11 type= 11 text/javascript 11 ></script> <scri pt src= 11 /ilias1 ίmedia/ system/j s/111odal. j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ scri pt> JQProdu.::ts Ηλεκτρονικό κcπάστημα πωλησrc τηλεκατεuθυν6μενωv αuτοκιvητωv 28

29 Πτυχ:ακr Εργασία Αοκοuδάρης Ηλ1ας <scri pt src= 11 /ilias1 /med ίa/ com hikasl1op/j s/vote. j s 11 type= "text/javascri pt"></ scri pt> <script type="text/javascript"> jquery(window).on('load', function() { new JCaption('img.caption'); ); function keepalive() { var myajax = new Request({method: "get", url: "index.php").send(); window.addevent("domready", function(){ keepalive.periodical(840000); ); jquery(document).ready(function() { jquery('.hastooltip').tooltip( {" html": true, "conta iner": "body" ); ); window.addevent('domready', function() { SqueezeBox.initialize({); SqueezeBox.assign($$('a.modal'), { parse: 'rel' ); ); <!-- function hikashopmodifyquantity(id,obj,add,form,type,moduleid){ var d = document, cart_type="cart", addstr="", qty=l, e = null; if(type) cart_type = type; if(add) addstr = "&add=l"; if(moduleid === undefined) moduleid =Ο; if(obj){ qty = parselnt(obj.value); JQProducts 'iλεκτpον1κό κατdστημσ πωλησηc τηλεκατεuθυvομενωv αuτοκ1νητωv 29

30 Πτuχισκη Εογσσιο Αοκουδάρης Ηλιας else if( document.getelementbyld("hikashop _prod uct_ qua ntity _ field_"+id). val ue ){ qty = document.getelementbyld("hikashop_product_quantity_field_"+id).value; if(form && document[form]){ var varform = document[form]; e = d.getelementbyld("hikashop_cart_type_"+id+"_"+moduleid); if(!e) e = d.getelementbyld("hikashop_cart_type_"+id); if(cart_type == "wishlist"){ if(e) e.value = "wishlist"; if(varform.cid) varform.cid.value = id; f = d.getelementbyld("type"); if(f) f.value = "wishlist"; else{ if(e) e.value = "cart"; if(varform.cid) varform.cid.value = id; if(varform.task) { varform.task.value = "updatecart"; varform.submit(); else{ if(qty){ JQProducts ΗΛεκτοοvικό κατάστημα πωλnσης τηλεκα,ευ"υνόμενων αuτοκινnτωv 30

31 r~τυχιακr Ξpνασia Αpκοuδάρης Ηλιας if(cart_type == "wishlist"){ SqueezeBox.fromElement("hikashop_notice_wishlist_box_trigger_link",{parse: "rel"); else { SqueezeBox.fromElement("hikashop_notice_box_trigger_link",{parse: "rel"); var url = ''/iliasl/index.php/component/hikashop/product/updatecart/tmplcomponent?from=module&product_id="+id+"&cart_type="+cart_type+"&quantity="+qty+ad dstr+"&return_url=ahrocdovl3d3dy5rb25zdgfudglub3nhzgftb3muy29tl21sawfzms8%3d"; var completefct = function(result { if(cart_type!= "wishlist" { var hikamodule = window.document.getelementbyld("hikashop_cart_module"; if(hikamodule hikamodule.innerhtml = result; ; try{ new Ajax(url, {method: "get'', oncomplete: completefct).request(; catch(err){ new Request({url: url, method: "get'', oncomplete: completefct).send(; return false; //--> JQProducts Ηλεκτρονικό κατάστημα πωλησ;-~ς τηλεκατευθυνόμενων αυτοκ;νητωv 31

32 Πτυχισκr'] Ερvασiο.Αοκουδάρης Ηλiας <!-- function trim(mystring){ mystring = mystring. replace(/(λ\s Ι &)+/g, ").replace(λs+$/g, ").replace(λn/g, '<br V>'); return mystring; function hikashop_vote_useful(hikashop_vote_id,val){ var hikashop_vote_user_id = document.getelementbyld( 11 hikashop_vote_user_id 11 ).value; var hikashop_vote_note_comment =Ο; if((hikashop_vote_note_comment == 1 && hikashop_vote_user_id!= 1111 ) 11 hikashop_vote_note_comment ==Ο){ data = 11 hikashop_vote_type=useful 11 ; data += 11 &value= 11 + encod</brcomponent(val); data += 11 &hikashop_vote_id= 11 + encodeuricomponent(hikashop_vote_id); data += 11 &hikashop_vote_user_id= 11 + encodeuricomponent(hikashop_vote_user_id); window.oby.xrequest( 11 /iliasl/index.php/component/hikashop/vote/save/tmpl-component 11, {mode: 11 POST'', data: data, function(xhr) { var el = document.getelementbyld(hikashop_vote_id); if(xhr.responsetext == ''1 11 ){el.innerhtml =" Thanks for your vote"; else if(xhr.responsetext == ){el.innerhtml = 11 You have already voted for this comment 11 ; else{el.innerhtml = 11 An error has occurred, please try again later 11 ; ); settimeout( 11 document.location='/iliasl/"',2250); else{,iqproducτs ΗΛεκτροvικό καταστημα πώλησης τηλεκαπuθυν6μεvωv αυτοκ1νητωv 32 ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

33 ί'τι χιω' Εσvασίc ΑοκοJόαρης Ηλιας document.getelementbyld(hikashop_vote_id).innerhtml = "You must be registered in order to post a vote"; settimeout("document.getelementbyld('hikashop_vote_id').innerhtml = ''",2250); function hikashop_send_vote(hikashop_vote, from){ var re = new RegExp('id_(.*?)_hikashop'); var m = re.exec(from); if(m!= null{ var hikashop_vote_ref_id = ""; for (ί = 1; ί < m.length; ί++) { hikashop_vote_ref_id = hikashop_vote_ref_id + m[i] + "\n"; else{ var hikashop_vote_ref_id = document.getelementbyld("hikashop_vote_ref_id").value; document.getelementbyld("hikashop_vote_ok_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value = 111"; var hikashop_vote_vote_comment =Ο; var hikashop_vote_con_req =Ο; var</brashop_vote_user_id = document.getelementbyld("hikashop_vote_user_id_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; var vote_type = document.getelementbyld("vote_type_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; var div_vote_status = "hikashop_vote_status_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id); J0 rodυcτs Ηλεκrρον1κό κατάστημα πωλησης τηλεκατευθυνομενων αuτοκ1νητων 33

34 Πτυχιακή Ξ ρνασια Αρκουδά::Jnς Ηλιας if((hikashop_vote_con_req == 1 && hikashop_vote_user_id!= 1111 ) ==Ο){ 11 hikashop_vote_con_req if(hikashop_vote_vote_comment == 1){//User must enter a comment to note a product if(from =="hikashop_vote_rating_id"){ document.getelementbyld( 11 hikashop_vote_status_form").innerhtml = 11 Το validate your vote, please enter a comment 11 ; settimeout( 11 document.getelementbyld('hikashop_vote_status_form').innerhtml = 1111,2250); else{ var el = document.getelementbyld(div_vote_status); el.innerhtml = 11 Το validate your vote, please enter a comment"; settimeout(function(){el.innerhtml = "";,2250); else{// Only vote - sending request to savefrontend() function, and analysing the result, status(thanks, bought, error) if(from == 11 hikashop_vote_rating_id"){ var el = document.getelementbyld("hikashop_vote_status_form"); else{ var el = document.getelementbyld(div_vote_status); data = 11 vote_type=" + encodeuricomponent(vote_type); data += "&hikashop_vote_type=vote"; data += "&hikashop_vote=" + encodeuricomponent(hikashop_vote); data += "&hikashop_vote_user_id= 11 + encodeuricomponent(hikashop_vote_user_id); JOProducts Ηλεκτοονικο καταστημα πωλησης τηλεκατεuθυνομενων αuτοκινητω' 34

35 Πτυχιακn!Ξρvασ1c Αρκοuδάρης Ηλιας data += 11 &hikashop_vote_ref_id= 11 + encodeuricomponent(hίkashop_vote_ref_ί d); window.oby.xrequest(''/iliasl/index.php/component/hikashop/vote/save/tmpl-component 11, {mode: 11 POST 11, data: data, function(xhr) { if(xhr.responsetext == ''1 11 ){el.innerhtml = " Vote updated 11 ; else if(xhr.responsetext == "2 11 ){el.innerhtml = 11 Thanks for your vote 11 ; else if(xhr.responsetext == ){el.innerhtml = "You must have bought this item in order to post a vote or a comment 11 ; else{el.innerhtml = 11 An error has occurred, please try again later"; ); settimeout("document.location='/iliasl/ 111,2250); else{ //The user must be registered to vote if(from =="hikashop_vote_rating_id 11 ){ document.getelementbyld( 11 hikashop_vote_status_form 11 ).innerhtml = 11 You must be registered in order to post a vote 11 ; settimeout( 11 document.getelementbyld('hikashop_vote_status_form').innerhtml = 1111,2250); else{ var el = document.getelementbyld(div_vote_status); el.innerhtml = 11 You must be registered in order to post a vote 11 ; settimeout(function(){el.innerhtml = '"';,2250); JQProducts, ΗλεΚΤΟΟVΙΚό κατάστημο πωλnσης 'Πλεκαπυθuνομενων OUTOKIVΊTWv 35

36 'ϊτυχιακη Ερνασία Αοκcuδ:~pης Ηλιας function hikashop_send_comment(){ //Action on submit comment var hikashop_vote_ref_id = document.getelementbyld("hikashop_vote_ref_id").value; var hikashop_vote_comment = encodeuricomponent(trim(document.getelementbyld("hikashop_vote_comment").value)); var vote_type = document.getelementbyld("vote_type_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; var hikashop_vote_ok = document.getelementbyld("hikashop_vote_ok_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; var hikashop_vote_vote_comment =Ο; var hikashop_vote_con_req =Ο; var _comment_bool = 1; var hikashop_vote_user_id = document.getelementbyld("hikashop_vote_user_id_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; var pseudo_comment = document.getelementbyld("pseudo_comment").value; var _comment = document.getelementbyld(" _comment").value; var reg = new RegExp('Λ[a-z0-9]+([_1\. l-]{l[a-z0-9]+ )* [\.]{l[a-z]{2,6$', 'ί'); // TEST ADDRESS var verif _mail = reg.test( _comment); if (hikashop_vote_user_id!= ""){verif_mail = true; if((hikashop_vote_con_req == 1 && hikashop_vote_user_id!= "") 11 hikashop_vote_con_req == Ο){ //if connection not required if(pseudo_comment == "" 11 ( _comment_bool == 1 && verif_mail == false)){ //if not connected if(pseudo_comment == ""){ document.getelementbyld("hikashop_vote_status_form").innerhtml = 'Ύου have to enter your username"; settimeout("document.getelementbyld('hikashop_vote_status_form').innerhtml = "",2250); JQP-cducts ΗΛεκτρονικό κατάστημα πωλησης τηλεκατευθυνομεvωv αυτοκινr;των 36

37 Πτuχ1σκr; Ερνασiσ Αρκοuδάpης ΗΛiας else{ document.getelementbyld("hikashop_vote_status_form").innerhtml = "Please check your address"; settimeout("document.getelementbyld('hik</brp_vote_status_form').innerhtml = "",2250); else{ if(hikashop_vote_vote_comment == 1){ // Save comment & vote. var hikashop_vote = document.getelementbyld("hikashop_vote_rating_id").value; if(hikashop_vote_comment == "" 11 hikashop_vote_ok ==Ο){// Just show a message document.getelementbyld("hikashop_vote_status_form").innerhtml = "Please enter a vote and a comment"; settimeout("document.getelementbyld('hikashop_vote_status_form').innerhtml = '"',2250); else{ var data = window.oby.getformdata("hikashop_comment_form"); var regex = /ctrl=(.*?)&/; data = data.replace(regex,""); var regex = /task=(.*?)&/; data = data.replace(regex,""); var regex = /limitstart=(. *?)&/; data = data.replace(regex,""); data += "&hikashop_vote_type=both"; regex = /hikashop_vote_ref_id/; if(! regex. test( data) ){ data += "&vote_type=" + encodeuricomponent(vote_type); J0 roducts. Ηλεκτρονικό κωάστημα πωλησnς τηλεκατεuθυνόμεvwv αuτοκινητωv 37

38 Πτυχιακη Ερνασiα Αρκωδάρη~ ΗΛιας data += 11 & _comment= 11 + encodeuricomponent( _comment); data += 11 &pseudo_comment= 11 + encodeuricomponent(pseudo_comment); data += 11 &hikashop_vote_user_id= 11 + encodeuricomponent(hikashop_vote_user_id); data += "&hikashop_vote_ref_id= 11 + encodeuricomponent(hikashop_vote_ref_id); data += 11 &hikashop_vote_comment= 11 + encodeuricomponent(hikashop_vote_comment); data += 11 &hikashop_vote= 11 + encodeuricomponent(hikashop_vote); window</br.xrequest( 11 /iliasl/index.php/component/hikashop/vote/save/tmpl-component", {mode: " POST", data: data, function(xhr) { var el = document.getelementbyld("hikashop_vote_status_form 11 ); if(xhr.responsetext == ''1 11 ){el.innerhtml = 11 Thanks for your participation 11 ;document.getelementbyld( 11 hikashop_vote_comment 11 ).value= 1111 ; else ίf(xhr.responsetext == ){el.innerhtml = 11 You must have bought this item in order to post a vote or a comment 11 ; else if(xhr.responsetext == ){el.innerhtml = 11 You have reached your limit of comments for this product 11 ; else{el.innerhtml = 11 An error has occurred, please try again later 11 ; ); settimeout( 11 document.location='/iliasl/' 11,2250); else if(hikashop_vote_comment!= 1111 ){ var data = window.oby.getformdata( 11 hikashop_comment_form"); var regex = /ctrl=(.*?)&/; data = data.replace(regex, 1111 ); var regex = /task=(. *?)&/; JQProdυcts. Ηλεr.τοοvικ6 κατάστημα πωλησης τηλεκατευθυνόμενων αιποκ1νnτων 38

39 Πτυχ1σκη Εργασ1α data = data.replace(regex,'"'); var regex = /limitstart=(. *?)&/; data = data.replace(regex, 1111 ); data += 11 &hikashop_vote_type=comment"; regex = /hikashop_vote_ref_id/; if(!regex.test(data)){ data += 11 &vote_type=" + encodeuricomponent(vote_type); data += "& _comment= 11 + encodeuricomponent( _comment); data += 11 &pseudo_comment= 11 + encodeuricomponent(pseudo_comment); data += 11 &hikashop_ vote_user _id= 11 + encodeu RIComponent</brashop_ vote_user _id); data += 11 &hikashop_vote_ref_id=" + encodeuricomponent(hikashop_vote_ref_id); data += 11 &hikashop_vote_comment=" + encodeuricomponent(hikashop_vote_comment); window.oby.xrequest( 11 /iliasl/index.php/component/hikashop/vote/save/tmpl-component", {mode: 11 POST 11, data: data, function(xhr) { var el = document.getelementbyld( 11 hikashop_vote_status_form 11 ); if(xhr.responsetext == 11 l 11 ){el.innerhtml = 11 Thanks for your comment 11 ;document.getelementbyld( 11 hikashop_vote_comment 11 ).value= 1111 ; else if(xhr.responsetext == ){el.innerhtml = 11 You must have bought this item in order to post a vote or a comment 11 ; else if(xhr.responsetext == "2 11 ){el.innerhtml = 11 You have reached your limit of comments for this product 11 ; else{el.innerhtml =" An error has occurred, please try again later"; ); JQProducιs Ηλεκτοον1κό κατάστημα πωλnσης τηλεκα εuθuνομενωv αυτοκινnτωv 39

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training.

Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training. Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training. Τι είναι το CMS? Η ιστορία των CMSs Δυνατότητες των CMS Είναι τα CMSs οι σωστές λύσεις; Server-side λογισμικό που εξειδικεύεται στην απλοποιήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ CMS Content Management Systems Joomla Τι είναι ένα CMS; Ένα Content Management System (CMS) είναι μία μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ - Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gff.co.uk/gta. - Κάντε κλικ στο Enter Here (Δήλωση συμμετοχής εδώ), στο κόκκινο πλαίσιο, ή στο Access MyGuild

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. Διαδικασία Κατάρτησης Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. Διαδικασία Κατάρτησης Επιχειρηματικού Σχεδίου ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚO ΜΕΡΟΣ B Eπιχειρηματικό Σχέδιο και Σχεδίαση 1 ης Σελίδας Σκοπός: σκοπός του Β εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού Προετοιμασία Εγκατάσταση Ρυθμίσεις Softone Ρυθμίσεις Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

www.companyname.gr/webstat

www.companyname.gr/webstat ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές γνώσεις για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Καθολικές επιλογές εμφάνισης άρθρων Global article options

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι μια Joomla! εφαρμογή (component)

Τι είναι μια Joomla! εφαρμογή (component) Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #8 η : Joomla!: Εφαρμογές (components),φόρμες επικοινωνίας, δικαιώματα και διαχείριση χρηστών, εφαρμογή νέων προτύπων (templates) Γαβαλάς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Developed by interad

Οδηγίες Χρήσης. Developed by interad Οδηγίες Χρήσης Developed by interad Περιεχόμενα Ενημέρωση για τη σελίδα Pricing... 3 ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ... 3 ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ... 3 ΠΑΚΕΤΟ 6 ΜΗΝΩΝ... 3 ΠΑΚΕΤΟ 12 ΜΗΝΩΝ... 3 Ενημέρωση για τη σελίδα Registration...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules)

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules) Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Ενθέματα (modules) Τα ενθέματα (module) είναι επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων

Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Συνοπτικός οδηγός αξιοποίησης βασικών δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής:

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής: Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 27 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 27 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD 27 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού Προετοιμασία Εγκατάσταση Ρυθμίσεις Softone Ρυθμίσεις Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. ToSearchenginemarketing, ή SEM, αποτελείται απόμια σειρά marketing μεθόδων για την αύξηση τηςεμφάνισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore

Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore Αρχικά βήματα Αυτός είναι ένας οδηγός που δείχνει βήμα βήμα πώς να δημιουργείτε ένα online μάθημα το οποίο περιέχει ένα βίντεο και κείμενο του οποίου όλες οι λέξεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

± ² ² ² Đ ā ĉ Ĕ Ė ĉ ę Đ Ē ď Ē ć ă ĉ Ĕ ö ìñéòöëöù ėēę îđċďėĕēđďďēġ ìó öøðöû 134 1)"3."$: NBOBHFNFOU,"* & i ² ³ ] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

± ² ² ² Đ ā ĉ Ĕ Ė ĉ ę Đ Ē ď Ē ć ă ĉ Ĕ ö ìñéòöëöù ėēę îđċďėĕēđďďēġ ìó öøðöû 134 1)3.$: NBOBHFNFOU,* & i ² ³ ] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 134 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όσα περισσότερα e-shop δημιουργούνται, τόσο μεγαλώνει ο ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι απαιτήσεις για πιο καταστήματα. κατευθύνσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν,

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ Φτιάξε το Site σου σε 5 βήματα!!! Φτιάξτε τώρα μια σύγχρονη ιστοσελίδα με δυνατότητα να την ανανεώνετε μόνοι σας...με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο!!!

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής:

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής: Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου

7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής 7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου Τα βήματα δημιουργίας ιστοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση ΕΛ/ΛΑΚ με τη χρήση της συνεργατικής πλατφόρμαςtransifex

Μετάφραση ΕΛ/ΛΑΚ με τη χρήση της συνεργατικής πλατφόρμαςtransifex Μετάφραση ΕΛ/ΛΑΚ με τη χρήση της συνεργατικής πλατφόρμαςtransifex Περιεχόμενα Εγγραφή στη Πλατφόρμα. 1 Dashboard Εύρεση project Μετάφραση Πόρου 2 Εγγραφή στη Πλατφόρμα. Πλοηγηθείτε στο https://www.transifex.com/

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και χρήση plugins στο Wordpress

Εγκατάσταση και χρήση plugins στο Wordpress Εγκατάσταση και χρήση plugins στο Wordpress Περιεχόμενα Εισαγωγή περιεχομένου από wordpress.com (WordPress Importer) Jetpack Booking Calendar WP Google Map Plugin Gmedia Gallery Ninja Forms WP-Mail-SMTP

Διαβάστε περισσότερα

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω: melissa.cms - το απόλυτο εργαλείο για δηµιουργήσετε την ιστοσελίδα σας To meliisa.cms είναι ένα σύστηµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων. Σας επιτρέπει να το χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας. Morphix. Το όνομα της επιχείρησης σας Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Προσφορά. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας. Morphix. Το όνομα της επιχείρησης σας Υπεύθυνος επικοινωνίας: Morphix Κεντρικής Μακεδονίας 13, 54632 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2313 047500 E-mail: morphix@morphix.gr Website : www.morphix.gr Προσφορά Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας Το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου;

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #5 η : Εισαγωγή στο web CMS Joomla!. Εγκατάσταση του Joomla! Εισαγωγή στη διαχείριση άρθρων. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Τι είναι CMS Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Τδρυμα Καβάλας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Τδρυμα Καβάλας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Τδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 6dUi0n^A(Menv>i6ntte^ Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος Πίφας Αθανάσιος Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία: E-mail:.. Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08

Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08 Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki Hfr Φεβρουάριος 08 Δημιουργία λογαριασμού (1) Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.wikidot.com/ και πατάτε το κουμπί: create acoount. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών E-mail & Website Hosting (control panel)

Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών E-mail & Website Hosting (control panel) Vodafone Business E-mail & Website Hosting Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών E-mail & Website Hosting (control panel) Οδηγός χρήσης Καλώς ορίσατε Οι υπηρεσίες εταιρικού e-mail και website hosting της Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα NetBeans και σχετικά προγράμματα Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα Ατζέντα Εγκατάσταση προγραμμάτων Java NetBeans MySQL Δημιουργία απλής εφαρμογής διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης spitishop.gr Περιεχόμενα Μελέτης Γενικές πληροφορίες εταιρίας Ανάλυση ανταγωνιστών Στρατηγικές προώθησης της εταιρικής ταυτότητας στο Web H

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και Δημιουργία Forum για Ανταλλαγή Απόψεων και Συζητήσεις σχετικά με Κοινά Ενδιαφέροντα

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και Δημιουργία Forum για Ανταλλαγή Απόψεων και Συζητήσεις σχετικά με Κοινά Ενδιαφέροντα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και Δημιουργία Forum για Ανταλλαγή Απόψεων και Συζητήσεις σχετικά με Κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία.. E-mail. Όνομα υπευθύνου Εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Sugarworld Αλιπράντης

Δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Sugarworld Αλιπράντης Δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Sugarworld Αλιπράντης Για να δημιουργήσουμε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) της Sugarworld Αλιπράντης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος www.sweetland.com.cy Σ ε λ ί δ α 1 Πίνακας περιεχομένων Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης... 3 Καινούργια εγγραφή... 4 Συμπλήρωση προφίλ... 6 Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων. Πτυχιακή Εργασία. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο Με Online Αγορές σε Joomla. Μωυσιάδης Νικόλαος

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων. Πτυχιακή Εργασία. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο Με Online Αγορές σε Joomla. Μωυσιάδης Νικόλαος Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο Με Online Αγορές σε Joomla Μωυσιάδης Νικόλαος Επιβλέπων καθηγητής : κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου) ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου) Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 2 Προσθήκη/αλλαγή φωτογραφίας... 3 Ενημέρωση των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τηλ.: 210 52.37.635 Fax: 210 52.37.677 email: info@klidarithmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ιστολογίου

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ιστολογίου Περιεχόμενα Βασικές γνώσεις ιστολογίου... 3 Πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων ΕΛ/ΛΑΚ Ηλιαδάκης Σταμάτης

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων ΕΛ/ΛΑΚ Ηλιαδάκης Σταμάτης Joomla CMS Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων ΕΛ/ΛΑΚ Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System CMS); Στατικές Ιστοσελίδες Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα