2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές)"

Transcript

1 2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές) Οι «Γενικοί Όροι Συµµετοχής Μαθητών σε Εκπαιδευτική Εκδροµή» περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του σχολείου (και των µαθητών και συνοδών τους, που ταξιδεύουν) και του τουριστικού γραφείου σου, εφ όσον είσαι διοργανωτής εκπαιδευτικών εκδροµών (οργανωµένων ταξιδιών), και ρυθµίζουν τις µεταξύ σας σχέσεις. Ο ΗΑΤΤΑ συνέταξε το σχετικό υπόδειγµα σύµφωνα µε το Π.. 339/1996, που έχει ενσωµατώσει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια, λαµβάνοντας υπ όψιν και την Υ.Α /Γ2/2011. Γενικά: Ως διοργανωτής της εκπαιδευτικής εκδροµής, έχεις την πλήρη ευθύνη απέναντι στο σχολείο για την καλή εκτέλεσή της και για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εκδροµή αυτή. Οι Γενικοί Όροι Συµµετοχής δίνονται από εσένα, τον διοργανωτή της εκδροµής, στο σχολείο που επέλεξε την προσφορά σου, πριν την υπογραφή της σύµβασης της εκπαιδευτικής εκδροµής. Οι Γενικοί Όροι, καθώς και το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής, συνιστούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής, συνεπώς η υπογραφή της σύµβασης σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τα µέρη. Για τον λόγο αυτόν το σχολείο πρέπει να έχει λάβει έγκαιρα τους Γενικούς Όρους, προκειµένου να µπορέσει να ενηµερωθεί για το περιεχόµενό τους, και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται (π.χ. µπορείς να ζητήσεις από τον ιευθυντή του σχολείου να σού υπογράψει ένα αντίγραφό τους µε την ένδειξη: «Έλαβα γνώση στις (ηµεροµηνία)». Σε περίπτωση που κάποιο άλλο τουριστικό γραφείο πουλάει την εκπαιδευτική εκδροµή που διοργάνωσε το δικό σου γραφείο, οι Γενικοί Όροι Συµµετοχής δίνονται από εσένα στον πωλητή, προκειµένου αυτός να τους δώσει στο σχολείο µε τον ίδιο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι Γενικοί Όροι Συµµετοχής αφορούν αποκλειστικά τον διοργανωτή της εκπαιδευτικής εκδροµής και το σχολείο, το οποίο θα τους κοινοποιήσει στους µαθητές του, τους γονείς τους και τους συνοδούς τους στην εκδροµή. Οι Γενικοί Όροι Συµµετοχής, όπως και το πρόγραµµα της κάθε εκδροµής, ως αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης, περιέχουν πολλά από τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται στη σύµβαση της εκδροµής σύµφωνα µε το Π.. 339/1996. Για τη διευκόλυνση του γραφείου σου, και προκειµένου το κείµενο της σύµβασης να µην είναι ιδιαίτερα µεγάλο και να µην περιέχει επαναλήψεις, κάποια από τα γενικότερα περιεχόµενά της (όπως π.χ. οι διατάξεις για τα ακυρωτικά) µπορούν, εφ όσον το προτιµάς, να περιλαµβάνονται στους Γενικούς σου Όρους. 1

2 Πρέπει να γνωρίζεις, ότι το υπόδειγµα Γενικών Όρων που έχει εκπονήσει ο ΗΑΤΤΑ περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι υποχρεωτικά σύµφωνα µε το Π.. 339/ λαµβάνοντας υπ όψιν και την Υ.Α /Γ2/2011- και τα οποία πρέπει να συµπεριλάβεις και στο δικό σου κείµενο. Περιέχει όµως και άλλα χρήσιµα στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία συνιστούµε να περιλάβεις επίσης στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής σου, εφ όσον ταιριάζουν µε τα δεδοµένα του γραφείου σου και των εκδροµών που διοργανώνεις. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρεις µέσα σε αγκύλες [...]. Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι χρειάζεται να αλλάξεις κάτι στο περιεχόµενο των Γενικών Όρων Συµµετοχής, όπως αυτοί σού παραδίδονται από τον ΗΑΤΤΑ, θα πρέπει να έρθεις σε επαφή µε τον Σύνδεσµο, προκειµένου να ελεγχθεί αν η επιθυµητή αλλαγή είναι σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία. Σηµείωση: Αν επιλέξεις να περιλάβεις τις διατάξεις για τα ακυρωτικά στους Γενικούς σου Όρους, αντί για τη σύµβαση, οι προθεσµίες, τα χρονικά διαστήµατα και τα αντίστοιχα ποσοστά των ακυρωτικών, που αναφέρονται στο υπόδειγµα των Γενικών Όρων και σηµειώνονται µε αστερίσκους (##*), πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα δεδοµένα κάθε γραφείου και εκδροµής. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Οι προθεσµίες που αφορούν τη δυνατότητα του σχολείου να ασκήσει δικαιώµατα, όπως π.χ. η προθεσµία για την υποβολή παραπόνων για προβλήµατα κατά τη διάρκεια µιας εκδροµής, θα πρέπει να είναι εύλογες και να δίνουν στο σχολείο αρκετό χρόνο ώστε να µπορεί να ασκήσει το αντίστοιχο δικαίωµά του. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα επί µέρους άρθρα των «Γενικών Όρων Συµµετοχής»: 1. ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) Στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής σου πρέπει να αναγράφεις, στο αντίστοιχο κενό, την επίσηµη επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησής σου και τα πλήρη στοιχεία της, δηλαδή: την έδρα, την πλήρη διεύθυνση, τον αριθµό του ειδικού σήµατος λειτουργίας της από τον ΕΟΤ, το Α.Φ.Μ., τη.ο.υ., τα στοιχεία επικοινωνίας της και το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου. Επίσης, εφ όσον είσαι µέλος του ΗΑΤΤΑ, να αναγράφεις και τον αριθµό µέλους σου. Εάν συνεργάζεσαι µε άλλα τουριστικά γραφεία σε κοινοπραξία, πρέπει να αναφέρεις τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των µελών της κοινοπραξίας. Αν δεν τα αναφέρεις, τότε θα θεωρηθείς ο µοναδικός διοργανωτής της εκδροµής και θα είσαι εσύ αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του σχολείου για όλη τη διοργάνωση. Από τα σηµεία που βρίσκονται σε αγκύλες πρέπει να επιλέξεις και να διατηρήσεις αυτά που ισχύουν στην περίπτωσή σου. 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ Σύµφωνα µε το Π.. 339/1996, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή κάποιου σε οργανωµένο ταξίδι, άρα και σε εκπαιδευτική εκδροµή, είναι η υπογραφή 2

3 αντίστοιχης σύµβασης µε το τουριστικό γραφείο (διοργανωτή), στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της εκδροµής. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται και από την Υ.Α /Γ2/2011, η οποία ρυθµίζει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών εκδροµών. 3. ΓΕΝΙΚΑ Αν συµφωνήσεις µε το σχολείο να ικανοποιήσεις τυχόν ιδιαίτερες επιθυµίες ή απαιτήσεις του (π.χ. διατροφή για χορτοφάγους), θα πρέπει να τις αναφέρεις ρητά στη σύµβαση. Είναι απολύτως απαραίτητο να έχεις στη διάθεσή σου όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του ιευθυντή του σχολείου και τουλάχιστον του αρχηγού της εκδροµής (τηλέφωνα, fax, ), ώστε σε περιπτώσεις έκτακτων αλλαγών στο πρόγραµµα της εκδροµής να µπορείς να έρθεις άµεσα σε επαφή µαζί τους και να τους ενηµερώσεις σχετικά. 4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ Θα πρέπει να ορίσεις σαφώς την προθεσµία µέσα στην οποία θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το σύνολο της αξίας της εκδροµής από το σχολείο, προκειµένου οι µαθητές του και οι συνοδοί τους να έχουν το δικαίωµα να ταξιδέψουν. Αν αυτή περάσει άπρακτη, τότε έχεις το δικαίωµα να ακυρώσεις την κράτηση των συγκεκριµένων θέσεων και να απαιτήσεις τα αντίστοιχα ακυρωτικά. (πάντα σε συµψηφισµό µε όποια προκαταβολή έχει δοθεί). 5. ΤΙΜΕΣ ΕΚ ΡΟΜΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Σύµφωνα µε το Π.. 339/1996 δεν έχεις δικαίωµα να αλλάξεις τις τιµές που έχεις καθορίσει στη σύµβαση της εκπαιδευτικής εκδροµής, για λόγους απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγµατος, καυσίµων κλπ., παρά µόνο µέχρι 20 ηµέρες πριν την αναχώρηση της εκδροµής. Και πάλι όµως, σύµφωνα µε το Π.. 339/1996, σε περίπτωση αύξησης της τιµής «σε σηµαντικό βαθµό», το σχολείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση (ακύρωση) χωρίς να υποστεί κυρώσεις (ακυρωτικά). Αν αποδεχθεί την αύξηση της τιµής, τότε θα πρέπει να υπογράψεις µαζί του µία τροποποιητική πράξη της σύµβασης. Σε περίπτωση που αναγκαστείς να τροποποιήσεις µία εκδροµή σε σηµαντικό βαθµό για τους παραπάνω λόγους και το σχολείο καταγγείλει τη σύµβαση, µπορείς, εναλλακτικά της επιστροφής των χρηµάτων που έχει καταβάλλει, να τού προσφέρεις µία άλλη εκδροµή για τους µαθητές του, ίσης ή ανώτερης αξίας, δίνοντάς του προθεσµία κάποιων ηµερών για να αποφασίσει τί από τα δύο επιθυµεί (επιστροφή καταβληθέντων ή εναλλακτική εκδροµή). Αν τού προσφέρεις εκδροµή χαµηλότερης αξίας, θα πρέπει να τού καταβάλεις την διαφορά. Σηµείωση: Αν, στην παραπάνω περίπτωση, η εκδροµή που προσφέρεις στο σχολείο είναι µεγαλύτερης αξίας, δεν έχεις δικαίωµα να απαιτήσεις την διαφορά, εκτός αν τού προσφέρεις παράλληλα και άλλη εναλλακτική εκδροµή, αξίας ίσης µε αυτήν που τού οφείλεις. 3

4 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Όπως ήδη αναφέραµε, ως ιοργανωτής της εκπαιδευτικής εκδροµής, έχεις την πλήρη ευθύνη για την καλή της εκτέλεση. Έχεις δηλαδή την ευθύνη για την καλή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων (υπηρεσιών) που απορρέουν από τη σύµβασή σου µε το σχολείο. εν έχεις ευθύνη όταν η πληµµελής εκτέλεση ή η µη εκτέλεση της σύµβασης οφείλεται: α) Σε υπαιτιότητα του ταξιδιώτη (π.χ. non show, καθυστερηµένη άφιξη). β) Σε υπαιτιότητα τρίτου πρόσωπου, ξένου προς την παροχή των υπηρεσιών, µε την προϋπόθεση ότι ούτε εσύ ούτε οι λοιποί παρέχοντες υπηρεσίες δεν θα µπορούσατε, επιδεικνύοντας την απαιτούµενη επιµέλεια, να προβλέψετε ή/και να αποτρέψετε τις ενέργειές του. γ) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 6 των Γενικών Όρων Συµµετοχής.. δ) Σε περιπτώσεις γεγονότων που ούτε εσύ ούτε οι λοιποί παρέχοντες υπηρεσίες δεν θα µπορούσατε, επιδεικνύοντας την απαιτούµενη επιµέλεια, να προβλέψετε ή/και να αποτρέψετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόµη και στις παραπάνω περιπτώσεις, όπου δεν έχεις την ευθύνη για την πληµµελή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, έχεις υποχρέωση να βοηθήσεις τους µαθητές και τους συνοδούς τους που αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε κάθε δυνατό τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σκόπιµο να ενηµερώνεις το σχολείο (και εγγράφως, ώστε να µπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το σχολείο ενηµερώθηκε σχετικά) ότι τυχόν επιπλέον έξοδα (για την αποκατάσταση προβληµάτων για τα οποία δεν έχεις ευθύνη) βαρύνουν τους ίδιους τους µαθητές και τους συνοδούς τους, πριν προχωρήσεις στη διευθέτησή τους. Σύµφωνα µε το Π.. 339/1996, οι ταξιδιώτες (εδώ, ο αρχηγός της εκδροµής, ο οποίος εκπροσωπεί την οµάδα των µαθητών και των συνοδών τους στην εκδροµή) υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον συγκεκριµένο παρέχοντα υπηρεσίες και στον ιοργανωτή, κάθε παράπονο για ελάττωµα κατά την εκτέλεση της σύµβασης της εκπαιδευτικής εκδροµής που διαπιστώνεται επί τόπου από αυτούς. Για τα προβλήµατα που δεν καθίσταται δυνατό να επιλυθούν επί τόπου έχεις το δικαίωµα να ορίσεις προθεσµία, µέσα στην οποία θα πρέπει να σού κοινοποιούνται εγγράφως σχετικά παράπονα, µετά την επιστροφή των µαθητών. Πρόσεξε, όµως: η προθεσµία αυτή πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή να δίνεται αρκετός χρόνος στο σχολείο να απευθυνθεί στο γραφείο σου µε το παράπονό του. 4

5 Ως διοργανωτής εκδροµών, έχεις το δικαίωµα -για να είναι δυνατή, από πλευράς κόστους, η πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής εκδροµής- να υπολογίσεις το κόστος της µε βάση έναν ελάχιστο αριθµό συµµετεχόντων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της εκδροµής, αλλά και στη σύµβαση. Αν ο αριθµός αυτός δεν συµπληρωθεί, µε αποτέλεσµα η εκδροµή να πρέπει να ακυρωθεί, θα πρέπει να έχεις προβλέψει στη σύµβαση την προθεσµία µέσα στην οποία οφείλεις να ενηµερώσεις εγγράφως γι αυτό το σχολείο. Σύµφωνα µε το Π.. 339/1996 δεν υπάρχει περιορισµός ως προς την προθεσµία που θα ορίσεις για τη συµπλήρωση του ελάχιστου αριθµού συµµετεχόντων και την ενηµέρωση του σχολείου, αυτή όµως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εύλογη. Εφ όσον, για σοβαρούς λόγους που αφορούν το σχολείο, δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της εκδροµής στην ηµεροµηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί, µπορεί αυτή να πραγµατοποιηθεί σε άλλη ηµεροµηνία έπειτα από σχετική συνεννόηση µεταξύ του σχολείου και του γραφείου σου, εφ όσον το γραφείο σου ειδοποιηθεί σχετικά µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στη σύµβαση και µε βάση τις αντικειµενικές δυνατότητες. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, εφ όσον επέλθουν αλλαγές στη σύµβαση, αυτές θα πρέπει να αποτυπωθούν σε µία τροποποιητική της σύµβασης πράξη και να υπογραφούν από τα δύο µέρη. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Το άρθρο περιέχει χρήσιµες υπενθυµίσεις προς τους µαθητές, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της εκδροµής. Το σηµαντικότερο σηµείο είναι ότι αν ο µαθητής, από δική του καθυστέρηση ή ασυνέπεια ή και λόγω ασθένειας, χάσει κάποια από τις παροχές της εκδροµής, δεν δικαιούται επιστροφή χρηµάτων για την υπηρεσία που έχασε, ενώ θα πρέπει να επανασυνδεθεί µε την υπόλοιπη οµάδα µε δικά του έξοδα, αν και µε τη συνδροµή του γραφείου σου. Οµοίως, αν µαθητής ή συνοδός της εκδροµής διακόψει µε απόφαση δική του, των γονέων του ή του σχολείου την εκδροµή και αποχωριστεί από την οµάδα, δεν δικαιούται καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση, ενώ η ευθύνη και τα έξοδα µετακίνησής του στη συνέχεια βαρύνουν τον ίδιο, την οικογένειά του ή/και το σχολείο. Επιπλέον, το Π.. 339/1996 δίνει το δικαίωµα στον µαθητή ή τον συνοδό, που δεν µπορεί τελικά να ταξιδέψει, να εκχωρήσει τη θέση του στην εκδροµή σε άλλο µαθητή ή συνοδό, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στη συγκεκριµένη εκδροµή, το αργότερο 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση ή 10 εργάσιµες ηµέρες όταν πρόκειται για θαλάσσιες µεταφορές. 5

6 Αν από την αλλαγή αυτή προκύψουν επιπλέον έξοδα (π.χ. αλλαγή µε άτοµο του άλλου φύλου, που πρέπει να διαµείνει σε µονόκλινο αντί δίκλινου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο σου για την καταβολή τους. Η δυνατότητα αυτή εκχώρησης θέσης σε εκδροµή παρουσιάζει δυσκολίες στην περίπτωση των τακτικών αερογραµµών, όπου δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόµατος του επιβάτη, αλλά µόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, κάτι που θα πρέπει να έχει υπ όψη του ο υποψήφιος ταξιδιώτης µαθητής ή συνοδός. 8. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ [/ ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ] Το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν τα ξενοδοχεία και καταλύµατα και τα µέσα µεταφοράς των οργανωµένων ταξιδιών (άρα και των εκπαιδευτικών εκδροµών). Εσύ θα περιλάβεις στους Γενικούς Όρους σου όσες από τις πληροφορίες αυτές αφορούν τις δικές σου εκδροµές. Το Π.. 339/1996 απαιτεί τόσο το πρόγραµµα όσο και η σύµβαση της εκπαιδευτικής εκδροµής να περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τον τύπο του καταλύµατος της εκδροµής, την άδεια λειτουργίας του, τη θέση, την κατηγορία ή το επίπεδο ανέσεων που προσφέρει, τα κυριότερα χαρακτηριστικά και την τουριστική κατάταξή του, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται, αφού δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων. (Συµβουλεύσου και το υπόδειγµα «Προγράµµατος») 9. ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥ (VISA) ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Το Π.. 339/1996 απαιτεί το πρόγραµµα της εκδροµής να περιέχει τις γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους όρους που ισχύουν όσον αφορά τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις, το απαιτούµενο συνήθως χρονικό διάστηµα για την έκδοσή τους, καθώς και τις υγειονοµικές διατυπώσεις που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη εκδροµή και διαµονή. Εφ όσον αυτό διευκολύνει το γραφείο σου, µπορείς να περιλαµβάνεις τις πληροφορίες αυτές στους Γενικούς σου Όρους, αντί για το πρόγραµµα της εκδροµής. Στην περίπτωση που διοργανώνεις (ή πουλάς) εκδροµή σε χώρα που π.χ. απαιτεί το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει 3-12 µήνες µετά το χρόνο άφιξής τους σ αυτήν, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται καθαρά στο πρόγραµµα της εκδροµής;. Κατά τα άλλα, είναι σηµαντικό να τονίζεις στους υποψήφιους ταξιδιώτες µαθητές και συνοδούς -και ιδιαίτερα στους υπηκόους άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων- ότι η έκδοση ή η θεώρηση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων είναι δική τους ευθύνη και ότι το τουριστικό γραφείο παρέχει µόνο την απαραίτητη πληροφόρηση γι αυτά και πιθανόν κάποια βοήθεια κατά τη διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσής τους. εν φέρει όµως ευθύνη για τυχόν µη έγκαιρη έκδοση ή θεώρησή τους. Οι ταξιδιώτες µαθητές, και ιδιαίτερα τα άτοµα µε προβλήµατα υγείας [(πίεση, καρδιαγγειακά νοσήµατα, αλλεργίες)] ή κινητικότητας, θα πρέπει να συµβουλεύονται το γιατρό τους και να ενηµερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο, καθώς και να προσκοµίζουν ιατρική βεβαίωση, η οποία απαιτείται και από τους µεταφορείς και 6

7 άλλους παροχείς υπηρεσιών, ότι µπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαµβάνουν οι ίδιοι ή οι γονείς/κηδεµόνες τους τη σχετική ευθύνη, µε υπεύθυνη δήλωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από ενηµερωτικό σηµείωµα, όπου θα αναγράφονται: α) τα φάρµακα που πρέπει να λαµβάνει ο συγκεκριµένος µαθητής (πρέπει να ελέγχεται το απόθεµα για τη διάρκεια της εκδροµής-µετακίνησης), β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης, και γ) το τηλέφωνο του θεράποντα ιατρού. Όσον αφορά τα θέµατα υγείας, η περίπτωση β) του άρθρου αυτού, για τις διάφορες δραστηριότητες στην εκδροµή, για τις οποίες οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν καλή υγεία και την κατάλληλη φυσική κατάσταση, αφορά κυρίως -αν όχι αποκλειστικά- τα τουριστικά γραφεία υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων. 10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το Π.. 339/1996 απαιτεί να καλύπτεσαι, ως διοργανωτής, µε σχετική ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης, για τους κινδύνους µη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης, καθώς και αφερεγγυότητας ή πτώχευσής σου, καθώς και να ενηµερώνεις το σχολείο σχετικά µε την υποχρέωσή σου αυτή πριν τη σύναψη της σύµβασης της εκπαιδευτικής εκδροµής. Αυτόν το σκοπό εξυπηρετεί το συγκεκριµένο άρθρο των Γενικών Όρων. Επιπλέον, οφείλεις να ενηµερώνεις το σχολείο για τις προαιρετικές ασφαλίσεις που συνιστάται να κάνουν οι µαθητές και οι συνοδοί τους για κάλυψη κινδύνων στον προορισµό, καθώς για την «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης» που µπορούν να εκδώσουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα για εκδροµή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το από µνηµόνιο-συµφωνία συνεργασίας µεταξύ Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και ΗΑΤΤΑ, µετά τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών και πριν την υπογραφή της σύµβασης, οι ιευθυντής των σχολείων αποστέλλουν στον ΗΑΤΤΑ, για διασταύρωση, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το τουριστικό γραφείο που επιλέγεται διαθέτει σύµβαση ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης σε ισχύ, µε τις παραπάνω ελάχιστες προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία καλύψεις. Η σχετική φόρµα συµπληρώνεται από το ενδιαφερόµενο τουριστικό γραφείο και παραδίδεται στον ιευθυντή του σχολείου. 11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Εφ όσον επιλέξεις να περιλάβεις τις διατάξεις για τα ακυρωτικά στους Γενικούς σου Όρους αντί για τη σύµβαση, τα χρονικά διαστήµατα και τα ποσοστά των ακυρωτικών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει να διαµορφωθούν ανάλογα µε τα δεδοµένα του γραφείου σου και της κάθε εκδροµής. Η µέθοδος που έχει ακολουθηθεί είναι αυτή της κλιµάκωσης των ακυρωτικών ανάλογα µε τον χρόνο που αποµένει σε σχέση µε την ηµεροµηνία αναχώρησης. 7

8 ΠΡΟΣΟΧΗ!: Οι χρόνοι και τα ποσοστά ακυρωτικών που θα καθορίσεις, όπως και κάθε άλλη προθεσµία για το σχολείο, θα πρέπει να είναι ευλόγα. Επιπλέον, και ιδιαίτερα όσον αφορά τους χρόνους και τα ποσοστά ακυρωτικών που θα καθορίσεις σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά των µαθητών ή των συνοδών τους, θα πρέπει να ακολουθήσεις τις εξής αρχές και αυτό να µπορεί να αποδειχθεί ανά πάσα στιγµή µε στοιχεία: Η κλιµάκωση των ακυρωτικών σου να είναι δίκαιη και να µην «τιµωρεί» τον µαθητή ή συνοδό που ακυρώνει. Το ποσοστό ακυρωτικών που θα καθορίσεις για κάθε χρονική περίοδο πριν την εκδροµή θα πρέπει να στηρίζεται σε µια τίµια, λογική και δίκαιη εκτίµηση του κόστους που θα έχει για το γραφείο σου η ακύρωση στη δεδοµένη χρονική στιγµή/περίοδο πριν την εκδροµή. Ευνόητο είναι, βεβαίως, ότι στον υπολογισµό των ακυρωτικών που θα ορίσεις, πέρα από τις προβλεπόµενες απαιτήσεις των προµηθευτών σου, έχεις δικαίωµα και πρέπει να συµπεριλάβεις και το διαχειριστικό κόστος του γραφείου σου. Η διατύπωση των όρων ακύρωσης να είναι απλή, σαφής και εύληπτη για το σχολείο και τους ενδιαφερόµενους ταξιδιώτες. 12. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Στο άρθρο αυτό παρέχεται ενηµέρωση και γίνονται συστάσεις όσον αφορά τις αποσκευές των ταξιδιωτών. 13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Εδώ υπενθυµίζεται η δυνατότητα, σε περίπτωση διαφοράς που δεν µπορεί να επιλυθεί µεταξύ του διοργανωτή και του σχολείου, να προσφύγουν τα µέρη στον ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν τη µεσολάβηση της Επιτροπής Φιλικής Επίλυσης ιαφορών που διαθέτει ο Σύνδεσµος, η οποία θέτει στη διάθεσή τους τις υπηρεσίες της. Η επίλυση µιας διαφοράς µε φιλικό τρόπο, εφ όσον αυτή είναι εφικτή, είναι πάντοτε προτιµότερη από οποιαδήποτε προσφυγή των µερών στις χρονοβόρες διαδικασίες της δικαιοσύνης. 8

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Athens, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 2103250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα