Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 112 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ 108 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 157 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 54 ΘΕΟΛΟΓΙΑ 297 ΙΑΣΡΙΚΗ 144 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 90 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 189 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 63 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 0 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 234 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 90 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 81 ΝΟΜΙΚΗ 360 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 103 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ 76 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 288 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 189 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 148 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 234 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 99 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 36 ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 54 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ 94 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 297 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 288 ΦΤΙΚΗ 166 ΧΗΜΕΙΑ 76 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (4.948) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 216 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 63 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 85 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 72 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 108 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 81 ΓΕΩΠΟΝΙΑ 198 ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 72 ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 54 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 198 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΩΝ) 90 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 99 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 162 ΘΕΑΣΡΟΤ 45 ΘΕΟΛΟΓΙΑ 207 ΙΑΣΡΙΚΗ 162 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 180 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 72 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 54

2 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 63 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 144 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΕΡΟΙΑ) 63 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 72 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 36 ΝΟΜΙΚΗ 315 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ 67 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 288 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 180 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 58 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 189 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 117 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 144 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ 72 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 207 ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 153 ΦΤΙΚΗ 153 ΧΗΜΕΙΑ 117 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 67 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 135 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ (945) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 81 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 126 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 207 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ 63 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 99 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 54 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 117 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 108 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ (1.376) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 90 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 135 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 225 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 243 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 126 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 162 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 112 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 148 ΠΑΝΣΕΙΟ (1.305) ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 252 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 135 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 126 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 99 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 162 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 162 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ 153 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 108 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1.147) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 108 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 117 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 180 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 108 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 180

3 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 166 ΣΑΣΙΣΙΚΗ 63 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (378) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 54 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 81 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 45 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 45 ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 36 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 117 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ (153) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 45 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ 36 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 36 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ 36 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ (36) ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 36 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (976) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 63 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 108 ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΝΑΟΤΑ) 54 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 72 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 94 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 99 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ (ΕΔΕΑ) 63 ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 36 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 189 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 198 ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ (3.188) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) 90 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 72 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 135 ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) 81 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 189 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 126 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 189 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 261 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 148 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ (ΞΑΝΘΗ) 238 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 103 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 180 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 180 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) 90 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) 54 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 90 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 450 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 252 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 130 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 130 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ (3.131) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 81 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 94 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 126 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 162 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 108 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 171

4 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 202 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 63 ΙΑΣΡΙΚΗ 130 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 261 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 162 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 139 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 220 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 189 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 153 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ 112 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 220 ΦΙΛΟΟΦΙΑ 175 ΦΤΙΚΗ 157 ΧΗΜΕΙΑ 112 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 94 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2.434) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 99 ΙΑΣΡΙΚΗ 112 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 279 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 234 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 162 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 225 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 180 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 135 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 270 ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 225 ΦΤΙΚΗ 153 ΧΗΜΕΙΑ 135 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (2.105) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 144 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) 198 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) 90 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) 162 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 63 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 144 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 90 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΙ ΑΜΟΤ) 171 ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) 126 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) 81 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΜΟ) 157 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΤΡΟ) 72 ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) 94 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) 207 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 63 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 135 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 108 (ΑΜΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ (1.321) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 72 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) 72 ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) 45 ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) 54 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) 99 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) 58

5 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) 99 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 45 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΒΟΛΟ) 108 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΟΛΟ) 63 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 76 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) 135 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) 108 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) 90 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 67 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (549) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 126 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 72 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 135 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 126 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ (486) ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 99 ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 81 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 72 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ, ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ - Ειδίκευςη Μετάφραςησ και 72 Διερμηνείασ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ, ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ - Ειδίκευςη Ιςπανικήσ Γλώςςασ 45 και Πολιτιςμοφ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 45 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 72 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (265) ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 67 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 108 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ (2.337) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 94 ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 121 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 99 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 94 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 162 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 162 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 171 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 189 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 162 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 135 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 171 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 171 ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 171 ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 130 ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 85 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 130 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (862) ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 90 ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 76 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) 72 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 103 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 108 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) 103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 94

6 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) 72 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 81 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 63 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (134) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ) 67 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 67 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ (463) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 76 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 117 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 72 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) 117 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) 81 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ (126) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 54 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (54) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ 27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 27 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ (54) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ 27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 27 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (99) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 45 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 54 ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (1.937) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 58 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 58 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 58 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 58 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 65 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 58 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 72 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 58 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 58 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 58 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 58 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 58 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 58 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 58 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ 58 ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ 58 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 131 ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 58 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ 58 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ 58 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 58 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 58 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 58 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 58 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ 34 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 58 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 58 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 69

7 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 58 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 58 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 58 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 58 ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (911) ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 83 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 83 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 76 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 90 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 124 ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ 103 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 117 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 90 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 76 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΣΕ) 69 ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ (1.318) ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 235 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 241 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) 138 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 131 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 297 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 179 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 97 ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (1.830) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 55 ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 90 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 69 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 69 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ 76 ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ 55 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 103 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 83 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 110 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 69 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 172 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ 55 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 110 ΟΧΗΜΑΣΩΝ 103 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 83 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 69 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ (ΚΙΛΚΙ) 55 ΣΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΟΤΔΑΝΙΑ) 0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 62 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90 ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) 97 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 65 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90 ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (1.848) ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 83 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 186 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 0 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 145 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 131 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 138 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 83 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 152

8 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 69 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 110 ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) 69 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 152 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΙΓΙΟ) 90 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΠΤΡΓΟ) 172 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 110 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 48 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) 110 ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1.436) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΚΟΖΑΝΗ) 83 ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΟΖΑΝΗ) 83 ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΑΣΟΡΙΑ) 251 ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ (ΚΑΣΟΡΙΑ) 48 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 69 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 65 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 131 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 0 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 120 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 69 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ 55 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 131 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΚΑΣΟΡΙΑ) 138 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ (ΚΟΖΑΝΗ) 69 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 0 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 97 ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (1.965) ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΣΡΙΚΑΛΑ) 0 ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 0 ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 124 ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ 166 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 152 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 41 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 124 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 179 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 241 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ 0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 166 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 179 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΡΙΚΑΛΑ) 103 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 97 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 62 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 166 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 117 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 0 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 48 ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (1.861) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) 103 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 138 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) 110 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ) 0 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 172 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 103

9 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΧΑΝΙΑ) 90 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 172 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 228 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 124 ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΤΣΙΚΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 69 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 152 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 172 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 0 ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) 69 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 69 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ) 90 ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (1.440) ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ & ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ (ΑΡΣΑ) 41 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 186 ΕΦ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 159 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΡΣΑ) 0 ΙΧΘΤΟΚΟΜΙΑ ΑΛΙΕΙΑ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 0 ΛΑΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) 138 ΛΟΓΙΣΙΚΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 241 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 172 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 207 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΣΑ) 179 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 0 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΡΣΑ) 34 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 83 ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (1.088) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ (ΔΡΑΜΑ) 48 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 124 ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) 41 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 110 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 110 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 83 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 262 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 138 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) 103 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 69 ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (502) ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 172 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) 0 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΛΕΤΚΑΔΑ) 103 ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (ΖΑΚΤΝΘΟ) 117 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) 55 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΖΑΚΤΝΘΟ) 55 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) 0 ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ (801) ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 83 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ 159 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 207 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 0 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 207 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 0 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) 145 ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 0

10 ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (572) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 0 ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 138 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 69 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΑΡΣΗ) 138 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 103 ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 55 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 0 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ 69 ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ (1.110) ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 138 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 207 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 69 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 241 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 117 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 172 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 166 ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ (854) ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) 55 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (ΑΜΦΙΑ) 110 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 152 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 117 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 172 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ 179 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 69 Ανώτατη χολή Παιδαγωγικής και Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε) (261) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 55 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 55 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 55 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 55 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 41 ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΣΕ) (103) Ανώτερη χολή Σουριςτικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΕΡ) 62 Ανώτερη χολή Σουριςτικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΕΑΝ) 41

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακολούθως θα βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των τμημάτων που υπάρχουν στην τριτοβάθμια προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 127 ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.499 19.964-465 -2,3% 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ - Σχολή Ίδρυμα ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 8 18032 17794 17452 17300 17666

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 214 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ 97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ http://www.mathima.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679 ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝ ΤΡΙΤ ΠΟΛ ΚΟΙΝ/3Τ ΚΟΙΝ/ΠΟΛ 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 20229 19827 19937 19190-110 637 129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 21054 20782 20615 20083 167 699

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) 4 4 17,910 1 16,630 1 129

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3) 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα