EL Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ."

Transcript

1 EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Τηλ Internet: YouTube: EUAuditorsECA Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014 ISBN doi: /62541 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Luxembourg

3 EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ)

4 Περιεχόμενα 02 Σημεία Συντομογραφίες Γλωσσάριο I V Σύνοψη 1 19 Εισαγωγή 1 6 Καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών 7 14 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ΚΠΣ από την Επιτροπή Εποπτεία και έλεγχοι των ΚΠΣ Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου Αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ Εποπτεία και έλεγχοι των ΚΠΣ Παρατηρήσεις Μολονότι διαπιστώθηκαν βελτιώσεις συν τω χρόνω, η Επιτροπή δεν αξιολόγησε δεόντως όλα τα οικονομικά αποτελέσματα των ΚΠΣ Η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε σε κάθε περίπτωση αξιολόγηση όλων των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ Οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν περιλάμβαναν στις περισσότερες περιπτώσεις ανακρίβειες και δεν ήταν απολύτως χρήσιμες ή ολοκληρωμένες, ωστόσο διαπιστώθηκαν βελτιώσεις Η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΣΓΠ καταδεικνύει ότι η πολιτική δεν έχει αποφέρει ακόμα όλα τα επιδιωκόμενα οφέλη Οι τελωνειακοί έλεγχοι που διενεργούν οι αρχές των επιλεγμένων κρατών μελών είναι ελλιπείς Αδυναμίες στη στρατηγική ελέγχου και τη διαχείριση κινδύνου Αδυναμίες στη διαχείριση της διοικητικής συνεργασίας από τις αρχές των επιλεγμένων κρατών μελών

5 Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου των κρατών μελών δεν περιλαμβάνουν πάντα ανακοινώσεις αμοιβαίας συνδρομής Διαπιστώθηκαν σφάλματα στις διαδικασίες ανάκτησης σε τρία από τα επιλεγμένα κράτη μέλη Η εποπτεία των κρατών μελών και των δικαιούχων χωρών/χωρών-εταίρων από την Επιτροπή παρουσιάζει αδυναμίες όσον αφορά τα ΚΠΣ Η Επιτροπή διενήργησε ελάχιστες εκ των προτέρων αξιολογήσεις και δεν πραγματοποίησε επισκέψεις παρακολούθησης σε χώρες που επωφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση Η Επιτροπή έχει προβεί σε ενέργειες με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των μηχανισμών διοικητικής συνεργασίας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα Οι έρευνες καταγωγής από την OLAF έχουν ουσιώδη σημασία, αλλά υπάρχουν αδυναμίες ως προς την οικονομική παρακολούθησή τους Ανεπαρκής χρήση προληπτικών μέτρων και μέτρων περιορισμού για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ Οι νομικές διατάξεις των ΚΠΣ δεν περιέχουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ Σύνθετος χαρακτήρας των κανόνων σώρευσης Αντικατάσταση των πιστοποιητικών καταγωγής και των πιστοποιητικών κυκλοφορίας από πιστοποίηση με ίδια μέσα 106 Περιορισμένες νομικές εξουσίες για την καταπολέμηση της απάτης Συμπεράσματα και συστάσεις Παράρτημα I Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα ΚΠΣ το 2011 Παράρτημα II Επισκόπηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων των ΚΠΣ από την Επιτροπή Παράρτημα III Παράρτημα IV Επισκόπηση των ενδιάμεσων και/ή των εκ των υστέρων αξιολογήσεων των ΚΠΣ από την Επιτροπή Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου σε επιλεγμένα κράτη μέλη Παράρτημα V Περιορισμοί του υποδείγματος ΥΥΓΙ Απαντήσεις της Επιτροπής

6 Συντομογραφίες 04 ΑΚΕ: Ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ΔΕΤΚ: Διατάξεις εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα ΔΟΕ: Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ΕΑ: Εκτίμηση αντικτύπου ΕΑΑ: Εκτίμηση αντικτύπου στην αειφορία ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΥΑ: Εκ των υστέρων αξιολόγηση ΚΠΣ: Καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών ΚΤΚ: Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας ΠΝΕΕ: Πρόγραμμα Νομοθετικών Εργασιών της Επιτροπής ΣΓΠ: Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΕΣ: Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΣΟΕΣ: Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΥΥΓΙ: Υπολογιστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας ΑΜΑ: Mutual assistance concerning agricultural or fishery products (Αμοιβαία συνδρομή για προϊόντα του τομέα γεωργίας ή αλιείας) FAO: Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών GTAP: Global Trade Analysis Project (Πρόγραμμα συνολικής ανάλυσης του εμπορίου) OLAF: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης TRIPS: Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου

7 Γλωσσάριο 05 Αιτήσεις διαγραφής/επιστροφής: αιτήματα διαγραφής/επιστροφής τελωνειακής οφειλής ή κατάργησης ακόλουθης καταχώρισης στους λογαριασμούς, τα οποία υποβάλλονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών στην Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 871 και 905 των ΔΕΤΚ. Ανακοίνωση αμοιβαίας συνδρομής (ΑΣ): διαβίβαση στα κράτη μέλη από την Επιτροπή πληροφοριών σχετικά με πράξεις που συνιστούν ή φαίνεται να συνιστούν παραβίαση της τελωνειακής ή της γεωργικής νομοθεσίας και έχουν ιδιαίτερη σημασία σε επίπεδο ΕΕ. Απολεσθέντα έσοδα: οφειλόμενοι δασμοί των οποίων δεν είναι πλέον δυνατή η είσπραξη. Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης: απλουστευμένη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ένας έμπορος παρουσιάζει αγαθά στο τελωνείο και υποβάλλει είτε έντυπο απλουστευμένης διασάφησης είτε έγγραφο εμπορικού χαρακτήρα (π.χ. τιμολόγιο), αντί για τη λεπτομερή πρότυπη διασάφηση. Διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο: απλοποιημένη διαδικασία μέσω της οποίας ένας έμπορος λαμβάνει τα αγαθά απευθείας στις εγκαταστάσεις του (ή τον καθορισμένο τόπο). Με την εν λόγω διαδικασία, η κατάθεση της τελωνειακής διασάφησης και η απελευθέρωση των αγαθών πραγματοποιούνται μέσω καταχώρισης στα αρχεία του εμπόρου. Διαφυγόντα έσοδα: τα έσοδα που στερείται η ΕΕ εξαιτίας των δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγούνται σε δικαιούχους χώρες / χώρες εταίρους των ΚΠΣ. Διαχείριση/ανάλυση κινδύνου: συστηματικός εντοπισμός του κινδύνου και εφαρμογή κάθε αναγκαίου μέτρου για τον περιορισμό της έκθεσης σε κίνδυνο, κατά προτίμηση με χρήση τεχνικών αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων. Περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, η ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου, ο καθορισμός και η ανάληψη δράσης, καθώς και η τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, βάσει διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πηγών και στρατηγικών.

8 Γλωσσάριο 06 Διοικητική συνεργασία: ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων χωρών / χωρών εταίρων, της Επιτροπής και των κρατών μελών: οι πρώτες ενημερώνουν την Επιτροπή και αυτή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στα κράτη μέλη σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής ή πιστοποιητικών κυκλοφορίας και δείγματα των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται σε αυτές. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν αιτήματα στις εν λόγω αρχές, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα και/ή την αυθεντικότητα των αποδείξεων προτιμησιακής καταγωγής και των πιστοποιητικών κυκλοφορίας. Είδος παροχών 4 (ή Τρόπος 4): παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου, εντός της επικράτειας ενός εμπορικού εταίρου, παρουσία παρόχου από την ΕΕ ως φυσικό πρόσωπο. Εκτίμηση αντικτύπου (ΕΑ): εκ των προτέρων αξιολόγηση που διενεργείται από την Επιτροπή με σκοπό να παράσχει στους υπεύθυνους χάραξης των πολιτικών αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πιθανών επιλογών πολιτικής, βάσει εκτίμησης του πολιτικού τους αντικτύπου. Εκτίμηση αντικτύπου στην αειφορία (ΕΑΑ): ανεξάρτητη μελέτη που διενεργείται από εξωτερικούς συμβούλους με στόχο να παράσχει στους διαπραγματευτές ανάλυση βάσει στοιχείων του δυνητικού οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου που μπορεί να έχει μια εμπορική συμφωνία, τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι δεσμεύονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους όρους του Οδηγού της Επιτροπής για τις εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία στον τομέα του Εμπορίου (Handbook on Trade SIA). Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών και τελωνειακές ενώσεις: καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών, τα οποία αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα μεταχείρισης του πλέον ευνοούμενου κράτους (ΠΕΚ) που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) και της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GATS), μέσω των οποίων οι εμπορικοί εταίροι προσφέρουν αμοιβαία προτιμησιακή πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με σκοπό τη διευκόλυνση των μεταξύ τους συναλλαγών. Παρόλο που και τα δύο καθεστώτα έχουν ως αποτέλεσμα την αμοιβαία εξάλειψη των δασμών και των ποσοστώσεων στα εδάφη που τα απαρτίζουν, καθώς και των διακρίσεων σε βάρος του εμπορίου με κράτη που δεν είναι μέλη, οι τελωνειακές ενώσεις συνεπάγονται την καθιέρωση κοινού δασμολογίου μεταξύ τους. Παραγραφή της τελωνειακής οφειλής: το γεγονός ότι μια τελωνειακή οφειλή δεν μπορεί πλέον να κοινοποιηθεί στον οφειλέτη, λόγω παρέλευσης τριετίας από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Πρόγραμμα συνολικής ανάλυσης του εμπορίου (GTAP): παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών και φορέων χάραξης πολιτικής που διενεργούν ποσοτική ανάλυση ζητημάτων διεθνούς πολιτικής. Το GTAP υπόκειται σε συντονισμό από το Κέντρο Συνολικής Ανάλυσης του Εμπορίου του Πανεπιστημίου Purdue. Ένα περιφερειακό ΥΥΓΙ μεμονωμένης χώρας που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας της Αυστραλίας αποτέλεσε έμπνευση για το πρόγραμμα GTAP κατά τα έτη Επίκεντρο του προγράμματος συνολικής ανάλυσης του εμπορίου είναι μια παγκόσμια βάση δεδομένων στην οποία περιγράφονται τα πρότυπα των διμερών συναλλαγών, της παραγωγής, της κατανάλωσης και της ενδιάμεσης χρήσης εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

9 Γλωσσάριο 07 Προφίλ κινδύνου: συνδυασμός κριτηρίων κινδύνου και τομέων ελέγχου (π.χ. είδος αγαθών, χώρες καταγωγής) που υποδεικνύει την ύπαρξη κινδύνου και οδηγεί σε υποβολή πρότασης εφαρμογής μέτρου ελέγχου. Όταν τα εν λόγω κριτήρια καταρτίζονται σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, είναι γνωστά ως προφίλ κινδύνου της ΕΕ. Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ (ΣΓΠ): μονομερές εμπορικό καθεστώς μέσω του οποίου η ΕΕ χορηγεί στις αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της, υπό τη μορφή μειωμένων δασμών για τα αγαθά τους κατά την είσοδό τους στην αγορά της ΕΕ. Το πρότυπο ΣΓΠ παρέχει προτιμήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη για περισσότερες από δασμολογικές κλάσεις, ενώ το ειδικό ΣΓΠ που στοχεύει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, γνωστό ως ΣΓΠ +, παρέχει πρόσθετες δασμολογικές μειώσεις, ως βοήθεια σε ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες κατόπιν κύρωσης και εφαρμογής από αυτές των διεθνών συμφωνιών που έχουν συναφθεί στους εν λόγω τομείς. Το καθεστώς ΟΕΟ «Όλα εκτός από όπλα» προβλέπει απαλλαγή από δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα προϊόντα από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Σώρευση: σύστημα που επιτρέπει σε προϊόντα καταγωγής από τη χώρα Α να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να προστεθούν σε προϊόντα καταγωγής από τη χώρα Β, σαν να κατάγονταν και αυτά από τη χώρα Β. Το μεταποιημένο προϊόν θα έχει ως τόπο καταγωγής τη χώρα Β. Η κατεργασία ή η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε κάθε δικαιούχο χώρα / χώρα εταίρο σε σχέση με τα προϊόντα καταγωγής δεν χρειάζεται να συνίσταται σε «επαρκή κατεργασία ή επεξεργασία», σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανόνες του καταλόγου. Τελωνειακή διασάφηση: η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο υποδεικνύει την επιθυμία υπαγωγής αγαθών σε συγκεκριμένη τελωνειακή διαδικασία. Τελωνειακοί έλεγχοι: συγκεκριμένες ενέργειες που εκτελούν οι τελωνειακές αρχές με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν την εξέταση των αγαθών, την επαλήθευση των δεδομένων της διασάφησης και της ύπαρξης και αυθεντικότητας των ηλεκτρονικών ή έντυπων εγγράφων, την εξέταση των λογαριασμών των επιχειρήσεων και άλλων αρχείων, την επιθεώρηση των μέσων μεταφοράς, των αποσκευών κ.ο.κ. Υπολογιστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας (ΥΥΓΙ): ποσοτικό οικονομικό υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση των τρόπων με τους οποίους αντιδρά η οικονομία στις αλλαγές πολιτικής, σε τομείς όπως η φορολογία, η μετανάστευση και η εμπορική πολιτική. Βασίζεται στην υπόθεση ότι οι αγορές στο πλαίσιο μιας οικονομίας τείνουν προς την ισορροπία, εάν δεν διαταραχθούν από έντονες αναταραχές, και οδηγούν καταρχήν σε αποδοτική κατανομή των πόρων. Το πρώτο υπόδειγμα ΥΥΓΙ καταρτίστηκε από τον Leif Johansen το Cariforum: φορέας που περιλαμβάνει τα κράτη ΑΚΕ της Καραϊβικής, με σκοπό την προώθηση και τον συντονισμό του πολιτικού διαλόγου, της συνεργασίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης Cariforum ΕΕ. Comext: βάση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ αυτών (εντός και εκτός ΕΕ). Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία καλύπτουν τις συναλλαγές περισσότερων από αγαθών που είναι ταξινομημένα στη συνδυασμένη ονοματολογία.

10 Σύνοψη 08 I Τα καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών (ΚΠΣ) επιτρέπουν σε εμπορικούς εταίρους να παρέχουν προτιμησιακούς όρους στο πλαίσιο των μεταξύ τους συναλλαγών. Τα εν λόγω καθεστώτα μπορεί να είναι αμοιβαία ή μονομερή. Με τα πρώτα μειώνονται οι δασμολογικοί φραγμοί με σκοπό την αύξηση του εμπορίου, της οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης και των οφελών για τους καταναλωτές σε αμφότερες τις πλευρές. Με τα δεύτερα, η ΕΕ χορηγεί προτιμήσεις χωρίς αμοιβαίο χαρακτήρα, με στόχο την απαλλαγμένη από δασμούς πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών στην αγορά της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. II Στόχος του ελέγχου του Συνεδρίου ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή προέβη στη δέουσα αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ και εάν οι σχετικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν αποτελεσματικά τη μη παράτυπη παραχώρηση προτιμησιακού δασμού στις εισαγωγές, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για την ΕΕ. III Το Συνέδριο διαπίστωσε τα ακόλουθα: α) η Επιτροπή δεν προέβη στη δέουσα αξιολόγηση όλων των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ, ωστόσο αυξήθηκε η χρήση του εργαλείου της εκτίμησης αντικτύπου και υπήρξε πρόοδος στην ποιότητα της πραγματοποιηθείσας ανάλυσης, δ) η εποπτεία των κρατών μελών και των δικαιούχων χωρών / χωρών εταίρων από την Επιτροπή παρουσιάζει αδυναμίες και ε) οι νομικές διατάξεις των ΚΠΣ δεν περιέχουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ. IV Προκειμένου να βελτιώσει την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ, η Επιτροπή πρέπει: α) να διενεργεί, εκτός από τις περιπτώσεις που δικαιολογείται δεόντως, εκτίμηση αντικτύπου και εκτίμηση αντικτύπου στην αειφορία για κάθε ΚΠΣ, παρέχοντας εις βάθος, ολοκληρωμένη και ποσοτικώς προσδιορισμένη ανάλυση των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των διαφυγόντων εσόδων, β) να ζητεί συστηματικά τη συμμετοχή της Eurostat στην ποιοτική αξιολόγηση των πηγών στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία και να διασφαλίζει τον έγκαιρο χαρακτήρα της ανάλυσης που πραγματοποιείται για τους διαπραγματευτές, γ) να διενεργεί ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο τα ΚΠΣ με σημαντικό αντίκτυπο πληρούν τους πολιτικούς στόχους τους και να διαπιστωθούν τρόποι βελτίωσης των επιδόσεών τους σε βασικούς οικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβάνοντας εκτίμηση των διαφυγόντων εσόδων. β) η ενδιάμεση αξιολόγηση των ΚΠΣ καταδεικνύει ότι η εν λόγω πολιτική δεν έχει αποφέρει ακόμη πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη, γ) οι τελωνειακοί έλεγχοι που διενεργούν οι αρχές των επιλεγμένων κρατών μελών παρουσιάζουν αδυναμίες,

11 Σύνοψη 09 V Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει: α) να δημιουργήσει προφίλ κινδύνου της ΕΕ σε σχέση με τα ΚΠΣ, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να ακολουθούν μια κοινή προσέγγιση ως προς την ανάλυση κινδύνου, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, β) να επαληθεύει ότι τα κράτη μέλη βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και των στρατηγικών ελέγχου τους, με σκοπό τη μείωση των απωλειών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, γ) να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα όταν λαμβάνουν ανακοίνωση αμοιβαίας συνδρομής, δ) να διενεργεί αξιολογήσεις και να πραγματοποιεί επισκέψεις παρακολούθησης βάσει κινδύνου σε χώρες που επωφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής και σώρευσης, ε) να ζητήσει από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν σε σχέση με τη διοικητική συνεργασία, στ) να βελτιώσει την οικονομική παρακολούθηση σε σχέση με τις έρευνες της OLAF, με σκοπό την αποφυγή απωλειών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω παραγραφής, ζ) να ενισχύσει τη θέση της ΕΕ σε σχέση με τα αμοιβαία ΚΠΣ και να χρησιμοποιεί περισσότερο τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα διασφάλισης, εντάσσοντάς τα σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και η) να προωθήσει την αντικατάσταση των πιστοποιητικών καταγωγής και κυκλοφορίας από την πιστοποίηση με ίδια μέσα των εξαγωγέων.

12 Εισαγωγή 10 Καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών 01 Τα καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών (ΚΠΣ) επιτρέπουν σε εμπορικούς εταίρους να παρέχουν προτιμησιακούς όρους στο πλαίσιο των μεταξύ τους συναλλαγών. Τα εν λόγω καθεστώτα μπορεί να είναι αμοιβαία ή μονομερή. Με τα πρώτα μειώνονται οι δασμολογικοί φραγμοί με σκοπό την αύξηση του εμπορίου, της οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης και των οφελών για τους καταναλωτές σε αμφότερες τις πλευρές. Με τα δεύτερα, η ΕΕ χορηγεί προτιμήσεις χωρίς αμοιβαίο χαρακτήρα, με στόχο την απαλλαγμένη από δασμούς πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών στην αγορά της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 02 Στα τέλη του 2013 υπήρχαν σε ισχύ 39 ΚΠΣ, τα οποία κάλυπταν το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και 180 χωρών και εδαφών. Το 2011 η αξία των αγαθών που εισήχθησαν στην ΕΕ στο πλαίσιο ΚΠΣ υπερέβαινε τα 242 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 14 % των εισαγωγών της ΕΕ. Στο παράρτημα I παρέχεται επισκόπηση των δεδομένων για τα 10 κράτη μέλη που πραγματοποίησαν τις περισσότερες εισαγωγές, καθώς και για τις 10 δικαιούχους χώρες / χώρες εταίρους που πραγματοποίησαν τις περισσότερες εξαγωγές στο πλαίσιο ΚΠΣ το συγκεκριμένο έτος. 03 Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ 1, η κοινή εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Η διαδικασία θέσπισης ΚΠΣ ορίζεται στα άρθρα 206 και 207 της Συνθήκης. 04 Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαπραγματεύσεων για τα ΚΠΣ, την εκτίμηση και αξιολόγηση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου τους και την εποπτεία της εφαρμογής τους από τα κράτη μέλη και τις δικαιούχους χώρες / χώρες εταίρους. 05 Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών φέρουν το κύριο μέρος της ευθύνης για την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της ΕΕ. Ειδικότερα, εφαρμόζουν μέτρα για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την προστασία της από αθέμιτες ή παράνομες εμπορικές πρακτικές, ενθαρρύνοντας παράλληλα το νόμιμο εμπόριο. 06 Οι αρχές των δικαιούχων χωρών / χωρών εταίρων είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των καθεστώτων και διαδραματίζουν, ως εκ τούτου, ουσιαστικό ρόλο στον αρχικό καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων. 1 Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε), και άρθρο 3, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ.

13 Εισαγωγή 11 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ΚΠΣ από την Επιτροπή 07 Υπάρχουν δύο είδη εκ των προτέρων εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της λήψης των αποφάσεων σχετικά με ζητήματα εμπορικού χαρακτήρα: οι εκτιμήσεις αντικτύπου και οι εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία. Οι εκτιμήσεις αντικτύπου αποτελούν εργαλείο που χρησιμοποιείται από το σύνολο της Επιτροπής για τη στήριξη των αποφάσεων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις πρωτοβουλιών με σημαντικό αναμενόμενο αντίκτυπο. Οι εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία αποτελούν μέσο που χρησιμοποιείται ειδικά στον τομέα του εμπορίου και παρέχουν λεπτομερέστερη ανάλυση των εμπορικών συμφωνιών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. 08 Το η Επιτροπή καθιέρωσε τις εκτιμήσεις αντικτύπου για να βοηθήσει, αφενός, στον εντοπισμό των βασικών επιλογών για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων πολιτικής και, αφετέρου, στην ανάλυση του ενδεχόμενου αντικτύπου τους στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Οι εκτιμήσεις αντικτύπου ορίζουν επίσης το πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Οι εκτιμήσεις αντικτύπου πραγματοποιούνται από την Επιτροπή προτού προταθεί προς έγκριση από το Συμβούλιο η εντολή για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων. 09 Από το 2003 η Επιτροπή καλείται να διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση ή εκτίμηση αντικτύπου στο πλαίσιο της τήρησης νομικών υποχρεώσεων 3 ή κανόνων της Επιτροπής 4. Κι αυτό διότι τα ΚΠΣ συνεπάγονται μείωση των εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ (διαφυγόντα έσοδα) και αποτελούν σημαντικές πολιτικές προτάσεις με οικονομικό αντίκτυπο τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ (βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στο παράρτημα II). 10 Το 1999 η Επιτροπή «αποφάσισε να εντάξει την αειφόρο ανάπτυξη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μέσω της ανάπτυξης ενός νέου εργαλείου για τη διενέργεια εκτιμήσεων, το οποίο θα φέρει την ονομασία εκτίμηση αντικτύπου στην αειφορία για το εμπόριο» Μετά την επίσημη έναρξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων αλλά πριν από την υπογραφή των ΚΠΣ, η Επιτροπή αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση εκτιμήσεων αντικτύπου στην αειφορία, μελετών δηλαδή που εκπονούνται από εξωτερικούς συμβούλους και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία πολιτικής για την εκ των προτέρων εκτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας εμπορικής διαπραγμάτευσης. 12 Οι ενδιάμεσες και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις υπολογίζουν τον πραγματικό αντίκτυπο των ΚΠΣ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής τους. Κατά την άποψη του Συνεδρίου, οι εν λόγω αξιολογήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται για όλα τα ΚΠΣ με σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ιδανικά κατόπιν παρέλευσης τριών ετών από τη θέση τους σε ισχύ. Οι εν λόγω αξιολογήσεις επιτρέπουν στους φορείς χάραξης των πολιτικών, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ευρωπαίους φορολογούμενους να αξιολογήσουν κατά πόσον τα ΚΠΣ ανταποκρίνονται πράγματι στους πολιτικούς στόχους τους. 2 COM(2002) 276 τελικό της 5ης Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 21 με τίτλο «Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003 (EE L 357 της , σ. 1). Ωστόσο, από την 22α Αυγούστου 2006, το εν λόγω άρθρο δεν προβλέπει παρά εκ των προτέρων αξιολογήσεις για «προγράμματα ή δραστηριότητες που συνεπάγονται δαπάνες εις βάρος του προϋπολογισμού». 4 COM(2002) 276 τελικό, που τέθηκε σε εφαρμογή από το 2003, και COM(2005) 12 τελικό, της 26ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους Πρόλογος από τον P. Mandelson, πρώην επίτροπο αρμόδιο για θέματα εμπορίου στο Εγχειρίδιο για τις εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία στον τομέα του εμπορίου.

14 Εισαγωγή Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις. Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής Ευρώπη 2020» της ΕΕ 6, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα διενεργούνταν εκ των υστέρων αξιολογήσεις για την παρακολούθηση του αντικτύπου των υφιστάμενων ΚΠΣ σε συστηματικότερη βάση (βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στο παράρτημα III). 14 Τα διαφυγόντα έσοδα είναι τα έσοδα που στερείται η ΕΕ λόγω των δασμολογικών προτιμήσεων που παραχωρούνται σε δικαιούχους χώρες / χώρες εταίρους στο πλαίσιο ΚΠΣ. Οι εκ των προτέρων και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις των εν λόγω διαφυγόντων εσόδων επιτρέπουν στην Επιτροπή να βελτιώσει τη δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, παρέχοντας στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ακριβή ετήσια πρόβλεψη της είσπραξης δασμών και υπολογισμό του δημοσιονομικού κόστους που συνδέεται με τα ΚΠΣ. Εποπτεία και έλεγχοι των ΚΠΣ 15 Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, οι αρχές των δικαιούχων χωρών / χωρών εταίρων και η Επιτροπή πρέπει να διαχειρίζονται από κοινού τα ΚΠΣ και να συνεργάζονται μεταξύ τους, με σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή προτιμησιακής μεταχείρισης. Η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ από απώλειες για τον προϋπολογισμό της, εξαιτίας της εισαγωγής αγαθών στο πλαίσιο ΚΠΣ τα οποία δεν δικαιούνται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, αποτελεί ευθύνη των εν λόγω τριών ομάδων αρχών. 16 Η πιστοποίηση και η επαλήθευση του προτιμησιακού χαρακτήρα των προϊόντων έχει καίρια σημασία και απαιτεί λεπτομερείς ελέγχους της καταγωγής των αγαθών και αποτελεσματική διοικητική συνεργασία με τις εξαγωγικές χώρες. 17 Οι κανόνες καταγωγής χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιωθεί ότι προϊόντα που προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα δικαιούνται να επωφελούνται από προτιμήσεις και, συνεπώς, πληρούν τα κριτήρια για την παραχώρηση εμπορικών προτιμήσεων 7. Οι εν λόγω κανόνες διαθέτουν τρεις συνιστώσες: α) μια συνιστώσα καταγωγής 8 (η οποία κατατάσσει σε κατηγορίες τα προϊόντα ανάλογα με τον τόπο παραγωγής τους), β) ένα πρότυπο αποστολής (το οποίο διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει διενέργεια εργασιών σε σχέση με τα προϊόντα, εφόσον απαιτείται η άμεση μεταφορά μεταξύ της χώρας καταγωγής και της ΕΕ ή καθιερώνοντας απευθείας την επονομαζόμενη αρχή μη διενέργειας εργασιών) και γ) ένα πρότυπο τεκμηρίωσης (πρέπει να παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση ως προς την καταγωγή του προϊόντος). 6 COM(2010) 612 τελικό της 9ης Νοεμβρίου Κάθε συμφωνία περιλαμβάνει κατάλογο διαδικασιών κατεργασίας ή επεξεργασίας που πρέπει να εκτελούνται σε μη καταγόμενες ύλες, ούτως ώστε το μεταποιημένο προϊόν να μπορεί να λάβει χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος. 8 Οι κανόνες καταγωγής της ΕΕ βασίζονται σε κριτήρια επεξεργασίας: για να λάβουν χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής μιας χώρας, τα αγαθά πρέπει να λαμβάνονται εξ ολοκλήρου (π.χ. να καλλιεργούνται ή να εξορύσσονται) στην εν λόγω χώρα ή, όταν δεν ισχύει αυτό, να έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία στη χώρα αυτή.

15 Εισαγωγή Παράδειγμα της διαδικασίας που ακολουθείται για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας των προϊόντων για προτιμησιακή μεταχείριση παρουσιάζεται στο γράφημα Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, των δικαιούχων χωρών / χωρών εταίρων και της Επιτροπής χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των αποδείξεων καταγωγής και του χαρακτήρα των εξαγόμενων προϊόντων. Η χορήγηση ή η άρνηση χορήγησης δασμολογικής προτίμησης που ζητήθηκε από τον εισαγωγέα θα εξαρτηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις από τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας. Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής των ελέγχων στο πλαίσιο των προτιμησιακών συναλλαγών. Γράφημα 1 Διαδικασία με την οποία καθορίζεται εάν τα προϊόντα είναι επιλέξιμα για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση στο πλαίσιο του ΣΓΠ Ελήφθησαν τα προϊόντα στο σύνολό τους; ΝΑΙ Σύμφωνο με το Έντυπο Α ή με δήλωση τιμολογίου ΟΧΙ 1) Έχουν υποστεί τα προϊόντα επαρκή κατεργασία (κατάλογος ειδών επεξεργασίας); 2) Ισχύουν οι κανόνες περί σωρευτικής καταγωγής; ΝΑΙ Ποιος είναι ο κανόνας στον κατάλογο; Συμμορφώνεται το προϊόν με αυτόν; ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Καμία προτιμησιακή μεταχείριση Όχι, και το προϊόν δεν συμμορφώνεται Ισχύει ο κανόνας γενικής ανοχής; (ενδέχεται να έχουν συμπεριληφθεί και μη καταγόμενα υλικά) Ναι, και το προϊόν συμμορφώνεται με αυτόν Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

16 Εισαγωγή 14 Γράφημα 2 Διάγραμμα ροής των ελέγχων επί των ΚΠΣ ικαιούχος χώρα εξαγωγής (Μη μέλος της ΕΕ) Ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό προτιμησιακής καταγωγής ή εκδίδει δήλωση τιμολογίου Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν ότι τα αγαθά διαθέτουν προτιμησιακή καταγωγή και εκδίδουν το πιστοποιητικό, κατά περίπτωση Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να απαντήσουν στο αίτημα στο πλαίσιο της Σ εντός διαστήματος 6 μηνών από τη λήψη του ή, το αργότερο, εντός διαστήματος 4 μηνών από την παραλαβή της σχετικής υπενθύμισης Τα αγαθά μεταφέρονται απευθείας στο κράτος μέλος X Απόδειξη της εντολής αγοράς αποστέλλεται στον εισαγωγέα Εξαγωγή Εισαγωγή Ο εισαγωγέας καταθέτειι διασάφηση εισαγωγής με κωδικούς προτίμησης 2XX, 3XX ή 4XX στο πλαίσιο 36 του Ε Ε Οι τελωνειακές αρχές διενεργούν τυχαίους και βάσει κινδύνου φυσικούς ελέγχους και ελέγχους βάσει εγγράφων για να επαληθεύσουν ότι πληρούνται οι προτιμησιακοί όροι Τα αγαθά απελευθερώνονται στην ελεύθερη κυκλοφορία Χώρα εισαγωγής (Κράτος μέλος X) ιοικητική συνεργασία ( Σ) Ο εισαγωγέας τηρεί αποδεικτικά στοιχεία και αρχεία της προτιμησιακής καταγωγής επί 3 έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η εισαγωγή Οι τελωνειακές αρχές διενεργούν τυχαίους και βάσει κινδύνου κατασταλτικούς ελέγχους, πραγματοποιώντας επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του εμπόρου κα εξετάζοντας τα αρχεία του. Κατά περίπτωση, οι τελωνειακές αρχές αποστέλλουν αιτήματα Σ στη δικαιούχο χώρα. Τα αγαθά φθάνουν στις εγκαταστάσεις είτε του εισαγωγέα είτε του πελάτη του Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

17 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου Στόχος του ελέγχου του Συνεδρίου ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή προέβη στη δέουσα αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ 9 και εάν οι σχετικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν αποτελεσματικά τη μη παράτυπη παραχώρηση προτιμησιακού δασμού στις εισαγωγές, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για την ΕΕ. Αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ 21 Το Συνέδριο εξέτασε τις εκ των προτέρων και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή ή για λογαριασμό της σχετικά με τα προβλεπόμενα ή επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο ανέλυσε την τεκμηρίωση που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή σε σχέση με δείγμα 44 ΚΠΣ 10, κυρίως τυχόν εκθέσεις για εκτιμήσεις αντικτύπου, μελέτες σχετικά με εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία, εκ των υστέρων αξιολογήσεις και μηχανισμούς μελλοντικής παρακολούθησης. Επισκόπηση των εν λόγω ΚΠΣ παρέχεται στα παραρτήματα II και III. 22 Οι απαιτήσεις που ορίζονται βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών για τις εκτιμήσεις αντικτύπου και τις εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία, οι εκθέσεις της επιτροπής εκτίμησης αντικτύπου, οι δηλώσεις δραστηριοτήτων και οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της Επιτροπής, καθώς και οι σχετικές ανακοινώσεις της για ζητήματα εμπορικού χαρακτήρα ελήφθησαν υπόψη κατά την εκτίμηση της ποιότητας των εν λόγω αξιολογήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή διασφάλισε την αξιοπιστία των πηγών για τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στις εν λόγω αξιολογήσεις, καθώς και στη συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή σε προηγούμενες διαπιστώσεις και συστάσεις, αφενός, του Συνεδρίου σχετικά με εκτιμήσεις αντικτύπου 11 και, αφετέρου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία 12. Το Συνέδριο επαλήθευσε επίσης κατά πόσον οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις καταδεικνύουν ότι τα ΚΠΣ αποφέρουν τα επιδιωκόμενα οφέλη τους. Εποπτεία και έλεγχοι των ΚΠΣ 23 Το Συνέδριο εξέτασε την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας και των ελέγχων που εφαρμόζουν για τα ΚΠΣ οι αρμόδιες αρχές σε πέντε κράτη μέλη 13, στα οποία πραγματοποιήθηκαν τα δύο τρίτα της συνολικής αξίας των εισαγωγών στο πλαίσιο ΚΠΣ που επωφελήθηκαν από προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα το Το Συνέδριο διενήργησε τις ελεγκτικές δοκιμασίες που περιγράφονται στο παράρτημα IV. Ο έλεγχος κάλυψε τη στρατηγική ελέγχου και τη διαχείριση κινδύνου, τη λειτουργία του μηχανισμού διοικητικής συνεργασίας και τις διαδικασίες ανάκτησης τυχόν οφειλόμενων παραδοσιακών ίδιων πόρων. 9 Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανάλυση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου των μονομερών ΚΠΣ και ΣΟΕΣ, με σημαντικό περιεχόμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 10 Τα 39 από αυτά αποτελούν το σύνολο των ΚΠΣ που ίσχυαν κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, ενώ πέντε δεν είχαν ακόμα τεθεί σε ισχύ την εν λόγω χρονική στιγμή. 11 Ειδική έκθεση αριθ. 3/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτιμήσεις αντικτύπου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ: διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων;» (http://eca. europa.eu) 12 Γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αριθ. 818/2011 με τίτλο «Εκτίμηση αντικτύπου στην αειφορία (EAA) και εμπορική πολιτική της ΕΕ» και αριθ. 1612/2011 με τίτλο «Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ ΕΕ και Ινδίας» (http://www.eesc.europa.eu). 13 Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία ήταν τα πέντε κράτη μέλη που πραγματοποίησαν τον υψηλότερο αριθμό εισαγωγών στο πλαίσιο ΚΠΣ το 2010.

18 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου Το Συνέδριο ανέλυσε την εκ των προτέρων αξιολόγηση και την εκ των υστέρων παρακολούθηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή στις δικαιούχους χώρες / χώρες εταίρους, τον ρόλο της στις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας, τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, την επανεξέταση των ερευνών καταγωγής που διενήργησε η OLAF και τις αιτήσεις απαλλαγής από την είσπραξη των δασμών, καθώς και την επάρκεια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης είσπραξη των εσόδων. 14 Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2003, κεφάλαιο 3, σημείο 3(30) (ΕΕ C 293 της , σ. 1). 25 Οι δραστηριότητες εποπτείας και ελέγχου της Επιτροπής σχετικά με τα ΚΠΣ αξιολογήθηκαν όσον αφορά τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τις σχετικές δηλώσεις καθηκόντων, τις δηλώσεις δραστηριοτήτων και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σε σχέση με τους κανόνες καταγωγής και τα ΚΠΣ. Ιδιαιτέρως, προσέχθηκε η συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή σε παλαιότερες διαπιστώσεις και συστάσεις του Συνεδρίου σε σχέση με τα ΚΠΣ 14.

19 Παρατηρήσεις 17 Μολονότι διαπιστώθηκαν βελτιώσεις συν τω χρόνω, η Επιτροπή δεν αξιολόγησε δεόντως όλα τα οικονομικά αποτελέσματα των ΚΠΣ 26 Τα οικονομικά αποτελέσματα των ΚΠΣ θα πρέπει να αξιολογούνται δεόντως από την Επιτροπή τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων (βλέπε σημεία 7 έως 14). Η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε σε κάθε περίπτωση αξιολόγηση όλων των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ Εκτιμήσεις αντικτύπου ή εκ των προτέρων αξιολογήσεις 27 Για επτά από τα 13 ΚΠΣ δεν διενεργήθηκαν εκτιμήσεις αντικτύπου ή εκ των προτέρων αξιολογήσεις, μολονότι υπήρχε είτε κάποια νομική διάταξη είτε κάποια επίσημη δέσμευση που προέβλεπε τη διενέργειά τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα ΙI. 28 Στις έξι εκτιμήσεις αντικτύπου που εξέτασε το Συνέδριο, ο αντίκτυπος των διαφόρων προτάσεων πολιτικής στα έσοδα της ΕΕ υπολογίστηκε 15 μόνο στην περίπτωση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων 16 (ΣΓΠ). Εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία 29 Εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία δεν διενεργήθηκαν για πέντε εκ των 28 ΚΠΣ, μολονότι υπήρχε η σχετική δέσμευση (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε παράρτημα II). Δεν πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των διαφυγόντων εσόδων σε καμία από τις εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία που εξέτασε το Συνέδριο. Ενδιάμεσες και/ή εκ των υστέρων αξιολογήσεις 30 Παρόλο που θα έπρεπε να έχει διενεργηθεί ενδιάμεση και/ή εκ των υστέρων αξιολόγηση για τα 27 ΚΠΣ σε ισχύ, σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση της Επιτροπής και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της δημόσιας λογοδοσίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη για 16 εξ αυτών 17 (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα III). 31 Από τα 27 ΚΠΣ που υποβλήθηκαν σε έλεγχο από το Συνέδριο, στις περιπτώσεις που το Συνέδριο θεωρεί ότι έπρεπε να είχε διενεργηθεί εκ των υστέρων αξιολόγηση, τα διαφυγόντα έσοδα υπολογίστηκαν μόνο σε σχέση με το ΣΓΠ. Από τη στατιστική έκθεση της Επιτροπής για το ΣΓΠ 18 καταδεικνύεται ότι, κατά την περίοδο , ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό της ΕΕ ανήλθε σε 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχούσε σχεδόν στο 14 % των δασμών που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Η Επιτροπή δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο υπολογίστηκε το ποσό αυτό. 15 Στην εκτίμηση αντικτύπου (SEC(2011) 536 τελικό) σχετικά με το ΣΓΠ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, υπολογίζεται ότι, κατά την προτιμώμενη επιλογή συγκρινόμενη με το βασικό σενάριο, ο συνδυασμένος αντίκτυπος των εξαγωγών από ορισμένους πρώην δικαιούχους που υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς και οι αυξημένες εξαγωγές από τρίτες χώρες που υπόκεινται ήδη σε δασμούς συνεπάγονται ότι τα δασμολογικά έσοδα θα αυξηθούν βραχυπρόθεσμα κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου (βλέπε παράρτημα 6.4, πίνακας 6-4), τα οποία θα προστεθούν στα τρέχοντα δασμολογικά έσοδα των 19 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. 16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της , σ. 1). 17 ΚΠΣ με την Τουρκία, τον ΕΟΧ, την Ελβετία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Κροατία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, τον Λίβανο, τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, τη Συρία, το Cariforum (χώρες της Καραϊβικής), τα κράτη του Ειρηνικού, τις ΥΧΕ και τη Μολδαβία. 18 COM(2011) 272 τελικό της 17ης Μαΐου 2011.

20 Παρατηρήσεις 18 Οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν περιλάμβαναν στις περισσότερες περιπτώσεις ανακρίβειες και δεν ήταν απολύτως χρήσιμες ή ολοκληρωμένες, ωστόσο διαπιστώθηκαν βελτιώσεις Εκτιμήσεις αντικτύπου ή εκ των προτέρων αξιολογήσεις 32 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής για τις εκτιμήσεις αντικτύπου 19, ο αντίκτυπος πρέπει να προσδιορίζεται ποσοτικά και να αποτιμάται, όπου είναι εφικτό, από οικονομική άποψη, καθώς και να βασίζεται σε αξιόπιστες μεθόδους και στοιχεία. 33 Προκειμένου να παρασχεθεί ποιοτική υποστήριξη για τις εκτιμήσεις αντικτύπου, στα τέλη του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε επιτροπή εκτίμησης αντικτύπου. Επιπλέον, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Επιτροπής διενήργησε έλεγχο των εκτιμήσεων αντικτύπου στην αειφορία και των εκτιμήσεων αντικτύπου στην αειφορία το Το Συνέδριο ανέλυσε τις έξι εκτιμήσεις αντικτύπου 20 που διενεργήθηκαν σε σχέση με ΚΠΣ μεταξύ των 13 για τα οποία το Συνέδριο θεωρεί ότι απαιτείτο η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε παράρτημα II) και εντόπισε τις ακόλουθες αδυναμίες: Αδυναμίες στην αξιοπιστία του ποσοτικού προσδιορισμού του αντικτύπου στις εκτιμήσεις αντικτύπου 35 Από τις έξι εκτιμήσεις αντικτύπου που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, μόνο η μία που αφορούσε τον κανονισμό αριθ. 978/2012 σχετικά με το ΣΓΠ περιλάμβανε ολοκληρωμένη ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων στις δικαιούχους χώρες βάσει αξιόπιστων πηγών δεδομένων. 36 Ο οικονομικός αντίκτυπος των ΚΠΣ όσον αφορά τη Δημοκρατία της Κορέας, ο οποίος παρουσιάζεται στη σχετική εκτίμηση αντικτύπου 21, βασίζεται σε μελέτη που εκπονήθηκε από εξωτερικούς συμβούλους 22. Η εν λόγω μελέτη χρησιμοποιεί το υπολογιστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας (ΥΥΓΙ) και τη βάση δεδομένων του προγράμματος συνολικής ανάλυσης του εμπορίου (GTAP) ως πηγές δεδομένων οι εγγενείς περιορισμοί και αδυναμίες των οποίων παρατίθενται στα σημεία 44 έως 46 κατωτέρω. 37 Από τις έξι εκτιμήσεις αντικτύπου που εξετάστηκαν, δύο εκθέσεις για τις εκτιμήσεις αντικτύπου που αφορούσαν το ΣΓΠ καταρτίστηκαν μετά την έναρξη των εργασιών της επιτροπής εκτίμησης αντικτύπου το 2007 και υποβλήθηκαν στην εν λόγω επιτροπή για ποιοτικό έλεγχο. Οι συστάσεις που υπέβαλε η τελευταία για τη βελτίωση της ποιότητας των εν λόγω σχεδίων εκθέσεων ελήφθησαν σε μεγάλο βαθμό υπόψη από την Επιτροπή και δεν απαιτήθηκε η εκ νέου υποβολή τους. 19 Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκτιμήσεις αντικτύπου της 15ης Ιανουαρίου 2009 (SEC(2009) 92) και παλαιότερες κατευθυντήριες οδηγίες για τις εκτιμήσεις αντικτύπου της 15ης Ιουνίου 2005 (SEC(2005) 791). 20 Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την Κεντρική Αμερική, την Κοινότητα των Άνδεων, τη Δημοκρατία της Κορέας, την Ινδία, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 211 της , σ. 1), και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303 της , σ. 1). 21 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου η οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Δημοκρατία της Κορέας για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών της, Εκτίμηση αντικτύπου της 27ης Νοεμβρίου 2006 (SEC(2006) 1562). 22 Copenhagen Economics & καθ. J. F. Francois, Economic Impact of a Potential FTA between the EU and South Korea (Οικονομικός αντίκτυπος μιας πιθανής ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Κορέας), Μάρτιος 2007.

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποιήσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2012 COM(2012) 524 final 2012/0251 (COD)C7-0297/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/97

Διαβάστε περισσότερα

7770/11 GA/ag,nm TEFS

7770/11 GA/ag,nm TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011 (OR. en) 7770/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.9.2008 COM(2008) 522 τελικό 2008/0169 (AVC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE Conseil UE ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) PUBLIC AD 15/17 LIMITE CONF-RS 11 EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο 29:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση της λειτουργίας των προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση της λειτουργίας των προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 105 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση της λειτουργίας των προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων EL EL Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεµβούργο 10 εκεµβρίου 2013 ECA/13/45 Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/08/23 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. VITOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Σύνοψη των αποτελεσμάτων του ετήσιου ελέγχου του Συνεδρίου σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Κοινές Επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που καλείται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.7.2016 C(2016) 4168 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.7.2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 13.4.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 18/2009 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αρχική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού επιβολής

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αρχική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού επιβολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 373 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρχική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού επιβολής EL EL ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10) C 449/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμoύ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2015 COM(2015) 448 final 2015/0205 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 9.9.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 1/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Ελέγχονται αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΕΝΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεμβούργο 22 Νοεμβρίου 2012 ECA/12/46 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/83 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2016 COM(2016) 563 final 2016/0293 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 17.12.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 9/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα