ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις αφορούν τα τμήματα τα οποία θα αναλάβει ο Δήμος Βόλου για κατασκευή. Οι περισσότερες προμετρήσεις των προβλεπόμενων εργασιών έχουν υπολογισθεί αναλυτικά με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια. Οι προμετρήσεις έγιναν με βάση την παραδοχή κατασκευής διαφραγματικού τοίχου για την αντιστήριξη των πρανών καθόσον η παραδοχή αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερο κόστος κατασκευής. Στις προμετρήσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Η δαπάνη εξοπλισμού των δύο συγκροτημάτων ανελκυστήρων Η δαπάνη οδοστρωσίας αποκατάσταση πεζοδρομίων και ασφαλτικά Στις προμετρήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δαπάνες μεταφοράς. Οι προμετρήσεις έχουν συνταχθεί υπό μορφή : 1. Συνοπτικών προμετρήσεων και 2. Αναλυτικών προμετρήσεων

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ Α.Τ 1 Άρθρο: ΟΔΟ Ε9.6 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης Προβλέπεται να τοποθετηθούν δύο προειδοποιητικές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης και αναγγελίας κινδύνου με στύλους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. ΤΕΜΑΧΙΑ 2 Α.Τ 2 Άρθρο: Υ1.2 Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 108 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού τύπου NEW JERSEY από σκληρό πλαστικό Θεωρείται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα απαιτηθούν 20m πλαστικών εργοταξιακών στηθαίων οδού τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό για ρύθμιση κυκλοφορίας. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20,0m Α.Τ 3 Άρθρο:ΟΔΟ Ε16 Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 108 Αναλαμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου Προβλέπονται 4 τεμάχια

4 Α.Τ 4 Άρθρο ΟΔΟ Κωδικός αναθεώρησης ΝΕΟ Προσωρινή εκτροπή και έλεγχος επιφανειακών υδάτων στη φάση εκσκαφών και σκυροδέτησης Στη διάρκεια κατασκευής του έργου για την προστασία των ορυγμάτων θα απαιτηθούν αναχώματα στην ανάντη πλευρά. Η κατασκευή των αναχωμάτων θα είναι προσωρινή εντός σάκων με ταυτόχρονη μέριμνα με τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων PVC 6at Φ200 για απορροή υδάτων προς το δίκτυο αποχέτευσης. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Α.Τ 5 Άρθρο Υ Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6108 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων DIESEL βενζινοκίνητων ισχύος 2,0 έως 5,0 HP ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 50 ώρες Α.Τ 6 Άρθρο Υ1.05 Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών Θα κατασκευασθούν δύο προσωρινές γεφυρώσεις πλάτους 1,0m με στηθαία ύψους 1,0m. Για κάθε γεφύρωση απαιτούνται : Στρωτήρες 12x12 τεμ x0.12x4x4.0m = 0.23m 3 Εγκάρσια ανά 0,50m τεμ. 9 0,12x0.12x9xτεμ x2.0m = 0.26m 3 Μαδέρια πάχους 5cm 4.0x0.05x1.0 = 0.20m 3 Υποστυλώσεις τεμ. 4 4,0x012x0.12x3.0m = 0.17m 3 Στηθαία ασφαλείας τεμ x1.50mx0.08x0.08 = 0.19m 3 Τάβλες = 0,15m 3 ΣΥΝΟΛΟ 1,20 m 3

5 Για κατασκευή 2 γεφυρώσεων 2 x 1.20 = 2.40m 3 Για στρογγυλοποίηση 2,50m 3 B. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Α.Τ 7 Άρθρο: ΟΔΟ Α.2.Μ Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1123.Α Γενική εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχωδες Προβλέπεται η γενική εκσκαφή σε βάθος 1,50m στην ευρύτερη περιοχή για την απομάκρυνση των επιφανειακών επιχώσεων και την εύρεση των δικτύων οργανισμών Κ.Ω. -Χώρος στην υπόγεια διάβαση: 10,50x12,0= 126,0 m 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 126,00m 2 Όγκος χωματισμών 126,00x1,50= m 3 Για στρογγυλοποίηση m 3 Α.Τ 8 Άρθρο: ΟΔΟ Β-1 ΣΧ. Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2151 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα από 3,01 m έως 5,0m και βάθος ορύγματος έως 4,0 m με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Υπόγεια διάβαση: 10,30x3,00x4,0m(βάθος)= 123,60m 3 Κατασκευή τάφρου ανάντι της οδού για συλλογή των ομβρίων(προσωρινή) με βάθος τουλάχιστον 1,50m και συνολικό μήκος 25,0m. Όγκος V=25,0x1,50x1,20 = 45,0m 3 Άθροισμα: 123,60+45=168,60m 3 Για στρογγυλοποίηση 170,0m 3

6 Α.Τ 9 Άρθρο: ΟΔΟ Α-3.3.Μ ΣΧ. Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-1133.Α Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα από 3,0m έως 5,0m για βάθος ορύγματος από 4,01 έως 6,0 m με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Υπόλοιπο τμήμα υπόγειας διάβασης:10,30mx2,80(πλάτος)x1,20(βάθος)= 34,61m 3 Σύνολο: 34,61m 3 Για στρογγυλοποίηση 35,0m 3 Α.Τ 10 Άρθρο: ΟΔΟ Β-2 ΣΧ. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-6087 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων χώρων σε έδαφος πάσης φύσης για εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες στενότητας χώρων Θεωρούμε ότι τα τμήματα υπογείου δίπλα στα κτίρια και της υπόγειας διάβασης. (Τα μισά σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες και όλα στο βάθος από 4,0m και κάτω) 455/2+120,0= 347,50 m 3 Για στρογγυλοποίηση 350,0 m 3 Α.Τ 11 Άρθρο: ΟΔΟ Β4-2 ΣΧ. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-6068 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποιημένου τύπου Επίχωση υπόγειας διάβασης: Από στάθμη +56,95 έως +59,80m ύψους 2,85m 10,30x3,0x2,85=88,07m 3

7 Επίχωση χώρων γενικών εκσκαφών: 150,0m 3 Σύνολο 238,07m 3 Για στρογγυλοποίηση m 3 Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Τ 12 Άρθρο: ΟΔΟ Β-26.1 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2731 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ D=0,60m Φρεατοπάσσαλοι Π9-Π15 και Π29-Π35 14τεμ.x7,0m= 98,0m ΣΥΝΟΛΟ 98,0m Α.Τ 13 Άρθρο: ΟΔΟ Β Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2531 Άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Μπετόν καθαριότητας υπόγειας διάβασης : [2,75x10,30]x0,10=2,83m 3 Άοπλο σκυρόδεμα κλίσεων πλακός επικάλυψης υπόγειας διάβασης με ελάχιστο πάχος 0,05m και μέσο πάχος 0,10m : [2,75x10,30]x0,10=2,83m 3 Άθροισμα =5,66m 3 Για στρογγυλοποίηση 6,0m 3 Α.Τ 14 Άρθρο: ΟΔΟ Β Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2532 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Υπόστρωμα πεζοδρομίων με μέσο πάχος 0,15m [(15,0+15,0)x1,50+(5,0+5,0)x1,0]x0,15=8,25m 3 Ρείθρα πεζοδρομίων : (15,0+15,0+5,0+5,0)x0,25x0,30=3,0m 3 Σύνολο : 11,25m 3 Για στρογγυλοποίηση 12,0m 3

8 Α.Τ 15 Άρθρο: ΟΔΟ Β Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2551 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Υπόγεια διάβαση : [7,75x0,40+2,75x0,35+2x0,25x2,35]x10,30=33,35m 3 Άθροισμα : 33,35=33,35m 3 Για στρογγυλοποίηση 35,0m 3 Α.Τ 16 Άρθρο: ΟΔΟ Β-29.7 ΣΧ. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Θα διαστρωθεί εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μέσου πάχους 0,10m στην επιφάνεια των πασσάλων εσωτερικά για την συγκράτηση των πρανών και την προστασία του σκάμματος σε ύψος 6,0m. -Υπόγεια διάβαση : 2x10,30x5,0=103,0m 2 Όγκος εκτοξευόμενου 0,10x103=10,30m 3 Για στρογγυλοποίηση 11,0m 3 Α.Τ 17 Άρθρο: ΟΔΟ Β-32 Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-6403 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχείων των κλιμακοστασίων LIFT και υπόγειας διάβασης θα είναι από εμφανείς ξυλότυπους καθόσον δεν προβλέπεται η επίχριση των εσωτερικών επιφανειών. -Υπόγεια διάβαση : 10,30x[2,30+2,30+2,25]=70,56m 2 Για στρογγυλοποίηση 71,0m 2 Α.Τ 18

9 Άρθρο: ΟΔΟ Β-30.2 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2612 Σιδηρός οπλισμός κατηγορίας(s500s) Οπλισμοί πασσάλλων :11Φ18x2,0kgr/m= 22kgr σπείρα Φ8/10:1,57x10x0,395kgr/m= 6,20kgr στεφάνι Φ12:1,50x0,888kgr/m= 1,33kgr 29,53kgr/m Προσαύξηση 5% λόγω ματισμάτων 31,0kgr/m Μήκος πασσάλου: Πάσσαλοι: Π9-Π15 και Π35-Π29 μήκους L=7,0x14τεμ.=98,0m ΣΥΝΟΛΟ 98,0m Οπλισμός: 98,0x31,0kgr/m= 3038,0kgr Εκτοξευμένο σκυρόδεμα Τοποθετείται σχάρα #Φ8/10 20τεμ. Φ8x0,395= 7,90kgr/m 2 Βλήτρα Φ12/30: 6τεμ.x0,60x0,888 3,20kgr/m 2 11,10kgr/m 2 Προσαύξηση 15% λόγω ματισμάτων 1,67kgr/m 2 Οπλισμός: 103m 2 x12,8kgr/m 2 = 1318,40kgr Οπλισμός σχάρα (#Φ10/15) στο υπόστρωμα πεζοδρομίων : 13,33mx0,617kgr/mx1,10= 9,05kgr/m 2 Επιφάνεια υποστρώματος: 55m 2 Οπλισμοί: 55x9,05= 497,75kgr Οπλισμοί σε υπόγεια διάβαση: -Υπόγεια διάβαση(από πίνακες Η/Υ): Μερικό σύνολο 3835,25kgr 3.835,25kgr Άθροισμα: 3038,0+1318,40+497, ,25=8.689,40kgr

10 Για στρογγυλοποίηση 9.000kg Α.Τ 19 Άρθρο: ΟΔΟ Β-37.2 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2412 Μόνωση με διπλή στρώση ασφλτόπανου και τσιμεντοκονία Θα προστεθεί και θα μονωθεί η άνω πλευρά πλακός επικάλυψης της υπόγειας διάβασης: 10,30mx2,80+0,50x2,50x2= 29,14m 2 Για στρογγυλοποίηση 30,0m 2 Α.Τ 20 Άρθρο: ΟΔΟ Β-41 Κωδικός αναθεώρησης 50% ΟΙΚ %ΥΔΡ-6373 Στεγανωτική-αποστραγγιστική στρώση μεταξύ πασσάλων με υλικό τύπου ENKADRAIN CK-20 Θα τοποθετηθεί μεταξύ των πασσάλων και πριν την κατασκευή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Υπόγεια διάβαση: 10,30x2x4,0= 82,40m 2 Σύνολο 82,40m 2 Α.Τ 21 Άρθρο: ΟΔΟ Β-43.2 ΣΧ. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-6370 Σφράγιση οριζόντιων-κατακόρυφων αρμών με PLASTIC JOINT ή ανάλογων 4x(2,75+2,95+2,95+2,75)= 45,60m 4x(2,80+2,90)= 22,80m Σύνολο 68,40m/2= 34,2m Για στρογγυλοποίηση 35,0m Α.Τ 22 Άρθρο: ΟΙΚ-3845 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδέματος Όπως τα εμφανή σκυροδέματα 71,0 m 2

11 Α.Τ 23 Άρθρο: ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7921 Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος Θα προστεθεί στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε όλα τα οπλισμένα σκυροδέματα σε αναλογία 3,0kgr ανά m 3 σκυροδέματος: 41m 3 x3,0kgr= 123kgr Για στρογγυλοποίηση 130kgr Α.Τ 24 Άρθρο: ΟΔΟ Β-44 Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-6373 Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου Θα τοποθετηθεί περιμετρικά των αρμών μεταξύ υπόγειας διάβασης και κλιμακοστασίου. Εδώ θα υπολογισθούν τα μισά. Σε κάθε αρμό (2,80+2,80+2,75+2,75)x1,05 = 11,65m Σύνολο 2x11.65/2 = m Για στρογγυλοποίηση 12,0m Α.Τ 25 Άρθρο: ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7912 Στεγάνωση αρμών κατασκευής σκυροδέματος με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και σφράγιση του αρμού α) Περιμετρικά των αρμών 24,0/2=12,0m β) Στον αρμό διακοπής εργασιών μεταξύ θεμελίωσης και τοιχείων στην υπόγεια διάβαση : (10,28m)x2 = m Σύνολο 32,56m Για στρογγυλοποίηση 33,0m Α.Τ 26 Άρθρο: ΟΔΟ Β-64.2 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7914

12 Γεωϋφασμα διαχωρισμού υλικών Θα τοποθετηθεί σ όλα τα σκάμματα εκσκαφών πριν την σκυροδέτηση του μπετού καθαριότητας Υπόγεια διάβαση 2,80 x = m 2 Για στρογγυλοποίηση 30,0 m 2 Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΣΩΛΗΝΕΣ Α.Τ 27 Άρθρο: ΟΔΟ Β-48 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2672 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα -Χυτοσιδηρά εξαρτήματα 50kgr Άθροισμα 50kgr Για στρογγυλοποίηση 50kgr Ε. ΔΑΠΕΔΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΣΚΑΛΕΣ Α.Τ 28 Άρθρο: ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού αντιολισθητικού δαπέδου Δάπεδο υπόγειας διάβασης : 2,25x10.30 = 23.18m 2 Για στρογγυλοποίηση 25,0 m 2 Α.Τ 29 Άρθρο: ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7740 Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων Κατ εκτίμηση 120,0 kgr

13 Α.Τ 30 Άρθρο: ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος με ακρυλικές βαφές (ΕΜΦΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) [ΟΙΚ ΣΧΕΤ] Υπόγεια διάβαση 10.30x2x x2.25 = m 2 Για στρογγυλοποίηση 75,0 m 2 Α.Τ 31 Άρθρο: ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών Σχάρες 12,0 Για στρογγυλοποίηση 12,0 m 2 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη

Διαβάστε περισσότερα

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Άρθρο Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 4.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ Ιούλιος 2013

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 4.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 95.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 63/ 2015 ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΫΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΓΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα