-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011"

Transcript

1 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή ή για αυθαίρετο κατασκεύασµα εϖί ακινήτου. Υϖαναχώρηση. Αν ο ϖωλητής αϖοκρύψει δόλια αϖό τον αγοραστή ότι το ϖράγµα είχε κατά την ϖαράδοσή του ϖραγµατικό ελάττωµα, η συµϖεριφορά αυτή συνιστά αδικοϖραξία και συγκεκριµένα αστική αϖάτη (ΑΚ 147, 149). ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Αϖό τους διατάξεις των άρθρων 513, 522, 534, 540 και 543 ΑΚ, τους ισχύουν µετά την τροϖοϖοίηση του δικαίου τους ϖώλησης δυνάµει του ν. 3043/2002, ϖροκύϖτει, ότι σε ϖερίϖτωση ϖου κατά το χρόνο µετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή (ΑΠ 1391/2010 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ) υφίσταται ϖραγµατικό ελάττωµα ή έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας του ϖωληθέντος αντικειµένου, ο αγοραστής δικαιούται να αϖαιτήσει διόρθωση ή αντικατάσταση του ϖράγµατος µε άλλο, εκτός αν η ενέργεια είναι αδύνατη ή ϖροκαλεί δυσανάλογες δαϖάνες, να µειώσει το τίµηµα ή να υϖαναχωρήσει αϖό τη σύµβαση, εκτός και αν ϖρόκειται για εϖουσιώδες ελάττωµα (βλ. αντί άλλων Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, Τόµος I, σελ. 218 εϖ.). Ως ϖραγµατικό ελάττωµα, κατά τη διάταξη αυτή, νοείται η εϖί τα χείρω ϖαρέκκλιση του ϖράγµατος αϖό την οµαλή αυτού κατάσταση, ϖου οφείλεται κατά κανόνα στον ατελή τρόϖο κατασκευής και ϖου έχει ως συνέϖεια αρνητική εϖίϖτωση στην αξία του ϖράγµατος ή στη χρησιµότητα αυτού, ενόψει των συνοµολογηθέντων µε τη σύµβαση τους ϖωλήσεως. Ανεξάρτητα, τους, αϖό την ύϖαρξη ελαττωµατικότητας στην υλική υϖόσταση του ϖράγµατος, ελάττωµα ϖραγµατικό υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική

2 του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή ή για αυθαίρετο κατασκεύασµα εϖί ακινήτου (ΟλΑΠ 29/1990, ΑΠ 1291/2000, ΑΠ 1341/2007 ο.ϖ.). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 547 ΑΚ, αν ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωµα υϖαναχώρησης έχει την υϖοχρέωση να αϖοδώσει το ϖράγµα ελεύθερο αϖό κάθε βάρος ϖου ο τους έχει ϖροσθέσει, καθώς και τα ωφελήµατα ϖου αϖοκόµισε, ο δε ϖωλητής να εϖιστρέψει το τίµηµα µε τόκο, τα έξοδα τους ϖώλησης, καθώς και ό,τι ο αγοραστής δαϖάνησε για το ϖράγµα. Στην ϖερίϖτωση, δηλαδή, υϖαναχώρησης, η σύµβαση τους ϖώλησης ανατρέϖεται αναδροµικά και µετατρέϖεται σε σχέση εκκαθάρισης, στο ϖλαίσιο τους οϖοίας οι συµβαλλόµενοι ενέχονται σε αµοιβαία εϖιστροφή των ληφθεισών ϖαροχών (ΕΦΑΘ 1798/2008 Ελλ νη , ΕΦΘΕΣ 867/2008 Αρµ ). Το διαϖλαστικό δικαίωµα τους υϖαναχώρησης, εξάλλου, δύναται να ασκηθεί είτε εξωδικαστικά, είτε το ϖρώτον µε την άσκηση σχετικής διαϖλαστικής αγωγής. Στην ϖρώτη ϖερίϖτωση τους εξωδικαστικής άσκησης του δικαιώµατος υϖαναχώρησης, η αϖό τον ϖωλητή αµφισβήτηση του ως άνω δικαιώµατος του αγοραστή δύναται να οδηγήσει στην άσκηση θετικής ή αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής αϖό τον αγοραστή ή τον ϖωλητή αντίστοιχα µε αίτηµα την αναγνώριση τους ύϖαρξης ή ανυϖαρξίας του δικαιώµατος υϖαναχώρησης (ΑΠ 733/2001 Ελλ νη , ΕΦΠΑΤΡ 688/2003 ΑχΝοµ ). Στην ϖερίϖτωση, αντίθετα, ϖου το δικαίωµα τους υϖαναχώρησης ασκείται αϖό τον αγοραστή το ϖρώτον µε την άσκηση σχετικής αγωγής, ϖρόκειται ϖερί διαϖλαστικής αγωγής, αφού µε την αϖόφαση αυτή διαϖλάθεται η νέα έννοµη κατάσταση, στο ϖλαίσιο τους οϖοίας γεννώνται και οι ϖροεκτεθείσες δευτερογενείς ενοχικές αξιώσεις των αντισυµβαλλοµένων (ΕΦΠΑΡ 502/2004 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΟ 8091/2002 Ελλ νη , Κορνηλάκης, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο I σελ. 274, Γεωργιάδης, Γενικό Ενοχικό ίκαιο σελ. 513, Σταθόϖουλος, Γενικό Ενοχικό ίκαιο σελ. 1205). Η κατά το άρθρο 547 ΑΚ αϖόδοση του τιµήµατος, εξάλλου, γίνεται εντόκως αϖό το χρόνο είσϖραξης του τιµήµατος, εφόσον υϖοβληθεί σχετικό αίτηµα (ΑΠ 608/1980 ΝοΒ , ΕΦΠΑΤΡ

3 688/2003 ΑχΝοµ ). Ο δε ϖωλητής υϖοχρεούται εϖιϖροσθέτως στην αϖόδοση στον αγοραστή των εξόδων τους ϖώλησης, δηλαδή των εξόδων για την κατάρτιση τους ϖώλησης και την εκϖλήρωσή τους, τους ϖ.χ. συµβολαιογραφικά δικαιώµατα, έξοδα µεταγραφής, αµοιβές δικηγόρων (για έλεγχο τίτλων, ϖαράσταση στο συµβόλαιο), κάθε είδους φόροι, χαρτόσηµα και τέλη ϖου συναρτώνται µε τη σύναψη τους ϖώλησης, αµοιβή µηχανικού ή άλλων τυχόν συµβούλων κλϖ. (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόµος Γ, άρθρο 547 αριθ. 13, σελ. 397). Τους, την ϖερί ωφεληµάτων χρηµατική αϖαίτηση του ο ϖωλητής εναγόµενος (εϖί αναστροφής τους ϖωλήσεως) δύναται να αντιτάξει κατ» ένσταση σε συµψηφισµό στην αµοιβαία χρηµατική αντίστοιχη αϖαίτηση του ενάγοντος αγοραστή τους αϖόδοση του τιµήµατος (αρθρ.440 εϖ. ΑΚ) (ΕΦΑΟ 10616/1996 Αρµ ). Παραϖέρα, η υϖαίτια ζηµιογόνα ϖράξη ή ϖαράλειψη, µε την οϖοία ϖαραβιάζεται η σύµβαση, είναι δυνατόν, ϖέραν τους αξίωσης αϖό τη σύµβαση, να στηρίξει και αξίωση αϖό αδικοϖραξία, εάν χωρίς τη συµβατική σχέση διαϖραττόµενη θα ήταν ϖαράνοµη, ως αντίθετη τους το γενικό καθήκον ϖου εϖιβάλλει διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, να µην ϖροκαλεί κανένας υϖαίτια ζηµία σε άλλον (Ολ. ΑΠ 967/1973 ΝοΒ , ΑΠ 347/2010 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Αν ο ϖωλητής αϖοκρύψει δόλια αϖό τον αγοραστή ότι το ϖράγµα είχε κατά την ϖαράδοσή του ϖραγµατικό ελάττωµα, η συµϖεριφορά του αυτή συνιστά αδικοϖραξία και συγκεκριµένα αστική αϖάτη (ΑΚ 147, 149). Πρόκειται δηλαδή, για συρροή δύο αξιώσεων, εφόσον η εν λόγω ϖαράνοµη και υϖαίτια συµϖεριφορά του εναγοµένου, συνιστά αδικοϖραξία και χωρίς τη συµβατική σχέση τους ϖώλησης (ΟλΑΠ 967/73 ΝοΒ , ΑΠ 1058/77 ΝοΒ , ΕΦΑΟ 539/1990 Ελλ νη , ΕΦΠΕΙΡ 198/98 Ελλ νη , ΕΦΑθ 520/2002 Ελλ νη , Γεωργιάδη-Σταθόϖουλο Ερµ.ΑΚ εις. Παρατηρήσεις στα άρθρα αριθ. 37 σελ. 136). Εϖί συρροής δε αξιώσεων ϖου αϖοβλέϖουν στον ίδιο σκοϖό, δηλαδή στην ίδια ϖαροχή, είναι δυνατή η ϖαράλληλη άσκηση όλων των αξιώσεων και η ικανοϖοίηση τους µιας αϖό αυτές έχει ως αϖοτέλεσµα την αϖόσβεση και των λοιϖών, εκτός αν µε αυτές ζητείται κάτι ϖερισσότερο, οϖότε σώζονται µόνο ως τους αυτό. Οι ϖερισσότερες

4 αυτές αξιώσεις µϖορούν να ασκηθούν ϖαράλληλα, όχι τους και να ικανοϖοιηθούν µαζί, γιατί η ικανοϖοίηση τους µιας κάνει την άλλη χωρίς αντικείµενο (ΕΦΘΕΣΣ 1045/2009 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Στην ϖροκειµένη ϖερίϖτωση, οι ενάγοντες µε την υϖό κρίση αγωγή τους εκθέτει ότι δυνάµει του υϖ αριθ /2007 συµβολαίου της Συµβολαιογράφου Λαµίας., νοµίµως µεταγεγραµµενου, αγόρασαν τους τον εναγοµενο το λεϖτοµερώς ϖεριγραφόµενο στην αγωγή διαµέρισµα, κατά συγκυριότητα σε ϖοσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος. Ισχυρίζονται δε οι ενάγοντες ότι µετά τη συντέλεση τους ϖώλησης, ήτοι αφού ϖαρέλαβαν το διαµέρισµα και εξόφλησαν το τίµηµα, και ϖαρόλο ϖου ο εναγόµενος τους διαβεβαίωσε ότι το εϖίδικο ϖληρεί τους ϖροϋϖοθέσεις νοµιµότητας σύµφωνα µε τους ϖολεοδοµικές διατάξεις, διαϖίστωσαν ότι ϖρόκειται για αυθαίρετο κτίσµα και ότι όσα τους ϖαρέστησε ο εναγόµενος ήταν ψευδή, ενώ ο τους γνώριζε την ελαττωµατικότητα του εϖιδίκου. Με βάση το ιστορικό αυτό, οι εναγόµενοι ζητούν, λόγω τους έλλειψης τους ως άνω συνοµολογηµένης ιδιότητας του εϖιδίκου, η οϖοία µειώνει ουσιωδώς την αξία και τη χρησιµότητα αυτού: 1) να αναγνωρισθεί η συντέλεση τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης, 2) να τους εϖιστραφεί το τίµηµα για την αγορά του αυτοκινήτου, ϖοσού ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής του ( ), 3) να τους αϖοδοθούν: α. τα έξοδα ϖου κατέβαλαν για τη σύνταξη του συµβολαίου αγοράς και τη µεταγραφή αυτού ϖοσού 1.300,00 ευρώ, β. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους ( ), γ. τα έξοδα ϖοσού 721,95 ευρώ, εγγραφής ϖροσηµείωσης στο Υϖοθηκοφυλακείο Λαµίας, η οϖοία ενεγράφη υϖέρ τους Τράϖεζας ΕΡΟ ΑΕ, τους εξασφάλιση ϖαροχής δανείου για την αϖοϖληρωµή του τιµήµατος, µε το νόµιµο τόκο αϖό την καταβολή τους ( ), δ. τα συµβολαιογραφικά έξοδα ϖου θα αϖαιτηθούν για την εϖαναµεταβίβαση του ακινήτου, ϖοσού 6.709,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής τους, ε. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου αναµεταβίβασης ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το

5 νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους, στ. τα έξοδα εξάλειψης τους ανωτέρω ϖροσηµείωσης, ϖοσού 300,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους και 4) να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να τους καταβάλει το ϖοσό των ,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖίδοση τους αγωγής, ως αϖοζηµίωση λόγω τους ηθικής βλάβης την οϖοία έχουν υϖοστεί αϖό την ϖαράσταση ψευδών γεγονότων, ήτοι συνολικά ζητούν το ϖοσό των ,84 ευρώ, το οϖοίο κατ εκτίµηση του δικογράφο ζητούν να τους καταβληθεί συµµέτρως, εφόσον ϖρόκειται για (χρηµατική) διαιρετή ϖαροχή. Τέλος ζητούν να διαταχθεί η διενέργεια ϖραγµατογνωµοσύνης για την ασφαλέστερη διάγνωση τους διαφοράς, να κηρυχθεί η αϖόφαση ϖροσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόµενος στην καταβολή τους δικαστικής τους δαϖάνης. Η αγωγή εισάγεται ϖαραδεκτώς και αρµοδίως για εκδίκαση ενώϖιον του αυτού ικαστηρίου, ϖου είναι καθ ύλην και κατά τόϖον αρµόδιο (αρθρ. 7, 9, 18 ϖαρ. 1 και 22 Κϖολ ), κατά την ϖροσήκουσα τακτική διαδικασία (αρ. 208 εϖ. Κϖολ ). Είναι δε εϖαρκώς ορισµένη και νόµιµη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω µείζονα σκέψη, στηριζόµενη τους διατάξεις των άρθρων 513, 534, 535, 540, 547, 914, 932, 297, 298, 346, 480 ΑΚ, 69, 176, 907, 908 ϖαρ. 1δ Κϖολ. Ωστόσο, µη νόµιµα τυγχάνουν τα κονδύλια µε τα οϖοία ζητούνται αφενός µεν τα έξοδα ϖοσού 721,95 ευρώ, για την εγγραφή ϖροσηµείωσης στο Υϖοθηκοφυλακείο Λαµίας, υϖέρ τους Τράϖεζας ΕΡΘ ΑΕ, τους εξασφάλιση ϖαροχής δανείου για την αϖοϖληρωµή του τιµήµατος, διότι τα έξοδα αυτά δεν συναρτώνται µε τη σύναψη τους σύµβασης ϖώλησης του εϖιδίκου, αφετέρου δε τα έξοδα εξάλειψης τους ανωτέρω ϖροσηµείωσης, ϖοσού 300,00 ευρώ, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 547 ΑΚ, τους εναγόµενου βαρύνει η υϖοχρέωση αϖόδοσης του ϖράγµατος ελεύθερο αϖό οϖοιοδήϖοτε βάρος. Εξάλλου, νόµιµο τυγχάνει και το αίτηµα ϖερί εϖιδίκασης των τόκων ϖου αφορούν το κονδύλιο τους εϖιστροφής του τιµήµατος αϖό την ηµέρα καταβολής αυτού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω νοµική σκέψη, αϖορριϖτοµένου του σχετικού ισχυρισµού του εναγόµενου. Πρέϖει, εϖοµένως, η υϖό κρίση αγωγή κατά το µέρος ϖου κρίθηκε νόµιµη, να ερευνηθεί ϖεραιτέρω και

6 ως τους την ουσιαστική της βασιµότητα, δεδοµένου ότι για το ϖαραδεκτό τους συζήτησής τους τηρήθηκε η ϖροβλεϖόµενη αϖό τη διάταξη του άρθρου 214 Α Κϖολ ϖροδικασία για αϖόϖειρα εξώδικης εϖίλυσης τους διαφοράς (βλ. την αϖό µονοµερή δήλωση τους ϖληρεξούσιας ικηγόρου των εναγόντων, ϖερί αϖοτυχίας τους αϖόϖειρας εξώδικης εϖίλυσης τους διαφοράς) και για το αντικείµενο τους καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήµου, µε τους νόµιµες εϖ αυτού εϖιβαρύνσεις υϖέρ τρίτων (βλ. το µε α/α 7709/ διϖλότυϖο είσϖραξης τους.ο.υ. Λαµίας, καθώς και το υϖ αριθ γραµµάτιο είσϖραξης τους ΕΤΕ). Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος αϖαγορεύεται αν υϖερβαίνει ϖροφανώς τα όρια ϖου εϖιβάλλουν η καλή ϖίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικος σκοϖος του δικαιώµατος. Κατά την έννοια τους διατάξεως τους, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική, θα ϖρέϖει η ϖροφανής υϖέρβαση των θεσϖιζόµενων µε αυτήν αντικειµενικών κριτηρίων να ϖροκύϖτει αϖό την ϖροηγηθείσα συµϖεριφορά του δικαιούχου ή αϖό την ϖραγµατική κατάσταση ϖου δηµιουργηθεί ή τους ϖεριστάσεις ϖου µεσολάβησαν ή αϖό άλλα ϖεριστατικά, τα οϖοία, χωρίς κατά νόµο να εµϖοδίζουν τη γέννηση ή να εϖάγονται την αϖόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκηση του, κατά τους ϖερί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώϖου (ΟλΑΠ 17/1995, 19/1998, ΑΠ 782/2003 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦ Ω 105/2006 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦΘΕΣ 791/2005 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 156 ΑΚ η ϖαραίτηση του δικαιούχου εϖιφέρει την αϖόσβεση του δικαιώµατος για ακύρωση ακυρώσιµης δικαιοϖραξίας, δηλαδή εκείνης ϖου καταρτίστηκε συνεϖεία ϖλάνης, αϖάτης ή αϖειλής. Η ϖαραίτηση αϖό το δικαίωµα για ακύρωση τέτοιας δικαιοϖραξίας µϖορεί να γίνει ρητά ή σιωϖηρά και ϖροϋϖοθέτει τη γνώση του δικαιούχου τους ϖαραίτησης για την ελαττωµατικότητα τους δικαιοϖραξίας αϖό ορισµένο λόγο, ότι δηλαδή εϖισυνέβησαν τους δικαιοϖραξίας ορισµένα ϖεριστατικά ϖου δίνουν ή ϖιθανά δίνουν

7 δυνατότητα για ακύρωση τους. Συνεϖώς, ϖαραίτηση εκ των ϖροτέρων αϖό το δικαίωµα για ακύρωση τους δικαιοϖραξίας για ελάττωµα τους βουλήσεως συνεϖεία αϖάτης, άγνωστο στο δικαιούχο κατά το χρόνο κατάρτισης τους δικαιοϖραξίας δεν εϖιτρέϖεται (ΕΦΑΘ 9056/2003 Ελλ νη , ΕφΘες 1379/1977 Αρµ. 32(1987). 24, 25). Κατά το άρθρο δε 545 ΑΚ αν ο αγοραστής ϖαρέλαβε το ϖράγµα χωρίς εϖιφύλαξη, γνωρίζοντας το ελάττωµα ή την έλλειψη τους συµφωνηµένης ιδιότητας, λογίζεται ϖως το αϖοδέχτηκε. «Ετσι θεωρείται ο αγοραστής ότι ϖαραιτήθηκε αϖό τους αξιώσεις του ϖου αϖορρέουν αϖό την εγγυητική ευθύνη του ϖωλητή, υϖό την ϖροϋϖόθεση τους ότι η ϖαραλαβή έγινε εν γνώσει αυτού (αγοραστή) για το ελάττωµα ή την έλλειψη τους συµφωνηµένης ιδιότητας (ΕΦΠΑΤΡ 975/2002 ΑΧΑΝΟΜ ). Στην ϖροκειµένη ϖερίϖτωση, εναγόµενος µε τους νοµίµως κατατεθείσες ϖροτάσεις του αρνείται την αγωγή και ισχυρίζεται ότι το ασκηθέν µε αυτή δικαίωµα τους υϖαναχώρησης ασκείται καταχρηστικά, καθόσον οι ενάγοντες εϖιδιώκουν την ανατροϖή τους ϖώλησης µετά αϖό δύο χρόνια αϖό την εγκατάσταση τους στο εϖίδικο ακίνητο, όχι λόγω των τυχόν ελαττωµάτων αυτού, αλλά µε σκοϖό να τους εϖιστραφεί το τίµηµα και εν συνεχεία να ϖροβούν στην αγορά νέου διαµερίσµατος νεότερης κατασκευής, ενόψει του ότι µε βάση τους συνθήκες ϖου εϖικρατούν στην αγορά ακινήτων οι τιµές αυτών έχουν µειωθεί. Ο ισχυρισµός τους, συνιστά νόµιµη ένσταση κατ αρ. 281 του ΑΚ, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω εκτιθέµενα και ϖρέϖει να εξετασθεί ϖεραιτέρω ως τους την ουσιαστική του βασιµότητα. Ακολούθως, ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι κατά την κατάρτιση τους σύµβασης ϖώλησης του ακινήτου, οι ενάγοντες ϖαραιτήθηκαν ρητά αϖό οϖοιοδήϖοτε δικαίωµα ϖροσβολής του κύρος τους τους και ως εκ τούτου το δικαίωµα τους να υϖαναχωρήσουν αϖό την ϖώληση, έχει αϖοσβεσθεί. Ο ισχυρισµός τους αλυσιτελώς ϖροβάλλεται ως ένσταση καταλυτική τους υϖό κρίση αγωγής, καθόσον µε την ως άνω συµφωνία οι ενάγοντες- αγοραστές ϖαραιτήθηκαν αϖό τα δικαιώµατα διάρρηξης και ακύρωσης τους

8 ϖώλησης τα οϖοία είναι διαφορετικά του δικαιώµατος υϖαναχώρησης, καθόσον αναφέρονται σε ϖεριϖτώσεις ακυρώσιµης δικαιοϖραξίας, δηλαδή εκείνης ϖου καταρτίστηκε συνεϖεία ϖλάνης, αϖάτης ή αϖειλής. Ακόµη τους και αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο ως άνω όρος τους σύµβασης ϖεριλαµβάνει και το δικαίωµα υϖαναχώρησης, ήτοι ότι τους έχει την έννοια τους ανεϖιφύλακτης ϖαραλαβής του διαµερίσµατος εκ µέρους των εναγόντων, η σχετική ένσταση τυγχάνει µη νόµιµη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω νοµική σκέψη, καθόσον, δεν αναφέρεται ότι οι ενάγοντες ϖαρέλαβαν το διαµέρισµα ανεϖιφύλακτα και χωρίς καµία διαµαρτυρία, γνωρίζοντας την ϖραγµατική του κατάσταση και έτσι ϖαραιτήθηκαν αϖό την ένδικη αξίωσή τους, κατ αρ. 545 του ΑΚ. Τέλος, ο εναγόµενος ισχυρίζεται, κατ εκτίµηση του δικογράφου ότι αϖό το ϖοσό ϖου τυχόν εϖιδικασθεί τους ενάγοντες λόγω εϖιστροφής του τιµήµατος, θα ϖρέϖει να αφαιρεθεί η αϖαίτηση αυτού λόγω τους ωφέλειας ϖου αϖοκόµισαν οι ενάγοντες αϖό την χρήση του ακινήτου. Ο ισχυρισµός τους συνιστά ένσταση συµψηφισµού, η οϖοία είναι νόµιµη στηριζόµενη στα άρ. 440, 457 και 904 εϖ του ΑΚ, τους αναφέρεται και στη νοµική σκέψη ϖου ϖαρατίθεται στην αρχή τους ϖαρούσας αϖόφασης. Αϖό την εκτίµηση τους ένορκης κατάθεσης του µάρτυρα αϖοδείξεως, η οϖοία (κατάθεση) ϖεριέχεται στα ταυτάριθµα µε την ϖαρούσα ϖρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης αυτού ικαστηρίου και όλων ανεξαιρέτως των λοιϖών νοµίµως και µε εϖίκληση εκατέρωθεν ϖροσκοµιζοµένων δηµοσίων και ιδώτικων εγγράφων, άλλα εκ των οϖοίων λαµβάνονται υϖόψη τους άµεση αϖόδειξη και άλλα, για την συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (άρθρο 339 σε συνδ. Τους 395 Κϖολ ), αϖοδείχθηκαν τα ακόλουθα ϖραγµατικά ϖεριστατικά: υνάµει του υϖ αριθ.../ συµβολαίου τους Συµβολαιογράφου Λαµίας.., νοµίµως µετεγγραµµένου στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ.. Σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ.. Πράξη εξόφλησης τιµήµατος και κατάλυσης διαλυτικής αίρεσης τους τους ως άνω Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης

9 στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τους., οι ενάγοντες κατέστησαν συγκύριοι σε ϖοσοστό εξ αδιαιρέτου έκαστος, λόγω ϖώλησης αϖό τον εναγόµενο, έναντι τιµήµατος ,84 ευρώ, τους διαµερίσµατος ως αυτοτελούς, ανεξάρτητης και διακεκριµένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε την υϖ αριθ../1984 ϖράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισµού ϖολυκατοικίας του Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τους, σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ. ϖράξης, διορθωτική τους ανωτέρω, τους Συµβολαιογράφου Λαµίας., νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ.. Το διαµέρισµα αυτό µε τα στοιχεία.., έχει εµβαδό 68,40 τ.µ., αϖοτελείται αϖό τρία κύρια δωµάτια, χώλ, διάδροµο, κουζίνα και WC και βρίσκεται στον ισόγειο όροφο µιας ϖολυώροφης οικοδοµής, ϖου είναι χτισµένη σε τµήµα οικοϖέδου κείµενου εϖί τους δηµοτικής οδού.. στην ϖόλη τους Λαµίας. Οι ενάγοντες εγκαταστάθηκαν στο εϖίδικο διαµέρισµα, ϖλην τους κατά το Ιούνιο του έτους 2009 διαϖίστωσαν ότι ο τους τοίχος τους κουζίνας τους, έφερε σανίδα και όχι τοιχοϖοιία και ότι αϖό τον εξωτερικό χώρο αυτού διερχόταν τµήµα του σωλήνα αϖοχέτευσης τους οικοδοµής, εγκατάσταση η οϖοία συναντάται σε εξωτερικούς χώρους οικοδοµών. Ενόψει του γεγονότος αυτού, οι ενάγοντες ϖροέβησαν σε έρευνα στο Πολεοδοµικό Γραφείο Λαµίας, ϖροκειµένου να ελέγξουν την ϖολεοδοµική νοµιµότητα του διαµερίσµατος τους, όϖου διαϖίστωσαν ότι στην υϖ αριθ. οικοδοµική άδεια, ϖου αφορά την εν λόγω οικοδοµή, αναφέρονται συνολικά 15 διαµερίσµατα, ενώ στην ϖραγµατικότητα έχουν κατασκευαστεί συνολικά 18 διαµερίσµατα. Εν συνεχεία οι ενάγοντες, κοινοϖοίησαν στον εναγόµενο την αϖό εξώδικη δήλωση µε την οϖοία τον καλούσαν να τους ϖαράσχει τους αϖαραίτητες ϖληροφορίες ως τους τη νοµιµότητα του διαµερίσµατος. Ο εναγόµενος ανέθεσε στον., ϖολιτικό µηχανικό, ο οϖοίος κατέθεσε ως µάρτυρας ανταϖοδείξεως στο ακροατήριο του ικαστηρίου, να ϖροβεί στην σχετική µελέτη ϖροκειµένου να διαϖιστωθούν τυχόν ϖολεοδοµικές

10 ϖαραβάσεις τους εϖίδικης οικοδοµής. Πράγµατι, ο τελευταίος, τους κατέθεσε και ενώϖιον του ικαστηρίου, κατόϖιν σχετικής έρευνας, διαϖίστωσε ότι η οικοδοµή είχε κατασκευαστεί καθ υϖέρβαση τους υϖ αριθ. /1971 οικοδοµικής άδειας. Για το λόγο αυτό ο εναγόµενος υϖέβαλε την αϖό αίτηση τους τη ιεύθυνση ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας, µε την οϖοία ζητούσε τη νοµιµοϖοίηση του εϖιδίκου, ενώ εν συνεχεία, µε την αϖό αίτησή του τους την ίδια υϖηρεσία, ζήτησε την διενέργεια αυτοψίας και εϖαλήθευσης των αυθαίρετων κατασκευών τους οικοδοµής, διαδικασία η οϖοία είναι αϖαραίτητη για τη µετέϖειτα νοµιµοϖοίηση του αυθαιρέτου. Η αυτοψία αϖό τους υϖαλλήλους τους Πολεοδοµίας Λαµίας, ϖραγµατοϖοιήθηκε στην εν λόγω οικοδοµή τους και εκδόθηκαν αϖό τη Ι.ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας: α. η υϖ αριθ../2010 έκθεση αυτοψίας, στην οϖοία διαϖιστώνονται οι ϖολεοδοµικές ϖαραβάσεις την εϖίδικης οικοδοµής και εϖιβεβαιώνεται ότι το εϖίδικο διαµέρισµα κατασκευάστηκε καθ υϖέρβαση τους υϖ αριθ. /1971 οικοδοµικής άδειας και β. η υϖ αριθ. /2010 ϖράξη εϖιβολής ϖροστίµου ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων κτισµάτων. Ο εναγόµενος µε την υϖ αριθ. Πρωτ../ αίτησή του τους τη ιεύθυνση Πολεοδοµίας Λαµίας, αϖοδέχθηκε το ϖρόστιµο, ζητώντας ϖαράλληλα τον εϖανυϖολογισµό του, ϖροκειµένου να το καταβάλει και να ϖροχωρήσει η διαδικασία τους νοµιµοϖοίησης του εϖιδίκου. Σηµειωτέον ότι η νοµιµοϖοίηση εν ϖροκειµένω συνίσταται στο ότι µε την καταβολή των ϖροστίµων ανέγερση και διατήρησης το εϖίδικο εξοµοιώνεται µε εξ υϖαρχής νόµιµο, καθόσον είναι δυνατή ϖλέον η νόµιµη µεταβιβασή του και ως εκ τουτου δεν µειώνεται η αξια και η χρησιµότητα αυτού. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των υϖόλοιϖων διαµερισµάτων της εϖίδικης οικοδοµής υϖέβαλαν τους την Ι.ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας, την αϖό ένσταση κατά τους ως άνω έκθεσης αυτοψίας και τους αντίστοιχης ϖράξης εϖιβολής ϖροστίµου, η οϖοία εκκρεµεί, µε αϖοτέλεσµα να µην είναι δυνατός, ϖριν την εκδίκασή τους, ο υϖολογισµός του ϖροστίµου ϖου αντιστοιχεί στο εϖίδικο και η εν συνεχεία νοµιµοϖοίησή του. Συνεϖώς κατά τον κρίσιµο χρόνο µεταβίβασης του κινδύνου στον αγοραστή, ϖου εν ϖροκειµένω

11 είναι ο χρόνος µεταβίβασης του εϖιδίκου τους ενάγοντες, αυτό έφερε ελάττωµα, καθόσον είχε κατασκευαστεί καθ υϖέρβαση της υϖ αριθ../1971 οικοδοµικής άδειας, γεγονός ϖου δικαιολογεί την άσκηση µε την υϖό κρίση αγωγή του δικαιώµατος τους υϖαναχώρησης αϖό τους ενάγοντες- αγοραστές. Η δε ύϖαρξη του ϖραγµατικού ελαττώµατος του εϖιδίκου, αϖοδείχθηκε ϖλήρως αφενός αϖό την κατάθεση του µάρτυρα ανταϖοδείξεως, ο οϖοίος ως ϖολιτικός µηχανικός ϖραγµατοϖοίησε τη µελέτη του εϖιδίκου, αφετέρου αϖό την υϖ αριθ.../2010 έκθεση αυτοψίας των υϖαλλήλων τους Πολεοδοµίας Λαµίας και εϖιϖροσθέτως, αϖό τη συµϖεριφορά του εναγόµενου, τους ανωτέρω ϖεριγράφηκε, αϖό την οϖοία συνάγεται ότι τους ουσιαστικά αϖοδέχθηκε την ύϖαρξη ϖολεοδοµικής ϖαράβασης εϖί του εϖιδίκου, καθόσον αϖοδέχθηκε το ϖρόστιµο αυθαιρέτου και εϖεδίωξε τη νοµιµοϖοίησή του. Εξάλλου, ενόψει των ανωτέρω αϖοδειχθέντων, το ικαστήριο κρίνει ότι εν ϖροκειµένω δεν αϖαιτείται η διενέργεια ϖραγµατογνωµοσύνης ως τους την ύϖαρξη ϖολεοδοµικής ϖαράβασης εϖί του εϖιδίκου, αϖορριϖτοµένου του σχετικού αιτήµατος των εναγόντων, ούτε 5µως και αναβολής τους συζήτησης τους υϖόθεσης, κατ αρ. 249 Κϖολ, µέχρι την έκδοση αϖόφασης αϖό την αρµόδια ϖολεοδοµική αρχή εϖί τους ϖροαναφερθείσας αϖό ϖροσφυγής των λοιϖών συνιδιοκτητών τους οικοδοµής, ούτε τους και λόγω τους εκκρεµούσας αίτησης του εναγοµένου ϖερί νοµιµοϖοίησης του εϖιδίκου, αϖορριϖτοµένου του σχετικού αιτήµατος αυτού. Ειδικότερα, το γεγονός ότι είναι δυνατή η µελλοντική νοµιµοϖοίηση του εϖιδίκου δεν ασκεί έννοµη εϖιρροή εν ϖροκειµένω, ούτε αναιρεί το δικαίωµα των εναγόντων για υϖαναχώρηση αϖό τη σύµβαση, αφού η διόρθωση αυτή αφενός θα γίνει µελλοντικά και συνεϖώς για όλο αυτό το διάστηµα οι ενάγοντες δεν θα µϖορούν να χρησιµοϖοιούν το διαµέρισµα νοµίµως, και δη δεν θα είναι δυνατή η νόµιµη µεταβίβασή του, αφετέρου δε κατά τον κρίσιµο χρόνο τους µεταβίβασης του ακινήτου, αυτό έφερε το εν λόγω νοµικό ελάττωµα, µε συνέϖεια να έχει εϖέλθει κλονισµός τους εµϖιστοσύνης του αγοραστή στη συµβατική σχέση, ϖου και τους δικαιολογεί την υϖαναχώρηση (Β. Βαθρακοκοίλης, ό.ϖ., άρθρ. 540, αρ. 35, σελ. 368).

12 Εξάλλου, είναι ϖαντελώς ανεϖιεικές να ζητηθεί αϖό τους ενάγοντεςαγοραστές, οι οϖοίοι µάλιστα ήταν συνεϖείς τους υϖοχρεώσεις τους εξοφλώντας ολοσχερώς το τίµηµα, να αναµένουν για άγνωστο µάλιστα χρονικό διάστηµα, ϖροκειµένου να διορθωθεί οϖοιοδήϖοτε λάθος, ώστε να καταστεί δυνατή η νόµιµη χρήση ή και η τυχόν µεταβίβαση αϖό τους του διαµερίσµατος. Κατόϖιν τούτων και αφού µόνο η ύϖαρξη νοµικού ελαττώµατος αρκεί για να θεµελιώσει δικαίωµα υϖαναχώρησης, ϖρέϖει να γίνει δεκτό το αίτηµα τους αγωγής ϖερί αναγνώρισης τους συντέλεσης τους υϖαναχώρησης των εναγόντων αϖό τη συναφθείσα σύµβαση ϖώλησης, ϖου ϖραγµατοϖοιήθηκε δυνάµει του υϖ αριθ. / συµβολαίου τους Συµβολαιογράφου Λαµίας, νοµίµως µετεγγραµµένου στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ., σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ../ ϖράξη εξόφλησης τιµήµατος και κατάλυσης διαλυτικής αίρεσης τους τους ως άνω Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ..., και να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να εϖιστρέψει συµµέτρως τους ενάγοντες το καταβληθέν αϖό τους τίµηµα, ϖοσού ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής του, τους ζητείται, δηλαδή αϖό Εξάλλου, ο εναγόµενος οφείλει να καταβάλλει συµµέτρως τους ενάγοντες τα έξοδα στα οϖοία υϖοβλήθηκαν λόγω τους ϖώλησης και συγκεκριµένα: α. τα έξοδα ϖου κατέβαλαν για τη σύνταξη του συµβολαίου αγοράς και τη µεταγραφή αυτού ϖοσού 1.300,00 ευρώ, β. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους ( ), γ. τα συµβολαιογραφικά έξοδα ϖου θα αϖαιτηθούν για την εϖαναµεταβίβαση του ακινήτου, ϖοσού 6.709,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής τους, ε. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου αναµεταβίβασης ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους. Συνεϖώς, οφείλει συνολικά να καταβάλει το ϖοσό των (53.187, =) ,84 ευρώ. Σηµειωτέον δε ότι ενόψει των ανωτέρω, αϖορριϖτέος τυγχάνει ο ισχυρισµός του

13 εναγόµενου ϖερί καταχρηστικής άσκησης τους αγωγής, καθόσον αϖοδείχθηκε ότι οι ενάγοντες ϖροχώρησαν στην υϖαναχώρηση αϖό την ϖώληση λόγω του νοµικού ελαττώµατος του διαµερίσµατος και όχι ϖροκειµένου να τους εϖιστραφεί το τίµηµα και να ϖροβούν στην αγορά νέου διαµερίσµατος, νεότερης κατασκευής, τους υϖοστηρίζει ο εναγόµενος. Περαιτέρω, όσον αφορά την ϖαράλληλα ασκούµενη συρρέουσα αξίωση αϖό την εϖικαλούµενη ϖαράνοµη και υϖαίτια συµϖεριφορά του εναγόµενου, η οϖοία συνιστά αδικοϖραξία και χωρίς τη συµβατική σχέση τους ϖώλησης και συγκεκριµένα αστική αϖάτη, η αξίωση αυτή σώζεται ως τους το αγωγικό αίτηµα τους εϖιδίκασης χρηµατικής ικανοϖοίησης λόγω ηθικής βλάβης, αφού κατά το υϖόλοιϖο µέρος τους είναι ϖλέον χωρίς αντικείµενο µετά την ικανοϖοίηση τους ϖρώτης ϖιο ϖάνω αξίωσης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης, µε την οϖοία εκϖληρώνεται και ο σκοϖός τους δεύτερης, κατά την έκταση ϖου ικανοϖοιείται το ίδιο συµφέρον. Αϖό κανένα, τους, αϖοδεικτικό στοιχείο δεν αϖοδείχθηκε ότι ο εναγόµενος γνώριζε το νοµικό ελάττωµα του εϖιδίκου και ενήργησε τους βλάβη των εναγόντων, ϖροσϖαθώντας να τους ϖαραϖλανήσει. Αντιθέτως, αϖό την κατάθεση του µάρτυρα ανταϖοδείξεως ο οϖοίος βεβαίωσε ενώϖιον του ικαστηρίου ότι ο εναγόµενος κατά το χρόνο κατασκευής τους οικοδοµής ήταν σε µικρή ηλικία και ως εκ τούτου δεν µϖορούσε να γνωρίζει τυχόν ϖολεοδοµικές ϖαραβάσεις τους, αλλά και αϖό τη φύση του ελαττώµατος, το οϖοίο δεν δύναται να διαϖιστωθεί ϖαρά µόνο κατόϖιν ϖολεοδοµικής µελέτης, δεν ϖροκύϖτει γνώση του εναγόµενου και ϖαραϖέρα δόλια αϖόκρυψη του. Τους, η άµεση δραστηριοϖοίηση του µετά την κοινοϖοίηση του εξωδίκου των εναγόντων και η ϖροσϖάθεια του να νοµιµοϖοιήσει το εϖίδικο, καταβάλλοντος µάλιστα και το ϖρόστιµο αυθαιρέτου, καταδεικνύουν την καλή του ϖίστη. Εφόσον, εϖοµένως, δε συντρέχει ϖαραϖλάνηση των εναγόντων, συνεϖεία δόλιας αϖόκρυψης των ελαττωµάτων του εϖιδίκου αϖό τον εναγόµενο, δεν διαϖράχθηκε αϖ αυτόν αϖάτη σε βάρος τους, δεν ϖληρούται το ϖραγµατικό τους αδικοϖραξία, κατά την έννοια των άρθρων 147, 149 και 914 ΑΚ και συνεϖώς δεν γεννάται υϖοχρέωσή του τους αϖοζηµίωσή τους, ούτε

14 νοείται ηθική τους βλάβη και ϖαραϖέρα εϖιδίκαση χρηµατικής τους ικανοϖοίησης για την αϖοκατάστασή τους. Εϖοµένως ως τους τη συρρέουσα αυτή αξίωση των εναγόντων ϖρέϖει να αϖορριφθεί η αγωγή ως αβάσιµη στην ουσία τους. Ακολούθως, σχετικά µε την ένσταση του εναγόµενου ϖερί υϖοχρέωσης των εναγόντων (σε ϖερίϖτωση ευδοκιµήσεως τους αγωγής ϖερί υϖαναχώρησης) να του αϖοδώσουν τα ωφελήµατα του εϖιδίκου, αϖοδείχθηκε ότι οι ενάγοντες αϖό το χρόνο τους µεταβίβασης του διαµερίσµατος, κατά το έτος 2007, µέχρι και το χρόνο συζήτησης τους αγωγής ( ), ϖαρά το νοµικό ελάττωµά του, έκαναν χρήση αυτού αϖοκοµίζοντας ωφέλεια, η οϖοία θα ϖρέϖει να αϖοτιµηθεί εϖί τη βάσει τους µισθωτικής αξίας του. Συγκεκριµένα, το εϖίδικο διαµέρισµα, ϖέραν των ϖροαναφερόµενων χαρακτηριστικών του (εµβαδό, όροφος κλϖ.), είναι κατασκευής του έτους 1971 και βρίσκεται στο κέντρο τους ϖόλης τους Λαµίας. Με βάση τα ανωτέρω και κατά τα διδάγµατα τους κοινής ϖείρας, το ικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι η µισθωτική αξία του εϖιδίκου κατά το χρονικό διάστηµα (τους ϖροσδιορίζεται αϖό τον εναγόµενο) αϖό το Μάιο του 2009 έως και το Μάιο του 2011, ανέρχεται στο ϖοσό των 400 ευρώ µηνιαίως. Συνεϖώς, οι ενάγοντες οφείλουν να καταβάλλουν συµµέτρως, στον εναγόµενο για το ως άνω χρονικό διάστηµα το ϖοσό των [24 µήνες Χ 400 ευρώ=] ευρώ, γενοµένης εν µέρει δεκτής ως ουσιαστικά βάσιµης τους ένστασης συµψηφισµού. Κατόϖιν τούτων, ϖρέϖει να γίνει εν µέρει δεκτή η αγωγή ως βάσιµη αϖό ουσιαστική άϖοψη, να αναγνωριστεί, η συντέλεσης τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης εκ µέρους των εναγόντων, να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να τους καταβάλει συµµέτρως το συνολικό ϖοσό των ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής κάθε εϖιµέρους ϖοσού και να υϖοχρεωθούν οι ενάγοντες να καταβάλουν συµµέτρως στον εναγόµενο το ϖοσό των ευρώ, για το οϖοίο δεν θα εϖιδικαστεί τόκος, διότι δεν ζητείται. Το ϖαρεϖόµενο αίτηµα ϖερί κήρυξης τους ϖαρούσας ϖροσωρινά εκτελεστής ϖρέϖει να αϖορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµο, αφού το ικαστήριο κρίνει, ότι δεν συντρέχουν τους τούτο εξαιρετικοί λόγοι ούτε ότι η

15 καθυστέρηση στην εκτέλεση θα ϖροκαλέσει τους ενάγοντες σηµαντική ζηµία. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων ϖρέϖει να εϖιβληθούν σε βάρος του εναγόµενου κατά ένα µέρος, ανάλογο τους εν µέρει νίκης και ήττας τους (άρθρ. 178 ϖαρ. 1 Κϖολ ), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό. ΙΚΑΖΕΙ κατ αντιµωλία των διαδίκων. ΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη συντέλεση τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση ΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόµενο να καταβάλει συµµέτρως τους ενάγοντες το συνολικό ϖοσό των εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεϖτών (63.276,8 - ), µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής κάθε εϖιµέρους ϖοσού και µέχρι την ϖλήρη εξόφλησή τους. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους ενάγοντες να καταβάλουν συµµέτρως στον εναγόµενο το συνολικό ϖοσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( ). ΚΑΤΑ ΙΚΑΖΕΙ τον εναγόµενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων. ΚΡΙΘΗΚΕ, αϖοφασίστηκε στη Λαµία,..

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ Πρόεδρος: Αρχ. Λάμπου ικηγόροι: Χρ. Αβράμη, Γ. Καλαπόδης, Μ. Κορφιάτη Ασφαλιστικά μέτρα. Ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 12 χρονών, στον πατέρα τους. Μετοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4594/2014

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4594/2014 ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ. Αν υπάρχει υπέρβαση της χρήσης κοινόχρηστου πράγματος από έναν συνιδιοκτήτη, δικαιούνται οι λοιποί να ζητήσουν την άρση της προσβολής ή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στο ηµόσιο ίκαιο Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Digesta 2004 Διάλογος με τη Νομολογία 503 ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Ι. Είναι παράνομη η εφάπαξ επιβάρυνση σε ποσοστό 1% επί του ποσού του κάθε δανείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 665/2014. (Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών)

Αριθμός αποφάσεως 665/2014. (Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών) ΜΠρΑθ 665/2014 Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων στον ακάλυπτο -. Καταδίκη υπόχρεων από ιδιωτικό συμφωνητικό να συμπράξουν σε συμβολαιογραφική τροποποίηση της σύστασης, προκείμενου να δηλώσουν τη βούληση τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Δικαστής: Ταρσή Γαλάτου Δικηγόροι: Ι. Τσομπάνος, Π. Μαρκόπουλος Απόσπασμα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 984 του ΑΚ, η νομή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ηλιάνα Ζαμανίκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 3717/1996

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 3717/1996 ΠολΠρωτΑθ 3717/1996 Προστασία καταναλωτών. Αγορά εξ αποστάσεως. Έννοια παραπλανητικής διαφήμισης. Η διαφήμιση των προϊόντων με αγορά εξ αποστάσεως, είναι παραπλανητική, όταν από το περιεχόμενό της προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000 ΠολΠρωτΑθ 523/2000 Τηλεοπτικοί σταθμοί. Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών. Προστασία ανηλίκων. Ενώσεις καταναλωτών. Απαγόρευση μετάδοσης παιδικής διαφήμισης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009

Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009 Πρόεδρος: Ερωτόκριτος Καλούδης Εισηγήτρια: Ελένη Γρηγορίου Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009 Περίληψη: Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων - Κοινόχρηστες είναι οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Του Συλλόγου Χρονομεριστών του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Porto Hydra, που εδρεύει στην Αθήνα, Σόλωνος 40 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276 E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 656 15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες). (Δικηγόροι: Νικόλαος Παπαϊωάννου, Χρυσόστομος Γασπαράτος).

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαταγή Πληρωμής Αριθμός 1327/2001

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαταγή Πληρωμής Αριθμός 1327/2001 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαταγή Πληρωμής Αριθμός 1327/2001 Περίληψη Αποδεικτική δύναμη ηλεκτρονικού εγγράφου Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί με βάση συμβάσεις που καταρτίζονται μέσω ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα