-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011"

Transcript

1 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή ή για αυθαίρετο κατασκεύασµα εϖί ακινήτου. Υϖαναχώρηση. Αν ο ϖωλητής αϖοκρύψει δόλια αϖό τον αγοραστή ότι το ϖράγµα είχε κατά την ϖαράδοσή του ϖραγµατικό ελάττωµα, η συµϖεριφορά αυτή συνιστά αδικοϖραξία και συγκεκριµένα αστική αϖάτη (ΑΚ 147, 149). ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Αϖό τους διατάξεις των άρθρων 513, 522, 534, 540 και 543 ΑΚ, τους ισχύουν µετά την τροϖοϖοίηση του δικαίου τους ϖώλησης δυνάµει του ν. 3043/2002, ϖροκύϖτει, ότι σε ϖερίϖτωση ϖου κατά το χρόνο µετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή (ΑΠ 1391/2010 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ) υφίσταται ϖραγµατικό ελάττωµα ή έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας του ϖωληθέντος αντικειµένου, ο αγοραστής δικαιούται να αϖαιτήσει διόρθωση ή αντικατάσταση του ϖράγµατος µε άλλο, εκτός αν η ενέργεια είναι αδύνατη ή ϖροκαλεί δυσανάλογες δαϖάνες, να µειώσει το τίµηµα ή να υϖαναχωρήσει αϖό τη σύµβαση, εκτός και αν ϖρόκειται για εϖουσιώδες ελάττωµα (βλ. αντί άλλων Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, Τόµος I, σελ. 218 εϖ.). Ως ϖραγµατικό ελάττωµα, κατά τη διάταξη αυτή, νοείται η εϖί τα χείρω ϖαρέκκλιση του ϖράγµατος αϖό την οµαλή αυτού κατάσταση, ϖου οφείλεται κατά κανόνα στον ατελή τρόϖο κατασκευής και ϖου έχει ως συνέϖεια αρνητική εϖίϖτωση στην αξία του ϖράγµατος ή στη χρησιµότητα αυτού, ενόψει των συνοµολογηθέντων µε τη σύµβαση τους ϖωλήσεως. Ανεξάρτητα, τους, αϖό την ύϖαρξη ελαττωµατικότητας στην υλική υϖόσταση του ϖράγµατος, ελάττωµα ϖραγµατικό υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική

2 του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή ή για αυθαίρετο κατασκεύασµα εϖί ακινήτου (ΟλΑΠ 29/1990, ΑΠ 1291/2000, ΑΠ 1341/2007 ο.ϖ.). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 547 ΑΚ, αν ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωµα υϖαναχώρησης έχει την υϖοχρέωση να αϖοδώσει το ϖράγµα ελεύθερο αϖό κάθε βάρος ϖου ο τους έχει ϖροσθέσει, καθώς και τα ωφελήµατα ϖου αϖοκόµισε, ο δε ϖωλητής να εϖιστρέψει το τίµηµα µε τόκο, τα έξοδα τους ϖώλησης, καθώς και ό,τι ο αγοραστής δαϖάνησε για το ϖράγµα. Στην ϖερίϖτωση, δηλαδή, υϖαναχώρησης, η σύµβαση τους ϖώλησης ανατρέϖεται αναδροµικά και µετατρέϖεται σε σχέση εκκαθάρισης, στο ϖλαίσιο τους οϖοίας οι συµβαλλόµενοι ενέχονται σε αµοιβαία εϖιστροφή των ληφθεισών ϖαροχών (ΕΦΑΘ 1798/2008 Ελλ νη , ΕΦΘΕΣ 867/2008 Αρµ ). Το διαϖλαστικό δικαίωµα τους υϖαναχώρησης, εξάλλου, δύναται να ασκηθεί είτε εξωδικαστικά, είτε το ϖρώτον µε την άσκηση σχετικής διαϖλαστικής αγωγής. Στην ϖρώτη ϖερίϖτωση τους εξωδικαστικής άσκησης του δικαιώµατος υϖαναχώρησης, η αϖό τον ϖωλητή αµφισβήτηση του ως άνω δικαιώµατος του αγοραστή δύναται να οδηγήσει στην άσκηση θετικής ή αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής αϖό τον αγοραστή ή τον ϖωλητή αντίστοιχα µε αίτηµα την αναγνώριση τους ύϖαρξης ή ανυϖαρξίας του δικαιώµατος υϖαναχώρησης (ΑΠ 733/2001 Ελλ νη , ΕΦΠΑΤΡ 688/2003 ΑχΝοµ ). Στην ϖερίϖτωση, αντίθετα, ϖου το δικαίωµα τους υϖαναχώρησης ασκείται αϖό τον αγοραστή το ϖρώτον µε την άσκηση σχετικής αγωγής, ϖρόκειται ϖερί διαϖλαστικής αγωγής, αφού µε την αϖόφαση αυτή διαϖλάθεται η νέα έννοµη κατάσταση, στο ϖλαίσιο τους οϖοίας γεννώνται και οι ϖροεκτεθείσες δευτερογενείς ενοχικές αξιώσεις των αντισυµβαλλοµένων (ΕΦΠΑΡ 502/2004 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΟ 8091/2002 Ελλ νη , Κορνηλάκης, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο I σελ. 274, Γεωργιάδης, Γενικό Ενοχικό ίκαιο σελ. 513, Σταθόϖουλος, Γενικό Ενοχικό ίκαιο σελ. 1205). Η κατά το άρθρο 547 ΑΚ αϖόδοση του τιµήµατος, εξάλλου, γίνεται εντόκως αϖό το χρόνο είσϖραξης του τιµήµατος, εφόσον υϖοβληθεί σχετικό αίτηµα (ΑΠ 608/1980 ΝοΒ , ΕΦΠΑΤΡ

3 688/2003 ΑχΝοµ ). Ο δε ϖωλητής υϖοχρεούται εϖιϖροσθέτως στην αϖόδοση στον αγοραστή των εξόδων τους ϖώλησης, δηλαδή των εξόδων για την κατάρτιση τους ϖώλησης και την εκϖλήρωσή τους, τους ϖ.χ. συµβολαιογραφικά δικαιώµατα, έξοδα µεταγραφής, αµοιβές δικηγόρων (για έλεγχο τίτλων, ϖαράσταση στο συµβόλαιο), κάθε είδους φόροι, χαρτόσηµα και τέλη ϖου συναρτώνται µε τη σύναψη τους ϖώλησης, αµοιβή µηχανικού ή άλλων τυχόν συµβούλων κλϖ. (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόµος Γ, άρθρο 547 αριθ. 13, σελ. 397). Τους, την ϖερί ωφεληµάτων χρηµατική αϖαίτηση του ο ϖωλητής εναγόµενος (εϖί αναστροφής τους ϖωλήσεως) δύναται να αντιτάξει κατ» ένσταση σε συµψηφισµό στην αµοιβαία χρηµατική αντίστοιχη αϖαίτηση του ενάγοντος αγοραστή τους αϖόδοση του τιµήµατος (αρθρ.440 εϖ. ΑΚ) (ΕΦΑΟ 10616/1996 Αρµ ). Παραϖέρα, η υϖαίτια ζηµιογόνα ϖράξη ή ϖαράλειψη, µε την οϖοία ϖαραβιάζεται η σύµβαση, είναι δυνατόν, ϖέραν τους αξίωσης αϖό τη σύµβαση, να στηρίξει και αξίωση αϖό αδικοϖραξία, εάν χωρίς τη συµβατική σχέση διαϖραττόµενη θα ήταν ϖαράνοµη, ως αντίθετη τους το γενικό καθήκον ϖου εϖιβάλλει διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, να µην ϖροκαλεί κανένας υϖαίτια ζηµία σε άλλον (Ολ. ΑΠ 967/1973 ΝοΒ , ΑΠ 347/2010 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Αν ο ϖωλητής αϖοκρύψει δόλια αϖό τον αγοραστή ότι το ϖράγµα είχε κατά την ϖαράδοσή του ϖραγµατικό ελάττωµα, η συµϖεριφορά του αυτή συνιστά αδικοϖραξία και συγκεκριµένα αστική αϖάτη (ΑΚ 147, 149). Πρόκειται δηλαδή, για συρροή δύο αξιώσεων, εφόσον η εν λόγω ϖαράνοµη και υϖαίτια συµϖεριφορά του εναγοµένου, συνιστά αδικοϖραξία και χωρίς τη συµβατική σχέση τους ϖώλησης (ΟλΑΠ 967/73 ΝοΒ , ΑΠ 1058/77 ΝοΒ , ΕΦΑΟ 539/1990 Ελλ νη , ΕΦΠΕΙΡ 198/98 Ελλ νη , ΕΦΑθ 520/2002 Ελλ νη , Γεωργιάδη-Σταθόϖουλο Ερµ.ΑΚ εις. Παρατηρήσεις στα άρθρα αριθ. 37 σελ. 136). Εϖί συρροής δε αξιώσεων ϖου αϖοβλέϖουν στον ίδιο σκοϖό, δηλαδή στην ίδια ϖαροχή, είναι δυνατή η ϖαράλληλη άσκηση όλων των αξιώσεων και η ικανοϖοίηση τους µιας αϖό αυτές έχει ως αϖοτέλεσµα την αϖόσβεση και των λοιϖών, εκτός αν µε αυτές ζητείται κάτι ϖερισσότερο, οϖότε σώζονται µόνο ως τους αυτό. Οι ϖερισσότερες

4 αυτές αξιώσεις µϖορούν να ασκηθούν ϖαράλληλα, όχι τους και να ικανοϖοιηθούν µαζί, γιατί η ικανοϖοίηση τους µιας κάνει την άλλη χωρίς αντικείµενο (ΕΦΘΕΣΣ 1045/2009 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Στην ϖροκειµένη ϖερίϖτωση, οι ενάγοντες µε την υϖό κρίση αγωγή τους εκθέτει ότι δυνάµει του υϖ αριθ /2007 συµβολαίου της Συµβολαιογράφου Λαµίας., νοµίµως µεταγεγραµµενου, αγόρασαν τους τον εναγοµενο το λεϖτοµερώς ϖεριγραφόµενο στην αγωγή διαµέρισµα, κατά συγκυριότητα σε ϖοσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος. Ισχυρίζονται δε οι ενάγοντες ότι µετά τη συντέλεση τους ϖώλησης, ήτοι αφού ϖαρέλαβαν το διαµέρισµα και εξόφλησαν το τίµηµα, και ϖαρόλο ϖου ο εναγόµενος τους διαβεβαίωσε ότι το εϖίδικο ϖληρεί τους ϖροϋϖοθέσεις νοµιµότητας σύµφωνα µε τους ϖολεοδοµικές διατάξεις, διαϖίστωσαν ότι ϖρόκειται για αυθαίρετο κτίσµα και ότι όσα τους ϖαρέστησε ο εναγόµενος ήταν ψευδή, ενώ ο τους γνώριζε την ελαττωµατικότητα του εϖιδίκου. Με βάση το ιστορικό αυτό, οι εναγόµενοι ζητούν, λόγω τους έλλειψης τους ως άνω συνοµολογηµένης ιδιότητας του εϖιδίκου, η οϖοία µειώνει ουσιωδώς την αξία και τη χρησιµότητα αυτού: 1) να αναγνωρισθεί η συντέλεση τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης, 2) να τους εϖιστραφεί το τίµηµα για την αγορά του αυτοκινήτου, ϖοσού ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής του ( ), 3) να τους αϖοδοθούν: α. τα έξοδα ϖου κατέβαλαν για τη σύνταξη του συµβολαίου αγοράς και τη µεταγραφή αυτού ϖοσού 1.300,00 ευρώ, β. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους ( ), γ. τα έξοδα ϖοσού 721,95 ευρώ, εγγραφής ϖροσηµείωσης στο Υϖοθηκοφυλακείο Λαµίας, η οϖοία ενεγράφη υϖέρ τους Τράϖεζας ΕΡΟ ΑΕ, τους εξασφάλιση ϖαροχής δανείου για την αϖοϖληρωµή του τιµήµατος, µε το νόµιµο τόκο αϖό την καταβολή τους ( ), δ. τα συµβολαιογραφικά έξοδα ϖου θα αϖαιτηθούν για την εϖαναµεταβίβαση του ακινήτου, ϖοσού 6.709,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής τους, ε. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου αναµεταβίβασης ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το

5 νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους, στ. τα έξοδα εξάλειψης τους ανωτέρω ϖροσηµείωσης, ϖοσού 300,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους και 4) να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να τους καταβάλει το ϖοσό των ,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖίδοση τους αγωγής, ως αϖοζηµίωση λόγω τους ηθικής βλάβης την οϖοία έχουν υϖοστεί αϖό την ϖαράσταση ψευδών γεγονότων, ήτοι συνολικά ζητούν το ϖοσό των ,84 ευρώ, το οϖοίο κατ εκτίµηση του δικογράφο ζητούν να τους καταβληθεί συµµέτρως, εφόσον ϖρόκειται για (χρηµατική) διαιρετή ϖαροχή. Τέλος ζητούν να διαταχθεί η διενέργεια ϖραγµατογνωµοσύνης για την ασφαλέστερη διάγνωση τους διαφοράς, να κηρυχθεί η αϖόφαση ϖροσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόµενος στην καταβολή τους δικαστικής τους δαϖάνης. Η αγωγή εισάγεται ϖαραδεκτώς και αρµοδίως για εκδίκαση ενώϖιον του αυτού ικαστηρίου, ϖου είναι καθ ύλην και κατά τόϖον αρµόδιο (αρθρ. 7, 9, 18 ϖαρ. 1 και 22 Κϖολ ), κατά την ϖροσήκουσα τακτική διαδικασία (αρ. 208 εϖ. Κϖολ ). Είναι δε εϖαρκώς ορισµένη και νόµιµη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω µείζονα σκέψη, στηριζόµενη τους διατάξεις των άρθρων 513, 534, 535, 540, 547, 914, 932, 297, 298, 346, 480 ΑΚ, 69, 176, 907, 908 ϖαρ. 1δ Κϖολ. Ωστόσο, µη νόµιµα τυγχάνουν τα κονδύλια µε τα οϖοία ζητούνται αφενός µεν τα έξοδα ϖοσού 721,95 ευρώ, για την εγγραφή ϖροσηµείωσης στο Υϖοθηκοφυλακείο Λαµίας, υϖέρ τους Τράϖεζας ΕΡΘ ΑΕ, τους εξασφάλιση ϖαροχής δανείου για την αϖοϖληρωµή του τιµήµατος, διότι τα έξοδα αυτά δεν συναρτώνται µε τη σύναψη τους σύµβασης ϖώλησης του εϖιδίκου, αφετέρου δε τα έξοδα εξάλειψης τους ανωτέρω ϖροσηµείωσης, ϖοσού 300,00 ευρώ, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 547 ΑΚ, τους εναγόµενου βαρύνει η υϖοχρέωση αϖόδοσης του ϖράγµατος ελεύθερο αϖό οϖοιοδήϖοτε βάρος. Εξάλλου, νόµιµο τυγχάνει και το αίτηµα ϖερί εϖιδίκασης των τόκων ϖου αφορούν το κονδύλιο τους εϖιστροφής του τιµήµατος αϖό την ηµέρα καταβολής αυτού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω νοµική σκέψη, αϖορριϖτοµένου του σχετικού ισχυρισµού του εναγόµενου. Πρέϖει, εϖοµένως, η υϖό κρίση αγωγή κατά το µέρος ϖου κρίθηκε νόµιµη, να ερευνηθεί ϖεραιτέρω και

6 ως τους την ουσιαστική της βασιµότητα, δεδοµένου ότι για το ϖαραδεκτό τους συζήτησής τους τηρήθηκε η ϖροβλεϖόµενη αϖό τη διάταξη του άρθρου 214 Α Κϖολ ϖροδικασία για αϖόϖειρα εξώδικης εϖίλυσης τους διαφοράς (βλ. την αϖό µονοµερή δήλωση τους ϖληρεξούσιας ικηγόρου των εναγόντων, ϖερί αϖοτυχίας τους αϖόϖειρας εξώδικης εϖίλυσης τους διαφοράς) και για το αντικείµενο τους καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήµου, µε τους νόµιµες εϖ αυτού εϖιβαρύνσεις υϖέρ τρίτων (βλ. το µε α/α 7709/ διϖλότυϖο είσϖραξης τους.ο.υ. Λαµίας, καθώς και το υϖ αριθ γραµµάτιο είσϖραξης τους ΕΤΕ). Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος αϖαγορεύεται αν υϖερβαίνει ϖροφανώς τα όρια ϖου εϖιβάλλουν η καλή ϖίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικος σκοϖος του δικαιώµατος. Κατά την έννοια τους διατάξεως τους, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική, θα ϖρέϖει η ϖροφανής υϖέρβαση των θεσϖιζόµενων µε αυτήν αντικειµενικών κριτηρίων να ϖροκύϖτει αϖό την ϖροηγηθείσα συµϖεριφορά του δικαιούχου ή αϖό την ϖραγµατική κατάσταση ϖου δηµιουργηθεί ή τους ϖεριστάσεις ϖου µεσολάβησαν ή αϖό άλλα ϖεριστατικά, τα οϖοία, χωρίς κατά νόµο να εµϖοδίζουν τη γέννηση ή να εϖάγονται την αϖόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκηση του, κατά τους ϖερί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώϖου (ΟλΑΠ 17/1995, 19/1998, ΑΠ 782/2003 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦ Ω 105/2006 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦΘΕΣ 791/2005 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 156 ΑΚ η ϖαραίτηση του δικαιούχου εϖιφέρει την αϖόσβεση του δικαιώµατος για ακύρωση ακυρώσιµης δικαιοϖραξίας, δηλαδή εκείνης ϖου καταρτίστηκε συνεϖεία ϖλάνης, αϖάτης ή αϖειλής. Η ϖαραίτηση αϖό το δικαίωµα για ακύρωση τέτοιας δικαιοϖραξίας µϖορεί να γίνει ρητά ή σιωϖηρά και ϖροϋϖοθέτει τη γνώση του δικαιούχου τους ϖαραίτησης για την ελαττωµατικότητα τους δικαιοϖραξίας αϖό ορισµένο λόγο, ότι δηλαδή εϖισυνέβησαν τους δικαιοϖραξίας ορισµένα ϖεριστατικά ϖου δίνουν ή ϖιθανά δίνουν

7 δυνατότητα για ακύρωση τους. Συνεϖώς, ϖαραίτηση εκ των ϖροτέρων αϖό το δικαίωµα για ακύρωση τους δικαιοϖραξίας για ελάττωµα τους βουλήσεως συνεϖεία αϖάτης, άγνωστο στο δικαιούχο κατά το χρόνο κατάρτισης τους δικαιοϖραξίας δεν εϖιτρέϖεται (ΕΦΑΘ 9056/2003 Ελλ νη , ΕφΘες 1379/1977 Αρµ. 32(1987). 24, 25). Κατά το άρθρο δε 545 ΑΚ αν ο αγοραστής ϖαρέλαβε το ϖράγµα χωρίς εϖιφύλαξη, γνωρίζοντας το ελάττωµα ή την έλλειψη τους συµφωνηµένης ιδιότητας, λογίζεται ϖως το αϖοδέχτηκε. «Ετσι θεωρείται ο αγοραστής ότι ϖαραιτήθηκε αϖό τους αξιώσεις του ϖου αϖορρέουν αϖό την εγγυητική ευθύνη του ϖωλητή, υϖό την ϖροϋϖόθεση τους ότι η ϖαραλαβή έγινε εν γνώσει αυτού (αγοραστή) για το ελάττωµα ή την έλλειψη τους συµφωνηµένης ιδιότητας (ΕΦΠΑΤΡ 975/2002 ΑΧΑΝΟΜ ). Στην ϖροκειµένη ϖερίϖτωση, εναγόµενος µε τους νοµίµως κατατεθείσες ϖροτάσεις του αρνείται την αγωγή και ισχυρίζεται ότι το ασκηθέν µε αυτή δικαίωµα τους υϖαναχώρησης ασκείται καταχρηστικά, καθόσον οι ενάγοντες εϖιδιώκουν την ανατροϖή τους ϖώλησης µετά αϖό δύο χρόνια αϖό την εγκατάσταση τους στο εϖίδικο ακίνητο, όχι λόγω των τυχόν ελαττωµάτων αυτού, αλλά µε σκοϖό να τους εϖιστραφεί το τίµηµα και εν συνεχεία να ϖροβούν στην αγορά νέου διαµερίσµατος νεότερης κατασκευής, ενόψει του ότι µε βάση τους συνθήκες ϖου εϖικρατούν στην αγορά ακινήτων οι τιµές αυτών έχουν µειωθεί. Ο ισχυρισµός τους, συνιστά νόµιµη ένσταση κατ αρ. 281 του ΑΚ, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω εκτιθέµενα και ϖρέϖει να εξετασθεί ϖεραιτέρω ως τους την ουσιαστική του βασιµότητα. Ακολούθως, ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι κατά την κατάρτιση τους σύµβασης ϖώλησης του ακινήτου, οι ενάγοντες ϖαραιτήθηκαν ρητά αϖό οϖοιοδήϖοτε δικαίωµα ϖροσβολής του κύρος τους τους και ως εκ τούτου το δικαίωµα τους να υϖαναχωρήσουν αϖό την ϖώληση, έχει αϖοσβεσθεί. Ο ισχυρισµός τους αλυσιτελώς ϖροβάλλεται ως ένσταση καταλυτική τους υϖό κρίση αγωγής, καθόσον µε την ως άνω συµφωνία οι ενάγοντες- αγοραστές ϖαραιτήθηκαν αϖό τα δικαιώµατα διάρρηξης και ακύρωσης τους

8 ϖώλησης τα οϖοία είναι διαφορετικά του δικαιώµατος υϖαναχώρησης, καθόσον αναφέρονται σε ϖεριϖτώσεις ακυρώσιµης δικαιοϖραξίας, δηλαδή εκείνης ϖου καταρτίστηκε συνεϖεία ϖλάνης, αϖάτης ή αϖειλής. Ακόµη τους και αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο ως άνω όρος τους σύµβασης ϖεριλαµβάνει και το δικαίωµα υϖαναχώρησης, ήτοι ότι τους έχει την έννοια τους ανεϖιφύλακτης ϖαραλαβής του διαµερίσµατος εκ µέρους των εναγόντων, η σχετική ένσταση τυγχάνει µη νόµιµη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω νοµική σκέψη, καθόσον, δεν αναφέρεται ότι οι ενάγοντες ϖαρέλαβαν το διαµέρισµα ανεϖιφύλακτα και χωρίς καµία διαµαρτυρία, γνωρίζοντας την ϖραγµατική του κατάσταση και έτσι ϖαραιτήθηκαν αϖό την ένδικη αξίωσή τους, κατ αρ. 545 του ΑΚ. Τέλος, ο εναγόµενος ισχυρίζεται, κατ εκτίµηση του δικογράφου ότι αϖό το ϖοσό ϖου τυχόν εϖιδικασθεί τους ενάγοντες λόγω εϖιστροφής του τιµήµατος, θα ϖρέϖει να αφαιρεθεί η αϖαίτηση αυτού λόγω τους ωφέλειας ϖου αϖοκόµισαν οι ενάγοντες αϖό την χρήση του ακινήτου. Ο ισχυρισµός τους συνιστά ένσταση συµψηφισµού, η οϖοία είναι νόµιµη στηριζόµενη στα άρ. 440, 457 και 904 εϖ του ΑΚ, τους αναφέρεται και στη νοµική σκέψη ϖου ϖαρατίθεται στην αρχή τους ϖαρούσας αϖόφασης. Αϖό την εκτίµηση τους ένορκης κατάθεσης του µάρτυρα αϖοδείξεως, η οϖοία (κατάθεση) ϖεριέχεται στα ταυτάριθµα µε την ϖαρούσα ϖρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης αυτού ικαστηρίου και όλων ανεξαιρέτως των λοιϖών νοµίµως και µε εϖίκληση εκατέρωθεν ϖροσκοµιζοµένων δηµοσίων και ιδώτικων εγγράφων, άλλα εκ των οϖοίων λαµβάνονται υϖόψη τους άµεση αϖόδειξη και άλλα, για την συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (άρθρο 339 σε συνδ. Τους 395 Κϖολ ), αϖοδείχθηκαν τα ακόλουθα ϖραγµατικά ϖεριστατικά: υνάµει του υϖ αριθ.../ συµβολαίου τους Συµβολαιογράφου Λαµίας.., νοµίµως µετεγγραµµένου στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ.. Σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ.. Πράξη εξόφλησης τιµήµατος και κατάλυσης διαλυτικής αίρεσης τους τους ως άνω Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης

9 στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τους., οι ενάγοντες κατέστησαν συγκύριοι σε ϖοσοστό εξ αδιαιρέτου έκαστος, λόγω ϖώλησης αϖό τον εναγόµενο, έναντι τιµήµατος ,84 ευρώ, τους διαµερίσµατος ως αυτοτελούς, ανεξάρτητης και διακεκριµένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε την υϖ αριθ../1984 ϖράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισµού ϖολυκατοικίας του Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τους, σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ. ϖράξης, διορθωτική τους ανωτέρω, τους Συµβολαιογράφου Λαµίας., νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ.. Το διαµέρισµα αυτό µε τα στοιχεία.., έχει εµβαδό 68,40 τ.µ., αϖοτελείται αϖό τρία κύρια δωµάτια, χώλ, διάδροµο, κουζίνα και WC και βρίσκεται στον ισόγειο όροφο µιας ϖολυώροφης οικοδοµής, ϖου είναι χτισµένη σε τµήµα οικοϖέδου κείµενου εϖί τους δηµοτικής οδού.. στην ϖόλη τους Λαµίας. Οι ενάγοντες εγκαταστάθηκαν στο εϖίδικο διαµέρισµα, ϖλην τους κατά το Ιούνιο του έτους 2009 διαϖίστωσαν ότι ο τους τοίχος τους κουζίνας τους, έφερε σανίδα και όχι τοιχοϖοιία και ότι αϖό τον εξωτερικό χώρο αυτού διερχόταν τµήµα του σωλήνα αϖοχέτευσης τους οικοδοµής, εγκατάσταση η οϖοία συναντάται σε εξωτερικούς χώρους οικοδοµών. Ενόψει του γεγονότος αυτού, οι ενάγοντες ϖροέβησαν σε έρευνα στο Πολεοδοµικό Γραφείο Λαµίας, ϖροκειµένου να ελέγξουν την ϖολεοδοµική νοµιµότητα του διαµερίσµατος τους, όϖου διαϖίστωσαν ότι στην υϖ αριθ. οικοδοµική άδεια, ϖου αφορά την εν λόγω οικοδοµή, αναφέρονται συνολικά 15 διαµερίσµατα, ενώ στην ϖραγµατικότητα έχουν κατασκευαστεί συνολικά 18 διαµερίσµατα. Εν συνεχεία οι ενάγοντες, κοινοϖοίησαν στον εναγόµενο την αϖό εξώδικη δήλωση µε την οϖοία τον καλούσαν να τους ϖαράσχει τους αϖαραίτητες ϖληροφορίες ως τους τη νοµιµότητα του διαµερίσµατος. Ο εναγόµενος ανέθεσε στον., ϖολιτικό µηχανικό, ο οϖοίος κατέθεσε ως µάρτυρας ανταϖοδείξεως στο ακροατήριο του ικαστηρίου, να ϖροβεί στην σχετική µελέτη ϖροκειµένου να διαϖιστωθούν τυχόν ϖολεοδοµικές

10 ϖαραβάσεις τους εϖίδικης οικοδοµής. Πράγµατι, ο τελευταίος, τους κατέθεσε και ενώϖιον του ικαστηρίου, κατόϖιν σχετικής έρευνας, διαϖίστωσε ότι η οικοδοµή είχε κατασκευαστεί καθ υϖέρβαση τους υϖ αριθ. /1971 οικοδοµικής άδειας. Για το λόγο αυτό ο εναγόµενος υϖέβαλε την αϖό αίτηση τους τη ιεύθυνση ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας, µε την οϖοία ζητούσε τη νοµιµοϖοίηση του εϖιδίκου, ενώ εν συνεχεία, µε την αϖό αίτησή του τους την ίδια υϖηρεσία, ζήτησε την διενέργεια αυτοψίας και εϖαλήθευσης των αυθαίρετων κατασκευών τους οικοδοµής, διαδικασία η οϖοία είναι αϖαραίτητη για τη µετέϖειτα νοµιµοϖοίηση του αυθαιρέτου. Η αυτοψία αϖό τους υϖαλλήλους τους Πολεοδοµίας Λαµίας, ϖραγµατοϖοιήθηκε στην εν λόγω οικοδοµή τους και εκδόθηκαν αϖό τη Ι.ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας: α. η υϖ αριθ../2010 έκθεση αυτοψίας, στην οϖοία διαϖιστώνονται οι ϖολεοδοµικές ϖαραβάσεις την εϖίδικης οικοδοµής και εϖιβεβαιώνεται ότι το εϖίδικο διαµέρισµα κατασκευάστηκε καθ υϖέρβαση τους υϖ αριθ. /1971 οικοδοµικής άδειας και β. η υϖ αριθ. /2010 ϖράξη εϖιβολής ϖροστίµου ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων κτισµάτων. Ο εναγόµενος µε την υϖ αριθ. Πρωτ../ αίτησή του τους τη ιεύθυνση Πολεοδοµίας Λαµίας, αϖοδέχθηκε το ϖρόστιµο, ζητώντας ϖαράλληλα τον εϖανυϖολογισµό του, ϖροκειµένου να το καταβάλει και να ϖροχωρήσει η διαδικασία τους νοµιµοϖοίησης του εϖιδίκου. Σηµειωτέον ότι η νοµιµοϖοίηση εν ϖροκειµένω συνίσταται στο ότι µε την καταβολή των ϖροστίµων ανέγερση και διατήρησης το εϖίδικο εξοµοιώνεται µε εξ υϖαρχής νόµιµο, καθόσον είναι δυνατή ϖλέον η νόµιµη µεταβιβασή του και ως εκ τουτου δεν µειώνεται η αξια και η χρησιµότητα αυτού. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των υϖόλοιϖων διαµερισµάτων της εϖίδικης οικοδοµής υϖέβαλαν τους την Ι.ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας, την αϖό ένσταση κατά τους ως άνω έκθεσης αυτοψίας και τους αντίστοιχης ϖράξης εϖιβολής ϖροστίµου, η οϖοία εκκρεµεί, µε αϖοτέλεσµα να µην είναι δυνατός, ϖριν την εκδίκασή τους, ο υϖολογισµός του ϖροστίµου ϖου αντιστοιχεί στο εϖίδικο και η εν συνεχεία νοµιµοϖοίησή του. Συνεϖώς κατά τον κρίσιµο χρόνο µεταβίβασης του κινδύνου στον αγοραστή, ϖου εν ϖροκειµένω

11 είναι ο χρόνος µεταβίβασης του εϖιδίκου τους ενάγοντες, αυτό έφερε ελάττωµα, καθόσον είχε κατασκευαστεί καθ υϖέρβαση της υϖ αριθ../1971 οικοδοµικής άδειας, γεγονός ϖου δικαιολογεί την άσκηση µε την υϖό κρίση αγωγή του δικαιώµατος τους υϖαναχώρησης αϖό τους ενάγοντες- αγοραστές. Η δε ύϖαρξη του ϖραγµατικού ελαττώµατος του εϖιδίκου, αϖοδείχθηκε ϖλήρως αφενός αϖό την κατάθεση του µάρτυρα ανταϖοδείξεως, ο οϖοίος ως ϖολιτικός µηχανικός ϖραγµατοϖοίησε τη µελέτη του εϖιδίκου, αφετέρου αϖό την υϖ αριθ.../2010 έκθεση αυτοψίας των υϖαλλήλων τους Πολεοδοµίας Λαµίας και εϖιϖροσθέτως, αϖό τη συµϖεριφορά του εναγόµενου, τους ανωτέρω ϖεριγράφηκε, αϖό την οϖοία συνάγεται ότι τους ουσιαστικά αϖοδέχθηκε την ύϖαρξη ϖολεοδοµικής ϖαράβασης εϖί του εϖιδίκου, καθόσον αϖοδέχθηκε το ϖρόστιµο αυθαιρέτου και εϖεδίωξε τη νοµιµοϖοίησή του. Εξάλλου, ενόψει των ανωτέρω αϖοδειχθέντων, το ικαστήριο κρίνει ότι εν ϖροκειµένω δεν αϖαιτείται η διενέργεια ϖραγµατογνωµοσύνης ως τους την ύϖαρξη ϖολεοδοµικής ϖαράβασης εϖί του εϖιδίκου, αϖορριϖτοµένου του σχετικού αιτήµατος των εναγόντων, ούτε 5µως και αναβολής τους συζήτησης τους υϖόθεσης, κατ αρ. 249 Κϖολ, µέχρι την έκδοση αϖόφασης αϖό την αρµόδια ϖολεοδοµική αρχή εϖί τους ϖροαναφερθείσας αϖό ϖροσφυγής των λοιϖών συνιδιοκτητών τους οικοδοµής, ούτε τους και λόγω τους εκκρεµούσας αίτησης του εναγοµένου ϖερί νοµιµοϖοίησης του εϖιδίκου, αϖορριϖτοµένου του σχετικού αιτήµατος αυτού. Ειδικότερα, το γεγονός ότι είναι δυνατή η µελλοντική νοµιµοϖοίηση του εϖιδίκου δεν ασκεί έννοµη εϖιρροή εν ϖροκειµένω, ούτε αναιρεί το δικαίωµα των εναγόντων για υϖαναχώρηση αϖό τη σύµβαση, αφού η διόρθωση αυτή αφενός θα γίνει µελλοντικά και συνεϖώς για όλο αυτό το διάστηµα οι ενάγοντες δεν θα µϖορούν να χρησιµοϖοιούν το διαµέρισµα νοµίµως, και δη δεν θα είναι δυνατή η νόµιµη µεταβίβασή του, αφετέρου δε κατά τον κρίσιµο χρόνο τους µεταβίβασης του ακινήτου, αυτό έφερε το εν λόγω νοµικό ελάττωµα, µε συνέϖεια να έχει εϖέλθει κλονισµός τους εµϖιστοσύνης του αγοραστή στη συµβατική σχέση, ϖου και τους δικαιολογεί την υϖαναχώρηση (Β. Βαθρακοκοίλης, ό.ϖ., άρθρ. 540, αρ. 35, σελ. 368).

12 Εξάλλου, είναι ϖαντελώς ανεϖιεικές να ζητηθεί αϖό τους ενάγοντεςαγοραστές, οι οϖοίοι µάλιστα ήταν συνεϖείς τους υϖοχρεώσεις τους εξοφλώντας ολοσχερώς το τίµηµα, να αναµένουν για άγνωστο µάλιστα χρονικό διάστηµα, ϖροκειµένου να διορθωθεί οϖοιοδήϖοτε λάθος, ώστε να καταστεί δυνατή η νόµιµη χρήση ή και η τυχόν µεταβίβαση αϖό τους του διαµερίσµατος. Κατόϖιν τούτων και αφού µόνο η ύϖαρξη νοµικού ελαττώµατος αρκεί για να θεµελιώσει δικαίωµα υϖαναχώρησης, ϖρέϖει να γίνει δεκτό το αίτηµα τους αγωγής ϖερί αναγνώρισης τους συντέλεσης τους υϖαναχώρησης των εναγόντων αϖό τη συναφθείσα σύµβαση ϖώλησης, ϖου ϖραγµατοϖοιήθηκε δυνάµει του υϖ αριθ. / συµβολαίου τους Συµβολαιογράφου Λαµίας, νοµίµως µετεγγραµµένου στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ., σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ../ ϖράξη εξόφλησης τιµήµατος και κατάλυσης διαλυτικής αίρεσης τους τους ως άνω Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ..., και να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να εϖιστρέψει συµµέτρως τους ενάγοντες το καταβληθέν αϖό τους τίµηµα, ϖοσού ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής του, τους ζητείται, δηλαδή αϖό Εξάλλου, ο εναγόµενος οφείλει να καταβάλλει συµµέτρως τους ενάγοντες τα έξοδα στα οϖοία υϖοβλήθηκαν λόγω τους ϖώλησης και συγκεκριµένα: α. τα έξοδα ϖου κατέβαλαν για τη σύνταξη του συµβολαίου αγοράς και τη µεταγραφή αυτού ϖοσού 1.300,00 ευρώ, β. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους ( ), γ. τα συµβολαιογραφικά έξοδα ϖου θα αϖαιτηθούν για την εϖαναµεταβίβαση του ακινήτου, ϖοσού 6.709,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής τους, ε. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου αναµεταβίβασης ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους. Συνεϖώς, οφείλει συνολικά να καταβάλει το ϖοσό των (53.187, =) ,84 ευρώ. Σηµειωτέον δε ότι ενόψει των ανωτέρω, αϖορριϖτέος τυγχάνει ο ισχυρισµός του

13 εναγόµενου ϖερί καταχρηστικής άσκησης τους αγωγής, καθόσον αϖοδείχθηκε ότι οι ενάγοντες ϖροχώρησαν στην υϖαναχώρηση αϖό την ϖώληση λόγω του νοµικού ελαττώµατος του διαµερίσµατος και όχι ϖροκειµένου να τους εϖιστραφεί το τίµηµα και να ϖροβούν στην αγορά νέου διαµερίσµατος, νεότερης κατασκευής, τους υϖοστηρίζει ο εναγόµενος. Περαιτέρω, όσον αφορά την ϖαράλληλα ασκούµενη συρρέουσα αξίωση αϖό την εϖικαλούµενη ϖαράνοµη και υϖαίτια συµϖεριφορά του εναγόµενου, η οϖοία συνιστά αδικοϖραξία και χωρίς τη συµβατική σχέση τους ϖώλησης και συγκεκριµένα αστική αϖάτη, η αξίωση αυτή σώζεται ως τους το αγωγικό αίτηµα τους εϖιδίκασης χρηµατικής ικανοϖοίησης λόγω ηθικής βλάβης, αφού κατά το υϖόλοιϖο µέρος τους είναι ϖλέον χωρίς αντικείµενο µετά την ικανοϖοίηση τους ϖρώτης ϖιο ϖάνω αξίωσης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης, µε την οϖοία εκϖληρώνεται και ο σκοϖός τους δεύτερης, κατά την έκταση ϖου ικανοϖοιείται το ίδιο συµφέρον. Αϖό κανένα, τους, αϖοδεικτικό στοιχείο δεν αϖοδείχθηκε ότι ο εναγόµενος γνώριζε το νοµικό ελάττωµα του εϖιδίκου και ενήργησε τους βλάβη των εναγόντων, ϖροσϖαθώντας να τους ϖαραϖλανήσει. Αντιθέτως, αϖό την κατάθεση του µάρτυρα ανταϖοδείξεως ο οϖοίος βεβαίωσε ενώϖιον του ικαστηρίου ότι ο εναγόµενος κατά το χρόνο κατασκευής τους οικοδοµής ήταν σε µικρή ηλικία και ως εκ τούτου δεν µϖορούσε να γνωρίζει τυχόν ϖολεοδοµικές ϖαραβάσεις τους, αλλά και αϖό τη φύση του ελαττώµατος, το οϖοίο δεν δύναται να διαϖιστωθεί ϖαρά µόνο κατόϖιν ϖολεοδοµικής µελέτης, δεν ϖροκύϖτει γνώση του εναγόµενου και ϖαραϖέρα δόλια αϖόκρυψη του. Τους, η άµεση δραστηριοϖοίηση του µετά την κοινοϖοίηση του εξωδίκου των εναγόντων και η ϖροσϖάθεια του να νοµιµοϖοιήσει το εϖίδικο, καταβάλλοντος µάλιστα και το ϖρόστιµο αυθαιρέτου, καταδεικνύουν την καλή του ϖίστη. Εφόσον, εϖοµένως, δε συντρέχει ϖαραϖλάνηση των εναγόντων, συνεϖεία δόλιας αϖόκρυψης των ελαττωµάτων του εϖιδίκου αϖό τον εναγόµενο, δεν διαϖράχθηκε αϖ αυτόν αϖάτη σε βάρος τους, δεν ϖληρούται το ϖραγµατικό τους αδικοϖραξία, κατά την έννοια των άρθρων 147, 149 και 914 ΑΚ και συνεϖώς δεν γεννάται υϖοχρέωσή του τους αϖοζηµίωσή τους, ούτε

14 νοείται ηθική τους βλάβη και ϖαραϖέρα εϖιδίκαση χρηµατικής τους ικανοϖοίησης για την αϖοκατάστασή τους. Εϖοµένως ως τους τη συρρέουσα αυτή αξίωση των εναγόντων ϖρέϖει να αϖορριφθεί η αγωγή ως αβάσιµη στην ουσία τους. Ακολούθως, σχετικά µε την ένσταση του εναγόµενου ϖερί υϖοχρέωσης των εναγόντων (σε ϖερίϖτωση ευδοκιµήσεως τους αγωγής ϖερί υϖαναχώρησης) να του αϖοδώσουν τα ωφελήµατα του εϖιδίκου, αϖοδείχθηκε ότι οι ενάγοντες αϖό το χρόνο τους µεταβίβασης του διαµερίσµατος, κατά το έτος 2007, µέχρι και το χρόνο συζήτησης τους αγωγής ( ), ϖαρά το νοµικό ελάττωµά του, έκαναν χρήση αυτού αϖοκοµίζοντας ωφέλεια, η οϖοία θα ϖρέϖει να αϖοτιµηθεί εϖί τη βάσει τους µισθωτικής αξίας του. Συγκεκριµένα, το εϖίδικο διαµέρισµα, ϖέραν των ϖροαναφερόµενων χαρακτηριστικών του (εµβαδό, όροφος κλϖ.), είναι κατασκευής του έτους 1971 και βρίσκεται στο κέντρο τους ϖόλης τους Λαµίας. Με βάση τα ανωτέρω και κατά τα διδάγµατα τους κοινής ϖείρας, το ικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι η µισθωτική αξία του εϖιδίκου κατά το χρονικό διάστηµα (τους ϖροσδιορίζεται αϖό τον εναγόµενο) αϖό το Μάιο του 2009 έως και το Μάιο του 2011, ανέρχεται στο ϖοσό των 400 ευρώ µηνιαίως. Συνεϖώς, οι ενάγοντες οφείλουν να καταβάλλουν συµµέτρως, στον εναγόµενο για το ως άνω χρονικό διάστηµα το ϖοσό των [24 µήνες Χ 400 ευρώ=] ευρώ, γενοµένης εν µέρει δεκτής ως ουσιαστικά βάσιµης τους ένστασης συµψηφισµού. Κατόϖιν τούτων, ϖρέϖει να γίνει εν µέρει δεκτή η αγωγή ως βάσιµη αϖό ουσιαστική άϖοψη, να αναγνωριστεί, η συντέλεσης τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης εκ µέρους των εναγόντων, να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να τους καταβάλει συµµέτρως το συνολικό ϖοσό των ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής κάθε εϖιµέρους ϖοσού και να υϖοχρεωθούν οι ενάγοντες να καταβάλουν συµµέτρως στον εναγόµενο το ϖοσό των ευρώ, για το οϖοίο δεν θα εϖιδικαστεί τόκος, διότι δεν ζητείται. Το ϖαρεϖόµενο αίτηµα ϖερί κήρυξης τους ϖαρούσας ϖροσωρινά εκτελεστής ϖρέϖει να αϖορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµο, αφού το ικαστήριο κρίνει, ότι δεν συντρέχουν τους τούτο εξαιρετικοί λόγοι ούτε ότι η

15 καθυστέρηση στην εκτέλεση θα ϖροκαλέσει τους ενάγοντες σηµαντική ζηµία. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων ϖρέϖει να εϖιβληθούν σε βάρος του εναγόµενου κατά ένα µέρος, ανάλογο τους εν µέρει νίκης και ήττας τους (άρθρ. 178 ϖαρ. 1 Κϖολ ), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό. ΙΚΑΖΕΙ κατ αντιµωλία των διαδίκων. ΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη συντέλεση τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση ΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόµενο να καταβάλει συµµέτρως τους ενάγοντες το συνολικό ϖοσό των εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεϖτών (63.276,8 - ), µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής κάθε εϖιµέρους ϖοσού και µέχρι την ϖλήρη εξόφλησή τους. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους ενάγοντες να καταβάλουν συµµέτρως στον εναγόµενο το συνολικό ϖοσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( ). ΚΑΤΑ ΙΚΑΖΕΙ τον εναγόµενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων. ΚΡΙΘΗΚΕ, αϖοφασίστηκε στη Λαµία,..

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Γεωργία Στεφανίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 α ό 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 22807/2007 (Αριθµός καταθέσεως αγωγής./2003) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Καλλιόπη Κουτουράτσα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης α' αίτησης / 2009) (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 11 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 11 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΜΠρΑθ 1922/2012 Πυλωτή -. Απαγορεύεται στον ανοικτό χώρο της πυλωτής η δημιουργία θέσεων σταθμεύσεως αυτοκίνητων ως αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών. Μη νόμιμη και συνεπώς απορριπτέα διεκδικητική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστές: Βασίλειος Στέφος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Χρ. Τζίμα, Μαρ. Δήμου, Πρωτοδίκες

Δικαστές: Βασίλειος Στέφος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Χρ. Τζίμα, Μαρ. Δήμου, Πρωτοδίκες 939, 941, 942, 943 Α.Κ. Παυλιανή αγωγή Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας Προϋποθέσεις Γονική παροχή Έκταση διάρρηξης μόνον κατά το μέτρο της ζημίας του δανειστή ήτοι μέχρι του ποσού που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου. ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος)

Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου. ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος) Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος) Η οικονομική κρίση αποτελεί πραγματικό γεγονός, το οποίο, σε συνδυασμό με την μείωση της μισθωτικής αξίας όμορων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 1627/200 7

Αριθµός Απόφασης 1627/200 7 Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 1627/2007 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Θεόδωρο Σταυρόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, άφνη Μπαλιάκα και Θεανώ Γιατροπούλου, Ε ι σ η γ ή τ ρ ι α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1977 Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Συντάκτρια : Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθ. Ειδική Επιστήµονας - Νοµικός Ηλεκτρον.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 732/2014 Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Εκκρεμοδικία -.

ΜΠρΑθ 732/2014 Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Εκκρεμοδικία -. ΜΠρΑθ 732/2014 Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Εκκρεμοδικία -. Αναγνωρίζονται ως κοινόχρηστες θέσεις σταθμεύσεις που είχαν συσταθεί με χαρακτηριστικά οριζόντιας ιδιοκτησίας, ήτοι με ποσοστό συνιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ Πρόεδρος: Αρχ. Λάμπου ικηγόροι: Χρ. Αβράμη, Γ. Καλαπόδης, Μ. Κορφιάτη Ασφαλιστικά μέτρα. Ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 12 χρονών, στον πατέρα τους. Μετοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ Μ.Π.Καβάλας 3/2004 ακάλυπτη επιταγή, causa pro solvendo, τρίτος καλόπιστος κομιστής, προσωπικές ενστάσεις, γνώση και πρόθεση βλάβης, τεκμήρια αθωότητος. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186 ΠΡΟΣ: 1. κ. Νάντια Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16538/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α.ΑΙΤΗΣΗΣ /2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Β.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Γ.ΑΙΤΗΣΗΣ /2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04/ 09 /2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3547 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 764 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 e-mail: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού Ελένη Παλιούρα. Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009

Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009 Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009 Περίληψη: Η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου με πώληση είναι έγκυρη μόνο με συμβολαιογραφικό τύπο - Η μη τήρηση τύπου για μέρος του τιμήματος καθιστά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ: ΑΡΙΘΜΟΣ 424/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Ζώη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Δημητρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 359 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 57/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ευγενία Μπιτσακάκη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Τσαούσογλου,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 5 του ν. 3886/2010 και το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει)

(άρθρο 5 του ν. 3886/2010 και το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει) Περίληψη: Ο ισχυρισμός ότι η βαθμολόγηση κριτηρίου ομάδας που αφορά στην εγγύτητα της «έδρας του συνεργείου - τοπικού συνεργάτη» συνιστά φωτογραφική διάταξη διότι πριμοδοτούνται παρανόμως οι τοπικοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 08/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2370 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 17/2016 Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως ανακοπής 27/Ασφ10/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Θεοδώρα Θεοδοσιάδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010 -5- Περίληψη: Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Εφόσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η κατάχρηση δικαιώµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 281

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:160 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 586 /2008 Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 529/

Αριθμός Απόφασης: 586 /2008 Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 529/ Σχόλιο: Διόρθωση εσφαλμένων καταχωρηθέντων στοιχείων της πρώτης κτηματολογικής εγγραφής σχετικά με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών ένεκα άκυρης τροποποίησης της αρχικής συστατικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα