-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011"

Transcript

1 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή ή για αυθαίρετο κατασκεύασµα εϖί ακινήτου. Υϖαναχώρηση. Αν ο ϖωλητής αϖοκρύψει δόλια αϖό τον αγοραστή ότι το ϖράγµα είχε κατά την ϖαράδοσή του ϖραγµατικό ελάττωµα, η συµϖεριφορά αυτή συνιστά αδικοϖραξία και συγκεκριµένα αστική αϖάτη (ΑΚ 147, 149). ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Αϖό τους διατάξεις των άρθρων 513, 522, 534, 540 και 543 ΑΚ, τους ισχύουν µετά την τροϖοϖοίηση του δικαίου τους ϖώλησης δυνάµει του ν. 3043/2002, ϖροκύϖτει, ότι σε ϖερίϖτωση ϖου κατά το χρόνο µετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή (ΑΠ 1391/2010 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ) υφίσταται ϖραγµατικό ελάττωµα ή έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας του ϖωληθέντος αντικειµένου, ο αγοραστής δικαιούται να αϖαιτήσει διόρθωση ή αντικατάσταση του ϖράγµατος µε άλλο, εκτός αν η ενέργεια είναι αδύνατη ή ϖροκαλεί δυσανάλογες δαϖάνες, να µειώσει το τίµηµα ή να υϖαναχωρήσει αϖό τη σύµβαση, εκτός και αν ϖρόκειται για εϖουσιώδες ελάττωµα (βλ. αντί άλλων Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, Τόµος I, σελ. 218 εϖ.). Ως ϖραγµατικό ελάττωµα, κατά τη διάταξη αυτή, νοείται η εϖί τα χείρω ϖαρέκκλιση του ϖράγµατος αϖό την οµαλή αυτού κατάσταση, ϖου οφείλεται κατά κανόνα στον ατελή τρόϖο κατασκευής και ϖου έχει ως συνέϖεια αρνητική εϖίϖτωση στην αξία του ϖράγµατος ή στη χρησιµότητα αυτού, ενόψει των συνοµολογηθέντων µε τη σύµβαση τους ϖωλήσεως. Ανεξάρτητα, τους, αϖό την ύϖαρξη ελαττωµατικότητας στην υλική υϖόσταση του ϖράγµατος, ελάττωµα ϖραγµατικό υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική

2 του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή ή για αυθαίρετο κατασκεύασµα εϖί ακινήτου (ΟλΑΠ 29/1990, ΑΠ 1291/2000, ΑΠ 1341/2007 ο.ϖ.). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 547 ΑΚ, αν ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωµα υϖαναχώρησης έχει την υϖοχρέωση να αϖοδώσει το ϖράγµα ελεύθερο αϖό κάθε βάρος ϖου ο τους έχει ϖροσθέσει, καθώς και τα ωφελήµατα ϖου αϖοκόµισε, ο δε ϖωλητής να εϖιστρέψει το τίµηµα µε τόκο, τα έξοδα τους ϖώλησης, καθώς και ό,τι ο αγοραστής δαϖάνησε για το ϖράγµα. Στην ϖερίϖτωση, δηλαδή, υϖαναχώρησης, η σύµβαση τους ϖώλησης ανατρέϖεται αναδροµικά και µετατρέϖεται σε σχέση εκκαθάρισης, στο ϖλαίσιο τους οϖοίας οι συµβαλλόµενοι ενέχονται σε αµοιβαία εϖιστροφή των ληφθεισών ϖαροχών (ΕΦΑΘ 1798/2008 Ελλ νη , ΕΦΘΕΣ 867/2008 Αρµ ). Το διαϖλαστικό δικαίωµα τους υϖαναχώρησης, εξάλλου, δύναται να ασκηθεί είτε εξωδικαστικά, είτε το ϖρώτον µε την άσκηση σχετικής διαϖλαστικής αγωγής. Στην ϖρώτη ϖερίϖτωση τους εξωδικαστικής άσκησης του δικαιώµατος υϖαναχώρησης, η αϖό τον ϖωλητή αµφισβήτηση του ως άνω δικαιώµατος του αγοραστή δύναται να οδηγήσει στην άσκηση θετικής ή αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής αϖό τον αγοραστή ή τον ϖωλητή αντίστοιχα µε αίτηµα την αναγνώριση τους ύϖαρξης ή ανυϖαρξίας του δικαιώµατος υϖαναχώρησης (ΑΠ 733/2001 Ελλ νη , ΕΦΠΑΤΡ 688/2003 ΑχΝοµ ). Στην ϖερίϖτωση, αντίθετα, ϖου το δικαίωµα τους υϖαναχώρησης ασκείται αϖό τον αγοραστή το ϖρώτον µε την άσκηση σχετικής αγωγής, ϖρόκειται ϖερί διαϖλαστικής αγωγής, αφού µε την αϖόφαση αυτή διαϖλάθεται η νέα έννοµη κατάσταση, στο ϖλαίσιο τους οϖοίας γεννώνται και οι ϖροεκτεθείσες δευτερογενείς ενοχικές αξιώσεις των αντισυµβαλλοµένων (ΕΦΠΑΡ 502/2004 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΟ 8091/2002 Ελλ νη , Κορνηλάκης, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο I σελ. 274, Γεωργιάδης, Γενικό Ενοχικό ίκαιο σελ. 513, Σταθόϖουλος, Γενικό Ενοχικό ίκαιο σελ. 1205). Η κατά το άρθρο 547 ΑΚ αϖόδοση του τιµήµατος, εξάλλου, γίνεται εντόκως αϖό το χρόνο είσϖραξης του τιµήµατος, εφόσον υϖοβληθεί σχετικό αίτηµα (ΑΠ 608/1980 ΝοΒ , ΕΦΠΑΤΡ

3 688/2003 ΑχΝοµ ). Ο δε ϖωλητής υϖοχρεούται εϖιϖροσθέτως στην αϖόδοση στον αγοραστή των εξόδων τους ϖώλησης, δηλαδή των εξόδων για την κατάρτιση τους ϖώλησης και την εκϖλήρωσή τους, τους ϖ.χ. συµβολαιογραφικά δικαιώµατα, έξοδα µεταγραφής, αµοιβές δικηγόρων (για έλεγχο τίτλων, ϖαράσταση στο συµβόλαιο), κάθε είδους φόροι, χαρτόσηµα και τέλη ϖου συναρτώνται µε τη σύναψη τους ϖώλησης, αµοιβή µηχανικού ή άλλων τυχόν συµβούλων κλϖ. (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόµος Γ, άρθρο 547 αριθ. 13, σελ. 397). Τους, την ϖερί ωφεληµάτων χρηµατική αϖαίτηση του ο ϖωλητής εναγόµενος (εϖί αναστροφής τους ϖωλήσεως) δύναται να αντιτάξει κατ» ένσταση σε συµψηφισµό στην αµοιβαία χρηµατική αντίστοιχη αϖαίτηση του ενάγοντος αγοραστή τους αϖόδοση του τιµήµατος (αρθρ.440 εϖ. ΑΚ) (ΕΦΑΟ 10616/1996 Αρµ ). Παραϖέρα, η υϖαίτια ζηµιογόνα ϖράξη ή ϖαράλειψη, µε την οϖοία ϖαραβιάζεται η σύµβαση, είναι δυνατόν, ϖέραν τους αξίωσης αϖό τη σύµβαση, να στηρίξει και αξίωση αϖό αδικοϖραξία, εάν χωρίς τη συµβατική σχέση διαϖραττόµενη θα ήταν ϖαράνοµη, ως αντίθετη τους το γενικό καθήκον ϖου εϖιβάλλει διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, να µην ϖροκαλεί κανένας υϖαίτια ζηµία σε άλλον (Ολ. ΑΠ 967/1973 ΝοΒ , ΑΠ 347/2010 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Αν ο ϖωλητής αϖοκρύψει δόλια αϖό τον αγοραστή ότι το ϖράγµα είχε κατά την ϖαράδοσή του ϖραγµατικό ελάττωµα, η συµϖεριφορά του αυτή συνιστά αδικοϖραξία και συγκεκριµένα αστική αϖάτη (ΑΚ 147, 149). Πρόκειται δηλαδή, για συρροή δύο αξιώσεων, εφόσον η εν λόγω ϖαράνοµη και υϖαίτια συµϖεριφορά του εναγοµένου, συνιστά αδικοϖραξία και χωρίς τη συµβατική σχέση τους ϖώλησης (ΟλΑΠ 967/73 ΝοΒ , ΑΠ 1058/77 ΝοΒ , ΕΦΑΟ 539/1990 Ελλ νη , ΕΦΠΕΙΡ 198/98 Ελλ νη , ΕΦΑθ 520/2002 Ελλ νη , Γεωργιάδη-Σταθόϖουλο Ερµ.ΑΚ εις. Παρατηρήσεις στα άρθρα αριθ. 37 σελ. 136). Εϖί συρροής δε αξιώσεων ϖου αϖοβλέϖουν στον ίδιο σκοϖό, δηλαδή στην ίδια ϖαροχή, είναι δυνατή η ϖαράλληλη άσκηση όλων των αξιώσεων και η ικανοϖοίηση τους µιας αϖό αυτές έχει ως αϖοτέλεσµα την αϖόσβεση και των λοιϖών, εκτός αν µε αυτές ζητείται κάτι ϖερισσότερο, οϖότε σώζονται µόνο ως τους αυτό. Οι ϖερισσότερες

4 αυτές αξιώσεις µϖορούν να ασκηθούν ϖαράλληλα, όχι τους και να ικανοϖοιηθούν µαζί, γιατί η ικανοϖοίηση τους µιας κάνει την άλλη χωρίς αντικείµενο (ΕΦΘΕΣΣ 1045/2009 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Στην ϖροκειµένη ϖερίϖτωση, οι ενάγοντες µε την υϖό κρίση αγωγή τους εκθέτει ότι δυνάµει του υϖ αριθ /2007 συµβολαίου της Συµβολαιογράφου Λαµίας., νοµίµως µεταγεγραµµενου, αγόρασαν τους τον εναγοµενο το λεϖτοµερώς ϖεριγραφόµενο στην αγωγή διαµέρισµα, κατά συγκυριότητα σε ϖοσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος. Ισχυρίζονται δε οι ενάγοντες ότι µετά τη συντέλεση τους ϖώλησης, ήτοι αφού ϖαρέλαβαν το διαµέρισµα και εξόφλησαν το τίµηµα, και ϖαρόλο ϖου ο εναγόµενος τους διαβεβαίωσε ότι το εϖίδικο ϖληρεί τους ϖροϋϖοθέσεις νοµιµότητας σύµφωνα µε τους ϖολεοδοµικές διατάξεις, διαϖίστωσαν ότι ϖρόκειται για αυθαίρετο κτίσµα και ότι όσα τους ϖαρέστησε ο εναγόµενος ήταν ψευδή, ενώ ο τους γνώριζε την ελαττωµατικότητα του εϖιδίκου. Με βάση το ιστορικό αυτό, οι εναγόµενοι ζητούν, λόγω τους έλλειψης τους ως άνω συνοµολογηµένης ιδιότητας του εϖιδίκου, η οϖοία µειώνει ουσιωδώς την αξία και τη χρησιµότητα αυτού: 1) να αναγνωρισθεί η συντέλεση τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης, 2) να τους εϖιστραφεί το τίµηµα για την αγορά του αυτοκινήτου, ϖοσού ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής του ( ), 3) να τους αϖοδοθούν: α. τα έξοδα ϖου κατέβαλαν για τη σύνταξη του συµβολαίου αγοράς και τη µεταγραφή αυτού ϖοσού 1.300,00 ευρώ, β. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους ( ), γ. τα έξοδα ϖοσού 721,95 ευρώ, εγγραφής ϖροσηµείωσης στο Υϖοθηκοφυλακείο Λαµίας, η οϖοία ενεγράφη υϖέρ τους Τράϖεζας ΕΡΟ ΑΕ, τους εξασφάλιση ϖαροχής δανείου για την αϖοϖληρωµή του τιµήµατος, µε το νόµιµο τόκο αϖό την καταβολή τους ( ), δ. τα συµβολαιογραφικά έξοδα ϖου θα αϖαιτηθούν για την εϖαναµεταβίβαση του ακινήτου, ϖοσού 6.709,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής τους, ε. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου αναµεταβίβασης ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το

5 νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους, στ. τα έξοδα εξάλειψης τους ανωτέρω ϖροσηµείωσης, ϖοσού 300,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους και 4) να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να τους καταβάλει το ϖοσό των ,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖίδοση τους αγωγής, ως αϖοζηµίωση λόγω τους ηθικής βλάβης την οϖοία έχουν υϖοστεί αϖό την ϖαράσταση ψευδών γεγονότων, ήτοι συνολικά ζητούν το ϖοσό των ,84 ευρώ, το οϖοίο κατ εκτίµηση του δικογράφο ζητούν να τους καταβληθεί συµµέτρως, εφόσον ϖρόκειται για (χρηµατική) διαιρετή ϖαροχή. Τέλος ζητούν να διαταχθεί η διενέργεια ϖραγµατογνωµοσύνης για την ασφαλέστερη διάγνωση τους διαφοράς, να κηρυχθεί η αϖόφαση ϖροσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόµενος στην καταβολή τους δικαστικής τους δαϖάνης. Η αγωγή εισάγεται ϖαραδεκτώς και αρµοδίως για εκδίκαση ενώϖιον του αυτού ικαστηρίου, ϖου είναι καθ ύλην και κατά τόϖον αρµόδιο (αρθρ. 7, 9, 18 ϖαρ. 1 και 22 Κϖολ ), κατά την ϖροσήκουσα τακτική διαδικασία (αρ. 208 εϖ. Κϖολ ). Είναι δε εϖαρκώς ορισµένη και νόµιµη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω µείζονα σκέψη, στηριζόµενη τους διατάξεις των άρθρων 513, 534, 535, 540, 547, 914, 932, 297, 298, 346, 480 ΑΚ, 69, 176, 907, 908 ϖαρ. 1δ Κϖολ. Ωστόσο, µη νόµιµα τυγχάνουν τα κονδύλια µε τα οϖοία ζητούνται αφενός µεν τα έξοδα ϖοσού 721,95 ευρώ, για την εγγραφή ϖροσηµείωσης στο Υϖοθηκοφυλακείο Λαµίας, υϖέρ τους Τράϖεζας ΕΡΘ ΑΕ, τους εξασφάλιση ϖαροχής δανείου για την αϖοϖληρωµή του τιµήµατος, διότι τα έξοδα αυτά δεν συναρτώνται µε τη σύναψη τους σύµβασης ϖώλησης του εϖιδίκου, αφετέρου δε τα έξοδα εξάλειψης τους ανωτέρω ϖροσηµείωσης, ϖοσού 300,00 ευρώ, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 547 ΑΚ, τους εναγόµενου βαρύνει η υϖοχρέωση αϖόδοσης του ϖράγµατος ελεύθερο αϖό οϖοιοδήϖοτε βάρος. Εξάλλου, νόµιµο τυγχάνει και το αίτηµα ϖερί εϖιδίκασης των τόκων ϖου αφορούν το κονδύλιο τους εϖιστροφής του τιµήµατος αϖό την ηµέρα καταβολής αυτού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω νοµική σκέψη, αϖορριϖτοµένου του σχετικού ισχυρισµού του εναγόµενου. Πρέϖει, εϖοµένως, η υϖό κρίση αγωγή κατά το µέρος ϖου κρίθηκε νόµιµη, να ερευνηθεί ϖεραιτέρω και

6 ως τους την ουσιαστική της βασιµότητα, δεδοµένου ότι για το ϖαραδεκτό τους συζήτησής τους τηρήθηκε η ϖροβλεϖόµενη αϖό τη διάταξη του άρθρου 214 Α Κϖολ ϖροδικασία για αϖόϖειρα εξώδικης εϖίλυσης τους διαφοράς (βλ. την αϖό µονοµερή δήλωση τους ϖληρεξούσιας ικηγόρου των εναγόντων, ϖερί αϖοτυχίας τους αϖόϖειρας εξώδικης εϖίλυσης τους διαφοράς) και για το αντικείµενο τους καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήµου, µε τους νόµιµες εϖ αυτού εϖιβαρύνσεις υϖέρ τρίτων (βλ. το µε α/α 7709/ διϖλότυϖο είσϖραξης τους.ο.υ. Λαµίας, καθώς και το υϖ αριθ γραµµάτιο είσϖραξης τους ΕΤΕ). Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος αϖαγορεύεται αν υϖερβαίνει ϖροφανώς τα όρια ϖου εϖιβάλλουν η καλή ϖίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικος σκοϖος του δικαιώµατος. Κατά την έννοια τους διατάξεως τους, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική, θα ϖρέϖει η ϖροφανής υϖέρβαση των θεσϖιζόµενων µε αυτήν αντικειµενικών κριτηρίων να ϖροκύϖτει αϖό την ϖροηγηθείσα συµϖεριφορά του δικαιούχου ή αϖό την ϖραγµατική κατάσταση ϖου δηµιουργηθεί ή τους ϖεριστάσεις ϖου µεσολάβησαν ή αϖό άλλα ϖεριστατικά, τα οϖοία, χωρίς κατά νόµο να εµϖοδίζουν τη γέννηση ή να εϖάγονται την αϖόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκηση του, κατά τους ϖερί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώϖου (ΟλΑΠ 17/1995, 19/1998, ΑΠ 782/2003 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦ Ω 105/2006 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ, ΕΦΘΕΣ 791/2005 Τρ.Ν.Πλ. ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 156 ΑΚ η ϖαραίτηση του δικαιούχου εϖιφέρει την αϖόσβεση του δικαιώµατος για ακύρωση ακυρώσιµης δικαιοϖραξίας, δηλαδή εκείνης ϖου καταρτίστηκε συνεϖεία ϖλάνης, αϖάτης ή αϖειλής. Η ϖαραίτηση αϖό το δικαίωµα για ακύρωση τέτοιας δικαιοϖραξίας µϖορεί να γίνει ρητά ή σιωϖηρά και ϖροϋϖοθέτει τη γνώση του δικαιούχου τους ϖαραίτησης για την ελαττωµατικότητα τους δικαιοϖραξίας αϖό ορισµένο λόγο, ότι δηλαδή εϖισυνέβησαν τους δικαιοϖραξίας ορισµένα ϖεριστατικά ϖου δίνουν ή ϖιθανά δίνουν

7 δυνατότητα για ακύρωση τους. Συνεϖώς, ϖαραίτηση εκ των ϖροτέρων αϖό το δικαίωµα για ακύρωση τους δικαιοϖραξίας για ελάττωµα τους βουλήσεως συνεϖεία αϖάτης, άγνωστο στο δικαιούχο κατά το χρόνο κατάρτισης τους δικαιοϖραξίας δεν εϖιτρέϖεται (ΕΦΑΘ 9056/2003 Ελλ νη , ΕφΘες 1379/1977 Αρµ. 32(1987). 24, 25). Κατά το άρθρο δε 545 ΑΚ αν ο αγοραστής ϖαρέλαβε το ϖράγµα χωρίς εϖιφύλαξη, γνωρίζοντας το ελάττωµα ή την έλλειψη τους συµφωνηµένης ιδιότητας, λογίζεται ϖως το αϖοδέχτηκε. «Ετσι θεωρείται ο αγοραστής ότι ϖαραιτήθηκε αϖό τους αξιώσεις του ϖου αϖορρέουν αϖό την εγγυητική ευθύνη του ϖωλητή, υϖό την ϖροϋϖόθεση τους ότι η ϖαραλαβή έγινε εν γνώσει αυτού (αγοραστή) για το ελάττωµα ή την έλλειψη τους συµφωνηµένης ιδιότητας (ΕΦΠΑΤΡ 975/2002 ΑΧΑΝΟΜ ). Στην ϖροκειµένη ϖερίϖτωση, εναγόµενος µε τους νοµίµως κατατεθείσες ϖροτάσεις του αρνείται την αγωγή και ισχυρίζεται ότι το ασκηθέν µε αυτή δικαίωµα τους υϖαναχώρησης ασκείται καταχρηστικά, καθόσον οι ενάγοντες εϖιδιώκουν την ανατροϖή τους ϖώλησης µετά αϖό δύο χρόνια αϖό την εγκατάσταση τους στο εϖίδικο ακίνητο, όχι λόγω των τυχόν ελαττωµάτων αυτού, αλλά µε σκοϖό να τους εϖιστραφεί το τίµηµα και εν συνεχεία να ϖροβούν στην αγορά νέου διαµερίσµατος νεότερης κατασκευής, ενόψει του ότι µε βάση τους συνθήκες ϖου εϖικρατούν στην αγορά ακινήτων οι τιµές αυτών έχουν µειωθεί. Ο ισχυρισµός τους, συνιστά νόµιµη ένσταση κατ αρ. 281 του ΑΚ, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω εκτιθέµενα και ϖρέϖει να εξετασθεί ϖεραιτέρω ως τους την ουσιαστική του βασιµότητα. Ακολούθως, ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι κατά την κατάρτιση τους σύµβασης ϖώλησης του ακινήτου, οι ενάγοντες ϖαραιτήθηκαν ρητά αϖό οϖοιοδήϖοτε δικαίωµα ϖροσβολής του κύρος τους τους και ως εκ τούτου το δικαίωµα τους να υϖαναχωρήσουν αϖό την ϖώληση, έχει αϖοσβεσθεί. Ο ισχυρισµός τους αλυσιτελώς ϖροβάλλεται ως ένσταση καταλυτική τους υϖό κρίση αγωγής, καθόσον µε την ως άνω συµφωνία οι ενάγοντες- αγοραστές ϖαραιτήθηκαν αϖό τα δικαιώµατα διάρρηξης και ακύρωσης τους

8 ϖώλησης τα οϖοία είναι διαφορετικά του δικαιώµατος υϖαναχώρησης, καθόσον αναφέρονται σε ϖεριϖτώσεις ακυρώσιµης δικαιοϖραξίας, δηλαδή εκείνης ϖου καταρτίστηκε συνεϖεία ϖλάνης, αϖάτης ή αϖειλής. Ακόµη τους και αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο ως άνω όρος τους σύµβασης ϖεριλαµβάνει και το δικαίωµα υϖαναχώρησης, ήτοι ότι τους έχει την έννοια τους ανεϖιφύλακτης ϖαραλαβής του διαµερίσµατος εκ µέρους των εναγόντων, η σχετική ένσταση τυγχάνει µη νόµιµη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω νοµική σκέψη, καθόσον, δεν αναφέρεται ότι οι ενάγοντες ϖαρέλαβαν το διαµέρισµα ανεϖιφύλακτα και χωρίς καµία διαµαρτυρία, γνωρίζοντας την ϖραγµατική του κατάσταση και έτσι ϖαραιτήθηκαν αϖό την ένδικη αξίωσή τους, κατ αρ. 545 του ΑΚ. Τέλος, ο εναγόµενος ισχυρίζεται, κατ εκτίµηση του δικογράφου ότι αϖό το ϖοσό ϖου τυχόν εϖιδικασθεί τους ενάγοντες λόγω εϖιστροφής του τιµήµατος, θα ϖρέϖει να αφαιρεθεί η αϖαίτηση αυτού λόγω τους ωφέλειας ϖου αϖοκόµισαν οι ενάγοντες αϖό την χρήση του ακινήτου. Ο ισχυρισµός τους συνιστά ένσταση συµψηφισµού, η οϖοία είναι νόµιµη στηριζόµενη στα άρ. 440, 457 και 904 εϖ του ΑΚ, τους αναφέρεται και στη νοµική σκέψη ϖου ϖαρατίθεται στην αρχή τους ϖαρούσας αϖόφασης. Αϖό την εκτίµηση τους ένορκης κατάθεσης του µάρτυρα αϖοδείξεως, η οϖοία (κατάθεση) ϖεριέχεται στα ταυτάριθµα µε την ϖαρούσα ϖρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης αυτού ικαστηρίου και όλων ανεξαιρέτως των λοιϖών νοµίµως και µε εϖίκληση εκατέρωθεν ϖροσκοµιζοµένων δηµοσίων και ιδώτικων εγγράφων, άλλα εκ των οϖοίων λαµβάνονται υϖόψη τους άµεση αϖόδειξη και άλλα, για την συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (άρθρο 339 σε συνδ. Τους 395 Κϖολ ), αϖοδείχθηκαν τα ακόλουθα ϖραγµατικά ϖεριστατικά: υνάµει του υϖ αριθ.../ συµβολαίου τους Συµβολαιογράφου Λαµίας.., νοµίµως µετεγγραµµένου στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ.. Σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ.. Πράξη εξόφλησης τιµήµατος και κατάλυσης διαλυτικής αίρεσης τους τους ως άνω Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης

9 στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τους., οι ενάγοντες κατέστησαν συγκύριοι σε ϖοσοστό εξ αδιαιρέτου έκαστος, λόγω ϖώλησης αϖό τον εναγόµενο, έναντι τιµήµατος ,84 ευρώ, τους διαµερίσµατος ως αυτοτελούς, ανεξάρτητης και διακεκριµένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε την υϖ αριθ../1984 ϖράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισµού ϖολυκατοικίας του Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τους, σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ. ϖράξης, διορθωτική τους ανωτέρω, τους Συµβολαιογράφου Λαµίας., νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ.. Το διαµέρισµα αυτό µε τα στοιχεία.., έχει εµβαδό 68,40 τ.µ., αϖοτελείται αϖό τρία κύρια δωµάτια, χώλ, διάδροµο, κουζίνα και WC και βρίσκεται στον ισόγειο όροφο µιας ϖολυώροφης οικοδοµής, ϖου είναι χτισµένη σε τµήµα οικοϖέδου κείµενου εϖί τους δηµοτικής οδού.. στην ϖόλη τους Λαµίας. Οι ενάγοντες εγκαταστάθηκαν στο εϖίδικο διαµέρισµα, ϖλην τους κατά το Ιούνιο του έτους 2009 διαϖίστωσαν ότι ο τους τοίχος τους κουζίνας τους, έφερε σανίδα και όχι τοιχοϖοιία και ότι αϖό τον εξωτερικό χώρο αυτού διερχόταν τµήµα του σωλήνα αϖοχέτευσης τους οικοδοµής, εγκατάσταση η οϖοία συναντάται σε εξωτερικούς χώρους οικοδοµών. Ενόψει του γεγονότος αυτού, οι ενάγοντες ϖροέβησαν σε έρευνα στο Πολεοδοµικό Γραφείο Λαµίας, ϖροκειµένου να ελέγξουν την ϖολεοδοµική νοµιµότητα του διαµερίσµατος τους, όϖου διαϖίστωσαν ότι στην υϖ αριθ. οικοδοµική άδεια, ϖου αφορά την εν λόγω οικοδοµή, αναφέρονται συνολικά 15 διαµερίσµατα, ενώ στην ϖραγµατικότητα έχουν κατασκευαστεί συνολικά 18 διαµερίσµατα. Εν συνεχεία οι ενάγοντες, κοινοϖοίησαν στον εναγόµενο την αϖό εξώδικη δήλωση µε την οϖοία τον καλούσαν να τους ϖαράσχει τους αϖαραίτητες ϖληροφορίες ως τους τη νοµιµότητα του διαµερίσµατος. Ο εναγόµενος ανέθεσε στον., ϖολιτικό µηχανικό, ο οϖοίος κατέθεσε ως µάρτυρας ανταϖοδείξεως στο ακροατήριο του ικαστηρίου, να ϖροβεί στην σχετική µελέτη ϖροκειµένου να διαϖιστωθούν τυχόν ϖολεοδοµικές

10 ϖαραβάσεις τους εϖίδικης οικοδοµής. Πράγµατι, ο τελευταίος, τους κατέθεσε και ενώϖιον του ικαστηρίου, κατόϖιν σχετικής έρευνας, διαϖίστωσε ότι η οικοδοµή είχε κατασκευαστεί καθ υϖέρβαση τους υϖ αριθ. /1971 οικοδοµικής άδειας. Για το λόγο αυτό ο εναγόµενος υϖέβαλε την αϖό αίτηση τους τη ιεύθυνση ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας, µε την οϖοία ζητούσε τη νοµιµοϖοίηση του εϖιδίκου, ενώ εν συνεχεία, µε την αϖό αίτησή του τους την ίδια υϖηρεσία, ζήτησε την διενέργεια αυτοψίας και εϖαλήθευσης των αυθαίρετων κατασκευών τους οικοδοµής, διαδικασία η οϖοία είναι αϖαραίτητη για τη µετέϖειτα νοµιµοϖοίηση του αυθαιρέτου. Η αυτοψία αϖό τους υϖαλλήλους τους Πολεοδοµίας Λαµίας, ϖραγµατοϖοιήθηκε στην εν λόγω οικοδοµή τους και εκδόθηκαν αϖό τη Ι.ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας: α. η υϖ αριθ../2010 έκθεση αυτοψίας, στην οϖοία διαϖιστώνονται οι ϖολεοδοµικές ϖαραβάσεις την εϖίδικης οικοδοµής και εϖιβεβαιώνεται ότι το εϖίδικο διαµέρισµα κατασκευάστηκε καθ υϖέρβαση τους υϖ αριθ. /1971 οικοδοµικής άδειας και β. η υϖ αριθ. /2010 ϖράξη εϖιβολής ϖροστίµου ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων κτισµάτων. Ο εναγόµενος µε την υϖ αριθ. Πρωτ../ αίτησή του τους τη ιεύθυνση Πολεοδοµίας Λαµίας, αϖοδέχθηκε το ϖρόστιµο, ζητώντας ϖαράλληλα τον εϖανυϖολογισµό του, ϖροκειµένου να το καταβάλει και να ϖροχωρήσει η διαδικασία τους νοµιµοϖοίησης του εϖιδίκου. Σηµειωτέον ότι η νοµιµοϖοίηση εν ϖροκειµένω συνίσταται στο ότι µε την καταβολή των ϖροστίµων ανέγερση και διατήρησης το εϖίδικο εξοµοιώνεται µε εξ υϖαρχής νόµιµο, καθόσον είναι δυνατή ϖλέον η νόµιµη µεταβιβασή του και ως εκ τουτου δεν µειώνεται η αξια και η χρησιµότητα αυτού. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των υϖόλοιϖων διαµερισµάτων της εϖίδικης οικοδοµής υϖέβαλαν τους την Ι.ΧΩ.ΠΕ τους Ν.Α. Φθιώτιδας, την αϖό ένσταση κατά τους ως άνω έκθεσης αυτοψίας και τους αντίστοιχης ϖράξης εϖιβολής ϖροστίµου, η οϖοία εκκρεµεί, µε αϖοτέλεσµα να µην είναι δυνατός, ϖριν την εκδίκασή τους, ο υϖολογισµός του ϖροστίµου ϖου αντιστοιχεί στο εϖίδικο και η εν συνεχεία νοµιµοϖοίησή του. Συνεϖώς κατά τον κρίσιµο χρόνο µεταβίβασης του κινδύνου στον αγοραστή, ϖου εν ϖροκειµένω

11 είναι ο χρόνος µεταβίβασης του εϖιδίκου τους ενάγοντες, αυτό έφερε ελάττωµα, καθόσον είχε κατασκευαστεί καθ υϖέρβαση της υϖ αριθ../1971 οικοδοµικής άδειας, γεγονός ϖου δικαιολογεί την άσκηση µε την υϖό κρίση αγωγή του δικαιώµατος τους υϖαναχώρησης αϖό τους ενάγοντες- αγοραστές. Η δε ύϖαρξη του ϖραγµατικού ελαττώµατος του εϖιδίκου, αϖοδείχθηκε ϖλήρως αφενός αϖό την κατάθεση του µάρτυρα ανταϖοδείξεως, ο οϖοίος ως ϖολιτικός µηχανικός ϖραγµατοϖοίησε τη µελέτη του εϖιδίκου, αφετέρου αϖό την υϖ αριθ.../2010 έκθεση αυτοψίας των υϖαλλήλων τους Πολεοδοµίας Λαµίας και εϖιϖροσθέτως, αϖό τη συµϖεριφορά του εναγόµενου, τους ανωτέρω ϖεριγράφηκε, αϖό την οϖοία συνάγεται ότι τους ουσιαστικά αϖοδέχθηκε την ύϖαρξη ϖολεοδοµικής ϖαράβασης εϖί του εϖιδίκου, καθόσον αϖοδέχθηκε το ϖρόστιµο αυθαιρέτου και εϖεδίωξε τη νοµιµοϖοίησή του. Εξάλλου, ενόψει των ανωτέρω αϖοδειχθέντων, το ικαστήριο κρίνει ότι εν ϖροκειµένω δεν αϖαιτείται η διενέργεια ϖραγµατογνωµοσύνης ως τους την ύϖαρξη ϖολεοδοµικής ϖαράβασης εϖί του εϖιδίκου, αϖορριϖτοµένου του σχετικού αιτήµατος των εναγόντων, ούτε 5µως και αναβολής τους συζήτησης τους υϖόθεσης, κατ αρ. 249 Κϖολ, µέχρι την έκδοση αϖόφασης αϖό την αρµόδια ϖολεοδοµική αρχή εϖί τους ϖροαναφερθείσας αϖό ϖροσφυγής των λοιϖών συνιδιοκτητών τους οικοδοµής, ούτε τους και λόγω τους εκκρεµούσας αίτησης του εναγοµένου ϖερί νοµιµοϖοίησης του εϖιδίκου, αϖορριϖτοµένου του σχετικού αιτήµατος αυτού. Ειδικότερα, το γεγονός ότι είναι δυνατή η µελλοντική νοµιµοϖοίηση του εϖιδίκου δεν ασκεί έννοµη εϖιρροή εν ϖροκειµένω, ούτε αναιρεί το δικαίωµα των εναγόντων για υϖαναχώρηση αϖό τη σύµβαση, αφού η διόρθωση αυτή αφενός θα γίνει µελλοντικά και συνεϖώς για όλο αυτό το διάστηµα οι ενάγοντες δεν θα µϖορούν να χρησιµοϖοιούν το διαµέρισµα νοµίµως, και δη δεν θα είναι δυνατή η νόµιµη µεταβίβασή του, αφετέρου δε κατά τον κρίσιµο χρόνο τους µεταβίβασης του ακινήτου, αυτό έφερε το εν λόγω νοµικό ελάττωµα, µε συνέϖεια να έχει εϖέλθει κλονισµός τους εµϖιστοσύνης του αγοραστή στη συµβατική σχέση, ϖου και τους δικαιολογεί την υϖαναχώρηση (Β. Βαθρακοκοίλης, ό.ϖ., άρθρ. 540, αρ. 35, σελ. 368).

12 Εξάλλου, είναι ϖαντελώς ανεϖιεικές να ζητηθεί αϖό τους ενάγοντεςαγοραστές, οι οϖοίοι µάλιστα ήταν συνεϖείς τους υϖοχρεώσεις τους εξοφλώντας ολοσχερώς το τίµηµα, να αναµένουν για άγνωστο µάλιστα χρονικό διάστηµα, ϖροκειµένου να διορθωθεί οϖοιοδήϖοτε λάθος, ώστε να καταστεί δυνατή η νόµιµη χρήση ή και η τυχόν µεταβίβαση αϖό τους του διαµερίσµατος. Κατόϖιν τούτων και αφού µόνο η ύϖαρξη νοµικού ελαττώµατος αρκεί για να θεµελιώσει δικαίωµα υϖαναχώρησης, ϖρέϖει να γίνει δεκτό το αίτηµα τους αγωγής ϖερί αναγνώρισης τους συντέλεσης τους υϖαναχώρησης των εναγόντων αϖό τη συναφθείσα σύµβαση ϖώλησης, ϖου ϖραγµατοϖοιήθηκε δυνάµει του υϖ αριθ. / συµβολαίου τους Συµβολαιογράφου Λαµίας, νοµίµως µετεγγραµµένου στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ., σε συνδυασµό µε την υϖ αριθ../ ϖράξη εξόφλησης τιµήµατος και κατάλυσης διαλυτικής αίρεσης τους τους ως άνω Συµβολαιογράφου, νοµίµως µετεγγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του Υϖοθηκοφυλακείου Λαµίας στον τ..., και να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να εϖιστρέψει συµµέτρως τους ενάγοντες το καταβληθέν αϖό τους τίµηµα, ϖοσού ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής του, τους ζητείται, δηλαδή αϖό Εξάλλου, ο εναγόµενος οφείλει να καταβάλλει συµµέτρως τους ενάγοντες τα έξοδα στα οϖοία υϖοβλήθηκαν λόγω τους ϖώλησης και συγκεκριµένα: α. τα έξοδα ϖου κατέβαλαν για τη σύνταξη του συµβολαίου αγοράς και τη µεταγραφή αυτού ϖοσού 1.300,00 ευρώ, β. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους ( ), γ. τα συµβολαιογραφικά έξοδα ϖου θα αϖαιτηθούν για την εϖαναµεταβίβαση του ακινήτου, ϖοσού 6.709,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα τους καταβολής τους, ε. τα έξοδα ϖαράστασης δικηγόρων κατά τη σύναψη του συµβολαίου αναµεταβίβασης ϖοσού 1.040,00 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την ηµέρα καταβολής τους. Συνεϖώς, οφείλει συνολικά να καταβάλει το ϖοσό των (53.187, =) ,84 ευρώ. Σηµειωτέον δε ότι ενόψει των ανωτέρω, αϖορριϖτέος τυγχάνει ο ισχυρισµός του

13 εναγόµενου ϖερί καταχρηστικής άσκησης τους αγωγής, καθόσον αϖοδείχθηκε ότι οι ενάγοντες ϖροχώρησαν στην υϖαναχώρηση αϖό την ϖώληση λόγω του νοµικού ελαττώµατος του διαµερίσµατος και όχι ϖροκειµένου να τους εϖιστραφεί το τίµηµα και να ϖροβούν στην αγορά νέου διαµερίσµατος, νεότερης κατασκευής, τους υϖοστηρίζει ο εναγόµενος. Περαιτέρω, όσον αφορά την ϖαράλληλα ασκούµενη συρρέουσα αξίωση αϖό την εϖικαλούµενη ϖαράνοµη και υϖαίτια συµϖεριφορά του εναγόµενου, η οϖοία συνιστά αδικοϖραξία και χωρίς τη συµβατική σχέση τους ϖώλησης και συγκεκριµένα αστική αϖάτη, η αξίωση αυτή σώζεται ως τους το αγωγικό αίτηµα τους εϖιδίκασης χρηµατικής ικανοϖοίησης λόγω ηθικής βλάβης, αφού κατά το υϖόλοιϖο µέρος τους είναι ϖλέον χωρίς αντικείµενο µετά την ικανοϖοίηση τους ϖρώτης ϖιο ϖάνω αξίωσης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης, µε την οϖοία εκϖληρώνεται και ο σκοϖός τους δεύτερης, κατά την έκταση ϖου ικανοϖοιείται το ίδιο συµφέρον. Αϖό κανένα, τους, αϖοδεικτικό στοιχείο δεν αϖοδείχθηκε ότι ο εναγόµενος γνώριζε το νοµικό ελάττωµα του εϖιδίκου και ενήργησε τους βλάβη των εναγόντων, ϖροσϖαθώντας να τους ϖαραϖλανήσει. Αντιθέτως, αϖό την κατάθεση του µάρτυρα ανταϖοδείξεως ο οϖοίος βεβαίωσε ενώϖιον του ικαστηρίου ότι ο εναγόµενος κατά το χρόνο κατασκευής τους οικοδοµής ήταν σε µικρή ηλικία και ως εκ τούτου δεν µϖορούσε να γνωρίζει τυχόν ϖολεοδοµικές ϖαραβάσεις τους, αλλά και αϖό τη φύση του ελαττώµατος, το οϖοίο δεν δύναται να διαϖιστωθεί ϖαρά µόνο κατόϖιν ϖολεοδοµικής µελέτης, δεν ϖροκύϖτει γνώση του εναγόµενου και ϖαραϖέρα δόλια αϖόκρυψη του. Τους, η άµεση δραστηριοϖοίηση του µετά την κοινοϖοίηση του εξωδίκου των εναγόντων και η ϖροσϖάθεια του να νοµιµοϖοιήσει το εϖίδικο, καταβάλλοντος µάλιστα και το ϖρόστιµο αυθαιρέτου, καταδεικνύουν την καλή του ϖίστη. Εφόσον, εϖοµένως, δε συντρέχει ϖαραϖλάνηση των εναγόντων, συνεϖεία δόλιας αϖόκρυψης των ελαττωµάτων του εϖιδίκου αϖό τον εναγόµενο, δεν διαϖράχθηκε αϖ αυτόν αϖάτη σε βάρος τους, δεν ϖληρούται το ϖραγµατικό τους αδικοϖραξία, κατά την έννοια των άρθρων 147, 149 και 914 ΑΚ και συνεϖώς δεν γεννάται υϖοχρέωσή του τους αϖοζηµίωσή τους, ούτε

14 νοείται ηθική τους βλάβη και ϖαραϖέρα εϖιδίκαση χρηµατικής τους ικανοϖοίησης για την αϖοκατάστασή τους. Εϖοµένως ως τους τη συρρέουσα αυτή αξίωση των εναγόντων ϖρέϖει να αϖορριφθεί η αγωγή ως αβάσιµη στην ουσία τους. Ακολούθως, σχετικά µε την ένσταση του εναγόµενου ϖερί υϖοχρέωσης των εναγόντων (σε ϖερίϖτωση ευδοκιµήσεως τους αγωγής ϖερί υϖαναχώρησης) να του αϖοδώσουν τα ωφελήµατα του εϖιδίκου, αϖοδείχθηκε ότι οι ενάγοντες αϖό το χρόνο τους µεταβίβασης του διαµερίσµατος, κατά το έτος 2007, µέχρι και το χρόνο συζήτησης τους αγωγής ( ), ϖαρά το νοµικό ελάττωµά του, έκαναν χρήση αυτού αϖοκοµίζοντας ωφέλεια, η οϖοία θα ϖρέϖει να αϖοτιµηθεί εϖί τη βάσει τους µισθωτικής αξίας του. Συγκεκριµένα, το εϖίδικο διαµέρισµα, ϖέραν των ϖροαναφερόµενων χαρακτηριστικών του (εµβαδό, όροφος κλϖ.), είναι κατασκευής του έτους 1971 και βρίσκεται στο κέντρο τους ϖόλης τους Λαµίας. Με βάση τα ανωτέρω και κατά τα διδάγµατα τους κοινής ϖείρας, το ικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι η µισθωτική αξία του εϖιδίκου κατά το χρονικό διάστηµα (τους ϖροσδιορίζεται αϖό τον εναγόµενο) αϖό το Μάιο του 2009 έως και το Μάιο του 2011, ανέρχεται στο ϖοσό των 400 ευρώ µηνιαίως. Συνεϖώς, οι ενάγοντες οφείλουν να καταβάλλουν συµµέτρως, στον εναγόµενο για το ως άνω χρονικό διάστηµα το ϖοσό των [24 µήνες Χ 400 ευρώ=] ευρώ, γενοµένης εν µέρει δεκτής ως ουσιαστικά βάσιµης τους ένστασης συµψηφισµού. Κατόϖιν τούτων, ϖρέϖει να γίνει εν µέρει δεκτή η αγωγή ως βάσιµη αϖό ουσιαστική άϖοψη, να αναγνωριστεί, η συντέλεσης τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση τους ϖώλησης εκ µέρους των εναγόντων, να υϖοχρεωθεί ο εναγόµενος να τους καταβάλει συµµέτρως το συνολικό ϖοσό των ,84 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής κάθε εϖιµέρους ϖοσού και να υϖοχρεωθούν οι ενάγοντες να καταβάλουν συµµέτρως στον εναγόµενο το ϖοσό των ευρώ, για το οϖοίο δεν θα εϖιδικαστεί τόκος, διότι δεν ζητείται. Το ϖαρεϖόµενο αίτηµα ϖερί κήρυξης τους ϖαρούσας ϖροσωρινά εκτελεστής ϖρέϖει να αϖορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµο, αφού το ικαστήριο κρίνει, ότι δεν συντρέχουν τους τούτο εξαιρετικοί λόγοι ούτε ότι η

15 καθυστέρηση στην εκτέλεση θα ϖροκαλέσει τους ενάγοντες σηµαντική ζηµία. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων ϖρέϖει να εϖιβληθούν σε βάρος του εναγόµενου κατά ένα µέρος, ανάλογο τους εν µέρει νίκης και ήττας τους (άρθρ. 178 ϖαρ. 1 Κϖολ ), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό. ΙΚΑΖΕΙ κατ αντιµωλία των διαδίκων. ΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη συντέλεση τους υϖαναχώρησης αϖό τη σύµβαση ΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόµενο να καταβάλει συµµέτρως τους ενάγοντες το συνολικό ϖοσό των εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεϖτών (63.276,8 - ), µε το νόµιµο τόκο αϖό την εϖοµένη τους καταβολής κάθε εϖιµέρους ϖοσού και µέχρι την ϖλήρη εξόφλησή τους. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους ενάγοντες να καταβάλουν συµµέτρως στον εναγόµενο το συνολικό ϖοσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( ). ΚΑΤΑ ΙΚΑΖΕΙ τον εναγόµενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων. ΚΡΙΘΗΚΕ, αϖοφασίστηκε στη Λαµία,..

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της (- Η ^ > 3 μ -m Αριθμός 252/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη που ορίσθηκε υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της Γ ραμματέως ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ

1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ 621 1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ 123/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ανδρέας Γούναρης,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 370 Έτος: 1993 - Ακάλυπτη επιταγή. προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα

1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ

1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ 752 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ 152/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνος Πέρρος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Digesta 2004 Διάλογος με τη Νομολογία 503 ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Ι. Είναι παράνομη η εφάπαξ επιβάρυνση σε ποσοστό 1% επί του ποσού του κάθε δανείου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2009. (Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2009. (Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση). 665 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2009 (Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση). 666 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 667 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 530/2011 Πρόεδρος: Άγγ. Λιάπης Εισηγητής: Νικ. Παπαδούλης Δικηγόροι: Κων. Τσακίρης - Στ. Μαλακασιώτης, Χρ. Καρακώστας Μετά το ν. 2447/96

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012 Περίληψη Κτήση από τρίτο μη ένοικο πολυκατοικίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στην πυλωτή Δικαιώματα ιδιοκτήτη διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

7. εμπορικο δικαιο 22/2011

7. εμπορικο δικαιο 22/2011 311 7. εμπορικο δικαιο 22/2011 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Νικόλαος Καλαντζής, Ευαγγελία Καρρά). Διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, η οποία ορίστηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα