ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου"

Transcript

1 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου Επιβλέπων: Διακομιχάλης Μιχαήλ, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013

2 Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή Τόπος, Ημερομηνία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή 2. Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή 3. Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ii

3 Αφιερώνεται στην οικογένεια μου που με στήριξαν σε όλη τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων και συγγραφής της πτυχιακής εργασίας. iii

4 Ευχαριστίες Μέσα από τις επόμενες γραμμές θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον επιβλέπων καθηγητή κ. Διακομιχάλη Μιχαήλ και στον κ. Βισβίκη Γεώργιο που συνέβαλαν με τη βοήθεια τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Πρέβεζας για τις γνώσεις και τις πλούσιες εμπειρίες που αποκόμισα τα χρόνια της φοιτητικής μου δραστηριότητας. Πάνω από όλους θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην οικογένεια μου για την ενθάρρυνση, ηθική συμπαράσταση και οικονομική υποστήριξη που μου προσέφεραν όλα τα χρόνια των σπουδών μου. iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : 1.1 Εισαγωγή σελ Αναγκαιότητα πτυχιακής εργασίας σελ Διάρθρωση πτυχιακής εργασίας σελ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : 2.1 Εισαγωγή σελ Ιστορική αναδρομή ελέγχου σελ Περιεχόμενο και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού (υπουργική απόφαση) σελ Αντικείμενα ελέγχου σελ Περιεχόμενο ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σελ Έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σελ Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές σελ Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του νέου μέτρου σελ Υπόχρεες εταιρείες σελ Συνέπειες από την μη επιλογή ελεγκτών σελ Έναρξη εφαρμογής σελ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : 3.1 Διαδικασία ανάθεσης ελέγχου σελ Ευθύνη για την ορθή-ακριβή σύνταξη φορολογικών εγγραφών σελ Προσδιορισμός φορολογικών αναμορφώσεων σε μηνιαία βάση σελ 31 v

6 3.4 Αιτιολόγηση μη εντοπισμού των παραβάσεων σελ Υπολογισμός και καταβολή φόρων, προστίμων και προσαυξή- σεων σελ 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : 4.1 Υποχρέωση τεκμηρίωσης του διενεργούμενου ελέγχου σελ Υποβολή στοιχείων στην ελεγχόμενη εταιρεία για τη διατύπωση παρατηρήσεων σελ Χρόνος τεκμηρίωσης του φορολογικού ελέγχου σελ Πειθαρχικές ποινές πρόστιμα σελ Χρόνος τήρησης του <φακέλου τεκμηρίωσης> σελ Προϋποθέσεις και αμοιβές ελεγκτών σελ Λήψη πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων από το υπουργείο οικονομικών σελ 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : 5.1 Εποπτεία των ελέγχων σελ Παρακολούθηση ελέγχων σελ Ενημέρωση ανάληψης ελέγχου σελ Προθεσμία υποβολής της «έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης» στην ελεγχόμενη εταιρεία σελ Προθεσμία υποβολής στοιχείων από τους νόμιμους ελεγκτές στο Υπουργείο Οικονομικών σελ 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 6.1 Τύπος και ισχύς της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης σελ 50 vi

7 6.2 Προθεσμία ολοκλήρωσης των ελέγχων από το Υπουργείο Οικονο- μικών σελ Ποιοτικός έλεγχος του έργου από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ με την συμμετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών σελ Επίλογος σελ 66 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ 71 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ σελ 71 Β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ σελ 72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ 73 Υποδείγματα έκθεσης Φορολογικής συμμόρφωσης σελ 73 Α.1 Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη σελ 73 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994. Α.2 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη µε θέµα / τα έµφασης σελ 75 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994. Α.3 Συμπέρασμα µε επιφύλαξη σελ 78 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994. Α.4 Συμπέρασμα µε επιφύλαξη και θέµα/τα έµφασης σελ 81 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994. Α.5 Αδυναµία Έκφρασης Συμπεράσματος σελ 84 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994. Α.6 Αρνητικό Συμπέρασμα σελ 87 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994. vii

8 viii

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το Φορολογικό Πιστοποιητικό: Μια νέα διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσα λοιπόν από την παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια κατανόησης του νέου φορολογικού έλεγχου που αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες πληρούν τα δυο (2) από τα τρία (3) κριτήρια όπως αναφέρονται παρακάτω και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1955, ενώ γίνεται λόγος στις μεθόδους, τεχνικές και ποινές που θα επιφέρει με την εφαρμογή του καθώς και τις συνέπειες στο φοροτεχνικό και κοινωνικό τομέα της χώρας. 1.3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με στόχο την ορθολογικότερη παρουσίαση του πλαισίου σχετικά με τον φορολογικό πιστοποιητικό των επιχειρήσεων Α. Ε. και Ε. Π. Ε. η εργασία δομείται στις παρακάτω ενότητες. Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελείται από πέντε επιμέρους τμήματα στα οποία γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του εξής θέματος: Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου. 1

10 Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει την ιστορική διαδρομή έλεγχου των συναλλαγών όπως έχει ιστορικά καταγράφει, αναλύει το Φορολογικό Πιστοποιητικό ως προς το περιεχόμενο, την έκδοση και τα αντικείμενα έλεγχου του, τις υπόχρεες εταιρείες, τις κυρώσεις για τη μη επιλογή Ελεγκτών, καθώς και την έναρξη εφαρμογής του. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον διαχωρισμό των ευθυνών τόσο της εταιρίας όσο και των Ελεγκτών της για την σύνταξη ορθού φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και οι φορολογικές μηνιαίες αναμόρφωσης, τον τρόπο αιτιολόγησης τυχόν παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και τα πρόστιμα, προσαυξήσεις που θα προκύψουν. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές των Ελεγκτών, ενώ γίνεται αναφορά στις ποινές πρόστιμα τόσο των ίδιων όσο και της ελεγχθείσας εταιρείας. Στο τέταρτο γίνεται λόγος στον τρόπο συμμετοχής του Υπουργείου Οικονομικών στη διαδικασία του ελέγχου. Επιπλέον παραθέτει το χρονοδιάγραμμα υποβολής στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στην ελεγχόμενη εταιρεία. Το πέμπτο παραθέτει τον τύπο και την ισχύ της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και στελεχών της Ε.Λ.Τ.Ε Τέλος, παρατίθεται το παράρτημα στο οποίο δίνονται και οι έξι (6) περιπτώσεις των Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Το Φορολογικό Πιστοποιητικό: Μια νέα διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, μία νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου ξεκινά στην οποία συμμετέχουν πέραν των μέχρι τώρα γνωστών μερών (διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, λογιστής της ελεγχόμενης εταιρείας, αρμόδιες φορολογικές αρχές), οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές), η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου) και η Γ.Γ.Π.Σ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), και ονομάζεται «Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό». Στην πραγματικότητα, επιχειρείται η Συστηματοποίηση των φορολογικών ελέγχων, με την εφαρμογή αναλυτικού ελεγκτικού προγράμματος, την μηχανογραφική παρακολούθηση και επεξεργασία των φορολογικών ελέγχων, τον συστηματικό έλεγχο της εργασίας των ελεγκτών και την άμεση διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου στις ελεγχόμενες εταιρείες αμέσως μετά από κάθε κλειόμενη χρήση. Η παρ. 5 του Άρθρου 82 «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων» γενικά, έχει ως εξής: «5. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α ) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα, Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορο- 3

12 λογικός έλεγχος, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α ) όπως ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει την επιλογή δείγματος από τις ελεγχθείσες εταιρίες της τάξης του 9%. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008». Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος έκδοσης του «Ετήσιου Πιστοποιητικού», καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίστηκαν με την ΠΟΛ.1159/ «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174)». (ΦΕΚ Β 1657/ ) Σε συνέχεια της ανωτέρω ΠΟΛ.1159/ , δόθηκαν επιπλέον οδηγίες και διευκρινήσεις με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με Αρ. πρωτ. ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ ΕΞ «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174)». Πηγή: Συνδυασμός άρθρων και (Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό) 2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος, αναπτύχθηκε μόνο τα τελευταία χρόνια, παρ όλο που η ανάγκη του εκδηλώθηκε πολλά χρόνια νωρίτερα. Πάντα ήταν συνδεδεμένος με τις λογιστικές 4

13 πράξεις των ανθρώπων σε όλες τις εποχές τις ιστορίας. Από ιστορικά στοιχεία που βρέθηκαν, ο έλεγχος πρωτοεμφανίστηκε με την ανταλλαγή των αγαθών μεταξύ των ανθρώπων σε προϊστορικούς χρόνους. Την εποχή αυτή η ανάγκη της απεικόνισης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιούργησε η ανταλλαγή των αγαθών καθώς και η αξιοπιστία των στοιχείων στις συναλλαγές αυτές, κατέστησε αναγκαία την εμφάνιση της πρώτης λογιστικής εγγραφής και ταυτόχρονα επεσήμανε και την ανάγκη του ελέγχου μεταξύ των συναλλασσόμενων πρωτόγονων κοινωνιών. Η αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων Χρημάτων φαίνεται ότι οδήγησαν στην αρχική θεσμοθέτηση του ελέγχου σχετικές γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη εμπορικών νόμων και λογιστικών εκθέσεων συναντάμε από το 3000 π.χ. στους Νινευίτες της αρχαίας Βαβυλώνας. Στην αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ φορολογούσαν κυρίως τις συγκομιδές των σιτηρών, και για το λόγω αυτό θεσπίστηκε το αξίωμα των «Επιστατών» για τα σιτηρά. Στην αρχαία Αθήνα περίπου το 300 π. Χ. είχε δημιουργηθεί το συνέδριο των «Λογιστών» ως θεσμός για την επιχείρηση των οικονομικών για την πόλη - κράτος. Ακόμα υπήρχαν οι «Εύθηνοι», οι οποίοι μαζί με τους λογιστές ήλεγχαν τους λογαριασμούς «διαχειρίσεως» των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα. Επίσης ήλεγχαν τα δημόσια δάνεια που έδιναν οι τραπεζίτες προς τις πόλεις χωρίς τόκο. (Φλιτούρης, 2007) Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα συναντάμε τους «Εξεταστάς», τους «Απόλογους», οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με διάφορες ελεγκτικές αρμοδιότητες. Αργότερα στην αρχαία Ρώμη, υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιμητές», οι «Ταμίες» οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εκθέσεις στη Σύγκλητο για τη διαχείριση του δημοσίου Χρήματος. (Καζαντζής, 2006) Στα τέλη του Μεσαίωνα, στην Ιταλία σημειώνεται η αναγέννηση της Λογιστικής και η πόλη της Πίζας έχει τον επίσημα ελεγκτή της. Την ίδια περίπου εποχή στο Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο τηρούνταν φορολογικοί κατάλογοι εις τριπλούν για αντιπαραβολή. Το 1581 δημιουργήθηκε στη Βενετία η πρώτη επίσημη «Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών». (Τσακλαγκάνος,1997) 5

14 Στη Γαλλία τον 17ο αιώνα εφαρμόστηκαν μεθοδικά συστήματα λογιστικών ε- λέγχων, ακόμα είχε ιδρυθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και η επαλήθευση των λογαριασμών είχε ανατεθεί στο διακεκριμένο μαθηματικό Bareme. Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελεγκτική ως μέσο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ήταν η Μ. Βρετανία με τον εταιρικό νόμο του Μετά από χρόνια, το 1955, στην Ελλάδα με την βοήθεια Άγγλων Ορκωτών Λογιστών έχουμε την εμφάνιση του οργανωμένου ελεγκτικού επαγγέλματος με τη σύσταση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν. 3329/1955. Αργότερα με το Π. 226/1992 έχουμε την εμφάνιση κι άλλων ελεγκτικών εταιρειών. Κάποιες από τις εταιρείες αυτές είναι η ΣΟΛ Α.Ε., η Grant Thornton, Ernst & Young Hellas, Deloite κ.α. Σήμερα ο ρόλος της ελεγκτικής είναι ζωτικός γιατί οι οικονομικές μονάδες για να αναπτυχθούν απαιτούν και προϋποθέτουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ακόμη, προσδίδει αξιοπιστία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος της ελεγκτικής είναι σημαντικός για τους εξής λόγους : Η αξιοπιστία των οικονομικών μονάδων εξαρτάται από τις εκθέσεις των ελεγκτών οι οποίες συνοδεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οικονομικών μονάδων. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι οικονομικοί οργανισμοί και οι διάφοροι φορείς υπόκεινται σε προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων τους. Εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται και ελέγχονται από τους φορολογικούς ελεγκτές. Καθημερινά πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι από διάφορους ελεγκτές για την προστασία της υγιεινής των πολιτών, για τα καταναλωτικά δικαιώματα, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.α. 6

15 2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών α- ντικειμένων που προσδιορίζονται σε «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου» και είναι οι εξής: I. Προϋποθέσεις-Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου. II. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρείας. III. Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος. IV. Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). V. Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). VI. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων. i) Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). ii) Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). iii) Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992). VII. Έλεγχος Τέλους χαρτοσήμου. VIII. Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων. IX. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων. X. Ενδοομιλικές Συναλλαγές. XI. E-Commerce. 7

16 Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου (δηλαδή οι εξειδικευμένες ελεγκτικές διαδικασίες, πέραν των ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτούνται για τον Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων), εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την ΠΟΛ.1159/ και το πρόγραμμα ελέγχου, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που διαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης (άρθρο 3 και 9, της ΠΟΛ.1159/ ). Σε περίπτωση που η εταιρεία πραγματοποιήσει ενδοομιλικές συναλλαγές στην τρέχουσα χρήση, είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση των τιμών που εφαρμόστηκαν σε αυτές τις συναλλαγές, όπως απαιτείται από το Πρόγραμμα Ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται σε δειγματοληπτική βάση. Ειδικά για το έλεγχο φορολογικής έκπτωσης των δαπανών, το δείγμα καλύπτει τουλάχιστον το 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να υπερβαίνουν συγκεκριμένα ό- ρια ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Ακαθάριστα έσοδα Αξία δαπάνης < 50 εκ. > 15 χιλ. 50 εκ εκ. > 25 χιλ 100 εκ εκ. > 35 χιλ 200 εκ εκ. > 50 χιλ 500 εκ εκ. > 70 χιλ Πίνακας 2.1: Αξία δαπανών σε συνάρτηση με τα Ακαθάριστα έσοδα. Πηγή: Φορολογικός & Εργατικός Οδηγός Άρθρο Ευάγγελου Αργ. Ρήγα τεύχος Δεκεμβρίου

17 Αν δεν καλύπτει το δείγμα του 10% με τις ανωτέρω δαπάνες επιλέγεται περαιτέρω δείγμα ελέγχου. Ειδικά για τις δαπάνες επιβατικών αυτοκίνητων, τους φόρους τέλη, τις προβλέψεις και τις δαπάνες συνεδρίων/δεξιώσεων θα ελέγχονται παραστατικά ανεξαρτήτως ύψους. Σε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις, οι Νόμιμοι Ελεγκτές υποχρεούνται να επεκτείνουν τους ελέγχους. Σε αυτήν την περίπτωση τα όρια δαπανών και τα δείγματα ελέγχου δεν εφαρμόζονται. Αναμένονται διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο ε- πιλογής του δείγματος, ειδικά σε ότι αφορά στις περιπτώσεις των δαπανών αυτοκίνητου, φόρων-τελών κλπ. Για τις οποίες θα πρέπει να ελέγχονται παραστατικά ανεξαρτήτως ύψους. Πηγή: Συνδυασμός άρθρων και Φορολογικός & Εργατικός Οδηγός, Άρθρο: Ευάγγελου Αργ. Ρήγα τεύχος Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Το «Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό» διακρίνεται σε δύο τμήματα: i) Την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» (Συμπεράσματα της εκτελεσθείσας εργασίας) και ii) Το «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», εκδίδεται μετά από την εκτέλεση ό- λων των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΟΛ. 1159/ , (Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ) «Πρόγραμμα Ελέγχου» και μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικό τύπο συμπεράσματος, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται περαιτέρω ανάλυση ενώ υπάρχουν και Υποδείγματα έκθεσης Φορολογικής συμμόρφωσης. 9

18 Συμπέρασμα Συμπέρασμα Συμπέρασμα Αδυναμία έκ- χωρίς χωρίς επιφύλα- με επιφύλαξη φρασης συμπε- Επιφύλαξη ξη με θέματα ράσματος ή αρ- έμφασης νητικό συμπέρασμα Πότε Όταν δεν προ- Όταν προκύ- Όταν προκύ- Όταν προκύπτει Εκδίδεται κύπτουν φορο- πτουν θέματα πτουν συμπε- αδυναμία έκφρα- λογικές παρα- των οποί-ων η ράσματα με σης συμπεράσμα- βάσεις ή προκύ- φορολογική με- επιφύλαξη «μη τος (π.χ. όταν δεν πτουν «μη ση- ταχείριση αμφι- συμμόρφωση μπορούν να πραγ- μαντικές» παρα- σβητείται με φο- ματοποιηθούν οι βάσεις ρολογική νο- ελεγκτικές επαλη- μοθεσία» θεύσεις) Πίνακας 2.2: Υποδείγματα Παραρτήματος Ι με διαφορετικό τύπο συμπεράσματος. Πηγή: Φορολογικός & Εργατικός Οδηγός, Άρθρο: Ευάγγελου Αργ. Ρήγα τεύχος Δεκεμβρίου Το «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων» συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1159/2011) και περιλαμβάνει: Πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρεία Ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο Βεβαίωση ότι τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της Εφόσον οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί από τον Έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών /Ελεγκτικών Γραφείων περιλαμβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές κα- 10

19 ταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση εφαρμοζόμενων στη συνέχεια των διατάξεων του Ποινολογίου. Πηγή: Συνδυασμός άρθρων και Φορολογικός & Εργατικός Οδηγός, Άρθρο: Ευάγγελου Αργ. Ρήγα τεύχος Δεκεμβρίου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ελεγκτικό Γραφείο: Νόμιμος Ελεγκτής: Ελεγχόμενη Εταιρεία Α.Φ.Μ. ελεγχόμενης εταιρείας: Ελεγχόμενη Περίοδος: Συμπέρασμα Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης Μη σημαντικές φορολογικές διαφορές για την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: Αριθμός Μητρώου Εμπορικών Εταιρειών: Έδρα (πόλη): Διεύθυνση Έδρας: Βασική Δραστηριότητα: Αντικείμενο Εργασιών: Εγκαταστάσεις Υποκαταστήματα εκτός της έδρας: Ανήκει σε Όμιλο; Επωνυμία Μητρικής: Χώρα Έδρας Μητρικής: Ο Όμιλος περιλαμβάνει και εταιρείες στο εξωτερι- Συναλλαγές με εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό: Είναι Εισηγμένη; 11

20 Πίνακας 2.3: Υποδείγματα Παραρτήματος ΙΙ. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό: Μια νέα διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου Πηγή: Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1657Β / Αθήνα, 22 Ιουλίου ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Από δημοσιευμένο Ισολογισμό Συνολικό Ενεργητικό Ενσώματα Πάγια Συμμετοχές Αποθέματα Εμπορικές Απαιτήσεις 0 Λοιπό ενεργητικό 0 Καθαρή Θέση Δάνεια Υποχρεώσεις στο Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία 0 Λοιποί λογαριασμοί Παθητικού 0 Από Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης Σύνολο Εσόδων Κόστος Αποθεμάτων Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Τόκοι και συναφή Έξοδα Λοιπά Έξοδα και Κόστη 0 Αποτελέσματα Προ Φόρων 0 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αριθμός προσωπικού στον 1 ο μήνα της περιόδου Αριθμός προσωπικού στον τελευταίο μήνα της περιό- Μέσος αριθμός προσωπικού στην ελεγχόμενη περίοδο ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φόρος Εισοδήματος που δηλώθηκε Καθαρό ποσό ΦΠΑ που δηλώθηκε για καταβολή Φόροι ακινήτων που δηλώθηκαν Τέλη Χαρτόσημου που δηλώθηκαν Παρακρατούμενοι Φόροι που δηλώθηκαν Λοιποί Φόροι που δηλώθηκαν Πίνακας 2.4: Υποδείγματα Παραρτήματος ΙΙ. Πηγή: Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1657Β / Αθήνα, 22 Ιουλίου

21 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Συμπέρασμα έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη µε θέµα / τα έµφασης Συμπέρασμα µε επιφύλαξη Συμπέρασμα µε επιφύλαξη και θέµα/τα έµφασης Αδυναµία Έκφρασης Συμπεράσματος Αρνητικό Συμπέρασμα Μη σημαντικές φορολογικές διαφορές για την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. Ναι Όχι Νομική μορφή. Ανώνυμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Βασική δραστηριότητα. Πρωτογενής παραγωγή Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα εκτός της έδρας. Δεν υπάρχουν Υπάρχουν σε περιορισμένη έκταση Υπάρχουν σε μεγάλη έκταση Ανήκει σε Όμιλο; Δεν ανήκει σε Όμιλο Ανήκει και είναι μητρική εταιρεία Ανήκει και είναι θυγατρική μητρικής με έδρα την Ελλάδα Ανήκει και είναι θυγατρική μητρικής με έδρα στο εξωτερικό Συναλλαγές με εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό. Ναι Οχι 13

22 Είναι εισηγμένη; Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Πίνακας 2.5: Υποδείγματα Παραρτήματος ΙΙ. Πηγή: Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1657Β / Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωση Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων Πίνακας 2.6:Τα δυο μέρη του Φορολογικού Πιστοποιητικού. Πηγή: Άρθρο Φορολογικό Πιστοποιητικό) ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο, που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές (Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές) και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008. Ειδικότερα εκδίδεται η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», η οποία απευθύνεται προς την Ελεγχόμενη εταιρεία και προς την 14

23 Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. (άρθρο 1, παρ. 1, της ΠΟΛ.1159/ ). Από τις διατάξεις του άρθρου 82 5 Ν.2238/1994, δεν προκύπτει σαφώς αν το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί και από άλλο Νόμιμο Ελεγκτή/ Γραφείο από αυτόν που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο. Με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΑ. ΔΗΜΕΣ ΕΞ , (παρ. 2, 3, 4) διευκρινίστηκαν τα εξής: Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, ως προϊόν εργασίας διασφάλισης, δεν αντίκειται προς τους κανόνες ανεξαρτησίας που ισχύουν για το ελεγκτικό επάγγελμα και πρέπει να υπογράφεται είτε από το Νόμιμο Ε- λεγκτή που υπογράφει την Έκθεση του ελέγχου, ο οποίος προβλέπεται από τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 2190/1920, ή από άλλο Νόμιμο Ελεγκτή, ο οποίος όμως υποχρεωτικά ανήκει στο ίδιο Ελεγκτικό Γραφείο με το Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την προαναφερθείσα Έκθεση. Διευκρινίζεται ότι όταν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 2190/1920, έχουν αναλάβει να τον εκτελέσουν από κοινού Νόμιμοι Ελεγκτές από δύο ξεχωριστά Ελεγκτικά Γραφεία, η διεξαγωγή της εργασίας για την έκδοση του φορολογικού Πιστοποιητικού διέπεται από όρους παρόμοιους με αυτούς του από κοινού εκτελούμενου ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του Νόμιμου Ελεγκτή και του Ελεγκτικού Γραφείου να εκτελέσουν το φορολογικό έλεγχο αυτοί, τεκμηριωμένα, αιτούνται προς την Ε.Λ.Τ.Ε για την αξιολόγηση της κατ εξαίρεσης αντικατάστασής τους από άλλο Νόμιμο Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3693/2008». Πηγή: Συνδυασμός άρθρων Χρ. Ιωάννου σε Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία φύλλο Κυριακή 13/11/2011 και Φορολογικά Πιστοποιητικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία του Λεωνίδα Κορρέ. τεύχος Νοεμβρίου 2011, περιοδικό ΛΟΓΙΣΤΗΣ. 15

24 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, oι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από την πολιτεία. Αντικείμενό τους είναι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ( Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.α. ) και των διάφορων οικονομικών οργανισμών. Για πρώτη φορά η επιχείρηση ελέγχεται στην τρίτη διαχειριστική χρήση. Στη χώρα μας το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( Σ.Ο.Ε.Λ. ), το οποίο ιδρύθηκε με το ΠΔ. 226/1992, εκτελεί έργο εξωτερικού ελέγχου. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αποτελείται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Επίκουρους Ορκωτούς Ελεγκτές, Δόκιμους Ορκωτούς Ελεγκτές και Ασκούμενους Ελεγκτές. Τα όργανα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι : Το Εποπτικό Συμβούλιο Η Γενική Συνέλευση Η Εκτελεστική Γραμματεία Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Επιστημονικό Συμβούλιο Κάποια από τα προσόντα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι η θεωρητική και επαγγελματική του κατάρτιση, η ικανότητα να εφαρμόζει ορθά τις γνώσεις του, το α- νεπίληπτο ήθος και η ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Στη χώρα μας σήμερα έχουν οργανωθεί και λειτουργούν περισσότερες από 30 ελεγκτικές εταιρίες. Πηγή: ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ: Ελληνικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και Επαγγελματική Δεοντολογία, Αθήνα 2004, και Περιοδικό Επιχείρηση Οκτώβριος 2011, ενότητα ΑΡΘΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Άρθρο του Κ. Πατατούκα, Ν. Παπάκη. 16

25 2.3.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Τα θετικά σημεία για τις Α.Ε. και ΕΠΕ που υπάγονται στο νέο καθεστώς φορολογικών ελέγχων έχουν ως εξής: Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης είναι οριστικό και δεν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς αυτό, με εξαίρεση ασυνήθιστες περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχει θέμα νέων στοιχείων για φορολογικά αντικείμενα. Συνεπώς οι εταιρείες μπορούν να προϋπολογίσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα τις ταμειακές τους ανάγκες σε εποχές που η εξασφάλιση ταμειακής ρευστότητας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διενεργείται έλεγχος φορολογικών αντικειμένων από τον ορκωτό ελεγκτή και μπορεί να υπάρξουν με βάση τα ευρήματα διορθώσεις σφαλμάτων, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα ανιχνεύονταν από το φορολογικό έλεγχο, προκαλώντας κατ ελάχιστον επιβολή πρόσθετων φόρων, οι οποίοι μπορούν να φθάσουν και στο 120% της κύριας οφειλής, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος καθυστερήσει αρκετά (στην πράξη κατά μέσο όρο το νωρίτερο που διενεργείται φορολογικός έλεγχος είναι στον τρίτο χρόνο μετά από δυο ανέλεγκτες χρήσεις). Αντιμετωπίζονται στη διάρκεια του ελέγχου συναλλαγές και φορολογικοί χειρισμοί που υπό άλλες συνθήκες είναι πιθανό να μην είχαν τεθεί υπόψη ειδικών και με τον τρόπο αυτό είτε επιβεβαιώνεται ο σωστός χειρισμός από έναν εμπειρογνώμονα είτε δίνεται στην εταιρεία η ευκαιρία να διορθώσει το όποιο λάθος αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει διαφορετική άποψη. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στα λογιστικά τμήματα των εταιρειών ό- σον αφορά το περιεχόμενο της κατάστασης λογιστικών αναμορφώσεων και την τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών. 17

26 Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ενδεχομένως ακολουθήσει φορολογικός έ- λεγχος λόγω υπαγωγής σε αυτόν με βάση μεθόδους ανάλυσης κινδύνου ή τυχαίου δείγματος, η εταιρεία και η οικονομική διεύθυνση θα τον αντιμετωπίσουν με βεβαιότητα, δεδομένου ότι θα έχει προηγηθεί ο έλεγχος του ορκωτού ελεγκτή για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Συνεπώς, αν σε έναν τέτοιο φορολογικό έλεγχο αμφισβητηθούν θέσεις και χειρισμοί που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο για το φορολογικό πιστοποιητικό, η εταιρεία θα έχει διαμορφώσει ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη άποψη, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμη και ισχυρή στη συζήτηση με τις φορολογικές αρχές και αποφασισμένη να επιδιώξει δικαστική προστασία σε τυχόν αυθαίρετα επιχειρήματα των φορολογικών αρχών. Εμπεδώνεται μια σχέση διαφάνειας και βεβαιότητας στις σχέσεις εταιρείας και φορολογικών αρχών. Σημεία προβληματισμού μειονεκτήματα Όπως κάθε νέος θεσμός έτσι και αυτός του φορολογικού πιστοποιητικού χρειάζεται να λειτουργήσει γρήγορα για να διευκρινισθούν ασαφή σημεία των σχετικών διατάξεών του, να συμπληρωθεί όπου χρειάζεται, αλλά και να τροποποιηθεί όπου διαφαίνονται ή παρουσιάζονται δυσλειτουργίες ώστε να συμβάλει στην μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος αλλά και να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα αναφέρω ενδεικτικά: Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που υπάγονται υποχρεωτικά σε έ- λεγχο ορκωτών ελεγκτών από διάταξη της νομοθεσίας πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπάγονται στο φορολογικό πιστοποιητικό. Πρέπει να εξετασθεί στην επόμενη διαχειριστική χρήση εφαρμογής του νέου καθεστώτος αν η στέρηση δυνατότητας επιλογής ορκωτού ελεγκτή για σκοπούς έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού (διαφορετικού από τον τακτικό ελεγκτή) είναι περιορισμός που δεν είναι συμβατός με βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. 18

27 Πρέπει να καταργηθεί η διάταξη για επανέλεγχο παραγωγικότητας των δαπανών όταν οι λογιστικές διαφορές είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων (άρθρο 5 παρ. 7 της Υπουργικής Απόφασης) διότι υπονομεύει τη λειτουργία του νέου θεσμού και αμφισβητεί με αυθαίρετο τρόπο την ποιότητα του ελεγκτικού έργου των ορκωτών ελεγκτών. Πρέπει να αντιμετωπισθεί για την πρώτη χρήση εφαρμογής του θεσμού η τυχόν άρνηση της εταιρείας να διορίσει ορκωτό ελεγκτή για σκοπούς φορολογικού πιστοποιητικού και οι επιπτώσεις στην οριστικοποίηση των φορολογικών της υποχρεώσεων και τη γρήγορη είσπραξη φόρων για το Δημόσιο, λόγω και της καθυστέρησης που θα υπάρξει μέχρι τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου. Ο θεσμός πρέπει να επεκταθεί και σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να ενταχθούν προαιρετικά, ώστε να μειωθεί στο μέλλον ο αριθμός των ανέλεγκτων υποθέσεων και να αφοσιωθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών σε στοχευμένους ελέγχους. Θα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία σε σχέση με τις εκπιπτόμενες δαπάνες και με την ευκαιρία της εξαγγελθείσης φορολογικής μεταρρύθμισης να τεθεί η αρχή ότι κάθε δαπάνη εκπίπτει αν γίνεται για τους σκοπούς της επιχείρησης, με εξαίρεση όσες ειδικά στο νόμο ή στην τακτικά επικαιροποιούμενη λίστα μη εκπιπτόμενων δαπανών αναφέρονται. Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης είναι οριστικό και δεν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς αυτό, με εξαίρεση ασυνήθιστες περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχει θέμα νέων στοιχείων για φορολογικά αντικείμενα. Συνεπώς οι εταιρείες μπορούν να προϋπολογίσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα τις ταμειακές τους ανάγκες σε εποχές που η εξασφάλιση ταμειακής ρευστότητας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διενεργείται έλεγχος φορολογικών αντικειμένων από τον ορκωτό ελεγκτή και μπορεί να υπάρξουν με βάση τα ευρήματα διορθώσεις σφαλμάτων, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα ανιχνεύονταν από το φορολογικό έλεγχο, προκαλώντας κατ ελάχιστο επιβολή πρόσθετων φόρων, οι οποίοι μπορούν 19

28 να φθάσουν και στο 120% της κύριας οφειλής, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος καθυστερήσει αρκετά (στην πράξη κατά μέσο όρο το νωρίτερο που διενεργείται φορολογικός έλεγχος είναι στον τρίτο χρόνο μετά από δυο ανέλεγκτες χρήσεις). Αντιμετωπίζονται στη διάρκεια του ελέγχου συναλλαγές και φορολογικοί χειρισμοί που υπό άλλες συνθήκες είναι πιθανό να μην είχαν τεθεί υπόψη ειδικών και με τον τρόπο αυτό είτε επιβεβαιώνεται ο σωστός χειρισμός από έναν εμπειρογνώμονα είτε δίνεται στην εταιρεία η ευκαιρία να διορθώσει το όποιο λάθος αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει διαφορετική άποψη. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στα λογιστικά τμήματα των εταιρειών ό- σον αφορά το περιεχόμενο της κατάστασης λογιστικών αναμορφώσεων και την τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ενδεχομένως ακολουθήσει φορολογικός έ- λεγχος λόγω υπαγωγής σε αυτόν με βάση μεθόδους ανάλυσης κινδύνου ή τυχαίου δείγματος, η εταιρεία και η οικονομική διεύθυνση θα τον αντιμετωπίσουν με βεβαιότητα, δεδομένου ότι θα έχει προηγηθεί ο έλεγχος του ορκωτού ελεγκτή για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Συνεπώς, αν σε έναν τέτοιο φορολογικό έλεγχο αμφισβητηθούν θέσεις και χειρισμοί που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο για το φορολογικό πιστοποιητικό, η εταιρεία θα έχει διαμορφώσει ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη άποψη, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμη και ισχυρή στη συζήτηση με τις φορολογικές αρχές και αποφασισμένη να επιδιώξει δικαστική προστασία σε τυχόν αυθαίρετα επιχειρήματα των φορολογικών αρχών. Εμπεδώνεται μια σχέση διαφάνειας και βεβαιότητας στις σχέσεις εταιρείας και φορολογικών αρχών. Πηγή: Συνδυασμός άρθρων και (Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό) /. 20

29 2.4 ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Το Φορολογικό Πιστοποιητικό: Μια νέα διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ ΕΞ , (παρ. 1) διευκρινίστηκε ότι : «Το Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, αφορά τις Α. Ε. και Ε. Π. Ε. των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.» Οι υπόχρεες εταιρείες υπάγονται στις διαδικασίες της ΠΟΛ 1159/2011 για ισολογισμούς που κλείνουν από 30/6/2011 και μετά. Από τις διατάξεις του Ν. 2190/1955, προκύπτει ότι οι ΑΕ και Ε.Π.Ε. ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές όταν σε δυο συνεχόμενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δυο (2)από τα τρία (3) παρακάτω κριτήρια: Σύνολο Ενεργητικού > 2,5 εκ. Καθαρός Κύκλος Εργασιών > 5 εκ. Μέσος Όρος Προσωπικού > 50 άτομα Τα νέα αυτά κριτήρια ισχύουν για τον πρώτο, μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3604/2007, ισολογισμό, δηλαδή για τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ή της 30ης Ιουνίου 2008 και εφεξής. Επομένως, υπάγονται υποχρεωτικά στον έλεγχο του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920 όσες εταιρείες, για δύο συνεχόμενες χρήσεις, υ- περβαίνουν τα δύο εκ των τριών κριτηρίων που αναφέρονται παραπάνω. Σε ότι αφορά τις προηγούμενες χρήσεις (πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3604/2007) ισχύουν τα παλαιότερα κριτήρια: (α) σύνολο ισολογισμού ,00 ευρώ, (β) καθαρός κύκλος εργασιών ,00 ευρώ, (γ) μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης 50 άτομα. Σε ότι αφορά την ισχύ των κριτηρίων αυτών, τα παλαιά όρια ισχύουν για την χρήση που έληγε 31/12/2006 ή 30/06/2007 ενώ τα νέα για την χρήση που έληγε 31/12/2007 ή 30/06/

30 Από τα ανωτέρω προκύπτει πως υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920 οι εταιρείες οι οποίες για δύο συνεχόμενες χρήσεις υπολείπονται σε δύο από τα τρία κριτήρια. Δηλαδή, οι εταιρείες οι οποίες κατά την χρήση που έληγε στις 31/12/2006 ή 30/06/2007 δεν υπερέβαιναν τα παλαιά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 του Κ.Ν.2190/1920 και οι εταιρείες οι οποίες κατά την χρήση που έληγε στις 31/12/2007 ή 30/06/2008 δεν υπερβαίνουν τα νέα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 του Κ.Ν.2190/1920, ελέγχονται από οικονομολόγους μη ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Επιπλέον υπό προϋποθέσεις, έλεγχος γίνεται σε υποκαταστήματα αλλοδαπών, τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών από τους Νόμιμους Ελεγκτές / Γραφεία. Υποχρεωτικά χρησιμοποιούν ορκωτούς ελεγκτές : 1. Οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές, οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι ε- ταιρίες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, οι εταιρίες χρηματοδοτικών μισθώσεων 2. Οι ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισαγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και αυτές που το μετοχικό κεφάλαιο, εν όλο ή εν μέρει, έχει α- ναληφθεί με δημόσια εγγραφή 3. Οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - E.Π.E.Y 4. Οι χρηματιστηριακές A.X.E. 5. Οι ανώνυμες ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρίες 6. Οι εταιρίες υδρεύσεως και αποχετεύσεως 7. H Kτηματική Εταιρία του Δημοσίου 8. Οι ανώνυμες εταιρίες που υποχρεούνται να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι συνδεμένες με αυτές επιχειρήσεις 9. Σε κάθε περίπτωση ίδρυσης ΑΕ με κεφάλαιο πάνω από ευρώ 10. Οι Α. Ε. και οι Ε. Π. Ε. που έχουν τις δύο από τις τρεις προϋποθέσεις που α- ναφέραμε παραπάνω. Πηγή: Συνδυασμός άρθρων Ευάγγελου Αργ. Ρήγα 12/2011 Φορολογικός & Εργατικός Οδηγός, Tax Alert της Ernst & Young Ελλάδος Οκτώβριος 2011 και 22

31 2.5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Για τις περιπτώσεις που μία Ανώνυμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό της έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και κατά συνέπεια για τον έλεγχο της φορολογικής της συμμόρφωσης, ελέγχεται άμεσα από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (άρθρο 10, παρ. 4 της ΠΟΛ. 1159/ ), ενώ η παράλειψη εκ μέρους του Δ.Σ. για σύγκληση έκτακτης ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτών, τα μέλη του Δ.Σ. πέραν των άλλων ευθυνών που έχουν, ευθύνονται και με βάση τις διατάξεις του άρθ. 57 του K.N. 2190/20 δηλαδή με χρηματικό πρόστιμο 880 ευρώ και ποινή φυλάκισης. Πηγή: Άρθρο από (Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό) 2.6 ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης υπάγονται στις διαδικασίες αυτής της απόφασης για τους ισολογισμούς που κλείνουν από και μετά (άρθρο 11, παρ. 1, της ΠΟΛ. 1159/ ). Επίσης στο άρθρο 11, παρ. 2 της ΠΟΛ. 1159/ , ορίζεται ότι : «Η παρούσα θα έχει εφαρμογή μετά την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης της ΕΛΤΕ που θα εντάσσει το ελεγκτικό πρότυπο 3000 «Εργασίες Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» ως το πρότυπο που θα εφαρμόζεται για τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από τους Νόμιμους Ελεγκτές». Ήδη στο Φ.Ε.Κ. (τ. β ) Αρ. φύλλου 2409 της 1/11/2011, δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθ /1362/ , «Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την 23

32 έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων», του Υπ. Οικονομικών με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής: I Πέραν των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3693/2008 και των διατάξεων της κανονιστικής πράξης υπ αριθ. 005/2010 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων («Ε.Λ.Τ.Ε.»). «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως υποχρεωτικών ελέγχων», για τους σκοπούς των νόμων αυτών και κάθε νομοθετικής ρύθμισης που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και κάθε ελεγκτική εργασία που α- ναλαμβάνεται και διενεργείται για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. ΠΟΛ. 1159/ (ΦΕΚ Β 1657) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του Ν. 3693/2008. II Ως προς τους υποχρεωτικούς ελέγχους της παραγράφου 1 της παρούσας εφαρμόζεται το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Άμεση ήταν η κινητοποίηση του επιχειρηματικού χώρου όπως μας παρουσιάζεται στον παρακάτω πινάκα καθώς, φορολογικά πιστοποιητικά για ισάριθμες ε- πιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών 193 δισ. ευρώ ζητήθηκαν και δόθηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές, που υποχρεωτικά διαθέτουν, την έκδοση «φορολογικού πιστοποιητικού» (συμμόρφωση της τάξεως του 93,5%). Οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να εμφανίσουν αυξημένα έσοδα και να πληρώσουν περισσότερους φόρους. Όπως πρόσφατα απέδειξε ο καθηγητής Απόστολος Ρεφενές, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Προτύπων, με 24

33 την οικονομία σε ύφεση και με τετραπλασιασμό των ζημιών, οι επιχειρήσεις εμφάνισαν το 2011 αύξηση τζίρου κατά 1,8%! Έτσι, ο φόρος εισοδήματος των εταιρειών αυτών μειώθηκε μόνον κατά 31% και ο φόρος χαρτοσήμου αυξήθηκε κατά 27%. Ο κ. Ρεφενές επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι άκρως ικανοποιητικό και ενθαρρυντικό από εκείνο που πετύχαιναν τα προηγούμενα χρόνια οι παραδοσιακοί έ- λεγχοι της εφορίας, καθώς ο νέος θεσμός επέφερε διεύρυνση της φορολογικής βάσης κατά περίπου 3,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό της τάξης του 1,8% του ΑΕΠ. Το τεκμαρτό δε φορολογικό όφελος κυμαίνεται μεταξύ 0,4% και 0,5% του ΑΕΠ και παρουσίασε απόδοση τριπλάσια σε σχέση με την προσδοκώμενη όταν εφαρμόστηκε το μέτρο. Η αναποτελεσματικότητα της εφορίας συνδέεται στενά με την περιπλοκότητα των διατάξεων και τον «αυταρχισμό» του συστήματος. Το μυστικό πίσω από το νεότευκτο «πιστοποιητικό» είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να καταστρέψουν τα λογιστικά τους στοιχεία ύστερα από 18 μήνες, εφόσον δεν δεχτούν στο διάστημα αυτό νέο έλεγχο από την εφορία. Μέχρι τώρα οι εταιρείες παραμένουν «όμηροι» κάποιου ελέγχου για μια δεκαετία. Πηγή: Συνδυασμός άρθρων HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Φορολογικό Πιστοποιητικό, Αθήνα 2011, άρθρο 9/12/2012, άρθρο 22/01/2013 και Ε.Λ.Τ.Ε. 25

34 Μεταβολή Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) 206,400,000, ,200,000, % Εταιρικός Δανεισμός 120,126,000, ,244,000, % Σύνολο επιχειρήσεων (υπόχρεες) 4,468 4,468 Ακαθάριστα Έσοδα 193,015,541, ,621,769, % Αποτελέσματα προ φόρων -5,157,058,680-1,260,980, % Φόρος Εισοδήματος (δηλώθηκε) 1,233,495,506 1,805,522, % ΦΠΑ (δηλώθηκε) 5,672,380,232 5,724,335, % Τέλη χαρτοσήμου (πληρώθηκε) 71,554,141 56,288, % Λογιστικές διαφορές 8,030,811,358 4,652,925,472 3,377,885,8 86 Πίνακας 2.7: Σύγκριση Κύριων Ευρημάτων. Πηγή: Ε.Λ.Τ.Ε 1. Με ύφεση 7.1% ο τζίρος αυξάνει κατά 1.8% 2. Οι ζημιές υπέρ τετραπλασιάζονται 409% 3. Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά 14.6% 4. Ο φόρος χαρτοσήμου αυξάνεται κατά 27% 5. Διευρύνεται η φορολογική βάση κατά 3.4 δις ή 1.8% του ΑΕΠ 26

35 Ποσό ( ) ΑΕΠ (%) Πρόσθετες Λογιστικές αναμορφώσεις 3,377,885, % Τεκμαρτό φορολογικό όφελος (20%) 675,577, % Τεκμαρτό Φορολογικό όφελος (26%) 878,250, % Πίνακας 2.8: Σύγκριση Κύριων Ευρημάτων. Πηγή: Ε.Λ.Τ.Ε 6. παράγεται τεκμαρτό φορολογικό όφελος μεταξύ 0.4% και 0.5% του ΑΕΠ Ακαθάριστα Έσοδα 193,015,541, ,621,769,138 Λογιστικές διαφορές 8,030,811,358 4,652,925,472 επαύξηση φορολογητέας ύλης 3,377,885,886 ως ποσοστό του τζίρου 1.75% Πίνακας 2.9: Σύγκριση Κύριων Ευρημάτων. Πηγή: Ε.Λ.Τ.Ε 7. Η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων υπέρ-τριπλασιάζεται 2.00% 1.50% 1.00% Πρόσθετες Αναμορφώσεις (% τζίρου) 0.50% 0.00% ΟΕΛ Benchmark Πίνακας 2.10: Σύγκριση τιμών. 27

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Το Φορολογικό Πιστοποιητικό: Μια νέα διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) υπενθυμίζει και διευκρινίζει προς τα εποπτευόμενα από αυτή νομικά και φυσικά πρόσωπα σχετικά με το διορισμό των νομίμων ελεγκτών και την έγκριση των αμοιβών τους, έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ενόψει των επικείμενων Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών τα ακόλουθα δύο θέματα: Α. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα αρμόδια όργανα των υπό ελέγχων οντοτήτων στις Γενικές Συνελεύσεις τους θα πρέπει να διορίσουν νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 226/1992 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, μετά τη Γενική Συνέλευση για το διορισμό ελεγκτή / ελεγκτικού γραφείου και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αυτή, η ελεγχόμενη οντότητα θα πρέπει να ειδοποιήσει τον οικείο νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για την εκλογή του. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τον διορισμό, εφόσον δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Στην περίπτωση που επιλεγεί ελεγκτικό γραφείο για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου και εφόσον το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιηθεί τον διορισμό του, το τελευταίο οφείλει μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο οντότητα και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ το όνομα του νόμιμου ελεγκτή και του 28

37 αναπληρωματικού του, στους οποίους έχει αναθέσει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι, στην περίπτωση επιλογής ελεγκτικού γραφείου για την διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης αναγράφεται μόνο το όνομα του ελεγκτικού γραφείου που έχει επιλεγεί. Το ελεγκτικό γραφείο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίσει τον νόμιμο ελεγκτή που θα αναλάβει για λογαριασμό του τον έλεγχο. Στην περίπτωση που στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται και τα ονόματα του νόμιμου ελεγκτή και του αναπληρωματικού του, κάθε τυχόν αλλαγή των προσώπων αυτών, απαιτεί τη λήψη απόφασης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ελεγχόμενης οντότητας και έ- γκριση από την ΕΛΤΕ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3693/2008. Περιπτώσεις όπως αυτές, στις οποίες τα ονόματα των νομίμων ελεγκτών που έ- χουν καταγραφεί στα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων δεν ανήκουν πλέον στο ελεγκτικό γραφείο που είχε διορισθεί, θα έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τόσο της ελεγχόμενης οντότητας όσο και του ελεγκτικού γραφείου και των νομίμων ελεγκτών. Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Οι αμοιβές για τον τακτικό έλεγχο και για το φορολογικό πιστοποιητικό είναι διακριτές, καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών ενώ θα πρέπει να συμφωνηθούν με την ανάθεση και να ο- ρίζονται στην επιστολή αποδοχής του ελέγχου. Η μεταγενέστερη διαφωνία για τις αμοιβές ελέγχου, δεν θεωρείται από την ΕΛΤΕ βάσιμος και σπουδαίος λόγος, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, για την αλλαγή ελεγκτών εν μέσω της διαχειριστικής χρήσης του ελέγχου ή και μετά και η ΕΛΤΕ δεν θα εγκρίνει αιτήματα αλλαγής ελεγκτών για το λόγο αυτό. Πηγή: και (Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό) 29

38 3.2 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Υπεύθυνες για τη σύνταξη και την ορθότητα όλων των φορολογικών εγγράφων των ελεγχόμενων εταιρειών είναι οι διοικήσεις τους. Όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρείας, υπογράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει. (άρθρο 2, της ΠΟΛ. 1159/ ) Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται: είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών, είτε το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα. Τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας καταχωρούνται από και μετά αναλυτικά σε λογαριασμούς τάξεως, είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα. Αν διαπιστωθεί μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και άλλες δαπάνες εκτός των ανωτέρω που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, τότε η καταχώρησή τους σε λογαριασμούς τάξης μπορεί να γίνει με τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Ειδικά για τις εταιρείες που η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέχρι και είναι υποχρεωτικά ελεγκτέες, δεν υποχρεούνται στην καταχώρηση σε λογαριασμούς τάξης, ως ανωτέρω, αλλά αντί αυτού παράγουν αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των δαπανών αυτών, που διαφυλάττουν οι ίδιες και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο. 30

39 Όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρείας υπογράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2525/1997, όπως ισχύει. Από τις σχετικές διατάξεις γίνεται σαφές ότι είναι πιθανόν να απαιτηθεί αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του λογιστηρίου της εταιρείας ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι φορολογικές αναμορφώσεις με τρόπο που θα καθιστούν εφικτό τον έλεγχο για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικό. Πηγή: Tax Alert της Ernst & Young, Οκτώβριος ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΑΣΗ. Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα (άρθρο 2, της ΠΟΛ. 1159/ ). Μέχρι τώρα, οι φορολογικές αναμορφώσεις γίνονταν «εξωλογιστικά», στο τέλος της Χρήσης και από την χρήση 2010, αναλύονται στην «Κατάσταση φορολογικής α- ναμόρφωσης». Η προβλεπόμενη υποχρέωση καταχώρησης των φορολογικών αναμορφώσεων στα τηρούμενα βιβλία, το αργότερο σε μηνιαία βάση, εισάγεται για πρώτη φορά και με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ ΕΞ , (παρ. 7) διευκρινίστηκαν τα εξής: «Τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, καταχωρούνται από και μετά αναλυτικά σε λογαριασμούς τάξεως, είτε άμεσα από τους καταχω- 31

40 ρητές των εγγράφων ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγράφων κάθε μήνα. Σε περίπτωση που ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο να διαπιστώσει μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και άλλες δαπάνες εκτός των ανωτέρω που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, τότε η καταχώρησή τους σε λογαριασμούς τάξης μπορεί να γίνει με τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Για όσες εταιρείες η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέχρι και είναι υποχρεωτικά ελεγκτέες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), δεν υποχρεούνται στην καταχώρηση σε λογαριασμούς τάξης, ως ανωτέρω, αλλά αντί αυτού παράγουν αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των δαπανών αυτών, το οποίο διαφυλάττουν οι ίδιες και ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο». Πηγή: του Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3.4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Εφόσον από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και των Ελεγκτικών Γραφείων εντοπίστηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας, στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, περιλαμβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή-φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση, εφαρμοζόμενων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 3943/2011. (Σημ.: Στο άρθρο αυτό ορίζεται το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις προσώπων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 32

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜA Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα