ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 27/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 27/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 27/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τίτλος: ιαχείριση απορριµµάτων του ήµου Θερµαϊκού Αριθµός Μελέτης: 25/2015 Προϋπολογισµός: ,88 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,88 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τιµολόγιο 3. Προϋπολογισµός 4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιαχείριση απορριµµάτων του ήµου Θερµαϊκού ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθµός Μελέτης: 25/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το αντικείµενο εργασίας του Αναδόχου περιλαµβάνει γενικά υπηρεσίες διαχείρισης απορριµµάτων στο ήµο Θερµαϊκού, και συγκεκριµένα στις Κ Περαίας, Κ Επανοµής, Κ Μηχανιώνας, ΤΚ Ν. Επιβατών, στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές αυτών καθώς και σε οικισµούς τους αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων του ήµου Θερµαϊκού. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την αποκοµιδή απορριµµάτων και διάθεση τους στον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας και την µεταφορά τους στο XYTA Μαυροράχης. Επίσης περιλαµβάνεται και η εργασία αποκοµιδής και µεταφοράς υπολειµµάτων θνησιµαίων ζώων και πτηνών. Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι κατοικηµένες και µη περιοχές, τα οικοδοµικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι που είναι αποθηκευµένα απορρίµµατα εντός ή εκτός των τυποποιηµένων κάδων απορριµµάτων που έχουν τοποθετηθεί. Ακόµη ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιεί την αποκοµιδή των απορριµµάτων στις θέσεις που θα υποδειχθούν και τοποθετηθούν από τον ήµο κάδοι απορριµµάτων είτε από οποιαδήποτε άλλα σηµεία θα του υποδείξει η ηµοτική αρχή που η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ,67 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α ,21 ΕΥΡΩ ήτοι ,88 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ του εγκεκριµένου προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2015 µε ποσό ,81 και τους αντίστοιχους κωδικούς των µελλοντικών προϋπολογισµών εξόδων οικονοµικού έτους 2016 µε ποσό ,44 και οικονοµικού έτους 2017 µε ποσό ,63 Οι κωδικοί αριθµοί CPV είναι (Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων) και (Υπηρεσίες µεταφοράς απορριµµάτων). Η διάρκεια του έργου διαχείρισης απορριµµάτων του ήµου Θερµαϊκού ορίζεται για χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών (από την υπογραφή της σύµβασης). Επισηµαίνουµε ότι ο ήµος Θερµαϊκού δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει όλες τις αναγραφόµενες υπηρεσίες του προϋπολογισµού. Επίσης ο ήµος Θερµαϊκού δύναται να διακόψει ή να περιορίσει τις υπηρεσίες αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και θνησιµαίων ανά πάσα ώρα και στιγµή αν η ιοίκησή του και οι αρµόδιες Υπηρεσίες του διαπιστώσουν πως µπορεί πλέον να υλοποιήσει εν όλω ή εν µέρη τις συγκεκριµένες υπηρεσίες µε ιδία µέσα και προσωπικό. Σε αυτήν την περίπτωση ο ήµος Θερµαϊκού οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως δύο (2) µήνες πριν την διακοπή ή τον περιορισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών τον Ανάδοχο. Η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη ιακήρυξη, Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 2

3 Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των εργασιών. Περαία 26/03/2015 Οι Συντάξαντες Περαία 26/03/2015 Θεωρήθηκε Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Τριαντάφυλλος Τσουρούς ΠΕ/ Μηχανολόγων Μηχανικών Ανδρέας ουφεξής ΠΕ/ Πολιτικών Μηχανικών Γεώργιος Χασάπης ΠΕ/Ε Μηχανολόγων Μηχανικών Περαία 27/03/2015 Εγκρίνεται από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους Καθαριότητας Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας Νικόλαος Γιάκης 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιαχείριση απορριµµάτων του ήµου Θερµαϊκού ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθµός Μελέτης: 25/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α1. Αποκοµιδή στερεών οικιακών µη επικινδύνων αποβλήτων 24 Μήνες Α2. Μεταφορά απορριµατοκιβωτίων από το ΣΜΑ Νέας Μηχανιώνας στον Χυτά Μαυροράχης 360 ροµολόγια Α.3 Αποκοµιδή και µεταφορά θνησιµαίων ζώων και πτηνών 10 ροµολόγια ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΘΝΗΣΙΜΑΙΩΝ Η παροχή της υπηρεσίας που αναλύεται στο παρόν άρθρο περιλαµβάνει την αποκοµιδή των απορριµµάτων του ήµου Θερµαϊκού, τη διάθεση τους στον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας και τη µεταφορά τους στο XYTA Μαυροράχης και την αποκοµιδή και µεταφορά των θνησιµαίων (νεκρά ζώα και πτηνά). 1. Το κόστος κίνησης υπολογίζεται για απορριµµατοφόρο χωρητικότητας m 3 το οποίο είναι επανδρωµένο µε πλήρωµα 3 ατόµων (1 οδηγός και 2 βοηθοί). Τα κόστη τα οποία συνδέονται µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων αναλύονται ως εξής: Κόστος καυσίµου θεωρείται ίσο µε 1,20 /lt Κατανάλωση καυσίµου ίση µε 0,78 lt/km Κόστος που προέρχεται από φυσιολογικές φθορές λόγω κίνησης και προγραµµατισµένη συντήρηση (αλλαγή λαδιών, φίλτρων, φθορά ελαστικών, αποκατάσταση βλαβών) ίσο µε 0,30 /km Κόστος εργατοώρας οδηγού που συµπεριλαµβάνει ηµεροµίσθιο 8ωρης απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων αργιών, Σαββάτου, επιδοµάτων, αδειών, κόστος ασφάλισης εργαζόµενου και κόστος ασφάλισης εργοδότη ίσο µε: 14,8 /hr Κόστος εργατοώρας βοηθού που συµπεριλαµβάνει ηµεροµίσθιο 8ωρης απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων αργιών, Σαββάτου, επιδοµάτων, αδειών, κόστος ασφάλισης εργαζόµενου και κόστος ασφάλισης εργοδότη ίσο µε: 13,2 /hr 4

5 Αποσβέσεις απαιτούµενου εξοπλισµού για ένα έτος. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις των πέντε (5) απορριµµατοφόρων που θα χρησιµοποιηθούν κατά τα την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και των δύο (2) εφεδρικών απορριµµατοφόρων που δύναται να χρησιµοποιηθούν. Μονάδα µέτρησης : 1 µήνας. Τιµή µονάδας : ,00 ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 2. Το κόστος κίνησης υπολογίζεται για όχηµα-φορτηγό τύπου γάντζου ρυµουλκό µετά ρυµουλκούµενου 380hp το οποίο είναι επανδρωµένο µε πλήρωµα 2 ατόµων (1 οδηγός και 1 συνοδηγός). Τα κόστη τα οποία συνδέονται µε την µεταφορά των απορριµµάτων αναλύονται ως εξής: Κόστος καυσίµου θεωρείται ίσο µε 1,20 /lt Κατανάλωση καυσίµου ίση µε 0,98 lt/km Κόστος που προέρχεται από φυσιολογικές φθορές λόγω κίνησης και προγραµµατισµένη συντήρηση (αλλαγή λαδιών, φίλτρων, φθορά ελαστικών, αποκατάσταση βλαβών) ίσο µε 0,30 /km Κόστος εργατοώρας οδηγού που συµπεριλαµβάνει ηµεροµίσθιο 8ωρης απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων αργιών, Σαββάτου, επιδοµάτων, αδειών, κόστος ασφάλισης εργαζόµενου και κόστος ασφάλισης εργοδότη ίσο µε: 14,8 /hr Κόστος εργατοώρας συνοδηγού που συµπεριλαµβάνει ηµεροµίσθιο 8ωρης απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων αργιών, Σαββάτου, επιδοµάτων, αδειών, κόστος ασφάλισης εργαζόµενου και κόστος ασφάλισης εργοδότη ίσο µε: 13,2 /hr Αποσβέσεις απαιτούµενου εξοπλισµού για ένα έτος. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις του ενός (1) οχήµατος-φορτηγού τύπου γάντζου ρυµουλκό µετά ρυµουλκούµενου και των δύο (2) ανοικτών ή κλειστών απορριµµατοδεκτών containers χωρητικότητας τουλάχιστον 30 κυβικών µέτρων που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και των δύο (2) εφεδρικών ανοικτών ή κλειστών απορριµµατοδεκτών containers χωρητικότητας τουλάχιστον 30 κυβικών µέτρων που δύναται να χρησιµοποιηθούν. Μονάδα µέτρησης : 1 ροµολόγιο. Τιµή µονάδας : 250,00 ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 3. Το κόστος κίνησης υπολογίζεται για ειδικό όχηµα το οποία θα χρησιµοποιηθεί για την αποκοµιδή και µεταφορά των θνησιµαίων (νεκρά ζώα). 5

6 Τα κόστη τα οποία συνδέονται µε την αποκοµιδή και µεταφορά των θνησιµαίων αναλύονται ως εξής: Ηµεροµίσθιο βοηθού (8 ώρες) µη συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων εισφορών, 40,00 ευρώ. Ηµεροµίσθιο οδηγού (8 ώρες) µη συµπεριλαµβανοµένου των διαφόρων εισφορών, 30,00 ευρώ. Χιλιόµετρα που απαιτείται να διανυθούν κατά Μ. Ο. για την περισυλλογή του κάθε θνησιµαίου 50. Ετήσιο κόστος απόσβεσης οχήµατος 4.000,00 ευρώ. Κόστος κατανάλωσης καυσίµου, ανά χιλιόµετρο εργασίας 0,40 ευρώ Κόστος συντήρησης οχήµατος 3.000,00 ευρώ ανά έτος Κόστος τελών κυκλοφορίας 550,00 ευρώ ανά έτος Κόστος ασφαλίστρων 650,00 ευρώ ανά έτος Μονάδα µέτρησης : 1 ροµολόγιο. Τιµή µονάδας : 112,47 ΕΚΑΤΟΝ Ω ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ΆΡΘΡΟ 2 ο ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α Στα παραπάνω κόστη προστίθενται και το κόστος για την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών που περιλαµβάνει ένα άτοµο το οποίο θα συντονίζει και θα επιβλέπει την εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης, προϋπολογίζονται επιπλέον κόστη διοίκησης των υπηρεσιών που περιλαµβάνουν: 6

7 Λογιστική Γραµµατειακή Υποστήριξη ιαχείριση ανθρωπίνων πόρων Γιατρό εργασίας ιαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων Εγκαταστάσεις στάθµευσης οχηµάτων Πλύση οχηµάτων Αναλώσιµα (ΜΑΠ, σκούπες καθαρισµού κ.λ.π.) Το κόστος εποπτείας για την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών προϋπολογίζεται ,00 ετησίως. Τα κόστη διοίκησης των παραπάνω εργασιών προϋπολογίζονται στο ποσό των ,00 ετησίως. Περαία 26/03/2015 Οι Συντάξαντες Περαία 26/03/2015 Θεωρήθηκε Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Τριαντάφυλλος Τσουρούς ΠΕ/ Μηχανολόγων Μηχανικών Ανδρέας ουφεξής ΠΕ/ Πολιτικών Μηχανικών Γεώργιος Χασάπης ΠΕ/Ε Μηχανολόγων Μηχανικών Περαία 27/03/2015 Εγκρίνεται από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους Καθαριότητας Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας Νικόλαος Γιάκης 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιαχείριση απορριµµάτων του ήµου Θερµαϊκού ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθµός Μελέτης: 25/ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενδεικτικός Προϋπολογισµός σε Ευρώ ( ) ΟΜΑ Α Α Α/Α Εργασίες Μ.Μέτρ Ποσ. Τιµ. Μονάδας απάνη Αποκοµιδή στερεών 1. οικιακών µη επικινδύνων Μήνας , ,00 αποβλήτων 2. Αποκοµιδή θνησιµαίων ροµολόγιο , ,67 Σύνολο ,67 ΦΠΑ 13% ,21 Γενικό Σύνολο ,88 ΟΜΑ Α Β Α/Α Εργασίες Μ.Μέτρ Ποσ. Τιµή Μονάδας απάνη Φόρτωση και µεταφορά 1 ροµολόγια ,00 των απορριµατοκιβωτίων ,00 2 Εποπτεία Υπηρεσία Κατ αποκοπή , ,00 3 Κόστος ιοίκησης Υπηρεσία Κατ αποκοπή , ,00 Σύνολο ,00 ΦΠΑ 23% ,00 Γενικό Σύνολο ,00 8

9 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Φ.Π.Α. 13% & 23% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 Α , , ,88 2 Β , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,88 Περαία 26/03/2015 Οι Συντάξαντες Περαία 26/03/2015 Θεωρήθηκε Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Τριαντάφυλλος Τσουρούς ΠΕ/ Μηχανολόγων Μηχανικών Ανδρέας ουφεξής ΠΕ/ Πολιτικών Μηχανικών Γεώργιος Χασάπης ΠΕ/Ε Μηχανολόγων Μηχανικών Περαία 27/03/2015 Εγκρίνεται από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους Καθαριότητας Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας Νικόλαος Γιάκης 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιαχείριση απορριµµάτων του ήµου Θερµαϊκού ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθµός Μελέτης: 25/ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1) Αντικείµενο εργασιών Το αντικείµενο εργασίας του Αναδόχου περιλαµβάνει γενικά υπηρεσίες διαχείρισης απορριµµάτων στον ήµο Θερµαϊκού. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την αποκοµιδή απορριµµάτων (στους χώρους που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση) και διάθεσής τους στον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας και την µεταφορά τους στο XYTA Μαυροράχης. Επίσης περιλαµβάνεται και η εργασία αποκοµιδής και µεταφοράς υπολειµµάτων θνησιµαίων ζώων και πτηνών. Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι κατοικηµένες και µη περιοχές, τα οικοδοµικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι που είναι αποθηκευµένα απορρίµµατα εντός ή εκτός των τυποποιηµένων κάδων απορριµµάτων που έχουν τοποθετηθεί. Ακόµη ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιεί την αποκοµιδή των απορριµµάτων στις θέσεις που θα υποδειχθούν και τοποθετηθούν από τον ήµο κάδοι απορριµµάτων είτε από οποιαδήποτε άλλα σηµεία θα του υποδείξει η ηµοτική αρχή που η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιεί την αποκοµιδή των απορριµµάτων στις Λαϊκές Αγορές της ηµοτικής Ενότητας Θερµαϊκού, στις ακόλουθες ηµέρες: 1. ευτέρα: Περαία 2. Τετάρτη: Επανοµή 3. Πέµπτη: Μηχανιώνα 4. Παρασκευή: Νέοι Επιβάτες Οι παραπάνω ηµέρες δύναται να τροποποιηθούν χωρίς διαφοροποίηση του Συµβατικού Αντικειµένου. (2) Τρόπος Εκτέλεσης Η συχνότητα αποκοµιδής των απορριµµάτων θα εκτελείται µέχρι τη λήξη της σύµβασης όπως ορίζεται παρακάτω:.κ. Μηχανιώνας αποκοµιδή από 01/11 έως και 30/04 πέντε (5) φορές την εβδοµάδα και από 01/05 έως και 31/10 έξι (6) φορές την εβδοµάδα (1 απορριµµατοφόρο)..κ Επανοµής αποκοµιδή από 01/11 έως και 30/04 πέντε (5) φορές την εβδοµάδα και από 01/05 έως και 31/10 έξι (6) φορές την εβδοµάδα (1 τακτικό απορριµµατοφόρο + 1 εφεδρικό)..κ Άνω και Κάτω Περαίας αποκοµιδή από 01/11 έως και 30/04 πέντε (5) φορές την εβδοµάδα και από 01/05 έως και 31/10 έξι (6) φορές την εβδοµάδα (2 απορριµµατοφόρα). Τ.Κ Νέων Επιβατών αποκοµιδή από 01/11 έως και 30/04 πέντε (5) φορές την εβδοµάδα και από 01/05 έως και 31/10 έξι (6) φορές την εβδοµάδα (1 απορριµµατοφόρο). 10

11 Η παραπάνω περιγραφόµενη κίνηση των απορριµµατοφόρων µπορεί να διαφοροποιηθεί εάν κριθεί σκόπιµο από την Υπηρεσία για την καλύτερη εκτέλεση των παρεχόµενων Υπηρεσιών, δηλαδή του Έργου Αποκοµιδής Απορριµµάτων. Ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της απογραφής που διενήργησε η ΕΣΥΕ το Ο πληθυσµός ανά δηµοτική ενότητα και τοπικό διαµέρισµα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Έδρα: Περαία) ηµοτική Ενότητα ηµοτικό ιαµέρισµα Πληθυσµός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗ ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΕΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Υπολογίζοντας µοναδιαία ποσότητα παραγωγής ανά κάτοικο ανά ηµέρα ίση µε 1,00 kg/κάτοικο/ηµέρα για τους χειµερινούς µήνες και προσαύξηση 30% (1,30 kg/κάτοικο/ηµέρα) τους θερινούς µήνες ο µέσος όρος των ποσοτήτων παραγόµενων στερεών αποβλήτων που προκύπτουν φαίνονται παρακάτω: ηµοτικό ιαµέρισµα Πληθυσµός Μέση ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων το χειµώνα (τόνοι) ήµος Θερµαϊκού Μέση ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων το καλοκαίρι (τόνοι) Μέσος όρος ηµερήσιας παραγωγής απορριµµάτων (τόνοι) Εβδοµαδιαία παραγωγή απορριµµάτ ων (τόνοι) Ετήσια Παραγωγή Απορριµµάτων (τόνοι) Επανοµή ,97 11,66 10,31 72, ,84 Νέοι Επιβάτες ,98 7,77 6,87 48, ,68 Περαία ,32 23,81 21,06 147, ,84 Νέα Μηχανιώνα ,77 11,40 10,08 70, ,12 Σύνολο ,06 54,67 48,36 338, ,04 Η αποκοµιδή των υπολειµµάτων θνησιµαίων ζώων και πτηνών θα γίνει όταν και εφόσον παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. (3) Νοµοθετικό Πλαίσιο Ο διαγωνισµός διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» 11

12 Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Το Π.. 28/1980 (ΦΕΚ Α 11/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Την Κ.Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 1016) Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» Την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών Τον Ν. 3979/20011 (Φ.Ε.Κ. 138/ ) Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» Το Π.. 60/2007 µε το οποίο η παραπάνω οδηγία ενσωµατώνεται στην Ελληνική Νοµοθεσία Τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων» Το Π.. 211/2006 (Α211) Την υπ αρ../2015 µελέτη της Τ.Υ. Την υπ αριθ../2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Την υπ αρ. /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Οι σε εκτέλεση των ανωτέρων νόµων, εκ δοθείσες λοιπές (πλην των αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα σε κάθε διάταξη (νόµου, απόφασης κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. (4) Συµβατικά στοιχεία 1. Η ιακήρυξη 2. Η υπογραφείσα Σύµβαση 3. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6. Η Τεχνική Έκθεση 7. Η υποβληθείσα Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά (5) Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις 5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιεί για την αποκοµιδή και µεταφορά των απορριµµάτων και των θνησιµαίων. Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά µε την τεχνική υποδοµή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρµόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, άδειες κλπ). 5.2 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου, προς τις εντολές της οποίας οφείλει ο ίδιος και το προσωπικό του απόλυτη συµµόρφωση, ευρισκόµενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 5.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου της αποκοµιδής των απορριµµάτων να διαθέτει υπεύθυνο Πολιτικό µηχανικό (ή άλλου πτυχιούχου ανάλογης προς το έργο ειδικότητας, ικανού να ανταπεξέλθει στις ανάγκες καλής εκτέλεσης του έργου), ο οποίος θα επιτηρεί και θα 12

13 παρακολουθεί το εν λόγω έργο. Ο µηχανικός του αναδόχου θα έχει καθηµερινή επαφή και συνεννόηση µε τον οριζόµενο από τον ήµο επόπτη καθαριότητας. 5.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές, Υγειονοµικές και λοιπές ιατάξεις περί καθαριότητας και επεξεργασίας απορριµµάτων. 5.5 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 5.6 Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα. Στην περίπτωση που ο ήµος επιθυµεί κάτι τέτοιο, πρέπει να δοθεί τουλάχιστον 10ήµερη γραπτή προειδοποίηση προς τον Ανάδοχο και εφόσον ο ανάδοχος συµφωνεί, αυτό θα γίνει ύστερα από έγγραφη συγκατάθεση του ήµου που θα χορηγείται έπειτα από σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 13

14 5.7 Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα: (α) επιβολής ποινικής ρήτρας, ίσης µε 350,00 ΕΥΡΩ ανά ηµέρα καθυστέρησης της αποκοµιδής και ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα (β) σε περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα τον καλέσει εγγράφως, όπως εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών υποβάλλει τις απόψεις αντιρρήσεις του, εγγράφως. 5.8 Τον εργολάβο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. Περαία 26/03/2015 Οι Συντάξαντες Περαία 26/03/2015 Θεωρήθηκε Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Τριαντάφυλλος Τσουρούς ΠΕ/ Μηχανολόγων Μηχανικών Ανδρέας ουφεξής ΠΕ/ Πολιτικών Μηχανικών Γεώργιος Χασάπης ΠΕ/Ε Μηχανολόγων Μηχανικών Περαία 27/03/2015 Εγκρίνεται από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους Καθαριότητας Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας Νικόλαος Γιάκης 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιαχείριση απορριµµάτων του ήµου Θερµαϊκού ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθµός Μελέτης: 25/2015 (1) Αντικείµενο εργασιών 5. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα αφορά στην εργολαβική ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων του δήµου Θερµαϊκού, τη µεταφορά και διάθεση τους στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας καθώς επίσης και της αποκοµιδής και µεταφοράς των θνησιµαίων (νεκρά ζώα και πτηνά) όταν παραστεί ανάγκη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, Εθνικές και Ευρωπαϊκές, για διάστηµα είκοσι τεσσάρων µηνών µε ηµεροµηνία έναρξης την υπογραφή της σύµβασης (προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης από 1/09/2015 και λήξης την 30/08/2017). Ως τελικός χώρος διάθεσης των απορριµµάτων ορίζεται ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. (2) Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Το Π.. 28/1980 (ΦΕΚ Α 11/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Την Κ.Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 1016) Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» Την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών Τον Ν. 3979/20011 (Φ.Ε.Κ. 138/ ) Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» Το Π.. 60/2007 µε το οποίο η παραπάνω οδηγία ενσωµατώνεται στην Ελληνική Νοµοθεσία Τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων» Το Π.. 211/2006 (Α211) (3) Εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου Η ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει για χρονικό διάστηµα που θα αποφασίσει και κατά περίπτωση, τα απορριµµατοφόρα του ανάδοχου να ζυγίζονται (καθαρό και µεικτό βάρος) πριν και µετά τη διάθεση των απορριµµάτων στο και διάθεση τους στον Σταθµό Μεταφόρτωσης 15

16 Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας, σε γεφυροπλάστιγγα της περιοχής του ήµου Θερµαϊκού µε επιβάρυνση της δαπάνης από τον ήµο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλεί όλες τις αναγραφόµενες υπηρεσίες του προυπολογισµού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Αυτό θα γίνεται µε ενηµέρωση του Αναδόχου τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν. Επίσης ο ήµος Θερµαϊκού δύναται να διακόψει ή να περιορίσει τις υπηρεσίες αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και θνησιµαίων ανά πάσα ώρα και στιγµή αν η ιοίκησή του και οι αρµόδιες Υπηρεσίες του διαπιστώσουν πως µπορεί πλέον να υλοποιήσει εν όλω ή εν µέρη τις συγκεκριµένες υπηρεσίες µε ιδία µέσα και προσωπικό. Σε αυτήν την περίπτωση ο ήµος Θερµαικού οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως δύο (2) µήνες πριν την διακοπή ή τον περιορισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών τον Ανάδοχο. 4. Προσωπικό - συνεργείο υποχρεώσεις του Αναδόχου υλικά και µηχανήµατα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισµό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. Επίσης ο εξοπλισµός του ανάδοχου θα φέρει την ονοµασία του ήµου Θερµαϊκού. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να συµπεριφέρεται κόσµια προς τους δηµότες. Σε περίπτωση που αποδεδειγµένα προκύψει τέτοια παράβαση η υπηρεσία δύναται να προχωρήσει σε καταλογισµό προστίµου µέχρι 50,00 ανά περίπτωση που θα αφαιρείται από την αµοιβή του αναδόχου. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να δείχνει προσοχή κατά τη χρήση κάδων απορριµµάτων ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό οι ζηµίες. Σε περίπτωση που αποδεδειγµένα η καταστροφή ολόκληρου του κάδου ή τµήµατος αυτού, οφείλεται στο χειρισµό ή σε ενέργειες του συνεργείου του αναδόχου, τότε ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τον αντικαταστήσει µε καινούριο κάδο µε ίδιες προδιαγραφές και µε δικά του έξοδα εντός 5 ηµερών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούµενο γι' αυτό προσωπικό. 4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΑ ΟΧΟΥ Με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών ο προσφέρων προς απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας θα πρέπει να αποδείξει ότι πληροί την κάτωθι ελάχιστη και ουσιώδη τεχνική ικανότητα και απαιτήσεις : Ειδικότερα οι ελάχιστοι εξοπλισµοί που πρέπει να κατέχει ή να έχει στη διάθεσή του ο προσφέροντας- ανάδοχος για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας είναι οι ακόλουθοι υπολογίζοντας τα µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου που θα εκτελεστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες (στενοί δρόµοι σε κάποια τοπικά διαµερίσµατα, µεγάλοι δρόµοι -κεντρικοί), και λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι, εκτός της µέσης ηµερήσιας παραγωγής απορριµµάτων (48,36 τόνοι/ηµέρα), να µπορεί να καλύπτει και µία ελάχιστη εγγυηµένη ποσότητα που ενδεχοµένως να προέρχεται από την µη αποκοµιδή των απορριµµάτων για κάποιες ηµέρες (π.χ. αδυναµία προσπέλασης λόγω χιονιού, περιπτώσεις αβαριών, τακτικής και προληπτικής συντήρησης καθώς και περιπτώσεων απεργιών κλπ. Συνεπώς ο ζητούµενος εξοπλισµός που ζητείται, θα πρέπει να διαθέτει µία ελάχιστη εγγυηµένη ποσότητα απορριµµάτων και να είναι σε θέση να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες. 16

17 1) Τουλάχιστον πέντε (5) απορριµµατοφόρα οχήµατα οπίσθιας φόρτωσης χωρητικότητας m 3 µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και σύστηµα ανατροπής κάδων για κάδους έως lt. καθώς και σύστηµα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt.τα συγκεκριµένα απορριµµατοφόρα οχήµατα θα χρησιµοποιηθούν για την γρήγορη, αποτελεσµατική και µε µικρή επιβάρυνση του οδικού δικτύου αποκοµιδή των απορριµµάτων από µεγάλους δρόµους και µεγάλα καταστήµατα (π.χ.supermarket) 2) ύο (2) από τα παραπάνω απορριµµατοφόρα θα διαθέτουν σύστηµα πλύσης κάδων το οποίο θα βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή του απορριµµατοφόρου. Εναλλακτικά ο ανάδοχος θα µπορεί να διαθέτει πλυντήρια κάδων οπίσθιας φόρτωσης για τη πλύση κάδων χωρητικότητας από lt και κάδων από lt (ακόµα και µε ηµικυλινδρικό καπάκι) ή οποιοδήποτε άλλο σύστηµα πλύσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πλύση των κάδων θα γίνεται τουλάχιστον µια φορά τον µήνα κατά τους χειµερινούς µήνες και δύο φορές τον µήνα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, για όλη την διάρκεια της σύµβασης. 3) Τουλάχιστον ένα (1) εφεδρικό απορριµµατοφόρο όχηµα οπίσθιας φόρτωσης χωρητικότητας m 3 µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και σύστηµα ανατροπής κάδων για κάδους έως lt. καθώς και σύστηµα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt. Το συγκεκριµένο απορριµµατοφόρο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί επικουρικά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες για την αποκοµιδή των απορριµµάτων όπου ο φόρτος εργασίας µεγαλώνει. 4) Τουλάχιστον ένα (1) εφεδρικό όχηµα δύο αξόνων χωρητικότητας m 3 µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και σύστηµα ανατροπής κάδων για κάδους έως lt. καθώς και σύστηµα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt για την αποκοµιδή των απορριµµάτων από στενούς δρόµους. Όλα τα απορριµµατοφόρα θα πρέπει να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 4 και θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας, να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισµένα - καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης - όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. 4.2 Τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας µεταφοράς container απορριµµάτων µε ειδικό όχηµα από το Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Μηχανιώνας προς τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Ο ήµος Θερµαϊκού µεταφέρει τα απορρίµµατα από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας στον Χυτά Μαυροράχης µέσα σε µεγάλους απορριµµατοδέκτες containers µε ειδικό όχηµα µεταφοράς containers (ρυµουλκό µετά ρυµουλκούµενου). Λόγω παλαιότητας του συγκεκριµένου ειδικού οχήµατος δηµιουργούνται συχνά προβλήµατα στην µεταφορά των απορριµµάτων από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας στον Χυτά Μαυροράχης και κατά συνέπεια θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει ειδικά οχήµατα για να εκτελέσει την συγκεκριµένη µεταφορά όταν ο ήµος για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να την εκτελέσει. Το φορτηγό αυτοκίνητο να είναι ειδικής κατασκευής τριαξονικό µε ρυµουλκούµενο τρεϊλερ, για µεταφορά ανοικτών και κλειστών απορριµµατοδεκτών containers πρέπει να διαθέτει ειδικό 17

18 σύστηµα τύπου γάντζου, κατάλληλο για φόρτωση, µεταφορά και εκκένωση ειδικών απορριµµατοδεκτών χωρητικότητας τουλάχιστον 30 κυβικών µέτρων. Το φορτηγό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο και να έχει ιπποδύναµη 380HP τουλάχιστον. Ο ανυψωτικός µηχανισµός που θα είναι τοποθετηµένος επί του πλαισίου αυτοκινήτου θα είναι ισχυρής κατασκευής και θα φέρει σύστηµα φόρτωσης µεταφοράς και εκφόρτωσης των δοχείων απορριµµατοδεκτών όγκου τουλάχιστον 30 κυβικών µέτρων. Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις κάτωθι δυνατότητες: Ανυψωτική ικανότητα από το έδαφος τουλάχιστον 14 τόνων. υνατότητα ανύψωσης του φορτωµένου απορριµµατοδέκτη από το έδαφος και την τοποθέτηση αυτού επί της πλατφόρµας του αυτοκινήτου προς µεταφορά, καθώς επίσης και την εναπόθεση του απορριµµατοδέκτη στο έδαφος υνατότητα εκκένωσης του απορριµµατοδέκτη δια ανατροπής Το ανωτέρω όχηµα θα πρέπει να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 4 και θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας, να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισµένο - καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης - όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1) Τουλάχιστον ένα (1) οχήµα-φορτηγό τύπου γάντζου ρυµουλκό µετά ρυµουλκούµενου για την µεταφορά ανοικτών και κλειστών απορριµµατοδεκτών containers χωρητικότητας τουλάχιστον 30 κυβικών µέτρων για την µεταφορά των απορριµµάτων από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας στον Χυτά Μαυροράχης όταν ο ήµος για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να την εκτελέσει. 2) Τουλάχιστον δύο (2) ανοικτά ή κλειστά απορριµµατοδεκτών containers χωρητικότητας τουλάχιστον 30 κυβικών µέτρων. 3) Τουλάχιστον δύο (2) εφεδρικά ανοικτά ή κλειστά απορριµµατοδεκτών containers χωρητικότητας τουλάχιστον 30 κυβικών µέτρων. 4.3 Τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας αποκοµιδής θνησιµαίων νεκρά ζώα συντροφιάς που εµπίπτουν στην κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων 1. Η αποκοµιδή και µεταφορά των ΖΥΠ από τον ανάδοχο θα γίνεται µε κατάλληλα, ειδικά αδειοδοτηµένα οχήµατα µεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.. 211/2006 (Α211) Καθορισµός υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωϊκά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ο µεταφορέας µετά από κάθε εκφόρτωση υποχρεούται να καθαρίζει και να απολυµαίνει το όχηµα ή το εµπορευµατοκιβώτιο. Η ηµεροµηνία και ώρα των εργασιών πλύσης και απολύµανσης αναγράφεται σε υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος V του Π.. 211/2006 (Α211), την οποία υπογράφει ο υπεύθυνος της µονάδας προορισµού ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, µετά το πέρας των εργασιών, ή στο στέλεχος του φορτωτικού εγγράφου, το οποίο παραµένει στον µεταφορέα. Tα περισυλλεγµένα θνησιµαία θα πρέπει να µεταφέρονται εντός το πολύ 2 ηµερών στον αποτεφρωτήρα. 18

19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Τουλάχιστον ένα (1) όχηµα ειδικά αδειοδοτηµένο για την αποκοµιδή και µεταφορά θνησιµαίων (νεκρών ζώων και πτηνών) τα οποία θα βρίσκονται είτε επί των καταστρωµάτων των οδών (επαρχιακών και αστικών) είτε στα ρείθρα αυτών. Πριν την υπογραφή της σύµβασης και επί ποινή µη υπογραφής της ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει: 1. Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων µηχανηµάτων (εδάφιο 4.1, 4.2, 4.3). 2. Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων των οχηµάτων-µηχανηµάτων (εδάφιο 4.1, 4.2, 4.3).. 3. Απόδειξη καταβολής - εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων-µηχανηµάτων (εδάφιο 4.1, 4.2, 4.3). 4. Αποδείξεις κατοχής των οχηµάτων-µηχανηµάτων, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας (εδάφιο 4.1, 4.2, 4.3). 5. Αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών - χειριστών των οχηµάτων - µηχανηµάτων (εδάφιο 4.1, 4.2, 4.3). 5. Αµοιβή κρατήσεις 5.1 Ο Ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, όπως προκύπτει από την Οικονοµική του Προσφορά και τις πιστοποιούµενες από την Υπηρεσία Καθαριότητας και από την 3µελή Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών, υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ανά µήνα και αφού του αφαιρεθούν οι νόµιµες κρατήσεις φόρων που του αναλογούν και τυχόν ρήτρες. Για την πληρωµή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει µηνιαίο Τιµολόγιο το οποίο παραλαµβάνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου και πιστοποιεί την εκτέλεση των ανάλογων εργασιών: i. Το είδος των εργασιών. ii. Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. iii. Το πληρωτέο ποσό iv. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. Με την κατάθεση του τιµολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξη του: i. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας ii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την Ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης. 19

20 ιευκρινίζεται ότι: (α) (β) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα Ι.Κ.Α., κλπ. Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, µε την πληρωµή κάθε Λογαριασµού. 5.2 Η συµβατική αµοιβή του Αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα µετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών, αναγκαία όµως για την εκτέλεση της σύµβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το εργολαβικό του κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Οι πληρωµές που αναλογούν στα τέλη απόθεσης των απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ, βαρύνουν αποκλειστικά τον ήµο Θερµαϊκού. 5.3 Αναπροσαρµογή Τιµήµατος Σε περίπτωση σηµαντικής αύξησης του κόστους των καυσίµων, εργατικών, πρώτων υλών ή του πληθωρισµού, το µηνιαίο τίµηµα δύναται να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις αυξήσεις αυτές και χωρίς να ξεπεράσει το δεκαπέντε (15) τοις εκατό της προσφερθείσας τιµής. Η προσαύξηση αυτή πραγµατοποιείται µετά από σχετικό αίτηµα και αιτιολόγηση από την πλευρά του Αναδόχου κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Οικονοµικής Επιτροπής. 5.4 Νόµισµα Tα τιµολόγια του Αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από τον ήµο θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 6. Τρόπος πληρωµής του αναδόχου Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιείτε εντός τριάντα ηµερών από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου. Ο προσδιορισµός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται επί το συνολικού ποσού που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος στην Οικονοµική του προσφορά λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που έχουν εκτελεσθεί όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της παρούσας. 7. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση - ανωτέρα βία 7.1 Σηµαντικότατη παράβαση της σύµβασης είναι η µη τήρηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και την ιακήρυξη και αποτυπώνονται στην υπογραφείσα Σύµβαση. Η µη τήρηση της συγκεκριµένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πληµµέλεια που πρέπει άµεσα να αρθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Η συστηµατική υπαίτιος εκ µέρους του µη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 7.2 Η προθεσµία αποκοµιδής των απορριµµάτων ανά περίπτωση ταυτίζεται µε την προκαθορισµένη (ανά οικισµό ή περιοχή του ήµου) ηµέρα εργασίας του αναδόχου. Στον ανάδοχο για κάθε µέρα υπέρβασης της προθεσµίας αποκοµιδής υπαιτιότητας από µέρους του, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 350,00. 20

21 7.3 Σε περίπτωση που συνδυασµένες δραστηριότητες κοινωνικών οµάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης των απορριµµάτων, ο Ανάδοχος και ο ήµος θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην οµαλότητα. Την ευθύνη για οµαλή εκτέλεση της Σύµβασης µε προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση εργασιακών προβληµάτων µε το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 7.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφο του στον ήµο αµέσως κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύµβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 8. Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ρητά και αµετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Συµβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την ιακήρυξη µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση, και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον ήµο να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του ήµου) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες µπορεί να ανακύψουν από ατύχηµα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύµβαση, εκτός των περιπτώσεων νόµιµης ανάθεσης σε συγγενική εταιρεία ή νόµιµης υπεργολαβίας. Για τις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνεται ο ήµος Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι προστεθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. 8.3 Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: (α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., (β) την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία (γ) την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την (δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των 21

22 εργαζοµένων του Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ηµόσιες Υπηρεσίες. 8.4 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του Ο Ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε κλπ.), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 8.5 ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή τον ήµο. 8.6 Αλληλογραφία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη Tα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ' αρχήν µε fax ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε υπηρεσία ταχυµεταφορών και να είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. 9. Υποχρεώσεις του ήµου 9.1 Παράδοση πληροφοριών για τη σύµβαση Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου Με την έκδοση του σχετικού τιµολογίου µετά το πέρας κάθε µήνα παροχής της υπηρεσίας, ο ήµος υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόµου. 10. ιαφορές διαφωνίες ανωτέρα βία 10.1 Συµβατικά τεύχη Tα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην ιακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. της παρούσας Λάθη ή παραλείψεις των συµβατικών τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση του ήµου να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους Ανωτέρα Βία Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανώτερης βίας», τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση. 22

23 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο ήµος µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο εφ όσον προηγουµένως τον καλέσει εξωδίκως 15 ηµέρες πριν να καταθέσει τις απόψεις του, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου. 11. ιοικητική δικαστική επίλυση διαφορών Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Νόµου 1418/1984. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο. 23

24 12. Γλώσσα επικοινωνίας Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το Ελληνικό κείµενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. Περαία 26/03/2015 Οι Συντάξαντες Περαία 26/03/2015 Θεωρήθηκε Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Τριαντάφυλλος Τσουρούς ΠΕ/ Μηχανολόγων Μηχανικών Ανδρέας ουφεξής ΠΕ/ Πολιτικών Μηχανικών Γεώργιος Χασάπης ΠΕ/Ε Μηχανολόγων Μηχανικών Περαία 27/03/2015 Εγκρίνεται από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους Καθαριότητας Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας Νικόλαος Γιάκης 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 09/01/2014 «Μελέτη Αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 10.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πειραιάς, 03/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ - Κωδικός Αναφοράς 5367» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «ιαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 22.10.2008 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 10870 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 22.10.2008 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 10870 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 22.10.2008 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 10870 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 26/02/2015 Αριθ. Πρωτ. : 9074 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες Διαχείρισης Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 180.000,00 πλεόν

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα