ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΓΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ ΑΡΓΤΡΩ/ ΜΠL 0431 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΙΟΤΝΙΟ P a g e

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογοσ Αποκζματα Γενικά περί διαχείριςθσ αποκεμάτων Οριςμόσ Αποκζματοσ Μορφζσ αποκεμάτων Λόγοι διατιρθςθσ αποκεμάτων Παράγοντεσ που κακορίηουν το φψοσ του αποκζματοσ Διαχείριςθ αποκεμάτων Διαχείριςθ με βάςθ τθ ηιτθςθ Παγίδεσ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ χωρίσ τθν DBΜ Βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν Ανάλυςθ Ζλεγχου Αποκεμάτων Δαπάνεσ που ςυνδζονται με τα αποκζματα Κόςτοσ διατιρθςθσ αποκζματοσ Κόςτοσ ζλλειψθσ αποκζματοσ Κόςτοσ διαχείριςθσ Παραγγελιϊν Κόςτοσ απόκτθςθσ Αποκζματοσ Κόςτοσ λειτουργίασ υςτιματοσ Μζκοδοι μείωςθσ παραγγελιϊν Αποτελζςματα Κακισ Διαχείριςθσ αποκεμάτων Μοντζλα Αποκεμάτων Βαςικοί τφποι αποκεμάτων υςτιματα Διαχείριςθσ Αποκεμάτων φςτθμα τακερισ Ποςότθτασ Παραγγελίασ φςτθμα μθ αυτόματου Ανεφοδιαςμοφ φςτθμα ςτακερισ ποςότθτασ παραγγελίασ με εκπτϊςεισ Αποκζματα Πολλϊν Τλικϊν με περιοριςμζνουσ πόρουσ φςτθμα ςτακερισ Περιόδου παραγγελίασ Αβεβαιότθτα ςτα υςτιματα Διαχείριςθσ Αποκεμάτων (τοχαςτικά Μοντζλα) θμείο Αναπαραγγελίασ με μεταβλθτι ηιτθςθ φςτθμα τακερισ Ποςότθτασ Παραγγελίασ με Αβζβαιθ ηιτθςθ υςτιματα Just in Time (JIT) και KANBAN Ανάλυςθ ABC P a g e

3 4. Case Study Γενικά τόχοι και παράγοντεσ μελζτθσ και ςχεδιαςμοφ υλλογι ςτοιχείων Δεδομζνων / Χαρακτθριςμόσ εμπορευμάτων Σφποι υπολογιςμϊν Όριο Αποκζματοσ Όριο Αναπαραγγελίασ Όριο Απόκεμα Αςφαλείασ Ανάλυςθ δεδομζνων υμπεράςματα Βιβλιογραφία P a g e

4 1. ΠΡΟΛΟΓΟ τισ μζρεσ μασ οι βιομθχανίεσ βρίςκονται ςε ζνα περιβάλλον διαρκοφσ πίεςθσ προκειμζνου να παράγουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ ολοζνα και ταχφτερα, οικονομικότερα και καλφτερα. Επιδιϊκουν να βελτιϊςουν το επίπεδο ικανοποίθςθσ του πελάτθ αυξάνοντασ τθν ζγκαιρθ παράδοςθ των προϊόντων τουσ και περιορίηοντασ τουσ χρόνουσ παράδοςθσ, ενϊ ταυτόχρονα κα πρζπει να φροντίηουν προκειμζνου να κρατοφν το κόςτοσ χαμθλά και να περιορίηουν ςτο ελάχιςτο τα πάγιά τουσ. Θ παγκοςμιοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ ζχει επιβάλει ςτισ επιχειριςεισ να αναηθτοφν και να διανζμουν υλικά και τελικά προϊόντα ςε όλον τον κόςμο. Οι πελάτεσ πάντοτε απαιτοφςαν και κα απαιτοφν τα προϊόντα άμεςα και αξιόπιςτα. Θ διαχείριςθ αποκεμάτων πλζον γίνεται ηωτικισ ςθμαςίασ και παγκόςμια. Θ πολιτικι αποκεμάτων επιδρά επιπλζον ςτον επιχειρθματικό κφκλο και υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ να αυξιςουμε τθ ςτακερότθτα των οικονομικϊν κφκλων. Θ ανάγκθ βελτιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ των πόρων τθσ επιχείρθςθσ θ οποία είτε απλϊσ εμπορεφεται είτε και παράγει προϊόντα, οδθγεί ςτθν εξζταςθ των διαδικαςιϊν αποκικευςθσ και αποκεματοποίθςθσ. Oι διοικιςεισ των εταιρειϊν ςυνειδθτοποιοφν όλο και περιςςότερο τθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ οργάνωςθσ και του εξορκολογιςμοφ τθσ αποκθκευτικισ λειτουργίασ με αποτζλεςμα οι τομείσ τθσ Αποκικευςθσ και των Αποκεμάτων να απορροφοφν τα τελευταία χρόνια μεγάλο μζροσ του ενδιαφζροντοσ μελετϊν που ςτοχεφουν αφ ενόσ ςτθν βελτιςτοποίθςθ διαχείριςθσ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν και αφ ετζρου τθν μείωςθ του κόςτουσ. Αν ςκεφτεί κανείσ ότι το απόκεμα που διατθρεί μία επιχείρθςθ, τθσ κοςτίηει ςε ετιςια βάςθ περίπου 25% τθσ αξίασ του και το κόςτοσ αποκζματοσ κατά μζςο όρο κυμαίνεται ςτο 20% του ςυνολικοφ κόςτουσ Logistics, εφκολα κα καταλάβει ότι οι Αποκθκευτικοί χϊροι παφουν να αποτελοφν πια οικιματα με τυχαίο μζγεκοσ και ςχεδιαςμό, όπου φυλάςςονται υλικά και προϊόντα ακατάςτατα. Θ ενδελεχισ, εμπεριςτατωμζνθ και αποτελεςματικι μελζτθ ενόσ αποκθκευτικοφ ςυςτιματοσ αποτελεί ιδιαίτερα κρίςιμο ςθμείο για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ και ςυνιςτά πλζον ςτθν προςκικι αξίασ ςτο προϊόν τθσ επιχείρθςθσ. Μια ολοκλθρωμζνθ μελζτθ ενόσ αποκθκευτικοφ ςυςτιματοσ αςχολείται με ηθτιματα όπωσ για παράδειγμα τα παρακάτω: Μελζτθ και χεδιαςμόσ των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων τόςο ωσ προσ τα απαιτοφμενα τετραγωνικά, όςο και ωσ προσ τον εςωτερικό τουσ ςχεδιαςμό. 3 P a g e

5 Μελζτθ εξοπλιςμοφ και ςυςτιματοσ αποκικευςθσ. (ράφια, μεταφορικά οχιματα, λογιςμικά ςυςτιματα, κωδικοποίθςθ κ.τ.λ.) Μελζτθ Αποκεμάτων (όριο αποκζματοσ, ςθμείο αναπαραγγελίασ, ποςότθτα παραγγελίασ κ.τ.λ.) τθν παροφςα Εργαςία κα αςχολθκοφμε με τθν Μελζτθ Αποκεμάτων, εφαρμόηοντασ Θεωρθτικζσ αρχζσ ςτθν Οργάνωςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αποκεμάτων μιασ πραγματικισ επιχείρθςθσ με ςτόχο αφενόσ τθν ελαχιςτοποίθςθ του φψουσ του αποκζματοσ και αφετζρου τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ. κόπιμο κεωρείται λοιπόν ωα γίνει πρωτίςτωσ μια ςφντομθ καταγραφι τθσ κεωρθτικισ βάςθσ αυτισ τθσ μελζτθσ αναφορικά με τα διάφορα μοντζλα και μεκόδουσ αποκεματοποίθςθσ. 4 P a g e

6 2. ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 2.1 Γενικά περί διαχείριςθσ αποκεμάτων Θ διαχείριςθ των αποκεμάτων αποτελεί ςθμαντικό τμιμα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. υγκεκριμζνα, ςτισ ΘΠΑ θ αξία των αποκεμάτων για το 1999 ανιλκε ςε 1,37 τρισ δολάρια που αντιςτοιχεί ςτο 20 με 25%, περίπου του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ (ΑΕΠ). Οι διάφορεσ μζκοδοι για τθ διαχείριςθ των αποκεμάτων που παρουςιάηονται ςτα επόμενα κεφάλαια βρίςκουν εφαρμογι ςτθν παραγωγι, ςτο χονδρεμπόριο και ςτο λιανεμπόριο. Αυτοί οι τομείσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςχετίηονται με το περίπου 82% από τθ ςυνολικι αξία των αποκεμάτων Αν εξετάςουμε τα αποκζματα από τθ μακροοικονομικι ςκοπιά προκφπτει ότι θ διακφμανςι τουσ ακολουκεί τουσ επιχειρθματικοφσ κφκλουσ, αν και πολλοί πιςτεφουν ότι είναι θ κφρια αιτία τουσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςε περιόδουσ οικονομικισ ανάπτυξθσ οι επιχειριςεισ επενδφουν ςτθ δθμιουργία αποκεμάτων, ενϊ ςε περιόδουσ οικονομικισ φφεςθσ μειϊνουν τα αποκζματά τουσ για να εξοικονομιςουν πόρουσ. Από τθν άποψθ τθσ διοίκθςθσ, είναι επικυμθτι θ μείωςθ των αποκεμάτων, θ οποία οδθγεί ςε οικονομικά υγιείσ επιχειριςεισ. Αυτι θ κζςθ αποτζλεςε και τθν αρχι τθσ ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων just-in-time (JIT) ςτθν Ιαπωνία. Μερικζσ μεγάλεσ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ και ςτρατιωτικοί οργανιςμοί διατθροφν περιςςότερα από διαφορετικά είδθ ςε απόκεμα. Σα μεγάλα καταςτιματα λιανικισ διατθροφν περί τα είδθ για πϊλθςθ. Μια μζςθ βιομθχανία διατθρεί ςε απόκεμα περίπου είδθ πρϊτων υλϊν, εξαρτθμάτων και ζτοιμων προϊόντων. Σα είδθ που παράγονται και διατθροφν ςε απόκεμα διαφζρουν με πολλοφσ τρόπουσ. Μπορεί να διαφζρουν ςτο κόςτοσ, το βάροσ, τον όγκο, το χρϊμα ι το ςχιμα. Οι μονάδεσ μπορεί να αποκθκεφονται ςε καφάςια, βαρζλια, παλζτεσ χαρτοκιβϊτια ι απλά να τοποκετοφνται ςε ράφια. Μπορεί να ςυςκευάηονται μεμονωμζνεσ ι ςε χιλιάδεσ, Μπορεί να είναι φκαρτζσ λόγω χειροτζρευςθσ τθσ ποιότθτασ με το χρόνο, λόγω κλοπισ ι να απαξιϊνονται εξαιτίασ των αλλαγϊν ςτθ μόδα ι τθν τεχνολογία. Κάποια προϊόντα αποκθκεφονται ςε κακαροφσ κλιματιηόμενουσ χϊρουσ, ενϊ άλλα μπορεί να κείτονται ςτθ λάςπθ και να εκτίκενται ςτα καιρικά φαινόμενα. Θ ηιτθςθ μπορεί επίςθσ να εκδθλωκεί με διάφορουσ τρόπουσ. Σα προϊόντα μπορεί να εξζρχονται από το απόκεμα, ςε χιλιάδεσ, ςε δωδεκάδεσ ι ςε μονάδεσ, Μπορεί να υπάρχουν υποκατάςτατα, ζτςι ϊςτε αν δεν υπάρχει κάτι διακζςιμο, ο πελάτθσ να μπορεί να μπορεί να χρθςιμοποιιςει το υποκατάςτατο. Επίςθσ 5 P a g e

7 μπορεί να υπάρχουν ςυμπλθρωματικά προϊόντα, δθλαδι ο πελάτθσ να μθν αγοράηει κάτι αν δεν υπάρχει διακζςιμο το ςυμπλιρωμά του. Σα προϊόντα μπορεί να παραλαμβάνονται από τον πελάτθ ι να διανζμονται από οχιματα τθσ εταιρίασ ι να αποςτζλλονται με πλοίο, αεροπλάνο, τραίνο ι φορτθγό. Κάποιοι πελάτεσ είναι διατικζμενοι να περιμζνουν για οριςμζνα προϊόντα, ενϊ άλλοι απαιτοφν άμεςθ εξυπθρζτθςθ με τθν παραγγελία. Πολλοί πελάτεσ παραγγζλνουν περιςςότερα από ζνα προϊόντα ςε κάκε παραγγελία. Σα αγακά ειςάγονται ςτο απόκεμα με διάφορουσ τρόπουσ και ςε ποςότθτεσ διαφορετικζσ από αυτζσ ςτισ οποίεσ κα ηθτθκοφν. Κάποια είδθ παραλαμβάνονται χαλαςμζνα, ςε άλλα διαφζρει θ ποςότθτα ι το είδοσ ςε ςχζςθ με ότι παραγγζλκθκε. Κάποια είδθ δεν είναι διακζςιμα εξαιτίασ απεργιϊν και άλλων προβλθμάτων ςτθν επιχείρθςθ ι ςτον προμθκευτι. Θ παράδοςθ μιασ παραγγελίασ μπορεί να πάρει ϊρεσ, βδομάδεσ ι και μινεσ και ο χρόνοσ ικανοποίθςθσ τθσ παραγγελίασ μπορεί να είναι γνωςτόσ ι όχι εκ των προτζρων. Αν περιδιαβοφμε ζνα εργοςτάςιο κα δοφμε ανταλλακτικά και υλικά διάςπαρτα ςε διάφορα μζρθ. ε μερικά εργοςτάςια μπορεί να δοφμε τεράςτιεσ ςτοίβεσ, αλλά ςε άλλα πιο ςφγχρονα κα δοφμε πιο μικρζσ μόνο ποςότθτεσ ςτθν τροφοδοςία των μθχανϊν, ςτο χϊρο φόρτωςθσ και πικανϊσ κατά τθ μεταφορά τουσ από ςθμείο ςε ςθμείο. Κατανοϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διαδικαςίασ και τθσ χωροταξίασ παραγωγισ μποροφμε να διακρίνουμε τρεισ κατθγορίεσ αποκεμάτων: πρϊτεσ φλεσ (raw materials), ενδιάμεςα προϊόντα ι προϊόντα ςε κατεργαςία (work-in-process - WIP) και τελικά προϊόντα (finished goods). Βζβαια, αν οι φάςεισ παραγωγισ είναι διακριτζσ είτε ςυμβαίνουν ςε διαφορετικό χϊρο, τότε τα τελικά προϊόντα μιασ φάςθσ μπορεί να κεωρθκοφν ωσ πρϊτεσ φλεσ μιασ άλλθσ φάςθσ. Αυτι θ φυςικι κατθγοριοποίθςθ, πάντωσ, δεν βοθκά ςτθ διάγνωςθ αν θ ςτάκμθ των αποκεμάτων ςε κάποια φάςθ είναι επαρκισ ι όχι, οφτε ςτο τι μποροφμε να κάνουμε για να τθ βελτιϊςουμε. Σα ερωτιματα αυτά απαιτοφν μια βακφτερθ κεϊρθςθ των αποκεμάτων τθν επόμενθ παράγραφο παρουςιάηονται πζντε είδθ αποκεμάτων, το κακζνα από τα οποία ςχετίηεται με ζνα βαςικό οικονομικό λόγο για να διατθροφμε αποκζματα. 2.2 Οριςμόσ Αποκζματοσ Ωσ Απόκεμα ορίηεται θ ποςότθτα οποιοιδιποτε οικονομικοφ αγακοφ ο ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι να εξομαλφνει τισ παρουςιαηόμενεσ διαφορζσ μεταξφ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ του ίδιου αγακοφ. Σα Αποκζματα δεςμεφουν ζνα μεγάλο ποςοςτό του κεφαλαίου κίνθςθσ των επιχειριςεων, κακϊσ και ζνα μεγάλο μζροσ του διατικζμενου χϊρου τουσ. 6 P a g e

8 Θ ζννοια του αποκζματοσ είναι γενικι και δεν περιορίηεται ςτθν περίπτωςθ των πρϊτων υλϊν, των προϊόντων και εμπορευμάτων αλλά καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα οικονομικϊν φαινομζνων. Ανεξάρτθτα από τθ γενικότθτα του όρου, το πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ των αποκεμάτων είναι πολφ ςθμαντικό για όλεσ τισ επιχειριςεισ κακϊσ τα αποκζματα τουσ δεςμεφουν ςυνικωσ ζνα μεγάλο ποςοςτό του κεφαλαίου τουσ κι ζχουν ςθμαντικό κόςτοσ διατιρθςθσ. Τπάρχουν κατθγορίεσ επιχειριςεων όπωσ τα super market όπου τα αποκζματα τουσ καλφπτουν περίπου το 50% του ενεργθτικοφ τουσ. Σο πρόβλθμα ελζγχου των αποκεμάτων ζχει απαςχολιςει ςε μεγάλο βακμό ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τθν βιβλιογραφία κι ζχει γίνει μεγάλθ προςπάκεια ανάλυςθσ και εμβάκυνςθσ του προβλιματοσ. τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ, ζχει δθμοςιευτεί πλικοσ επιςτθμονικϊν μελετϊν, ζχουν γίνει πολλζσ και πολφπλοκεσ μακθματικζσ αναλφςεισ κι ζχουν διατυπωκεί πολλζσ κεωρίεσ και μοντζλα διαχείριςθσ αποκεμάτων. Όμωσ, από πρακτικισ απόψεωσ, μόνο ζνα μικρό μζροσ των κεωριϊν ζχουν εφαρμοςτεί ςε πραγματικό επιχειρθςιακό περιβάλλον Μορφζσ Αποκεμάτων ε μια επιχείρθςθ παραγωγισ διανομισ τα αποκζματα εμφανίηονται ςτισ παρακάτω μορφζσ: Πρϊτεσ φλεσ Χρθςιμοποιοφνται ωσ ειςροζσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και το φψοσ αποκεματοποίθςθσ τουσ εξαρτάται από τον όγκο τθσ παραγωγισ, τθν αξιοπιςτία των προμθκευτϊν και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ οργάνωςθσ των προμθκειϊν και των διαδικαςιϊν. Ενδιάμεςα προϊόντα (θμικατεργαςμζνα ι υπό επεξεργαςία) Είναι οι εκροζσ των ενδιάμεςων φάςεων τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Σελικά προϊόντα Σο αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ που προορίηεται για τον καταναλωτι. Σο φψοσ του κακορίηεται από τον ςυντονιςμό παραγωγισ και πωλιςεων. Εφόδια Τλικά Αναλϊνονται ςτθν κακθμερινι λειτουργία του ςυςτιματοσ χωρίσ να αποτελοφν μζροσ του τελικοφ προϊόντοσ. (π.χ. καφςιμα, λιπαντικά) 2.4. Λόγοι διατιρθςθσ Αποκεμάτων υχνά ςυναντάται το ερϊτθμα αν θ διατιρθςθ αποκζματοσ αποτελεί ζξοδο που επιβαρφνει το τελικό κόςτοσ του προϊόντοσ και ο περιοριςμόσ του κατά το μζγιςτο δυνατό κα αποτελοφςε βοικθμα ςτθ μείωςθ του κόςτουσ. κεπτόμενοι όμωσ τουσ παρακάτω λόγουσ, επιβεβαιϊνουμε το πόςο κρίςιμθ είναι θ φπαρξθ του ωςτοφ αποκζματοσ, το οποίο περιςςότερο προςκζτει Αξία παρά κόςτοσ ςτο τελικό προϊόν. 7 P a g e

9 υνιςτοφν ςτθν μείωςθ του μοναδιαίου κόςτουσ μζςω Οικονομιϊν κλίμακασ.(κόςτοσ μεταφοράσ με αποςτολζσ μεγαλφτερου όγκου, ελαχιςτοποίθςθ αλλαγϊν ςτθν ροι παραγωγισ κ.τ.λ.) Βοθκοφν ςτθν αντοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε ζντονεσ διακυμάνςεισ Προςφοράσ Ηιτθςθσ. Προςτατεφουν από τθν αβεβαιότθτα ςε ηθτιματα ανόδου τιμϊν, κακυςτεριςεισ από παραδόςεισ παραγγελιϊν προμθκευτϊν, περιοδικζσ ελλείψεισ προϊόντων. Δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ ποςοτικϊν εκπτϊςεων προμθκευτι. Βζβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποια αποκζματα να προκφψουν τυχαία ςε περιπτϊςεισ όπωσ: Μποτιλιάριςμα ςε κάποιο ςθμείο τθσ γραμμισ παραγωγισ. Κακόσ προγραμματιςμόσ τθσ παραγωγισ. Ζκτακτα φαινόμενα. Σα αποκζματα που εμφανίηονται τυχαία επιβαρφνουν τθν διαχείριςθ των αποκεμάτων και ςτόχοσ τθσ διοίκθςθσ των λειτουργιϊν μιασ παραγωγικισ μονάδασ είναι ο περιοριςμόσ και θ εξάλειψθ τουσ Παράγοντεσ που κακορίηουν το φψοσ του αποκζματοσ Προφανϊσ θ διατιρθςθ αποκζματοσ είναι μία διαδικαςία που επιβάλει λεπτομερι ανάλυςθ και μελζτθ προκειμζνου να γνωρίηουμε, Σι πρζπει να αποκεματοποιιςουμε και Πόςο. Εκτιμϊμενο φψοσ πωλιςεων. (Αποκζματα προςδοκιϊν) Διάρκεια και φφςθ παραγωγικοφ κφκλου Χρόνοσ ηωισ παραγόμενου προϊόντοσ (π.χ. περιοριςμζνοσ χρόνοσ ηωισ τροφίμων) Απόκεμα αςφαλείασ Εκπτϊςεισ Χρόνοσ υςτζρθςθσ (lead time) 2.6. Διαχείριςθ αποκεμάτων. Σο απόκεμα ςε γενικοφσ όρουσ είναι θ ςυςςϊρευςθ ενόσ εμπορεφματοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για να ικανοποιθκεί μια μελλοντικι ηιτθςθ. Οι αιτίεσ ςυςςϊρευςθσ ενόσ υλικοφ ςε μορφι αποκζματοσ είναι πολλζσ και μερικά ενδεικτικά παραδείγματα αυτϊν είναι τα εξισ: Οικονομία κλίμακοσ. Εξυπθρζτθςθ διακυμάνςεων τθσ ηιτθςθσ. Αφξθςθ τθσ ευκαμψίασ ςτον προγραμματιςμό. Θ ιςχφσ ςυμβολαίων αγοράσ προϊόντων (π.χ. χάλυβασ) 8 P a g e

10 Αβεβαιότθτεσ περί των χρόνων απαιτιςεων και αναπλθρϊςεων. τισ μζρεσ μασ οι περιςςότερεσ βιομθχανίεσ που αςχολοφνται με καταναλωτικά προϊόντα πρζπει να διανζμουν ςτα ςθμεία πϊλθςθσ ςχεδόν κακθμερινά, με ελάχιςτο όγκο διανομισ που να τουσ εξαςφαλίηει τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τουσ. Θ καλφτερθ κζςθ ςτο ράφι επιτυγχάνετε από τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και από τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ αποκεμάτων. Επομζνωσ θ πλθροφόρθςθ και θ καταγραφι ςε πραγματικό χρόνο είναι πλζον αναγκαία. Σα ςφγχρονα ςυςτιματα επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν περιζχουν και πλθροφορίεσ κοςτολόγθςθσ που φυςικά βοθκοφν ςτθν μείωςθ του κόςτουσ. Θ ερϊτθςθ που τίκεται ςε αυτόν τον τομζα ςυνικωσ είναι το πόςο απόκεμα πρζπει να ζχουμε διακζςιμο και ςε ποιό κόςτοσ. Σο πρϊτο μζροσ τθσ ερϊτθςθσ (πόςο απόκεμα πρζπει να ζχουμε διακζςιμο), ζχει ςυνικωσ δφο ακραίεσ απαντιςεισ: πολφ ϊςτε να είμαςτε ςίγουροι ότι δεν κα ξεμείνουμε ποτζ. Αυτι θ αντιμετϊπιςθ διαχείριςθσ αποκεμάτων είναι ακριβι ςτο κόςτοσ αποκεματοποίθςθσ και οικονομικι ςτο κόςτοσ διαχείριςθσ. Θ άλλθ πλευρά του νομίςματοσ είναι κακόλου ι πολφ λίγο, που είναι γνωςτό ςαν just in time, και είναι ζνασ δφςκολοσ τρόποσ διαχείριςθσ αποκεμάτων με μεγάλο κόςτοσ διαχείριςθσ και μικρό κόςτοσ αποκεμάτων. Σα κόςτθ που πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ για ν αποφαςίςουμε το αναγκαίο επίπεδο αποκεμάτων είναι το κόςτοσ διατιρθςθσ αποκζματοσ και το κόςτοσ παραγγελίασ και παραλαβισ. Επίςθσ ςε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να αναφζρουμε και το κόςτοσ διαχείριςθσ. Σο κόςτοσ διαχείριςθσ περιλαμβάνει τθν αποκικευςθ, το ενοίκιο και τθν απόςβεςθ του χϊρου, τα εργατικά, τα πάγια και το κεφάλαιο που απαςχολείται, το κόςτοσ απαρχαίωςθσ ι λιξθσ (εάν περάςει ο χρόνοσ ηωισ του προϊόντοσ κα υπάρχει ακόμα ςτθν αποκικθ), θ μείωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αξίασ του προϊόντοσ και κόςτθ που ςχετίηονται με κλοπζσ και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. Σο κόςτοσ παραγγελίασ ςχετίηεται με τα εργατικά για τθν διεκπεραίωςθ τθσ παραγγελίασ, τουσ ελζγχουσ, τισ επιςτροφζσ προϊόντων και τθν μεταφορά. Θ κατάςταςθ ςτθν οποία δεν ζχουμε αρκετό απόκεμα γα να ικανοποιιςουμε τθν ηιτθςθ, λαμβάνει χϊρα ςυνικωσ ςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ δθμιουργίασ τθσ παραγγελίασ και τθσ άφιξθσ τθσ τελευταίασ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο πελάτθσ μπορεί να επιλζξει μεταξφ τθσ αναμονισ του προϊόντοσ και τθσ ακφρωςθσ τθσ παραγγελίασ. Είναι φανερό και αποδεδειγμζνο ότι όταν εξαςφαλίηουμε το ςωςτό επίπεδο και ποιότθτα αποκζματοσ, αυξάνεται θ ικανοποίθςθ του πελάτθ και ελαχιςτοποιείται το κόςτοσ αποκζματοσ. 9 P a g e

11 Για να επιτφχουμε το ςυνδυαςμό ενόσ υψθλοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και ενόσ χαμθλοφ κόςτουσ αποκεμάτων, πρζπει να ελζγχονται όλεσ οι διεργαςίεσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, δθλαδι θ επιλογι προμθκευτι, ο ςχεδιαςμόσ αναπλιρωςθσ του προϊόντοσ, ο νεκρόσ χρόνοσ του προμθκευτι, θ εςωτερικι αποκικευςθ, θ παραγγελειολθψία και θ διανομι. Ο ζλεγχοσ οποιαςδιποτε διεργαςίασ απαιτεί τθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ και τθν ςφγκριςθ με τον ςτόχο, τον υπολογιςμό τθσ διακφμανςθσ και τθν ρφκμιςθ των παραμζτρων που επιδροφν ςτισ μετριςεισ. Είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία και τα τρία κφρια μζρθ τθσ ςτον ζλεγχο των αποκεμάτων είναι: Θ επιλογι μιασ πολιτικισ αποκεμάτων. Θ εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ αποκεμάτων. Θ μζτρθςθ και ο ζλεγχοσ των παραμζτρων τθσ. Ο βακμόσ ελζγχου εξαρτάται από τθν ικανότθτα αντίδραςθσ του ςυςτιματοσ και ειδικότερα από τον χρόνο απόκτθςθσ τθσ πλθροφορίασ και των μετριςεων από τισ ενζργειεσ και από το τελικό αποτζλεςμα που λαμβάνεται Διαχείριςθ με βάςθ τθ ηιτθςθ Σελευταία οι βιομθχανίεσ αναηθτοφν και εφαρμόηουν επικετικζσ αρχζσ για να βελτιϊςουν τθ λειτουργικι αποτελεςματικότθτα τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Αυτζσ οι προςπάκειεσ ξεκίνθςαν με τθν αποτελεςματικι αντίδραςθ πελάτθ (Efficient Customer Response), αρχικά ςτθν βιομθχανία λαχανικϊν και εξαπλϊκθκε ςε πολλοφσ άλλουσ τομείσ όπωσ τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τουσ θμιαγωγοφσ, τα θλεκτρονικά, τθν αγορά χάλυβα, τισ τθλεπικοινωνίεσ και τα αυτοκίνθτα. Με αυτόν τον τρόπο βελτιϊκθκαν ςθμαντικά τα κόςτθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ και οι χρόνοι αντίδραςθσ. Παράλλθλα, υπιρξε και μεγάλθ ανάπτυξθ ςτθν τεχνολογία και τισ λφςεισ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Ποιό κα είναι το επόμενο ανταγωνιςτικό πεδίο μάχθσ; κα είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ μζςω τθσ διαχείριςθσ που βαςίηεται ςτθ ηιτθςθ (Demand-Based Management). Θ DBM είναι κρίςιμθ για τθν διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, τθν ανάπτυξθ προϊόντοσ, τθ ςτρατθγικι τεχνολογίασ, τθν υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ και τον ςχεδιαςμό του οργανιςμοφ. Θ εφαρμογι τθσ DBM με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ ζχει μεγάλθ δυναμικι. Θ διαχείρθςθ με γνϊμονα τθ ηιτθςθ περιλαμβάνει τθν προςεχτικι επιλογι των οργάνων marketing και τθν εργαςία ςε κοντινι απόςταςθ από τουσ πελάτεσ ζτςι ϊςτε να οδθγθκοφμε ςε υψθλότερα επίπεδα εξυπθρζτθςθσ και αυξθμζνθ ικανοποίθςθ πελατϊν. Ενϊ θ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ αςχολείται με τθν πλευρά αγοράσ του οργανιςμοφ, θ DBM απευκφνεται ςτθν 10 P a g e

12 πλευρά των πωλιςεων. Θ εναςχόλθςθ με μια μόνο από τισ δφο πλευρζσ, οδθγεί ςε λφςεισ κάτω του βζλτιςτου Παγίδεσ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ χωρίσ τθν DBM Θ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ απαιτεί παραδοςιακά ότι θ ηιτθςθ βαςίηεται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ. Με αυτό το ςκεπτικό, θ ηιτθςθ είναι θ κφρια είςοδοσ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ και μπορεί να είναι ζνα ςθμείο πρόβλεψθσ, ι εφροσ πρόβλεψθσ με μζςο όρο και διακφμανςθ. Τπάρχουν πολλζσ τεχνολογικζσ λφςεισ που βελτιϊνουν τθν ακρίβεια των προβλζψεων και χρθςιμοποιοφν τθν ηιτθςθ για τθν κακοδιγθςθ των αποκεμάτων, τθσ αναπλιρωςθσ, τθσ παραγωγισ και τα ςχζδια παραγωγικισ δυναμικότθτασ. τθν πραγματικότθτα όμωσ θ ηιτθςθ δεν είναι ποτζ αποκλειςτικά εξωγενείσ. Ζνα μεγάλο μζροσ του οργανιςμοφ προςπακεί να επθρεάςει τθ ηιτθςθ με διάφορα μζςα. Μια ςυνθκιςμζνθ παγίδα είναι να μθν αναγνωρίςουμε ότι πράγματι επθρεάςαμε τθν ηιτθςθ από τισ ενζργειεσ marketing, και αντίςτροφα, να μθν χρθςιμοποιοφμε τα κατάλλθλα μζςα που κα μασ δϊςουν τθν μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν ι άλλων ςτόχων Βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν Ανάλυςθ Ελζγχου Αποκεμάτων 1. Επζνδυςθ ςε Αποκζματα (Inventory Investment) Είναι θ ςυςςϊρευςθ αποκεμάτων όταν θ παραγωγι είναι μεγαλφτερθ από τισ πωλιςεισ. Μπορεί να είναι ακοφςια, λόγω τθσ μείωςθσ του ρυκμοφ των αναμενόμενων πωλιςεων ι εκοφςια όταν π.χ. θ επιχείρθςθ προςδοκά μελλοντικά μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ (αποκζματα προςδοκιϊν anticipation stocks). 2. Κόςτοσ Κεφαλαίου (Capital cost) Σο μζςο ςτακμικό κόςτοσ ου οφειλόμενου (δανειακοφ) και του μετοχικοφ (ιδίου) κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ. Σο παραπάνω κόςτοσ ιςοφται με το φψοσ τθσ απόδοςθσ που μια επιχείρθςθ πρζπει να επιτφχει ϊςτε να μπορεί να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ των μετόχων και των πιςτωτϊν. 3. Κόςτοσ Διατιρθςθσ Αποκεμάτων (Inventory Holding or Inventory Carrying Cost) Περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διατιρθςθ μιασ επζνδυςθσ ςε αποκζματα. Οι δαπάνεσ αυτζσ είναι: Κόςτοσ ευκαιρίασ (πλθρωμι τόκων επί των δεςμευμζνων κεφαλαίων, χρθςιμοποίθςθ των διακζςιμων κεφαλαίων για άλλεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ), Κόςτοσ αποκθκϊν (εγκαταςτάςεων), Κόςτοσ εςωτερικισ διακίνθςθσ (φορτοεκφόρτωςθ αποκεμάτων, μετακίνθςθ από αποκικεσ ςτθν γραμμι παραγωγισ), Κόςτοσ αποκικευςθσ, Κόςτοσ αςφάλειασ αποκεμάτων 11 P a g e

13 (αςφάλιςτρα, φφλακεσ), Κόςτοσ φκορϊν, Κόςτοσ αποςβζςεων και Οικονομικο-τεχνολογικισ Απαξίωςθσ. Σο κόςτοσ διατιρθςθσ αποκεμάτων εκφράηεται ωσ ποςοςτό τθσ επζνδυςθσ των αποκεμάτων ι ωσ κόςτοσ ανά μονάδα προϊόντοσ. 4. Οικονομικό Μζγεκοσ Παραγγελίασ (Economic Ordering Quantity EOQ) Είναι θ ποςότθτα τθσ παραγγελίασ που ελαχιςτοποιεί το ολικό κόςτοσ του αποκζματοσ. 5. τακερόσ Ρυκμόσ Ζιτθςθσ (Constant Demand Rate) Μια παραδοχι ςε αρκετά μοντζλα αποκεμάτων ςφμφωνα με τθν οποία, ο ίδιοσ αρικμόσ μονάδων λαμβάνεται από τα αποκζματα για κάκε περίοδο χρόνου. 6. Κόςτοσ Παραγγελίασ (Ordering Cost) Σο ςφνολο των διοικθτικϊν, υπαλλθλικϊν και εργατικϊν εξόδων που ςχετίηονται για τθν ανάκεςθ μιασ παραγγελίασ ενόσ προϊόντοσ. 7. θμείο Νζασ Παραγγελίασ (Re-order Point) Σο επίπεδο φψουσ αποκεμάτων, ςτο οποίο πρζπει να γίνει νζα παραγγελία για να αναπλθρωκεί θ ποςότθτα που διατζκθκε ι καταναλϊκθκε. 8. Χρόνοσ Ανταπόκριςθσ ι Αντίδραςθσ (Lead Time) Ο χρόνοσ που μεςολαβεί μεταξφ τθσ τοποκζτθςθσ (εντολι αγοράσ) μιασ παραγγελίασ και τθσ παραλαβισ αυτισ ςτο ςθμείο αποκζματοσ (αποκικθ). 9. Χρονοκφκλοσ Παραγγελιϊν (Cycle Time) Σο χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ τοποκζτθςθσ δφο διαδοχικϊν παραγγελιϊν. 10. Ελάχιςτο Απόκεμα (Minimum Stock) Είναι θ ποςότθτα που προκφπτει από το γινόμενο των μζςων θμεριςιων πωλιςεων, επί τον αρικμό των μζςων θμεριςιων πωλιςεων, επί τον αρικμό των θμερϊν που χρειάηεται ο προμθκευτισ για να εκτελζςει μια παραγγελία. Πρακτικά είναι θ ποςότθτα εμπορευμάτων ι υλικϊν τα οποία υπολογίηεται ότι κα επαρκζςουν για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ μζχρι να γίνει νζα παραλαβι. 11. Απόκεμα Αςφαλείασ (Safety Stock) Είναι θ ποςότθτα του ελάχιςτου αποκζματοσ προςαυξθμζνθ κατά ζνα ποςοςτό προκειμζνου να καλυφκοφν απρόβλεπτεσ κακυςτεριςεισ άφιξθσ τθσ παραγγελίασ ι για να αντιμετωπιςτεί κάποια 12 P a g e

14 απρόβλεπτθ και απότομθ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ. Σο φψοσ του αποκζματοσ αςφαλείασ διαφοροποιείται ανάλογα με τθν ςυνζπεια του προμθκευτι, ανάλογα με το εάν το προϊόν προζρχεται από τθν εςωτερικι αγορά ι είναι ειςαγόμενο, ανάλογα με τθν ςθμαςία του ςτθν διαδικαςία παραγωγισ κ.λ.π. 12. τακερόσ Ρυκμόσ Προμικειασ (Constant Supply Rate) Είναι ο ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ των αποκεμάτων (ρυκμόσ αναπλιρωςθσ). τα μοντζλα οικονομικισ ποςότθτασ παραγγελίασ ο ρυκμόσ αυτόσ κα πρζπει να είναι ςτακερόσ. 13. Ανεκτζλεςτθ Παραγγελία (Back-order) Μζροσ παραγγελίασ που δεν μπορεί να εκτελεςτεί αμζςωσ. Οι ανεκτζλεςτεσ παραγγελίεσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εκτελοφνται με ζκπτωςθ και καλφπτονται ςε μελλοντικοφσ χρόνουσ όταν το προϊόν είναι διακζςιμο από τον προμθκευτι. 14. Πικανολογοφμενθ Ηιτθςθ (Probabilistic Demand) τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ηιτθςθ για ζνα απόκεμα δεν είναι ακριβϊσ γνωςτι, τότε ο προςδιοριςμόσ αυτισ γίνεται μζςω πικανοτιτων. τθν πικανολογοφμενθ ηιτθςθ αντί να ελαχιςτοποιείται το κόςτοσ (όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ προςδιοριςτικισ deterministic demand), ελαχιςτοποιείται το αναμενόμενο κόςτοσ. Αν θ κατανομι αυτισ τθσ ηιτθςθσ είναι αςυνεχισ, τότε το αναμενόμενο κόςτοσ μπορεί να βρεκεί ακροίηοντασ τα διάφορα κόςτθ κάκε εναλλακτικισ ςτακμιηόμενα με τισ αντίςτοιχεσ πικανότθτεσ τουσ. τθ ςυνζχεια επιλζγεται θ εναλλακτικι με το χαμθλότερο κόςτοσ. 2.8 Δαπάνεσ που ςυνδζονται με τα αποκζματα. Θα μποροφςαμε να ταξινομιςουμε τισ δαπάνεσ του ςυνδζονται με τα αποκζματα ςτισ ακόλουκεσ πζντε κατθγορίεσ. Κόςτοσ διατιρθςθσ αποκζματοσ. Κόςτοσ ζλλειψθσ αποκζματοσ Κόςτοσ διαχείριςθσ παραγγελιϊν Κόςτοσ Απόκτθςθσ Αποκζματοσ Κόςτοσ Λειτουργίασ ςυςτιματοσ 13 P a g e

15 2.8.1 Κόςτοσ διατιρθςθσ Αποκζματοσ Σο κόςτοσ διατιρθςθσ περιλαμβάνει το ευκαιριακό κόςτοσ του επενδυμζνου κεφαλαίου, τα λειτουργικά ζξοδα τθσ αποκικθσ, τα κόςτθ χειριςμοφ και μζτρθςθσ, το κόςτοσ των ειδικϊν απαιτιςεων αποκικευςθσ, τα κόςτθ φκοράσ, καταςτροφισ, κλοπισ, τεχνολογικισ απαξίωςθσ, αςφάλιςθσ και τουσ ςχετικοφσ φόρουσ. Θ πιο ςυνθκιςμζνθ μορφι του είναι θ Ετιςιο κόςτοσ διατιρθςθσ = cioh Όπου: ΟΘ είναι το μζςο απόκεμα ςε μονάδεσ (άρα ΟΘ c είναι το μζςο απόκεμα εκφραςμζνο ςε ευρϊ), και I είναι το μοναδιαίο κόςτοσ διατιρθςθσ, που αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ διατιρθςθσ αποκζματοσ αξίασ ενόσ ευρϊ για ζνα χρόνο. Μζροσ του κόςτουσ διατιρθςθσ αποκζματοσ ςχετίηεται με το κόςτοσ από τθν τεχνολογικι απαξίωςθ (obsolescence) των αποκεμάτων. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ προϊόντων το κόςτοσ αυτό είναι πολφ ςθμαντικό. τθ βιομθχανία παραγωγισ θμιαγϊγιμων, για παράδειγμα, ο διάςθμοσ νόμοσ του Moore (1967) προβλζπει το διπλαςιαςμό τθσ ικανότθτασ των θμιαγϊγιμων κάκε 12 μινεσ. Ζνα τζτοιο προϊόν με διάρκεια εμπορικισ) ηωισ 12 μινεσ, τι ποςοςτό τθσ αξίασ του χάνει για κάκε μινα που διατθρείται ωσ απόκεμα; Ζνα άλλο μζροσ του κόςτουσ διατιρθςθσ αποκζματοσ ςχετίηεται με το κόςτοσ λόγω τθσ μικρισ διάρκειασ ηωισ (perishability) του προϊόντοσ που αποκθκεφεται. Θ βιομθχανία γαλακτοκομικϊν είναι χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςε αυτι τθν περίπτωςθ. θμαντικό μζροσ του κόςτουσ διατιρθςθσ είναι το ευκαιριακό κόςτοσ του δεςμευμζνου κεφαλαίου που κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί αλλιϊσ και το ευκαιριακό κόςτοσ του διακζςιμου χϊρου αποκικευςθσ. Κανζνα από τα δφο δεν μετριζται από τα παραδοςιακά λογιςτικά ςυςτιματα. Σο ευκαιριακό κόςτοσ του κεφαλαίου είναι εφκολο να οριςκεί. Είναι θ απόδοςθ που κα μποροφςε να επιτευχκεί ςτθν αμζςωσ πιο ελκυςτικι επζνδυςθ αν αυτό δεν επενδυόταν ςε αποκζματα. Βζβαια, μια τζτοια προςζγγιςθ δεν είναι πρακτικι μια και οι πικανζσ επενδφςεισ μπορεί να αλλάηουν από μζρα ςε μζρα. Γι αυτό ςυνικωσ κακορίηεται μια τιμι Ι, θ οποία δεν αλλάηει αν δεν ςυμβοφν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ. Θ τιμι αυτι είναι το κόςτοσ κεφαλαίου και εξαρτάται από τθν προζλευςθ των κεφαλαίων και το βαςικό επιτόκιο δανειςμοφ. Εξαρτάται επίςθσ από το ρίςκο μιασ επζνδυςθσ ςε αποκζματα που είναι ςυνάρτθςθ του είδουσ του αποκζματοσ. 14 P a g e

16 Θ τιμι του Ι εξαρτάται επίςθσ από το κόςτοσ αποκικθσ που είναι ςυνάρτθςθ του όγκου, βάρουσ, ειδικϊν απαιτιςεων χειριςμοφ, αςφάλειασ και φόρων. Μια τζτοια ανάλυςθ γίνεται ςπάνια και το Ι ζχει μια τιμι για τα περιςςότερα προϊόντα μιασ επιχείρθςθσ Κόςτοσ ζλλειψθσ Αποκζματοσ Αυτό το κόςτοσ περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ για να αποφφγουμε τθν ζλλειψθ αποκζματοσ και τισ δαπάνεσ που ςυνεπάγεται θ ζλλειψθ αποκζματοσ. τθν περίπτωςθ ενόσ παραγωγοφ, αυτό περιλαμβάνει το κόςτοσ ζκτακτθσ μεταβολισ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (υπερωρίεσ, επαναπρογραμματιςμόσ, αλλαγι μεγεκϊν παρτίδων, κλπ). Για τον ζμπορο, περιλαμβάνει ζκτακτεσ αποςτολζσ ι υποκατάςταςθ με λιγότερο προςοδοφόρα προϊόντα. Αυτά τα κόςτθ μποροφν να υπολογιςκοφν με ςχετικι ακρίβεια. Τπάρχουν όμωσ πιο αςαφι κόςτθ που πθγάηουν από τθ μθ εξυπθρζτθςθ ενόσ πελάτθ. ε περίπτωςθ ζλλειψθσ ο πελάτθσ κα περιμζνει ι πϊλθςθ δεν κα γίνει ποτζ; Πόςο επθρεάηεται θ φιμθ λόγω κακισ εξυπθρζτθςθσ; Θα ξαναγυρίςει ποτζ ο πελάτθσ που δεν ικανοποιικθκε; Θα μεταφζρει και ςε άλλουσ τθν κακι άποψι του; Οι ερωτιςεισ αυτζσ μποροφν να απαντθκοφν μόνο εμπειρικά. Γενικά είναι καλφτερο για μια επιχείρθςθ να αναηθτά τρόπουσ να βελτιϊςει τθν ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ που προςφζρει παρά να προςπακεί να υπολογίςει το ςχετικό κόςτοσ Κόςτοσ διαχείριςθσ Παραγγελιϊν Θ παράμετροσ K ςυμβολίηει το ςτακερό κόςτοσ που ςχετίηεται με μια παραγγελία (ανεξάρτθτο του μεγζκουσ τθσ). Για τον ζμπορο ονομάηεται κόςτοσ παραγγελίασ και περιλαμβάνει το κόςτοσ των εντφπων παραγγελίασ, ταχυδρομικά ι και τθλεφωνικά ζξοδα, εξουςιοδοτιςεισ, πλθκτρολόγθςθ, παραλαβι, πικανό ζλεγχο και χειριςμό των τιμολογίων του προμθκευτι. Σο κόςτοσ ρφκμιςθσ τθσ παραγωγισ περιλαμβάνει πολλζσ από τισ παραπάνω δαπάνεσ και επιπρόςκετα το κόςτοσ διακοπισ τθσ παραγωγισ (ςταμάτθμα παραγωγισ, αμοιβι τεχνικοφ που κάνει τθ ρφκμιςθ, χειροτζρευςθ τθσ ποιότθτασ και του ρυκμοφ παραγωγισ κατά το χρόνο εκμάκθςθσ αμζςωσ μετά τθ ρφκμιςθ). Κάποιοσ μπορεί να ξοδζψει μινεσ για να υπολογίςει επακριβϊσ τθν τιμι του K. Πάντωσ, το κόςτοσ αυτό με τθν εφαρμογι ςφγχρονων ςυςτθμάτων, όπωσ το EDI (electronic data interchange) τείνει να εξαλειφκεί Κόςτοσ απόκτθςθσ Αποκζματοσ Σο μοναδιαίο κόςτοσ απόκτθςθσ ενόσ προϊόντοσ ςυμβολίηεται με c ( /τεμάχιο). Για ζναν ζμπορο το κόςτοσ αυτό είναι θ τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνου των μεταφορικϊν) που πλθρϊνει ςτον προμθκευτι ςυν οποιαδιποτε δαπάνθ απαιτείται για να καταςτιςει το προϊόν ζτοιμο για πϊλθςθ. Μπορεί να 15 P a g e

17 εξαρτάται, αν υπάρχουν εκπτϊςεισ, από το μζγεκοσ τθσ παραγγελίασ. Για τουσ παραγωγοφσ, το παραπάνω κόςτοσ είναι πιο δφςκολο να υπολογιςκεί. Πάντωσ, ςπάνια αυτό ςυμπίπτει με το κόςτοσ παραγωγισ που γράφεται ςτα λογιςτικά βιβλία. Θ μοναδιαία αξία πρζπει να περιλαμβάνει το πραγματικό ποςό (μεταβλθτό κόςτοσ) που ξοδεφτθκε ζτςι ϊςτε το προϊόν αυτό να καταςτεί διακζςιμο για χριςθ (είτε πϊλθςθ, είτε ενςωμάτωςι του ςε κάποιο προϊόν ωσ θμιζτοιμο). Παρά το ότι θ εκτίμθςθ αυτοφ του κόςτουσ είναι δφςκολθ εντοφτοισ θ επίδραςθ ενόσ πικανοφ ςφάλματοσ είναι μικρι ςτα πρότυπα των επόμενων κεφαλαίων. Ζτςι μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ωσ αρχικι εκτίμθςθ το λογιςτικό κόςτοσ αν αυτό δεν είναι εμφανϊσ λάκοσ. Για παράδειγμα, ζνα κατάςτθμα αγοράηει ζνα προϊόν για 20 και πλθρϊνει ζναν υπάλλθλο για να το τοποκετιςει ςτα ράφια με κόςτοσ 1 ανά τεμάχιο. υνεπϊσ, για το παράδειγμα αυτό είναι c = 21 /τεμάχιο. Ζνα δεφτερο παράδειγμα αναφζρεται ςε ζνα προϊόν μιασ βιομθχανικισ επιχείρθςθσ, το λογιςτικό κόςτοσ παραγωγισ του οποίου είναι 4,32 ανά μονάδα. Μετά από λεπτομερι εξζταςθ προζκυψε ότι ο υπεφκυνοσ παραγωγισ ξοδεφει το 30% του χρόνου του για να επιβλζψει τθν παραγωγι αυτοφ του προϊόντοσ. Σο πραγματικό κόςτοσ κα πρζπει να εμπεριζχει και τθν αξία του κόςτουσ επίβλεψθσ. Ζτςι για το 30% ενόσ μιςκοφ και μονάδων ετιςια παραγωγι, το κόςτοσ παραγωγισ κα πρζπει να προςαυξθκεί κατά ( ) (0,30)/( μονάδεσ) = 0,15 ανά μονάδα. Σο μοναδιαίο κόςτοσ απόκτθςθσ είναι ςθμαντικό για δφο λόγουσ. Πρϊτον, το ςυνολικό κόςτοσ προμικειασ (ι παραγωγισ) εξαρτάται άμεςα από αυτό και δεφτερον, το κόςτοσ διατιρθςθσ ενόσ προϊόντοσ ςε απόκεμα εξαρτάται από το c Κόςτοσ λειτουργίασ υςτιματοσ Σο κόςτοσ αυτό αναφζρεται ςτισ δαπάνεσ που επιφζρει ζνα ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων. Αυτζσ περιλαμβάνουν το κόςτοσ ςυλλογισ, αποκικευςθσ, ςυντιρθςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων, όπωσ και το κόςτοσ ερμθνείασ των αποτελεςμάτων. Αν και το κόςτοσ λειτουργίασ είναι δφςκολο να ποςοτικοποιθκεί, αποτελεί κακοριςτικι παράμετρο για τθν επιλογι ενόσ ςυςτιματοσ λιψθσ αποφάςεων. 2.9 Μζκοδοι Μείωςθσ παραγγελιϊν Με βάςθ τθν κατθγόρια των αποκεμάτων μποροφν να κακοριςτοφν οι κατάλλθλεσ τακτικζσ για τθ μείωςθ του. Οι τακτικζσ αυτζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν τθν ενζργεια για τθ μείωςθ του αποκζματοσ αλλά και τακτικζσ για τθ μείωςθ του κόςτουσ εξ αιτίασ τθσ ζλλειψθσ αποκεμάτων. Θ βαςικι τακτικι για τθ μείωςθ του κυκλικοφ αποκζματοσ είναι απλά θ μείωςθ του μεγζκουσ τθσ παραγγελίασ. Παράλλθλα, 16 P a g e

18 όμωσ, για τθν αποφυγι τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ ζναρξθσ νζασ λειτουργίασ και τθν αφξθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγγελίασ, λόγω αφξθςθσ του αρικμοφ των παραγγελιϊν, κα πρζπει θ επιχείρθςθ να βελτιςτοποιιςει τισ διαδικαςίεσ παραγγελίασ και προετοιμαςίασ για νζεσ λειτουργίεσ. Επίςθσ, μπορεί να αυξιςει το βακμό ςτον οποίο θ ίδια εργαςία μπορεί να επαναλθφκεί χωρίσ να χρειάηονται αλλαγζσ με εξειδίκευςθ, αφιζρωςθ πόρων για τθν παραγωγι ενόσ μόνο προϊόντοσ και τθ χρθςιμοποίθςθ του ίδιου εξαρτιματοσ για διαφορετικά προϊόντα. Θ βαςικι τακτικι που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ μείωςθ του αποκζματοσ αςφαλείασ είναι θ τοποκζτθςθ των παραγγελιϊν πιο κοντά ςτο χρόνο που πρζπει να γίνει θ παραλαβι. Λόγω τθσ αβεβαιότθτασ ςχετικά με τθ ηιτθςθ, τισ προμικειεσ και τουσ χρόνουσ αποςτολισ, θ τακτικι αυτι μπορεί να οδθγιςει ςε μθ αποδεκτά επίπεδα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. Οι πικανζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ μποροφν να αποφευχκοφν αν παράλλθλα θ επιχείρθςθ βελτιϊςει τισ προβλζψεισ ηιτθςθσ μειϊςει το χρόνο ανάμεςα ςε δυο παραλαβζσ, μειϊςει τθν αβεβαιότθτα των προμθκειϊν και δϊςει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε εργαςία και μθχανζσ, τα μόνα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ παραγωγισ που δεν αποκθκεφονται. Για τθν μείωςθ των αποκεμάτων αναμονισ, μια επιχείρθςθ μπορεί να εξιςορροπιςει τον ρυκμό παραγωγισ τθσ με τον ρυκμό ηιτθςθσ. Παράλλθλα κα πρζπει να προςπακιςει να εξιςορροπιςει τθ ηιτθςθ δθμιουργϊντασ νζα προϊόντα με διαφορετικοφσ κφκλουσ ηιτθςθσ, με διαφιμιςθ προϊόντων εκτόσ εποχισ και με εκπτϊςεισ ςτα προϊόντα αυτά. Σζλοσ μια επιχείρθςθ για να ελζγξει τα αποκζματα ςε κίνθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να μειϊςει τθ διάρκεια αναμονισ των αποκεμάτων όχι όμωσ και τθ ηιτθςθ. Για τθ μείωςθ των χρόνων αναμονισ των αποκεμάτων μπορεί να επιλζξει τουσ κατάλλθλουσ προμθκευτζσ και εταιρίεσ μεταφορϊν, να βελτιϊςει τθ διαχείριςθ των υλικϊν εντόσ του εργοςταςίου και να μειϊςει τθν ποςότθτα τθσ παραγγελίασ Αποτελζςματα Κακισ Διαχείριςθσ αποκεμάτων. Θ κακι διαχείριςθ των αποκεμάτων είναι εφκολο να διαγνωςτεί αφοφ τα αποτελζςματά τθσ είναι ςυνικωσ εμφανι. υχνζσ ελλείψεισ προϊόντων με παράλλθλθ αφξθςθ του παραγγελιϊν που βρίςκονται ςε εκκρεμότθτα με ταυτόχρονθ αφξθςθ των δυςαρεςτθμζνων πελατϊν. Θ αφξθςθ των αποκεμάτων δεν μειϊνει τισ εκκρεμείσ παραγγελίεσ. 17 P a g e

19 Περιοδικζσ ελλείψεισ αποκθκευτικοφ χϊρου. Προβλιματα ςτθν ταχφτθτα κυκλοφορίασ των προϊόντων μεταξφ κζντρων διανομισ. Προβλιματα ςτισ ςχζςεισ με προμθκευτζσ. Μεγάλεσ ποςότθτεσ απαξιωμζνων ειδϊν. 18 P a g e

20 3. ΜΟΝΣΕΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 3.1 Βαςικοί Σφποι αποκεμάτων Τπάρχουν δφο κφριεσ προςεγγίςεισ ςτον ζλεγχο αποκεμάτων: τα ςυςτιματα που είναι ανεξάρτθτα τθσ ηιτθςθσ, τα οποία χρθςιμοποιοφν ποςοτικά μοντζλα για να ςυςχετίςουν τθν προβλεπόμενθ ηιτθςθ, το μζγεκοσ τθσ παραγγελίασ και το κόςτοσ τθσ, και τα ςυςτιματα που εξαρτϊνται από τθν ηιτθςθ, τα οποία υπολογίηουν τισ απαιτιςεισ των αποκεμάτων και από το πρόγραμμα παραγωγισ. Τπάρχουν εξειδικευμζνεσ εταιρίεσ που αςχολοφνται αποκλειςτικά με τθν ανάπτυξθ εργαλείων και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (SAP) που χρθςιμοποιοφν και τισ δφο μορφζσ μοντζλων. Σα μοντζλα που είναι ανεξάρτθτα τθσ ηιτθςθσ, διακρίνονται ςτουσ εξισ τφπουσ: Μοντζλα οικονομικοφ μεγζκουσ παραγγελίασ (Economic Order Quantity Models) Ντετερμινιςτικά μοντζλα (Deterministic Models) Μοντζλα πικανοτιτων (Probabilistic Models) Μοντζλα πρόβλεψθσ (Forecasting Demand Models), χρθςιμοποιϊντασ: Κριτικζσ μεκόδουσ οι οποίεσ βαςίηονται ςε υποκειμενικι κρίςθ. Θ PES χρθςιμοποιεί πζντε ευρζωσ διαδεδομζνεσ μεκόδουσ: personal insight, panel consensus, μζκοδο Delphi, historic analogy και ζρευνα αγοράσ. Μεκόδουσ οι οποίεσ αναηθτοφν εξωγενείσ παράγοντεσ και τουσ χρθςιμοποιοφν για τθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ (π.χ. τιμι αγοράσ). Μεκόδουσ προβολισ οι ποίεσ προβάλλουν τθν παρελκοφςα ηιτθςθ ςτο χρόνοσ ενόσ ι μιασ ομάδασ προϊόντων και τθν επεκτείνουν ςτο μζλλον. Σα μοντζλα αποκεμάτων που λαμβάνουν υπόψθ τθ ηιτθςθ, βαςίηονται ςε κεωρίεσ MRP και τισ προεκτάςεισ των MRP II, JIT, βελτιςτοποίθςθ και τεχνολογία παραγωγισ (OPT). Σα αποκζματα, ανάλογα με τον τρόπο που δθμιουργοφνται, μποροφν να διακρικοφν επίςθσ ςε τζςςερισ κατθγορίεσ, κυκλικό, αςφαλείασ, αναμονισ και ςε κίνθςθ. Σα διαφορετικά αυτά είδθ αποκεμάτων δεν διακρίνονται ςε φυςικι μορφι αλλά με βάςθ τθν αιτία τθσ δθμιουργίασ τουσ. Σο κυκλικό απόκεμα (cycle inventory) είναι το τμιμα του ςυνολικοφ αποκζματοσ που κακορίηεται άμεςα από το μζγεκοσ τθσ παραγγελίασ. Σο φψοσ του κυκλικοφ αποκζματοσ εξαρτάται από τον χρόνο ανάμεςα ςε δυο παραγγελίεσ. Για παράδειγμα, αν γίνεται μια παραγγελία κάκε μινα, το φψοσ του αποκζματοσ κα πρζπει να ιςοφται με τθ μθνιαία ηιτθςθ. Όςο μεγαλφτερθ είναι θ χρονικι περίοδοσ ανάμεςα ςε δυο παραγγελίεσ τόςο μεγαλφτερο κα είναι το κυκλικό απόκεμα. Για να αποφφγουν προβλιματα εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν και μθ διακεςιμότθτασ εξαρτθμάτων, οι εταιρείεσ ςυχνά κρατάνε ζνα απόκεμα αςφαλείασ (safety stock inventory). Σα αποκζματα αςφαλείασ είναι χριςιμα όταν οι προμθκευτζσ δεν παραδίδουν τθν 19 P a g e

21 απαιτοφμενθ ποςότθτα ςτθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία ςε αποδεκτι ποιότθτα ι όταν τα παραςκευαςμζνα αντικείμενα ζχουν υποςτεί ηθμιζσ ι απαιτοφν περαιτζρω διορκϊςεισ. Θ διατιρθςθ αποκεμάτων αςφαλείασ εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ςε περίπτωςθ τζτοιων προβλθμάτων. Για τθ διατιρθςθ αποκεμάτων αςφαλείασ, μία επιχείρθςθ κάνει μία παραγγελία νωρίτερα απ ότι τθ χρειάηεται πραγματικά είτε ςε μεγαλφτερθ ποςότθτα. Ωσ απόκεμα αναμονισ (anticipation inventory) κακορίηεται το απόκεμα που χρθςιμοποιείται για να απορροφιςει ανόμοια ηιτθςθ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. Για παράδειγμα, το 90% τθσ ετιςιασ ηιτθςθσ του πετρελαίου κζρμανςθσ εμφανίηεται μζςα ςε τζςςερισ μινεσ ςτο χρόνο. Με τθ διατιρθςθ αποκεμάτων αναμονισ, οι επιχειριςεισ δεν είναι υποχρεωμζνεσ να προβαίνουν ςε ςθμαντικζσ αυξομειϊςεισ τθσ παραγωγισ που ςυνεπάγονται κόςτοσ. Σα αποκζματα αναμονισ χρθςιμοποιοφνται επίςθσ και ςε περιπτϊςεισ αβεβαιότθτασ ςχετικά με τθν πρόςφορα ενόσ προϊόντοσ. Σα αποκζματα που κινοφνται από το ζνα ςθμείο του ςυςτιματοσ ροισ υλικϊν ςτο άλλο καλοφνται αποκζματα ςε κίνθςθ (pipeline inventory). Σα αποκζματα αυτά αποτελοφν παραγγελίεσ που ζχουν γίνει αλλά δεν ζχουν παραλθφκεί ακόμα. Μποροφν να υπολογιςτοφν ωσ θ μζςθ ηιτθςθ κατά το χρόνο μεταξφ τθσ παραλαβισ δυο διαδοχικϊν παραγγελιϊν. 3.2 υςτιματα Διαχείριςθσ Αποκεμάτων Ο προςδιοριςμόσ μιασ πολιτικισ για τθ διαχείριςθ των αποκεμάτων μιασ επιχείρθςθσ ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό του πότε κα πρζπει να γίνει μια νζα παραγγελία, κακϊσ και τθσ ποςότθτασ που κα πρζπει να παραγγελκεί κάκε φορά. Θ απόφαςθ που κα παρκεί για μια παραγγελία κα ζχει επιπτϊςεισ ςε όλεσ τισ επόμενεσ παραγγελίεσ και ςυνεπϊσ ςε όλθ τθ διαχείριςθ αποκζματοσ από τθ ςτιγμι εκείνθ. Σα ςυςτιματα διαχείριςθσ αποκεμάτων μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 1) τα ςυςτιματα ςτακερισ ποςότθτασ παραγγελίασ (ι ςυςτιματα ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ αποκζματοσ) και 2) τα ςυςτιματα ςτακερισ περιόδου παραγγελίασ (ι ςυςτιματα περιοδικισ παρακολοφκθςθσ αποκζματοσ). Ζνα ςφςτθμα ςτακερισ ποςότθτασ παραγγελίασ ενεργοποιεί εντολζσ όταν το απόκεμα φτάςει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο. Σο γεγονόσ αυτό μπορεί να ςυμβεί οποιαδιποτε ςτιγμι ανάλογα με τθ ηιτθςθ για το υλικό αυτό. Εν αντικζςει, ζνα ςφςτθμα ςτακερισ περιόδου παραγγελίασ περιορίηεται ςτθν τοποκζτθςθ εντολϊν ςτο τζλοσ μιασ προκακοριςμζνθσ περιόδου. Για τθ χρθςιμοποίθςθ ενόσ ςυςτιματοσ ςτακερισ παραγγελίασ, το απόκεμα κα πρζπει να ελζγχεται ςυνζχεια. Σο ςφςτθμα αυτό απαιτεί κάκε φορά που προςτίκεται ι αφαιρείται κάτι από το απόκεμα, να ανανεϊνονται τα ςχετικά αρχεία ζτςι ϊςτε 20 P a g e

22 να μπορεί να κακοριςτεί πότε ζχει φτάςει το ςθμείο για νζα παραγγελία. το ςφςτθμα ςτακερισ περιόδου παραγγελίασ, καταμετριςεισ του αποκζματοσ γίνονται μόνο ςε περιόδουσ ανακεωριςεων. Μεταξφ των δφο ςυςτθμάτων υπάρχουν και κάποιεσ επιπρόςκετεσ διαφορζσ, που επθρεάηουν τθν επιλογι του κατάλλθλου ςυςτιματοσ. Για παράδειγμα, τα ςυςτιματα ςτακερισ ποςότθτασ παραγγελίασ προτιμοφνται ςε πιο ακριβά υλικά που ζχουν μικρότερα αποκζματα. Επίςθσ, είναι πιο κατάλλθλα για υλικά ςθμαντικά ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (π.χ. ανταλλακτικά), κακϊσ υπόκεινται ςε αυςτθρό ζλεγχο και ςυνεπϊσ υπάρχει πιο γριγορθ αντίδραςθ ςε περιπτϊςεισ εξάντλθςθσ τουσ. Απαιτοφν, ωςτόςο, περιςςότερο χρόνο για τθ ςυντιρθςθ τουσ, κακϊσ για κάκε προςκικθ ι άντλθςθ αποκζματοσ κα πρζπει να γίνεται θ ςχετικι ενθμζρωςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, τα ςυςτιματα ςτακερισ περιόδου παραγγελίασ διατθροφν μεγαλφτερα αποκζματα κατά μζςο όρο γιατί κα πρζπει να προλαμβάνουν τυχόν ελλείψεισ κατά τθν περίοδο ανακεϊρθςθσ. Επιπρόςκετα, τόςο θ ηιτθςθ των προϊόντων όςο και ο χρόνοσ παράδοςθσ κάκε παραγγελίασ είναι γνωςτά μόνο κατά προςζγγιςθ. Ωσ αποτζλεςμα, τα ςυςτιματα διαχείριςθσ αποκεμάτων μποροφν να διακρικοφν ςε ςτοχαςτικά και ντετερμινιςτικά, ανάλογα με το εάν λαμβάνεται ι όχι υπόψθ θ αβεβαιότθτα των παραπάνω παραμζτρων φςτθμα τακερισ Ποςότθτασ Παραγγελίασ το ςφςτθμα ςτακερισ ποςότθτασ παραγγελίασ κακορίηεται ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο αποκζματοσ R, ςτο οποίο τοποκετείται παραγγελία φψουσ Q. Σο ςθμείο αναπαραγγελίασ, R, είναι ζνασ προκακοριςμζνοσ αρικμόσ μονάδων του υλικοφ. Θ ποςότθτα R κα πρζπει να επαρκεί για τθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ κατά τθ διάρκεια του χρόνου υςτζρθςθσ ανάμεςα ςτθν τοποκζτθςθ τθσ παραγγελίασ και τθν παραλαβι τθσ. Σο ςφςτθμα αυτό απεικονίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα, όπου όταν το απόκεμα φτάνει το ςθμείο R, μια νζα εντολι παραγγελίασ τοποκετείται. Θ εντολι αυτι εκτελείται ςτο τζλοσ τθσ περιόδου L, περίοδοσ που παραμζνει ςτακερι ςτο μοντζλο αυτό. Σα ςυςτιματα ςτακερισ ποςότθτασ παραγγελίασ βαςίηονται ςτισ παρακάτω παραδοχζσ: Θ ηιτθςθ του προϊόντοσ είναι ςτακερι, γνωςτι και ςυνεχισ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου Ο χρόνοσ που μεςολαβεί μεταξφ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ παραγγελίασ και τθσ εκτζλεςισ τθσ είναι ςτακερόσ Σο κόςτοσ ανά μονάδα προϊόντοσ είναι ςτακερό Σο μοναδιαίο κόςτοσ διατιρθςθσ αποκζματοσ είναι ςτακερό Σο κόςτοσ διαχείριςθσ τθσ παραγγελίασ είναι ςτακερό 21 P a g e

23 Θ ποςότθτα τθσ παραγγελίασ είναι ςτακερι και ίςθ με τθν ποςότθτα του υλικοφ που παραλαμβάνεται. χιμ α: φςτθμα ςτακερισ ποςότθτασ Παραγγελίασ Όταν ιςχφουν οι παραπάνω υποκζςεισ, είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ τθσ Οικονομικισ Ποςότθτασ Παραγγελίασ (ΟΠΠ), δθλαδι τθσ ποςότθτασ παραγγελίασ που ελαχιςτοποιεί το Ολικό Κόςτοσ Αποκζματοσ (ΟΚΑ). χιμα: Οικονομικι ποςότθτα παραγγελίασ Σο ετιςιο ολικό κόςτοσ αποκζματοσ περιλαμβάνει το κόςτοσ αγοράσ των αποκεμάτων, το κόςτοσ διατιρθςθσ των αποκεμάτων, που είναι ανάλογο του μζςου φψουσ των αποκεμάτων και το κόςτοσ διαχείριςθσ κάκε παραγγελίασ. Ολικό κόςτοσ Αποκεμάτων = Κόςτοσ αγοράσ Αποκεμάτων + Κόςτοσ διατιρθςθσ Αποκεμάτων + Κόςτοσ διαχείριςθσ παραγγελιϊν 22 P a g e

24 3.2.2 φςτθμα μθ αυτόματου Ανεφοδιαςμοφ Αν ζνα προϊόν παράγεται και χρθςιμοποιείται από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί πριν να ολοκλθρωκεί το ςφνολο τθσ παραγωγισ. το παρακάτω ςχιμα απεικονίηεται το ςφςτθμα μθ αυτόματου ανεφοδιαςμοφ, όπου p είναι ο ρυκμόσ παραγωγισ και d είναι ο ρυκμόσ τθσ ηιτθςθσ. Σο μζςο απόκεμα αυξάνεται γρθγορότερα από τθ ηιτθςθ, για το λόγο αυτό υπάρχει απόκεμα p-d μονάδων κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ. Θ διαδικαςία αυτι ςυνεχίηεται μζχρι το πζρασ τθσ παραγωγισ. Όταν θ ολοκλθρωκεί θ παραγωγι, το απόκεμα εξαντλείται με ρυκμό ιςο με το ρυκμό τθσ ηιτθςθσ d. Μόλισ το απόκεμα εξαντλθκεί, ζνασ κφκλοσ ολοκλθρϊνεται και θ παραγωγι αρχίηει ξανά. Για να υπάρχει ςυνζπεια, κα πρζπει θ ηιτθςθ και θ παραγωγι να εκφράηονται ωσ μονάδεσ ςτθν ίδια μονάδα του χρόνου, δθλ. μονάδεσ ανά ϊρα, ανά θμζρα ι εβδομάδα. Αν το μζγεκοσ τθσ παραγωγισ είναι Q μονάδεσ, το απόκεμα p-d ςυνεχίηει να δθμιουργείται για Q/p χρονικζσ μονάδεσ. Σο μζγιςτο απόκεμα που δθμιουργείται κατά τθ δθμιουργείται κατά τθ διάρκεια ενόσ κφκλου είναι: Σο κυκλικό απόκεμα δεν είναι τϊρα πια Q/2 όπωσ ςτο μοντζλο Βζλτιςτθσ Ποςότθτασ Παραγγελίασ, αλλά Ι max /2. H ςυνάρτθςθ κόςτουσ, όπου D είναι θ ετιςια ηιτθςθ και d θ θμεριςια ηιτθςθ, είναι: 23 P a g e

25 Θ ποςότθτα c h ςτο μοντζλο αυτό εκφράηει το κόςτοσ ζναρξθσ τθσ παραγωγισ αφοφ θ παραγγελία είναι εςωτερικι. Ελαχιςτοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ κόςτουσ ωσ προσ Q προκφπτει θ Βζλτιςτθ Ποςότθτα Παραγωγισ που δίνεται από τθ ςχζςθ: Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν παραπάνω ποςότθτα ο πρϊτοσ όροσ είναι μεγαλφτεροσ τθσ μονάδασ και άρα ιςχφει ότι ΒΠΠ > ΟΠΠ. Παράδειγμα: Ο διευκυντισ ενόσ εργοςταςίου χθμικϊν πρζπει να κακορίςει το μζγεκοσ παραγωγισ ενόσ προϊόντοσ που ζχει ςτακερι ηιτθςθ 30 βαρζλια θμερθςίωσ. Ο ρυκμόσ παραγωγισ είναι 190 βαρζλια θμερθςίωσ, θ ετιςια ηιτθςθ είναι βαρζλια, το κόςτοσ για τθν ζναρξθ τθσ παραγωγισ είναι 200, το ετιςιο κόςτοσ διατιρθςθσ αποκζματοσ είναι 0,21 ανά βαρζλι και το εργοςτάςιο λειτουργεί 350 θμζρεσ το χρόνο. Κακορίςτε τθν ποςότθτα παραγωγισ, το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ, τθ χρονικι διάρκεια ενόσ κφκλου και το χρόνο παραγωγισ. Θ βζλτιςτθ ποςότθτα παραγωγισ κα είναι: Σο ςυνολικό κόςτοσ παραγωγισ κα είναι: Θ χρονικι διάρκεια ενόσ κφκλου κα είναι: Θ χρονικι διάρκεια τθσ παραγωγισ κα είναι: φςτθμα τακερισ Ποςότθτασ Παραγγελίασ με Εκπτϊςεισ Σα ςυςτιματα τακερισ Ποςότθτασ Παραγγελίασ με Εκπτϊςεισ λαμβάνουν υπ όψιν τουσ τισ περιπτϊςεισ όπου θ τιμι πϊλθςθσ του προϊόντοσ δεν είναι ςτακερι αλλά αλλάηει ανάλογα με το φψοσ τθσ 24 P a g e

26 παραγγελίασ. τθν περίπτωςθ αυτι, το κόςτοσ του αποκζματοσ είναι μια κλιμακωτι ςυνάρτθςθ αφοφ το κόςτοσ αγοράσ είναι κλιμακοφμενο. Ζςτω ότι για αγορά μζχρι Q1 μονάδεσ του προϊόντοσ θ τιμι αγοράσ είναι p1, για αγορά από Q1 μζχρι Q2 κομμάτια θ τιμι είναι p2 και για αγορζσ άνω των Q2 κομματιϊν, θ τιμι είναι p3. τα ςυςτιματα αυτά, το πρϊτο βιμα για τον προςδιοριςμό τθσ βζλτιςτθσ ποςότθτασ παραγγελίασ, είναι ο υπολογιςμόσ του ολικοφ κόςτουσ αποκζματοσ. Σο ολικό κόςτοσ αποκζματοσ, για ποςότθτα Παραγγελίασ (Q) που αντιςτοιχεί ςε τιμι, p i (i= 1,2,3) είναι: Θ ςυνάρτθςθ αυτι απεικονίηεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί. χιμα: Κόςτοσ αποκζματοσ ςτθν περίπτωςθ των εκπτϊςεων Θ κάκε καμπφλθ δείχνει τθ ςυμπεριφορά του ολικοφ κόςτουσ αποκζματοσ για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ ποςότθτασ παραγγελίασ και ιςχφει μζςα ςτα όρια ποςότθτασ Q που ιςχφει και θ αντίςτοιχθ τιμι. Σο δεφτερο βιμα είναι ο υπολογιςμόσ, για κάκε καμπφλθ, τθσ οικονομικι ποςότθτασ παραγγελίασ που αντιςτοιχεί ςτο ελάχιςτο ολικό κόςτοσ αποκζματοσ. 25 P a g e

27 Είναι πικανό θ ποςότθτα αυτι να βρίςκεται ζξω από τα όρια για τα οποία ιςχφει θ αντίςτοιχθ τιμι αγοράσ και, ςυνεπϊσ, να μθν είναι εφικτι. ε αυτι τθ περίπτωςθ, ελζγχονται τα ακραία ςθμεία κάκε καμπφλθσ ολικοφ κόςτουσ αποκζματοσ, δθλαδι τα ςθμεία ποςότθτασ παραγγελίασ όπου μεταβάλλεται θ τιμι αγοράσ κάκε μονάδασ. Θ βζλτιςτθ ποςότθτα παραγγελίασ κα είναι εκείνθ που αντιςτοιχεί ςτο μικρότερα ολικό κόςτοσ αποκζματοσ Αποκζματα Πολλϊν Τλικϊν με Περιοριςμζνουσ Πόρουσ Κακϊσ οι επιχειριςεισ διατθροφν αποκζματα ςε πολλά υλικά, ςτθν πράξθ τα ςυςτιματα αποκεμάτων αντιμετωπίηουν διάφορουσ περιοριςμοφσ αναφορικά με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. Οι περιοριςμοί αυτοί αφοροφν ςυνικωσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, τα απαιτοφμενα κεφάλαια για τθν προμικεια των υλικϊν κτλ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το ςφςτθμα διαχείριςθσ αποκεμάτων κα πρζπει να τροποποιείται ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται υπ όψιν οι περιοριςμοί αυτοί. τθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ είναι φανερό, θ βζλτιςτθ ποςότθτα παραγγελίασ κα είναι μικρότερθ από αυτι ςε ζνα ςφςτθμα χωρίσ περιοριςμοφσ. Αν θ επιχείρθςθ αντιμετωπίηει περιοριςμοφσ αναφορικά με τον διακζςιμο χϊρο αποκικευςθσ, τότε το ολικό κόςτοσ αποκζματοσ για το υλικό i υπολογίηεται ωσ εξισ:. όπου q είναι θ ετιςια επιβάρυνςθ ανά μονάδα χϊρου αποκικθσ και s i είναι ο χϊροσ αποκικθσ που καταλαμβάνει μια μονάδα του υλικοφ i. Θ βζλτιςτθ ποςότθτα παραγγελίασ για το υλικό i υπολογίηεται ωσ εξισ: Ζςτω ότι ο χϊροσ που διακζτει μια επιχείρθςθ για τθν αποκικευςθ πζντε διαφορετικϊν υλικϊν είναι 295 m 3. Σο ετιςιο κόςτοσ αποκικευςθσ (c h ) είναι 2 ανά κομμάτι και το κόςτοσ αναπαραγγζλιασ (c p ) είναι 12 το κομμάτι. Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τα δεδομζνα για κακζνα από τα πζντε υλικά. 26 P a g e

28 Ο μζςοσ χϊροσ αποκικευςθσ κάκε υλικοφ υπολογίηεται ωσ το γινόμενο του μζςου φψουσ αποκζματοσ (ΟΠΠ/2) επί τον χϊρο που απαιτείται για κάκε μονάδα του υλικοφ αυτοφ. Αν υπολογίςουμε το ολικό κόςτοσ αποκζματοσ και τθν οικονομικι ποςότθτα παραγγελίασ χωρίσ τον περιοριςμό του χϊρου, δθλαδι για q=0, τότε ο ςυνολικόσ μζςοσ χϊροσ αποκικευςθσ που απαιτείται είναι 336 m 3, το οποίο υπερβαίνει το διακζςιμο χϊρο αποκικευςθσ των 295. Για q>0, πχ q=0.5 ο ςυνολικόσ μζςοσ χϊροσ αποκικευςθσ είναι ίςοσ με 313 m 3 και υπερβαίνει πάλι τον διακζςιμο χϊρο. Με διαδοχικζσ δοκιμζσ βρίςκουμε ότι για q=1 ο ςυνολικόσ χϊροσ αποκικευςθσ είναι ίςοσ με το διακζςιμο. Θ βζλτιςτθ ποςότθτα παραγγελίασ κάκε αγακοφ κα πρζπει να υπολογιςτεί με βάςθ των παραπάνω τφπο και για q= φςτθμα τακερισ Περιόδου παραγγελίασ το φςτθμα τακερισ Περιόδου παραγγελίασ γίνεται καταμζτρθςθ του αποκζματοσ μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ π.χ. κάκε εβδομάδα ι κάκε μινα. Αυτό που παραμζνει ςτακερό είναι το διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ δυο διαδοχικϊν παραγγελιϊν και όχι θ ποςότθτα των παραγγελιϊν. Θ περιοδικι καταμζτρθςθ των αποκεμάτων και θ περιοδικι τοποκζτθςθ παραγγελιϊν διευκολφνει τισ επιχειριςεισ όταν, για παράδειγμα, οι πωλθτζσ επιςκζπτονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τουσ πελάτεσ τουσ και παίρνουν παραγγελίεσ για μια ςειρά προϊόντων ι όταν οι αγοραςτζσ αγοράηουν μαηικά διάφορα προϊόντα με μία παραγγελία για να μειϊςουν τα ζξοδα μεταφοράσ. 27 P a g e

29 ζνα φςτθμα τακερισ Περιόδου παραγγελίασ, αφοφ γίνει θ καταμζτρθςθ των αποκεμάτων, παραγγζλνεται κάκε φορά θ ποςότθτα αναπλιρωςθσ του αποκζματοσ μζχρι ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο Qmax. Ζτςι, κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ επικεϊρθςθσ παραγγζλνεται θ διάφορα μεταξφ τθσ Ποςότθτασ Q max και τθσ Ποςότθτασ του αποκζματοσ κατά τθν καταμζτρθςθ (Ι). Οι παράμετροι του ςυςτιματοσ που πρζπει να κακοριςτοφν είναι θ ςτακερι περίοδοσ επικεϊρθςθσ (Σ) και θ ποςότθτα Q max, ζτςι ϊςτε το ολικό κόςτοσ αποκζματοσ να είναι το ελάχιςτο. Σο ολικό κόςτοσ αποκζματοσ ςτο ςφςτθμα αυτό, ςφμφωνα με τισ υποκζςεισ που ίςχυαν και ςτο φςτθμα τακερισ Ποςότθτασ παραγγελίασ, υπολογίηεται ωσ εξισ: όπου n=1/σ είναι ο ετιςιοσ αρικμόσ παραγγελιϊν και D/2n=DT/2 είναι το μζςο απόκεμα. Θ βζλτιςτθ τιμι του Σ, που αντιςτοιχεί ςτο ελάχιςτο ολικό κόςτοσ αποκζματοσ, είναι αυτι που μθδενίηει τθν πρϊτθ παραγϊγου ςυνολικοφ κόςτουσ ωσ προσ Σ. Σο ελάχιςτο ολικό κόςτοσ ιςοφται με: Οι τιμζσ αυτζσ είναι ίδιεσ με τισ αντίςτοιχεσ του ςυςτιματοσ τακερισ Ποςότθτασ παραγγελίασ, κακϊσ και τα δυο ςυςτιματα βαςίηονται ςτισ ίδιεσ υποκζςεισ. 28 P a g e

30 3.2.6 Αβεβαιότθτα ςτα υςτιματα Διαχείριςθσ Αποκεμάτων (τοχαςτικά Μοντζλα) Σα προθγοφμενα μοντζλα διαχείριςθσ αποκεμάτων βαςίηονταν ςτθν υπόκεςθ ότι θ ηιτθςθ του αποκζματοσ κακϊσ και ο χρόνοσ εκτζλεςθσ μιασ παραγγελίασ είναι γνωςτά και ςτακερά. Και οι δυο όμωσ υποκζςεισ ςπάνια ςυναντϊνται ςτθν πραγματικότθτα, κακϊσ τόςο θ ηιτθςθ όςο και ο χρόνοσ εκτζλεςθσ των εντολϊν παρουςιάηουν διακυμάνςεισ. Για το ςκοπό αυτό, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να διατθρεί ζνα απόκεμα αςφαλείασ ϊςτε να αντιμετωπίηει τθν μθ προβλεπόμενθ ηιτθςθ. Ωσ απόκεμα αςφαλείασ ορίηεται θ ποςότθτα αποκζματοσ που διατθρείται επιπλζον από τθν αναμενόμενθ ηιτθςθ. Θ φπαρξθ αποκεμάτων αςφαλείασ ςυνεπάγεται όφελοσ αλλά και κόςτοσ για τθν επιχείρθςθ. Σο κόςτοσ αποκεματοποίθςθσ οφείλεται ςτθ δζςμευςθ των κεφαλαίων, τθν δαπάνθ αποκικευςθσ και τον κίνδυνο φκοράσ ι απαξίωςθσ των αντικειμζνων. Σο όφελοσ των αποκεμάτων αςφαλείασ είναι θ εξουδετζρωςθ του κινδφνου ζλλειψθσ αποκζματοσ ςε περιπτϊςεισ μθ αναμενόμενθσ ηιτθςθσ ι κακυςτζρθςθσ εκτζλεςθσ παραγγελιϊν. Ωσ αποτζλεςμα, το φψοσ του αποκζματοσ αςφαλείασ κακορίηεται με βάςθ τον ςυνυπολογιςμό του οφζλουσ και του κόςτουσ αποκεματοποίθςθσ. Απόκεμα Αςφάλειασ τα μζχρι τϊρα παραδείγματα θ παραγγελία πάντα πραγματοποιείται όταν το επίπεδο αποκζματοσ φτάςει ςτο ςθμείο αναπαραγγελίασ. Κατά τθ διάρκεια του Lead Time (χρόνοσ παράδοςθσ τθσ παραγγελίασ) το υπόλοιπο απόκεμα εξαντλείται με ςτακερό ρυκμό ίςο με τον ρυκμό τθσ ηιτθςθσ, ζτςι ϊςτε θ παραγγελία να φτάςει τθ χρονικι ςτιγμι που το απόκεμα κα μθδενιςτεί. τθν πραγματικότθτα θ ηιτθςθ και ςε μικρότερο βακμό το Lead Time είναι ςτοχαςτικζσ ποςότθτεσ. Σο απόκεμα μπορεί να εξαντλείται με μικρότερο ι μεγαλφτερο ρυκμό ςτθ διάρκεια του Lead Time. το παρακάτω διάγραμμα απεικονίηεται θ αβζβαιθ ηιτθςθ με ςτακερό Lead Time. 29 P a g e

31 τον 2 ο κφκλο παρατθρείται «αρνθτικό» απόκεμα δθλ. ηιτθςθ που δεν εξυπθρετείται. Μια λφςθ για τθν αποτροπι αρνθτικοφ αποκζματοσ, θ οποία φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα, είναι θ δθμιουργία και ςυντιρθςθ ενόσ επιπλζον αποκζματοσ που ονομάηεται απόκεμα αςφαλείασ (safety stock) και ζχει ωσ μοναδικό ςτόχο τθν παρουςία αρνθτικοφ αποκζματοσ κατά τθ διάρκεια του Lead Time. Επίπεδο Εξυπθρζτθςθσ Τπάρχουν πολφ τρόποι για τον προςδιοριςμό τθσ ποςότθτασ που κα κρατθκεί ωσ απόκεμα αςφαλείασ. Ο πιο διαδεδομζνοσ τρόποσ είναι ο προςδιοριςμόσ του αποκζματοσ αςφαλείασ που κα ικανοποιεί ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ (service level). Σο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ εκφράηει τθ πικανότθτα ότι το ανά χείρασ απόκεμα κα καλφψει τθν αναμενόμενθ ηιτθςθ κατά τθ διάρκεια του Lead Time δθλ. θ πικανότθτα απουςίασ αρνθτικοφ αποκζματοσ. Ζνα επίπεδο εξυπθρζτθςθσ 90% ςθμαίνει ότι θ πικανότθτα κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ κατά τθ 30 P a g e

32 διάρκεια του Lead Time είναι 0,9, ενϊ θ πικανότθτα μθ κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ είναι 0,1. Σο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ είναι πολιτικι απόφαςθ που ςχετίηεται με το κόςτοσ αποκεματοποίθςθσ και το κόςτοσ χαμζνων πωλιςεων θμείο Αναπαραγγελίασ Με Μεταβλθτι Ζιτθςθ Για τον υπολογιςμό του ςθμείου αναπαραγγελίασ με απόκεμα αςφαλείασ που κα καλφπτει ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ, υποκζτουμε ότι θ ηιτθςθ κατά τθ διάρκεια του Lead Time είναι αβζβαιθ, ανεξάρτθτθ και ακολουκεί τθν κανονικι κατανομι. Θ μζςθ ηιτθςθ κατά τθ διάρκεια του Lead Time είναι το άκροιςμα τθσ μζςθσ θμεριςιασ ηιτθςθσ για όλεσ τισ μζρεσ κατά τθ διάρκεια του Lead Time ι το γινόμενο τθσ μζςθσ θμεριςιασ ηιτθςθσ επί τον αρικμό των θμερϊν του Lead Time. Κατά το ίδιο τρόπο θ διαςπορά τθσ ηιτθςθσ κατά τθ διάρκεια του Lead Time είναι το άκροιςμα των θμεριςιων διαςπορϊν κατά τθ διάρκεια του Lead Time. Χρθςιμοποιϊντασ αυτοφσ του όρουσ το ςθμείο αναπαρεγγελίασ δίνεται από τθ ςχζςθ: R = Ζιτθςθ + Απόκεμα Αςφαλείασ Θ αναμενόμενθ ηιτθςθ κατά τθ διάρκεια του Lead Time δίνεται από τθ ςχζςθ όπου είναι θ αναμενόμενθ θμεριςια ηιτθςθ και LT το Lead Time. Σο απόκεμα αςφαλείασ δίνεται από τθ ςχζςθ, όπου ς d θ τυπικι απόκλιςθ τθσ θμεριςιασ ηιτθςθσ και z ο αρικμόσ των τυπικϊν αποκλίςεων που αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ. Θ τελικι ςχζςθ που δίνει το ςθμείο αναπαραγγελίασ είναι. Σο ςθμείο αναπαραγγελίασ ςε ςχζςθ με το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ ςτο παρακάτω ςχιμα όπου το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ είναι το ςκιαςμζνο τμιμα ςτα αριςτερά του ςθμείου αναπαραγγζλιασ. 31 P a g e

33 Παράδειγμα: Ενα κατάςτθμα πϊλθςθσ μοκετϊν κρατά απόκεμα ςτθν αποκικθ του μζςω του οποίου εξυπθρετεί τουσ πελάτεσ. Θ θμεριςια ηιτθςθ για ζνα είδοσ μοκζτασ είναι κανονικά κατανεμθμζνθ με μζςο 30 μζτρα και τυπικι απόκλιςθ 5 μζτρα. Ο χρόνοσ παράδοςθσ μιασ παραγγελίασ είναι 10 θμζρεσ. Προςδιορίςτε το ςθμείο αναπαραγγελίασ και το απόκεμα αςφαλείασ που πρζπει να διατθρεί θ επιχείρθςθ αν το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ είναι 95%. Σο ςθμείο αναπαραγγελίασ δίνεται από τθ ςχζςθ: Σο απόκεμα αςφαλείασ δίνεται από τθ ςχζςθ: Σο z προςδιορίςτθκε με τθν χριςθ των πινάκων τθσ τυπικισ κανονικισ κατανομισ φςτθμα τακερισ Ποςότθτασ Παραγγελίασ με Αβζβαιθ ηιτθςθ τθν περίπτωςθ που θ ηιτθςθ είναι αβζβαιθ και οι παραγγελίεσ του αποκζματοσ επαναλαμβάνονται, το ςφςτθμα διαχείριςθσ αποκζματοσ κα πρζπει να προςαρμοςτεί ζτςι ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ τον κίνδυνο μθ ικανοποίθςθσ τθσ ηιτθςθσ λόγω ελλείψεωσ αποκζματοσ. Δυο είναι οι βαςικοί παράγοντεσ που πρζπει να κακοριςτοφν, θ ςτακερι ποςότθτα αποκζματοσ που κα παραγγζλλεται κάκε φορά (Q) και το επίπεδο αποκζματοσ (R) όπου γίνεται θ παραγγελία. Εξ αιτίασ των διακυμάνςεων ςτθ ηιτθςθ είναι πικανό είτε θ ηιτθςθ κατά τθ διάρκεια του χρόνου υςτζρθςθσ να ξεπεράςει τθν ποςότθτα του αποκζματοσ και το απόκεμα τθσ επιχείρθςθσ να είναι ςε ζλλειψθ, είτε θ ηιτθςθ να είναι μικρότερθ από το απόκεμα και ςυνεπϊσ να υπάρχει πλεόναςμα αποκζματοσ. Και οι δφο περιπτϊςεισ ςυνεπάγονται κόςτοσ για τθν επιχείρθςθ. κοπόσ είναι να βρεκοφν οι βζλτιςτεσ τιμζσ των Q και R που κα ελαχιςτοποιοφν το αναμενόμενο ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ του αποκζματοσ. Σα βζλτιςτα Q και R προκφπτουν από τθν εφαρμογι των παρακάτω τφπων: Όπου: μ = μζςθ ετιςια ηιτθςθ αποκζματοσ Β(R)= πλικοσ ανεκτζλεςτων παραγγελιϊν ςτο τζλοσ κάκε κφκλου ανεφοδιαςμοφ. 32 P a g e

34 Προκειμζνου τθν επίλυςθ του παραπάνω ςυςτιματοσ κάνουμε τα παρακάτω βιματα: 1 ον 2 ον 3 ον Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω μζχρι να ιςχφςει: Ζτςι το ετιςιο κόςτοσ αποκζματοσ Κ υπολογίηεται: φςτθμα Just in Σime (JIT) και KANBAN Μετά το τζλοσ του Β Παγκοςμίου πολζμου και με αφορμι τθν κρίςθ ςτθν εφρεςθ οικονομικϊν πόρων, ςτθν Ιαπωνία αναπτφχκθκε μία από τισ πιο ςθμαντικζσ κεωρίεσ διοίκθςθσ παραγωγισ, τα παραγωγικά ςυςτιματα Just-In-Time (JIT). τόχοσ ιταν θ μείωςθ των αποκεμάτων και τα ςυςτιματα αυτά περιόριηαν τουσ κενοφσ χρόνουσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ενϊ βελτιςτοποιοφςαν τθν ποιότθτα και τθν απόδοςθ. Μζροσ των JIT ςυςτθμάτων είναι τα ςυςτιματα Kanban που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο των αποκεμάτων, κακϊσ αποτελοφν ςφςτθμα προμικειασ μερϊν και υλικϊν ακριβϊσ εκείνθ τθ ςτιγμι που χρειάηονται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ζτςι ϊςτε τα μζρθ και τα υλικά να χρθςιμοποιοφνται αμζςωσ. τα Ιαπωνικά, θ λζξθ «Kanban» ςθμαίνει κάρτα και αναφζρεται ςτισ κάρτεσ που χρθςιμοποιοφνται για να ελζγχουν τθ ροι τθσ παραγωγισ ςε ζνα εργοςτάςιο. Κάκε κάρτα αναγράφει ζναν κωδικό αρικμό, τον κωδικό του υλικοφ, περιγραφι του υλικοφ, το κζντρο εργαςίασ που χρθςιμοποιείται θ κάρτα και το πλικοσ των υλικϊν ςτο κυτίο μεταφοράσ. Θ πιο απλι μορφι ενόσ ςυςτιματοσ Kanban χρθςιμοποιεί μια κάρτα θ οποία τοποκετείται ςε κάκε κυτίο μεταφοράσ αντικειμζνων που ζχουν παραχκεί. Σο κυτίο περιζχει ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό των 33 P a g e

35 θμεριςιων αναγκϊν για το υλικό αυτό. Όταν το υλικό του κυτίου χρθςιμοποιθκεί και το κυτίο αδειάςει, τότε θ κάρτα μεταφζρεται από το άδειο κυτίο ςε ζνα ςθμείο παραλαβισ και το κυτίο τοποκετείται ςτον αποκθκευτικό χϊρο. Θ κάρτα δείχνει τθν ανάγκθ να παραχκεί ζνα νζο κυτίο με το υλικό αυτό. Όταν το κυτίο ξαναγεμίςει, θ κάρτα επανατοποκετείται μζχρι να αδειάςει και ο κφκλοσ ξεκινάει ξανά όταν ο χριςτθσ παραλάβει το κυτίο με τθν κάρτα. υνολικά οι κανόνεσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων «Kanban» είναι οι εξισ: Κάκε κυτίο κα πρζπει να ζχει μια κάρτα. Πάντα θ γραμμι ςυναρμολόγθςθσ προμθκεφεται υλικά από τθν καταςκευαςτικι μονάδα. Θ καταςκευαςτικι μονάδα ποτζ δεν προωκεί υλικά ςτθν γραμμι ςυναρμολόγθςθσ γιατί είναι πικανό να προμθκεφει υλικά τα οποία δε χρειάηονται ακόμα για τθν παραγωγι. Κυτία υλικϊν δεν κα πρζπει να μετακινοφνται από το χϊρο αποκικευςθσ χωρίσ να ζχει τοποκετθκεί κάρτα Kanban ςτο ςθμείο παραλαβισ. Ζνα κυτίο πρζπει πάντα να γεμίηει με τον προδιαγεγραμμζνο πλικοσ εξαρτθμάτων. Μόνο μθ ελαττωματικά εξαρτιματα κα μεταφζρονται ςτθ γραμμι ςυναρμολόγθςθσ ζτςι ϊςτε να γίνεται θ καλφτερθ χριςθ υλικϊν και εργατικοφ δυναμικοφ. Θ ςυνολικι παραγωγι δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το ςυνολικό πόςο που ζχει κακοριςτεί ςτισ κάρτεσ Kanban του ςυςτιματοσ. Σα πλεονεκτιματα του ςυςτιματοσ είναι: Απλι και κατανοθτι διαδικαςία Γριγορθ και ακριβισ πλθροφόρθςθ με μικρό κόςτοσ Γριγορθ ανταπόκριςθ ςε αλλαγζσ Περιοριςμόσ πλεονάηουςασ δυναμικότθτασ Αποτροπι υπερπαραγωγισ Ελαχιςτοποίθςθ ςπατάλθσ Ανάκεςθ υπευκυνότθτασ ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ γραμμισ παραγωγισ. Σο ςφςτθμα JIT είναι ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων ςχεδιαςμζνων ζτςι ϊςτε να πετφχουν υψθλι ποςότθτα παραγωγισ με όςο το δυνατόν λιγότερα αποκζματα πρϊτων υλϊν, εξαρτθμάτων και τελικϊν προϊόντων, θ ελαχιςτοποίθςθ δθλαδι των non-value-added δραςτθριοτιτων από όλεσ τισ λειτουργίεσ για τθν επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ προϊόντων με υψθλά επίπεδα παραγωγικότθτασ και χαμθλά αποκζματα. Σα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ ςυςτιματοσ JIT είναι: Pull system. (τίποτα δεν παράγεται μζχρι να χρειαςτεί) 34 P a g e

36 Τψθλι Ποιότθτα Μικρζσ παραγγελίεσ Ομοιόμορφθ Κατανομι Φόρτου Εργαςίασ τενζσ ςχζςεισ με τουσ Προμθκευτζσ Ευζλικτο εργατικό δυναμικό Αυτοματοποιθμζνθ παραγωγι Προλθπτικι ςυντιρθςθ Οι προχποκζςεισ εφαρμογισ ςυςτιματοσ JIT είναι: Δζςμευςθ διοίκθςθσ Ρυκμόσ παραγωγισ οδθγοφμενθσ από τθν ηιτθςθ Ολοκλιρωςθ και αριςτοποίθςθ παραγωγικισ διαδικαςίασ Ευελιξία παραγωγισ Οργάνωςθ χϊρου εργαςίασ υντιρθςθ εξοπλιςμοφ Ολικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ υμμετοχι των εργαηομζνων / εκπαίδευςθ Μακροχρόνιεσ ςυνεργαςίεσ με περιοριςμζνο αρικμό προμθκευτϊν 3.3 Ανάλυςθ ΑΒC Οι διοικθτικζσ αποφάςεισ που αφοροφν αποκζματα πρζπει να λαμβάνονται κατ αρχιν ςε επίπεδο μεμονωμζνου υλικοφ ι προϊόντοσ. Θ ςτοιχειϊδθσ μονάδα αποκζματοσ που ελζγχουμε ονομάηεται κωδικόσ ι stock-keeping unit (SKU), όπου ζνασ κωδικόσ είναι θ μονάδα αποκζματοσ απόλυτα προςδιοριςμζνθ ςε ότι αφορά τθ λειτουργία, τθ μορφι, το μζγεκοσ, το χρϊμα και τθ κζςθ τοποκζτθςθσ. Για παράδειγμα, για το ίδιο ςχζδιο ενόσ ενδφματοσ, δφο διαφορετικά μεγζκθ ςυνιςτοφν διαφορετικοφσ κωδικοφσ. Κάκε διαφορετικι ςε μζγεκοσ ράβδοσ ςιδιρου είναι ζνασ ξεχωριςτόσ κωδικόσ. Μια πολυεκνικι εταιρία κεωρεί ζνα προϊόν ςε δφο γεωγραφικζσ περιοχζσ, ωσ δφο διαφορετικοφσ κωδικοφσ. Μια τζτοια ταξινόμθςθ μπορεί να οδθγεί ςε μεγάλεσ ςυςχετίςεισ ςτθ ηιτθςθ δφο διαφορετικϊν κωδικϊν, επειδι μια μεγάλθ ομάδα καταναλωτϊν μπορεί να είναι πρόκυμθ να αντικαταςτιςει ζνα προϊόν με ζνα άλλο υποκατάςτατό του. Θ μελζτθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ ςυςτθμάτων αποκεμάτων με πολλοφσ κωδικοφσ απεκάλυψε μια χριςιμθ ςτατιςτικι ςυμπεριφορά ςτθ χριςθ των διαφόρων προϊόντων. Ειδικότερα, περί το 20% των κωδικϊν αποκεμάτων αντιςτοιχοφν ςτο 80% τθσ αξίασ του ςυνολικοφ αποκζματοσ ςε ετιςια βάςθ. 35 P a g e

37 Αυτό δείχνει ότι δεν απαιτείται θ ίδια βαρφτθτα ςτον προγραμματιςμό και τον ζλεγχο όλων των κωδικϊν. Σο χιμα 3.1 παρουςιάηει τθν τυπικι κατανομι τθσ ακροιςτικισ αξίασ αποκεμάτων όπωσ παρατθρείται ςτθν πράξθ. 100% Βιομηχανικά Ακροιςτικι αξία (%) Καταναλωτικά 0% 0% Κωδικοί ταξινομθμζνοι κατά φκίνουςα αξία (%) 100% χιμα 3.1 : Κατανομι τθσ αξίασ των SKU Μια τζτοια καμπφλθ μπορεί να καταςκευαςκεί ωσ εξισ: Πρϊτα αναγνωρίηεται θ αξία c, ςε ευρϊ ανά τεμάχιο, και θ ετιςια χριςθ (ι ηιτθςθ) D, ςε τεμάχια κάκε κωδικοφ. Κατόπιν, υπολογίηεται το γινόμενο Dc για κάκε κωδικό και οι τιμζσ ταξινομοφνται ςε φκίνουςα ςειρά ξεκινϊντασ από τον κωδικό με τθν υψθλότερθ τιμι (βλζπε πίνακα 1.1). Σζλοσ, ςχεδιάηονται ςε γράφθμα, όπωσ αυτό του ςχιματοσ 3.1, τα ηεφγθ τιμϊν τθσ ποςοςτιαίασ ακροιςτικισ αξίασ και το ακροιςτικό ποςοςτό του ςυνόλου των κωδικϊν. Θ πράξθ ζχει δείξει ότι τα αποκζματα των καταναλωτικϊν αγακϊν εμφανίηουν μικρότερθ ςυγκζντρωςθ ςε κωδικοφσ υψθλισ αξίασ ςε ςχζςθ με τα βιομθχανικά αποκζματα. Επίςθσ ζχει δειχκεί ότι θ κατανομι τθσ αξίασ ςε ζναν πλθκυςμό αποκεμάτων προςαρμόηεται ςτθ λογαρικμικι κανονικι κατανομι. Ζτςι, μποροφμε να εκτιμιςουμε τθ ςυνολικι επίδραςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ διαχείριςθσ αποκεμάτων. 36 P a g e

38 Α/Α Κωδικόσ χετικι Ακροιςτικι υχνότθτα Κωδικϊν Ετιςια Αξία (Dc) Ακροιςτικι Αξία χετικι Ακροιςτικι Αξία , , , , , , , , , ,0 Πίνακασ 1.1: Δείγμα κατάταξθσ κωδικϊν με φκίνουςα αξία Ζνασ ανάλογοσ πίνακασ είναι ζνα από πιο ςθμαντικά εργαλεία για να αντιμετωπίςουμε τθν ποικιλία και τθ διαφορετικότθτα των αποκεμάτων γιατί μασ βοθκά να αναγνωρίςουμε ποιοι κωδικοί είναι οι πιο ςθμαντικοί. Αυτοί οι κωδικοί κα ζχουν προτεραιότθτα ςτο χρόνο και ςτο χριμα που κα δαπανθκοφν για τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθ διαχείριςθ του αποκζματοσ. υνικωσ χρθςιμοποιοφμε τρεισ διαβακμίςεισ προτεραιότθτασ: A (πιο ςθμαντικά), Β (μζςθσ ςθμαςίασ), και C (λιγότερο ςθμαντικά). Ο κατάλλθλοσ αρικμόσ διαβακμίςεων για μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ εξαρτάται από τθν περίςταςθ και το βακμό ςτον οποίο επικυμοφμε να διαφοροποιιςουμε τθν προςπάκεια ςτισ διάφορεσ ομάδεσ κωδικϊν. Για παράδειγμα, κάποιοσ μπορεί να ορίςει περιςςότερεσ κατθγορίεσ αν κάκε κατθγορία ζχει διαφορετικό χειριςμό. Ο αρικμόσ τρία είναι το ελάχιςτο αλλά και πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενο πλικοσ κατθγοριϊν. Θ ανάλυςθ αυτι είναι γνωςτι ωσ ανάλυςθ Pareto από το όνομα του Ιταλοφ Vilfredo Pareto (9 οσ αιϊνασ) που παρατιρθςε πωσ το 80% περίπου του πλοφτου τθσ Ιταλίασ ιταν ςτα χζρια του 15 20% του πλθκυςμοφ τθσ. Θ ομάδα A απαιτεί τθν πιο μεγάλθ προςοχι και ςυνικωσ κάκε κωδικόσ εξετάηεται χωριςτά. Θ ομάδα αυτι ςυνικωσ περιλαμβάνει το 5% ζωσ 10% των κωδικϊν. υνικωσ θ αξία αυτϊν των κωδικϊν είναι το 50% τθσ ςυνολικισ αξίασ του αποκζματοσ. Θ ομάδα Β περιλαμβάνει κωδικοφσ (περίπου το 50%) μικρότερθσ αλλά όχι αςιμαντθσ αξίασ (ςχεδόν το υπόλοιπο 50% τθσ ςυνολικισ αξίασ). Κάποια εγχειρίδια ςυνιςτοφν να κατατάςςουμε μικρότερο αρικμό κωδικϊν ςτθν ομάδα Β, όμωσ θ πρόοδοσ των υπολογιςτϊν τα τελευταία χρόνια μασ δίνει τθ δυνατότθτα 37 P a g e

39 να αυξιςουμε τον αρικμό. Για τθν ομάδα Β μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν τεχνικζσ τθσ ομάδασ Α με τθ διαφορά ότι ςτα προϊόντα τθσ ομάδασ Α υπάρχει ςυχνά υποκειμενικι παρζμβαςθ από τθ διαχειριςτι. Επίςθσ, κάποιοι παράμετροι του ςυςτιματοσ κα επικεωροφνται πιο ςυχνά ςτουσ κωδικοφσ τθσ ομάδασ Α από ότι ςτουσ κωδικοφσ τθσ ομάδασ Β. Θ ομάδα C περιλαμβάνει τουσ αρκετοφσ εναπομείναντεσ κωδικοφσ, οι οποίοι ζχουν μικρι ςυμμετοχι ςτθν αξία του αποκζματοσ. Οι διαδικαςίεσ απόφαςθσ για τουσ κωδικοφσ αυτοφσ πρζπει να είναι απλζσ για να μθν φορτϊνουν το ςφςτθμα διαχείριςθσ με μεγάλουσ όγκουσ πλθροφοριϊν και χρόνο επεξεργαςίασ. Για τα προϊόντα αυτά, οι επιχειριςεισ ςυνικωσ διατθροφν ςχετικά μεγάλουσ όγκουσ αποκεμάτων για να ελαχιςτοποιιςουν τθν περίπτωςθ ζλλειψθσ τζτοιων αςιμαντων υλικϊν ι προϊόντων. τα προϊόντα τθσ ομάδασ C επιδιϊκεται θ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ομαδοποίθςισ τουσ με βάςθ τθν ετιςια αναγκαία ποςότθτα από αυτά, τον προμθκευτι, τθν εποχικότθτα, τον πελάτθ ι το χρόνο ικανοποίθςθσ τθσ παραγγελίασ τουσ, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ο αρικμόσ των αναγκαίων αποφάςεων που πρζπει να διεκπεραιωκοφν. Για κάκε τζτοια υποομάδα ςχεδιάηεται μια παραγγελία θ οποία και παρακολουκείται. Για παράδειγμα, αν ζνασ κωδικόσ πρζπει να παραγγελκεί, παραγγζλνουμε και τουσ άλλουσ κωδικοφσ τθσ υποομάδασ για να κερδίςουμε χρόνο. Σα ςυςτιματα δφο αποκθκϊν (twobin systems) είναι ιδιαίτερα δθμοφιλι για τα προϊόντα τθσ ομάδασ C γιατί απαιτοφν ελάχιςτθ γραφειοκρατία. Αν και το χιμα 3.1 είναι τυπικό, ο ακριβισ αρικμόσ των κωδικϊν ςε κάκε ομάδα A, B, ι C εξαρτάται από τθ διαςπορά τθσ αξίασ για κάκε περίπτωςθ. Για παράδειγμα, όςο μεγαλφτερθ θ διαςπορά, τόςο περιςςότεροι κωδικοί αντιςτοιχοφν ςτθν ομάδα C. Θ ανάλυςθ Α-B-C δεν είναι απαραίτθτο να γίνει χρθςιμοποιϊντασ τον πίνακα 1.1. Ο υπεφκυνοσ μπορεί να μετακινιςει μερικά προϊόντα από μια ομάδα ςε μια άλλθ για διάφορουσ λόγουσ. Για παράδειγμα, κάποια φκθνά SKU μπορεί να ενταχκοφν ςτθν ομάδα Α επειδι είναι κρίςιμα ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. 38 P a g e

40 4. CASE STUDY 4.1 Γενικά Θ παροφςα μελζτθ βελτιςτοποίθςθσ αποκζματοσ πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ΒΕΡΤΚΟΚΟ ΑΒΕΕ θ οποία ιδρφκθκε το 1987, με ζδρα τθσ ζνα ενοικιαηόμενο χϊρο 1000m2 ςτθν Μεταμόρφωςθ Αττικισ. Αρχικά οι δυνατότθτζσ τθσ ιταν περιοριςμζνεσ, με μικρό εξοπλιςμό και ελάχιςτο προςωπικό. φντομα όμωσ κατάφερε να εδραιϊςει το όνομά τθσ ςτθν αγορά και να κατακτιςει ζνα ςθμαντικό κομμάτι ςτο χϊρο τθσ δόμθςθσ και των καταςκευϊν (πλακάκια, είδθ υγιεινισ, δάπεδα, προϊόντα τςιμζντου, μάρμαρα, γρανίτεσ κ.τ.λ.) διακζτοντασ 120,000m2 ιδιόκτθτουσ εκκεςιακοφσ, εργοςταςιακοφσ και αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. ιμερα είναι μζςα ςτισ 3 πρϊτεσ εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα ςε προϊόντα τςιμζντου και μζςα ςτισ πρϊτεσ 10 εταιρείεσ μαρμάρων με πωλιςεισ που ξεπερνοφν τα ,00 το χρόνο. Σα αποκζματα που κα μασ απαςχολιςουν ςτθν παροφςα μελζτθ είναι πλακίδια μπάνιου που διατθροφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Κεντρικισ Ζκκεςθσ ςτο 12ο χλμ. Ακθνϊν Λαμίασ. τόχοσ τθσ μελζτθσ είναι θ εξζταςθ τθσ αποδοτικότθτασ του παρόντοσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ - αποκικευςθσ κακϊσ και θ δθμιουργία ενόσ βζλτιςτου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου αποκεμάτων ςτθν εταιρεία, ζτςι ϊςτε να επιτευχτεί το ελάχιςτο δυνατό φψοσ αποκζματοσ και θ μεγίςτθ δυνατι ικανοποίθςθ των πελατϊν. Αναλυτικότερα, με τθν παροφςα μελζτθ κα κακοριςτοφν ςτοιχεία όπωσ θ βζλτιςτθ ςυχνότθτα και ποςότθτα αναπαραγωγισ, το απόκεμα αςφαλείασ, κάκε ποτζ κα πρζπει να διεξάγεται επικεϊρθςθ, πωσ διαφοροποιοφνται τα παραπάνω ανά οίκο και προϊόν με ςυνζπεια να ςχεδιαςτεί λεπτομερϊσ το ςφνολο του ςυςτιματοσ αποκικευςθσ. Σο αναμενόμενο όφελοσ από τθν αποδζςμευςθ κεφαλαίου είναι ςθμαντικό και κα απεικονιςτεί και οικονομικά, παράλλθλα θ ορκολογικότερθ διαχείριςθ περιορίηει τισ ελλείψεισ προϊόντων, προβλζπει διαδικαςίεσ για ζκτακτεσ καταςτάςεισ κ.λπ. 39 P a g e

41 Σα ςτοιχειά που διαμορφϊνουν το περιβάλλον του ςυςτιματοσ αποτελοφν θ διακφμανςθ τθσ ηιτθςθσ ανά προϊόν, τα κοςτολογικά ςτοιχειά, οι χρόνοι παράδοςθσ. Με τθν ανάλυςθ και αποτελεςματικι αξιολόγθςθ τουσ αποφαςίηουμε και ςχεδιάηουμε το ςφςτθμα διαχείριςθσ. Θ αναλυτικι μελζτθ των υπαρχόντων ςτοιχείων κα δϊςει τθ δυνατότθτα για ολοκλθρωμζνο υπολογιςμό του αποδοτικότερου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ. 4.2 τόχοι και παράγοντεσ μελζτθσ και ςχεδιαςμοφ Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αποκεμάτων κα επιδιϊξει να αντιμετωπίςει το κζμα μζςα ςτθν ολότθτα του "δίπτυχου" προμικειεσ - αποκικευςθ. Οι βαςικζσ αρχζσ - ςτόχοι ςχεδιαςμοφ κα είναι οι εξισ : Μείωςθ του φψουσ του αποκζματοσ που κυκλοφορεί ςτθν εταιρεία υμπίεςθ του κόςτουσ αποκεματοποίθςθσ υμπίεςθ του κόςτουσ αναπαραγγελιασ και γενικά ανανζωςθσ του stock. Σαχφτερθ εκτζλεςθ των παραγγελιϊν από τουσ προμθκευτζσ (μείωςθ του lead-time) Λιγότερα λάκθ κατά τθν εκτζλεςθ των παραγγελιϊν από τουσ προμθκευτζσ Μεγιςτοποίθςθ του βακμοφ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν και ελαχιςτοποίθςθ των ελλείψεων Βελτίωςθ των χρονϊν εκτζλεςθσ των παραγγελιϊν των πελατϊν Βελτίωςθ τθσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ των προϊόντων χεδιαςμόσ του κυκλϊματοσ των αγορϊν κάτω από τθν προοπτικι μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ Αντιμετϊπιςθ από το ςφςτθμα μθ-ςυνθκϊν περιπτϊςεων, όπωσ απρόβλεπτεσ κακυςτεριςεισ θ ελλείψεισ υλικϊν τόχοσ είναι ο εντοπιςμόσ των αδυναμιϊν του παρόντοσ ςυςτιματοσ, θ απλοποίθςθ του και θ ορκότερθ διακίνθςθ πλθροφοριϊν με απϊτερο ςκοπό τθν λιψθ ορκά βαςιηόμενων αποφάςεων. Θα υπολογιςτοφν δείκτεσ όπωσ: γφριςμα, βακμόσ εξυπθρζτθςθσ, ποςοςτά ελλείψεων, δείκτεσ εποχικότθτασ, δείκτεσ τάςεων τθσ ηιτθςθσ. Οι δείκτεσ κα ομαδοποιθκοφν ανά κατθγορίεσ (οίκο, προϊόν και άλλα κριτιρια) ζτςι ϊςτε να προκφψουν ςυμπεράςματα για τθν απόδοςθ του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ κα απαντθκοφν ερωτιςεισ όπωσ: Κάκε ποτζ αποφαςίηονται οι παραγγελίεσ και από ποιον; Με τι κριτιρια αποφαςίηονται οι παραγγελίεσ; Τπάρχουν κάποιοι ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ που χρθςιμοποιοφνται; Σι είδουσ προτεραιότθτεσ δίνονται ςτισ παραγγελίεσ; Ποια θ διακφμανςθ τθσ ηιτθςθσ; Ποια θ ςυχνότθτα των ελλείψεων; Ποια θ κατανομι των αποκεμάτων ςτθν κεντρικι αποκικθ; 40 P a g e

42 4.3 υλλογι ςτοιχείων - Δεδομζνων / Χαρακτθριςμόσ εμπορευμάτων. ε ςυνεργαςία με τθν Μθχανογράφθςθ τθσ εταιρείασ γίνεται ςυλλογι των κωδικϊν των υλικϊν που εμπορεφεται θ εταιρεία και κατ επζκταςθ αποκθκεφει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ κακϊσ και τθσ ςχετικισ τουσ κίνθςθσ ςτθ διάρκεια ενόσ ζτουσ. τοιχειά διαμορφϊνονται ςτθ μορφι του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΠΙΝΑΚΑ Ι Κωδικός 00. Απογραφή 2005 ύνολο Ιανοσαριος Δεκεμβριος 2006 Κωδικός ΠΟΟΣΗΣΑ Α ΠΩΛΗΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ Α ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ Α ΠΩΛΗΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ Α ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ 01ΚΑΕΑ ETAZ NEPO NTOY XART ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ ΑΓΓΗ Από το ςφνολο των υλικϊν τθσ εταιρείασ, ςτθν παροφςα μελζτθ κα αςχολθκοφμε με τα πλακίδια, κατά ςυνζπεια επιλζγουμε τα ςτοιχεία που μασ απαςχολοφν όπωσ φαίνονται ςτον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. 41 P a g e

43 ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ Κωδικός 00. Απογραφή 2005 ύνολο Ιανοσαριος - Δεκεμβριος 2005 Κωδικός ΠΟ ΠΩΛ ΠΟ ΤΠΟΛ ΠΟ ΠΩΛ ΠΟ ΤΠΟΛ 02ΠΛΑΚ ,00 0,00 02ΠΛΑΚ , ,88 800,81 02ΠΛΑΚ ,75 1,50 02ΠΛΑΚ , ,19 278,69 02ΠΛΑΚ ,00 65,75 02ΠΛΑΚ , ,60 852,90 02ΠΛΑΚ , ,19 313,87 02ΠΛΑΚ , ,35 460,40 02ΠΛΑΚ , ,44 242,98 02ΠΛΑΚ , ,10 75,42 02ΠΛΑΚ ,75 364,75 02ΠΛΑΚ , ,62 97,56 02ΠΛΑΚ , ,20 442,01 02ΠΛΑΚ , ,76 106,92 02ΠΛΑΚ ,08 3,06 02ΠΛΑΚ , ,33 382,24 02ΠΛΑΚ ,75 15,00 02ΠΛΑΚ ,24 601,24 02ΠΛΑΚ ,75 364,25 02ΠΛΑΚ , ,60 408,06 02ΠΛΑΚ , ,16 315,84 02ΠΛΑΚ ,16 0,00 02ΠΛΑΚ , ,64 180,87 02ΠΛΑΚ ,00 634,49 02ΠΛΑΚ , ,80 326,58 02ΠΛΑΚ ,6 962,00 135,50 02ΠΛΑΚ ,38 942,51 4,29 02ΠΛΑΚ ,04 115,20 02ΠΛΑΚ ,70 74,50 02ΠΛΑΚ ,55 907,20 208,98 02ΠΛΑΚ ,76 5,28 02ΠΛΑΚ , ,40 477,02 02ΠΛΑΚ ,8 835,50 241,58 02ΠΛΑΚ ,64 820,75 309,38 02ΠΛΑΚ ,19 810,68 371,87 02ΠΛΑΚ ,06 801,00 10,64 02ΠΛΑΚ ,28 0,00 02ΠΛΑΚ ,75 0,75 02ΠΛΑΚ ,08 794,23 22,97 02ΠΛΑΚ ,32 788,48 6,72 02ΠΛΑΚ ,06 763,80 126,17 02ΠΛΑΚ ,04 0,00 02ΠΛΑΚ ,08 0,00 02ΠΛΑΚ ,9 739,10 163,60 02ΠΛΑΚ ,50 1,00 02ΠΛΑΚ ,34 2,16 02ΠΛΑΚ ,66 699,51 564,66 02ΠΛΑΚ ,32 678, ,02 02ΠΛΑΚ ,82 675,44 136,92 02ΠΛΑΚ , ,48 158,56 02ΠΛΑΚ ,92 627,20 237,20 02ΠΛΑΚ ,88 613,54 126,72 02ΠΛΑΚ ,82 612,74 280,27 02ΠΛΑΚ ,52 612,72 202,04 02ΠΛΑΚ ,28 8,40 02ΠΛΑΚ ,20 19,44 02ΠΛΑΚ ,36 282,60 02ΠΛΑΚ ,6 602,08 23,94 02ΠΛΑΚ ,00 0,00 02ΠΛΑΚ ,50 3,25 02ΠΛΑΚ ,85 585,45 271,80 02ΠΛΑΚ ,86 580,00 19,27 02ΠΛΑΚ ,96 167,58 02ΠΛΑΚ , ,00 151,13 02ΠΛΑΚ ,6 576,52 34,02 02ΠΛΑΚ ,40 0,00 02ΠΛΑΚ ,5 559,50 29,96 02ΠΛΑΚ ,6 558,72 459,12 02ΠΛΑΚ , ,59 230,24 02ΠΛΑΚ ,26 558,00 303,13 02ΠΛΑΚ ,25 30,50 02ΠΛΑΚ ,00 220,14 02ΠΛΑΚ ,65 538,65 0,00 02ΠΛΑΚ ,00 1,60 02ΠΛΑΚ ,84 11,07 02ΠΛΑΚ ,17 515,65 175,49 02ΠΛΑΚ ,56 508,30 101,04 02ΠΛΑΚ ,97 507,42 431,39 το ςθμείο αυτό κακίςταται απαραίτθτοσ ο προςδιοριςμόσ των εμπορευμάτων ωσ «stock» και «non stock». Κάκε εμπορεφςιμο είδοσ κα πρζπει να χαρακτθρίηεται ωσ «stock» όταν θ εταιρεία διατθρεί αποκζματα γι αυτό ενϊ ωσ «non stock» όταν δε διατθρεί ςφμφωνα με τουσ παρακάτω παράγοντεσ: 42 P a g e

44 Σθν κυκλοφοριακι ταχφτθτα του είδουσ. Σισ απαιτιςεισ ειδικϊν Πελατϊν που μπορεί να αναγκάςουν τθν Εταιρεία να διατθρεί αποκζματα για κάποια είδθ προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ τουσ. Νζο είδοσ που κϋ αντικαταςτιςει ζνα άλλο είδοσ που είναι χαρακτθριςμζνο ωσ «Stock». Νζο είδοσ το οποίο για να δοκιμαςτεί πρζπει να το χαρακτθρίςουμε ωσ «Stock». Ειδικό Αίτθμα των Διευκυντϊν Business unit ι Product Managers. Επιπλζον κάκε κωδικόσ είδουσ τθσ Εταιρείασ κα πρζπει να ζχει μία «κατάςταςθ» ςτο ςφςτθμα. Θ κατάςταςθ μπορεί να είναι «Ενεργό», όταν πρόκειται για είδθ τα οποία θ Εταιρεία ζχει αποφαςίςει να εμπορεφεται, «Phase out» για είδθ που βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ εξάντλθςθσ ι «Ανενεργό» για είδθ των οποίων θ εμπορεία αναμζνεται να ςταματιςει. Θ «Κατάςταςθ» ςτθν οποία βρίςκεται το κάκε είδοσ ορίηεται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ φαίνεται παρακάτω: Για να είναι ζνα είδοσ «Ενεργό» πρζπει να είναι: Εμπορεφςιμο. Επικερδζσ. Διακζςιμο από τον Προμθκευτι. Νζο είδοσ (οπότε πρζπει να οριςτοφν και το «Όριο αποκζματοσ», το «Όριο αναπαραγγελίασ», και το «Όριο αςφαλείασ» του είδουσ). Διευκρινίηεται ότι ενα είδοσ μπορεί να φζρει τθν κατάςταςθ «ενεργό» ανεξάρτθτα αν φζρει τον χαρακτθριςμό «Stock» ι «Non stock» κακϊσ και ζνα είδοσ «ενεργό», όταν είναι χαρακτθριςμζνο ωσ «Stock», χρθςιμοποιείται για τισ κανονικζσ παραγγελίεσ (ροισ) τθσ Εταιρείασ, ενϊ όταν είναι χαρακτθριςμζνο ωσ «Non stock», για τισ παραγγελίεσ «sales to order». Ζνα είδοσ αποφαςίηεται να ζχει τθν κατάςταςθ «Phase out» ςτο ςφςτθμα εφόςον θ Εταιρεία αποφαςίςει ότι πρζπει να εξαντλθκοφν τα αποκζματα γι αυτό το είδοσ. Θ κατάςταςθ «Phase out» για ζνα είδοσ μπορεί να προκφψει από τουσ παρακάτω λόγουσ: Διακοπι τθσ παραγωγισ του ςυγκεκριμζνου «Stock» είδουσ από τον Προμθκευτι. Αλλαγι ςτθν ςυςκευαςία του ςυγκεκριμζνου «Stock» είδουσ. Λάκοσ κωδικοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου «Stock» είδουσ από τθν Εταιρεία. Ζλλειψθ εμπορικότθτασ, και απόφαςθ διακοπισ τθσ εμπορίασ του ςυγκεκριμζνου «Stock» είδουσ από τθν Εταιρεία. Αλλαγι του χαρακτθριςμοφ του είδουσ από «Stock» ςε «Non stock». Διαπίςτωςθ φπαρξθσ αποκζματοσ για είδοσ που είναι χαρακτθριςμζνο ωσ «Non stock». Αντικατάςταςθ ενόσ «Stock» είδουσ από ζνα άλλο είδοσ «Stock» ι «Non stock». 43 P a g e

45 Ζνα είδοσ αποφαςίηεται να ζχει τθν κατάςταςθ «Ανενεργό» ςτο ςφςτθμα εφόςον θ Εταιρία αποφαςίςει ότι δεν εμπορεφεται πλζον το ςυγκεκριμζνο είδοσ και δεν ζχει κακόλου αποκζματα. Θ κατάςταςθ «Ανενεργό» για ζνα είδοσ μπορεί να προκφψει από τουσ παρακάτω λόγουσ: Διαπίςτωςθ ότι το ςυγκεκριμζνο «Non stock» είδοσ δεν είναι πλζον εμπορεφςιμο. Διακοπι τθσ παραγωγισ του ςυγκεκριμζνου «Non stock» είδουσ από τον προμθκευτι. Διαπίςτωςθ τθσ εξάντλθςθσ αποκζματοσ είδουσ που βριςκόταν ςε κατάςταςθ «Phase out» και ζχει αποφαςιςκεί θ διακοπι τθσ Εμπορίασ του είδουσ. Αν ζνα είδοσ οριςκεί ωσ «Phase out» με ςκοπό τθν εξάντλθςθ και τθν μεταβολι τθσ κατάςταςθσ του ςε «Ανενεργό» κα πρζπει να υπάρχει ςχόλιο που να παραπζμπει ςτο είδοσ που το αντικακιςτά. Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ που ζνα είδοσ οριςκεί ωσ «Ανενεργό». Σροποποίθςθ τθσ «Kατάςταςθσ» των ειδϊν ςτο ςφςτθμα κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ: Aπό «Eνεργό» ςε «Phase out»: Αλλαγι κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ ςτθν κατάςταςθ είδουσ από «Ενεργό» ςε «Phase out» προκφπτει όταν ςυντρζχουν οι παρακάτω λόγοι: Διακοπι τθσ παραγωγισ του ςυγκεκριμζνου «stock» είδουσ από τον προμθκευτι, ι αλλαγι ςτθν ςυςκευαςία, ι λάκοσ από τθν Εταιρεία ςτθν κωδικοποίθςθ του είδουσ οπότε ορίηεται ωσ «Phase out» μζχρι εξαντλιςεωσ (μετά τθν εξάντλθςθ κα οριςκεί ωσ «ανενεργό»). Όταν υπάρχει αντικατάςταςθ ενόσ είδουσ «stock» από ζνα άλλο είδοσ «stock» ι «non stock» οπότε ορίηεται ωσ «Phase out» μζχρι εξαντλιςεωσ (μετά τθν εξάντλθςθ κα οριςκεί ωσ «Ανενεργό»). ε «Aνενεργό»: Σροποποίθςθ κατάςταςθσ είδουσ ςε «Ανενεργό» κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ προκφπτει από τον παρακάτω λόγο: Όταν υπάρξει διακοπι τθσ παραγωγισ «Non stock» είδουσ από τον προμθκευτι οπότε ορίηεται ωσ «Ανενεργό» (αν δεν υπάρχουν κακόλου αποκζματα). Οι παραπάνω τροποποιιςεισ (αλλαγζσ) ςτθν κατάςταςθ του είδουσ ςτο ςφςτθμα πραγματοποιοφνται μετά από ζκτακτο αίτθμα των Διευκυντϊν του Β.U. ςτον Διευκυντι Logistics και ζγκριςθ του Εμπορικοφ και του Γενικοφ Διευκυντι. Κατά τθν διάρκεια ανάπτυξθσ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ που ακολουκεί, καταβάλεται προςπάκεια να ςυνδυαςτοφν τα πλεονεκτιματα του κλαςςικοφ ςυςτιματοσ περιοδικισ διαχείριςθσ αποκεμάτων και ταυτόχρονα να ικανοποιθκοφν οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ. 44 P a g e

46 Οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ που πρζπει να ικανοποιεί το ςφςτθμα ςυνοψίηονται ςτα κάτωκι: Πολλζσ ομάδεσ προϊόντων Πολλοί κωδικοί ςε κάκε ομάδα προϊόντων Μεγάλεσ διαφορζσ ςτθ ηιτθςθ από κωδικό ςε κωδικό ςτθν ίδια ομάδα θμαντικζσ αποκλίςεισ ςτο lead time των προμθκευτϊν θμαντικζσ αποκλίςεισ forecast από τισ πραγματοποιθκείςεσ πωλιςεισ. 4.4 Σφποι υπολογιςμϊν Όριο Αποκζματοσ Είναι προφανζσ ότι για όλα τα είδθ που είναι χαρακτθριςμζνα ωσ «stock» κα πρζπει να διατθροφνται επαρκι αποκζματα, θ ποςότθτα των οποίων για το κάκε είδοσ ορίηεται ωσ «όριο αποκζματοσ», το οποίο εξαρτάται από τουσ παρακάτω παράγοντεσ: Σθν μζςθ εβδομαδιαία κατανάλωςθ του κάκε είδουσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ θ οποία δίνεται από τον τφπο: Μζςθ εβδομαδιαία κατανάλωςθ (ΜΕΚ) = Ποςοτικζσ πωλιςεισ είδουσ τιμολογθμζνεσ / 52 Τύποσ 1 Σον πραγματικό χρόνο παράδοςθσ του είδουσ από τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι (Lead time) εκφραςμζνο ςε εβδομάδεσ. Σθν προςδοκϊμενθ ανάπτυξθ τθσ χριςεωσ. Επιπλζον, είναι κατανοθτό ότι το απόκεμα κα πρζπει να είναι ικανό να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ ηιτθςθσ, δθλαδι: Για χρονικό διάςτθμα 2 x Lead time επαυξθμζνο κατά 2 εβδομάδεσ (1 εβδομάδα για μεταφορά και αποκεματοποίθςθ των ειδϊν και 1 εβδομάδα ωσ κάλυψθ για οποιαδιποτε αςτοχία. Σθν προςδοκϊμενθ ανάπτυξθ 45 P a g e

47 Κατά ςυνζπεια το Όριο αποκζματοσ ορίηεται από τον παρακάτω τφπο: Όριο Αποκζματοσ = (ΜΕΚ) * ((2*Lead Time) + 2) * (1 + X%) Τύποσ 2 Επεξθγιςεισ: Ο παραπάνω τφποσ τρζχει αυτόματα από το ςφςτθμα Οι ποςοτικζσ πωλιςεισ αφοροφν τθν περίοδο ενόσ ζτουσ, από τθν θμερομθνία που τρζχει αυτόματα ο τφποσ και πίςω. Ο αρικμόσ Χ% ςθμαίνει τθν προςδοκϊμενθ ανάπτυξθ τθσ χριςεωσ. Παράδειγμα: Ποςοτικζσ πωλιςεισ είδουσ ενόσ ζτουσ : τεμάχια Lead time προμθκευτι : εβδομάδεσ 3 Προςδοκϊμενθ ανάπτυξθ : 15% Όριο αποκζματοσ = (7800 / 52) Χ (2 Χ 3) + 2 Χ 1,15 = τεμάχια. Σο όριο αποκζματοσ ορίηεται μόνο για τα είδθ που πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: Σο είδοσ πρζπει να είναι χαρακτθριςμζνο ωσ stock. To είδοσ πρζπει να ζχει τθν κατάςταςθ ενεργό ςτο ςφςτθμα. 46 P a g e

48 Σο όριο αποκζματοσ του είδουσ πρζπει να διάφορο από Όριο Αναπαραγγελίασ Θ θμερομθνία δθμιουργίασ του είδουσ ςτο ςφςτθμα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζνα ζτοσ πριν τθν θμερομθνία που τρζχει αυτόματα ο τφποσ. Θ Εταιρεία προτείνεται να αποφαςίςει ότι μία παραγγελία προσ τον προμθκευτι κα δίνεται όταν το διακζςιμο υπόλοιπο γίνει μικρότερο π.χ. του 65% του «ορίου αποκζματοσ». Σο ςυγκεκριμζνο όριο αποκαλείται «όριο αναπαραγγελίασ». Ζτςι λοιπόν το όριο «όριο αναπαραγγελίασ» κα ορίηεται από τον παρακάτω τφπο. Σο μθχανογραφικό ςφςτθμα τθσ Εταιρείασ κα ελζγχει το «Διακζςιμο Τπόλοιπο» και αν αυτό είναι μικρότερο ι ίςο από το «Όριο Αναπαραγγελίασ» κα προτείνει εντολι αγοράσ. Δθλαδι θ πρϊτθ ςυνκικθ είναι: Διακζςιμο Τπόλοιπο = *Λογ/κό υπόλ. - Δεςμ/να (παραγγελιϊν) - Δεςμ/να (picking list+ Τύποσ 3 Όριο Αναπαραγγελίασ --> Διακζςιμο υπόλοιπο < 65 % * Όριο Αποκζματοσ Τύποσ 4 Προτεινόμενθ ποςότθτα αγοράσ: Όταν ιςχφει o τφποσ (4) τότε το ςφςτθμα προτείνει εντολι αγοράσ. Θ ποςότθτα τθσ εντολισ αγοράσ πρζπει να είναι θ διαφορά μεταξφ ορίου αποκζματοσ και διακζςιμου αποκζματοσ πλζον μία ποςότθτα τζτοια που να καλφπτει τισ πικανζσ πωλιςεισ τθσ περιόδου από τθν παραγγελία ςτον προμθκευτι μζχρι τθν παραλαβι και ειςαγωγι των εμπορευμάτων ςτθν Εταιρεία. Ζτςι λοιπόν θ εντολι αγοράσ προτείνει τθν παραγγελκείςα ποςότθτα με τον παρακάτω υπολογιςμό: Προτεινόμενθ ποςότθτα αγοράσ = (Όριο Αποκζματοσ Διακζςιμο υπόλοιπο) + ((Lead Time + 1) * MEK) Αναμενόμενα Τύποσ 5 47 P a g e

49 4.4.3 Όριο - Απόκεμα Αςφαλείασ Θ Εταιρεία πρζπει να ορίςει για κάκε κωδικό ζνα «απόκεμα αςφαλείασ». Εάν, όπωσ προτάκθκε ςτον τφπο (2), το χρονικό διάςτθμα κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ είναι δφο (2) φορζσ το lead time, τότε προκφπτει το απόκεμα αςφαλείασ να είναι το 1/2 δθλ. το 50% του ορίου αποκζματοσ. Ζτςι λοιπόν το «απόκεμα αςφαλείασ» προκφπτει να υπολογίηεται ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ: Απόκεμα Αςφαλείασ = Όριο Αποκζματοσ * 50 % Τύποσ 6 48 P a g e

50 4.5 Ανάλυςθ δεδομζνων το παρακάτω ςχιμα, παρουςιάηεται θ πορεία των πωλιςεων αναφορικά με κωδικοφσ πλακιδίων, για το ετοσ Πραγματοποιϊντασ ABC ανάλυςθ ςτουσ ενεργοφσ κωδικοφσ, παρατθροφμε ότι: Από τουσ κωδικοφσ κα αςχολθκοφμε με 211 που αποτελοφν το 10,4% και αντιπροςωπεφουν το 72,77% των πωλιςεων με αντίςτοιχο τηίρο μεγαλφτερο από (από 2.036, ,51).(ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ, επιςυνάπτεται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ) Από τουσ παραπάνω, 100 παλετοκωδικοί (με φψθ παλζτασ 1,0 1,2 μζτρα) ζδειξαν διαφορά μεταξφ ςτιγμιαίου αποκζματοσ Δεκεμβρίου 2005 και Ορίου Αποκζματοσ για τθν χρονιά εκείνθ μεγαλφτερθ τθσ 1 παλζτασ (1 m3). Θ ςυνολικι υπεραποκεματοποίθςθ υπολογίςκθκε ςε 317 παλζτεσ ςτισ του ςυνολικοφ αποκζματοσ των παλετοκωδικϊν (1-1,2) δθλαδι ζνα ποςοςτό 20%. Αν τϊρα υπολογίςουμε ζνα min. Κόςτοσ αποκικευςθσ, τα ζξοδα που προκφπτουν είναι: Εκφόρτωςθ, διαλογι και τοποκζτθςθ ςτθν αποκικθ: 2,88 / m3 Αποκικευςθ ανά κυβικό ανά θμζρα: 0,18 Ανατακτοποίθςθ (Picking και Φόρτωςθ): 1,65 / m3 317*(2,88+1,65) + 317*0,18* , , ,91 49 P a g e

51 Που ςθμαίνει ότι πζρα από τθν δζςμευςθ του κεφαλαίου, θ επιχείρθςθ επιβαρφνεται τουλάχιςτον με ,00 επιπλζον, από τθν αποκικευςθ των υλικϊν που δεν χρειάηονται. τθν ςυνζχεια παρουςιάηονται 21 κωδικοί οι οποίοι ζχουν διαφορά μεγαλφτερθ των 5 παλετϊν. Για τον κωδικό BOREAL 45 X 45 PORCE, αν και το Όριο αποκζματοσ υπολογίηεται ςτισ 2 παλζτεσ, παρατθροφμε ότι ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ ζχουμε απόκεμα 15, που ςθμαίνει ότι 13 παλζτεσ βρίςκονται ςτισ αποκικεσ μασ χωρίσ να μασ είναι χριςιμεσ για τθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ. 50 P a g e

52 Αντιςτοίχωσ, για τον κωδικό HARD HRB10 30 X 30, παρατθροφμε ότι διατθροφμε 9 παλζτεσ επιπλζον τθσ μίασ που είναι το ςχετικό όριο αποκζματοσ. Ο κωδικόσ CELESTE 20 X 30 A ΔΙΑΛΟΓΗ, παρατθροφμε ότι διακζτει 9 παλζτεσ επιπλζον των 2 που είναι το όριο αποκζματοσ. 51 P a g e

53 Ο κωδικόσ SAXA GRIGIO 45 X 45, διακζτει 8 παλζτεσ επιπλζον τθσ μιασ που είναι το όριο αποκζματοσ. Ο κωδικόσ JANDIA CR 45 X 45, διακζτει 7 παλζτεσ επιπλζον των 2 που είναι το όριο αποκζματοσ. 52 P a g e

54 Ο κωδικόσ JANDIA PORCELAN P45X45, διακζτει 7 παλζτεσ επιπλζον των 4 που είναι το όριο αποκζματοσ. Ο κωδικόσ NATURAL BEIGE 40X40, διακζτει 7 παλζτεσ επιπλζον τθσ μιασ που είναι το όριο αποκζματοσ. 53 P a g e

55 Ο κωδικόσ TOSCANA FORLI 31,6 X 31,6 διακζτει 6 παλζτεσ επιπλζον τθσ μιασ που είναι το όριο αποκζματοσ. Ο κωδικόσ GRES YUCATAN BEIGE 41 X 41 διακζτει 6 παλζτεσ επιπλζον τθσ μιασ που είναι το όριο αποκζματοσ. 54 P a g e

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 Συςτήματα Παραγωγήσ Θςμάζηε ηεν ηαξινόμεζε ηων ζςζηεμάηων παπαγωγήρ; Για κάκε κατθγορία ςυςτθμάτων, εκτόσ από το ςτρατθγικό πρόβλθμα του μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Για δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και Πληροφορίεσ: Σηλ.: ,

Για δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και Πληροφορίεσ: Σηλ.: , Η Εκπαίδευςη του Φαρμακοποιοφ και τησ Ομάδασ του ςε δφςκολουσ καιροφσ Η αγορά του φαρμακείου αλλάηει δραματικά. Είναι κοινι ςυνείδθςθ ότι οι φαρμακοποιοί, βρίςκονται αφενόσ προ μζτρων που κα μειϊςουν αιςκθτά

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα