ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2548 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 169/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνίατρων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 169 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ώς ο περί της Ασκήσεως της Συνοπτικός Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνίατρων Νόμος του τίτλος. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός από τις περιπτώσεις που από το ίδιο το Ερμηνεία. κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία «εγγεγραμμένος κτηνίατρος» σημαίνει τον κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εγγεγραμμένο κτηνίατρο* «Έφορος» σημαίνει τον κατά το άρθρο 7 αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου «Ζώο» περιλαμβάνει τα θηλαστικά ζώα, τα πτηνά, τα ερπετά, τα έντομα, τα αμφίβια, τα ψάρια, τα οστρακόδερμα και τα μαλάκια. «Ιδιωτική κτηνιατρική κλινική» σημαίνει το χώρο όπου μετά από άδεια του Κτηνιατρικού Συμβουλίου και υπό τη διεύθυνση ιδιώτη εγγεγραμμένου κτηνίατρου, πέραν των άλλων στοιχείων άσκησης υπ' αυτού της κτηνιατρικής, κρατούνται ασθενή ζώα για νοσοκομειακή περίθαλψη και πωλούνται κτηνιατρικά φάρμακα για τα υπό εξέταση ή παρακολούθηση στην κλινική ζώα «Ιδιωτικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο» σημαίνει το χώρο όπου, μετά από άδεια του Κτηνιατρικού Συμβουλίου και υπό τη διεύθυνση ιδιώτη εγγεγραμμένου κτηνίατρου, με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων διενεργούνται εξετάσεις, με σκοπό τη διάγνωση, την έρευνα ή τη διαπίστωση της κατάστασης παθολογικών ή μη δειγμάτων από ζώα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή διενεργείται παραγωγή και έλεγχος βιολογικών ή φαρμακευτικών προϊόντων για κτηνιατρική χρήση (1741)

2 Ν. 169/ «Κανονισμοί» σημαίνει τους κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενους Κανονισμούς* «Κτηνιατρική συμβουλή», σημαίνει την παροχή πληροφοριών ή γνωμάτευση κτηνιατρικής φύσης* «Κτηνιατρικό Συμβούλιο» ή, συνοπτικά «Συμβούλιο» σημαίνει το κατά το άρθρο 3 καθιστάμενο Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου «Κτηνιατρικός λειτουργός» σημαίνει κυβερνητικό κτηνίατρο* «Μητρώο» σημαίνει το κατά το άρθρο 7 τηρούμενο Κτηνιατρικό Μητρώο* «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. Σύσταση, Σύνθεση. ΜΕΡΟΣ II ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ 3. (1) Συνιστάται Συμβούλιο, καλούμενο «Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου». (2) Το Συμβούλιο είναι επταμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και ^ξ ι ά.χχ α μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού. (3) Ο διορισμός και τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (4) Τρία από τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα των μελών αυτών ορίζεται κατ* ανάγκην ιδιώτης εγγεγραμμένος κτηνίατρος. (5) Τέσσερα από τα μέλη του Συμβουλίου είναι αιρετά και εκλέγονται από Γενική Συνέλευση των εγγεγραμμένων κτηνίατρων, που συγκαλείται προς τούτο από τον Έφορο. Δύο από τα αιρετά μέλη είναι κατ' ανάγκην κτηνιατρικοί λειτουργοί και δύο ιδιώτες εγγεγραμμένοι κτηνίατροι. Τα ονόματα των αιρετών μελών υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο προς διορισμό. (6) Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία ένα των κατά τα εδάφια (3) και (4) διοριζόμενων μελών. (7) Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί αυτός που εκλέγεται προς τούτο από τα παριστάμενα στη συνεδρία μέλη. (8) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει δε να προσμετράται από την ημέρα της κατά το εδάφιο (3) δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (9) Επιτρέπεται ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους προς προσωρινή αναπλήρωση τακτικού μέλους, σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του ένεκα παρατεταμένης απουσίας, ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας, που θα κριθεί δικαιολογημένη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Προκειμένου περί της αναπλήρωσης διορισμένου κατά το εδάφιο (4) μέλους του Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος διορίζεται ελεύθερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου δε περί αιρετού, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου. Τα οριζόμενα στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου αυτού ως προς τη σύνθεση του Συμβουλίου ισχύουν και στην περίπτωση διορισμού αναπληρωματικού μέλους.

3 1743 Ν. 169/90 (10) Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται ένεκα θανάτου, διανοητικής ή σωματικής ανικανότητας ή παραίτησης πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου μέλους, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, προκειμένου περί της αναπλήρωσης τακτικού μέλους. (11) Η παραίτηση ιδιώτη εγγεγραμμένου κτηνίατρου, μέλους του Συμβουλίου, ενεργείται με έγγραφο απευθυνόμενο προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου του Συμβουλίου, ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου αυτού μετά την πλήρωση της κενής θέσης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. 4. (1) Οι συνεδρίες του Κτηνιατρικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον κατά το εδάφιο (7) του άρθρου 3 ασκούντα καθήκοντα Προέδρου. (2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Κτηνιατρικό Συμβούλιο σε συνεδρία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. (3) Ο Πρόεδρος και τρία μέλη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. ΜΕΡΟΣ III ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 5. (1) Επιτρέπεται η άσκηση της κτηνιατρικής και η επί δικαστηρίω διεκδίκηση αμοιβής για άσκηση της κτηνιατρικής μόνο σε εγγεγραμμένους κτηνίατρους. (2) «Άσκηση της κτηνιατρικής», κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, σημαίνει (α) Την εξέταση ζώων με σκοπό τη διάγνωση ασθενειών ή (β) την παροχή ή σύσταση θεραπευτικής αγωγής σε άρρωστα ζώσ* ή (γ) τη χειρουργική επέμβαση σε ζώα* ή (δ) τη διεξαγωγή ή νεκροψία σε πτώματα ζώων ή (ε) την παροχή κτηνιατρικής συμβουλής ή την έκδοση κτηνιατρικής συνταγής ή πιστοποιητικού σχετικά με θέματα κτηνιατρικής φύσης* ή (στ) τη λήψη μέτρων ή τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή βιολογικών προϊόντων σε ζώα για την πρόληψη προσβολής ή νόσησής τους από μολυσματικές ή άλλες ασθένειες* ή (ζ) ττ 1 ΧορήΥ 1! 01! φαρμακευτικών σκευασμάτων για βελτίωση της απόδοσης των ζώων ή (η) την εξέταση ή την επιθεώρηση τροφίμων ζωικής προέλευσης σε φυσική κατάσταση ή επεξεργασμένη για διαπίστωση της υγιεινότητας και καταλληλότητας τους για ανθρώπινη κατανάλωση* ή (θ) τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων και εξετάσεων σε δείγματα ζώων ή πτώματα ζώων ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης με σκοπό τη διάγνωση, την έρευνα ή τον έλεγχο* ή Συνεδρίες Κτηνιατρικού Συμβουλίου. Άσκηση της Κτηνιατρικής. Έννοια.

4 Κατ* εξαίρεση άσκηση κτηνιατρικής από μη εγγεγραμμένο κτηνίατρο. Ν. 169/ (ι) τη λήψη δειγμάτων από ζώα ή από πτώματα ζώων ή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης για εργαστηριακή εξέταση: Νοείται ότι κατ' εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, η περίθαλψη ζώων και η χορήγηση φαρμακευτικών ή βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς ή προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και η διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων και εξετάσεων και οποιασδήποτε άλλης φύσεως κτηνιατρική τεχνική εργασία επιτρέπεται να διεξάγονται και από το προσωπικό του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια της άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων και κατά τους όρους των εγκεκριμένων σχεδίων υπηρεσίας του, εφόσο το προσωπικό αυτό ενεργεί υπό τη γενική εποπτεία και τις οδηγίες κτηνιατρικού λειτουργού. 6. (1) Για λόγους δημόσιου συμφέροντος και ειδικότερα προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να μετακαλεί από την αλλοδαπή ειδικούς συμβούλους στην επιστήμη της κτηνιατρικής. Οι μετακαλούμενοι κατά τα ανωτέρω ειδικοί σύμβουλοι δικαιούνται σε άσκηση της κτηνιατρικής, χωρίς να προαπαιτείται εγγραφή τους στο Μητρώο, αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την ειδικότητα και την εργασία για την οποία μετακλήθηκαν στη Δημοκρατία. (2) Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια να παραχωρεί, κατ* αίτηση εγγεγραμμένου κτηνίατρου, ειδική άδεια για ορισμένο χρόνο, σε μετακαλούμενο από την αλλοδαπή ειδικό κτηνίατρο εγνωσμένης αξίας και κύρους, για να ενεργεί ως σύμβουλος του εγγεγραμμένου κτηνίατρου με όρους οριζόμενους από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο. Οι μετακαλούμενοι κατά τα ανωτέρω ειδικοί σύμβουλοι δικαιούνται σε άσκηση της κτηνιατρικής χωρίς να προαπαιτείται εγγραφή τους στο Μητρώο, αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την προβλεπόμενη στη σχετική ειδική άδεια κτηνιατρική εργασία. Κτηνιατρικό Μητρώο. Έφορος. Πρώτο Παράρτημα. Αίτηση Εγγραφής. Προσόντα και άλλα προαπαιτούμενα προς εγγραφή ΜΕΡΟΣ IV ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 7. (1) Καταρτίζεται και τηρείται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου, Κτηνιατρικό Μητρώο, στο οποίο εγγράφονται από τον Έφορο, μετ' απόφαση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου, οι νομιμοποιούμενοι προς τούτο κτηνίατροι. (2) Καθήκοντα Εφόρου ασκεί ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. (3) Ο Έφορος καταρτίζει και τηρεί το Μητρώο κατά τον τύπο του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος. 8. Για την εγγραφή κτηνίατρου στο Μητρώο κατά τις πρόνοιες του προηγούμενου άρθρου, απαιτείται να υποβληθεί αίτηση εγγραφής προς τον Έφορο, που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα προς υποστήριξη της δικαιολογητικά έγγραφα. 9. Νομιμοποιείται προς εγγραφή στο Μητρώο οποιοσδήποτε ικανοποιήσει το Κτηνιατρικό Συμβούλιο ότι: (α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας, ηλικίας είκοσι ενός τουλάχιστον ετών (β) δεν έχει διαπράξει αδίκημα ούτε είναι ένοχος επονείδιστης ή ανάρμοστης επαγγελματικής συμπεριφοράς τέτοιας φύσης που θα δικαιολογούσε τη λήψη μέτρων εναντίον του κατά τις πρόνοιες του άρθρου 17"

5 Π45 Ν. 169/90 (γ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου, Πανεπιστημιακού Κολλεγίου ή Κτηνιατρικής Σχολής στην κτηνιατρική επιστήμη, που θα κηρυσσόταν με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ως αναγνωρισμένο προσόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου (δ) μετά το τέλος των σπουδών του ασκήθηκε για εννιά τουλάχιστο μήνες σε αποδεκτή στο Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κυβερνητική Κτηνιατρική Κλινική στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή και ότι κατά τους εννιά αυτούς μήνες ασχολείτο πράγματι με την άσκηση της κτηνιατρικής προκειμένου εν τούτοις για υποψηφίους με μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδίκευση για περίοδο πέραν των δύο ετών, το προαπαιτούμενο της εννιάμηνης πρακτικής εξάσκησης δυνατόν να μην απαιτηθεί ή να μειωθεί, ανάλογα με την περίπτωση. 10. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, σε εξαιρετικές περιστάσεις και μετά από σύσταση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο αλλοδαπών που ικανοποιούν κατά τα άλλα τις πρόνοιες του προηγούμενου άρθρου. 11. (1) Εφόσο το Κτηνιατρικό Συμβούλιο κρίνει αποδεκτή την αίτηση ο Έφορος καταχωρεί στο Μητρώο, μετά από πληρωμή τέλους πέντε λιρών, το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία εγγραφής και τα προσόντα του εγκριθέντος προς εγγραφή. Προϋπόθεση για την καταχώρηση προσόντων στο Μητρώο είναι να πεισθεί το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, με επαρκή κατά την κρίση τα στοιχεία, ότι ο αιτητής κατέχει πράγματι τα εν λόγω προσόντα. (2) Στον εγγεγραμμένο κτηνίατρο εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον τύπο του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Δεύτερου Παραρτήματος. 12. (1) Ο Έφορος οφείλει να τηρεί το Μητρώο απόλυτα ενημερωμένο και να ενεργεί τις κατά καιρούς απαιτούμενες προς τούτο αλλαγές στα κατά νόμο καταχωρούμενα στο Μητρώο στοιχεία. (2) Αντίγραφο του κατά τα ανωτέρω ενημερωμένου Μητρώου δημοσιεύεται από τον Έφορο ετήσια, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατά μήνα Ιανουάριο. (3) Η δημοσίευση του αντιγράφου του Μητρώου συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη του γεγονότος ότι οι εις αυτό αναφερόμενοι και μόνο είναι εγγεγραμμένοι κτηνίατροι. (4) Αν εν τούτοις από παραδρομή παραλειφθεί το όνομα εγγεγραμμένου κτηνίατρου από το τελευταίο κατά τα ανωτέρω δημοσιευόμενο αντίγραφο Μητρώου, ο Έφορος εκδίδει στον ενδιαφερόμενο κτηνίατρο πιστοποιητικό που βεβαιώνει την εγγραφή του στο Μητρώο και συνιστά απόδειξη του περιεχομένου του. (5) Αντίγραφο ή απόσπασμα από καταχωρήσεις στο Μητρώο ή πιστοποιητικό εκδιδόμενο κατά το εδάφιο (4), βεβαιωμένο από τον Έφορο, γίνεται δεκτό σε όλες τις νομικές διαδικασίες ως αποδεικτικό στοιχείο των εις αυτό αναφερόμενων θεμάτων, χωρίς να χρήζει αποδείξεως ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή την αρμοδιότητα του υπογράφοντος. 13. (1) Ο εγγεγραμμένος κτηνίατρος νομιμοποιείται στη χρήση του τίτλου του εγγεγραμμένου κτηνίατρου και δικαιούται να αξιώνει και να Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να επιτρέπει εγγραφή αλλοδαπών. Εγγραφή στο Μητρώο. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Δεύτερο Παράρτημα. Ενημέρωση και δημοσίευση Μητρώου. Συνέπειες εγγραφής.

6 διεκδικεί επί δικαστή ρίω αμοιβή για τις παρεχόμενες επαγγελματικές υπηρεσίες του και για την αξία φαρμάκων και επαγγελματικού εξοπλισμού. (2) Ο εγγεγραμμένος κτηνίατρος εκδίδει πιστοποιητικά, εκθέσεις ή άλλα έγγραφα κτηνιατρικής φύσης, που αφορούν την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία και υποβάλλει αυτά, οποτεδήποτε απαιτήσει τούτο το Κτηνιατρικό Συμβούλιο. (3) Ο εγγεγραμμένος κτηνίατρος δικαιούται να εκδίδει και να υπογράφει πιστοποιητικά, εκθέσεις ή άλλα έγγραφα κτηνιατρικής φύσης που αφορούν την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται κατά νόμο υπογραφή τους από κτηνιατρικό λειτουργό. (4) Για το έγκυρο πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου κατά νόμο υπογραφόμενου από προσοντούχο κτηνίατρο, απαιτείται υπογραφή του από εγγεγραμμένο κτηνίατρο. (5) Ο εγγεγραμμένος κτηνίατρος οφείλει να τηρεί ενημερωμένο αρχείο όλων των περιπτώσεων και ενεργειών του που έχουν σχέση με την άσκηση της κτηνιατρικής εκ μέρους του. 14. (1) Ο Έφορος απαλείφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμ μένου κτηνίατρου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Απάλειψη ονόματος εγγεγραμμένου κτηνίατρου Μητρώο Ν. 169/ (α) Σε περίπτωση θανάτου* (Ρ) αν εσφαλμένα το όνομα του αναγράφτηκε στο Μητρώο χωρίς να συγκεντρώνει κατά τον παρόντα Νόμο αναγκαία προσόντα και άλλα προαπαιτούμενα προς εγγραφή* (γ) σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής της διαρκούς ή της προσωρινής διαγραφής από το Μητρώο κατά τις πρόνοιες του άρθρου 17* (δ) αν το Κτηνιατρικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί πως είναι ανίκανος, λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, αλκοολισμού ή εθισμού στα ναρκωτικά, να ασκεί το επάγγελμα του με ασφάλεια και ικανότητα. (2) Οποτεδήποτε μετά την απάλειψη του ονόματος εγγεγραμμένου κτηνίατρου κατά τις ανωτέρω πρόνοιες, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, εφόσο πεισθεί με νεότερα στοιχεία ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι της απάλειψης του ονόματος εγγεγραμμένου κτηνίατρου από το Μητρώο, έχει εξουσία να αποφασίσει επανεγγραφή του στο Μητρώο και να εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τον Έφορο ορίζον συνάμα και το τέλος επανεγγραφής, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τέλος εγγραφής. ΜΕΡΟΣ V ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Απαγόρευση 15. (1) Απαγορεύεται η διά του τύπου ή άλλων μέσων διαφήμιση διαφημίσεων, εγγεγραμμένου κτηνίατρου. Ο εγγεγραμμένος κτηνίατρος, κατ' εξαίρεση της ανωτέρω απαγορευτικής πρόνοιας, δικαιούται: (α) Να αναγγείλει διά του τύπου την εγκατάσταση του στη Δημοκρατία και την έναρξη εργασιών στην κτηνιατρική* (β) να τοποθετήσει έξω από την κλινική ή το ιατρείο του επιγραφή που θα εγκρίνει ο Έφορος και που θα αναγράφει το όνομα, το επάγγελμα και τα προσόντα του στην κτηνιατρική* επιβάλλεται εν τούτοις να αποφεύγεται η εντυπωσιακή εμφάνιση και

7 1747 Ν. 169/90 προβολής της επιγραφής, όπως και η σύνδεση της με οποιαδήποτε διαφήμιση κτηνιατρικού ή άλλου προϊόντος, ή υπηρεσίας (γ) σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του: (i) Να τοποθετήσει έξω από την προηγούμενη κλινική ειδοποίηση σχετικά με τη νέα του διεύθυνση (Η) να γνωστοποιήσει με επιστολή στους πελάτες του την αλλαγή και (in) να αναγγείλει διά του τύπου τη νέα του διεύθυνση. (2) Ο τρόπος διατύπωσης και τα στοιχεία που περιέχονται σε αγγελίες που δημοσιεύονται στον τύπο κατά τις πρόνοιες του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζονται από το Συμβούλιο το οποίο δικαιούται να επεμβαίνει όπου κατά την κρίση του υφίσταται κατάχρηση του δικαιώματος διαφήμισης. (3) Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει το εδάφιο (Ι), απαγορεύεται στον εγγεγραμμένο κτηνίατρο να διαφημίζει άμεσα ή έμμεσα το επάγγελμα του, με σκοπό την εξασφάλιση πελατών ή την προώθηση τών επαγγελματικών του ωφελημάτων, να προωθεί, να εγκρίνει ή να ενθαρρύνει τη δημοσίευση κριτικών ή σχολίων σχετικά με την επαγγελματική του δεξιότητα και γνώση ή που εξαίρουν τις υπηρεσίες του και τα επαγγελματικά του προσόντα ή που μειώνουν τις υπηρεσίες ή τα προσόντα άλλων να συσχετίζεται με πρόσωπα ή νά εργοδοτείται από πρόσωπα που προωθούν τέτοιες διαφημίσεις ή δημοσιεύματα* ή να αγορεύει πελάτες ή να χρησιμοποιεί άλλους προς άγρα πελατών. (4) Θέματα άλλα αφορώντα την κτηνιατρική δεοντολογία θα ρυθμισθούν με Κανονισμούς. (5) Παράβαση των προνοιών του άρθρου αυτού ή των κατά το εδάφιο (4) Κανονισμών θεωρείται επονείδιστη ή ανάρμοστη επαγγελματική συμπεριφορά και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17. ΜΕΡΟΣ VI ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 16. Πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και εξουσίας και την επιβολή πειθαρχικών ποινών επί των εγγεγραμμένων κτηνίατρων, είναι το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, στο οποίο, κατά την άσκηση της πειθαρχικής του εξουσίας, μετέχει και πρόσωπο με νομική κατάρτιση οριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο μετ' εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 17. (1) Εγγεγραμμένος κτηνίατρος, που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα, που κατά την κρίση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου είναι ατιμωτικό ή ενέχει ηθική αισχρότητα, ή που μετά δέουσα έρευνα ευρίσκεται ένοχος επονείδιστης ή ανάρμοστης επαγγελματικής συμπεριφοράς ή επαγγελματικής ανεπάρκειας ή που πέτυχε εγγραφή του στο Μητρώο με δόλιες ή ψευδείς παραστάσεις ή που δε συμμορφώνεται προς τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο με τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: (α) Διαρκή ή προσωρινή μέχρι ενός έτους διαγραφή από το Μητρώο* (β) προσωρινό αποκλεισμό από την άσκηση του επαγγέλματος του για το καθοριζόμενο στη σχετική απόφαση διάστημα* (γ) πρόστιμο μέχρι πεντακόσιων λιρών* Πειθαρχική εξουσία Κτηνιατρικού Συμβουλίου. Πειθαρχικά αδικήματα και κοινές.

8 Ν. 169/ (δ) γραπτή ή προφορική επίπληξη (ε) καταβολή των συναφών προς την πειθαρχική εξόδων. διαδικασία (2) Αν εγγεγραμμένος κτηνίατρος διωχθεί για ποινικό αδίκημα και δεν ευρεθεί ένοχος, απαγορεύεται πειθαρχική δίωξη του για το ίδιο αδίκημα, είναι όμως δυνατή η πειθαρχική δίωξη του για πειθαρχικό αδίκημα που απορρέει από συμπεριφορά σχετική με την ποινική υπόθεση αλλά που δεν εγείρει το αυτό επίδικο θέμα. (3) Απόφαση πολιτικού Δικαστηρίου, επί αγωγής στην οποία εγγεγραμμένος κτηνίατρος υπήρξε ένας των διαδίκων, γίνεται δεκτή από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη των διαπιστουμένων στην απόφαση πραγματικών περιστατικών. Πειθαρχική 18. (1) Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των πειθαρχικών διαδικασία, αδικημάτων των εγγεγραμμένων κτηνίατρων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά καταγγελία που εισάγεται προς αυτό προς εξέταση. Καταγγελία κατά εγγεγραμμένου κτηνίατρου επιτρέπεται να εισάξει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός, Δικαστήριο της Δημοκρατίας ή και ιδιώτης. Προκειμένου περί καταγγελίας εισαγόμενης από ιδιώτη, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται της καταγγελίας εφόσο ικανοποιηθεί ότι η καταγγελλόμενη συμπεριφορά στοιχειοθετεί εκ πρώτης όψεως πειθαρχικό αδίκημα κατά τις πρόνοιες του προηγούμενου άρθρου. (2) Κατά την άσκηση της πειθαρχικής του εξουσίας, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο έχει κατά το δυνατόν, όλες τις εξουσίες που έχει το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση συνοπτικώς εκδικαζόμενων ποινικών υποθέσεων και ασκεί την πειθαρχική του εξουσία, κατά το δυνατόν, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και το Δικαστήριο κατά την άσκηση συνοπτικής ποινικής διαδικασίας. (3) Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο έχει εξουσία, μετ' έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς, που θα ρυθμίζουν την άσκηση της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας τα της εσωτερικής του λειτουργίας, την ενώπιον του διαδικασία και άλλα συναφή θέματα που χρήζουν ή είναι δεκτικά καθορισμού. (4) Οι αποφάσεις του Κτηνιατρικού Συμβουλίου κατά την άσκηση της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας, έχουν την αυτή ισχύ, όπως και τα Διατάγματα δικαστηρίου ασκούντος συνοπτική ποινική διαδικασία και εκτελούνται κατά τον ίδιο τρόπο. Ποινικά αδικήματα, ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 19. Διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή χρημοτπκή ποινή μέχρι χίλιων λιρών ή και με τις δύο ποινές, όποιος (α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις επιτυγχάνει ή αποπειράται να επιτύχει εγγραφή του ή άλλου προσώπου ως κτηνίατρου κατά τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή (β) παράνομα ασκεί την κτηνιατρική χωρίς να είναι εγγεγραμμένος κτηνίατρος ή μετά τη διαρκή ή την προσωρινή διαγραφή του από το Μητρώο ή τον αποκλεισμό του από την άσκηση της κτηνιατρικής κατά τις πρόνοιες του άρθρου 17 ή (γ) διαφημίζει ή παριστάνει εαυτόν ψευδώς ως εγγεγραμμένο κτηνίατρο* ή (δ) ενεργεί κατά παράβαση των όρων ειδικής άδειας που χορηγήθηκε εις αυτόν κατά τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 6.

9 1749 Ν. 169/90 ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20. Για την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικού εργαστηρίου απαιτείται άδεια του Κτηνιατρικού Συμβουλίου χορηγούμενη κατά τα ειδικότερα σε Κανονισμούς οριζόμενα. 21. Για την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικής κλινικής απαιτείται άδεια του Κτηνιατρικού Συμβουλίου χορηγούμενη κατά τα ειδικότερα σε Κανονισμούς οριζόμενα. 22. Εγγεγραμμένος κτηνίατρος που αποκτά επιπρόσθετα προσόντα σχετικά με την κτηνιατρική επιστήμη δικαιούται, αφού ικανοποιήσει το Κτηνιατρικό Συμβούλιο προς τούτο, να απαιτήσει καταχώρηση των προσόντων τούτων στο Μητρώο, χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου τέλους. 23. Εγγεγραμμένος κτηνίατρος δικαιούται να εμφανίζεται ως ειδικός σε κλάδο ή τομέα της κτηνιατρικής επιστήμης και να εγγράψει τούτο σε πινακίδα τοποθετημένη έξω από το συμβουλευτικό του γραφείο, την κτηνιατρική του κλινική ή το κτηνιατρικό του εργαστήριο, ή να το ανακοινώσει διά του τύπου κατά τις πρόνοιες του άρθρου 15, αν ικανοποιήσει το Κτηνιατρικό Συμβούλιο ότι κατέχει τα απαραίτητα ειδικά προσόντα και πείρα, κατά τα ειδικότερα σε Κανονισμούς οριζόμενα. 24. (1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας προς καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. (2) Ενδεικτικά, και χωρίς να επηρεάζεται η γενική εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου προς έκδοση Κανονισμών κατά το εδάφιο (Ι), οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί θα αναφέρονται στα εξής θέματα: Την παροχή άδειας για ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικών εργαστηρίων (β) την παροχή άδειας για ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικής κλινικής (γ) την κτηνιατρική δεοντολογία* (δ) την απόκτηση ειδικότητας από κτηνίατρους. (3) Οι πιο πάνω Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που εκδίδονται με εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου του (1) Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμος. (2) Διοικητική πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του κατά το εδάφιο (Ι) καταργούμενου νόμου θεωρείται ότι εκδόθηκε κατά τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. (3) Οτιδήποτε έγινε δυνάμει των προνοιών του κατά το εδάφιο (Ι) καταργούμενου νόμου θεωρείται ότι έγινε κατά τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. Κτηνιατρικά εργαστήρια. Κτηνιατρικές κλινικές. Επιπρόσθετα προσόντα. Ειδικοί Κτηνίατροι. Κανονισμοί 99 του Κατάργηση και επιφύλαξη Κεφ. 103.

10 Ν. 169/ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 7(3)) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ημερ. Παρα- Αύξ. Αρ. Όνομα Διεύθυνση Εγγραφής Προσόντα τηρήσεις ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 11(2)) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1989 Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο/η από έχει ικανοποιήσει το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ότι δικαιούται να εγγραφεί ως Κτηνίατρος και ότι το όνομα του/της έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνίατρων Νόμου του 1989 και ότι ο/η δικαιούται να ασκεί την Κτηνιατρική στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Έφορος

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 145/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2433 της 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Τύπου Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2562, 7.12.90 Ν. 224/90 Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της»

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της» E.E. Παρ. 1(1) 775 Ν. 74(Ι)/95 Αρ. 2988, 7.7.95 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3517, 27/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3517, 27/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3517 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 106(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα