«ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρµογής ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής Εργασίας, Ερευνητική Ανεξαρτησία και Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, ιαφάνεια ΑΡΘΡΟ 3: Έκταση και όριο ερευνητικής δραστηριότητας ΑΡΘΡΟ 4: Τήρηση κανόνων ασφάλειας ΑΡΘΡΟ 5: Σχέσεις µεταξύ ερευνητών ΑΡΘΡΟ 6: Σεβασµός δικαιωµάτων τρίτων ΑΡΘΡΟ 7: Σεβασµός πνευµατικής ιδιοκτησίας ΑΡΘΡΟ 8: Έγγραφη δήλωση ΑΡΘΡΟ 9: Χρήση εγκαταστάσεων Πανεπιστηµίου ΑΡΘΡΟ 10: Προβολή των ερευνών ΑΡΘΡΟ 11: Απασχόληση µελών ΕΠ σε ερευνητικό έργο εκτός Π.Κ. ΑΡΘΡΟ 12: Επιτροπή εοντολογίας της Έρευνας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 13: Πρόσληψη συνεργατών σε έργα κεντρικού ενδιαφέροντος του Π.Κ. Άρθρο 14: Υποχρεώσεις συνεργατών Άρθρο 15: Υποχρεώσεις επιστηµονικώς υπευθύνων ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Άρθρο 16: Έρευνα µε αντικείµενο τον άνθρωπο Άρθρο 17: Έρευνα µε αντικείµενο τα ζώα Άρθρο 18: Έρευνα σχετικά µε το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον Άρθρο 19: Υποχρεώσεις του Ερευνητικού Οργανισµού- ΠΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Έντυπα Γραπτής Συγκατάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: Ασφάλεια εργαστηρίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Παθογόνοι µικροοργανισµοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Κανόνες χρήσης ουσιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Κώδικας εοντολογίας στην Έρευνα µε Παιδιά ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο παρών κώδικας εφαρµόζεται σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών, προγραµµάτων κατάρτισης ή άλλων επιστηµονικών εφαρµογών, που διεξάγονται εντός ή εκτός των χώρων του Π.Κ. υπό την ευθύνη του επιστηµονικού προσωπικού του, µε ή χωρίς χρηµατοδότηση. ΑΡΘΡΟ 2 Η Αξία της Ερευνητικής Εργασίας, Ερευνητική Ανεξαρτησία και Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, ιαφάνεια

2 1. Η ερευνητική εργασία έχει σκοπό να προάγει την επιστηµονική γνώση σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτές επιστηµονικές θεωρίες ή επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να αναγνωριστούν από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Αποτελεί ταυτοχρόνως κοινωνικό και ατοµικό αγαθό. Ως κοινωνικό αγαθό, προάγει την ανθρώπινη γνώση και την καινοτοµία και συµβάλλει έτσι στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Αυτή η διάστασή της συνδέεται αναπόσπαστα µε την ελευθερία των ερευνητών, χωρίς την οποία αυτή δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί. Υπό αυτήν την έννοια, η ερευνητική εργασία είναι και ατοµικό αγαθό, που αποτυπώνεται θεσµικά µε την κατοχύρωσή της ως αντικείµενο ατοµικού δικαιώµατος (ελληνικό σύνταγµα, ιακηρύξεις της Unesco). Η ατοµική και η κοινωνική διάσταση της αξίας της έρευνας πρέπει να εναρµονίζονται. 2. Η ανεξαρτησία της έρευνας αποτελεί δηµόσιο αγαθό. Απαιτείται, εποµένως, να εξασφαλίζεται από την πολιτεία και τους αρµόδιους φορείς ένα πλαίσιο ανεµπόδιστης ανάπτυξης των ερευνητικών πρωτοβουλιών, που διέπεται από θεµελιώδεις ηθικές αρχές και τους συγκεκριµένους δεοντολογικούς κανόνες, όπως προκύπτουν στο πλαίσιο του οικείου επιστηµονικού κλάδου. 3. Στο πεδίο της έρευνας, πρέπει να ισχύει αντίστοιχη θεσµική αρχή µε την αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, η οποία διέπει την ανώτατη εκπαίδευση. Οι ερευνητές απολαµβάνουν τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ακαδηµαϊκή ελευθερία στο πλαίσιο του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η ελευθερία της έρευνας διασφαλίζεται από την ανεξαρτησία του Πανεπιστηµίου Κρήτης από πολιτικές και οικονοµικές εξαρτήσεις. 4. Οι ερευνητές πρέπει να δηµοσιοποιούν τις πηγές χρηµατοδότησης της ερευνητικής τους εργασίας. Κατά τη σύναψη µιας συµφωνίας χρηµατοδότησης οφείλουν να ελέγχουν τους όρους, ώστε να εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες τους. ΑΡΘΡΟ 3 Έκταση, όρια και βασικές αρχές της ερευνητικής δραστηριότητας 1. Η έρευνα, βασική και εφαρµοσµένη, ατοµική και συλλογική, προάγει την επιστηµονική γνώση, την εκπαιδευτική διαδικασία και συµβάλλει στην εφαρµογή επιστηµονικών δεδοµένων. 2. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται µε σεβασµό στην επιστηµονική αλήθεια, στην ακαδηµαϊκή ελευθερία, στη ζωή, στην φύση και το περιβάλλον, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην προσωπική αυτονοµία, στη βιολογική και πνευµατική ακεραιότητα του ανθρώπου, την πνευµατική ιδιοκτησία και στα προσωπικά δεδοµένα. Κατά την έρευνα πρέπει να αποφεύγεται κάθε δυσµενής διάκριση προσώπων κατά την εθνότητα, την φυλή, την εθνική καταγωγή, την γλώσσα, το φύλο, την θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τη σωµατική ικανότητα, την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση ή οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες που δεν συνδέονται µε την επιστηµονική ικανότητα και ακεραιότητα. Η µεθοδολογία της έρευνας πρέπει να είναι ή να καθίσταται εµφανής. Επίσης, πρέπει να τηρούνται µε αποδείξιµο τρόπο τα πρωτόκολλα της έρευνας, στις γνωστικές περιοχές όπου υπάρχουν, ώστε τα αποτελέσµατα της έρευνας να είναι επαληθεύσιµα. 3. Οι ερευνητές οφείλουν να είναι ενήµεροι και να τηρούν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, τις βασικές αρχές ηθικής και τους ειδικότερους κανόνες της επιστηµονικής και επαγγελµατικής δεοντολογίας του κλάδου τους. 4. Η λογοκλοπή, η ιδιοποίηση ξένων επιτευγµάτων όπως και η παραποίηση αποτελεσµάτων είναι ανεπίτρεπτες και υπόκεινται σε κυρώσεις στο πλαίσιο του κανονισµού του Π.Κ. 5. εν πραγµατοποιούνται ταξινοµηµένα ερευνητικά προγράµµατα για Στρατιωτικούς Οργανισµούς, εκτός από προγράµµατα των Ελληνικών Ενόπλων

3 υνάµεων που εξυπηρετούν την Εθνική Άµυνα, εφ όσον αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 4 Τήρηση κανόνων ασφάλειας 1. Οι ερευνητές/τριες του Π.Κ. οφείλουν να εφαρµόζουν όλους τους αναγνωρισµένους στο οικείο επιστηµονικό πεδίο κανόνες ασφαλείας, καθώς και όσους ορίζονται ειδικά στις προβλέψεις που ακολουθούν (κανόνες για προστασία ανθρώπων, φύσης, ζώων, περιβάλλοντος, ειδικότερα για προστασία από ραδιενεργές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες κ.λ.π.) 2. Οι ερευνητές/τριες του Π.Κ. που διευθύνουν ερευνητικά προγράµµατα οφείλουν να ενηµερώνουν τους συµµετέχοντες σε αυτά, µε πληρότητα και ειλικρίνεια, και να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόµενα επιστηµονικά µέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων στα προγράµµατα από ατυχήµατα και παρενέργειες που µπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας. ΑΡΘΡΟ 5 Σχέσεις µεταξύ ερευνητών 1. Οι ερευνητές έχουν υποχρέωση αµοιβαίου σεβασµού και δικαίωµα ίσης µεταχείρισης. 2. Η ατοµική συµβολή κάθε ερευνητή σε συλλογικές ερευνητικές προσπάθειες πρέπει να αναγνωρίζεται. Η αποτύπωση αυτής της συµβολής µε ακρίβεια, είτε σε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις είτε σε οποιαδήποτε δηµόσια παρουσίαση του ερευνητικού προγράµµατος, αποτελεί δικαίωµα του ερευνητή. Η σχετική ευθύνη βαρύνει όλα τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας και ιδίως τους επικεφαλείς του προγράµµατος. ΑΡΘΡΟ 6 Σεβασµός δικαιωµάτων τρίτων 1. Οι ερευνητές/τριες του Π.Κ. κατά τη διεξαγωγή των ερευνών οφείλουν να δείχνουν τον προσήκοντα σεβασµό στην αξιοπρέπεια, την προσωπική αυτονοµία και στα ατοµικά δικαιώµατα τρίτων προσώπων τα οποία εµπλέκονται στην ερευνητική δραστηριότητα. Ιδίως οφείλουν σεβασµό στην ιδιωτική και την οικογενειακή τους ζωή και στις πεποιθήσεις και τις αξίες τις οποίες φέρουν. Απαιτείται να αποφεύγουν κάθε δυσµενή διάκριση προσώπων στη βάση της εθνότητας, φυλής, εθνικής καταγωγής, γλώσσας, φύλου, θρησκείας, ιδιωτικής ζωής, σωµατικής ικανότητας, κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που δεν συνδέεται µε την επιστηµονική ικανότητα και ακεραιότητα. 2. Οι ερευνητές/τριες του Π.Κ. οφείλουν να ενηµερώνουν συνοπτικά αλλά µε εύληπτο και όσο το δυνατόν πλήρη τρόπο, µε ειλικρίνεια και επάρκεια τα άτοµα που πρόκειται να λάβουν µέρος στις έρευνές τους για τους στόχους των τελευταίων. Υποχρέωση ενηµέρωσης υφίσταται επίσης προς άτοµα τα οποία µπορεί µεν να µην συµµετέχουν στην έρευνα, επηρεάζονται όµως άµεσα από τη διεξαγωγή της. 3. Οι ερευνητές/τριες του Π.Κ. αποδέχονται ότι πέραν της επιστηµονικής έχουν και κοινωνική ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους τους και να αξιολογούν σε ποιον παρέχουν τη γνώση, πώς την παράγουν και πώς θα αξιοποιηθεί. ΑΡΘΡΟ 7 Σεβασµός της πνευµατικής ιδιοκτησίας 1. Οι ερευνητές/τριες κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας οφείλουν

4 να λαµβάνουν υπόψη τους και να µη θίγουν καθ οιονδήποτε τρόπο δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων. 2. Οποιοδήποτε πρόσωπο λαµβάνει επίσηµα ή ανεπίσηµα γνώση της προόδου ή του προϊόντος των ερευνών πριν από την ολοκλήρωση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων τους, οφείλει να τηρεί πλήρη εχεµύθεια και αποφυγή ενεργειών για εκµετάλλευση της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιον όφελος. 3. Οι επιστήµονες του Π.Κ., αποκτούν πνευµατική ιδιοκτησία, επί του αντικειµένου της έρευνας που διεξάγουν και των προϊόντων της ανάλογα µε το βαθµό συµβολής τους. 4. Η πνευµατική ιδιοκτησία περιλαµβάνει το δικαίωµα εκµετάλλευσης του ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού δεσµού µε αυτό (ηθικό δικαίωµα). Η εκµετάλλευση των προϊόντων έρευνας γένεται µε βάση τον Κανονισµό ιαχείρισης Προϊόντων του Π.Κ. ΑΡΘΡΟ 8 Έγγραφη δήλωση Οι ερευνητές/τριες κατά την υποβολή προτάσεων ή αιτήσεων ή συµβάσεων για εκπόνηση έρευνας δηλώνουν εγγράφως προς την Επιτροπή Ερευνών ότι έλαβαν γνώση του παρόντος κώδικα, αναλαµβάνουν την υποχρέωση συµµόρφωσης και τήρησης των προβλεποµένων σε αυτόν όρων και διατάξεων, ενώ γίνεται αναφορά στην απουσία σύγκρουσης συµφερόντων (conflict of interest) όπου αυτό απαιτείται. ΑΡΘΡΟ 9 Χρήση εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Για τη διεξαγωγή της εξωτερικά χρηµατοδοτούµενης έρευνας (µπορεί να) γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του Π.Κ., καθώς και η αξιοποίηση και άλλων κατηγοριών προσωπικού. Σε τέτοια περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύονται οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες και λειτουργίες και απαιτείται άδεια του οικείου οργάνου. Με την ίδια προϋπόθεση µπορεί να ζητηθεί και η συµµετοχή και άλλων κατηγοριών προσωπικού του Π.Κ. Η χρήση των εγκαταστάσεων και της ερευνητικής υποδοµής του Π.Κ. γίνεται για σκοπούς του άρθρου 1. ΑΡΘΡΟ 10 Προβολή των ερευνών 1. Πινακίδες, ανακοινώσεις και γενικά µέσα προβολής των προγραµµάτων διαµορφώνονται και χρησιµοποιούνται µε τρόπο που να εξυπηρετεί την ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας ή του ευρύτερου κοινού και όχι την επαγγελµατική προβολή στην έρευνα κατά αθέµιτο τρόπο. Η αναφορά πιθανών χορηγών σε δραστηριότητες ή έντυπα των ερευνητικών οµάδων πρέπει να γίνεται µε προσοχή, ώστε να µη δηµιουργεί σύγχυση ως προς το φορέα της έρευνας, να µη παρέχει την αίσθηση διαφήµισης συγκεκριµένου προϊόντος ούτε να προκαλεί την εντύπωση της µόνιµης σύνδεσης του χορηγού µε το Πανεπιστήµιο. Ενθαρρύνεται η ενηµέρωση της κοινωνίας για την εκτελούµενη έρευνα και τα αποτελέσµατά της. 2. Πινακίδες και γενικά έντυπα προβολής των προγραµµάτων οφείλουν να αναφέρουν όλους τους επιστήµονες που έλαβαν µέρος στην έρευνα. 3. Επίκληση τίτλου διοικητικής θέσης που κατέχει µέλος ΕΠ σε συλλογικό όργανο, για την επιδίωξη εξωτερικής χρηµατοδότησης, που αφορά την ακαδηµαϊκή µονάδα, γίνεται µε τη συγκατάθεση του συλλογικού οργάνου. ΑΡΘΡΟ 11

5 Απασχόληση µελών ΕΠ σε ερευνητικό έργο εκτός Π.Κ. Τα µέλη ΕΠ θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. τις προτάσεις τους για τη νόµιµη συµµετοχή σε ερευνητικά έργα, τα οποία διεξάγονται σε Ιδρύµατα ή Ινστιτούτα που δεν ανήκουν στο Π.Κ. ΑΡΘΡΟ 12 Επιτροπή εοντολογίας της Έρευνας 1. Η Επιτροπή εοντολογίας της Έρευνας ορίζεται από τη Σύγκλητο, µετά από εισήγηση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών µέσω του Προέδρου αυτής, επιλαµβάνεται θεµάτων για την τήρηση των κανόνων του παρόντος, εισηγείται προς τη Σύγκλητο την αναθεώρησή του, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, διαβιβάζει τη γνώµη της στα αρµόδια όργανα σε περίπτωση ύπαρξης προβληµάτων, ενηµερώνεται για την τήρηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, διαπιστώνει τη λήψη εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές, εφόσον αυτές απαιτούνται, και τηρεί σχετικό αρχείο. Μπορεί, επίσης, να προβαίνει σε αξιολόγηση και να παρέχει έγκριση ερευνητικών πρωτοκόλλων, είτε εφόσον δεν υπάρχουν άλλες θεσµοθετηµένες διαδικασίες έγκρισης, είτε εφόσον αυτό απαιτείται ειδικά, βάσει των διεθνών κανόνων δεοντολογίας της έρευνας στα εν λόγω γνωστικά αντικείµενα. (ενδεικτική αίτηση, παράρτηµα I). Η Επιτροπή εοντολογίας της Έρευνας αναλαµβάνει την οργάνωση ηµερίδων/εκδηλώσεων/οµιλιών για θέµατα σχετικά µε δεοντολογία έρευνας. 2. Η Επιτροπή εοντολογίας της Έρευνας (Ε Ε) απαρτίζεται από: Πέντε (5) µέλη ΕΠ του Π.Κ. των βαθµίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, εκπροσώπους των Σχολών Επιστηµών Υγείας, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών, Φιλοσοφικής, Κοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών Αγωγής µε ειδίκευση στην Ηθική της Επιστήµης και σε θέµατα που αφορούν την σχέση Επιστήµης και Κοινωνίας. ύο (2) επιστήµονες εγνωσµένου κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τη Νοµική Επιστήµη, µε ειδίκευση σε θέµατα δεοντολογίας της έρευνας και από την Φιλοσοφία, µε ειδίκευση στην Ηθική της Επιστήµης και των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. 3. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ορίζεται ένας αναπληρωµατικό µέλος ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του σώµατος και για να αποφεύγονται αξιολογήσεις πρωτοκόλλων που υποβλήθηκαν από τα τακτικά µέλη της Ε Ε. 4. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής. 5. Όταν υπάρχει σχετικό θέµα, στην Ε Ε καλούνται: ένας επιστήµονας στο γνωστικό αντικείµενο της βιολογίας ή βιοχηµείας ή εµβρυολογίας ή γενετικής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. ένας Κτηνίατρος, εκπρόσωπος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας καθηγητές ή ερευνητές εξειδικευµένων επιστηµονικών περιοχών 6. Τα µέλη της παραπάνω παραγράφου 5 καλούνται απλώς σε ακροάσεις, όταν υπάρχει θέµα συναφές µε την ειδικότητά τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 7. Η επιτροπή συνεδριάζει µια φορά το δίµηνο και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη. 8. Η γραµµατειακή υποστήριξη παρέχεται από την Επιτροπή Ερευνών. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται από τα µέλη σε επόµενη συνεδρία. 9. Η Επιτροπή αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της, αφού καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη οµοφωνίας. 10. Η Επιτροπή µπορεί να καλεί τους ερευνητές να καταθέσουν σε αυτή κάθε έγγραφο που κρίνει αναγκαίο ή και να ζητά την αυτοπρόσωπη παρουσία τους για την

6 παροχή διευκρινίσεων. 11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αιτιολογηµένες και γνωστοποιούνται γραπτώς στους ενδιαφεροµένους. Η γνώµη µελών που µειοψήφησαν καταγράφεται στα πρακτικά. 12. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι συγκεκριµένη έρευνα, είτε κατά το περιεχόµενό της είτε εξαιτίας του τρόπου διεξαγωγής της, αντιβαίνει στη νοµοθεσία, σε καθιερωµένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας ή στις προβλέψεις του Κώδικα εοντολογίας, προβαίνει σε παρατηρήσεις για συµµόρφωση. Μπορεί επίσης να προβεί σε συστάσεις για την αρτιότερη δεοντολογικά διενέργεια της συγκεκριµένης έρευνας. Η Επιτροπή ελέγχει τη συµµόρφωση πριν δώσει έγκριση και, σε ιδιαίτερα ευαίσθητες από άποψη δεοντολογίας περιπτώσεις, έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους και ύστερα από την έγκριση, κατά την εξέλιξη της συγκεκριµένης έρευνας έως την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων και εκτροπών που δεν θεραπεύονται µετά από συστάσεις, η Επιτροπή εοντολογίας της Έρευνας διαβιβάζει µε αιτιολογηµένη εισήγηση το ζήτηµα στην Επιτροπή εοντολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η οποία επιλαµβάνεται εφεξής. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 13 Πρόσληψη συνεργατών σε έργα κεντρικού ενδιαφέροντος του Π.Κ. 1. Σε χρηµατοδοτούµενα έργα, όταν ο επιστηµονικός υπεύθυνος ορίζεται από συλλογικό όργανο του πανεπιστηµίου, οφείλει να προσλαµβάνει τους συνεργάτες του, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο Φορέας Χρηµατοδότησης, όταν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη γίνεται προκήρυξη βάσει του «Οδηγού ιεξαγωγής Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου» της Επιτροπής Ερευνών του Π.Κ. Άρθρο 14 Υποχρεώσεις συνεργατών 1. Οι συνεργάτες στην έρευνα οφείλουν: α. να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα µε κύριο σκοπό τη διεύρυνση της επιστηµονικής γνώσης και το καλό του κοινωνικού συνόλου. β. να τηρούν τις διατάξεις της νοµοθεσίας που αναφέρονται στα ερευνητικά αντικείµενα, τις αρχές ορθής πρακτικής στην έρευνα και τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλµατός τους και του παρόντος Κώδικα. 2. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας οι συνεργάτες απολαµβάνουν ελευθερία της σκέψης και έκφρασης γνώµης, οφείλουν όµως να σέβονται τις κατευθύνσεις που επιβάλλονται για την οργάνωση και καθοδήγηση της ερευνητικής δραστηριότητας από τον υπεύθυνο της έρευνας. 3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος από τους συνεργάτες στην έρευνα ή η µη συµµόρφωσή τους προς τις σχετικές µε την παράβαση των κανόνων δεοντολογίας υποδείξεις των υπευθύνων, µπορεί να συνεπάγεται την αντικατάστασή τους. Άρθρο 15 Υποχρεώσεις επιστηµονικώς υπευθύνων 1. Οι υπεύθυνοι της έρευνας οφείλουν:

7 α. να τηρούν, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, τις θεµελιώδεις ηθικές αρχές, τους κανόνες της επαγγελµατικής δεοντολογίας, καθώς και τον παρόντα Κώδικα και β. να παρακολουθούν την τήρηση των προαναφερθέντων κανόνων εκ µέρους των συνεργατών τους κατά την εκτέλεση της έρευνας, όπως αυτοί ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο. 2. Οι υπεύθυνοι συλλογικής έρευνας δεν πρέπει να οικειοποιούνται ερευνητικά πορίσµατα για δική τους ατοµική προβολή ή να εµφανίζουν πορίσµατα της έρευνας ως ατοµική τους εργασία. 3. Στη συλλογική έρευνα, ο υπεύθυνος της οµάδας οφείλει να µεριµνά για την τήρηση των βασικών αρχών ηθικής και των κανόνων δεοντολογίας από όλα τα µέλη της οµάδας. Ο σεβασµός της ατοµικής συµβολής του κάθε ερευνητή και η τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της αµοιβαίας ενηµέρωσης αποτελούν υποχρέωση όλων των συµµετεχόντων στην έρευνα. Η ειλικρίνεια κατά τη δηµοσίευση και την αναφορά επιστηµονικών πορισµάτων, η ακεραιότητα ως προς την τήρηση υποσχέσεων και ανειληµµένων υποχρεώσεων, η εχεµύθεια ως προς τα δεδοµένα που έχουν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια κατ ιδίαν συναντήσεων, ή κατά την εξέταση υποβαλλοµένων προς χρηµατοδότηση προτάσεων ή εργασιών προς δηµοσίευση, η κοινωνική υπευθυνότητα, η προστασία των εθελοντών και ο σεβασµός της προσωπικότητάς τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευάλωτες οµάδες, αποτελούν βασικές αρχές ορθής ερευνητικής πρακτικής και πρέπει να τηρούνται απ όλους τους ερευνητές. 4. Η τυχόν ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα µέρους των ερευνητικών ή υποβοηθητικών της έρευνας εργασιών τελεί υπό την ευθύνη και την επίβλεψη του/της υπεύθυνου της έρευνας. 5. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υπευθύνων, ο/η κάθε υπεύθυνος οφείλει επίσης να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του παρόντος. 6. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τους υπεύθυνους της έρευνας µπορεί να αποτελέσει λόγο για τη διακοπή του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου. Η διακοπή αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών, µετά από εισήγηση της Επιτροπής εοντολογίας της Έρευνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής έγγραφης και ενυπόγραφης καταγγελίας. Πριν από οποιαδήποτε εισήγηση της Επιτροπής καλούνται ενώπιόν της τόσο ο καταγγέλλων όσο και ο/η υπεύθυνος της έρευνας, για να αναπτύξουν προφορικά ή και εγγράφως τις απόψεις τους σχετικά µε την καταγγελία. ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Άρθρο 16 Έρευνα µε αντικείµενο τον άνθρωπο 1. Η έρευνα σε άνθρωπο έχει βασικό στόχο την πρόληψη των ασθενειών, τη διαφύλαξη και την προαγωγή της υγείας και γενικά τη βελτίωση της ζωής πρώτα του ίδιου και, κατ επέκταση, του κοινωνικού συνόλου. Η ιδιαιτερότητα και η βαρύνουσα σηµασία της έρευνας στον άνθρωπο επιβάλλουν την χάραξη ορισµένων ιδιαίτερων κανονιστικών κατευθύνσεων. 2. Καµία έρευνα, βιολογική, ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική ή παιδαγωγική σε άνθρωπο δεν µπορεί να διεξαχθεί χωρίς προηγούµενη διεξοδική ενηµέρωση και γραπτή συναίνεση του συµµετέχοντος προσώπου για το σκοπό, την έκταση και τους πιθανούς κινδύνους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος Κώδικα. Έντυπα «Γραπτής Συγκατάθεσης» που αρµόζουν στην εκάστοτε περίπτωση έρευνας παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ

8 3. Απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των ατόµων που συµµετέχουν σε ένα ερευνητικό πρόγραµµα, τα οποία πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως και γραπτώς για τη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί, για τους σκοπούς της έρευνας και για τους πιθανούς κινδύνους, εφόσον αυτό απαιτείται. Η έγγραφη συγκατάθεση τεκµηριώνεται µε υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης των ατόµων που συµµετέχουν στο ερευνητικό πρόγραµµα. Όσοι εκ του νόµου δεν είναι ικανοί για δικαιοπραξία επιτρέπεται συµµετάσχουν µετά από έγγραφη συγκατάθεση των νόµιµων αντιπροσώπων τους βασιζόµενοι στη Σύµβαση του Οβιέδο για τη γνώµη των ίδιων και για την ελεύθερη ανάκληση της συναίνεσης οποτεδήποτε. 4. Η ενήµερη συγκατάθεση των συµµετεχόντων δεν εγγυάται πάντοτε, ούτε κατ αποκλειστικότητα, την προστασία των ενδιαφεροµένων προσώπων. Σηµαντικό µέρος της ευθύνης για την προστασία τους παραµένει στους αρµόδιους του σχεδιασµού της συγκεκριµένης έρευνας ή κλινικής µελέτης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αποφασίσουν από ποιους χώρους και περιβάλλοντα θα αναζητήσουν εθελοντές. Σε ορισµένα τέτοια περιβάλλοντα, επικρατούν συνθήκες που εξ αντικειµένου επηρεάζουν καθοριστικά τη βούληση του προσώπου, περιορίζοντας την ελευθερία και τον αυτο-προσδιορισµό του, όπως σε συνθήκες κράτησης σε φυλακές, περιπτώσεις νοσηλείας προσώπων σε ψυχιατρικά ιδρύµατα, ακόµα και σε ορισµένες περιπτώσεις νοσηλείας σε νοσοκοµεία, π.χ. µονάδες εντατικής θεραπείας, ή διαβίωσης σε οίκους ευγηρίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το να ζητηθεί από κάποιον η συµµετοχή του σε έρευνα ή κλινική µελέτη δεν δικαιολογείται ηθικά, καθώς επαπειλείται ο εκπεσµός του σε απλό «µέσο» πειραµατισµού. Κατ εξαίρεση, αίτηµα για τέτοιου είδους συµµετοχή δικαιολογείται µόνον όταν το συγκεκριµένο πρόσωπο µπορεί να έχει άµεσο θεραπευτικό όφελος από αυτήν. 5. εν επιτρέπεται, κατά την έρευνα ή µε πρόσχηµα την έρευνα, η οικονοµική εκµετάλλευση του ανθρώπινου σώµατος, από τα όργανα ως το γονιδίωµα του κυττάρου, καθώς και οποιαδήποτε οικονοµική εκµετάλλευση ή προσβολή της προσωπικότητας των προσώπων που υπόκεινται σε αυτήν, από τους ερευνητές. 6. Η χρηµατοδότηση της έρευνας από φαρµακευτική εταιρεία ή εταιρεία παραγωγής ή εµπορίας µηχανολογικού ή άλλης φύσεως εξοπλισµού επιτρέπεται εφόσον υπάρχει έγγραφη αποδοχή από την εταιρεία του κανονισµού δεοντολογίας που διέπει την ερευνητική δραστηριότητα του Π.Κ. 7. εν επιτρέπεται η πρόκληση νόσου ή η παράταση ή η επιδείνωση υφισταµένης νόσου για ερευνητικούς σκοπούς. 8. Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως πριν, κατά και µετά την έρευνα, την αρχή της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία αυτών.η εκάστοτε έρευνα διεξάγεται µετά από έγκριση της «Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων», όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Ε Ε. 9. Στα εργαστήρια στα οποία διενεργείται έρευνα σε µικροοργανισµούς - µεταξύ των οποίων και σε γενετικά τροποποιηµένους - που είναι δυνατό να προκαλέσουν οποιαδήποτε µόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα, ή µπορούν να αναπαράγονται ή να µεταφέρουν γενετικό υλικό, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της νοµοθεσίας. Οι µικροοργανισµοί, βάσει επικινδυνότητας, κατατάσσονται σε 4 οµάδες και η έρευνα σε αυτούς διενεργείται σε ειδικά διαµορφωµένα εργαστήρια. Οι προδιαγραφές για τα εργαστήρια και τις οµάδες επικινδυνότητας των µικροοργανισµών παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV. 10. Οι κλινικές παρεµβατικές και µη παρεµβατικές µελέτες υποβάλλονται για έγκριση στο Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τις διαδικασίες

9 που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (ΚΥΑ ΥΓ3(α)/οικ (ΦΕΚ Β' 390/21/02/2013). Ο ερευνητής υποχρεούται να καταθέτει στην Επιτροπή εοντολογίας του Π.Κ. για ενηµέρωση αντίγραφο του εγκεκριµένου από την παραπάνω αρχή ερευνητικού πρωτοκόλλου µαζί µε τις σχετικές εγκρίσεις που έχει λάβει. Τα έγγραφα αυτά πρωτοκολλούνται και καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο, χωρίς η Επιτροπή εοντολογίας του Π.Κ. να τα εξετάζει περαιτέρω ή να γνωµοδοτεί/δίνει άδεια για την πραγµατοποίηση της µελέτης. 11. Η έρευνα σε ανθρώπινα έµβρυα διέπεται από τους κανόνες της νοµοθεσίας. Για την έρευνα χρησιµοποιούνται πλεονάζοντες ανθρώπινοι γαµέτες, ζυγώτες και γονιµοποιηµένα ωάρια που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 1459 Α.Κ. Η έρευνα στον τοµέα αυτό διενεργείται προκειµένου να διευρυνθούν οι γνώσεις για την ανθρώπινη αναπαραγωγή, να βελτιωθούν οι µέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας της υπογονιµότητας, καθώς και του ελέγχου της γονιµότητας (αντισύλληψης), να εντοπισθούν τα αίτια των αποβολών και να αναπτυχθούν τρόποι αντιµετώπισής τους, να αναπτυχθούν τεχνικές ελέγχου και θεραπείας των γενετικών νόσων και των συγγενών ανωµαλιών, να µελετηθεί η βιολογία των εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων και οι πιθανές θεραπευτικές χρήσεις τους. Η έρευνα διενεργείται ύστερα από άδεια της Επιτροπής εοντολογίας, έγγραφη συναίνεση των δοτών, προηγούµενη αντίστοιχη έρευνα σε πειραµατόζωα, εκτός αν αυτό δεν είναι επιστηµονικά εφικτό και άδεια της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ (εάν υφίσταται). Οι ερευνητές δεσµεύονται από τις αρχές της ενήµερης συγκατάθεσης των δοτών των γαµετών, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία. 12. Στις κοινωνικές έρευνες οι ερευνητές οφείλουν να σέβονται τις πολιτιστικές και ατοµικές διαφορές ρόλων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων οφείλονται στην ηλικία, στο φύλο, στη φυλή, στη µειονότητα, στην εθνική προέλευση, στη θρησκεία, στις σεξουαλικές προτιµήσεις, στην αναπηρία, στη γλώσσα και στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Οφείλουν να τηρούν σε κάθε περίπτωση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για την ίση µεταχείριση, το ρατσισµό, τους µετανάστες και τους αλλοδαπούς. Είναι ευαίσθητοι στις πραγµατικές ή υποτιθέµενες διαφορές εξουσίας µεταξύ αυτών και των υποκειµένων τους, ενώ οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τα προσωπικά τους προβλήµατα και οι συγκρούσεις µπορεί να παρεµποδίσουν την αποτελεσµατικότητά τους και αποφεύγουν να αναλάβουν κάποια δραστηριότητα όταν ξέρουν ή θα έπρεπε να ξέρουν, ότι τα προσωπικά τους προβλήµατα είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβη σε οποιονδήποτε συµµετέχει στην έρευνα. εν εκµεταλλεύονται πρόσωπα στα οποία ασκούν συµβουλευτική ή άλλη εξουσία, όπως λ.χ. συµµετέχοντες σε έρευνες, ασθενείς ή πελάτες (αποφυγή δηµιουργίας πελατειακών σχέσεων), αποφεύγουν την πρόκληση τοξικοµανίας ή εθισµού σε εξαρτησιογόνους ουσίες. ηµιουργούν, διατηρούν, διανέµουν, φυλάσσουν, συντηρούν και διαθέτουν αρχεία και δεδοµένα που σχετίζονται µε την έρευνά τους, σύµφωνα µε το νόµο και µε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας. Η έρευνα στον αθλητισµό θα πρέπει να διέπεται από τα Ολυµπιακά ιδεώδη. εν επιτρέπεται η χρήση µεθόδων που αντιβαίνουν τους ισχύοντες κανονισµούς για την αύξηση της αθλητικής απόδοσης. 13. Η διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας, ακολουθεί τους κανόνες του Τµήµατος Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 14. Η έρευνα σε πτώµα µπορεί να γίνει µόνο µετά από συγκατάθεση των οικείων. Αν πρόκειται για αζήτητο πτώµα, η έρευνα δεν µπορεί να αρχίσει πριν περάσουν τουλάχιστον 10 ηµέρες από τον θάνατο. 15. Σε ενδεχόµενες έρευνες σε κρατουµένους οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν τις

10 ειδικές διατάξεις που ισχύουν γι αυτούς (Σωφρονιστικός Κώδικας) λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιταγές του κώδικα δεοντολογίας της εγκληµατολογίας. εν επιτρέπονται σε καµία περίπτωση πειράµατα που αποβλέπουν στην αναζήτηση µεθόδων ανάκρισης ή άλλων µέσων, που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους στη σωµατική και ψυχική τους υγεία, ή να µειώσουν την ηθική τους υπόσταση και να προσβάλλουν την ανθρώπινη ιδιότητά τους. 16. Ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται από τους ερευνητές για την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών (Κώδικας εοντολογίας στην Έρευνα µε Παιδιά, Παράρτηµα VΙΙ) και ευαίσθητων οµάδων, όταν κρίνεται απαραίτητη η συµµετοχή τους σε ερευνητικά προγράµµατα. Άρθρο 17 Έρευνα σε ζώα 1. Οι πειραµατισµοί που γίνονται στο πλαίσιο έρευνας, στην οποία χρησιµοποιούνται ζώα, διαχωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στα πειράµατα που ωφελούν τον άνθρωπο, και σε αυτά που πραγµατοποιούνται προς όφελος των ζώων. Στην πρώτη κατηγορία, περιλαµβάνονται έρευνες που έχουν ως βασικούς στόχους τη µελέτη, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, τον έλεγχο φαρµάκων, την παραγωγή διαγνωστικών προϊόντων, την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, κλπ. Στη δεύτερη κατηγορία, πραγµατοποιούνται πειραµατισµοί που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των ίδιων των ζώων. 2. Σύµφωνα µε τις αρχές προστασίας ζώων, η έρευνα θα πρέπει να έχει ως γνώµονα την ηθική µεταχείριση των ζώων, το σεβασµό της γενετικής τους ταυτότητας, την επιλογή του κατάλληλου για πειραµατικούς σκοπούς είδους ζώου. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή χρησιµοποίηση των ζώων για πειραµατικούς σκοπούς είναι η γνώση των µορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών, καθώς και των «ζωοτεχνικών» απαιτήσεών τους. Έτσι η στέγαση, η διατροφή και η περιποίηση πρέπει να είναι ανάλογες µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ζώων. 4. Η χρήση των ζώων για πειραµατικούς σκοπούς διέπεται από τη βασική αρχή των «3 R» (replacement, reduction, refinement). Σύµφωνα µε την αρχή της Αντικατάστασης (replacement), πρέπει να γίνει προσπάθεια αντικατάστασης ζώων, µε άλλους κατώτερους οργανισµούς, που έχουν λιγότερο ανεπτυγµένο νευρικό σύστηµα και βιώνουν λιγότερο τον πόνο, όπως φυτά, µικροοργανισµοί και µετάζωα. Όταν τα ζώα δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για τη Μείωση του αριθµού τους (reduction). Ο σχεδιασµός του πειράµατος θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα µε την χρήση του µικρότερου δυνατού αριθµού ζώων. Η Τελειοποίηση των µεθόδων (refinement) θα συµβάλει στην πρόκληση ελάχιστου πόνου και ταλαιπωρίας. 5. Η έρευνα σε πειραµατόζωα διέπεται από τους κανόνες που περιγράφονται στη νοµοθεσία, και ενσωµατώνουν την Οδηγία 86/609 της Ε.Ε., και συµπληρώνονται από τις συστάσεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας περί χάραξης κατευθύνσεων για την παροχή στέγης και φροντίδας στα ζώα που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς. 6. Απαγορεύονται πειραµατισµοί στους οποίους χρησιµοποιούνται είδη ζώων της άγριας πανίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση, εκτός αν η έρευνα έχει ως αντικείµενο τη διατήρηση των ζώων αυτών. 7. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται ως πειραµατόζωα. 8. Τα πειραµατικά πρωτόκολλα σε πειραµατόζωα εγκρίνονται από την Επιτροπή

11 εοντολογίας του Π.Κ. σύµφωνα µε τους κανόνες που περιγράφονται στο προεδρικό διάταγµα 160/1991 (Παράρτηµα VI). 9. Εξαιρούνται των πειραµατικών διαδικασιών και δεν υπάγονται στο Π.. 160/91 οι παρακάτω περιπτώσεις: α) Η σήµανση ενός ζώου ή κάθε διαδικασία που καταλήγει στο σκοπό αυτό ακόµη και αν προκαλεί στιγµιαίο πόνο ή ταλαιπωρία όχι όµως και µόνιµη βλάβη, β) Η γεωργική, κτηνιατρική ή κλινική κτηνιατρική πρακτική δεν θεωρούνται πειράµατα και δεν υπάγονται στο Π.. 160/91. Π.χ. λήψη αίµατος ή λήψη δειγµάτων ιστών για διαγνωστικούς σκοπούς, έγχυση φαρµάκων προς όφελος των ζώων, γ) οι επώδυνες πρακτικές κατά την εκτροφή και διαχείριση των αγροτικών ζώων π.χ. ευνουχισµός δεν αποτελούν πειραµατική διαδικασία κατά τα ως άνω οριζόµενα στο άρθρο 7, όπως και πειράµατα που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων εφόσον δεν επιφέρουν σε αυτά τα αποτελέσµατα του άρθρου 6 δεν υπάγονται στις πειραµατικές διαδικασίες του Π.. 160/91. Άρθρο 18 Έρευνα σχετικά µε το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον 1. Έρευνες, που µπορεί να επηρεάζουν τη βιολογική ποικιλότητα πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας. Οι κανόνες χρήσης των διαφόρων ουσιών όπως και οι ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία περιγράφονται στο Παράρτηµα V. 2. Η έρευνα σε γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς διεξάγεται µε βάση τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προτάσεων ερευνητικών προγραµµάτων σε στρατιωτικούς οργανισµούς, η Επιτροπή Ερευνών µπορεί να ζητήσει επιστηµονική γνώµη από την Επιτροπή εοντολογίας. 4. Για τη χρήση ή µετακίνηση ραδιενεργών πηγών απαιτείται ειδική άδεια της ΕΕΑΕ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. 5. Σε περίπτωση χρήσης ιοντιζουσών ή µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών πρέπει να λαµβάνονται τα ειδικά µέτρα προστασίας τόσο για τους ερευνητές όσο και για το γενικό πληθυσµό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 6. Καµία έρευνα δεν δικαιολογεί προσβολή του περιβάλλοντος κατά παράβαση των νόµων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του, καθώς και για τη διαχείριση των αποβλήτων. 7. Καµία έρευνα δεν δικαιολογεί προσβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς κατά παράβαση της νοµοθεσίας. 8. Κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων στο πλαίσιο της έρευνας πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας του Επαγγελµατικού Κώδικα των Ελλήνων Μηχανικών. Άρθρο 19 Υποχρεώσεις του Ερευνητικού Οργανισµού- ΠΚ 1.Το ΠΚ, δια των αρµοδίων οργάνων του, εγγυάται την ανεξαρτησία των ερευνητών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος. Είναι υπεύθυνο για τη διαφάνεια ως προς τους οικονοµικούς πόρους του, ιδιαίτερα τους όρους αποδοχής ιδιωτικής χρηµατοδότησης. 2. Στο πλαίσιο των εγγυήσεων της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των ερευνητών, το ΠΚ οφείλει να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώµατα των τελευταίων. Μεριµνά επίσης για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τόσο για την προστασία των ιδίων των ερευνητών όσο και για την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σε σχέση µε έρευνες που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του.

12 3. Το ΠΚ οφείλει να παρέχει υποστήριξη για τη συνεχή κατάρτιση των ερευνητών του, συµπεριλαµβανοµένης και της εκπαίδευσής τους στις αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, καθώς και να διευκολύνει µε κάθε πρόσφορο µέσο την ενηµέρωσή τους για τις διεθνείς επιστηµονικές εξελίξεις. 4. Το ΠΚ µεριµνά για τη διάχυση των γνώσεων που παράγονται, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, προς τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Μεριµνά επίσης, σε συνεργασία µε τους ερευνητές του, για τη µετάδοση των παραγόµενων γνώσεων στο ευρύτερο κοινό, µε κάθε πρόσφορο µέσο και κατά τρόπο υπεύθυνο, γεγονός που συµβάλλει στην κοινωνική ένταξη της επιστήµης και, µέσω αυτής, στην κοινωνική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ελένη Καρκανάκη Προϊσταµένη Γραµµατείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρθρο 1: Γενικές αρχές.. Αρθρο 2: Αρμοδιότητα. Αρθρο 3: Συγκρότηση της Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/25-7-2001 ΦΕΚ 167, ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο κείµενο περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες αρχές που αναφέρονται στη συµπεριφορά των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) Άρθρο 1 Με απόφαση του.σ. της Εταιρείας καθιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Γνωρίζεις τα δικαιώµατα σου ως ασθενής; Γνωρίζοντας τα δικαιώµατά σου µπορείς να τα διεκδικήσεις. Απαίτησε να

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου. Με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1)έτος»

Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου. Με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1)έτος» και έως ένα(1)έτος» Αριθμ. μελέτης : 5/2015 Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου Με χρονική και έως ένα (1)έτος» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.440,00 Κ.Α. 00.6131.0028 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα