Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 2003R0998 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 146 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 592/2004 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου L M2 Απόφαση 2004/650/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2004 L M3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1994/2004 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου L M4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2054/2004 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου L M5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 425/2005 της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου L M6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1193/2005 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου L M7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 18/2006 της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου L M8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 590/2006 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου L M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/2006 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου L M10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 245/2007 Της επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007 L M11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 454/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 L

2 2003R0998 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ- ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β), την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Φεβρουαρίου 2003, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η εναρμόνιση των υγειονομικών όρων που εφαρμόζονται στις άνευ εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ή από τρίτες χώρες είναι αναγκαία, μόνον δε κοινοτικά μέτρα μπορούν να καταστήσουν δυνατή την επίτευξη αυτού του στόχου. (2) Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι οι μετακινήσεις ζώντων ζώων που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της συνθήκης. Ορισμένες από τις διατάξεις του, ιδίως αυτές που αφορούν τη λύσσα, αποβλέπουν άμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ άλλες αφορούν αποκλειστικά την υγεία των ζώων. Ως εκ τούτου, ως νομικές βάσεις ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν το άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β) της συνθήκης. (3) Η βελτίωση της κατάστασης στο σύνολο της Κοινότητας όσον αφορά τη λύσσα υπήρξε θεαματική κατά την τελευταία δεκαετία μετά την εφαρμογή προγραμμάτων στοματικού εμβολιασμού των αλεπούδων στις περιφέρειες που επλήγησαν από την επιδημία λύσσας της αλεπούς, η οποία σάρωσε τη βορειοανατολική Ευρώπη στη δεκαετία του 1960 και μετά. (4) Χάρις στη βελτίωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία εγκατέλειψαν το σύστημα της εξάμηνης καραντίνας, το οποίο εφήρμοζαν επί δεκαετίες, και το αντικατέστησαν με ένα άλλο σύστημα, λιγότερο καταναγκαστικό και εξίσου ασφαλές. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί σε κοινοτικό επίπεδο η εφαρμογή ειδικού καθεστώτος για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς προς ( 1 ) ΕΕ C29Ε της , σ. 239 και ΕΕ C 270 Ε της , σ ( 2 ) ΕΕ C 116 της , σ. 54. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2001 (ΕΕ C27Ε της , σ. 55), κοινή θέση του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ C 275 Ε της , σ. 42) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2003 και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2003.

3 2003R0998 EL τα δύο αυτά κράτη μέλη επί μεταβατικό διάστημα πέντε ετών και να υποβάλει η Επιτροπή, σε εύθετο χρόνο και με βάση την μέχρι τότε εμπειρία και την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, έκθεση συνοδευόμενη από τις κατάλληλες προτάσεις. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί συνοπτική διαδικασία προσωρινής παράτασης αυτού του μεταβατικού καθεστώτος, κυρίως αν η επιστημονική αξιολόγηση της αποκτηθείσας εμπειρίας απαιτήσει περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο. (5) Τα κρούσματα λύσσας στα σαρκοφάγα ζώα συντροφιάς στην Κοινότητα αφορούν πλέον, κατά κύριο λόγο, ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες όπου εξακολουθεί να ενδημεί η λύσσα αστικού τύπου. Θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθούν οι υγειονομικοί όροι που εφαρμόζουν γενικώς σήμερα τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτρέψουν την είσοδο σαρκοφάγων ζώων συντροφιάς από τις εν λόγω τρίτες χώρες. (6) Θα πρέπει, ωστόσο, να εξετασθεί το ενδεχόμενο παρεκκλίσεων προκειμένου για μετακινήσεις ζώων από τρίτες χώρες οι οποίες, υγειονομικώς, ανήκουν στο ίδιο γεωγραφικό σύνολο με την Κοινότητα. (7) Σύμφωνα με το άρθρο 299 παράγραφος 6 στοιχείο γ) της συνθήκης και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 1973, περί των κοινοτικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στις Αγγλονορμανδικές νήσους και στη Νήσο Μαν όσον αφορά το εμπόριο γεωργικών προϊόντων ( 1 ), η κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία εφαρμόζεται στις Αγγλονορμανδικές νήσους και στη Νήσο Μαν, οι οποίες επομένως για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού αποτελούν τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. (8) Θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο για τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις μη εμπορικές μετακινήσεις ειδών ζώων μη ευπαθών στη λύσσα ή στα οποία η λύσσα δεν λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας, καθώς και για άλλες μολύνσεις στις οποίες είναι ευπαθή τα είδη ζώων του παραρτήματος Ι. (9) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται τηρουμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών αγρίας πανίδας και χλωρίδας και τον έλεγχο του εμπορίου τους ( 2 ). (10) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 3 ). (11) Οι ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις στον τομέα των υγειονομικών απαιτήσεων, ειδικότερα δε η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ( 4 ), εφαρμόζονται εν γένει μόνο στις εμπορικού χαρακτήρα ανταλλαγές. Για να αποφευχθεί τυχόν δολία παρουσίαση εμπορικών μετακινήσεων ως μη εμπορικού ( 1 ) ΕΕ L 68 της , σ. 1 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1174/86 (ΕΕ L 107 της , σ. 1). ( 2 ) ΕΕ L61της , σ. 1 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2476/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της , σ. 3). ( 3 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. ( 4 ) ΕΕ L 268 της , σ. 54 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της , σ. 3).

4 2003R0998 EL χαρακτήρα μετακινήσεων ζώων συντροφιάς κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν όσες διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ αναφέρονται στις μετακινήσεις ζώων που ανήκουν στα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β είδη, ούτως ώστε να ευθυγραμμισθούν με εκείνες του παρόντος κανονισμού. Για τον ίδιο σκοπό θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί δυνατότητα καθορισμού ανωτάτου αριθμού ζώων που θεωρούνται ότι μετακινούνται κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, πέραν του οποίου εφαρμόζονται οι περί εμπορίου κανόνες. (12) Τα μέτρα του παρόντος κανονισμού αποσκοπούν στην επαρκή προστασία έναντι των σχετικών υγειονομικών κινδύνων. Δεν αποτελούν αδικαιολόγητα εμπόδια στις μετακινήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, διότι βασίζονται στα συμπεράσματα των ομάδων εμπειρογνωμόνων των οποίων ζητήθηκε σχετικώς η γνώμη, και μάλιστα σε έκθεση της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1997, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους (υγεία των ζώων) που πρέπει να πληρούν οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς και τους κανόνες περί ελέγχου αυτών των μετακινήσεων. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μετακινήσεις, μεταξύ κρατών μελών ή με προέλευση τρίτες χώρες, ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97. Δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισμό οι διατάξεις που λαμβάνονται για μη υγειονομικούς λόγους και αποσκοπούν στον περιορισμό των μετακινήσεων ορισμένων ειδών ή φυλών ζώων συντροφιάς. Άρθρο 3 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: α) «ζώα συντροφιάς»: τα ζώα των ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος I, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι' αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της μετακίνησής τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη β) «διαβατήριο»: κάθε έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και περιλαμβάνει τις ενδείξεις βάσει των οποίων εξακριβώνεται το καθεστώς του ζώου από τη σκοπιά του παρόντος κανονισμού. Το διαβατήριο αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο γ) «μετακίνηση»: κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή είσοδος ή επανείσοδος αυτού από τρίτη χώρα στο έδαφος της Κοινότητας.

5 2003R0998 EL Άρθρο 4 1. Επί μεταβατική περίοδο οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα ζώα των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β θεωρούνται αναγνωρισθέντα εάν φέρουν: α) ευανάγνωστο τατουάζ, ή β) σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης). Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), όταν ο αποκριτής πομποδέκτης δεν συμμορφούται προς το πρότυπο ISO ή προς το παράρτημα A του προτύπου ISO 11785, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου συντροφιάς για λογαριασμό του ιδιοκτήτη πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ανάγνωση του σήματος του αποκριτή πομποδέκτη. 2. Ανεξαρτήτως της μορφής του, το σύστημα αναγνώρισης του ζώου πρέπει επίσης να προβλέπει τη μνεία στοιχείων που προσδιορίζουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου. 3. Τα κράτη μέλη, τα οποία απαιτούν για τα ζώα που εισέρχονται στο έδαφός τους, εφόσον δεν βρίσκονται σε καραντίνα, την αναγνώρισή τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), δύνανται να εξακολουθήσουν να το πράττουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. 4. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, μόνον η μέθοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) είναι αποδεκτή ως μέσο αναγνώρισης ζώου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Όροι για μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών Άρθρο 5 1. Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β πρέπει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 6, κατά τις μετακινήσεις τους: α) να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και β) να έχουν διαβατήριο χορηγούμενο από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή κτηνίατρο, με το οποίο να αποδεικνύεται ισχύων αντιλυσσικός εμβολιασμός, κατά περίπτωση δε επανεμβολιασμός, σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, ο οποίος έγινε στο ζώο με αδρανοποιημένο εμβόλιο μίας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση (πρότυπο ΠΟΥ). 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις μετακινήσεις ζώου ανήκοντος στα είδη του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, ηλικίας κάτω των τριών μηνών και μη εμβολιασμένου, εφόσον έχει διαβατήριο και γεννήθηκε και έζησε στο ίδιο μέρος χωρίς να έρθει σε επαφή με άγρια ζώα που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί από τον ιό ή εφόσον συνοδεύει την μητέρα του από την οποία εξαρτάται ακόμη. M11 Άρθρο 6 1. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η εισαγωγή στο έδαφος της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζώων συντροφιάς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Α, υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

6 2003R0998 EL πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), εκτός αν το κράτος μέλος προορισμού επιτρέπει και αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και πρέπει να έχουν διαβατήριο χορηγηθέν από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή κτηνίατρο που να πιστοποιεί, επιπλέον των όσων ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων τουλάχιστον ίση προς 0,5 UI/ml, πραγματοποιηθείσα επί δείγματος από εγκεκριμένο εργαστήριο εντός των προθεσμιών που τάσσουν οι εθνικές ρυθμίσεις οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 25 δεύτερο εδάφιο. Η τιτλοδότηση αντισωμάτων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το ζώο, μετά την τιτλοδότηση, υποβλήθηκε σε τακτικούς επανεμβολιασμούς στα διαστήματα που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1, χωρίς διακοπή της διαδικασίας εμβολιασμού που ορίζει το εργαστήριο παρασκευής. Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να απαλλάξει τα ζώα συντροφιάς που μετακινούνται μεταξύ M2 των τεσσάρων ανωτέρω κρατών μελών από την υποχρέωση εμβολιασμού και τιτλοδότησης αντισωμάτων που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 25 εδάφιο δεύτερο. 2. Πλην παρεκκλίσεων χορηγουμένων από την αρμόδια αρχή σε ειδικές περιπτώσεις, τα ζώα ηλικίας κάτω των τριών μηνών των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν εάν δεν έχουν φθάσει σε ηλικία εμβολιασμού και αν δεν έχουν υποβληθεί, εφόσον υπάρχουν σχετικές διατάξεις, σε δοκιμή καθορισμού της τιτλοδότησης των αντισωμάτων. 3. Η κατά την παράγραφο 1 μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, σύμφωνα με τη συνθήκη. Άρθρο 7 Οι μετακινήσεις ζώων των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Γ, μεταξύ κρατών μελών ή από ένα από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 εδάφη, δεν υπόκεινται σε υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά τη λύσσα. Για άλλες νόσους, και εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορούν να θεσπιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 ειδικές απαιτήσεις μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και περιορισμός του αριθμού ζώων και υπόδειγμα πιστοποιητικού που θα συνοδεύει το ζώο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Όροι για μετακινήσεις από τρίτες χώρες Άρθρο 8 1. Κατά τις μετακινήσεις τους, τα ζώα συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β πρέπει: α) όταν προέρχονται από τρίτη χώρα περιλαμβανόμενη στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 και μέρος Γ και εισάγονται: i) σε ένα εκτων κρατών μελών του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 1 να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 ii) σε ένα εκτων κρατών μελών του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α είτε απευθείας, είτε αφού διέλθουν από έδαφος περιλαμβανόμενο στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β, να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6

7 2003R0998 EL β) όταν προέρχονται από άλλη τρίτη χώρα και εισάγονται: i) σε ένα από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 1: να αναγνωρίζονται με το σύστημα αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 4 και να έχουν υποστεί: αντιλυσσικό εμβολιασμό βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 5 και τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων τουλάχιστον ίση προς 0,5 UI/ml, η οποία να έχει πραγματοποιηθεί σε δείγμα ληφθέν από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τρεις μήνες πριν από τη μετακίνηση. Η τιτλοδότηση των αντισωμάτων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το ζώο συντροφιάς επανεμβολιάζεται στα διαστήματα που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1. Το τρίμηνο δεν ισχύει σε περίπτωση επανεισαγωγής ενός ζώου συντροφιάς, του οποίου το διαβατήριο πιστοποιεί ότι είχε πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση προτού το ζώο εξέλθει από το κοινοτικό έδαφος και το αποτέλεσμα ήταν θετικό ii) σε ένα από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α, είτε απευθείας, είτε αφού διέλθουν από ένα από τα εδάφη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β, πρέπει να τεθούν σε καραντίνα εκτός αν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 μετά την είσοδό τους στην Κοινότητα. 2. Τα ζώα συντροφιάς πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επισήμου κτηνιάτρου ή, σε περίπτωση επανεισόδου, από διαβατήριο όπου θα πιστοποιείται η τήρηση της παραγράφου Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις: α) τα ζώα συντροφιάς που προέρχονται από τα εδάφη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 2, υπόκεινται στους κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ εφόσον διαπιστούται, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, ότι εκεί ισχύουν κανόνες τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τους κοινοτικούς κανόνες του παρόντος κεφαλαίου β) οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ Αγίου Μαρίνου, Βατικανού και Ιταλίας, μεταξύ Μονακό και Γαλλίας, μεταξύ Ανδόρας και Γαλλίας ή Ισπανίας και μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας μπορούν να συνεχίσουν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι εθνικοί κανόνες εν ισχύι κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 εδάφιο δεύτερο ημερομηνία γ) με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, και υπό καθοριστέες προϋποθέσεις, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος μη εμβολιασμένων ζώων συντροφιάς ηλικίας κάτω των τριών μηνών και ανηκόντων στα είδη του παραρτήματος Ι μέρος Α, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες συμπεριλαμβανόμενες στο παράρτημα ΙΙ μέρη Β και Γ, εφόσον το δικαιολογεί η κατάσταση των χωρών αυτών από άποψη λύσσας. 4. Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως το υπόδειγμα πιστοποιητικού, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2. Άρθρο 9 Οι όροι που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις ζώων των ειδών του παραρτήματος Ι μέρος Γ, προέλευσης τρίτων χωρών, και το υπόδειγμα

8 2003R0998 EL πιστοποιητικού που πρέπει να τα συνοδεύει καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2. Άρθρο 10 Πριν από την ημερομηνία του άρθρου 25 δεύτερο εδάφιο και με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2, καταρτίζεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Γ. Για να συμπεριληφθεί σ' αυτόν τον κατάλογο μια τρίτη χώρα, πρέπει προηγουμένως να αποδείξει την κατάστασή της ως προς τη λύσσα, καθώς και ότι: α) η κοινοποίηση των υπονοιών περί λύσσας στις αρχές είναι υποχρεωτική β) υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης, από διετίας τουλάχιστον γ) η δομή και η οργάνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της μπορούν να εγγυηθούν το έγκυρο των πιστοποιητικών δ) έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται όλα τα κανονιστικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου της λύσσας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί εισαγωγών ε) εφαρμόζονται κανονιστικές διατάξεις όσον αφορά τη διάθεση των αντιλυσσικών εμβολίων στην αγορά (κατάλογος επιτρεπομένων εμβολίων και κατάλογος εργαστηρίων). Άρθρο 11 Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό σαφείς και εύκολα προσιτές πληροφορίες όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στο έδαφος της Κοινότητας, καθώς και όσον αφορά τους όρους εισόδου ή επανεισόδου των ζώων στο έδαφος της Κοινότητας. Φροντίζουν επίσης να υπάρχει στα μεθοριακά σημεία εισόδου προσωπικό πλήρως ενημερωμένο και ικανό να εφαρμόσει τις σχετικές ρυθμίσεις. Άρθρο 12 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα ζώα συντροφιάς που εισέρχονται στο κοινοτικό έδαφος από τρίτη χώρα μη περιλαμβανόμενη στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2: α) εφόσον είναι πέντε ή λιγότερα, να υποβάλλονται σε έλεγχο ως προς τα συνοδευτικά έγγραφα και σε έλεγχο ταυτότητας από την αρμόδια αρχή του σημείου εισόδου των ταξιδιωτών στο έδαφος της Κοινότητας β) εφόσον είναι περισσότερα από πέντε, να υπόκεινται στις απαιτήσεις και ελέγχους της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή που θα διενεργεί τους ελέγχους και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 13 Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τον πίνακα των σημείων εισόδου περί των οποίων το άρθρο 12.

9 2003R0998 EL Άρθρο 14 Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε μετακίνησης, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου συντροφιάς πρέπει να μπορεί να επιδείξει στις επιφορτισμένες με τους ελέγχους αρχές διαβατήριο ή το πιστοποιητικό του άρθρου 8 παράγραφος 2, το οποίο να πιστοποιεί ότι το ζώο πληροί τους απαιτούμενους όρους για τη συγκεκριμένη μετακίνηση. Ειδικότερα, στην περίπτωση περί της οποίας το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), όταν ο αποκριτής πομποδέκτης δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο ISO ή το παράρτημα A του προτύπου ISO 11785, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου οφείλει να παρέχει κατά τους ελέγχους τα αναγκαία μέσα για την ανάγνωση του σήματος του αποκριτή πομποδέκτη. Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή σε συνεννόηση με τον επίσημο κτηνίατρο, αποφασίζει: α) είτε να στείλει το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης β) είτε να το απομονώσει υπό επίσημο έλεγχο όσο χρόνο χρειάζεται για την ανταπόκρισή του προς τους υγειονομικούς όρους, με έξοδα του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει την ευθύνη του γ) είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία του χωρίς χρηματική αποζημίωση όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να απομονωθεί σε καραντίνα. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ζώα των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Κοινότητα να φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους υπό επίσημο έλεγχο μέχρις ότου σταλούν πίσω ή μέχρις ότου ληφθεί οιαδήποτε άλλη διοικητική απόφαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Κοινές και τελικές διατάξεις Άρθρο 15 Όσον αφορά τη λύσσα, όταν οι όροι που ισχύουν για μετακινήσεις προβλέπουν τιτλοδότηση αντισωμάτων, η λήψη δείγματος γίνεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, η δε δοκιμή πραγματοποιείται σε εργαστήριο εγκεκριμένο σύμφωνα με την απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων ( 1 ). M11 Άρθρο 16 Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την εχινοκοκκίαση, και η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο, για τα τσιμπούρια, μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση για την είσοδο ζώων συντροφιάς στο έδαφός τους τη συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Προς τούτο, υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την επικρατούσα κατάσταση ως προς την εν λόγω νόσο, όπου αιτιολογείται η ανάγκη ( 1 ) ΕΕ L79της , σ. 40.

10 2003R0998 EL συμπληρωματικών εγγυήσεων για την πρόληψη της εισαγωγής της νόσου. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 24 για τις εν λόγω συμπληρωματικές εγγυήσεις. Άρθρο 17 Για τις μετακινήσεις ζώων των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, είναι δυνατόν να καθορισθούν, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, και άλλες τεχνικές προϋποθέσεις, πέραν εκείνων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Τα υποδείγματα διαβατηρίου που πρέπει να έχουν τα ζώα των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, όταν μετακινούνται, καταρτίζονται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2. Άρθρο 18 Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αφοράς ( 1 ) και στην οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ ( 2 ) ισχύουν και εν προκειμένω. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής και εφόσον το δικαιολογεί η κατάσταση ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ως προς τη λύσσα, μπορεί να αποφασισθεί, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 3, ότι τα ζώα των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, τα οποία προέρχονται από το εν λόγω έδαφος, υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β). Άρθρο 19 Το παράρτημα I μέρος Γ και το παράρτημα ΙΙ μέρη Β και Γ μπορούν να τροποποιηθούν με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εντός της Κοινότητας ή εντός των τρίτων χωρών εξέλιξη της κατάστασης ως προς τις νόσους των ζώων των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως ως προς τη λύσσα, και ενδεχομένως να καθορισθεί, για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, ανώτατος αριθμός ζώων δυναμένων να μετακινηθούν. Άρθρο 20 Τα εκτελεστικά μέτρα τεχνικού χαρακτήρα θεσπίζονται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία. ( 1 ) ΕΕ L 224 της , σ. 29 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L62της , σ. 49). ( 2 ) ΕΕ L 268 της , σ. 56 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της , σ. 1).

11 2003R0998 EL Άρθρο 21 Τυχόν μεταβατικές εκτελεστικές διατάξεις μπορούν να θεσπισθούν με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση από τις ισχύουσες ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Άρθρο 22 Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 10: α) η λέξη «νυφιτσών» απαλείφεται από την παράγραφο 1 β) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Για να επιτρέπεται το εμπόριο γατών, σκύλων και νυφιτσών, πρέπει να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ). Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει, επιπλέον, να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν η εμπορία προορίζεται για την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Σουηδία, οι γάτες, οι σκύλοι και οι νυφίτσες πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003. Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει επιπλέον να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους. γ) στην παράγραφο 4, μετά τη λέξη «σαρκοφάγων» προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: «πλην των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3» δ) η παράγραφος 8 απαλείφεται. 2. Το άρθρο 16 συμπληρώνεται με τα ακόλουθα εδάφια: «Όσον αφορά τις γάτες, τους σκύλους και τις νυφίτσες, οι όροι εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003. Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει επιπλέον να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους.» ( 1 ) ΕΕ L 146 της , σ. 1.»

12 2003R0998 EL Άρθρο 23 Πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με την ανάγκη διατήρησης της ορολογικής δοκιμής, θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση βασιζόμενη στην κτηθείσα πείρα και σε εκτίμηση του κινδύνου, συνοδευόμενη από κατάλληλες προτάσεις για τον καθορισμό του εφαρμοστέου καθεστώτος από την M11 1η Ιουλίου 2010 για τα άρθρα 6, 8 και 16. Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες. 4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 25 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

13 2003R0998 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΜΕΡΟΣ A Σκύλοι Γάτες ΜΕΡΟΣ Β Νυφίτσες ΜΕΡΟΣ Γ Ασπόνδυλα (πλην μελισσών και οστρακοειδών), τροπικά διακοσμητικά ψάρια, αμφίβια, ερπετά. Πτηνά: όλα τα είδη [πλην των πουλερικών περί των οποίων οι οδηγίες 90/539/ΕΟΚ ( 1 ) και 92/65/ΕΟΚ]. Θηλαστικά: τρωκτικά και κατοικίδια κουνέλια. ( 1 ) Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (ΕΕ L 303 της , σ. 6) οδηγία όπως τροποποιήθεικε τελευταία από την απόφαση 2001/867/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 323 της , σ. 29).

14 2003R0998 EL M9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ Α IE Ιρλανδία MT Μάλτα SE Σουηδία UK Ηνωμένο Βασίλειο ΜΕΡΟΣ B Τμήμα 1 α) DKΔανία, περιλαμβανομένων της GL Γροιλανδίας και των FO Νήσων Φερόε β) ES Ισπανία, περιλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, των Κανάριων Νήσων, της Θέουτας και της Μελίγιας γ) FR Γαλλία, περιλαμβανομένων της GF Γαλλικής Γουιάνας, της GP Γουαδελούπης, της MQ Μαρτινίκας και της RE Ρεϋνιόν δ) GI Γιβραλτάρ ε) PT Πορτογαλία, περιλαμβανομένων των νήσων Αζορών και της νήσου Μαδέρας στ) κράτη μέλη εκτός εκείνων που παρατίθενται στο μέρος A και στα στοιχεία α), β), γ) και ε) του παρόντος τμήματος. Τμήμα 2 AD Ανδόρρα CH Ελβετία IS Ισλανδία LI Λιχτενστάιν MC Μονακό NO Νορβηγία SM Άγιος Μαρίνος VA Αγία Έδρα (Βατικανό) ΜΕΡΟΣ Γ AC Νήσος της Αναλήψεως AE Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα AG Αντίγκουα και Μπαρμπούντα AN Ολλανδικές Αντίλλες AR Αργεντινή AU Αυστραλία AW Αρούμπα BA Βοσνία-Ερζεγοβίνη BB Μπαρμπάντος M10 M9 BH Μπαχρέιν BM Βερμούδες BY Λευκορωσία

15 2003R0998 EL M9 CA Καναδάς CL Χιλή M10 M9 FJ Φίτζι FK Νήσοι Φώκλαντ HK ΧονγκΚονγκ HR Κροατία JM Τζαμάικα JP Ιαπωνία KN Άγιος Χριστόφορος και Νέβις KY Νήσοι Κάυμαν MS Μοντσερράτ MU Νήσος Μαυρίκιος MX Μεξικό MY Μαλαισία NC Νέα Καληδονία NZ Νέα Ζηλανδία PF Γαλλική Πολυνησία PM Σαιν Πιερ και Μικελόν M10 M9 RU Ρωσική Ομοσπονδία SG Σινγκαπούρη SH Αγία Ελένη TT Τρινιδάδ και Τομπάγκο TW Ταϊβάν US Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (περιλαμβανομένης της GU Γκουάμ) VC Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες VG Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι VU Βανουάτου WF Βαλίς και Φουτούνα YT Μαγιότ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις

οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μα ου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες για τα ταξίδια και τα διαβατήρια των ζώων συντροφιάς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες για τα ταξίδια και τα διαβατήρια των ζώων συντροφιάς Ερωτήσεις και απαντήσεις νέοι κανόνες για τα ταξίδια και τα διαβατήρια των ζώων συντροφιάς για πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ ή στο εξωτερικό Εισαγωγή Από τις 29 Δεκεμβρίου 2014 η νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1012/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

n/«fl - Εσωτερική Διανομή : 1. Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Τμήμα Οδικών Μεταφορών (2) 2. Α. Νεαμονιτάκη

n/«fl - Εσωτερική Διανομή : 1. Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Τμήμα Οδικών Μεταφορών (2) 2. Α. Νεαμονιτάκη ( jiv..o f Π Ο Ν Λ 1* Φ Ο Ρ Τ Η Γ Ε > Ν AY Λ. ' -,».M 1 i. Λ ;ΛA ΛA ΑΔ θ i I H API. ΓΤΡΩΤ n/«fl - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

.Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu

.Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu .Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων... 2 Ορισμοί... 3 Αντικείμενο και Σκοπός... 3 Ενότητα 1. Ο Κάτοχος οφείλει να προσδιορίσει εάν πληροί τα Γενικά Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0854 EL 01.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

v.1.0.πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16

v.1.0.πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16 .Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων...2 Ορισμοί...3 Αντικείμενο και Σκοπός...3 Εδάφιο 1. Ο Καταχωρούμενος οφείλει να προσδιορίσει εάν πληροί τα Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Απρίλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 49.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990R2377 EL 02.09.2009 060.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

H επικοινωνία είναι µία.

H επικοινωνία είναι µία. Ιανουάριος 2011 H επικοινωνία είναι µία. όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία WIND ONE S WIND ONE M WIND ONE L WIND ONE XL Μηνιαία Συνδροµή 44,90 44,90 64,90 99,90 Ενσωµατωµένη Χρήση Λεπτά Οµιλίας προς Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα