Συνεχή Κλάσματα. Εμμανουήλ Καπνόπουλος Α.Μ 282

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεχή Κλάσματα. Εμμανουήλ Καπνόπουλος Α.Μ 282"

Transcript

1 Συνεχή Κλάσματα Εμμανουήλ Καπνόπουλος Α.Μ Νοεμβρίου 204

2 Ορισμός και ιδιότητες: Ορισμός: Έστω a 0, a, a 2,...a n ανεξάρτητες μεταβλητές, n N σχηματίζουν την ακολουθία {[a 0, a,..., a n ] : n N} όπου [a 0, a,..., a n ] = a 0 + a + a 2 + a a n Η ακολουθία αυτή λέγεται συνεχές κλάσμα. Προφανώς ισχύουν τα εξής: [a 0, a,..., a n ] = [a 0, a,...a n 2, a n + ] a n [a 0, a,..., a n ] = [ ] a 0, [a,..., a n ] () (2) Θεώρημα : Έστω p n και ορίζονται από τους αναδρομικούς τύπους Τότε ισχύει p 0 = a 0, p = a a 0 +, p n = a n p n + p n 2 για n 2 Αφού p 0 = a 0, q 0 = έχουμε q 0 =, q = a, = a n + 2 για n 2 p n = [a 0, a, a 2,..., a n ] το οποίο ισχύει. Για n = p 0 q 0 = a 0 p = a a 0 + = a 0 + q a a το οποίο, επίσης, ισχύει. Έστω ότι ισχύει για όλα τα m < n.

3 Τότε με χρήση της () προκύπτει p n = a np n + p n 2 a n + 2 = a n(a n p n 2 + p n 3 ) + p n 2 a n (a n ) + q ( ) n 2 an + pn 2 a = n + p n 3 ( ) an + qn 2 a n + 3 = [a 0, a,...a n 2, a n + ] a n = [a 0, a,...a n 2, a n, a n ] Για τις εφαρμογές, ενδιαφερόμαστε για την τιμή των p n και όταν αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές a 0, a,... με πραγματικούς αριθμούς. Στα επόμενα θα υποθέσουμε οτι οι a, a 2,... είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί. Επαγωγικά μπορεί να δείξει κανείς οτι Συνεπώς το κλάσμα p n > 0 n N (3) ορίζεται και είναι ένας πραγματικός αριθμός. Πόρισμα : Έστω a i R, a i > 0 για i n. Έστω k N : k n και θέτουμε r k = [a k,..., a n ]. Τότε ισχύει [a 0, a,..., a n ] = [a 0,..., a k, r k ] Για λόγους ευκολίας θέτουμε p = και q = 0. = r kp k + p k 2 r k q k + q k 2 Θεώρημα 2: Για n 0 ισχύει p n p n = ( ) n Προφανώς q 0 p p 0 q =. Έστω ότι ισχύει για n = k, δηλαδή: q k p k p k q k = ( ) k 2

4 Εξετάζω για n = k + q k+ p k p k+ q k = (a k+ q k + q k )p k (a k+ p k + p k )q k = p k q k p k q k = (p k q k p k q k ) = ( ) k = ( ) k+ Άρα ισχύει και για n = k +, άρα ισχύει για κάθε n N. Πόρισμα 2: Για κάθε n ισχύει p n p n = ( )n Στα παρακάτω ενδιαφερόμαστε για τιμές που παίρνουν οι p n και, όταν a 0, a, a 2,... είναι αριθμοί ακέραιοι. Όταν δεχόμαστε την παραπάνω υπόθεση δεχόμαστε πάντοτε και οτι a, a 2,... είναι > 0. Πόρισμα 3: Αν a, a 2,... είναι θετικοί ακέραιοι τότε (i) (p n, ) = n N (ii) η ( ) n N είναι αυστηρά αύξουσα (i) Άμεση συνέπεια του θεωρήματος 2 (p n, Z λόγω υπόθεσης.) (ii) Άμεση συνέπεια του θεωρήματος και της υπόθεσης. Πόρισμα 4: Έστω b = [a 0, a,..., a n+2 ]. Τότε + b p n+ = ( ) n+ a n Αντικαθιστούμε στο θεώρημα 2 το n με το n + 2. Άρα +2 p n+ p n+2 + = ( ) n+2 δηλαδή p n p n+ = ( ) n+ 3

5 διαιρούμε με το +2 p n p n+ = ( )n+ +2 Αλλά και συνεπώς το αποδεικτέο. p n+2 +2 = b και +2 = a n Θεώρημα 3: Για κάθε n ισχύει p n 2 p n 2 = ( ) n a n Εφαρμόζουμε την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγης. Για n = ισχύει αφού: q p p q = a = a ( ) 0. Έστω ότι ισχύει για n = k, δηλαδή: Εξετάζω για n = k + : q k p k 2 p k q k 2 = ( ) k a k. q k+ p k p k+ q k = (a k+ q k + q k )p k (a k+ p k + p k )q k = a k+ q k p k a k+ p k q k = a k+ (q k p k p k q k ) = a k+ ( ) k άρα ισχύει και για n = k +, επομένως ισχύει n N Πόρισμα 5: Για κάθε n 2 ισχύει p n 2 2 p n = ( )n a n 2 Πόρισμα 6: για άρτιο n, είναι γνήσια αύ- Αν a, a 2,... είναι θετικοί αριθμοί, τότε η ακολουθία p n ξουσα και για περιττά n είναι γνήσια φθίνουσα. 4

6 Πόρισμα 7: Αν b = [a 0,..., a n+2 ] τότε b p n = ( )n a n+2 a n Στο Θεώρημα 3 αντικαθιστώ το n με n + 2 και η απόδειξη είναι ίδια με την απόδειξη του Πορίσματος 4. Θεώρημα 4: Για κάθε n ισχύει: = [a n, a n,..., a ] Για n = q 0 =, q = a q q 0 = a το οποίο ισχύει. Έστω ότι ισχύει για n = k, δηλαδή έχουμε: Αφού q k = a k q k + q k 2 έχουμε q k q k 2 = [a k,..., a ] q k = a k + q k 2 q k q k = a k + [a k,..., a ] = [a k, a k,..., a ] Το συνεχές κλάσμα ενός πραγματικού αριθμού. Θεωρούμε καταρχήν εν συντομία την περίπτωση ενός ρητού αριθμού b. Έστω a 0 = [b]. Αν b / Z έχουμε: Συνεχίζοντας επαγωγικά βρίσκουμε ότι b = a 0 + b b >, b Q b n = a n + b n+, a n = [b n ], b n+ >, b n+ Q 5

7 Με την διαδικασία αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε μετά από πεπερασμένο πλήθος βημάτων. Πράγματι, αν b n = k l Q Z με k, l θετικούς ακεραίους, τότε b n a n = k l a n = k la n q = c l με c < l (διότι 0 c l < και a n = [b n ]). Άρα το b n+ = l c, δηλαδή ο παρανομαστής του b n+ είναι μικρότερος του παρανομαστή του b n. Δηλαδή η διαδικασία σταματάει μετά από πεπερασμένου πλήθους βήματα και συνεπώς ο ρητός αριθμός b γράφεται σαν συνεχές κλάσμα στη μορφή b = [a 0, a,..., a n ] /a i Z (i = 0,, 2,..., n) και a i για i. Παρατηρούμε ακόμα ότι το συνεχές κλάσμα του b μπορεί να γραφεί στη μορφή b = [a 0, a,..., a n, ] Έστω τώρα b R Q Μπορούμε να γράψουμε, όπως προηγουμένως και συνεχίζοντας επαγωγικά b = a 0 + b, a 0 = [b], b > b n = a n + b n+, a n = [b n ], b n+ >. Εφ όσον b / Q η ακολουθία b, b 2,... δεν τελειώνει. Άρα για κάθε n 0 μπορούμε να γράψουμε b = [a 0, a,...a n, b n+ ] ή ακόμη συμβολικά b = [a 0, a,...] Από το πόρισμα 3 σχηματίζουμε μια ακολουθία πρώτων μεταξύ των ακεραίων p n, με τέτοιων ώστε p n = [a 0, a,..., a n ] Ορισμός: 6

8 Το πηλίκο p n / θα καλείται n-οστή κύρια σύγκλιση του b και ο a n το n-οστό μερικό πηλίκο του b. Ώστε, από το πόρισμα 4 προκύπτει ότι: και από το πόρισμα 7 προκύπτει οτι: + b p n+ = ( ) n+ b n (4) b p n = ( )n b n+2 b n (5) Πάντοτε ισχύει a n < b n < a n + και a n για κάθε n. Άρα 0 < q < q 2 <... < < + <... Θεώρημα 5: Για τις άρτιες τιμές του n, οι n-οστές κύριες συγκλίσεις του b αποτελούν μια αυστηρώς αύξουσα ακολουθία που συγκλίνει στο b. Για τις περιττές τιμές του n,οι n-οστες κύριες συγκλίσεις του b αποτελούν μια αυστηρά φθίνουσα ακολουθία που συγκλίνει στο b. Επιπλέον, ισχύει: 2+ < < b p n < έχουν διαφορε- Από το πόρισμα 2 προκύπτει ότι οι διαφορές pn τικά πρόσημα. Επίσης, Οπότε, από την (5) προκύπτει: (p 2ν q 2ν ) και (p 2ν+ q 2ν+ ), p n ν N και pn p n 2 2 p 2ν q 2ν < b < p 2ν+ q 2ν+ ν N Δηλαδή, αποδείχθηκε το πρώτο μέρος του θεωρήματος. Από την (5) προκύπτει ακόμα: Προφανώς, αυστηρά < γιατί b / Q b p n = b n+ + ( > 0) b n+ + > [b n+ ] + = a n+ + = + 7

9 Άρα, Ισχύει Επίσης, από το πόρισμα 5 έχουμε: b p n < + b p n > p n+2 +2 p n p n+2 p n = a n = a n+2 (a n ) Είναι γνωστό ότι: a n+2 = [b n+2 ] Άρα, Οπότε, b p n > διότι, a n+2 και + > b p n > (+ + a n+2 ) + + a n+2 > > Άρα τελικά έχουμε 2+ < b p n < +, κι αν διαιρέσουμε με 2 προκύπτει 2 + < b p n < + οπότε αν πάρουμε όριο καθώς το n προκύπτει ότι 3 b p n 0 δηλαδή p n b Θέωρημα 6 Αν n και q <, τότε για κάθε p Z ισχύει qb p max{ b p n, b p n } Υπάρχουν ακέραιοι u και v τέτοιο ώστε p n u + p n v = p και u + v = q διότι η ορίζουσα των συντελεστών του συστήματος με αγνώστους τους u και v είναι ±. Αποκλείεται να είναι u = 0, διότι τότε q = v, που αντιβαίνει στην υπόθεση. Αν v 0, τότε οι u, v είναι ετερόσημοι διότι σε αντίθετη περίπτωση, η συναλήθευση των σχέσεων u + v = q και q < είναι αδύνατη. Ακόμα, οι b p n και b p n είναι 2 Για n για να έχουμε 0. 3 Αφού η είναι αύξουσα και > 0. 8

10 ετερόσημοι, άρα οι u( b p n ) και v( b p n ) είναι ομόσημοι, αφού το γινόμενό τους είναι θετικό. Συνεπώς: qb p = (u + v )b (up n + vp n ) = u( b p n ) + v( b p n ) = u( b p n ) + v( b p n ) = u ( b p n ) + v ( b p n ). Το δεξιότερο μέλος είναι προφανώς του b p n και του b p n, άρα και του max{ b p n, b p n }. Πόρισμα 8: Αν n και q < τότε για κάθε p Z ισχύει: b p q > b p n Λόγω της υπόθεσης και από το θεώρημα 6, έχουμε: qb p b p n, άρα q b p q b p n > q b p n απ όπου προκύπτει η αποδεικτέα. Πόρισμα 9: Έστω ότι p, q Z με q και b p q <. Τότε το p 2q 2 q σύγκλιση του b. ταυτίζεται με μια κύρια Προφανώς, υπάρχει n τέτοιο ώστε q. Θα δείξουμε ότι p q = p n. Κατ αρχάς, παρατηρούμε ότι, λόγω της q < και του θεωρήματος 6, ισχύει qb q b p n. Επίσης, λόγω της υπόθεσης, ξέρουμε ότι qb p < /(2q). Άρα, p q p n b p q + b p n qb p = + b p n q ( q + ) qb p ( < q + ) ( 2q + ) 2q =. q Συνεπώς, p p n q < q απ όπου προκύπτει p qp n <. Στην τελευταία σχέση, το αριστερό μέλος είναι μη αρνητικός ακέραιος, άρα αναγκαστικά, p qp n = 0, δηλαδή p = p n q 9

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Mια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού ( της, αν υπάρει το lim και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό λέγεται παράγωγος της στο και συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -- ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα