Πειραµατικό Αναλυτικό Πρόγραµµα για Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες του Εµµανουήλ Μαρκάκη, ε.τ. παρέδρου Ειδικής Αγωγής του Π.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραµατικό Αναλυτικό Πρόγραµµα για Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες του Εµµανουήλ Μαρκάκη, ε.τ. παρέδρου Ειδικής Αγωγής του Π.Ι."

Transcript

1 Πειραµατικό Αναλυτικό Πρόγραµµα για Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες του Εµµανουήλ Μαρκάκη, ε.τ. παρέδρου Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. Εισαγωγικό σηµείωµα Οι µαθησιακές δυσκολίες στη Γλώσσα και στα Μαθηµατικά, σε παιδιά που δεν έχουν πρόβληµα νοητικής υστέρησης, οφείλονται σε ατελείς αντιληπτικές ικανότητες ή δυσλειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες επηρεάζουν την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των ερεθισµάτων και παρουσιάζονται ως διαταραχές: της σκέψης, του προφορικού λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, της κατανόησης και της µαθηµατικής σκέψης. Στην ελληνική βιβλιογραφία απαντώνται µε τους όρους: υσλεξία, υσορθογραφία, υσαναγνωσία, υσαριθµησία. Η δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη µαθησιακή δυσκολία, γιατί εµπεριέχει στοιχεία από όλες τις µορφές των Μ.. Εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται ως δυσκολία κατάκτησης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου. Στην πραγµατικότητα όµως συνδέεται µε όλες τις λειτουργίες της γλώσσας, µε προεκτάσεις και στη µαθησιακή σκέψη. Η δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη µαθησιακή δυσκολία,.γιατί εµπεριχέχει στοιχεία από όλες τις µορφές των µαθησιακών δυσκολιών. Εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται ως δυσκολία κατάκτησης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου,στην πραγµατικότητα όµως συνδέεται µε όλες τις λειτουργίες της γλώσσας µε προεκτάσεις και στη µαθηµατική σκέψη. Η δυσλεξία παρουσιάζεται µε µια σειρά σχολικών αδυναµιών όπως είναι: α. Ανικανότητα φωνολογικής σύνδεσης του φωνήµατος και του γραφήµατος (αδυναµία φωνολογικής ενηµερότητας) β. Αδυναµία κατανόησης της µορφής που παίρνουν κατά την κλίση οι κλιτές λέξεις γ. Αδυναµία κατανόησης και παραγωγής προτάσεων πολύπλοκων συντακτικά δ. υσκολία σύνδεσης της φωνολογικής και της γραφηµικής εικόνας της λέξης µε τη σηµασία της ε. Περιορισµένο ενεργητικό λεξιλόγιο. ζ) Ακατάστατο γραφικό χαρακτήρα-δυσανάγνωστο γραπτό µε ( έλλειψη σηµείων στίξης,παράλειψη τόνων,αντιστροφές γραµµάτων,παράλειψη ή µετατόπιση συλλαβών,άσχετες παρεµβολές, πολλά ορθογραφικά λάθη.) η) Αργή ανάγνωση ή αποφυγή µεγαλόφωνης ανάγνωσης θ) Στη σύµφυτη εξελικτική δυσλεξία παρουσιάζεται θεµελιακή υπολειτουργία των µαθησιακών λειτουργιών που σχετίζονται µε την οπτική και την ακουστική αντίληψη. Αντίστοιχα η δυσαριθµησία παρουσιάζεται µε µια σειρά αδυναµιών όπως είναι: α) υσκολία εκτίµησης της προσότητας ενός συνόλου αντικειµένων ή των µεγεθών β) υσκολία στην αρίθµηση,στη σειροθέτητηση, στην αποµνηµόνευση της προπαίδειας και άλλων ακολουθιών. γ) υσκολία στην εφαρµογή ενός αλγορίθµου δ) υσκολία στη µεταφορά ενός προβλήµατος σε αριθµητικά δεδοµένα ε) υσκολία στην κατανόηση των αριθµητικών συµβλόλων και στην ορθή χρήση τους Η ιδιοµορφία της δυσλεξίας είναι ότι δεν παρουσιάζονται: α) όλα τα συµπτώµατα µε την ίδια µορφή σε όλα τα παιδιά. β) η εµφάνιση κάποιας από τις παραπάνω δυσκολίες σε ένα µαθητή δεν σηµαίνει ότι έχει δυσλεξία Για το λόγο αυτό απαιτείται διαφορική διάγνωση από το αρµόδιο Κ ΑΥ, προκειµένου να εντοπιστούν οι τοµείς που υπάρχουν µαθησιακές δυσκολίες και να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές ανάλογα µε το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η εκτίµηση των προβληµάτων του γραπτού λόγου περιλαµβάνει τη καταγραφή της παρούσας εκπαιδευτικής κατάστασης του παιδιού και την ποιοτική ανάλυση των σφαλµάτων (error analysis). Έτσι µπορεί να εντοπισθούν: α. Λάθη στα φωνήεντα, στα σύµφωνα, στους διφθόγγους, στα συµπλέγµατα β. Αντιστροφές γραµµάτων ή λέξεων γ. Πρόσθεση ή παράλειψη γραµµάτων, συλλαβών, λέξεων δ. Άρνηση ανάγνωσης ορισµένων λέξεων ε. Μάντεµα των δύσκολων λέξεων, από τα συµφραζόµενα στ. Απουσία τόνων και σηµείων της στίξης. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις Η αντιµετώπιση των προβληµάτων, σύµφωνα µε την συµπεριφοριστική κατεύθυνση, υλοποιείται µε την άµεση διδασκαλία (direct instruction). Παράλληλα εφαρµόζονται και άλλα διορθωτικά ή θεραπευτικά προγράµµατα ή ασκήσεις για την βελτίωση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων και των γνωστικών λειτουργιών. Ωστόσο η συµπεριφοριστική προσέγγιση µόνη της θεωρείται ατελής, επειδή παραβλέπει τα αναγκαία προπαρασκευαστικά στάδια, που υλοποιούνται µε την έµµεση διδασκαλία (indirect instruction), και αναφέρονται στην έννοια της ετοιµότητας (readiness), η οποία είναι σύµφωνη µε τα πορίσµατα της γνωστικής ψυχολογίας. Η γνωστική προσέγγιση εστιάζεται στις διαδικασίες πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών και στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών µε τις οποίες δοµείται η γνώση. Μεθοδολογικές Οδηγίες Η υποστήριξη των ατόµων µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες συνεχίζεται µέχρι αυτά να κατακτήσουν τους µηχανισµούς ανάγνωσης και γραφής, ώστε να διαβάζουν κείµενα µε κατανόηση και να δοµούν σε παραγράφους το γραπτό λόγο, µε τη συνεργασία του δασκάλου ειδικής αγωγής και του δασκάλου της κοινής τάξης. Η κατάλληλη οργάνωση της τάξης διευκολύνει την εφαρµογή των ατοµικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε τον καθορισµό των µακροπρόθεσµων στόχων και την ανάλυση των βραχυπρόθεσµων διδακτικών βηµάτων. Ειδικότερα στο τµήµα ένταξης ή στην κοινή τάξη πρέπει να δηµιουργηθεί το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον ως ακολούθως: α) ιαµόρφωση ειδικού χώρου εργασίας ώστε να µειωθούν οι πιθανότητες διάσπασης της προσοχής β) Υποστήριξη της διδασκαλίας µε ποικίλα διδακτικά µέσα γ) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των Η/Υ µε τους οποίους είναι δυνατή η δηµιουργία µαθησιακών περιβαλλόντων αντίστοιχων µε το περιεχόµενο του παρόντος αναλυτικού προγράµµατος.

2 Περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθησιακών υσκολιών περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1. Αντιληπτικές λειτουργίες 2. Μνηµονικές λειτουργίες 3. Γραφικός χώρος 4. Αναγνωστική λειτουργία 5. Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηµατικά που έχουν σχέση µε τη δυσλειτουργία της γλώσσας 6. Συµπεριφορά Συναισθηµατική υποστήριξη Παρατήρηση: Η σύνδεση µε το περιεχόµενο του πλαισίου αναλυτικού προγράµµατος ειδικής αγωγής (Π..301/96) έγινε µε ιδιαίτερη προσοχή, για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Όπου τυχόν θεωρηθεί ότι υπάρχουν επικαλύψεις ιδιαίτερα στα προπαρασκευαστικά στάδια, είναι εύκολο να διαπιστωθεί η ποιοτική διαφορά, αφού στην περίπτωση των µαθησιακών δυσκολιών δεν υπάρχει το κώλυµα της νοητικής υστέρησης που κυριαρχεί στο πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος. 1. Γενική ενότητα: Αντιληπτικές λειτουργίες Οι µαθητές µε αντιληπτικές δυσλειτουργίες παρουσιάζουν συνήθως ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται συστηµατική υποστήριξη στην πρωτοβάθµια, αλλά και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ενότητα 1η: Οπτική αντίληψη Να αντιλαµβάνεται και να σχηµατίζει οπτικές ακολουθίες Να αντιλαµβάνεται και να ακολουθεί τον οπτικό ρυθµό Να διαφοροποιεί και να διακρίνει οπτικές παραστάσεις Να ταξινοµεί και να ταυτίζει όµοιες και διαφορετικές οπτικές παραστάσεις. Οπτικές ακολουθίες σειράς αντικειµένων, εικόνων, σχηµάτων, γραµµάτων, συλλαβών, λέξεων,προτάσεων Στη διαδικασία του σχηµατισµού των οπτικών ακολουθιών λαµβάνεται υπόψη η οφθαλµοκίνηση: σάρωση (scanning), οι στάσεις των µατιών (fixations), οι παλινδροµήσεις (regressions) και η σωστή κατεύθυνση των στοιχείων (direction). Οπτικός ρυθµός στην παρουσίαση των οπτικών ακολουθιών: Το παιδί στην οπτική σάρωση επισηµαίνει τη σειρά των στοιχείων της οπτικής ακολουθίας µε ρυθµικές κινήσεις ή ρυθµικά χτυπήµατα. Οπτική διαφοροποίηση και διάκριση σχεδόν οµοίων εικόνων-σχεδίων-σχηµάτων που προσοµοιάζουν µε γράµµατα µε τελική κατάληξη τη διάκριση σχεδόν οµοίων γραµµάτων,ψηφίων,ψευδολέξεων π.χ. «θ-β, 6-9, θαβ-θαθ» Ταξινοµήσεις Ταυτίσεις όµοιων και διαφορετικών εικόνων, παραστάσεων, σχηµάτων, γραµµάτων, λέξεων κ.ο.τ. Ενότητα 2η: Ακουστική αντίληψη Να αντιλαµβάνεται και να επαναλαµβάνει ακουστικές ακολουθίες Να αντιλαµβάνεται τον ακουστικό ρυθµό στις ακολουθίες των ήχων Να συνειδητοποιεί και να διακρίνει φωνολογικά στοιχεία Να ενεργοποιεί τη διχωτική ακοή µε τον εντοπισµό της ηχητικής πηγής. Το παιδί ακούει, θυµάται, επαναλαµβάνει µε τη σωστή σειρά ακουστικές ακολουθίες ήχων, φθόγγων, συλλαβών, λέξεων. Το παιδί διακρίνει και συνοδεύει ρυθµικά, τις ακολουθίες των ήχων-φθόγγων-συλλαβών- λέξεων καθώς τα επαναλαµβάνει π.χ. λογοπαίγνια και οµοιοκαταληξίες. Συνειδητοποιηµένη ακρόαση και διάκριση φθόγγων-λέξεων που µοιάζουν ακουστικά π.χ. «π-τ», «φ-β», βάρος-φάρος. Ενεργοποίηση της διχωτικής ακοής του δεξιού αυτιού, που ενεργοποιεί το αριστερό ηµισφαίριο για τους δεξιόχειρες και του αριστερού αυτιού που ενεργοποιεί το δεξιό ηµισφαίριο του εγκεφάλου για τους αριστερόχειρες µε ασκήσεις ακοής µε ήχους διαφορετικών ειδών π.χ ήχοι φυσικών φαινοµένων, φωνές ζώων φθόγγοι, λέξεις,εναλλάξ µε το δεξί και το αριστερό αυτί. Ενότητα 3η: Οπτικοακουστική αντίληψη Να συνδυάζει οπτικοακουστικές λειτουργίες Να αντιστοιχίζει οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα. ιαδοχική παρουσίαση και αντιστοίχιση οπτικού και ακουστικού υλικού. π.χ. Το παιδί αντιστοιχίζει σειρά µουσικών ήχων µε τα αντίστοιχα µουσικά όργανα, εικόνες-ήχους αντικειµένων µε τις αντίστοιχες λέξεις. Άµεση αντιστοίχιση οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων π.χ. ήχος-αντικείµενο, λέξηαντικείµενο, φώνηµα-γράφηµα κλπ Οπτική-ακουστική διάκριση λέξεων, συλλαβών, φθόγγων π.χ. Το παιδί διακρίνει

3 Να διακρίνει οπτικο-ακουστικά λέξεις, συλλαβές, φθόγγους. συγκεκριµένες λέξεις, συλλαβές, φθόγγους που ακούσει από µια σειρά λέξεων, συλλαβών, φθόγγων που βλέπει. Ενότητα 4η: Πολυαισθητηριακές αντιληπτικές λειτουργίες Να συνδυάζει την οπτική, την ακουστική, την κιναισθητική δίοδο επικοινωνίας Να συνδέει πολυαισθητηριακά την παράσταση µιας λέξης Να συνδέει τις εµπειρίες του µε βάση το αίτιο-αποτέλεσµα Να συγκεντρώνει την προσοχή µε τη βοήθεια της κιναίσθησης Να ενισχύει τη διάρκεια της προσοχής Να ακολουθεί σύνθετες εντολές. Ενεργοποίηση του οπτικού, ακουστικού κιναισθητικού καναλιού µε συνδυασµένες δραστηριότητες π.χ. βλέπει-πιάνει-ακούει-ψηλαφεί ποικίλο υλικό (αντικείµενα, σχήµατα, ανάγλυφες αποτυπώσεις σχηµάτων, γραµµάτων). Πολυαισθητηριακή σύνδεση µιας λέξης µε την οπτική, ακουστική γλωσσοκινητική, απτική, γραφοκινητική εικόνα π.χ. Το παιδί βλέπει τη λέξη παράθυρο, την ακούει, τη λέει, την ψηλαφεί ανάγλυφη και τη γράφει. Το παιδί συνδέει αιτίες µε τα αποτελέσµατα ή βρίσκει από τα αποτελέσµατα τις αιτίες. Π.χ. υδρατµός-ψύξη-βροχή. Υποστήριξη της προσοχής µε την κιναίσθηση π.χ. Το παιδί µε υπερκινητικότητα και πολυδιάσπαση της προσοχής, υποστηρίζεται γνωστικά µε την κιναισθητική αντίληψη των ανάγλυφων γραµµάτων και λέξεων. Υποστήριξη διχωτικής προσοχής µε ταυτόχρονη παρακολούθηση οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων π.χ. Το παιδί ακούει και βλέπει ταυτόχρονα µε προσοχή ένα σύνθετο οπτικο-ακουστικό ερέθισµα: «Ο κόκορας» κάρτα µε εικόνα+ λέξη+άκουσµα της λέξης. Ακολουθεί σύνθετες εντολές µε εµπλοκή όλων των αισθήσεων π.χ. Το παιδί αρχίζει µια διαδροµή όταν ακούσει το σύνθηµα, σταµατά όταν δει το stop, κλείνει τα µάτια και µε την αφή βρίσκει κάτι (παιχνίδι του χαµένου θησαυρού).

4 2η Γενική ενότητα: Μνηµονικές λειτουργίες Οι µαθητές µε αντιληπτικές δυσλειτουργίες παρουσιάζουν συνήθως ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται συστηµατική υποστήριξη στην πρωτοβάθµια, αλλά και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ενότητα 1η: Λειτουργικά µνήµη - Μνήµη ακολουθιών Να ιχυροποιεί τη λειτουργική µνήµη µε οπτικές, ακουστικές, κιναισθητικές µνηµονικές ακολουθίες Να θυµάται µε ακρίβεια Να ασκείται στην ταχύτητα της µνήµης των ακολουθιών µε τη βοήθεια Η/Υ. Ενεργοποίηση της λειτουργικής µνήµης µε συγκράτηση οπτικών, ακουστικών, κιναισθητικών ακολουθιών π.χ. Το παιδί συγκρατεί σειρά εικόνων, σειρές εικόνων-ήχων, κιναισθητικές ακολουθίες. Ακολουθίες λέξεων, συλλαβών, φθόγγων και ολοκληρωµένων προτάσεων π.χ. Το παιδί επαναλαµβάνει χωρίς να αλλάζει τη σειρά φθόγγους, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις που είδε και άκουσε. Χρήση Η/Υ για να αναπτυχθεί η ταχύτητα των οπτικο-ακουστικών ακολουθιών και η ταχύτητα απόσβεσης των γραφηµικών ακολουθιών. π.χ. Το παιδί συγκρατεί στη µνήµη του την εικόνα της γάτας µε τον αντίστοιχο ήχο και την λέξη «γάτα», που εµφανίζονται µε ορισµένη ταχύτητα. Ενότητα 2η: Μακροπρόθεσµη µνήµη - Μνηµοτεχνική Να χρησιµοποιεί µνηµονικούς συνειρµούς Να συνδέει τη µνήµη των λέξεων µε µνηµο-κοινωνικές εµπειρίες και δραστηριότητες Να ασκείται σε τεχνικές τεµαχιοποίησης του γραπτού λόγου Να οπτικοποιεί το γραπτό λόγο Να συγκρατεί στη µνήµη λεπτές διαφορές που υπάρχουν σε γράµµατα και αριθµούς Να ασκηθεί στην αποµνηµόνευση µε κατηγοριοποιήσεις Να ανακαλεί µνηµονικές εικόνες µε συναισθηµατική φόρτιση. Ενεργοποίηση των συνειρµών µε συνδυασµούς της οπτικής προσοµοίωσης των λέξεων. Π.χ. Το παιδί συνδυάζει το «φ» µε την εικόνα του κουλουριασµένου «φιδιού». Το «δ» µε την εικόνα «δέντρου». Σύνδεση µνήµης των λέξεων µε εµπειρίες και δραστηριότητες. Π.χ. Το παιδί συνδέει το γυµναστήριο µε τη λέξη γυµναστική, το κολυµβητήριο, µε τη λέξη κολύµπι. Τεχνικές χωρισµού του κειµένου µε καθέτους ανά συλλαβές ή λέξεις. Π.χ. «Ο /πα/τέ/ρας/ εί/ναι α/δύ/να/τος» «Τρέχει το παιδί/ στον κήπο». Το παιδί ασκείται να βλέπει σε εικόνες αυτά που διάβασε π.χ καλλιέργεια σιταριούπαραγωγή ψωµιού. Συγκράτηση στη µνήµη των λεπτών διαφορών ανάµεσα σε γράµµατα και αριθµούς. Π.χ. Το παιδί συγκρατεί τη σωστή κατεύθυνση των γραµµάτων «ε», «ω», του αριθµού 3 και του ε. Το παιδί αποµνηµονεύει µε βάση τα κοινά χαρακτηριστικά π.χ. οµαδοποιήσεις προϊόντων µιας χώρας µε βάση τη χρηστικότητά τους. Μνηµονική ανάκληση παραστάσεων π.χ. Το παιδί θυµάται µε «χαρά» την εκδροµή στην εξοχή που πέρασε «ωραία». Ενότητα 3η: Ανάπτυξη βραχυπρόθεσµης - λειτουργικής µνήµης Να συγκρατεί στη µνήµη του πολυαισθητηριακά µια σειρά στοιχείων Να συγκρατεί στην εργαζόµενη µνήµη από 2 µέχρι 9 στοιχεία Να συµπληρώνει ελλειπείς λέξεις ή προτάσεις. Το παιδί βλέπει, ζωγραφίζει, γράφει και συγκρατεί στη µνήµη του σειρές αντικειµένων, λέξεων, συλλαβών. Το παιδί συγκρατεί στη µνήµη του 2 έως 9 εικόνες,λέξεις,αριθµούς (µε προοδευτική αύξηση της χωρητικότητας στα όρια 7 +/- 2). Συµπλήρωση ελλειπών λέξεων ή προτάσεων π.χ. Το παιδί βρίσκει λέξεις που λείπουν συλλαβές π.χ. «µο βι» ή συµπληρώνει ελλειπείς προτάσεις «Εγώ νερό».

5 3η Γενική ενότητα: Γραφικός χώρος Ενότητα 1η: Χωρο-χρονικός προσανατολισµός Να προσανατολίζεται στο χώρο µε αρχικό σηµείο αναφοράς το σώµα του Να προσανατολίζεται στο χώρο µε σηµεία αναφοράς τα αντικείµενα Να προσανατολίζεται στον ευρύτερο χώρο Να συνδέει χωρο-χρονικά τα αντικείµενα Να συνδέει χώρο - ρυθµό Να οργανώνται χωροχρονικά. Προσανατολισµός στο χώρο µε αρχικό σηµείο αναφοράς το σώµα του π.χ. Το παιδί καταχτά τις έννοιες «πάνω από τα κεφάλι µου», «κάτω από τα πόδια µου», «δεξιά µου / αριστερά µου» κ.ο.τ. Προσανατολισµός του παιδιού σε σχέση µε τα αντικείµενα στον περιβάλλοντα χώρο. Π.χ. Το παιδί αντιλαµβάνεται ότι το ανθοδοχείο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι δεξιά. Ως προς τα άνθη που περιέχει, το τριαντάφυλλο είναι ανάµεσα στα δύο γαρίφαλα. Το ένα γαρίφαλο γέρνει προς τα αριστερά και το άλλο προς τα δεξιά κ.τ.ο. Προσανατολισµός στον ευρύτερο χώρο. Π.χ. Το παιδί µαθαίνει και δείχνει τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. είχνει τον προσανατολισµό των κτιρίων. Προσανατολίζεται στο σχέδιο της περιοχής, στο χάρτη της Ελλάδας. Χωρο-χρονική σύνδεση αντικειµένων π.χ. Το παιδί συνδέει το χρόνο της πρωινής προσέλευσης στην τάξη µε την αλλαγή νερού των λουλουδιών στο ανθοδοχείο. Σύνδεση χρόνου και ρυθµού π.χ. Το παιδί αντιλαµβάνεται το ρυθµικό χτύπηµα του ρολογιού ή µετρά ρυθµικά σταγόνες νερού που πέφτουν από ψηλά. Χρονοµέτρηση µε κλεψύδρα. Χωρο-χρονική οργάνωση π.χ. Το παιδί διανύει και µετρά διαδροµές κινείται µέσα σε λαβύρινθο. Τοποθετεί χωροχρονικά τα γεγονότα της ηµέρας. Τηρεί χρονοδιαγράµµατα, ηµερολόγια, προγραµµατίζει τις δραστηριότητες του. Χρησιµοποιεί, επανατοποθετεί, τακτοποιεί και βρίσκει εύκολα τα αντικείµενα που χρειάζεται στο σχολείο και στο σπίτι. Ενότητα 2η: Γραφοκινητικότητα και κατάκτηση του γραφικού χώρου Να βιώνει διαδροµές στο χώρο Να συµπληρώνει ηµιτελή σχέδια µε ακολουθίες ιχνών Να γράφει ανάµεσα σε δυο γραµµές Να γράφει µε ρυθµική κίνηση Να ζωγραφίζει σε λευκό χαρτί Να εντοπίζει τη σειρά και τη θέση που βρίσκονται µικρά αυτοκόλλητα Να αντιλαµβάνεται τις έννοιες των συντεταγµένων (οριζόντιας και καθέτου) Να τηρεί τα αναγκαία περιθώρια και αποστάσεις Να αναπτύσσει τη λεπτή κινητικότητα του χεριού Να συντονίζει τις κινήσεις µατιού-χεριού που γίνονται µε γρήγορους ρυθµούς Να αναπτύσσει στρατηγικές διαδροµών για τη γραφή. Βίωση και µεταφορά διαδροµών στο χώρο µε το σώµα. π.χ. Το παιδί διανύει µια κυκλική διαδροµή, συγκρατεί το κινητικό σχήµα στη µνήµη του και το µεταφέρει στο γραφικό χώρο, χρησιµοποιώντας χαρτί και µολύβι. Αναδυόµενη γραφή µέσα από τη συµπλήρωση ηµιτελών σχεδίων µε τη βοήθεια ιχνών. Π.χ. Το παιδί φτιάχνει γραµµές, σχήµατα, εικόνες κ.ά. ακολουθώντας ίχνη. Γραφή ανάµεσα σε 2 χάρακες. Π.χ. Το παιδί γράφει ανάµεσα σε 2 γραµµές µε κανονική απόσταση, µε πύκνωση, µε αραίωση. Χρησιµοποιεί τετράδια µε µεγάλα ή µικρά τετράγωνα, τετράδια µε 4 γραµµές. Ρυθµική κίνηση γραφής µε σειρές δεξιόστροφων και αριστερόστροφων καµπύλων γραµµών. Π.χ. Το παιδί γράφει «α» = αριστερόστροφο, «η» = δεξιόστροφο Ζωγραφική σε λευκό χαρτί. Π.χ. Το παιδί κάνει µια ζωγραφιά σε χαρτί Α4, σε διαφορετικές θέσεις (µέση, πάνω από τη µέση, πάνω/κάτω δεξιά, πάνω/κάτω αριστερά. Εντοπισµός θέσης µικρών αυτοκόλλητων. Π.χ. Το παιδί βρίσκει το πρώτο αυτοκόλλητο της δεύτερης σειράς, το δεύτερο της τρίτης σειράς, το τελευταίο της κάτω σειράς. Το παιδί ασκείται στην τοµή των συντεταγµένων µε παιχνίδια π.χ. σταυρόλεξα, σκάκι, ντάµα. Το παιδί υπολογίζει και τηρεί τα αναγκαία περιθώρια στον οργανωµένο χώρο µιας σελίδας. Τηρεί τις αποστάσεις ανάµεσα στις λέξεις και στις σειρές. Ανάπτυξη της κινητικότητας του χεριού µε επαναλαµβανόµενες ασκήσεις κινήσεων περιστροφής του καρπού, άνοιγµα κλείσιµο δακτύλων π.χ. Το παιδί αναπτύσσει την κιναίσθηση µε κινήσεις γραφής των άκρων των δακτύλων πάνω σε αδρές και ανάγλυφες επιφάνειες (γυαλόχαρτο, επιφάνεια µε κολληµένες φακές) κτλ. Ασκήσεις οπτικοκινητικού συντονισµού µατιού-χεριού σε συνθήκες ταχύτητας. Π.χ. Το παιδί ασκείται σε γραφοκινητικές ασκήσεις µε ορισµένη κάθε φορά ταχύτητα. Το παιδί µε τη βοήθεια βελών µαθαίνει τη σωστή φορά των γραµµάτων: τα δεξιόστροφα, τα αριστερόστροφα, τα γράµµατα πάνω/κάτω από τη γραµµή.

6 4η Γενική ενότητα:αναγνωστική λειτουργία Ενότητα 1η: Φωνολογικό µέρος Να προφέρει σωστά τα φωνήεντα, τα σύµφωνα, τα συµπλέγµατα Να διακρίνει φωνητικά συγγενείς φθόγγους Να κάνει συλλαβική και φθογγική ανάλυση της ηχητικής εικόνας Να αντιλαµβάνεται και να διακρίνει τις λέξεις στον προφορικό λόγο Να αναλύει τις λέξεις σε συλλαβές προφορικά Να αναλύει τις συλλαβές σε φθόγγους προφορικά Να διακρίνει και να προφέρει λέξεις που αρχίζουν µε τον ίδιο φθόγγο Να διακρίνει και να συνθέτει φωνηµικά τους φθόγγους και τις συλλαβές µε ακρίβεια Να συνθέτει προφορικά τα σύµφωνα µε όλα τα φωνήεντα Να διακρίνει και να προφέρει λέξεις που οµοιοκαταληκτούν Να διακρίνει λέξεις που µοιάζουν φωνολογικά Να ταξινοµεί λέξεις µε κοινά συµπλέγµατα Να σχηµατίζει λέξεις µε σωστή ακολουθία των φθόγγων που ακούει. Ασκήσεις παραγωγής φωνηέντων, συµφώνων, συµπλεγµάτων µε λογοπαίγνια. Ασκήσεις διάκρισης και σωστής άρθρωσης συγγενών φθόγγων π.χ. «β, φ, δ». Ασκήσεις συλλαβικής και φθογγικής ανάλυσης ηχητικής εικόνας µε χρήση µαγνητοφώνου π.χ. «Ρέ-να», «Ρ-έ-ν-α». Ασκήσεις αντίληψης και διάκρισης λέξεων στον προφορικό λόγο π.χ. Το παιδί ακούει την πρόταση «Το πρωί πηγαίνω στο σχολείο» και λέει µία µία τις λέξεις. Ασκήσεις προφορικής ανάλυσης λέξεων σε συλλαβές π.χ. ασκήσεις ρυθµικής ανάλυσης σε συλλαβές µε παλαµάκια λέξεων τύπου «σφ» (σύµφωνο φωνήεν) π.χ. «νε-ρό», τύπου φσ (φωνήεν σύµφωνο), π.χ. «ώ-ρα», τύπου σσφ (σύµφωνο σύµφωνο φωνήεν) π.χ. «στά-ση». Προφορική ανάλυση των συλλαβών σε φθόγγους π.χ. ασκήσεις ρυθµικής ανάλυσης συλλαβών σε φθόγγους µε χτυπήµατα χεριών σε κάθε φθόγγο π.χ. «ν-ε», «ρ-ό». Ασκήσεις διάκρισης λέξεων που αρχίζουν από τον ίδιο φθόγγο προφορικά π.χ. «βάζω, βάση, βίδα, βίλα». Ασκήσεις διάκρισης και σύνθεσης των φθόγγων και των συλλαβών προφορικά χωρίς να παραλείπει,να προσθέτει ή να αντιστρέφει φθόγγους και συλλαβές. Ασκήσεις σύνθεσης συµφώνου µε φωνήεντα προφορικά π.χ. «µα-µο-µε-µι». Ασκήσεις διάκρισης λέξεων που οµοιοκαταληκτούν π.χ. «γίδα-βίδα». Ασκήσεις φωνολογικής διάκρισης συγγενών λέξεων π.χ. Το παιδί διακρίνει και προφέρει «ποδιά-πόδια». Ασκήσεις ταξινόµησης λέξεων µε κοινά συµπλέγµατα π.χ. Το παιδί βρίσκει λέξεις του τύπου σσφ «µπαλάκι-µπαµπάς-µπαµπάκι». Ασκήσεις φωνηµικής οργάνωσης λέξεων µε σωστή ακολουθία φθόγγων π.χ. Το παιδί οργανώνει φωνηµικά την ακολουθία των γλωσσικών φθόγγων «ν-ε-ρ-ό» και παράγει τη λέξη «νερό». Ενότητα 2η: Προανάγνωση Να επαναλαµβάνει ιστορίες που ακούει Να παρακολουθεί, προβλέπει και προσδοκά την εξέλιξη και τη συνέχεια των γεγονότων µιας ιστορίας Να παρακολουθεί τη διήγηση µιας ιστορίας γυρίζοντας τις σελίδες του βιβλίου Να δείχνει µε το δάχτυλο από αριστερά προς τα δεξιά σε γραπτό κείµενο Να αντιλαµβάνεται, διακρίνει και δείχνει τις σειρές, τις προτάσεις, τις λέξεις και τα γράµµατα σε γραπτό κείµενο Να αναγνωρίζει όµοιες λέξεις, συλλαβές, γράµµατα σε γραπτό κείµενο. Επανάληψη ιστοριών που ακούει π.χ. Το παιδί διηγείται µε δικά του λόγια ένα παραµύθι (π.χ. η κοκκινοσκουφίτσα) που του διηγούνται ή ακούει από µαγνητόφωνο. Το παιδί παρακολουθεί, προβλέπει και προσδοκά την εξέλιξη και τη συνέχεια των γεγονότων µιας ιστορίας π.χ. «οι επτά νάνοι». Το παιδί παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων µιας ιστορίας γυρίζοντας τις σελίδες του αντίστοιχου εικονογραφηµένου βιβλίου. Ασκήσεις προσανατολισµού µε το δάχτυλο (από αριστερά προς τα δεξιά, πάνω δεξιά και κάτω αριστερά) σε γραπτό κείµενο. Αντίληψη του γραπτού κειµένου π.χ. το παιδί αντιλαµβάνεται ότι το γραπτό κείµενο ιστορίας που ακούει αποτελείται από σειρές, προτάσεις, λέξεις και γράµµατα. Ταύτιση όµοιων λέξεων συλλαβών και γραµµάτων σε κείµενο π.χ. Το παιδί ταυτίζει, διακρίνει και δείχνει όµοιες λέξεις, συλλαβές, γράµµατα σε γραπτό κείµενο µε προαναγνωστικά παιχνίδια.

7 Να αντιστοιχίζει λέξεις µε εικόνες σε γραπτό κείµενο. Αντιστοίχιση λέξεων µε εικόνες σε γραπτό κείµενο και αντίστροφα π.χ. Το παιδί παίζοντας κολλά λέξεις γραµµένες σε αυτοκόλλητα στις αντίστοιχες εικόνες που περιλαµβάνονται σε γραπτό κείµενο. Ενότητα 3η: Ανάγνωση Να γνωρίζει τη σχέση φωνήµατοςγραφήµατος Να γνωρίζει τα φωνήεντα Να συνθέτει συλλαβές του τύπου σφ (σύµφωνο-φωνήεν) Να συνθέτει συλλαβές του τύπου φσ (φωνήεν-σύµφωνο) Να συνθέτει συλλαβές του τύπου σσφ (σύµφωνο-σύµφωνο-φωνήεν) Να συνθέτει συλλαβές του τύπου σσσφ (σύµφωνο-σύµφωνο- σύµφωνοφωνήεν) Να παράγει διαδοχικά λέξεις µε συλλαβές τύπου: σφ, φσ, σσφ, σσσφ Να συνθέτει λέξεις που έχουν τελικά σύµφωνα ς, ν Να διακρίνει λέξεις µε αρχικά γράµµατα όµοια φωνολογικά Να αναγνωρίζει αυτόµατα το βασικό οπτικό λεξιλόγιο Να ασκείται στην αυτόµατη ανάγνωση Να βελτιώσει την ανάγνωση. Ασκήσεις αντίληψης και αντιστοίχισης φωνήµατος-γραφήµατος π.χ. Ο δάσκαλος λέει «α» και το παιδί δείχνει το «α» σε καρτέλα( flash cards). Το παιδί αναγνωρίζει, λέει και γράφει τα φωνήεντα π.χ. Το παιδί βλέπει καρτέλα µε τα φωνήεντα και απαντά στις ερωτήσεις: - δείξε µου το «ε», - ποιο είναι αυτό, - γράψε µου το «ε». Αναγνώριση, σύνθεση και ανάλυση συλλαβών του τύπου σφ π.χ. µα, σα, κο. Αναγνώριση, σύνθεση και ανάλυση τύπου συλλαβών τύπου σφ π.χ. αµ, ασ, οκ (όπως παραπάνω). Αναγνώριση, ανάλυση και σύνθεση συλλαβών τύπου σσφ π.χ. µπα, στο. Αναγνώριση, ανάλυση και σύνθεση συλλαβών τύπου σσσφ π.χ. στρα, µπρα. Παραγωγή λέξεων µε συλλαβές τύπου: α/σφ, νερό (σφσφ), β/φς, έλα (φσφ), σσφ, στάση (σσφσφ), δ/ σσσφ, στροφή, µπράβο (σσσφσφ) µε την υποστήριξη αναγνωστικών παιχνιδιών. Αναγνώριση, ανάλυση και σύνθεση λέξεων µε συλλαβές τύπου σφ ή φσ και συγκράτηση του τελικού ς ή ν π.χ. λαγός, όταν. Ασκήσεις διάκρισης λέξεων που αρχίζουν µε γράµµατα που µοιάζουν φωνολογικά π.χ. τοµάτα-ντάµα, χαρά-γάτα, µπάλα-πάνα. Αυτόµατη αναγνώριση οπτικού λεξιλογίου από 10 µέχρι 100 λέξεις µε τη χρήση καρτών. Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες-λέξεις (Flash cards). Άσκηση στην αυτόµατη ανάγνωση µε κατανόηση κειµένου που έχει χωριστεί σε πνευστικές-νοηµατικές ενότητες π.χ. Το παιδί διαβάζει το κείµενο «Πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε ένας άνθρωπος µε το γαϊδουράκι του να πάει στην πόλη. Ήθελε να αγοράσει διάφορα πράγµατα» ή το διαβάζει «Πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε ένας άνθρωπος µε το γαϊδουράκι του να πάει στην πόλη. Ήθελε να αγοράσει διάφορα πράγµατα». Ασκήσεις για βελτίωση και τελειοποίηση της ανάγνωσης χρησιµοποιώντας ηχητικές διακυµάνσεις και τονικές αποχρώσεις της φωνής. Ενότητα 4η: Γραφή Να τηρεί σωστή στάση του σώµατος και του χεριού Να κρατά σωστά το µολύβι Να τοποθετεί σωστά το τετράδιό του Να γράφει γράµµατα και κείµενο µε τη σωστή φορά Να διακρίνει τον προσανατολισµό κάθε γράµµατος. Το παιδί κάθεται στο θρανίο του, ακουµπά τις παλάµες του στην επιφάνεια του θρανίου. Κράτηµα του µολυβιού στα τρία δάκτυλα, ακουµπώντας τον αγκώνα και τον καρπό πάνω στο θρανίο. Τοποθέτηση του τετραδίου του ανάλογα µε την επικράτηση δεξιού-αριστερού και άσκηση στη σωστή θέση. Άσκηση γραφής γραµµάτων και κειµένου µε τη σωστή φορά π.χ. Το παιδί µε τη βοήθεια βελών και µε κινητική βοήθεια. γράφει από αριστερά προς τα δεξιά και το αντίστροφο. Το παιδί ασκείται να διακρίνει και να γράφει µε το σωστό προσανατολισµό τα γράµµατα στο γραφικό χώρο π.χ. σελίδα τετραδίου, πίνακας, λευκές σελίδες Α4 κ.τ.ο.

8 Να γράφει τα γράµµατα και τους αριθµούς χωρίς να τα αντιστρέφει και να τα συγχέει Να γράφει λέξεις µε υπαγόρευση χωρίς αντιστροφές γραµµάτων παραλείπει γράµµατα προσθέτει γράµµατα επαναλαµβάνει γράµµατα αντιµεταθέτει γράµµατα αντικαθιστά γράµµατα Να αντιγράφει κείµενο από βιβλίο και από τον πίνακα Να γράφει κείµενο µε υπαγόρευση. Άσκηση στην ορθή γραφή των γραµµάτων και αριθµών που αντιστρέφει π.χ. «βθ, φ-θ, ρ-9, 3-ε, σ-6». Γραφή λέξεων µε υπαγόρευση χωρίς να αντιστρέφει τα γράµµατα π.χ. χα-αχ, κότα-άτοκ. Το παιδί ασκείται να γράφει λέξεις χωρίς να παραλείπει γράµµατα π.χ. νερό (νεό). Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς προσθήκες γραµµάτων, συλλαβών π.χ. µπλε- µπλλε, µπααλα-µπάλα. Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς επαναλήψεις γραµµάτων ή συλλαβών. Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς µεταθέσεις φθόγγων π.χ. πρώτα αντί πόρτα, βρούτσα αντί βούρτσα. Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς αντικαταστάσεις γραµµάτων π.χ. παπάτα αντί πατάτα. Ασκήσεις αντιγραφής κειµένου που έχει µπροστά του ή από τον πίνακα. Ασκήσεις γραφής κειµένου µε υπαγόρευση, µε αργό ρυθµό και µε γρήγορο ρυθµό υπαγόρευσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο 13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο «Δυσλεξία: Μια λέξη δύσκολη και μόνο να την πεις φαντάσου το μαρτύριο όμως να τη ζεις» Μαρία Χριστοπούλου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου Ανάγνωση Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων Γνώση σημασίας λέξεων (λεξιλόγιο πρόσληψης) Κατανόηση κειμένου Οικειότητα με γραπτέςλέξειςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η άτυπη αξιολόγηση της ανάγνωσης γίνεται μέσα στην τάξη από τον εκπαιδευτικό και αφορά τρία επίπεδα: Τη φωνολογική επίγνωση Τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΣΛΕΞΙΑ

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΣΛΕΞΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΣΛΕΞΙΑ Η δυσλεξία ορίζεται συνοπτικά ως σοβαρή καθυστέρηση στην κατάκτηση του γραπτού λόγου ενώ δεν υπάρχει νοητικό ή αισθητηριακό έλλειµµα ή ψυχιατρική διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Ράπτη Ειρήνη ΑΜ 10420

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Ράπτη Ειρήνη ΑΜ 10420 Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Ράπτη Ειρήνη ΑΜ 10420 Ορισμός μαθησιακών διαταραχών - δυσλεξίας Οι μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται ως ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 Η ορθογραφία ως σύνθετη μηχανιστική δεξιότητα. 2 Η εκμάθηση της γραφής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία Επιμέλεια Πτυχιακής Μελέτης Γραμματίκα Ευτέρπη (11926) Δεσποινίδου Μαρία (12047) Επόπτης Καθηγητής Πέσχος Δ. Επιτηρητές Κaθηγητές Ζακοπούλου Β. Χριστοδουλίδης Π. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία Αντιμετώπιση,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή)

Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή) Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή) Η θεώρηση που επικρατούσε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60 σχετικά µε την µελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 01-03-2014 (3 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σύνοψη Μαθησιακών Δυσκολιών Διεπιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

«Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή)

«Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή) «Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή) Τι είναι, τι δεν είναι, τι μπορούμε να κάνουμε για το παιδί Παναγιώτης Σίμος, Ph.D. Επίκτητη vs. Αναπτυξιακή δυσκολία ανάγνωσης Δυσλεξία vs. «φτωχή» αναγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283 ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283 Αναπτυξιακή Δυσλεξία Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας το 1968 «μια διαταραχή στα παιδιά τα οποία,

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Βασίλειος Κωτούλας Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπ. Περ. ΠΕ Καρδίτσας vaskotoulas@sch.gr http://dipe.kar.sch.gr/grss Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Δομή Εισήγησης Ορισμός - Χαρακτηριστικά Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Δροσινού 153, Δρ ψυχολογίας, Πάρεδρος ειδικής αγωγής-μαθησιακών δυσκολιών ε.θ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Μαρία Δροσινού 153, Δρ ψυχολογίας, Πάρεδρος ειδικής αγωγής-μαθησιακών δυσκολιών ε.θ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. Μαρία Δροσινού 153, Δρ ψυχολογίας, Πάρεδρος ειδικής αγωγής-μαθησιακών δυσκολιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) Με τον όρο γραφή εννοούμε ολόκληρο τον ορατό κόσμο τοποθετημένο μέσα σε γραμμές. Πρόκειται για μια τεράστια κατάκτηση του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αντιμετώπιση δυσλεξικών μαθητών

Παιδαγωγική αντιμετώπιση δυσλεξικών μαθητών Παιδαγωγική αντιμετώπιση δυσλεξικών μαθητών Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Η δυσλεξία (dyslexia) είναι ένας σχετικά νέος όρος ο οποίος απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ

Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ 1 Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ Μαρία Καραβελάκη¹ και Παναγιώτης Μπούρος² ¹INTE*LEARN mkaravelaki@intelearn.gr ² ΙΘΕΚΑ itheka@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΗΧΟΣ+ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Όνομα συγγραφέα: Γεωργία Κυριακίδου Νεοφύτου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά (1 περίοδος) ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ»

ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ» ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ» ΕΠΌΠΤΗς ΚΑΘΗΓΗΤΉς: ΠΑΎΛΟς ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΊΔΗς ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΕς: ΝΤΊΝΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ ΣΑΒΒΊΔΟΥ ΆΝΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς Ορισμοί Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1.

ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μερικά παιδιά προβληµατίζουν έντονα τους γονείς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών

Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών 1.Εισαγωγή Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών Το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών, έγκειται σε αναπτυξιακά προβλήματα και στην καθυστέρηση απόκτησης της ικανότητας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Ασημίνα Μαυροειδή Ειδική Εκπαιδευτικός 6 ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο 15-17 Μαΐου 2009 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπραξία, μαθηματικά και γραφή. Καραπέτσας Ανάργυρος Εργαστηριακή Εξάσκηση στις Διαταραχές Κίνησης και Οπτικής Αντίληψης Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014

Δυσπραξία, μαθηματικά και γραφή. Καραπέτσας Ανάργυρος Εργαστηριακή Εξάσκηση στις Διαταραχές Κίνησης και Οπτικής Αντίληψης Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 Δυσπραξία, μαθηματικά και γραφή Καραπέτσας Ανάργυρος Εργαστηριακή Εξάσκηση στις Διαταραχές Κίνησης και Οπτικής Αντίληψης Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 1 Εισαγωγή Οι δυσκολίες με τα μαθηματικά είναι μια κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Ποια αντικείμενα υπάρχουν στην αίθουσά μας; Τα καταγράφουμε εδώ:

Ποια αντικείμενα υπάρχουν στην αίθουσά μας; Τα καταγράφουμε εδώ: Το σχέδιο της αίθουσάς μας Τι σχήμα έχει η αίθουσά μας; Επιλέγουμε το σωστό σχήμα και γράφουμε το όνομά του στο κάτω μέρος. Ποια αντικείμενα υπάρχουν στην αίθουσά μας; Τα καταγράφουμε εδώ: Πώς είναι τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε να γράφετε 4/5. ετών. Από τελείες στη γραµµή γραµµές και διακοσµήσεις από τη γραµµή της επιστολής. να κάνετε στο σπίτι

Μάθετε να γράφετε 4/5. ετών. Από τελείες στη γραµµή γραµµές και διακοσµήσεις από τη γραµµή της επιστολής. να κάνετε στο σπίτι Υ Ο Μ Σ Η Φ Α Ρ Γ ΙΟ Α ΤΟ ΤΕΤΡ Μάθετε να γράφετε 4/5 ετών Από τελείες στη γραµµή γραµµές και διακοσµήσεις από τη γραµµή της επιστολής να κάνετε στο σπίτι 2 Από το σχολείο στο σπίτι Από το σχολείο στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Χ.Γ. I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ II. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Χ.Γ. I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ II. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.Γ. I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Μαθητή:. Γ. Ημερομηνία Γέννησης: 5 / 9 / 96. Ηλικία: 8 ετών. Τάξη: Γ. Λόγος παραπομπής στο Τμήμα Ένταξης: Συναισθηματική Ανωριμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια ιάγνωση Αντιµετώπιση

Αίτια ιάγνωση Αντιµετώπιση 1 ΥΣΛΕΞΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ & &.ΟΦΘΑΛΜΟ..ΚΙΝΗΣΗ Αίτια ιάγνωση Αντιµετώπιση ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕ ΩΡΓ ΙΙΟΣ Θ.. ΠΑΥΛ ΙΙ ΗΣ Καθηγητής Μαθησιακών υσκολιών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ισόβιο Μέλος της ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία «Μετάφραση και προσαρμογή του Goodenough-Harris. Drawing Test (Harris, 1963) στα ελληνικά. Πιλοτική χορήγηση σε τριάντα περιπτώσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας». Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αποσαφήνιση του όρου Υποστηρικτική Τεχνολογία εµπεριέχει ισότιµα τις έννοιες Υ.Τ. υπηρεσίες και συσκευές

Η αποσαφήνιση του όρου Υποστηρικτική Τεχνολογία εµπεριέχει ισότιµα τις έννοιες Υ.Τ. υπηρεσίες και συσκευές Τι είναι η Υποστηρικτική Τεχνολογία (Υ.Τ.).) Η αποσαφήνιση του όρου Υποστηρικτική Τεχνολογία εµπεριέχει ισότιµα τις έννοιες Υ.Τ. υπηρεσίες και συσκευές Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Υ.Τ.).) «Οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος σκοπός Να γνωρίσετε τις μορφές των νευροαναπτυξιακών διαταραχών των μαθητών που συναντάμε πιο συχνά στο σχολικό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ

1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ Ο λόγος είναι ίσως η σηµαντικότερη µορφή έκφρασης όσο για την επικοινωνία αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπου από τον προφορικό στον γραπτό λόγο. Γιατί αν ένα παιδί δεν συνειδητοποιήσει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ

Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας σε άτομα με αναπηρία όρασης : από την προσαρμογή του υλικού έως τη διδασκαλία στην τάξη Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία

«Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία «Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία ( Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) Τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφ αλο; Ο φλοιός του εγκεφάλου αποτελεί το μεγάλο σημαντικό χώρο του εγκεφάλου και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτικές εφαρμογές και τρόποι

«Πρακτικές εφαρμογές και τρόποι «Πρακτικές εφαρμογές και τρόποι αντιμετώπισης της δυσλεξίας, από τη σκοπιά του Λογοπαθολόγου» 13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 «Δυσλεξία: Μια λέξη δύσκολη και μόνο να την πεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ. ΓΑΒΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ. ΓΑΒΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ. ΓΑΒΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ Σύμφωνα με την πολυαξονική ταξινόμηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Rutter, Shaffer & Sturge, 1987) μια σχολική δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΕΝΟΥ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

«Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΕΝΟΥ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΕΝΟΥ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος «Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΕΝΟΥ» στο συνεδριακό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία 1 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 Θέµατα Ορισµού Η ψυχολογία είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και της νοητικές διεργασίες κυρίως των ανθρώπων αλλά και των

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού

Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12 Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Πίνακας Περιεχοµένων Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού 1. Εισαγωγή...3 2. Περιεχόµενο του Λογισµικού...5 1 ο Στάδιο. Στη γέφυρα....6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Θεόδωρος Γ. Θανόπουλος τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε. ----------------------------------- ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΑΙΤΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Εµµανουήλ, Νευροψυχολόγος

Άννα Εµµανουήλ, Νευροψυχολόγος Άννα Εµµανουήλ, Νευροψυχολόγος Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση + στην ορθογραφηµένη γραφή Εµφανείς από την ηλικία των 6,5 7 ετών, κυρίως από τη Β τάξη του δηµοτικού σχολείου αφού το παιδί έχει προηγουµένως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Α ) Εκπαιδευτικοί: Αγάθη Θεοδούλου Ριάνα Θεοδούλου ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Αρκετές φορές οι μαθητές μας έχουν μονοδιάστατο τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Α Τεύχος 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Το έντυπο «Φοιτητές με Δυσλεξία» απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος *Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος Πότε ένα παιδί βλέπει σωστά; Ποιές είναι οι δεξιότητες εκείνες που καθορίζουν την καλή λειτουργία της όρασης του; Πώς μπορεί μια δυσλειτουργία της όρασης να επηρεάσει την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Γενικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ. Οι αριθμοί πέρα απ τους κανόνες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ. Οι αριθμοί πέρα απ τους κανόνες ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Οι αριθμοί πέρα απ τους κανόνες Οι αριθμοί πέρα απ τους κανόνες Γιάννης Καραγιαννάκης Copyright Γιάννης Καραγιαννάκης Eκδότης: Διερευνητική Μάθηση, Αθήνα 2012 Επιμέλεια: Γιάννης Καραγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα