Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL"

Transcript

1 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Κύπρος Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου ΑΣ ΕΛΑΝΗ Ισπανία ΑΣ Melilla es Mujer ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ SEMELI ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑ Α - ΙΣΠΑΝΙΑ

2 Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, η αύξηση του γυναικείου εργασιακού δυναµικού και η βελτίωση της θέσης αρκετών εργαζοµένων γυναικών στην επαγγελµατική ιεραρχία αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια παράγοντες που σταδιακά υποσκάπτουν την έµφυλη κατανοµή των ρόλων και τις παραδοσιακές αλληλεξαρτήσεις της. Αδιαµφισβήτητα, η εµπλοκή των γυναικών στη σύγχρονη οικονοµική παραγωγή µε την αµειβόµενη επαγγελµατική απασχόληση ανατρέπει τη λεπτή παγιωµένη ισορροπία µεταξύ ιδιωτικού γυναικείου χώρου και δηµόσιου ανδρικού. Η γυναικεία απελευθέρωση στο εργασιακό και κοινωνικό πεδίο συνδέεται- σύµφωνα µε την σύγχρονη φεµινιστική σκέψη- µε την υπέρβαση της κυρίαρχης ιδεολογίας των φύλων και των κοινωνικών, πολιτισµικών διαφορών τους, την άρνηση των ιδεών του φυσικού προορισµού και τη ρήξη προς κάθε διχοτόµηση µεταξύ ανδρικού γυναικείου, πολιτισµού φύσης, κοινωνίας οικογένειας. Ενώ όµως οι γυναίκες εντάσσονται ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και συµµετέχουν εξίσου µε τους συντρόφους τους στον αγώνα του βιοπορισµού, δεν παρατηρείται ανάλογη συµµετοχή των ανδρών στις ευθύνες του σπιτιού. Οι άνδρες κατά κανόνα είναι απαλλαγµένοι από επίπονες και χρονοβόρες οικογενειακές υποχρεώσεις όπως η φροντίδα, η φύλαξη, η ανατροφή των παιδιών και των ηλικιωµένων γονέων, καθώς και η ενασχόληση µε τις οικιακές εργασίες. Επικεντρώνονται στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και επιτυχία, µε αποτέλεσµα να κατακτούν συχνότερα από τις γυναίκες, υπεύθυνες και ανώτερες ιεραρχικά θέσεις. Αντιθέτως οι γυναίκες στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν επαρκώς σε όσα έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται «οικογενειακά καθήκοντα» - τα οποία µεταφράζονται σε αυτονόητη γυναικεία απλήρωτη οικιακή εργασία - προσανατολίζονται εκ των πραγµάτων στην αναζήτηση άλλων µορφών απασχόλησης ( π.χ µερικής απασχόλησης, εργασία µε µειωµένο ωράριο κλπ), η οποία δεν έχει προοπτική κοινωνικής καταξίωσης, επαγγελµατικής εξέλιξης και καριέρας µε φιλόδοξους στόχους, και µερικές φορές αποσύρονται ( εγκαταλείπουν) από την παραγωγική διαδικασία. εν είναι τυχαίο το ό,τι ο γυναικείος πληθυσµός συχνά ωθείται σ αυτή τη λύση ανάγκης ευέλικτων µορφών εργασίας και µειωµένου ωραρίου αφού έτσι παρέχεται η δυνατότητα να συνδυαστεί η αµειβόµενη εργασία µε τη µη αµειβόµενη οικογενειακή εργασία, την οποία οι 2

3 καταναγκασµοί της πατριαρχικής κοινωνίας καθιστούν «υποχρεωτική» για τις γυναίκες. Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη, όλα τα πιο πάνω στοιχεία µπορούµε να πούµε ότι η σχέση οικογένειας και εργασίας καλύπτει µια διάσταση βαθιά κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και πολιτική. Σήµερα η ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως κρίσιµος παράγοντας για την κοινωνική της συνοχή και την οικονοµική της ανάπτυξη, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ιαβίωσης και Εργασίας, «Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη» (2003). Έµφυλη ανισότητα θεωρείται ότι ασκεί άµεση διάκριση στη συµµετοχή των εργαζοµένων, στη γονιµότητα, στη δηµιουργία οικογένειας και στην ποιότητα ζωής. Θέµατα όπως ο χρόνος εργασίας, οι συνθήκες εργασίας, η διά βίου µάθηση, οι παροχές του δηµόσιου τοµέα- όπως η φροντίδα των παιδιών και το σύστηµα συνταξιοδότησης- συµβάλλουν, στη διαµόρφωση των µέτρων µε σκοπό την καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Συνδυασµού Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής Στο κέντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών πολιτικών ισότητας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το ζήτηµα της Συµφιλίωσης Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής. Με τον όρο Συµφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής νοείται η ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµβίωση και την κοινή απόφαση δηµιουργίας οικογένειας.. Η συµφιλίωση προφανώς αφορά και στα δυο φύλα µε απώτερο στόχο την ισότιµη κατανοµή ευθυνών, την αναµόρφωση των παραδοσιακών, στερεοτυπικών προτύπων για τους ρόλους των δυο φύλων εντός και εκτός της οικογένειας, αλλά και στη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στις διαδικασίες ένταξης και παραµονής στην εργασία. Επηρεάζει εποµένως άµεσα άντρες και γυναίκες ως εργοδότες/τριες, 3

4 εργαζόµενους/ες, γονείς, πολίτες και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του gender mainstreaming, δηλαδή της ένταξης της οπτικής του φύλου σε όλα τα µέτρα και τις πολιτικές. Η συµφιλίωση της οικογένειας µε την εργασία, ή όπως έχει µετεξελιχθεί ό όρος τα τελευταία χρόνια, η «εξισορρόπηση της ζωής µε την εργασία» (work-life balance) έχει αποκτήσει πλέον βαρύνουσα σηµασία στις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες, στο πλαίσιο των οποίων βρίσκεται υπό διαµόρφωση το απαραίτητο σχετικό θεσµικό πλαίσιο σε εναρµόνιση µε τις Συστάσεις και Οδηγίες της ΕΕ. Στις νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν στη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας εµπίπτουν όλες εκείνες οι διατάξεις, οι οποίες, άµεσα και έµµεσα, υποβοηθούν τους εργαζόµενους και κυρίως τις εργαζόµενες να συνδυάζουν την αµειβόµενη απασχόληση µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Σε αυτές περιλαµβάνεται η νοµοθεσία που έχει ως στόχο την προστασία της οικογένειας και της µητρότητας, η νοµοθεσία που προάγει την ισότητα των δύο φύλων, η νοµοθεσία για την παροχή φύλαξης και φροντίδας σε εξαρτηµένα άτοµα, η νοµοθεσία για την ευελιξία του χρόνου και των µορφών απασχόλησης, καθώς και για την παροχή διαφόρων µορφών αδείας, η νοµοθεσία που κατοχυρώνει την παροχή διαφόρων επιδοµάτων, όπως και η νοµοθεσία που αφορά στα ωράρια λειτουργίας της κοινωνικής υποδοµής της χώρας. Ένα ευρύτατο φάσµα θεσµικών προβλέψεων καλύπτεται µε τον τρόπο αυτό οι οποίες συµπληρώνονται και από τις διατάξεις των συλλογικών συµβάσεων εργασίας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Κοινό τόπο για το σύνολο των κρατών- µελών θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνουν τα εξής: Άδεια µητρότητας: αφορά άδεια που λαµβάνεται µετά τον τοκετό και της οποίας η χρονική διάρκεια και το επίπεδο αποζηµίωσης ποικίλει από χώρα σε χώρα Γονική άδεια : Εδώ το είδος, η διάρκεια και η πληρωµή ποικίλουν όπως επίσης και οι πολιτικές κατά την υιοθέτησή της,καθώς κάποιες χώρες έχουν θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την ανάληψή της κι από τους δύο γονείς Άδεια υιοθεσίας 4

5 Άδεια έκτακτης ανάγκης Εκπαιδευτική άδεια Επιδοτούµενη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας: κι εδώ υπάρχει ποικιλία κατά την εφαρµογή, καθώς λαµβάνει από παραδοσιακές µέχρι πολύ καινοτόµες µορφές (όπως χρηµατικό επίδοµα σε γονείς που φροντίζουν οι ίδιοι τα παιδιά τους.) Προκειµένου να επιτευχθεί ο συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και η ισόρροπη κατανοµή των οικογενειακών ευθυνών, είναι απαραίτητη όχι µόνο η ύπαρξη ορισµένων νοµικών κανόνων προς τούτο, αλλά και η ύπαρξη δηµόσιων δοµών φροντίδας, που το Κράτος και οι περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις οφείλουν να προσφέρουν στους πολίτες για την κάλυψη των αναγκών φροντίδας των εξαρτώµενων απ' αυτούς προσώπων. Η προσφορά τέτοιων δοµών από τον ιδιωτικό τοµέα, µε ή χωρίς δηµόσια χρηµατοδότηση, αποκτά επίσης όλο και µεγαλύτερη σηµασία. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης τα κράτη µέλη συµφώνησαν σε στόχους για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά. Έως το 2010 θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας στο 90% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας µεταξύ 3 ετών και σχολικής ηλικίας και στο 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών. Παρά το ότι όλο και περισσότερα κράτη µέλη λαµβάνουν νέα µέτρα και καθορίζουν ποσοτικούς στόχους και προθεσµίες µε σκοπό να βελτιωθούν οι υποδοµές για τη φροντίδα των παιδιών, ακόµα δεν παρέχονται επαρκείς ποιοτικές και σε λογικό κόστος υπηρεσίες για να ικανοποιηθεί η ζήτηση και να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι της Βαρκελώνης. Βασικές ιατάξεις και παρεµβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συµφιλίωση οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε βασικές διατάξεις 1 προς την κατεύθυνση της νοµικής κατοχύρωσης ενός πλαισίου στήριξης για τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας που είναι : Η Οδηγία 96/34/ΕΚ του 1996 σχετικά, µε τη συµφωνία πλαίσιο για τη γoνική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES. 5

6 H Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του 1992 σχετικά, µε την εφαρµογή µέτρων, που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων και για την ελάχιστη διάρκεια της άδειας µητρότητας Η Οδηγία 97/81/ΕΚ για την εργασία µερικής απασχόλησης (1997) Η Οδηγία 93/104/ΕΚ, που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/34/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, που περιορίζει τον ανώτατο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας στις 48 ώρες (1993 και 2000). Οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ του 2000 για τη, διασφάλιση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στο τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καθώς και για λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Η Απόφαση του Συµβουλίου της 20 ης εκεµβρίου 2000 για τη θέσπιση προγράµµατος σχετικά µε την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών( ) Το Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 29 ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στην επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή. Η Σύσταση του Συµβουλίου της 13 ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε τη φύλαξη των παιδιών Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ικαιωµάτων των Εργαζοµένων της 19 ης εκεµβρίου 1989 ( ίση πρόσβαση στην απασχόληση, την αµοιβή, τους όρους εργασίας, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την σταδιοδροµία) Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17 ης εκεµβρίου 2000 (νοµική, οικονοµική και κοινωνική προστασία της οικογένειας, προστασία από απόλυση για λόγους µητρότητας, αµειβόµενη άδεια µητρότητας και γονική άδεια) Οι στόχοι του Τέταρτου Προγράµµατος Κοινοτικής ράσης για την ισότητα ευκαιριών 6

7 Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης της 18 ης Οκτωβρίου 1961( δικαιώµατα ειδικής προστασίας εργαζοµένων) Η Σύσταση της 19 ης Ιουνίου 1996 σχετικά, µε το συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής Θετική συµβολή στην προώθηση της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής έχει και µια σειρά από µη δεσµευτικές αποφάσεις της Πορτογαλικής, της Γαλλικής και της Φιλανδικής Προεδρίας της ΕΕ. Ένα ιδιαίτερο πρόβληµα: Αυτό της σύµπτωσης των ωρών λειτουργίας των δηµόσιων/κοινωνικών υπηρεσιών και των ιδιωτικών Γενικά, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών έχει επισηµανθεί πως οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών (όπως οι τράπεζες, τα καταστήµατα, οι διοικητικές αρχές, το σύστηµα υγείας και τα σχολεία) συµπίπτουν µε τα ωράρια εργασίας, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο συνδυασµός της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής. Οι δηµόσιες υπηρεσίες λειτουργούν ακόµη µε ανελαστικά ωράρια, ενώ τα ωράρια των καταστηµάτων έχουν γίνει ελαστικότερα υπό το βάρος και της πίεσης των καταναλωτών/τριών. Γενικά, τα ωράρια λειτουργίας ρυθµίζονται από το νόµο, όπως στην Αυστρία, τη ανία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, κι αυτό επέτρεψε την ελαστικότητά τους. Στην Αυστρία ολοένα και πιο συχνά µία ηµέρα την εβδοµάδα διάφορες υπηρεσίες λειτουργούν περισσότερες ώρες, όπως συµβαίνει π.χ. στον κλάδο των τραπεζών. Παροµοίως, στην Ισπανία ορισµένες τράπεζες µένουν ανοικτές τα απογεύµατα µια ηµέρα την εβδοµάδα. Το ίδιο πρόβληµα επισηµαίνεται και στην περίπτωση των σχολικών ωραρίων. Τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο βασικό πρόβληµα για τους γονείς αποτελεί το γεγονός ότι τα ωράρια των σχολείων συµπίπτουν µε τα ωράρια εργασίας. Κατά συνέπεια, προκειµένου να επιτευχθεί ο συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι απαραίτητη όχι µόνο η ύπαρξη ορισµένων νοµικών κανόνων, αλλά και η ύπαρξη δηµόσιων δοµών φροντίδας, που το Κράτος και οι περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις οφείλουν να προσφέρουν στους πολίτες για την κάλυψη των αναγκών φροντίδας των εξαρτώµενων απ' αυτούς προσώπων. 7

8 Σηµειώνεται ότι σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχει ένα ειδικό νοµικό κείµενο για τη φύλαξη των παιδιών, η Σύσταση του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε τη φύλαξη των παιδιών. Έτσι αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες µε σκοπό να ενθαρρύνουν την ευελιξία και την ποικιλία των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών. Επιπλέον ενθαρρύνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, επιτρέποντας στους γονείς που εργάζονται, που παρακολουθούν µαθήµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης για να βρουν εργασία ή που είναι σε αναζήτηση εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης µε σκοπό να βρουν εργασία, να έχουν πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε προσιτές τιµές για τους γονείς, κατά τον προσδιορισµό της πρόσβασης στις υπηρεσίες λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γονέων και των παιδιών, υπάρχουν διαθέσιµες υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές και τις περιφέρειες των κρατών µελών, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, οι υπηρεσίες είναι προσιτές στα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Στην Ισπανία λχ. υπάρχουν µεγάλα περιθώρια επιλογής που στις περισσότερες περιπτώσεις ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των παιδιών και των γονέων τους. Εξασφαλίζεται έτσι η ευελιξία και η ποικιλία, στις οποίες ρητά αναφέρεται η Σύσταση σχετικά µε τη φύλαξη των παιδιών Εκτός όµως από την κοινή νοµοθεσία που συναντάται στο σύνολο των χωρών ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προβεί σε κάποιες πρόσθετες ρυθµίσεις οι οποίες θα µπορούσαν να φανούν αρκετά ευνοϊκές στο στόχο της εναρµόνισης οικιακής και εργασιακής ζωής. Για παράδειγµα: Ευνοϊκές ρυθµίσεις των γονεϊκών αδειών. Στην Ιταλία για παράδειγµα, ο πατέρας δικαιούται επιπλέον άδεια αν κάνει αυτός αποκλειστική χρήση της γονεϊκής άδειας, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει το δικαίωµα διαµοιρασµού της άδειας µεταξύ των δύο γονέων Εφαρµογή της τηλεργασίας: Στην Ιταλία όπως και σε άλλες χώρες εφαρµόζεται πιλοτικά η εφαρµογή της τηλεργασίας 2 µε 3 φορές την εβδοµάδα Εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης 8

9 Ευέλικτη ρύθµιση ωραρίων :Στην Ολλανδία από το 2000 ισχύει νόµος κατά τον οποίο οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να αυξοµειώνουν τις ώρες τους ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα τους. Αύξηση των δοµών παροχής φροντίδας µε τη δηµιουργία παιδικών σταθµών µέσα ή κοντά στις επιχειρήσεις Παροχή συµβουλευτικής και στήριξης για θέµατα που αφορούν την υγεία και την φροντίδα των παιδιών ή άλλα προσωπικά προβλήµατα των εργαζοµένων Άδειες απουσίας πέραν των προβλεπόµενων Επιχειρήσεις και πολιτικές ισότητας στην απασχόληση και το συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής Στη σηµερινή πραγµατικότητα οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και απαιτήσεις ενός ραγδαία µεταβαλλόµενου παγκόσµιου κοινωνικοοικονοµικού γίγνεσθαι. Οι βασικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά εργασίας και οι οποίες υπαγορεύουν την εφαρµογή νέων πολιτικών, είναι α) τα νέα συµβόλαια εργασίας, β) η αλµατώδης τεχνολογική εξέλιξη, γ) οι µεταλλασσόµενες δοµές των οργανισµών και δ) το διαφοροποιηµένο εργασιακό δυναµικό. Τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής, καινοτοµίας και παραγωγικότητας, τα οποία πρέπει να επιτύχουν οι επιχειρήσεις προκειµένου να καταστούν ανταγωνιστικές, προϋποθέτουν βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εφαρµογή πολιτικών ισότητας για το προσωπικό τους. Έχει διαπιστωθεί ότι -σε µικροοικονοµικό επίπεδο- οι πολιτικές προσωπικού που εµπεριέχουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων είναι ωφέλιµες όχι µόνο για τους/τις εργαζόµενους/ες, αλλά και για τους/τις εργοδότεςτριες, αφού συµβάλλουν στη µείωση των απουσιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας - ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα, της ευρύτερης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης, σε µακροοικονοµικό επίπεδο, η ενδυνάµωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας µε την καταπολέµηση των έµφυλων ανισοτήτων καθώς και 9

10 µε την καλύτερη εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής κρίνεται ως απαραίτητη, προκειµένου να αµβλυνθούν οι συνέπειες των δηµογραφικών εξελίξεων που προκαλούν µείωση του εργατικού δυναµικού και έλλειψη δεξιοτήτων σε πολλά επαγγέλµατα και κλάδους της οικονοµίας. Η στήριξη των γυναικών ώστε να αναπτύξουν όλο τους το δυναµικό και η µεγαλύτερη ανάµιξη των ανδρών στην επίτευξη της ισότητας κυρίως µε την ανάδειξη του γονεϊκού του ρόλου διευρύνουν και ενισχύουν τη δεξαµενή ταλέντων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η ευρωπαϊκή οικονοµία προκειµένου να παραµείνει ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις άρχισαν να κατανοούν τη σηµασία που έχει η σύνδεση των διαφόρων φάσεων της καθηµερινής ζωής για το σύνολο του προσωπικού τους. Ο συνδυασµός των οικογενειακών και επαγγελµατικών ευθυνών επηρεάζει σηµαντικά την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναµικού τους και τελικά καθορίζει το ύψος που θα έχει ο πήχης της ανταγωνιστικότητας-κερδοφορίας της επιχείρησης. Άλλωστε τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής, που εµπεριέχουν τα µέτρα για την επίτευξη της ισότητας, προσφέρουν τη δυνατότητα στους/στις επιχειρηµατίες να εφαρµόσουν «προβλεπτική διοίκηση», δηλαδή να µπορέσουν να προβλέψουν ένα επιθυµητό µέλλον για την επιχείρησή τους που συνδέεται µε την αξιοποίηση και των δύο φύλων στο πλαίσιό της και ταυτόχρονα να διαµορφώσουν εκείνες τις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν η πρόβλεψη να γίνει πραγµατικότητα. Εποµένως, οι πολιτικές εναρµόνισης της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής των εργαζοµένων δεν αποτελούν ή δεν πρέπει να αποτελούν όπως συχνά συµβαίνει µια λύση για επιδότηση των επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και της οικονοµίας, που τις συνδυάζουν ταυτόχρονα µε την κοινωνική συνοχή αλλά και τη δηµοκρατία. Οι ανωτέρω επισηµάνσεις όπως είναι φανερό αφορούν στη δηµόσια σφαίρα της ζωής και στο ρόλο που στη σφαίρα αυτή καλούνται να παίξουν από κοινού πολιτειακοί και λοιποί κοινωνικοοικονοµικοί φορείς και οργανώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο η επιτυχία της προσπάθειας, η επίτευξη της πολυπόθητης εναρµόνισης οικογένειας και εργασίας προϋποθέτει ουσιαστικές µεταβολές στις ατοµικές/συλλογικές 10

11 αντιλήψεις-στάσεις-πεποιθήσεις για τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων στην κοινωνία και στην οικογένεια. Είναι απόλυτα βέβαιο πως χωρίς ανακατανοµή των ενδοοικογενειακών ρόλων µεταξύ των ενηλίκων και ανηλίκων µελών,την επίτευξη της κοινωνικής µητρότητας µε την ενεργητική και ισόρροπη συµµετοχή και των ανδρών στην ανατροφή και στη φροντίδα των παιδιών, αλλά και την εξασφάλιση ενδοοικογενειακού χρόνου υπέρ και των γυναικών, όπως φαίνεται και από τις παρακάτω επιτόπιες έρευνες, οι γυναίκες θα εξακολουθούν να εισέρχονται µε άνισους όρους στην αγορά εργασίας, να βιώνουν καθηµερινές συγκρούσεις ανάµεσα στις δικές τους ανάγκες, προσδοκίες, επιθυµίες και σε ό,τι η Κοινωνία τους έχει παραδοσιακά/πατριαρχικά αναθέσει µε τη µορφή αποκλειστικά γυναικείων/µητρικών καθηκόντων, µε αποτέλεσµα συχνά είτε την αποµάκρυνσή τους από την εργασία ή τη διεκδίκησή της, είτε την παραίτησή τους από επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες και προσπάθειες ανέλιξής τους. Είναι εντούτοις γνωστό πως ζώντας έως σήµερα η πλειοψηφία των γυναικών υπό το καθεστώς αυτής της σύγκρουσης βιώνει συχνά µια συνεχή αγωνία σχετική µε την ταυτότητά της, το ρόλο ή τους ρόλους που καλείται να εκπληρώσει κι αυτή φοβάται πως δεν γνωρίζει το πως, βιώνει δηλαδή συχνά ταυτόχρονα τύψεις και ενοχές και διαµορφώνει την πιο έκδηλη «ψευδή συνείδηση» που συντελεί ώστε η κοινωνική, η υλική και η φυσική τους ζωή να µετασχηµατίζονται σε καθήκοντα-συνταγές που προέρχονται από µια πατριαρχικά «κατασκευασµένη γνώση» και τις οποίες πρέπει η κάθε µία γυναίκα να τις εφαρµόζει. Κάθε δε αποτυχία αποτελεί µια ατοµική αποτυχία, είναι η αποτυχία µιας γυναίκας που δε φάνηκε επιδέξια, που δεν ανταποκρίθηκε στις κοινωνικές απαιτήσεις µε σοβαρές συνέπειες στην αυτοεκτίµησή της αλλά και στην αποδοχή της από το οικογενειακό της και όχι µόνο- περιβάλλον. Ετσι λοιπόν εαν η άνιση µέχρι τις µέρες µας κατάσταση των γυναικών και στο εσωτερικό της οικογένειας δεν αλλάξει, αν όπως πολύ σωστά λέγεται δεν ανθίσει και στο εσωτερικό της οικογένειας η δηµοκρατία, οι όποιες κατακτήσεις των γυναικών στη δηµόσια σφαίρα θα παραµένουν υποθηκευµένες. 11

12 Η κατάσταση στην Αυτόνοµη Πολιτεία της Μελίγια και στην Κύπρο όπως προκύπτει από δύο ενδιαφέρουσες τοπικές έρευνες στο πλαίσιο της ΚΠ. EQUAL Η Αυτόνοµη Πολιτεία της Μελίγια και η Κύπρος είναι δύο µεσογειακές περιοχές που παρά τις διαφορές τους-η Μελίγια αποτελεί ισπανικό έδαφος και ο πληθυσµός της δεν ξεπερνάει τις κατοίκους ενώ η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος µε περισσότερους από κατοίκους και είναι η χώρα µε τον υψηλότερο δείκτη απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ και µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο, τουλάχιστον όσον αφορά στις γυναίκες της ελληνοκυπριακής οµάδας -διαθέτουν σηµαντικά στοιχεία κοινά που συνδέονται µε την γεωγραφία τους, το ανθρωπογενές περιβάλλον και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Και οπωσδήποτε το πεδίο όπου η κοινότητα αυτή εκφράζεται ιδιαίτερα έντονα αφορά στην κοινωνική κατάσταση των γυναικών και στις σχέσεις µεταξύ των Φύλων που εξακολουθούν να διαµεσολαβούνται από τις µνήµες, τις συµπεριφορές και το αξιακό σύστηµα του ισχυρού πατριαρχικού παρελθόντος που άνθισε ιστορικά σε ολόκληρη τη µεσογειακή λεκάνη. Ακόµα δεν θα πρέπει να αγνοηθούν και οι στενές όσο και περίπλοκες σχέσεις των συγκεκριµένων περιοχών µε µουσουλµανικά ρεύµατα (αλλά και το γεγονός οτι µουσουλµάνοι/ες αποτελούν τµήµα του πληθυσµού τους αν και απουσιάζουν από την κυπριακή έρευνα λόγω της «ευαίσθητης» διακοινοτικής κατάστασης). Και στις δύο περιοχές υπήρχε για µεγάλο χρονικό διάστηµα ένα έλλειµµα ολοκληρωµένης πολιτικής στον τοµέα της συµφιλίωσης επαγγελµατικής/οικογενειακής ζωής. Αξίζει δε να επισηµανθεί πως η έλλειψη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής συµφιλίωσης οφείλονταν τόσο σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η ανεργία στην περίπτωση της Μελίγια, όσο και στην απουσία έως πρόσφατα συγκροτηµένου, ολιστικού -και όχι αποσπασµατικούαιτήµατος για πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια από τους κοινωνικούς εταίρους κατά τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, σε συνδυασµό µε την εµφανή απροθυµία και διστακτικότητα των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν στρατηγικές φιλικές προς την οικογένεια και τις γυναίκες.. Καθώς δεν υπάρχουν εµπειρικά δεδοµένα που να ερµηνεύουν το φαινόµενο, 12

13 µπορούµε να αναφέρουµε υποθετικά και εντελώς ενδεικτικά τους παρακάτω ανασταλτικούς παράγοντες που πιθανότατα ίσχυσαν και στις δύο περιοχές: (α) επιβίωση των άτυπων δικτύων ενδοοικογενειακής υποστήριξης. (β) διστακτικότητα των εργοδοτών/τριών να παρέχουν στους/στις εργαζόµενους /ες µεγαλύτερη ευελιξία για τις ώρες εργασίας τους. (γ) υπό-εκπροσώπηση των γυναικών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. (δ) ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό γυναικών στις ανώτατες βαθµίδες της συνδικαλιστικής ιεραρχίας (ε) έλλειψη ενηµέρωσης για τις ισχύουσες φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές που εφαρµόζονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (στ) ο φόβος απώλειας εισοδήµατος. Σε ό,τι δε αφορά στις επιχειρήσεις ως σχετικά εµπόδια λαµβάνονται: το υψηλό κόστος που συνεπάγονται αυτές οι πολιτικές. η επικρατούσα κουλτούρα και ο λόγος(discourse) που αρθρώνεται στο πλαίσιό της και κατά συνέπεια η στάση των διευθυντικών στελεχών. η απουσία πολιτικών συγκράτησης του προσωπικού. Το γεγονός πως δεν συνδέεται οι άρση των έµφυλων ανισοτήτων µε την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για ένα είδος εφησυχασµού που τείνει ωστόσο να ξεπεραστεί, κυρίως µέσα από τις προσπάθειες των ίδιων των γυναικών και των φορέων τους(λχ. του Συµβουλίου Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Γυναικών της Μελίγια και του Εθνικού Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας στην Κύπρο, αλλά και των άλλων έµφυλων φορέων των δύο περιοχών) καθώς και των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Ε.Ε.και τα ιαρθρωτικά Ταµεία µε ενδεικτική την υπό υλοποίηση ΚΠ. EQUAL. Επίσης σήµερα είναι εµφανής και η σχετική ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και ιδιαίτερα των συνδικάτων που έχουν συµπεριλάβει στις διεκδικήσεις τους το ζήτηµα της συµφιλίωσης επαγγελµατικής/οικογενειακής ζωής. Τόσο στην Κύπρο όσο και στη Μελίγια συνεισφέρει στη γενικευµένη προσπάθεια της επίτευξης της ισότητας στο χώρο της αγοράς εργασίας και η υλοποίση από διάφορους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL. Στοχεύει στην ένταξη/επανένταξη των 13

14 γυναικών στην αγορά εργασίας, µε την άρση των εµποδίων που συνδέονται µε τα Φύλα(Μελίγια/Κύπρος), αλλά και µε την υποκίνηση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση ενδοεπιχειρησιακών στρατηγικών φιλικών και προς τις γυναίκες(κύπρος). Στο πλαίσιό της διενεργήθηκαν έρευνες που λειτούργησαν συµπληρωµατικά µεταξύ τους καθώς η ισπανική εστίασε στη σχέση των γυναικών µε την αγορά εργασίας και στις προσδοκίες κυρίως ανέργων γυναικών γι αυτή τη σχέση(ευρύτερη) ενώ η κυπριακή εστίασε στο αίτηµα της συµφιλίωσης επαγγελµατικής/οικογενειακής ζωής εµµένοντας στη διερεύνηση της κατανοµής των ενδοοικογενειακών καθηκόντων και της προσφοράς φροντίδας στο πλαίσιο οικογενειών στις οποίες το γονεϊκό ζευγάρι εργάζεται.. Πιο συγκεκριµένα: 1. Σε ό,τι αφορά στη Μελίγια: Η συγκεκριµένη ερευνητική προσπάθεια είχε ως στόχο να προσεγγίσει και να αναλύσει την κοινωνική/εργασιακή πραγµατικότητα των γυναικών και τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της. Να διερευνήσει τις ανάγκες των γυναικών για κατάρτιση/επιµόρφωση. Να συµβάλλει στην ενθάρρυνση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας-στο πλαίσιο πάντοτε των ίσων ευκαιριώνενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας την είσοδό τους σε ανδροκρατούµενους εργασιακούς τοµείς -και µάλιστα στον τοµέα των κατασκευών-καταργώντας στην πράξη τον κατά φύλα διαχωρισµό των επαγγελµάτων. Μέσω των συµπερασµάτων της έρευνας τέλος και την αξιοποίησή τους επιδιώκεται γενικότερα η σχετική ευαισθητοποίησή της κοινωνίας, ο περιορισµός των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και η υποκίνηση(motivation) για τη συµµετοχή των άνεργων και όχι µόνο γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης/επιµόρφωσης. Κατά την ανωτέρω έρευνα προέκυψαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν πως οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία. Σήµερα στη Μελίγια υπάρχουν άνεργες γυναίκες έναντι 3267ανδρών. Παράγοντες της γυναικείας ανεργίας αποτελούν οι ενδοοικογενειακές υποχρεώσεις και η ανατροφή των παιδιών, η έλλειψη κατάρτισης/επιµόρφωσης αλλά και επαγγελµατικού προσανατολισµού, πολιτιστικά/παραδοσιακά πρότυπα για τους ρόλους των φύλων, έλλειψη σχεδίων απασχόλησης που να λαµβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του φύλου κλπ. Ταυτόχρονα είναι περιορισµένα τα 14

15 αποτελέσµατα για την είσοδο ανέργων γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούµενους τοµείς. Για παράδειγµα στον τοµέα των οικοδοµικών κατασκευών είναι χαρακτηριστικό πως το 2004 εργοδοτήθηκαν στο πλαίσιό τους 3052 άνδρες και 102 γυναίκες, ενώ το άντρες και µόνο 66 γυναίκες. Σύµφωνα πάντοτε µε την προαναφερόµενη έρευνα η ανεργία πλήττει τις γυναίκες της Μελίγια σε ποσοστό διπλάσιο από τους άνδρες(πχ.το 2004 αναζητούσαν θέση στην αγορά εργασίας γυναίκες έναντι ανδρών.), ενώ αναδεικνύει το σοβαρό πρόβληµα της έλλειψης επαγγελµατικών προσόντων σε σηµαντικό αριθµό ανέργων γυναικών άνω των είκοσι χρόνων, γεγονός που επιβάλλει αυξηµένη προσφορά υπηρεσιών κατάρτισης/επιµόρφωσης αλλά και υποκίνηση των γυναικών να γίνονται χρήστριες των υπηρεσιών αυτών. Παράλληλα όπως οι ίδιες οι γυναίκες ισχυρίζονται συχνά δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση όσον αφορά τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας αλλά και στην επιθυµία πολλών από αυτές να δηµιουργήσουν κάποια δική τους επιχείρηση. Είναι δε ενδιαφέρον πως οι γυναίκες, σε αντίθεση µε τους άνδρες, προτιµούν να εργάζονται σε οµαδικό-συνεργατικό επίπεδο. Και οι γυναίκες της Μελίγια βρίσκονται αντιµέτωπες µε το πρόβληµα συµφιλίωσης επαγγελµατικής/οικογενειακής ζωής. Όπως η πλειοψηφία των γυναικών της Μεσογείου σηκώνουν κι αυτές το µεγαλύτερο βάρος των ενδοοικογενειακών υποχρεώσεων, γεγονός που όχι σπάνια τις ωθεί εκτός της αγοράς εργασίας και τις αποθαρρύνει στην επαγγελµατική τους ανέλιξη. Σύµφωνα µε την έρευνα οι γυναίκες απασχολούνται καθηµερινά µε τις οικιακές τους υποχρεώσεις για 4-6 ώρες, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται σ αυτές η φροντίδα των παιδιών. Οι άντρες που ρωτήθηκαν απάντησαν πως οι ενδοοικογενειακές τους υποχρεώσεις τους απασχολούν καθηµερινά έως δύο ώρες, διατηρούν όµως για τον εαυτό τους τη δυνατότητα µιας σειράς δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού και φυσικά κανένας άνδρα δεν ισχυρίστηκε πως έχει εγκαταλείψει την αµειβόµενη εργασία λόγω της φροντίδας του νοικοκυριού και των παιδιών, όπως συµβαίνει µε πολλές γυναίκες. Παρά τις αντικειµενικές τους δυσκολίες, οι γυναίκες-στόχος της έρευνας δηλώνουν πως επιθυµούν να εργασθούν τόσο µε σχέση αµειβόµενης εργασίας όσο και ως αυτοαπασχολούµενες. Επιθυµούν να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα 15

16 συµµετέχοντας σε ανάλογα σεµινάρια κατάρτισης και επιµόρφωσης και αρκετές είναι πρόθυµες να απασχοληθούν σε παραδοσιακά ανδροκρατούµενους τοµείς εργασίας ιδιαίτερα στους τοµείς των Νέων Τεχνολογιών και του περιβάλλοντος. Όλες ωστόσο εξακολουθούν να θεωρούν τα παιδιά δική τους ευθύνη, γεγονός που διαµεσολαβεί στη σχέση τους µε την εργασία από την οποία προσδοκούν να τους επιτρέπει τη φροντίδα των παιδιών. Αναγνωρίζουν πάντως πως -αν και η Μελίγια εξακολουθεί να είναι µια κοινωνία µε σοβαρά προβλήµατα ανισότητας µεταξύ των φύλων-έχει ξεκινήσει προσπάθεια υπέρβασής τους, και προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα το Ινστιτούτο των Γυναικών και το Συµβούλιο Νεολαίας, Γυναικών και Αθλητισµού που θέτουν συνεχώς το ζήτηµα της Ισότητας των Ευκαιριών στην κοινωνία και την εργασία και ευαισθητοποιούν σχετικά τους πολίτες µε ανάλογες καµπάνιες και δράσεις κατάρτισης- επιµόρφωσης που λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη διάσταση του φύλου. 2.Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο Η έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο, αντίθετα µε τη Μελίγια, είχε ως οµάδα-στόχο γυναίκες(63%) και άνδρες(37%) εργαζόµενες/ους στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα και έχει κατά συνέπεια έντονα συγκριτικό χαρακτήρα. Το 82% του δείγµατος ήταν άτοµα παντρεµένα και το 85% ανήκουν σε νοικοκυριά όπου και οι δύο σύζυγοι εργάζονται. Σηµειώνεται το ιδιαίτερα υψηλό µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος(57,6% απόφοιτες/οι Λυκείου, 29,1% απόφοιτοι πανεπιστηµιακών σχολών, 13% κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατ απόλυτη σχεδόν αναλογία µεταξύ ανδρών και γυναικών) που ωστόσο ανήκει εξ ολοκλήρου στην ελληνοκυπριακή κοινωνική οµάδα. Οι µισές/οί από τις/τους ερωτηθείσες/έντες έχουν από δύο παιδιά(50,6%), 26% έχουν ένα µόνο παιδί και το 13% έχουν τρία παιδιά. Χαρακτηριστικό της ελληνοκυπριακής κοινωνίας όπως προκύπτει είναι τα εξαιρετικά ισχυρά οικογενειακά δίκτυα που δραστηριοποιούνται κυρίως στη φροντίδα των βρεφών/παιδιών, καθώς η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως τη φροντίδα αυτή µοιράζεται περισσότερα από ένα άτοµα(60% η µητέρα µε µικρή συµβολή του πατέρα και 40% η γιαγιά µε τη συµβολή του 16

17 παππού όσον αφορά στα βρέφη και σε ό,τι αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας 42% η µητέρα, 31% η γιαγιά και ο παππούς και 29% ο πατέρας), αλλά και στη φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων κυρίως γονέων(25% από τη µητέρα, 23% αυτοεξυπηρετούνται τα ίδια τα άτοµα και 12% από οικιακή βοηθό µια άλλη δηλαδή πάντοτε γυναίκα).αξίζει να σηµειωθεί πως κατά τον µετά το σχολείο χρόνο των παιδιών τη φροντίδα τους αναλαµβάνουν κατά 67% γιαγιά και ο παππούς, γεγονός που εξηγεί τον οικογενειακό χαρακτήρα του κυπριακού συστήµατος φροντίδας παιδιών εργαζοµένων που αναπληρώνει το έλλειµµα ικανοποιητικού αριθµού δηµόσιων αλλά και ιδιωτικών σχετικών υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά στο νοικοκυριό οι διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σηµαντικές και δείχνουν τον άνισο καταµερισµό των καθηκόντων ανάµεσα στα φύλα. Συγκεκριµένα το 34% των ανδρών(έναντι του 6% των γυναικών) αφιερώνει «καθόλου ή σχεδόν καθόλου χρόνου» σε αυτό. Από την άλλη το 29% των γυναικών(έναντι του 2% των ανδρών)αφιερώνουν στο νοικοκυριό «το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο του µετά την αµειβόµενη εργασία τους χρόνο». Όταν τους ζητήθηκε να µετρήσουν το χρόνο που ο/η σύζυγός τους αφιερώνει στις οικιακές εργασίες το 46% των γυναικών(έναντι1% των ανδρών) απάντησαν ότι ο σύζυγος τους δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο. Ταυτόχρονα άνδρες και γυναίκες του δείγµατος αντέδρασαν διαφορετικά όταν ρωτήθηκαν εάν η κατανοµή των οικογενειακών ευθυνών είναι δίκαιη. Το 68% των ανδρών (αλλά και το 38% των γυναικών δυστυχώς) τη θεωρεί δίκαιη και είναι πεισµένο πως κατά κάποιο τρόπο οι εργασίες του νοικοκυριού συνδέονται µε τη «γυναικεία φύση». Στην ερώτηση εάν η γυναίκα θα πρέπει να είναι έτοιµη να αφήσει την εργασία της για χάρη της οικογένειάς της οι γυναίκες διαφωνούν πιο έντονα(25%) από τους άνδρες(13%).όµως η πλειοψηφία και των δύο φύλων(64% ττων γυναικών και το56% των ανδρών) διαφωνεί µε µια τέτοια προοπτική. Η συγκεκριµένη έρευνα περιλάµβανε, µεταξύ των άλλων, και διερεύνηση των απόψεων του δείγµατος σχετικά µε την ένταξη στρατηγικών ισότητας στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς όπου εργάζονται. Οι στρατηγικές ερµηνεύθηκαν σαν µέτρα µέσω των οποίων θα δηµιουργηθούν εργασιακά περιβάλλοντα φιλικά προς τις γυναίκες πχ. ευέλικτες µορφές απασχόλησης, παροχή παιδικών σταθµών, δραστηριοποίηση Συµβούλων Ισότητας κλπ. Οι απαντήσεις υπήρξαν ιδιαίτερα θετικές στον τοµέα αυτό. Στην 17

18 ερώτηση για τη χρησιµότητα των µέτρων η µόνη διαφορά µεταξύ ανδρώνγυναικών ήταν ο βαθµός συµφωνίας (28% για τους άνδρες και 45% για τις γυναίκες). Πάντως στην ερώτηση για το εάν τα µέτρα θα βοηθούσαν στην επαγγελµατική ανέλιξη είναι εµφανής µια έµφυλη διαφοροποίηση: Οι γυναίκες συµφωνούν σε ποσοστό 78% έναντι του 50% των ανδρών εκ των οποίων µάλιστα το 25% διαφωνεί. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω είναι γεγονός πως ένα βασικό χαρακτηριστικό της κυπριακής κοινωνίας είναι η αναντιστοιχία που υφίσταται µεταξύ της διαφαινόµενης απροθυµίας να αποσπασθούν τα άτοµα και οι ενδοοικογενειακές σχέσεις από τις παραδοσιακές δοµές και νόρµες και του εξαιρετικά προοδευτικού σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων και των ευκαιριών θεσµικού πλαισίου το οποίο αναµορφώθηκε πρόσφατα προκειµένου να προσαρµοσθεί στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Ταυτόχρονα αυτού του είδους οικογενειακές σχέσεις φαίνεται πως δεν αποθαρρύνουν την έξοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας αφού όπως αναφέρθηκε ήδη- η γυναικεία ανεργία βρίσκεται ακόµα σε πολύ χαµηλά για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα επίπεδα, δηµιουργούν ωστόσο εµπόδια στην επαγγελµατική τους ανέλιξη και δεν τις απαλλάσσουν από τους πολλαπλούς τους ρόλους. Το βέβαιο είναι πάντως πως στην Κύπρο έχει αρχίσει και βρίσκεται σε ανάπτυξη ένας κοινωνικός διάλογος εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τα έµφυλα ζητήµατα µε την πρωτοβουλία του Εθνικού Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας και τη συµµετοχή των γυναικείων τµηµάτων των πολιτικών κοµµάτων, των συνδικαλιστικών φορέων, των φορέων ισότητας και των λοιπών έµφυλων φορέων, ΜΚΟ κλπ. που ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινωνία παράλληλα και µε την ανάπτυξη και άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης όπως λχ. καµπάνιες, έρευνες,σεµινάρια κλπ. Αντί Επιλόγου Ο συνδυασµός της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι θεµελιώδης συνιστώσα της διάστασης του φύλου στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τη διαδικασία για την κοινωνική ενσωµάτωση. Αποσκοπεί στην προώθηση µιας συνεκτικότερης κοινωνίας µέσα από τη διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την ένταξη, την επανένταξη και την παραµονή στην αγορά εργασίας κυρίως των γυναικών. Ταυτόχρονα συνδέεται 18

19 µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την επίτευξη επιχειρηµατικού κέρδους, αλλά και την οικονοµική εξέλιξη, την κοινωνική συνοχή και την ηµοκρατία. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον κόσµο της εργοδοσίας έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής συντελεί στη µείωση των διαφορών που συνδέονται µε τα φύλα και στη βελτίωση της ποιότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Όµως το κυριότερο είναι ότι οι πολιτικές εναρµόνισης της οικογένειας µε τη σταδιοδροµία δηµιουργεί συνθήκες «κερδίζω-κερδίζεις» (win-win situations): α) οι εργαζόµενοι/ες απολαµβάνουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και αποκτούν µεγαλύτερη ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση, β) οι επιχειρήσεις επωφελούνται από το παρακινηµένο και φιλόδοξο προσωπικό, που απουσιάζει λιγότερο από την εργασία του και εµφανίζει υψηλότερη παραγωγικότητα, γ) η εναρµόνιση βοηθάει στη δηµιουργία µιας ευέλικτης οικονοµίας που χρησιµοποιεί εποικοδοµητικά το συνολικό παραγωγικό της δυναµικό. Εποµένως, τα µέτρα εναρµόνισης της οικογενειακής / επαγγελµατικής ζωής των εργαζοµένων, που εφαρµόζονται ή πρέπει να εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής, δεν πρέπει να αποτελούν απλώς µια λύση για επιδότηση των επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του εορτασµού του "ευρωπαϊκού έτους ίσων ευκαιριών για όλους" (2007) 2, αλλά να στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής επίγνωσης και της οικονοµίας. Αξίζει όµως να ολοκληρώσουµε µε µια επισήµανση: Η Οικιακή ηµοκρατία δεν επιτυγχάνεται µε µονοµερή γυναικεία απασχόληση. Οι γυναίκες χρειάζεται να απαλλαγούν από τους πολλαπλούς τους ρόλους και να µοιρασθούν µε τους συντρόφους τους ισόρροπα τις ενδοοικογενειακές ευθύνες και τα καθήκοντα φροντίδας. Αυτό θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες, τα ταλέντα και την εµπειρία τους και να δώσουν νέα πνοή στους χώρους εργασίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ταυτόχρονα οι άντρες πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο µε το συζυγικό / γονεϊκό τους ρόλο, µετέχοντας ενεργά στη δηµοκρατική «διοίκηση» της «οικογενειακής τους επιχείρησης». Οι σύζυγοι οφείλουν επιτέλους να γίνουν «Ισότιµοι Εταίροι».. 19

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anker R. (1997), Theories of Occupational Segregation by Sex: an Overview, International Labour Review, Vol. 136, No. 3, Geneva. Bielenski, H., Bosch, G. and Wagner, A.,(2002), Working time preferences in sixteen European countries, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities Bond, S., Hyman, J. & S. Wise, (2002), Family friendly working? Putting policy into practice, The Policy Press, Bristol Boulin, J. Y., (1997), From working time to city time: the case for a single approach to time policies, Transfer, vol.4 Collins, J., (2001). Lever 5 Leadership. The Triumph of Humility and Fierce Resolve. Harvard Business Review, Jan., pp European Commission of Employment & Social Affairs, (2002). Social Agenda, Issue no.1, April European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (2002). Quality of work and employment in Europe. Issues and challenges, Foundation paper, no.1, February, Dublin European Observatory on Family Matters,. (2000). Family Observer, no.3, Brussels Evans, J.M., (2000). Firms contribution to the reconciliation between work and family life, Labour Market and Social Policy Occasional Papers, OECD Evans J.M., (2002). Work/Family Reconciliation, Gender Wage Equity and Occupational Segregation: The Role of Firms and Public Policy, Canadian Public Policy Analyse de Politiques, Vol. XXVIII, Supplement/No. Special 1. 20

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ΠρόκλησηγιατηνΑγοράΕργασίας Οικονοµική Ευκαιρία για τις Επιχειρήσεις Αθήνα, 16.12.2009 Ερευνητικό πρόγραµµα πουχρηµατοδοτήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια Πρόλογος Σύµβολα και Ακρωνύµια 1. Επισκόπηση 1.1 Ορισµένοι βασικοί ορισµοί 1.2 Ανταγωνιστική αγορά εργασίας 1.2.1 Προσφορά εργασίας και µισθός επιφύλαξης χωρίς περιορισµούς ωρών 1.2.2 Συνολική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Τίτλος: «Ο Ρόλος των Πατέρων στην Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Προσωπικής Ζωής» Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΜΦΥΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ α) η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, 17671 Αθήνα, τηλ. 210 9210177-8, fax 210 9210178

Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, 17671 Αθήνα, τηλ. 210 9210177-8, fax 210 9210178 Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, 17671 Αθήνα, τηλ. 210 92101778, fax 210 9210178 http://www.genderpanteion.gr,.*/0123*4.5161+7"%+8+698:;

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα