Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express"

Transcript

1 Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Βάσει της παρούσας Σύμβασης, ο Πελάτης δικαιούται να παραγγείλει Επιλέξιμα Προϊόντα (ΕΠ) από την ΙΒΜ. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα ΕΠ παρέχονται σε Προσαρτήματα, Περιγραφές Υπηρεσιών, Όρους Χρήσης και Έγγραφα Συναλλαγών, από κοινού "ΕΣ". Η παρούσα Σύμβαση και τα αντίστοιχα ΕΣ αποτελούν την πλήρη συμφωνία αναφορικά με τη συναλλαγή μέσω της οποίας ο Πελάτης αποκτά ΕΠ. Σε περίπτωση αντίθεσης, οι όροι ενός ΕΣ κατισχύουν των όρων της παρούσας Σύμβασης. 1. Γενικές Διατάξεις 1.1 Αποδοχή Όρων Ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους της παρούσας Σύμβασης υποβάλλοντας μια παραγγελία στην IBM ή στον (στους) επιλεγμένο(-ους) από τον Πελάτη μεταπωλητή(-ές) της IBM. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που η IBM αποδέχεται την παραγγελία βάσει της παρούσας Σύμβασης. Ένα ΕΠ αρχίζει να διέπεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης όταν η IBM αποδεχθεί την παραγγελία του Πελάτηi) αποστέλλοντας ένα τιμολόγιο ή μια Απόδειξη Δικαιώματος (Proof of Entitlement -PoE) στην οποία δηλώνεται το επίπεδο εξουσιοδοτημένης χρήσης, ii) καθιστώντας το Πρόγραμμα ή το IBM SaaS διαθέσιμο, iii) αποστέλλοντας το Εργαλείο (Appliance) ή iv) παρέχοντας την υποστήριξη, την υπηρεσία ή τη λύση. 1.2 Πληρωμή και Φόροι Ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλλει όλες τις σχετικές χρεώσεις που καθορίζονται από την IBM, τις χρεώσεις για χρήση πέραν από το εξουσιοδοτημένο επίπεδο χρήσης, οποιουσδήποτε δασμούς ή άλλους φόρους, επιβαρύνσεις ή χρεώσεις που επιβάλλονται από οποιαδήποτε αρχή ως αποτέλεσμα της απόκτησης προϊόντων από τον Πελάτη βάσει της παρούσας Σύμβασης, καθώς και οποιουσδήποτε τόκους υπερημερίας. Τα εν λόγω ποσά καθίστανται απαιτητά με την παραλαβή του τιμολογίου και είναι πληρωτέα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης σε έναν καθορισμένο από την ΙΒΜ λογαριασμό. Οι προπληρωμένες υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός της αντίστοιχης περιόδου παροχής υπηρεσιών. Η IBM δεν εκδίδει πιστωτικά τιμολόγια ούτε επιστρέφει χρήματα για οποιαδήποτε προπληρωμένα ποσά, εφάπαξ χρεώσεις ή άλλες χρεώσεις έχουν ήδη καταστεί απαιτητές ή έχουν καταβληθεί. Ο Πελάτης συμφωνεί: i) να αποδίδει τους παρακρατούμενους φόρους απευθείας στον αρμόδιο δημόσιο φορέα όπου απαιτείται από το νόμο, ii) να παρέχει στην IBM φορολογικό πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται η απόδοση των εν λόγω φόρων, iii) να καταβάλλει στην IBM μόνο τα καθαρά έσοδα μετά φόρων, και iv) να συνεργάζεται πλήρως με την IBM στην επιδίωξη μιας απαλλαγής ή μείωσης των εν λόγω φόρων και στην έγκαιρη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών εγγράφων. 1.3 Εμπορικοί Συνεργάτες και Μεταπωλητές της IBM Οι Εμπορικοί Συνεργάτες και οι μεταπωλητές της IBM είναι ανεξάρτητοι από την IBM και καθορίζουν μονομερώς τις δικές τους τιμές και τους δικούς τους όρους. Η IBM δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες, τις παραλείψεις, τις δηλώσεις ή τις προσφορές τους. 1.4 Ευθύνη και Αποζημίωση Η συνολική ευθύνη της IBM για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πραγματικών άμεσων ζημιών που έχει υποστεί ο Πελάτης έως τα ποσά που πληρώθηκαν (εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, έως τις χρεώσεις 12 μηνών) για το προϊόν ή την υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο της αξίωσης, ανεξάρτητη από τη βάση επί της οποίας εγείρεται η αξίωση. Αυτός ο περιορισμός ισχύει από κοινού για την IBM, τις θυγατρικές της, τους εργολάβους της και τους προμηθευτές της. Η IBM δεν θα φέρει ευθύνη ειδικές, παρεπόμενες, έμμεσες ή οικονομικές αποθετικές ζημίες ή περιπτώσεις παραδειγματικής αποζημίωσης, ούτε για διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εσόδων, άυλης εμπορικής αξίας ή προσδοκώμενων κερδών. Τα ακόλουθα ποσά, σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος φέρει ευθύνη για αυτά κατά το νόμο, δεν υπόκεινται στον ακόλουθο περιορισμό: i) πληρωμές σε τρίτους που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο, ii) αποζημίωση για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου), iii) αποζημίωση για φθορά σε ακίνητη και κινητή περιουσία, και iv) αποζημιώσεις που σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο δεν μπορούν να υπόκεινται σε περιορισμούς. Εάν κάποιο τρίτο μέρος εγείρει αξίωση εναντίον του Πελάτη ότι ένα Προϊόν IBM που αποκτήθηκε βάσει της παρούσας Σύμβασης παραβιάζει μια ευρεσιτεχνία ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η IBM θα υπερασπίζεται τον Πελάτη έναντι της εν λόγω αξίωσης και θα καταβάλει τα ποσά που θα επιδικάσει τελεσίδικα το αρμόδιο δικαστήριο εις βάρος του Πελάτη ή που θα περιλαμβάνονται σε συμβιβασμό που θα έχει εγκρίνει η IBM, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης, αμελλητί, (i) θα ενημερώσει την IBM παρέχοντας έγγραφη ειδοποίηση για την αξίωση, (ii) θα παράσχει τις ζητούμενες από την IBM πληροφορίες και (iii) θα επιτρέπει στην IBM να αναλάβει τον έλεγχο της υπεράσπισης και του συμβιβασμού, και θα συνεργάζεται ευλόγως με την IBM στις προσπάθειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών μετριασμού των επιπτώσεων της εν λόγω αξίωσης. Η IBM δεν φέρει ευθύνη για αξιώσεις που βασίζονται, εν όλω ή εν μέρει, σε Προϊόντα μη-ibm, είδη που δεν έχουν παρασχεθεί από την ΙΒΜ, ή οποιαδήποτε παραβίαση νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων που προκλήθηκε από περιεχόμενο, υλικά, σχέδια, προδιαγραφές του Πελάτη, ή τη χρήση μη τρέχουσας εκδοχής ή έκδοσης ενός Προϊόντος IBM όταν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η έγερση αξίωσης αν είχε χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα εκδοχή ή έκδοση του Προϊόντος. Κάθε Προϊόν μη-ibm διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη τρίτου προμηθευτή που το συνοδεύει. Η IBM δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη του τρίτου μέρους και δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει της εν λόγω σύμβασης. Z AUG2014 Σελίδα 1 από 11

2 1.5 Γενικές Αρχές Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα προβαίνουν στην αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών χωρίς χωριστή, υπογεγραμμένη σύμβαση ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών. Σε περίπτωση ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, η σύμβαση ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών ενσωματώνεται και θα υπόκειται στην παρούσα Σύμβαση. Η IBM είναι ανεξάρτητος εργολάβος και δεν αποτελεί αντιπρόσωπο,συνέταιρο κοινοπραξίας, συνεργάτη ή θεματοφύλακα του Πελάτη, και δεν αναλαμβάνει την εκπλήρωση οποιωνδήποτε ρυθμιστικών υποχρεώσεων του Πελάτη ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή λειτουργίες του Πελάτη. Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζει την ανάθεση εργασιών στο προσωπικό και στους εργολάβους του, καθώς και την καθοδήγηση, τον έλεγχο και την αμοιβή τους. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών για τη χρήση, παροχή, αποθήκευση και επεξεργασία περιεχομένου στα πλαίσια οποιωνδήποτε υπηρεσιών, συντήρησης ή υποστήριξης και παραχωρεί άδεια στην ΙΒΜ να πράττει το ίδιο. Τμήμα του περιεχομένου του Πελάτη μπορεί να υπόκειται σε κυβερνητικές ρυθμίσεις ή να απαιτεί τη λήψη μέτρων ασφάλειας πέραν εκείνων που καθορίζονται από την ΙΒΜ για μια προσφορά. Ο Πελάτης δεν θα εισάγει ούτε θα παρέχει τέτοιο περιεχόμενο, εκτός εάν η IBM έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων εγγράφως να εφαρμόσει τα εν λόγω πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή χρεώσεων επικοινωνίας που σχετίζονται με την πρόσβαση σε SaaS, Υπηρεσίες για Εργαλεία (Appliance Services), Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM και Επιλεγμένη Υποστήριξη, εκτός εάν η IBM άλλως καθορίζει εγγράφως. Η IBM και οι υπεργολάβοι της μπορούν να προβούν στην επεξεργασία των επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη, των υπαλλήλων του και των εργολάβων του ανά τον κόσμο για την προώθηση της επιχειρηματικής μας σχέσης, και ο Πελάτης έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες συναινέσεις. Η IBM θα ανταποκρίνεται σε αιτήματα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής τέτοιων στοιχείων επικοινωνίας. Η IBM μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικό και συνεργάτες σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο και τρίτους προμηθευτές για την υποστήριξη της παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει τη Σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του άλλου μέρους. Τα Επιλέξιμα Προϊόντα (ΕΠ) προορίζονται για χρήση μόνο εντός της Επιχείρισης του Πελάτη και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση ή μεταβίβασή τους σε τρίτους. Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα είναι άκυρη και χωρίς νομική ισχύ. Επιτρέπεται η χρηματοδοτική επανεκμίσθωση (lease-back financing) Εργαλείων. Δεν τίθεται περιορισμός στην εκχώρηση δικαιωμάτων της IBM να λαμβάνει πληρωμή και στην εκχώρηση της Σύμβασης από την IBM στα πλαίσια μιας πώλησης του τμήματος των εμπορικών δραστηριοτήτων της IBM στο οποίο περιλαμβάνεται το προϊόν ή η υπηρεσία. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, με τον όρο "Επιχείρηση" νοούνται ο Πελάτης και το σύνολο των νομικών προσώπων στα οποία ανήκει ο Πελάτης ή τα οποία ανήκουν στον Πελάτη, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, ή είναι είναι υπό κοινή ιδιοκτησία με τον Πελάτη. Όλες οι ειδοποιήσεις βάσει της παρούσας Σύμβασης πρέπει να παρέχονται εγγράφως και να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση, εκτός εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίσει εγγράφως κάποια άλλη διεύθυνση. Τα συμβαλλόμενα μέρα συναινούν στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και μεταδόσεων μέσω fax για την επικοινωνία, η οποία θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή της παρούσας Σύμβασης με αξιόπιστα μέσα θα θεωρείται πρωτότυπο. Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά οποιαδήποτε συναλλαγή, συζήτηση ή δήλωση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Δεν δημιουργείται κανένα δικαίωμα ή βάση για αγωγή για οποιοδήποτε τρίτο μέρος από την παρούσα Σύμβαση ή από οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγματοποιείται βάσει αυτής. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα εγείρει αγωγή η οποία απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση εναντίον του άλλου μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η αιτία έγερσης της αγωγής. Κανένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρει ευθύνη για τη μη εκπλήρωση οποιωνδήποτε μη οικονομικών υποχρεώσεών η οποία οφείλεται σε αιτίες πέραν του ελέγχου του. Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα παρέχει στο άλλο εύλογη ευχέρεια να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, προτού ισχυριστεί ότι το άλλο μέρος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις αυτές. Το συμβαλλόμενο μέρος από το οποίο απαιτείται η παροχή έγκρισης, αποδοχής, συναίνεσης, πρόσβασης, συνεργασίας ή άλλης παρόμοιας πράξης, δεν θα την αρνείται ούτε θα την καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία. 1.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γεωγραφική Εμβέλεια Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με: i) τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και περιεχόμενο, και ii) τους νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών, εξαγωγών και οικονομικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής οι οποίοι απαγορεύουν ή περιορίζουν την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή διαβίβαση προϊόντων, τεχνολογίας, υπηρεσιών ή δεδομένων, άμεσα ή έμμεσα, προς ή για λογαριασμό ορισμένων χωρών, για ορισμένες τελικές χρήσης ή για ορισμένους τελικούς χρήστες. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την εκ μέρους του χρήση Προϊόντων IBM και μη-ibm. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή (ή για υπηρεσίες που παραδίδονται μέσω του Διαδικτύου, της νομοθεσίας της χώρας όπου ο Πελάτης έχει την επαγγελματική του διεύθυνση) αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν κανόνες σύγκρουσης δικαίου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους έχουν ισχύ μόνο στη χώρα όπου πραγματοποιείται η συναλλαγή ή, εάν συμφωνήσει η IBM, στη χώρα όπου το προϊόν τίθεται σε παραγωγική χρήση, με την εξαίρεση των αδειών χρήσης, οι οποίες ισχύουν όπως συγκεκριμένα προβλέπεται από τις ίδιες. Εάν οποιαδήποτε Z AUG2014 Σελίδα 2 από 11

3 διάταξη κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Κανένας όρος της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτή που απορρέουν από το νόμο και για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα συμβατικής παραίτησης ή περιορισμού. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) δεν διέπει τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας Σύμβασης. 1.7 Επιλέξιμα Προϊόντα Η IBM καθορίζει ποια είναι τα Επιλέξιμα Προϊόντα (ΕΠ) και μπορεί οποτεδήποτε να προσθέσει ή να αποσύρει ένα ΕΠ (συμπεριλαμβανομένων Κατηγοριών Προϊόντων CEO), ή να προσθέσει ή να αποσύρει ένα μετρικό σύστημα χορήγησης αδειών χρήσης για ένα ΕΠ. Τα ΕΠ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών "φιλοξενίας" (hosting) ή άλλων εμπορικών υπηρεσιών πληροφορικής σε τρίτους. Για ένα ΕΠ, η IBM μπορεί να αποσύρει μια άδεια χρήσης Καθορισμένης Περιόδου, τη Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM και Επιλεγμένη Υποστήριξη, και τη Χορήγηση Μηνιαίων Αδειών Χρήσης (ML) στο σύνολό τους, ή να αποσύρει ένα SaaS ή Υπηρεσία για Εργαλείο (Appliance Service) στο σύνολό της (από κοινού "Επιλογές) παρέχοντας έγγραφη ειδοποίηση 12 μηνών στους εκάστοτε τρέχοντες Πελάτες μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης, επιστολής ή e- mail. Εάν η IBM προβεί στην απόσυρση μιας Επιλογής, ο Πελάτης κατανοεί ότι από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η εν λόγω απόσυρση, ο Πελάτης δεν μπορεί χωρίς την έγγραφη συναίνεση της IBM να προβεί στην αύξηση του επιπέδου χρήσης του πέραν από τις εξουσιοδοτήσεις που έχει ήδη αποκτήσει, ούτε στην ανανέωση ή αγορά της εν λόγω Επιλογής. Και εάν ο Πελάτης ανανέωσε την Επιλογή πριν λάβει την ειδοποίηση απόσυρσης, ο Πελάτης μπορεί είτε (α) να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ή να λαμβάνει την Επιλογή μέχρι το τέλος της τότε ισχύουσας συμβατικής περιόδου, είτε (β) να του επιστραφεί το αναλογούν ποσό. 1.8 Ανανέωση Η συμβατική περίοδος μιας Άδειας Χρήσης Καθορισμένης Περιόδου, Άδειας Χρήσης Γενικού Κλειδιού, Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού IBM, Επιλεγμένης Υποστήριξης ή Υπηρεσίας για Εργαλείο ανανεώνεται αυτόματα έναντι των εκάστοτε ισχυουσών χρεώσεων, εκτός εάν ο Πελάτης παράσχει έγγραφη δήλωση καταγγελίας πριν τη λήξη της συμβατικής περιόδου. Η IBM μπορεί να προβεί στον αναλογικό υπολογισμό της χρέωσης για Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM, Επιλεγμένη Υποστήριξη, Άδειες Χρήσης Καθορισμένης Περιόδου διάρκειας 6 μηνών ή άνω, και Υπηρεσίες για Εργαλεία προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι εν λόγω χρεώσεις με την Ημερομηνία Επετείου της Σύμβασης PA του Πελάτη. Προκειμένου να γίνει επανέναρξη οποιασδήποτε κάλυψης Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού, Επιλεγμένης Υποστήριξης, Άδειας Χρήσης Καθορισμένης Περιόδου ή Υπηρεσιών για Εργαλεία που έχουν λήξει, ο Πελάτης δεν μπορεί να ανανεώσει τις εν λόγω υπηρεσίες αλλά πρέπει να αποκτήσει μια Επανέναρξη Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού, μια Επανέναρξη Επιλεγμένης Υποστήριξης, μια Επανέναρξη Υπηρεσιών για Εργαλεία ή μια νέα αρχική Άδεια Χρήσης Καθορισμένης Περιόδου. Για μια Μηνιαία Άδεια Χρήσης, ο Πελάτης ορίζει μια επιλογή ανανέωσης κατά την παραγγελία. 1.9 Επαλήθευση Συμμόρφωσης Ο Πελάτης i) θα τηρεί, και θα παρέχει κατόπιν σχετικού αιτήματος, αρχεία και δεδομένα που παράγονται από εργαλεία του συστήματος, και θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Πελάτη στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο ώστε να επαληθεύουν η IBM και ο ανεξάρτητος ελεγκτής της τη συμμόρφωση του Πελάτη με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των άδειων χρήσης και των μετρικών συστημάτων χρέωσης για Κώδικα Μηχανής και Προγράμματα, όπως π.χ. η χρήση μειωμένης δυναμικότητας, και ii) θα παραγγέλλει άμεσα τα απαιτούμενα δικαιώματα και να καταβάλλει πρόσθετες χρεώσεις έναντι των εκάστοτε ισχυουσών τιμών της IBM (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για οποιαδήποτε χρήση πέραν των εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων που διαθέτει ο Πελάτης και την αντίστοιχη Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού ΙΒΜ και Επιλεγμένη Υποστήριξη), και άλλες οφειλές που τυχόν καθοριστούν ως αποτέλεσμα της εν λόγω επαλήθευσης. Οι εν λόγω υποχρεώσεις επαλήθευσης συμμόρφωσης παραμένουν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας Σύμβασης και για δύο επιπλέον έτη μετά τη λήξη αυτής της περιόδου. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κατάλληλων αρχείων. Εάν τα αρχεία του Πελάτη δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό των χρεώσεων για τη Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM ή την Επιλεγμένη Υποστήριξη, τότε οι χρεώσεις της IBM για οποιαδήποτε καθ' υπέρβαση χρήση θα συμπεριλαμβάνουν τις χρεώσεις για δύο έτη αντίστοιχων υπηρεσιών συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού IΒΜ ή Επιλεγμένης Υποστήριξης Προγράμματα σε Περιβάλλον Εικονικοποίησης (Programs in a Virtualization Environment (Όροι Χορήγησης Αδειών Χρήσης Μειωμένης Δυναμικότητας) Για τα ΕΠ που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αναφορικά με το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, την τεχνολογία επεξεργαστή και το περιβάλλον εικονικοποίησης για τη χρήση μειωμένης δυναμικότητας μπορεί να χορηγούνται άδειες χρήσης βάσει μονάδων αξίας επεξεργαστών (processor value units - μονάδες PVU) σύμφωνα με τους Όρους Χορήγησης Αδειών Χρήσης Μειωμένης Δυναμικότητας (Επιλέξιμα Προϊόντα Μειωμένης Δυναμικότητας), βλ. Για οποιαδήποτε χρήση Προϊόντων η οποία δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για τη Χορήγηση Αδειών Χρήσης Μειωμένης Δυναμικότητας πρέπει να αποκτώνται άδειες χρήσης βάσει όρων Πλήρους Δυναμικότητας. Z AUG2014 Σελίδα 3 από 11

4 Πρέπει να αποκτηθούν άδειες χρήσης βάσει μονάδων PVU για Επιλέξιμα Προϊόντα Μειωμένης Δυναμικότητας για το συνολικό αριθμό μονάδων PVU που αντιστοιχούν στη δυναμικότητα εικονικοποίησης που είναι διαθέσιμη στα Επιλέξιμα Προϊόντα Μειωμένης Δυναμικότητας. Οι μονάδες PVU μπορούν να υπολογιστούν στην ιστοσελίδα https://www- 112.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/valueunitcalculator/vucalc.wss. Πριν από οποιαδήποτε αύξηση της δυναμικότητας εικονικοποίησης ενός Επιλέξιμου Προϊόντος Μειωμένης Δυναμικότητας, ο Πελάτης θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει επαρκείς άδειες χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού IBM, εάν απαιτείται, για την κάλυψη της εν λόγω αύξησης Υποχρεώσεις του Πελάτη για την Υποβολή Αναφορών Για τη χρήση ΕΠ βάσει όρων Μειωμένης Δυναμικότητας, ο Πελάτης συμφωνεί να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει την πλέον πρόσφατη έκδοση του εργαλείου ILMT (IBM License Metric Tool) εντός 90 ημερών από την πρώτη υλοποίηση Επιλέξιμου Προϊόντος Μειωμένης Δυναμικότητας βάσει όρων Μειωμένης Δυναμικότητας, να εγκαθιστά χωρίς καθυστέρηση οποιεσδήποτε ενημερώσεις του εργαλείου ILMT καθίστανται διαθέσιμες, και να συλλέγει τα δεδομένα υλοποίησης για κάθε τέτοιο ΕΠ. Εξαιρέσεις για την απαίτηση αυτή αποτελούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:i) όταν το εργαλείο ILMT δεν παρέχει ακόμα υποστήριξη για το Επιλέξιμο Προϊόν Μειωμένης Δυναμικότητας, ii) εάν η Επιχείρηση του Πελάτη έχει λιγότερους από υπαλλήλους και εργολάβους, ο Πελάτης δεν είναι Παροχέας Υπηρεσιών (ένα νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής για πελάτες-τελικούς χρήστες, είτε άμεσα είτε μέσω ενός μεταπωλητή) και ο Πελάτης δεν έχει συνάψει σύμβαση με Παροχέα Υπηρεσιών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος του Πελάτη στο οποίο υλοποιούνται ΕΠ, iii) εάν η συνολική φυσική δυναμικότητα των εξυπηρετητών (servers) της Επιχείρησης του Πελάτη μετρημένη βάσει όρων πλήρους δυναμικότητας, αλλά με άδειες χρήσης που βασίζονται σε όρους Μειωμένης Δυναμικότητας, είναι μικρότερη από μονάδες PVU, ή iv) όταν οι άδειες χρήσης για τους εξυπηρετητές του Πελάτη βασίζονται σε όρους πλήρους δυναμικότητας. Για όλες τις περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο ILMT και για όλες τις άδειες χρήσης που δεν βασίζονται σε μονάδες PVU, ο Πελάτης υποχρεούται να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί μόνος του τις άδειες χρήσης που διαθέτει, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω άρθρο Επαλήθευση Συμμόρφωσης. Για όλες τις άδειες χρήσης ΕΠ που βασίζονται σε μονάδες PVU, οι αναφορές ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στο δείγμα Αναφοράς Ελέγχου που διατίθεται στην ιστοσελίδαhttp://www.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/subcaplicensing.html. Οι αναφορές πρέπει να ετοιμάζονται τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η μη δημιουργία ή παροχή Αναφορών στην IBM θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή χρεώσεων βάσει όρων πλήρους δυναμικότητας για το συνολικό αριθμό φυσικών πυρήνων επεξεργαστών (processor cores) που είναι ενεργοποιημένοι και διαθέσιμοι για χρήση στον εξυπηρετητή (server). Ο Πελάτης θα ορίσει ένα άτομο στον οργανισμό του το οποίο θα έχει την εξουσιοδότηση να χειρίζεται και να επιλύει χωρίς καθυστέρηση απορίες σχετικά με τις Αναφορές Ελέγχου ή ασυμφωνίες μεταξύ των περιεχομένων των αναφορών, της άδειας χρήσης ή της παραμετροποίησης του εργαλείου ILMT. Επίσης θα υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση μια παραγγελία στην ΙΒΜ ή στον μεταπωλητή της IBM που εξυπηρετεί τον Πελάτη αν από τις αναφορές προκύπτει μια χρήση ΕΠ που υπερβαίνει το εξουσιοδοτημένο επίπεδο χρήσης του Πελάτη. Η κάλυψη από Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM και Επιλεγμένη Υποστήριξη θα χρεώνεται από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε υπέρβαση του εξουσιοδοτημένου επιπέδου χρήσης από τον Πελάτη. 2. Εγγυήσεις Εκτός εάν άλλως καθορίζει η IBM, οι ακόλουθες εγγυήσεις ισχύουν μόνο στη χώρα απόκτησης. Η εγγύηση για ένα Πρόγραμμα IBM δηλώνεται στη σύμβαση άδειας χρήσης του Προγράμματος. Η IBM εγγυάται ότι παρέχει Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM, Επιλεγμένη Υποστήριξη και Υπηρεσίες για Εργαλεία με εύλογη φροντίδα και δεξιότητα. Η IBM εγγυάται ότι ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής ενός Εργαλείου (Appliance) που χρησιμοποιείται στο καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας του συμμορφώνεται με τις επίσημες δημοσιευμένες προδιαγραφές του. Η περίοδος εγγύησης για ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM ενός Εργαλείου είναι μια καθορισμένη χρονική περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης (αποκαλούμενη επίσης "Ημερομηνία Έναρξης Εγγύησης") και καθορίζεται σε ένα ΕΣ. Εάν ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής δεν λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και η IBM αδυνατεί είτεi) να το θέσει στην προβλεπόμενη από την εγγύηση κατάσταση λειτουργίας είτε ii) να το αντικαταστήσει με άλλο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς, ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στo μέρος από το οποίο το προμηθεύτηκε ώστε να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό που κατέβαλε για την αγορά του. Η εγγύηση για το IBM SaaS καθορίζεται στο ΕΣ του. Η IBM δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία ενός ΕΠ, ούτε ότι η IBM θα διορθώσει όλα τα ελαττώματα ή θα εμποδίζει διαταραχές στη λειτουργία ενός ΕΠ οι οποίες προκαλούνται από τρίτους ή προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ένα ΕΠ από τρίτους. Αυτές οι εγγυήσεις είναι οι αποκλειστικές εγγυήσεις που σας παρέχει η IBM και αντικαθιστούν όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ή υποσχέσεων ικανοποιητικής ποιότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Οι εγγυήσεις της IBM δεν ισχύουν σε περίπτωση κακής χρήσης, τροποποίησης, ζημίας μη προκληθείσας από την ΙΒΜ, μη συμμόρφωσης με τις παρασχεθείσες από την IBM οδηγίες ή όπως άλλως προβλέπεται σε ένα Προσάρτημα ή ΕΣ. Τα Προϊόντα μη-ibm πωλούνται βάσει της παρούσας Σύμβασης ως έχουν, χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Όμως, τρίτοι προμηθευτές μπορεί να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις στον Πελάτη. Z AUG2014 Σελίδα 4 από 11

5 Η IBM θα προσδιορίζει τα ΕΠ της IBM για τα οποία δεν παρέχει εγγύηση. Εκτός εάν άλλως ορίζεται σε ένα Προσάρτημα ή ΕΣ, η IBM παρέχει τα ΕΠ μη-ibm, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. Οι τρίτοι προμηθευτές παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες και παραχωρούν τις αντίστοιχες άδειες χρήσης απευθείας στον Πελάτη βάσει των δικών τους συμβάσεων. 3. Προγράμματα και Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM Τα Προγράμματα IBM που αποκτώνται βάσει της παρούσας Σύμβασης υπόκεινται στους όρους της Διεθνούς Σύμβασης Άδειας Χρήσης Προγράμματος (IPLA) της IBM, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Πληροφοριών για την Άδεια Χρήσης (License Information - "LI"). Ένα Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων ή μερικών αντιγράφων: 1) αναγνώσιμες από μηχανή εντολές και δεδομένα, 2) λειτουργικά τμήματα (components), 3) οπτικοακουστικό περιεχόμενο (π.χ. εικόνες, κείμενο, ηχογραφήσεις ή φωτογραφίες), 4) σχετικά παραχωρηθέντα με άδεια χρήσης υλικά, και 5) έγγραφα ή κλειδιά που επιτρέπουν τη χρήση της άδειας χρήσης, και τεκμηρίωση. Με την εξαίρεση ορισμένων Προγραμμάτων που ορίζονται από την ΙΒΜ ως προγράμματα για συγκεκριμένη πλατφόρμα ή συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, ο Πελάτης επιτρέπεται να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί Προγράμματα σε οποιαδήποτε διαθέσιμη στην αγορά μεταφρασμένη έκδοση για οποιαδήποτε διαθέσιμη πλατφόρμα ή λειτουργικό σύστημα έως το επίπεδο χρήσης για το οποίο ο Πελάτης διαθέτει τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις. Ο Πελάτης συμφωνεί να πάψει άμεσα να χρησιμοποιεί ένα Πρόγραμμα και να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα του Προγράμματος τα οποία έχει στην κατοχή του αμέσως μετά τη λήξη της χορηγηθείσας άδειας χρήσης του εν λόγω Προγράμματος. 3.1 Αντίθεση μεταξύ όρων της παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης IPLA Εάν υπάρχει αντίθεση μεταξύ των όρων της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρτημάτων και των ΕΣ του, και των όρων της Σύμβασης IPLA, συμπεριλαμβανομένων των Πληροφοριών για την Άδεια Χρήσης, κατισχύουν οι όροι της παρούσας Σύμβασης. Η Σύμβαση IPLA και οι σχετικές Πληροφορίες για την Άδεια Χρήσης είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση 3.2 Προσφορές Αντικατάστασης και Ανταγωνιστικές Προσφορές Αντικατάστασης της IBM Οι άδειες χρήσης για ορισμένα Προγράμματα που αντικαθιστούν Προγράμματα IBM ή μη-ibm που καλύπτουν τις απαιτήσεις μπορεί να αποκτώνται έναντι μειωμένης χρέωσης. Ο Πελάτης συμφωνεί να τερματίσει την εκ μέρους του χρήση των αντικαθιστώμενων Προγραμμάτων IBM όταν ο Πελάτης εγκαταστήσει τα Προγράμματα αντικατάστασης. 3.3 Μηνιαίες Άδειες Χρήσης Προγράμματα με Μηνιαία Άδεια Χρήσης (Monthly License Programs - Προγράμματα ML) είναι Προγράμματα IBM που παρέχονται στον Πελάτη έναντι μιας μηνιαίας χρέωσης άδειας χρήσης. Η συμβατική περίοδος των Μηνιαίων Αδειών Χρήσης ξεκινά από την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας του Πελάτη από την IBM και εξακολουθεί να ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Πελάτης δεσμεύεται να πληρώνει την ΙΒΜ (Περίοδος Δέσμευσης), η οποία καθορίζεται στο ΕΣ. 3.4 Άδεια Χρήσης Καθορισμένης Περιόδου Η συμβατική περίοδος των Αδειών Χρήσης Καθορισμένης Περιόδου ξεκινά από την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας του Πελάτη από την IBM ή από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα μετά τη λήξη μιας προηγούμενης Καθορισμένης Περιόδου. Μια Άδεια Χρήσης Καθορισμένης Περιόδου ισχύει για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που καθορίζεται από την IBM σε ένα ΕΣ. 3.5 Άδειες Χρήσης βάσει Γενικών Κλειδιών Στα ΕΠ που αποτελούν Επιλέξιμα Προϊόντα βάσει Γενικών Κλειδιών ή ΕΠΓΚ αποδίδεται μια Αξία Γενικών Κλειδιών. Εφόσον ο συνολικός αριθμός Γενικών Κλειδιών που απαιτούνται για όλα ΕΠΓΚ που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει τον αριθμό που είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί ο Πελάτης σύμφωνα με την (τις) Απόδειξη(-εις) Δικαιώματός του, ο Πελάτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί Γενικά Κλειδιά για ένα μεμονωμένο ΕΠΓΚ ή για έναν συνδυασμό περισσότερων του ενός ΕΠΓΚ. Προτού προβεί στην υπέρβαση των τρεχουσών εξουσιοδοτήσεών του για τη χρήση Γενικών Κλειδιών ή στη χρήση ενός Επιλέξιμου Προϊόντος βάσει Γενικών Κλειδιών για το οποίο δεν διαθέτει εξουσιοδότηση, ο Πελάτης πρέπει να αποκτήσει επαρκή πρόσθετα Γενικά Κλειδιά και εξουσιοδοτήσεις. Τα ΕΠΓΚ ενδέχεται να περιέχουν κάποιο μηχανισμό απενεργοποίησης που θα εμποδίζει τη χρήση τους μετά τη λήξη της Καθορισμένης Περιόδου. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην επιχειρήσει καμία επέμβαση στον εν λόγω μηχανισμό απενεργοποίησης και να λάβει τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να αποφύγει την απώλεια δεδομένων. 3.6 Κατηγορίες Προϊόντων CEO Η IBM μπορεί να προσφέρει συλλογές από EP ανά χρήστη οι οποίες υπόκεινται σε έναν ελάχιστο αρχικό αριθμό χρηστών (μια Κατηγορία Προϊόντων CEO). Για την πρώτη (κύρια) Κατηγορία Προϊόντων CEO, ο Πελάτης πρέπει να αποκτήσει άδειες χρήσης για όλους τους χρήστες στην Επιχείρησή του στους οποίους έχει παραχωρηθεί μια μηχανή που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα στην Κατηγορία Προϊόντων CEO. Για κάθε πρόσθετη (δευτερεύουσα) Κατηγορία Προϊόντων CEO, ο Πελάτης πρέπει να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες απαιτήσεις αναφορικά με την ελάχιστη ποσότητα της αρχικής παραγγελίας. Z AUG2014 Σελίδα 5 από 11

6 Οποιαδήποτε εγκατάσταση οποιουδήποτε στοιχείου μιας Κατηγορίας Προϊόντων CEO μπορεί να πραγματοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από χρήστες για τους οποίους έχουν αποκτηθεί άδειες χρήσης. Όλα τα Προγράμματα που εγκαθίστανται σε υπολογιστή-πελάτη (δηλαδή, χρησιμοποιούνται σε μια συσκευή τελικού χρήστη για την πρόσβαση σε ένα Πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο σε εξυπηρετητή) πρέπει να αποκτώνται από την ίδια Κατηγορία Προϊόντων CEO στην οποία ανήκει το Πρόγραμμα στον εξυπηρετητή στο οποίο αποκτούν πρόσβαση. 3.7 Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM Η IBM παρέχει Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM με κάθε Πρόγραμμα IBM για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης βάσει της Σύμβασης IPLA. Η Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM αρχίζει κατά την ημερομηνία απόκτησης του Προγράμματος IBM και λήγει κατά την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα του επόμενου έτους, εκτός εάν η ημερομηνία απόκτησης είναι η πρώτη ημέρα κάποιου μήνα, περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα, 12 μήνες από την ημερομηνία απόκτησης. Η Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM περιλαμβάνει επιδιορθώσεις, περιορισμούς και μεθόδους παράκαμψης ελαττωμάτων, και οποιεσδήποτε νέες εκδοχές, εκδόσεις ή ενημερώσεις καθίστανται γενικώς διαθέσιμες από την IBM. Η IBM θα παρέχει βοήθεια στον Πελάτη για i) σύντομες ερωτήσεις ρουτίνας του Πελάτη σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση (ερωτήσεις τύπου "πώς να") και ii) ερωτήσεις του Πελάτη που σχετίζονται με τον κώδικα (από κοινού "Υποστήριξη"). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Υποστήριξης Λογισμικού της IBM (IBM Software Support Handbook) που διατίθεται στη διεύθυνση Διατίθεται Υποστήριξη για μια συγκεκριμένη εκδοχή ή έκδοση ενός Προγράμματος μόνο μέχρι την ημερομηνία απόσυρσης της Υποστήριξης της IBM για την εν λόγω εκδοχή ή έκδοση του Προγράμματος IBM. Όταν αποσυρθεί η Υποστήριξη, ο Πελάτης θα πρέπει να αναβαθμίσει το Πρόγραμμα σε μια υποστηριζόμενη εκδοχή ή έκδοση του Προγράμματος IBM ώστε να εξακολουθεί να λαμβάνει Υποστήριξη. Η πολιτική της IBM αναφορικά με τον Κύκλο Ζωής Υποστήριξης Λογισμικού ("Software Support Lifecycle") διατίθεται στη διεύθυνση Εάν ο Πελάτης επιλέξει να συνεχίσει να λαμβάνει Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM για ένα Πρόγραμμα IBM σε μια καθορισμένη Τοποθεσία Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να διατηρεί τη Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM για όλες τις χρήσεις και εγκαταστάσεις του Προγράμματος IBM στην εν λόγω Τοποθεσία. Εάν ο Πελάτης ζητήσει την ανανέωση μιας λήγουσας Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού IBM για μικρότερη ποσότητα χρήσεων και εγκαταστάσεων ενός Προγράμματος IBM από την ποσότητα της λήγουσας Συνδρομής και Υποστήριξης, τότε ο Πελάτης πρέπει να παράσχει μια αναφορά στην οποία επιβεβαιώνεται η τρέχουσα χρήση και ο τρέχων αριθμός εγκαταστάσεων του Προγράμματος IBM και ενδέχεται να του ζητηθεί η παροχή πρόσθετων πληροφοριών επαλήθευσης συμμόρφωσης. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί τα οφέλη της Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού IBM για Προγράμματα IBM για τα οποία ο Πελάτης δεν έχει καταβάλει πλήρως τις αντίστοιχες χρεώσεις Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού IBM. Σε περίπτωση που το πράξει ο Πελάτης, θα πρέπει να αποκτήσει μια επανέναρξη της Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού IBM που να επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της εν λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης έναντι των εκάστοτε ισχυουσών τιμών της IBM. 3.8 Επιλεγμένη Υποστήριξη Μπορεί να διατίθεται Επιλεγμένη Υποστήριξη (i) για Προγράμματα μη-ibm ή (ii) για Προγράμματα για τα οποία παρέχεται άδεια χρήσης βάσει της Σύμβασης Άδειας Χρήσης για Προγράμματα χωρίς Εγγύηση της IBM (από κοινού "Επιλεγμένα Προγράμματα"). Το ανωτέρω άρθρο Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM ισχύει για Επιλεγμένα Προγράμματα που καλύπτονται από Επιλεγμένη Υποστήριξη, με τις εξής εξαιρέσεις: 1) η IBM μπορεί να παρέχει βοήθεια στον Πελάτη στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στο επίπεδο συνδρομής του Πελάτη, 2) δεν ισχύει η πολιτική για την Κύκλο Ζωής Υποστήριξης Λογισμικού ("Software Support Lifecycle"), και 3) δεν παρέχονται νέες εκδοχές, εκδόσεις ή ενημερώσεις από την ΙΒΜ. Η IBM δεν παρέχει άδειες χρήσεις για Επιλεγμένα Προϊόντα βάσει της παρούσας Σύμβασης. 4. Εργαλεία Εργαλείο (Appliance) είναι ένα ΕΠ που αποτελεί ένα συνδυασμό Λειτουργικών Τμημάτων Προγράμματος, Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής (Machine Components - "MC") και αντίστοιχων Λειτουργικών Τμημάτων Κώδικα Μηχανής που παρέχονται ως ενιαία προσφορά και είναι σχεδιασμένα για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.εκτός εάν άλλως προβλέπεται, οι όροι που διέπουν ένα Πρόγραμμα διέπουν επίσης το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος ενός Εργαλείου. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί κανένα λειτουργικό τμήμα Εργαλείου ανεξάρτητα από το Εργαλείο του οποίου αποτελεί μέρος. Κάθε Εργαλείο κατασκευάζεται από εξαρτήματα που μπορεί να είναι καινούργια ή χρησιμοποιημένα, και σε ορισμένες περιπτώσεις ένα Εργαλείο ή τα εξαρτήματα αντικατάστασής του μπορεί να έχουν εγκατασταθεί αλλού στο παρελθόν. Και στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι όροι εγγύησης της IBM. Για κάθε Εργαλείο, η IBM αναλαμβάνει τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας έως τη στιγμή της παράδοσής του στον καθορισμένο από την IBM μεταφορέα για αποστολή στον Πελάτη ή στην καθορισμένη τοποθεσία του Πελάτη. Από τη στιγμή αυτή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον Πελάτη. Κάθε Εργαλείο θα καλύπτεται από ασφάλεια, για την οποία θα μεριμνήσει και θα πληρώσει η IBM για τον Πελάτη και η οποία θα καλύπτει το χρονικό διάστημα έως την παράδοση του Z AUG2014 Σελίδα 6 από 11

7 Εργαλείου στον Πελάτη ή στην καθορισμένη τοποθεσία του Πελάτη. Για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, ο Πελάτης θα πρέπειi) να αναφέρει τη ζημία ή απώλεια στην IBM εγγράφως εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παράδοση και ii) να ακολουθήσει την ισχύουσα διαδικασία αποζημίωσης. Όταν ο Πελάτης αποκτήσει ένα Εργαλείο απευθείας από την IBM, η IBM μεταβιβάζει τον τίτλο κυριότητας του αντίστοιχου MC στον Πελάτη ή, εάν απαιτείται, στον εκμισθωτή του Πελάτη, αφού καταβληθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά, με την εξαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο τίτλος κυριότητας μεταβιβάζεται με την αποστολή του Εργαλείου. Για μια αναβάθμιση που αποκτήθηκε για ένα Εργαλείο, η IBM διατηρεί τον τίτλο κυριότητας του MC έως ότου λάβει όλα τα οφειλόμενα ποσά και όλα τα αφαιρεθέντα εξαρτήματα, τα οποία περιέρχονται στην κυριότητα της IBM. Εάν η IBM είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση, ο Πελάτης θα επιτρέψει στην IBM να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις. Ο Πελάτης θα εγκαθιστά άμεσα, ή θα επιτρέπει στην IBM να εγκαταστήσει, τις όποιες υποχρεωτικές μηχανικές τροποποιήσεις (engineering changes). Ο Πελάτης εγκαθιστά ένα Εγκαθιστώμενο από τον Πελάτη Εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με το Εργαλείο. Ένα Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής αποτελείται από οδηγίες υπολογιστή, επιδιορθώσεις (fixes), αντικαταστάσεις και σχετικά υλικά, όπως π.χ. δεδομένα και κωδικοί πρόσβασης, στα οποία βασίζεται ή τα οποία παρέχονται, χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται από ένα MC και τα οποία επιτρέπουν τη λειτουργία των επεξεργαστών, της υποδομής αποθήκευσης ή άλλων λειτουργιών του MC όπως δηλώνεται στις Προδιαγραφές του MC. Η αποδοχή της παρούσας Σύμβασης από τον Πελάτη περιλαμβάνει την αποδοχή των συμβάσεων άδειας χρήσης Κώδικα Μηχανής της IBM οι οποίες παρέχονται με το Εργαλείο. Για ένα Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής χορηγείται άδεια χρήσης μόνο για τη χρήση που είναι αναγκαία ώστε το Λειτουργικό Τμήμα Mηχανής να λειτουργεί σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του και μόνο για τη δυναμικότητα και τις δυνατότητες για τις οποίες ο Πελάτης έχει αποκτήσει έγγραφη εξουσιοδότηση από την IBM. Το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και παραχωρείται με άδεια χρήσης (δεν πωλείται). 4.1 Υπηρεσίες της IBM για Εργαλεία Η IBM παρέχει Υπηρεσίες για Εργαλεία οι οποίες αποτελούνται από συντήρηση Μηχανών και Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού IBM ως ενιαία προσφορά, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στο εγχειρίδιο Appliance Support Handbook στη διεύθυνσηhttp://www.ibm.com/software/appliance/support. Ένα έτος Υπηρεσιών για Εργαλεία, αρχίζοντας από την Ημερομηνία Έναρξης Εγγύησης που καθορίζεται σε ένα ΕΣ, περιλαμβάνεται στην αγορά ενός Εργαλείου. Στη συνέχεια θα ισχύουν όροι αυτόματης ανανέωσης. Όλες οι ανανεώσεις θα διεκπεραιώνονται με την παροχή Υπηρεσιών για Εργαλεία στο ίδιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών, εάν διατίθεται, το οποίο δικαιούτο να λαμβάνει ο Πελάτης κατά το εν λόγω πρώτο έτος. Τα εξαρτήματα που αφαιρούνται ή ανταλλάσσονται στα πλαίσια μιας αναβάθμισης, υπηρεσιών εγγύησης ή συντήρησης ανήκουν στην κυριότητα της IBM και πρέπει να επιστρέφονται στην IBM εντός τριάντα ημερών. To εξάρτημα που αντικαθιστά το παλαιό υπόκειται σε καθεστώς εγγύησης και συντήρησης για το εναπομείναν χρονικό διάστημα εγγύησης και συντήρησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν. Πριν ο Πελάτης επιστρέψει ένα Εργαλείο στην IBM, θα αφαιρέσει όλες τις προσθήκες που δεν υποστηρίζονται από τις Υπηρεσίες για Εργαλεία, θα διαγράψει με ασφάλεια όλα τα δεδομένα και θα βεβαιωθεί ότι το Εργαλείο είναι απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε νομικούς περιορισμούς που θα εμπόδιζαν την επιστροφή του. Οι Υπηρεσίες για Εργαλεία καλύπτουν τα Εργαλεία που δεν έχουν υποστεί φθορές, έχουν συντηρηθεί και εγκατασταθεί σωστά, και έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της IBM, με μη αλλοιωμένες αναγνωριστικές ετικέτες. Οι Υπηρεσίες δεν καλύπτουν μετατροπές, προαιρετικά τμήματα, αναλώσιμα (π.χ. μπαταρίες), δομικά μέρη (π.χ. πλαίσια και καλύμματα) ή βλάβες οφειλόμενες σε προϊόν για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη η IBM. 5. IBM SaaS Το IBM Software as a Service (IBM SaaS) είναι μια προσφορά ΕΠ που η IBM διαθέτει εξ αποστάσεως στον Πελάτη μέσω του Internet, παρέχοντας πρόσβαση σε (i) λειτουργίες Προγραμμάτων, (ii) υποδομή και (iii) τεχνική υποστήριξη. Το IBM SaaS δεν αποτελεί Πρόγραμμα αλλά για τη χρήση του μπορεί να απαιτείται η μεταφόρτωση λογισμικού ενεργοποίησης από τον Πελάτη. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η International Business Machines Corporation και οι θυγατρικές της δεν ελέγχουν τη μετάδοση δεδομένων μέσω εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου. Η IBM θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του ιδιόκτητου περιεχομένου του Πελάτη μόνο σε υπαλλήλους και εργολάβους της IBM στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παράδοση του IBM SaaS. Η IBM δεν θα αποκαλύπτει το ιδιόκτητο περιεχόμενο του Πελάτη και θα προβεί στην επιστροφή ή καταστροφή του περιεχομένου σας μετά τη λήξη ή ακύρωση του IBM SaaS.Η IBM θα παρέχει στον Πελάτη ειδοποίηση για κάθε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων στο περιεχόμενο του Πελάτη που θα υποπέσει στην αντίληψή της και θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε τρωτών σημείων που τυχόν εντοπιστούν στην υποδομή ασφάλειας. Ο Πελάτης επιτρέπεται να αποκτά πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το IBM SaaS μόνο στο βαθμό που έχει λάβει τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του IBM SaaS από οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στο IBM SaaS χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας του λογαριασμού του Πελάτη. Δεν επιτρέπεται η χρήση ενός IBM SaaS για σκοπούς παράνομου, άσεμνου, προσβλητικού ή δόλιου περιεχομένου ή δραστηριοτήτων, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία για οποιονδήποτε χρήστη, όπως π.χ. ενθάρρυνση ή πρόκληση βλάβης, παρέμβαση ή παραβίαση της ακεραιότητας της ασφάλειας ενός δικτύου ή συστήματος, παράκαμψη φίλτρων, αποστολή απρόσκλητων, προσβλητικών ή παραπλανητικών μηνυμάτων, ιών ή επιβλαβούς κώδικα, ή παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Σε περίπτωση που η IBM δεχθεί παράπονο ή ειδοποίηση για τέτοια παραβίαση, η χρήση μπορεί να ανασταλεί έως ότου λυθεί το πρόβλημα, ενώ η χρήση μπορεί να τερματιστεί εάν το πρόβλημα δεν λυθεί εγκαίρως. Εκτός εάν Z AUG2014 Σελίδα 7 από 11

8 προβλέπεται ρητώς σε ένα ΕΣ, ο Πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί το IBM SaaS για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) και χρονικού καταμερισμού (timesharing) σε τρίτους. Οι όροι για μια συγκεκριμένη προσφορά IBM SaaS παρέχονται στο ΕΣ της και μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ορισμούς, μια περιγραφή της συνδρομής και των υπηρεσιών, μετρικά συστήματα χρέωσης, επιλογές ανανέωσης και περιορισμούς. Μπορείτε να εξετάσετε τα ΕΣ στη διεύθυνση 03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas/. Μια Περίοδος Συνδρομής του IBM SaaS αρχίζει κατά την ημερομηνία που η IBM ειδοποιεί τον Πελάτη ότι ο Πελάτης έχει πρόσβαση στο IBM SaaS και λήγει κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που καθορίζεται στο ΕΣ. Κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου Συνδρομής του IBM SaaS, ο Πελάτης μπορεί να αυξήσει το επίπεδο συνδρομής για ένα IBM SaaS, ενώ μπορεί να μειώσει το επίπεδο συνδρομής μόνο στο τέλος μιας Περιόδου Συνδρομής όταν ζητήσει την ανανέωσή της. Κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου Συνδρομής του IBM SaaS, η IBM παρέχει βοήθεια, όπως καθορίζεται στο ΕΣ, για τις πρακτικές ερωτήσεις του Πελάτη σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης προσφοράς IBM SaaS. Η τεχνική υποστήριξη για το IBM SaaS διατίθεται μόνο για τις τρέχουσες υποστηριζόμενες εκδοχές του IBM SaaS, και των λειτουργικών συστημάτων, των προγραμμάτων πλοήγησης (browsers) του Διαδικτύου και του λογισμικού του Πελάτη. Η τεχνική υποστήριξη της IBM για το IBM SaaS διατίθεται κατά τη διάρκεια του κανονικού εργάσιμου ωραρίου (κατά τις δημοσιευμένες ώρες κύριας βάρδιας) του κέντρου υποστήριξης του IBM SaaS. Z AUG2014 Σελίδα 8 από 11

9 Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Απαιτούμενοι Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες (Country Required Terms - "CRT") ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γεωγραφική Εμβέλεια Να αντικατασταθεί η φράση "νομοθεσίας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή (ή για υπηρεσίες που παραδίδονται μέσω του Διαδικτύου, της νομοθεσίας της χώρας όπου ο Πελάτης έχει την επαγγελματική του διεύθυνση)" με: Καναδάς: της νομοθεσίας της Επαρχίας του Οντάριο. Ηνωμένες Πολιτείες, Ανγκουίλα, Αντίγκουα/Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Ντομίνικα, Γρενάδα, Γουιάνα, Σαιντ Κιτς και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Μαρτίνος, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες: της νομοθεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικές Διατάξεις Να αντικατασταθεί η πρώτη πρόταση της δεύτερης παραγράφου με: Λατινική Αμερική (όλες οι χώρες): Ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους των Προσαρτημάτων και των Εγγράφων Συναλλαγών υπογράφοντας τα Προσαρτήματα και τα Έγγραφα Συναλλαγών. Γενικές Διατάξεις Να προστεθεί, όπου απαιτείται: Καναδάς, στην Επαρχία του Quebec, να προστεθεί: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη σύνταξη του παρόντος εγγράφου στην Αγγλική γλώσσα. Les parties ont convenu de rédiger le présent document en langue anglaise. ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γεωγραφική Εμβέλεια Να αντικατασταθεί η φράση "νομοθεσίας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή (ή για υπηρεσίες που παραδίδονται μέσω του Διαδικτύου, της νομοθεσίας της χώρας όπου ο Πελάτης έχει την επαγγελματική του διεύθυνση)" με: Καμπότζη, Λάος: της νομοθεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλία: της νομοθεσίας της Πολιτείας ή Επικράτειας στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή, Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Χονγκ Κονγκ και Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Μακάο: της νομοθεσίας της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας ("SAR") Χονγκ Κονγκ, Κορέα: της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Κορέας, Ταϊβάν: της νομοθεσίας της Ταιβάν. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γεωγραφική Εμβέλεια Να προστεθεί το παρακάτω κείμενο ως νέα παράγραφος: Καμπότζη, Ινδία, Λάος, Φιλιππίνες, Βιετνάμ: Η τελεσίδικη διευθέτηση διαφορών θα γίνεται με διαιτησία η οποία θα λαμβάνει χώρα στη Σιγκαπούρη σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας της Σιγκαπούρης (Singapore International Arbitration Center) ("Κανόνες SIAC"). Ινδονησία: Η τελεσίδικη διευθέτηση διαφορών θα γίνεται με διαιτησία η οποία θα λαμβάνει χώρα στην Τζακάρτα, Ινδονησία, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες Διαιτησίας του Εθνικού Συμβουλίου Διαιτησίας της Ινδονησίας (Badan Arbitrase Nasional Indonesia ή "BANI"). Μαλαισία: Η τελεσίδικη διευθέτηση διαφορών θα γίνεται με διαιτησία η οποία θα λαμβάνει χώρα στην Κουάλα Λουμπούρ σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες Διαιτησίας του Περιφερειακού Κέντρου Διαιτησίας της Κουάλα Λουμπούρ (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration - "Κανόνες KLRCA"). Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διαφορά στην Κινεζική Επιτροπή Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Διαιτησίας (China International Economic and Trade Arbitration Commission) στο Πεκίνο, για διαιτησία σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γεωγραφική Εμβέλεια Να προστεθεί το παρακάτω κείμενο ως νέα παράγραφος: Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Χονγκ Κονγκ, Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Μακάο, Κορέα και Ταϊβάν: Όλα τα δικαιώματα και όλες οι υποχρεώσεις υπόκεινται στα δικαστήρια της χώρας όπου πραγματοποιείται η συναλλαγή, εκτός από τις χώρες που προσδιορίζονται παρακάτω, όπου αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών θα είναι τα ακόλουθα δικαστήρια: Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Χονγκ Κονγκ, Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Μακάο: τα δικαστήρια της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας (Special Administrative Region - "SAR") Χονγκ Κονγκ, Κορέα: το Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Σεούλ, Δημοκρατία της Κορέας, Ταϊβάν: τα δικαστήρια της Ταϊβάν. Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) Εργαλεία Να αντικατασταθεί η τέταρτη παράγραφος με: Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία: Όταν η IBM αποδεχθεί την παραγγελία του Πελάτη, η IBM μεταβιβάζει τον τίτλο κυριότητας στον Πελάτη ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον εκμισθωτή του Πελάτη με την αποστολή του Εργαλείου στον Πελάτη ή την καθορισμένη τοποθεσία του. Όμως, η IBM διατηρεί το δικαίωμα της παρακράτησης κυριότητας επί του MC έως ότου η IBM εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά. Εγγυήσεις Να προστεθεί για όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, μετά την τέταρτη παράγραφο: Z AUG2014 Σελίδα 9 από 11

10 Η Εγγύηση για Μηχανές που έχουν αποκτηθεί στη Δυτική Ευρώπη έχει ισχύ και εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μηχανές έχουν ανακοινωθεί και καταστεί διαθέσιμες στις εν λόγω χώρες. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, με τον όρο "Δυτική Ευρώπη" νοούνται οι χώρες Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αυστρία, Κράτος του Βατικανού, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, και κάθε άλλη χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ημερομηνία προσχώρησης. Ευθύνη και Αποζημίωση Γαλλία, Γερμανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία Να προστεθεί μετά τη λέξη "υπέρβαση" και πριν τη λέξη "πληρώθηκαν": το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των 500,000 (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) ή των ποσών που Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο Να αντικατασταθεί η φράση "έως τα ποσά που πληρώθηκαν" με τη φράση: έως το 125% των ποσών που πληρώθηκαν Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γεωγραφική Εμβέλεια Να αντικατασταθεί η φράση "νομοθεσίας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή (ή για υπηρεσίες που παραδίδονται μέσω του Διαδικτύου, της νομοθεσίας της χώρας όπου ο Πελάτης έχει την επαγγελματική του διεύθυνση)" με: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Κροατία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν: της νομοθεσίας της Αυστρίας, Αλγερία, Ανδόρα, Μπένιν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμερούν, Νήσοι Πράσινου Ακρωτηρίου, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κομόρες, Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Γαλλική Γουιάνα, Γαλλική Πολυνησία, Γκαμπόν, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Ακτή Ελεφαντοστού, Λίβανος, Μαδαγασκάρη, Μάλι, Μαυριτανία, Μαυριτανία, Μαγιότ, Μαρόκο, Νέα Καληδονία, Νίγηρ, Ρεϋνιόν, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Τόγκο, Τυνησία, Βανουάτου και Νήσοι Ουαλλίς και Φουτουνά: της νομοθεσίας της Γαλλίας, Ανγκόλα, Μπαχρέιν, Μποτσουάνα, Αίγυπτος, Ερυθραία, Αιθιοπία, Γκάμπια, Γκάνα, Ιορδανία, Κένυα, Κουβέιτ, Λιβερία, Μαλάουι, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Ομάν, Πακιστάν, Κατάρ, Ρουάντα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σαουδική Αραβία, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Τανζανία, Ουγκάντα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Δυτική Όχθη/Γάζα, Υεμένη, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε: της νομοθεσίας της Αγγλίας, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία: της νομοθεσίας της Φινλανδίας, Ρωσία: της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη: της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γεωγραφική Εμβέλεια Να προστεθεί στο τέλος της πρώτης παραγράφου: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Κροατία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται τελεσίδικα βάσει των Κανόνων Διαιτησίας και Συμβιβασμού (Rules of Arbitration and Conciliation) του Ομοσπονδιακού Οικονομικού Επιμελητηρίου (Federal Economic Chamber) στη Βιέννη ("Κανόνες Βιέννης"). Αλγερία, Μπένιν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμερούν, Νήσοι Πράσινου Ακρωτηρίου, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κομόρες, Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Γαλλική Γουιάνα, Γαλλική Πολυνησία, Γκαμπόν, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Ακτή Ελεφαντοστού, Λίβανος, Μαδαγασκάρη,Mali, Μαυριτανία, Μαυριτανία, Μαγιότ, Μαρόκο, Νέα Καληδονία, Νίγηρ, Ρεϋνιόν, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Τόγκο, Τυνησία, Βανουάτου και Νήσοι Ουαλλίς και Φουτουνά: Οποιαδήποτε διαφορά θα διευθετείται τελεσίδικα μέσω διαιτησίας, υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας ICC στο Παρίσι, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας του εν λόγω δικαστηρίου, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα ή κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Ανγκόλα, Μπαχρέιν, Μποτσουάνα, Αίγυπτος, Ερυθραία, Αιθιοπία, Γκάμπια, Γκάνα, Ιορδανία, Κένυα, Κουβέιτ, Λιβερία, Λιβύη, Μαλάουι, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Ομάν, Πακιστάν, Κατάρ, Ρουάντα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σαουδική Αραβία, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Τανζανία, Ουγκάντα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Δυτική Όχθη/Γάζα, Υεμένη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε: Οποιαδήποτε διαφορά θα διευθετείται τελεσίδικα μέσω διαιτησίας, που θα διεξάγεται από το Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (London Court of International Arbitration - "LCIA", σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του LCIA που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διεξαγωγή της διαιτησίας, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα ή κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται τελεσίδικα μέσω διαιτησίας, η οποία θα λαμβάνει χώρα στο Ελσίνκι, Φινλανδία σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας της Φινλανδίας. Ρωσία: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται από το Δικαστήριο Διαιτησίας της Μόσχας. Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη: Οποιαδήποτε διαφορά θα διευθετείται τελεσίδικα μέσω διαιτησίας, που θα διεξάγεται από το Ίδρυμα Διαιτησίας της Νότιου Αφρικής (Arbitration Foundation of South Africa - "Κανόνες AFSA"), σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του ICC που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διεξαγωγή της διαιτησίας, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα ή κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γεωγραφική Εμβέλεια Να προστεθεί στο τέλος της δεύτερης παραγράφου: Z AUG2014 Σελίδα 10 από 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης (Statement of Limited Warranty - "Δήλωση SOLW") περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Εγγύηση για Μηχανές, Μέρος 2 - Απαιτούμενοι Όροι για Συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα")

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Κράτους και το Μέρος 3

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Αυτή η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει τα Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, Μέρος 2 - Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Lenovo Μέρος 1 - Γενικοί Όροι

ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Lenovo Μέρος 1 - Γενικοί Όροι ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Lenovo Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Η παρούσα ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης περιλαµβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εµπίπτουν στο ίκαιο κάθε Κράτους και

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

ήλωση Περιορισμένης Εγγύησης ήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα ήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο ίκαιο κάθε Κράτους και το Μέρος 3 -

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA101 Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Παρακαλούμε να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Απρίλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 49.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ Ημερήσια αποζημίωση Έξοδα διανυκτέρευσης Έξοδα μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης

ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ Ημερήσια αποζημίωση Έξοδα διανυκτέρευσης Έξοδα μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Για την εγγραφή στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Ε Ρ Ε Υ Ν Α WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας

Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Μηνιαίο πάγιο Κανάλια φωνής: 2 Internet έως 24Μbps Σταθερά (Αστικές/Υπεραστικές κλήσεις) Κλήσεις προς όλα τα κινητά (Vodafone, Cosmote, Wind, Q, Cyta) Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 Αξιότιμοι, Σε συνέχεια της πρόσφατης επικοινωνίας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλουμε συνημμένη την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

H επικοινωνία είναι µία.

H επικοινωνία είναι µία. Ιανουάριος 2011 H επικοινωνία είναι µία. όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία WIND ONE S WIND ONE M WIND ONE L WIND ONE XL Μηνιαία Συνδροµή 44,90 44,90 64,90 99,90 Ενσωµατωµένη Χρήση Λεπτά Οµιλίας προς Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα