ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:"

Transcript

1 Α Α: 45ΨΨ469ΗΡ8-ΑΞ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών για την επεξεργασία νερών (NanoMemWater)'» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 21/12/2011

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗ ) 6ο χλµ. Χαριλάου Θέρµης, Τ.Θ. 361GR Θέρµη, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: κα. Σκλαρή Στυλιανή Τηλ Fax Θέρµη Θεσσαλονίκης, Αριθµ. Πρωτ. 49/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/1995 «Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19), όπως ισχύει. 2. Του υπ αριθµ. Π. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π. )» (ΦΕΚ Α /150/ ) 3. Του άρθρου 83 παρ. 1 N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α /1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α/ ) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» 5. Του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α/ ) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας µε την Παραγωγή και άλλες διατάξεις» 6. Του Π.. 77/2000 (ΦΕΚ 65Α/ ) «Σύστασης ΕΚΕΤΑ», του Π.. 82/2002 (ΦΕΚ 59Α/ ) και του Π.. 161/2007 (ΦΕΚ 202Α/ ). 7. Την απόφαση στην υπ αρ. 150 Συνεδρία 19/12/2011 του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΕΤΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο ιαγωνισµό µε πρόσκληση για υποβολή προσφορών µη δεσµευτικών για την Αναθέτουσα αρχή, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά και αντικείµενο: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών για την επεξεργασία νερών (NanoMemWater)'» Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισµός του ανωτέρω διαγωνισµού ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500,00 ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr) στις 21/12/2011. Οι όροι του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής: 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 ο Αναθέτουσα Αρχή Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ηµεροµηνία και τόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, µέχρι τις 09 Ιανουαρίου 2012 και µέχρι ώρα 14:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Κεντρικής ιεύθυνσης της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού / Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : ΕΛΤΑ Εταιριών Ταχυµεταφορών Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν µόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων Τόπος υποβολής προσφορών: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Κτίριο ιοίκησης, Γραφείο Πρωτοκόλλου (2 ος όροφος) 6ο χλµ. Χαριλάου Θέρµης, Τ.Θ GR Θέρµη, Θεσσαλονίκη 3

4 ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρηµατοδότηση της προµήθειας Η δαπάνη της εν λόγω προµήθειας χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια. Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» και Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». Η δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους κατά 77,22% και κατά 22,78% από Ιδιωτικούς Πόρους. ΑΡΘΡΟ 4 ο Τεχνικές Προδιαγραφές Οι προδιαγραφές και οι ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών είναι οι εξής: Οµάδα Α: Συνολικός Προϋπολογισµός χίλια οκτακόσια (1.800,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πυκνό Νιτρικό Οξύ ( Nitric acid 64% w/v) των 2.5 L 3 2 Πυκνό Υδροφθορικό Οξύ (Hydrofluoric acid 40% w/v ) του 1 L 3 3 Πυκνό Υδροχλωρικό Οξύ (Hydrochloric acid 37% w/v ) των 2.5 L 3 4 Υπεροξείδιο του υδρογόνου (Hydrogen peroxide 40% w/v) του 1 L 2 5 Ακετόνη (Acetone) των 2.5 L 2 7 Ακετόνη για πλύσεις (Acetone) των 25 L 1 8 Αιθανόλη ( Ethanol absolute) των 2.5 L 2 9 Πορσελάνινες κάψες ρηχές διαµ. 8cm µε καµπύλο πάτο όχι επαυλωµένο Πορσελάνινες κάψες διαµέτρου διαµ. 6cm- και ύψους 6cm Σιφώνια πληρώσεως διπλής χαραγής των 1 ml Σιφώνια πληρώσεως διπλής χαραγής των 2 ml Σιφώνια πληρώσεως διπλής χαραγής των 5 ml Αφυγραντικό υλικό 3 4

5 15 Ξηραντήρας (µεγάλο µέγεθος 280mm εσωτ.διαµ.-380mm εξωτ.διαµ)+πλάκα 1 Οµάδα Β: Συνολικός Προϋπολογισµός τρις χιλιάδες διακόσια (3.200,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κυκλωνικός θάλαµος ψεκασµού του δείγµατος. Κατάλληλος για οργανικά και ανόργανα δείγµατα για το όργανο Optima 4300 DV της Perkin Elmer (Cyclonic Chamber for aqueous and organic solutions) Εκνεφωτής χαµηλής ροής αερίου που να προσαρµόσετε στον παραπάνω θάλαµο ψεκασµού για το όργανο Optima 4300 DV της Perkin Elmer (GemCone Nebulizer Low Flow) Προσαρµογέας συστήµατος εισαγωγής δείγµατος για το όργανο Optima 4300 DV της Perkin Elmer (Injector Adaptor (with O-Rings and Lock Collar) Χαλαζιακός Πυρσός µονού παραθύρου για το όργανο Optima 4300 DV της Perkin Elmer (Quartz Torch 1sol) Οµάδα Γ: Συνολικός Προϋπολογισµός πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ποτήρι ζέσεως 50ml (ύψος 50mm, διάµετρος βάσης 40mm) 50 2 Ποτήρι ζέσεως 150ml (ύψος 75mm, διάµετρος βάσης 60mm) 20 3 Ποτήρι ζέσεως 250ml (ύψος 90mm, διάµετρος βάσης 65mm) 20 4 Ποτήρι ζέσεως 600ml (ύψος 120mm, διάµετρος βάσης 85mm) 10 5 Ποτήρι ζέσεως 1000ml (ύψος 150mm, διάµετρος βάσης 100mm) 10 6 Σπάτουλα µεταλλική (σπάτουλα-κουταλάκι) 180mm, κουταλάκι 35x15mm 10 7 Σπάτουλα µεταλλική (σπάτουλα-σπάτουλα) 10 8 Τρίλαιµη σφαιρική εσµυρισµένη φιάλη 1000ml (29/32-19/26) 2 9 Ογκοµετρικός γυάλινος κύλινδρος των 10ml µε διαβάθµιση ανά 1ml Ογκοµετρικός γυάλινος κύλινδρος των 50ml µε διαβάθµιση ανά 1ml Ογκοµετρικός γυάλινος κύλινδρος των 100ml µε διαβάθµιση ανά 1ml 15 5

6 12 Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 50ml µε πώµα Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 100ml µε πώµα Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 250ml µε πώµα 5 15 Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 500ml µε πώµα 5 16 Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 1000ml µε πώµα 5 17 Μαγνητάκια Ανάδευσης 20 x 6mm Μαγνητάκια Ανάδευσης 30 x 6 mm Μαγνητάκια Ανάδευσης 40 x 7 mm Μαγνητάκια Ανάδευσης 50 x 7 mm Μαγνητάκια Ανάδευσης 60 x 7 mm Φιαλίδια FALCON 50ml Κωνικά Sterile (όχι Επ. Πυθ.) Κάψες Πορσελάνης Επίπεδες C 126/80 semi-deep Κάψες Πορσελάνης Επίπεδες ρηχές d 12cm µε µατ πάτο για υψηλές θερµοκρασίες Κάψες Πορσελάνης Επίπεδες C 126/160 semi-deep Κάψες Πορσελάνης Κυλινδρικές d 50-60mm Κάψες Πορσελάνης Κυλινδρικές d 125mm Φιάλη Kενού 100ML 2 29 Φιάλη Kενού 1000ML 2 30 Ράβδος Ανάδευσης Υάλινος 7χ200mm ΠΑΚ/10ΤΜΧ 1 31 Πουάρ Τριών Βαλβίδων Υδροβολέας 500ML Υδροβολέας 1000ML Φιάλη Αποθήκευσης ΡΕ Με Βιδ. Πώµα 50ml Φιάλη Αποθήκευσης ΡΕ Με Βιδ. Πώµα 100ml Φιάλη Αποθήκευσης ΡΕ Με Βιδ. Πώµα 250ml Γυάλινα Σιφώνια των 10ml, ανοχή ±0, Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης δειγµάτων µε πώµα, όγκου 30 ml, διάµετρος λαιµού 20 mm και ύψος 50 mm Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης δειγµάτων µε πώµα, όγκου 100 ml, διάµετρος λαιµού 20 mm και ύψος 50 mm 40 Πιπέτες Pauster 1ml Φιάλη Κωνική 500ml Φιάλη Κωνική 1000ml 5 43 Ύαλοι Ωρολογίου d=100mm Ύαλοι Ωρολογίου d=125mm Ψηκτήρας 400mm 1 46 Parafilm 4in X 125ft 1 47 ιαχωριστική Χωάνη Κωνική 100ml 3 48 Βούρτσα Φιαλών ιαµέτρου 15mm 5 49 Βούρτσα Φιαλών ιαµέτρου 25mm 5 50 Βούρτσα Φιαλών ιαµέτρου 50mm 5 51 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ oC 2 52 Γάντια Latex χωρίς ταλκ Medium Ακετόνη Εµπορίου (Ασετόν) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών της οµάδας Γ παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α. 6

7 ΑΡΘΡΟ 5 ο Προσόντα και δικαιούµενοι συµµετοχής / Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 5.1 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παραγωγής ή εµπορίας προϊόντων συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παραγωγή ή εµπορία προϊόντων συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: o Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. o Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. o Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5.3 της παρούσας. Κάθε συµµετέχων, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν Αποκλείονται του δικαιώµατος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι: α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, βάσει 7

8 απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή Ειδικότερα, οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής: α) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την παραγωγή ή εµπορία προϊόντων συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. β) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων κατ ελάχιστο ίσο µε το 100% του προϋπολογισµού της υπό ανάθεση προµήθειας Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης οποιοδήποτε στοιχείο που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες καθώς και την οικονοµική / χρηµατοοικονοµική επάρκεια, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο 6.6 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 ο 6.1. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στα Σηµεία 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 και 6.8 της παρούσης. Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Για τον Πρόχειρο ιαγωνισµό: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών για την επεξεργασία νερών (NanoMemWater)'» «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία» 8

9 6.2. εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των προσφερόντων που υποβάλλουν την προσφορά Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένος και πρωτότυπα υπογεγραµµένος από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους φακέλους: 1. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σηµείο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο Σηµείο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο Σηµείο Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στο Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) του ΕΚΕΤΑ κα. Στυλιανή Σκλαρή, τηλ , Fax , µε την ένδειξη Ερωτήµατα σχετικά µε τον Πρόχειρο ιαγωνισµό για την: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών για την επεξεργασία νερών (NanoMemWater)'» 6.5 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα Περιεχόµενα φακέλου «ικαιολογητικά» Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 9

10 Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: Ι. Ο προσφέρων (α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση για το ειδικό επάγγελµά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό, (β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ της παρούσας, δηλαδή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, (γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, (δ) είναι φορολογικά ενήµερος, (ε) είναι ασφαλιστικά ενήµερος και (στ) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη πριν από την υπογραφή της Σύµβασης. ΙΙ. η υποβαλλόµενη προσφορά (α) συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται (β) καλύπτει το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ή το σύνολο της Οµάδας Α ή το σύνολο της Οµάδας Β ή το σύνολο της Οµάδας Γ (εφόσον υποβάλλεται µερική προσφορά για το σύνολο της Οµάδας Α ή Β ή Γ, αντίστοιχα) και (γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συµµετοχής και ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου). Ειδικότερα: α) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο / ατοµική επιχείρηση / επιτηδευµατία δήλωση συµµετοχής του προσφέροντος και βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του προσφέροντα. β) Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο για τη σύσταση του νοµικού προσώπου: αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του 10

11 νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπρόσωπου: Πρακτικά αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συµµετοχής του στο ιαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου). γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή και το απασχολούµενο προσωπικό ηµοσιευµένους ισολογισµούς / καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα της Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω ανά Οµάδα προσφερόµενων ειδών και σε ξεχωριστή Ενότητα για κάθε Οµάδα: Αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών και τεκµηρίωση της συµφωνίας της προσφοράς µε τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας ιακήρυξης. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων προϊόντων (εφόσον υπάρχουν) Πιστοποιητικά και περιγραφή της τυχόν προσφερόµενης εγγύησης Χρονοδιάγραµµα παράδοσης Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους προσφέροντες για διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική προσφορά» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την προµήθεια των αναλωσίµων ανά Οµάδα προσφερόµενων ειδών και σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο για κάθε Οµάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά, η οποία 11

12 διατυπώνεται ως σύνολο και ανά ζητούµενη ποσότητα, ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ και φέρει την υπογραφή του Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Ο (ξεχωριστός) φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για κάθε Οµάδα θα πρέπει να αναγράφει εξωτερικά την Οµάδα (Α, Β, Γ) για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Θα δίνεται η τελική τιµή για το σύνολο της προµήθειας µετά από πιθανές εκπτώσεις. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση εκτός από το ΦΠΑ. Οι τιµές προ ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του συνόλου της προµήθειας ή του επί µέρους προϋπολογισµού κάθε Οµάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά ή θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, είτε για το σύνολο κάθε Οµάδας Α ή Β ή Γ, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, σύµφωνα µε τους επιµέρους προϋπολογισµούς αυτών, όπως αυτοί αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσας, υποχρεωτικά όµως για το σύνολο της κάθε Οµάδας. Περαιτέρω µερική υποβολή προσφορών, για τµήµατα των Οµάδων των υπό προµήθεια ειδών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας δεν επιτρέπεται και αν υποβληθεί απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΑΡΘΡΟ 7 ο Τόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 8 ο Αξιολόγηση Προσφορών Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού/αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του.σ. της 12

13 Αναθέτουσας Αρχής (150/ ). Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθµολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το.σ. της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ο 9.1 ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης της προµήθειας Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς ανά Οµάδα των υπό προµήθεια ειδών. Ο όρος ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σηµαίνει την προσφορά µε το µικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά µε την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε την προσφερόµενη τιµή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Οµάδα των υπό προµήθεια ειδών λαµβάνοντας υπόψη τη συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Για την τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών ανά Οµάδα που έχουν κριθεί αποδεκτές και δεν έχουν απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί. Σε κάθε ένα στοιχείο του πίνακα δίδεται σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισµα των σχετικών βαρυτήτων όλων των στοιχείων να αθροίζει στο 100%. Η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% στη διαµόρφωση της τελική βαθµολογίας. Η τελική βαθµολογία (Bi) προκύπτει µε βάση τη βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας αυτού. Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται στην κλίµακα 100 έως 110. Ο τελικός βαθµός προσφοράς (ΤΒ) για κάθε Οµάδα υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: ΤΒ = α* (Β/Βmax) + β* (Κmin/K) Όπου α, β είναι οι συντελεστές βαρύτητας που έχουν ως άθροισµα την µονάδα και α = 0,80 (συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς) β = 0,20 (συντελεστής βαρύτητας οικονοµικής προσφοράς) 13

14 Β = Βαθµός τεχνικής προσφοράς ανά Οµάδα του προσφέροντα, η οποία υπολογίζεται από τις βαθµολογίες των επιµέρους κριτηρίων (Β Α, Β Β, Β Γ,.)του κατωτέρω Πίνακα, συναρτήσει της βαρύτητας αυτών επί της τελικής βαθµολογίας (Β= %*Β Α + %* Β Β + %*Β Γ +.) Β max = Μέγιστος βαθµός τεχνικής αξιολόγησης ανά Οµάδα από τις αξιολογούµενες προσφορές Κ = Το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει την προµήθεια της προσφερόµενης Οµάδας ο Προσφέρων µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ Κ min = Το συνολικό ποσό σε Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς ανά Οµάδα Η βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς θα βασιστεί στα επόµενα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας Πίνακας 1 Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς για κάθε Οµάδα Α/Α Βαθµολογούµενα στοιχεία Βαθµολογία Συντελεστές βαρύτητας 1. Συµφωνία προσφοράς µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ιακήρυξης % 2. Ποιοτικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των αναλωσίµων % 3. Χρόνος παράδοσης Εγγύηση % ΣΥΝΟΛΟ 100% Η βαθµολογία που µπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο ανά Οµάδα µπορεί να είναι από 100 έως 110. Για κάθε προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί αποδεκτή βαθµολογούνται τα επί µέρους Κριτήρια. Η συνολική βαθµολογία καθορίζεται σε 100 βαθµούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης µετά των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή θα αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε Κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των Κριτηρίων. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής της, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 14

15 Προσφορά που δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της προκήρυξης, είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.3 Τελική αξιολόγηση Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών ανά Οµάδα και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: ΤΒ = α* (Β/Β max ) + β* (Κ min /K) Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό ΤΒ. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό τεχνικής αξιολόγησης Β. ΑΡΘΡΟ 10 ο Γενικοί όροι συµµετοχής 1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στον διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της προµήθειας και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 4. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από οµίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο. 5. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισµού. 15

16 ΑΡΘΡΟ 11 ο ιοικητικές Προσφυγές / Ενστάσεις Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σε αυτόν και κατά της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.. 118/2007, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφεροµένους δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Π..118/07. ΑΡΘΡΟ 12 ο Κατακύρωση / Υπογραφή Σύµβασης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού/αξιολόγησης των Προσφορών εισηγείται στο.σ. της Αναθέτουσας Αρχής την ανάθεση της προµήθειας ανά Οµάδα στον επικρατέστερο προσφέροντα για κάθε Οµάδα χωριστά, σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Με την έκδοση της απόφασης ανάθεσης από το.σ. της Αναθέτουσας Αρχής και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε η δήλωση της παραγράφου της παρούσας. ιαφορετικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αποκλεισθεί και θα επιβληθούν κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωµα να καλέσει τον επόµενο κατά σειρά βαθµολόγησης ιαγωνιζόµενο µε τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειµένου να συνάψει την Σύµβαση µαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: Α) Αποδεικτικό (Βεβαίωση) φορολογικής ενηµερότητας Β) Αποδεικτικό (Βεβαίωση) ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο από τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ήλωση της παραγράφου της παρούσας. Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολή της. Νοµικά πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά: 16

17 Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο) δικαιολογητικά της παραγράφου ΑΡΘΡΟ 13 ο Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των προσφερόµενων ειδών θα γίνει βάσει των νοµίµων παραστατικών (π.χ. έκδοση τιµολογίου, δελτίου αποστολής κλπ) τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή και µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών. Ο τρόπος πληρωµής του Αναδόχου, ο οποίος θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί, είναι ο ακόλουθος: Ποσοστό 100%, µε την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προσφερόµενων ειδών Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα ΕΙ Η που έχει περιγράψει στην προσφορά του και σύµφωνα µε την τιµή που έχει προσδιοριστεί σ αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την υποβληθείσα προσφορά του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρακρατήσει µέρος της αµοιβής του ή και να µην προβεί στην πληρωµή του Αναδόχου, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 14 ο Εγγυητική Ευθύνη Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των προσφερόµενων ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά ή στη σχεδίαση των προσφερόµενων ειδών. Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία µέρους ή του συνόλου του προσφερόµενου είδους, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό 17

18 ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 15 ο Εκχώρηση Μεταβίβαση Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωµα απορρέει από αυτήν χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 16 ο Υποχρεώσεις ασφάλισης Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια ειδών που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και αντικατάστασή τους. Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης της προµήθειας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα των προσφερόµενων ειδών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας και µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. ΑΡΘΡΟ 17 ο Κυρώσεις Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύµβασης ή µη προσήκουσας εκτέλεσης ή καθυστέρησης της παράδοσης της προµήθειας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Π.. 118/07 άρθρα 32 και

19 ΑΡΘΡΟ 18 ο Εφαρµοστέο ίκαιο Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και οι διαφορές από την παρούσα υπάγονται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συµµετοχής, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ.) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έρχονται σε επαφή µε την κα. Σκλαρή Στυλιανή στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, τηλ , Fax , Για το ΕΚΕΤΑ Καθ. κ. Α. Κωνσταντόπουλος ιευθυντής Κ.. & πρόεδρος.σ. ΕΚΕΤΑ 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Γ 1. ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 50 ML(ύψος 50mm, διάµετρος βάσης 40mm) Υάλινα απλά δοχεία προς χρήση σε χηµικά εργαστήρια για την ανάδευση, ανάµιξη και θέρµανση, υγρών συνήθως, χηµικών ουσιών. Απαιτείται εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και ποιότητα µέτρησης. Να έχουν κυλινδρικό σχήµα, µε επίπεδο πυθµένα και ειδικό στόµιο για τη µεταφορά του περιεχοµένου τους. Να είναι κατασκευασµένα από ειδικό γυαλί για να αντέχουν στις µεταβολές της θερµοκρασίας και στα χηµικά αντιδραστήρια. Το γυαλί κατασκευής τους να έχει οµοιόµορφο συντελεστή θερµικής διαστολής ώστε να µην σπάζει όταν µεταβάλλουµε απότοµα την θερµοκρασία του. Επιπλέον, το γυαλί αυτό να αντέχει στα χηµικά αντιδραστήρια έτσι ώστε ούτε να καταστρέφεται, ούτε να εισάγει στο διάλυµα ακαθαρσίες οι οποίες θα µπορούσαν να εισέλθουν αν το γυαλί πάθαινε διάβρωση. Να είναι διαβαθµισµένα, δηλαδή έχουν γραµµές µε ενδείξεις από τις οποίες µπορεί να υπολογιστεί ο όγκος του υγρού που περιέχεται. Κατάλληλα για εργαστήρια πιστοποιηµένα κατά ISO ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 150 ML (ύψος 75mm, διάµετρος βάσης 60mm) Οµοίως µε το 1 3. ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 250 ML (ύψος 90mm, διάµετρος βάσης 65mm) Οµοίως µε το 1 4. ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 600 ML (ύψος 120mm, διάµετρος βάσης 85mm) Οµοίως µε το 1 5. ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 1000 ML (ύψος 150mm, διάµετρος βάσης 100mm) Οµοίως µε το 1 6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ (σπάτουλα κουταλάκι) 180mm, κουταλάκι 35Χ15mm Μεταλλική σπάτουλα, µήκους περίπου 18cm, που να είναι επίπεδη από την µία άκρη της ενώ από την άλλη να έχει κουτάλι περίπου 35Χ15mm 7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ (σπάτουλα σπάτουλα) Μεταλλική σπάτουλα, µήκους περίπου 18cm, που να είναι επίπεδη και από τις 2 άκρες 8. ΤΡΙΛΑΙΜΗ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΗ 1000ML (29/32-19/26) Τρίλαιµη φιάλη µε σφαιρικό πυθµένα και εσµυρισµένους λαιµούς χωρητικότητας 1lt, διαστάσεων κεντρικού λαιµού 29/32mm και παράπλευρων λαιµών 19/26mm. Θα πρέπει να εφάπτεται σε θερµό-µανδύα µε διάµετρο περίπου 14cm και να µπορεί να στηριχθεί όρθια σε µεταλλική ράβδο µε την βοήθεια κλέµας η οποία πιάνει τη φιάλη στον κεντρικό λαιµό. Αντοχή σε θερµοκρασίες έως 150 ο C. 9. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΤΩΝ 10ML ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML Γυάλινος ογκοµετρικός κύλινδρος ακριβείας όγκου µε αναγραφόµενη κλίµακα διαβάθµισης ανά 1ml µε εξαγωνική βάση και στόµιο έκχυσης. 10. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΤΩΝ 50ML ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML Οµοίως µε το ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΤΩΝ 100ML ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML Οµοίως µε το ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 50 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Υάλινη φιάλη µε σφαιρική βάση και ψηλό, λεπτό λαιµό προς χρήση για την Παρασκευή διαλυµάτων των οποίων ο συνολικός όγκος πρέπει να είναι συγκεκριµένος. Απαιτείται εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και ποιότητα µέτρησης, κατά προτίµηση να φέρουν την ένδειξη class A. Η στάθµη στην οποία η φιάλη έχει τον αναφερόµενο όγκο θα πρέπει να σηµειώνεται µε έναν δακτύλιο που βρίσκεται στον λαιµό της. Κατάλληλες για εργαστήρια πιστοποιηµένα κατά ISO ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 100 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Οµοίως µε το 12 20

21 14. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 250 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Οµοίως µε το ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 500 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Οµοίως µε το ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 1000 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Οµοίως µε το ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 20Χ6ΜΜ Με µεγάλη χηµική, µηχανική και θερµική αντοχή, µεγάλης διάρκειας ζωής. Ικανά µην προσρόφησης νερού και διαλυµάτων. Μη εύφλεκτα. Παρασκευασµένα από µη διάφανο PTFE. Μέγιστη θερµοκρασία +270 C 18. ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 30Χ6ΜΜ Οµοίως µε το ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 40Χ7ΜΜ Οµοίως µε το ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 50Χ7ΜΜ Οµοίως µε το ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 60Χ7ΜΜ Οµοίως µε το ΦΙΑΛΙ ΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 50ml STERILE FALCON ΕΠ.ΠΥΘ. Φιαλίδια κωνικά µε βιδωτό καπάκι για αποφυγή διαρροών. Ειδικά για µετρήσεις σε όργανο ICP. Οµοίως µε το ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΠΙΠΕ ΕΣ C 126/80 SEMI-DEEP Κεραµικές κάψες από πορσελάνη µε λεία εσωτερική επιφάνεια και επίπεδο πάτο, διάµετρο ανοίγµατος περίπου 12cm. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό σηµείο τήξης, µεγάλη σκληρότητα και ικανοποιητική χηµική σταθερότητα ώστε να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (τουλάχιστον 1400 C) και χηµική διάβρωση. Προς χρήση σε φούρνους για έψηση ανόργανων και οργανικών υλικών 24. ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΠΙΠΕ ΕΣ Κεραµικές κάψες από πορσελάνη µε λεία εσωτερική επιφάνεια και επίπεδο πάτο, διάµετρο ανοίγµατος περίπου 12cm µε µατ πάτο για υψηλές θερµοκρασίες. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό σηµείο τήξης, µεγάλη σκληρότητα και ικανοποιητική χηµική σταθερότητα ώστε να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (τουλάχιστον 1400 C) και χηµική διάβρωση. Προς χρήση σε φούρνους για έψηση ανόργανων και οργανικών υλικών 25. ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΠΙΠΕ ΕΣ C 126/160 SEMI-DEEP Οµοίως µε το ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΕΣ d 50-60mm SEMI-DEEP Κεραµικές κάψες από πορσελάνη µε λεία εσωτερική επιφάνεια και κυλινδρικό πάτο, διάµετρο ανοίγµατος περίπου 5-6cm. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό σηµείο τήξης, µεγάλη σκληρότητα και ικανοποιητική χηµική σταθερότητα ώστε να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (τουλάχιστον 1400 C) και χηµική διάβρωση. Προς χρήση σε φούρνους για έψηση ανόργανων και οργανικών υλικών 27. ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΕΣ d 125mm SEMI-DEEP Οµοίως µε το ΦΙΑΛΗ ΚΕΝΟΥ 100ML Γυάλινη κωνική φιάλη κενού µε δυνατότητα πλευρικής σύνδεσης µαλακού σωλήνα για την παροχή κενού. 29. ΦΙΑΛΗ ΚΕΝΟΥ 1000ML Οµοίως µε το ΡΑΒ ΟΣ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΥΑΛΙΝΟΣ 7Χ200ΜΜ ΠΑΚ/10ΤΕΜ 21

22 Γυάλινη ράβδος ανάδευσης µε µεγάλη χηµική, µηχανική και θερµική αντοχή, µεγάλης διάρκειας ζωής. Ικανή µην προσρόφησης νερού και διαλυµάτων. 31. ΠΟΥΑΡ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ Πουάρ πιπεττών από καουτσούκ, χωρητικότητας περίπου 60 ml, µε τρεις βαλβίδες µπάλας γυαλιού, ελεγχόµενης πίεσης µε το δάχτυλο. Χωρίς µεταλλικά µέρη για αποφυγή διάβρωσης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλα τα υγρά, εκτός από αυτά που αλληλεπιδρούν µε το καουτσούκ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κυλινδρικές πιπέττες από 1 έως 20 ml. 32. Υ ΡΟΒΟΛΕΑΣ 500ML Υδροβολέας µεγάλης πυκνότητας πολυαιθυλενίου. 33. Υ ΡΟΒΟΛΕΑΣ 1000ML Οµοίως µε το ΦΙΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PE ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 50 ML Άθραυστες πλαστικές φιάλες για την αποθήκευση υλικών σε µορφή κόνεως ή και ποσοτήτων διαλύµατος. Θα πρέπει να είναι ευρύλαιµα και µε σκληρό τοίχωµα για την ελαχιστοποίηση διάλυσης. Ειδικό βιδωτό καπάκι για την επίτευξη κλεισίµατος χωρίς διαρροές. 35. ΦΙΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PE ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 100 ML Οµοίως µε το ΦΙΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PE ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 250 ML Οµοίως µε το ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 10ML, ΑΝΟΧΗ ± 0,10 Γυάλινα σιφώνια υψηλής ανθεκτικότητας σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα, ανοχής ± 0, ΓΥΑΛΙΝΑ ΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 30ML ΜΕ ΠΩΜΑ Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης δειγµάτων µε πώµα, όγκου 30ml, διαµέτρου λαιµού 20mm και ύψος 50mm, υψηλής ανθεκτικότητας σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα 39. ΓΥΑΛΙΝΑ ΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 100ML ΜΕ ΠΩΜΑ Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης δειγµάτων µε πώµα, όγκου 100ml, διαµέτρου λαιµού 20mm και ύψος 50mm, υψηλής ανθεκτικότητας σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα 40. ΠΙΠΕΤΤΕΣ PAUSTER 1ML ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΤΕΜ Πιπέττες pauster πλαστικές του 1ml σε συσκευασία των 1000 τεµαχίων 41. ΦΙΑΛΗ ΚΩΝΙΚΗ 500ML ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ Εσµυρησµένη κωνική φιάλη για αποθήκευση διαλυµάτων όγκου 500ml, µε πλαστικό πώµα, υψηλής ανθεκτικότητας για όξινα και αλκαλικά διαλύµατα. 42. ΦΙΑΛΗ ΚΩΝΙΚΗ 1000ML ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ Οµοίως µε ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ d=100mm Ύαλοι ωρολογίου νατρασβεστίου, (soda-lime glass) διαµέτρου 100mm. 44. ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ d=125mm Οµοίως µε ΨΥΚΤΗΡΑΣ Γυάλινος ψυκτήρας µε εσµυρισµένη βάση διαµέτρου 29/32 και µήκος 400mm για να εφάπτεται στον κεντρικό λαιµό της τρίλαιµης φιάλης. 46. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (PARAFILM) 4inX125ft Ελαστική διάφανη µεµβράνη στεγανοποίησης (PARAFILM) για αεροστεγές κλείσιµο δοχείων, διαστάσεων 4in X 125ft 47. ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΧΩΑΝΗ ΚΩΝΙΚΗ 100ML Γυάλινη κωνική διαχωριστική χωάνη µε βαλβίδα ρύθµισης ροής πολυαιθυλένιου, όγκου 100ml 22

23 48. ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 15ΜΜ Βούρτσα καθαρισµού φιαλών διαµέτρου 15mm µε µεταλλική λαβή 49. ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 25ΜΜ Οµοίως µε ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 50ΜΜ Οµοίως µε ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ o C Γυάλινο εργαστηριακό θερµόµετρο υδραργύρου µε εύρος θερµοκρασιών από -10 ο C έως +100 ο C και διαβάθµιση ανά 1 ο C 52. ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΚ, MEDIUM Γάντια από φυσικό latex χωρίς πούδρα, κατασκευασµένα σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα. Απαιτείται να έχουν µεγάλη αντοχή καθώς και ασφαλές πιάσιµο, εξαιρετική προσαρµογή στο χέρι, συνθετικό εσωτερικό στρώµα επικάλυψης και να είναι φιλικά προς το δέρµα. 53. ΑΚΕΤΟΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΑΣΕΤΟΝ) Εργαστηριακή ακετόνη (ασετόν) συσκευασίας 1Lt. 23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΔΑ: 7Λ7Φ469ΗΡ8-ΛΤ0 ΑΔΑΜ: 15PROC002684610 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για Η/Υ και περιφερειακά τους εξαρτήματα» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 02/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS)

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS) Πάτρα : 19/12/2012 Αριθ. Πρωτ : 3628 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Αριθμ. Πρωτ.: 816/ 29/03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης.

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05/11/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα