ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:"

Transcript

1 Α Α: 45ΨΨ469ΗΡ8-ΑΞ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών για την επεξεργασία νερών (NanoMemWater)'» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 21/12/2011

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗ ) 6ο χλµ. Χαριλάου Θέρµης, Τ.Θ. 361GR Θέρµη, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: κα. Σκλαρή Στυλιανή Τηλ Fax Θέρµη Θεσσαλονίκης, Αριθµ. Πρωτ. 49/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/1995 «Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19), όπως ισχύει. 2. Του υπ αριθµ. Π. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π. )» (ΦΕΚ Α /150/ ) 3. Του άρθρου 83 παρ. 1 N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α /1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α/ ) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» 5. Του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α/ ) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας µε την Παραγωγή και άλλες διατάξεις» 6. Του Π.. 77/2000 (ΦΕΚ 65Α/ ) «Σύστασης ΕΚΕΤΑ», του Π.. 82/2002 (ΦΕΚ 59Α/ ) και του Π.. 161/2007 (ΦΕΚ 202Α/ ). 7. Την απόφαση στην υπ αρ. 150 Συνεδρία 19/12/2011 του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΕΤΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο ιαγωνισµό µε πρόσκληση για υποβολή προσφορών µη δεσµευτικών για την Αναθέτουσα αρχή, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά και αντικείµενο: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών για την επεξεργασία νερών (NanoMemWater)'» Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισµός του ανωτέρω διαγωνισµού ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500,00 ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ ( στις 21/12/2011. Οι όροι του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής: 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 ο Αναθέτουσα Αρχή Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ηµεροµηνία και τόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, µέχρι τις 09 Ιανουαρίου 2012 και µέχρι ώρα 14:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Κεντρικής ιεύθυνσης της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού / Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : ΕΛΤΑ Εταιριών Ταχυµεταφορών Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν µόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων Τόπος υποβολής προσφορών: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Κτίριο ιοίκησης, Γραφείο Πρωτοκόλλου (2 ος όροφος) 6ο χλµ. Χαριλάου Θέρµης, Τ.Θ GR Θέρµη, Θεσσαλονίκη 3

4 ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρηµατοδότηση της προµήθειας Η δαπάνη της εν λόγω προµήθειας χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια. Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» και Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». Η δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους κατά 77,22% και κατά 22,78% από Ιδιωτικούς Πόρους. ΑΡΘΡΟ 4 ο Τεχνικές Προδιαγραφές Οι προδιαγραφές και οι ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών είναι οι εξής: Οµάδα Α: Συνολικός Προϋπολογισµός χίλια οκτακόσια (1.800,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πυκνό Νιτρικό Οξύ ( Nitric acid 64% w/v) των 2.5 L 3 2 Πυκνό Υδροφθορικό Οξύ (Hydrofluoric acid 40% w/v ) του 1 L 3 3 Πυκνό Υδροχλωρικό Οξύ (Hydrochloric acid 37% w/v ) των 2.5 L 3 4 Υπεροξείδιο του υδρογόνου (Hydrogen peroxide 40% w/v) του 1 L 2 5 Ακετόνη (Acetone) των 2.5 L 2 7 Ακετόνη για πλύσεις (Acetone) των 25 L 1 8 Αιθανόλη ( Ethanol absolute) των 2.5 L 2 9 Πορσελάνινες κάψες ρηχές διαµ. 8cm µε καµπύλο πάτο όχι επαυλωµένο Πορσελάνινες κάψες διαµέτρου διαµ. 6cm- και ύψους 6cm Σιφώνια πληρώσεως διπλής χαραγής των 1 ml Σιφώνια πληρώσεως διπλής χαραγής των 2 ml Σιφώνια πληρώσεως διπλής χαραγής των 5 ml Αφυγραντικό υλικό 3 4

5 15 Ξηραντήρας (µεγάλο µέγεθος 280mm εσωτ.διαµ.-380mm εξωτ.διαµ)+πλάκα 1 Οµάδα Β: Συνολικός Προϋπολογισµός τρις χιλιάδες διακόσια (3.200,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κυκλωνικός θάλαµος ψεκασµού του δείγµατος. Κατάλληλος για οργανικά και ανόργανα δείγµατα για το όργανο Optima 4300 DV της Perkin Elmer (Cyclonic Chamber for aqueous and organic solutions) Εκνεφωτής χαµηλής ροής αερίου που να προσαρµόσετε στον παραπάνω θάλαµο ψεκασµού για το όργανο Optima 4300 DV της Perkin Elmer (GemCone Nebulizer Low Flow) Προσαρµογέας συστήµατος εισαγωγής δείγµατος για το όργανο Optima 4300 DV της Perkin Elmer (Injector Adaptor (with O-Rings and Lock Collar) Χαλαζιακός Πυρσός µονού παραθύρου για το όργανο Optima 4300 DV της Perkin Elmer (Quartz Torch 1sol) Οµάδα Γ: Συνολικός Προϋπολογισµός πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ποτήρι ζέσεως 50ml (ύψος 50mm, διάµετρος βάσης 40mm) 50 2 Ποτήρι ζέσεως 150ml (ύψος 75mm, διάµετρος βάσης 60mm) 20 3 Ποτήρι ζέσεως 250ml (ύψος 90mm, διάµετρος βάσης 65mm) 20 4 Ποτήρι ζέσεως 600ml (ύψος 120mm, διάµετρος βάσης 85mm) 10 5 Ποτήρι ζέσεως 1000ml (ύψος 150mm, διάµετρος βάσης 100mm) 10 6 Σπάτουλα µεταλλική (σπάτουλα-κουταλάκι) 180mm, κουταλάκι 35x15mm 10 7 Σπάτουλα µεταλλική (σπάτουλα-σπάτουλα) 10 8 Τρίλαιµη σφαιρική εσµυρισµένη φιάλη 1000ml (29/32-19/26) 2 9 Ογκοµετρικός γυάλινος κύλινδρος των 10ml µε διαβάθµιση ανά 1ml Ογκοµετρικός γυάλινος κύλινδρος των 50ml µε διαβάθµιση ανά 1ml Ογκοµετρικός γυάλινος κύλινδρος των 100ml µε διαβάθµιση ανά 1ml 15 5

6 12 Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 50ml µε πώµα Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 100ml µε πώµα Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 250ml µε πώµα 5 15 Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 500ml µε πώµα 5 16 Ογκοµετρική γυάλινη φιάλη των 1000ml µε πώµα 5 17 Μαγνητάκια Ανάδευσης 20 x 6mm Μαγνητάκια Ανάδευσης 30 x 6 mm Μαγνητάκια Ανάδευσης 40 x 7 mm Μαγνητάκια Ανάδευσης 50 x 7 mm Μαγνητάκια Ανάδευσης 60 x 7 mm Φιαλίδια FALCON 50ml Κωνικά Sterile (όχι Επ. Πυθ.) Κάψες Πορσελάνης Επίπεδες C 126/80 semi-deep Κάψες Πορσελάνης Επίπεδες ρηχές d 12cm µε µατ πάτο για υψηλές θερµοκρασίες Κάψες Πορσελάνης Επίπεδες C 126/160 semi-deep Κάψες Πορσελάνης Κυλινδρικές d 50-60mm Κάψες Πορσελάνης Κυλινδρικές d 125mm Φιάλη Kενού 100ML 2 29 Φιάλη Kενού 1000ML 2 30 Ράβδος Ανάδευσης Υάλινος 7χ200mm ΠΑΚ/10ΤΜΧ 1 31 Πουάρ Τριών Βαλβίδων Υδροβολέας 500ML Υδροβολέας 1000ML Φιάλη Αποθήκευσης ΡΕ Με Βιδ. Πώµα 50ml Φιάλη Αποθήκευσης ΡΕ Με Βιδ. Πώµα 100ml Φιάλη Αποθήκευσης ΡΕ Με Βιδ. Πώµα 250ml Γυάλινα Σιφώνια των 10ml, ανοχή ±0, Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης δειγµάτων µε πώµα, όγκου 30 ml, διάµετρος λαιµού 20 mm και ύψος 50 mm Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης δειγµάτων µε πώµα, όγκου 100 ml, διάµετρος λαιµού 20 mm και ύψος 50 mm 40 Πιπέτες Pauster 1ml Φιάλη Κωνική 500ml Φιάλη Κωνική 1000ml 5 43 Ύαλοι Ωρολογίου d=100mm Ύαλοι Ωρολογίου d=125mm Ψηκτήρας 400mm 1 46 Parafilm 4in X 125ft 1 47 ιαχωριστική Χωάνη Κωνική 100ml 3 48 Βούρτσα Φιαλών ιαµέτρου 15mm 5 49 Βούρτσα Φιαλών ιαµέτρου 25mm 5 50 Βούρτσα Φιαλών ιαµέτρου 50mm 5 51 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ oC 2 52 Γάντια Latex χωρίς ταλκ Medium Ακετόνη Εµπορίου (Ασετόν) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών της οµάδας Γ παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α. 6

7 ΑΡΘΡΟ 5 ο Προσόντα και δικαιούµενοι συµµετοχής / Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 5.1 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παραγωγής ή εµπορίας προϊόντων συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παραγωγή ή εµπορία προϊόντων συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: o Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. o Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. o Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5.3 της παρούσας. Κάθε συµµετέχων, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν Αποκλείονται του δικαιώµατος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι: α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, βάσει 7

8 απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή Ειδικότερα, οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής: α) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την παραγωγή ή εµπορία προϊόντων συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. β) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων κατ ελάχιστο ίσο µε το 100% του προϋπολογισµού της υπό ανάθεση προµήθειας Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης οποιοδήποτε στοιχείο που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες καθώς και την οικονοµική / χρηµατοοικονοµική επάρκεια, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο 6.6 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 ο 6.1. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στα Σηµεία 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 και 6.8 της παρούσης. Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Για τον Πρόχειρο ιαγωνισµό: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών για την επεξεργασία νερών (NanoMemWater)'» «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία» 8

9 6.2. εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των προσφερόντων που υποβάλλουν την προσφορά Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένος και πρωτότυπα υπογεγραµµένος από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους φακέλους: 1. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σηµείο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο Σηµείο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο Σηµείο Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στο Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) του ΕΚΕΤΑ κα. Στυλιανή Σκλαρή, τηλ , Fax , µε την ένδειξη Ερωτήµατα σχετικά µε τον Πρόχειρο ιαγωνισµό για την: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών για την επεξεργασία νερών (NanoMemWater)'» 6.5 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα Περιεχόµενα φακέλου «ικαιολογητικά» Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 9

10 Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: Ι. Ο προσφέρων (α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση για το ειδικό επάγγελµά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό, (β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ της παρούσας, δηλαδή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, (γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, (δ) είναι φορολογικά ενήµερος, (ε) είναι ασφαλιστικά ενήµερος και (στ) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη πριν από την υπογραφή της Σύµβασης. ΙΙ. η υποβαλλόµενη προσφορά (α) συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται (β) καλύπτει το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ή το σύνολο της Οµάδας Α ή το σύνολο της Οµάδας Β ή το σύνολο της Οµάδας Γ (εφόσον υποβάλλεται µερική προσφορά για το σύνολο της Οµάδας Α ή Β ή Γ, αντίστοιχα) και (γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συµµετοχής και ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου). Ειδικότερα: α) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο / ατοµική επιχείρηση / επιτηδευµατία δήλωση συµµετοχής του προσφέροντος και βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του προσφέροντα. β) Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο για τη σύσταση του νοµικού προσώπου: αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του 10

11 νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπρόσωπου: Πρακτικά αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συµµετοχής του στο ιαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου). γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή και το απασχολούµενο προσωπικό ηµοσιευµένους ισολογισµούς / καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα της Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω ανά Οµάδα προσφερόµενων ειδών και σε ξεχωριστή Ενότητα για κάθε Οµάδα: Αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών και τεκµηρίωση της συµφωνίας της προσφοράς µε τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας ιακήρυξης. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων προϊόντων (εφόσον υπάρχουν) Πιστοποιητικά και περιγραφή της τυχόν προσφερόµενης εγγύησης Χρονοδιάγραµµα παράδοσης Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους προσφέροντες για διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική προσφορά» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την προµήθεια των αναλωσίµων ανά Οµάδα προσφερόµενων ειδών και σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο για κάθε Οµάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά, η οποία 11

12 διατυπώνεται ως σύνολο και ανά ζητούµενη ποσότητα, ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ και φέρει την υπογραφή του Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Ο (ξεχωριστός) φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για κάθε Οµάδα θα πρέπει να αναγράφει εξωτερικά την Οµάδα (Α, Β, Γ) για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Θα δίνεται η τελική τιµή για το σύνολο της προµήθειας µετά από πιθανές εκπτώσεις. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση εκτός από το ΦΠΑ. Οι τιµές προ ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του συνόλου της προµήθειας ή του επί µέρους προϋπολογισµού κάθε Οµάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά ή θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, είτε για το σύνολο κάθε Οµάδας Α ή Β ή Γ, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, σύµφωνα µε τους επιµέρους προϋπολογισµούς αυτών, όπως αυτοί αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσας, υποχρεωτικά όµως για το σύνολο της κάθε Οµάδας. Περαιτέρω µερική υποβολή προσφορών, για τµήµατα των Οµάδων των υπό προµήθεια ειδών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας δεν επιτρέπεται και αν υποβληθεί απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΑΡΘΡΟ 7 ο Τόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 8 ο Αξιολόγηση Προσφορών Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού/αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του.σ. της 12

13 Αναθέτουσας Αρχής (150/ ). Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθµολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το.σ. της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ο 9.1 ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης της προµήθειας Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς ανά Οµάδα των υπό προµήθεια ειδών. Ο όρος ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σηµαίνει την προσφορά µε το µικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά µε την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε την προσφερόµενη τιµή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Οµάδα των υπό προµήθεια ειδών λαµβάνοντας υπόψη τη συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Για την τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών ανά Οµάδα που έχουν κριθεί αποδεκτές και δεν έχουν απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί. Σε κάθε ένα στοιχείο του πίνακα δίδεται σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισµα των σχετικών βαρυτήτων όλων των στοιχείων να αθροίζει στο 100%. Η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% στη διαµόρφωση της τελική βαθµολογίας. Η τελική βαθµολογία (Bi) προκύπτει µε βάση τη βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας αυτού. Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται στην κλίµακα 100 έως 110. Ο τελικός βαθµός προσφοράς (ΤΒ) για κάθε Οµάδα υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: ΤΒ = α* (Β/Βmax) + β* (Κmin/K) Όπου α, β είναι οι συντελεστές βαρύτητας που έχουν ως άθροισµα την µονάδα και α = 0,80 (συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς) β = 0,20 (συντελεστής βαρύτητας οικονοµικής προσφοράς) 13

14 Β = Βαθµός τεχνικής προσφοράς ανά Οµάδα του προσφέροντα, η οποία υπολογίζεται από τις βαθµολογίες των επιµέρους κριτηρίων (Β Α, Β Β, Β Γ,.)του κατωτέρω Πίνακα, συναρτήσει της βαρύτητας αυτών επί της τελικής βαθµολογίας (Β= %*Β Α + %* Β Β + %*Β Γ +.) Β max = Μέγιστος βαθµός τεχνικής αξιολόγησης ανά Οµάδα από τις αξιολογούµενες προσφορές Κ = Το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει την προµήθεια της προσφερόµενης Οµάδας ο Προσφέρων µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ Κ min = Το συνολικό ποσό σε Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς ανά Οµάδα Η βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς θα βασιστεί στα επόµενα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας Πίνακας 1 Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς για κάθε Οµάδα Α/Α Βαθµολογούµενα στοιχεία Βαθµολογία Συντελεστές βαρύτητας 1. Συµφωνία προσφοράς µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ιακήρυξης % 2. Ποιοτικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των αναλωσίµων % 3. Χρόνος παράδοσης Εγγύηση % ΣΥΝΟΛΟ 100% Η βαθµολογία που µπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο ανά Οµάδα µπορεί να είναι από 100 έως 110. Για κάθε προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί αποδεκτή βαθµολογούνται τα επί µέρους Κριτήρια. Η συνολική βαθµολογία καθορίζεται σε 100 βαθµούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης µετά των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή θα αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε Κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των Κριτηρίων. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής της, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 14

15 Προσφορά που δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της προκήρυξης, είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.3 Τελική αξιολόγηση Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών ανά Οµάδα και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: ΤΒ = α* (Β/Β max ) + β* (Κ min /K) Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό ΤΒ. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό τεχνικής αξιολόγησης Β. ΑΡΘΡΟ 10 ο Γενικοί όροι συµµετοχής 1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στον διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της προµήθειας και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 4. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από οµίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο. 5. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισµού. 15

16 ΑΡΘΡΟ 11 ο ιοικητικές Προσφυγές / Ενστάσεις Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σε αυτόν και κατά της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.. 118/2007, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφεροµένους δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Π..118/07. ΑΡΘΡΟ 12 ο Κατακύρωση / Υπογραφή Σύµβασης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού/αξιολόγησης των Προσφορών εισηγείται στο.σ. της Αναθέτουσας Αρχής την ανάθεση της προµήθειας ανά Οµάδα στον επικρατέστερο προσφέροντα για κάθε Οµάδα χωριστά, σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Με την έκδοση της απόφασης ανάθεσης από το.σ. της Αναθέτουσας Αρχής και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε η δήλωση της παραγράφου της παρούσας. ιαφορετικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αποκλεισθεί και θα επιβληθούν κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωµα να καλέσει τον επόµενο κατά σειρά βαθµολόγησης ιαγωνιζόµενο µε τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειµένου να συνάψει την Σύµβαση µαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: Α) Αποδεικτικό (Βεβαίωση) φορολογικής ενηµερότητας Β) Αποδεικτικό (Βεβαίωση) ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο από τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ήλωση της παραγράφου της παρούσας. Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολή της. Νοµικά πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά: 16

17 Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο) δικαιολογητικά της παραγράφου ΑΡΘΡΟ 13 ο Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των προσφερόµενων ειδών θα γίνει βάσει των νοµίµων παραστατικών (π.χ. έκδοση τιµολογίου, δελτίου αποστολής κλπ) τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή και µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών. Ο τρόπος πληρωµής του Αναδόχου, ο οποίος θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί, είναι ο ακόλουθος: Ποσοστό 100%, µε την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προσφερόµενων ειδών Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα ΕΙ Η που έχει περιγράψει στην προσφορά του και σύµφωνα µε την τιµή που έχει προσδιοριστεί σ αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την υποβληθείσα προσφορά του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρακρατήσει µέρος της αµοιβής του ή και να µην προβεί στην πληρωµή του Αναδόχου, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 14 ο Εγγυητική Ευθύνη Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των προσφερόµενων ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά ή στη σχεδίαση των προσφερόµενων ειδών. Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία µέρους ή του συνόλου του προσφερόµενου είδους, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό 17

18 ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 15 ο Εκχώρηση Μεταβίβαση Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωµα απορρέει από αυτήν χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 16 ο Υποχρεώσεις ασφάλισης Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια ειδών που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και αντικατάστασή τους. Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης της προµήθειας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα των προσφερόµενων ειδών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας και µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. ΑΡΘΡΟ 17 ο Κυρώσεις Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύµβασης ή µη προσήκουσας εκτέλεσης ή καθυστέρησης της παράδοσης της προµήθειας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Π.. 118/07 άρθρα 32 και

19 ΑΡΘΡΟ 18 ο Εφαρµοστέο ίκαιο Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και οι διαφορές από την παρούσα υπάγονται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συµµετοχής, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ.) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έρχονται σε επαφή µε την κα. Σκλαρή Στυλιανή στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, τηλ , Fax , Για το ΕΚΕΤΑ Καθ. κ. Α. Κωνσταντόπουλος ιευθυντής Κ.. & πρόεδρος.σ. ΕΚΕΤΑ 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Γ 1. ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 50 ML(ύψος 50mm, διάµετρος βάσης 40mm) Υάλινα απλά δοχεία προς χρήση σε χηµικά εργαστήρια για την ανάδευση, ανάµιξη και θέρµανση, υγρών συνήθως, χηµικών ουσιών. Απαιτείται εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και ποιότητα µέτρησης. Να έχουν κυλινδρικό σχήµα, µε επίπεδο πυθµένα και ειδικό στόµιο για τη µεταφορά του περιεχοµένου τους. Να είναι κατασκευασµένα από ειδικό γυαλί για να αντέχουν στις µεταβολές της θερµοκρασίας και στα χηµικά αντιδραστήρια. Το γυαλί κατασκευής τους να έχει οµοιόµορφο συντελεστή θερµικής διαστολής ώστε να µην σπάζει όταν µεταβάλλουµε απότοµα την θερµοκρασία του. Επιπλέον, το γυαλί αυτό να αντέχει στα χηµικά αντιδραστήρια έτσι ώστε ούτε να καταστρέφεται, ούτε να εισάγει στο διάλυµα ακαθαρσίες οι οποίες θα µπορούσαν να εισέλθουν αν το γυαλί πάθαινε διάβρωση. Να είναι διαβαθµισµένα, δηλαδή έχουν γραµµές µε ενδείξεις από τις οποίες µπορεί να υπολογιστεί ο όγκος του υγρού που περιέχεται. Κατάλληλα για εργαστήρια πιστοποιηµένα κατά ISO ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 150 ML (ύψος 75mm, διάµετρος βάσης 60mm) Οµοίως µε το 1 3. ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 250 ML (ύψος 90mm, διάµετρος βάσης 65mm) Οµοίως µε το 1 4. ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 600 ML (ύψος 120mm, διάµετρος βάσης 85mm) Οµοίως µε το 1 5. ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, 1000 ML (ύψος 150mm, διάµετρος βάσης 100mm) Οµοίως µε το 1 6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ (σπάτουλα κουταλάκι) 180mm, κουταλάκι 35Χ15mm Μεταλλική σπάτουλα, µήκους περίπου 18cm, που να είναι επίπεδη από την µία άκρη της ενώ από την άλλη να έχει κουτάλι περίπου 35Χ15mm 7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ (σπάτουλα σπάτουλα) Μεταλλική σπάτουλα, µήκους περίπου 18cm, που να είναι επίπεδη και από τις 2 άκρες 8. ΤΡΙΛΑΙΜΗ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΗ 1000ML (29/32-19/26) Τρίλαιµη φιάλη µε σφαιρικό πυθµένα και εσµυρισµένους λαιµούς χωρητικότητας 1lt, διαστάσεων κεντρικού λαιµού 29/32mm και παράπλευρων λαιµών 19/26mm. Θα πρέπει να εφάπτεται σε θερµό-µανδύα µε διάµετρο περίπου 14cm και να µπορεί να στηριχθεί όρθια σε µεταλλική ράβδο µε την βοήθεια κλέµας η οποία πιάνει τη φιάλη στον κεντρικό λαιµό. Αντοχή σε θερµοκρασίες έως 150 ο C. 9. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΤΩΝ 10ML ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML Γυάλινος ογκοµετρικός κύλινδρος ακριβείας όγκου µε αναγραφόµενη κλίµακα διαβάθµισης ανά 1ml µε εξαγωνική βάση και στόµιο έκχυσης. 10. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΤΩΝ 50ML ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML Οµοίως µε το ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΤΩΝ 100ML ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML Οµοίως µε το ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 50 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Υάλινη φιάλη µε σφαιρική βάση και ψηλό, λεπτό λαιµό προς χρήση για την Παρασκευή διαλυµάτων των οποίων ο συνολικός όγκος πρέπει να είναι συγκεκριµένος. Απαιτείται εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και ποιότητα µέτρησης, κατά προτίµηση να φέρουν την ένδειξη class A. Η στάθµη στην οποία η φιάλη έχει τον αναφερόµενο όγκο θα πρέπει να σηµειώνεται µε έναν δακτύλιο που βρίσκεται στον λαιµό της. Κατάλληλες για εργαστήρια πιστοποιηµένα κατά ISO ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 100 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Οµοίως µε το 12 20

21 14. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 250 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Οµοίως µε το ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 500 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Οµοίως µε το ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 1000 ML ΜΕ ΠΩΜΑ Οµοίως µε το ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 20Χ6ΜΜ Με µεγάλη χηµική, µηχανική και θερµική αντοχή, µεγάλης διάρκειας ζωής. Ικανά µην προσρόφησης νερού και διαλυµάτων. Μη εύφλεκτα. Παρασκευασµένα από µη διάφανο PTFE. Μέγιστη θερµοκρασία +270 C 18. ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 30Χ6ΜΜ Οµοίως µε το ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 40Χ7ΜΜ Οµοίως µε το ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 50Χ7ΜΜ Οµοίως µε το ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 60Χ7ΜΜ Οµοίως µε το ΦΙΑΛΙ ΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 50ml STERILE FALCON ΕΠ.ΠΥΘ. Φιαλίδια κωνικά µε βιδωτό καπάκι για αποφυγή διαρροών. Ειδικά για µετρήσεις σε όργανο ICP. Οµοίως µε το ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΠΙΠΕ ΕΣ C 126/80 SEMI-DEEP Κεραµικές κάψες από πορσελάνη µε λεία εσωτερική επιφάνεια και επίπεδο πάτο, διάµετρο ανοίγµατος περίπου 12cm. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό σηµείο τήξης, µεγάλη σκληρότητα και ικανοποιητική χηµική σταθερότητα ώστε να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (τουλάχιστον 1400 C) και χηµική διάβρωση. Προς χρήση σε φούρνους για έψηση ανόργανων και οργανικών υλικών 24. ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΠΙΠΕ ΕΣ Κεραµικές κάψες από πορσελάνη µε λεία εσωτερική επιφάνεια και επίπεδο πάτο, διάµετρο ανοίγµατος περίπου 12cm µε µατ πάτο για υψηλές θερµοκρασίες. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό σηµείο τήξης, µεγάλη σκληρότητα και ικανοποιητική χηµική σταθερότητα ώστε να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (τουλάχιστον 1400 C) και χηµική διάβρωση. Προς χρήση σε φούρνους για έψηση ανόργανων και οργανικών υλικών 25. ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΠΙΠΕ ΕΣ C 126/160 SEMI-DEEP Οµοίως µε το ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΕΣ d 50-60mm SEMI-DEEP Κεραµικές κάψες από πορσελάνη µε λεία εσωτερική επιφάνεια και κυλινδρικό πάτο, διάµετρο ανοίγµατος περίπου 5-6cm. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό σηµείο τήξης, µεγάλη σκληρότητα και ικανοποιητική χηµική σταθερότητα ώστε να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (τουλάχιστον 1400 C) και χηµική διάβρωση. Προς χρήση σε φούρνους για έψηση ανόργανων και οργανικών υλικών 27. ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΕΣ d 125mm SEMI-DEEP Οµοίως µε το ΦΙΑΛΗ ΚΕΝΟΥ 100ML Γυάλινη κωνική φιάλη κενού µε δυνατότητα πλευρικής σύνδεσης µαλακού σωλήνα για την παροχή κενού. 29. ΦΙΑΛΗ ΚΕΝΟΥ 1000ML Οµοίως µε το ΡΑΒ ΟΣ ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΥΑΛΙΝΟΣ 7Χ200ΜΜ ΠΑΚ/10ΤΕΜ 21

22 Γυάλινη ράβδος ανάδευσης µε µεγάλη χηµική, µηχανική και θερµική αντοχή, µεγάλης διάρκειας ζωής. Ικανή µην προσρόφησης νερού και διαλυµάτων. 31. ΠΟΥΑΡ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ Πουάρ πιπεττών από καουτσούκ, χωρητικότητας περίπου 60 ml, µε τρεις βαλβίδες µπάλας γυαλιού, ελεγχόµενης πίεσης µε το δάχτυλο. Χωρίς µεταλλικά µέρη για αποφυγή διάβρωσης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλα τα υγρά, εκτός από αυτά που αλληλεπιδρούν µε το καουτσούκ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κυλινδρικές πιπέττες από 1 έως 20 ml. 32. Υ ΡΟΒΟΛΕΑΣ 500ML Υδροβολέας µεγάλης πυκνότητας πολυαιθυλενίου. 33. Υ ΡΟΒΟΛΕΑΣ 1000ML Οµοίως µε το ΦΙΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PE ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 50 ML Άθραυστες πλαστικές φιάλες για την αποθήκευση υλικών σε µορφή κόνεως ή και ποσοτήτων διαλύµατος. Θα πρέπει να είναι ευρύλαιµα και µε σκληρό τοίχωµα για την ελαχιστοποίηση διάλυσης. Ειδικό βιδωτό καπάκι για την επίτευξη κλεισίµατος χωρίς διαρροές. 35. ΦΙΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PE ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 100 ML Οµοίως µε το ΦΙΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PE ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 250 ML Οµοίως µε το ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 10ML, ΑΝΟΧΗ ± 0,10 Γυάλινα σιφώνια υψηλής ανθεκτικότητας σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα, ανοχής ± 0, ΓΥΑΛΙΝΑ ΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 30ML ΜΕ ΠΩΜΑ Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης δειγµάτων µε πώµα, όγκου 30ml, διαµέτρου λαιµού 20mm και ύψος 50mm, υψηλής ανθεκτικότητας σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα 39. ΓΥΑΛΙΝΑ ΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 100ML ΜΕ ΠΩΜΑ Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης δειγµάτων µε πώµα, όγκου 100ml, διαµέτρου λαιµού 20mm και ύψος 50mm, υψηλής ανθεκτικότητας σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα 40. ΠΙΠΕΤΤΕΣ PAUSTER 1ML ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΤΕΜ Πιπέττες pauster πλαστικές του 1ml σε συσκευασία των 1000 τεµαχίων 41. ΦΙΑΛΗ ΚΩΝΙΚΗ 500ML ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ Εσµυρησµένη κωνική φιάλη για αποθήκευση διαλυµάτων όγκου 500ml, µε πλαστικό πώµα, υψηλής ανθεκτικότητας για όξινα και αλκαλικά διαλύµατα. 42. ΦΙΑΛΗ ΚΩΝΙΚΗ 1000ML ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ Οµοίως µε ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ d=100mm Ύαλοι ωρολογίου νατρασβεστίου, (soda-lime glass) διαµέτρου 100mm. 44. ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ d=125mm Οµοίως µε ΨΥΚΤΗΡΑΣ Γυάλινος ψυκτήρας µε εσµυρισµένη βάση διαµέτρου 29/32 και µήκος 400mm για να εφάπτεται στον κεντρικό λαιµό της τρίλαιµης φιάλης. 46. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (PARAFILM) 4inX125ft Ελαστική διάφανη µεµβράνη στεγανοποίησης (PARAFILM) για αεροστεγές κλείσιµο δοχείων, διαστάσεων 4in X 125ft 47. ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΧΩΑΝΗ ΚΩΝΙΚΗ 100ML Γυάλινη κωνική διαχωριστική χωάνη µε βαλβίδα ρύθµισης ροής πολυαιθυλένιου, όγκου 100ml 22

23 48. ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 15ΜΜ Βούρτσα καθαρισµού φιαλών διαµέτρου 15mm µε µεταλλική λαβή 49. ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 25ΜΜ Οµοίως µε ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 50ΜΜ Οµοίως µε ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ o C Γυάλινο εργαστηριακό θερµόµετρο υδραργύρου µε εύρος θερµοκρασιών από -10 ο C έως +100 ο C και διαβάθµιση ανά 1 ο C 52. ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΚ, MEDIUM Γάντια από φυσικό latex χωρίς πούδρα, κατασκευασµένα σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα. Απαιτείται να έχουν µεγάλη αντοχή καθώς και ασφαλές πιάσιµο, εξαιρετική προσαρµογή στο χέρι, συνθετικό εσωτερικό στρώµα επικάλυψης και να είναι φιλικά προς το δέρµα. 53. ΑΚΕΤΟΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΑΣΕΤΟΝ) Εργαστηριακή ακετόνη (ασετόν) συσκευασίας 1Lt. 23

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ταχ. Διεύθυνση: Οδός

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΔΑ: 6Λ99469ΗΡ8-623 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 13/07/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο: «Εντοπισμός Τάσων της Τεχνολογίας και αναμενόμενα σχέδια συνέχισης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Α Α: Β44Μ469ΗΡ8-ΕΨΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προµήθεια αναλωσίµων για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων του έργου ΛΙΓΝΟΦΟΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηράκλειο 19/05/2010 Α.Π. 2017 Πληροφορίες : Χρυσούλα Ψαρουδάκη Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (προµήθεια ταιστρων. κλωβών µεταφοράς αδέσποτων ζώων κλπ.)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1859,90 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& Αρ. Πρωτ. 10602 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Το άρθρο 38 της υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

6. Το άρθρο 38 της υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης. Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3759 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Ε. Λαζαρίδου 2313 321772 2313 321701-2 elazaridou@mou.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αντικείμενο υπηρεσίας Το αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, 15/02/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ-265-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής (σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και

Διαβάστε περισσότερα