ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 004/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 004/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 004/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

2 ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με εθνική και διεθνή εμβέλεια, η οποία κυρίως δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό χώρο. Η μορφή της, ως αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, υπάγεται στην έννοια των εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων, που ιδρύονται και οργανώνονται από εκκλησιαστικούς φορείς (Ιερές Μητροπόλεις, Ενοριακούς Ναούς, Ιερές Μονές και λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα) με σκοπό την οργάνωση και εκτέλεση, με σύγχρονα μέσα, τεχνογνωσία και ευελιξία, του φιλανθρωπικού και κοινωνικού τους έργου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις μιας διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Στοχεύει στη συστηματική και δυναμική της συμμετοχή σε έργα με φιλανθρωπική και ανθρωπιστική αφενός, αλλά και αναπτυξιακή αφετέρου διάσταση, εστιάζοντας στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και συνοχής, της υγείας, του πολιτισμού, και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι διεθνείς της δράσεις και προγράμματα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις κατά τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες με έμφαση την Αφρική, την Νοτιοανανατολική Ευρώπη, και τη Μέση Ανατολή. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η Προμήθεια Ειδών Διαβίωσης σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Είδη Οπωροπωλείου, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Λοιπά Είδη Τροφοδοσίας και Διαβίωσης) σε μηνιαία βάση, με σκοπό τη σίτιση και τη διαβίωση των 15 ενοίκων μακράς διαμονής και των 5 ενοίκων βραχείας διαμονής της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 και Ηρώδου Αττικού, Χαλάνδρι Αττικής. [2]

3 Η Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14 και χρηματοδοτείται από το τακτικό προϋπολογισμό. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 11 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της και πάντως σε καμία περίπτωση πέραν της ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου Αθήνα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται εγγράφως, με οποιοδήποτε τρόπο στην Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι την 18 η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Επιτροπή που διενεργεί τον Διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των ,00, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία ορίζεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: 7.000,00, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: ,00, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. - Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από τα ανωτέρω ανά κατηγορία οριζόμενα ποσά για διάστημα έντεκα (11) μηνών θα απορρίπτεται. [3]

4 - Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά είτε και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων είτε για μία κατηγορία προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Είδη Οπωροπωλείου: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα παραλαβής των ειδών, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Λοιπά είδη τροφοδοσίας και διαβίωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη σταθερή τιμή. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος Αθήνα ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της θα δηλώνει ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς : Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όπως αυτές θα γεννηθούν από τη σύναψη της σύμβασης όσο και [4]

5 των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα Η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίου Δεν έχει προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε σχέση με την παρούσα διακήρυξη Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, τους γενικούς και ειδικούς όρους, τις υποχρεώσεις του αναδόχου Η επιχείρηση δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσας διακήρυξης Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση Να δηλώνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου σε περίπτωση ανάδειξης του ως μειοδότη Καταστατικό της συμμετέχουσας εταιρείας θεωρημένο για τις Ο.Ε. Ε.Ε. ή [5]

6 το Φ.Ε.Κ. σύστασης για Ε.Π.Ε. Α.Ε., από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας Νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την Αρμόδια Υπηρεσία για την αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων Πιστοποιητικά από Αρμόδια Αρχή, ότι ο Ανάδοχος, τηρεί κανόνες ορθής υγιεινής στην αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο επιμελητήριο ή ασκεί γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά περίπτωση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι η επιχείρηση τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση της χώρας εγκατάστασής τους, όπως συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας του υποψηφίου εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης [6]

7 εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα κατατίθεται η καταδικαστική απόφαση και υπεύθυνη δήλωση ότι οι αναφερόμενες καταδίκες δεν αφορούν αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου και αφορά: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ το υ Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), στ) απάτη ( ) Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Σε περίπτωση συμμετοχής ενώσεως προσώπων π. χ. (κοινοπραξία) τα άνω δικαιολογητικά οφείλουν να τα προσκομίσουν όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα. Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση από τους υποψηφίους οποιουδήποτε από τα πιο πάνω στοιχεία αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από το Διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 9.1. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου και ειδικότερα περιγραφή ιδιόκτητης ή μη παραγωγικής μονάδας (υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας παραγωγικής μονάδας ή υπεύθυνη δήλωση μονάδας που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης μονάδας) 9.2. Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε έργα παρόμοιου είδους ή και μεγέθους, στο οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες αντίστοιχες υπηρεσίες των τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε υπηρεσία: του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα [7]

8 Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ,00 ετησίως Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή και υπεύθυνη δήλωση διαθεσιμότητας αυτού Οικονομικές καταστάσεις τριών τελευταίων ετών λειτουργίας του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία. Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, σε σχέση με δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση από τους υποψηφίους οποιουδήποτε από τα πιο πάνω στοιχεία αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το Διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερόμενων, θα συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος Β. Η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία προϊόντων σε σύνολο 11 μηνών δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης, που έχει οριστεί ανά κατηγορία. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά είτε και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (Α και Β) είτε για μια κατηγορία προϊόντων (Α ή Β). Δεν θα λαμβάνεται υπ όψιν προσφορά η οποία θα δίνεται, για μέρος των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών ανά κατηγορία προϊόντων. Σε περίπτωση υποβολής οικονομικής προσφοράς χαμηλότερης από το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του Διαγωνισμού, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του Υποψήφιου [8]

9 Αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση εμπορεύματος εντός της Μονάδας. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών εντός της Μονάδας. Αναφορικώς με τα είδη (παντοπωλείου) τα οποία θα ζητηθούν εκτός της προσφοράς, η τιμή του προϊόντος θα είναι η λιανική τιμή πώλησής τους την ημέρα χορήγησής τους. ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 18 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η ισχύς των προσφορών είναι 120 ημέρες, από την ημέρα του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. [9]

10 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, η άφιξη του φακέλου δε, θα πρέπει να λάβει χώρα έως την ημέρα και την ώρα λήξεως του Διαγωνισμού. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο φάκελος της προσφοράς του κάθε υποψηφίου περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»): Ι. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας Διακήρυξης, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. [10]

11 ΙΙ. «Φάκελος Δικαιολογητικών Τεχνικής Επάρκειας», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας Διακήρυξης, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. ΙΙΙ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) της επιχείρησης που συμμετέχει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης καθώς επίσης και τις παρακάτω ενδείξεις : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 004/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ : 18 Φεβρουαρίου Οι σελίδες όλων των εγγράφων που βρίσκονται εντός των τριών (3) επιμέρους φακέλων πρέπει να φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση, ανά επιμέρους φάκελο. [11]

12 - Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. - Όλα τα πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα. - Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου ή μέλους αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. - Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό φορέα και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84-, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. - Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. -Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. -Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα Τεχνικά έντυπα, σχέδια, πιστοποιητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία [12]

13 που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. - Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να μονογράφεται από τον προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. -Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. -Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής ελήφθη υπόψη, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. -Ο συμμετέχων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. -Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. -Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, [13]

14 είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. -Οι μετέχοντες στη διαδικασία πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Πάντως η γνώση των όρων της παρούσας και η αποδοχή τους θεωρείται δεδομένη με την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι συμμετέχοντες είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. -Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη. -Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. -Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. - Η ημερομηνία σύνταξης των υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, όπου και αν αυτή απαιτείται, μπορεί να γίνει και πριν την ημερομηνία της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. [14]

15 ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης (ΕΔΔΑ), στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετικό αίτημά τους προς την Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής επάρκειας, Οικονομική προσφορά) γίνεται από την ΕΔΔΑ σε χρόνο που εκείνη θα καθορίσει λαμβάνοντας υπόψη της, μεταξύ των άλλων, και τα τυχόν χρονικά περιθώρια που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της για την ολοκλήρωση της προμήθειας. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά. [15]

16 ΑΡΘΡΟ 13. ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης (ΕΔΔΑ), την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 2), στην οποία μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΔΑ, με την εξής διαδικασία: Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, από την ΕΔΔΑ αποσφραγίζεται ο υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ο υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. Ο υποφάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ παραμένει σφραγισμένος. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. [16]

17 Η ΕΔΔΑ εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Προκήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό με το οποίο η ΕΔΔΑ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Για όσους από τους διαγωνιζόμενους η ΕΔΔΑ εισηγήθηκε την αποδοχή της προσφοράς τους στο επόμενο στάδιο, ακολουθεί η αξιολόγηση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια στα άρθρα 9 και Παράρτημα Β της παρούσας Διακήρυξης. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στο χώρο και χρόνο που ορίζει η ΕΔΔΑ και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους Υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο των Δικαιολογητικών και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Στη διαδικασία, μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους Υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι Υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε [17]

18 λαμβάνεται υπόψη. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος προϊόντων που ανήκουν στις δύο κατηγορίες (Α και Β) του Διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο. Αναπροσαρμογή του ποσοστού έκπτωσης (Κατηγορία Α) ή των προσφερόμενων τιμών (Κατηγορία Β) δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ποσοστού έκπτωσης ή τιμών απορρίπτονται. Εφ όσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του Έργου, καταγράφεται από την Επιτροπή η τιμή της συνολικής οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος. Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. Οι προσφέροντες θα καταταγούν σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά με βάση την προσφορά με την οικονομικότερη προσφορά. Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ως υποψήφιος Ανάδοχος. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει στον συμμετέχοντα, που η προσφορά του συνίσταται στη συνολική χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ α) Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση προκειμένου να υπογραφεί το σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια ειδών διαβίωσης με σκοπό την εξυπηρέτηση των 15 ενοίκων μακράς διαμονής και των 5 ενοίκων βραχείας [18]

19 διαμονής της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΗ. β) Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικώς επί αναλόγου οριστικής τμηματικής παραλαβής, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας κάθε ποσότητας προμηθευομένων ειδών και το σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο και με την προϋπόθεση της εύρυθμης χρηματοδότησης του τακτικού προϋπολογισμού. Επιπλέον η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των Τιμολογίων και των Πιστοποιητικών αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του. γ) H καταβολή του Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα. δ) Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι. ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύει σε μηνιαία βάση προσηκόντως και εμπροθέσμως τα είδη διαβίωσης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Είδη Οπωροπωλείου, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Λοιπά είδη Τροφοδοσίας και Διαβίωσης) των ασθενών στη Μονάδα, σε ποσότητες και είδη που θα του ζητούνται κάθε φορά Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλων τροφίμων ή άλλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Αποστολής να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση της Αποστολής, ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Αποστολή για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες Τα υπό προμήθεια προϊόντα περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες του Παραρτήματος Α. [19]

20 15.4. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας οποιουδήποτε άλλου προϊόντος τροφοδοσίας και διαβίωσης, το οποίο κρίνει απαραίτητο και δεν περιγράφεται στο Πίνακα του Παραρτήματος Α. Διαδικασία για Παραγγελία - Παράδοση Τα υπό προμήθεια είδη διαβίωσης θα πρέπει να παραδίδονται από τις 11:00 έως και 14:00 στη Μονάδα, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 και Ηρώδου Αττικού στο Χαλάνδρι Αττικής. Σε περίπτωση αλλαγής του σημείου αποστολής ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα είδη σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε εβδομαδιαίες ή μηνιαίες ανάγκες τα είδη διαβίωσης μέχρι +/- 25% της παραγγελίας. Η παραλαβή των ειδών διαβίωσης θα γίνεται κατόπιν παραγγελίας και προηγούμενης συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, με κατάλληλα πιστοποιημένο όχημα εκ μέρους του Αναδόχου. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τα προσφερόμενα είδη θα είναι ΑΑ ποιότητας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και κατόπιν ελέγχου. Τα είδη πρέπει να παραδίδονται εγκαίρως και προσηκόντως στο χώρο της Μονάδας, στην προαναφερόμενη διεύθυνση. Το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς και παράδοσης θα βαραίνει τον Ανάδοχο. Θα τηρηθεί το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που δεν θα τηρούν τις προδιαγραφές της Μονάδας. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εκάστοτε παραγγελλόμενων προϊόντων, μετά από δειγματοληπτικό μακροσκοπικό έλεγχο: [20]

21 H διμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης και Πιστοποίησης Παραδοτέων, η οποία θα ελέγχει δειγματοληπτικά την ποιότητά τους σε τακτική βάση. Η επιτροπή θα συντάσσει έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραγγελλόμενων προϊόντων κατά την παραλαβή. Κατά την παραλαβή στη δομή της Μονάδας διενεργείται από τον παραλαβόντα ποιοτικός και αναλυτικός ποσοτικός έλεγχος των ειδών, ώστε να διασφαλιστεί η συμφωνία της παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και των ειδών που παραλαμβάνονται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει την παραγγελία και να συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Οι σχετικές εκθέσεις θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά. ΑΡΘΡΟ 16. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περίληψη του Διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας, αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ΑΡΘΡΟ 17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρούσα παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 13:00 τις εργάσιμες ημέρες από το Τμήμα Προμηθειών και τον κο Θωμά Βλάχο στο τηλέφωνο ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ [21]

22 -Κατά της συμμετοχής του προμηθευτή στον διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. H ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. - Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών [3] εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ένσταση αυτή, εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα [10] εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. - Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που εκδίδονται δεν επιδέχονται προσβολή με άλλο οιασδήποτε φύσεως νομικό μέσο. Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του εργασίμου ωραρίου της Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 08:30 έως 16:30. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτος. ΑΡΘΡΟ 19. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [22]

23 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση υπό οιανδήποτε μορφή, υπό του προμηθευτή του εκ της συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», απορρεουσών υποχρεώσεων όπως και δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο. 2. Στη διακήρυξη αυτή επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 3. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή διαπιστωθεί η παρέκκλιση από τις τιμές ή του ποσοστού εκπτώσεως της προσφοράς η υπηρεσία θα διακόψει τη συνεργασία με τον προμηθευτή και θα αναθέσει την προμήθεια στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο Γενικός Διευθυντής [23]

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας κατηγορίας Α, το περιεχόμενό τους απαλλαγμένο από ξένες προς το είδος ουσίες να παραδίδονται συσκευασμένα όπως αυτά προσφέρονται στο εμπόριο και να είναι εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, εφόσον είναι τυποποιημένα προϊόντα. Ο χαρακτηρισμός κάποιων ειδών όπως για παράδειγμα μαργαρίνη, βιτάμ, knor κ.α. αποσκοπεί ώστε να γίνει κατανοητό το ζητούμενο είδος και δεν επηρεάζει την κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αν η ονομασία του είδους διαφοροποιείται. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στην διακήρυξη αυτή, πρέπει να είναι όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις αποφάσεις Α.Χ.Κ. Κώδικα Τροφίμων και ποτών κ.λπ. 3. Για τα επιμέρους είδη στα οποία δεν αναγράφονται εμπορικά σήματα, αυτά θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να διατίθενται στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 11 ΜΗΝΩΝ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (KGS) Kg 60,00 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (PCS) Pcs 60,00 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 70,00 ΑΝΙΘΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ Pcs 40,00 ΑΧΛΑΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 90,00 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΡΟΥΤΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 5,00 ΚΑΡΟΤΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 120,00 [24]

25 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 200,00 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 4,00 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΣΕ Kg 3,00 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ Kg 200,00 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΦΡΕΣΚΟ Kg 20,00 ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 60,00 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ Pcs 30,00 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Kg 30,00 ΜΑΡΟΥΛΙΑ Pcs 15,00 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ Kg 180,00 ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ Kg 380,00 ΜΠΑΝΑΝΕΣ Kg 100,00 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΦΡΕΣΚΟ Kg 90,00 ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ Kg 750,00 ΠΑΤΖΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 60,00 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Kg 150,00 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 300,00 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 72,00 ΣΕΛΙΝΟ ΦΡΕΣΚΟ ΣΕ ΤΕΜ. Pcs 4,00 ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ Pcs 8,00 ΤΟΜΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ Kg 380,00 ΣΚΟΡΔΑ Kg 36,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ : 7.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 11 ΜΗΝΩΝ ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΚΤΨ. 1ΚΙΛ Kgm 9,00 ΑΛΕΥΡΙ Kgm 48,00 [25]

26 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30MΤΡ 500gr Pcs 3,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DETTOL Γ.Χ Btl 20,00 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ Pkt 45,00 ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 ΚΙΛ Pcs 50,00 ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ Kgm 12,00 ΑΡΝΙ ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΝΩΠΗ Kgm 3,00 ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ 1x30pcs Pkt 1,00 ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ 5pcs Pkt 12,00 ΑΥΓΑ 1X360PCS LARGE Pcs 1100,00 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ Pcs 4,00 ΒΟΕΙΟΝ Α/Ο Kgm 9,00 ΒΟΕΙΟΣ ΚΙΜΑΣ Kgm 40,00 ΒΟΕΙΟΣ ΚΙΜΑΣ Α' Kgm 14,00 ΒΟΥΤΥΡΟ ΒΙΤΑΜ SOFT 12X500GΓΡΜ. Pcs 20,00 ΒΟΥΤΥΡΟ ΒΙΤΑΜ SOFT 12Χ1ΚΙΛ Pcs 80,00 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ Pcs 960,00 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ Ltr 10,00 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΤΨ Kgm 2,00 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΤΨ ΦΙΛΕΤΟ Α/Ο Kgm 2,00 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Pr 15,00 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 1Χ100pcs Pkt 140,00 ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΘ/ΝΕΣ Pkt 7,00 ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΘ/ΝΕΣ 500ΓΡ Νο 3 Pkt 7,00 ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΤΨ ΝΟ3 Kgm 3,00 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ Α' Kgm 100,00 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΦΑΓΕ TOTAL 2% 1 ΚΙΛ (Π) Kgm 400,00 ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΦΥΑΛΙΔΙΑ Pcs 6,00 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΦΡΕΣΚΑ Kgm 3,00 ΔΑΦΝΗ ΦΥΛΛΑ 20ΓΡ Pkt 3,00 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ltr 260,00 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ Kgm 2,00 ΖΑΧΑΡΗ Kgm 125,00 [26]

27 ΖΑΧΑΡΙΝΗ c/s 28,00 ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ Pcs 280,00 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 100gr Pkt 10,00 ΚΑΘ/ΚΟ ΚΡΕΜΑ CIF Pcs 15,00 ΚΑΘ/ΣΤΙΚΟ CIF Pcs 10,00 ΚΑΘ/ΣΤΙΚΟ WC HARPIC Pcs 7,00 ΚΑΘ/ΣΤΙΚΟ WC ΠΑΠΙ 16Χ750ML Pcs 22,00 ΚΑΘ/ΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ Pcs 7,00 ΚΑΚΑΟ ΙΟΝ Pkt 15,00 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (100τ/πκ) Pkt 10,00 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ Kgm 22,00 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΕΝΗ 1 ΚΙΛ. Kgm 1,00 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50ΓΡ Pkt 5,00 ΚΑΤΣΙΚΙ ΝΩΠΟ Kgm 3,00 ΚΑΦΕΣ TASIMO JACOBS Pcs 20,00 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS 12Χ500grm Pkt 18,00 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS 250γρμ Pkt 2,00 ΚΕΤΣΑΠ 12Χ250 ΓΡΜ Btl 3,00 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟ 24Χ1KG Tin 8,00 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 24Χ1KG Tin 10,00 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 24Χ200ΓΡΜ. Pkt 57,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΤΨ ΟΛΟΚΛΗΡΑ Kgm 310,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ FRZ Kgm 50,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙ Kgm 15,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΝΩΠΟ Kgm 2,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ Kgm 16,00 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Pkt 3,00 ΚΡΕΜΑ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒ. ΓΙΩΤΗΣ 160ΓΡ Pcs 15,00 ΚΡΕΜΑ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒ. ΓΙΩΤΗΣ 62ΓΡ Pcs 150,00 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 500ml Pkt 32,00 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ Pcs 30,00 ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ 10ΜΤΡΧ38ΕΚ Pcs 12,00 [27]

28 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ Kgm 18,00 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ Kgm 9,00 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 12Χ250 ML Jar 32,00 ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΧΩΡΙΣ Kgm 6,00 ΓΛΟΥΤΕΝΗ 500 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΑ Pcs 300,00 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Kgm 200,00 ΜΑΠΕΣ ΓΙΓΑΣ ΒΕΤΕΞ Pcs 40,00 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 15ΜΤΡΧ30CM Pcs 9,00 ΜΟΣΧΟΣ Α/Ο ΦΡΕΣΚΟΣ Kgm 90,00 ΜΟΣΧΟΣ ΚΙΜΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ Kgm 75,00 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 12Χ250gr Pcs 14,00 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ 1ΚΙΛ Kgm 30,00 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200ΓΡ Pcs 7,00 ΜΠΕΣΑΜΕΛ Pkt 5,00 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Pkt 30,00 ΝΕΣΚΑΦΕ NESTLE ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ Pcs 3,00 100GR ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Btl 60,00 ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No3 (8 πακ Χ Pcs 9000,00 12τεμ ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No4 ( 8 πακχ10 Pcs 9500,00 τεμ ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No5 Pcs 220,00 ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No6 Pcs 220,00 ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙΑ Pcs 6500,00 ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΛΟ Pcs 7,00 ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΧ Pcs 90,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡ.ΝΕΡΟΥ 50pcs Pkt 25,00 ΡΕΒΥΘΙΑ Kgm 20,00 ΡΙΓΑΝΗ Kgm 2,00 ΡΙΓΑΝΗ 25ΓΡ Pkt 3,00 [28]

29 ΡΥΖΙ Kgm 187,00 ΡΥΖΙ ΚΑΣΤΑΝΟ Bag 4,00 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡ. 65Χ90 Kgm 150,00 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡ. 80Χ110 1Χ20 Kgr Kgm 480,00 ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ PICCOLO Pkt 40,00 ΣΑΚΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10's 52Χ75 Pkt 90,00 ΣΑΚΚΟΙ ΠΟΛΥΜΠΑΚ Pkt 20,00 ΣΑΛΑΜΙ ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330GR Pcs 6,00 ΣΑΛΑΜΙ ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330ΓΡ ΝΙΚΑΣ Pcs 4,00 ΣΑΛΑΤΑ ΡΩΣΣΙΚΗ Kgm 1,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ Ltr 35,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡ Ltr 42,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Ltr 14,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤΡ Pcs 25,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ Pcs 50,00 ΣΕΡΒΙΕΤΤΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Pcs 1400,00 ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤ. ΔΙΠΛΕΣ Pcs 26,00 ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤ. ΜΟΝΕΣ Pcs 4,00 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 1ΚΙΛ Kgm 1,00 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125ΓΡ Pcs 7,00 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΤΨ. Kgm 70,00 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΤΨ Kgm 90,00 ΣΠΡΕΥ ΚΑΘ/ΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 20Χ500 ML Tin 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΣΠΟΓΓΟΙ Pcs 10,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ SC.BRITE Pcs 45,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ τ.sc.brite Pcs 50,00 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 2 ΚΙΛ. Kgm 3,00 ΤΖΑΤΖΙΚΙ 2 ΚΙΛ. Pkt 1,00 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500 ΓΡΜ Pkt 20,00 ΤΥΡΙ ΑΝΘΟΤΥΡΟ Kgm 30,00 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Kgm 1,00 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΑΓΕ Kgm 9,00 [29]

30 ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ Kgm 8,00 ΤΥΡΙ ΕΝΤΑΜ ΦΑΓΕ Kgm 9,00 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ Kgm 3,00 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ Kgm 3,00 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ(Π) Kgm 1,00 ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ Kgm 40,00 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π 16ΚΙΛ Kgm 25,00 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π 5ΚΙΛ Kgm 140,00 ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ EDAM Kgm 8,00 ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ ΜΙΛΝΕΡ Kgm 1,00 ΤΥΡΟΠΙΤΤΑΚΙΑ Kgm 38,00 ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ Pkt 3,00 ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ 2ΚΙΛ. Kgm 2,00 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4ltr Ltr 90,00 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ Btl 10,00 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LTR Ltr 9,00 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΖΑΧ Pcs 7,00 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Pcs 4000,00 ΦΑΚΕΣ Kgm 128,00 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Pcs 4,00 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΤΨ Kgm 10,00 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΤΨ 1ΚΙΛ Pcs 50,00 ΦΑΣΟΛΙΑ Kgm 90,00 ΦΙΔΕΣ 20Χ250ΓΡΜ. Pkt 5,00 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ τ.μελιτα 1Χ40 Pkt 9,00 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 400 grm. Pkt 12,00 ΦΥΛΛΟ ΚΑΝΑΚH Pkt 25,00 ΧΑΜ ΒΡΑΣΤΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΤΟΣΤ Kgm 9,00 ΧΑΡΤ/ΤΕΣ 100 PCS ΠΑΚΕΤΟ Pkt 70,00 ΧΑΡΤ/ΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ 20Χ200pcs Pkt 300,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1ΚΙΛ Pcs 180,00 ΧΛΩΡΙΝΗ 6Χ2LTR Btl 7,00 [30]

31 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡ Ltr 300,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΡΕ ΛΑΙΜΟΣ Kgm 15,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΡΕ ΦΕΤΕΣ Μ/Ο Kgm 9,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΜΑΣ Kgm 4,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΜΑΣ Α' Kgm 20,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΣ Μ/Ο ΦΕΤΕΣ Kgm 30,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο Kgm 10,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ Α/Ο Kgm 45,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΝΣΕΤΤΑ ΦΡΕΣΚΙΑ Kgm 2,00 ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΠΑΛΑ Α/Ο Kgm 5,00 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΤΨ ΓΡΜ Kgm 22,00 ΧΤΑΠΟΔΙ ΠΛΟΚΑΜΙ ΚΤΨ Kgm 12,00 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 12Χ500gr Kgm 3,00 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ Φ.Χ 12Χ1ΛΤΡ Ltr 12,00 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ.X 12Χ1LTR Ltr 24,00 ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ PANGASIUS Kgm 3,00 ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ Kgm 2,00 ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΓΛΩΣΣΑ Kgm 7,00 ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑ Kgm 45,00 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΛΕΥΚΟ 1ΚΙΛ ΜΑRATA Pcs 25,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ : ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για τον υπ αριθμ. 004/2015 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπό τον τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». [31]

32 Προς Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 Ν. Κόσμος Αθήνα Ο υπογράφων Δ/νση.Α.Δ.Τ.. Ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό.. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύμφωνα με τον υπ αριθ. 004/2015 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προσφέρω κατά είδος και σε ποσότητα για 11 μήνες το κάτωθι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 11 ΜΗΝΩΝ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (KGS) Kg 60,00 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (PCS) Pcs 60,00 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 70,00 ΑΝΙΘΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ Pcs 40,00 ΑΧΛΑΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 90,00 ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % [32]

33 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΡΟΥΤΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 5,00 ΚΑΡΟΤΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 120,00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 200,00 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kg 4,00 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΣΕ Kg 3,00 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ kg 200,00 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΦΡΕΣΚΟ kg 20,00 ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ kg 60,00 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ pcs 30,00 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ kg 30,00 ΜΑΡΟΥΛΙΑ pcs 15,00 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ kg 180,00 ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ kg 380,00 ΜΠΑΝΑΝΕΣ kg 100,00 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΦΡΕΣΚΟ kg 90,00 ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ kg 750,00 ΠΑΤΖΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ kg 60,00 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ kg 150,00 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ kg 300,00 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΦΡΕΣΚΑ kg 72,00 ΣΕΛΙΝΟ ΦΡΕΣΚΟ ΣΕ ΤΕΜ. pcs 4,00 ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ pcs 8,00 ΤΟΜΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ kg 380,00 ΣΚΟΡΔΑ kg 36,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [33]

34 Για τον υπ αριθμ. 004/2015 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπό τον τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ Προς Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 Ν. Κόσμος Αθήνα Ο υπογράφων Δ/νση.Α.Δ.Τ.. Ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό.. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύμφωνα με τον υπ αριθμ. 004/2015 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προσφέρω κατ είδος και σε ποσότητα 11 μηνών τις κάτωθι τιμές: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 11 ΜΗΝΩΝ ΤΙΜΗ Φ.Π.Α. ΧΩΡΙΣ (σε ) Φ.Π.Α. (σε [34]

35 ) ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΚΤΨ. 1ΚΙΛ kgm 9,00 ΑΛΕΥΡΙ kgm 48,00 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30MΤΡ 500gr pcs 3,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DETTOL Γ.Χ btl 20,00 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ pkt 45,00 ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 ΚΙΛ pcs 50,00 ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ kgm 12,00 ΑΡΝΙ ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΝΩΠΗ kgm 3,00 ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ 1x30pcs pkt 1,00 ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ 5pcs pkt 12,00 ΑΥΓΑ 1X360PCS LARGE pcs 1100,00 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ pcs 4,00 ΒΟΕΙΟΝ Α/Ο kgm 9,00 ΒΟΕΙΟΣ ΚΙΜΑΣ kgm 40,00 ΒΟΕΙΟΣ ΚΙΜΑΣ Α' kgm 14,00 ΒΟΥΤΥΡΟ ΒΙΤΑΜ SOFT pcs 20,00 12X500GΓΡΜ. ΒΟΥΤΥΡΟ ΒΙΤΑΜ SOFT 12Χ1ΚΙΛ pcs 80,00 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ pcs 960,00 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ltr 10,00 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΤΨ kgm 2,00 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΤΨ ΦΙΛΕΤΟ Α/Ο kgm 2,00 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ pr 15,00 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 1Χ100pcs pkt 140,00 ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΘ/ΝΕΣ pkt 7,00 ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΘ/ΝΕΣ 500ΓΡ Νο 3 pkt 7,00 ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΤΨ ΝΟ3 kgm 3,00 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ Α' kgm 100,00 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΦΑΓΕ TOTAL 2% 1 kgm 400,00 [35]

36 ΚΙΛ (Π) ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΦΥΑΛΙΔΙΑ pcs 6,00 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΦΡΕΣΚΑ kgm 3,00 ΔΑΦΝΗ ΦΥΛΛΑ 20ΓΡ pkt 3,00 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ltr 260,00 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ kgm 2,00 ΖΑΧΑΡΗ kgm 125,00 ΖΑΧΑΡΙΝΗ c/s 28,00 ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ pcs 280,00 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 100gr pkt 10,00 ΚΑΘ/ΚΟ ΚΡΕΜΑ CIF pcs 15,00 ΚΑΘ/ΣΤΙΚΟ CIF pcs 10,00 ΚΑΘ/ΣΤΙΚΟ WC HARPIC pcs 7,00 ΚΑΘ/ΣΤΙΚΟ WC ΠΑΠΙ 16Χ750ML pcs 22,00 ΚΑΘ/ΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ pcs 7,00 ΚΑΚΑΟ ΙΟΝ pkt 15,00 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (100τ/πκ) pkt 10,00 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ kgm 22,00 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΕΝΗ 1 ΚΙΛ. kgm 1,00 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50ΓΡ pkt 5,00 ΚΑΤΣΙΚΙ ΝΩΠΟ kgm 3,00 ΚΑΦΕΣ TASIMO JACOBS pcs 20,00 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS pkt 18,00 12Χ500grm ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS 250γρμ pkt 2,00 ΚΕΤΣΑΠ 12Χ250 ΓΡΜ btl 3,00 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟ tin 8,00 24Χ1KG ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 24Χ1KG tin 10,00 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 24Χ200ΓΡΜ. pkt 57,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΤΨ ΟΛΟΚΛΗΡΑ kgm 310,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ FRZ kgm 50,00 [36]

37 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙ kgm 15,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΝΩΠΟ kgm 2,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ kgm 16,00 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ pkt 3,00 ΚΡΕΜΑ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒ. ΓΙΩΤΗΣ pcs 15,00 160ΓΡ ΚΡΕΜΑ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒ. ΓΙΩΤΗΣ pcs 150,00 62ΓΡ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 500ml pkt 32,00 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ pcs 30,00 ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ 10ΜΤΡΧ38ΕΚ pcs 12,00 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ kgm 18,00 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ kgm 9,00 ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 12Χ250 ML jar 32,00 ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΧΩΡΙΣ kgm 6,00 ΓΛΟΥΤΕΝΗ 500 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΑ pcs 300,00 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ kgm 200,00 ΜΑΠΕΣ ΓΙΓΑΣ ΒΕΤΕΞ pcs 40,00 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ pcs 9,00 15ΜΤΡΧ30CM ΜΟΣΧΟΣ Α/Ο ΦΡΕΣΚΟΣ kgm 90,00 ΜΟΣΧΟΣ ΚΙΜΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ kgm 75,00 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 12Χ250gr pcs 14,00 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ 1ΚΙΛ kgm 30,00 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200ΓΡ pcs 7,00 ΜΠΕΣΑΜΕΛ pkt 5,00 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ pkt 30,00 ΝΕΣΚΑΦΕ NESTLE ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ pcs 3,00 100GR ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ btl 60,00 [37]

38 ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No3 (8 πακ pcs 9000,00 Χ 12τεμ ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No4 ( 8 pcs 9500,00 πακχ10 τεμ ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No5 pcs 220,00 ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No6 pcs 220,00 ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙΑ pcs 6500,00 ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΛΟ pcs 7,00 ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΧ pcs 90,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡ.ΝΕΡΟΥ 50pcs pkt 25,00 ΡΕΒΥΘΙΑ kgm 20,00 ΡΙΓΑΝΗ kgm 2,00 ΡΙΓΑΝΗ 25ΓΡ pkt 3,00 ΡΥΖΙ kgm 187,00 ΡΥΖΙ ΚΑΣΤΑΝΟ bag 4,00 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡ. 65Χ90 kgm 150,00 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡ. 80Χ110 1Χ20 Kgr kgm 480,00 ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ PICCOLO pkt 40,00 ΣΑΚΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10's 52Χ75 pkt 90,00 ΣΑΚΚΟΙ ΠΟΛΥΜΠΑΚ pkt 20,00 ΣΑΛΑΜΙ ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330GR pcs 6,00 ΣΑΛΑΜΙ ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330ΓΡ ΝΙΚΑΣ pcs 4,00 ΣΑΛΑΤΑ ΡΩΣΣΙΚΗ kgm 1,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ltr 35,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡ ltr 42,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ltr 14,00 ΠΙΑΤΩΝ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤΡ pcs 25,00 ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ pcs 50,00 ΣΕΡΒΙΕΤΤΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ pcs 1400,00 ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤ. ΔΙΠΛΕΣ pcs 26,00 ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤ. ΜΟΝΕΣ pcs 4,00 [38]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003066095 2015-09-18

15PROC003066095 2015-09-18 Εκ νέου Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων τροφίμων/γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας» Σεπτέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 01/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων τροφίμων/γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας» [1] ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική Μη Κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Διακήρυξη επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 006/2014 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομής 3.100 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα έτος στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Υπουργείο Εργασίας, Kοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002170656 2014-07-16

14PROC002170656 2014-07-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Καβάλα, 15/07 /2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4025 Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού είναι η υποβολή προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 231.820,00 με ΦΠΑ

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 231.820,00 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 28-07-2010 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,αστικήμηκερδοσκοπικήεταιρείασεσυνεργασίαμετονΔιεθνή ΑνθρωπιστικόΟργανισμόInternationalOrthodoxChristianCharities IOCC,στο πλαίσιοτηςυλοποίησηςτουπρογράμματος,«ενίσχυσηελληνικούαγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους- ασθενείς του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα