ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ενεργειακή ανάλυση συστηµάτων ψύξης κτιριακών χώρων µε αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα. Σκοπός της ενεργειακής ανάλυσης, η οποία βασίζεται στην τροποποιηµένη µέθοδο συχνοτήτων θερµοκρασιών (modified bin method, είναι να εκτιµήσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των συστηµάτων αυτών σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. Με τη βοήθεια της ενεργειακής ανάλυσης µπορεί επίσης να γίνει σύγκριση ανάµεσα σε αντλίες θερµότητας διαφόρων τύπων, ώστε να βρεθεί η καλύτερη από άποψη λειτουργικού κόστους. Με βάση τη µεθοδολογία που παρουσιάζεται στην εργασία, υπολογίστηκε η ενεργειακή κατανάλωση σε ένα ιδεατό τυπικό κτίριο γραφείων στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Το κτίριο-µοντέλο θεωρήθηκε και στις δύο περιοχές µε τα ίδια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και µε όµοιες συνθήκες δόµησης, ώστε τα αποτελέσµατα να είναι άµεσα συγκρίσιµα. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτουν συγκριτικά συµπεράσµατα για τις δύο πόλεις που αφορούν στην µηνιαία και εποχιακή κατανάλωση ενέργειας για ψύξη στο συγκεκριµένο κτίριο, καθώς και συµπεράσµατα για την επίδραση που έχει ο προσανατολισµός των θερµικών ζωνών του κτιρίου στην ενεργειακή κατανάλωση. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα φορτία σχεδιασµού θέρµανσης και ψύξης ενός κτιρίου, θερµικής ζώνης ή χώρου, αν και χρησιµεύουν για την εκλογή των συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού, δεν είναι απόλυτα ενδεικτικά για την κατανάλωση ενέργειας των συστηµάτων σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Επίσης ενώ τα µέγιστα θερµικά ή ψυκτικά φορτία καθορίζουν το µέγεθος των συσκευών, από τη στιγµή που θα ληφθεί η απόφαση για τον τύπο του συστήµατος θέρµανσης ή κλιµατισµού, δεν βοηθούν στην αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών που υπάρχουν. Η αποδοτικότητα των συσκευών που διατίθενται από διάφορους κατασκευαστές µπορεί να υπολογισθεί και να αξιολογηθεί µόνο µε την εκτίµηση της κατανάλωσης ενέργειας σε εποχιακή ή ετήσια βάση. Οι ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες, µε τις οποίες γίνονται οι υπολογισµοί των φορτίων σχεδιασµού, παρατηρούνται πολύ λίγες ώρες στη διάρκεια ενός έτους ενώ οι συνθήκες µερικού φορτίου είναι συνήθως ο κανόνας. Οι συνθήκες όµως µερικού φορτίου, που καθορίζουν κυρίως τις ενεργειακές απαιτήσεις ενός συστήµατος θέρµανσης ή κλιµατισµού, δεν είναι σταθερές. ιάφοροι παράγοντες όπως η µεταβολή της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, τα ηλιακά κέρδη, τα εσωτερικά θερµικά κέρδη από ανθρώπους, φώτα και συσκευές καθώς και η απόδοση των διαφόρων συσκευών µεταβάλλονται συνεχώς και επηρεάζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων. Ο υπολογισµός των ενεργειακών απαιτήσεων απαιτεί εποµένως την ενεργειακή ανάλυση των συστηµάτων και την εφαρµογή µιας µεθόδου εκτίµησης της κατανάλωσης ενέργειας. Η ενεργειακή ανάλυση, η οποία παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, αφορά σε αντλίες θερµότητας που λειτουργούν µε ηλεκτρισµό (ηλεκτροκίνητες, φέρουν ένα συµπιεστή και

2 έχουν ψυκτική ισχύ έως 20 kw [1]. Οι κυριότερες αντλίες θερµότητας, οι οποίες µπορούν να αξιολογηθούν ενεργειακά µε τη µεθοδολογία που παρουσιάζεται στην εργασία, είναι: α αυτοδύναµες τύπου παραθύρου ή οροφής (single package units. β διαιρούµενου τύπου, δαπέδου, τοίχου ή οροφής µε ξεχωριστό εξωτερικό στοιχείο (split system units. Οι µονάδες αυτές µπορούν να συνδεθούν και µε δίκτυο αεραγωγών σε µεγάλους χώρους ή σε σύνολα χώρων. Επίσης τα εσωτερικά στοιχεία αυτών των αντλιών θερµότητας µπορούν να ενσωµατωθούν σε κλιµατιστικές µονάδες για την ψύξη του αέρα προσαγωγής σε συστήµατα κλιµατισµού. Οι µονάδες αυτού του τύπου ελέγχονται από ένα θερµοστάτη, ο οποίος ορίζει την επιθυµητή θερµοκρασία του χώρου. Η σχηµατική παράσταση της λειτουργίας τους σε ψύξη δίνεται στην εικ. 1. Όταν η ψυκτική ισχύς της αντλίας θερµότητας υπερβαίνει το ψυκτικό φορτίο του χώρου στη συγκεκριµένη θερµοκρασία, ο συµπιεστής τίθεται συνεχώς σε έναρξη και παύση λειτουργίας (cycling. Στην περίπτωση που η ψυκτική ισχύς της αντλίας θερµότητας δεν µπορεί να καλύψει το ψυκτικό φορτίο του χώρου ή της θερµικής ζώνης, ο συµπιεστής λειτουργεί συνεχώς. Ο σκοπός της ενεργειακής ανάλυσης είναι να υπολογισθεί η κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια των συστηµάτων αυτών σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους καθώς και ο εποχιακός βαθµός απόδοσης σε ψύξη. Επίσης µε τη βοήθεια της ενεργειακής ανάλυσης µπορεί να γίνει σύγκριση ανάµεσα σε αντλίες θερµότητας διαφόρων τύπων και να βρεθεί η καλύτερη από άποψη λειτουργικού κόστους. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ενεργειακή ανάλυση βασίζεται στην τροποποιηµένη µέθοδο συχνοτήτων θερµοκρασιών (modified bin method [2], [3], [4], [5]. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στον υπολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης ενός συστήµατος κλιµατισµού σε διάφορα θερµοκρασιακά διαστήµατα του εξωτερικού αέρα και στον πολλαπλασιασµό των ποσοτήτων ενέργειας που προκύπτουν µε τον αριθµό των ωρών, στις οποίες εµφανίζεται το κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα. Η διαδικασία αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι λαµβάνει υπόψη της τη µεταβολή του βαθµού απόδοσης των συσκευών κλιµατισµού σε σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία ή σε µερικό φορτίο. Για την ενεργειακή αξιολόγηση των συστηµάτων απαιτείται να υπάρχουν διαθέσιµα τα παρακάτω στοιχεία: i Θερµοκρασιακά δεδοµένα της περιοχής, στην οποία είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα κλιµατισµού, σε µορφή bin data (συχνότητα εµφάνισης θερµοκρασιών σε διάφορα θερµοκρασιακά διαστήµατα ii Συνάρτηση του ψυκτικού φορτίου του κτιρίου σε σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία iii Χαρακτηριστικά λειτουργίας της αντλίας θερµότητας (ψυκτική ισχύς, κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε συνάρτηση µε την εξωτερική θερµοκρασία (πιν. 1 και εικ. 1. Τα δεδοµένα αυτά προκύπτουν από τις πιστοποιηµένες δοκιµές λειτουργίας των συσκευών και περιλαµβάνονται στους τεχνικούς καταλόγους των εταιρειών που τις κατασκευάζουν. Η ανάλυση περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα υπολογισµού : α Καθορισµός διαστηµάτων θερµοκρασίας (bins για τη θερινή περίοδο. Καθορίζονται τα θερµοκρασιακά διαστήµατα από την µέγιστη εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι τη θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου, στην οποία εκτιµάται ότι σταµατά η λειτουργία του συστήµατος ψύξης. Πίνακας 1: Απαραίτητα χαρακτηριστικά λειτουργίας, για την ενεργειακή ανάλυση αντλιών θερµότητας αέρα - αέρα µε ένα συµπιεστή σταθερής ταχύτητας και λειτουργία σε ψύξη.

3 a5 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ t = 35 0 C t = 28 0 C a6 ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Α.Θ. (W ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Α.Θ. (W q& ss ( t a5 E& ss ( t a5 q& ss ( t a6 E& ss ( t a6 ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ C D = συντελεστής απωλειών σε απόδοση, λόγω της συνεχούς έναρξης και παύσης της συσκευής (συνήθως C = 0.20 D β Υπολογισµός της µέσης τιµής του κάθε θερµοκρασιακού διαστήµατος t. γ Καθορισµός της µέσης συµπίπτουσας θερµοκρασίας υγρού θερµοµέτρου MCWB για κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα. δ Υπολογισµός της απόλυτης υγρασίας του εξωτερικού αέρα W για κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα σε (kg νερού/kg ξηρού αέρα, η οποία αντιστοιχεί στις θερµοκρασίες ξηρού t και υγρού θερµοµέτρου MCWB. ε Καθορισµός της συχνότητας εµφάνισης του κάθε θερµοκρασιακού διαστήµατος σε n ώρες (h. Κατά τους ενεργειακούς υπολογισµούς οι 24 ώρες της ηµέρας µπορούν να χωριστούν σε 6 τετράωρα ή ανάλογα χρονικά διαστήµατα, ώστε να γίνει διάκριση ανάµεσα στις χρονικές περιόδους στις οποίες ο θερµοστάτης είναι ρυθµισµένος σε διαφορετικές θερµοκρασίες ή το σύστηµα είναι εκτός λειτουργίας. στ Υπολογισµός των ψυκτικών φορτίων BL( t του χώρου ή της θερµικής ζώνης σε κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα σε (W. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε την τροποποιηµένη µέθοδο συχνοτήτων θερµοκρασιών (modified bin method. Τα αισθητά ψυκτικά φορτία υπολογίζονται ως συνάρτηση της εξωτερικής θερµοκρασίας ξηρού θερµοµέτρου, ενώ τα λανθάνοντα ψυκτικά φορτία υπολογίζονται ως συνάρτηση της απόλυτης υγρασίας του εξωτερικού αέρα. BL t = f ( t, W (1 ( ζ Υπολογισµός της ψυκτικής ισχύος της αντλίας θερµότητας στο κάθε θερµοκρασιακό k =1 διάστηµα q& t σε (W. Η ψυκτική ισχύς είναι συνάρτηση της εξωτερικής ( θερµοκρασίας ξηρού θερµοµέτρου t. k = 1 ss a5 ss ( t = q& ss ( t a5 + & t a5 [ q& ( t q ( t ] ( t t q& (2 t η Υπολογισµός της απορροφούµενης ηλεκτρικής ισχύος από τον συµπιεστή της αντλίας θερµότητας & k =1 E ( t στο κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα σε (W. ( t = E& ( t a6 a6 a5 [ E& ( t E& ( t ] ( t t k = 1 ss a5 ss a6 a5 E & ss a5 + (3 t t θ Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας του συµπιεστή της αντλίας θερµότητας. ιακρίνονται δύο περιπτώσεις: a5 a6

4 Τρόπος λειτουργίας 1 (ή Ι: Η ψυκτική ισχύς της αντλίας θερµότητας υπερβαίνει το ψυκτικό φορτίο του χώρου και ο συµπιεστής τίθεται συνεχώς σε έναρξη και παύση λειτουργίας (cycling. Τρόπος λειτουργίας 4 (ή IV: Η ψυκτική ισχύς της αντλίας θερµότητας είναι µικρότερη από το ψυκτικό φορτίο του χώρου και ο συµπιεστής λειτουργεί συνεχώς. ι Υπολογισµός του συντελεστή ψυκτικού φορτίου της αντλίας θερµότητας σε κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα, CLF t. ( ( BL( t CLF t = (4 k q & = 1 ( t Η τιµή του συντελεστή δεν µπορεί να υπερβεί τη µονάδα δηλ. CLF t 1. ( Εικόνα 1: Σχηµατική παράσταση της λειτουργίας σε ψύξη µιας αντλίας θερµότητας µε ένα συµπιεστή κ Υπολογισµός του συντελεστή µερικής λειτουργίας σε κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα, PLF t. ( [ 1 CLF ( t ] PLF ( t = 1 C D (5 λ Υπολογισµός της ψυκτικής ενέργειας που παρέχει η συσκευή στον κλιµατιζόµενο χώρο, σε κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα Q t σε (Wh. ( k = 1 Q ( t = q& ( t CLF ( t n (6 µ Υπολογισµός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον συµπιεστή της συσκευής σε κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα E t σε (Wh. ( k E& = 1 ( t CLF ( t E ( t = n (7 PLF ( t v Υπολογισµός του εποχιακού βαθµού απόδοσης (συντελεστή συµπεριφοράς της αντλίας θερµότητας σε ψύξη, σύµφωνα µε τη σχέση:

5 SEER = Q( t E ( t (8 Πίνακας 2: Φύλλο υπολογισµού για την ενεργειακή αξιολόγηση συστηµάτων ψύξης µε αντλία θερµότητας αέρα - αέρα (µε ένα συµπιεστή ΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜ/ΣΙΑΣ t MCWB W n BL(t q k=1 (t E k=1 (t ( C ( C ( C (kgh 2 O/kgξα (h (W (W (W 16.8/ /42.0 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜ/ΣΙΑΣ Τρόπος λειτουργίας CLF(t PLF(t Q(t E(t SEER ( C (Wh (Wh 16.8/ /42.0 ΣΥΝΟΛΟ x x x Η παραπάνω µεθοδολογία παρέχει µεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση µε απλούστερες µεθόδους (π.χ. µέθοδος βαθµοηµερών ψύξης, διότι λαµβάνει υπόψη της τη µεταβολή του βαθµού απόδοσης των αντλιών θερµότητας σε διάφορες θερµοκρασίες, την επίδραση της έναρξης και παύσης λειτουργίας των συσκευών καθώς και τη µερική λειτουργία τους όταν δεν υπάρχει απαίτηση φορτίου. Οι αντλίες θερµότητας στις οποίες αναφέρεται η ανάλυση µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για ψύξη ή να χρησιµοποιούνται συγχρόνως για ψύξη και θέρµανση (για την περίπτωση της θέρµανσης υπάρχει αντίστοιχη µεθοδολογία ενεργειακής ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση το ψυκτικό φορτίο είναι αυτό που καθορίζει την εκλογή των αντλιών θερµότητας, γιατί η θερµική απόδοση καλύπτει πάντοτε τις θερµικές απαιτήσεις του χώρου ή της θερµικής ζώνης. Όλοι οι υπολογισµοί µπορούν να γίνουν εύκολα σε ένα φύλλο λογισµικού (π.χ. Excel, όπως στον πίνακα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Για την εκτίµηση της απαιτούµενης ενέργειας για ψύξη, η µεθοδολογία εφαρµόσθηκε σε τυπικό κτίριο γραφείων, το οποίο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ψύχεται µε ηµικεντρικές αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα. Το κτίριο είναι µοντέλο, µε απλό σχεδιασµό και θεωρήθηκε κατασκευασµένο µε συµβατικά υλικά. 3.1 Χαρακτηριστικά κτιρίου Το κτίριο είναι πενταόροφο, πανταχόθεν ελεύθερο, µε επίπεδη οροφή. Το ύψος των ορόφων είναι 3 m. Τα ανοίγµατα είναι κατανεµηµένα στη βόρεια και νότια πλευρά του κτιρίου, και αντιπροσωπεύουν το 25% της εξωτερικής επιφάνειας των αντίστοιχων

6 προσανατολισµών. Οι πλευρές του κτιρίου µε ανατολικό και δυτικό προσανατολισµό θεωρούνται ότι δεν έχουν ανοίγµατα. Κάθε όροφος του κτιρίου αποτελείται από τέσσερις θερµικές ζώνες µε διαφορετικό προσανατολισµό. Κάθε θερµική ζώνη περιλαµβάνει 5 γραφεία και έχει επιφάνεια κάτοψης 130 m 2 (µαζί µε τους βοηθητικούς χώρους και τους διαδρόµους. Το κτίριο θεωρήθηκε ότι λειτουργεί πέντε ηµέρες την εβδοµάδα, από τις 8:00 π.µ. έως τις 20:00 µ.µ., µε θερµοκρασία των χώρων γραφείων ίση µε 26 C, κατά τις ώρες λειτουργίας, και ίση µε 30 C κατά τις υπόλοιπες ώρες. Η σχετική υγρασία λήφθηκε σταθερή και ίση µε 50%. Σε κάθε χώρο γραφείου θεωρήθηκε ότι υπάρχουν 2 άτοµα και ότι σε κάθε άτοµο αντιστοιχεί 1 Η/Υ και ένας εκτυπωτής. Για τα εσωτερικά φορτία, λαµβάνοντας υπόψη κατάλληλους συντελεστές ταυτοχρονισµού, προέκυψε ισχύς φωτισµού ίση µε 5 W/m 2, ισχύς συσκευών 8 W/m 2 και ισχύς ατόµων ίση µε 7 W/m 2. Για την ανανέωση του αέρα του κτιρίου υπολογίστηκε 1 εναλλαγή του όγκου των γραφείων ανά ώρα, µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας. Σε κάθε θερµική ζώνη για την ψύξη των χώρων εγκαταστάθηκε µία αντλία θερµότητας αέρα-αέρα µε ένα συµπιεστή, µε ψυκτική ισχύ τέτοια ώστε να καλύπτει ακόµη και το µέγιστο φορτίο κάθε ζώνης. Οι αντλίες θερµότητας για κάθε θερµική ζώνη επιλέχθηκαν από καταλόγους κατασκευαστών. 3.2 Θερµοκρασιακά δεδοµένα Τα δεδοµένα για τον υπολογισµό των καταναλώσεων ενέργειας ελήφθησαν από: α Για την περιοχή των Αθηνών από τις ωριαίες µετρήσεις θερµοκρασίας ξηρού θερµοµέτρου και σχετικής υγρασίας των ετών 1983 έως 1992, του µετεωρολογικού σταθµού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. β Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης από τις ωριαίες µετρήσεις θερµοκρασίας ξηρού θερµοµέτρου των ετών 1983 έως 1992 και από τις ωριαίες µετρήσεις σχετικής υγρασίας των ετών 1989 έως 1992, του µετεωρολογικού σταθµού του Α.Π.Θ. Από την στατιστική επεξεργασία των παραπάνω µετρήσεων υπολογίστηκαν θερµοκρασιακά δεδοµένα κατάλληλα για την εφαρµογή της µεθόδου συχνοτήτων θερµοκρασιών [5], [6], [7], [8]. Τα δεδοµένα αυτά είναι η συχνότητα εµφάνισης σε ώρες διαστηµάτων θερµοκρασίας ξηρού θερµοµέτρου εύρους 2.8 C (bins για κάθε µήνα και σε έξι τετράωρα, και η µέση συµπίπτουσα θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου (MCWB που αντιστοιχεί σε κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα. 3.3 ιαδικασία υπολογισµών Για κάθε θερµική ζώνη του κτιρίου η διαδικασία υπολογισµών είναι η εξής: Υπολογισµός του ψυκτικού φορτίου της θερµικής ζώνης, ως συνάρτηση της εξωτερικής θερµοκρασίας. Επιλογή αντλίας θερµότητας. Καθορισµός της ψυκτικής ισχύος του εξατµιστήρα και της ηλεκτρικής ισχύος του συµπιεστή, σε σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία, όπως αυτές προκύπτουν από τα δεδοµένα των κατασκευαστών. Υπολογισµός της ψυκτικής ενέργειας που παρέχει η αντλία θερµότητας στους κλιµατιζόµενους χώρους και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον συµπιεστή της. Οι απαραίτητοι υπολογισµοί γίνονται για κάθε θερµοκρασιακό διάστηµα και σε κάθε µήνα της θερινής περιόδου ξεχωριστά. Από την συνολική ψυκτική ενέργεια που παρέχει κάθε αντλία θερµότητας και από την συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του συµπιεστή, προκύπτει ο εποχιακός βαθµός απόδοσης.

7 3.4 Αποτελέσµατα - σχόλια Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, που αφορούν στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των συστηµάτων κλιµατισµού µε αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα για τις δύο επιλεγµένες περιοχές, δίνονται στον πίνακα 3. Τα συµπεράσµατα τα οποία µπορούν να προκύψουν είναι: Ο εποχιακός βαθµός απόδοσης των αντλιών θερµότητας αέρα-αέρα είναι µεταξύ 2.75 και 2.85 τόσο για την περιοχή Θεσσαλονίκης όσο και για την περιοχή Αθηνών. Φυσικά οι βαθµοί αυτοί απόδοσης αφορούν στις συγκεκριµένες αντλίες θερµότητας που επιλέχθηκαν, χωρίς να γίνει κάποια συγκριτική µελέτη αξιολόγησης µεταξύ διαφόρων τύπων αντλιών θερµότητας. Η συνολική εποχιακή κατανάλωση ενέργειας για ψύξη (kwh/m 2 κατοικήσιµης επιφάνειας των αντλιών θερµότητας όλου του κτιρίου είναι κατά 4.5 % µεγαλύτερη στην περιοχή Αθηνών σε σχέση µε την κατανάλωση στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Οι διαφορές στην κατανάλωση ανά µήνα παρουσιάζουν µεγαλύτερες ή µικρότερες διαφορές και κυµαίνονται από 3.2% έως 6%. Οι διαφορές στην εποχιακή κατανάλωση ενέργειας ανά θερµική ζώνη εξαρτώνται από τον προσανατολισµό και τη θέση των θερµικών ζωνών και είναι από 3.5% έως 7.5% µεγαλύτερες στην περιοχή Αθηνών. Οι µηνιαίες διαφορές στην κατανάλωση ανά θερµική ζώνη είναι µεγαλύτερες ή µικρότερες, εξαρτώνται και αυτές από τη θέση και τον προσανατολισµό των θερµικών ζωνών του κτιρίου, και κυµαίνονται από 2.6% έως 8%. Οι θερµικές ζώνες του κτιρίου µε ΝΑ και Ν προσανατολισµό παρουσιάζουν κατά 60% µεγαλύτερη ενεργειακή απαίτηση και στις δύο περιοχές. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι η σηµαντική διαφορά στη κατανάλωση ενέργειας για την αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα. Η κατανάλωση αυτή είναι εξαπλάσια στην περιοχή Θεσσαλονίκης, λόγω της αυξηµένης υγρασίας του ατµοσφαιρικού αέρα. Αν συγκριθούν οι καταναλώσεις των αντλιών θερµότητας χωρίς το ποσό της αφύγρανσης του αέρα, η συνολική κατανάλωση ενέργειας των αντλιών θερµότητας του κτιρίου είναι κατά 10% µεγαλύτερη στην περιοχή Αθηνών σε σχέση µε την περιοχή Θεσσαλονίκης. Ο µήνας µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας είναι ο Ιούλιος και ακολουθούν ο Αύγουστος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέµβριος. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με τη µεθοδολογία που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία είναι δυνατή η εκτίµηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αντλιών θερµότητας αέρα-αέρα, µε ένα συµπιεστή σταθερής ταχύτητας. Με την εφαρµογή της µεθοδολογίας µπορούν επίσης να προκύψουν µε γρήγορο τρόπο, αξιόπιστα συµπεράσµατα που αφορούν στον τύπο και στο µέγεθος της αντλίας θερµότητας που είναι κατάλληλη για ένα χώρο ή µία θερµική ζώνη ενός κτιρίου, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη από ενεργειακή άποψη λύση. Είναι ευνόητο ότι η ακριβής εκτίµηση των ενεργειακών απαιτήσεων µπορεί να γίνει µόνο µε ακριβή µετεωρολογικά δεδοµένα.

8 Πίνακας 3: Εκτίµηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη (kw/m 2 επιφάνειας σε πενταόροφο κτίριο γραφείων µε ποσοστό ανοιγµάτων 25% κατοικήσιµης ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ (kwh/m 2 ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 25% ΜΗΝΑΣ ΙΝ ΙΛ ΑΥ ΣΕ Σύνολο Θερµοκρασία κτιρίου κατά την περίοδο λειτουργίας, ( C Θερµοκρασία κτιρίου στη περίοδο µη λειτουργίας, ( C ΑΘΗΝΑ (Θερµοκρασιακά δεδοµένα µετεωρολογικού σταθµού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΒΑ - Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟ ΟΡΟΦΟ Ψύξη χώρου και νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (kwh/m ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΝΑ - Ν ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟ ΟΡΟΦΟ Ψύξη χώρου και νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (kwh/m ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΒΑ - Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΡΟΦΟ Ψύξη χώρου και νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (kwh/m ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΝΑ - Ν ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΡΟΦΟ Ψύξη χώρου και νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (kwh/m ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Θερµοκρασιακά δεδοµένα µετεωρολογικού σταθµού Α.Π.Θ. ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΒΑ - Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟ ΟΡΟΦΟ Ψύξη χώρου και νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (kwh/m ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΝΑ - Ν ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟ ΟΡΟΦΟ Ψύξη χώρου και νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (kwh/m ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΒΑ - Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΡΟΦΟ Ψύξη χώρου και νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (kwh/m ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΝΑ - Ν ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΡΟΦΟ Ψύξη χώρου και νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Αφύγρανση του νωπού εξωτερικού αέρα, (kwh/m Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (kwh/m

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ANSI/ASHRAE , Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps,, American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers, Atlanta, USA. 2. ASHRAE, Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers, Atlanta, USA, Knebel D., Simplified energy analysis using the modified bin method, ASHRAE, Atlanta, Knebel D. and Silver S., Upgrated documentation of the TC 4.7 simplified energy analysis procedure, ASHRAE Trans. 91(2, pp , Παπακώστας Κ.Τ., Συµβολή στην εκτίµηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού στην Ελλάδα, µε τη χρήση µεθόδων απλής και πολλαπλής µέτρησης, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Papakostas K.T. and Sotiropoulos B.A., Bin Weather data of Thessaloniki, Greece, Renewable Energy, 11, pp , Papakostas K.T., Bin Weather data of Athens, Greece, Renewable Energy, Vol. 17, No 2, pp , Παπακώστας Κ.Τ. (1998, Θερµοκρασιακά δεδοµένα Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατάλληλα για την ενεργειακή αξιολόγηση συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, ΚΤΙΡΙΟ, Επιστηµονική έκδοση, τεύχος Γ, σελ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ KATΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΩΝ ΔΕΙΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΣ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ YTONG ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑNΤΕΣ:ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΜΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας Ελένη Αλούμπη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ. Τσούτσος, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Επιθεωρητές συστημάτων Κλιματισμού, Ιούνιος 2013 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Air Conditioning Systems) Ioannis Michaelides, Associate Professor

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ :

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΘΕΣΗ : Προκατασκευασμένο κτίριο δύο κατοικιών με υπόγειο και στεγασμένο χώρο στάθμευσης. ΟΣΜΑΑ Ο Ίκαρος, Ο.Τ. 100-4, Αετός Καρύστου, Ν. Εύβοια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ 2: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ 2: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕΜ: 5021 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα