Προκηρύσσει. Σελίδα 3 από 26

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκηρύσσει. Σελίδα 3 από 26"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Μ. Σοφικίτου Τηλ. : 2313/ Fax : 2313/ Ε-mail : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 25/ του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Χρυσούπολης, Πρίνου, Ζαγκλιβερίου, Νέας Μαδύτου, Σοχού, Ηράκλειας, Μαυροθάλασσας, Νέας Ζίχνης, Νιγρίτας, Ροδόπολης, Σιδηροκάστρου, Στρυμονικού, Αγίου Νικολάου, Κασσανδρείας, Νέων Μουδανιών, Παλαιοχωρίου, Αγίου Όρους, Δροσάτου, Πολυκάστρου, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Σαππών, Ίασμου, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Δικαίων και Ορεστιάδας, αρμοδιότητας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ,50 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (CPV ). Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα» 2. Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών». 4. Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο 83 Διαγωνισμός - Εξαιρέσεις. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 81/ ,τευχ. Α ) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 25/ ,τευχ. Α ) και τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 129/ ,τευχ. Α ). 6. Το Ν.3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.» 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64/ τεύχος Α, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Σελίδα 1 από 26

2 Την παράγραφο 9 του άρθρου 66 του Ν.4316/ (ΦΕΚ 270/ , τ. Α ), «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 9. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/ , τ. Α ), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.» 10. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 11. Τις διατάξεις του Ν. 4320/ 2015 (ΦΕΚ Α 29/ ) Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 12. Την παράγραφο 11 του άρθρου 27 του Ν.3867/ ΦΕΚ 128/ / Τεύχος Α «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», σύμφωνα με την οποία: «οι διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν, χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των χώρων των ως άνω φορέων, καθώς και για την υλοποίηση μελετών, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των ,00» 13. Την υπ αριθμ / 739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ / τεύχος Β ), σχετικά με την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/ 1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με τη οποία αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως εξής: «α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 14. Την υπ αριθμ. 1207/ Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την «Συγκρότηση Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4 ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης». 15. Το υπ αριθμ. πρωτ. 7907/ έγγραφο των Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο υποβάλλονται επικαιροποιημένες «Τεχνικές Προδιαγραφές ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4 ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης». 16. Την υπ αριθμ. 664/ Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και την διενέργεια διαγωνισμών για τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, Σελίδα 2 από 26

3 SPLIT, FCU) για τα Κέντρα Υγείας και για τις Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τα Κέντρα Υγείας προϋπολογισθείσας δαπάνης ,60, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 17. Το από Πρακτικό Κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) και τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γεννητριών Η/Ζ), για τα Κέντρα Υγείας και για τις Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 18. Την υπ αριθμ. 659/ (ΑΔΑ: 73ΧΑΟΡ1Ο-0Ξ6) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ,60 για το οικονομικό έτος 2015 σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Κ.Α.Ε. 0879,01 για την κάλυψη της δαπάνης για τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) για τις Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ (Πρώην ΚΥ) αρμοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης. 19. Την υπ αριθμ. 695/ (ΑΔΑ: 76ΝΡΟΡ1Ο-33Ξ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) και τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γεννητριών Η/Ζ), για τα Κέντρα Υγείας και για τις Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης». 20. Την υπ αριθμ. 933/ (ΑΔΑ: ΩΝΣΟΟΡ1Ο-ΝΡΙ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για τα Κέντρα Υγείας Χρυσούπολης, Πρίνου, Ζαγκλιβερίου, Νέας Μαδύτου, Σοχού, Ηράκλειας, Μαυροθάλασσας, Νέας Ζίχνης, Νιγρίτας, Ροδόπολης, Σιδηροκάστρου, Στρυμονικού, Αγίου Νικολάου, Κασσανδρείας, Νέων Μουδανιών, Παλαιοχωρίου, Αγίου Όρους, Δροσάτου, Πολυκάστρου, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Σαππών, Ίασμου, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Δικαίων και Ορεστιάδας. Προκηρύσσει Την διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Χρυσούπολης, Πρίνου, Ζαγκλιβερίου, Νέας Μαδύτου, Σοχού, Ηράκλειας, Μαυροθάλασσας, Νέας Ζίχνης, Νιγρίτας, Ροδόπολης, Σιδηροκάστρου, Στρυμονικού, Αγίου Νικολάου, Κασσανδρείας, Νέων Μουδανιών, Παλαιοχωρίου, Αγίου Όρους, Δροσάτου, Πολυκάστρου, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Σαππών, Ίασμου, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Δικαίων και Ορεστιάδας, αρμοδιότητας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ,50 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (CPV ). Σελίδα 3 από 26

4 Διαδικασία για τη σύναψη της σύμβασης: Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός με τη διαδικασία της ανάρτησης αυτής στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και με τη συλλογή κλειστών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 12 του Ν.2286/ 1995 Τύπος σύμβασης : Σύμβαση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Περιγραφή εργασιών: Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι «Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Χρυσούπολης, Πρίνου, Ζαγκλιβερίου, Νέας Μαδύτου, Σοχού, Ηράκλειας, Μαυροθάλασσας, Νέας Ζίχνης, Νιγρίτας, Ροδόπολης, Σιδηροκάστρου, Στρυμονικού, Αγίου Νικολάου, Κασσανδρείας, Νέων Μουδανιών, Παλαιοχωρίου, Αγίου Όρους, Δροσάτου, Πολυκάστρου, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Σαππών, Ίασμου, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Δικαίων και Ορεστιάδας, αρμοδιότητας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος. Απόφαση έγκρισης: Η υπ αριθ. 993/ Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης Χρηματοδότηση: Από το τακτικό προϋπολογισμό της 4 ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης. Δημοσίευση της διακήρυξης: Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( ΑΔΑ : ΩΥΞΒΟΡ1Ο-ΣΞΠ ) και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στα Τεχνικά Επιμελητήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στους πίνακες ανακοινώσεων των Κέντρων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ., αρμοδιότητας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : Δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (19.987,50 ) με Φ.Π.Α. Προθεσμία υποβολής προσφορών: Μέχρι την Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Κέντρων Υγείας είτε ανά Κέντρο Υγείας, με τους εξής όρους: Β) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις: Ελληνική Γ) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς: 1. Και οι δύο επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας) 2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ Β Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς και με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως (στην έγγραφη προσφορά). 3. Οι φάκελοι Α & Β θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Τεχνική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς: Σελίδα 4 από 26

5 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αναθέτουσα Αρχή η 4 ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης Διακήρυξη No: 25/ Για την επιλογή αναδόχου για το έργο : Ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες «Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Χρυσούπολης, Πρίνου, Ζαγκλιβερίου, Νέας Μαδύτου, Σοχού, Ηράκλειας, Μαυροθάλασσας, Νέας Ζίχνης, Νιγρίτας, Ροδόπολης, Σιδηροκάστρου, Στρυμονικού, Αγίου Νικολάου, Κασσανδρείας, Νέων Μουδανιών, Παλαιοχωρίου, Αγίου Όρους, Δροσάτου, Πολυκάστρου, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Σαππών, Ίασμου, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Δικαίων και Ορεστιάδας, αρμοδιότητας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ) Διεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι προσφορές : 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, FAX: 2313/ Ε) Διάρκεια ισχύος προσφοράς: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες: από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. Ζ) Διαδικασία Διενέργειας Αποσφράγισης Η Αποσφράγιση των Τεχνικών- Οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Τα προσφερόμενα είδη ανταλλακτικά πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών ανταλλακτικών για τη χρήση για την οποία προορίζονται. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και φύλλο συμμόρφωσης (Επισυνάπτεται Υπόδειγμα). Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων υπηρεσιών «Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση. Χρόνοι παράδοσης: Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου Συντηρητή στο χώρο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κλιματισμού των ανωτέρω Κέντρων Υγείας. Η Σελίδα 5 από 26

6 παράδοση στο Κέντρο Υγείας των προς προμήθεια υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, με ευθύνη και έξοδα του Ανάδοχου Συντηρητή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των υπηρεσιών θα επιβληθούν στον Ανάδοχου Συντηρητή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα στείλει ή θα φέρει τα είδη-ανταλλακτικά καλά συσκευασμένα, με δική του μέριμνα, ευθύνη και έξοδα μεταφοράς,, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας. Η δε δαπάνη εκφορτωτικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Η παραλαβή των υπηρεσιών «Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», θα πραγματοποιείται στα κτήρια των Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ, αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στα οποία στεγάζονται οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, και θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση των ειδών. Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στην οικονομική τους προσφορά οφείλουν να αναφέρουν τον αύξων αριθμό και τη τιμή του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (observe net_epromy.gr) για κάθε είδος που προσφέρουν και υπάρχει αντίστοιχος κωδικός στο Παρατηρητήριο Τιμών, άλλως να δηλώσουν ότι το συγκεκριμένο είδος δεν αντιστοιχεί στο Παρατηρητήριο Τιμών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς ΦΠΑ. Ο προσφέρων υποχρεούται στην προσφορά του να διευκρινίζει με σαφήνεια τα Κέντρα Υγείας για τα οποία υποβάλει την προσφορά του. Επίσης υποχρεούται στην προσφορά του να διευκρινίζει την προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο και ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ), να αναφέρει την συνολική τιμή (με και χωρίς ΦΠΑ) ανά Κέντρο Υγείας, και να υποβάλει τον κατωτέρω πίνακα συμπληρωμένο με τις τιμές της προσφοράς του. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ : ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ SPLIT FCU ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΚΑΝΑΛΑΤΑ, ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΨΥΚΤΕΣ ΚΚΜ ΕΞΑΕΡ. ΑΠΟΡ- ΡΙΨΗΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡO ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Σελίδα 6 από 26

7 4 ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΣΟΧΟΥ 8 6 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 27 7 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 18 9 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 16 2 Σελίδα 7 από 26

8 17 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 18 ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9 21 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΑΠΠΩΝ ΙΑΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ 2 25 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 26 ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 14 2 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ 23%: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: Σελίδα 8 από 26

9 Τρόπος πληρωμής : 1) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τον προϋπολογισμό της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: α) Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολογίου Πώλησης Προϊόντων β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 2) Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: i)υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ): 2,00%. ii) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. iii) Κράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται το έργο, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Σελίδα 9 από 26

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4 ης ΥΠΕ» Λόγω της κρισιμότητας και σπουδαιότητας των ανωτέρω εγκαταστάσεων και δεδομένου ότι η προληπτική συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία τους. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αφορά στη συντήρηση των παρακάτω εγκαταστάσεων κλιματισμού συνολικού προϋπολογισμού ,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ SPLIT FCU ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΚΑΝΑΛΑΤΑ, ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΨΥΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΚΜ 250 ΕΞΑΕΡ. ΑΠΟΡ- ΡΙΨΗΣ 100 ΠΡΟΥ- ΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 1 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΣΟΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 0 18 ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σελίδα 10 από 26

11 21 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΑΠΠΩΝ ΙΑΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Στο τιμολόγιο της ετήσιας συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τις εργασίες τακτικής συντήρησης και των έκτακτων επισκέψεων για διαγνώσεις και επισκευές μικρής κλίμακας των εγκαταστάσεων κλιματισμού, δηλαδή το κόστος όλων των εργασιών και της προμήθειας των αναλωσίμων (πλην των ανταλλακτικών) για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Επίσης περιλαμβάνονται απρόβλεπτα όπως επανατοποθετήσεις και πρόσθετες συντηρήσεις κλιματιστικών και ανταλλακτικά-υλικά που ενδέχεται να χρειαστούν για την επισκευή των μηχανημάτων κλιματισμού. Η δαπάνη για την εργασία και τα αναλώσιμα θα καταβάλλεται ανά 6μήνο δεδουλευμένα μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον Ανάδοχο Συντηρητή. Τον Ανάδοχο Συντηρητή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές υπαγορεύονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ετήσια συντήρηση έτους 2015 κλιματιστικών μονάδων τοίχου διαιρούμενου τύπου SPLIT Τεμ. ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔ. ΣΥΝΟΛΟ 420 στα Κ.Υ ΚΥ 2 Ετήσια συντήρηση έτους 2015 κλιματιστικών μεγάλων μονάδων (κασέτες, ντουλάπες, καναλάτα, οροφής) διαιρούμενου τύπου 3 Ετήσια συντήρηση αερόψυκτων ψυκτών και των παρελκομένων τους 4 Ετήσια συντήρηση έτους 2015 κεντρικής κλιματιστικής μονάδας ΚΚΜ 5 Κόστος για προμήθεια ανταλλακτικών και πρόσθετων εργασιών που ενδεχομένως να χρειαστούν για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών Τεμ. Τεμ. Τεμ. 16 στα Κ.Υ ΚΥ 1 στα Κ.Υ ΚΥ 4 στα Κ.Υ ΚΥ Κατ αποκοπή 700 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΦΠΑ 23%: 3.737,50 Στρογγυλοποίηση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,50 Σελίδα 11 από 26

12 Το κόστος για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών που ενδεχομένως να χρειαστούν για έκτακτες βλάβες είναι καθορισμένο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (700 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.) και προστίθεται στη προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών ετήσιας συντήρησης των μηχανημάτων - συσκευών και δικτύων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού των κτιρίων των Κέντρων Υγείας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες : Α. Εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον χρόνο κατά την έναρξη της θερινής και της χειμερινής περιόδου και αυτές είναι: 1. Ανεμιστήρες (γενικά Κ.Κ.Μ.,Fan section και πύργων ψύξης) - 'Ελεγχος συστήματος μετάδοσης της κίνησης, ευθυγράμμιση, λίπανση εδράνων, έλεγχος τανύσεως ιμάντων, διαπίστωση φθορών και αντικατάσταση ιμάντων εφ' όσον απαιτείται. - 'Ελεγχος και καθαρισμός κελύφους και πτερωτής ανεμιστήρα. 2. Κεντρική κλιματιστική μονάδα (Κ.Κ.Μ.) - Καθαρισμός γενικά της Κ.Κ.Μ. και επιφανειών των θερμαντικών - ψυκτικών στοιχείων και έλεγχος για οξείδωση ή ενδεχόμενη διαρροή. 3. Ψυκτικά μηχανήματα (αερόψυκτα ή υδρόψυκτα) - 'Ελεγχος και ρύθμιση συμπιεστών, διατάξεων ασφαλείας και αποφόρτισης. - 'Ελεγχος αντλίας λαδιού και φίλτρων αναρρόφησης καθώς επίσης και τυχόν συμπλήρωση λαδιών. - Ελεγχος και αποκατάσταση στεγανότητος δικτύου ψυκτικού μέσου, συμπλήρωση τυχόν απωλεσθέντος ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα μέχρι 5 Kgr. Για μεγαλύτερες ποσότητες αυτές θα πληρώνονται ιδιαιτέρως μαζί με τυχόν άλλα ανταλλακτικά. - Συντήρηση και ρύθμιση βαλβίδων εκτόνωσης και λοιπών ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων,ρύθμιση πιεσσοστατών που ελέγχουν τα επίπεδα απόδοσης του παραγομένου ψυχρού νερού. - 'Ελεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα και των κυκλωμάτων (ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών) του ψυκτικού μηχανήματος. 4. Πύργοι ψύξεως, Συμπυκνωτές - Συντήρηση και καθαρισμός μηχανικών και ηλεκτρικών τμημάτων πύργου ψύξεως, αερόψυκτων συμπυκνωτών και χημικός καθαρισμός συμπυκνωτών. - 'Ελεγχος και καθαρισμός αντλιών, ανεμιστήρων, ακροφυσίων διασκορπισμού νερού, κυψελωτών επιφανειών συναλλαγής θερμότητος (δι' εξατμίσεως) και πλωτήρα στον Π.Ψ. 5. Μονάδες ανεμιστήρος - στοιχείου (F.C.U.) - 'Ελεγχος και καθαρισμός στοιχείων, φίλτρων, λεκάνης απορροής συμπυκνωμάτων και σωληνώσεων αποχέτευσης και έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού κυκλώματος. 6. Σωληνώσεις ψυχρού - θερμού νερού - αεραγωγοί. - 'Ελεγχος κατάστασης σωληνώσεων, διαρροών, διαβρώσεων, έλλειψης ή καταστροφής μονώσεων και αποκατάστασης αυτών. Σελίδα 12 από 26

13 - 'Ελεγχος κατάστασης αεραγωγών, στομίων, διαφραγμάτων, μονώσεων, διαρροών και αποκατάσταση αυτών. - Ρύθμιση της της ποσότητος προσαγομένου αέρα δια των κεντρικών διαφραγμάτων και των στομίων, σε κάθε χώρο για την επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών ανέσεως όπου αυτό απαιτείται. Λοιπές εργασίες Έλεγχο κατά την εκκίνηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων για τυχόν εμφάνιση θορύβων που οφείλονται, είτε σε συντονισμό, είτε σε επαφές (κτυπήματα) της πτερωτής στα πλαστικά ή μεταλλικά κελύφη των συσκευών (εσωτερικών και εξωτερικών) και αποκατάσταση προβλημάτων αυτού του είδους. Β. Εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιούνται μετά την έναρξη λειτουργίας του θερινού κλιματισμού: 1. Φίλτρα (ανεμιστήρων, Κ.Κ.Μ., F.C.U., κ.λ.π.) - 'Ελεγχος, επιθεώρηση και καθαρισμός των φίλτρων & προφίλτρων, αντικατάσταση των φίλτρων όταν απαιτείται εφ' όσον η πτώση πίεσης είναι μεγαλύτερη από τα όρια που ορίζει ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου μηχανήματος ή συσκευής. 2. Υγραντήρας - 'Ελεγχος καθαρισμός από άλατα και ρύθμιση της λειτουργίας του υγραντήρα. 3. Ψυκτικό μηχάνημα - 'Ελεγχος της στάθμης λαδιού του συμπιεστή για εντοπισμό πιθανών διαρροών. - 'Ελεγχος του χρώματος του λαδιού στον συμπιεστή - 'Ελεγχος της πίεσης του λαδιού - 'Ελεγχος της υπερθέρμανσης του ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή - 'Ελεγχος της πίεσης και της θερμοκρασίας λειτουργίας - 'Ελεγχος των γραμμών του ψυκτικού για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών. 4. Eπίσκεψη του συντηρητή στις εγκαταστάσεις κλιματισμού του κτιρίου μία φορά το μήνα για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και την πρόληψη καταστάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του κλιματισμού. Ενδεχόμενα και εφόσον η ρύπανση των φίλτρων είναι μεγάλη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, θα γίνεται εκ νέου καθαρισμός των φίλτρων χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 5. Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης σε οποιοδήποτε τμήμα των εγκαταστάσεων του κτιρίου, ο συντηρητής υποχρεούται σε διάστημα 2 έως 24 ωρών (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης), μετά από τηλεφωνική ή άλλη εντολή να αποκαταστήσει την βλάβη. Γ. Εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον χρόνο σε μηχανήματα SPLIT, VRV κατά την έναρξη της θερινής περιόδου και της χειμερινής περιόδου και αυτές είναι : 1. Ανεμιστήρες 'Ελεγχος και καθαρισμός κελύφους και πτερωτής ανεμιστήρα. Έλεγχος των ανεμιστήρων και των ηλεκτροκινητήρων τους. Σελίδα 13 από 26

14 2. Φίλτρα Ελεγχος και καθαρισμός των φίλτρων. 3. Κύκλωμα ψυκτικού μέσου Ελεγχος και αποκατάσταση στεγανότητος δικτύου ψυκτικού μέσου, και συμπλήρωση τυχόν απωλεσθέντος ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα μέχρι 5 Κgr. 4. Εναλλάκτες Συντήρηση και καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων καθώς και χημικός καθαρισμός σε όλα τα μηχανήματα. 5. Σ ύ σ τ η μ α α π ο χ έ τ ε υ σ η ς 'Ελεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος και καθαρισμός συμπυκνωμάτων και σωληνώσεων αποχέτευσης. λεκάνης συλλογής 6. Λοιπές εργασίες Έλεγχο κατά την εκκίνηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων για τυχόν εμφάνιση θορύβων που οφείλονται, είτε σε συντονισμό, είτε σε επαφές (κτυπήματα) της πτερωτής στα πλαστικά ή μεταλλικά κελύφη των συσκευών (εσωτερικών και εξωτερικών) και αποκατάσταση προβλημάτων αυτού του είδους. Δ. Εργασίες συντηρήσεως που θα πραγματοποιούνται μετά την έναρξη λειτουργίας του θερινού κλιματισμού: 1. Eπίσκεψη του συντηρητή στις εγκαταστάσεις κλιματισμού του κτιρίου μία φορά το μήνα για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και την πρόληψη καταστάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του κλιματισμού. Ενδεχόμενα και εφόσον η ρύπανση των φίλτρων είναι μεγάλη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, θα γίνεται εκ νέου καθαρισμός των φίλτρων χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 2. Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης σε οποιοδήποτε τμήμα των εγκαταστάσεων του κτιρίου, ο συντηρητής υποχρεούται σε διάστημα 2 έως 24 ωρών (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης), μετά από τηλεφωνική ή άλλη εντολή να αποκαταστήσει την βλάβη. 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί κατ ελάχιστο τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω κατά κατηγορία εγκαταστάσεων και να καταθέτει μετά το πέρας των εργασιών λίστα αυτών, καθώς και σχετικό πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων. Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος Συντηρητής, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους και θα συμμορφώνεται Σελίδα 14 από 26

15 με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΥΠΕ σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη και επισκευή κάθε βλάβης και ζημίας. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων για την ανίχνευση κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε βλάβη ή ζημία και να αποκαθιστά την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί τις οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης με τρόπο που να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των ΜΥ ΠΕΔΥ και πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΥΠΕ και τον υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας ή της ΜΥ ΠΕΔΥ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας, το οποίο θα βεβαιώσει προς την ΔΥΠΕ και εγγράφως. Ο Ανάδοχος Συντηρητής, επί ποινή αποκλεισμού, θα διαθέτει κατάλληλη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις συντήρησης κλιματισμού (3 βεβαιώσεις εκτέλεσης προηγούμενων ανάλογων εργασιών). Ο Ανάδοχος Συντηρητής, επί ποινή αποκλεισμού, θα διαθέτει την ανάλογη εκ του Νόμου άδεια για χειρισμούς σε εγκαταστάσεις κλιματισμού (θα κατατεθεί αντίγραφο της άδειας μαζί με την προσφορά). Υποχρέωση του Ανάδοχου Συντηρητή είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο Συντηρητή που θα τον διαδεχτεί, μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, σε ότι αφορά την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους όρους της παρούσης Διακήρυξης. 4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι τακτικές εργασίες συντήρησης που αφορούν στον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού και τη διάγνωση βλάβης όλων των εξαρτημάτων τους, θα πραγματοποιούνται κατ ελάχιστο δυο φορές τον χρόνο πριν την έναρξη της θερινής και της χειμερινής περιόδου όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 2Α. 2Β. 2Γ. 2Δ. 5. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Σαν απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κλιματισμού ορίζονται τα ειδικά υγρά για τον καθαρισμό και την λίπανση, τα μικρουλικά και τα ψυκτικά υγρά του κυκλώματος - Freon, τα οποία εφόσον απαιτείται προστίθενται κατά την διάρκεια της Σελίδα 15 από 26

16 τακτικής συντήρησης (Service). Όλα τα αναλώσιμα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τα γνήσια και ενδεδειγμένα από τον κατασκευαστή για το μηχάνημα. Η προμήθεια και δαπάνη τους βαρύνει τον Ανάδοχο Συντηρητή. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των στοιχείων προμήθειας των ανωτέρω αναλωσίμων υλικών ως προς την ποιότητα, προέλευση και αξία. Το κόστος των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν να τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο Συντηρητή για ενδεχόμενες επισκευές (σύμφωνα με τις τιμές εμπορίου), μετά από εισήγησή του και πριν την τοποθέτησή τους από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΥΠΕ, θα καλύπτεται από το αντίστοιχο ποσό του αρχικού ενδεικτικού προυπολογισμού (απρόβλεπτα). Σε περιπτώσεις σοβαρών βλαβών που χρήζουν χρονοβόρων και δαπανηρών επισκευών είτε σε κόστος υλικών είτε και σε κόστος εργασιών επισκευής, η αποκατάσταση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο Συντηρητή ή από την κατασκευάστρια εταιρεία κατόπιν εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΥΠΕ. Η σχετική δαπάνη για το κόστος επισκευής αυτών των εξειδικευμένων βλαβών (εργασία και υλικά), εφόσον δεν μπορεί να καλυφθεί από τη παρούσα μελέτη, θα καλυφθεί από ξεχωριστό κονδύλιο που θα δημιουργηθεί στο προϋπολογισμό της ΔΥΠΕ κατόπιν σύνταξης μελέτης λόγω έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ Σαν έκτακτες συντηρήσεις επισκευές ορίζονται οι περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις κλιματισμού - μηχανήματα του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ δεν λειτουργούν ή παρουσιάζουν προβλήματα, οπότε ο Ανάδοχος Συντηρητής, εφόσον ειδοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΥΠΕ ή από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας ή από τον Υπεύθυνο της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ, θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό σε ετοιμότητα χρόνου ανταπόκρισης 2 έως 24 ωρών (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης) για μετάβαση και εντοπισμό/αποκατάσταση της βλάβης των ανωτέρω εγκαταστάσεων κλιματισμού - μηχανημάτων καθ όλο το 24ωρο για όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακα, ημέρες εορτών, αργιών κλπ. ** ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελεί το Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, όπου λόγω των δρομολογίων των πλοίων δεν είναι εύκολα προσβάσιμο και κατά συνέπεια η ετοιμότητα χρόνου ανταπόκρισης του τεχνικού ορίζεται από 18 ώρες έως 36 ώρες ή κατά περίπτωση και περισσότερο εφόσον όμως αυτό μπορεί να στοιχειοθετηθεί από τον Ανάδοχο Συντηρητή. 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Η ύπαρξη κινητού τηλεφώνου και σταθερού τηλεφώνου και fax των οποίων οι αριθμοί δεν θα μεταβληθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης, θεωρείται απαραίτητη για την δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης και άφιξης στο χώρο του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των 2 έως 24 ωρών (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης), για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών. Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διασφάλιση επικοινωνίας επί 24ωρης βάσης. 8.ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει και να υπογράφει δελτίο συντήρησης με τα πλήρη στοιχεία του συντηρούμενου εξοπλισμού και πίνακα όπου θα αναγράφονται όλες οι διενεργηθείσες μετρήσεις - έλεγχοι καθώς και τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούν την βελτίωση και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σελίδα 16 από 26

17 Επίσης, σε περίπτωση διενεργηθείσας επέμβασης, χειρισμών, ελέγχου, μετρήσεων και τυχόν επισκευών κατά την διάρκεια έκτακτης συντήρησης επισκευής μονάδας κλιματισμού, ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα προφορικά την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΥΠΕ και στη συνέχεια να υποβάλλει έκθεση μέσω εντός δύο (2) ημερών, όπου θα περιγράφει αναλυτικά και με σαφήνεια τα πιθανά αίτια της βλάβης, τις ενέργειες που έκανε για την αποκατάσταση αυτής, μαζί με τις τυχόν επισκευές. 9.ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να παίρνει όλα τα επιβαλλόμενα και αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος. 10.ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα έχει στην κατοχή του όλα τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών των εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας. Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας του ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληρεί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους. Η δαπάνη για αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά για την λειτουργία και συντήρηση των εργαλείων και συσκευών, βαρύνουν τον Ανάδοχο Συντηρητή. Τα εν λόγω εργαλεία και συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου Συντηρητή ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις. Ο Ανάδοχος Συντηρητής με δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση θα αποδεικνύει ότι έχει στην κατοχή του όλα τα εργαλεία και όργανα μετρήσεων (κατάθεση σχετικού πίνακα) για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών όλων των ειδών των εγκαταστάσεων του Κ.Υ. στην χαμηλή τάση. 11.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Η ευθύνη για την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων στέγασης όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων και η απομάκρυνση (μεταφορά απόρριψη πάσης φύσεως άχρηστων υλικών ή υπολειμμάτων εργασιών σε μέρος επιτρεπόμενο από τις αρμόδιες Αρχές) είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου Συντηρητή. Επισυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 17 από 26

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α. Εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον χρόνο κατά την έναρξη της θερινής και της χειμερινής περιόδου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ανεμιστήρες Ελεγχος συστήματος μετάδοσηςτης (γενικά Κ.Κ.Μ., κίνησης, ευθυγράμμιση, λίπανση Fan section και εδράνων, έλεγχος τανύσεως ιμάντων, πύργων ψύξης) διαπίστωση φθορών και αντικατάσταση ιμάντων εφ' όσον απαιτείται 'Ελεγχος και καθαρισμός κελύφους και πτερωτής ανεμιστήρα. 2. Κεντρική κλιματιστική μονάδα (Κ.Κ.Μ.) 3. Ψυκτικά μηχανήματα (αερόψυκτα ή υδρόψυκτα) Καθαρισμός γενικά της Κ.Κ.Μ. και επιφανειών των θερμαντικών - ψυκτικών στοιχείων και έλεγχος για οξείδωση ή ενδεχόμενη διαρροή. 'Ελεγχος και ρύθμιση συμπιεστών, διατάξεων ασφαλείας και αποφόρτισης. 'Ελεγχος αντλίας λαδιού και φίλτρων αναρρόφησης καθώς επίσης και τυχόν συμπλήρωση λαδιών. Ελεγχος και αποκατάσταση στεγανότητος δικτύου ψυκτικού μέσου, συμπλήρωση τυχόν απωλεσθέντος ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα μέχρι 5 Kgr. Για μεγαλύτερες ποσότητες αυτές θα πληρώνονται ιδιαιτέρως μαζί με τυχόν άλλα ανταλλακτικά. Συντήρηση και ρύθμιση βαλβίδων εκτόνωσης και λοιπών ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, ρύθμιση πιεσσοστατών που ελέγχουν τα επίπεδα απόδοσης του παραγομένου ψυχρού νερού. 'Ελεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα και των κυκλωμάτων (ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών) του ψυκτικού μηχανήματος. 4. Πύργοι ψύξεως, Συμπυκνωτές Συντήρηση και καθαρισμός μηχανικών και ηλεκτρικών τμημάτων πύργου ψύξεως, αερόψυκτων συμπυκνωτών και χημικός καθαρισμός συμπυκνωτών. 'Ελεγχος και καθαρισμός αντλιών, ανεμιστήρων, ακροφυσίων διασκορπισμού νερού, κυψελωτών επιφανειών συναλλαγής θερμότητος (δι' εξατμίσεως) και πλωτήρα στον Π.Ψ. Σελίδα 18 από 26

19 5. Μονάδες ανεμιστήρος 'Ελεγχος και καθαρισμός στοιχείων, φίλτρων, λεκάνης απορροής στοιχείου (F.C.U.) συμπυκνωμάτων και σωληνώσεων αποχέτευσης και έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού κυκλώματος 6. Σωληνώσεις 'Ελεγχος κατάστασης σωληνώσεων, ψυχρού διαρροών, διαβρώσεων, έλλειψης ή θερμού νερού καταστροφής μονώσεων και αεραγωγοί. αποκατάστασης αυτών. 'Ελεγχος κατάστασης αεραγωγών, στομίων, διαφραγμάτων, μονώσεων, διαρροών και αποκατάσταση αυτών. Ρύθμιση της ποσότητος προσαγομένου αέρα δια των κεντρικών διαφραγμάτων και των στομίων, σε κάθε χώρο για την επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών ανέσεως όπου αυτό απαιτείται. 7. Λοιπές εργασίες Έλεγχο κατά την εκκίνηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων για τυχόν εμφάνιση θορύβων που οφείλονται, είτε σε συντονισμό, είτε σε επαφές (κτυπήματα) της πτερωτής στα πλαστικά ή μεταλλικά κελύφη των συσκευών (εσωτερικών και εξωτερικών) και αποκατάσταση προβλημάτων αυτού του είδους Β. Εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιούνται μετά την έναρξη λειτουργίας του θερινού κλιματισμού ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Φίλτρα (ανεμιστήρων, Κ.Κ.Μ., F.C.U., κ.λ.π.) 'Ελεγχος, επιθεώρηση και καθαρισμός των φίλτρων & προφίλτρων, αντικατάσταση των φίλτρων όταν απαιτείται εφ' όσον η πτώση πίεσης είναι μεγαλύτερη από τα όρια που ορίζει ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου μηχανήματος ή συσκευής. 2. Υγραντήρας 'Ελεγχος καθαρισμός από άλατα και ρύθμιση της λειτουργίας του υγραντήρα 3. Ψυκτικό μηχάνημα'ελεγχος της στάθμης λαδιού του συμπιεστή για εντοπισμό πιθανών διαρροών. 'Ελεγχος του χρώματος του λαδιού στον συμπιεστή 'Ελεγχος της πίεσης του λαδιού 'Ελεγχος της υπερθέρμανσης του ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή 'Ελεγχος της πίεσης και της θερμοκρασίας λειτουργίας 'Ελεγχος των γραμμών του ψυκτικού για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών. Σελίδα 19 από 26

20 4. Eπίσκεψη Eπίσκεψη του συντηρητή στις εγκαταστάσεις κλιματισμού του κτιρίου μία φορά το μήνα για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και την πρόληψη καταστάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του κλιματισμού. Ενδεχόμενα και εφόσον η ρύπανση των φίλτρων είναι μεγάλη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, θα γίνεται εκ νέου καθαρισμός των φίλτρων χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 5. Βλάβη Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης σε οποιοδήποτε τμήμα των εγκαταστάσεων του κτιρίου, ο συντηρητής υποχρεούται σε διάστημα 2 έως 24 ωρών (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης), μετά από τηλεφωνική ή άλλη εντολή να αποκαταστήσει την βλάβη. Γ. Εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον χρόνο σε μηχανήματα SPLIT VRV κατά την έναρξη της θερινής περιόδου και της χειμερινής περιόδου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ανεμιστήρες 'Ελεγχος και καθαρισμός κελύφους και πτερωτής ανεμιστήρα. Έλεγχος των ανεμιστήρων και των ηλεκτροκινητήρων τους. 2. Φίλτρα Ελεγχος και καθαρισμός των φίλτρων 3. Κύκλωμα ψυκτικού μέσου Ελεγχος και αποκατάσταση στεγανότητος δικτύου ψυκτικού μέσου, και συμπλήρωση τυχόν απωλεσθέντος ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα μέχρι 5 Κgr. 4. Εναλλάκτες Συντήρηση και καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων καθώς και χημικός καθαρισμός σε όλα τα μηχανήματα. 5. Σύστημα αποχέτευσης 'Ελεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος και καθαρισμός λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και σωληνώσεων αποχέτευσης. 6. Λοιπές εργασίες Έλεγχο κατά την εκκίνηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων για τυχόν εμφάνιση θορύβων που οφείλονται, είτε σε συντονισμό, είτε Σελίδα 20 από 26

21 σε επαφές (κτυπήματα) της πτερωτής στα πλαστικά ή μεταλλικά κελύφη των συσκευών (εσωτερικών και εξωτερικών) και αποκατάσταση προβλημάτων αυτού του είδους Δ. Εργασίες συντηρήσεως που θα πραγματοποιούνται μετά την έναρξη λειτουργίας του θερινού κλιματισμού ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Eπίσκεψη Eπίσκεψη του συντηρητή στις εγκαταστάσεις κλιματισμού του κτιρίου μία φορά το μήνα για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και την πρόληψη καταστάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του κλιματισμού. Ενδεχόμενα και εφόσον η ρύπανση των φίλτρων είναι μεγάλη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, θα γίνεται εκ νέου καθαρισμός των φίλτρων χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 2. Βλάβη Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης σε οποιοδήποτε τμήμα των εγκαταστάσεων του κτιρίου, ο συντηρητής υποχρεούται σε διάστημα 2 έως 24 ωρών (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης), μετά από τηλεφωνική ή άλλη εντολή να αποκαταστήσει την βλάβη. Σελίδα 21 από 26

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Μ. Σοφικίτου Τηλ. : 2313/ Fax : 2313/ Ε-mail : ΣΥΜΒΑΣΗ Θεσσαλονίκη σήμερα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αφενός ο κ., Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης, που εκπροσωπεί με την ιδιότητα του αυτή νόμιμα την 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Θεσσαλονίκης και αφετέρου 2. Ο κ..ως διαχειριστής της εταιρείας, που εκπροσωπεί νομίμως με την ιδιότητά του αυτή την εταιρεία η οποία εδρεύει στην., Τ.Κ..., Θεσσαλονίκη και με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα» 2. Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών». 4. Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο 83 Διαγωνισμός - Εξαιρέσεις. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 81/ ,τευχ. Α ) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 25/ ,τευχ. Α ) και τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 129/ ,τευχ. Α ). 6. Το Ν.3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.» 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64/ τεύχος Α, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Σελίδα 22 από 26

23 8. Την παράγραφο 9 του άρθρου 66 του Ν.4316/ (ΦΕΚ 270/ , τ. Α ), «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 9. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/ , τ. Α ), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.» 10. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 11. Τις διατάξεις του Ν. 4320/ 2015 (ΦΕΚ Α 29/ ) Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 12. Την παράγραφο 11 του άρθρου 27 του Ν.3867/ ΦΕΚ 128/ / Τεύχος Α «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», σύμφωνα με την οποία: «οι διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν, χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των χώρων των ως άνω φορέων, καθώς και για την υλοποίηση μελετών, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των ,00». 13. Την υπ αριθμ / 739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ / τεύχος Β ), σχετικά με την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/ 1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με τη οποία αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως εξής: «α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 14. Την υπ αριθμ. 1207/ Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την «Συγκρότηση Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4 ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης». 15. Το υπ αριθμ. πρωτ. 7907/ έγγραφο των Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο υποβάλλονται επικαιροποιημένες «Τεχνικές Προδιαγραφές ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4 ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης». 16. Την υπ αριθμ. 664/ Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και την διενέργεια διαγωνισμών για τις υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) για τα Κέντρα Υγείας και για τις Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας Σελίδα 23 από 26

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη:

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Y.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΖΑΧΑΡΩΦ 3 Αθήνα 10-7-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ:22-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:35270 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1561/2015 Α.Δ.Α:ΒΖΕΝ46906Ψ-0ΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15. Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232

Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15. Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 ΤΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15 Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Νίκαια:28-04-2015 Αρ. Πρωτ:17871/29-04-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002721612 2015-04-22

15PROC002721612 2015-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΒΜΗ6469Η25-Η3Ω Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 03/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CPV 34121000-1 για 6 μήνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CPV 34121000-1 για 6 μήνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657025 2015-03-23

15PROC002657025 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210-8110975

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Λαγοπούλου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα