V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ"

Transcript

1 V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

2 θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθζεζε ηνπο ζε επηθίλδπλνπο παξάγνληεο, ηελ επίηεπμε ελφο ειάρηζηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο, φπσο επίζεο θαη κε ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Τπεπζχλνπο Πξνζσπηθνχ, Σερληθνχο Αζθαιείαο, φπσο επίζεο θαη ζε Γηεπζπληηθά ζηειέρε, Πξντζηακέλνπο, εξγνδεγνχο αιιά θαη απινχο εξγαδφκελνπο παξαγσγηθψλ ηκεκάησλ ησλ πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εξγάδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ή ηελ ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΑΡΑΚΛΖ Τεσνικόρ Επιθεωπηηήρ Επγαζίαρ, Επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ Ε.Μ.Π. Εκπαιδεςηήρ ζε ζεμινάπια εκπαίδεςζηρ Τεσνικών Αζθαλείαρ με 20εηή διδακηική εμπειπία. ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΟΗΝΗΚΔ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΤΡΧΔΗ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ Σν εξγαηηθφ αηχρεκα, νξηζκνί. Δίδε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Οη ζπλέπεηεο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Αληηκεηψπηζε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Ννκνζεηηθφ πιαίζην. Θεζκηθφ πιαίζην Τ & Α.Δ. ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Γεληθέο ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ Γηθαηψκαηα εξγαδνκέλσλ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο Μέζνδνη πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Μνληέια αζθάιεηαο Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ απφ επηθίλδπλνπο παξάγνληεο Αζθάιεηα εμνπιηζκνχ εξγαζίαο Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο Ππξνπξνζηαζία ππξαζθάιεηα ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ & ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Α. Γεληθή αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε Β. Οξηζκνί - εμεηδηθεύζεηο ελλνηώλ (εξγαδφκελνο, εξγνδφηεο, επηρείξεζε, πξφιεςε θ.ιπ.) Γ. Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο εξγνδόηε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο i. Ννκνζεηηθφ πιαίζην: άξζξν 24 λ. 2224/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 2639/98 άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α /3293/ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 1836/89 π.δ. 338/2001 ii. Ο «παξαβάηεο» ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ππφρξενο πξνο ζπκκφξθσζε iii. Γηαδηθαζία ειέγρνπ θαη επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ αξκφδηεο αξρέο iv. Πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θξηηήξηα επηβνιήο θπξψζεσλ v. Άκπλα εξγνδφηε θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο θχξσζεο Γ. Πνηληθή επζύλε εξγνδόηε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο i. Πνηληθή επζχλε γηα ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο λνκνζεηηθφ πιαίζην: άξζξν 25 λ. 2224/1994 πνηληθψο ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ άξζξνπ 25 λ. 2224/1994 αλάιπζε ηνπ αδηθήκαηνο ελλνηψλ πνπ ην ζπγθξνηνχλ ε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνδφηε σο πξνο ηελ παξαβίαζε: δφινο θαη ακέιεηα πνηλέο ii. Πεξηπηψζεηο πνηληθήο επζχλεο εξγνδφηε ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πξνβιεπφκελε απφ επηκέξνπο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία iii. Πνηληθή επζχλε εξγνδφηε πξνζηεζέληνο απηνχ ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζε ζρέζε κε ην επειζφλ απνηέιεζκα δηάθξηζε ηεο επζχλεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 λ. 2224/1994 απφ ηελ επζχλε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ αηπρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ παζφληα εξγαδφκελν πνηληθψο ππεχζπλα πξφζσπα έλλνηα πξνζηεζέληνο ν πνηληθψο ππεχζπλνο ζε πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ λνκνζεηηθφ πιαίζην: Πνηληθφο Κψδηθαο, Δηδηθνί Πνηληθνί Νφκνη δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο Καηφπηλ εθδειψζεσο ελδηαθέξνληνο, επηθνηλσλήζηε καδί καο. Σει. Δπηθνηλσλίαο

3 ΣΟΥΟ ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο λέεο εμειίμεηο ζην ηνκέα ηεο πληήξεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ θαη πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζπληήξεζεο Ζ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ ζπληήξεζεο Ζ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ νξγαλσηηθψλ κέζσλ Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ επηηειηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Ζ εμνηθείσζε κε ζπζηήκαηα κεραλνξγάλσζεο. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη: ζε ππεχζπλνπο & ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο πληήξεζεο Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ βηνηερληψλ & βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. ΑΝΣ. ΒΧΟ Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π, Γηεπζπληήο ζπληήξεζεο γλσζηήο Διιεληθήο εηαηξείαο. Πηζηνπνηεκέλνο Δπηζεσξεηήο Πνηφηεηαο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ Θα δνζεί πιήξεο παθέην ζεκεηψζεσλ. Δπί πιένλ ζα δνζνχλ extra Φσηνηππεκέλν ην βηβιίν «Κεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο Τπνινγηζκνί, ξπζκίζεηο,ζπληήξεζε» ηνπ Αληψλε Βψζζνπ. ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΚΟΣΟΤ ΣΗ ΘΑ ΚΔΡΓΗΔΣΔ ΔΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΔΣΔ ΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΑΤΣΟ: Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είζηε ζε ζέζε: λα νξγαλψζεηε ην ηκήκα ηεο ζπληήξεζεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηώλνληαο ην θόζηνο & δηαζθαιίδνληαο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ & εγθαηαζηάζεσλ. λα ρξεζηκνπνηήζεηε φιεο ηηο κεζφδνπο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ψζηε λα πξνιαβαίλνληαη νη δπζιεηηνπξγίεο & ε ζεκαληηθή απώιεηα ρξόλνπ ζηηο δεκηέο πνπ εθδειψλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ θαιή ιεηηνπξγία απηψλ. λα ρξεζηκνπνηήζεηε φιεο ηηο κεζφδνπο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο & λα εθαξκφδεηε λέεο ηερληθέο αύμεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεραλεκάησλ & ησλ εγθαηαζηάζεσλ. λα γλσξίδεηε φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ η αληηθείκελα απηά. λα γλσξίδεηε ηα εηδηθά ηερληθά ζέκαηα ζπληήξεζεο ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζε Case studies. Δπηπξφζζεηα ζα ελεκεξσζείηε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ αληαιιαθηηθώλ ηεο ζπληήξεζεο. Τελειώνονηαρ ηο ζεμινάπιο, εκηόρ ηων άλλων, θα είζηε ζε θέζη να εξαζθαλίζεηε ζηην εηαιπία ζαρ ζημανηικά οικονομικά οθέλη από ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ & ηην μείωζη δαπανών λειηοςπγίαρ ηος ππογπάμμαηορ ζςνηήπηζηρ ηλεκηπομησανολογικού εξοπλιζμού & εγκαηαζηάζεων. Γεληθά Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ TPM, ΣΟ OUTSOURCING, ΡΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΜΖΥ/ΚΟ ΤΣΖΜΑ, ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ, ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΗΝΖΖ, ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ, ΦΤΞΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΘΔΡΜΑΝΖ, ΠΤΡΟΒΔΖ ΑΞΟΝΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Πνηνο ζπληεξεί (ρξεζηήο θαηαζθεπαζηήο ηξίηνο) Μέζνδνη ζπληήξεζεο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ Τπνζηήξημε / πνιηηηθή αληαιιαθηηθψλ ξνή πιεξνθνξίαο / κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα Σν Outsurcing ηεο ζπληήξεζεο ρεηηθά ζέκαηα λνκνζεζίαο ΦΟΡΔΗ ΤΝΣΖΡΖΖ (Πνηνο ζπληεξεί) Αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε ζπληήξεζε δίλεηαη Outsurcing ην θαηαζθεπαζηή θαη ην δίθηπφ ηνπ Σξίην θνξέα (Third party maintenance) ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ Γηνξζσηηθή (Breakdwn maintenance) Σα ηάδηα θαη νη αηηίεο ηεο βιάβεο Πσο ειαρηζηνπνηνχληαη νη βιάβεο θαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο Πσο νξγαλψλεηαη ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρεηηθέο θφξκεο/ κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Πξνιεπηηθή (Preventive, fixed time maintenance) Πσο νξγαλψλεηαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρεηηθέο θφξκεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Δπηβειηησηηθή (Crrective maintenance) Πφηε αλαβαζκίδνπκε ε αλαλεψλνπκε ηνλ εμνπιηζκφ Πσο νξγαλψλεηαη Πξνβιεπηηθή(Predictive maintenance) Οη βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο Μέζνδνο κέηξεζεο δνλήζεσλ θξαδαζκψλ Μέζνδνο ζεξκνγξαθίαο.αλαιπηηθφ παξάδεηγκα κε παξνπζίαζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο ζεξκνγξαθηθήο θάκεξαο Αλάιπζε θφζηνπο επέλδπζεο Σν TPM Ζ αιιαγή λννηξνπίαο ζην ηκήκα ηεο ζπληήξεζεο Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζσ ην TPM ΠΤΡΟΒΔΖ Γνθηκαζκέλεο ηερληθέο ηνπ ζηε παξαγσγή, παξαδείγκαηα απφ εηαηξίεο πνπ ην εθαξκφδνπλ Οξγαλσηηθά ζηνηρεία Γνκή, νξγαλφγξακκα, θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο Αξρεία ηεθκεξίσζεο εμνπιηζκνχ, ζρεδίσλ εξγαζίαο, ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ, νδεγηψλ Αλάιπζε, δηαίξεζε, θσδηθνπνίεζε εμνπιηζκνχ πληνληζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ζπλεξγείσλ Σαμηλφκεζε εξγαζηψλ. Κξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο. Καηαζηάζεηο εξγαζηψλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ. Έλλνηα ηνπ ειέγρνπ. Μεηξνχκελα κεγέζε. Δπαλαπιεξνθφξεζε

4 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ/ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Κσδηθνπνίεζε εμνπιηζκνχ Γηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο βιάβεο ζηελ αληίζηνηρε εγθαηάζηαζε(cc) θαη εληνιή ρξέσζεο (WO) Γηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη έθδνζεο εληνιψλ πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη γεληθψλ εξγαζηψλ. πιινγή θαη έιεγρνο ζηνηρείσλ θφζηνπο αλά θέληξν θφζηνπο (CC), θαη ηζηνξίαο βιαβψλ/ ζπληεξήζεσλ. χζηεκα ειέγρνπ απφδνζεο ηεο ζπληήξεζεο δεκηνπξγία ζηφρσλ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη έηνηκεο θφξκεο ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ, ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Ζ κεραληθή αμηνπηζηία θαη πσο απμάλεηαη. Πξαθηηθό παξάδεηγκα ζπληεξεζηκνηεηα δηαζεζηκφηεηα ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηαπηφρξνλε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ (RECORD KEEPING) Γηαδηθαζία αίηεζεο αληαιιαθηηθψλ απφ ζπληήξεζε Γηαδηθαζία αλνίγκαηνο θαη ελεκέξσζεο ησλ πεδίσλ ηεο κεξίδαο πιηθνχ απφ ηελ αίηεζε ηνπ κέρξη ηε παξαιαβή θαη ηε ρνξήγεζε ζηνλ αηηνχληα Παπαδείγμαηα από θόπμερ αίηηζηρ σοπήγηζηρ ςλικού,αίηηζηρ αγοπάρ, ενηολήρ παπαγγελίαρ Πεπιγπαθή πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ πος παπακολοςθεί όλερ ηιρ κινήζειρ ηος αποθέμαηορ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΖ ΚΑΗ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ Γηαηάμεηο ΚΤΑ θιπ. Δλεξγεηηθή Παζεηηθή ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΡΜΑΝΖ ηνηρεία ππνινγηζκψλ Ρπζκίζεηο εμαξηεκάησλ γηα νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθά νξζή ιεηηνπξγία ΦΤΞΖ Μηθξέο κνλάδεο Μεγάιεο κνλάδεο ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΗΝΖΖ Καζνξηζκόο Ηζρύνο Δπζύγξακκε Κίλεζε Πεξηζηξνθηθή Κίλεζε Αληιίεο & Αλεκηζηήξεο Δίδε θηλεηήξσλ Μνλνθαζηθνί Κηλεηήξεο Σξηθαζηθνί θηλεηήξεο Γαθηπιηνθόξνη Κηλεηήξεο ύγρξνλνη Κηλεηήξεο Γηαηάμεηο Δθθίλεζεο Κηλεηήξσλ Απεπζείαο Με Ππθλσηέο Αζηέξαο Σξίγσλν Οκαινί Δθθηλεηέο Inverters Δθαξκνγέο Αλειθπζηήξεο Αληιηνζηάζηα Δγθαηαζηάζεηο Φύμεο & Θέξκαλζεο Απηνκαηηζκνί Ρειαί Γηαθόπηεο ύλδεζε κε ην Γίθηπν Πεδία Αζθάιεηεο Γηνξζσηηθή Πξνιεπηηθή θαη πξνβιεπηηθή πληήξεζε Πξνγξακκαηηζκόο Σππηθά Πξνβιήκαηα Κηλεηήξσλ Καη Πξνηεηλόκελεο Λύζεηο Παξαδείγκαηα Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο Κηλεηήξσλ κε ηελ κέζνδν ηεο ζεξκνγξαθίαο Νέεο Σερλνινγίεο Απξίιηνο 1, 2/2011 Μάηνο 13, 14/2011 επηέκβξηνο 23, 24/2011

5 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα γλσξίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηελ ηερλνινγία ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θηλεηήξσλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο & ζπληήξεζεο ηνπο. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε: 1. Γηπισκαηνχρνπο Μεραλνιφγνπο Ζιεθηξνιφγνπο Μεραληθνχο ή αληηζηνίρνπο Σερλνιφγνπο Μεραληθνχο: Μειεηεηέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπηβιέπνληεο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγσλ Απαζρνινχκελνπο ζηε Βηνκεραλία (Λεηηνπξγία/ πληήξεζε) 2. Σερλίηεο Ζιεθηξνιφγνπο: Δπηβιέπνληεο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγσλ Απαζρνινχκελνπο ζηε Βηνκεραλία (Λεηηνπξγία/ πληήξεζε) ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΡΓΤΡΑΚΖ Μησανολόγορ Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ (MSc), Σύμβοςλορ Μησανικόρ και Επγολήπηηρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. 1. ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ ΒΑΗΚΑ πλερέο & Δλαιαζζφκελν Ρεχκα (DC & AC Current) Δπαγσγή (Inductin) Αξρέο Λεηηνπξγίαο Ζιεθηξνθηλεηήξσλ ηξνθέαο (Rtr) ηάηεο (Statr) Σππνπνηεκέλεο Σάζεηο 2. ΣΡΗΦΑΗΚΟΗ ΔΠΑΓΧΓΗΚΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ Αζχγρξνλνη Κηλεηήξεο χγρξνλνη Κηλεηήξεο πλδεζκνινγίεο Σπιηγκάησλ Ππθλσηέο δηφξζσζεο πληειεζηή Ηζρχνο 3. ΜΟΝΟΦΑΗΚΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ Μνλνθαζηθνί Δπαγσγηθνί Κηλεηήξεο Κχξηεο & Βνεζεηηθέο Πεξηειίμεηο Δθθηλεηέο ηχπνπ Δληαζεο & Σάζεο Δθθηλεηέο Θεξκνθξαζίαο Ζιεθηξνληθνί Δθθηλεηέο Ππθσηέο Δθθίλεζεο & Λεηηνπξγίαο Κηλεηήξεο θηαζκέλνπ Πφινπ 4. ΔΡΒΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 5. ΒΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ (ROTARY STEPPING MOTORS) Μέγεζνο Βήκαηα αλά πεξηζηξνθή Ρνπή 6. ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΔ Πξφηππα IEC Βαζκνί Πξνζηαζίαο IP Κηλεηήξεο Τςειήο Απφδνζεο (EFF1_2_3) 7. ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ Τπεξθφξησζε / Βξαρπθχθισκα Αζθάιεηεο Απηφκαηνη Γηαθφπηεο Θεξκηθά Θεξκνκαγλεηηθνί Γηαθφπηεο Δζσηεξηθή Πξνζηαζία Κηλεηήξσλ / Thermistrs 8. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ Πηλαθίδα Ζιεθηξνθηλεηήξα Καπηέο Δπηθάλεηεο Δπζπγξάκκηζε Βάζεηο & Κξαδαζκνί Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ & Τςφκεηξν Φχμε Γηάβξσζε Κνπηί Σεξκαηηθήο χλδεζεο Θφξπβνο 9. ΔΚΚΗΝΖΖ & ΡΤΘΜΗΖ ΣΡΟΦΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ πκβαηηθνί Δθθηλεηέο Απ' επζείαο Δθθίλεζε Δθθηλεηέο Τ-Γ Δθθηλεηέο κε Απηνκεηαζρεκαηηζηή Δθθηλεηέο Μεξηθνχ Σπιίγκαηνο INVERTERS (Μεηαηξνπείο πρλφηεηαο) Απηφκαηνη Οκαινί Δθθηλεηέο 10. ΚΗΝΖΣΖΡΔ Υ.Σ. ΑΝΣΗΔΚΡΖΚΣΗΚΟΗ (ΑΣΔΥ) Οδεγίεο ΔΔ Πξνδηαγξαθέο Καηαζθεπήο Δπηινγή Αληεθξεθηηθνχ Κηλεηήξα Κσδηθνπνίεζε Πξνζηαζίαο Ζιεθηξνθηλεηήξσλ 11. ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΜΔΖ ΣΑΖ Φχμε ησλ Κηλεηήξσλ Μέζεο Σάζεο Πξνζηαζία ησλ Κηλεηήξσλ Μέζεο Σάζεο Οκαιφο Δθθηλεηήο Μέζεο Σάζεο (Medium Vltage Sft- Starter) 12. ΜΔΛΔΣΖ & ΥΔΓΗΑΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΗΝΖΖ Πίλαθαο Κίλεζεο Ζιεθηξηθέο Γξακκέο Πξνζηαζία Γηαθνπή Φνξηία 13. ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟ ΕΔΤΓΟ Γελλήηξηα Κηλεηήξαο Πίλαθαο Ηζρχνο & Διέγρνπ πγθξφηεκα

6 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ Σξφπνη Λεηηνπξγίαο Ζ/Ε πληήξεζε Ζ/Ε 14. ΑΣΟΥΗΔ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΗΣΗΧΝ Εεηήκαηα Μφλσζεο Γνθηκέο Γείσζεο Γνθηκέο Φνξάο Φάζεσλ Βπζίζεηο Σάζεο Καζαξηζκφο & Ξήξαλζε ησλ Απφηνκε Αλχςσζε Σάζεο Αζπκκεηξία Γηθηχνπ Σαιαληψζεηο Κηλεηήξσλ Λίπαλζε Κηλεηήξσλ Άλνδνο Θεξκνθξαζίαο Σπιηγκάησλ ηνπ ηάηε Γνθηκέο Τπέξηαζεο Γνθηκέο κε Τςειή Σάζε HIPOT Θεξκνθξαζία Κηλεηήξα 15. ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ Πξνιεπηηθή πληήξεζε (Preventive Maintenance) Δλεξγεηηθή πληήξεζε (Reactive Maintenance) Δπηζθεπή ή Αληηθαηάζηαζε Αεξηζκφο Κηλεηήξα Γηαζθάιηζε πνηφηεηνο εξγαζίαο Τγξαζία & πκππθλψζεηο Υαιαξέο πλδέζεηο Αληζνξξνπία Σάζεο & Ρεχκαηνο Σάζε Γηθηχνπ πάλσ ή θάησ απφ ην θαλνληθφ Σξηβείο & Λίπαλζε Πξνβιεπφκελε πληήξεζε (Predictive Maintenance) Δπηζθεπήο Αληηθαηάζηαζε Σξηβέσλ Απνζπλαξκνιφγεζε Κηλεηήξα πλαξκνιφγεζε λέσλ Σξηβέσλ Πξνθπιάμεηο Γνθηκέο Καιήο Λεηηνπξγίαο Μεηξήζεηο επηζθεπαζζέληνο Εεηήκαηα Σξηβέσλ Κηλεηήξα Απξίιηνο 15, 16/2011 Ηνύληνο 17, 18/2011 Ννέκβξηνο 18, 19/2011

7 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηα εηδηθά ζέκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο & επηζθεπήο θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Τπεχζπλνπο Σερληθήο Τπεξεζίαο Δπηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θιηκαηηζκφ Μησανολόγορ Χςκηικόρ, Εκπαιδεςηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ- ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΒΛΑΒΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ: Δίδε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ (SPLIT UNIT, ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΚΑΝΑΛΗΑ). ΠΔΡΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ: Καζαξηζκφο εμαηκίζεσλ & αεξαγσγψλ θιηκαηηζκνχ. ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: Έιεγρνο πνζφηεηαο ςπθηηθνχ πγξνχ & θαζαξηζκφο ζπκππθλσηνχ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: Πψο ηνπνζεηείηαη θαη ηη πξνζέρνπκε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Έιεγρνο γηα δηαξξνέο & βιάβεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο. θνπφο ηδηφηεηεο & ιεηηνπξγία ΝΔΧΝ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΤΓΡΧΝ (R 407, R 410). πιινγή θαη αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ςπθηηθψλ πγξψλ κε λέα νηθνινγηθά. Σξφπνο ζπκπιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο κε λέν νηθνινγηθφ πγξφ. Κιηκαηηζκφο απηνθηλήηνπ (Πεξηιεπηηθά). Απαληήζεηο ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ ζεκηλαξίνπ ζρεηηθά κε ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα. Καηφπηλ εθδειψζεσο ελδηαθέξνληνο, επηθνηλσλήζηε καδί καο. Σει. Δπηθνηλσλίαο

8 ΣΟΥΟ Σν ζεκηλάξην έρεη ζαλ ζηόρν λα παξνπζηάζεη ηελ λέα θηινζνθία ζπληήξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ δηάγλσζε ησλ βιαβψλ ζε πξψηκν ζηάδην, κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο δφλεζεο θαη άιισλ παξακέηξσλ ζηνλ ρξφλν. Δμεγείηαη πψο ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο θηινζνθίαο εμππεξεηεί ηελ απνζηνιή ηεο ζπληήξεζεο, πνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαιή θαηάζηαζε κε νηθνλνκηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθνληαη νη δηαγλσζηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ δνλήζεσλ θαη ηνπ ζνξχβνπ πνπ εθπέκπνπλ ηα πεξηζηξεθφκελα κεραλήκαηα. Γίλνληαη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα ζ' απηνχο πνπ απφ ηελ ζέζε ηνπο θαινχληαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη ζπγρξφλσο κηα ζηνηρεηψδε εκβάζπλζε απηνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΓΚΑΗΡΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΧΝ ΒΛΑΒΧΝ ΜΔΧ ΣΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΓΟΝΖΖ & ΑΛΛΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΑ 1. Δίδε πληήξεζεο. Δπηζθεπαζηηθή πληήξεζε. Πξνιεπηηθή πληήξεζε. Γηαγλσζηηθή πληήξεζε (Γ). χγθξηζε ησλ ηξηψλ εηδψλ. Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο Γηαγλσζηηθήο πληήξεζεο. 2. Ζ ζεκαζία ηεο έγθαηξεο εληφπηζεο κηαο βιάβεο. Οη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ πξφβιεςεο επηθεηκέλσλ βιαβψλ. Ζ πεξίπησζε ηνπ ξνπιεκάλ θαη πσο κπνξεί λα βνεζήζεη ε Γ. 3. Γηάγλσζε ελ ζηάζε-ελ ιεηηνπξγία. Παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο. χκθπηα θαηλφκελα (ζεξκνθξαζία, δφλεζε) θαη ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη (πίεζε, παξνρή θιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο. 4. Υεκηθή αλάιπζε ηνπ ιηπαληηθνχ. Αλαθάιπςε βιαβψλ κε ηελ κέζνδν ηεο αλίρλεπζεο κηθξνζθνπηθψλ ζπληξηκκάησλ (debris) απφ θζνξέο. Γηάγλσζε ηεο βιάβεο κε αλάιπζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρεηψλ ζην ιηπαληηθφ. ΓΗΑΓΝΧΖ ΜΔΧ ΜΔΣΡΖΖ ΓΟΝΖΔΧΝ Γηαγλσζηηθέο ηερληθέο βαζηδφκελεο ζηελ αλάιπζε ησλ δνλήζεσλ ε ηνπ εθπεκπνκελνπ ήρνπ. Σν επηηαρπλζηνκεηξν, ν επηθξαηέζηεξνο ηχπνο αηζζεηεξίνπ δνλήζεσλ. Μέηξεζε απφιπηεο δφλεζεο εδξάλνπ (ζεηζκνγξάθνο), ζρεηηθήο δφλεζεο άμνλα θαη απφιπηεο δφλεζεο άμνλα. Γεληθή κνξθή ηνπ ιακβαλνκέλνπ ειεθηξηθνχ ζήκαηνο. Υακειέο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο. Ζ ζπρλνηηθή ζχζηαζε (ρξνηά ε ρξψκα) ηνπ δνλεηηθνχ ζήκαηνο. Ζ αδπλακία ησλ αλζξσπίλσλ αηζζήζεσλ λα αληηιεθζνχλ ηελ αθξηβή θχζε ηνπ (20 Hz έσο 20 KHz ηεο αθνήο έλαληη 1 Hz έσο 500 KHz ησλ νξγάλσλ). Αληηθεηκελνπνηήζεη ησλ δνλεηηθψλ παξακέηξσλ. Ζ αλάγθε αλάιπζεο ηνπ δνλεηηθνχ ζήκαηνο γηα ηελ απνθάιπςε ρξεζίκσλ θξπκκέλσλ πιεξνθνξηψλ. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Αλάιπζε θαηά ζπρλφηεηα: Γηάζπαζε ελφο ζήκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ. πληζηψζεο ζπρλφηεηεο. Μνλάδεο κέηξεζεο. Μεηαζρεκαηηζκφο Furier: Ζ καζεκαηηθή βάζε ηεο αλάιπζεο θαηά ζπρλφηεηα. Φάζκα ζπρλνηήησλ. Μέζνδνο ζάξσζεο. Μέζνδνο FFT (Fast Furier Transfrm). χλδεζε ζπληζησζψλ θάζκαηνο κε ραξαθηεξηζηηθέο ζπρλφηεηεο κεραλήκαηνο. Θεκειηψδεο ζπρλφηεηα (=Πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα). Αξκνληθέο. ραξαθηεξηζηηθέο ζπρλφηεηεο ζπλήζσλ κεραλεκάησλ θαη πσο ππνινγίδνληαη. ΑΝΑΛΤΖ ΦΑΖ Ζ θάζε ηεο δφλεζεο ζαλ κέζν δηάγλσζεο. Οξηζκφο. Σξφπνη κέηξεζεο (ζηξνβνζθφπην, θσηνθχηηαξν). Δθαξκνγέο ζηελ δηάγλσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. Ζ πεξίπησζε αδπγνζηαζκηαο, ζηξαβνχ άμνλα θαη απεπζπγξακκηαο θνπιεξ. Γηάγλσζε ζπλήζσλ πξνβιεκάησλ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ κε ηελ ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ θαη ηεο θάζεο. χγθξηζε αμνληθψλ κε αθηηληθέο δνλήζεηο. Ζ ζεκαζία ησλ αξκνληθψλ ζηε δηάγλσζε. Πίλαθεο δηάγλσζεο. Υξήζε ηνπ ζηξνβνζθνπίνπ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Παξαηήξεζε πεξηζηξεθφκελσλ εμαξηεκάησλ ελ θηλήζεη κε ην ζηξνβνζθφπην. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ (Κπκαηνκνξθε). Πιενλέθηεκα έλαληη αλάιπζεο ζπρλνηήησλ. Δθαξκνγέο. Πεξίπησζε γξαλαδηψλ. χγρξνλε κεζνηηκεζε (Averaging) γηα ηελ απνκάθξπλζε παξεκβνιψλ. ΦΤΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Αλαπαξάζηαζε ηεο θπζηθήο θίλεζεο κηαο θαηαζθεπέο. Ζ πξνθαλήο ζεκαζία γλψζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηαιαληεχεηαη κηα θαηαζθεπή. Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ κέζσ κεηξήζεσλ εχξνπο θαη θάζεο ηεο δφλεζεο. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΧΝ Σξφπνη ζπκπεξηθνξάο κηαο θαηαζθεπέο. Δπθακςία-ζηηβαξφηεηα. Κάκπηεηο ηδηφκνξθεο. χγρξνλα εξγαιεία ζηνλ Ζ/Τ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ηαιαλησηήο θίλεζεο ζηελ νζφλε. Πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εηζάγεη ε ηαιαλησηηθή ζπκπεξηθνξά κηαο θαηαζθεπεο ζην εδξαδνκελν κεράλεκα. Γηάγλσζε κέζσ ηεο κεζφδνπ.

9 Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζηειερψλ: 1. Τπεχζπλνπο πληήξεζεο θαη Παξαγσγήο θαη ζε φζνπο πξντζηάκελνπο παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηε Γηαγλσζηηθή πληήξεζε. 2. Σερληθνχο πξντζηάκελνπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθαξκφδεη ηελ Γηαγλσζηηθή πληήξεζε. 3. Σερληθνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ηκήκα Γ/λζεο πζηεκάησλ ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΝΟΠΟΤΛΟ Πηςσιούσορ Μ/Η Ε.Μ.Π., η. Πποϊζηαμένορ ημήμαηορ Ππογπαμμαηιζμού Σςνηήπηζηρ μεγάλος Ομίλος. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με εξειδίκεςζη ζε θέμαηα Πποβλεπηικήρ Σςνηήπηζηρ Διάγνωζηρ μέζω Ανάλςζηρ ηων Δονήζεων, Σςζηήμαηων Διασειπίζηρ Σςνηήπηζηρ, Οπγάνωζηρ Σςνηήπηζηρ. Eιζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΓΚΑΗΡΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΧΝ ΒΛΑΒΧΝ ΜΔΧ ΣΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΓΟΝΖΖ & ΑΛΛΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΡΟΥΗΑ Γηάγλσζε κέζσ Αλάιπζεο ηξνρηάο (Orbit Analysis). Εσληαλά Γηαγξάκκαηα Lisasu (ηξνρηά εδξάλνπ) κε ηελ ρξήζε παικνγξάθνπ δηπιήο δέζκεο. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ BODE Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ. Βαζηθή ζεσξία ζην γξακκηθφ ηαιαλησηή ελφο βαζκνχ ειεπζεξίαο. Θεσξεηηθφ δηάγξακκα απφθξηζεο σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα (πλάξηεζε κεηαθνξάο ε κεγεζχλζεσο). Μέζνδνο ιήςεο ηνπ δηαγξάκκαηνο Bde κε ηελ επηηάρπλζε (Run up) θαη επηβξάδπλζε (Cast dwn) θαηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ζηάζε ηνπ κεραλήκαηνο. Δξκελεία. Γηάγλσζε ζπληνληζκνχ. Δληνπηζκφο ηδηνζπρλνηεησλ. Γηάγλσζε κε ιήςε θαηαξξαθησδψλ (Waterfall) θαζκάησλ θαηά ηελ επηβξάδπλζε κέρξη ζηάζεσο ηνπ κεραλήκαηνο. ΓΟΚΗΜΖ ΚΡΟΤΔΧ (Bump test). Θεσξεηηθή εξκελεία. Δθαξκνγέο. ΓΟΝΖΖ ΚΑΗ ΑΣΟΥΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Αζηνρία ηνπ πιηθνχ νθεηινκελε ζηελ ππεξβνιηθή δφλεζε. Ο κεραληζκφο ηεο θφπσζεο. χλδεζε ησλ δνλεηηθψλ παξακέηξσλ κε ην θαηλφκελν ηεο θφπσζεο. ΓΗΑΓΝΧΖ ΒΛΑΒΧΝ Δ ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΚΛΠ ΦΘΔΗΡΟΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 1. Γεληθά. Γνλήζεηο πξνθαινχκελεο απφ θζαξκέλα ξνπιεκάλ. Απφθξηζε ζηελ θξνπζηηθή δηέγεξζε κεκνλσκέλνπ ζθάικαηνο. Αλάιπζε ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ζην πεδίν ζπρλνηήησλ. 2. Ζ κέζνδνο ηεο απνδηακνξθσζεο. Γηακφξθσζε θαηά εχξνο ζπρλνηήησλ ζπληνληζκνχ απφ ηελ θξνπζηηθή δξάζε ελφο κε ηελ κέζνδν ηεο θαθειψζεηο. Δμαγσγή ηνπ θαθέινπ θαη αλάιπζε ζην πεδίν ηνπ ζθάικαηνο. Απνδηακνξθσζε ρξφλνπ θαη ζην πεδίν ζπρλνηήησλ. 3. Spike Energy. Αξρή. Δθαξκνγέο. Φάζκα SE. 4. ηνραζηηθή επεμεξγαζία ζήκαηνο κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ζθαικάησλ ζε ξνπιεκάλ. Καηαλνκή εχξνπο. Παξάγσλ Crest. Παξάγσλ Kurtsis. 5. Γηάγλσζε κε ηελ ρξήζε ηνπ Cepstrum (Αλαγξακκαηηζκφο ηεο ιέμεο Spectrum. Διιεληζηί αθκα;). Απνθάιπςε ησλ θξπκκέλσλ ζπρλνηήησλ ελφο ζθάικαηνο. 6. Stress Wave Sensing (Αίζζεζε ηαζηθσλ θπκάησλ). Αξρή ηεο κεζφδνπ. Πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ κεζφδσλ. Δθαξκνγέο. Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 1. Οξγάλσζε ηεο Τπεξεζίαο Π. Γηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλνληαη. Πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ελφο πζηήκαηνο Π. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεζφδσλ δηάγλσζεο γηα ηελ αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (cnditin mnitring). Πξνγξακκαηηζκφο ησλ κεηξήζεσλ ζε ζπλερή βάζε. 2. Γηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθψλ κεηξήζεσλ κέζσ Ζ/Τ κε ζθνπφ ηελ πξφγλσζε βιαβψλ. Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ ζε πξψηκν ζηάδην. Αλάιπζε ηάζεο. Υξνλνδηάγξακκα ζπλνιηθνχο εχξνπο δφλεζεο, δψλεο ζπρλνηήησλ, ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηαο. Δλεξγεία δψλεο. Ηζηνξηθά θάζκαηα. χγθξηζε κε θάζκα αλαθνξάο. 3. Μέζνδνη παξαθνινχζεζεο πγεηάο (health mnitring) κεραλεκάησλ. Πεξηνδηθφο έιεγρνο. Δπηηήξεζε (surveylance) θαηά ζάξσζε, νκάδαο κεραλεκάησλ. πλερήο παξαθνινχζεζε (cntinuus mnitring). Έκπεηξα ζπζηήκαηα ζηε Γηαγλσζηηθή πληήξεζε. 4. Κχθινο κειέηεο ελφο πεξηζηαηηθνχ: Ηζηνξηθέο κεηξήζεηο, επεκβάζεηο πνπ πξνεγεζήθαλ, επίζθεςε ζην κεράλεκα, ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ, αλάιπζε ηεο δφλεζεο, ε δη'απνθιεηζκνπ εληφπηζε, απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηειηθέο κεηξήζεηο. Dissipline, right attitude: νη ιέμεηο πνπ θξχβνπλ ηελ θηινζνθία ηεο Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο. Φεβξνπάξηνο 25, 26/2011 Μάηνο 13, 14/2011 Ννέκβξηνο 11, 12/2011

10 θνπόο είλαη λα απνθηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζηέιερνο γηα λα αμηνινγεί ζσζηά ηα ζηνηρεία ηεο θνζηνιφγεζεο ηεο παξαγσγήο. θνπφο είλαη ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. Δπίζεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο, κέζσ ησλ απνθιίζεσλ απφ ηα STANDARD θφζηε. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Δ/νηέρ Παπαγωγήρ, Μησανικούρ και γενικά ζε Οικονομικά και Τεσνικά ζηελέση, Οικονομικούρ Διεςθςνηέρ και ζε Υπεςθύνοςρ Κοζηολόγηζηρ, πνπ πξέπεη λα αμηνινγνχλ ζσζηά ηα ζηνηρεία ηεο θνζηνιφγεζεο, γηα λα κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ απνηειεζκαηηθά. Η. ΜΠΔΖ Δπ. Πανεπιζηημίος "L BOCCONI" ΜΙΛΑΝΟ, Οικονομικόρ Σύμβοςλορ Διοικήζεωρ Πολςεθνικών Εηαιπειών. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί ΓΧΡΔΑΝ ην βηβιίν ηνπ εηζεγεηή κε ηίηιν «ΜΔΗΧΖ ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα σο γεληθφο παξάγσλ κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο αληαγσληζηηθέο αγνξέο Reengineering Πεξηγξαθή ηνπ παξαγσγηθνχ αληηθεηκέλνπ Πεξηγξαθή ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ Capacity Management. Σειηθά πνπιάκε ρξφλν πζηήκαηα Just in time κε ζηφρν ηελ απνθπγή ησλ κε απαξαίηεησλ απνζεκάησλ πζηήκαηα Lean Prductin, απινπνίεζεο ηνπ θαζενινγίνπ θαη εμνξζνινγηζκνχ ηνπ lay ut ζην shp flr πζηήκαηα Inventry Cntrl, παξαγγειηψλ πιηθψλ αλά παξαγγειία πειάηε πζηήκαηα Material Requirement Planning πζηήκαηα Operatins Scheduling. Έιεγρνη δηαζεζηκφηεηαο πιηθψλ θαη ρξφλσλ κεραλήο πζηήκαηα αληηκεηψπηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε Cnstraints κε πξνζαξκνγέο. Δπηπηψζεηο ζην θφζηνο Ζ θνζηνιφγεζε σο εξγαιείν ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηεο παξαγσγήο Ζ θνζηνιφγεζε by jb θαη ελ ζεηξά Ζ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ηππηθψλ εξγαζηψλ. Ζ έξεπλα αγνξάο πιηθψλ Ζ δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο ηεο παξαγγειίαο πειάηε Ζ δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο ησλ πιηθψλ Ζ δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο αλζξψπσλ θαη κεραλψλ Ο θαζνξηζκφο ηνπ θπζηνινγηθνχ επηπέδνπ απαζρφιεζεο Ο θνζηνινγηθφο θαη ν εκεξνινγηαθφο ρξφλνο Ο θαζνξηζκφο ηνπ θαζενινγηθνχ θαη ησλ θαηεξγαζηψλ. Σν Dispatching ησλ Δληνιψλ Δξγαζηψλ Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε πιηθά Λίζηα πιηθψλ Ζ Δληνιή αγνξάο Ο έιεγρνο ηεο πνξείαο ησλ παξαγγειηψλ Οη επηπηψζεηο ζην θφζηνο Ζ εληνιή παξαιαβήο πιηθψλ Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ΓΒΔ ζε ζρέζε κε ην lad factr ηνπ capacity Πξνβιήκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο ψξαο απφ ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απφςεσο Ο ππνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο αλά παξαγγειία πειάηε, ή αλά πξντφλ Ο ππνινγηζκφο ησλ απνθιίζεσλ απφ ηα estimated θαηά ηε θάζε ηεο εηνηκαζίαο ηεο πξνζθνξάο Ο ππνινγηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θφζηνπο ηνπ unused capacity Τπνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ απνθιίζεσλ Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο αγνξαδφκελεο (δηαζέζηκεο) ψξαο θαη ηεο ελζσκαηνχκελεο (πσινχκελεο) ψξαο Ζ θνζηνιφγεζε ησλ αλακνλψλ Ο ζηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ρακέλσλ σξψλ Ο ζηφρνο ηεο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο δηέιεπζεο ηνπ πιηθνχ απφ ην εξγνζηάζην Ο ζηφρνο ηεο κείσζεο ησλ αλαιψζεσλ Cst targeting γηα cst planning Case Study Μάξηηνο 18, 19/2011 Οθηώβξηνο 14, 15/2011

11 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα απνθηήζνπλ φιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο ζεσξεηηθέο & πξαθηηθέο γλψζεηο πξφιεςεο αιιά θαη αληηκεηψπηζεο κηα ππξθαγηάο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο ζα αλαιπζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ παζεηηθή & ελεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία θαη ζα δνζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο ζπγθξφηεζεο & εθπαίδεπζεο νκάδσλ ππξνπξνζηαζίαο. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Σερληθνχο Αζθαιείαο ησλ επηρεηξήζεσλ & εξγνηαμίσλ θαη ζε κέιε ησλ νκάδσλ Πςπαζθάλειαρ Πςποπποζηαζίαρ. Αθνξά επίζεο ηερληθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ επηηαγψλ ηεο Νομοθεζίαρ γηα ηελ Πςπαζθάλεια Πςποπποζηαζία θαη ηα εηδηθά κέηξα πξφιεςεο ππξθαγηψλ. Μ. ΓΑΟΠΟΤΛΟ Αξιωμαηικόρ Π.Σ., εκπαιδεςμένορ ζηο Warringtn Fire Research Centre (Αγγλίαρ), Φημικόρ Μησανικόρ, Υπεύθςνορ ηος ημήμαηορ Πςποζβεζηικών Κανονιζμών και Διαηάξεων ηηρ Διεύθςνζηρ Πποληπηικήρ Πςποπποζηαζίαρ ηος Απσηγείος Πςποζβεζηικού Σώμαηορ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ & ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ ΚΤΡΧΔΗ. ΥΖΜΗΚΖ ΓΟΜΖ & ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΦΧΣΗΑ ΑΗΣΗΑ ΠΤΡΚΑΓΗΑ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΣΑΒΔΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ & ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 1. Ππξθαγηά, ρεκηθή δνκή θσηηάο, παξάγνληεο αλάπηπμεο ππξθαγηάο, ηξφπνη κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο - ππξθαγηάο, κεραληζκφο γέλεζεο ππξθαγηάο, ηξφπνη θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ, θαηεγνξίεο ππξθαγηψλ, θαηαζβεζηηθά πιηθά θαη κεραληζκφο δξάζεο ηνπο. 2. Αίηηα & Μέηξα πξφιεςεο ππξθαγηψλ 3. Μέζα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο Α. Ππξνζβεζηήξεο Iζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί θνξεηψλ θαη ηξνρήιαησλ ππξνζβεζηήξσλ, ζήκαλζε επί ηνπ θειχθνπο ηνπ ππξνζβεζηήξα, Κ.Τ.Α. 618/43/ (ΦΔΚ Β 618) θαη Κ.Τ.Α /671/ (ΦΔΚ Β 1218) πεξί ζπληήξεζεο ππξνζβεζηήξσλ, (πηζηνπνηεκέλσλ) Αξκφδησλ Αηφκσλ θαη (πηζηνπνηεκέλσλ) Αλαγλσξηζκέλσλ Δηαηξεηψλ, έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ππξνζβεζηήξσλ, επηινγή ππξνζβεζηήξσλ γηα κνπζεία, νξζή ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ γηα θαηάζβεζε ππξθαγηάο. Β. Απηόκαηα πζηήκαηα Ππξαλίρλεπζεο Ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο, ηχπνη δηθηχσλ ππξαλίρλεπζεο, ηερληθέο πεξηγξαθέο αληρλεπηψλ θαπλνχ θσηνειεθηξνληθνχ ηχπνπ, ηνληζκνχ, θαπλνχ πξνβαιιφκελεο αθηίλαο, ζεξκνδηαθνξηθνχ ηχπνπ, ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο. Γ. Υεηξνθίλεηα πζηήκαηα Αλαγγειίαο Ππξθαγηάο Βαζηθέο αξρέο ρεηξνθίλεησλ ζπζηεκάησλ αλαγγειίαο ππξθαγηάο. Γ. Μόληκα Τδξνδνηηθά Ππξνζβεζηηθά Γίθηπα (Μ.Τ.Π.Γ.) Ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Μφληκσλ Τδξνδνηηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Γηθηχσλ, ηχπνη δηθηχσλ - απαηηήζεηο, κέξε Μ.Τ.Π.Γ., ππνινγηζκνί αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, απνδεθηνί ηχπνη αληιηψλ, απνδεθηέο πεγέο χδαηνο. Δ. πζηήκαηα Απηόκαηνπ Καηαηνληζκνύ Τδαηνο (.Α.Κ.Τ.) Ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί πζηεκάησλ Απηφκαηνπ Καηαηνληζκνχ Τδαηνο, ηχπνη δηθηχσλ - απαηηήζεηο, θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, ζέζεηο θαηαηνλεηήξσλ, απνδεθηέο πεγέο. Σ. πζηήκαηα Οιηθήο Καηάθιηζεο κε Καηαζβεζηηθά Αέξηα Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Οιηθήο Καηάθιηζεο κε Καηαζβεζηηθά Αέξηα, απνδεθηά αέξηα απφ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. Ε. πζηήκαηα Σνπηθήο Δθαξκνγήο Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Σνπηθήο Δθαξκνγήο γηα θαπηέο επηθάλεηεο. Ζ. Βηβιίν πληήξεζεο Μέζσλ Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο 4. Οκάδεο ππξνπξνζηαζίαο χλζεζε νκάδσλ ππξνπξνζηαζίαο, αξκνδηφηεηεο, επζχλεο. 5. Ννκνζεηηθφ πιαίζην ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ & εγθαηαζηάζεσλ. 6. Γπλακηθή εμέιημε ππξθαγηάο. Σξφπνο επέκβαζεο ζε ππξθαγηέο θιεηζηψλ ρψξσλ. Δθθέλσζε θηηξίνπ. 7. ρέδηα εθθέλσζεο - επέκβαζεο. 8. Υξήζε ππξνζβεζηήξσλ θαη Μφληκνπ Τδξνδνηηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ Γηθηχνπ. Φεβξνπάξηνο 18, 19/2011 Μάηνο 6, 7/2011 επηέκβξηνο 23, 24/2011 Ννέκβξηνο 11, 12//2011

12 Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό ηελ ελεκέξσζε επαγγεικαηηψλ θαη κεραληθψλ γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε ζέκαηα Φ/Β ηερλνινγίαο θαη εθαξκνγψλ. Έκθαζε ζα δνζεί ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά κεηά ηελ πξφζθαηε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3468 γηα ηηο ΑΠΔ. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε ΜΜΔ κε βηνκεραληθέο ή παξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ρξεψζεηο αηρκήο θνξηίνπ), μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ, ηερληθά γξαθεία Θ. ΛΑΓΟΡΤΛΟ Ηλεκηπονικόρ Μησανικόρ, Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού ζηην Διασείπιζη Ενεπγειακών Σςζηημάηων, Prject Engineer Prduct Manager ζε εηαιπία μελεηών & εγκαηαζηάζεων θωηοβοληαϊκών ζςζηημάηων, Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΤΠΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ 1. Δηζαγσγή ηζηνξηθή αλαδξνκή, Φ/Β θαηλφκελν, είδε ηερλνινγηψλ, είδε ζπζηεκάησλ. 2. Δθαξκνγέο Φ/Β πζηεκάησλ απηφλνκα θαη δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα, Φ/Β γηα επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, κέγεζνο ζπζηεκάησλ, πβξηδηθέο εθαξκνγέο. 3. Σππνινγίεο Φ/Β / ρεδηαζκόο πζηεκάησλ κέξε Φ/Β ζπζηήκαηνο (κπαηαξίεο, αληηζηξνθείο, θνξηηζηέο, βάζεηο ζηήξημεο θιπ.), δηαζηαζηνιφγεζε απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ, ζρεδηαζκφο δηαζπλδεδεκέλσλ ζην δίθηπν Φ/Β πάξθσλ. 4. Δγθαηαζηάζεηο Φ/Β ηππηθέο εθαξκνγέο ζηνλ Δπξσπατθφ θαη Διιαδηθφ ρψξν, εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζε παγθφζκην επίπεδν, κειινληηθέο ηάζεηο θαη πξνβιέςεηο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. 5. Σερλνινγηθέο Δμειίμεηο ξπζκνί αλάπηπμεο βηνκεραλίαο Φ/Β, παξαγσγή πξψηεο χιεο, κεραλνινγηθνί εμνπιηζκνί θαη θαηεξγαζίεο, ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή. 6. Δξεπλεηηθέο Δμειίμεηο λέα Φ/Β πιηθά ιεπηψλ κεκβξαλψλ, ζηαζεξφηεηα λέσλ ηερλνινγηψλ, βαζκφο απφδνζεο, δηάξθεηα δσήο θαη εγγπήζεηο, αλαθχθισζε. 7. Σερλνινγηθά Θέκαηα απφθξηζε Φ/Β γελλήηξηαο θαη αληηζηξνθέα, ηππηθέο θακπχιεο ζπζζσξεπηψλ, έληαμε Φ/Β ζπζηεκάησλ ζε δίθηπα θαη ζέκαηα δηείζδπζεο, δηεζπαξκέλε παξαγσγή ελέξγεηαο, εθαξκνγέο ζε λεζηά, ππνθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, βαζηθνί ελεξγεηαθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ππνινγηζκνί. 8. Κνηλσληθά Θέκαηα απνδνρή Φ/Β ζπζηεκάησλ σο ηερλνινγία αηρκήο, δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 9. Οηθνλνκηθά ηνηρεία / Κόζηνο ηηκέο ζηελ ηξέρνπζα αγνξά, αλάιπζε θφζηνπο, ηζηνξηθή εμέιημε, νηθνλνκηθφηεηα Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 10. Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα Νφκνο 2244, λένο Νφκνο 3468 (2006) γηα ηηο ΑΠΔ, εκπιεθφκελεο αξρέο, δηεπθξηληζηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 11. Σξόπνη Υξεκαηνδόηεζεο ηηκνιφγεζε παξαγφκελεο ελέξγεηαο, Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα» 3 νπ ΚΠ, Νένο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο. 12. Σππηθά Παξαδείγκαηα Δθαξκνγώλ ζηελ Διιάδα ζηέγεο, λεζηά, κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο, ε αγνξά ησλ Φ/Β ζηελ Διιάδα έσο ην Μάξηηνο 18, 19/2011 Ηνύληνο 11, 12/2011 Οθηώβξηνο 7, 8/ ΧΡΔ

13 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε πάλσ ζηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζρεδίαζε, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηε ζπληήξεζε ησλ Φσηνβνιηαηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Πξφθεηηαη λα γίλεη αλάιπζε ηεο επηινγήο εμνπιηζκνχ, ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ ζηαζκψλ, ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθηάζεσλ. Θα εμεηαζζνχλ δηαζπλδεδεκέλα θαη απηφλνκα Φσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο, Ζιεθηξνιφγνπο, Μειεηεηέο & Δγθαηαζηάηεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ. Γξ. Κ. ΓΚΟΤΡΑΜΑΝΖ Γηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραλνιφγνο θαη Μερ. Τπνινγηζηψλ Α.Π.Θ., Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο Α.Π.Θ, Μειεηεηήο εγθαηαζηάζεσλ θσηνβνιηαηθψλ κε κεγάιε πξαθηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία. ΑΝΑΛΤΖ ΥΔΓΗΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 1. Γεληθή Πεξηγξαθή Γεληθά πεξί Φσηνβνιηατθψλ (Φ/Β) πζηεκάησλ, Γηαρσξηζκφο Γηαζπλδεδεκέλσλ θαη Απηφλνκσλ πζηεκάησλ, Πξνζνκνίσζε Φ/Β ζε ινγηζκηθά αλάιπζεο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, Γνκέο Φ/Β ζπζηεκάησλ κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο, αξρηθή αλάιπζε δηαζηαζηνιφγεζε - ππνινγηζκφο - ζρεδηαζκφο 2. Ννκνζεζία πλνπηηθή αλάιπζε πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο 3. Αλάιπζε εμνπιηζκνύ Δμέηαζε Φσηνβνιηαηθώλ Panels: Σερλνινγίεο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, θξηηήξηα επηινγήο, αλαθνξά πξνηχπσλ Δμέηαζε Αληηζηξνθέσλ (inverters): Δμέηαζε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απαηηήζεηο Γ.Δ.Ζ., Φαηλφκελν λεζηδνπνίεζεο, mpp tracking, ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ελεξγεηαθψλ θαη κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ζπζηήκαηα ηειεκεηξίαο Βάζεηο εγθαηάζηαζεο: Δίδε βάζεσλ γηα ρσξάθη ζθεπή δψκα, αλάιπζε ζηαζεξψλ βάζεσλ κνλνχ θαη δηπινχ άμνλα Απαηηνύκελνο ζπλνδεπηηθόο εμνπιηζκόο: πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα επηινγήο θαισδηψζεσλ ππφ dc θαη ac ηάζε, Ζιεθηξηθνί Πίλαθεο, Γηαηάμεηο ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο πξνζψπσλ θαη εμνπιηζκνχ 4. Σερληθέο ρεδίαζεο Γηαζπλδεδεκέλσλ ΦΒ ζηαζκώλ Αξρηθή αμηνιόγεζε: Αλάιπζε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ, επί ηφπνπ επηζεσξήζεηο, απαηηνχκελνο ρψξνο πξνο εγθαηάζηαζε Βνεζεηηθά ινγηζκηθά: PVGIS, SMA Sunny Design, Cnergy IPG Sizer, KacCALC, ρεδηαζκόο ΦΒ ζηαζκνύ ζε autcad: ρσξνζέηεζε, κειέηε ζθηάζεσλ Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη δηαζηαζηνιόγεζεο εμνπιηζκνύ: ΦΒ panels, inverters, θαισδηψζεηο, πίλαθεο, θεληξηθέο παξνρέο, Μεηαζρεκαηηζηέο, ρεδίαζε κνλνγξακκηθψλ δηαγξακκάησλ, ζχζηεκα γείσζεο, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία Δπίδεημε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ ζρεδίαζεο: Γηαζηαζηνιφγεζε ΦΒ ζηαζκνχ, Δθηίκεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο, κειέηε ζθηάζεσλ, ππνινγηζκφο απσιεηψλ Δπίιπζε ελδεηθηηθώλ παξαδεηγκάησλ ηππηθψλ ηζρχσλ 5. Σερληθέο ρεδίαζεο απηόλνκσλ ΦΒ ζηαζκώλ Αλάιπζε δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο απηφλνκσλ ΦΒ ζηαζκψλ, Δθηίκεζε ελεξγεηαθνχ πξνθίι θαηαλάισζεο, Γηαζηαζηνιφγεζε ζπζηήκαηνο. Δπίιπζε ελδεηθηηθνύ παξαδείγκαηνο. Ηαλνπάξηνο 28, 29/2011 Φεβξνπάξηνο 25, 26/2011 Απξίιηνο 8, 9/2011 Μάηνο 27, 28//2011 επηέκβξηνο 23, 24/2011 Οθηώβξηνο 21, 22//2011

14 Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξψζεη ηνπο εξγνδεγνχο θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε δίλνληαο ηε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα πξαθηηθά παξαδείγκαηα. ΣΟΥΟ Σν ζεκηλάξην έρεη ηξηκεξή ζηόρν : α) λα εθζέζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ζύγσπονερ ηεσνικέρ Management β) λα ηνπο νπιίζεη κε πξαθηηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη γ) λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Δξγνδεγνχο Πξντζηακέλνπο Παξαγσγήο Απνζήθεο & Αγνξψλ, Πξντζηακέλνπο Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ & αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ΑΝΣ. ΒΧΟ Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π, Γηεπζπληήο ζπληήξεζεο γλσζηήο Διιεληθήο εηαηξείαο. Πηζηνπνηεκέλνο Δπηζεσξεηήο Πνηφηεηαο. MANAGEMENT ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΖΓΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΧ ΣΟΥΧΝ / ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΔΗΚΣΧΝ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 1. Ζ έλλνηα ηνπ Management Πξνγξακκαηηζκφο, Οξγάλσζε, Γηεχζπλζε θαη Έιεγρνο 2. Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη Γηεύζπλζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Παξάγνληα Ζ πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ grid Σα 5 βαζηθά ζηπι δηνίθεζεο πνπ εηζάγεη ην grid. Πξαθηηθά παξαδείγκαηα / αζθήζεηο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πιενλεθηήκαηα / κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ζηπι. Αλαγλψξηζε απφ πιεπξάο ζπκκεηερφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηπι. 3. Ζγέηεο Ζγεζία Βαζηθέο έλλνηεο Γηαθνξέο κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη εγέηε, Πεγέο δχλακεο ηνπ εγέηε. 4. Απόδνζε Δξγαδνκέλσλ Απφ ηη εμαξηάηαη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξαθίλεζε - δηάζεζε γηα απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ αιπζίδα αλάγθεο επηζπκίαο ηθαλνπνίεζεο Πξαθηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο παξαθίλεζεο ζηελ επηρείξεζε. Πσο ν θαιόο πξντζηάκελνο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 5. Απνδνηηθόηεηα - Παξαγσγηθόηεηα Γείθηεο απφδνζεο Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ, πξαθηηθά παξαδείγκαηα 4. Οξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο Ζ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο Σχπνη νξγαλψζεσλ ηάδηα νξγάλσζεο Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα εμεηδίθεπζεο Ηεξαξρηθά επίπεδα θαη εχξνο ειέγρνπ Οξγαλνγξάκκαηα θιαζζηθά θαη ζχγρξνλα Οξγαλνγξάκκαηα matrix Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο Οη ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο ζηελ νξγάλσζε: ΓΤΝΑΜΖ ΔΞΟΤΗΑ ΔΤΘΤΝΖ Μάξηηνο 4, 5/2011 Ηνύληνο 3, 4/2011 Οθηώβξηνο 14, 15/2011

15 3 ΖΜΔΡΔ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε κχεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο γεηψζεηο. Αλαιχνληαη ζέκαηα φπσο είδε γείσζεο θαη γεησηέο, δίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκειηαθή γείσζε ιφγσ ηεο επηβνιήο ηεο ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαζψο επίζεο ζε ζέκαηα φπσο ππνινγηζκψλ, εγθαηάζηαζεο, αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ζχκθσλα πάληα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη θαλνληζκνχο. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη: ζε ηεσνικούρ αζθάλειαρ επισειπήζεων & οπγανιζμών ζε ςπεύθςνοςρ ζςνηήπηζηρ βιομησανικών και επαγγελμαηικών κηιπίων ζε ηλεκηπολόγοςρ και μησανολόγοςρ μησανικούρ, ζε μελεηηηέρ επγολάβοςρ και εγκαηαζηάηερ ζςζηημάηων γείωζηρ ζε απσιηέκηονερ και πολιηικούρ μησανικούρ πος αζσολούνηαι με μελέηερ και καηαζκεςέρ κηιπίων Ν. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ Ηλεκηπολόγορ, Μησανικόρ ΕΜΠ, η. Τεσνικόρ Διεςθςνηήρ μεγάληρ εηαιπείαρ, Σςγγπαθέαρ, Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΓΔΗΧΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ «ΘΔΜΔΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΓΔΗΧΖ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Κ.Δ.Ζ.Δ. ΔΛΟΣ HD 384) 1. Οξηζκνί πξνζδηνξηζκνί Οξηζκφο γείσζεο, γεησηψλ, είδε γείσζεο, (αλαθνξά ζε απηέο), ηάζε επαθήο, βεκαηηθή ηάζε, Μέζνδνη πξνζηαζίαο (θαηά ΚΔΖΔ) ή ζπζηήκαηα ζχλδεζεο θαηά ΔΛΟΣ HD 384, ππέξηαζε, θξνπζηηθή ππέξηαζε θ.ι.π 2. Θεκειηαθή γείσζε Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε γείσζε αλαιχνληαο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ, πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ ηχπσλ γείσζεο. 3. Γείσζε ππνζηαζκνύ Αλαιχνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηε γείσζε ηνπ ππνζηαζκνχ βάζε πξνηχπσλ θαλνληζκψλ, ηηο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο εληφο απηψλ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ - αγσγψλ θαη ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο απηψλ. 4. Γείσζε ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο Πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν γείσζεο ησλ Ζ/Ε ζε θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ (ΣΣ, ΗΣ,ΣΝ). 5. Γείσζε κνλάδσλ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS) ηειεθσληθώλ θέληξσλ «θαζαξή γείσζε» Πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν γείσζεο ησλ παξαπάλσ. 6. Αληηζηαηηθή γείσζε Δπεμεγνχληαη ζέκαηα φπσο «ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηήζεηο», δίδνληαο έκθαζε ζην ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηψλ δίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αληηζηαηηθά δάπεδα. 7. Γείσζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. Αλαιχνληαη ζεσξεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θεξαπληθά θαηλφκελα. Γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ κηαο γείσζεο ζε ξεχκαηα βηνκεραληθά ησλ 50HZ θαη ησλ θεξαπληθψλ ξεπκάησλ. Πξνζδηνξίδνληαη είδε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο γείσζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ εγθαηάζηαζε, ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ζηε δηαζηαζηνιφγεζεο απηψλ. 8. Δλνπνίεζε γεηώζεσλ Απνζαθελίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελνπνίεζε ή ηελ ζπλχπαξμε ησλ επί κέξνπο γεηψζεσλ βάζε ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ θαλνληζκψλ. 9. Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνπκε ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ ηάζεσλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα θαζψο επίζεο θαη ην ξφιν πνπ παίδνπλ γηα ηε κείσζε ησλ ειεθηξνκαγεηηθψλ παξεκβνιψλ. 10. Τπνινγηζκνί ηεο αληίζηαζεο γείσζεο Γίδνληαη παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο αλάινγα ηνλ ηχπν γεησηή ή ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο απηψλ 11. Μεηξήζεηο Γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ ή ησλ ηξφπσλ κέηξεζεο : ηεο γείσζεο, ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ βξφρνπ θάζεο γεο, ηνπ αληηζηαηηθνχ δαπέδνπ, ησλ βεκαηηθψλ ηάζεσλ θαη ησλ αληηειεθηξνπιεμηαθψλ ξειέ (ρξφλν, ξεχκα δηαθνπήο θ.ι.π) Δπίζεο επηζεκαίλνληαη νη παξάκεηξνη εθείλνη πνπ ππεηζέξρνληαη θαη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε κέηξεζε. 12. Γηάβξσζε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία βειηησηηθά γείσζεο αινπκηλνζεξκηθή ζπγθόιιεζε Γίδνληαη επεμεγήζεηο γηα ηα είδε δηάβξσζεο κε ζθνπφ ηε θαηαλφεζε ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ ηεο γείσζεο.

16 3 ΖΜΔΡΔ ΓΔΗΧΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ «ΘΔΜΔΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΓΔΗΧΖ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Κ.Δ.Ζ.Δ. ΔΛΟΣ HD 384) Γίδνληαη επίζεο ηξφπνη θαη πιηθά γηα ηελ βειηίσζε ηεο γείσζεο φζν αθνξά ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο απηήο θαζψο επίζεο ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο δηάβξσζεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο. 12. Γηάβξσζε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία βειηησηηθά γείσζεο αινπκηλνζεξκηθή ζπγθόιιεζε Γίδνληαη επεμεγήζεηο γηα ηα είδε δηάβξσζεο κε ζθνπφ ηε θαηαλφεζε ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ ηεο γείσζεο. Γίδνληαη επίζεο ηξφπνη θαη πιηθά γηα ηελ βειηίσζε ηεο γείσζεο φζν αθνξά ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο απηήο θαζψο επίζεο ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο δηάβξσζεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο. 13. Δπηζεώξεζε ζπληήξεζε Πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξφηππα, γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ επηκέξνπο γεηψζεσλ φπσο ηεο ειεθηξνινγηθήο, αληηθεξαπληθήο θ.ι.π. 14. Τπεξηάζεηο, θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο- ξεύκαηα Γίδνληαη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ βάζε ηζρχνλησλ πξνηχπσλ. Αλαιχεηαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ κε ζθνπφ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ησλ. Γίδεηαη έκθαζε ζηνπο απαγσγνχο φπσο ζηα είδε απηψλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ, ζηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ, ζηελ εγθαηάζηαζε, επηζεψξεζεο θ.ι.π 15. Case studies Γίδεηαη σο άζθεζε πξνο νκαδηθή επίιπζε, ζπγθεθξηκέλε κειέηε κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ζεκειηαθήο γείσζεο θηηξίνπ θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο απηνχ θαζψο θαη αληηκεηψπηζε θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ. 15 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 18, 19/2011 Ηνύιηνο 1, 2/2011 Ννέκβξηνο 11, 12/2011

17 3 ΖΜΔΡΔ Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξψζεη ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ζχγρξνλε νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ηξηκεξήο: πξψηνλ λα εθζέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ζην ζέκα, δεχηεξνλ λα ηνπο νπιίζεη κε πξαθηηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη ηξίηνλ λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε πξντζηάκελνπο Παξαγσγήο, Σερληθνχο δ/ληέο, δ/ληέο Δξγνζηαζίνπ, Μεραλνιφγνπο Βάξδηαο, Τπεχζπλνπο Βάξδηαο, βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαδεηνχλ ηερληθέο θαη κεζφδνπο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ελδηαθέξεη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, έιεγρν θαη θνζηνιφγεζε ηεο παξαγσγήο ελψ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζθέθηνληαη λα εηζάγνπλ ηε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ΑΝΣ. ΒΧΟ Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π, Γηεπζπληήο ζπληήξεζεο γλσζηήο Διιεληθήο εηαηξείαο. Πηζηνπνηεκέλνο Δπηζεσξεηήο Πνηφηεηαο. ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ & ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (PART II) ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΡΟΓΝΧΖ ΕΖΣΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ ΣΟ MRP II Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ύληνκε πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ζύγρξνλεο επηρείξεζεο. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Ζ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο Σχπνη νξγαλψζεσλ ηάδηα νξγάλσζεο Καηακεξηζκφο έξγνπ θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Πξαθηηθό παξάδεηγκα θαηακεξηζκνύ εξγαζίαο ζε ζέζεηο (ζηαζκνύο) Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα εμεηδίθεπζεο Ηεξαξρηθά επίπεδα θαη εύξνο ειέγρνπ Οξγαλνγξάκκαηα θιαζζηθά θαη ζύγρξνλα Οξγαλνγξάκκαηα matrix Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο Οη ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο ζηελ νξγάλσζε : Γύλακε Δμνπζία Δπζύλε ΠΡΟΓΝΧΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σα ηέζζεξα (4) βαζηθά κνληέια πξόγλσζεο δήηεζεο Πξόγλσζε κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία (Time series analysis) Εήηεζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ Αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο δήηεζεο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ Κηλεηφο αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο δήηεζεο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ θηλεηφο αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο δήηεζεο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ κε εθζεηηθή βαξχηεηα (ΔΝΜΑ) Μέζνδνο παιηλδξφκεζεο (Regressin Analysis) Δπεμήγεζε ηεο ηερληθήο MAD ζαλ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ηεο πξφγλσζεο δήηεζεο Δπεμήγεζε ηνπ Crrelatin Cefficient ζαλ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ηεο κεζφδνπ παιηλδξφκεζεο ύγθξηζε ησλ δηαθόξσλ κνληέισλ κεηαμύ ηνπο θαη κεζνδνινγία επηινγήο ηεο θαιύηεξεο κεζόδνπ. Πνην κνληέιν ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηε δηθή ζαο επηρείξεζε. Πξαθηηθό παξάδεηγκα ζην excel. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΓΟΤ ε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο έξγνπ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ - statement f wrk ζπάζηκν ηνπ έξγνπ - wrk breakdwn structure πίλαθαο αξκνδηνηήησλ - respnsibility matrix εθηηκήζεηο ρξφλνπ &θφζηνπο - time & cst estimates δηθηπσηή αλάιπζε - netwrk diagrams δηαρείξηζε θφξηνπ - resurce management ρξνλνδηαγξάκκαηα - Schedules δεδνκέλα πξνφδνπ - detail data reprting έιεγρνο έξγνπ - prject cntrl Variance analysis Πξαθηηθό παξάδεηγκα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ ΣΟ MRP II (Manufacturing Resurce Planning) Γλσξηκία κε ηα «mdules» ηνπ MRP II. Δθαξκνγή ηνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ζε παξηίδεο (Batch System). Κχξην πξφγξακκα παξαγσγήο (MPS) Υνλδξηθφο πξνγξακκαηηζκφο δπλακηθφηεηαο (RCP) Βάζε δεδνκέλσλ παξαγσγήο / θαζνιφγηα / δέλδξν πξντφληνο / θέληξα εξγαζίαο Πξνγξακκαηηζκφο απαηηήζεσλ πιηθψλ (MRP) Καζάξηζκα ησλ αλαγθψλ (Netting) Καζνξηζκφο Μεξίδσλ (Lt Sizing) Πξνγξακκαηηζκφο έθδνζεο παξαγγειηψλ (Offsetting) Αλάπηπμε (Develpment) Πξνγξακκαηηζκφο δπλακηθφηεηαο (CRP). Πξαθηηθό παξάδεηγκα ζην ΔXCEL. Έιεγρνο Παξαγσγήο (S.F.C) Απξίιηνο 8,9/2011 επηέκβξηνο 23, 24/2011 Ννέκβξηνο 25, 26/2011

18 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ηνκέα ησλ βαζηθψλ αξρψλ ιίπαλζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ θαη πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεσλ. ε ελεκέξσζε ζηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο ιίπαλζεο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα είδε ησλ ιηπαληηθψλ ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ θαη εηδηθψλ βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ ε εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιίπαλζεο ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα αζθαινχο απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη ρξήζεο ησλ ιηπαληηθψλ ε ζπκπιήξσζε πθηζηάκελσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ Σν ζεκηλάξην απεύζπλεηαη ζε: κεραληθνχο θαη εξγνδεγνχο ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο φιν ην πξνζσπηθφ γξακκήο ζπληήξεζεο, παξαγσγήο, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη επηζεσξεηέο πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη έκκεζα ζην έξγν ηεο ζπληήξεζεο θαη είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηεο βαζηθέο αξρέο ιίπαλζεο, φπσο είλαη πρ. πξνζσπηθφ πξνκεζεηψλ, απνζεθάξηνη, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ Γηπ. Μεραλνιφγνο Ζιεθηξνιφγνο Δ.Μ.Π., η. Γ/ληεο Σερλ. Τπνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ ΜΟΜΠΗΛ ΟΗΛ ΔΛΛΑ Α.Δ., χκβνπινο επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο αλαδηνξγάλσζεο ζπζηεκάησλ, ζπληήξεζεο βηνκεραληψλ θηηξίσλ εγθαηαζηάζεσλ. πλεξγάηεο Δηαηξίαο Παξαγσγήο & Δκπνξίαο ιηπαληηθψλ. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα & θαη ην εμσηεξηθφ. ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΛΗΠΑΝΖ O ΝΔΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΗΠΑΝΖ O ΒΑΗΚΔ & ΔΗΓΗΚΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ O ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 1. Γεληθά Δίδε θζνξάο, ηξηβψλ Απνζηνιή ιηπαληηθψλ Δίδε ιίπαλζεο θαη ηξφπνη ζρεκαηηζκνχ ιηπαληηθψλ κεκβξαλψλ Σξφπνη ιίπαλζεο θαη κέζνδνη εθαξκνγήο 2. Ληπαληηθά (γεληθά) Πξνέιεπζε, θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνδηαγξαθέο, πνηνηηθή θαηάηαμε θαη είδε ιηπαληηθψλ Γηεζλή ζπζηήκαηα θαηάηαμεο Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπαζηψλ Καηεγνξίεο ιηπαληηθψλ. Δπηινγή 3. Ληπαληηθά βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ Καλνληζκνί, Γηεζλή πξφηππα Καηεγνξίεο ιηπαληηθψλ (πδξαπιηθά, κεησηήξσλ, αεξνζπκπηεζηψλ, αιπζίδσλ, γξάζα θιπ) Υαξαθηεξηζηηθά θαη ζχζηαζε Πξνδηαγξαθέο, ηδηφηεηεο Δπηινγή θαηάιιεισλ ιηπαληηθψλ 4. Λίπαλζε ζηνηρείσλ κεραλώλ θαη κεραλεκάησλ Ρνπιεκάλ: Λίπαλζε, πξνζηαζία, βιάβεο, πξφιεςε Μεησηήξεο: ηνηρεία νδνλησηψλ ηξνρψλ, απαηηήζεηο ιίπαλζεο, βιάβεο, πξφιεςε Αλνηρηά ζεκεία ιίπαλζεο Έδξαλα νιίζζεζεο θαη ζηήξημεο: Απαηηήζεηο ιίπαλζεο, Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ιηπαληηθψλ Αιπζίδεο: Λίπαλζε, πξνζηαζία, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Τδξαπιηθά ζπζηήκαηα Αεξνζπκπηεζηέο / ζπζηήκαηα αέξνο 5. Οξγάλσζε Λίπαλζεο Ζ ζεκαζία ηεο ιίπαλζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ Βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο Αλαγλψξηζε, θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ. Γηαδξνκέο ειέγρνπ Δπηινγή ιηπαληηθψλ Πίλαθεο ιίπαλζεο, ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ 6. Απνζήθεπζε, Γηαθίλεζε θαη Υξήζε ιηπαληηθώλ 7. Αζθάιεηα θαη πγηεηλή κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο (5) Μάηνο 13, 14/2011 Οθηώβξηνο 14, 15/2011 Γεθέκβξηνο 9, 10/ ΧΡΔ

19 Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο ζηε βηνκεραλία - νδεγία SEVESO. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε άηνκα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα πνπ αζρνινχληαη κε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, επηθίλδπλεο νπζίεο, επηζεσξήζεηο θαη κε ζρεδηαζκφ έθηαθηεο αλάγθεο. Γ. ΜΟΤΕΑΚΖ Διπλωμαηούσορ Φημικόρ Μησανικόρ. Εθνικόρ Εκππόζωπορ Οδηγίαρ SEVESO, Δ/νζη Πεπιβαλλονηικού Σσεδιαζμού ΥΠΕΦΨΔΕ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΟΓΖΓΗΑ SEVESO II ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (ΚΤΑ 12044/2007) 1. Πξνζδηνξηζκόο θηλδύλνπ ζε εγθαηαζηάζεηο. Πνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, παξάγνπλ ή απνζεθεχνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο (εχθιεθηεο, ηνμηθέο ή/ εθξεθηηθέο). Σξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ 2. Μέηξα κείσζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο. Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα κεησζεί ε επηθηλδπλφηεηα κηαο εγθαηάζηαζεο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. 3. Δθηίκεζε ηεο έθηαζεο ησλ πηζαλώλ ζελαξίσλ αηπρεκάησλ. Πψο ππνινγίδνπκε πνζνηηθά ηελ έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ (κέγεζνο έληαζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ). 4. Τπνινγηζηηθό κνληέιν (Sftware) ζα δνζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζελάξηα αηπρεκάησλ βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο 5. πζηήκαηα επηζεώξεζεο εγθαηαζηάζεσλ. Πψο γίλνληαη νη επηζεσξήζεηο εγθαηαζηάζεσλ Seves θαη πνηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνληαη. 6. ρεδηαζκόο έθηαθηεο αλάγθεο ΑΣΑΜΔ ζε εγθαηάζηαζε Seves. Πνηεο πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο ζε πεξίπησζε βηνκεραληθψλ αηπρεκάησλ. 7. Case study. Παξνπζίαζε ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ 8. Αηπρήκαηα ζηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ. Δμεηάδνληαη νη θίλδπλνη πνπ πεξηέρνληαη θαηά ηε δηαθίλεζε εχθιεθησλ, ηνμηθψλ ή/ θαη εθξεθηηθψλ νπζηψλ κέζσ αγσγψλ, ή κε ηα δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα ελεκεξσζείηε ζχληνκα. Σει. Δπηθνηλσλίαο

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξώηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο από ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα απνθηήζνπλ όιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο ζεσξεηηθέο & πξαθηηθέο γλώζεηο πξόιεςεο αιιά θαη αληηκεηώπηζεο κηα ππξθαγηάο ζηνπο ρώξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ H ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην ζχγρξνλν πξφζσπν ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα