Οσρανογραφία. Γιάννης Φίκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οσρανογραφία. Γιάννης Φίκας"

Transcript

1 Οσρανογραφία Γιάννης Φίκας Ο άλζξσπνο πνπ αλαλεώλεη ηνλ εαπηό ηνπ αλαθαιύπηεη ηε ραξά ηεο δσήο θαη ηελ αμία όισλ ησλ κηθξώλ θαη απιώλ πξαγκάησλ όπσο ηε ζπληξνθηά ελόο θαινύ θίινπ, ηελ αξκνλία ησλ ρξσκάησλ, ηελ παξαηήξεζε ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δύζεο ηνπ ήιηνπ, ηελ ελαιιαγή ησλ ηεζζάξσλ επνρώλ, ηελ ελαηέληζε ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνύ ηελ λύρηα, ηελ αλάγλσζε ελόο θαινύ βηβιίνπ, ηελ αθξόαζε θαιήο κνπζηθήο, ηελ επίζθεςε ζ έλα αξραηνινγηθό ρώξν, ζ έλα κνπζείν ε κηα πηλαθνζήθε, ηε ζπληξνθηά ηεο θσηηάο ζην ηδάθη, ηνπο ήρνπο ηνπ αέξα, ην θνιύκπη ζηα θαζαξά λεξά, έλαλ πεξίπαην ζην δάζνο, ηε ζσζηή δηαηξνθή. Τα ρηνληζκέλα βνπλά, ηα πνηάκηα, ε ζάιαζζα, ην κπιέ ρξψκα ηνπ νπξαλνχ θαη ν έλαζηξνο νπξαλφο, ραξάδνληαη παληνηηλά ζηε κλήκε ηνπ αλζξψπνπ γηαηί ηα παξαηεξεί πνιιέο θνξέο ελψ απηά παξακέλνπλ ζρεδφλ ακεηάβιεηα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ο άλζξσπνο πνπ μαγξππλά γηα λα παξαηεξήζεη ηα άζηξα θαη λα αλαγλσξίζεη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ νπξάλην ζφιν αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο λχρηαο πνπ ζπλήζσο θνηκάηαη θαη παξάιιεια απνθηά κηα αίζζεζε πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ έλαζηξν νπξαλφ. Σηελ αξραηφηεηα είρε κεγάιε ζεκαζία ε νπξαλνγξαθία, δειαδή ε ηθαλφηεηα λα βξεη θαη λα αλαγλσξίζεη ν άλζξσπνο ηα αζηέξηα ζηνλ νπξαλφ. Τνλ πξψην θαηάινγν ησλ νξαηψλ άζηξσλ ηνλ έθηηαμε ν Ίππαξρνο, ην 134 π.φ., ν νπνίνο δίθαηα ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο αζηξνλνκίαο. Ο θαηάινγνο ηνπ Ηππάξρνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα δηαζψζεθε φκσο έλαο παξφκνηνο θαηάινγνο ηνπ Κιαχδηνπ Πηνιεκαίνπ (2 νο αη. κ.φ.). Ο πνηεηήο Άξαηνο ( π.φ.) κε ην πνίεκά ηνπ ηα Φαηλόκελα ζπλέδεζε ηνπο αζηεξηζκνχο θαη ηα άζηξα κε ηνπο ήξσεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο χζηεξα απφ πξνηξνπή ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο Αληίγνλνπ Γνλαηά. Τν βηβιίν ηνπ Άξαηνπ ήηαλ ε έκκεηξε απφδνζε ησλ δχν βηβιίσλ, ηα Φαηλόκελα θαη ην Έλνπηξνλ, ηνπ δηάζεκνπ καζεκαηηθνχ θαη αζηξνλφκνπ Δχδνμνπ ηνπ Κλίδηνπ (

2 π.φ.). Ο Κιήκεο ν Αιεμαλδξεχο (2 νο αη. κ.φ.) αλαθέξεη ζηε Μπζνινγία ηνπ φηη ηελ πξψηε θαηάηαμε ησλ άζηξσλ ηελ έθαλε ν Κέληαπξνο ν Φείξσλ, γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ νη Αξγν λαχηεο ζην ηαμίδη ηνπο ζηελ Κνιρίδα. Καηά ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ν Albert Durer ( ) ράξαμε ζε μπινγξαθίεο ηνπο αζηεξηζκνχο ηνπ βφξεηνπ θαη ηνπ λφηηνπ εκηζθαίξηνπ, ελψ ν Τδηνξληάλν Μπξνχλν ( κ.φ.) πνπ ζεσξνχζε ην ζχκπαλ σο έλα έκβην νλ ζπλέδεζε δπλακηθά ηνπο αζηεξηζκνχο κε ηνλ άλζξσπν θαη απέδσζε κε ηδηαίηεξα πνηεηηθφ ηξφπν ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αξεηψλ ζηνλ ςπρνινγηθφ θφζκν ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνχ. Γηα λα βαδίζεη ν άλζξσπνο ηα πεξίπινθα κνλνπάηηα ηνπ νπξαλνχ ρξεηάδεηαη έλαλ νπξάλην ράξηε θαη έλαλ θχξην αζηεξηζκφ σο αξρή φπσο είλαη ν αζηεξηζκφο ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ. Ο αζηεξηζκφο απηφο είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο αζηεξηζκφο ηνπ βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ, ηφζν απηφο φζν θαη ν αζηεξηζκφο ηεο Μηθξήο Άξθηνπ δελ αλαηέιινπλ ε δχνπλ είλαη δειαδή αεηθαλείο αζηεξηζκνί. Ο πνιηθφο ηεο Μηθξήο Άξθηνπ, πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Βφξεην Πφιν θαίλεηαη λα κέλεη πάληα αθίλεηνο θαη φια ηα άζηξα λα πεξηθέξνληαη γχξσ ηνπ. Σηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Γξάθνληα ν Μπξνχλν αλαθέξεη φηη πιεζηάδνπλ ε θξφλεζε κε ηηο θφξεο ηεο, ηε δηαιεθηηθή θαη ηε κεηαθπζηθή ελψ απνκαθξχλνληαη ε παλνπξγία, ε πνλεξηά, ε θαθία θαη ε αδξάλεηα. Σηε ζέζε ηνπ Κεθέα αλεβαίλεη ε ζνθία ελψ απνκαθξχλνληαη ε αλφεηε πίζηε, ε άγλνηα θαη ε ζνθηζηεία. Ο αζηεξηζκφο ηνπ Γξάθνληα πεξηβάιιεη ην ηεηξάπιεπξν ησλ άζηξσλ ηεο Μηθξήο Άξθηνπ. Σχκθσλα κε ην κχζν ν βαζηιηάο ηεο Αηζηνπίαο Κεθέαο θαη ε ζχδπγφο ηνπ Καζζηφπε ζπζίαδαλ ζηνλ Γξάθνληα ηε κνλάθξηβε ζπγαηέξά ηνπο, ηελ Αλδξνκέδα, ηελ νπνία έζσζε ν Πεξζέαο πνπ ζθφησζε ηνλ Γξάθνληα. Δθεί πνπ είλαη ν Βνψηεο, ν νπνίνο ζρεκαηίδεη έλα επίκεθεο πεληάγσλν, πιεζηάδεη ν λφκνο γηα λα βξίζθεηαη θνληά ζηε κεηέξα ηνπ ηε ζνθία ελψ απφ ηνλ αζηεξηζκφ απηφ απνκαθξχλεηαη ε ππεξβνιή. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν Βνψηεο είλαη ν βνζθφο πνπ θπιάεη ηα επηά βφδηα, δειαδή ηα επηά ιακπξά άζηξα ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ. Τν άζηξν α ηνπ Βνψηε νλνκάδεηαη Αξθηνχξνο. Ο Ζζίνδνο ζην έξγν ηνπ Έξγα θαη 2

3 Ηκέξαη παξνηξχλεη ηνπο λαπηηθνχο θαη ηνπο γεσξγνχο λα παξαηεξνχλ ηελ αλαηνιή ηνπ Αξθηνχξνπ, ηνπ Σείξηνπ, ηνπ Ωξίσλα, ησλ Πιεηάδσλ θαη ησλ Υάδσλ. Δθεί φπνπ ιάκπεη ν Βφξεηνο Σηέθαλνο απνκαθξχλεηαη ε αδηθία θαη αλεβαίλεη ε δηθαηνζχλε, πνπ θηλείηαη ζηηο ζθαίξεο ηεο ζχιιεςεο, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο απφθαζεο, ηεο επηβνιήο θαη ηεο εθηέιεζεο. Ζ παξάδνζε ζπλδέεη ηνλ Βφξεην Σηέθαλν κε ηνλ κχζν ηνπ βαζηιηά ησλ Αζελψλ Θεζέα θαη ηεο Αξηάδλεο, θφξεο ηνπ βαζηιηά ηεο Κξήηεο Μίλσα θαη ηεο Παζηθάεο. ηαλ ν Θεζέαο κε ηα δψξα ηεο Αξηάδλεο ην μίθνο θαη ην κίην θαηφξζσζε λα ζθνηψζεη ηνλ Μηλψηαπξν θαη λα βγεη ζψνο απφ ηνλ Λαβχξηλζν, ηεο δήηεζε λα έιζεη καδί ηνπ ζηελ Αζήλα, ζην ηαμίδη φκσο ηεο επηζηξνθήο ηελ άθεζε ζηε Νάμν. Δθεί ε Αξη άδλε κε ηελ βνήζεηα ηεο Αθξνδίηεο παληξεχηεθε κε ηνλ Γηφλπζν, ν νπνίνο ηεο έδσζε γηα γακήιην δψξν έλα ζαπκάζην ρξπζφ ζηεθάλη, έξγν ηνπ Ζθαίζηνπ, ην νπνίν κεηά ην ζάλαην ηεο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ νπξαλφ θαη ηα πνιχηηκα πεηξάδηα ηνπ έγηλαλ ηα άζηξα ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Βφξεηνπ Σηέθαλνπ. Σχκθσλα κε κία άιιε εθδνρή ην ρξπζφ ζηεθάλη ήηαλ δψξν ηεο Ακθηηξίηεο ζηνλ Θεζέα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ην πξφζθεξε ζηελ Αξηάδλε. Σην ηεξφ ηνπ Θεζέα, ζηελ αξραία αγνξά ησλ Αζελψλ, ππήξρε δσγξαθηθή παξάζηαζε απηήο ηεο εθδνρήο ηνπ κχζνπ έξγν ηνπ δσγξάθνπ Μίθσλα. Νφηηα ηνπ Γξάθνληα θαη αλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιή βξίζθεηαη ε εληάρνξδε Λχξα, εθεί αλεβαίλνπλ ε Μλεκνζχλε κε ηηο ελλέα θφξεο ηεο, ηελ αξηζκεηηθή, ηε γεσκεηξία, ηε κνπζηθή, ηε ινγηθή, ηελ πνίεζε, ηελ αζηξνινγία, ηε θπζηθή, ηε κεηαθπζηθή, θαη ηελ εζηθή ελψ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή απηή ε άγλνηα θαη ε θηελσδία. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηεο Λχξαο ην α είλαη γλσζηφ κε ην φλνκα «Βέγαο» πνπ ζεκαίλεη ν αεηφο πνπ πέθηεη. Μεηά απφ ρξφληα ν Βέγαο ζα θαηέρεη ηε ζέζε πνπ έρεη ζήκεξα ν Πνιηθφο. Γηα ηελ αλζξσπφηεηα ηνπ κ.φ. ν Βέγαο ζα είλαη ν Πνιηθφο ηνπο. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν αζηεξηζκφο παξηζηάλεη ηε ζετθή ιχξα ηνπ Οξθέα. Ο Οξθέαο πήξε ηε Λχξα δψξν απφ ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Απφιισλα θαη δηδάρηεθ ε ηε κνπζηθή απφ ηελ Μεηέξα ηνπ ηε Μνχζα Καιιηφπε θαζψο θαη ηηο άιιεο Μνχζεο. Σηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία βνήζεζε ηνπο Γηφζθνπξνπο, 3

4 Κάζηνξα θαη Πνιπδεχθε, λα ζψζνπλ ηελ Αξγψ απφ ηε ζπληξηβή ζηα βξάρηα ηεο Θξάθεο εκεξψλνληαο ηα θχκαηα κε ηε κνπζηθή ηνπ. Τε δεχηεξε θνξά κε ηνπο ήρνπο ηεο ιχξαο ηνπ έζσζε ηνπο Αξγνλαχηεο απφ ηνλ θίλδπλν ησλ Σεηξήλσλ. Νφηηα ηνπ Κεθέα θαζψο ν Κχθλνο, απιψλεη ηα θηεξά ηνπ ν Μπξνχλν αλαθέξεη φηη αλεβαίλνπλ ε αγλφηεηα, ε κεηάλνηα θαη ε θάζαξζε ελψ εθδηψθνληαη ν εγσηζκφο, ε αγέλεηα, ε αλαίδεηα θαη ε ηζρπξνγλσκνζχλε. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν Γίαο ήζειε λα θαηαθηήζεη ηε Λήδα, ηε γπλαίθα ηνπ Τπλδάξεσ, βαζηιηά ηεο Σπάξηεο. Σπκβνπιεχηεθε ηελ Αθξνδίηε ε νπνία ηνλ κεηακφξθσζε ζε θχθλν, ελψ ε ίδηα έγηλε αεηφο πνπ ηνλ θπλεγνχζε. Τνπο είδε ε Λήδα θαη έηξεμε ακέζσο λα ζψζεη ηνλ θχθλν απφ ηνλ αεηφ αλνίγνληαο ηα ρέξηα γηα λα βξεί θαηαθχγην ζηελ αγθαιηά ηεο. Μεηά ην γεγνλφο απηφ ε Λήδα γέλλεζε ηνπο δίδπκνπο Κάζηνξα θαη Πνιπδεχθε. Σηε ζέζε ηεο Καζζηφπεο αλεβαίλνπλ ε δφμα, ε θνζκηφηεηα, ε αμηνπξέπεηα, ε ηηκή, θαη ε κεηξηνπάζεηα, εθζξνλίδνληαο ηελ ππεξνςία, ηελ αιαδνλεία θαη ηελ ππεξεθάλεηα. Δλψ ζηε ζέζε ηνπ Πεξζέα αλεβαίλνπλ ε κειέηε, ε κέξηκλα, ν κφρζνο θαη ε εξγαζία, ελψ ηξέπνληαη ζε θπγή ε νθλεξία, ε ηεκπειηά, ε επίπνλε εξγαζία, ε αλεζπρία θαη ε ζχγρπζε. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν ζξπιηθφο Πεξζέαο αλέιαβε ηελ απνζηνιή κε ηε βνήζεηα ηνπ ζενχ Δξκή πνπ ηνπ ράξηζε ηα θηεξσηά πέδηια θαη ηεο ζεάο Αζελάο λα θφςεη ην θεθάιη ηεο γνξγφλαο Μέδνπζαο. Σηελ πεξηπέηεηά ηνπ ηνλ βνήζεζαλ επίζεο νη Γξαίεο, νη αδειθέο ησλ Γνξγφλσλ θαη νη Νχκθεο πνπ ηνπ έδσζαλ ηελ πεξηθεθαιαία ηνπ Άδε, ε νπνία ηνλ έθαλε αφξαην. Τνλ εμφπιηζαλ επίζεο κε ην δξεπαλνεηδέο μίθνο θαη κε θαιχπηξα απφ λέθε. Με ηα φπια απηά έθζαζε ζηε ρψξα ησλ Γνξγφλσλ θαη θαηάθεξε λα ζθνηψζεη ηελ Μέδνπζα. Γη απηφ απεηθνλίδεηαη λα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ ην γνξγφλεην, ην καγηθφ θεθάιη ηεο Μέδνπζαο πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα πεηξψλεη απηνχο πνπ ην έβιεπαλ απφ κπξνζηά. Ο Πεξζέαο θαηάθεξε λα ζθνηψζεη ηελ Μέδνπζα ρσξίο λα πεηξψζεη γηαηί ηελ θνίηαδε κέζα απφ ηελ αζπίδα ηνπ, πνπ ηελ είρε γπαιίζεη ψζηε λα ιάκπεη ζαλ θαζξέπηεο θαη έηζη έβιεπε κφλν ην είδσιφ ηεο. Τν θεθάιη ηεο Μέδνπζαο ην 4

5 ράξηζε ζηελ πξνζηάδηδά ηνπ Αζελά, πνπ ην έβαιε ζηε κέζε ηεο αζπίδαο ηεο, θαη έηζη πέηξσλε ηνπο ερζξνχο ηεο. Παηδηά ηνπ Πεξζέα θαη ηεο Αλδξνκέδαο είλαη ν Ζιεθηξχσλ, ν Αιθαίνο, ν Σζέλεινο, ν Έιεηνο, ν Μήζηνξαο, ν Πέξζεο, ε Απηφρζε θαη ε Γνξγνθφλε. Ο Πεξζέαο ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ησλ Μπθελψλ θαη ηεο Μηδέαο αξραηφηαηεο πφιεο θνληά ζηελ Τίξπλζα. Απφ ηε ζετθή ηνπ γεληά θαηάγνληαη νη Γηφζθνπξνη, νη Αθαξείδεο θαη ν ζξπιηθφο Ζξαθιήο ν κεγαιχηεξνο ήξσαο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Ο κεγάινο αζηεξηζκφο ηνπ Ζξαθιή βξίζθεηαη αλ αηνιηθά ηνπ Βνψηε θαη ηνπ Βφξεηνπ Σηέθαλνπ. Οη αξραίνη Έιιελεο ζρεκάηηδαλ ηνλ ήξσα Ζξαθιή λα γνλαηίδεη κπξνζηά ζηνλ Γξάθνληα, πνπ θαηά κηα εθδνρή παξίζηαλε ηε Λεξλαία Όδξα, ην δεχηεξν άζιν ηνπ ήξσα. Ο Δχδνμνο έδσζε ζηνλ Ζξαθιή ηελ νλνκαζία «ν ελ γφλαζη», δειαδή ν γνλαηηζηφο. Σχκθσλα κε ην κχζν ν Ζξαθιήο ήηαλ γηνο ηνπ Γία θαη ηεο Αιθκήλεο, θφξεο ηνπ Πεξζείδε Ζιεθηξχσλα θαη ζπδχγνπ ηνπ βαζηιηά ησλ Θεβψλ Ακθηηξχσλα, γηνπ ηνπ επίζεο Πεξζείδε Αιθαίνπ. Ο Γίαο επέιεμε ηελ Αιθκήλε γηα λα γελλήζεη ην ηειεπηαίν γην η νπ πάλσ ζηε Γε, ηνλ νπνίν πξνφξηδε γηα αξρεγφ ηεο γεληάο ηνπ πάλσ ζηε Γε θαη θχιαθα ηεο έλλνκεο ηάμεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο ζεφο Δξκήο έβαιε ηνλ κηθξφ Ζξαθιή λα βπδάμεη γάια απφ ην ζετθφ καζηφ ηεο Ήξαο. Σε ειηθία δεθανθηψ ρξνλψλ πήξε ηελ απφθαζε λα αθνινπζήζεη ηνλ δχζθνιν δξφκν ηεο αξεηήο θαη κε ηνπο άζινπο ηνπ έθαλε πην άλεηε ηε δσή ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Απφ ηνλ Δπξπζζέα πήξε εληνιή θαη εθηέιεζε ηνπο δψδεθα πεξίθεκνπο άζινπο ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδνληαη πνιινί αζηεξηζκνί: Ο Λέσλ, ν Ταχξνο, ν Τνμφηεο, ην Βέινο, ε Λεξλαία Όδξα θαη ν Καξθίλνο. Οη πξψηνη έμη άζινη πνπ έγηλαλ ζηελ Πεινπφλλεζν είλαη: Τν Ληνληάξη ηεο Νεκέαο, ε Λεξλαία Όδξα, ν Δξπκάλζηνο Κάπξνο, ε Κεξπλίηηο Έιαθνο, νη Σηάβινη ηνπ Απγεία θαη νη Σηπκθαιίδεο ξληζεο. Οη άιινη έμε πνπ έγηλαλ ζηε ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη έμσ απφ ηα φξηά ηεο είλαη : ν Ταχξνο ηεο Κξήηεο, ηα Αλζξσπνθάγα Άινγα ηνπ Γηνκήδε, Ζ Εψλε ηεο Ακαδφλαο Ηππνιχηεο, ηα Βφδηα ηνπ Γεξπφλε, ηα Φξπζά Μήια ησλ Δζπεξίδσλ θαη ε αηρκαισζία ηνπ Κέξβεξνπ. 5

6 Σηε ζέζε ηνπ Τξηπηφιεκνπ αλεβαίλνπλ ε επηείθεηα, ε εχλνηα, ε επηδνθηκαζία, θαη ε αλαθνχθηζε, ελψ απνκαθξχλνληαη ν θζφλνο, ε θαθία, ε πεξηθξφλεζε θαη ε δπζκέλεηα. Σηνλ νίθν ηνπ Οθηνχρνπ αλεβαίλνπλ ε ιεπηφηεηα θαη ε νμχλνηα θαη ηξέπνληαη ζε θπγή ε αδεμηφηεηα, ε αλνεζία θαη ε απεξηζθεςία. Σηελ ζέζε ηνπ Βέινπο δηαθξίλνληαη ε ζπλεηή εθινγή, ε παξαηήξεζε, ε κεζνδηθή κειέηε, ε πξνζνρή ελψ απνκαθξχλνληαη ε ζπθνθαληία, ν δηαζπξκφο, ε θνιαθεία θαη ην κίζνο. Σην κέξνο φπνπ ην Γειθίλη ζρεκαηίδεη ηφμν, βιέπνπκε ηελ αγάπε, ηελ θαηαδεθηηθφηεηα, ηελ επγέλεηα, ηε θηιία θαη ηε θηιαλζξσπία απφ εθεί ηξέπνληαη ζε θπγή ε δηαθσλία, ε κνλνκαρία θαη ε εθδίθεζε. Απφ ηε ζέζε ηνπ Αεηνχ, λφηηα ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Βέινπο, απνρσξνχλ ε αιαδνλεία, ε θηινδνμία, ε ζξαζχηεηα, ε θαηαπίεζε θαη ε ηπξαλλία θαη αλεβαίλνπλ ε κεγαινςπρία, ε γελλαηνδσξία, ε κεγαινπξέπεηα, ε αμηνπξέπεηα, ε δχλακε θαη ε εμνπζία. Σχκθσλα κε ηελ κπζνινγία ν αζηεξηζκφο απηφο παξηζηάλεη ηνλ αεηφ ηνπ Γία. Σηα λχρηα ηνπ ελφο πνδηνχ ηνπ θξαηάεη ηνλ θεξαπλφ ηνπ Γία θαη ζηα λχρηα ηνπ άιινπ ηνλ Γαλπκήδε, ηνλ νηλνρφν ησλ ζεψλ. Σηελ πεξηνρή ηνπ Πήγαζνπ αλεβαίλνπλ ν ελζνπζηαζκφο, ε πξνθεηεία, ε έκπλεπζε θαη ε έθζηαζε θαη απνρσξνχλ ε καλία, ε παξάινγε νξκή θαη ε ππεξβνιηθή κειαγρνιία. Ο Πήγαζνο ήηαλ ην θηεξσηφ αζάλαην άινγν ηεο κπζνινγίαο πνπ γελλήζεθε απφ ηελ έλσζε ηνπ Πνζεηδψλα κε ηε γνξγφλα Μέδνπζα. Τνλ Πήγαζν ίπ πεπζε ν Πεξζέαο γηα λα θζάζεη ζηελ Αηζηνπία θαη λα ζψζεη απφ ηα δφληηα ηνπ Γξάθνληα ηελ φκνξθε Αλδξνκέδα. Σχκθσλα κε ηνλ Ζζίνδν κεηέθεξε θαη ηνλ θεξαπλφ απφ ην εξγαζηήξη ηνπ Ζθαίζηνπ ζην αλάθηνξν ηνπ Γία ζηνλ ιπκπν. Δλψ ηελ πεξίνδν πνπ θαηνηθνχζε ζηνλ Διηθψλα κε ηηο Μνχζεο ρηχπεζε κε ηηο νπιέο ηνπ θαη αλέβιπζαλ νη πεγέο Αγαλίππε θαη Ηππνθξήλε ζηνλ Διηθψλα πνπ είραλ ηε ηδηφηεηα λα αλαλεψλνπλ ηελ έκπλεπζε ησλ πνηεηψλ φηαλ ην έπηλαλ. Τε δπζηξνπία, ηελ παξαπιάλεζε, ηελ αλφεηε πεηζψ θαη ηελ ηζρπξνγλσκνζχλε ηεο Αλδξνκέδαο, πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ Πήγαζνπ θαη ηνπ Πεξζέα, δηαδέρνληαη, ε ειπίδα θαη ε πεηζαξρία. 6

7 Σηε ζέζε ηνπ Τξηγψλνπ, λφηηα απφ ηελ Αλδξνκέδα, αλεβαίλνπλ, ε πίζηε, ε αθνζίσζε, ε ζηαζεξφηεηα, ε αγάπε, ε εηιηθξίλεηα θαη ε απιφηεηα, πνπ αλαγθάδνπλ ην δφιν, ηελ αζηάζεηα θαη ηελ απάηε λα θηλεζνχλ ζε καθξηλέο πεξηνρέο. Σην παιάηη ηνπ Κξηνχ εγθαζίζηαληαη ν ζεβαζκφο, ε ζπλαίλεζε θαη ε επγελήο άκηιια ελψ απνρσξνχλ ε αιινηξίσζε θαη ε απνζηαζία. Ζ ππνκνλή, ε αλνρή, ε δίθαηε νξγή, ν κφρζνο θαη ε εξγαζία θαηαιακβάλνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ Ταχξνπ ελψ εθδηψθνληαη ε αλππνκνλεζία, ε αλεμέιεγθηε νξγή, ε αγαλάθηεζε, ε έρζξα, ε πεξηθξφλεζε θαη ην παξάπνλν. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ Ταχξνπ είλαη ην α Ταχξνπ, ν Λακπαδίαο ή Αιληεκπαξάλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην κάηη ηνπ Ταχξνπ. Σηελ θαηνηθία ησλ Πιεηάδσλ αλεβαίλνπλ ε έλσζε, ε ζπλάζξνηζε, ε θνηλσληθή ζπλαιιαγή, ε νκφλνηα θαη ε ζπληξνθηθφηεηα θαη απνκαθξχλνληαη ε δηαίξεζε, ε θαηξία, ε ζπλσκνζία θαη ε αληαξζία. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν νη Πιεηάδεο, φπσο θαη νη αδειθέο ηνπο Υάδεο, ήηαλ θφξεο ηεο Πιεηφλεο θαη ηνπ Άηιαληα. Οη επηά Πιεηάδεο, κεηέξεο ζεψλ θαη εξψσλ ήηαλ: Ζ Αιθπφλε, ε Ζιέθηξα, ε Μαία πνπ απφ ηνλ Γία γέλλεζε ηνλ ζεφ Δξκή, ε Μεξφπε, ε Ταυγέηε, ε Κειαηλψ, θαη ε Αζηεξφπε. Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηα ζκήλε απηά σο νπξάληα θαηνηθία ησλ ζεψλ θαη θέληξν ηνπ ζχκπαληνο πνπ δίλεη δσή, πλνή, θαη θίλεζε ζε φια ηα φληα. Σηε ζέζε ησλ Γηδχκσλ αλεβαίλνπλ ε αγάπε, ε θηιία θαη ε εηξήλε θαη εμνξίδνληαη ε άδηθε επηζπκία θαη ε αλάμηα κεξνιεςία. Απφ ηνλ Καξθίλν αλαρσξνχλ ε αζηάζεηα, ε κηθξνςπρία, ε αλάμηα νπηζζνρψξεζε, ε ηζρπξνγλσκνζχλε θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ε δίθαηε ζπλαιιαγή θαη ε κεηακέιεηα. Ο Λέσλ απνκαθξχλεη ηελ αιαδνλεία, ηελ απζηεξφηεηα, ηε ζθιεξφηεηα, ηε βία θαη ηελ θαηαπίεζε θαη θέξλεη θνληά ηνπ ηε κεγαινςπρία, ηε γελλαηνδσξία, ην κεγαιείν, ηελ επγέλεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ εξεκία, ηελ νξζή θαηάθηεζε θαη ηελ άμηα ζπγρψξεζε. Σηελ Παξζέλν αλεβαίλνπλ ε εγθξάηεηα, ε κεηξηνθξνζχλε, ε αγλφηεηα, ε ηηκηφηεηα, ε ζεκλφηεηα θαη αλαρσξνχλ ε αλαίδεηα θαη ε αθνιαζία. Ζ δηθαηνζχλε, ε ράξε θαη ε επγλσκνζχλε αλεβαίλνπλ ζην λ αζηεξηζκφ ηνπ Επγνχ, απφ φπνπ θαηεβαίλνπλ ε αδηθία, ε δπζκέλεηα, ε αγλσκνζχλε θαη ε αιαδνλεία. Απφ ηε ζέζε ηνπ Σθνξπηνχ 7

8 απνκαθξχλνληαη ε απάηε, ν δφινο, ε πξνζπνίεζε θαη ε πξνδνζία θαη αλεβαίλνπλ, ε αιεζηλή αγάπε, ε εηιηθξίλεηα θαη ε απιφηεη α. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ αζηεξηζκνχ είλαη έλα θφθθηλν άζηξν, ην α ηνπ Σθνξπηνχ, ν Αληάξεο. Ο Τνμφηεο γίλεηαη ην ζχκβνιν ηεο δηάλνηαο, ηεο κειέηεο θαη ηεο βνχιεζεο, ελψ απνκαθξχλνληαη απφ θνληά ηνπ ε άγλνηα θαη ε αδηαθνξία. Σηνλ ρψξν ηνπ Αηγφθεξνπ βιέπεη θαλείο ηε κνλαμηά, ηε ζεσξία, ηελ ειεπζεξία θαη ηε ζπγρψξεζε, ελψ δελ είλαη αζθαιείο πηα ζην ρψξν απηφ ε θιχαξε ζπδήηεζε θαη ην αλνχζην ζπκπφζην. Πξνο ηνλ πγξφ Υδξνρφν βιέπνπκε λα θηλνχληαη ε απηνθπξηαξρία, ε ιεπηφηεηα θαη ε επγέλεηα ηεο ςπρήο, ελψ απνκαθξχλνληαη βηαζηηθά, ε βαξβαξφηεηα θαη ε ηξαρχηεηα. Απφ ηε ζέζε ησλ Ηρζχσλ κεηαθηλνχληαη ε αλάμηα ζησπή, ε δήιηα, ε εμαπάηεζε, ε πνιπινγία, θιπαξία, ε ειαθξφηεηα, νη ςίζπξνη, ε κεκςηκνηξία θαη ην παξάπνλν θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ε άμηα ζησπή, ε ππνκνλή θαη ε αγλφηεηα. Δθεί φπνπ βξίζθεηαη ν ζαπκαζηφο Ωξίσλ αλεβαίλνπλ ε αγάπε, ε κεγαινςπρία θαη ε αιήζεηα θαη αλαρσξνχλ ε απάηε, ε θα πρεζηνινγία, ε καηαηνδνμία θαη ε θαθνπηζηία. Απφ ηε ζέζε ηνπ Λαγνχ ηξέπνληαη ζε θπγή ε δεηιία, ε αδξάλεηα θαη ε άγλνηα θαη εκθαλίδ νληαη ε θξφλεζε, ε ηηκή θαη ε δφμα. Σηνλ Μέγα Κχλα αλεβαίλνπλ ε επαγξχπλεζε, ε επηηήξεζε, ε θξνληίδα γηα ηα θνηλά, ε επηζηαζία, ε πξνζηαζία θαη ε θχιαμε ησλ εζσηεξηθψλ πξαγκάησλ. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ αζηεξηζκνχ είλαη ν Σείξηνο ν νπνίνο αλ θαη είλαη ιεπθφ άζηξν θαίλεηαη πνηθηιφρξσκνο. Οη αξραίνη Αηγχπηηνη ξχζκηδαλ κε ηνλ Σείξην ην εκεξνιφγηφ ηνπο θαη ηνλ ιάηξεπαλ γηαηί φηαλ αλέηεηιε ην θαινθαίξη πξνκήλπε ηηο επεξγεηηθέο πιεκκχξεο ηνπ Νείινπ. Σηνλ Μηθξφ Κχλα, πνπ ζέξλεη καδί ηνπ ηελ θνιαθεία θαη ηε δνπινπξέπεηα αλεβαίλνπλ ε θηιία, ε ζπληξνθηθφηεηα θαη ε επγέλεηα. Απφ ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ν κεγάινο λφηηνο αζηεξηζκφο Αξγψ αλαρσξνχλ ε θηιαξγπξία θαη ε απαηειή ζπλαιιαγή θαη αλεβαίλνπλ ε κεγαινςπρία, ε επηθνηλσλία, ε πξφλνηα θαη ε ζπκθσλία. Ζ Αξγψ ήηαλ κπζηθφ ηαρχπινν θαξάβη κε πελήληα θνππηά. Ολνκάζηεθε 8

9 έηζη θαηά κηα εθδνρή επεηδή ην λαππήγεζε, κε ηε βνήζεηα ηεο Αζελάο, ν Άξγνο απφ ηηο Θεζπηέο, ε ν ζπλψλπκφο ηνπ Άξγνο, γηνο ηνπ Φξίμνπ θαη ηεο Φαιθηφπεο, θφξεο ηνπ Αηήηε. Τν πινίν λαππεγήζεθε γηα λα θέξεη ν Ηάζσλ, ν αξρεγφο ηεο Αξγνλαπηηθήο εθζη ξαηείαο απφ ηελ Αία ζηελ Ησιθφ ην πεξίθεκν ρξπζφκαιιν δέξαο. Τν ρξπζφκαιιν θξηάξη πνπ έζσζε ηνλ Φξίμν θαη ηελ Έιιε θαη ηνπο κεηέθεξε απφ ηελ Κνξψλεηα ζηελ Κνιρίδα ήηαλ δψξν ηνπ ζενχ Δξκή ζηε κεηέξα ηνπο Νεθέιε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ην έδσζε ζηα παηδηά ηεο, Φξίμν θαη Έιιε, ηελ ψξα πνπ ν παηέξαο ηνπο, ν Αζάκαο, βαζηιηάο ηνπ Οξρνκελνχ, θαη ε ζεηή κάλα ηνπο εηνηκάδνληαλ λα ηνπο ζπζηάζνπλ ζηνπο ζενχο. Τα δχν αδέιθηα, ηε ζηηγκή πνπ αλαθάιπςαλ ηα θαη αρζφληα ζρέδηα ηνπ παηέξα ηνπο θαη ηεο ζεηήο ηνπο κάλαο, αλέβεθαλ ζηε ξάρε ηνπ θξηνχ θαη πέηαμαλ πξνο ηελ Αία, ηελ Κνιρίδα ηνπ Πφληνπ. Δθεί βαζίιεπε ν Αηήηεο, ν αδειθφο ηεο Παζηθάεο, ηεο γπλαίθαο ηνπ Μίλσα. Σηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία πήξαλ κέξνο φινη νη ήξσεο. Ο λαππεγφο ν Άξγνο έθηηαμε ηελ Αξγψ κε μχια πεχθσλ απφ ην Π ήιην. Φξεζηκνπνίεζε θαη έλα θνκκάηη μχινπ απφ ηελ ηεξή βειαληδηά ηνπ καληείνπ ηεο Γσδψλεο, θαη απφ ηφηε ην θαξάβη απέθηεζε ην ράξηζκα ηεο νκηιίαο θαη πξνεηδνπνηνχζε ηνπο Αξγνλαχηεο γηα ηνπο αλακελφκελνπο θηλδχλνπο. Κπβεξλήηεο ήηαλ ν πεξίθεκνο λαπηηθφο Τίθπο απφ ηε Βνησηία. Ο Ηάζσλ κε ηελ βνήζεηα ηεο Μήδεηαο επέζηξεςε ζηελ Ησιθφ κε ην ρξπζφκαιιν δέξαο. Απφ ηε ζέζε πνπ είλαη ην λφηην Φίδη αλαρσξνχλ ε ζπθνθαληία, ε αζπκθσλία, ε λσζξφηεηα θαη αλεβαίλνπλ ε πξφιεςε, ε δχλακε θαη ε δηάλνηα. Απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Κφξαθα θεχγνπλ ε πνιπινγία, ε αγπξηεία, ε πεξηθξφλεζε, θαη ε πξνζβνιή θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ε ζετθή καγεία, ε ηεξαηηθή ππεξεζία θαη ε πξνθεηεία. Σηε ζέζε ηνπ Κεληαχξνπ αλεβαίλεη ε ηεξνζχλε θαη απνκαθξχλεηαη ε κάηαηε αλαινγία, ε αλφεηε ηξνπνινγία θαη ε ζθνηεηλή απεηθφληζε. Σην λφηην Σηέθαλν αλεβαίλνπλ ε ηηκή, ε δφμα θαη ε αληακνηβή. Ο Φνίληθαο είλαη λφηηνο αζηεξηζκφο νξαηφο απφ ηελ Διιάδα ην θζηλφπσξν. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ήηαλ ην κπζηθφ πνπιί ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ Διιήλσλ. Κάζε πεληαθφζηα ρξφληα πεηνχζε απφ ηελ Αξαβία ζηελ ηεξή πφιε ηεο Ζιηνχπνιεο, θνπβαιψληαο καδί ηνπ ηε ζσξφ ηνπ 9

10 παηέξα ηνπ. Καηά ηνλ Πιίλην έλαο θαη κνλαδηθφο Φνίληθαο δεη ζε φιν ηνλ θφζκν. Κάζε πεληαθφζηα ρξφληα, φηαλ έρεη πηα γεξάζεη, θηηάρλεη κηα μχιηλε θσηηά κε θιαδηά κπξσδηθψλ θπηψλ. Γεκίδεη ηε θσιηά κε αξψκαηα θαη πεζαίλεη θαηγφκελνο κέζα ζ απηήλ, απφ ηε ζηάρηε ηνπ γελληέηαη έλαο λένο Φνίληθαο. Τέινο ζηε ζέζε ηνπ λφηηνπ Ηρζχ αλεβαίλνπλ ε αγαιιίαζε, ε ηέξςε θαη ε επραξίζηεζε. Δθεί ππάξρεη ε ήξεκε αλάπαπζε, εθεί είλαη ην ηέινο ησλ ζπειισδψλ κφρζσλ, ε απφιαπζε ησλ έληηκσλ θαη έλδνμσλ θαξπψλ, ν ρείκαξξνο ηεο επραξίζηεζεο, ε αζθαιήο αηαξαμία, ε θεί ε ςπρή ηξέθεη ηνλ λνπ ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη ηνπ Γηφο ηελ ακβξνζία θαη ην λέθηαξ. Βιβλιογραφία: Γηάλλεο Φίθαο, Τδηνξληάλν Μπξνύλν, ε ζέζε ηνπ ζηε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ηδεώλ, Εθδόζεηο Νίθαο, Αζήλα, Γηάλλεο Φίθαο, Μνλνπάηηα Τέρλεο θαη Σνθίαο, Εθδόζεηο Νίθαο, Αζήλα, Θενδνζίνπ Σ. Γαλέδεο Μ., Τα Άζηξα θαη νη Μύζνη ηνπο, Εθδόζεηο Δίαπινο, Αζήλα,

11 11

12 12

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Α.Γ.ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ 2 ΠΡΟΛΟΓΟ Οη Ώδηέθνη κάγνη γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Βθείλνη θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Λεκνχξηνπο, κία γλψζε αλψηεξε, Θεία, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία»

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Οκάδεο 1 ε Κσδσλάο Παλαγηψηεο Μαλψιεο σηήξεο Μπελέθεο Βαζίιεο Παπαδεκεηξφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ (1941) ΠΡΩΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ I Ο έξσηαο Σν αξρηπέιαγνο Κη ε πξψξα ησλ αθξψλ ηνπ Κη νη γιάξνη ησλ νλείξσλ ηνπ ην πην ςειφ θαηάξηη ηνπ ν λαχηεο αλεκίδεη Έλα ηξαγνχδη Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα

Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα 1 Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα Διέλε Κφιιηα «ΠΡΗΝ ΝΑ ΔΗΜΑΗ ν ζνβαξφο Κχξηνο πνπ είκαη, ήκνπλ έλα άηνκνλ λνκνηαγέο θαη θηιήζπρν, κε ζηεξνχκελνλ θαη πνηνπ ηηλφο ρηνχκνξ. Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ «ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ» ΠΟΤΓΑΣΔ: ΛΙOΛΙΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΑΘΑΚΗ ΝΙΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΗΝΑ ΔΙΗΓΗΣΗ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕΛΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Σα παηδηά απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ»

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΣΕΔΡΜΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ΚΑΡΒΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΚΛΑΗΚΖ ΚΗΘΑΡΑ: «Σξόπνη θαηαζθεπήο θαη κέζνδνη ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο» Flackmann David, Giulianna guitarist Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για την επιστρουή των γλσπτών τοσ Παρθενώνα και την επανένωση τοσ μνημείοσ

Εργασία για την επιστρουή των γλσπτών τοσ Παρθενώνα και την επανένωση τοσ μνημείοσ 1 Εργασία για την επιστρουή των γλσπτών τοσ Παρθενώνα και την επανένωση τοσ μνημείοσ Μάρμαρα τοσ Παρθενώνα : Ιστορία μιας κλοπής ή η κλοπή μιας ιστορίας; «Τη ζεκαίλεη ν Σαίμπεξ γηα ηελ Αγγιία; Ο θαζεδξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Πνιιά αθνχγνληαη ζηηο κέξεο καο φρη κφλνλ ππέξ ηεο νκνθπινθηιίαο γεληθά, αιιά θαη ππέξ ηεο ρξηζηηαληθήο νκνθπινθηιίαο εηδηθφηεξα, ε νπνία κάιηζηα πξνζπαζεί λα βξεη εξείζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα