Οσρανογραφία. Γιάννης Φίκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οσρανογραφία. Γιάννης Φίκας"

Transcript

1 Οσρανογραφία Γιάννης Φίκας Ο άλζξσπνο πνπ αλαλεώλεη ηνλ εαπηό ηνπ αλαθαιύπηεη ηε ραξά ηεο δσήο θαη ηελ αμία όισλ ησλ κηθξώλ θαη απιώλ πξαγκάησλ όπσο ηε ζπληξνθηά ελόο θαινύ θίινπ, ηελ αξκνλία ησλ ρξσκάησλ, ηελ παξαηήξεζε ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δύζεο ηνπ ήιηνπ, ηελ ελαιιαγή ησλ ηεζζάξσλ επνρώλ, ηελ ελαηέληζε ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνύ ηελ λύρηα, ηελ αλάγλσζε ελόο θαινύ βηβιίνπ, ηελ αθξόαζε θαιήο κνπζηθήο, ηελ επίζθεςε ζ έλα αξραηνινγηθό ρώξν, ζ έλα κνπζείν ε κηα πηλαθνζήθε, ηε ζπληξνθηά ηεο θσηηάο ζην ηδάθη, ηνπο ήρνπο ηνπ αέξα, ην θνιύκπη ζηα θαζαξά λεξά, έλαλ πεξίπαην ζην δάζνο, ηε ζσζηή δηαηξνθή. Τα ρηνληζκέλα βνπλά, ηα πνηάκηα, ε ζάιαζζα, ην κπιέ ρξψκα ηνπ νπξαλνχ θαη ν έλαζηξνο νπξαλφο, ραξάδνληαη παληνηηλά ζηε κλήκε ηνπ αλζξψπνπ γηαηί ηα παξαηεξεί πνιιέο θνξέο ελψ απηά παξακέλνπλ ζρεδφλ ακεηάβιεηα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ο άλζξσπνο πνπ μαγξππλά γηα λα παξαηεξήζεη ηα άζηξα θαη λα αλαγλσξίζεη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ νπξάλην ζφιν αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο λχρηαο πνπ ζπλήζσο θνηκάηαη θαη παξάιιεια απνθηά κηα αίζζεζε πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ έλαζηξν νπξαλφ. Σηελ αξραηφηεηα είρε κεγάιε ζεκαζία ε νπξαλνγξαθία, δειαδή ε ηθαλφηεηα λα βξεη θαη λα αλαγλσξίζεη ν άλζξσπνο ηα αζηέξηα ζηνλ νπξαλφ. Τνλ πξψην θαηάινγν ησλ νξαηψλ άζηξσλ ηνλ έθηηαμε ν Ίππαξρνο, ην 134 π.φ., ν νπνίνο δίθαηα ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο αζηξνλνκίαο. Ο θαηάινγνο ηνπ Ηππάξρνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα δηαζψζεθε φκσο έλαο παξφκνηνο θαηάινγνο ηνπ Κιαχδηνπ Πηνιεκαίνπ (2 νο αη. κ.φ.). Ο πνηεηήο Άξαηνο ( π.φ.) κε ην πνίεκά ηνπ ηα Φαηλόκελα ζπλέδεζε ηνπο αζηεξηζκνχο θαη ηα άζηξα κε ηνπο ήξσεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο χζηεξα απφ πξνηξνπή ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο Αληίγνλνπ Γνλαηά. Τν βηβιίν ηνπ Άξαηνπ ήηαλ ε έκκεηξε απφδνζε ησλ δχν βηβιίσλ, ηα Φαηλόκελα θαη ην Έλνπηξνλ, ηνπ δηάζεκνπ καζεκαηηθνχ θαη αζηξνλφκνπ Δχδνμνπ ηνπ Κλίδηνπ (

2 π.φ.). Ο Κιήκεο ν Αιεμαλδξεχο (2 νο αη. κ.φ.) αλαθέξεη ζηε Μπζνινγία ηνπ φηη ηελ πξψηε θαηάηαμε ησλ άζηξσλ ηελ έθαλε ν Κέληαπξνο ν Φείξσλ, γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ νη Αξγν λαχηεο ζην ηαμίδη ηνπο ζηελ Κνιρίδα. Καηά ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ν Albert Durer ( ) ράξαμε ζε μπινγξαθίεο ηνπο αζηεξηζκνχο ηνπ βφξεηνπ θαη ηνπ λφηηνπ εκηζθαίξηνπ, ελψ ν Τδηνξληάλν Μπξνχλν ( κ.φ.) πνπ ζεσξνχζε ην ζχκπαλ σο έλα έκβην νλ ζπλέδεζε δπλακηθά ηνπο αζηεξηζκνχο κε ηνλ άλζξσπν θαη απέδσζε κε ηδηαίηεξα πνηεηηθφ ηξφπν ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αξεηψλ ζηνλ ςπρνινγηθφ θφζκν ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνχ. Γηα λα βαδίζεη ν άλζξσπνο ηα πεξίπινθα κνλνπάηηα ηνπ νπξαλνχ ρξεηάδεηαη έλαλ νπξάλην ράξηε θαη έλαλ θχξην αζηεξηζκφ σο αξρή φπσο είλαη ν αζηεξηζκφο ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ. Ο αζηεξηζκφο απηφο είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο αζηεξηζκφο ηνπ βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ, ηφζν απηφο φζν θαη ν αζηεξηζκφο ηεο Μηθξήο Άξθηνπ δελ αλαηέιινπλ ε δχνπλ είλαη δειαδή αεηθαλείο αζηεξηζκνί. Ο πνιηθφο ηεο Μηθξήο Άξθηνπ, πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Βφξεην Πφιν θαίλεηαη λα κέλεη πάληα αθίλεηνο θαη φια ηα άζηξα λα πεξηθέξνληαη γχξσ ηνπ. Σηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Γξάθνληα ν Μπξνχλν αλαθέξεη φηη πιεζηάδνπλ ε θξφλεζε κε ηηο θφξεο ηεο, ηε δηαιεθηηθή θαη ηε κεηαθπζηθή ελψ απνκαθξχλνληαη ε παλνπξγία, ε πνλεξηά, ε θαθία θαη ε αδξάλεηα. Σηε ζέζε ηνπ Κεθέα αλεβαίλεη ε ζνθία ελψ απνκαθξχλνληαη ε αλφεηε πίζηε, ε άγλνηα θαη ε ζνθηζηεία. Ο αζηεξηζκφο ηνπ Γξάθνληα πεξηβάιιεη ην ηεηξάπιεπξν ησλ άζηξσλ ηεο Μηθξήο Άξθηνπ. Σχκθσλα κε ην κχζν ν βαζηιηάο ηεο Αηζηνπίαο Κεθέαο θαη ε ζχδπγφο ηνπ Καζζηφπε ζπζίαδαλ ζηνλ Γξάθνληα ηε κνλάθξηβε ζπγαηέξά ηνπο, ηελ Αλδξνκέδα, ηελ νπνία έζσζε ν Πεξζέαο πνπ ζθφησζε ηνλ Γξάθνληα. Δθεί πνπ είλαη ν Βνψηεο, ν νπνίνο ζρεκαηίδεη έλα επίκεθεο πεληάγσλν, πιεζηάδεη ν λφκνο γηα λα βξίζθεηαη θνληά ζηε κεηέξα ηνπ ηε ζνθία ελψ απφ ηνλ αζηεξηζκφ απηφ απνκαθξχλεηαη ε ππεξβνιή. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν Βνψηεο είλαη ν βνζθφο πνπ θπιάεη ηα επηά βφδηα, δειαδή ηα επηά ιακπξά άζηξα ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ. Τν άζηξν α ηνπ Βνψηε νλνκάδεηαη Αξθηνχξνο. Ο Ζζίνδνο ζην έξγν ηνπ Έξγα θαη 2

3 Ηκέξαη παξνηξχλεη ηνπο λαπηηθνχο θαη ηνπο γεσξγνχο λα παξαηεξνχλ ηελ αλαηνιή ηνπ Αξθηνχξνπ, ηνπ Σείξηνπ, ηνπ Ωξίσλα, ησλ Πιεηάδσλ θαη ησλ Υάδσλ. Δθεί φπνπ ιάκπεη ν Βφξεηνο Σηέθαλνο απνκαθξχλεηαη ε αδηθία θαη αλεβαίλεη ε δηθαηνζχλε, πνπ θηλείηαη ζηηο ζθαίξεο ηεο ζχιιεςεο, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο απφθαζεο, ηεο επηβνιήο θαη ηεο εθηέιεζεο. Ζ παξάδνζε ζπλδέεη ηνλ Βφξεην Σηέθαλν κε ηνλ κχζν ηνπ βαζηιηά ησλ Αζελψλ Θεζέα θαη ηεο Αξηάδλεο, θφξεο ηνπ βαζηιηά ηεο Κξήηεο Μίλσα θαη ηεο Παζηθάεο. ηαλ ν Θεζέαο κε ηα δψξα ηεο Αξηάδλεο ην μίθνο θαη ην κίην θαηφξζσζε λα ζθνηψζεη ηνλ Μηλψηαπξν θαη λα βγεη ζψνο απφ ηνλ Λαβχξηλζν, ηεο δήηεζε λα έιζεη καδί ηνπ ζηελ Αζήλα, ζην ηαμίδη φκσο ηεο επηζηξνθήο ηελ άθεζε ζηε Νάμν. Δθεί ε Αξη άδλε κε ηελ βνήζεηα ηεο Αθξνδίηεο παληξεχηεθε κε ηνλ Γηφλπζν, ν νπνίνο ηεο έδσζε γηα γακήιην δψξν έλα ζαπκάζην ρξπζφ ζηεθάλη, έξγν ηνπ Ζθαίζηνπ, ην νπνίν κεηά ην ζάλαην ηεο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ νπξαλφ θαη ηα πνιχηηκα πεηξάδηα ηνπ έγηλαλ ηα άζηξα ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Βφξεηνπ Σηέθαλνπ. Σχκθσλα κε κία άιιε εθδνρή ην ρξπζφ ζηεθάλη ήηαλ δψξν ηεο Ακθηηξίηεο ζηνλ Θεζέα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ην πξφζθεξε ζηελ Αξηάδλε. Σην ηεξφ ηνπ Θεζέα, ζηελ αξραία αγνξά ησλ Αζελψλ, ππήξρε δσγξαθηθή παξάζηαζε απηήο ηεο εθδνρήο ηνπ κχζνπ έξγν ηνπ δσγξάθνπ Μίθσλα. Νφηηα ηνπ Γξάθνληα θαη αλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιή βξίζθεηαη ε εληάρνξδε Λχξα, εθεί αλεβαίλνπλ ε Μλεκνζχλε κε ηηο ελλέα θφξεο ηεο, ηελ αξηζκεηηθή, ηε γεσκεηξία, ηε κνπζηθή, ηε ινγηθή, ηελ πνίεζε, ηελ αζηξνινγία, ηε θπζηθή, ηε κεηαθπζηθή, θαη ηελ εζηθή ελψ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή απηή ε άγλνηα θαη ε θηελσδία. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηεο Λχξαο ην α είλαη γλσζηφ κε ην φλνκα «Βέγαο» πνπ ζεκαίλεη ν αεηφο πνπ πέθηεη. Μεηά απφ ρξφληα ν Βέγαο ζα θαηέρεη ηε ζέζε πνπ έρεη ζήκεξα ν Πνιηθφο. Γηα ηελ αλζξσπφηεηα ηνπ κ.φ. ν Βέγαο ζα είλαη ν Πνιηθφο ηνπο. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν αζηεξηζκφο παξηζηάλεη ηε ζετθή ιχξα ηνπ Οξθέα. Ο Οξθέαο πήξε ηε Λχξα δψξν απφ ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Απφιισλα θαη δηδάρηεθ ε ηε κνπζηθή απφ ηελ Μεηέξα ηνπ ηε Μνχζα Καιιηφπε θαζψο θαη ηηο άιιεο Μνχζεο. Σηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία βνήζεζε ηνπο Γηφζθνπξνπο, 3

4 Κάζηνξα θαη Πνιπδεχθε, λα ζψζνπλ ηελ Αξγψ απφ ηε ζπληξηβή ζηα βξάρηα ηεο Θξάθεο εκεξψλνληαο ηα θχκαηα κε ηε κνπζηθή ηνπ. Τε δεχηεξε θνξά κε ηνπο ήρνπο ηεο ιχξαο ηνπ έζσζε ηνπο Αξγνλαχηεο απφ ηνλ θίλδπλν ησλ Σεηξήλσλ. Νφηηα ηνπ Κεθέα θαζψο ν Κχθλνο, απιψλεη ηα θηεξά ηνπ ν Μπξνχλν αλαθέξεη φηη αλεβαίλνπλ ε αγλφηεηα, ε κεηάλνηα θαη ε θάζαξζε ελψ εθδηψθνληαη ν εγσηζκφο, ε αγέλεηα, ε αλαίδεηα θαη ε ηζρπξνγλσκνζχλε. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν Γίαο ήζειε λα θαηαθηήζεη ηε Λήδα, ηε γπλαίθα ηνπ Τπλδάξεσ, βαζηιηά ηεο Σπάξηεο. Σπκβνπιεχηεθε ηελ Αθξνδίηε ε νπνία ηνλ κεηακφξθσζε ζε θχθλν, ελψ ε ίδηα έγηλε αεηφο πνπ ηνλ θπλεγνχζε. Τνπο είδε ε Λήδα θαη έηξεμε ακέζσο λα ζψζεη ηνλ θχθλν απφ ηνλ αεηφ αλνίγνληαο ηα ρέξηα γηα λα βξεί θαηαθχγην ζηελ αγθαιηά ηεο. Μεηά ην γεγνλφο απηφ ε Λήδα γέλλεζε ηνπο δίδπκνπο Κάζηνξα θαη Πνιπδεχθε. Σηε ζέζε ηεο Καζζηφπεο αλεβαίλνπλ ε δφμα, ε θνζκηφηεηα, ε αμηνπξέπεηα, ε ηηκή, θαη ε κεηξηνπάζεηα, εθζξνλίδνληαο ηελ ππεξνςία, ηελ αιαδνλεία θαη ηελ ππεξεθάλεηα. Δλψ ζηε ζέζε ηνπ Πεξζέα αλεβαίλνπλ ε κειέηε, ε κέξηκλα, ν κφρζνο θαη ε εξγαζία, ελψ ηξέπνληαη ζε θπγή ε νθλεξία, ε ηεκπειηά, ε επίπνλε εξγαζία, ε αλεζπρία θαη ε ζχγρπζε. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν ζξπιηθφο Πεξζέαο αλέιαβε ηελ απνζηνιή κε ηε βνήζεηα ηνπ ζενχ Δξκή πνπ ηνπ ράξηζε ηα θηεξσηά πέδηια θαη ηεο ζεάο Αζελάο λα θφςεη ην θεθάιη ηεο γνξγφλαο Μέδνπζαο. Σηελ πεξηπέηεηά ηνπ ηνλ βνήζεζαλ επίζεο νη Γξαίεο, νη αδειθέο ησλ Γνξγφλσλ θαη νη Νχκθεο πνπ ηνπ έδσζαλ ηελ πεξηθεθαιαία ηνπ Άδε, ε νπνία ηνλ έθαλε αφξαην. Τνλ εμφπιηζαλ επίζεο κε ην δξεπαλνεηδέο μίθνο θαη κε θαιχπηξα απφ λέθε. Με ηα φπια απηά έθζαζε ζηε ρψξα ησλ Γνξγφλσλ θαη θαηάθεξε λα ζθνηψζεη ηελ Μέδνπζα. Γη απηφ απεηθνλίδεηαη λα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ ην γνξγφλεην, ην καγηθφ θεθάιη ηεο Μέδνπζαο πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα πεηξψλεη απηνχο πνπ ην έβιεπαλ απφ κπξνζηά. Ο Πεξζέαο θαηάθεξε λα ζθνηψζεη ηελ Μέδνπζα ρσξίο λα πεηξψζεη γηαηί ηελ θνίηαδε κέζα απφ ηελ αζπίδα ηνπ, πνπ ηελ είρε γπαιίζεη ψζηε λα ιάκπεη ζαλ θαζξέπηεο θαη έηζη έβιεπε κφλν ην είδσιφ ηεο. Τν θεθάιη ηεο Μέδνπζαο ην 4

5 ράξηζε ζηελ πξνζηάδηδά ηνπ Αζελά, πνπ ην έβαιε ζηε κέζε ηεο αζπίδαο ηεο, θαη έηζη πέηξσλε ηνπο ερζξνχο ηεο. Παηδηά ηνπ Πεξζέα θαη ηεο Αλδξνκέδαο είλαη ν Ζιεθηξχσλ, ν Αιθαίνο, ν Σζέλεινο, ν Έιεηνο, ν Μήζηνξαο, ν Πέξζεο, ε Απηφρζε θαη ε Γνξγνθφλε. Ο Πεξζέαο ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ησλ Μπθελψλ θαη ηεο Μηδέαο αξραηφηαηεο πφιεο θνληά ζηελ Τίξπλζα. Απφ ηε ζετθή ηνπ γεληά θαηάγνληαη νη Γηφζθνπξνη, νη Αθαξείδεο θαη ν ζξπιηθφο Ζξαθιήο ν κεγαιχηεξνο ήξσαο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Ο κεγάινο αζηεξηζκφο ηνπ Ζξαθιή βξίζθεηαη αλ αηνιηθά ηνπ Βνψηε θαη ηνπ Βφξεηνπ Σηέθαλνπ. Οη αξραίνη Έιιελεο ζρεκάηηδαλ ηνλ ήξσα Ζξαθιή λα γνλαηίδεη κπξνζηά ζηνλ Γξάθνληα, πνπ θαηά κηα εθδνρή παξίζηαλε ηε Λεξλαία Όδξα, ην δεχηεξν άζιν ηνπ ήξσα. Ο Δχδνμνο έδσζε ζηνλ Ζξαθιή ηελ νλνκαζία «ν ελ γφλαζη», δειαδή ν γνλαηηζηφο. Σχκθσλα κε ην κχζν ν Ζξαθιήο ήηαλ γηνο ηνπ Γία θαη ηεο Αιθκήλεο, θφξεο ηνπ Πεξζείδε Ζιεθηξχσλα θαη ζπδχγνπ ηνπ βαζηιηά ησλ Θεβψλ Ακθηηξχσλα, γηνπ ηνπ επίζεο Πεξζείδε Αιθαίνπ. Ο Γίαο επέιεμε ηελ Αιθκήλε γηα λα γελλήζεη ην ηειεπηαίν γην η νπ πάλσ ζηε Γε, ηνλ νπνίν πξνφξηδε γηα αξρεγφ ηεο γεληάο ηνπ πάλσ ζηε Γε θαη θχιαθα ηεο έλλνκεο ηάμεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο ζεφο Δξκήο έβαιε ηνλ κηθξφ Ζξαθιή λα βπδάμεη γάια απφ ην ζετθφ καζηφ ηεο Ήξαο. Σε ειηθία δεθανθηψ ρξνλψλ πήξε ηελ απφθαζε λα αθνινπζήζεη ηνλ δχζθνιν δξφκν ηεο αξεηήο θαη κε ηνπο άζινπο ηνπ έθαλε πην άλεηε ηε δσή ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Απφ ηνλ Δπξπζζέα πήξε εληνιή θαη εθηέιεζε ηνπο δψδεθα πεξίθεκνπο άζινπο ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδνληαη πνιινί αζηεξηζκνί: Ο Λέσλ, ν Ταχξνο, ν Τνμφηεο, ην Βέινο, ε Λεξλαία Όδξα θαη ν Καξθίλνο. Οη πξψηνη έμη άζινη πνπ έγηλαλ ζηελ Πεινπφλλεζν είλαη: Τν Ληνληάξη ηεο Νεκέαο, ε Λεξλαία Όδξα, ν Δξπκάλζηνο Κάπξνο, ε Κεξπλίηηο Έιαθνο, νη Σηάβινη ηνπ Απγεία θαη νη Σηπκθαιίδεο ξληζεο. Οη άιινη έμε πνπ έγηλαλ ζηε ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη έμσ απφ ηα φξηά ηεο είλαη : ν Ταχξνο ηεο Κξήηεο, ηα Αλζξσπνθάγα Άινγα ηνπ Γηνκήδε, Ζ Εψλε ηεο Ακαδφλαο Ηππνιχηεο, ηα Βφδηα ηνπ Γεξπφλε, ηα Φξπζά Μήια ησλ Δζπεξίδσλ θαη ε αηρκαισζία ηνπ Κέξβεξνπ. 5

6 Σηε ζέζε ηνπ Τξηπηφιεκνπ αλεβαίλνπλ ε επηείθεηα, ε εχλνηα, ε επηδνθηκαζία, θαη ε αλαθνχθηζε, ελψ απνκαθξχλνληαη ν θζφλνο, ε θαθία, ε πεξηθξφλεζε θαη ε δπζκέλεηα. Σηνλ νίθν ηνπ Οθηνχρνπ αλεβαίλνπλ ε ιεπηφηεηα θαη ε νμχλνηα θαη ηξέπνληαη ζε θπγή ε αδεμηφηεηα, ε αλνεζία θαη ε απεξηζθεςία. Σηελ ζέζε ηνπ Βέινπο δηαθξίλνληαη ε ζπλεηή εθινγή, ε παξαηήξεζε, ε κεζνδηθή κειέηε, ε πξνζνρή ελψ απνκαθξχλνληαη ε ζπθνθαληία, ν δηαζπξκφο, ε θνιαθεία θαη ην κίζνο. Σην κέξνο φπνπ ην Γειθίλη ζρεκαηίδεη ηφμν, βιέπνπκε ηελ αγάπε, ηελ θαηαδεθηηθφηεηα, ηελ επγέλεηα, ηε θηιία θαη ηε θηιαλζξσπία απφ εθεί ηξέπνληαη ζε θπγή ε δηαθσλία, ε κνλνκαρία θαη ε εθδίθεζε. Απφ ηε ζέζε ηνπ Αεηνχ, λφηηα ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Βέινπο, απνρσξνχλ ε αιαδνλεία, ε θηινδνμία, ε ζξαζχηεηα, ε θαηαπίεζε θαη ε ηπξαλλία θαη αλεβαίλνπλ ε κεγαινςπρία, ε γελλαηνδσξία, ε κεγαινπξέπεηα, ε αμηνπξέπεηα, ε δχλακε θαη ε εμνπζία. Σχκθσλα κε ηελ κπζνινγία ν αζηεξηζκφο απηφο παξηζηάλεη ηνλ αεηφ ηνπ Γία. Σηα λχρηα ηνπ ελφο πνδηνχ ηνπ θξαηάεη ηνλ θεξαπλφ ηνπ Γία θαη ζηα λχρηα ηνπ άιινπ ηνλ Γαλπκήδε, ηνλ νηλνρφν ησλ ζεψλ. Σηελ πεξηνρή ηνπ Πήγαζνπ αλεβαίλνπλ ν ελζνπζηαζκφο, ε πξνθεηεία, ε έκπλεπζε θαη ε έθζηαζε θαη απνρσξνχλ ε καλία, ε παξάινγε νξκή θαη ε ππεξβνιηθή κειαγρνιία. Ο Πήγαζνο ήηαλ ην θηεξσηφ αζάλαην άινγν ηεο κπζνινγίαο πνπ γελλήζεθε απφ ηελ έλσζε ηνπ Πνζεηδψλα κε ηε γνξγφλα Μέδνπζα. Τνλ Πήγαζν ίπ πεπζε ν Πεξζέαο γηα λα θζάζεη ζηελ Αηζηνπία θαη λα ζψζεη απφ ηα δφληηα ηνπ Γξάθνληα ηελ φκνξθε Αλδξνκέδα. Σχκθσλα κε ηνλ Ζζίνδν κεηέθεξε θαη ηνλ θεξαπλφ απφ ην εξγαζηήξη ηνπ Ζθαίζηνπ ζην αλάθηνξν ηνπ Γία ζηνλ ιπκπν. Δλψ ηελ πεξίνδν πνπ θαηνηθνχζε ζηνλ Διηθψλα κε ηηο Μνχζεο ρηχπεζε κε ηηο νπιέο ηνπ θαη αλέβιπζαλ νη πεγέο Αγαλίππε θαη Ηππνθξήλε ζηνλ Διηθψλα πνπ είραλ ηε ηδηφηεηα λα αλαλεψλνπλ ηελ έκπλεπζε ησλ πνηεηψλ φηαλ ην έπηλαλ. Τε δπζηξνπία, ηελ παξαπιάλεζε, ηελ αλφεηε πεηζψ θαη ηελ ηζρπξνγλσκνζχλε ηεο Αλδξνκέδαο, πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ Πήγαζνπ θαη ηνπ Πεξζέα, δηαδέρνληαη, ε ειπίδα θαη ε πεηζαξρία. 6

7 Σηε ζέζε ηνπ Τξηγψλνπ, λφηηα απφ ηελ Αλδξνκέδα, αλεβαίλνπλ, ε πίζηε, ε αθνζίσζε, ε ζηαζεξφηεηα, ε αγάπε, ε εηιηθξίλεηα θαη ε απιφηεηα, πνπ αλαγθάδνπλ ην δφιν, ηελ αζηάζεηα θαη ηελ απάηε λα θηλεζνχλ ζε καθξηλέο πεξηνρέο. Σην παιάηη ηνπ Κξηνχ εγθαζίζηαληαη ν ζεβαζκφο, ε ζπλαίλεζε θαη ε επγελήο άκηιια ελψ απνρσξνχλ ε αιινηξίσζε θαη ε απνζηαζία. Ζ ππνκνλή, ε αλνρή, ε δίθαηε νξγή, ν κφρζνο θαη ε εξγαζία θαηαιακβάλνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ Ταχξνπ ελψ εθδηψθνληαη ε αλππνκνλεζία, ε αλεμέιεγθηε νξγή, ε αγαλάθηεζε, ε έρζξα, ε πεξηθξφλεζε θαη ην παξάπνλν. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ Ταχξνπ είλαη ην α Ταχξνπ, ν Λακπαδίαο ή Αιληεκπαξάλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην κάηη ηνπ Ταχξνπ. Σηελ θαηνηθία ησλ Πιεηάδσλ αλεβαίλνπλ ε έλσζε, ε ζπλάζξνηζε, ε θνηλσληθή ζπλαιιαγή, ε νκφλνηα θαη ε ζπληξνθηθφηεηα θαη απνκαθξχλνληαη ε δηαίξεζε, ε θαηξία, ε ζπλσκνζία θαη ε αληαξζία. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν νη Πιεηάδεο, φπσο θαη νη αδειθέο ηνπο Υάδεο, ήηαλ θφξεο ηεο Πιεηφλεο θαη ηνπ Άηιαληα. Οη επηά Πιεηάδεο, κεηέξεο ζεψλ θαη εξψσλ ήηαλ: Ζ Αιθπφλε, ε Ζιέθηξα, ε Μαία πνπ απφ ηνλ Γία γέλλεζε ηνλ ζεφ Δξκή, ε Μεξφπε, ε Ταυγέηε, ε Κειαηλψ, θαη ε Αζηεξφπε. Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηα ζκήλε απηά σο νπξάληα θαηνηθία ησλ ζεψλ θαη θέληξν ηνπ ζχκπαληνο πνπ δίλεη δσή, πλνή, θαη θίλεζε ζε φια ηα φληα. Σηε ζέζε ησλ Γηδχκσλ αλεβαίλνπλ ε αγάπε, ε θηιία θαη ε εηξήλε θαη εμνξίδνληαη ε άδηθε επηζπκία θαη ε αλάμηα κεξνιεςία. Απφ ηνλ Καξθίλν αλαρσξνχλ ε αζηάζεηα, ε κηθξνςπρία, ε αλάμηα νπηζζνρψξεζε, ε ηζρπξνγλσκνζχλε θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ε δίθαηε ζπλαιιαγή θαη ε κεηακέιεηα. Ο Λέσλ απνκαθξχλεη ηελ αιαδνλεία, ηελ απζηεξφηεηα, ηε ζθιεξφηεηα, ηε βία θαη ηελ θαηαπίεζε θαη θέξλεη θνληά ηνπ ηε κεγαινςπρία, ηε γελλαηνδσξία, ην κεγαιείν, ηελ επγέλεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ εξεκία, ηελ νξζή θαηάθηεζε θαη ηελ άμηα ζπγρψξεζε. Σηελ Παξζέλν αλεβαίλνπλ ε εγθξάηεηα, ε κεηξηνθξνζχλε, ε αγλφηεηα, ε ηηκηφηεηα, ε ζεκλφηεηα θαη αλαρσξνχλ ε αλαίδεηα θαη ε αθνιαζία. Ζ δηθαηνζχλε, ε ράξε θαη ε επγλσκνζχλε αλεβαίλνπλ ζην λ αζηεξηζκφ ηνπ Επγνχ, απφ φπνπ θαηεβαίλνπλ ε αδηθία, ε δπζκέλεηα, ε αγλσκνζχλε θαη ε αιαδνλεία. Απφ ηε ζέζε ηνπ Σθνξπηνχ 7

8 απνκαθξχλνληαη ε απάηε, ν δφινο, ε πξνζπνίεζε θαη ε πξνδνζία θαη αλεβαίλνπλ, ε αιεζηλή αγάπε, ε εηιηθξίλεηα θαη ε απιφηεη α. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ αζηεξηζκνχ είλαη έλα θφθθηλν άζηξν, ην α ηνπ Σθνξπηνχ, ν Αληάξεο. Ο Τνμφηεο γίλεηαη ην ζχκβνιν ηεο δηάλνηαο, ηεο κειέηεο θαη ηεο βνχιεζεο, ελψ απνκαθξχλνληαη απφ θνληά ηνπ ε άγλνηα θαη ε αδηαθνξία. Σηνλ ρψξν ηνπ Αηγφθεξνπ βιέπεη θαλείο ηε κνλαμηά, ηε ζεσξία, ηελ ειεπζεξία θαη ηε ζπγρψξεζε, ελψ δελ είλαη αζθαιείο πηα ζην ρψξν απηφ ε θιχαξε ζπδήηεζε θαη ην αλνχζην ζπκπφζην. Πξνο ηνλ πγξφ Υδξνρφν βιέπνπκε λα θηλνχληαη ε απηνθπξηαξρία, ε ιεπηφηεηα θαη ε επγέλεηα ηεο ςπρήο, ελψ απνκαθξχλνληαη βηαζηηθά, ε βαξβαξφηεηα θαη ε ηξαρχηεηα. Απφ ηε ζέζε ησλ Ηρζχσλ κεηαθηλνχληαη ε αλάμηα ζησπή, ε δήιηα, ε εμαπάηεζε, ε πνιπινγία, θιπαξία, ε ειαθξφηεηα, νη ςίζπξνη, ε κεκςηκνηξία θαη ην παξάπνλν θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ε άμηα ζησπή, ε ππνκνλή θαη ε αγλφηεηα. Δθεί φπνπ βξίζθεηαη ν ζαπκαζηφο Ωξίσλ αλεβαίλνπλ ε αγάπε, ε κεγαινςπρία θαη ε αιήζεηα θαη αλαρσξνχλ ε απάηε, ε θα πρεζηνινγία, ε καηαηνδνμία θαη ε θαθνπηζηία. Απφ ηε ζέζε ηνπ Λαγνχ ηξέπνληαη ζε θπγή ε δεηιία, ε αδξάλεηα θαη ε άγλνηα θαη εκθαλίδ νληαη ε θξφλεζε, ε ηηκή θαη ε δφμα. Σηνλ Μέγα Κχλα αλεβαίλνπλ ε επαγξχπλεζε, ε επηηήξεζε, ε θξνληίδα γηα ηα θνηλά, ε επηζηαζία, ε πξνζηαζία θαη ε θχιαμε ησλ εζσηεξηθψλ πξαγκάησλ. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ αζηεξηζκνχ είλαη ν Σείξηνο ν νπνίνο αλ θαη είλαη ιεπθφ άζηξν θαίλεηαη πνηθηιφρξσκνο. Οη αξραίνη Αηγχπηηνη ξχζκηδαλ κε ηνλ Σείξην ην εκεξνιφγηφ ηνπο θαη ηνλ ιάηξεπαλ γηαηί φηαλ αλέηεηιε ην θαινθαίξη πξνκήλπε ηηο επεξγεηηθέο πιεκκχξεο ηνπ Νείινπ. Σηνλ Μηθξφ Κχλα, πνπ ζέξλεη καδί ηνπ ηελ θνιαθεία θαη ηε δνπινπξέπεηα αλεβαίλνπλ ε θηιία, ε ζπληξνθηθφηεηα θαη ε επγέλεηα. Απφ ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ν κεγάινο λφηηνο αζηεξηζκφο Αξγψ αλαρσξνχλ ε θηιαξγπξία θαη ε απαηειή ζπλαιιαγή θαη αλεβαίλνπλ ε κεγαινςπρία, ε επηθνηλσλία, ε πξφλνηα θαη ε ζπκθσλία. Ζ Αξγψ ήηαλ κπζηθφ ηαρχπινν θαξάβη κε πελήληα θνππηά. Ολνκάζηεθε 8

9 έηζη θαηά κηα εθδνρή επεηδή ην λαππήγεζε, κε ηε βνήζεηα ηεο Αζελάο, ν Άξγνο απφ ηηο Θεζπηέο, ε ν ζπλψλπκφο ηνπ Άξγνο, γηνο ηνπ Φξίμνπ θαη ηεο Φαιθηφπεο, θφξεο ηνπ Αηήηε. Τν πινίν λαππεγήζεθε γηα λα θέξεη ν Ηάζσλ, ν αξρεγφο ηεο Αξγνλαπηηθήο εθζη ξαηείαο απφ ηελ Αία ζηελ Ησιθφ ην πεξίθεκν ρξπζφκαιιν δέξαο. Τν ρξπζφκαιιν θξηάξη πνπ έζσζε ηνλ Φξίμν θαη ηελ Έιιε θαη ηνπο κεηέθεξε απφ ηελ Κνξψλεηα ζηελ Κνιρίδα ήηαλ δψξν ηνπ ζενχ Δξκή ζηε κεηέξα ηνπο Νεθέιε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ην έδσζε ζηα παηδηά ηεο, Φξίμν θαη Έιιε, ηελ ψξα πνπ ν παηέξαο ηνπο, ν Αζάκαο, βαζηιηάο ηνπ Οξρνκελνχ, θαη ε ζεηή κάλα ηνπο εηνηκάδνληαλ λα ηνπο ζπζηάζνπλ ζηνπο ζενχο. Τα δχν αδέιθηα, ηε ζηηγκή πνπ αλαθάιπςαλ ηα θαη αρζφληα ζρέδηα ηνπ παηέξα ηνπο θαη ηεο ζεηήο ηνπο κάλαο, αλέβεθαλ ζηε ξάρε ηνπ θξηνχ θαη πέηαμαλ πξνο ηελ Αία, ηελ Κνιρίδα ηνπ Πφληνπ. Δθεί βαζίιεπε ν Αηήηεο, ν αδειθφο ηεο Παζηθάεο, ηεο γπλαίθαο ηνπ Μίλσα. Σηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία πήξαλ κέξνο φινη νη ήξσεο. Ο λαππεγφο ν Άξγνο έθηηαμε ηελ Αξγψ κε μχια πεχθσλ απφ ην Π ήιην. Φξεζηκνπνίεζε θαη έλα θνκκάηη μχινπ απφ ηελ ηεξή βειαληδηά ηνπ καληείνπ ηεο Γσδψλεο, θαη απφ ηφηε ην θαξάβη απέθηεζε ην ράξηζκα ηεο νκηιίαο θαη πξνεηδνπνηνχζε ηνπο Αξγνλαχηεο γηα ηνπο αλακελφκελνπο θηλδχλνπο. Κπβεξλήηεο ήηαλ ν πεξίθεκνο λαπηηθφο Τίθπο απφ ηε Βνησηία. Ο Ηάζσλ κε ηελ βνήζεηα ηεο Μήδεηαο επέζηξεςε ζηελ Ησιθφ κε ην ρξπζφκαιιν δέξαο. Απφ ηε ζέζε πνπ είλαη ην λφηην Φίδη αλαρσξνχλ ε ζπθνθαληία, ε αζπκθσλία, ε λσζξφηεηα θαη αλεβαίλνπλ ε πξφιεςε, ε δχλακε θαη ε δηάλνηα. Απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Κφξαθα θεχγνπλ ε πνιπινγία, ε αγπξηεία, ε πεξηθξφλεζε, θαη ε πξνζβνιή θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ε ζετθή καγεία, ε ηεξαηηθή ππεξεζία θαη ε πξνθεηεία. Σηε ζέζε ηνπ Κεληαχξνπ αλεβαίλεη ε ηεξνζχλε θαη απνκαθξχλεηαη ε κάηαηε αλαινγία, ε αλφεηε ηξνπνινγία θαη ε ζθνηεηλή απεηθφληζε. Σην λφηην Σηέθαλν αλεβαίλνπλ ε ηηκή, ε δφμα θαη ε αληακνηβή. Ο Φνίληθαο είλαη λφηηνο αζηεξηζκφο νξαηφο απφ ηελ Διιάδα ην θζηλφπσξν. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ήηαλ ην κπζηθφ πνπιί ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ Διιήλσλ. Κάζε πεληαθφζηα ρξφληα πεηνχζε απφ ηελ Αξαβία ζηελ ηεξή πφιε ηεο Ζιηνχπνιεο, θνπβαιψληαο καδί ηνπ ηε ζσξφ ηνπ 9

10 παηέξα ηνπ. Καηά ηνλ Πιίλην έλαο θαη κνλαδηθφο Φνίληθαο δεη ζε φιν ηνλ θφζκν. Κάζε πεληαθφζηα ρξφληα, φηαλ έρεη πηα γεξάζεη, θηηάρλεη κηα μχιηλε θσηηά κε θιαδηά κπξσδηθψλ θπηψλ. Γεκίδεη ηε θσιηά κε αξψκαηα θαη πεζαίλεη θαηγφκελνο κέζα ζ απηήλ, απφ ηε ζηάρηε ηνπ γελληέηαη έλαο λένο Φνίληθαο. Τέινο ζηε ζέζε ηνπ λφηηνπ Ηρζχ αλεβαίλνπλ ε αγαιιίαζε, ε ηέξςε θαη ε επραξίζηεζε. Δθεί ππάξρεη ε ήξεκε αλάπαπζε, εθεί είλαη ην ηέινο ησλ ζπειισδψλ κφρζσλ, ε απφιαπζε ησλ έληηκσλ θαη έλδνμσλ θαξπψλ, ν ρείκαξξνο ηεο επραξίζηεζεο, ε αζθαιήο αηαξαμία, ε θεί ε ςπρή ηξέθεη ηνλ λνπ ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη ηνπ Γηφο ηελ ακβξνζία θαη ην λέθηαξ. Βιβλιογραφία: Γηάλλεο Φίθαο, Τδηνξληάλν Μπξνύλν, ε ζέζε ηνπ ζηε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ηδεώλ, Εθδόζεηο Νίθαο, Αζήλα, Γηάλλεο Φίθαο, Μνλνπάηηα Τέρλεο θαη Σνθίαο, Εθδόζεηο Νίθαο, Αζήλα, Θενδνζίνπ Σ. Γαλέδεο Μ., Τα Άζηξα θαη νη Μύζνη ηνπο, Εθδόζεηο Δίαπινο, Αζήλα,

11 11

12 12

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η διερεύνηζη οικογενειακών ζτέζεων ζηη μσθολογία για παιδιά

Η διερεύνηζη οικογενειακών ζτέζεων ζηη μσθολογία για παιδιά Η διερεύνηζη οικογενειακών ζτέζεων ζηη μσθολογία για παιδιά Αηθαηεξίλε Παπαγεσξγίνπ Γηδάθηνξαο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηε δόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού - ηάδια εξέλιξηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ανάπηςξηρ Μηιψληαο γηα ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα