ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου... 1 Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α τάξης Γενικού Λυκείου... 2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β τάξης του Γενικού Λυκείου... 3 Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνι κης Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδο σκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χα ρακτήρα... 4 Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου με την επω νυμία «Περιβάλλοντος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας Πολιτισμού Αθλη τισμού... 5 Μεταβίβαση αρμοδιότητας σε Περιφερειακούς Συμ βούλους... 6 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων για τον Περι οδικό έλεγχο Μέτρων και Σταθμών για το χρονι κό διάστημα από μέχρι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 (1) Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α 188). 2) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α 167). 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α 118). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 5) Την 27528/ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 763) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλο πούλου». 6) Τη υπ αριθμ. πρωτ. 376/ εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνον Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Β και Γ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής: Β Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Στη Β τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται μαθήματα Γενι κής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι μίας (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μά θημα καθορίζεται ως εξής: Μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ώρες Θρησκευτικά 1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 Ιστορία 2 Άλγεβρα 1 Γεωμετρία 1 Φυσική 1 Χημεία 1 Φυσική Αγωγή 1 Ξένη Γλώσσα 2

2 19064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρχές Οικονομίας 2 Ερευνητική εργασία (Project) 2 Σύνολο 21 Γ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Τα μαθήματα της Γ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυ κείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνο λικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα Κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, συνολικής διάρκειας επτά (07) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετι κή και την Τεχνολογική Κατεύθυνση, και οκτώ (08) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μά θημα καθορίζεται ως εξής: Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μάθημα Ώρες Θρησκευτικά 1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 Άλγεβρα 2 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Χημεία 2 Βιολογία 1 Ξένη Γλώσσα 2 Σύνολο 18 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (α) Θεωρητική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 2. Αρχές Φιλοσοφίας ή 2 Πολιτική και Δίκαιο 3. Λατινικά 2 (β) Θετική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Μαθηματικά 3 2. Φυσική 2 3. Χημεία 2 (γ) Τεχνολογική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Μαθηματικά 3 2. Φυσική 2 3. Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Για τους μαθητές της Α τάξης Εσπερινού Γενικού Λυ κείου ισχύει η με αρ. πρωτ /Γ2/ Υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ Β 1557). Για τους μαθητές της Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ /Γ2/ Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 921). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Απριλίου 2012 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ /Γ2 (2) Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α τάξης Γενικού Λυκείου. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α 188). 2) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α 167). 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α 118). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 5) Την 27528/ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 763) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλο πούλου». 6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνον Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: Α τάξη Γενικού Λυκείου Η Α τάξη Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσα νατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνο λικής διάρκειας τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Μάθημα Υποχρεωτικά Ελληνική Γλώσσα 1 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ώρες Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 5

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα 3 Φυσικές Επιστήμες 3 Φυσική 3 Χημεία 2 Βιολογία 1 Φυσική Αγωγή 2 Ερευνητική εργασία (Project) 2 Αρχές Οικονομίας 2 Σύνολο Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. 2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία. 3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χη μεία και γ) Βιολογία. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Απριλίου 2012 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ /Γ2 (3) Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β τάξης του Γενικού Λυκείου. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α 188). 2) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α 167). 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α 118). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 5) Την 27528/ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 763) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμο διοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου». 6) Τη υπ αριθμ. πρωτ. 376/ εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνον Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β τάξης του Γενικού Λυκείου ως εξής: Β τάξη Γενικού Λυκείου Τα μαθήματα της Β τάξης Γενικού Λυκείου χωρίζο νται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνο λικά είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθή ματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και σε οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μα θήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομα διαίας διδασκαλίας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μά θημα καθορίζεται ως εξής: Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μάθημα Ώρες Θρησκευτικά 2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 Ιστορία 2 Άλγεβρα 2 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Χημεία 2 Βιολογία 1 Φυσική Αγωγή 2 Α Ξένη Γλώσσα 2 Ερευνητική εργασία (Project) 2 Σύνολο 25 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (α) Θεωρητική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 2. Αρχές Φιλοσοφίας ή 2 Πολιτική και Δίκαιο 3. Λατινικά 2 (β) Θετική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Μαθηματικά 3 2. Φυσική 2 3. Χημεία 2 (γ) Τεχνολογική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Μαθηματικά 3 2. Φυσική 2 3. Τεχνολογία Επικοινωνιών 2

4 19066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Αρχές Οικονομίας 2 2. Β Ξένη Γλώσσα 2 3. Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής 2 4. Σχέδιο Γραμμικό 2 5. Σχέδιο Ελεύθερο 2 6. Εφαρμογές Υπολογιστών 2 7. Διαχείριση φυσικών πόρων 2 8. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα 2 Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Για τους μαθητές της Γ τάξης Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ /Γ2/ Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 921). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Απριλίου 2012 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ (4) Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικης Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005(ΦΕΚ 98/Α). 2. Το Π.Δ υπ αριθμ. 95/ «Οργανισμός Υπουρ γείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3, 4 και 5 του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α ) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Την υπ αριθμ /2002 (ΦΕΚ248Β ) Υπουργική απόφαση «Χρηματοδότηση εθελοντικών μη κυβερνητι κών οργανώσεων». 6. Την υπ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β ) «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. δ του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά ξεις». 8. Το Π.Δ. 55/2008 (ΦΕΚ 86Α ) «Οργανισμός του Ιν στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α)». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α του Ν.3895/2010 (ΦΕΚ 206Α ) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου το μέα». 10. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 11. Την υπ αριθμ / Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» (ΦΕΚ 2741/Β ). 12. Την υπ αριθμ. Π2α/Γ.Π.οικ.59597/ (ΦΕΚ 1528/τ.Β / ) Υπουργική απόφαση «Ανάθεση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) αρμοδιοτήτων, ηλεκτρονικής καταγραφής, αναφοράς, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας». 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη στον κρατικό Προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Δικαίωμα Πιστοποίησης Οι Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χα ρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντί δας όπως ορίζεται από την παρ. 3, του άρθρου 1 του Ν. 2646/1998 και που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μη τρώο Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προβλέπεται από την παρ. 1, άρθρο 5 του ιδίου, και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) εθελοντικού χαρακτήρα που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια όπως αυτές ορίζονται από την παρ. 2, του άρθρου 12 του ιδίου, μπορούν να ζητήσουν να ανα γνωρισθούν ως Πιστοποιημένοι Φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, όπως ορίζεται από την παρ. 2, του άρθρου 5 του ιδίου και να εντα χθούν στο αντίστοιχο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλλη λεγγύης. Φορείς των οποίων οι σκοποί περιλαμβάνουν και άλ λους τομείς δραστηριότητας πέραν της κοινωνικής φρο ντίδας, πιστοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ως προς τις δράσεις τους που αφορούν την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες αναπτύσσονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις Πιστοποίησης Φορέων στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 1. Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (παρ. 1, του άρ θρου5, του Ν. 2646/1998) ή στο Μητρώο των Μη Κυ βερνητικών Οργανώσεων (παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 2646/1998) αντίστοιχα. 2. Άδεια Λειτουργίας από την αρμόδια αρχή ως φο ρέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (όπου αυτή απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.2345/1995 ή απόφαση σύστασης/λειτουργίας δημοσιευμένη σε ΦΕΚ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί σχε τική Υπουργική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω Νόμο, να λαμβάνονται υπόψη τα διεθνώς

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παραδεδεγμένα πρότυπα, οι κανόνες προτυποποίησης, καθώς και η δεοντολογία και η καλή πρακτική. 3. Αυτοτελή νομική προσωπικότητα (υπόσταση) Φο ρέα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καταστατικό του οποίου να προβλέπει τη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, για τις οποίες αιτείται Πιστοποίηση. Σε καμία περίπτωση στην σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου των εν λόγω φορέων δεν μπορεί να υπάρχει συμμετοχή Φορέα που ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα. 4. Αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον συνεχή λειτουρ γία του Φορέα στη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φρο ντίδας. 5. Δικτυακή ιστοσελίδα του φορέα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την ταυτότητα, τους στόχους και τις δραστηριότητες του και τα στοιχείων πρόσβασης και επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου). Άρθρο 3 Διαδικασία υποβολής αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Οι Φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ θρου 2 της παρούσας και θέλουν να τους χορηγηθεί η Πιστοποίηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο «Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποί ησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου», ο ιστότοπος της οποίας θα ανακοι νωθεί από το Ε.Κ.Κ.Α.. Οι φορείς που θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση επιλέγουν οι ίδιοι το χρόνο υποβο λής της. Οι Φορείς, στους οποίους έχει, ήδη, χορηγηθεί Πιστοποίηση και αυτή βρίσκεται σε ισχύ, υποβάλλουν αίτηση ανανέωσής της δύο μήνες πριν την ημερομηνία της λήξης. 2. Οι Φορείς, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Πιστοποίησης για δράσεις και υπηρεσίες στον τομέα πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση, το έντυπο σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (ειδικό ερωτη ματολόγιο) και, ταυτόχρονα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστα τικού του Φορέα και των τυχόν τροποποιήσεων του. β. απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Φορέα για τη νομιμοποίηση του εκπροσώπου που υποβάλει την αίτηση. γ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Φορέα σε ισχύ. δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Φορέα σε ισχύ. ε. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα για την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. στ. Τίτλοι στοιχείων και άλλων αποδεικτικών των δράσεων και των δομών που παρέχουν υπηρεσίες κοι νωνικής φροντίδας του Φορέα, οι οποίοι λόγω τεχνι κών περιορισμών (όγκου, σύστασης, κλπ), υποβάλλονται ταχυδρομικά και ταυτόχρονα με την αίτηση προς το φορέα γνωμοδότησης. ζ. Βεβαιώσεις και αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης για τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη δράση/ενέργεια ή τριών τουλάχιστον δράσεων/ενεργειών στον τομέα της πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, τις οποίες παρείχε ο Φορέας για τα δύο προηγούμενα χρόνια, στην περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά ή για τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια στην περίπτωση που υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της Πιστοποίησης. 3. Οι φορείς, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ειδικής πιστοποίησης για δράσεις και υπηρεσίες στον τομέα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά, επιπλέον όσων αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας κάθε δράσης ή υπηρεσίας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας του Φορέα από την αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου σες διατάξεις ή της σχετικής απόφασης σύστασης και λειτουργίας τους δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. β. Βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μη χανικού σχετικά με την προσβασιμότητα και την, κατά το νόμο, καταλληλότητα των χώρων του Φορέα, στον οποίο υλοποιούνται δράσεις και παρέχονται υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και κυρίως προς άτομα με αναπηρία, βάσει των εκάστο τε ισχυουσών διατάξεων και του πρότυπου κανόνα 5 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει υιοθετηθεί με το άρθρο 3 του Ν.2430/1996. γ. Οι Φορείς που υποβάλλουν αίτηση Πιστοποίησης ταυτόχρονα για δράσεις και δομές πρωτοβάθμιας, δευ τεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, απαιτείται υποβολή τεκμηριωμένων στοιχείων και δι καιολογητικών για το αντικείμενο κάθε δράσης ή δο μής σε κάθε επίπεδο παροχής υπηρεσιών κοινωνικών φροντίδας, τις οποίες παρείχε ο Φορέας για τα δύο προηγούμενα χρόνια, στην περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά ή για τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια στην περίπτωση που υποβάλλει αίτηση ανανέ ωσης της Πιστοποίησης. 4. Οι Φορείς που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση Πιστοποίησης θα πρέπει να προσδιορίσουν την αντι στοίχηση των σκοπών του εν ισχύ καταστατικού τους, της κάθε δράσης και δομής τους προς πιστοποίηση με τους τομείς των Εθνικών Προγραμμάτων της παρ. 2, του άρθρου 2, του Ν. 2646/1998. Η απόφαση χορήγησης της Πιστοποίησης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω αντιστοίχιση και αναλυτικά στο αντικείμενο των δράσεων και δομών που πιστοποιούνται. 5. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της παρ. 3 & 4 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται και από τους φορείς που καταθέτουν αίτηση ανανέωσης της Πιστο ποίησης, εφόσον έχουν υποστεί αλλαγές ή τροποποιή σεις και αυτά που απαιτούν πρόσφατη βεβαίωση (3γ & 3δ). Οι φορείς, στους οποίους χορηγείται Πιστοποίηση, υποχρεούνται, για το χρονικό διάστημα που αυτή βρί σκεται εν ισχύ, να ενημερώνουν άμεσα ηλεκτρονικά το «Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή είτε στις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει είτε στις δράσεις που υλοποιούν και τις δομές που λειτουργούν ή καταργούν ή τυχόν νέες και τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας που παρέχουν. Οι φορείς υποχρεούνται να

6 19068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υποβάλουν κάθε άλλο στοιχείο, σχετικό με τις δρα στηριότητές τους, το οποίο ζητείται από το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα. Άρθρο 4 Διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων Πιστοποίησης 1. Οι αιτήσεις των Φορέων για Πιστοποίηση υποβάλλο νται ηλεκτρονικά μέσω του εξουσιοδοτημένου «Πληρο φοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου», στο οποίο διασυνδέονται και διαλειτουργούν οι φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την διεκπεραίωση της δια δικασίας Πιστοποίησης. Στις υπηρεσίες αυτές συμπε ριλαμβάνονται: (α) οι οικείες Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του Φορέα, που υποβάλει το σχετικό αίτημα ή της περιο χής ανάπτυξης της δράσης του, με αρμοδιότητα την επιβεβαίωση της χορήγησης των αναγκαίων αδειών λειτουργίας για τις δράσεις, όταν αυτό απαιτείται και την εισήγηση της σκοπιμότητας της αποδοχής ή όχι του αιτήματος αναγνώρισης του φορέα, (β) το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιο για την γνωμοδότηση και (γ) οι Υπηρεσίες που Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης, με αρμοδιότητα την έκδοση της απόφασης χορήγησης ή άρσης της Πιστοποίησης ενός φορέα και την έκδοση ΚΥΑ για τις διαδικασίες υποβο λής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων και τις προϋπο θέσεις 2. Η υποβολή και διεκπεραίωση των αιτήσεων Πιστο ποίησης των Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκο πικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας ακολουθούν τις εξής διαδικασίες κατά χρο νική σειρά: α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλε κτρονική διεύθυνση του «Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η αίτηση περιλαμβάνει τη συμπλήρωση σχετικού ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου με το αίτημα και την καταχώρηση των στοιχείων της ταυτότητας και της λειτουργίας του Φορέα, όπως και του συνόλου των δράσεων και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχει. β. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ολοκληρώνεται με την υποβολή και των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσης τα οποία επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης του Φορέα. Ο Φορέας ενημερώνεται αυτόματα ηλεκτρο νικά για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής του. γ. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης Πιστοποίησης του Φορέα ενημερώνονται αυτόματα και ηλεκτρονικά οι αρμόδιοι φορείς για την διεκπεραίωσή της, που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 3 της παρούσης για την έναρξη των προβλε πόμενων διαδικασιών διεκπεραίωσης. δ. Η οικεία Περιφερειακή Ενότητα, μετά την λήψη της ενημέρωσης για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του Φορέα και σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, σύμφωνα με το εδαφ. 2, παρ. 4, άρθρο 5 του Ν. 2646/1998, αποστέλλει εισήγηση του Περιφερειάρχη ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του για την τη σκοπιμότητα της αναγνώρισης ή μη του Φορέα ως πι στοποιημένου την οποία καταχωρεί ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο έντυπο του «Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» και ταυτόχρονα βεβαιώ νει ότι είναι σε ισχύ άδεια λειτουργίας για κάθε δράση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του φορέα, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. ε. Μετά την αποστολή της εισήγησης του Περιφερει άρχη ή την συμπλήρωση της προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης Πιστοποίησης του Φορέα είτε έχει αποσταλεί ή όχι η ανωτέρω εισήγηση, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ενημερώνεται άμεσα και ηλεκτρονικά, προκειμένου να εκδώσει γνωμο δότηση, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998, σε προθεσμία τριών (3) μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την αυστηρή τήρηση όσων ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Το Ε.Κ.Κ.Α., εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συγκεντρώ νει επιπλέον στοιχεία για την διευκόλυνση της γνωμο δότησης είτε με επιτόπιες επισκέψεις στις δράσεις του φορέα, είτε με υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, τα οποία ζητά από το φορέα είτε με αίτημα συνδρομής από τα αρμόδια εποπτικά και ελεγκτικά όργανα. Κατά την γνωμοδότηση, υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις των κοινωνικών συμβούλων των Περιφερεια κών Ενοτήτων και των πορισμάτων των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας για τους αξιολογούμενους Φορείς. Η γνωμοδότηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο έντυπο του «Πληροφορια κού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου». στ. Το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την καταχώρηση της γνωμοδότησης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνεται άμε σα και ηλεκτρονικά και προωθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος Πι στοποίησης και την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών της έκδοσης απόφασης για την αίτηση Πιστοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της υποβολής της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί αιτιολογημένα να παραταθεί η προθεσμία αυτή για δύο (2) μήνες. ζ. Οι φορείς, για τους οποίους εκδίδεται απόφαση χορήγησης Πιστοποίησης, καταχωρούνται στο Μητρώο των Πιστοποιημένων φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερ δοσκοπικού Χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών κοινωνι κής φροντίδας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) εθελοντικού χαρακτήρα που παρέχουν ανθρωπι στική βοήθεια, το οποίο τηρεί το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 5 Αρμοδιότητα λειτουργίας του «Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» 1. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ανατίθενται η αρμοδιότητα για τη λειτουργία του «Πλη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου», τη παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης της Πιστοποίησης προς στους Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) εθελοντικού χαρακτήρα που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και τη παρακολούθηση της ενημέρωσης του Συστήματος από τους ίδιους τους φορείς για το διάστημα που ισχύει η Πιστοποίησή τους. 2. Η ρύθμιση των ζητημάτων οργάνωσης, στελέχω σης και λειτουργίας του «Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» θα πραγματοποιείται με σχετικές αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του Εθνι κού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 6 Διαβάθμιση και περιεχόμενο δράσεων κοινωνικής φροντίδας 1. Ως δράσεις ορίζονται οι ενέργειες που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων πληθυσμού με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια για τους φορείς που υποβάλουν αίτηση για πρώ τη φορά και τα τελευταία τέσσερα χρόνια για τους φορείς που ήδη έχει χορηγηθεί με ειδική πιστοποίηση κα υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης. Ως δράσεις πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 2646/98, οι δράσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσι ών ανοικτής φροντίδας και αποσκοπούν στην πρόληψη των κοινωνικών αναγκών και στον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού καθώς και οι ενέργειες που έμμεσα υπο στηρίζουν την παροχή αυτών των υπηρεσιών κυρίως σε τοπικό επίπεδο (π.χ. εκπαίδευση εθελοντών και εθε λοντικών δράσεων, έρευνα, μελέτη, κοινωνική ευαισθη τοποίηση και ενημέρωση για κοινωνικά προβλήματα, συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη, κλπ.). Ως δράσεις δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας νο ούνται οι δράσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ή κλειστής φροντίδας και απο σκοπούν στη θεραπεία και αποκατάσταση σωματικής, νοητικής, ψυχικής νόσου ή αναπηρίας, καθώς και στην πρόληψη και αποκατάσταση των συνεπειών κοινωνικο οικονομικού αποκλεισμού ή καταστάσεων κρίσης (π.χ. προστατευμένη φιλοξενία, φροντίδα και αποκατάστα ση παιδιών σε κίνδυνο, φιλοξενία ευάλωτων ατόμων ή οικογενειών, αποκατάσταση και προστασία ατόμων με αναπηρία, κλπ.). Ως δράσεις τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας νοού νται οι δράσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανοικτής και κλειστής φροντίδας που απαιτεί υψηλή ειδίκευση ή τεχνολογία και τεχνογνωσία (π.χ. υπηρεσίες επείγουσας παρέμβασης και παροχής υπηρε σιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή κρίσης εθνικής εμβέλειας και υπηρεσίες καινοτόμες με εφαρμογές εξειδικευμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσί ας σε σύγχρονα προβλήματα ή σε ειδικές ομάδες στό χος και που δεν έχει επιτευχθεί ευρεία εφαρμογή). Άρθρο 7 Ενιαία κριτήρια Πιστοποίησης Κριτήρια πιστοποίησης των φορέων που θα συνεκτι μώνται θετικά είναι: Α. Για τους φορείς πρωτοβάθμιας κοινωνικής φρο ντίδας: Η επάρκεια και η καταλληλότητα των δομών του φορέα και των διαθέσιμων ανθρώπινων (εθελοντών και επαγγελματιών) και οικονομικών πόρων (εθελοντικές χορηγίες και επιχορηγήσεις) για τη λειτουργία των δρά σεών του και την υλοποίηση των σκοπών του. Η προσβασιμότητα των χώρων σε άτομα με αναπη ρίες και εμποδιζόμενα άτομα. Η επάρκεια των στοιχείων τεκμηρίωσης σκοπιμότη τας και βιωσιμότητας που θα υποβάλει ο φορέας για τις δράσεις που υλοποιεί και αντιστοιχούν σε πρωτο βάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Η σημασία και ποιότητα των δράσεών του που εκτι μώνται με βάση, κατά περίπτωση, τη σταθερότητα, συ νέχεια ή συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον αριθμό και την ευαλωτότητα των εξυπηρετουμένων, τη συνθετότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργει ών, την καινοτομία των δράσεων, τη συνέργεια με δρά σεις άλλων φορέων για ολοκληρωμένη παρέμβαση. Η κατάρτιση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμμα τος. Η χρήση εργαλείων και διαδικασιών για την εσω τερική και εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα, της επίτευξης των στόχων, της ικανοποίησης της ομάδας στόχος ή των ενδιαφερομένων και της ανταπόκρισης της τοπικής ή ευρύτερης κοινωνίας. Η διασύνδεση και συνεργασία με συναφείς φορείς και δίκτυα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και άλλων φορέων, Η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιου απολογισμού δράσεων και εξωτερικών αξιολογήσεων. Η δημοσιότητα των δράσεων, οι επιστημονικές και ενημερωτικές εκδόσεις και η διάχυση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας με εκπαιδευτικές, επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες. Β. Για τους φορείς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, επιπλέον των προηγουμένων: Η επάρκεια των στοιχείων τεκμηρίωσης, σκοπιμότη τας και βιωσιμότητας που θα υποβάλει ο φορέας για τις δομές και δράσεις που υλοποιεί και αντιστοιχούν σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Η ποιότητα, η καταλληλότητα και η ανταπόκριση των εγκαταστάσεων στους όρους που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και οι ανάγκες των δράσεων. Η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης και η επάρκεια των μέτρων ασφάλειας για τους φιλοξενουμένους ή εξυπηρετούμενους. Η ύπαρξη και τήρηση Εσωτερικού Κανονισμού Λει τουργίας. Η λειτουργία Διεπιστημονικής Επιτροπής με συμμε τοχή στις αποφάσεις των εξυπηρετουμένων. Η εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων και εξα τομικευμένων προγραμμάτων φροντίδας και αποκα τάστασης. Η ενσωμάτωση στη λειτουργία του φορέα των διε θνών οδηγιών και κατευθύνσεων για την ποιότητα προ

8 19070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διαγραφών λειτουργίας παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εξυπηρετουμένων. Η ύπαρξη Κανονισμού και Επιτροπής Δεοντολογί ας. Η επαρκής προστασία των προσωπικών στοιχείων των εξυπηρετουμένων και ύπαρξη άδειας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την τήρηση και επεξεργασία τους. Άρθρο 8 Διάρκεια Πιστοποίησης 1. Η απόφαση χορήγησης Πιστοποίησης έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη και μετά από αίτηση του φορέα μπο ρεί να ανανεώνεται ανά τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην παρ.2, 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας. 2. Έξι μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Πι στοποίησης, εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης ο φορέας διαγράφεται από το Μητρώο των Πιστοποι ημένων φορέων Ιδιωτικού Δικαίου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Άρθρο 9 Άρση Πιστοποίησης 1. Στις παρακάτω περιπτώσεις το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α. εκδίδει απόφαση άρσης της Ειδικής Πιστο ποίησης στους φορείς στις εξής περιπτώσεις: α. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της λειτουρ γίας του πιστοποιημένου φορέα διαπιστωθούν αλλαγές στο καταστατικό, στις δράσεις και στα ποιοτικά χαρα κτηριστικά του που παρεκκλίνουν από το προνοιακό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο και έρχονται σε αντίθεση με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγη σης του άρθρου 2, 3, 4 και 6 της παρούσης. β. Εφόσον διαλυθεί ο φορέας ή ανασταλεί η λειτουρ γία του για οποιοδήποτε λόγω. γ. Η διαπίστωση σημαντικών παραλήψεων του φορέα κατά τη διάρκεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των εντεταλμένων οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας τους και η μη συμμόρφωση στις πα ρατηρήσεις αυτές με συνέπεια να θέτουν σε κίνδυνο τους εξυπηρετούμενους και παραβιάζονται τα δικαιώ ματά τους. δ. Η επανειλημμένη ή συστηματική ασυνέπεια της υποχρέωσης τακτικής ενημέρωσης του «Πληροφορι ακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φο ρέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» για τις αλλαγές και τις δράσεις του φορέα ή των στοιχείων που ζητούνται κατά την χρονική διάρκεια που ισχύει η πιστοποίηση. 2. Η άρση της πιστοποίησης γίνεται με Υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ο φορέας διαγράφεται από Μητρώο των Πιστοποιημένων φορέων Ιδιωτικού Δικαίου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Άρθρο 10 Τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Πιστοποιημένων Φορέων 1. Στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στις Μη Κυβερνη τικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) εθελοντικού χαρακτήρα που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια εντάσσονται όλοι οι φορείς που τους χορηγήθηκε ειδική πιστοποίηση σύμ φωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα μετά από τη δη μοσίευση της αντίστοιχης Υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 2. Το Μητρώο των Πιστοποιημένων Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στις Μη Κυβερνη τικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) εθελοντικού χαρακτήρα που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια τηρείται ως υποκατη γορία του Εθνικού Μητρώου της παρ. 1. του άρθρου 5 του Ν.2646/1998 από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστο ποίησης Φορέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Το Μητρώο των Πιστοποιημένων Φορέων είναι μηχα νογραφημένο στο πλαίσιο του «Πληροφοριακού Συστήμα τος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» και παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών. 4. Οι πιστοποιημένοι φορείς υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση μέσω του «Πλη ροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» και των εκάστοτε εντεταλμένων οργάνων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Περιφε ρειών. 5. Οι πιστοποιημένοι φορείς, καθ όλη τη διάρκεια που ισχύει η πιστοποίησης τους, υποχρεούνται στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσω του «Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου» να ενημερώνουν άμεσα και να καταχωρούν ηλεκτρονικά, τυχόν αλλαγές σε σχέση με τις προϋποθέ σεις και τα κριτήρια που τους χορηγήθηκε η πιστοποίη ση, να επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν όταν λήγει η ισχύς τους και τις νέες δράσεις τους ή τις λειτουργικές αλλαγές στις δομές τους. Άρθρο 11 Διαδικασία ενστάσεων 1. Η απόφαση απόρριψης του αιτήματος της πιστοποί ησης κοινοποιείται στο φορέα με συστημένη επιστολή. Ο φορέας έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. 2. Για την εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων συ γκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης τριμελής επιτροπή εξέτασης ενστάσεων αποτελούμενη από δυο υπαλλήλους της Γενικής Δι εύθυνσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο του Ε.Κ.Κ.Α. Η επιτροπή υποχρεούται να αποφασίσει επι των ενστά σεων εντός διμήνου. Κατά την εκδίκαση της ένστασης καλείται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, εκπρόσωπος του φορέα. 3. Ο φορέας δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από την έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης. Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοι νωνικής Αλληλεγγύης για την πιστοποίηση των Φορέων

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19070α Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) εθελοντικού χαρα κτήρα, που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, εκδίδει εγκυκλίους με τις οποίες διευκρινίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας, όπως: 1. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πιστοποίησης. 2. Οι οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες διεκπε ραίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης 3. Οι οδηγίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερό μενους φορείς για πιστοποίηση. Άρθρο 13 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 2. Οι αιτήσεις φορέων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31/12/2011 θα αξιολογηθούν βάσει των διατάξεων της υπ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ. 9287/2001 (ΦΕΚ1268/τ.Β /2001) Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ κειμένου να χορηγηθεί η Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και συ μπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις Κοινή Υπουργική από φαση υπ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/ οικ /2003 (ΦΕΚ. 391/τ.Β /2003) και ΓΠ:Π2γ/οικ. 2858/2005 (ΦΕΚ 37/τ.Β /2005). Η διαδικασία αξιολόγησης για αυτούς τους φορείς υποχρεωτικά ολοκληρώνεται μέχρι την Η υπ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ1268/τ.Β /2001) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαι τούνται προκειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέ στερα με τις ΚΥΑ υπ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391/τ.Β /2003) και ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37/τ.Β /2005) καταργούνται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ F Αριθμ (5) Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου με την επωνυ μία «Περιβάλλοντος Κοινωνικής Προστασίας και Αλ ληλεγγύης, Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης». 3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/ ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/τ.Α/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέ ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοι πών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρ τητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη σης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 8. Την υπ αριθμ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου (ΦΕΚ 1021/τ.Β72011) περί σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ.Νευροκοπίου με την επωνυμία «Περιβάλλο ντος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού». 9. Την υπ αριθμ. 220/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Κ. Νευροκοπίου περί μεταφοράς προσωπικού από τη «ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑ.Ν» στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευρο κοπίου με την επωνυμία «Περιβάλλοντος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού». 10. Την υπ αριθμ. 12/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου περί σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Νο μικό Πρόσωπο. 11. Την υπ αριθμ. 1339/ απόφαση του Β Τμή ματος του ΑΣΕΠ, με την οποία διαπιστώθηκε ότι συ ντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 του Μαστού Πασχάλη του Κωνσταντίνου. 12. Την υπ αριθμ. 62/ βεβαίωση του ΝΠΔΔ του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, αποφασίζουμε: Συστήνουμε στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαί ου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου με την επωνυμία «Περι βάλλοντος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού» μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού για την μεταφορά του εργαζόμενου Μάστου Πασχάλη του Κωνσταντίνου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Κ. Νευροκοπίου «ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑ.Ν». Η ανωτέρω θέση θα καταργηθεί, όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Από την παρούσα προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 2012 του ΝΠΔΔ ποσού ,00, η οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑ 15/ και ΚΑ 15/ Ανάλογη δαπάνη θα προβλεφθεί και για τα επόμενα οικονομικά έτη. (Αριθμ. βεβ. ΝΠΔΔ του Δήμου Κ. Νευροκοπίου: 62/ ).

10 19070β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή 20 Μαρτίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ F Αριθμ. οικ (6) Μεταβίβαση αρμοδιότητας σε Περιφερειακούς Συμβούλους. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ιβ και περ. ιγ του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /72010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή θηκαν με την αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττι κής, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στους παρακάτω Περιφερειακούς Συμ βούλους της Περιφέρειας Αττικής την αρμοδιότητα της συγκρότησης συλλογικών οργάνων η οποία προβλέπε ται στην παρ 1 περ ιβ του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως εξής: 1. Στον Αδαμόπουλο Κωνσταντίνο του Βασιλείου τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) απόφασή μας. 2. Στην Αδαμοπούλου Μαρίνα του Κανέλλου τη συ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, για την οποία ασκεί αρ μοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2973/τ. Β / ) απόφασή μας, εκτός από: Τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλι νικών Τη συγκρότηση επιτροπής για την ίδρυση και λει τουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, εκτός νοσο κομείων και κλινικών Τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ιδιωτικών φορέ ων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) 3. Στην Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα του Κωνστα ντίνου τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προ βλέπονται στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, για το οποίο ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) από φασή μας. 4. Στον Ανδρουλακάκη Νικόλαο του Ιωάννη τη συ Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2973/τ. Β / ) απόφασή μας. 5. Στον Βασιλάκη Μιχάλη του Γεωργίου τη συγκρό τηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Δι εύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2973/τ. Β / ) απόφασή μας. 6. Στον Βουδούρη Παναγιώτη του Θεοφάνη τη συ Διεύθυνση Αλιείας, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) απόφασή μας. 7. Στον Βουράκη Μιχαήλ Αγγελο του Ιωάννη τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) απόφασή μας όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 505/τ. Β / Στον Γιαννακάκη Αντώνιο του Νικολάου τη συγκρό τηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Δι εύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 703/τ. Β / ) απόφασή μας. 9. Στον Γιαννακάκο Βασίλειο του Χαράλαμπου τη συ Διεύθυνση Παιδείας, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/ τ. Β / ) απόφασή μας. 10. Στον Ζαννιά Αναστάσιο του Σπυρίδωνα τη συ διεύθυνση Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) απόφασή μας. 11. Στη Λυμπέρη Ελένη Κωνσταντίνα του Δημητρίου τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπο νται στο Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Θεμάτων, για το οποίο ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) απόφασή μας. 12. Στον Μανιάτη Καλλικράτη του Γεωργίου τη συ Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 703/τ. Β / ) απόφασή μας. 13. Στον Μπαρούτα Δημοσθένη του Ηρακλή τη συ Διεύθυνση Πολιτικής Γης, για την οποία ασκεί αρμοδιό τητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ.Β / ) απόφασή μας. 14. Στον Προμπονά Ιάκωβο του Εμμανουήλ τη συγκρό τηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Διεύ θυνση Περιβάλλοντος, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) απόφασή μας. 15. Στον Πολυζωγόπουλο Ανδρέα του Αβραάμ τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πό ρων, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2973/τ. Β / ) απόφασή μας.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19070γ 16. Στη Ροκοφύλλου Άννα του Χρήστου τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Διεύθυνση Τουρισμού, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφω να με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2973/τ. Β / ) απόφασή μας. 17. Στον Σμέρο Γεώργιο του Ιωάννη τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) απόφασή μας. 18. Στον Σπονδυλίδη Αθανάσιο του Θεοδώρου τη συ γκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στις Διευθύνσεις: Δημοσίων Έργων Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Ελέγχου Κατασκευής έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Ο.) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας (Δ.Κ.Ε.ΣΟ.) Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΔΙΟ) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ.Β / ) απόφασή μας. 19. Στη Συμβουλάκη Κουρή Στυλιανή του Μανούσου τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στο Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, για το οποίο ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3016/τ. Β / ) απόφασή μας. 20. Στον Τσιρίδη Γεώργιο του Παναγιώτη τη συγκρό τηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στη Διεύ θυνση ΚΤΕΟ, για την οποία ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2973/τ. Β / ) απόφασή μας. 21. Στον Φουντά Γεώργιο του Νικολάου τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στην Αυτοτε λή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και στο Αυτοτε λές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδία σης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Α.Μ. Π.Σ.Ε.Α.), για τις οποίες ασκεί αρμοδιότητα σύμφωνα με την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2973/τ. Β / ) απόφασή μας. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ F Αριθμ. 463 (7) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων για τον Περιοδι κό έλεγχο Μέτρων και Σταθμών για το χρονικό διά στημα από μέχρι Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.3852/2010 (άρθρα 186 και 283 παρ. 3) (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α) «Οργανισμός Περιφέ ρειας Θεσσαλίας». 3. Την απόφαση αριθμ. 3/ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει ακής Ενότητας Καρδίτσας». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003(ΦΕΚ 297/τ.Α/2003) «Μισθολογικές Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.». 5. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 25 παρ. 7 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180/τ.Α/99) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δη μόσια Διοίκηση κ.λπ.», άρθ. 20 Ν. 4024/ Την αριθ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφα ση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσω πικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολεί ται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» (ΦΕΚ 215/Β/ ). 7. Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν.3190/03 (ΦΕΚ 249 Α) σύμ φωνα με το οποίο ποσοστό 25% επί των εισπράξεων των τελών του Περιοδικού Ελέγχου διατίθενται στις κατά τόπους Δ/νσεις Εμπορίου τωνπε της Χώρας. 8. Τις διατάξεις του N.3668/08 (ΦΕΚ 115/Α/08) που αποτε λεί την τελευταία τροποποίηση του Αγορανομικού Κώδικα και την υπουργική απόφαση Α (ΦΕΚ 1857/Β/08, «Ρυθ μίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης κατά τις επιταγές του Ν.3668/ Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3103/03 (ΦΕΚ 23/τ.Α / ) με το οποίο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.441/76 (ΦΕΚ 259/Α/ ) όπως κω δικοποιήθηκε στο άρθρο 8 παρ.2 του Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ112/ Α/ ) μεταβιβάζονται στις Υπηρεσίες Εμπορίου των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. 10. Την υπ αριθμ. Φ2 670/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης ως προς το ύψος των τελών του αρχικού και περιοδικού ελέγχου. 11. Την υπ αριθμ. Φ2 2301/ Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με «Οδηγί ες και διευκρινήσεις με την διεξαγωγή του Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών». 12. Την αριθ. Φ2 37/ απόφαση της Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους Την αριθ. Φ2 226/ εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες για την διεξαγωγή του Πε ριοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους Το υπ αριθμ. Β2 5448/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Διαδικασία κατάθεσης χρημα τικών ποσών που προέρχονται από τα τέλη εξελέγξεως Μέτρων και Σταθμών από », αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ λήλων της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας για την διενέργεια του Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών για το χρονικό Διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι του Νομού Καρδίτσας. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης θα συγκροτη θούν συνεργεία ελέγχου στα οποία οι συμμετέχοντες Υπάλληλοι θα εργάζονται κατά το διάστημα από ώρας 08:00 μέχρι 22:00. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά είναι η διενέργεια Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθ μών, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για την προστασία

12 19070δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του καταναλωτικού κοινού από τυχόν καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν είναι έξι (6). Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι είκοσι (20). Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012, ΦΟΡΕΑ 073 και ΚΑΕ Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Καρδίτσα, 6 Μαρτίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα 27-6-05 Αριθ. Πρωτ. 63447/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

https://hfaistos.minedu.gov.gr

https://hfaistos.minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Μαρούσι, 13-09 - 016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ:

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ: Ελληνική ΑΔΑ: 4Ι0ΕΚ-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 67447 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1643 21 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της συμμετοχής των Μονάδων του ΠΝ στις Επιχειρήσεις NATO επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1853 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματι κών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 24 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 Υπουργι κής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β )

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμμα τος των μαθημάτων των τάξεων Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο Τηλ. : 210 480 3255/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μοσχάτο, 23-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: 20 E-mail: gen_gramm@gsdp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα