ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ."

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ. Ηλίας Γ. ΣΚΟΥΛΙ ΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας ΤΕΙ Ηπείρου Αιµιλία ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, Αρχαιολόγος (M.Ed.) ΙΓ Ε.Π.Κ.Α. Στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται έντονος προβληµατισµός αναφορικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρεχόµενης σχολικής γνώσης. Το µάθηµα της Ιστορίας είναι στο επίκεντρο ιδεολογικών αντιπαραθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς σχετίζεται άµεσα µε θέµατα συγκρότησης της ατοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής συνείδησης. Η επαφή των παιδιών µε πηγές προκρίνεται ως αναγκαίο εργαλείο για τη διαµόρφωση της ιστορικής τους συγκρότησης κι ίσως έτσι εξηγείται η αυξητική τάση των σχολικών οµάδων που επιλέγουν να επισκεφθούν κάποιο µουσείο. Πώς διαµορφώνουν τις προσλήψεις τους για την Ιστορία οι µαθητές των ελληνικών σχολείων µε δεδοµένη την ποικιλοµορφία στη σύνθεση της τάξης ως προς την εθνοτική τους προέλευση συχνά από κράτη της βαλκανικής χερσονήσου, σε συνάρτηση µε κοινωνικούς ή άλλους παράγοντες; Υπάρχει διάχυση ή αναπαραγωγή εθνικών στερεοτύπων; Σε ποιο βαθµό η βιωµατική τους εµπλοκή µε αντικεί- µενα του παρελθόντος θα µπορούσε να επηρεάσει τις αντιλήψεις τους για την Ιστορία; Απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα αναζητηθούν µέσα από τα αποτελέσµατα µιας µικρής κλίµακας έρευνας δράσης σε µαθητές της τάξης του ηµοτικού, που επισκέφθηκαν το «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου για να γνωρίσουν στην πραγµατικότητα µια αρχαία πόλη της περιοχής, την ελληνιστική ηµητριάδα. Recently, an intense debate regarding the qualitative characteristics of knowledge supplied by school is observed. The course of History is the focus of ideological confrontation worldwide, as it is directly related with the establishment of children s personal, social, cultural and national identity. Their contact with sources of information qualifies as a necessary tool for shaping their historical thinking, which probably explains the upward trend of school groups to visit a museum. How Greek pupils modulate their perceptions about History, given the diversity in class composition as to their ethnic origin often from the Balkan Peninsula or according to social or other factors? Is there dissemination or reproduction of national stereotypes in their historical thinking? To what extent children s experiential engagement with objects of the past could affect their perceptions of History? Some answers to these questions will be sought through the results of a small-scale action research with fourth and sixth grade pupils, who visited Volos Athanassakeion Archaeological Museum, in order to know actually an ancient city of the region, the Hellenistic Demetrias. 1. Εισαγωγή. Η Ιστορία, η εκπαίδευση και το µουσείο είναι έννοιες οι οποίες διαπλέκονται και διαφοροποιούνται στο χρόνο, σε συνάρτηση µε το επιστηµολογικό τους υπόβαθρο και το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο (Νάκου, 2002). Η ιστορική παιδεία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα ελληνικά δεδοµένα, εικάζουµε ότι διαµορφώνεται σε δύο, µάλλον, παράλληλους άξονες: στο σχολικό περιβάλλον η προσέγγιση της επιστήµης είναι περισσότερο εργαλειακή, προωθώντας τον ηγεµονικό λόγο του κράτους, όντας συχνά ελάχιστα ενδιαφέρουσα για τα παιδιά και αποτυγχάνοντας στην πράξη να δια- µορφώσει τις γνωστικές δοµές και να ενισχύσει τις ικανότητες που θεωρητικά, µε βάση τη διδακτική της Ιστορίας, θα έπρεπε να καλλιεργούνται. Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον για την Ιστορία στο δηµόσιο χώρο, αναπτύσσεται διαρκώς, δηµιουργώντας νέα γνωστικά αντικείµενα, όπως η ηµόσια Ιστορία και πλέον πρόσφατα η Digital History. Τα νέα ιστορικά αφηγή- µατα µε τη µορφή ταινιών ή, ακόµη, και παιχνιδιών υποδηλώνουν ότι οι αντιλήψεις των παι-

2 διών για την Ιστορία διαµορφώνονται επιπρόσθετα και από ανάλογα προϊόντα δηµοφιλούς κουλτούρας. Στο πλαίσιο της δηµόσιας κουλτούρας, η µνήµη κατασκευάζεται, εµπλουτίζεται µε νέα στοιχεία, εισέρχεται σε νέα ερµηνευτικά πλαίσια και επαναφηγηµατοποιείται. Σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστικός ο ρόλος των µουσείων ως φορέων διαχείρισης του υλικού πολιτισµού. 2. Θεωρητικό πλαίσιο. Η συγκρότηση της Ιστορίας σε θεσµοθετηµένο επιστηµονικό κλάδο τον 19 ο αι. σχετίζεται µε την ανάπτυξη εθνικών ιδεολογιών, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, και, συνακόλουθα µε τη συγκρότηση των εθνικών ταυτοτήτων (Κόκκινος, 1998 Γαζή, 2002) και την ταυτόχρονη περιχαράκωση στην αµυντική απόρριψη της ετερότητας (Αβδελά, 2014). Οι µετασχηµατισµοί µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και κατά την µεταψυχροπολεµική περίοδο, η οικονοµική, πολιτισµική και ιδεολογική κρίση, οι πολιτικές των µεταναστεύσεων και η αναδια- µόρφωση των κέντρων εξουσίας στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης (Αβδελά, 2014 Koulouri, 2011), είχαν σαν επακόλουθο να διαµορφωθούν διαφορετικοί µεθοδολογικοί και θεωρητικοί άξονες για την έρευνα και τη γραφή της Ιστορίας (Γαζή, 2002). Η µετατόπιση των Κοινωνικών Επιστηµών συνολικά προς το πεδίο της κουλτούρας προκάλεσε, σε ό,τι α- φορά την ακαδηµαϊκή εκδοχή της, διαδικασίες επαναπροσδιορισµού των παραµέτρων που νοηµατοδοτούν τον ιστορικό λόγο. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για το παρελθόν στο δηµόσιο χώρο, όπου υποκειµενικές και συλλογικές προσλήψεις συνυπάρχουν ή αντιπαρατίθενται µεταξύ τους. Η ηµόσια Ιστορία φιλοδοξεί να εµπλέξει την ι- στορική κοινότητα µε τα ακροατήριά της και µε τους µηχανισµούς παραγωγής και διάδοσης της αντίστοιχης γνώσης, µε σκοπό την προσέγγιση διαφόρων εκφάνσεων της ιστορικής κουλτούρας ως ιδιαίτερου επιστηµονικού αντικειµένου, αναγνωρίζοντας τον αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα αυτού του πλέγµατος των σχέσεων (Γαζή, 2002 Νάκου, 2004). Οι άνθρωποι σε αυτή τη χρονική συγκυρία αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως µέλη µιας κοινότητας, εθνικής, τοπικής, πολιτικής ή άλλης, και τοποθετούνται απέναντι στην ετερότητα ως κοινωνικά υποκείµενα, µε βάση τα νοήµατα που διαµορφώνουν (Αβδελά, 2014), συχνά σε συνάρτηση µε στερεότυπα, που, ως κοινωνικές κατασκευές, αντλούν τη µορφή και το περιεχόµενό τους από τα κοινωνικά συµφραζόµενα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά έχει υποστηριχθεί ότι υιοθετούν στερεότυπα επηρεασµένα από το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο προσπαθούν να µιµηθούν, από το πλέγµα το σχέσεων µε τους συνοµηλίκους ( ραγώνα, 2004), αλλά και το σχολείο, στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησής τους, από την αλληλεπίδραση µε συνοµηλίκους µε διαφορετικά εθνοτικά, φυλετικά, γλωσσικά, πολιτισµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά και ως επακόλουθο της στάσης του εκπαιδευτικού απέναντι στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, κρυφό ή φανερό, που θα ακολουθήσει (Κόκκινος, 1998 ραγώνα, 2004 Κόκκινος et al., 2005 Harris & Haydn, 2006a). Το σχολείο λειτουργεί ως κατεξοχήν χώρος συγκρότησης της ιστορικής συνείδησης των παιδιών. Με βάση τις νέες τάσεις στην ιστοριογραφία, ουσιαστικό ζητούµενο δεν είναι τόσο η αυστηρή πληροφόρηση όσο η διαµόρφωση της ιστορικής κουλτούρας τους, µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό του όρου «Ιστορία», καταρχήν, και την κριτική προσέγγιση των ιστορικών φαινοµένων (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2003 Γατσωτής, 2004). Η ιστορική γνώση δεν νοείται, εποµένως, σαν κάτι δεδοµένο, που δεν επιδέχεται κριτική, αλλά ως δυναµική διαδικασία που διαµορφώνεται από τα άτοµα, µε κριτικό διάλογο µε τα κατάλοιπα του παρελθόντος, τις εναλλακτικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και το πλαίσιο όπου διαβιούν, για να καταλήξουν στην ερµηνεία γεγονότων και καταστάσεων (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2003 Νάκου, 2004). Στην πράξη, µε βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, η πρακτική που ακολουθείται, από την περίοδο της ικτατορίας των Συνταγµαταρχών και συγκεκριµένα από το 1968 και εξής, είναι η δωρεάν χορήγηση ενός σχολικού βιβλίου στους µαθητές ανά τάξη και γνωστικό αντικείµενο (Koulouri & Ventouras, 1994 Avdela, 2000). Αυτό αντιµετωπίζεται βιβλιογραφικά ως µία πολιτιστική σύµβαση µε υλική υπόσταση και αναπαραστατικό ρόλο, η ο- ποία καλείται να παρουσιάσει µια επίσηµη εκδοχή της «αλήθειας» (Hamilakis 2003). Και

3 ενώ τυπικά το σχολείο ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια της ιστορικής γνώσης των παιδιών, εντούτοις, διαπιστώνεται ότι η καθηµερινή σχολική πρακτική αναπαράγει µια αυστηρά προκαθορισµένη αντίληψη για τα «πραγµατικά» γεγονότα (Νάκου, 2002 Κόκκινος, 2003 Avdela, 2000), µε έµφαση στην οµοιογένεια και στην υπεροχή της κυρίαρχης εθνικής οµάδας, βασισµένη συχνά σε έναν εθνοκεντρικό λόγο (Αβδελά, 2014 Pechtelidis, 2010 Avdela, 2000) και σε µία νοσταλγική, µάλλον, προσέγγιση της έννοιας της εθνικής κοινότητας καταγωγής (Λιάκος, 2005 Κόκκινος, 1998). Συγκεκριµένες εθνικές αφηγήσεις καλούνται να ενισχύσουν την εικόνα της συνέχειας αλλά και τα ιδιαίτερα εθνικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά µε την αναπαραγωγή ενός «µύθου», του οποίου αυτή ακριβώς η διάσταση δεν παρουσιάζεται επίσηµα. Η συγκεκριµένη πρόσληψη επικροτεί, όµως, µια σαφώς ορισµένη αντίληψη του «εαυτού» και του «άλλου», µε την επιλεκτική ενσωµάτωση ή αποσιώπηση δεδοµένων, δια- µορφώνοντας, τελικά, ένα πλέγµα σχέσεων ισχύος, στο οποίο τα παιδιά εκπαιδεύονται παθητικά (Βούρη, 2002 Κόκκινος, 2003 Avdela, 2000 Pechtelidis, 2010 Repoussi & Tutiaux- Guillon, 2010 Koulouri, 2011). Η τριτοπρόσωπη αφήγηση υιοθετείται για να ενισχύσει την επίφαση της αντικειµενικότητας και να επιτευχθεί, τελικά, η ταύτιση ιστορικού γεγονότος και ιστορικής ερµηνείας (Κόκκινος, 1998 & 2003). Παραθέµατα και εποπτικό υλικό, µε τα οποία εµπλουτίζονται τα σχολικά βιβλία, χρησιµοποιούνται τυπικά για να εξοικειώσουν τα παιδιά µε την ιστορική έρευνα, στην πράξη, όµως, ως υποστηρικτικό υλικό της κυρίαρχης αφήγησης κι ως µοναδικές αυθεντικές πηγές άντλησης πληροφοριών (Κόκκινος, 1998 Avdela, 2000 Pechtelidis, 2010), που πρέπει να διδαχθούν ως έχουν. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται στα παιδιά ένα ασαφές, αποσπασµατικό και εύθραυστο ιστορικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά επικροτεί και καλλιεργεί στερεοτυπικές απόψεις και εµποδίζει στην πράξη την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Νάκου, 2000). Η απόσταση ανάµεσα στα πορίσµατα της ιστορικής έρευνας και στο περιεχόµενο της σχολικής ιστορικής αφήγησης ολοένα και διευρύνεται, α- φού τυπικά δεν προκύπτει ότι µπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες για το ίδιο ιστορικό φαινόµενο (Κόκκινος et al., 2005 Αβδελά, 2014). Στην προσπάθεια για ενίσχυση της ιστορικής σκέψης των παιδιών µε την επαφή τους µε υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, προωθείται, στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας (Ρεπούση, 2000α), η παιδαγωγική αξιοποίηση χώρων πολιτισµικής αναφοράς, όπως το µουσείο. Ως θεσµός άµεσα συνδεδεµένος µε τη νεωτερικότητα, τη συγκρότηση εθνικών ταυτοτήτων, την εδραίωση του πολιτικού φιλελευθερισµού αλλά και την εκκοσµίκευση της κουλτούρας (Κόκκινος & Αλεξάκη, 2002), το µουσείο αντανακλά τις αντιλήψεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της κοινωνίας (Βούρη, 2002). Ανάλογα µε τον ρόλο που του αναγνωρίζεται ως θεσµού που άλλοτε απηχεί την κυρίαρχη ιδεολογία και προβάλλει τη µία και µοναδική «αλήθεια» για τα πράγµατα και άλλοτε επιδιώκει την ενεργό διανοητική και συναισθηµατική ε- µπλοκή όσων το επισκέπτονται, διαµορφώνεται, σήµερα, η µουσειακή πολιτική, επίσηµα ή ανεπίσηµα. Αυτή η διαδικασία µερικής ή πλήρους µετατόπισης του κέντρου βάρους από την «αφήγηση» στην «ανάγνωση» (Νάκου, 2002), προϋποθέτει τη διαρκή εµπλοκή του επισκέπτη στα µεταβαλλόµενα και πολλαπλά ιστορικά περιβάλλοντα, αφού τα αντικείµενα, µε την είσοδό τους στο µουσείο, απογυµνώνονται από την αρχική τους λειτουργία, αναπλαισιώνονται και επιφορτίζονται µε νέους ρόλους που διαµορφώνονται δυναµικά κατά την έκθεσή τους ή από όσους τα διαχειρίζονται σε επικοινωνιακό επίπεδο, επιτρέποντας ή όχι την κριτική τους «ανάγνωση» από τους επισκέπτες, σε συνάρτηση µε τις προσωπικές τους εµπειρίες και γνώσεις (Κόκκινος & Αλεξάκη, 2002 Νάκου, 2004). Σε αυτή τη θεώρηση, προωθούνται πρακτικές, ανάµεσα στις οποίες και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, που δεν είναι ή, τουλάχιστον, δε θα έπρεπε να είναι η µουσειακή εκείνη δράση η οποία απλώς και µόνο κοινοποιεί και µεταφέρει βεβαιωµένες, αδιαµεσολάβητες και µονοσήµαντες γνώσεις για την ιστορία και τον πολιτισµό (Κόκκινος & Αλεξάκη, 2002). Καθώς έχουν ως αφετηρία υλικές και οπτικές µαρτυρίες του παρελθόντος, ο άξονας προσέγγισης της Ιστορίας εδώ δεν µπορεί να είναι µόνο θεωρητικός (Νάκου, 2002 & 2004). Η βιωµατική εµπλοκή των συµµετεχόντων και ειδικά των παιδιών, αφήνει πρόσφορο έδαφος για την ενασχόλησή τους µε τα εργαλεία της ιστορικής µεθόδου (Νάκου, 2004), µε την «εκπαίδευση του βλέµµατος» (Βέµη, 2006) και τη διατύπωση υποθέσεων για τις χρήσεις των µουσειακών αντικειµένων. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς διαµορφώνουν τα παιδιά τις αναπαραστάσεις τους για την Ιστορία. Τα εµπειρικά ερευνητικά δεδοµένα, προερχόµενα, συνήθως, από µαθητές

4 της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και, σπανιότερα, της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ίσως λόγω των θεωριών της Παιδαγωγικής και της Γνωστικής Ψυχολογίας που κατά περίπτωση υιοθετούνται (Κόκκινος, 1998 Ρεπούση, 2000β Νάκου, 2004), εικάζουµε ότι συγκλίνουν σε µερικούς άξονες. Καταρχήν, οι έρευνες, µεθοδολογικά, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους από το περιεχόµενο της Ιστορίας στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά διαµορφώνουν τις αφηγήσεις τους για αυτήν (Repoussi & Tutiaux-Guillon, 2010). Έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι η ενασχόλησή τους µε την Ιστορία, όπως αυτή παρουσιάζεται επίσηµα µέσω των διδακτικών βιβλίων και δευτερευόντως σε συνάρτηση µε πολιτικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, λειτουργεί ως το βασικό εργαλείο ισχυροποίησης της εθνικής τους ταυτότητας (Frangoudaki & Dragonas, 1997 Dragonas & Frangoudaki, 2000 Hantzi & Abakoumkin, 2000), σε µια «ρο- µαντική», αχρονική προσέγγιση του έθνους ως µιας ενιαίας οντότητας διαχρονικά (Askouni, 2000 Κόκκινος et al., 2005). Συχνά, θεωρούν την Ιστορία «ενδιαφέρουσα» και «σπουδαία», χωρίς, όµως, πάντα να είναι σε θέση να εξηγήσουν τη χρησιµότητά της µε πειστικά επιχειρή- µατα και να δοµήσουν κριτικό λόγο για την ιστορική χροιά των κοινωνικών φαινοµένων (Κόκκινος et al., 2005 Φορτούνη, Ρεπούση & Ράπτης, 2007 Καλόγηρος & Σµυρναίος, 2012 Askouni, 2000 Harris & Haydn, 2006a Stephen, 2011). Αυτό ερµηνεύεται ίσως λόγω της προηγούµενης ιστορικής τους εκπαίδευσης, που δεν αφήνει περιθώρια τριβής µε την ίδια την ιστορική µέθοδο (Νάκου, 2000). Όταν, πάντως, αυτό συµβαίνει, συνήθως αναφέρονται στη δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης γεγονότων του παρελθόντος και της εθνικής κληρονο- µιάς στο παρόν, στο πλαίσιο της, µη συνειδητής ίσως, ανάγκης να ανήκουν στην εθνική κοινότητα (Haydn, 2005 Harris & Haydn, 2006b Stephen, 2011 Κόκκινος et al., 2005). Τα παιδιά ταυτίζουν την επιστήµη καταρχήν µε το σχολικό µάθηµα, µε έµφαση στην ετήσια διδακτέα ύλη και τις καθηµερινές σχολικές πρακτικές και έπειτα µε τη χρήση και µελέτη πραγµατολογικών στοιχείων και όχι µε τη διαδικασία κριτικής προσέγγισης και ερµηνείας τους (Κόκκινος et al., 2005 Φορτούνη, Ρεπούση & Ράπτης, 2007 Καλόγηρος & Σµυρναίος, 2012 Harris & Haydn, 2006a Stephen, 2011). Οι µαθητές αναγνωρίζουν την επίδραση µέσων της δηµόσιας κουλτούρας, όπως η τηλεόραση ή το διαδίκτυο, καθώς και της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού που διδάσκει Ιστορία και των στρατηγικών διδασκαλίας που υιοθετεί στη διαµόρφωση των ιστορικών τους γνώσεων (Κόκκινος et al., 2005 Stephen, 2011). Έτσι, στις περιπτώσεις που τα παιδιά εµπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες διαµόρφωσης της γνώσης, όπως για παράδειγµα µε σχέδια εργασίας που προκαλούν το ενδιαφέρον και ενεργοποιούν την ενσυναίσθησή τους κατά τη δηµιουργία ερµηνειών για τα πράγµατα, θεωρείται ότι προσεγγίζουν κριτικά τις πηγές, αρθρώνοντας ιστορικό λόγο (Κόκκινος et al., 2005 Αυγέρη, 2012 Καλόγηρος & Σµυρναίος, 2012 Βακαλούδη & αγδιλέλης, 2013 Harris & Haydn, 2006a Stephen, 2011). Ειδικά σε ό,τι αφορά την παιδαγωγική αξιοποίηση των χώρων πολιτισµικής αναφοράς, συµπεραίνεται ότι τους αντιµετωπίζουν ως ευχάριστες, ενδιαφέρουσες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης (Νάκου, 2004 Κόκκινος et al., 2005). Η βιωµατική εµπλοκή µε τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, σε οργανωµένα εκπαιδευτικά πλαίσια, δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές, ανεξάρτητα από τις πρακτικές στις οποίες έχουν τυπικά εκπαιδευτεί αναφορικά µε τη διαχείριση της Ιστορίας, να σκεφτούν κριτικά και να δοµήσουν, έστω και πρωτόλειο, ιστορικό λόγο για τα πράγµατα (Νάκου, 2000 & 2004 Ρεπούση, 2000β). Ο κίνδυνος ελλοχεύει στις περιπτώσεις που τα µνηµεία αντιµετωπίζονται τα ίδια ως µάρτυρες του παρελθόντος, χωρίς να αναγνωρίζεται η σηµασία της ερµηνευτικής διαδικασίας στη διαµόρφωση της γνώσης (Κόκκινος et al., 2005). Η έρευνά µας µελετά πώς η βιωµατική εµπλοκή των µαθητών µε υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος στη διάρκεια ενός οργανωµένου µουσειακού εκπαιδευτικού προγράµµατος θα µπορούσε να ενισχύσει διαδικασίες «ανάγνωσης» τους ως πηγών, για τη διατύπωση ερµηνειών. Επιπρόσθετα ερευνάται εάν υπάρχουν ιστορικές προσλήψεις ήδη διαµορφωµένες στα παιδιά των σηµερινών ελληνικών σχολείων και αν ναι, ποια είναι η διαδικασία διαµόρφωσής τους και σε ποιο βαθµό εθνικά στερεότυπα αναπαράγονται στον ιστορικό τους λόγο. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τα ζητήµατα αυτά σκιαγραφούνται µε αφορµή µια µικρής κλί- µακας έρευνα δράσης, στην οποία συµµετείχαν µαθητές ηµοτικού, που επισκέφθηκαν το «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου για να γνωρίσουν στην πραγµατικότητα µία αρχαία πόλη της περιοχής, την ελληνιστική ηµητριάδα.

5 3. Μέθοδος. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στις έρευνες κοινού που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια µε βάση τις σύγχρονες τάσεις της µουσειολογίας και της µουσειοπαιδαγωγικής κι έχει χαρακτήρα διερευνητικό ως προς τις παραµέτρους που καθορίζουν τις αντιλήψεις παιδιών για την Ιστορία αφενός κι αφετέρου τον ρόλο των µουσείων. Με βάση σχετική βιβλιογραφία (Κόκκινος, 1998 Ρεπούση, 2000γ Νάκου, 2004 Κόκκινος et al., 2005 Φορτούνη, Ρεπούση & Ράπτης, 2007), το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Αναζητώντας τους κατοίκους της αρχαίας ηµητριάδας», στο οποίο στηρίχτηκε η έρευνα, περιλάµβανε θεµατική εκπαιδευτική περιήγηση στην οµώνυµη Αίθουσα του Μουσείου και διαδοχικά εργαστήρια. Σχεδιάστηκε ώστε να επιχειρηθεί η οικοδόµηση της γνώσης µε ενεργά υποκείµενα τους µαθητές και µε την έµµεση εποπτεία της εργασίας τους από την υπεύθυνη αρχαιολόγο. Για τη συλλογή δεδοµένων αναφορικά µε προηγούµενες γνώσεις και πεποιθήσεις τους για το υπό εξέταση ζήτηµα, δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, στηριγµένο στην τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης, µε 11 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά µε τις γενικές τους αντιλήψεις για την Ιστορία και τις παραµέτρους που πιθανόν τις επηρεάζουν και 6 ερωτήσεις, επικεντρωµένες στη θεµατική Ιστορία της ηµοτικού για τα ελληνιστικά χρόνια, όπου εντάσσεται χρονικά η ίδρυση της αρχαίας πόλης. ιανεµήθηκε σε 18 παιδιά της τάξης ηµοτικού Σχολείου του Βόλου, που εδράζεται στα όρια του αστικού ιστού, σε όχι ιδιαίτερα αναβαθµισµένη περιοχή, ενώ, για συγκριτικούς λόγους, αναφορικά µε την πιθανή επίδραση της ηλικίας των παιδιών και του ιδιαίτερου προφίλ τους στην ανταπόκρισή τους στο πρόγραµµα και στην έρευνα συνολικά, συγκεντρώθηκαν και 23 ερωτηµατολόγια από παιδιά της Στ τάξης ηµοτικού Σχολείου, από το κέντρο της πόλης. Αρχικά είχε ζητηθεί από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τα ερωτηµατολόγια να συµπληρωθούν στο Σχολείο, όµως και στις δύο περιπτώσεις επέλεξαν να συµπληρωθούν κατά την άφιξή τους στο Μουσείο. Και οι δύο σχολικές τάξεις συµµετείχαν, µε διαφορά λίγων ηµερών, το τελευταίο τρί- µηνο του σχολικού έτους , στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που διήρκεσε περίπου 2 ώρες. Η περιήγηση, χρονικά τοποθετηµένη στην αρχή του, απέβλεπε ώστε, µε αφετηρία τα εκθέµατα που έχουν επιλεγεί και εκτεθεί, να διαµορφωθεί µια αφήγηση γύρω από τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισµικά συµφραζόµενα που τα είχαν παράξει. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να χωριστούν σε ολιγοµελείς οµάδες, ώστε να γίνουν οι «ερευνητές» που θα αναζητούσαν τους κατοίκους της αρχαίας ηµητριάδας στο Μουσείο, µε την παρατήρηση κτερισµάτων από τους τάφους των νεκροταφείων της αρχαίας πόλης, που αντιµετωπίστηκαν ως πρωτογενείς, υλικές πηγές πληροφόρησης για το θέµα. Είχε προηγηθεί συζήτηση αφενός για να αποσαφηνιστούν τυχόν απορίες και αφετέρου να αποκρυσταλωθούν τα ιστορικά ερωτήµατα στα οποία θα αναζητούσαν απαντήσεις στη διάρκεια του εργαστηριακού µέρους του προγράµµατος. Για την καταγραφή και ταξινόµηση των πληροφοριών που θα συνέλεγαν, διανε- µήθηκε στις οµάδες των παιδιών φύλλο εργασίας, µε περιορισµένο αριθµό ερωτήσεων, οι οποίες περιλαµβάνονταν ήδη και στο αρχικό ερωτηµατολόγιο, µε στόχο να υπάρχει ανατροφοδότηση της εµπειρίας αλλά και δυνατότητα αξιολόγησης σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο. Οι πληροφορίες που συνέλεξαν τα παιδιά αποτυπώθηκαν εικαστικά στο «έντρο» των κατοίκων της αρχαίας πόλης, διαδικασία που έδωσε την αφορµή για τη διατύπωση «αποριών», εκ µέρους της αρχαιολόγου, για τη χωρική τοποθέτηση των αρχαίων πόλεων στις οποίες αναφέρονταν και την αναζήτησή τους σε χάρτες του αρχαίου κόσµου κατά την ακµή της πόλης, κυρίως στα ελληνιστικά αλλά και στα ρωµαϊκά χρόνια. Η διαπίστωση ότι οι περισσότερες από τις γενέτειρες των κατοίκων της ηµητριάδας βρίσκονταν αρκετά µακριά από αυτήν, προκάλεσε συζήτηση για τους λόγους των µετακινήσεων πληθυσµών, µε τα παιδιά να διατυπώνουν υποθέσεις και ερµηνείες, µε αφετηρία τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει από τα εκθέµατα. Οι συνακόλουθες ερωτήσεις της αρχαιολόγου για το πού βρίσκονται σήµερα αυτές οι περιοχές, έδωσε, αρχικά, την αφορµή για την αναζήτηση και τον εντοπισµό τους σε σύγχρονους χάρτες και, έπειτα, για συζήτηση αναφορικά µε τους λόγους για τους οποίους άνθρωποι στις µέρες µας αποφασίζουν ή αναγκάζονται να αλλάξουν τόπο κατοικίας και τα χαρακτηριστικά στοιχεία ή τα αντικείµενα που µπορεί να φέρουν συµβολικά ή πραγµατικά από την πατρίδα τους. Αναζητήθηκε το προφίλ της οµάδας των παιδιών, µε την καταγραφή των στοιχείων στο αντίστοιχο «έντρο» της τάξης, που έδωσε την αφορµή για προβληµατισµό

6 για τη διαφορετικότητα µιας οµάδας που θεωρείται ίσως δεδοµένη σε καθηµερινό επίπεδο. Στο τέλος του προγράµµατος, οι οµάδες κατασκεύασαν, σε ειδικά καλούπια, αντίγραφα νοµισµάτων που βρέθηκαν στην αρχαία ηµητριάδα και µαρτυρούν τη διαφορετικότητα στη σύνθεση του πληθυσµού της. Όλες οι παραπάνω συζητήσεις, επιλέχθηκε να γίνονται ελεύθερα και οµαδικά, στον άξονα του καταιγισµού ιδεών (Φορτούνη, Ρεπούση & Ράπτης, 2007 Repoussi & Tutiaux- Guillon, 2010), ώστε να αναδυθούν πιθανές διαφορετικές θεωρήσεις για τα πράγµατα, κατά την αλληλεπίδραση των παιδιών µεταξύ τους, και βιντεοσκοπήθηκαν, για να καταγραφούν πιθανές, µη λεκτικές, αντιδράσεις τους. 4. Αποτελέσµατα. Ως προς τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά, το 94% των παιδιών της τάξης ήταν ελληνικής καταγωγής και το 6% αλβανικής, 7 αγόρια και 11 κορίτσια. Από τα παιδιά της Στ ηµοτικού, 81% ήταν ελληνικής και 9% αλβανικής καταγωγής, 16 αγόρια και 7 κορίτσια. Και στις δύο περιπτώσεις, όλα τα παιδιά είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, κυρίως στον Βόλο. Σε ό,τι αφορά τα επιµέρους ζητήµατα που έθετε το ερωτηµατολόγιο, οι απόψεις τους διέφεραν ανά τάξη και τα αποτελέσµατα παρατίθενται εδώ παράλληλα. Έτσι, για τα παιδιά της ηµοτικού «Ιστορία» σηµαίνει πολλά πράγµατα (34%), γνώσεις για την αρχαιότητα (24%), χαρά (6%) και εξυπνάδα (6%) ή κάτι ευχάριστο γενικά (6%), ενώ 12% δήλωσαν ότι δεν ξέρουν και 12% δεν απάντησαν. Στην περίπτωση της Στ τάξης, η Ιστορία ταυτίζεται µε πολεµικά γεγονότα (37%) ή µε τη µάθηση για τα αρχαία χρόνια (17%), σηµαίνει πολλά πράγµατα (8%), αντιµετωπίζεται ως µάθηµα που διδάσκει για το εθνικό παρελθόν (13%) ή ως ένα βαρετό και δύσκολο µάθηµα (13%) ή δε σηµαίνει απολύτως τίποτα (8%). 4% των συµµετεχόντων δεν απάντησαν στην ερώτηση. Στα παιδιά της ηµοτικού, η Ιστορία αρέσει γενικά (61%), ή πολύ (22%) και πάρα πολύ (11%) ή και λίγο (6%). Από την άλλη, στο 35% των µαθητών της Στ αρέσει πολύ, στο 30% λίγο, στο 26% δεν αρέσει και στο 9% «δεν αρέσει µε τίποτα». Τα παιδιά της ηµοτικού θυµούνται την προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου (38%), του Φιλίππου και του Ηρακλή (10%, αντίστοιχα), του Μ. Αλεξάνδρου από κοινού µε τον Φίλιππο, του Μ. Αλεξάνδρου από κοινού µε τον Φίλιππο και τον ηµήτριο Πολιορκητή, του Μ. Αλεξάνδρου από κοινού µε τον Αχιλλέα, του Λεωνίδα, του Μιλτιάδη και του Αριστοφάνη (6%, αντίστοιχα), ενώ 6% απάντησε «τα ελληνιστικά χρόνια». Στην περίπτωση της Στ, αναφέρονται η «Οδύσσεια» (sic) (4%), ο Αχιλλέας, ο Λεωνίδας κι ο Ηρακλής (14%, α- ντίστοιχα), ο Οδυσσέας κι ο Μ. Αλέξανδρος (9%, αντίστοιχα), ο Θησέας, ο Ιάσονας, ο Περικλής κι ο Κολοκοτρώνης, όπως επίσης ο Αριστοτέλης από κοινού µε τον Περικλή και µε τον Αρχιµήδη, ο Οδυσσέας, από κοινού µε τον Αχιλλέα, τον Αθανάσιο ιάκο και τον Κολοκοτρώνη, και, τέλος, ο «Κιουτσούκ Καϊναρτζή» (sic) (4%, αντίστοιχα). 4% των παιδιών δεν απάντησαν στην ερώτηση. Στην περίπτωση της ηµοτικού, στα παιδιά αρέσουν οι εκστρατείες, η Τέχνη της αρχαιότητας και ειδικά η κλασική αρχαιότητα (16%, αντίστοιχα), όπως, επίσης, και το µάθη- µα γενικά και ο Μ. Αλέξανδρος (11%, αντίστοιχα) ή το να µαθαίνουν για τους αρχαίους ή για τα αλεξανδρινά χρόνια (6%, αντίστοιχα), τα µικρά παραθέµατα ή όλα γενικά (6%, αντίστοιχα), ενώ σε κάποιους (6%) τίποτα. Στα παιδιά της Στ, πάλι, αρέσουν τα πολεµικά γεγονότα (27%), η µυθολογία (9%), το ότι αποκτούν νέες γνώσεις (9%) και ειδικά σε ό,τι αφορά το εθνικό παρελθόν (9%), τα γεγονότα που παρουσιάζονται, η τέχνη και η περιπέτεια (4%, αντίστοιχα), τα µαθηµατικά (sic) και η γυµναστική (sic) (4%, αντίστοιχα), καθώς και τα εύκολα µαθήµατα που περιέχει (9%). Σε 9% δεν αρέσει τίποτα, ενώ 9% των παιδιών δεν απάντησαν. Στην ερώτηση αναφορικά µε το τι δεν τους αρέσει στην Ιστορία, 49% των παιδιών της ηµοτικού απάντησαν ότι τους αρέσουν όλα, ενώ άλλα (11%, αντίστοιχα) µίλησαν για το µάθηµα και τα µεγάλα κείµενα κι άλλα (6%, αντίστοιχα) για τα αρχαία κτήρια, τους πολέ- µους, τα αρχαία χρόνια και τις ασκήσεις του βιβλίου, ενώ 6% δεν απάντησαν. Τα παιδιά της Στ, από την άλλη, απάντησαν ότι δεν τους αρέσει το ότι είναι ένα αναγκαστικό µάθηµα που «πρέπει να µάθουν απ έξω» (27%) ή ότι δεν τους αρέσουν όλα (18%) ή ότι είναι «βαρετό µάθηµα» (4%). Αναφέρονται, επίσης, στο διάβασµα, στις ασκήσεις, στις χρονολογίες, στα

7 «δύσκολα ονόµατα» ή σε έναν συνδυασµό των δύο (4%, αντίστοιχα), σε επιµέρους διδακτικές ενότητες όπως «το Βυζάντιο», η «Επανάσταση», η «µάχη της Σαλαµίνας» και οι «Αρµατολοί και κλέφτες» (4%, αντίστοιχα) και κάποιοι (5%) στα «µαθηµατικά» (sic). Στην περίπτωση της ηµοτικού, 44% των παιδιών απάντησαν ότι δεν γίνονται συζητήσεις για ιστορικά ζητήµατα στο Σχολείο πέρα από το µάθηµα, ενώ 22% αυτών απάντησαν καταφατικά και 11% προσδιόρισαν το πλαίσιο πραγµατοποίησής τους, στη διάρκεια εκδροµών ή εκπαιδευτικών επισκέψεων. 17% είπαν ότι δε θυµούνται και 6% δεν απάντησαν. Στην ερώτηση για ανάλογες συζητήσεις στο σπίτι, 71% των παιδιών απάντησαν αρνητικά, ενώ 17% αυτών καταφατικά και 6% προσδιόρισαν το περιεχόµενο τους, για το αν διάβασαν για το Σχολείο 6% δεν απάντησαν στην ερώτηση. Σε ό,τι αφορά ανάλογες συζητήσεις µε φίλους ή συνοµηλίκους, το 82% απάντησαν αρνητικά, ενώ το 18% καταφατικά. Στην περίπτωση της Στ, 66% υποστηρίζουν ότι δεν γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις στο Σχολείο, σε αντίθεση µε 30% αυτών που απάντησαν καταφατικά, ενώ 4% είπε ότι «δεν ασχολείται». Αντίστοιχα, το 70% των παιδιών είπαν ότι ούτε στο σπίτι γίνονται ανάλογες συζητήσεις, σε αντίθεση µε το 13% που απάντησε καταφατικά και το 4% που προσδιόρισε τις συνθήκες συζήτησης, «όταν δεν έχω διαβάσει το µάθηµα». 9% δήλωσαν ότι δεν θυµούνται και 4% δεν απάντησαν. Τέλος, σε ό,τι αφορά συζητήσεις µε φίλους, το 75% απάντησε αρνητικά, ενώ το 10% καταφατικά, 5% των παιδιών απάντησαν «σπάνια» και 5% επίσης προσδιόρισε το θέµα συζήτησης, «η Επανάσταση του 21» 5% των παιδιών δεν απάντησαν. Ως προς τις ταινίες µε ιστορικό περιεχόµενο, από τα παιδιά της ηµοτικού, 9% α- πάντησαν απλώς καταφατικά, 26% µίλησαν για την «Τροία», από 9% για τους «300», τον Μ. Αλέξανδρο, και τους Αχαιούς, από 6% για την Ιλιάδα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, ενώ 18% δήλωσαν πως δεν έχουν δει ανάλογες ταινίες και 6% δεν απάντησαν στην ερώτηση. Από τα παιδιά της Στ, 23% απάντησαν απλώς καταφατικά, 17% µίλησαν για τους «300», από 9% έκαναν λόγο για την «Τροία» ή την «Τροία» από κοινού µε τον «Παπαφλέσσα» ή την «Τροία» από κοινού µε την «Οδύσσεια» και τον «Παπαφλέσσα» ή την «Τροία» από κοινού µε την «Οδύσσεια» και τους «300», ενώ από 4% µίλησαν, αντίστοιχα, για τον «Αετό», τους «ώδεκα άθλους του Ηρακλή», την «Οδύσσεια» και την «Άνοδο της Αυτοκρατορίας». 4% έκαναν λόγο γενικά για εκπαιδευτικές ταινίες, ενώ 4% δεν είχαν δει ταινίες µε ιστορικό περιεχόµενο. Σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή τους µε ηλεκτρονικά παιχνίδια µε ιστορικό περιεχόµενο, 66% των παιδιών της τάξης είπαν ότι δεν έχουν ασχοληθεί, σε αντίθεση µε το 6% που απάντησαν απλώς καταφατικά, ενώ 10% έκαναν εξειδικευµένη αναφορά στο «Parthenon Frieze» και από 6% στον «Σπάρτακο», στο «Call of Duty» και στο «God of War». Από τα παιδιά της Στ, 49% απάντησαν αρνητικά και 13% απλώς καταφατικά στην ερώτηση. 13% ανέφεραν ειδικά το «God of War», 9% την «Τροία» κι από 4% τον «Ηρακλή», τον «Ηρακλή» από κοινού µε την «Οδύσσεια», το «Rome Total War» και το «Spartan Total Warrior». Σε ό,τι αφορά τις γνώσεις τους για την ύπαρξη αρχαίων πόλεων κοντά στον τόπο δια- µονής τους, 40% των παιδιών της ηµοτικού απάντησαν αρνητικά, 5% δεν ήταν βέβαιοι, ενώ 25% έκαναν λόγο για τη ηµητριάδα, 20% για το ιµήνι και 10% για το Σέσκλο. Από τα παιδιά της Στ, 25% ανέφεραν τη ηµητριάδα, 21% το ιµήνι, 8% τη ηµητριάδα από κοινού µε το ιµήνι και το Σέσκλο, 4% το Σέσκλο, 4% απάντησαν «δεν ασχολούµαι» ή «δεν ξέρω», 4% απάντησαν απλώς καταφατικά και 30% δήλωσαν άγνοια για το θέµα. Σε σχέση µε την ύπαρξη αρχαίων πόλεων κοντά στον τόπο καταγωγής της οικογένειας, 82% των παιδιών της ηµοτικού απάντησαν αρνητικά, από 6% έκαναν αντίστοιχα αναφορά στο ίον και τη ηµητριάδα, ενώ 6% δεν απάντησαν. Ως προς τα παιδιά της Στ, 49% δήλωσαν άγνοια για το θέµα, 13% µίλησαν για τη ηµητριάδα, από 4% για την Ιωλκό και τη Ζαγορά, κι από 5% για τη Μακεδονία, την Αθήνα, το ιµήνι, το ιµήνι από κοινού µε το Σέσκλο, την Ακρόπολη και την Ακρόπολη από κοινού µε το ιµήνι. Αναφορικά µε την ελληνιστική ηµητριάδα, από τα παιδιά της ηµοτικού το 88% είχαν ακούσει γι αυτήν, σε αντίθεση µε το 6% αυτών, ενώ 6% δεν απάντησαν. Στη Στ, 68% των παιδιών απάντησαν καταφατικά, 27% αρνητικά και 5% είπαν ότι «είχαν ακούσει λίγα πράγµατα». Ως προς τις συνθήκες ίδρυσης της πόλης, 44% των µαθητών της τάξης απάντησαν ότι ήξεραν γενικά για το θέµα, σε αντίθεση µε το 22% που απάντησε αρνητικά 22% προσδιόρισαν την απάντησή τους µιλώντας για τους αρχαίους Έλληνες και 6% για τον ηµήτριο Πολιορκητή, ενώ 6% απάντησε ότι δε θυµάται. Ως προς τα παιδιά της Στ, 96% αυτών

8 δήλωσαν άγνοια, ενώ 4% απάντησαν απλώς καταφατικά στην ερώτηση. Ως προς την καταγωγή των κατοίκων της, 47% των παιδιών της δήλωσαν άγνοια, 41% απάντησαν απλώς καταφατικά, ενώ 12% είπαν πως δε θυµούνται. Στην περίπτωση της Στ, το σύνολο των παιδιών (100%) δήλωσαν άγνοια. Τα παιδιά της θεωρούν ότι οι κάτοικοι της ηµητριάδας ασχολούνταν µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το εµπόριο (16%), το ψάρεµα και το κυνήγι (17%), το εµπόριο (11%), την τέχνη, τη γεωργία και το εµπόριο (11%), και από 6% µε τη γεωργία, το «σκάψιµο» (sic), τη ναυτιλία και τον πόλεµο, ενώ 21% δήλωσαν άγνοια για το θέµα. Στην Στ, 53% δήλωσαν άγνοια για το θέµα, 10% απάντησαν «ψαράδες» κι από 4% είπαν «πολλές», «παγοπώληδες», «αρχιτέκτονες», «αγγειοπλάστες», «γλύπτες», «οικοδόµοι», «έφτιαχναν σιτάρι» (sic) και «γεωργοί και κτηνοτρόφοι», ενώ 5% είπε πως «δε θυµάται». Σε ότι αφορά στις λατρείες των κατοίκων, στην περίπτωση της ηµοτικού, 42% µίλησαν για τους 12 Θεούς τους Ολύµπου και από 5% για το δωδεκάθεο σε συνδυασµό µε την Ίσιδα ή για την Ίσιδα και τον Μ. Αλέξανδρο, ενώ 32% δήλωσαν άγνοια και 11% δεν απάντησαν. Από τα παιδιά της Στ, 96% έκαναν λόγο για το δωδεκάθεο και 4% δήλωσε άγνοια. Ως προς τη νοµισµατική κυκλοφορία στην πόλη, 60% των παιδιών της τάξης δήλωσαν άγνοια και 17% δεν απάντησαν, 11% είπαν ότι χρησιµοποιούσαν πήλινα νοµίσµατα κατασκευασµένα µε σφραγίδες, 6% µίλησαν για πήλινα και σιδερένια νοµίσµατα και 6% για πήλινα νοµίσµατα που χρησιµοποιούνταν στο εµπόριο. Στην περίπτωση της Στ, 57% δήλωσαν άγνοια, από 9% έκαναν λόγο για «τάλαντα», «λίρες» ή «κανένα» νόµισµα, ενώ από 4% µίλησαν για «δραχµές», «λίβρες» ή «σοκολατένια» (sic) νοµίσµατα. 4% των παιδιών δεν απάντησαν. Τέλος, 60% των παιδιών της τάξης θα αναζητούσαν πληροφορίες στο διαδίκτυο, 11% στα µουσεία, σε βιβλία ή στο διαδίκτυο, 6% στο διαδίκτυο ή σε ειδικούς επιστήµονες και 6% στα ίδια τα λείψανα των αρχαίων πόλεων 17% των παιδιών δεν απάντησαν στην ε- ρώτηση. Από τα παιδιά της Στ, 30% θα αναζητούσε πληροφορίες στο Μουσείο, 31% στο διαδίκτυο, από 9% στο Μουσείο από κοινού µε το διαδίκτυο και στο διαδίκτυο από κοινού µε βιβλία, 4% σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ενώ 17% δήλωσε άγνοια για το θέµα. 5. Συζήτηση. Αντιµετωπίζοντας κριτικά το περιεχόµενο των απαντήσεων των παιδιών, πρέπει καταρχήν να επισηµανθεί ότι τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν δεν επιτρέπουν περαιτέρω γενικεύσεις, εξαιτίας, κυρίως, του µικρού δείγµατος των συµµετεχόντων, είναι, όµως ενδεικτικά, των αντιλήψεων τους για το υπό εξέταση ζήτηµα. Ως προς τα στοιχεία αναφορικά µε την καταγωγή τους, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητά τους ήταν ελληνικής καταγωγής, εκτός από ένα παιδί της τάξης και δύο της Στ, µε καταγωγή από την Αλβανία, µετανάστες δεύτερης, τουλάχιστον, γενιάς, αφού γεννήθηκαν και µεγαλώνουν στον Βόλο. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να εξηγηθεί, ίσως, από τη διαπιστούµενη αλλαγή στη σχολική γεωγραφία της περιοχής, στο πλαίσιο της οποίας πολλά παιδιά µεταναστών, κυρίως από την Αλβανία, επιστρέφουν µε τις οικογένειές τους στις χώρες καταγωγής τους, λόγω των δεδοµένων οικονοµικών, κυρίως, συνθηκών στην Ελλάδα (Σπανός, 2014). Η συγκριτική εξέταση των ερωτηµατολογίων των συγκεκριµένων παιδιών σε σχέση µε το σύνολο δε δείχνει διαφορές στο περιεχόµενο των απαντήσεών τους, που να σχετίζονται µε την εθνοτική τους προέλευση, ενώ οι σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα παιδιά ήταν καλές. Στις οµαδικές συζητήσεις, όµως, που ακολούθησαν µετά την εκπαιδευτική περιήγηση στο Μουσείο, και κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του «έντρου» της τάξης, όπου έπρεπε να καταγραφούν σε αυτό τα µικρά ονόµατα τους και η καταγωγή της οικογένειας, το παιδί της ηµοτικού απάντησε αβίαστα «Αλβανία», πιέστηκε, όµως, ιδιαίτερα από την εκπαιδευτικό της τάξης να προσδιορίσει ακριβώς την περιοχή και καθώς εκείνο δεν ήξερε, καθοδηγήθηκε, στο να επιλέξει στην τύχη µια από τις πόλεις που εκείνη του ανέφερε. Στην περίπτωση των παιδιών της Στ τάξης, δίδυµων αδελφών, µόνο το ένα απάντησε, «Αλβανία», διαπιστώθηκε, όµως, ότι τη δεδοµένη χρονική στιγµή µειώθηκε χαρακτηριστικά η ένταση της φωνής του και αυξήθηκε, αντίστροφα, η ταχύτητα της εκφοράς του λόγου του, σε αντίθεση µε το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα παραµονής του στο Μουσείο. Θα πρέπει, επίσης, να λεχθεί ότι ένα σχεδόν σταθερό ποσοστό των παιδιών επέλεξε να µην απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις, κάτι που πιθανόν υποδηλώνει την απροθυµία τους να

9 εκφραστούν γραπτώς ή ότι δεν είχαν διερωτηθεί στο παρελθόν για τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση µε απαντήσεις σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, σχετικά µε την ύπαρξη αρχαίων πόλεων στη γενέτειρα της οικογένειας, όπου συνήθης είναι η αναφορά της «ηµητριάδας» ακόµη και σε περιπτώσεις παιδιών που κατάγονται από άλλες περιοχές εκτός Μαγνησίας, ή αναφορικά µε την αντιµετώπιση των µουσείων ως χώρων αναζήτησης πληροφοριών για την καθηµερινή ζωή των κατοίκων στην αρχαιότητα, πιθανόν σχετίζεται µε την επιλογή τους να εκφραστούν µε τρόπο κοινωνικά επιθυµητό για να ένα ζήτηµα που διαισθάνονται ή αντιµετωπίζουν ως «σοβαρό», υποκρύπτοντας αξιολογικές κρίσεις για αυτό. Συνολικά, φαίνεται να ταυτίζουν την Ιστορία µε το διδασκόµενο µάθηµα στο Σχολείο και τη θεµατική Ιστορία κάθε Τάξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα αντίστοιχα εγχειρίδια και διδάσκεται σε καθηµερινό επίπεδο (πβλ. Παπανικολάου, 2008). Έτσι, δίνουν απαντήσεις ό- πως «δε µου άρεσε το πρώτο µάθηµα» (Γ.Θ.) ή «να κάνω ασκίσεις» (sic) (Ε.Θ.) ή «τα µεγάλα κείµενα» (Ι.Χ.), στην περίπτωση της τάξης, και «τα πολλά και δύσκολα ονόµατα και οι πολλές ηµεροµηνίες» (Σ.Π.) ή «το µάθηµα των κλεφτών και των Αρµατολών» (Μ..), στην περίπτωση της Στ τάξης. Παρόλα αυτά, ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν σε επίπεδο δηλωτικής ιστορικής γνώσης αντιµετωπίζονται µάλλον ευκαιριακά, στο πλαίσιο µηχανικής και διεκπεραιωτικής αποστήθισής τους για περιορισµένο χρονικό διάστηµα (πβλ. Αθανασοπούλου, 2008), καθώς δεν µπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η α- πάντηση «του Κιουτσούκ Καϊναρτζή» (Μ.., Στ τάξη) στην ερώτηση αναφορικά µε προσωπικότητες της Ιστορίας που θυµούνται. Οι σαφείς αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, λέγοντας ότι [Ιστορία] «σηµαίνει αρχαία πράγµατα» (.Μ., τάξη) ή ορίζοντάς την ως «ένα µάθηµα στο σχολείο αλλά και κάτι παραπάνο, ο πολιτισµός και το παρελθόν της χώρας µας» (sic) (Α.Τ., Στ τάξη) και η µνηµόνευση προσωπικοτήτων κυρίως της αρχαίας ελληνικής και σπανιότερα της νεότερης ελληνικής Ιστορίας ή µορφών της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας, µαρτυρούν την επίδραση της κυρίαρχης εθνικής αφήγησης, που προβάλλεται στα σχολικά βιβλία αφενός και της δηµοφιλούς κουλτούρας, όπως αυτή αποτυπώνεται σε ταινίες «ιστορικού περιεχοµένου» και ανάλογα η- λεκτρονικά παιχνίδια, στη δηµιουργία στερεοτυπικών αναπαραστάσεων στα παιδιά, στο πλαίσιο µιας διαδικασίας «ψυχολογικής υπεραναπλήρωσης, που συνδέει συµβολικά τους α- πογόνους µε τους προγόνους» (Κόκκινος et al., 2005: 197). Η εξάρτηση της Ιστορίας, εξάλλου, στην περίπτωση της Στ τάξης, από πολεµικά γεγονότα («Πόλεµος!!!», Σ.Σ., Στ τάξη) υποδεικνύει, επιπλέον, ανάλογες γνωστικές παρανοήσεις, γεγονός που διαπιστώνεται και βιβλιογραφικά (Κόκκινος et al., 2005 Φορτούνη, Ρεπούση & Ράπτης, 2007 Παπανικολάου, 2008). Σε ό,τι αφορά στις παραµέτρους εκείνες, όπως το σχολείο, η οικογένεια ή οι οµάδες των συνοµηλίκων, που θα µπορούσαν να διαµορφώσουν ή να συµβάλουν στη διάχυση στερεοτύπων στα παιδιά, οι κατά πλειοψηφία αρνητικές τους απαντήσεις στις αντίστοιχες ερωτήσεις αναφορικά µε συζητήσεις για ιστορικά ζητήµατα, αν δεν γίνουν αποδεκτές ως έχουν, τουλάχιστον υποδεικνύουν ότι στις διάφορες εκφάνσεις της καθηµερινότητας τους η Ιστορία δεν είναι αναγνωρίσιµη και δεν έχει θέση, έτσι που καταλήγουν να υποστηρίζουν ότι «δεν αρέσει σε κανέναν από την οικογένεια και δε θυµάµαι τίποτα» (Μ.., Στ τάξη). Ταυτόχρονα, η µικρή γνώση της αρχαιότητας, µε δεδοµένο ότι όλα τα παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα και κατοικούν κοντά σε µια αρχαία πόλη, υποδηλώνει, ίσως, ότι δεν υπάρχουν σχετικές προσλήψεις από τον τόπο καταγωγής ή µπορεί να εξηγείται λόγω της περιορισµένης ενασχόλησής τους µε ανάλογα ζητήµατα στο Σχολείο. Οι διαφορές οι οποίες αποτυπώνονται µεταξύ των παιδιών της και Στ τάξης, που αντιµετωπίζουν την Ιστορία αντίστοιχα µε «χαρά» (Α.Μ., τάξη) κι ως κάτι που «τους αρέσει» (Ι.Χ., τάξη) ή ως την «ώρα της βαρεµάρας» (Ν.Β., Στ τάξη) κι ως «ένα µάθηµα που µε δυσκολεύει» (Μ.., Στ τάξη), πιθανόν σχετίζονται µε την καθηµερινή σχολική πρακτική και τον τρόπο διδασκαλίας της (πβλ. Παπανικολάου, 2008). Στην περίπτωση της τάξης, η εκπαιδευτικός αποδεδειγµένα προσπαθεί να εµπλέξει µε τρόπο βιωµατικό τα παιδιά στη µαθησιακή διαδικασία, µε σχέδια εργασίας, εκπαιδευτικά παιχνίδια και επιτόπιες επισκέψεις, κάτι που δε συµβαίνει στην περίπτωση της Στ, όπου η Ιστορία δεν είναι αρεστή γιατί «µας βάζουν να µαθαίνουµε µάθηµα» (Κ.Ο., Στ τάξη) και «πρέπει να τα µαθαίνουµε όλα απ έξω» (Α.Τ., Στ τάξη). Ίσως, σ αυτό το πλαίσιο, µπορεί να εξηγηθεί και ο παρατηρούµενος αρνη-

10 τισµός κάποιων από τα µεγάλα παιδιά κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, που αποτυπώνεται σε απαντήσεις όπως «σοκολατένια [νοµίσµατα]» (Γ.Κ., Στ τάξη) ή «είπα όχι» και «που θέλετε να ξέρω» (Κ., Στ τάξη). Συνάρτηση αυτής της εξοικείωσης των παιδιών µε βιωµατικού χαρακτήρα δράσεις ή- ταν και η συνολική συµπεριφορά τους στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος, τόσο σε επίπεδο ισότιµης συνεργασίας µεταξύ τους, όσο και σε ό,τι αφορά στις απαιτήσεις που αυτό έθετε για παρατήρηση, κριτική θεώρηση, τεκµηρίωση και ερµηνεία των αρχαίων αντικειµένων, µε έµφαση στην έννοια της «λογικής κατανόησης» (Ρεπούση, 2000δ:7) και σε σχέση µε τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά (Νάκου, 2000). Έτσι, στην πλειονότητά τους τα µικρότερα παιδιά, αλλά και αρκετά από τα µεγαλύτερα, ήταν αποτελεσµατικά στην επιλεκτική θεώρηση των εκθεµάτων, τα οποία προσέγγιζαν για «αυτό που λένε» ή για «αυτό που είναι» (Νάκου, 2000: 86), ανάλογα µε το αν υπήρχαν ή όχι αρχαίες επιγραφές πάνω τους µπορούσαν να χρησιµοποιούν ανεξάρτητες ιστορικές γνώσεις κατά την επεξεργασία τους, να τις συνδέσουν κατάλληλα µε αυτά και ήταν σε θέση να επιχειρηµατολογήσουν για τις επιλογές τους, λέγοντας, για παράδειγµα, ότι κάποιοι κάτοικοι της ηµητριάδας ίσως ήταν «πολεµιστές, µοδίστρες, γιατροί και αθλητές», αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία κάποιων αρχαίων κτερισµάτων. Εξαίρεση αποτελεί µια οµάδα αγοριών της Στ τάξης που αρχικά υποστήριζε ότι οι κάτοικοι της ηµητριάδας πίστευαν στο δωδεκάθεο και αν και µπόρεσαν να διαβάσουν την επιγραφή σε µια επιτύµβια στήλη που µνηµόνευε έναν ιερέα του Ώρου και της Ίσιδας, έµειναν σταθεροί στην αρχική τους τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η Ίσιδα ήταν νύµφη της αρχαίας Ελλάδας. Το σκεπτικό τους αυτό υποδεικνύει, ίσως, ότι η εξαρτηµένη πληροφορία που συλλέχθηκε από το αρχαίο αντικείµενο αγνοήθηκε, για να αξιοποιηθεί, τελικά, λανθασµένα, ως αποτέλεσµα της κυρίαρχης ανεξάρτητης γνώσης από το σχολείο που υιοθετήθηκε άκριτα, κάτι που διαπιστώνεται και βιβλιογραφικά (Νάκου, 2000). Τέλος, ως προς στους στόχους του προγράµµατος αρχικά για κριτική σκέψη και έπειτα για αναγνώριση της πολιτισµικής διαφοράς, η οµαδική συζήτηση στο τέλος παρείχε το πλαίσιο για έκφραση των προσωπικών τους ιδεών κι έτσι για την αποκάλυψη των µικροθεωριών τους και τη διατύπωση ερµηνειών µε αφορµή τα εκθέµατα που ουσιαστικά απεικονίζουν τις προηγούµενες, προσωπικές τους γνώσεις, εµπειρίες και βιώµατα, στον άξονα µιας, µάλλον, «λογικής» εκδοχής της ενσυναίσθησης (Νάκου, 2000: 139), όπου τα φαινόµενα ερµηνεύονται σπανιότερα µε ιστορικούς και συνήθως µε σύγχρονους λογικούς όρους. Ενδεικτικές, ως προς αυτό, είναι οι απόψεις τους για τις ερµηνείες στις µετοικεσίες των πληθυσµών και τις δηµογραφικές µεταβολές που περιείχαν εκφράσεις όπως «ότι οι άνθρωποι στα αρχαία χρόνια έφυγαν από τον τόπο τους για ένα καλύτερο µέλλον» ή «για να βρουν δουλειά» ή «γιατί γινόταν πόλεµος», «παίρνοντας µαζί τους λίγα πράγµατα από τον τόπο τους» και η αναγνώριση ανάλογων παραµέτρων στις συνθήκες του παροντικού χρόνου. Γενικά, το ιστορικό πλαίσιο στις απόψεις των παιδιών µαρτυρά ότι η αναπλαισίωση των αρχαίων αντικειµένων στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα τους έδωσε την ευκαιρία να τα προσεγγίσουν ως µαρτυρίες άµεσα συνδεδεµένες µε τον ιστορικό χρόνο και ε- ξαρτηµένες από τις συνθήκες δηµιουργίας και χρήσης τους, δοµώντας αντίστοιχο σκεπτικό. Το αν τελικά ανάλογες µουσειακές εκπαιδευτικές δράσεις που φιλοδοξούν να ασχοληθούν µε την ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων και ειδικά των παιδιών µε τον «πολιτισµικό άλλο», µπορούν να αντιµετωπίσουν ή να ανασκευάσουν στερεοτυπικές αντιλήψεις που παραµένουν κυρίαρχες, είναι ένα θέµα προς συζήτηση προσεγγίζοντας, όµως, το θέµα από την άποψη των µαθητών ανάλογα εκπαιδευτικά προγράµµατα µπορούν να κάνουν την Ιστορία λίγο περισσότερο ενδιαφέρουσα στα µάτια τους, αφήνοντάς τους το περιθώριο να µιλήσουν τα ίδια για αυτήν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αβδελά, Ε. (2014). Η σχολική ιστορία πρόσφορο έδαφος για την πολιτική προπαγάνδα. Χρόνος 12. Ανακτήθηκε, Μάιος 11, 2014 από 950.html Αθανασοπούλου, Α. (2008). «Σκοτάδι πνευµατικό έπεσε στην Ελλάδα»: ιαβάζοντας για την παιδεία επί Τουρκοκρατίας στα σχολικά εγχειρίδια της ευτεροβάθµιας Εκπαί-

11 δευσης, στο Α. Ανδρέου (επιµ.). Η διδακτική της Ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια. (Αθήνα, Μεταίχµιο). Ανδρέου, Α. (επιµ.) (2008). Η διδακτική της Ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια. (Αθήνα, Μεταίχµιο). Askouni, N. (2000). Greek adolescents perceptions of social change: an ahistorical interpretation of society. Journal of Modern Greek Studies, 18(2), pp Αυγέρη, Σ. (2012).Ένα project διερεύνησης της οικογενειακής και τοπικής Ιστορίας µε εθνογραφικές µεθόδους σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον από πού κρατάει η σκούφια µας;. Τα Εκπαιδευτικά , σσ Avdela, E. (2000). The teaching of history in Greece. Journal of Modern Greek Studies, 18(2), pp Βακαλούδη, Α., & αγδιλέλης, Β. (2013). Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας µε την αξιοποίηση του λογισµικού «Ιστορικός Άτλας-Centennia», στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης,. Σάµψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιµ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ιαδικασία». Ανακτήθηκε, Μάιος 9, 2014 από Βέµη, Μπ. (2006). Η εκπαίδευση του βλέµµατος: µε τον τρόπο του Henri Michaux, Αρχαιολογία και Τέχνες, 100, σσ Βούρη, Σ. (2002). Μουσείο και συγκρότηση εθνικής ταυτότητας, στο Γ. Κόκκινος & Ε. Αλεξάκη, (επιµ.), ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη µουσειακή αγωγή. (Αθήνα, Μεταίχµιο). Γαζή, Ε. (2002). Η ιστορία στο δηµόσιο χώρο. στο Γ. Κόκκινος & Ε. Αλεξάκη, (επιµ.), ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη µουσειακή αγωγή. (Αθήνα, Μεταίχµιο). Γατσωτής, Π. (2004). Η διδακτική προσέγγιση της «Νέας Ιστορίας» µε τη χρήση ιστοριογραφικών έργων στο Γ. Κόκκινος & Ε. Αλεξάκη, (επιµ.), ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη µουσειακή αγωγή. (Αθήνα, Μεταίχµιο). ραγώνα, Θ. Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης. Στερεότυπα και προκαταλήψεις, στο Α. Ανδρούσου (επιµ.), Κλειδιά και αντικλείδια. Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων (Αθήνα, ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών). Dragonas, Th. G., & Frangoudaki, A. (2000). Introduction. Journal of Modern Greek Studies, 18(2), pp Frangoudaki, A., & Dragonas, Th. (1997). Greece between tradition and modernity: in search of an equal place in the European taxonomy of peoples, in M. Angvik & B. von Borries (eds), Youth and History: a comparative European survey on historical consciousness and political attitudes among adolescents. (Hamburg, Körber-Stiftung). Haydn, T. (2005). Pupil perceptions of history at Key Stage 3: Final Report. Ανακτήθηκε, Μάιος 11, 2014 από Hamilakis, Y. (2003). «Learn History! Antiquity, national Narrative, and History in Greek Educational Textbooks, in K.S.Brown & Y. Hamilakis (Eds), The Usable Past. Greek Metahistories. (Lanham, Boulder, New York, Oxford, Lexington Books). Hantzi, A., & Abakoumkin, G. (2000). National identification and ethnocentric bias among Greek adolescents: in search of correlates. Journal of Modern Greek Studies, 18(2), pp Haris, R., & Haydn, T. (2006a). Pupils enjoyment of history what lessons can teachers learn from their pupils? Curriculum Journal, 17(4), pp Haris, R., & Haydn., T. (2006b). Pupils perception of history as a school subject. Α- νακτήθηκε, Μάιος 11, 2014 από Καλόγηρος, Β., & Σµυρναίος, Α. (2012). Το µάθηµα της Ιστορίας και οι µαθητές. Στάσεις και προβλήµατα. Τα Εκπαιδευτικά , σσ Κόκκινος, Γ. (1998). Από την Ιστορία στις Ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίες, την επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας. (Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα). Κόκκινος, Γ. (2003). Επιστήµη, ιδεολογία, ταυτότητα, το µάθηµα της ιστορίας στον α- στερισµό της υπερεθνικότητας και της παγκοσµιοποίησης (Αθήνα, Μεταίχµιο). Κόκκινος, Γ., & Αλεξάκη, Ε. (2002). Εισαγωγή στο Γ. Κόκκινος & Ε. Αλεξάκη, (επιµ.), ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη µουσειακή αγωγή. (Αθήνα, Μεταίχµιο).

12 Κόκκινος, Γ., Αθανασιάδης, Η., Βούρη, Σ., Γατσωτής, Π., Τραντάς, Π. & Στέφος, Ε. (2005). Ιστορική κουλτούρα και συνείδηση. Απόψεις και στάσεις µαθητών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την Ιστορία. (Αθήνα, Νοόγραµµα-Εκδοτική). Κόκκινος, Γ., & Νάκου, Ε. (επιµ.) (2004). Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21 ου αι. (Αθήνα, Μεταίχµιο). Koulouri, Ch. (2011). Teaching ʻVictimsʼ: History and Memory in the Classroom. Der Donauraum, 51(1), pp Koulouri, Ch., & Venturas, L. (1994). Research on Greek textbooks: a survey of current trends. Paradigm, 14, pp Λιάκος, Α. (2005). Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσµο; (Αθήνα, Πόλις). Νάκου, Ε. (2000). Τα παιδιά και η Ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερµηνεία. (Αθήνα, Μεταίχµιο). Νάκου, Ε. (2002). Το επιστηµολογικό υπόβαθρο της σχέσης µουσείου, εκπαίδευσης και Ιστορίας στο Γ. Κόκκινος & Ε. Αλεξάκη, (επιµ.), ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη µουσειακή αγωγή. (Αθήνα, Μεταίχµιο). Νάκου, Ε. (2004). ιδακτική της Ιστορίας, υλικός πολιτισµός και µουσεία, στο Γ. Κόκκινος & Ε. Νάκου (επιµ.), Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21 ου αι. (Αθήνα, Μεταίχµιο). Παπανικολάου, Ε. (2008). Παιδιά και Ιστορία: Ιδέες και αντιλήψεις των παιδιών του ηµοτικού Σχολείου για την Ιστορία. Αδηµοσίευτη ιπλωµατική Εργασία. (Θεσσαλονίκη, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης). Pechtelidis, Υ. (2010). The Distance between Birth and nationality: the Mediation of an Ethnocentric Imagination. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 5(6), pp Ρεπούση, Μ. (2000α). Τοπικές ιστορίες στο σχολείο. Από το γενικό παρελθόν στο παρελθόν του τόπου. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 112, σσ Ρεπούση, Μ. (2000β). Εκπαιδευτικές διαδροµές στα ιστορικά µονοπάτια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονικέων Πόλις, 3, σσ Ρεπούση, Μ. (2000γ). ιδακτικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας. Ιστορικό ερώτη- µα και ανάπτυξη σχεδίων εργασίας. Φιλόλογος, 102, σσ Ρεπούση, Μ. (2000δ). Οι έννοιες της Ιστορίας. Από την ιστορική γνώση στην ιστορική κατανόηση. Μνήµων, 20, σσ Repoussi, M. & Tutiax-Guillon, N. (2010). New trends in History textbook research: issues and methodologies toward a School Historiography. Journal of Educational Media, Memory and Society, 2(1), pp Σπανός, Φ. (2014). Κύµατα µετανάστευσης µαθητών. Η Θεσσαλία, , σ. 12. Stephen, J. (2011). What are upper secondary school students saying about history? Carribean Curriculum, 18, pp ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. (2003). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών. Ανακτήθηκε, Ιούνιος 18, 2008 από Φορτούνη, Τ., Ρεπούση, Μ., & Ράπτης, Α. (2007). Τι είναι αυτό που το λέµε Ιστορία; Η διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων παιδιών του ηµοτικού Σχολείου για την έννοια της Ιστορίας ως διαµορφωτικό πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακού διδακτικού υλικού, στο Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών, µε διεθνή συµµετοχή, για τις ΤΠΕ µε τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη. Ανακτήθηκε, Μάιος 11, 2014 από _Raptis_OK.pdf

Αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις επισκέψεις σε μουσεία

Αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις επισκέψεις σε μουσεία 5 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ * / EDUCATIONAL VISITS IN MUSEUMS THE CASE OF THE ATHANASSAKEION ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» Διδακτορική Διατριβή του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας, εκπ/κός

Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας, εκπ/κός ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Θεοχάρης Αθανασιάδης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Θεοχάρης Αθανασιάδης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΤ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ Η ιστορική γνώση είναι μία σύνθετη έννοια που μεταβάλλεται σύμφωνα με το μεταλλασσόμενο κοινωνικό, πολιτισμικό και επιστημολογικό περιβάλλον. Γι' αυτό και εννοείται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ. Το Bυζάντιο. το Bυζάντιο

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ. Το Bυζάντιο. το Bυζάντιο ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Το Bυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον;

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Δρ. Σοφία ΚΙΤΣΟΥ Περίληψη Οι γλωσσικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α. Δημοτικού.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α. Δημοτικού. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α Δημοτικού & Γυμνασίου Αθήνα 2011 2 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Πτυχιακή εργασίας της Λίας Γαλάνη Αθήνα, Ιούνιος 2005 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις Εισηγήσεων

Περιλήψεις Εισηγήσεων Περιλήψεις Εισηγήσεων Οι εκδόσεις ΖΗΤΗ σάς προσκαλούν στην HΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με θέμα: Διδασκαλία και μάθηση στο σημερινό σχολείο μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Αρχαία Ελληνικά -

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα