ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/τ.Α / ), που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 89 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλη νική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/τ.Α / ), ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος του Ιωάννη, υπάλληλος της Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων με βαθμό Β, μετατάσσεται στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευ σης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Νομού Αρκαδίας: 6529/ ). ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αρ. 3164/ απόφαση του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση του Ζώη Διονυσίου του Χρήστου, κλ. ΠΕ 04 (Φυσιογνώστη), με βαθμό Α και Μ.Κ. 01, του 18ου Γ/σίου Αθήνας και Α.Μ , από ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την αίτηση παραίτησής του (παραίτηση ). ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΣΙΛΑΣ Με την αριθμ. 7291/ απόφαση του Προϊ σταμένου του Γραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ) άρθρο 148 παρ. 5, και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ τ.α 159/ ), διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Παπαμιχαλοπούλου Μπαρδή Αναστασί ας του Ιωάννη, εκπ/κού κλ. ΓΙΕ03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 01 του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού, από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. (1η αίτηση παραίτησης ). κ.α.α. Ο Νόμιμος Αναπληρωτής ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ Με την αρ. ΦΔ3/3/3088/ απόφαση του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δ.Ε. Αιτ/νίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΟΥΡΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου εκπ/κού κλ. ΠΕ02 του Γ/σίου Γαβαλούς με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και A.M την 31/08/2010 ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραί τησης από την υπηρεσία (ημερομηνία υποβολής 1ης αίτησης 02/08/2010). (2)

2 6982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αρ. ΦΔ3/3/3086/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δ.Ε. Αιτ/νίας που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΑΛΕΞΟ ΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του Θωμά εκπ/κού κλ. ΠΕ15 του Γ/ σίου Γαβαλούς με βαθμό Α, Μ.Κ. 4 και A.M την 31/08/2010 ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτη σης από την υπηρεσία (ημερομηνία υποβολής 1ης αί τησης 02/08/2010). ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΟΣ Με την αριθμ. 3389/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26/ τ.α, από λύεται η υπαλληλική σχέση του Παπακανάκη Γεωργίου του Ιωάννη, εκπ/κού κλάδου ΓΙΕ 04 Φυσικών με βαθμό Α και Μ.Κ 3 του 8ου ΓΕΛ. Λάρισας, λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ Με την αρ. ΠΕ 2710/ απόφαση του Προϊστα μένου του 3ου Γραφείου ΠΕ Πειραιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26 τ.α /9 2 07), «Κύρωση του κώδικα κα τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, από 09/08/2010, ημερομηνία 2ης αίτησης παραί τησης της Κοτορλού Ελένης του Ευαγγέλου (AM ) κλάδου ΠΕ.70 Δασκάλων με βαθμό Α και ΜΚ 4 λόγω παραίτησης από την υπηρεσία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθμ. 22/ πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της εκπ/κού Κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων Κουμάκη Ελένης του Αθανα σίου με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε και δεύτερη αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία (αριθμ. πρωτ/λου 1ης αίτησης 2028/ αρ. πρωτ/λου 2ης αίτησης 2343/ ) και σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 148 του Ν. 3528/ , ΑΜ εκπ/κού: Με την αριθμ 20/ πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, διαπιστώθη κε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της εκπ/ κού κλάδου Π.Ε. 70 Δασκάλων Κουγιουντερίδη Παναγιώ τας του Χρήστου με βαθμό Α και Μ.Κ. 4 από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε και δεύτερη αίτη ση παραίτησης από την υπηρεσία (αριθμ. πρωτ/λου 1ης αίτησης 1984/ πρωτ/λου 2ης αίτησης 2203/ και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 148 του Ν. 3528/ , Α.Μ. εκπ/κού: Με την αριθμ. 21/ πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, διαπιστώ θηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70, Δασκάλων Γιώτα Θεοδώρου του Στεργίου με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε και δεύτερη αίτηση πα ραίτησης από την υπηρεσία (αριθμ. πρωτ/λου 1ης αίτη σης 2013/ αρ. πρωτ/λου 2ης αίτησης 2226/ ) και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 148 του Ν.3528/ , A.M. εκπ/κού: Με την αριθμ. 19/ πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της εκπ/ κού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων Μάνου Βασιλικής του Δη μητρίου με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε και δεύτερη αίτηση πα ραίτησης από την υπηρεσία (αριθμ. πρωτ/λου 1ης αίτη σης 1898/ , αρ. πρωτ/λου 2ης αίτησης 2205/ και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 148 του Ν. 3528/ , Α.Μ. εκπ/κού: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την αριθ. Ε.1123/122/10/ απόφαση του Αρ χηγού Λιμενικού Σώματος η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311Α/2002): Α. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης έτους 2010 που συνέταξε το αρμόδιο συμβούλιο κρίσης Υπαξιωμα τικών Λ.Σ. και Λ/Φ, έτους 2010, με το από πρακτικό του ως ακολούθως: 1. Για Αρχικελευστή Λ.Σ. (εκ Σχολής Λ/Φ), που αποστρα τεύεται ύστερα από αίτησή της (άρθρο 70 παρ. 2α): ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» A.M. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 3052 ΔΑΛΑΤΣΗ Σουλτάνα του Αθανασίου 2. Για Λιμενοφύλακα που αποστρατεύεται (άρθρο 65 παρ.1 (γ), 70 παρ. 2α και άρθρο 129 του Ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α /2002) κατόπιν της αριθμ. Ε.2196/05/05/10 γνωμά τευσης της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτρο πής, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ΑΝΙΚΑΝΟΣ για τα μόνιμα στελέχη ως ΕΠΝ παρ. 155 του ΠΔ 133/02. ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» ΑΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 7028 ΤΣΟΥΡΗΣ Πλούταρχος του Νικήτα 3. Προάγεται η Αρχικελευστής Λ.Σ (εκ Σχολής Λ/Φ) ΔΑ ΛΑΤΣΗ Σουλτάνα του Αθανασίου (Α.Μ. 3052) στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ και τίθεται αυτή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. (2α) του Ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α /2002), κατόπιν αποδοχής από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη της αιτήσεως αποστρατείας που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής της στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προάγεται ο Λιμενοφύλακας ΤΣΟΥΡΗΣ Πλούταρχος του Νικήτα (Α.Μ. 7028) στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. και τίθεται αυτός σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 (γ), 70 παρ. 2 (α) και 129 του Ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α / ), κατόπιν της αριθ. Ε.2196/05/05/10 γνωμάτευσης της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ΑΝΙΚΑΝΟΣ για τα μόνιμα στελέχη ως ΕΠΝ παρ. 155 του ΠΔ 133/02. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠτΠ: 13315/2010/ ) Ο Αρχηγός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/13975/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.344/76, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν.2307/95, ορίζεται Ληξίαρχος του Δήμου Παιανίας, η υπάλληλος του Δήμου Παιανίας ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΓΚΙΚΑ, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Β. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον Κ.Α του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Παιανίας σύμφωνα με την από βεβαίωση του Δήμου. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/οικ / ). Με την υπ αριθμ. 6/10 απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νέας Μάκρης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3584/07 και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3051/02 και τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 17 του Ν.2190/94, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3051/02 και τις διατά ξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν.2623/98, τον οριστικό πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1149/ /Τεύχος Γ, κατόπιν της υπ αριθμ. 1/621Μ/07 προκή ρυξης (ΦΕΚ 68/ , Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 491/ απόφαση του Δ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται ο ΓΚΑΝΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε κενή οργανική θέση του Δημοτικού Παιδικού Σταθ μού Δήμου Νέας Μάκρης, κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων με εισαγωγικό βαθμό Δ. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους Κ.Α και του τρέχοντος προϋπολο γισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νέας Μάκρης σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 136/ βε βαίωση πίστωσης του Νομικού Προσώπου. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/8851/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθ. 184/2010 απόφαση του Δήμαρχου Μυκό νου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων (4) 22 και 23 του Ν. 3584/07, κατόπιν της αριθ. 2/517Μ/2008 (ΦΕΚ 504/τ. ΑΣΕΠ/ ) Προκήρυξης, του Πίνακα Δι οριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 985/Γ/ και την αριθ. 1458/ εγκριτική απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών ΑΣΕΠ, διορίζεται δόκιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με εισαγωγικό βαθμό Δ, και σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου η ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ του Ιωάννη. (Αριθ. βεβ. του Δήμου Μυκόνου 219/ ). (Αριθμός απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 21750/7645/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπλ. Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. 57/ απόφαση του Δημάρχου Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007 γίνε ται αποδεκτή η παραίτηση της υπαλλήλου ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ του ΛΑΖΑΡΟΥ του κλάδου ΔΕ 1 με Α βαθμό, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 71646/10115/ 2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. ΛΑΔΕΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την 5992/ πράξη του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω αυτοδίκαιης αποδοχής της παραίτησης της υπαλ λήλου της Δ/νσης Ανωνύμων Εταιρειών της Ν.Α.Α.Α Δήμου Χρυσούλας του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α, από , ημερομηνία κατά την οποία η ανωτέρω υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης και με την οποία εμμένει στην αρχική από όμοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν.3528/2007). Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Με την υπ.αρ. 671/ απόφαση του Αντινο μάρχη Τρικάλων λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το δημόσιο του ΧΑΣΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου της Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ του κλάδου ΤΕ ΕΡΓΟ ΔΗΓΩΝ (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.) με βαθμό Α1 και (5)

4 6984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Μ.Κ. το 2ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδό τησης βάσει του Ν.3528/2007 αρ. 148 παρ. 5. Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Με την αριθμ. 20/ απόφαση Δημάρχου Ευρυ μενών Ν. Ιωαννίνων και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08/06/2006) και ιδίως τα άρθρα 93, 263, Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3613/ Την εγκύκλιο 77/2007 του ΥΠ.ΕΣ. 4. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή μου Ευρυμενών Ν. Ιωαννίνων αρ.61/2010 μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρησης «Κοινω φελής Επιχείρηση Δήμου Ευρυμενών» και σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1166/04/08/ Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 10Ν 6021 σελ. 5 με τίτλο «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου», για τη δαπάνη μισθοδοσίας που θα προκληθεί από την κα τάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού στις συστημένες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 6. Την με αριθμό 2396/ βεβαίωση της Οικο νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρυμενών Ν. Ιωαννίνων, σχετικά με την προβλεπόμενη πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 του Δήμου, αποφασίζει: Την κατάταξη στο Δήμο Ευρυμενών Ν Ιωαννίνων στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. που συστάθηκαν με την αρ. 61/2010 απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 1166/04/08/2010 τεύχος Β των κάτωθι: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος Κατάταξης 1 ΜΠΟΥΤΣΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 ΖΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ 4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μετά από από φαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό ψη της προϋπηρεσίας τους. Ο Δήμαρχος ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθμ / πράξη Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 του ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/ τ.α ) και των άρθρων του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/ τ.α ), διορίζεται η Ανα στασία Χαλιάπα του Μιχαήλ στη θέση του Γραμματέα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με τετραετή θητεία. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 15944/ ). Ο Πρύτανης Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του τμήματος ιστορίας, αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατήρηση Πο λιτισμικών Αγαθών και Περιβάλλον». Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, στη συνεδρίαση της στις , αποφά σισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ (εξέλιξη), σύμφωνα με τις διατάξεις: Α) του άρθρου 6Α του Ν.2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007, Β) του άρθρου 21 Ν.3549/2007, Γ) του άρθρου 14 παρ. 5 Ν. 1268/1982 και του άρθρου 2 Ν. 3282/2004 Δ) του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 1268/1982, όπως αντικατα στάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 Ν.2083/1992, Ε) του άρθρου 1 Ν. 2517/1997 όπως ισχύει, Στ) του άρθρου 14 παρ. 5α Ν. 1268/1982, όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 Ν.2517/1997, Ζ) του ΠΔ 134/1999, Η) του άρθρου 5 παρ.8 Ν.3549/2007, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. (εξέλιξη) στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διατήρηση των Πολιτισμικών Αγαθών και Περιβάλλον». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος (Κτήριο Παλαιού Στρατοπέδου, Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας, ΤΚ , Καλαμάτα, τηλ ) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε απο κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να (6)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6985 φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επι στημονική δράση του υποψήφιου. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πέντε (5) αντίτυπα όλων των υποβαλλόμενων πρω τότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρή σης και το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α ) θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πρά ξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 2 Αυγούστου 2010 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Αριθμ.: 5720 Προκήρυξη θέσης ΑΕΠ του τμήματος οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Αθλη τισμού». Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, στη συνεδρίαση της στις , αποφάσισε την προ κήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ (εξέλιξη), σύμφωνα με τις διατάξεις: Α) του άρθρου 6Α του Ν.2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007, Β) του άρθρου 21 Ν.3549/2007, Γ) του άρθρου 14 παρ. 4 Ν. 1268/1982, Δ) του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 1268/1982, όπως αντικατα στάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 Ν.2083/1992, Ε) του άρθρου 1 Ν. 2517/1997 όπως ισχύει, Στ) του άρθρου 14 παρ. 5α Ν. 1268/1982, όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 2517/1997, Ζ) του ΠΔ 134/1999, Η) του άρθρου 5 παρ.8 Ν. 3549/2007, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. (εξέλιξη) στη βαθμίδα του Αναπλη ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολο γία του Αθλητισμού». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος (Λυσάνδρου 3, ΤΚ , Σπάρτη, τηλ ) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε απο κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επι στημονική δράση του υποψήφιου. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πέντε (5) αντίτυπα όλων των υποβαλλόμενων πρω τότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρή σης και το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α ) θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πρά ξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ

6 6986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο ποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 2 Αυγούστου 2010 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. Φε.7/8664/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 και 4, αντίστοιχα, του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), και το άρθρο 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) εξελίσσεται ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩ ΝΑΣ του Ελευθερίου, από τη μόνιμη θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων» του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, καταλαμβάνοντας κενή οργανική θέση επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέ λιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ 15994/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Με την αριθμ. Α/19210/ πράξη απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκ παίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ. Ν.Π.Δ.Δ.) που εκ δόθηκε σύμφωνα με το Ν.3528/2007, άρθρο 148, γίνεται αποδεκτή Α/18784/ πρώτη αίτηση και την υπ αριθμ. Α/19155/ δεύτερη αίτηση παραίτη σης του Αντωνίου Παναγιώτη του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, μόνιμου υπαλλήλου του Ο.Ε.Ε.Κ., κλάδου ΔΕ Σχεδιαστών, με βαθμό Β και Μ.Κ. 10 και διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής του σχέσης από , ημερομηνία που υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση παραίτησής του. Ο Πρόεδρος ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Με την αριθμ. 10/02/7345/11392/ απόφαση Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΣΜΟΣ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι κής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. Με την αριθμ. 10/02/7659/11819/ απόφαση Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΣΜΟΣ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων (προσωρινός) με βαθμό Α, από ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. Με την υπ αριθμ. πρωτ. 10/02/7962/11450/ , απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθη νών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Χα ραλάμπους, κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας (προ σωρινός κλάδος), με βαθμό Α, από , ημερομη νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν.3528/07, για λόγους συνταξιοδότησης. Ο Διοικητής ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Με την αριθμ. πρωτ. 83/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7,8,10,16,17 του Ν.3528/07, διορίζεται σε κενή οργανική θέση του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ σύμφωνα με την προκήρυξη 5Κ/2008 (ΦΕΚ 302/ ) η εξής: ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΛΙΟΛΙΑ ΧΑΪΔΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΡΙΩΝ (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 7373/ ). Ο Διοικητής ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Με την υπ αριθ. 757Δ.Σ./ απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου Ανδρούδη Μαρίας του Δημητρίου του κλάδου ΤΕ Λογιστικής, με βαθμό Α και αποδοχές 5ου Μ.Κ., από ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ). Ο Διοικητής ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ Δ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6987 ΚEΝΤΡΟ ΥΓEIΑΣ ΛEΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 437/ απόφαση του Δι οικητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου Κέντρου Υγείας Λέρου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν.3528/2007, διορίζεται η παρακάτω υπάλληλος σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση, του κλάδου TE Μαιών του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕ ΡΟΥ και ο διορισμός της γίνεται σε αντικατάσταση της ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του Χρήστου, η οποία παραιτήθηκε λόγω διορισμού της σε άλλο φορέα. (Αριθ. απόφ. Διοικητή 113/ ) (Αριθ. βεβ. ΙΔΕ 7820/ ). Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ TE ΜΑΙΩΝ Δ (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 7321/ ). Ο Διοικητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 116/ πράξη της Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑ ΚΕΙΟ» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του Νικολάου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Προ σωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμος) με βαθμό Β, από 31/08/2010 κατόπιν υποβολής δεύτερης αίτησης παραί τησης, λόγω συνταξιοδότησης. Η Διοικητής ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Με την 8399/ απόφαση της Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φιλιατών, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΙΩΧΟΥ του Αλεξάνδρου μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Ιατρι κών Εργαστηρίων (Προσωρινός) του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς με βαθμό Α, από , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007. Η Διοικητής ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Με την αριθμ. 52/ απόφαση της Διοικητού του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων που εκδόθηκε ύστερα από τις αριθμ.: 4406/ και 4704/ αιτήσεις παραίτησης της υπαλλήλου μας Μαχαίρα Θεοδώρας του Νικολάου, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής της σχέσης από τον κλάδο ΔΕ Δ/κού Λογ/κού και από σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007. Η Διοικητής ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Πίνακας διοριστέων κατά ειδικότητα για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σειρά προτεραιότητας βάσει της αριθμ. 1/379Μ/2009 Προκήρυξης του Δήμου Πετρούπολης (ΦΕΚ 324/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Σε εκτέλεση της αρ. 1473/ απόφασης του 2ου Τμήματος Διακοπών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ θρου 18 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος: ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας Γεωργατσώνας Λάμπρος του Κων/νου Κλάδος: ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων Απολλωνάτος Μεμάγγελος του Ιωάννη Κλάδος: ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έρνων Τσόγκας Κων/νος του Παναγιώτη Κλάδος: ΔΕ30 Τεχνιτών σιδηρουργικών κατασκευών Πετράκης Ιπποκράτης του Εμμανουήλ Κλάδος: ΔΕ30 Ηλεκτροτεχνιτών Κατσανεβάκης Αντώνιος του Χαραλάμπους Κλάδος: ΔΕ29 Οδηγών 1 Γενικές Θέσεις Βανεζιάδης Ιωάννης του Στεφάνου Πολύτεκνοι Πρεμέτης Ιωάννης του Δημητρίου Τρίτεκνοι Τσιναφορνιώτης Κων/νος του Νικολάου Κλάδος: ΔΕ29 Οδηγών 2 Γενικές Θέσεις Μπαντής Νικόλαος του Παναγιώτη Τρίτεκνοι Λαμπρινάκος Νικόλαος του Ηλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος: ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων Σάββας Νικόλαος του Δημητρίου Κλάδος: ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Εξ. Χώρων (συ νοδοί απορριμματοφόρων) Με εμπειρία Μόσαλος Χρήστος του Ιωάννη Σδρόλιας Στυλιανός του Δημητρίου Μπουτσιαράκου Ελένη του Δημητρίου Μυλωνάς Κων/νος του Γεωργίου Δέλγα Δήμητρα του Κων/νου Κορδούτη Ειρήνη του Αποστόλου Χωρίς εμπειρία Βλάχου Αντωνία του Σπυρίδωνα Χατζάκη Αικατερίνη του Ευτύχιου Βαζούρα Καληρόη του Γεωργίου Κλάδος: ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Εξ. Χώρων Μπόκου Άννα Μαρία του Θεοδώρου Κλάδος: ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείου Κόκκοτα Αθανασία του Χρήστου Γεωργούδης Δημήτριος του Γεωργίου Η Επιτροπή ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΚΗ (7)

8 6988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π. 30 Β Ε.Β.Ι. Γ 50 Α.Ε.. Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1055 13 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα