ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία"

Transcript

1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη πξνζθνξά ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπλεξγαζία άιισλ πνιηηψλ. Ο δηαθξηηηθφο ηίηινο ηνπ σκαηείνπ είλαη «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ». Σν σκαηείν ρξεζηκνπνηεί κία ζθξαγίδα, ζηελ νπνία είλαη γξακκέλε αληηζηνίρσο ε επσλπκία ηνπ σκαηείνπ θαη ην έηνο ηδξχζεσο ηνπ θαη ε νπνία ηίζεηαη ζηα έγγξαθα ηνπ σκαηείνπ. Άξζξν 2 Έδξα Έδξα ηνπ σκαηείνπ νξίδεηαη ν Γήκνο Αζελαίσλ. Γηα ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ζα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ απηνχ Καηαζηαηηθνχ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Η δηεχζπλζε ηνπ σκαηείνπ φπνπ ζα βξίζθνληαη ηα γξαθεία ηνπ κπνξεί λα αιιάδεη ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ απηνχ Καηαζηαηηθνχ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν σκαηείν κπνξεί λα ζπγθξνηεί Παξαξηήκαηα, Γξαθεία θαη Σερληθέο, Δθπαηδεπηηθέο, Δξεπλεηηθέο ή άιιεο κνλάδεο θαη νκάδεο εξγαζίαο, ππνζηήξημεο, δηάδνζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ έξγνπ ηνπ.

2 2 Άξζξν 3 θνπόο θνπφο ηνπ σκαηείνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ρψξν αληαιιαγήο απφςεσλ θαη δξάζεσλ, δεκηνπξγηθήο ζηήξημεο πνιηηψλ, γνλέσλ, εθήβσλ, παηδηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην σκαηείν δχλαηαη: α. Να δηνξγαλψλεη θαη λα πινπνηεί δξάζεηο πνπ κεηαμχ άιισλ ζα έρνπλ ζθνπφ εθπαηδεπηηθφ, επηκνξθσηηθφ, πνιηηηζηηθφ, αζιεηηθφ θαη ςπραγσγηθφ. β. Να νξγαλψλεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο γηα πνηθίια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιίηε, ην γνλέα θαη ην παηδί απηήο ηεο πφιεο. γ. Να νξγαλψλεη θαη λα πινπνηεί εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο, πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο ή κε, κε πνηθίιν αληηθείκελν θαη ζθνπφ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο κέζσ απηψλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ. δ. Να ζπκκεηέρεη ζε θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπλαθή πεδία κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ. ε. Να επηκειείηαη ηελ έθδνζε ζε νπνηαζδήπνηε εληχπσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. ζη. Να νξγαλψλεη θαη λα ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε γηα ελήιηθεο θαη παηδηά. δ, Να επηκειείηαη ηελ νξγάλσζε θάζε κνξθήο πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ εθδειψζεσλ. ε. Να ζπλεξγάδεηαη θαη λα αληαιιάζζεη απφςεηο κε άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ (θξαηηθνχο) θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πιαίζην εξγαζηψλ. Όιεο νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, επηδηψμεηο θαη ζθνπνί ηνπ σκαηείνπ δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ κε ζπλεξγαζία ηδησηηθψλ ή θαη δεκνζίσλ θνξέσλ, φπσο επίζεο θαη κε ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη κε ζπκκεηνρή, ζπλδξνκή θαη ζπλέξγεηα θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Σν σκαηείν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ή λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία άιισλ κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ (κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, ζσκαηείν, ίδξπκα, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, θ.ιπ.) εθφζνλ, κε ηελ ίδξπζή ηνπο ή κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηνχο, εμππεξεηνχληαη ν ζθνπφο ηνπ σκαηείνπ θαζψο θαη νη επξχηεξνη ζηφρνη ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.

3 3 Η αλαθνξά ησλ αλσηέξσ είλαη ελδεηθηηθή. Με απφθαζε ηνπ Γ.. είλαη δπλαηφλ λα νξίδνληαη θαη άιιεο κνξθέο δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ. Άξζξν 4 Πόξνη ηνπ σκαηείνπ Πφξνη ηνπ σκαηείνπ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ είλαη: α. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο, νη ζπλδξνκέο ή νη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ. β. Κάζε πξφζνδνο απφ ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο απφ εθδειψζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, εθπφλεζε κειεηψλ, δεκνζίεπζε ζρεηηθψλ κειεηψλ, βηβιίσλ θ.ά. γ. Κάζε θχζεσο επηρνξεγήζεηο Διιεληθψλ θαη Αιινδαπψλ Οξγαληζκψλ ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ θαη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, σο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. δ. Σπρφλ ρνξεγίεο απφ ηδηψηεο. ε. Κάζε δσξεά, θιεξνλνκία ή θιεξνδνζία ππέξ ηνπ σκαηείνπ. ζη. Σα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηπρφλ πεξηνπζίαο ηνπ. Άξζξν 5 Μέιε Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, αξσγά θαη επίηηκα. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ είλαη απεξηφξηζηνο. To σκαηείν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη εθφζνλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ δελ είλαη ιηγφηεξα απφ είθνζη (20). 1. Σαθηηθά κέιε 1.1. Σαθηηθφ κέινο κπνξεί λα γίλεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηπγράλεη θάηνηθνο Διιάδαο, ή έρεη ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα, άλσ ησλ 18 εηψλ, ην νπνίν πξνηείλεηαη απφ δχν (2) πθηζηάκελα ηαθηηθά κέιε θαη ππνβάιεη ελππφγξαθε αίηεζε πξνο ην Γ.., ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη (i) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, δειαδή ηνπιάρηζηνλ ην

4 4 νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ΑΓΣ, ηφπνο γελλήζεσο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, θαη (ii) δήισζε φηη: α. απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, νπνηνλδήπνηε ηπρφλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη ξπζκηζηηθφ έγγξαθν, θαη ηηο λφκηκεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ.., β. δελ εκπίπηεη ζε θαλέλα απφ ηα θσιχκαηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ Η ηδηφηεηα ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο απνθηάηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ην αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη έρνπλ κφλν ηα ηαθηηθά κέιε, εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην σκαηείν Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ην λέν κέινο θαηαβάιιεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ Σαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ζα εθπξνζσπνχληαη απφ θπζηθφ πξφζσπν, νξηδφκελν απφ ηα ίδηα. Σα Ννκηθά Πξφζσπα. πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα ζπληάζζεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη (i) ε αθξηβήο επσλπκία ηνπο, δηεχζπλζε θαη Α.Φ.Μ., (ii) ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ θαη (iii) δήισζε φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, νπνηνλδήπνηε ηπρφλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη ξπζκηζηηθφ έγγξαθν, θαη ηηο λφκηκεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ.., 1.6. Σαθηηθά Μέιε ζεσξνχληαη θαη ηα Ιδξπηηθά Μέιε ηνπ σκαηείνπ. 2. Αξσγά κέιε Αξσγά κέιε νξίδνληαη κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γ.., κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, φζνη πνιίηεο επηζπκνχλ λα ζπλδξάκνπλ κε θάζε ηξφπν ζηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ, ελδεηθηηθά δε κε: (i) πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο, (ii) παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, (iii) δξαζηεξηνπνίεζε ζην επίπεδν δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη (iv) νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο ππνζηήξημε ησλ ζθνπψλ, δξάζεσλ, ελεξγεηψλ θαη πξνζπαζεηψλ ηνπ σκαηείνπ. Σα αξσγά κέιε δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη σο ηαθηηθά κέιε, νχηε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ εηήζηα ζπλδξνκή ζην σκαηείν.

5 5 3. Επίηηκα κέιε Δπίηηκα κέιε γίλνληαη, κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξφζσπα πνπ ζπλέβαιαλ ή είλαη βέβαην φηη ζα ζπκβάιινπλ κε εμαηξεηηθφ ηξφπν ζηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ. Δπίηηκα κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ, εθηφο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα, θαη Οξγαλψζεηο, κε Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξείεο, Δλψζεηο Πξνζψπσλ θαη Δπηηξνπέο, ΝΠΙΓ θαη ΝΠΓΓ, θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Σα επίηηκα κέιε απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο πξνο ην σκαηείν. Σα επίηηκα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζηηο Γ θαη λα ιακβάλνπλ ην ιφγν ρσξίο φκσο ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Άξζξν 5α Μεηξών Μειώλ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ηαθηηθή ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ Βηβιίνπ Μεηξψνπ ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη: α. ην φλνκα, επψλπκν θαη παηξψλπκν, ην επάγγεικα θαη ηελ δηεχζπλζε ησλ κειψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, θαη ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ κειψλ πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα, θαη β. ηε ρξνλνινγία εγγξαθήο θαη εμφδνπ ησλ κειψλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο κε θάζε κέινο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άξζξν 6 Αζπκβίβαζηα Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή λένπ κέινπο ή λα δεηήζεη απφ ηε Γ.. ηε δηαγξαθή πθηζηάκελνπ κέινπο εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ε δξάζε ηνπ παξαβηάδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηεο δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αλζξψπνπ ή δε ζπλάδεη κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ.

6 6 Η ακεηάθιεηε θαηαδίθε νπνηνπδήπνηε ελ ελεξγεία κέινπο ηνπ σκαηείνπ γηα έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, έγθιεκα ζρεηηθφ κε ηελ νηθνγέλεηα, έγθιεκα θαηά ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη θαθνπνίεζεο αλειίθνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε έθπησζή ηνπ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. Γελ γίλνληαη δεθηά σο κέιε θαη, εθφζνλ έρνπλ εγγξαθεί, δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., φζνη αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηεο νπνίαο νη ζεκειηψδεηο ζηφρνη θαη ε δξάζε αληηβαίλνπλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ. Άξζξν 7 Δηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο ησλ Μειώλ 7.1. Όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ Σα κέιε δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ θαη λα απνιακβάλνπλ ζπλερνχο ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ινηπά ξπζκηζηηθά θείκελα ηνπ σκαηείνπ Σα ηαθηηθά κέιε ππνρξενχληαη, λα θαηαβάιινπλ εηήζηα ζπλδξνκή πξνο ην σκαηείν, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γ... ηελ πεξίπησζε λένπ κέινπο, ην δηθαίσκα εγγξαθήο πνπ θαηαβάιιεη ινγίδεηαη σο θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ ηξέρνληνο θαηά ηελ έγγξαθή ηνπο έηνπο Σν Γ.. κπνξεί λα νξίδεη πςειφηεξα πνζά γηα ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ρακειφηεξα γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο, ή ζε πεξηπηψζεηο κειψλ/πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα Η παξάιεηςε θαηαβνιήο ηεο ζπλδξνκήο κέινπο γηα δχν ρξφληα, ζπλεπάγεηαη ηε δηαγξαθή ηνπ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηελ πεξίπησζε απηή πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα επαλεγγξαθήο, κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ εθθξεκψλ ζπλδξνκψλ, αιιά ε δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη κφλν γηα δχν θνξέο. Σα ηαθηηθά κέιε:

7 7 α. ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ σκαηείνπ,, β. ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ζπλδξάκνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ σκαηείνπ, ζηα ζπλέδξηα, ηηο πνιηηηζηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ελέξγεηεο πνπ απηφ δηνξγαλψλεη, ζχκθσλα θαη πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, γ. ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ηπρφλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη ινηπψλ ξπζκηζηηθψλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ.., δ. ζπλδξάκνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Σα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνρσξνχλ απφ ην σκαηείν νπνηεδήπνηε, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ελεκεξψζεη εγγξάθσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έρνπλ θαηαβάιεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηθπξσκέλε απφ ηελ Γ.. δηαγξάθεηαη απφ ην σκαηείν φπνην κέινο αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα αληίζεηε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ σκαηείνπ, παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ σκαηείνπ, παξεκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην σκαηείν ή εκπίπηεη ζηα αζπκβίβαζηα ηνπ παξφληνο Σν Γ.. αζθεί ηελ πεηζαξρηθή εμνπζία θαηά ησλ κειψλ θαη επηβάιιεη ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο, ηεο κνκθήο, ή ηεο δηαγξαθήο αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο. Καηά ηεο απφθαζεο δχλαηαη λα αζθεζεί έλζηαζε ελψπηνλ ηεο Γ.., εληφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζην κέινο, πνπ ζπδεηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε Γ ε θάζε πεξίπησζε, ην κέινο πνπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά έρεη δηθαίσκα αθξφαζεο θαη θαιείηαη ππνρξεσηηθά ζε έγγξαθε απνινγία πξηλ απφ ηελ επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο. Η πξφζθιεζε ζε απνινγία γίλεηαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ Δπίζεο, ην κέινο δηθαηνχηαη λα παξαζηεί απηνπξνζψπσο ή θαη κε δηθεγφξν ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο πεηζαξρηθφ φξγαλν ζηε ζπλεδξίαζε πνπ έρεη νξηζζεί, λα αλαπηχμεη πξνθνξηθά ηελ απνινγία ηνπ θαη λα θαηαζέζεη ππφκλεκα θαη ζρεηηθά έγγξαθα.

8 8 Άξζξν 8 Δηνηθεηηθό πκβνύιην 8.1. Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πνπ εθιέγεηαη, απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ, κε δηεηή ζεηεία. Μέιε ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα εθιέγνληαη κφλν ηαθηηθά κέιε ηα νπνία είλαη ηακεηαθά εληάμεη θαη έρνπλ πιήξε ηθαλφηεηα πξνο δηθαηνπξαμία Σν Γ.. απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη ηξία απιά κέιε. Η εθινγή ησλ παξαπάλσ κειψλ ηνπ Γ.., γίλεηαη απφ ηαθηηθή Γ.. πνπ ζπγθαιείηαη, θάζε δεχηεξν έηνο, γηα ην ζθνπφ απηφ. Η Γ.. εθιέγεη, επίζεο θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ ηπρφλ εθπηπηφλησλ ή παξαηηνχκελσλ κειψλ ηνπ Γ.., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Η δηαδηθαζία εθινγήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα, ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο. Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα έρεη έλα κφλν αμίσκα απφ ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνρσξήζεσο ή εθπηψζεσο, κέινπο ή κειψλ ηνπ Γ.., ην Γ.., θαιεί, θαηά ζεηξά εθινγήο ηνπο, ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ ηηο θελέο ζέζεηο ηνπ Γ.. ηελ πεξίπησζε παξαηηήζεσο νινθιήξνπ ηνπ Γ.. ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ελαπνκείλαληα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη αλαπιήξσζε παξαηηεζέληνο δηελεξγνχληαη αξραηξεζίεο εθινγήο λένπ Γ Σν Γ.. κπνξεί λα αλαθιεζεί ειεχζεξα απφ ηελ ηαθηηθή Γ.. ή απφ έθηαθηε Γ.., πνπ ζπγθαιείηαη, γη' απηφ ην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο. Οη αξραηξεζίεο, γηα ηελ εθινγή λένπ Γ.., γίλνληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή, πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γ.. θαη ζε εκέξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. Η δηαδηθαζία ηνλ αξραηξεζηψλ θαη ν ηξφπνο ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία ησλ κειψλ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, απφ ηηο αξραηξεζίεο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ζπκβνχινπ πνπ πιεηνςήθεζε, ζπλέξρνληαη ηα κέιε, πνπ εθιέρηεθαλ, γηα λα ζπγθξνηεζνχλ ζε ζψκα θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ λένπ Γ.. Με κπζηηθή ςεθνθνξία εθιέγνληαη: ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, ν Γεληθφο

9 9 Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία, κεηαμχ ησλ δχν πνπ πιεηνςήθεζαλ ζρεηηθά Ο Πξφεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιεί ην Γ.., αλ απηφ δεηεζεί απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ ή απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ, κε αίηεζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα, πνπ πξνηείλνληαη, γηα ζπδήηεζε. Άξζξν 9 Λήςε απνθάζεσλ θαη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 9.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ην Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη αλ παξίζηαληαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαη, πάληα, κε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ παξφλησλ κειψλ θαη θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπο πνπ παξαζηάζεθε λφκηκα. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., εθδίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ηα νπνία ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη, αδηθαηνιφγεηα, πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο (ηαθηηθέο ή έθηαθηεο) κπνξεί λα εθπέζεη απφ ηε ζέζε ηνπ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ... ε πεξίπησζε πνπ απνρσξήζεη ή εθπέζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ, ην Γ.. ην αληηθαζηζηά ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ κε ην ακέζσο επφκελν αλαπιεξσκαηηθφ Σν Γ.. δηνηθεί ππεχζπλα ην ζσκαηείν, κε βάζε ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ, θαη απνθαζίδεη, γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθνληαη, κε εμαίξεζε εθείλα ηα δεηήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο, γηα ηηο νπνίεο αξκφδηα λα απνθαζίδεη είλαη ε Γ.. Δηδηθφηεξα : α. Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ θαη θαζνξίδεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειψλ. β. Πξνβαίλεη ζε κηζζψζεηο ή εθκηζζψζεηο αθηλήησλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. γ. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. θαη εθαξκφδεη ην θαηαζηαηηθφ.

10 10 δ. Καηαξηίδεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Γ.. πνπ ππνβάιιεηαη, γηα έγθξηζε, ζηε Γ.., θαζψο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ, ν νπνίνο ζπλνδεπφκελνο, απφ ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, ππνβάιιεηαη, επίζεο ζηε Γ.. ε. Απνθαζίδεη ην δηνξηζκφ, ηελ απφιπζε θαη ηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ηνπ σκαηείνπ. ζη. Απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε Παξαξηεκάησλ, Γξαθείσλ θαη Σερληθψλ, Δθπαηδεπηηθψλ, Δξεπλεηηθψλ ή άιισλ κνλάδσλ ή νκάδσλ εξγαζίαο ή ππνζηήξημεο. δ. Απνθαζίδεη ηε ζχλαςε ζρέζεο εληνιήο, αλάζεζεο κειεηψλ, έξγσλ ή πξνκεζεηψλ. ε. Γεληθά επηκειείηαη θαη απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ. Σν Γ.. δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα εμνπζηνδνηήζεη κέιε ηνπ σκαηείνπ πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνχλ αλά δχν απφ θνηλνχ ή έθαζηνο ρσξηζηά γηα λα : i.αλαιακβάλνπλ, απνζχξνπλ θαη δηαθηλνχλ θαηαζέζεηο ηνπ σκαηείνπ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γ.., ii.ππνγξάθνπλ απνδείμεηο θαη εληάικαηα πιεξσκψλ, πιεξψλνπλ θαη εηζπξάηηνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ σκαηείνπ Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.., εθηφο απφ ηηο άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ, α. εθπξνζσπεί ην σκαηείν ζηηο ζρέζεηο ηνπ πξνο ηξίηνπο, εμψδηθα θαη ζε θάζε Γηθαζηήξην θαη γεληθά ελψπηνλ ησλ αξρψλ. β. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.., ππνγξάθεη, καδί κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα, φια γεληθά ηα εμεξρφκελα έγγξαθα θαη καδί κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα πιεξσκψλ. γ. πγθαιεί ην Γ.. γηα ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο επίζεο, θαη ηα κέιε, γηα ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο, ππνγξάθεη δε, καδί κε ην Γ. Γξακκαηέα ηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο. δ. Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ε. Λνγνδνηεί γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γ.., ζηελ εηήζηα Γ.. θαη ππνβάιιεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ.

11 11 ζη. Βξίζθεηαη ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο δηαθφξνπο θνξείο θαη Αξρέο, γηα ην ζπληνληζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ησλ ζεκάησλ θαη γεληθά ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. Όηαλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. ηνλ Αληηπξφεδξν, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.., κπνξεί, ν Πξφεδξνο λα αλαζέηεη κεξηθά απφ ηα θαζήθνληα ηνπ Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ηε Γξακκαηεία, ηεξεί ηα αξρεία θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ, επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ κειψλ ηεο θαη είλαη ππεχζπλνο, απέλαληη ζην Γ.., γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ. Δπζχλεηαη γηα ηε ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., δηελεξγεί θαη δηεθπεξαηψλεη θάζε αιιεινγξαθία, ππνγξάθνληαο ηε, καδί κε ηνλ Πξφεδξν, ζέηεη ππφςε ηνπ Πξνέδξνπ ηα εηζεξρφκελα έγγξαθα, ζπλεξγάδεηαη, καδί ηνπ ζηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θάζε ζπλεδξίαζεο θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηα ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ. Σέινο ζπληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ ησλ πεπξαγκέλσλ (δξαζηεξηνηήησλ) ηνπ Γ.. θάζε ρξφλν Ο Σακίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ. Δηζπξάηηεη, απεπζείαο, ή κέζσ ππαιιήινπ, πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί, εηδηθά, γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην Γ.., φια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ νθείινληαη ζην ζσκαηείν, απφ ηα κέιε ή πνπ πξνζθέξνληαη ζ απηφ, απφ ην Γεκφζην, Σξάπεδεο, Α.Δ. ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Καηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα, επ' νλφκαηη ηνπ ζσκαηείνπ, ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ, φιεο ηηο εηζπξάμεηο, εθηφο απφ έλα ρξεκαηηθφ πφζν, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη, θάπνην αλψηαην φξην, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο. Αλαιακβάλεη απφ ηελ Σξάπεδα, θάζε ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη, κε επηηαγή πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ Πξφεδξν ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Δλεξγεί πιεξσκέο, κε εληάικαηα, πνπ πξνζππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν. Τπνβάιιεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί απφ ην Γ.., ζχληνκε έθζεζε, γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ, ζπληάζζεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπο ππνβάιιεη, γηα έγθξηζε, ζην Γ.. αλ νηθνλνκηθφ έηνο ζεσξείηαη, πάληνηε, ην εκεξνινγηαθφ Με εηδηθή απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα αλαηίζεληαη νη αλσηέξσ ή άιιεο ελέξγεηεο ζε άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

12 12 Άξζξν 10 Επηηξνπέο - πληνληζηηθό πκβνύιην Γηα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ, ην Γ.. κπνξεί λα ζπγθξνηεί εηδηθέο επηηξνπέο απφ κέιε, ή θαη κε, ηνπ σκαηείνπ, ε απνζηνιή θαη ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νπνίσλ ζα νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γ.. ε θάζε πεξίπησζε νη δξάζεηο ηνπ σκαηείνπ νξγαλψλνληαη θαη πξνηείλνληαη απφ ην πληνληζηηθφ πκβνχιην Σν πληνληζηηθφ πκβνχιην ζα απαξηίδεηαη απφ δεθαηέζζεξα κέιε, επηά ηαθηηθά θαη επηά αλαπιεξσκαηηθά ηα νπνία ζα νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Μέιε ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη κέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ηνπ. Κάζε κέινο ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έξεπλα, δηακφξθσζε θαη δεκηνπξγία ζρεδίσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ σκαηείνπ, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, εθζέζεσλ, νκηιηψλ, εθδειψζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ελ γέλεη δξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην σκαηείν Σν πληνληζηηθφ πκβνχιην ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν θαη ζα ελεκεξψλεη γηα ηε δξάζε ηνπ ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ ηειεπηαίνπ πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε κήλα. Καηά ηελ ελ ιφγσ ζπλεδξίαζε, εθφζνλ κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμήο ηεο, είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ην πληνληζηηθφ πκβνχιην, ην Γ.. ζα ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθφζνλ ζε απηφ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ Γ.. ε ηέηνηεο κνξθήο ζπλεδξηάζεηο δελ ζα ιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο αιιά ζα επηηειείηαη ελεκεξσηηθφο ζθνπφο Δθ ησλ αλσηέξσ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη θαη ν Πξφεδξνο ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ πξψηε δηεηή ζεηεία, Πξφεδξνο ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ε θ. Γηνλπζία Θαλνπνχινπ. Σα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα κέιε απηνχ θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζα πξνζδηνξηζζνχλ κε εηδηθή απφθαζε ηνπ Γ.. Άξζξν 11 Εμειεγθηηθή Επηηξνπή 11.1.Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ σκαηείνπ επνπηεχεη θαη αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο

13 13 δηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα εθιεγνχλ θαη σο κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνρψξεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θέλσζεο ηεο ζέζεο θάπνηνπ κέινπο ηε Δ.Δ., ηα ελαπνκείλαληα κέιε εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν, ζα νξίδνπλ κε νκφθσλε απφθαζή ηνπο ην ηξίην κέινο ηεο Δ.Δ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνρψξεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θέλσζεο ηεο ζέζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ε λέα Δ.Δ. ζα εθιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξραηξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηζφρξνλε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεηεία. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη θαη επνπηεχεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Σακία. πγθεθξηκέλα θξίλεη εάλ νη πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα εμεηάδεη ηα έγγξαθα θαη ηα βηβιία ηνπ σκαηείνπ θαη λα δεηάεη νπνηεδήπνηε ηελ επίδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηακείνπ Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έγγξαθε έθζεζε αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ σκαηείνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ. Δάλ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο αλσκαιίεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σελ πξφηαζε απηή είλαη ππνρξεσκέλνο λα θέξεη ν Πξφεδξνο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ 4/5 ησλ παξφλησλ κειψλ εάλ ζα πξνβεί ζηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή φρη. Οη εθζέζεηο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ππνγξάθνληαη απφ ηα παξηζηάκελα θαηά ηε ζπλεδξίαζε απηήο κέιε ηεο, θαη αληίγξαθν απηψλ παξαδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ψζηε λα κπνξεί λα δψζεη ζρεηηθέο εμεγήζεηο, αλαγηγλψζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη θαηαρσξνχληαη ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ απηψλ.

14 14 Άξζξν 12 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο Εηαηξείαο Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ σκαηείνπ. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη ζ' απηή θαη γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Όηαλ ζπλέξρεηαη ε Γ.. εθιέγεη, κε αλάηαζε ησλ ρεηξψλ, ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο. Οη Γ.. ησλ κειψλ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Μηα θνξά ην ρξφλν ζπγθαιείηαη, απφ ην Γ.. ε εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα ζην πξψην δίκελν ηνπ έηνπο. Η ζχγθιεζε ησλ κειψλ ηεο Γ κπνξεί λα γίλεη θαη κε απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή/θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, αλαιφγσο πνην ηξφπν ζα θξίλεη πην πξφζθνξν γηα θάζε κέινο ην Γ πνπ ζα πξνβεί ζηελ ζχγθιεζε Όηαλ παξνπζηάδεηαη αλάγθε, ην Γ.. κπνξεί λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γ.. Δπίζεο ην Γ.. είλαη ππνρξενχκελν λα ζπγθαιεί, έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, φηαλ ηνχην δεηεζεί κε έγγξαθε αίηεζε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην 1/10 ηνπιάρηζην, ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ δεηάεη ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γ.., δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ είθνζη (20), πξέπεη δε απηά (ηα κέιε) λα είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα. ηελ πξνο ηνχην έγγξαθε αίηεζε πξέπεη, απαξαίηεηα, λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ζχγθιεζε ηεο ζπλειεχζεσο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην Γ.. ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γ., ζηελ νπνία ζα ζπδεηεζνχλ ηα ζέκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε, ην βξαδχηεξν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ Η Γ.. έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο δίλεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ απηφ γεληθά δε θάζε αξκνδηφηεηα ε νπνία δελ αλαηίζεηαη, κε ξεηή δηάηαμε, ζε άιιν φξγαλν. Δλδεηθηηθά απνθαζίδεη γηα : α ηελ έγθξηζε εθζέζεσο πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ εηήζην δηαρεηξηζηηθφ απνινγηζκφ ηνπ Γ.. β. Σελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ππνβάιινληαη, ζ' απηή απφ ην Γ.. γ. Σε δηαγξαθή ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ απφ ην ζσκαηείν ή ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. απφ ην αμίσκα ηνπο. δ. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ,

15 15 ε. Σελ αγνξά αθηλήησλ θαη ηελ εθπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηε ζχλαςε δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ. ζη. Σε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, έρνπλ ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα. Η πξφζθιεζε γηα ηε Γ.., γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ν νπνίνο θξνληίδεη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο (πξνζθιήζεσο) καδί κε ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα, ζηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζην, πιήξεηο, εξγάζηκεο εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο. Η πξφζθιεζε αλαγξάθεη, κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ, ηέινο δε αλαθέξεη ηφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο, εθφζνλ απηή απαηηεζεί. ηελ πξψηε ηαθηηθή εηήζηα Γ.. πνπ έπεηαη ηεο εθινγήο λένπ Γ.., ην Γ.. ζέηεη, ζηελ θξίζε ησλ κειψλ, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαζψο θαη ην πξφγξακκα δξάζεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δεχηεξεο ηαθηηθήο Γ.., πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα : α. Τπνβνιή ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Γ., γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ ζηελ πεξαζκέλε δηεηία, β. Τπνβνιή ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. γ. Έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ θαζψο θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.. δ. Απαιιαγή ή κε ηνπ Γ.. απφ θάζε επζχλε γηα ηελ φιε δηαρείξηζε ηνπ παξειζφληνο έηνπο, ηφζν επί ησλ νηθνλνκηθψλ φζν θαη επί ησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ηνπ σκαηείνπ. ε. Έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λένπ έηνπο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο. ζη. Δθινγή ηξηκεινχο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. δ. Σξνπνπνίεζε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ Η Γ.. ηαθηηθή ή έθηαθηε, ζεσξείηαη φηη είλαη ζε απαξηία, φηαλ παξίζηαηαη ην 1/3, ηνπιάρηζηνλ, ησλ κειψλ, πνπ είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα. Όηαλ ζηελ πξψηε ζπλέιεπζε δελ επηηεπρζεί απαξηία, ε Γ.. επαλαιακβάλεηαη κε ηα ίδηα ζέκαηα, ζε δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ έμη (6) εκεξψλ, νχηε κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15),

16 16 ζεσξείηαη δε απηή ζε απαξηία, νζαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο θαη αλ είλαη παξφληα. Απνθάζεηο ηεο Γ.., πνπ πάξζεθαλ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, είλαη άθπξεο Καη εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ, ε Γ.. ζπλέξρεηαη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηεο. πνπ είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα Οη απνθάζεηο ησλ ζπλειεχζεσλ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. ηηο ζπλειεχζεηο ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Απνθάζεηο ζπλειεχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε αξραηξεζίεο εθινγήο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, είλαη έγθπξεο φηαλ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία Καη εμαίξεζε, γηα ιήςε απνθάζεσο ζηα παξαθάησ ζέκαηα, απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία ή/θαη πιεηνςεθία : α. ε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο ή πξνζσπηθά δεηήκαηα, απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ παξφλησλ ζηε Γ.., ηακεηαθψλ ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ. β. Πξνθεηκέλνπ γηα ιήςε απνθάζεσο, γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ, απαηηείηαη απαξηία, ηνπιάρηζηνλ ησλ κηζψλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ. Άξζξν 13 Αξραηξεζίεο Οη αξραηξεζίεο, γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.., φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 8, 11 θαη 12, θαη γηα ηελ εθινγή ηξηκεινχο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, γίλνληαη θάζε δχν (2) ρξφληα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο νηθείαο ηαθηηθήο Γ.., ζε εκέξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.., απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή, πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γ.. Δπίζεο εθιέγνληαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή πξνεδξεχεη ην κέινο πνπ πιεηνςήθεζε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξνέδξνπ. Σα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηα γηα ην Γ.. ή ηελ εμειεγθηηθή επηηξνπή. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.. θαη λέαο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα εηδηθά ζηα άξζξα 8.3 θαη ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζα γίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζα έρεη ζπγθιεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζε εκέξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν.

17 17 α. Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη κε απηνπξφζσπε θαη κφλν ςεθνθνξία, ε νπνία δηεμάγεηαη ζηελ Αζήλα Αηηηθήο απφ ηα ηαθηηθά κέιε πνπ είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα. β. Όζνη επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ δήισζε ππνςεθηφηεηαο, πέληε (5) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. γ. Τπνςεθηφηεηα κέινπο, γηα ηελ εθινγή ηνπ ζαλ ζπκβνχινπ ή κέινπο ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, κπνξεί λα πξνηαζεί θαη απφ ηξία (3) ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε. ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ ην πξνηεηλφκελν κέινο απνδερζεί ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξάγ. 3. δ. Η Γ.. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, κπνξεί λα εγθξίλεη λέεο ππνςεθηφηεηεο, θαη' εμαίξεζε. ε. Η εθινγή πξαγκαηνπνηείηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην φπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, γηα ην Γ.. θαη ηελ Δ.Δ., θερσξηζκέλα, θαη θαηά απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε χπαξμε θαη αλαγξαθή παξαηάμεσλ Καζέλα απφ ηα δηθαηνχκελα ςήθνπ κέιε, ςεθίδεη ελψπηνλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή θαη ην αδηάβιεην ησλ αξραηξεζηψλ. Δηδηθφηεξα ε εθνξεπηηθή επηηξνπή : α. Παξαιακβάλεη απφ ηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ, ηελ ςεθνδφρν, ηελ ηνπνζεηεί ζε θαηάιιειε ζέζε θαη ηελ ζθξαγίδεη. β. Παξαιακβάλεη, απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, ηηο θαηαζηάζεηο ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Σηο θαηαζηάζεηο απηέο ζπκπιεξψλεη, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο, κε εθείλα ηα κέιε, πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο, αιιά θέξνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε θαηαβνιήο ησλ θαζπζηεξνπκέλσλ εηζθνξψλ, θαηά ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηψλ θαη έηζη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. γ. Κάζε εθινγέαο πξνζέξρεηαη κπξνζηά ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή, κεηά ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαη ηνλ έιεγρν, απφ ηηο θαηαζηάζεηο, φηη έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη, ςεθίδεη. δ. Ο θάζε εθινγέαο έρεη δηθαίσκα πέληε (5) ζηαπξψλ γηα ην Γ.. θαη δχν (2) ζηαπξψλ γηα ηελ Δ.Δ Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή, ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν ησλ αξραηξεζηψλ, ζην νπνίν επηζπλάπηεη, νλνκαζηηθφ, θαηάινγν ησλ ςεθηζάλησλ. Αλαθεξχζζεη, κε ζεηξά επηηπρίαο, φζνπο εθιέγνληαη ηαθηηθά κέιε ηνπ

18 18 Γ.. Καηαξηίδεη ηνλ πίλαθα ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, θαηά ζεηξά, επίζεο, εθινγήο ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη αλαπιεξσκαηηθνί, φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ή ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, αληίζηνηρα,. Σν πξαθηηθφ, αθνχ ππνγξαθεί, απφ φια ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο, ζηνλ πξφεδξν ηνπ απεξρφκελνπ Γ. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο εθαξκφδνληαη, αλάινγα, νη δηαηάμεηο ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο. Άξζξν 14 Επηθνηλσλία Η επηθνηλσλία ηνπ σκαηείνπ κε ηα κέιε ηνπ θαη ηνπο ηξίηνπο ζα γίλεηαη εθηφο απφ ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ σκαηείνπ, κε αλνηρηή, ειεθηξνληθή, επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή γηα δηαηχπσζε γλψκεο ζε κεγάια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ. Άξζξν 15 Λύζε ηνπ σκαηείνπ Σν σκαηείν δηαιχεηαη, αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ, θάησ απφ είθνζη (20) ή αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσο, γηα δηάιπζή ηνπ, απαηηείηαη Γ., ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ηα κηζά ηνπιάρηζην, ηαθηηθά θαη ζπιινγηθά κέιε ηνπ θαζψο θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ. Μεηά ηε δηάιπζή ηνπ, αθνινπζεί εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν, κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο, ε ηπρφλ ελαπνκέλνπζα πεξηνπζία ηνπ, πεξηέξρεηαη ζε νξγαληζκφ ή ζε θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα πνπ έρεη νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Άξζξν 16 Σν σκαηείν ιεηηνπξγεί κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη δηέπεηαη κφλνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο.

19 19 Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. θαη ηνπ Δηζαγσγηθνχ ηνπ Νφκνπ. Όπνπ ζην παξφλ αλαθέξνληαη ηα αξρηθά : α. Γ.. ελλνείηαη Γεληθή πλέιεπζε β. Γ.. ελλνείηαη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γ. Δ.Δ. ελλνείηαη Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή Άξζξν 17 Εθαξκνζηέν Δίθαην Κάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ζα δηέπεηαη θαη ζα ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ησλ εηδηθψλ πεξί σκαηείσλ Νφκσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Άξζξν 18 Πξώην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 16.1 Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ ηνπο: 1. Γεψξγην Αζεκνγηψξγν ηνπ Αλαζηαζίνπ, Πξφεδξν 2. Υξηζηίλα αθειιαξίνπ ηνπ Δπζηαζίνπ, Αληηπξφεδξν 3. Υξηζηίλα Φατηάθε ηνπ Γεσξγίνπ, Γεληθφ Γξακκαηέα 4. Αγγειηθή Πνπξλαξά ηνπ Αλδξένπ 5. Αιεμάλδξα Πάιιε ηνπ Αλαζηαζίνπ 6. Δκκαλνπήι ειέληε ηνπ Αλησλίνπ, Σακία 7. Παλαγηψηα Μπνπιληαδάθε ηνπ Ισάλλε

20 20 Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα δηνηθήζεη ην σκαηείν κέρξη ηελ 2 ε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012, θαη ε νπνία ζα εθιέμεη ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο Η πξψηε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνπο: 1) Αλαζηαζία ίκνπ ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Διέλεο Σζνχηζνπ 2) Γεκήηξηνο Λεβέληεο ηνπ Ισάλλε θαη ηεο Αηθαηεξίλεο Πιάγγεζε 3) Βαζηιηθή Σδηληάλνπ ηνπ Νέζηνξα θαη ηεο Υξπζψο Καιχβα Η Πξψηε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηεο κέρξη ηελ 2 ε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012, θαη ε νπνία ζα εθιέμεη ηελ λέα Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο. Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ πνπ απνηειείηαη απφ 18 άξζξα εγθξίζεθε ζήκεξα απφ ηελ ΙΓΡΤΣΙΚΗ πλέιεπζε πνπ ζπγθιήζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ, ππεγξάθε σο αθνινχζσο απφ ηα Ιδξπηηθά Μέιε θαη ζα ηζρχεη απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηα ηεξνχκελα βηβιία ησλ σκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Αζήλα 17 Μαΐνπ 2009 ΣΑ ΙΔΡΤΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ»

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) Άξζξν 1 Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΙΣΛΟ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - MΔΑ ΑΡΘΡΟ 1 Σηελ Καζηέια ζήκεξα 21Μαΐνπ 2006, ηδξχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ίδπςζη Επωνςμία Ιδξχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ME. ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ :" ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΞΕΡ ΕΛΛΑΔΟ' και με δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ ί τ λ ο Ό.Μ.Ε. - THE BOXER CLUB OF GREECE"

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ME. ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ : ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΞΕΡ ΕΛΛΑΔΟ' και με δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ ί τ λ ο Ό.Μ.Ε. - THE BOXER CLUB OF GREECE ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ME ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ :" ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΞΕΡ ΕΛΛΑΔΟ' και με δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ ί τ λ ο Ό.Μ.Ε. - THE BOXER CLUB OF GREECE" ΑΡΘΡΟ lo ΙΓΡΤΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη σκαηείν-χιινγνο,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ ΣΜΖΜΑ Α' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ Άξζξν 1 Οξηζκφο - θνπφο 1. Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία ηδξχεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑ ΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ

ΚΑΣΑ ΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ 1 Άξζξν Ι. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Ι. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ.. 5 Άξζξν ΙΙ. Άξζξν 1 : Δπωλπκία-Ννκηθή κνξθή-έδξα - Τπαγωγή.5 Άξζξν2:θνπφο 6 Άξζξν3:εκαία-Έκβιεκα-Λνγφηππνο-πληνκνγξαθία.9 Άξζξν4:ΔπίζεκεΓιψζζα.9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ

ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Δπηθνπξηθνχ Σακείνπ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 2 ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ»

«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» ΔΚ.ΔΔΟΠ ΒΗΒΛΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΘΝΗΚΩΝ Δ.Ο.Π. ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ Δ.Δ.Ο.Π. Δ.Δ.Ο.Π. «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» ΔΚ.ΔΔΟΠ ΒΗΒΛΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΘΝΗΚΩΝ Δ.Ο.Π. ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ Δ.Δ.Ο.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ "

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ " ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ Άξζξν 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο

Διαβάστε περισσότερα