Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη"

Transcript

1 Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015

2 ΑΛΚΥΝΙΑ: C ν H 2ν-2 Ο τριπλός δεσμός άνθρακα άνθρακα Τριπλός δεσμός αλκυνίου

3 ΑΛΚΥΝΙΑ Μόρια πρότυπα για «μοριακούς διακόπτες» Μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (Scanning Tunneling Microscopy, STM): έμμεση μέθοδος απεικόνισης μεμονωμένων ατόμων και μορίων σε στερεή επιφάνεια Το εικονιζόμενο διαλκύνιο λάμπει ζωηρά στην STM εικόνα επειδή είναι σε μια διαμόρφωση που είναι πολύ αγώγιμη ηλεκτρικά. Μια αλλαγή στο σχήμα του μορίου έχει «κλείσει το διακόπτη» της αγωγιμότητάς του με αποτέλεσμα να γίνεται «σκοτεινό».

4 Ονομασία των αλκυνίων Κοινά ονόματα Ακετυλένιο Διμεθυλακετυλένιο Προπυλακετυλένιο

5 Ονομασία των αλκυνίων RC CH τερματικά αλκύνια RC CR εσώτερα αλκύνια Εφαρμόζονται οι κανόνες IUPAC για την ονομασία των αλκενίων. Η κατάληξη -υνιο αντικαθιστά την κατάληξη ενιο.

6 Ονομασία των αλκυνίων Αλκυνυλο-ομάδα: Υποκαταστάτης που φέρει τριπλό δεσμό C CH CH 2 C CH Αιθυνυλο-ομάδα Προπυνυλο- (ή προπαργυλο-)ομάδα

7 Ονομασία των αλκυνίων Αλκενύνιο: Υδρογονάνθρακας που φέρει διπλούς και τριπλούς δεσμούς Η αρίθμηση αρχίζει από το άκρο που βρίσκεται πιο κοντά σε οποιαδήποτε λειτουργική ομάδα. Όταν βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις από κάθε άκρο, ο διπλός δεσμός παίρνει τη μικρότερη αρίθμηση. Αλκυνόλη: Αλκύνιο που περιέχει υδροξυ-ομάδα Η ομάδα ΟΗ έχει προτεραιότητα στην αρίθμηση έναντι των διπλών και τριπλών δεσμών.

8 Ηλεκτρονική δομή των αλκυνίων Αιθύνιο: γραμμικό με ισχυρούς, βραχείς δεσμούς sp-υβριδισμένος άνθρακας Κυλινδρικό ηλεκτρονικό νέφος Χάρτης ηλεκτροστατικού δυναμικού Μεγάλη ηλεκτρονική πυκνότητα γύρω από το κεντρικό τμήμα του μοριακού άξονα

9 Ηλεκτρονική δομή των αλκυνίων Αιθύνιο: γραμμικό με ισχυρούς, βραχείς δεσμούς Ενέργειες διάστασης των δεσμών C C Ενέργεια διάστασης του δεσμού C H των τερματικών αλκυνίων: 131 kcal mol -1

10 Ιδιότητες των αλκυνίων Έχουν σημεία ζέσεως παρόμοια με αυτά των αντίστοιχων αλκανίων και αλκενίων Πολυμερίζονται πολύ εύκολα, συχνά με βίαιο τρόπο Περικλείουν μεγάλα ποσά ενέργειας Κατά την καύση του ακετυλενίου παράγονται οι υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη συγκόλληση μετάλλων. Καύση του αιθυνίου

11 Ιδιότητες των αλκυνίων Σχετικές σταθερότητες των αλκυνίων: Τα εσώτερα αλκύνια είναι σταθερότερα από τα αντίστοιχα τερματικά λόγω υπερσυζυγιακού φαινομένου Υδρογόνωση ισομερών αλκυνίων

12 Ιδιότητες των αλκυνίων: Τα τερματικά αλκύνια είναι αξιοσημείωτα όξινα Σχετικές οξύτητες αλκανίων, αλκενίων και αλκυνίων

13 Ιδιότητες των αλκυνίων Τα τερματικά αλκύνια είναι αξιοσημείωτα όξινα Αποπρωτονίωση 1-αλκυνίου Αποπρωτονίωση τερματικού αλκυνίου

14 Φασματοσκοπικές ιδιότητες των αλκυνίων Φασματοσκοπία 1 H NMR: Τα αλκυνικά υδρογόνα προστατεύονται Α: Αποπροστασία αλκενικών υδρογόνων Β: Προστασία αλκυνικών υδρογόνων

15 Προστασία ακετυλενικών πρωτονίων Δυναμικές γραμμές επαγώμενου μαγνητικού πεδίου Περιστρεφόμενα π-ηλεκτρόνια Διαμαγνητική ανισοτροπία του τριπλού δεσμού (+) : Περιοχές προστασίας (-) : Περιοχές αποπροστασίας

16 Φασματοσκοπία 1 H NMR: Ο τριπλός δεσμός μεταδίδει τη σπιν σπιν σύζευξη Σύζευξη μακράς αποστάσεως στα αλκύνια

17 Φασματοσκοπία 13 C NMR Τυπικές χημικές μετατοπίσεις αλκυνίων Αιθύνιο Αλκυλοϋποκατεστημένα αλκύνια

18 Φασματοσκοπία IR Φάσμα IR του 1,7-οκταδιυνίου

19 Φάσματα MS των αλκυνίων Θραυσματοποιούνται μία θέση πιο μακρυά από τον διπλό δεσμό Προκύπτουν κατιόντα σταθεροποιούμενα με συντονισμό

20 Φάσματα MS των αλκυνίων Φάσμα MS του 3-επτυνίου

21 Παρασκευές αλκυνίων Από διαλογονοαλκάνια με αντιδράσεις διπλής απόσπασης Παράδειγμα

22 Παρασκευές αλκυνίων Από διαλογονοαλκάνια με αντιδράσεις διπλής απόσπασης Ενδιάμεσα σχηματίζονται αλογονοαλκένια Η απόσπαση γίνεται στερεοειδικά κατά τον αντι τρόπο

23 Παρασκευές αλκυνίων Από αλκένια με διαδοχική αλογόνωση διπλή αφυδραλογόνωση

24 Με αλκυλίωση αλκυνυλο-ανιόντων Παρασκευές αλκυνίων Μηχανισμός Πυρηνόφιλη S Ν 2 υποκατάσταση

25 Αλκυλίωση αλκυνυλο-ανιόντων Περιορισμοί: Εφαρμογή μόνο σε πρωτοταγή βρωμίδια και ιωδίδια του τύπου RCH 2 X. Εκτός από πυρηνόφιλα, τα αλκυνυλο-ανιόντα είναι και ισχυρές βάσεις. Με δευτεροταγή και τριτοταγή αλογονοαλκάνια δίνουν προϊόντα απόσπασης υδραλογόνου.

26 Παρασκευές αλκυνίων Από αντιδράσεις των αλκυνυλο-ανιόντων με άλλα ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια

27 Αντιδράσεις προσθήκης των αλκυνίων Προσθήκη αντιδραστηρίων Α Β Αναγωγή των αλκυνίων: Προσθήκη υδρογόνου Πλήρης υδρογόνωση: Ατμόσφαιρα υδρογόνου παρουσία καταλύτη Pt ή Pd σε άνθρακα

28 Αναγωγή των αλκυνίων Στερεοεκλεκτική σύνθεση cis-αλκενίων: Υδρογόνωση με καταλύτη Lindlar Καταλύτης Lindlar: Ανάγεται μόνο ο ένας π-δεσμός Η προσθήκη του Η 2 είναι μία συν διαδικασία

29 Στερεοεκλεκτική σύνθεση cis-αλκενίων: Υδρογόνωση με καταλύτη Lindlar Σύνθεση της βιταμίνης Α μέσω αναγωγής αλκυνίου Το παραγόμενο cis-ισομερές ισομερίζεται προς το αντίστοιχο trans με θέρμανση

30 Αναγωγή των αλκυνίων Μετατροπή προς trans-αλκένια: Αναγωγή με Na σε υγρή αμμωνία Αναγωγή με διαλυόμενα μέταλλα Η αντίδραση περιλαμβάνει δύο διαδοχικές αναγωγές ενός ηλεκτρονίου

31 Μετατροπή προς trans-αλκένια: Μηχανισμός

32 Μετατροπή προς trans-αλκένια: Μηχανισμός

33 Μετατροπή προς trans-αλκένια: Αναγωγή με Na σε υγρή αμμωνία Εφαρμογή στη σύνθεση φερομόνης

34 Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης των αλκυνίων Προσθήκη υδραλογόνων: Προκύπτουν αλογονοαρένια και 1,1-διαλογονοαλκάνια Προσθήκη σε εσώτερο αλκύνιο Προσθήκη σε τερματικό αλκύνιο Προσθήκη κατά Markovnikov

35 Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης των αλκυνίων Προσθήκη υδραλογόνων: Μηχανισμός Βινυλικό καρβοκατιόν: sp-υβριδισμένο. Το κατιοντικό άτομο άνθρακα σταθεροποιείται λόγω υπερσυζυγίας του κενού p τροχιακού με κάποιον γειτονικό δεσμό C H.

36 Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης των αλκυνίων Προσθήκη αλογόνου: Προκύπτουν γειτονικά διαλογονοαλκένια και τετρααλογονοαλκάνια

37 Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης των αλκυνίων Ενυδάτωση Κατάλυση από ιόντα υδραργύρου Ακολουθείται ο κανόνας του Markovnikov Προκύπτουν κετόνες Ταυτομέρεια ενόλης κετόνης

38 Ενυδάτωση τερματικού αλκυνίου Ενυδάτωση εσώτερου συμμετρικού αλκυνίου Ένα προϊόν Ενυδάτωση εσώτερου μη συμμετρικού αλκυνίου Μίγμα προϊόντων

39 Ενυδάτωση αλκυνίου Μηχανισμός: Σχηματισμός ενδιάμεσης ενόλης ταυτομεριζόμενης ταχύτατα προς κετόνη

40 Αντιδράσεις αντι-markovnikov προσθήκης σε τριπλούς δεσμούς Προσθήκη HBr με μηχανισμό ελευθέρων ριζών

41 Αντιδράσεις αντι-markovnikov προσθήκης σε τριπλούς δεσμούς Υδροβορίωση εσώτερου αλκυνίου Υδροβορίωση τερματικού αλκυνίου

42 Αντιδράσεις αντι-markovnikov προσθήκης σε τριπλούς δεσμούς Υδροβορίωση τερματικού αλκυνίου Υδροβορίωση οξείδωση τερματικού αλκυνίου

43 Ενυδάτωση αλκυνίου Η άμεση ενυδάτωση με νερό και θειικό υδράργυρο οδηγεί στον σχηματισμό μεθυλο-κετονών Η διαδοχική υδροβορίωση / οξείδωση οδηγεί στον σχηματισμό αλδεϋδών

44 Οξειδωτική διάσπαση αλκυνίων Εσώτερο αλκύνιο Τερματικό αλκύνιο Εφαρμογή στον προσδιορισμό της δομής του ταριρικού οξέος

45 Αλκενυλαλογονίδια Είναι σχετικά ανενεργά προς τα πυρηνόφιλα αντιδραστήρια Δεν δίνουν αντιδράσεις S N 1 Τα αλκενυλο-κατιόντα είναι αστθή Δίνουν οργανομεταλλικές ενώσεις

46 Αλκενυλαλογονίδια Αντίδραση Heck: Διασταυρούμενη σύζευξη Σχηματισμός δεσμού άνθρακα άνθρακα

47 Αντίδραση Heck: Μηχανισμός 1. Σχηματισμός οργανοπαλλαδικής ένωσης 2. Συμπλοκοποίηση αλκενίου 3. Παρεμβολή αλκενίου στον δεσμό άνθρακα μετάλλου 4. Απόσπαση

48 Αντίδραση Heck: Εφαρμογές Σχηματισμός συζυγιακού διενίου Σχηματισμός αλκενυλο-αρενίου

49 Άλλες αντιδράσεις διασταυρούμενης σύζευξης Αντίδραση Stille Αντίδραση Suzuki Αντίδραση Sonogashira

50 Αιθύνιο: Βιομηχανική πρώτη ύλη Βιομηχανική παρασκευή από γαιάνθρακα και υδρογόνο Βιομηχανική παρασκευή από ανθρακασβέστιο και νερό

51 Αιθύνιο: Βιομηχανική πρώτη ύλη Βιομηχανική παρασκευή ακρυλικού οξέος από αιθύνιο Βιομηχανική παρασκευή τετραϋδροφουρανίου Πολυακρυλικά

52 Αιθύνιο: Βιομηχανική πρώτη ύλη Βιομηχανική παρασκευή βινυλοχλωριδίου Χρήση στην κατασκευή σωλήνων Βιομηχανική παρασκευή ακρυλονιτριλίου

53 Αλκύνια στη φύση

54 Αλκύνια στη φύση

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι καλούµε Οργανική Χηµεία; Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονος ορισµός: Οργανική Χηµεία είναι η χηµεία των ενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου Χημείας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Πασχαλίδης ANTIΠPOEΔPOΣ Επαμεινώνδας Λεοντίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ÃËÌÂ. Ã ª π π ªπ À ƒ À POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE. π π π ª Ã ª π E IKOYPOI KA H HTE. Iωάννης Πασχαλίδης. Επαμεινώνδας Λεοντίδης

ÃËÌÂ. Ã ª π π ªπ À ƒ À POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE. π π π ª Ã ª π E IKOYPOI KA H HTE. Iωάννης Πασχαλίδης. Επαμεινώνδας Λεοντίδης ÃËÌÂ POE PO Iωάννης Πασχαλίδης ANTI POE PO Επαμεινώνδας Λεοντίδης KA H HT Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANA HPøTE KA H HTE Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου

417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου 417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου Πληροφορίες για το Τμήμα Το Τμήμα Χημείας άρχισε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα το Φεβρουάριο του 2000. Από το 1992 λειτούργησε Τομέας Χημείας στο Τμήμα Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης ANTIΠPOEΔPOΣ Ιωάννης Πασχαλίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Χηµείας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς ANTIΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Χημεία και Mετρήσεις

1 Χημεία και Mετρήσεις 1 Χημεία και Mετρήσεις Paul Orr/Shutterstock.com. Igor Klimov/Shutterstock.com. Mark Schneider Μια από τις μορφές του SiO 2 στη φύση είναι ο κρύσταλλος του χαλαζία. Οι οπτικές ίνες που χρησιμοποιούν φως

Διαβάστε περισσότερα

Τέτοιες ιδιότητες είναι η μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το υψηλό σημείο ζέσεως, η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η υψηλή επιφανειακή τάση και η θερμότητα

Τέτοιες ιδιότητες είναι η μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το υψηλό σημείο ζέσεως, η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η υψηλή επιφανειακή τάση και η θερμότητα ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Νερό Η παρουσία του νερού στα τρόφιμα και η μορφή με την οποία βρίσκεται σε αυτά επηρεάζουν τις ιδιότητές τους όπως και την ικανότητα συντήρησής τους. Το μόριο του νερού αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ Οι μονοσακχαρίτες αποτελούν τους απλούστερους υδατάνθρακες. Ως δε υδατάνθρακες ορίζουμε τα οργανικά βιομόρια, των οποίων ο χημικός τύπος αποτελείται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΟΙΑ RAMAN. 13.1. Βασικές αρχές της Φασματοσκοπίας Raman

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΟΙΑ RAMAN. 13.1. Βασικές αρχές της Φασματοσκοπίας Raman ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΟΙΑ RAMAN Εκτός από τις μεθόδους ανάλυσης της δομής των οργανικών ενώσεων που εξετάσθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που έχουν πιο εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ Τα λιπίδια είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα ενώσεων με έντονη υδροφοβικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό (ή διαλύονται πολύ λίγο), ενώ είναι διαλυτά

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας

Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας Πυγολαμπίδες, μέδουσες που λάμπουν και φωτεινές ράβδοι το ένα πετάει, το άλλο ζει στο βυθό των ωκεανών και το τελευταίο προσφέρει διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.08 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα