Προϋπολογισμός Μελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισμός Μελέτης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Είδος Κωδικός Αρ. Τιμ. Εργασίας Άρθρου Μερική ( ) Ολική ( ) ΧΩΜΑΤΟΥ ΡΓΙΚΑ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 10 Km. σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεω ν Φορτοεκφόρτ ωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεω ν με αυτοκίνητο 2. ΞΥΛΟΤΥΠΟ Ι- Άρθρο Αναθεώρησ ης Μονάδα Ποσό τητα ΟΙΚ Ν m3 150 ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 2112 ΟΙΚ 2162 ΟΙΚ 2171 ΟΙΚ 2180 Ημερομηνία : 12/6/2012 Τιμή ( ) Δαπάνη 10 * (5+5) m ,1 m m ,4 m3km , , , ,00 Σελίδα 1 από 15

2 ΣΚΥΡΟΔΕ ΜΑΤΑ-ΣΙΔ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο ς με χρήση αντλίας ή πυργογερανο ύ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο ς με χρήση αντλίας ή πυργογερανο ύ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Ξυλότυποι χυτών τοίχων Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματο ς. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματο ς. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 3. ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΡΓΙΚΑ Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 3212 ΟΙΚ 3214 ΟΙΚ 3801 ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 6221 m , ,50 m ,00 m , ,00 m , ,00 Kg , ,00 Kg , , , ,50 Kg 550 5, ,00 Σε μεταφορά: 2.860,00

3 Α/Α Είδος Κωδικός Αρ. Τιμ. Εργασίας Άρθρου Μερική ( ) Ολική ( ) Άρθρο Αναθεώρησ ης Μονάδα Ποσό τητα Δαπάνη Από μεταφορά: 2.860, Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους Συρματόπλεγ μα με ρομβοειδή οπή Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήν ες γαλβανισμένο υς. Από σιδηροσωλήν ες γαλβανισμένο υς Φ 2 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣ ΜΟΙ Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυ λικής ή πολυβινυλική ς βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυ λικήςακρυλικής ή πολυβινυλική ς βάσεως. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυ λικής ή πολυβινυλική ς βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως. ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 6401 ΟΙΚ 6448 ΟΙΚ 6418 ΟΙΚ ΟΙΚ Kg ,6 Τιμή ( ) m ,2 m , , ,00 m , ,00 m , ,00 Σελίδα 3 από 15

4 Ελαιοχρωματι σμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 5. ΑΣΦΑΛΤΙΚ Α Υπόβαση οδοστρωσίας - Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 150) Βάση οδοστρωσίας - Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155) Ασφαλτική προεπάλειψη Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.ΤΑ.Π. Α265) - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 23 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 24 πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m. Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με 25 μπάλα χώματος όγκου lt 26 Δένδρα. Δένδρα ΟΙΚ-Α ΟΔΟ-Α Ν/Γ ΟΔΟ-Α ΝΓ ΟΔΟ-ΜΕ Δ ΟΔΟ-Α ΝΔ ΠΡΣ Ε ΠΡΣ Ε ΠΡΣ Ε ΟΙΚ m m ΟΔΟ m ΠΡΣ 5110 ΠΡΣ 5240 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ Δ ΠΡΣ 5210 m , , ,00 1,45 * (0,88+0,57) 1,62 * (1,05+0,57) 1.885, ,00 m , ,00 3,52 * (2,99+0,53) 4.576, , ,00 Τεμ ,4 307,20 Τεμ ,1 524,80 Τεμ. 40 4,5 180,00 Τεμ , ,80

5 κατηγορίας Δ5 Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ4 Θάμνοι Θάμνοι κατηγορίας Θ4 Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt ΠΡΣ Δ ΠΡΣ Δ ΠΡΣ Ε ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 Τεμ , ,80 Τεμ ,00 Τεμ ,2 377,60 Σε μεταφορά: 5.137,20 Σελίδα 5 από 15

6 Α/Α Είδος Κωδικός Αρ. Τιμ. Εργασίας Άρθρου Μερική ( ) Ολική ( ) Άρθρο Αναθεώρησ ης Μονάδα Ποσό τητα Δαπάνη Από μεταφορά: 5.137, Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣ Η ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρδευση φυτών Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιη μένο Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Με διάμετρο από 0,61 m και άνω Υποστύλωση δένδρων Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου Καθαρισμοί Καθαρισμός χώρου φυτών Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμησ η ζιζανίων Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή Φυτοπροστα σία Φυτοπροστα σία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m ΠΡΣ Δ ΠΡΣ Ε ΠΡΣ Α6 032 ΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ Ε ΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5120 ΠΡΣ 1620 ΠΡΣ 5321 ΠΡΣ 5330 ΠΡΣ 5230 ΠΡΣ 5390 ΠΡΣ 5371 ΠΡΣ Τεμ Τιμή ( ) Τεμ. 30 1,6 m , , ,20 Τεμ , ,46 Τεμ ,75 711,00 Τεμ ,75 576,00 Στρ ,00 Στρ ,00 Τεμ ,25 276,50 39 Κλάδεμα ΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ 5351 Τεμ. 60 0,65 39,00

7 θάμνων Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών Λιπάνσεις Λίπανση φυτών με τα χέρια Κλάδεμα θάμνων Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένω ν θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗ ΑΥΤΟΜ ΠΟΤΙΣΜΑΤ ΟΣ Πλήρης κατασκευή αυτόματου ποτίσματος για τις ανάγκες πρασίνου στο 10ο Δημ. Σχολείο 9. ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛ ΟΓΙΚΑ 9.1. ΗΛΕΚΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Πλήρης αποκατάστασ η των Ηλεκτρολογικ ών 43 Εγκαταστάσε ων και φωτιστικών στο 10ο Δημ. Σχολείο Μικροαυτόμα τος γιά ασφάλιση συσκευών 44 ενδεικτικού τύπου WG- SIEMENS διπολικός Εντάσεως 20 Α 45 Μικροαυτόμα τος γιά ασφάλιση συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- SIEMENS ΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ ΣΤ ΥΔΡ ΑΥΤΟΜ1 Ν ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5353 Τεμ ,1 47,40 Τεμ ,2 486, , , κ.α , ΗΛΜ 47 ΗΛΜ ΗΛΜ , ,00 κ.α ,00 Τεμ. 4 18,32 73,28 Τεμ. 4 19,49 77,96 Σελίδα 7 από 15

8 46 διπολικός Εντάσεως 25 Α Μικροαυτόμα τος γιά ασφάλιση ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α ΗΛΜ 55 Τεμ. 2 11,02 22,04 Σε μεταφορά: 4.173,28

9 Α/Α Είδος Κωδικός Αρ. Τιμ. Εργασίας Άρθρου Μερική ( ) Ολική ( ) Άρθρο Αναθεώρησ ης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Από μεταφορά: 4.173,28 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V 47 πλήρηςμε ασφάλειαπορ σελάνης 25/2 Α πλήρους Μικροαυτόμα τος γιά ασφάλιση 48 ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως 49 θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS 50 Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώματος Ε 33 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισ μού εξαγωνικής διατομής από έλασμα 51 πάχους 4mm Μήκους 6m μήκους πλευράς βάσεως 9,2cm Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 52 SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α Καλώδιο ΝΥY τριπολικό 53 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 2,5mm2 54 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασ μα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 10 ΗΛΜ 54 ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ ΗΛΜ 52 Τεμ. 6 21,27 Τεμ. 3 9,29 m3 4 55,82 Τεμ. 3 13,47 Τεμ , ,12 Τεμ. 1 27,29 27,29 m 113 7,05 796,65 Τεμ ,24 270,24 Σελίδα 9 από 15

10 στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 62 Χ 50 cm Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 4mm2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως ύψος τοποθετήσεω ς h: μικρότερο ή ίσο από 7m - Ισχύος: 1 Χ 125 W Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 25-35mm2 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 10mm2 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 6mm2 Φρεάτιο διακλαδώσεω ς υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 60 cm Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένο ς από PVC σπιραλ Διαμέτρου 16 mm 64 Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένο ς από PVC σπιραλ Διαμέτρου ΗΛΜ 102 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 103 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 102 ΗΛΜ 102 ΗΛΜ 10 ΗΛΜ ΗΛΜ 41 m 78 7,56 589,68 m 28 2,7 75,60 Τεμ ,21 448,84 Τεμ. 6 12,36 74,16 m 40 6,5 260,00 m 80 11,36 908,80 m 165 8, ,10 Τεμ , ,16 m 18 6,75 121,50 m 4 4,63 18,52

11 ,5 mm Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένο ς από PVC ευθύς Διαμέτρου 29 mm Καλώδιο ΝΥY πενταπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 5 Χ 25mm N ΗΛΜ 41 m 300 9, , m 50 24, ,50 Σε μεταφορά: ,62 Σελίδα 11 από 15

12 Α/Α Είδος Κωδικός Αρ. Τιμ. Εργασίας Άρθρου Μερική ( ) Ολική ( ) Άρθρο Αναθεώρησ ης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Από μεταφορά: , Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένο ς από PVC ευθύς Διαμέτρου 16 mm Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένο ς από PVC ευθύς Διαμέτρου 13,5 mm Σωλήνας πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 29mm 9.2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗ Αποξήλωση - επανατοποθέ τηση υπάρχοντος λεβητοστασίο υ του 10ου Δημ. Σχολείου Πλήρης κατασκευή Αποχέτευσης ακαθάρτων για την λειτουργία του 10 Δημοτικού Σχολείου Πλήρης κατασκευή Υδραυλικών εγκαταστάσε ων Υδρευσης για την λειτουργία του 10 Δημοτικού Σχολείου Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων τουπλήρης. Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 40 Χ 50 cm Ν8451.Α.1 ΑΠΟΧ1 ΥΔΡ ΥΔΡΑΥΛ ΗΛΜ 41 ΗΛΜ 41 ΗΛΜ 41 ΗΛΜ 27 m 182 6,88 m 24 4,66 m 22 5, , ,06 κ.α , κ.α , κ.α ,00 ΗΛΜ 14 Τεμ , ,90

13 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρί ου υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με δικλίδααυτόμ ατης πλύσεως και τα λοιπά εξαρτηματά της πλήρης 10. ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ Προμήθεια και εγκατάσταση ενός δοχείου απορριμάτων από μέταλλο και ξυλεία. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός παγκακίου διαστάσεων 1,80*0, ΑΠΟΞΗΛΩ ΣΗ- ΜΕΤΑΦΟΡ Α- ΕΠΑΝΑΤΟ ΠΟΘΕΤΗΣ Η ΑΠΟΞΗΛΩ ΣΗ - ΕΠΑΝΑΤΟ ΠΟΘΕΤΗΣ Η Διάφορα Μερεμέτια - Διαχωρισμός αιθουσών - συγκολληση αιθουσων 10 Δημ. Σχολείου Καθαίρεση μεμονωμένω ν στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου χωρίς την αγορά κεραμιδιών Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Σ ΔΟΧ.ΑΠΟ.Ρ.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Σ ΠΑΓΚ1 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ Ν ΟΙΚ Ν ΗΛΜ 14 Τεμ , , , , Τεμ , Τεμ , ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 2252 ΟΙΚ 2226 ΟΙΚ 7211 ΟΙΚ , ,00 κ.α ,00 m ,2 * (66,2+5) 1.068,00 m , ,40 m , ,40 Σελίδα 13 από 15

14 81 Καθαίρεση επικεραμώσε ων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50% ΜΕΤΑΦΟΡ Α ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 2241 m , , , ,80 Σε μεταφορά: 0,00

15 Α/Α Από μεταφορά: Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου 82 Αυτοκίνητο πλατφόρμα (νταλίκα) 83 Γερανός 70 τόννων, για την φορτοεκφόρτωση των αιθουσών 10ου Δημ. Σχολείου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησ ης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) 0, ,28 Ν560.1 Ν κ.α , κ.α , , ,00 Εργασίες Προυπολογισμού ,28 Γ.Ε & Ο.Ε (%) 28,00% ,40 Απρόβλεπτα & Προμήθεια ασφάλτου ,06 Σύνολο : ,74 Σύνολο : Φ.Π.Α. (%) 23,00% ,26 Γενικό Σύνολο : ,00 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ IOYΛΙΟΣ 2011 Οι Μελετητές Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MIΣΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ α βαθμού ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ α βαθμού Μουρούτσος Μαρίνος Πτυχ. Μηχ/γοσ ΜΗχ/κοσ Στράτου Παρασκευή Γεωπόνος Π.Ε. Σελίδα 15 από 15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Ανάλυση Τιμών

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Ανάλυση Τιμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα