- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια θωρακισμένων οχημάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Προκήρυξη και το τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές Θωρακισμένων Οχημάτων Χρηματαποστολών. 2. Είδη οχημάτων ποσότητα Τα είδη των οχημάτων και οι αντίστοιχες ποσότητες αναφέρονται στο συνημμένο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές Θωρακισμένων Οχημάτων Χρηματαποστολών και στο τεύχος Τιμολόγιο - προϋπολογισμός προσφοράς. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν πλήρη σειρά εγχειριδίων με λεπτομερή περιγραφή ανά είδος των προσφερόμενων οχημάτων. Συγκεκριμένα στα φυλλάδια αυτά θα περιλαμβάνεται τεχνική περιγραφή για κάθε όχημα, όπου θα παρέχονται λεπτομερή και σαφή στοιχεία για τη γενική συγκρότηση του οχήματος, το αμάξωμα, τη θωράκιση και τον παρελκόμενο εξοπλισμό (εξαρτήματα-εργαλεία κλπ). 3. Περιεχόμενα φακέλου προσφορών Στο φάκελο των προσφορών θα περιλαμβάνονται όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της Προκήρυξης στοιχεία. 4. Παράδοση οχημάτων 4.1 Τα οχήματα πρέπει να παραδοθούν έτοιμα για κυκλοφορία και να συνοδεύονται από ακριβές αντίγραφο των οδηγιών του κατασκευαστή οίκου για τη χρήση και τη συντήρησή του, στην ελληνική γλώσσα. Τα προς προμήθεια οχήματα θα παραδοθούν ελεύθερα σε κτίριο της Τράπεζας επί της Λ. Μεσογείων 341, Χαλάνδρι, Ελλάδα ( με το κλειδί στο χέρι και με πινακίδες κυκλοφορίας). 4.2 Δικαίωμα επιλογής κατακύρωσης Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα: Α. της επιλογής κατά την απόλυτη κρίση της, της πλέον συμφέρουσας για αυτήν προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες της, τον τύπο, τη δυναμικότητα,

2 - 2 - τα γενικά χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά και τεχνικά στοιχεία των οχημάτων και τα πλεονεκτήματά τους σε συνδυασμό με τις τιμές τους. Β. της απόρριψης μερικών ή όλων των προσφορών, της κατακύρωσης όλου ή μέρους του διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους μειοδότες για το σύνολο ή μέρος της προσφοράς τους, ή και της ακύρωσης του διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση της, στην περίπτωση που θα το κρίνει σκόπιμο. Από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων της Τράπεζας, ουδεμία αξίωση κατά αυτής δικαιούνται να προβάλλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 4.3 Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις προσφορές και να διευκρινίζεται σαφώς, σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης, ο αντίστοιχος χρόνος ανά κατηγορία οχημάτων. Ο χρόνος παράδοσης θα αποτελέσει στοιχείο για την αξιολόγηση των προσφορών. 5. Τιμές Οι τιμές των οχημάτων: - θα αναγράφονται στο Τιμολόγιο Προϋπολογισμό που θα είναι συμπληρωμένο από τους συμμετέχοντες και θα είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπό τους. - θα είναι σε Ευρώ ( ) για παράδοση ελεύθερη των οχημάτων, χωρίς το ΦΠΑ, το ποσοστό του οποίου θα αναγράφεται χωριστά. - θα είναι οριστικές, σταθερές και καθαρές για την Τράπεζα και δε θα γίνει δεκτή αναπροσαρμογή τους από οποιαδήποτε αιτία. 6. Πληρωμή Η πληρωμή της αξίας των οχημάτων θα γίνει μετά την έκδοση τιμολογίου και την προσωρινή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον ζητηθεί εγγράφως από τον ανάδοχο της προμήθειας, μπορεί να χορηγηθεί από την Τράπεζα προκαταβολή ποσού 30% (τριάντα τοις εκατό) του συνολικού ποσού της σύμβασης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα χορηγηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η προκαταβολή θα αποσβεστεί αναλογικά με κάθε τμηματική πληρωμή. Επίσης αναλογικά θα μειωθεί η τυχόν εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 7. Παραλαβή Η Προσωρινή ποιοτική και ποσοτική Παραλαβή των οχημάτων καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων της Σύμβασης, θα γίνει από Επιτροπή που θα οριστεί από την Τράπεζα, η οποία θα υπογράψει το σχετικό Πρωτόκολλο. Κατά την παραλαβή αυτή θα παρίσταται και ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, αν και προσκλήθηκε στην παραλαβή, δεν είναι παρών ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, αυτό θα είναι ισχυρό και χωρίς την υπογραφή του. Με βάση το πρωτόκολλο αυτό και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις της Επιτροπής, θα γίνει η εξόφληση της προμήθειας. Μετά ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, θα διενεργηθεί από Επιτροπή της Τράπεζας η

3 - 3 - Οριστική Παραλαβή των οχημάτων, η οποία αφορά τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των οχημάτων. Εφόσον δε συντρέχουν λόγοι αντίθεσης προς τους όρους της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί μετά και την χωρίς παρατηρήσεις Οριστική Παραλαβή. Εάν κατά την Προσωρινή Παραλαβή των οχημάτων, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν ικανοποιούνται οι όροι των προδιαγραφών και της προσφοράς, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 15, να: i) απαιτήσει από τον προμηθευτή να προβεί δωρεάν και παραχρήμα σε προσθήκη ή σε αντικατάσταση των ειδών, ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές και την προσφορά του ή ii) να κρατήσει μέρος των ειδών και σε μειωμένη τιμή ή iii) να αρνηθεί την παραλαβή απορρίπτοντας τα είδη συνολικώς και υπαναχωρώντας αζημίως για αυτήν από τη σύμβαση. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων η δοθείσα προθεσμία άρσης των παρατηρήσεων δεν θα επιμηκύνει το χρόνο παράδοσης των υπόλοιπων οχημάτων. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής θα υπογραφεί μετά και την συμπλήρωση των τυχόν ελλείψεων ή παρατηρήσεων της Επιτροπής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα τεθεί από την Τράπεζα. Για το χρονικό διάστημα μεταξύ Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των οχημάτων, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία που τυχόν προκύψει στα οχήματα και τον εξοπλισμό τους, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε κακή χρήση, ατύχημα ή φυσική καταστροφή. 8. Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με εγγυητική επιστολή συμμετοχής αορίστου χρόνου, η οποία θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη τράπεζα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η εγγύηση πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2% (δύο τοις εκατό) της συνολικής αξίας της προσφοράς και θα επιστραφεί στον ανάδοχο προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, θα επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο, με μέριμνα των ιδίων. 9. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ισχύ τουλάχιστον για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο αναδειχθείς προμηθευτής δεσμεύεται ότι, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την υπογραφή του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού ανάθεσης της προμήθειας, θα προμηθεύσει έως και τρία (3) επιπλέον οχήματα ωφέλιμου φορτίου 1.500Kgr έναντι του ιδίου τιμήματος που θα έχει ήδη προσφέρει, με χρόνο παράδοσης που θα συμφωνηθεί. 10. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Οι προσφορές που θα κατατεθούν μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη, θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από Επιτροπή, ο δε ανάδοχος θα ανακηρυχθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

4 Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού Η Τράπεζα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα ειδοποιήσει εγγράφως αυτόν που αναδείχθηκε προμηθευτής και θα τον καλέσει να καταθέσει, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση και την υπογραφή της σύμβασης. Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν καταθέσει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τη σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός των ανωτέρω αναφερομένων χρονικών διαστημάτων, θα εκπέσει του δικαιώματος της υπέρ αυτού κατακύρωσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση, και θα επέλθουν εις βάρος του οι συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος εγγράφου. 12. Παράλειψη υπογραφής σύμβασης Αν ο αναδειχθείς προμηθευτής δεν υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, την εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης, ορίζονται τα εξής: _ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό θα καταπέσει αυτοδίκαια υπέρ της Τράπεζας ως ποινική ρήτρα. _ η Τράπεζα θα είναι ελεύθερη να επιλέξει την επόμενη αποδεκτή προσφορά ή να επαναλάβει το διαγωνισμό ή ακόμη να προχωρήσει στην προμήθεια οχημάτων από άλλο προμηθευτή, με απευθείας ανάθεση. _ ο προμηθευτής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά της Τράπεζας από την υπαναχώρησή του και ιδίως για τη ζημιά που θα προέρχεται, είτε από τη διαφορά της προσφοράς του και της τιμής της επόμενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού ή από την απευθείας ανάθεση. 13. Εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης Ο αναδειχθείς προμηθευτής πρέπει να καταθέσει, στην καθορισθείσα στο άρθρο 11 προθεσμία, εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης, που θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, η οποία θα καλύπτει το 10% (δέκα τοις εκατό) του συνολικού ποσού της σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί με μέριμνα των ενδιαφερομένων μετά και την χωρίς παρατηρήσεις οριστική παραλαβή των οχημάτων από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. 14. Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καθορίζουν με ειδική επιστολή, συνημμένη στην προσφορά τους, τις παρεχόμενες εγγυήσεις καλής λειτουργίας που αφορούν το όχημα και τη θωράκιση. Συγκεκριμένα, θα αναφέρεται η κάλυψη της κάθε εγγύησης και η διάρκεια ισχύος της από την οριστική παραλαβή των οχημάτων, με πλήρη επανόρθωση κάθε βλάβης (εργασία και ανταλλακτικά). Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία θα

5 - 5 - συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης, θα πρέπει να ορίζεται η εταιρία στα συνεργεία της οποίας θα λαμβάνει χώρα η τεχνική υποστήριξη (συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, κλπ) τόσο του οχήματος εν γένει, όσο και της θωράκισής του. 15. Αθέτηση των όρων της σύμβασης Κυρώσεις Ποινικές Ρήτρες Α. Σε περίπτωση αθέτησης, μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα, επιφυλασσόμενη των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και των λοιπών όρων της παρούσης δικαιωμάτων της, δικαιούται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, μονομερώς και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, να υπαναχωρήσει αζημίως από τη σύμβαση κηρύττουσα τον προμηθευτή έκπτωτο, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης 10% λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προέλθει από την αθέτηση του προμηθευτή. Αν έχει δοθεί προκαταβολή, το ποσό της θα εισπραχθεί έντοκα κατ επιλογή της Τράπεζας, είτε δια συμψηφισμού με την αμοιβή που τυχόν δικαιούται να λάβει ο προμηθευτής, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υπαναχώρησης της Τράπεζας, με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Β. Ειδικά σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης,ο προμηθευτής υποχρεούται στην καταβολή λόγω ποινικής ρήτρας, των παρακάτω ποσοστών επί της αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αυτοκινήτων με ανώτατο όριο 25% επί της συνολικής αξίας της προμήθειας και συγκεκριμένα: _ για καθυστέρηση μέχρι 20 ημέρες 0,25% ημερησίως _ για καθυστέρηση μετά τις 20 ημέρες και μέχρι 30 ημέρες 0,5% ημερησίως _ για καθυστέρηση μετά τις 30 ημέρες και μέχρι τις 60 ημέρες 1% ημερησίως. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου προκύπτει κλάσμα ημέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Αν ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, πέρα από τις κατά τα ανωτέρω ποινικές ρήτρες, οφείλεται και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της συμφωνηθείσας ημερομηνίας παράδοσης μέχρι την ημερομηνία πραγματικής παράδοσης, με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο για τόκο από δικαιοπραξία. Η ποινική ρήτρα και οι τόκοι επί της προκαταβολής δύνανται να εισπράττονται διά συμψηφισμού με την αμοιβή του ρπομηθευτή είτε δια κατάπτωσης της εγγύησης προκαταβολής ή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης είτε δι αμφοτέρων.. Μετά τη λήξη άπρακτης και της προθεσμίας των 60 ημερών, η Τράπεζα δικαιούται, είτε να εμμείνει στην εκτέλεση της σύμβασης με τις ως άνω συνέπειες για τον προμηθευτή, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οπότε επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου (Α). Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του προμηθευτή έκπτωτου ή την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η Τράπεζα μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης από τον προμηθευτή.

6 - 6 - Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, κάθε μερική παράδοση θα λογίζεται ότι καλύπτει πρώτα τις τυχόν εκπρόθεσμες υποχρεώσεις προηγούμενης παράδοσης. Γ. Ο προμηθευτής καθίσταται υπερήμερος χωρίς οποιαδήποτε όχληση, με μόνη την παρέλευση της τελευταίας ημέρας της οποιασδήποτε προθεσμίας που τάχθηκε στη σύμβαση. 16. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα προκήρυξη ή από άλλες αιτίες σχετικές με την προμήθεια, θα επιλύεται αποκλειστικά, κατ αρχήν από την αρμόδια Επιτροπή (ΕΣΕΠ) της Τράπεζας και σε περίπτωση, καθ οιονδήποτε τρόπο, αδυναμίας επίλυσης από την ανωτέρω Επιτροπή, από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο σε κάθε περίπτωση θα είναι αποκλειστικά το Ελληνικό Δίκαιο. 17. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της προκήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν μη αποδοχή κάποιου όρου της προκήρυξης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα στην προσφορά για να εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Διαφορετικά σε περίπτωση κατακύρωσης θα έχουν οπωσδήποτε εφαρμογή οι όροι της προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι τόσο το τεύχος της Προκήρυξης, όσο και τα τεύχη, Γενικής Συγγραφής, Προδιαγραφών και Τιμολογίου-Προϋπολογισμού Προσφοράς θα συμπεριληφθούν από τους προσφέροντες στον κλειστό φάκελο που θα παραδώσουν για την υποβολή της προσφοράς τους, αφού πρώτα υπογραφούν σε όλες τους τις σελίδες από αυτούς και σφραγιστούν σε κάθε τελευταία σελίδα. Ο Υποδιευθυντής Ο Προϊστάμενος Ο Μηχανικός Υπηρεσίας Στέφανος Ευάγγελος Κωνσταντίνος Αγιομυργιανάκης Αλεξόπουλος Γρηγορόπουλος Δεκτή Ο Προσφέρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα