ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» Μονάδα Α : Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Ταχ. ιεύθυνση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες:.Κάµπουρας,Μ.Χ.Μακρανδρέου, Ι.Κωνσταντή Tηλ.: , , Fax: , Websites: Αθήνα, 25/01/2012 Α.Π.: 194 Αύξων Αριθµός: 09 Κωδικός Πρόσκλησης: /ΕΥΕ.ΓΓΙΦ Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Κοινοποίηση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΠΡΑΞΗ: ««Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) 1

2 Έχοντας υπόψη: Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5528/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 8. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 10. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 11. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335). 12. Το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64 Α), καθώς και την Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ από τον ΕΚ αριθ. 1177/ και ιδίως το άρθρο 43 αυτού. 13. Το Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 14. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 15. Το Π.. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α) «ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 2

3 16. Το Π.. 65/2011 (ΦΕΚ 147 A) «ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς». 17. Tο Π.. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων». 18. Τον Ν.3500/2006 (ΦΕΚ 232 Α) «Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». 19. Την µε αριθµό 131/ (ΦΕΚ 887 Β) Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008), τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. Tη µε αριθµό 4089/ (ΦΕΚ 1978 Β) απόφαση περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στη Γενική Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των φύλων, καθώς και στον Προϊστάµενο και στους Προϊσταµένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής επιχειρησιακών Προγραµµάτων, του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων». 21. Την µε αριθµό οικ.4611/ Απόφαση του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε θέµα «2 η τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 883/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες πράξης «Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» και «Ενίσχυση των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας» των Αξόνων Προτεραιότητας 07,08,09 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιοικητική Μεταρρύθµιση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών Προγραµµάτων» της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει. 22. Την µε αριθµό οικ.358/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (ΦΕΚ541/Β/ ), που δηµοσιεύτηκε στις , κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Νόµου 3614/ Τις από και η και 2 η Αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση », µε τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, καθώς επίσης και τις Αποφάσεις της 3 ης και της 4 ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση », που διεξήχθησαν στις 8 Ιουνίου 2010 και 20 Ιουνίου 2011 αντίστοιχα. 24. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540 Β) καθώς και το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. 3

4 25. Toν µε αριθµό 37135/Γ ΑΠΠ 5537/ «Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 26. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 27. Το Ν. 3643/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 28. Τον Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α) «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού», όπως ισχύει. 29. Τον Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α) «Καταβολή της σύνταξης των δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π... καθώς και της χορηγίας των δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 16 του Νόµου αυτού. 30. Το µε αριθµό 130/ Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγράµµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση », όπως ισχύει. 31. Την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύµφωνα µε τον ΚΒΣ. 32. Τη διαδικασία διαβούλευσης που προηγήθηκε µε τους δυνητικούς δικαιούχους για την προετοιµασία της παρούσας πρόσκλησης. 33. Την µε αριθµό 177/ επιστολή της ΕΥ ΕΠ ιοικητική Μεταρρύθµιση για τη διατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για την έκδοση της Πρόσκλησης. Ως ικαιούχους: Κ Α Λ Ε Ι Α. Τους ήµους Αλεξανδρούπολης, Αρταίων, Βέροιας, Ζακύνθου, Θηβαίων, Καβάλας, Καλαµάτας, Καλλιθέας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κερατσινίου- ραπετσώνας, Κεφαλονιάς, Κορινθίων, Κω, Περιστερίου, Πρέβεζας, Πύργου, Ρεθύµνης, Ρόδου, Σάµου, Σερρών, Τρικκαίων, Φλώρινας, Φυλής, Χαλανδρίου, Χαλκιδαίων και Χίου ή τους εποπτευόµενους φορείς αυτών. Β. Την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), µε την ιδιότητα του Συντονιστή ικαιούχου. για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση Πράξεων µε τίτλο «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» για τη δηµιουργία νέων Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο και για την παραγωγή εργαλείων για τη διαχείριση και τη βιωσιµότητα των προαναφερόµενων δοµών, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιοικητική Μεταρρύθµιση

5 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΕΙΚΤΕΣ 1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στη θεµατική προτεραιότητα 69, Κατηγορία Πράξης και οικονοµική δραστηριότητα µε κωδικό 17 ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και συγκεκριµένα στους Άξονες 07, 08 και 09 ως ακολούθως: Πίνακας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ. 7 Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ΚΩ. 07 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ. 01 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας ΚΩ. 69 ΚΩ ηµόσια ιοίκηση ΚΩ. 17 Πίνακας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ. 7 Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 5 ΚΩ. 08 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ. 01 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε ΚΩ. 69

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πίνακας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΣΤΟΧΟΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας ΚΩ ηµόσια ιοίκηση ΚΩ. 17 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ. 7 Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας ΚΩ. 09 ΚΩ. 02 ΚΩ. 69 ΚΩ ηµόσια ιοίκηση ΚΩ. 17 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στον Ειδικό Στόχο 3.2. των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08 και 09 «Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και ειδικότερα στους στόχους της Κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας» και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: 6

7 είκτες Παρακολούθησης Πίνακας Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗ Πίνακας Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗ Πίνακας Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Αριθµός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας µε θύµατα γυναίκες (ΕΚΤ) Υποδοµές προώθησης της ισότητας των φύλων (ΕΤΠΑ) Μελέτες - εµπειρογνωµοσύνες - έρευνες αξιολογήσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Αριθµός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας µε θύµατα γυναίκες (ΕΚΤ) Υποδοµές προώθησης της ισότητας των φύλων (ΕΤΠΑ) Μελέτες - εµπειρογνωµοσύνες - έρευνες αξιολογήσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Αριθµός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας µε θύµατα γυναίκες (ΕΚΤ) Υποδοµές προώθησης της ισότητας των φύλων (ΕΤΠΑ) Μελέτες - εµπειρογνωµοσύνες - έρευνες αξιολογήσεις ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Αριθµός 13 Αριθµός 13 Αριθµός 3* ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Αριθµός 10 Αριθµός 10 Αριθµός 3* ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Αριθµός 4 Αριθµός 4 Αριθµός 3* * Η τιµή του δείκτη εκροής µε Α/Α 3 αφορά και στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας. Οι δείκτες εκροής µε Α/Α 1 και 3 περιλαµβάνονται στο σύστηµα ποσοτικοποιηµένων δεικτών του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Ο δείκτης εκροής µε Α/Α 2 περιλαµβάνεται στο σύστηµα ποσοτικοποιηµένων δεικτών του ΕΣΠΑ. Ο συντονιστής δικαιούχος δύναται να αιτηθεί στην πρόταση που θα υποβάλλει και επιπλέον δείκτες, οι οποίοι συνεισφέρουν στην παρακολούθηση της εκτέλεσης και αποτελεσµατικότητας του έργου, τους οποίους θα επιλέξει από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ από την ηλεκτρονική διεύθυνση ww.ops.gr/ergorama/fileuploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/espa/deiktes_ana THEMATIKI.xls και των οποίων η αναγκαιότητα της χρήσης τους ως δείκτες Προγράµµατος θα εξετασθεί από την ΕΥΕ/ΓΓΙΦ. 7

8 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2.1. Το γενικό προγραµµατικό πλαίσιο Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, µε στόχο την πρόληψη και την καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και trafficking) έχει εκπονήσει ένα Ολοκληρωµένο Σχέδιο ράσης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το οποίο περιλαµβάνει: Υλοποίηση από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων οριζόντιων παρεµβάσεων εθνικής εµβέλειας, που αποσκοπούν αφενός στο συντονισµό και στην παρακολούθηση της πολιτικής για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, τη συνεργασία µε αρµόδιους φορείς άσκησης πολιτικής, την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση αρµόδιων κρατικών και άλλων φορέων, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, την επιµόρφωση κρατικών λειτουργών και αφετέρου, στην ανάπτυξη ή/και στην αναβάθµιση υπηρεσιών πολύπλευρης στήριξης των γυναικών (24ωρη λειτουργία της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραµµής SOS υποστήριξης, νοµική αρωγή κλπ.) µε έµφαση στην πρόληψη και στην καταπολέµηση της βίας σε εθνικό επίπεδο. Ανάπτυξη από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων ενός πανελλαδικού δικτύου Συµβουλευτικών Κέντρων στις έδρες των Περιφερειών για την παροχή υπηρεσιών µε στόχο την υποστήριξη των γυναικών - θυµάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε Περιφερειακό επίπεδο. Ανάπτυξη ενός δικτύου Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας, στις έδρες ή/και στις µεγαλύτερες πληθυσµιακά πόλεις των Περιφερειών, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξής τους, που θα συµπληρώνει, θα υποστηρίζει και θα ολοκληρώνει τους στόχους της πολιτικής για την αντιµετώπιση της βίας και την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτή σε περιφερειακό επίπεδο. Το ίκτυο αυτό θα λειτουργήσει πιλοτικά, ως συµπληρωµατικό του πανελλαδικού δικτύου Συµβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και των Συµβουλευτικών Κέντρων των ήµων που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ράσης, οι βασικές δράσεις του οποίου αναφέρονται ανωτέρω, αποτελεί την επιχειρησιακή αιχµή της πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και στοχεύουν: Στην ολοκληρωµένη υποστήριξη των γυναικών θυµάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και trafficking) και των παιδιών τους. Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών µε στόχο την πρόληψη και την καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών. Στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών. Σηµειώνεται ότι ο ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Νόµος 3463/2006) προβλέπει ως αρµοδιότητα των ήµων τη συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και παράνοµης εµπορίας και διακίνησης. Το ΕΣΠΑ συµβάλλει στην υλοποίηση του παραπάνω Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης, µέσω της συγχρηµατοδότησης των παρεµβάσεων της Κατηγορίας Πράξης του Ε.Π «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη εκδοθεί 8

9 Προσκλήσεις και υλοποιούνται τα έργα που αναφέρονται στις «Οριζόντιες παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας», στη δηµιουργία δεκατεσσάρων (14) νέων Συµβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (από ένα στην έδρα κάθε Περιφέρειας της χώρας και στον Πειραιά), στη δηµιουργία δεκατεσσάρων (14) Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους από τους ήµους των Εδρών των Περιφερειών και στη Ρόδο (αντί της Ερµούπολης), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της πολιτικής για την αντιµετώπιση της βίας και την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτή. Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 «Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 3.2. «Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα» και Κατηγορίας Πράξης: «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας» προβλέπεται να ενταχθούν τρεις Πράξεις µε τίτλο «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» (µία ανά Άξονα Προτεραιότητας κατηγορία Περιφερειών του ΕΣΠΑ). Η παρούσα Πρόσκληση αναφέρεται στη δηµιουργία και λειτουργία 27 Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο από επιλεγµένους µε πληθυσµιακό κριτήριο ήµους (ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά αποτελέσµατα απογραφής πληθυσµού 22/7/2011), σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, ή τους εποπτευόµενους φορείς αυτών (ΝΠ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις αυτών) -κατόπιν Προγραµµατικής Σύµβασης όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007-, σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων και τη διαβούλευση η οποία πραγµατοποιήθηκε. Τέλος, προβλέπεται η συνεργασία των Συµβουλευτικών Κέντρων µε φορείς, που δραστηριοποιούνται σε θέµατα καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών και παροχής φιλοξενίας και υποστήριξης γυναικών θυµάτων κάθε µορφής βίας, µε σκοπό την αξιοποίηση της εµπειρίας και τεχνογνωσίας τους Αντικείµενο της Πρόσκλησης Η παρούσα Πρόσκληση αφορά: α) στη δηµιουργία και λειτουργία 27 Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, σε επιλεγµένους ήµους της Χώρας σύµφωνα µε πληθυσµιακά κριτήρια σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. β) στον επιχειρησιακό συντονισµό, την οργάνωση, τη βιωσιµότητα των Κέντρων και την παραγωγή των σχετικών εργαλείων. Πιο συγκεκριµένα, η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την ένταξη και την υλοποίηση τριών (3) Πράξεων µε τίτλο «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» (µία Πράξη ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση ), εφεξής καλούµενο «Έργο». 9

10 ικαιούχοι των Πράξεων αυτών ορίζονται: α) Οι ήµοι Αλεξανδρούπολης, Αρταίων, Βέροιας, Ζακύνθου, Θηβαίων, Καβάλας, Καλαµάτας, Καλλιθέας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κερατσινίου- ραπετσώνας, Κεφαλονιάς, Κορινθίων, Κω, Περιστερίου, Πρέβεζας, Πύργου, Ρεθύµνης, Ρόδου, Σάµου, Σερρών, Τρικκαίων, Φλώρινας, Φυλής, Χαλανδρίου, Χαλκιδαίων και Χίου ή οι εποπτευόµενοι φορείς αυτών. Η επιλογή βασίσθηκε στο πληθυσµιακό κριτήριο (ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά αποτελέσµατα απογραφής πληθυσµού 22/7/2011), σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, ούτως ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή των παραπάνω ήµων στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτελεί η ύπαρξη Υπηρεσιακής Μονάδας µε αντικείµενο τις πολιτικές ισότητας των φύλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτείται δέσµευση του ήµου µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για τη σύστασή της. Σηµειώνεται ότι ο ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Νόµος 3463/2006) προβλέπει ως αρµοδιότητα των ήµων τη συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και παράνοµης εµπορίας και διακίνησης. β) Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) µε την ιδιότητα του Συντονιστή ικαιούχου για τον επιχειρησιακό συντονισµό, την οργάνωση, τη βιωσιµότητα και την αποτίµηση του έργου. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., ιδρύθηκε το 1985 (ιδρυτικός νόµος 1518/85), µε βασικούς µετόχους το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδας (ΚΕ Ε), αποδεδειγµένα διαθέτει την αναγκαία επιστηµονική τεχνογνωσία, διαχειριστική επάρκεια και τεχνική εµπειρία, προκειµένου να υλοποιήσει Πράξεις του ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί ως κατεξοχήν εξειδικευµένος φορέας σε θέµατα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, παρέχοντας αντίστοιχες υπηρεσίες σε φορείς, τόσο της Αυτοδιοίκησης, όσο και της ηµόσιας ιοίκησης. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του έργου, καθώς και την εφαρµογή της πολιτικής για θέµατα καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών θεωρείται αναγκαία η σύναψη Προγραµµατικής Συµφωνίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, του Συντονιστή ικαιούχου και των ικαιούχων ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο Οι ήµοι Αλεξανδρούπολης, Αρταίων, Βέροιας, Ζακύνθου, Θηβαίων, Καβάλας, Καλαµάτας, Καλλιθέας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κερατσινίου- ραπετσώνας, Κεφαλονιάς, Κορινθίων, Κω, Περιστερίου, Πρέβεζας, Πύργου, Ρεθύµνης, Ρόδου, Σάµου, Σερρών, Τρικκαίων, Φλώρινας, Φυλής, Χαλανδρίου, Χαλκιδαίων και Χίου ή οι εποπτευόµενοι φορείς αυτών, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση για την υλοποίηση παρεµβάσεων που αφορούν στη δηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας. Τα Συµβουλευτικά Κέντρα συνιστούν υπηρεσίες πρώτης γραµµής, τα οποία καλύπτουν την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άµεσης αρωγής προς τις γυναίκες θύµατα έµφυλης βίας, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιµης σηµασίας για την ανάδειξη του ζητήµατος της έµφυλης βίας όλων των µορφών. 10

11 Η χρηµατοδότηση των νέων Συµβουλευτικών Κέντρων καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών αφορά στην κάλυψη των αρχικών δαπανών ίδρυσης των δοµών και των δαπανών λειτουργίας τουλάχιστον για µία τριετία και το αργότερο µέχρι Ως ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου της τριετίας νοείται η ηµεροµηνία της «ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας» της κάθε δοµής. Οι ελάχιστες προδιαγραφές έναρξης λειτουργίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι δαπάνες αρχικής εγκατάστασης και προµήθειας της απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού των νέων Συµβουλευτικών Κέντρων θα καλυφθούν από τη ρήτρα ευελιξίας 10% (για δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ του ΕΠ ιοικητική Μεταρρύθµιση και δεν µπορεί να υπερβεί το όριο των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ( ) Ευρώ. Το µέγιστο κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας που θα χρηµατοδοτηθεί ανά Συµβουλευτικό Κέντρο ανέρχεται στις Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων που θα αναπτυχθούν από τους ήµους θα πρέπει να περιλαµβάνονται ορισµένες υποχρεωτικές δράσεις και υπηρεσίες που υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των παρεµβάσεων. Αυτές είναι: Ψυχοκοινωνική στήριξη, νοµική συµβουλευτική και πληροφόρηση των γυναικών θυµάτων έµφυλης βίας και αντιµετώπιση του προβλήµατος. ράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τις µορφές βίας κατά των γυναικών Παροχή, σε συνεργασία µε τους ικηγορικούς Συλλόγους, υπηρεσιών νοµικής βοήθειας (legal aid) για γυναίκες θύµατα βίας. Η ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων / υπηρεσιών από τα Συµβουλευτικά Κέντρα θα πρέπει να αποτυπώνεται και στην Πρόταση που θα υποβληθεί, σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που παρέχονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Επίσης, τα Συµβουλευτικά Κέντρα θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας που περιγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ωφελούµενες από την παρέµβαση είναι οι γυναίκες θύµατα βίας. Σηµειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισµός ως προς την γεωγραφική προέλευση των ωφελουµένων γυναικών. Επίσης, ωφελούµενοι είναι οι ΟΤΑ, των οποίων ενισχύεται η ικανότητα υλοποίησης δράσεων για πρόληψη κα καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών Συντονισµός και δικτύωση από την ΕΕΤΑΑ Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) µε την ιδιότητα του Συντονιστή ικαιούχου, καλείται να υποβάλλει πρόταση, προκειµένου να αναλάβει την υλοποίηση δράσεων σχετικά µε: 1. την ενηµέρωση και υποστήριξη των δικαιούχων µε σκοπό την πλήρη και ορθή ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του έργου «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 2. το συντονισµό των δικαιούχων για το σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διαχείριση και παρακολούθησή του έργου (Σχήµα Υλοποίησης και ιοίκησης των Πράξεων). 11

12 Ειδικότερα και στο πλαίσιο αυτό: - προετοιµάζει και υποβάλλει για λογαριασµό όλων των ικαιούχων τα προβλεπόµενα από το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για την ένταξη των Πράξεων και τα τυχόν αιτήµατα τροποποίησής τους, - µεριµνά για την έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων εντύπων, όπως ορίζονται στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου ( ελτία Παρακολούθησης Προόδου, ελτία ήλωσης απανών κ.ά.), - µεριµνά για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιµέρους δράσεων και την τήρηση των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων. 3. την εκπόνηση του Οδηγού Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου, καθώς και άλλων συνοδευτικών εγγράφων αναφοράς που απαιτούνται για την προτυποποίηση και την οµογενοποίηση της ιαχείρισης και Εφαρµογής των Πράξεων από τον κάθε ικαιούχο, 4. την εκπόνηση Πρότυπου Σχεδίου Βιωσιµότητας και την υποστήριξη των 27 ικαιούχων για την εκπόνηση Σχεδίου βιωσιµότητας για κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο ξεχωριστά. Το Σχέδιο Βιωσιµότητας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 12 µηνών από την έναρξη λειτουργίας του Συµβουλευτικού Κέντρου, ώστε να υπάρχει το περιθώριο λήψης διορθωτικών µέτρων στην περίπτωση αστοχιών, 5. την παρακολούθηση και αποτίµηση της λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων, από την έναρξη µέχρι και τη λήξη της χρηµατοδότησης, µε στόχο την ανάδειξη των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων, τον εντοπισµό ισχυρών σηµείων και την διάχυση βέλτιστων πρακτικών, αλλά και τη διάγνωση των εµποδίων που καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών κινήσεων. (Η συλλογή και αποτύπωση των στοιχείων για τα θύµατα και τους θύτες θα γίνει µε τη βοήθεια ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων για το σκοπό αυτό). 6. τη δικτύωση των Συµβουλευτικών Κέντρων των ήµων µεταξύ τους, καθώς επίσης και µε τα Συµβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ, τους Ξενώνες Φιλοξενίας των ήµων και λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των οκτώ εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ και κατανέµεται ενδεικτικά κατά Άξονα Προτεραιότητας και Κατηγορία Πράξης ως ακολούθως: 12

13 Πίνακας 3.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης. Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ηµόσια απάνη ηµόσια απάνη προς διάθεση το έτος 2012 (1) (2) (3) (4) i. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.2.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου. Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ηµόσια απάνη ηµόσια απάνη προς διάθεση το έτος 2012 (1) (2) (3) (4) i. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου. Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ηµόσια απάνη ηµόσια απάνη προς διάθεση το έτος 2012 (1) (2) (3) (4) i. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ΣΥΝΟΛΟ

14 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, µε το ρόλο του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης των προαναφερθεισών παρεµβάσεων, δύναται να µεταβάλει/επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεµατική Προτεραιότητα ή/και Κατηγορία Πράξης ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ο Συντονιστής ικαιούχος υποβάλλει ξεχωριστή Πρόταση για κάθε Άξονα Προτεραιότητας. Οι Προτάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν: α) τις επιµέρους προτάσεις των ικαιούχων ΟΤΑ οι οποίες θα αφορούν σε διακριτά υποέργα και β) την πρόταση του Συντονιστή ικαιούχου. Αναλυτικότερα, η διαδικασία υποβολής προτάσεων ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: Οι ικαιούχοι ΟΤΑ συντάσσουν το µέρος της Πρότασης για το φυσικό αντικείµενο που τους αφορά, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα και τα αποστέλλουν στο Συντονιστή ικαιούχο. Ο Συντονιστής ικαιούχος παραλαµβάνει και επιµελείται την ορθότητα των εγγράφων και τα ενσωµατώνει στην αντίστοιχη Πρόταση του κάθε Άξονα Προτεραιότητας. Οι Προτάσεις υποβάλλονται από το Συντονιστή ικαιούχο µέχρι την σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (Κοραή 4, , Αθήνα) τις ώρες 09:00-16:00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές. Η υποβολή των προτάσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: (i) (ii) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ ΠΠ απορρίπτονται. Επισηµαίνεται ότι η αιτούµενη τεκµηρίωση του πεδίου 59 του Τ ΠΠ µπορεί να είναι παράρτηµα του Τεχνικού ελτίου. Σηµειώνεται ότι το έντυπο Τ ΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο µε τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι παραγόµενο από το σύστηµα µετά από τη συµπλήρωση της φόρµας Τ ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ στην ιστοσελίδα Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης 14

15 υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. (iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του συντονιστή δικαιούχου και των δικαιούχων (iv) Βεβαίωση των δικαιούχων περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης πράξης από άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. (v) Βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου (µη φυσικό πρόσωπο: νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος. (vi) Υπεύθυνη ήλωση περί µη λειτουργίας αντίστοιχου Κέντρου Συµβουλευτικής Στήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµου του ικαιούχου. (vii) Προγραµµατική συµφωνία, µνηµόνιο συνεργασίας ή άλλο διοικητικό έγγραφο (εφόσον απαιτείται). (viii) Σχήµα ιοίκησης Έργου (εφόσον απαιτείται). (ix) Έγγραφα όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, παρ του Οδηγού υλοποίησης µε ίδια µέσα (εφόσον απαιτούνται). (x) Τεύχος προκήρυξης ή/και σύµβασης ανάλογα µε την ωριµότητα της πράξης κατά την κρίση του συντονιστή και των επιµέρους δικαιούχων. (xi) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκµηριώνει τη σκοπιµότητα και ωριµότητα της πράξης κατά την κρίση του συντονιστή και των επιµέρους δικαιούχων. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Μετά την υποβολή πρότασης από τον Συντονιστή ικαιούχο σύµφωνα µε τις ανωτέρω απαιτήσεις, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο ΕΠ ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της ΓΓΙΦ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΕ/ΓΓΙΦ δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από το Συντονιστή και τους Επιµέρους ικαιούχους. Άµεση αξιολόγηση των προτάσεων από την ΕΥΕ/ΓΓΙΦ, µε βάση τα κριτήρια ένταξης πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την i. πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, ii. iii. iv. τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών κανόνων σκοπιµότητα της πράξης, ωριµότητα της πράξης, Τα εξειδικευµένα κριτήρια πράξεων του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και Η αξιολόγηση θα είναι άµεση δεδοµένου ότι καλούνται 27 ήµοι ικαιούχοι και η ΕΕΤΑΑ, Συντονιστής ικαιούχος, ως κατ εξοχήν εξειδικευµένος φορέας σε θέµατα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης. Η επιλογή των ικαιούχων ήµων βασίσθηκε αυστηρά στο πληθυσµιακό κριτήριο (ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά αποτελέσµατα απογραφής πληθυσµού 2011 [22/7/2011]) σε 15

16 συνδυασµό µε τη διάρθρωση ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, ούτως ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας µε Συµβουλευτικά Κέντρα για γυναίκες θύµατα βίας, σύµφωνα µε το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ράσης της ΓΓΙΦ. Οι προτάσεις αξιολογούνται και εφόσον πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσονται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ. Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΕ/ΓΓΙΦ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για τη χρηµατοδότηση των προτάσεων ενηµερώνονται οι ικαιούχοι µε σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική, η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα. Η ΕΥΕ/ΓΓΙΦ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επιµέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων. Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι από την ένταξη της πρότασής τους στο ΕΠ µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης» από τους νόµιµους εκπροσώπους των ικαιούχων, των οποίων η πρότασή έχει αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται να ενταχθεί στο ΕΠ. Το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης. Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τη Γενική Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων. Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΕ-ΓΓΙΦ, της ΕΥ του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και στο Πρόγραµµα (σε εφαρµογή του Ν. 3861/2010) του τίτλου της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, των ικαιούχων αυτής, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΝΩΝ Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης και ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 εκεµβρίου Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν την 31 εκεµβρίου 2015, οι ικαιούχοι υποβάλλουν τα προβλεπόµενα έγγραφα από το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης. Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ », της µε αρ. πρωτ / ΕΥΣ1749/ Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως επιλέξιµες ορίζονται οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων και αφορούν στη δηµιουργία, στη λειτουργία, στη δικτύωση, στη βιωσιµότητα και στην αποτίµηση της λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και για τις οποίες τηρούνται τα ακόλουθα: Ανήκουν στις κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από το Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση

17 Έχουν πραγµατοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχει ορίσει ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ή/και οι ικαιούχοι. ικαιολογούνται από το φυσικό αντικείµενο των Πράξεων. Έχουν πραγµατοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχει ορίσει ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ή/και οι ικαιούχοι. Συνοδεύονται από εξοφληµένα τιµολόγια ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. Οι επιλέξιµες για τους ικαιούχους δαπάνες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας πρόσκλησης. Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες: ιαµόρφωση κτιρίων Υλικοτεχνική υποδοµή, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων ιάφορα έξοδα Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιµη δαπάνη µόνο εάν βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον ικαιούχο και δεν µπορεί να ανακτηθεί ή να συµψηφιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία τεκµηριωµένα συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου των πράξεων, σε εφαρµογή της ΥΠΑΣΥ /14053/ΕΥΣ1749/ , όπως τροποποιείται και ισχύει. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση στις υποβαλλόµενες προτάσεις προς χρηµατοδότηση και προκειµένου οι δαπάνες να κριθούν επιλέξιµες, θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και σαφήνεια, τόσο ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη δαπάνη συµβάλλει στην υλοποίηση των συγκεκριµένων πράξεων, όσο και η αναγκαιότητα της δαπάνης αυτής για την υλοποίηση του έργου. Οι δαπάνες που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδοµή και τον εξοπλισµό των Συµβουλευτικών Κέντρων, δύνανται να καλυφθούν από τη ρήτρα ευελιξίας (για δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » µέχρι του ορίου των Ευρώ ανά Συµβουλευτικό Κέντρο. Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για τις Πράξεις που θα ενταχθούν στην παρούσα πρόσκληση είναι ΑΜΕΣΕΣ. εν είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση: απάνες που αφορούν στην αγορά ή την ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των Συµβουλευτικών Κέντρων. ικαιολογητικά δαπανών Για την αποδοχή της επιλεξιµότητας των δαπανών απαιτούνται νόµιµα παραστατικά τα οποία εκδίδουν οι ικαιούχοι ή/και Ανάδοχοι, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας. 17

18 Σε περίπτωση µη ύπαρξης των προβλεπόµενων δικαιολογητικών και παραστατικών, οι πληρωµές δεν θεωρούνται νοµίµως καταβληθείσες και ως εκ τούτου είναι µη επιλέξιµες από το Πρόγραµµα. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Οι υποχρεώσεις των ικαιούχων των Πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση », περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου». Ειδικότερα, οι ικαιούχοι των Πράξεων που αφορά η παρούσα πρόσκληση οφείλουν: i. Να χρησιµοποιούν την εφαρµογή Ηλεκτρονικής Υποβολής και µέσω αυτής να εκτυπώνουν τα προς υποβολή ελτία Παρακολούθησης. ii. Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση. iii. Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της ΓΓΙΦ για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο. iv. Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της ΓΓΙΦ, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής προόδου των Πράξεων και των Υποέργων τους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου. v. Να αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των δικαιούχων των πράξεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2 (δ) του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ) 832/2010. vi. Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ) 832/2010. Ειδικότερα «για πράξεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν όλους τους συµµετέχοντες σε αυτές α) ότι οι πράξεις στις οποίες συµµετέχουν υλοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος, και β) ότι συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό. vii. Να δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους ή/και του φορέα που υπάγονται, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της ΕΥΕ-ΓΓΙΦ, την περιληπτική διακήρυξη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών αξίας µεγαλύτερης των και µικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π 60/2007 και Π 59/2007, καθώς και δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ Β του Π 60/2007 και στο Παράρτηµα ΧVΙΙ Β του Π 59/2007. viii. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ειδική Υπηρεσία Eφαρµογής της ΓΓΙΦ στα Μηνιαία ελτία ήλωσης απανών. 18

19 ix. Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών των Πράξεων σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του ΕΠ, δηλαδή κατ ελάχιστον µέχρι το τέλος του x. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Πράξεων και για όσο χρόνο οι δικαιούχοι υποχρεούνται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία των Πράξεων, στην Ειδική Υπηρεσία Eφαρµογής της ΓΓΙΦ, στην ΕΥ του ΕΠ ιοικητική Μεταρρύθµιση , στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. xi. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. xii. Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ ιοικητική Μεταρρύθµιση ή την ΕΥΕ/ΓΓΙΦ. xiii. Να παρέχουν στην ΕΥΕ/ΓΓΙΦ τα απαραίτητα στοιχεία παρακολούθησης των Πράξεων / Υποέργων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτηµα ΧΧΙΙΙ του Εφαρµοστικού Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ) 832/2010 των ιαρθρωτικών Ταµείων για την προγραµµατική περίοδο και σύµφωνα µε τον µε αριθµό /Οικ / Οδηγό Εφαρµογής της ΕΥΣΕΚΤ (έγκριση από την ΕΥΘΥ µε το µε αριθµό 57868/ΕΥΘΥ/2531/ έγγραφο). 8. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Όλοι οι φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της παρέµβασης της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας, που θεσπίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρµογής του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Σε κάθε ενέργεια δηµοσιότητας ή διοικητικού χαρακτήρα που σχετίζεται µε την υλοποιούµενη δράση, εκ µέρους των ικαιούχων και των Αναδόχων θα πρέπει να γίνεται αναφορά των φορέων χρηµατοδότησής της, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του οικείου Υπουργείου και της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς των Πράξεων αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους ωφελούµενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, δύναται να χρησιµοποιούν κάθε πρόσφορο µέσο που θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσµό στόχο. Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο. 9. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Στην περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης ή/και ο Φορέας Λειτουργίας είναι διαφορετικός από το ικαιούχο και προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση επαρκούς συµπλήρωσης του πεδίου 59 «Περιγραφή φυσικού αντικειµένου πράξης» του Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης (Τ ΠΠ), καθώς και η επίτευξη του επιδιωκόµενου από την πράξη αποτελέσµατος, θα πρέπει είτε να υπογραφεί Προγραµµατική Συµφωνία ή Μνηµόνιο Συνεργασίας (ή άλλο διοικητικό έγγραφο) µεταξύ των ικαιούχων και των επιµέρους εταίρων, είτε να υποβληθεί το Σχήµα ιοίκησης του Έργου. Αυτά θα πρέπει 19

20 να αποτελούν παράρτηµα και να συνυποβάλλονται µε την Αίτηση Χρηµατοδότησης και το Τ ΠΠ. Σε αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις κάθε µέρους και ο ρόλος τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το συντονισµό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και λειτουργία της Πράξης. 2) Στην περίπτωση που τµήµα ή/και το σύνολο του έργου που αιτείται προς χρηµατοδότηση ο δικαιούχος, θα επιτελεστεί µε ίδια µέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, τότε υποχρεούται να ακολουθήσει τον Οδηγό υλοποίησης µε ίδια µέσα που έχει εκπονήσει η ΕΥ του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και είναι συνηµµένος στην παρούσα Πρόσκληση. Στην περίπτωση εκτέλεσης υποέργου ή/και πράξης µε ίδια µέσα, µε την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης συνυποβάλλονται τα έντυπα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.1. του Οδηγού υλοποίησης µε ίδια µέσα. 3) Στο Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης θα πρέπει να αποτυπωθεί η τυχόν συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, καθώς και µε έργα που υλοποιούνται ή /και προτείνονται προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 4) Επισηµαίνεται επίσης ότι σε κάθε υποέργο θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας τουλάχιστον δείκτης εκροής που να απεικονίζεται και σε επίπεδο Τ ΠΠ. 5) Στην περίπτωση χρήσης της ρήτρας ευελιξίας, αυτό θα αποτυπωθεί ως διακριτό υποέργο στο Τ ΠΠ και όταν συµβασιοποιηθεί θα συµπληρωθεί Τ Υ πράξεων ΕΤΠΑ, σύµφωνα µε το σχετικό συνηµµένο υπόδειγµα. 10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον κύριο ηµήτρη Κάµπουρα, τηλέφωνο , στην κυρία Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου τηλέφωνο , και στον κύριο ηµήτρη Βατικιώτη, τηλέφωνο , Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση », το σύστηµα διαχείρισης του ΕΠ, το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω ΕΠ, τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ ΠΠ/Υ, πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση και Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το ΕΠ και ανακοινώνεται σε αυτούς κάθε σχετική πληροφορία. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ 20

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ».

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΩ. ΙΑΥΓΕΙΑΣ: Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα