Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ"

Transcript

1 Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Έργο: Οι διαστάσει τη ξενοφοβία και η προώθηση πολύπολιτισµικών προτύπων Σα καλωσορίζουµε στο 1 ο τεύχο του ενηµερωτικού δελτίου τη ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ Η Ανα τυξιακή Σύµ ραξη ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ υλο οιεί α ό τον Α ρίλιο του 2005 το Έργο: «Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η ροώθηση ολύ- ολιτισµικών ροτύ ων». Το έργο αυτό ραγµατο οιείται στα λαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal και α οσκο εί στην ροώθηση της αρµονικής συνύ αρξης µεταναστών και Ελλήνων µέσα α ό την εφαρµογή καλών ρακτικών ου σχετίζονται µε θετικά ρότυ α ολιτισµικής αλληλοκατανόησης. Ωφελούµενοι του Έργου είναι οι µετανάστες, άνδρες και γυναίκες, σε όλη την ελληνική Ε ικράτεια. Το Έργο εριλαµβάνει µία δέσµη δράσεων, ου συνίστανται, µεταξύ άλλων, στα εξής: - δηµιουργία δοµής και λειτουργία ήδη υ αρχουσών δοµών ενηµέρωσης και υ οστήριξης µεταναστών - ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητο οίησης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου αλλά και ειδικών κοινωνικών οµάδων σχετικά µε το ζήτηµα της κατα ολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας -διερεύνηση του ρόλου των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, τόσο σε όρους κοινωνικούς, όσο και οικονοµικούς - ρογράµµατα κατάρτισης για ολιτισµικούς διαµεσολαβητές, αλλά και για στελέχη των δοµών υ οστήριξης και ενηµέρωσης µεταναστών - αξιο οίηση των νέων τεχνολογιών για την ενηµέρωση των µεταναστών, αλλά και των στελεχών διαφόρων Υ ηρεσιών ου συναλλάσσονται µε µετανάστες, µέσα α ό την ιστοσελίδα: - διακρατικές ενέργειες, ου υλο οιήθηκαν µε 2 Ανα τυξιακές Συµ ράξεις, µία α ό τη Γαλλία και µία α ό την Ιταλία µε σκο ό την ανταλλαγή ολύτιµων εµ ειριών και τεχνογνωσίας σχετικά µε την κατα ολέµηση του ρατσισµού και την αµοιβαία συνύ αρξη γηγενών και µεταναστευτικών ληθυσµών. Αναλυτικές ληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της AΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ: Συµπεράσµατα της έρευνας που υλοποιήθηκε από την εταιρία VPRC, εταίρο της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ, µε τίτλο: «Στάσεις και αντιλήψεις της Ελληνικής κοινωνίας και ειδικών πληθυσµιακών οµάδων ( δηµόσιοι υπάλληλοι, εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΜΕ) απέναντι στους µετανάστες» Αποτελέσµατα των διακρατικών δραστηριοτήτων που υλοποίησε η ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ στα πλαίσια της Συµφωνίας ιακρατικής Συνεργασίας INTEGRA

2 Υλοποίηση συνεδρίου µε θέµα: «ιεθνείς πρακτικές στην ενσωµάτωση των µεταναστών στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον» Υλοποίηση ηµερίδας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µε θέµα: «Πολύ-πολιτισµικότητα: Από τη διάκριση στη συνύπαρξη» Πραγµατοποίηση έκθεσης φωτογραφίας µε τίτλο: «Είµαστε όλοι µετανάστες» Η ανελλαδική έρευνα ου υλο οιήθηκε α ό τον εταίρο VPRC της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ Μία µεγάλη πανελλαδική έρευνα, µε τίτλο: «Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας και ειδικών ληθυσµιακών οµάδων α έναντι στους µετανάστες» ολοκληρώθηκε από τη VPRC για λογαριασµό της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ και παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσµατα σχετικά µε την επιδίωξη της διαµόρφωσης ενός διευρυµένου γνωστικού υποβάθρου που να στηρίζει τη διεξαγωγή της δηµόσιας συζήτησης για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών και τη διαχείριση της µετανάστευσης στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη έρευνα αναδεικνύει µια σειρά από εξελίξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε σχέση µε τη στάση της ελληνικής κοινωνίας ως προς τα ζητήµατα που σχετίζονται µε : την επίπτωση των µεταναστών στην ελληνική οικονοµία, τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας, την αξιολόγηση της θέσης και της συµβολής των µεταναστών στο µέλλον της χώρας, καθώς και τις επιπτώσεις του µεταναστευτικού φαινοµένου ως προς την ελληνική εθνική ταυτότητα. Παράλληλα, διενεργήθηκε και µία ποιοτική έρευνα µε τη µέθοδο της διεξαγωγής συνεντεύξεων, µέσω της οποίας επιχειρήθηκε η συστηµατική καταγραφή και ανάλυση των προβληµάτων που συνδέονται µε τη µετανάστευση στην Ελλάδα µέσα από την οπτική των φορέων που έχουν άµεση σχέση µε την εξυπηρέτηση και τα προβλήµατα των αλλοδαπών στη χώρα. Η εµπειρία των φορέων αυτών (υπουργεία, δηµόσιοι φορείς, οργανώσεις µεταναστών, ΜΚΟ) αποτελεί κρίσιµο µέγεθος για το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση µεταναστευτικής πολιτικής, ενώ τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής µπορούν να αξιοποιηθούν συνολικά από τους φορείς άσκησης µεταναστευτικής πολιτικής. Συµ εράσµατα ανελλαδικής οσοτικής έρευνας Το επίπεδο εκπαίδευσης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο αναφορικά µε τις αρνητικές στάσεις των ερωτηθέντων απέναντι στους µετανάστες. Συγκεκριµένα, οι ερωτηθέντες µε κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης εµφανίζονται ως η πιο αρνητική απέναντι στους µετανάστες κατηγορία..παράλληλα, η οικονοµική κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά τις στάσεις απέναντι στους µετανάστες, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων µε αυξηµένα οικονοµικά προβλήµατα. Συνολικά, εκτιµάται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης σε συνάρτηση µε την οικονοµική κατάσταση των ερωτώµενων παρουσιάζουν σηµαντικό αντίκτυπο ως προς τις στάσεις και αντιλήψεις του πληθυσµού απέναντι στους µετανάστες. Αυξηµένο ποσοστό

3 αρνητικών στάσεων καταγράφεται στις µεγαλύτερες σε ηλικία κατηγορίες ερωτώµενων, ενώ αξιοσηµείωτος είναι ο ιδιαίτερα υψηλός αριθµός αρνητικών στάσεων που καταγράφεται στους νέους ετών. Ένα σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων συσχετίζει την αύξηση της ανεργίας µε τη µετανάστευση, µε συνέπεια ο µετανάστης να µετατρέπεται σε «αποδιοποµπαίο τράγο» για την όξυνση του προβλήµατος της ανεργίας. Παρατηρήθηκε η έλλειψη προβολής στο πλαίσιο της δηµόσιας συζήτησης για τη µετανάστευση- µηνυµάτων που να αναδεικνύουν τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της εργασίας των µεταναστών στην οικονοµία. Παρατηρήθηκε µειωµένος βαθµός αντίστασης της ελληνικής κοινωνίας ως προς την πολυπολιτισµικότητα σε σχέση µε αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών. Η διαπίστωση προέκυψε µεταξύ άλλων και από την ιεράρχηση των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας, που αναδεικνύει τη σχετικά περιορισµένη σηµασία των εθνοτικών, πολιτισµικών και θρησκευτικών παραγόντων. Η απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας φαίνεται έτσι, να σχετίζεται, πολύ περισσότερο µε την πολυετή εργασία και διαµονή των µεταναστών στην Ελλάδα., αναδεικνύοντας, κατ επέκταση, την εργασία ως ένα καθοριστικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης. Μειωµένη, όµως εµφανίζεται η θρησκευτική ανοχή απέναντι στους µουσουλµάνους και η τοποθέτηση µη αµελητέου ποσοστού ερωτηθέντων υπέρ της επιστροφής των µεταναστών στις πατρίδες τους αργά ή γρήγορα, γεγονότα που αναδεικνύουν την αµφιταλαντευόµενη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους µετανάστες. Συµ εράσµατα οιοτικής έρευνας ου ραγµατο οιήθηκε µέσω συνεντεύξεων σε φορείς ου ασχολούνται µε τη µετανάστευση ( Υ ουργεία, δηµόσιοι φορείς, οργανώσεις µεταναστών, ΜΚΟ) Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψαν προτάσεις που αφορούν σε: -καλύτερη εξυπηρέτηση των µεταναστών -οµαλή ένταξή τους στο µέλλον - περιορισµό της διάκρισης και του ρατσισµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ως προτάσεις βελτίωσης : - την στελέχωση µε ανθρώπινο δυναµικό εξειδικευµένο και µόνιµο, των φορέων που εξυπηρετούν ένα µεγάλο όγκο µεταναστών, όπως τα ΚΕΠ, το ΙΚΑ, οι ήµοι και οι Περιφέρειες, - τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων σε ένα ενιαίο λογισµικό προσβάσιµο από όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες.

4 - Συµµετοχή οργανώσεων µεταναστών στη νεοσύστατη Εθνική Επιτροπή για τη µεταναστευτική πολιτική και την πολιτική ένταξης των µεταναστών. - Την ανάγκη για υποχρεωτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών µέσω των πανεπιστηµιακών τους σπουδών στην πολυπολιτισµικότητα της σχολικής τάξης. - Την ανάγκη να τεθεί δηµόσια το ζήτηµα του ρατσισµού, παράλληλα µε την αναγνώριση της πολυπολιτισµικότητας της ελληνικής κοινωνίας στα ΜΜΕ, στον πολιτικό λόγο, στα σχολεία, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες και για µια πλήρη ανάγνωση των δεδοµένων της έρευνας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ: Οι διακρατικές δραστηριότητες της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ και τα α οτελέσµατά τους Ολοκληρώθηκαν οι διακρατικές ενέργειες της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ, οι οποίες υλοποιήθηκαν µε επιτυχία, σε συνεργασία µε τις ακόλουθες Αναπτυξιακές Συµπράξεις : DP Odyssée(s) - FORMER DES MEDIATEURS DE LA MEMOIRE CONTRE LES DISCRIMINATIONS (Γαλλία, id: FR-IDF ) DP PANE E DENTI -POSSIBILITA E STRUMENTI (Ιταλία, id: IT-IT-S2-MDL-201), στα πλαίσια της ιακρατικής τους Συνεργασίας µε τον τίτλο: «INTEGRA». Υλοποιήθηκαν 3 θεµατικά εργαστήρια, το πρώτο στην Ιταλία µε θέµα: «Η αξία της διαφορετικότητας:: η µετανάστευση ως ηγή και ευκαιρία ανά τυξης», το δεύτερο στη Γαλλία µε θέµα: «Κοινή γνώµη και µετανάστευση» και το τρίτο στην Ελλάδα µε θέµα: «ΜΜΕ και οικιλοµορφία :Α εικονίσεις, Καλές Πρακτικές και Προτάσεις Πολιτικής». Στα εργαστήρια αυτά υπήρξε συµµετοχή ειδηµόνων σε θέµατα µετανάστευσης, εκπροσώπων από τοπικές αρχές, δηµοσιογράφων, µελών µεταναστευτικών οργανώσεων, ερευνητών κ.α, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, εµπειρίες και τεχνογνωσία σχετικά µε τη διαχείριση του µεταναστευτικού φαινοµένου στα ακόλουθα επίπεδα : - στο χώρο εργασίας - σε οικονοµικό επίπεδο - σε επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης

5 - σε κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο - σε επίπεδο ΜΜΕ. Ως επιστέγασµα των χρήσιµων αυτών απόψεων και συµπερασµάτων διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2007 ένα τελικό διακρατικό σεµινάριο στις Βρυξέλλες, (µε τίτλο: «ΜΜΕ και ολυµορφία: Καλές Πρακτικές στη Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία), το οποίο είχε ως σκοπό την παρουσίαση κάποιων σηµαντικών συµπερασµάτων που εξήχθησαν από τα τρία προηγούµενα εργαστήρια σε φορείς διαµόρφωσης και άσκησης πολιτικής, ούτως ώστε τα συµπεράσµατα αυτά να συµβάλλουν στη χάραξη κατευθύνσεων και στρατηγικών σχετικά µε τη µετανάστευση στην Ε.Ε. Οι φορείς αυτοί ήταν οι ακόλουθοι: - ηµοσιογραφικές ενώσεις και οµοσπονδίες - Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Μέλη της Επιτροπής Μονίµων Αντιπροσώπων ( COREPER) - Μέλη της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Μέλη της Γενικής ιεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Και άλλοι ειδικοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ε.Ε. Στο ενλόγω διακρατικό σεµινάριο παρουσιάστηκε και το κοινό προϊόν της διακρατικής συνεργασίας, το οποίο δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα των απόψεων και συµπερασµάτων που ανταλλάχθηκαν µεταξύ των τριών ΑΣ. Το προϊόν αυτό είναι ένας διακρατικός οδηγός καλών πρακτικών σχετικά µε τη διαχείριση της πολυµορφίας στα γαλλικά, ελληνικά και ιταλικά ΜΜΕ. Περιλαµβάνει κάποια καλά παραδείγµατα επιτυχηµένης προώθησης της πολύ- πολιτισµικότητας στα ΜΜΕ σε επίπεδο πολιτικής, της ίδιας της δηµοσιογραφίας, καθώς και σε επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των δηµοσιογράφων αναφορικά µε θέµατα ορθής διαχείρισης του µεταναστευτικού φαινοµένου. Ο οδηγός αυτός είναι ήδη διαθέσιµος στα Αγγλικά και σύντοµα θα είναι και στην Ελληνική γλώσσα.

6

7 Υλο οίηση συνεδρίου µε θέµα: «ιεθνείς ρακτικές στην ενσωµάτωση των µεταναστών στο οικονοµικό και κοινωνικό εριβάλλον» ιοργανώθηκε και υλοποιήθηκε, στις 22 και 23 Νοεµβρίου 2007, στην Αθήνα, διήµερο συνέδριο µε θέµα : «ιεθνείς ρακτικές στην ενσωµάτωση των µεταναστών στο οικονοµικό και κοινωνικό εριβάλλον» από τους εταίρους της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ : Κέντρο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκµηρίωσης του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ΚΕΚ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ, µε τη συµµετοχή ακαδηµαϊκών, νοµικών, ερευνητών σε θέµατα µετανάστευσης, φορέων άσκησης µεταναστευτικής πολιτικής, εκπροσώπων µεταναστευτικών οργανώσεων. Στο συνέδριο συζητήθηκαν επιµέρους θέµατα που άπτονται της ενσωµάτωσης των µεταναστών, όπως η κοινωνική και οικονοµική τους ενσωµάτωση και οι σχετικές στάσεις και αντιλήψεις, η αντιµετώπιση των µεταναστευτικών εισροών στα πλαίσια των εξωτερικών σχέσεων και των πολιτικών ασφάλειας, η σχέση των µεταναστών µε τη δηµόσια διοίκηση και τα όργανά της, η συµµετοχή των µεταναστών στο δηµόσιο κοινωνικό διάλογο και η προοπτική αυτής της συµµετοχής, καθώς επίσης

8 και η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών και πώς αυτή επιτυγχάνεται. Τα ενλόγω ζητήµατα αναλύθηκαν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και έγιναν αντικείµενο ενδιαφέρουσας συζήτησης µεταξύ των συµµετεχόντων στο συνέδριο. Υλο οίηση ηµερίδας ενηµέρωσης- ευαισθητο οίησης µε τίτλο: «Πολύ- ολιτισµικότητα: α ό τη διάκριση στη συνύ αρξη» Πραγµατοποιήθηκε, στις 10 εκεµβρίου 2007, στην Αθήνα, ηµερίδα ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησης µε τίτλο: «ολύ- ολιτισµικότητα: α ό τη διάκριση στη συνύ αρξη» µε τη συµµετοχή φορέων που ασχολούνται µε τη µετανάστευση, εκπροσώπων οργανώσεων µεταναστών, κοινωνικών φορέων, κ.α.. Την ευθύνη διοργάνωσης της ηµερίδας είχε ο εταίρος της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» που διαθέτει πλούσια εµπειρία σε θέµατα συµβουλευτικής και υποστήριξης µεταναστών. Η συµµετοχή εκπροσώπων από τον ΟΑΕ (Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων), από ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις, Κοινωνιολόγων και Ψυχολόγων προσέφερε πολύτιµες γνώσεις στους συµµετέχοντες στην ηµερίδα, σε σχέση τόσο µε ζητήµατα συµβουλευτικής υποστήριξης των µεταναστών µε στόχο την κοινωνική τους ενσωµάτωση, όσο και ως προς την κατάθεση εµπειριών, πρακτικών και βιωµάτων κατά την υλοποίηση ενεργειών συµβουλευτικής προσέγγισης µεταναστών. Έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο: «Είµαστε όλοι µετανάστες» Εγκαινιάστηκε στις 19 εκεµβρίου 2007, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του ήµου Αθηναίων η έκθεση φωτογραφίας που διοργανώθηκε από το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ και το Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ µε τίτλο: «Είµαστε όλοι µετανάστες». Η έκθεση περιελάµβανε εικόνες αλλοδαπών φωτογράφων, οι οποίοι είναι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, κατάγονται από διάφορες χώρες και παρουσίασαν µέσα από το δικό τους βλέµµα την Ελλάδα του σήµερα, µια χώρα στην οποία ζουν και εργάζονται. Παράλληλα, προβλήθηκαν βραβευµένες ταινίες µικρού µήκους αλλοδαπών καλλιτεχνών: - «Το κατώι» Βujar Alimani, µουσική Σταύρου Ξαρχάκου, 2002 (14 min) - «Μερσεντές», Σίµου Κορεξενίδη, 2004 (22 min)

9 - I mooned around, Olivia Twardowska, Πολωνία, (12 min). Η έκθεση φωτογραφίας διήρκεσε µέχρι τις 30 εκεµβρίου 2007 και προβλέπεται να µεταφερθεί και σε άλλους χώρους, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

10 Στην Αµερική υ άρχουν Έλληνες. Στην Αυστραλία, Στη Γερµανία Σ όλον τον κόσµο ερισσότεροι α ό Στη Μικρασιατική Καταστροφή ήρθαν ρόσφυγες, στον διωγµό των Ελλήνων του Πόντου και της Πόλης, ήρθαν Ξέρουµε καλά και α ό ροσφυγιά και α ό µετανάστευση. Ας µην το ξεχνάµε όταν βλέ ουµε τους ξένους ου είναι ρόσφυγες στη δική µας ατρίδα να ψάχνουν για δουλειά. Μαζί τους θα ζήσουµε. ίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. ώστε τους ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώµατα. Θυµηθείτε: κά οτε ήµασταν κι εµείς µετανάστες. (Ραδιοφωνικό σ οτ ου εκ όνησε το Ινστιτούτο Ο τικοακουστικών Μέσων, στα λαίσια της καµ άνιας ενηµέρωσης & ευαισθητο οίησης της ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ). Η ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ Συντονιστής Εταίρος Τηλ , Fax: E- mail: ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ Τηλ , Ιστοσελίδα: E- mail:

11 ΚΕΚ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Τηλ Ιστοσελίδα: E- mail: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ Ιστοσελίδα:www.soc.uoc.gr/political E- mail: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ Ιστοσελίδα: E- mail: VPRC AE Τηλ Ιστοσελίδα: E- mail:

12 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΙΟΜ) Tηλ Ιστοσελίδα: E- mail: TRICKΥ TRICK Ε.Π.Ε. Tηλ Ιστοσελίδα: E- mail: HUMAN STRATEGY Tηλ Ιστοσελίδα: E- mail: ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Tηλ E- mail: Το αρόν ενηµερωτικό δελτίο εκ ονήθηκε α ό το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ στα λαίσια του Έργου: «Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η ροώθηση ολύ- ολιτισµικών ροτύ ων» ου εντάσσεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal Β Κύκλος, Άξονας 1, Α ασχολησιµότητα, Μέτρο 2, Κατα ολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού σε σχέση µε την αγορά εργασίας και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% α ό το Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 25% α ό το Υ ουργείο Α ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL...4 A. Έργα που αναφέρονται σε απασχόληση για µετανάστριες...4 1 ος Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2007 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Συντονισµός Άννα Ψαρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2010-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2014 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

newsletter Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών το σημερινό δίλημμα ΑΦΙΕΡΩΜΑ, Ιούνιος 2013

newsletter Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών το σημερινό δίλημμα ΑΦΙΕΡΩΜΑ, Ιούνιος 2013 ΑΦΙΕΡΩΜΑ, Ιούνιος 2013 newsletter Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών το σημερινό δίλημμα Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος ΕΠΕΚΣΑ Η σύσταση και η λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς

1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς 1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς Επιμέλεια: Γιώργος Κολλιάς Το επόμενο διάστημα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις δραστηριότητες τόσο στον τομέα ερευνών - μελετών όσο και στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αποτελείται από έξι µέρη: Μέρος 1 Υπόβαθρο / Εθνικό πλαίσιο - Αρχές και έννοιες - Ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ετήσιος Απολογισµός Ε.Κ.Κ.Α. 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Μαρία Τζωρτζοπούλου-Αγγελική Κοτζαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΡΑΣΗ: 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΑΣΗ: 2 ΤΙΤΛΟΣ: ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης αποτελεσµάτων συνδυασµένων πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από κράτη µέλη της ΕΕ που ανέπτυξαν καλές πρακτικές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Οδηγός Καλών Πρακτικών Διαχείριση της ΚΠ EQUAL : Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι η Διαχειριστική Αρχή της ΚΠ EQUAL στην Κύπρο. Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Πάρος Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Χ. Μούσκου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο Έργο της Κ.Π. Equal «Κοινωνικά ικαιώµατα για τους Αιτούντες Άσυλο, Κοινωνικά ικαιώµατα για Όλους» Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Μάιος & Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιμέλεια: Λάρα Καρακώτσογλου & Δημήτρης Γιομελάκης ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Editorial. Μάιος & Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιμέλεια: Λάρα Καρακώτσογλου & Δημήτρης Γιομελάκης ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Newsletter Editorial Μάιος & Ιούνιος 2013 ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: +30 2810 361242 fax: +30 2810 361152 mail: info@etam.gr ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Διανέμεται δωρεάν Φ.Π.Σ.Υ.Υ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα