ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για Τποψήφιουσ Διδάκτορεσ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Πανεπιςτθμιοφπολθ Γάλλου/ Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρζκυμνο Οκτωβρίου 2015 Σο Πανελλινιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για υποψιφιουσ διδάκτορεσ αποτελεί ςυνζχεια του κφκλου των Διεκνϊν Μεταπτυχιακϊν Θερινϊν χολείων των Ανωγείων (Anogia Summer Schools) και τθσ ακαδθμαϊκισ παράδοςθσ που ζχει εδραιωκεί ιδθ από το 1994 με ςκοπό τθν προϊκθςθ του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Σο φετινό Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο οργανϊνεται από το Εργαςτιριο Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ, του Σμιματοσ Κοινωνιολογίασ υπό τθν αιγίδα τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν και επικεντρϊνεται ςε μια ποικιλία ηθτθμάτων που απαςχολοφν τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ: μεκοδολογικζσ προκλιςεισ ςτθν ζρευνα, τθ ςφγχρονθ κοινωνικι κεωρία, κεωρθτικζσ και εμπειρικζσ διαςτάςεισ του οπτικοφ πολιτιςμοφ, ανεργία, επιςφάλεια, ςυλλογικι δράςθ και τθν κοινωνικι οικονομία ςτθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τόποι μνιμθσ και ταυτότθτεσ ςτθν Ελλάδα του 20 ου αιϊνα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ μεκόδουσ ζρευνασ και ςτισ εφαρμογζσ τουσ ςε διαφορετικά επιςτθμονικά πεδία των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Σα βαςικά οργανωτικά και κεματικά χαρακτθριςτικά του υνεδρίου-εμιναρίου είναι τα ακόλουκα: Αφορά κυρίωσ τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, επιχειρϊντασ να ςυμβάλει ςτθ ςυγκρότθςθ μιασ κοινότθτασ διαλόγου μεταξφ επιςτθμόνων διαφορετικϊν ερευνθτικϊν παραδειγμάτων. Οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεδρίου κα λάβουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και αναμζνεται να λειτουργιςουν ωσ κεωρθτικι ανατροφοδότθςθ ςτισ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ των προθγοφμενων εμιναρίων-υνεδρίων. Σο Πανελλινιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για υποψιφιουσ διδάκτορεσ φιλοδοξεί να παράςχει τθ δυνατότθτα ανακοίνωςθσ και γνωςτοποίθςθσ ερευνθτικϊν εγχειρθμάτων από νζουσ/νζεσ επιςτιμονεσ που εκπονοφν διατριβζσ ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.

2 Θ ςυμμετοχι ερευνθτϊν και πανεπιςτθμιακϊν ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του κριτικοφ διαλόγου γφρω από ηθτιματα κοινωνιολογικισ κεωρίασ και μεκόδου, κακϊσ και ςτθν ςυγκρότθςθ μιασ διεπιςτθμονικισ ερευνθτικισ κοινότθτασ. Επιλεγμζνα κείμενα των εργαςιϊν του ςεμιναρίου-ςυνεδρίου κα εκδοκοφν ςε θλεκτρονικά πρακτικά ςυνεδρίου που κα βαςιςτοφν ςε ομοειδείσ κεματικοφσ άξονεσ. Θ επιμζλεια τουσ κα γίνει από τουσ ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ. υντονιςτήσ του Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου είναι ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ. Σθν Οργανωτική Επιτροπή του Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου αποτελοφν οι εξισ: Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, τεφανία Καλογεράκθ Λζκτορασ Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μαρίνα Παπαδάκθ μζλοσ ΕΔΙΠ, Παν/μίου Κριτθσ, Αλζξανδροσ Σςιριντάνθσ, μζλοσ ΕΣΕΠ, Παν/μίου Κριτθσ, Βαγγζλθσ Γκαγκζλθσ, μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ Ειρινθ ινιϊρου, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Ελζνθ Μπινάκθ, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ. Σθν Επιςτημονική Επιτροπή απαρτίηουν οι: Βαςίλθσ Αράπογλου, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Κϊςτασ Γκοφνθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Κάλλασ, Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, τεφανία Καλογεράκθ, Λζκτορασ, Παν/Κριτθσ, Χριςτίνα Καρακιουλάφθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ Χριςτίνα Κωνςταντινίδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ, Αλίκθ Λαβράνου Αναπλ. Κακθγιτρια Παν/Κριτθσ, Άγγελοσ Μουηακίτθσ Λζκτορασ Παν/μίου Κριτθσ, Ρίκυ Βαν Μπουςχότεν, Κακθγιτρια Παν/μίου Θεςςαλίασ, Γιϊργοσ Νικολακάκθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Βαςίλθσ Ρωμανόσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Άρθσ Σςαντθρόπουλοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Σςίρμπασ, Λζκτορασ Παν/μίου Ακθνϊν, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Ελζνθ Φουρναράκθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ και ςυνεδρίεσ ςε ολομζλειεσ Θ οργάνωςθ του εμιναρίου-υνεδρίου γίνεται με βάςθ Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Σμιματοσ και οι ςυμμετζχοντεσ ερευνθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ. Κάκε ομάδα εργαςίασ πραγματοποιεί ςε ημερήςια βάςη δφο ςυνεδρίεσ. τισ ςυνεδρίεσ αυτζσ οι ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν ομάδα και ακολουκεί εκτενισ ςυηιτθςθ. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ και οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, πζρα από τθν εργαςία που κα παρουςιάςουν κα ζχουν τθν ευκαιρία, ςτο περικϊριο των εργαςιϊν του ςυνεδρίου, να ςυηθτιςουν με τουσ ςυμμετζχοντεσ κζματα που ςχετίηονται με τθν ερευνθτικι τουσ δραςτθριότθτα. Επίςθσ, πραγματοποιοφνται ειδικζσ ςυνεδρίεσ ςε ολομζλεια, με επιλεγμζνουσ ομιλθτζσ, οι οποίοι ειςθγοφνται κζματα ςχετικά με τουσ παρακάτω κεματικοφσ άξονεσ.

3 Α. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ 1. «Ερευνητικζσ υποδομζσ και δευτερογενήσ ζρευνα: μεθοδολογικζσ προκλήςεισ και προβληματιςμοί». υντονιςμόσ: τεφανία Καλογεράκθ, Γιάννθσ Σςίρμπασ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ. Σα τελευταία χρόνια ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ κερδίηει διαρκϊσ ζδαφοσ μια νζα ερευνθτικι ςτρατθγικι, θ οποία βαςίηεται ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ ερευνθτικϊν δεδομζνων που ζχουν παραχκεί ςε προγενζςτερεσ ζρευνεσ από άλλουσ ερευνθτζσ για νζουσ ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Θ νζα αυτι ερευνθτικι ςτρατθγικι αποκαλείται «δευτερογενισ ανάλυςθ» και ευνοικθκε (μεταξφ άλλων) από τθ ραγδαία ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ. Οι δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι εν λόγω τεχνολογίεσ μεταλλάςςουν τουσ τρόπουσ επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ των δεδομζνων, ευνοϊντασ τθ μετάβαςθ τθσ ζρευνασ από το ςτάδιο του «μεμονωμζνου» ερευνθτικοφ ζργου ςτθν πολλαπλι αλλθλοςυςχζτιςθ και αξιοποίθςθ δεδομζνων και αποτελεςμάτων. Δθμιουργοφν, επίςθσ, νζεσ προκλιςεισ για το ςυνδυαςμό και τθ μείξθ διαφορετικϊν μεκοδολογιϊν, μεκόδων και τεχνικϊν. Θ επαναχρθςιμοποίθςθ δεδομζνων ςε μεγάλθ κλίμακα κακίςταται πρακτικά δυνατι με τθ ςυγκρότθςθ ερευνθτικϊν υποδομϊν, ςφνκετων δθλαδι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που υποςτθρίηουν ταυτόχρονα πολλζσ διαφορετικζσ λειτουργίεσ, όπωσ είναι θ καταγραφι, θ τεκμθρίωςθ, θ αρχειοκζτθςθ, θ ταξινόμθςθ και θ ανάλυςθ των δεδομζνων. Θ υλοποίθςθ εμπειρικϊν ερευνϊν με τθν αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν υποδομϊν εγείρει, ωςτόςο, ςειρά επιςτθμολογικϊν, μεκοδολογικϊν, κεςμικϊν και δεοντολογικϊν ηθτθμάτων. Αυτά τα ηθτιματα κα ςυηθτθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ ομάδασ. Ειδικότερα κα παρουςιαςτοφν και κα ςυηθτθκοφν ανακοινϊςεισ που κα αναδεικνφουν κζματα και προβλθματιςμοφσ ςχετικά με: - τα οφζλθ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ δευτερογενοφσ ανάλυςθσ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) ερευνθτικϊν δεδομζνων. - τισ ςυνκετικζσ, ςυνδυαςτικζσ, μεικτζσ προςεγγίςεισ ςτθν κοινωνικι ζρευνα, - τισ ερευνθτικζσ υποδομζσ, - τθν τεκμθρίωςθ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) ερευνθτικϊν δεδομζνων και διαδικαςιϊν, - τθν αξιοποίθςθ λογιςμικϊν προγραμμάτων ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και ανάλυςθ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) δεδομζνων ςτθν κοινωνικι ζρευνα. 2. «φγχρονη Κοινωνική Θεωρία». υντονιςμόσ: Άγγελοσ Μουηακίτθσ και Βαςίλθσ Ρωμανόσ Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα απευκφνεται ςε όλουσ όςοι εςτιάηουν τθν ζρευνά τουσ ςτα ςφγχρονα ρεφματα ςτθν κοινωνικι ςκζψθ (μεταδομιςμόσ, φαινομενολογία, ερμθνευτικι,

4 γλωςςικι ςτροφι ςτθν αναλυτικι και θπειρωτικι παράδοςθ, ψυχανάλυςθ, κριτικι κεωρία, ςυςτθμικι κεωρία, κ.α.). Οι ρίηεσ των ρευμάτων αυτϊν ανιχνεφονται ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα και θ ανάδυςι τουσ προζκυψε από τθν ανάγκθ τθσ υπζρβαςθσ, αφενόσ, των εγγενϊν αντινομιϊν των κοινωνιϊν τθσ φςτερθσ νεωτερικότθτασ και αφ' ετζρου, μιασ ςειράσ προβλθμάτων φιλοςοφικοφ, επιςτθμολογικοφ, και μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. Μζςω των διαφόρων μετεξελίξεων τισ οποίεσ γνϊριςαν οι κεμελιϊδεισ προβλθματικζσ τουσ, τα ρεφματα αυτά διατθροφν ακζραια τθν επικαιρότθτά τουσ ςτισ μζρεσ μασ, ςτο μζτρο που δφνανται να προάγουν τον κριτικό αναςτοχαςμό, τόςο ςτο επίπεδο τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ ςφαίρασ, όςο και ςτο επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ εγκυρότερων μοντζλων ςτα πεδία τθσ επιςτθμολογίασ και τθσ κοινωνικισ κεωρίασ. Παράλλθλα με τθ δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για τθν προϊκθςθ του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου γφρω από τισ προαναφερόμενεσ προβλθματικζσ, πρωταρχικό μζλθμα τθσ ομάδασ εργαςίασ "φγχρονθ Κοινωνικι Θεωρία" παραμζνει θ υποςτιριξθ του κεωρθτικοφ και επιςτθμολογικοφ αναςτοχαςμοφ των διδακτορικϊν διατριβϊν που βρίςκονται εν εξελίξει, δθλαδι θ ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςυνειδθτοποίθςθσ και αποςαφινιςθσ των κεωρθτικϊν, μεκοδολογικϊν και επιςτθμολογικϊν προχποκζςεων και ςυνεπειϊν των ερευνθτικϊν τουσ εγχειρθμάτων. Απευκφνεται κατά ςυνζπεια και ςε όλουσ εκείνουσ τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ που επικυμοφν να παρουςιάςουν και να ςυηθτιςουν ςτο πλαίςιο μιασ τζτοιασ ομάδασ ςχετικά προβλιματα τθσ ερευνθτικισ τουσ δουλειάσ. 3. «Ανεργία και εργαςιακή επιςφάλεια». υντονιςμόσ: Χριςτίνα Καρακιουλάφθ Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα εργαςίασ απευκφνεται ςε νζουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ, διαφορετικϊν ειδικοτιτων, που διερευνοφν τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ και τα βιϊματα τθσ ανεργίασ και τθσ εργαςιακισ επιςφάλειασ ςε καιρό οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα κοινωνικά υποκείμενα αντιλαμβάνονται και διαχειρίηονται τθν κατάςταςθ τουσ. Από τισ πρϊτεσ κιόλασ μελζτεσ, με ςθμαντικότερθ ίςωσ αυτι που αφοροφςε τουσ ανζργουσ τθσ αυςτριακισ πόλθσ Marienthal τθ δεκαετία του 1930, ζχουν επιςθμανκεί οι δυςάρεςτεσ ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανεργίασ και οι πολλαπλζσ μορφζσ αποςτζρθςθσ που βιϊνουν οι άνεργοι. Οι ςχετικζσ μελζτεσ υποςτιριξαν ότι θ ανεργία βιϊνεται ωσ μια διαδικαςία «κοινωνικισ αποειδίκευςθσ», «κοινωνικισ ταπείνωςθσ» ι ακόμα και «κοινωνικισ πτϊςθσ» του ατόμου. Πζραν τοφτου κεωρικθκε ότι ςυνεπάγεται μια ςυςςωρευτικι ριξθ των κοινωνικϊν δεςμϊν. Ωσ προσ τθν εργαςιακι επιςφάλεια, αυτι ςυνιςτά μια ζννοια-ομπρζλα που καλφπτει μια πλθκϊρα καταςτάςεων ςχετιηόμενων με τθν απαςχόλθςθ κάτι που ςυνεπάγεται ότι οι επιςφαλϊσ εργαηόμενοι δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μια ομοιογενισ κατθγορία. Θ εργαςιακι επιςφάλεια μπορεί να ςχετίηεται με δφο ςυνκικεσ : α) τθν φπαρξθ ευζλικτων και ςυχνά επιςφαλϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ όπου θ επιςφάλεια εγγράφεται (είναι εγγενισ) ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ β) τθν αποςτακεροποίθςθ των ςχζςεων εργαςία και τθν υπονόμευςθ δικαιωμάτων κάποιων κεωροφμενων ωσ ςτακερϊν ι προςτατευμζνων εργαηομζνων. 4. «Αςτικόσ χϊροσ και ςυλλογικζσ δράςεισ ςτην εποχή τησ κρίςησ». υντονιςμόσ: Βαςίλθσ Αράπογλου, Κϊςτασ Γκοφνθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ

5 Θ οικονομικι, πολιτικι και κοινωνικι κρίςθ των τελευταίων πζντε ετϊν ζχει διαμορφϊςει τουσ όρουσ για τθν ζναρξθ μιασ εντατικισ ςυηιτθςθσ που επικεντρϊνεται ςτισ ποικίλεσ όψεισ του ελλθνικοφ κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ ιδθ από τθν πρϊτθ περίοδο τθσ μεταπολίτευςθσ. Εφλογα, μεγάλο μζροσ των ερευνθτικϊν προςπακειϊν εςτιάηεται ςτισ οικονομικζσ διαςτάςεισ τθσ κρίςθσ, αναδεικνφοντασ τόςο τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ όςο και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εφαρμογι των πολιτικϊν που διαμορφϊκθκαν από τισ μνθμονιακζσ ςυμφωνίεσ. Όμωσ, θ πραγμάτευςθ των οικονομικϊν δεδομζνων και θ ζρευνα γφρω από αυτά δεν πρζπει να οδθγεί ςτθ ςυςκότιςθ άλλων κρίςιμων κεμάτων οφτε πολφ περιςςότερο ςτθν αυτονομθμζνθ πρόςλθψθ του οικονομικοφ ςτοιχείου, ςυγκριτικά προσ άλλεσ περιοχζσ του πολιτιςμικοφ, κοινωνικοφ και πολιτικοφ περιβάλλοντοσ. τον ορίηοντα τθσ κρίςθσ οξφνκθκαν οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, οι ταξικζσ διαιρζςεισ ζγιναν περιςςότερο ορατζσ, αυξικθκαν οι άνεργοι, οι φτωχοί και οι άςτεγοι, εντάκθκαν οι διαδικαςίεσ περικωριοποίθςθσ και κοινωνικισ απενςωμάτωςθσ μεγάλων μερίδων του πλθκυςμοφ. Σοφτεσ οι ραγδαίεσ κοινωνικζσ αλλαγζσ, κατ' εξοχιν αποτυπωμζνεσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ, διαμόρφωςαν τουσ όρουσ για τθν ανάλθψθ ποικίλων ςυλλογικϊν δράςεων, οι οποίεσ επιχειροφν όχι μόνο να αντιμετωπίςουν επανορκωτικά τα αρνθτικά αποτελζςματα τθσ κρίςθσ, αλλά επιπλζον να επανορίςουν τθν κοινωνικι πραγματικότθτα, να διαμορφϊςουν νζα αντιλθπτικά ςχιματα και νοθματοδοτιςεισ, επανιεραρχϊντασ τισ ανάγκεσ των ατόμων και τα ςυςτατικά ςτοιχεία των ςυλλογικϊν τουσ ταυτοτιτων. το πλαίςιο τθσ κεματικισ ομάδασ καλοφνται να ςυνειςφζρουν με τισ ειςθγιςεισ τουσ ερευνθτζσ που διαμορφϊνουν τα ερευνθτικά τουσ ερωτιματα γφρω από τα παραπάνω κζματα. Ο εντατικόσ διάλογοσ ανάμεςά τουσ κα ενιςχφςει τθν διαρκϊσ αναηθτοφμενθ διεπιςτθμονικότθτα, ιδιαίτερα ανάμεςα ςε ερευνθτζσ που ςυγκροτοφν κοινά αντικείμενα ζρευνασ, παραμζνοντασ όμωσ περιοριςμζνοι ςτισ ιδιαίτερεσ αφετθρίεσ και προκείμενεσ των παραδειγμάτων ςτα οποία ζχουν προςχωριςει. 5. «Κοινωνική και αλληλζγγυα οικονομία, εναλλακτικζσ ςυλλογικότητεσ και πολιτικζσ των 'κοινϊν'». υντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ και Γιϊργοσ Νικολακάκθσ Θ κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία ςυνδζεται με μια ποικιλία κεςμικϊν και άτυπων μορφωμάτων που παραπζμπουν ςε εναλλακτικά ι ςε ςυμπλθρωματικά μοντζλα ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ ι ςτθν κρατικά ςχεδιαςμζνθ οικονομία. το πλαίςιο τουσ ζχουν διαμορφωκεί εναλλακτικζσ ςυλλογικότθτεσ που διεκδικοφν τθν ελεφκερθ διακίνθςθ κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν αγακϊν ςτο δθμόςιο χϊρο και ςυγκροφονται με το φανταςιακό τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ και τθν ιδεολογία τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ. Θ ζννοια των κοινϊν αποτελεί ζνα πεδίο ςκζψθσ, κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ και τρόπου ηωισ που προάγει τθν αίςκθςθ του «κοινοφ» διεκδικϊντασ εναλλακτικζσ πολιτικζσ

6 ανκρϊπινθσ παραγωγισ και πολιτιςμικισ δράςθσ με ςυμμετοχικό και ςυλλογικό περιεχόμενο ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Οι ζννοιεσ «κοινωνικι», «αλλθλζγγυα» και «εναλλακτικι» οικονομία και τα «κοινά» χαρακτθρίηονται από πολυςθμία και οι ςθμαςίεσ τουσ ποικίλουν ανάλογα με τα ιδεολογικά και πολιτικά τουσ ςυμφραηόμενα. τθν περίοδο τθσ κρίςθσ χρθςιμοποιοφνται, ςυνικωσ χωρίσ αναλυτικι επεξεργαςία, από ριηοςπάςτεσ, πολιτικοφσ ακτιβιςτζσ και εναλλακτικζσ ςυλλογικότθτεσ που αναπλάκουν τισ πολιτικζσ ταυτότθτεσ, αποδεςμεφονται από τθ λογικι τθσ κατανάλωςθσ και ςυηθτοφν ηθτιματα ςυλλογικϊν διεκδικιςεων, αυτονομίασ, ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ, κοινοτικισ αλλθλεγγφθσ, από-ανάπτυξθσ και αυτό-οργάνωςθσ. τθν ομάδα εργαςίασ κα επιχειρθκεί θ κεωρθτικι επεξεργαςία και θ κριτικι ανάλυςθ των όρων αυτϊν, κα εξεταςτεί θ διάκριςθ τθσ κοινωνικισ και τθσ αλλθλζγγυασ οικονομίασ και των δικτφων που ςυγκροτοφνται είτε από τα πάνω είτε από τα κάτω. Επιπλζον κα παρουςιαςτοφν όψεισ των ανκρωπολογικϊν, πολιτιςμικϊν και κοινωνιολογικϊν διαςτάςεων των ςυλλογικοτιτων τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ και των κοινϊν μζςα από ιδιαίτερα παραδείγματα πρωτοβουλιϊν και ςυλλογικοτιτων ςε τοπικζσ κοινωνίεσ που κα αναδείξουν τισ προκλιςεισ, τα όρια και τισ προοπτικζσ τουσ. 6. «Σόποι μνήμησ» ςτην ελληνική ιςτορία του 20 ου αι. και ςφγχρονεσ ταυτότητεσ. υντονιςμόσ: Άρθσ Σςαντθρόπουλοσ και Ρίκυ Βαν Μπουςχότεν Κατά τθ δεκαετία του 1980 παρατθρείται ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ μια «ζκρθξθ» των μελετϊν για τθ μνιμθ. Οι ζννοιεσ τθσ κοινωνικισ μνιμθσ και τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ, γίνονται κφρια ςθμεία αναφοράσ και αντικείμενα διερεφνθςθσ. Ο Β Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ και το Ολοκαφτωμα, Εμφφλιοι και Αποικιοκρατικοί Πόλεμο, θ Αφρικανικι ςκλαβιά, πλθκυςμοί που ζχουν μετακινθκεί ι εκτοπιςτεί, αποτελοφν τα κφρια πεδία ζρευνασ. τθν Ελλάδα τθν τελευταία δεκαετία διαπιςτϊνεται ζνα διαρκϊσ αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθν κοινωνικι μνιμθ, το οποίο περιλαμβάνει μεταφράςεισ κλαςικϊν κεωρθτικϊν ζργων αλλά και πρωτότυπθ κοινωνικι ζρευνα. θμαντικά γεγονότα τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ του 20 ου αιϊνα όπωσ θ Μικραςιατικι καταςτροφι, οι Παγκόςμιοι Πόλεμοι και ο Ελλθνικόσ Εμφφλιοσ πόλεμοσ κακϊσ και πλθκυςμοί όπωσ οι ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ (πρόςφυγεσ ι μετανάςτεσ) και οι ξζνοι μετανάςτεσ ςτθν Ελλάδα ςυνιςτοφν τισ κφριεσ κεματικζσ. Θ ιςτορία και αρχαιολογία, θ ανκρωπολογία θ ψυχανάλυςθ και θ φιλοςοφία ςυνδιαλζγονται για να διερευνθκοφν ηθτιματα προςδιοριςμοφ και ςυγκρότθςθσ του περιεχομζνου τθσ κοινωνικισ μνιμθσ, τθσ μεταβίβαςι τθσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ και του ρόλου τουσ ςτθ διαμόρφωςθ ςφγχρονων ταυτοτιτων. Οι ανακοινϊςεισ ι διαλζξεισ μποροφν να επικεντρωκοφν ςε ηθτιματα όπωσ: Θ διερεφνθςθ τθσ μνιμθσ από τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ: Θεωρθτικά, επιςτθμολογικά και μεκοδολογικά ηθτιματα Προφορικι ιςτορία Βιογραφία και αυτοβιογραφία Πολιτικζσ τθσ μνιμθσ και τθσ λικθσ (μελζτθ περιπτϊςεων) Μνιμθ, νοςταλγία, λικθ (μελζτθ περιπτϊςεων) Μνιμεσ των πολζμων, τθσ προςφυγιάσ και τθσ μετανάςτευςθσ «Σόποι» παραγωγισ κοινωνικισ μνιμθσ ςτθ νεοτερικι κοινωνία: μνθμεία, μουςεία, αρχαιολογικζσ ανακαλύψεις, πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ

7 7. «Ο οπτικόσ πολιτιςμόσ ωσ αντικείμενο θεωρητικοφ ςτοχαςμοφ και εμπειρικήσ ζρευνασ». υντονιςμόσ: Χριςτίνα Κωνςταντινίδου και Γιάννθσ καρπζλοσ Θ ςυγκεκριμζνθ κεματικι απευκφνεται ςε όλουσ όςοι εςτιάηουν το ενδιαφζρον τουσ ςτθ διερεφνθςθσ τοφ όλο και μεγαλφτερου ρόλου που παίηει ο οπτικόσ πολιτιςμόσ ςτισ μετανεωτερικζσ κοινωνίεσ. Κυρίωσ κα εςτιάςει ςτο κεωρθτικό προβλθματιςμό, τισ ερευνθτικζσ μεκόδουσ και ςυγκεκριμζνεσ εμπειρικζσ ζρευνεσ που αφοροφν τθν ζκρθξθ που παρατθρείται ςτθν παραγωγι, κυκλοφορία, μετάδοςθ και κατανάλωςθ εικόνων τόςο μζςω των κλαςικϊν μζςων όςο και μζςω των νζων τεχνολογιϊν και των δυνθτικϊν περιβαλλόντων. τόχοσ είναι να ςυμβάλει ςτθ ςυνάντθςθ νζων επιςτθμόνων από διαφορετικά γνωςτικά πεδία των κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν όπωσ θ οπτικι κοινωνιολογία και ανκρωπολογία, θ οπτικι ςθμειολογία και οι οπτικζσ πολιτιςμικζσ ςπουδζσ, οι ςπουδζσ κινθματογράφου και εκνογραφικοφ ντοκιμαντζρ, θ τζχνθ, θ οπτικι επικοινωνία και θ δθμοςιογραφία κλπ και να ενκαρρφνει το ςτοχαςμό και τθ ςυηιτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ διεπιςτθμονικότθτασ. Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ και περιλήψεων ανακοινϊςεων ςτισ Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ. Οι ενδιαφερόμενεσ/οι διδάςκοντεσ-ερευνθτζσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν καλοφνται να ενθμερϊςουν τθν Οργανωτικι Επιτροπι, ζωσ τθν Πζμπτθ 10 επτεμβρίου 2015, με e- mail ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: αποςτζλλοντασ τίτλο και ςφντομθ περίλθψθ τθσ ειςιγθςισ τουσ (ζωσ 200 λζξεισ). Ζτοιμθ φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα: Επιλεγμζνα κείμενα από τισ κεματικζσ εργαςίεσ κα παρουςιαςτοφν ςε θλεκτρονικά πρακτικά που κα οργανωκοφν γφρω από ομοειδείσ κεματικοφσ άξονεσ με τθν επιμζλεια των ςυντονιςτϊν. Σα κείμενα δεν πρζπει να υπερβαίνουν τισ λζξεισ και οι περιλιψεισ τισ 200 λζξεισ, οφείλουν δε να περιλαμβάνουν διεφκυνςθ, τθλζφωνο, και ιδιότθτα του/τθσ ενδιαφερομζνου/θσ. Οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ για τθν παράδοςθ των υπό δθμοςίευςθ κειμζνων κα ανακοινωκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυνεδρίου.

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνιολογίας Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνιολογίας Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνιολογίας Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών»

«Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών» Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΡΟΥΔΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΕΥΩΡΘΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 16-31 Οκτωβρίου 2015 Η Ελληνική Επιηροπή Σποσδών Νοηιοαναηολικής Εσρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και ηο Ινζηιηούηο Ιζηορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ PROJECT ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project (θζματα - περιεχόμενο) Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο.

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο. Ε ΚΙΦ - Χαρτογράφηςη του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Ζμφυλη Διάςταςη Κυρίεσ και Κύριοι Βουλευτέσ Κυρία Ευρωβουλευτήσ, Κφριε Επικεφαλήσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτην Κφπρο, Τάςο Γεωργίου Κφριε

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρ Ιςτορίασ Επιςτθμϊν& Τεχνολογίασ 28/3/2013. Γ.Καλογιρου & Α.Πρωτόγερου "Freeman, Pavitt, SPRU"

Συνδρ Ιςτορίασ Επιςτθμϊν& Τεχνολογίασ 28/3/2013. Γ.Καλογιρου & Α.Πρωτόγερου Freeman, Pavitt, SPRU Η ςυμβολι των Chris Freeman και Keith Pavitt και ευρφτερα τθσ Σχολισ του SPRU ςτθ διαμόρφωςθ των «Σπουδών τησ Καινοτομίασ» και τθσ περιοχισ «Επιςτημονικήσ και Τεχνολογικήσ Πολιτικήσ» Γιάννησ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλθρωτισ Πρφτανθσ

Αναπλθρωτισ Πρφτανθσ Πειραιάσ 10.10.2016 Αρ. Πρωτ. 2016 5716 Προσ Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων Γενικι Διεφκυνςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Email : genikidiefsp@minedu.gov.gr ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα