ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για Τποψήφιουσ Διδάκτορεσ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Πανεπιςτθμιοφπολθ Γάλλου/ Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρζκυμνο Οκτωβρίου 2015 Σο Πανελλινιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για υποψιφιουσ διδάκτορεσ αποτελεί ςυνζχεια του κφκλου των Διεκνϊν Μεταπτυχιακϊν Θερινϊν χολείων των Ανωγείων (Anogia Summer Schools) και τθσ ακαδθμαϊκισ παράδοςθσ που ζχει εδραιωκεί ιδθ από το 1994 με ςκοπό τθν προϊκθςθ του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Σο φετινό Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο οργανϊνεται από το Εργαςτιριο Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ, του Σμιματοσ Κοινωνιολογίασ υπό τθν αιγίδα τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν και επικεντρϊνεται ςε μια ποικιλία ηθτθμάτων που απαςχολοφν τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ: μεκοδολογικζσ προκλιςεισ ςτθν ζρευνα, τθ ςφγχρονθ κοινωνικι κεωρία, κεωρθτικζσ και εμπειρικζσ διαςτάςεισ του οπτικοφ πολιτιςμοφ, ανεργία, επιςφάλεια, ςυλλογικι δράςθ και τθν κοινωνικι οικονομία ςτθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τόποι μνιμθσ και ταυτότθτεσ ςτθν Ελλάδα του 20 ου αιϊνα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ μεκόδουσ ζρευνασ και ςτισ εφαρμογζσ τουσ ςε διαφορετικά επιςτθμονικά πεδία των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Σα βαςικά οργανωτικά και κεματικά χαρακτθριςτικά του υνεδρίου-εμιναρίου είναι τα ακόλουκα: Αφορά κυρίωσ τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, επιχειρϊντασ να ςυμβάλει ςτθ ςυγκρότθςθ μιασ κοινότθτασ διαλόγου μεταξφ επιςτθμόνων διαφορετικϊν ερευνθτικϊν παραδειγμάτων. Οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεδρίου κα λάβουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και αναμζνεται να λειτουργιςουν ωσ κεωρθτικι ανατροφοδότθςθ ςτισ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ των προθγοφμενων εμιναρίων-υνεδρίων. Σο Πανελλινιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για υποψιφιουσ διδάκτορεσ φιλοδοξεί να παράςχει τθ δυνατότθτα ανακοίνωςθσ και γνωςτοποίθςθσ ερευνθτικϊν εγχειρθμάτων από νζουσ/νζεσ επιςτιμονεσ που εκπονοφν διατριβζσ ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.

2 Θ ςυμμετοχι ερευνθτϊν και πανεπιςτθμιακϊν ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του κριτικοφ διαλόγου γφρω από ηθτιματα κοινωνιολογικισ κεωρίασ και μεκόδου, κακϊσ και ςτθν ςυγκρότθςθ μιασ διεπιςτθμονικισ ερευνθτικισ κοινότθτασ. Επιλεγμζνα κείμενα των εργαςιϊν του ςεμιναρίου-ςυνεδρίου κα εκδοκοφν ςε θλεκτρονικά πρακτικά ςυνεδρίου που κα βαςιςτοφν ςε ομοειδείσ κεματικοφσ άξονεσ. Θ επιμζλεια τουσ κα γίνει από τουσ ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ. υντονιςτήσ του Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου είναι ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ. Σθν Οργανωτική Επιτροπή του Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου αποτελοφν οι εξισ: Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, τεφανία Καλογεράκθ Λζκτορασ Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μαρίνα Παπαδάκθ μζλοσ ΕΔΙΠ, Παν/μίου Κριτθσ, Αλζξανδροσ Σςιριντάνθσ, μζλοσ ΕΣΕΠ, Παν/μίου Κριτθσ, Βαγγζλθσ Γκαγκζλθσ, μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ Ειρινθ ινιϊρου, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Ελζνθ Μπινάκθ, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ. Σθν Επιςτημονική Επιτροπή απαρτίηουν οι: Βαςίλθσ Αράπογλου, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Κϊςτασ Γκοφνθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Κάλλασ, Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, τεφανία Καλογεράκθ, Λζκτορασ, Παν/Κριτθσ, Χριςτίνα Καρακιουλάφθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ Χριςτίνα Κωνςταντινίδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ, Αλίκθ Λαβράνου Αναπλ. Κακθγιτρια Παν/Κριτθσ, Άγγελοσ Μουηακίτθσ Λζκτορασ Παν/μίου Κριτθσ, Ρίκυ Βαν Μπουςχότεν, Κακθγιτρια Παν/μίου Θεςςαλίασ, Γιϊργοσ Νικολακάκθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Βαςίλθσ Ρωμανόσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Άρθσ Σςαντθρόπουλοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Σςίρμπασ, Λζκτορασ Παν/μίου Ακθνϊν, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Ελζνθ Φουρναράκθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ και ςυνεδρίεσ ςε ολομζλειεσ Θ οργάνωςθ του εμιναρίου-υνεδρίου γίνεται με βάςθ Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Σμιματοσ και οι ςυμμετζχοντεσ ερευνθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ. Κάκε ομάδα εργαςίασ πραγματοποιεί ςε ημερήςια βάςη δφο ςυνεδρίεσ. τισ ςυνεδρίεσ αυτζσ οι ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν ομάδα και ακολουκεί εκτενισ ςυηιτθςθ. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ και οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, πζρα από τθν εργαςία που κα παρουςιάςουν κα ζχουν τθν ευκαιρία, ςτο περικϊριο των εργαςιϊν του ςυνεδρίου, να ςυηθτιςουν με τουσ ςυμμετζχοντεσ κζματα που ςχετίηονται με τθν ερευνθτικι τουσ δραςτθριότθτα. Επίςθσ, πραγματοποιοφνται ειδικζσ ςυνεδρίεσ ςε ολομζλεια, με επιλεγμζνουσ ομιλθτζσ, οι οποίοι ειςθγοφνται κζματα ςχετικά με τουσ παρακάτω κεματικοφσ άξονεσ.

3 Α. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ 1. «Ερευνητικζσ υποδομζσ και δευτερογενήσ ζρευνα: μεθοδολογικζσ προκλήςεισ και προβληματιςμοί». υντονιςμόσ: τεφανία Καλογεράκθ, Γιάννθσ Σςίρμπασ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ. Σα τελευταία χρόνια ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ κερδίηει διαρκϊσ ζδαφοσ μια νζα ερευνθτικι ςτρατθγικι, θ οποία βαςίηεται ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ ερευνθτικϊν δεδομζνων που ζχουν παραχκεί ςε προγενζςτερεσ ζρευνεσ από άλλουσ ερευνθτζσ για νζουσ ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Θ νζα αυτι ερευνθτικι ςτρατθγικι αποκαλείται «δευτερογενισ ανάλυςθ» και ευνοικθκε (μεταξφ άλλων) από τθ ραγδαία ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ. Οι δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι εν λόγω τεχνολογίεσ μεταλλάςςουν τουσ τρόπουσ επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ των δεδομζνων, ευνοϊντασ τθ μετάβαςθ τθσ ζρευνασ από το ςτάδιο του «μεμονωμζνου» ερευνθτικοφ ζργου ςτθν πολλαπλι αλλθλοςυςχζτιςθ και αξιοποίθςθ δεδομζνων και αποτελεςμάτων. Δθμιουργοφν, επίςθσ, νζεσ προκλιςεισ για το ςυνδυαςμό και τθ μείξθ διαφορετικϊν μεκοδολογιϊν, μεκόδων και τεχνικϊν. Θ επαναχρθςιμοποίθςθ δεδομζνων ςε μεγάλθ κλίμακα κακίςταται πρακτικά δυνατι με τθ ςυγκρότθςθ ερευνθτικϊν υποδομϊν, ςφνκετων δθλαδι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που υποςτθρίηουν ταυτόχρονα πολλζσ διαφορετικζσ λειτουργίεσ, όπωσ είναι θ καταγραφι, θ τεκμθρίωςθ, θ αρχειοκζτθςθ, θ ταξινόμθςθ και θ ανάλυςθ των δεδομζνων. Θ υλοποίθςθ εμπειρικϊν ερευνϊν με τθν αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν υποδομϊν εγείρει, ωςτόςο, ςειρά επιςτθμολογικϊν, μεκοδολογικϊν, κεςμικϊν και δεοντολογικϊν ηθτθμάτων. Αυτά τα ηθτιματα κα ςυηθτθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ ομάδασ. Ειδικότερα κα παρουςιαςτοφν και κα ςυηθτθκοφν ανακοινϊςεισ που κα αναδεικνφουν κζματα και προβλθματιςμοφσ ςχετικά με: - τα οφζλθ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ δευτερογενοφσ ανάλυςθσ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) ερευνθτικϊν δεδομζνων. - τισ ςυνκετικζσ, ςυνδυαςτικζσ, μεικτζσ προςεγγίςεισ ςτθν κοινωνικι ζρευνα, - τισ ερευνθτικζσ υποδομζσ, - τθν τεκμθρίωςθ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) ερευνθτικϊν δεδομζνων και διαδικαςιϊν, - τθν αξιοποίθςθ λογιςμικϊν προγραμμάτων ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και ανάλυςθ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) δεδομζνων ςτθν κοινωνικι ζρευνα. 2. «φγχρονη Κοινωνική Θεωρία». υντονιςμόσ: Άγγελοσ Μουηακίτθσ και Βαςίλθσ Ρωμανόσ Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα απευκφνεται ςε όλουσ όςοι εςτιάηουν τθν ζρευνά τουσ ςτα ςφγχρονα ρεφματα ςτθν κοινωνικι ςκζψθ (μεταδομιςμόσ, φαινομενολογία, ερμθνευτικι,

4 γλωςςικι ςτροφι ςτθν αναλυτικι και θπειρωτικι παράδοςθ, ψυχανάλυςθ, κριτικι κεωρία, ςυςτθμικι κεωρία, κ.α.). Οι ρίηεσ των ρευμάτων αυτϊν ανιχνεφονται ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα και θ ανάδυςι τουσ προζκυψε από τθν ανάγκθ τθσ υπζρβαςθσ, αφενόσ, των εγγενϊν αντινομιϊν των κοινωνιϊν τθσ φςτερθσ νεωτερικότθτασ και αφ' ετζρου, μιασ ςειράσ προβλθμάτων φιλοςοφικοφ, επιςτθμολογικοφ, και μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. Μζςω των διαφόρων μετεξελίξεων τισ οποίεσ γνϊριςαν οι κεμελιϊδεισ προβλθματικζσ τουσ, τα ρεφματα αυτά διατθροφν ακζραια τθν επικαιρότθτά τουσ ςτισ μζρεσ μασ, ςτο μζτρο που δφνανται να προάγουν τον κριτικό αναςτοχαςμό, τόςο ςτο επίπεδο τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ ςφαίρασ, όςο και ςτο επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ εγκυρότερων μοντζλων ςτα πεδία τθσ επιςτθμολογίασ και τθσ κοινωνικισ κεωρίασ. Παράλλθλα με τθ δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για τθν προϊκθςθ του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου γφρω από τισ προαναφερόμενεσ προβλθματικζσ, πρωταρχικό μζλθμα τθσ ομάδασ εργαςίασ "φγχρονθ Κοινωνικι Θεωρία" παραμζνει θ υποςτιριξθ του κεωρθτικοφ και επιςτθμολογικοφ αναςτοχαςμοφ των διδακτορικϊν διατριβϊν που βρίςκονται εν εξελίξει, δθλαδι θ ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςυνειδθτοποίθςθσ και αποςαφινιςθσ των κεωρθτικϊν, μεκοδολογικϊν και επιςτθμολογικϊν προχποκζςεων και ςυνεπειϊν των ερευνθτικϊν τουσ εγχειρθμάτων. Απευκφνεται κατά ςυνζπεια και ςε όλουσ εκείνουσ τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ που επικυμοφν να παρουςιάςουν και να ςυηθτιςουν ςτο πλαίςιο μιασ τζτοιασ ομάδασ ςχετικά προβλιματα τθσ ερευνθτικισ τουσ δουλειάσ. 3. «Ανεργία και εργαςιακή επιςφάλεια». υντονιςμόσ: Χριςτίνα Καρακιουλάφθ Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα εργαςίασ απευκφνεται ςε νζουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ, διαφορετικϊν ειδικοτιτων, που διερευνοφν τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ και τα βιϊματα τθσ ανεργίασ και τθσ εργαςιακισ επιςφάλειασ ςε καιρό οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα κοινωνικά υποκείμενα αντιλαμβάνονται και διαχειρίηονται τθν κατάςταςθ τουσ. Από τισ πρϊτεσ κιόλασ μελζτεσ, με ςθμαντικότερθ ίςωσ αυτι που αφοροφςε τουσ ανζργουσ τθσ αυςτριακισ πόλθσ Marienthal τθ δεκαετία του 1930, ζχουν επιςθμανκεί οι δυςάρεςτεσ ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανεργίασ και οι πολλαπλζσ μορφζσ αποςτζρθςθσ που βιϊνουν οι άνεργοι. Οι ςχετικζσ μελζτεσ υποςτιριξαν ότι θ ανεργία βιϊνεται ωσ μια διαδικαςία «κοινωνικισ αποειδίκευςθσ», «κοινωνικισ ταπείνωςθσ» ι ακόμα και «κοινωνικισ πτϊςθσ» του ατόμου. Πζραν τοφτου κεωρικθκε ότι ςυνεπάγεται μια ςυςςωρευτικι ριξθ των κοινωνικϊν δεςμϊν. Ωσ προσ τθν εργαςιακι επιςφάλεια, αυτι ςυνιςτά μια ζννοια-ομπρζλα που καλφπτει μια πλθκϊρα καταςτάςεων ςχετιηόμενων με τθν απαςχόλθςθ κάτι που ςυνεπάγεται ότι οι επιςφαλϊσ εργαηόμενοι δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μια ομοιογενισ κατθγορία. Θ εργαςιακι επιςφάλεια μπορεί να ςχετίηεται με δφο ςυνκικεσ : α) τθν φπαρξθ ευζλικτων και ςυχνά επιςφαλϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ όπου θ επιςφάλεια εγγράφεται (είναι εγγενισ) ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ β) τθν αποςτακεροποίθςθ των ςχζςεων εργαςία και τθν υπονόμευςθ δικαιωμάτων κάποιων κεωροφμενων ωσ ςτακερϊν ι προςτατευμζνων εργαηομζνων. 4. «Αςτικόσ χϊροσ και ςυλλογικζσ δράςεισ ςτην εποχή τησ κρίςησ». υντονιςμόσ: Βαςίλθσ Αράπογλου, Κϊςτασ Γκοφνθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ

5 Θ οικονομικι, πολιτικι και κοινωνικι κρίςθ των τελευταίων πζντε ετϊν ζχει διαμορφϊςει τουσ όρουσ για τθν ζναρξθ μιασ εντατικισ ςυηιτθςθσ που επικεντρϊνεται ςτισ ποικίλεσ όψεισ του ελλθνικοφ κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ ιδθ από τθν πρϊτθ περίοδο τθσ μεταπολίτευςθσ. Εφλογα, μεγάλο μζροσ των ερευνθτικϊν προςπακειϊν εςτιάηεται ςτισ οικονομικζσ διαςτάςεισ τθσ κρίςθσ, αναδεικνφοντασ τόςο τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ όςο και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εφαρμογι των πολιτικϊν που διαμορφϊκθκαν από τισ μνθμονιακζσ ςυμφωνίεσ. Όμωσ, θ πραγμάτευςθ των οικονομικϊν δεδομζνων και θ ζρευνα γφρω από αυτά δεν πρζπει να οδθγεί ςτθ ςυςκότιςθ άλλων κρίςιμων κεμάτων οφτε πολφ περιςςότερο ςτθν αυτονομθμζνθ πρόςλθψθ του οικονομικοφ ςτοιχείου, ςυγκριτικά προσ άλλεσ περιοχζσ του πολιτιςμικοφ, κοινωνικοφ και πολιτικοφ περιβάλλοντοσ. τον ορίηοντα τθσ κρίςθσ οξφνκθκαν οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, οι ταξικζσ διαιρζςεισ ζγιναν περιςςότερο ορατζσ, αυξικθκαν οι άνεργοι, οι φτωχοί και οι άςτεγοι, εντάκθκαν οι διαδικαςίεσ περικωριοποίθςθσ και κοινωνικισ απενςωμάτωςθσ μεγάλων μερίδων του πλθκυςμοφ. Σοφτεσ οι ραγδαίεσ κοινωνικζσ αλλαγζσ, κατ' εξοχιν αποτυπωμζνεσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ, διαμόρφωςαν τουσ όρουσ για τθν ανάλθψθ ποικίλων ςυλλογικϊν δράςεων, οι οποίεσ επιχειροφν όχι μόνο να αντιμετωπίςουν επανορκωτικά τα αρνθτικά αποτελζςματα τθσ κρίςθσ, αλλά επιπλζον να επανορίςουν τθν κοινωνικι πραγματικότθτα, να διαμορφϊςουν νζα αντιλθπτικά ςχιματα και νοθματοδοτιςεισ, επανιεραρχϊντασ τισ ανάγκεσ των ατόμων και τα ςυςτατικά ςτοιχεία των ςυλλογικϊν τουσ ταυτοτιτων. το πλαίςιο τθσ κεματικισ ομάδασ καλοφνται να ςυνειςφζρουν με τισ ειςθγιςεισ τουσ ερευνθτζσ που διαμορφϊνουν τα ερευνθτικά τουσ ερωτιματα γφρω από τα παραπάνω κζματα. Ο εντατικόσ διάλογοσ ανάμεςά τουσ κα ενιςχφςει τθν διαρκϊσ αναηθτοφμενθ διεπιςτθμονικότθτα, ιδιαίτερα ανάμεςα ςε ερευνθτζσ που ςυγκροτοφν κοινά αντικείμενα ζρευνασ, παραμζνοντασ όμωσ περιοριςμζνοι ςτισ ιδιαίτερεσ αφετθρίεσ και προκείμενεσ των παραδειγμάτων ςτα οποία ζχουν προςχωριςει. 5. «Κοινωνική και αλληλζγγυα οικονομία, εναλλακτικζσ ςυλλογικότητεσ και πολιτικζσ των 'κοινϊν'». υντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ και Γιϊργοσ Νικολακάκθσ Θ κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία ςυνδζεται με μια ποικιλία κεςμικϊν και άτυπων μορφωμάτων που παραπζμπουν ςε εναλλακτικά ι ςε ςυμπλθρωματικά μοντζλα ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ ι ςτθν κρατικά ςχεδιαςμζνθ οικονομία. το πλαίςιο τουσ ζχουν διαμορφωκεί εναλλακτικζσ ςυλλογικότθτεσ που διεκδικοφν τθν ελεφκερθ διακίνθςθ κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν αγακϊν ςτο δθμόςιο χϊρο και ςυγκροφονται με το φανταςιακό τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ και τθν ιδεολογία τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ. Θ ζννοια των κοινϊν αποτελεί ζνα πεδίο ςκζψθσ, κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ και τρόπου ηωισ που προάγει τθν αίςκθςθ του «κοινοφ» διεκδικϊντασ εναλλακτικζσ πολιτικζσ

6 ανκρϊπινθσ παραγωγισ και πολιτιςμικισ δράςθσ με ςυμμετοχικό και ςυλλογικό περιεχόμενο ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Οι ζννοιεσ «κοινωνικι», «αλλθλζγγυα» και «εναλλακτικι» οικονομία και τα «κοινά» χαρακτθρίηονται από πολυςθμία και οι ςθμαςίεσ τουσ ποικίλουν ανάλογα με τα ιδεολογικά και πολιτικά τουσ ςυμφραηόμενα. τθν περίοδο τθσ κρίςθσ χρθςιμοποιοφνται, ςυνικωσ χωρίσ αναλυτικι επεξεργαςία, από ριηοςπάςτεσ, πολιτικοφσ ακτιβιςτζσ και εναλλακτικζσ ςυλλογικότθτεσ που αναπλάκουν τισ πολιτικζσ ταυτότθτεσ, αποδεςμεφονται από τθ λογικι τθσ κατανάλωςθσ και ςυηθτοφν ηθτιματα ςυλλογικϊν διεκδικιςεων, αυτονομίασ, ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ, κοινοτικισ αλλθλεγγφθσ, από-ανάπτυξθσ και αυτό-οργάνωςθσ. τθν ομάδα εργαςίασ κα επιχειρθκεί θ κεωρθτικι επεξεργαςία και θ κριτικι ανάλυςθ των όρων αυτϊν, κα εξεταςτεί θ διάκριςθ τθσ κοινωνικισ και τθσ αλλθλζγγυασ οικονομίασ και των δικτφων που ςυγκροτοφνται είτε από τα πάνω είτε από τα κάτω. Επιπλζον κα παρουςιαςτοφν όψεισ των ανκρωπολογικϊν, πολιτιςμικϊν και κοινωνιολογικϊν διαςτάςεων των ςυλλογικοτιτων τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ και των κοινϊν μζςα από ιδιαίτερα παραδείγματα πρωτοβουλιϊν και ςυλλογικοτιτων ςε τοπικζσ κοινωνίεσ που κα αναδείξουν τισ προκλιςεισ, τα όρια και τισ προοπτικζσ τουσ. 6. «Σόποι μνήμησ» ςτην ελληνική ιςτορία του 20 ου αι. και ςφγχρονεσ ταυτότητεσ. υντονιςμόσ: Άρθσ Σςαντθρόπουλοσ και Ρίκυ Βαν Μπουςχότεν Κατά τθ δεκαετία του 1980 παρατθρείται ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ μια «ζκρθξθ» των μελετϊν για τθ μνιμθ. Οι ζννοιεσ τθσ κοινωνικισ μνιμθσ και τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ, γίνονται κφρια ςθμεία αναφοράσ και αντικείμενα διερεφνθςθσ. Ο Β Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ και το Ολοκαφτωμα, Εμφφλιοι και Αποικιοκρατικοί Πόλεμο, θ Αφρικανικι ςκλαβιά, πλθκυςμοί που ζχουν μετακινθκεί ι εκτοπιςτεί, αποτελοφν τα κφρια πεδία ζρευνασ. τθν Ελλάδα τθν τελευταία δεκαετία διαπιςτϊνεται ζνα διαρκϊσ αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθν κοινωνικι μνιμθ, το οποίο περιλαμβάνει μεταφράςεισ κλαςικϊν κεωρθτικϊν ζργων αλλά και πρωτότυπθ κοινωνικι ζρευνα. θμαντικά γεγονότα τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ του 20 ου αιϊνα όπωσ θ Μικραςιατικι καταςτροφι, οι Παγκόςμιοι Πόλεμοι και ο Ελλθνικόσ Εμφφλιοσ πόλεμοσ κακϊσ και πλθκυςμοί όπωσ οι ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ (πρόςφυγεσ ι μετανάςτεσ) και οι ξζνοι μετανάςτεσ ςτθν Ελλάδα ςυνιςτοφν τισ κφριεσ κεματικζσ. Θ ιςτορία και αρχαιολογία, θ ανκρωπολογία θ ψυχανάλυςθ και θ φιλοςοφία ςυνδιαλζγονται για να διερευνθκοφν ηθτιματα προςδιοριςμοφ και ςυγκρότθςθσ του περιεχομζνου τθσ κοινωνικισ μνιμθσ, τθσ μεταβίβαςι τθσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ και του ρόλου τουσ ςτθ διαμόρφωςθ ςφγχρονων ταυτοτιτων. Οι ανακοινϊςεισ ι διαλζξεισ μποροφν να επικεντρωκοφν ςε ηθτιματα όπωσ: Θ διερεφνθςθ τθσ μνιμθσ από τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ: Θεωρθτικά, επιςτθμολογικά και μεκοδολογικά ηθτιματα Προφορικι ιςτορία Βιογραφία και αυτοβιογραφία Πολιτικζσ τθσ μνιμθσ και τθσ λικθσ (μελζτθ περιπτϊςεων) Μνιμθ, νοςταλγία, λικθ (μελζτθ περιπτϊςεων) Μνιμεσ των πολζμων, τθσ προςφυγιάσ και τθσ μετανάςτευςθσ «Σόποι» παραγωγισ κοινωνικισ μνιμθσ ςτθ νεοτερικι κοινωνία: μνθμεία, μουςεία, αρχαιολογικζσ ανακαλύψεις, πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ

7 7. «Ο οπτικόσ πολιτιςμόσ ωσ αντικείμενο θεωρητικοφ ςτοχαςμοφ και εμπειρικήσ ζρευνασ». υντονιςμόσ: Χριςτίνα Κωνςταντινίδου και Γιάννθσ καρπζλοσ Θ ςυγκεκριμζνθ κεματικι απευκφνεται ςε όλουσ όςοι εςτιάηουν το ενδιαφζρον τουσ ςτθ διερεφνθςθσ τοφ όλο και μεγαλφτερου ρόλου που παίηει ο οπτικόσ πολιτιςμόσ ςτισ μετανεωτερικζσ κοινωνίεσ. Κυρίωσ κα εςτιάςει ςτο κεωρθτικό προβλθματιςμό, τισ ερευνθτικζσ μεκόδουσ και ςυγκεκριμζνεσ εμπειρικζσ ζρευνεσ που αφοροφν τθν ζκρθξθ που παρατθρείται ςτθν παραγωγι, κυκλοφορία, μετάδοςθ και κατανάλωςθ εικόνων τόςο μζςω των κλαςικϊν μζςων όςο και μζςω των νζων τεχνολογιϊν και των δυνθτικϊν περιβαλλόντων. τόχοσ είναι να ςυμβάλει ςτθ ςυνάντθςθ νζων επιςτθμόνων από διαφορετικά γνωςτικά πεδία των κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν όπωσ θ οπτικι κοινωνιολογία και ανκρωπολογία, θ οπτικι ςθμειολογία και οι οπτικζσ πολιτιςμικζσ ςπουδζσ, οι ςπουδζσ κινθματογράφου και εκνογραφικοφ ντοκιμαντζρ, θ τζχνθ, θ οπτικι επικοινωνία και θ δθμοςιογραφία κλπ και να ενκαρρφνει το ςτοχαςμό και τθ ςυηιτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ διεπιςτθμονικότθτασ. Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ και περιλήψεων ανακοινϊςεων ςτισ Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ. Οι ενδιαφερόμενεσ/οι διδάςκοντεσ-ερευνθτζσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν καλοφνται να ενθμερϊςουν τθν Οργανωτικι Επιτροπι, ζωσ τθν Πζμπτθ 10 επτεμβρίου 2015, με e- mail ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: αποςτζλλοντασ τίτλο και ςφντομθ περίλθψθ τθσ ειςιγθςισ τουσ (ζωσ 200 λζξεισ). Ζτοιμθ φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα: Επιλεγμζνα κείμενα από τισ κεματικζσ εργαςίεσ κα παρουςιαςτοφν ςε θλεκτρονικά πρακτικά που κα οργανωκοφν γφρω από ομοειδείσ κεματικοφσ άξονεσ με τθν επιμζλεια των ςυντονιςτϊν. Σα κείμενα δεν πρζπει να υπερβαίνουν τισ λζξεισ και οι περιλιψεισ τισ 200 λζξεισ, οφείλουν δε να περιλαμβάνουν διεφκυνςθ, τθλζφωνο, και ιδιότθτα του/τθσ ενδιαφερομζνου/θσ. Οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ για τθν παράδοςθ των υπό δθμοςίευςθ κειμζνων κα ανακοινωκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυνεδρίου.

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ «ΑΓΟΤΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ» ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα