ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για Τποψήφιουσ Διδάκτορεσ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Πανεπιςτθμιοφπολθ Γάλλου/ Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρζκυμνο Οκτωβρίου 2015 Σο Πανελλινιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για υποψιφιουσ διδάκτορεσ αποτελεί ςυνζχεια του κφκλου των Διεκνϊν Μεταπτυχιακϊν Θερινϊν χολείων των Ανωγείων (Anogia Summer Schools) και τθσ ακαδθμαϊκισ παράδοςθσ που ζχει εδραιωκεί ιδθ από το 1994 με ςκοπό τθν προϊκθςθ του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Σο φετινό Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο οργανϊνεται από το Εργαςτιριο Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ, του Σμιματοσ Κοινωνιολογίασ υπό τθν αιγίδα τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν και επικεντρϊνεται ςε μια ποικιλία ηθτθμάτων που απαςχολοφν τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ: μεκοδολογικζσ προκλιςεισ ςτθν ζρευνα, τθ ςφγχρονθ κοινωνικι κεωρία, κεωρθτικζσ και εμπειρικζσ διαςτάςεισ του οπτικοφ πολιτιςμοφ, ανεργία, επιςφάλεια, ςυλλογικι δράςθ και τθν κοινωνικι οικονομία ςτθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τόποι μνιμθσ και ταυτότθτεσ ςτθν Ελλάδα του 20 ου αιϊνα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ μεκόδουσ ζρευνασ και ςτισ εφαρμογζσ τουσ ςε διαφορετικά επιςτθμονικά πεδία των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Σα βαςικά οργανωτικά και κεματικά χαρακτθριςτικά του υνεδρίου-εμιναρίου είναι τα ακόλουκα: Αφορά κυρίωσ τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, επιχειρϊντασ να ςυμβάλει ςτθ ςυγκρότθςθ μιασ κοινότθτασ διαλόγου μεταξφ επιςτθμόνων διαφορετικϊν ερευνθτικϊν παραδειγμάτων. Οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεδρίου κα λάβουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και αναμζνεται να λειτουργιςουν ωσ κεωρθτικι ανατροφοδότθςθ ςτισ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ των προθγοφμενων εμιναρίων-υνεδρίων. Σο Πανελλινιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για υποψιφιουσ διδάκτορεσ φιλοδοξεί να παράςχει τθ δυνατότθτα ανακοίνωςθσ και γνωςτοποίθςθσ ερευνθτικϊν εγχειρθμάτων από νζουσ/νζεσ επιςτιμονεσ που εκπονοφν διατριβζσ ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.

2 Θ ςυμμετοχι ερευνθτϊν και πανεπιςτθμιακϊν ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του κριτικοφ διαλόγου γφρω από ηθτιματα κοινωνιολογικισ κεωρίασ και μεκόδου, κακϊσ και ςτθν ςυγκρότθςθ μιασ διεπιςτθμονικισ ερευνθτικισ κοινότθτασ. Επιλεγμζνα κείμενα των εργαςιϊν του ςεμιναρίου-ςυνεδρίου κα εκδοκοφν ςε θλεκτρονικά πρακτικά ςυνεδρίου που κα βαςιςτοφν ςε ομοειδείσ κεματικοφσ άξονεσ. Θ επιμζλεια τουσ κα γίνει από τουσ ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ. υντονιςτήσ του Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου είναι ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ. Σθν Οργανωτική Επιτροπή του Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου αποτελοφν οι εξισ: Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, τεφανία Καλογεράκθ Λζκτορασ Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μαρίνα Παπαδάκθ μζλοσ ΕΔΙΠ, Παν/μίου Κριτθσ, Αλζξανδροσ Σςιριντάνθσ, μζλοσ ΕΣΕΠ, Παν/μίου Κριτθσ, Βαγγζλθσ Γκαγκζλθσ, μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ Ειρινθ ινιϊρου, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Ελζνθ Μπινάκθ, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ. Σθν Επιςτημονική Επιτροπή απαρτίηουν οι: Βαςίλθσ Αράπογλου, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Κϊςτασ Γκοφνθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Κάλλασ, Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, τεφανία Καλογεράκθ, Λζκτορασ, Παν/Κριτθσ, Χριςτίνα Καρακιουλάφθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ Χριςτίνα Κωνςταντινίδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ, Αλίκθ Λαβράνου Αναπλ. Κακθγιτρια Παν/Κριτθσ, Άγγελοσ Μουηακίτθσ Λζκτορασ Παν/μίου Κριτθσ, Ρίκυ Βαν Μπουςχότεν, Κακθγιτρια Παν/μίου Θεςςαλίασ, Γιϊργοσ Νικολακάκθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Βαςίλθσ Ρωμανόσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Άρθσ Σςαντθρόπουλοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Σςίρμπασ, Λζκτορασ Παν/μίου Ακθνϊν, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Ελζνθ Φουρναράκθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ και ςυνεδρίεσ ςε ολομζλειεσ Θ οργάνωςθ του εμιναρίου-υνεδρίου γίνεται με βάςθ Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Σμιματοσ και οι ςυμμετζχοντεσ ερευνθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ. Κάκε ομάδα εργαςίασ πραγματοποιεί ςε ημερήςια βάςη δφο ςυνεδρίεσ. τισ ςυνεδρίεσ αυτζσ οι ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν ομάδα και ακολουκεί εκτενισ ςυηιτθςθ. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ και οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, πζρα από τθν εργαςία που κα παρουςιάςουν κα ζχουν τθν ευκαιρία, ςτο περικϊριο των εργαςιϊν του ςυνεδρίου, να ςυηθτιςουν με τουσ ςυμμετζχοντεσ κζματα που ςχετίηονται με τθν ερευνθτικι τουσ δραςτθριότθτα. Επίςθσ, πραγματοποιοφνται ειδικζσ ςυνεδρίεσ ςε ολομζλεια, με επιλεγμζνουσ ομιλθτζσ, οι οποίοι ειςθγοφνται κζματα ςχετικά με τουσ παρακάτω κεματικοφσ άξονεσ.

3 Α. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ 1. «Ερευνητικζσ υποδομζσ και δευτερογενήσ ζρευνα: μεθοδολογικζσ προκλήςεισ και προβληματιςμοί». υντονιςμόσ: τεφανία Καλογεράκθ, Γιάννθσ Σςίρμπασ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ. Σα τελευταία χρόνια ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ κερδίηει διαρκϊσ ζδαφοσ μια νζα ερευνθτικι ςτρατθγικι, θ οποία βαςίηεται ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ ερευνθτικϊν δεδομζνων που ζχουν παραχκεί ςε προγενζςτερεσ ζρευνεσ από άλλουσ ερευνθτζσ για νζουσ ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Θ νζα αυτι ερευνθτικι ςτρατθγικι αποκαλείται «δευτερογενισ ανάλυςθ» και ευνοικθκε (μεταξφ άλλων) από τθ ραγδαία ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ. Οι δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι εν λόγω τεχνολογίεσ μεταλλάςςουν τουσ τρόπουσ επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ των δεδομζνων, ευνοϊντασ τθ μετάβαςθ τθσ ζρευνασ από το ςτάδιο του «μεμονωμζνου» ερευνθτικοφ ζργου ςτθν πολλαπλι αλλθλοςυςχζτιςθ και αξιοποίθςθ δεδομζνων και αποτελεςμάτων. Δθμιουργοφν, επίςθσ, νζεσ προκλιςεισ για το ςυνδυαςμό και τθ μείξθ διαφορετικϊν μεκοδολογιϊν, μεκόδων και τεχνικϊν. Θ επαναχρθςιμοποίθςθ δεδομζνων ςε μεγάλθ κλίμακα κακίςταται πρακτικά δυνατι με τθ ςυγκρότθςθ ερευνθτικϊν υποδομϊν, ςφνκετων δθλαδι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που υποςτθρίηουν ταυτόχρονα πολλζσ διαφορετικζσ λειτουργίεσ, όπωσ είναι θ καταγραφι, θ τεκμθρίωςθ, θ αρχειοκζτθςθ, θ ταξινόμθςθ και θ ανάλυςθ των δεδομζνων. Θ υλοποίθςθ εμπειρικϊν ερευνϊν με τθν αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν υποδομϊν εγείρει, ωςτόςο, ςειρά επιςτθμολογικϊν, μεκοδολογικϊν, κεςμικϊν και δεοντολογικϊν ηθτθμάτων. Αυτά τα ηθτιματα κα ςυηθτθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ ομάδασ. Ειδικότερα κα παρουςιαςτοφν και κα ςυηθτθκοφν ανακοινϊςεισ που κα αναδεικνφουν κζματα και προβλθματιςμοφσ ςχετικά με: - τα οφζλθ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ δευτερογενοφσ ανάλυςθσ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) ερευνθτικϊν δεδομζνων. - τισ ςυνκετικζσ, ςυνδυαςτικζσ, μεικτζσ προςεγγίςεισ ςτθν κοινωνικι ζρευνα, - τισ ερευνθτικζσ υποδομζσ, - τθν τεκμθρίωςθ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) ερευνθτικϊν δεδομζνων και διαδικαςιϊν, - τθν αξιοποίθςθ λογιςμικϊν προγραμμάτων ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και ανάλυςθ (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) δεδομζνων ςτθν κοινωνικι ζρευνα. 2. «φγχρονη Κοινωνική Θεωρία». υντονιςμόσ: Άγγελοσ Μουηακίτθσ και Βαςίλθσ Ρωμανόσ Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα απευκφνεται ςε όλουσ όςοι εςτιάηουν τθν ζρευνά τουσ ςτα ςφγχρονα ρεφματα ςτθν κοινωνικι ςκζψθ (μεταδομιςμόσ, φαινομενολογία, ερμθνευτικι,

4 γλωςςικι ςτροφι ςτθν αναλυτικι και θπειρωτικι παράδοςθ, ψυχανάλυςθ, κριτικι κεωρία, ςυςτθμικι κεωρία, κ.α.). Οι ρίηεσ των ρευμάτων αυτϊν ανιχνεφονται ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα και θ ανάδυςι τουσ προζκυψε από τθν ανάγκθ τθσ υπζρβαςθσ, αφενόσ, των εγγενϊν αντινομιϊν των κοινωνιϊν τθσ φςτερθσ νεωτερικότθτασ και αφ' ετζρου, μιασ ςειράσ προβλθμάτων φιλοςοφικοφ, επιςτθμολογικοφ, και μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. Μζςω των διαφόρων μετεξελίξεων τισ οποίεσ γνϊριςαν οι κεμελιϊδεισ προβλθματικζσ τουσ, τα ρεφματα αυτά διατθροφν ακζραια τθν επικαιρότθτά τουσ ςτισ μζρεσ μασ, ςτο μζτρο που δφνανται να προάγουν τον κριτικό αναςτοχαςμό, τόςο ςτο επίπεδο τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ ςφαίρασ, όςο και ςτο επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ εγκυρότερων μοντζλων ςτα πεδία τθσ επιςτθμολογίασ και τθσ κοινωνικισ κεωρίασ. Παράλλθλα με τθ δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για τθν προϊκθςθ του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου γφρω από τισ προαναφερόμενεσ προβλθματικζσ, πρωταρχικό μζλθμα τθσ ομάδασ εργαςίασ "φγχρονθ Κοινωνικι Θεωρία" παραμζνει θ υποςτιριξθ του κεωρθτικοφ και επιςτθμολογικοφ αναςτοχαςμοφ των διδακτορικϊν διατριβϊν που βρίςκονται εν εξελίξει, δθλαδι θ ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςυνειδθτοποίθςθσ και αποςαφινιςθσ των κεωρθτικϊν, μεκοδολογικϊν και επιςτθμολογικϊν προχποκζςεων και ςυνεπειϊν των ερευνθτικϊν τουσ εγχειρθμάτων. Απευκφνεται κατά ςυνζπεια και ςε όλουσ εκείνουσ τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ που επικυμοφν να παρουςιάςουν και να ςυηθτιςουν ςτο πλαίςιο μιασ τζτοιασ ομάδασ ςχετικά προβλιματα τθσ ερευνθτικισ τουσ δουλειάσ. 3. «Ανεργία και εργαςιακή επιςφάλεια». υντονιςμόσ: Χριςτίνα Καρακιουλάφθ Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα εργαςίασ απευκφνεται ςε νζουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ, διαφορετικϊν ειδικοτιτων, που διερευνοφν τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ και τα βιϊματα τθσ ανεργίασ και τθσ εργαςιακισ επιςφάλειασ ςε καιρό οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα κοινωνικά υποκείμενα αντιλαμβάνονται και διαχειρίηονται τθν κατάςταςθ τουσ. Από τισ πρϊτεσ κιόλασ μελζτεσ, με ςθμαντικότερθ ίςωσ αυτι που αφοροφςε τουσ ανζργουσ τθσ αυςτριακισ πόλθσ Marienthal τθ δεκαετία του 1930, ζχουν επιςθμανκεί οι δυςάρεςτεσ ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανεργίασ και οι πολλαπλζσ μορφζσ αποςτζρθςθσ που βιϊνουν οι άνεργοι. Οι ςχετικζσ μελζτεσ υποςτιριξαν ότι θ ανεργία βιϊνεται ωσ μια διαδικαςία «κοινωνικισ αποειδίκευςθσ», «κοινωνικισ ταπείνωςθσ» ι ακόμα και «κοινωνικισ πτϊςθσ» του ατόμου. Πζραν τοφτου κεωρικθκε ότι ςυνεπάγεται μια ςυςςωρευτικι ριξθ των κοινωνικϊν δεςμϊν. Ωσ προσ τθν εργαςιακι επιςφάλεια, αυτι ςυνιςτά μια ζννοια-ομπρζλα που καλφπτει μια πλθκϊρα καταςτάςεων ςχετιηόμενων με τθν απαςχόλθςθ κάτι που ςυνεπάγεται ότι οι επιςφαλϊσ εργαηόμενοι δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μια ομοιογενισ κατθγορία. Θ εργαςιακι επιςφάλεια μπορεί να ςχετίηεται με δφο ςυνκικεσ : α) τθν φπαρξθ ευζλικτων και ςυχνά επιςφαλϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ όπου θ επιςφάλεια εγγράφεται (είναι εγγενισ) ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ β) τθν αποςτακεροποίθςθ των ςχζςεων εργαςία και τθν υπονόμευςθ δικαιωμάτων κάποιων κεωροφμενων ωσ ςτακερϊν ι προςτατευμζνων εργαηομζνων. 4. «Αςτικόσ χϊροσ και ςυλλογικζσ δράςεισ ςτην εποχή τησ κρίςησ». υντονιςμόσ: Βαςίλθσ Αράπογλου, Κϊςτασ Γκοφνθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ

5 Θ οικονομικι, πολιτικι και κοινωνικι κρίςθ των τελευταίων πζντε ετϊν ζχει διαμορφϊςει τουσ όρουσ για τθν ζναρξθ μιασ εντατικισ ςυηιτθςθσ που επικεντρϊνεται ςτισ ποικίλεσ όψεισ του ελλθνικοφ κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ ιδθ από τθν πρϊτθ περίοδο τθσ μεταπολίτευςθσ. Εφλογα, μεγάλο μζροσ των ερευνθτικϊν προςπακειϊν εςτιάηεται ςτισ οικονομικζσ διαςτάςεισ τθσ κρίςθσ, αναδεικνφοντασ τόςο τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ όςο και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εφαρμογι των πολιτικϊν που διαμορφϊκθκαν από τισ μνθμονιακζσ ςυμφωνίεσ. Όμωσ, θ πραγμάτευςθ των οικονομικϊν δεδομζνων και θ ζρευνα γφρω από αυτά δεν πρζπει να οδθγεί ςτθ ςυςκότιςθ άλλων κρίςιμων κεμάτων οφτε πολφ περιςςότερο ςτθν αυτονομθμζνθ πρόςλθψθ του οικονομικοφ ςτοιχείου, ςυγκριτικά προσ άλλεσ περιοχζσ του πολιτιςμικοφ, κοινωνικοφ και πολιτικοφ περιβάλλοντοσ. τον ορίηοντα τθσ κρίςθσ οξφνκθκαν οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, οι ταξικζσ διαιρζςεισ ζγιναν περιςςότερο ορατζσ, αυξικθκαν οι άνεργοι, οι φτωχοί και οι άςτεγοι, εντάκθκαν οι διαδικαςίεσ περικωριοποίθςθσ και κοινωνικισ απενςωμάτωςθσ μεγάλων μερίδων του πλθκυςμοφ. Σοφτεσ οι ραγδαίεσ κοινωνικζσ αλλαγζσ, κατ' εξοχιν αποτυπωμζνεσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ, διαμόρφωςαν τουσ όρουσ για τθν ανάλθψθ ποικίλων ςυλλογικϊν δράςεων, οι οποίεσ επιχειροφν όχι μόνο να αντιμετωπίςουν επανορκωτικά τα αρνθτικά αποτελζςματα τθσ κρίςθσ, αλλά επιπλζον να επανορίςουν τθν κοινωνικι πραγματικότθτα, να διαμορφϊςουν νζα αντιλθπτικά ςχιματα και νοθματοδοτιςεισ, επανιεραρχϊντασ τισ ανάγκεσ των ατόμων και τα ςυςτατικά ςτοιχεία των ςυλλογικϊν τουσ ταυτοτιτων. το πλαίςιο τθσ κεματικισ ομάδασ καλοφνται να ςυνειςφζρουν με τισ ειςθγιςεισ τουσ ερευνθτζσ που διαμορφϊνουν τα ερευνθτικά τουσ ερωτιματα γφρω από τα παραπάνω κζματα. Ο εντατικόσ διάλογοσ ανάμεςά τουσ κα ενιςχφςει τθν διαρκϊσ αναηθτοφμενθ διεπιςτθμονικότθτα, ιδιαίτερα ανάμεςα ςε ερευνθτζσ που ςυγκροτοφν κοινά αντικείμενα ζρευνασ, παραμζνοντασ όμωσ περιοριςμζνοι ςτισ ιδιαίτερεσ αφετθρίεσ και προκείμενεσ των παραδειγμάτων ςτα οποία ζχουν προςχωριςει. 5. «Κοινωνική και αλληλζγγυα οικονομία, εναλλακτικζσ ςυλλογικότητεσ και πολιτικζσ των 'κοινϊν'». υντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ και Γιϊργοσ Νικολακάκθσ Θ κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία ςυνδζεται με μια ποικιλία κεςμικϊν και άτυπων μορφωμάτων που παραπζμπουν ςε εναλλακτικά ι ςε ςυμπλθρωματικά μοντζλα ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ ι ςτθν κρατικά ςχεδιαςμζνθ οικονομία. το πλαίςιο τουσ ζχουν διαμορφωκεί εναλλακτικζσ ςυλλογικότθτεσ που διεκδικοφν τθν ελεφκερθ διακίνθςθ κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν αγακϊν ςτο δθμόςιο χϊρο και ςυγκροφονται με το φανταςιακό τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ και τθν ιδεολογία τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ. Θ ζννοια των κοινϊν αποτελεί ζνα πεδίο ςκζψθσ, κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ και τρόπου ηωισ που προάγει τθν αίςκθςθ του «κοινοφ» διεκδικϊντασ εναλλακτικζσ πολιτικζσ

6 ανκρϊπινθσ παραγωγισ και πολιτιςμικισ δράςθσ με ςυμμετοχικό και ςυλλογικό περιεχόμενο ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Οι ζννοιεσ «κοινωνικι», «αλλθλζγγυα» και «εναλλακτικι» οικονομία και τα «κοινά» χαρακτθρίηονται από πολυςθμία και οι ςθμαςίεσ τουσ ποικίλουν ανάλογα με τα ιδεολογικά και πολιτικά τουσ ςυμφραηόμενα. τθν περίοδο τθσ κρίςθσ χρθςιμοποιοφνται, ςυνικωσ χωρίσ αναλυτικι επεξεργαςία, από ριηοςπάςτεσ, πολιτικοφσ ακτιβιςτζσ και εναλλακτικζσ ςυλλογικότθτεσ που αναπλάκουν τισ πολιτικζσ ταυτότθτεσ, αποδεςμεφονται από τθ λογικι τθσ κατανάλωςθσ και ςυηθτοφν ηθτιματα ςυλλογικϊν διεκδικιςεων, αυτονομίασ, ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ, κοινοτικισ αλλθλεγγφθσ, από-ανάπτυξθσ και αυτό-οργάνωςθσ. τθν ομάδα εργαςίασ κα επιχειρθκεί θ κεωρθτικι επεξεργαςία και θ κριτικι ανάλυςθ των όρων αυτϊν, κα εξεταςτεί θ διάκριςθ τθσ κοινωνικισ και τθσ αλλθλζγγυασ οικονομίασ και των δικτφων που ςυγκροτοφνται είτε από τα πάνω είτε από τα κάτω. Επιπλζον κα παρουςιαςτοφν όψεισ των ανκρωπολογικϊν, πολιτιςμικϊν και κοινωνιολογικϊν διαςτάςεων των ςυλλογικοτιτων τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ και των κοινϊν μζςα από ιδιαίτερα παραδείγματα πρωτοβουλιϊν και ςυλλογικοτιτων ςε τοπικζσ κοινωνίεσ που κα αναδείξουν τισ προκλιςεισ, τα όρια και τισ προοπτικζσ τουσ. 6. «Σόποι μνήμησ» ςτην ελληνική ιςτορία του 20 ου αι. και ςφγχρονεσ ταυτότητεσ. υντονιςμόσ: Άρθσ Σςαντθρόπουλοσ και Ρίκυ Βαν Μπουςχότεν Κατά τθ δεκαετία του 1980 παρατθρείται ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ μια «ζκρθξθ» των μελετϊν για τθ μνιμθ. Οι ζννοιεσ τθσ κοινωνικισ μνιμθσ και τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ, γίνονται κφρια ςθμεία αναφοράσ και αντικείμενα διερεφνθςθσ. Ο Β Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ και το Ολοκαφτωμα, Εμφφλιοι και Αποικιοκρατικοί Πόλεμο, θ Αφρικανικι ςκλαβιά, πλθκυςμοί που ζχουν μετακινθκεί ι εκτοπιςτεί, αποτελοφν τα κφρια πεδία ζρευνασ. τθν Ελλάδα τθν τελευταία δεκαετία διαπιςτϊνεται ζνα διαρκϊσ αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθν κοινωνικι μνιμθ, το οποίο περιλαμβάνει μεταφράςεισ κλαςικϊν κεωρθτικϊν ζργων αλλά και πρωτότυπθ κοινωνικι ζρευνα. θμαντικά γεγονότα τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ του 20 ου αιϊνα όπωσ θ Μικραςιατικι καταςτροφι, οι Παγκόςμιοι Πόλεμοι και ο Ελλθνικόσ Εμφφλιοσ πόλεμοσ κακϊσ και πλθκυςμοί όπωσ οι ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ (πρόςφυγεσ ι μετανάςτεσ) και οι ξζνοι μετανάςτεσ ςτθν Ελλάδα ςυνιςτοφν τισ κφριεσ κεματικζσ. Θ ιςτορία και αρχαιολογία, θ ανκρωπολογία θ ψυχανάλυςθ και θ φιλοςοφία ςυνδιαλζγονται για να διερευνθκοφν ηθτιματα προςδιοριςμοφ και ςυγκρότθςθσ του περιεχομζνου τθσ κοινωνικισ μνιμθσ, τθσ μεταβίβαςι τθσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ και του ρόλου τουσ ςτθ διαμόρφωςθ ςφγχρονων ταυτοτιτων. Οι ανακοινϊςεισ ι διαλζξεισ μποροφν να επικεντρωκοφν ςε ηθτιματα όπωσ: Θ διερεφνθςθ τθσ μνιμθσ από τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ: Θεωρθτικά, επιςτθμολογικά και μεκοδολογικά ηθτιματα Προφορικι ιςτορία Βιογραφία και αυτοβιογραφία Πολιτικζσ τθσ μνιμθσ και τθσ λικθσ (μελζτθ περιπτϊςεων) Μνιμθ, νοςταλγία, λικθ (μελζτθ περιπτϊςεων) Μνιμεσ των πολζμων, τθσ προςφυγιάσ και τθσ μετανάςτευςθσ «Σόποι» παραγωγισ κοινωνικισ μνιμθσ ςτθ νεοτερικι κοινωνία: μνθμεία, μουςεία, αρχαιολογικζσ ανακαλύψεις, πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ

7 7. «Ο οπτικόσ πολιτιςμόσ ωσ αντικείμενο θεωρητικοφ ςτοχαςμοφ και εμπειρικήσ ζρευνασ». υντονιςμόσ: Χριςτίνα Κωνςταντινίδου και Γιάννθσ καρπζλοσ Θ ςυγκεκριμζνθ κεματικι απευκφνεται ςε όλουσ όςοι εςτιάηουν το ενδιαφζρον τουσ ςτθ διερεφνθςθσ τοφ όλο και μεγαλφτερου ρόλου που παίηει ο οπτικόσ πολιτιςμόσ ςτισ μετανεωτερικζσ κοινωνίεσ. Κυρίωσ κα εςτιάςει ςτο κεωρθτικό προβλθματιςμό, τισ ερευνθτικζσ μεκόδουσ και ςυγκεκριμζνεσ εμπειρικζσ ζρευνεσ που αφοροφν τθν ζκρθξθ που παρατθρείται ςτθν παραγωγι, κυκλοφορία, μετάδοςθ και κατανάλωςθ εικόνων τόςο μζςω των κλαςικϊν μζςων όςο και μζςω των νζων τεχνολογιϊν και των δυνθτικϊν περιβαλλόντων. τόχοσ είναι να ςυμβάλει ςτθ ςυνάντθςθ νζων επιςτθμόνων από διαφορετικά γνωςτικά πεδία των κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν όπωσ θ οπτικι κοινωνιολογία και ανκρωπολογία, θ οπτικι ςθμειολογία και οι οπτικζσ πολιτιςμικζσ ςπουδζσ, οι ςπουδζσ κινθματογράφου και εκνογραφικοφ ντοκιμαντζρ, θ τζχνθ, θ οπτικι επικοινωνία και θ δθμοςιογραφία κλπ και να ενκαρρφνει το ςτοχαςμό και τθ ςυηιτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ διεπιςτθμονικότθτασ. Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ και περιλήψεων ανακοινϊςεων ςτισ Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ. Οι ενδιαφερόμενεσ/οι διδάςκοντεσ-ερευνθτζσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν καλοφνται να ενθμερϊςουν τθν Οργανωτικι Επιτροπι, ζωσ τθν Πζμπτθ 10 επτεμβρίου 2015, με e- mail ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: αποςτζλλοντασ τίτλο και ςφντομθ περίλθψθ τθσ ειςιγθςισ τουσ (ζωσ 200 λζξεισ). Ζτοιμθ φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα: Επιλεγμζνα κείμενα από τισ κεματικζσ εργαςίεσ κα παρουςιαςτοφν ςε θλεκτρονικά πρακτικά που κα οργανωκοφν γφρω από ομοειδείσ κεματικοφσ άξονεσ με τθν επιμζλεια των ςυντονιςτϊν. Σα κείμενα δεν πρζπει να υπερβαίνουν τισ λζξεισ και οι περιλιψεισ τισ 200 λζξεισ, οφείλουν δε να περιλαμβάνουν διεφκυνςθ, τθλζφωνο, και ιδιότθτα του/τθσ ενδιαφερομζνου/θσ. Οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ για τθν παράδοςθ των υπό δθμοςίευςθ κειμζνων κα ανακοινωκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυνεδρίου.

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζγινε πρόταςθ να γίνει αναφορά ςτο CRM, και να γίνει προςκικθ ςτθ κλάςθ Ε41 ενόσ παραδείγματοσ μθ λατινικοφ ςυμβόλου (non-latin symbol)

Ζγινε πρόταςθ να γίνει αναφορά ςτο CRM, και να γίνει προςκικθ ςτθ κλάςθ Ε41 ενόσ παραδείγματοσ μθ λατινικοφ ςυμβόλου (non-latin symbol) Αναφορά από την 23η CIDOC CMR SIG και ISO/TC46/SC4/WG9 ςυνάντηςη και τη 17η FRBR CIDOC CRM Harmonization ςυνάντηςη Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο τθσ Κριτθσ το διάςτθμα 17-20 Μαΐου του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος. Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013

ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος. Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013 ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013 Η μελζτθ τθσ οικονομίασ αφορά ζρευνα των τρόπων με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι κατανζμουν τουσ «ςπάνιουσ πόρουσ» για τθν παραγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα