ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. NEΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 Σεπτέµβριος 2005 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον αφορά τα τεχνικά, λειτουργικά και διαταξιολογικά χαρακτηριστικά καθώς και τις δοκιµές ενός αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού. II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Αυτόµατο Ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού, σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού µέσω ηλεκτρονικού υπoλογιστού, σύστηµα αυτοµατισµού υποσταθµού, µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης, κεντρικές µονάδες ελέγχου, τοπικό δίκτυο επικοινωνίας. III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι εφαρµόσιµοι κανονισµοί για το εν λόγω ψηφιακό σύστηµα ελέγχου υποσταθµού είναι οι ακόλουθοι: IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IV. ΧΡΗΣΗ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού το οποίο είναι όπως ένα σύστηµα εποπτικού ελέγχου και συγκέντρωσης δεδοµένων προορίζεται για τον έλεγχο, προστασία και την επιτήρηση των υπαίθριων υποσταθµών 150/20 KV της ΕΗ Α.Ε

2 V. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Αυτό το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού, εκτός των καλωδίων οπτικών ινών γυαλιού και GPS, θα πρέπει να είναι ικανό να αντέχει τις ακόλουθες κλιµατολογικές συνθήκες: α) Θερµοκρασία Περιβάλλοντος κατά την λειτουργία : C έως C β) Θερµοκρασία Περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση : C έως C γ) Σχετική υγρασία : 5% έως 90% δ) Υψόµετρο : µέχρι 1000m πάνω από την επιφάνεια θαλάσσης VI. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να σχεδιασθεί και κατασκευασθεί µε τις οδηγίες οι οποίες εµπεριέχονται σε αυτήν εδώ την τεχνική περιγραφή και από τις πληροφορίες οι οποίες δίδονται µέσω των ακολούθων εγγράφων και σχεδίων τα οποία θα δίδονται κάθε φορά στην διακήρυξη. α) Μονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού β) Προδιαγραφές για Η/Ν αποστάσεως, Η/Ν υπερεντάσεως και Η/Ν διαφορικής προστασίας Μ/Σ γ) Τον συνολικό αριθµό πινάκων που απαιτούνται και περιγραφή αυτών δ) Αριθµό κυψελών 20KV (Για την ΤΜΑ) VII. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Ονοµαστική τάση λειτουργίας πλευρά 150KV : 150 KV Μέγιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 150KV : 170 KV Ελάχιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 150KV : 140 KV Ονοµαστική τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : 20 KV Μέγιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : 24 KV Ελάχιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : Στάθµη βραχυκυκλώµατος, πλευρά 150KV : 30 KA Στάθµη βραχυκυκλώµατος, πλευρά 20 KV : 10 KA Βασική Στάθµη µονώσεως, πλευρά 150KV : 750 KV Βασική Στάθµη µονώσεως, πλευρά 20 KV : 125 KV Ονοµαστική Συχνότητα : 50 HZ Εύρος ανοχής συχνότητας :± 0,2 HZ ιαθέσιµη βοηθητική τάση για έλεγχο και σήµανση : 110 V Σ.Ρ ιαθέσιµη εναλλασσόµενη βοηθητική τάση : 3Φ,380V E.P 1Φ,220V E.P - 2 -

3 VIII. AΠΑITOYMENEΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να είναι ικανό για τις ακόλουθες λειτουργίες 1. Έλεγχος και εποπτεία του υποσταθµού 2. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού 3. Συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση 4. Έλεγχο αλλαγής λήψεων (βήµατος τάσεως) µετασχηµατιστού 5. Μετρήσεις 6. Καταγραφή γεγονότων και διαχείριση σηµάνσεων 7. Προστασία 8. Αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών 9. Καταγραφή σφαλµάτων. 1. Έλεγχος και Εποπτεία Υποσταθµού α. Ο Έλεγχος(χειρισµοί) Υ/Σ θα προβλέπει : 1. Επιλογή θέσης ελέγχου α. Τοπικά, από χειριστήρια επί του εξοπλισµού β. Επίπεδο κυψέλης, από µονάδα ελέγχου κυψέλης (κτίριο ελέγχου) γ. Επίπεδο σταθµού, από ΑΜ (Η/Υ στο κτίριο ελέγχου) δ. Επίπεδο κέντρου ελέγχου συστήµατος (τηλεχειρισµοί) ε. Οι συσκευές 150 kv θα ελέγχονται εξ αποστάσεως και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος της Μεταφοράς και οι συσκευές 20 kv εξ αποστάσεως και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος ιανοµής. στ. Οι εντολές θα δίνονται κάθε φορά µόνο από ένα σηµείο ελέγχου αποκλείοντας ταυτόχρονα τα άλλα τρία. Η προτεραιότητα των εντολών είναι µε τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω. Κάθε επίπεδο ελέγχου θα έχει κατάλληλη σήµανση για τη θέση ελέγχου που έχει επιλεγεί. Ο έλεγχος στην πλευρά 150 kv θα µεταφέρεται ανά κυψέλη, ενώ στην πλευρά 20 kv ο έλεγχος µεταφέρεται ανά κυψέλη Μ/Σ µαζί µε τις αντίστοιχες αναχωρήσεις του. Ειδικά για τις κυψέλες 150 kv των Μ/Σ απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα τηλεχειρισµού εναλλακτικά και από το κέντρο ελέγχου ιανοµής. 2. Επιλογή συσκευής και είδος εντολής για χειρισµό.(άνοιγµα ή κλείσιµο) 3. Εκτέλεση ή ακύρωση εντολής. 4. Εκτέλεση εντολής όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αλληλασφαλίσεων, συγχρονισµού ή άλλων εξωτερικών συνθηκών

4 5. υνατότητα παράκαµψης των συνθηκών αλληλασφαλίσεως και εκτέλεσης αυτοµατοποιηµένων ακολουθιών χειρισµών. 6. Ο ελεγχόµενος εξοπλισµός είναι: α. ιακόπτες 150 kv, Γραµµών Μεταφοράς, Μετασχηµατιστών και ιασύνδεσης ζυγών. β. Ηλεκτροκίνητοι αποζεύκτες (και γειωτές όταν υπάρχουν) 150 kv. γ. ιακόπτες 20 kv (αφίξεως Μ/Σ, διασύνδεσης, αναχωρήσεων και πυκνωτών). δ. Μηχανισµός αύξησης µείωσης υπό φορτίο (και επείγουσας κράτησης) για την ρύθµιση του βήµατος τάσεως του Μ/Σ ισχύος (OLTC). 7. Ακόµα το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να είναι ικανό να λαµβάνει από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ) και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) τις ακόλουθες εντολές. 1. Εντολές από ΚΕΕ (κέντρο ελέγχου συστήµατος µεταφοράς) Τηλεχειρισµοί από ΚΕΕ 1. Άνοιγµα Α/.Γ.Μ 2. Αυτόµατη Επαναφορά Α/. Γ.Μ.εντός 3. Αυτόµατη Επαναφορά Α/.Γ.Μ.εκτός 4. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού Ι 5. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού Ι 6. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού ΙΙ 7. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού ΙΙ 8. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού Ι Μ/Σ 9. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού Ι Μ/Σ 10. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού ΙΙ Μ/Σ 11. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού ΙΙ Μ/Σ 12. Άνοιγµα Α/ /Ζ 150KV 13. Αυτόµατοι Επαναφορά Α/ /Ζ εντός 14. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ /Ζ εκτός 15. Κλείσιµο Α/Ζ /Ζ ζυγού Ι 16. Άνοιγµα Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ 17. Κλείσιµο Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ 18. Άνοιγµα Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ - 4 -

5 2. Εντολές από ΠΚ (Κέντρο ελέγχου συστήµατος διανοµής) Κυψέλες άφιξης Μ/Σ, αναχωρήσεων, διασύνδεσης και πυκνωτών 20KV 1. Άνοιγµα Α/ πυκνωτών 2. Κλείσιµο Α/ πυκνωτών 3. Πρώτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 4. Πρώτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 5. εύτερη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 6. εύτερη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 7. Τρίτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 8. Τρίτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 9. Άνοιγµα Α/ Αναχωρήσεων 10. Κλείσιµο Α/ Αναχωρήσεων 11. Άνοιγµα Α/ Άφιξης 12. Κλείσιµο Α/ Άφιξης 13. Άνοιγµα Α/ /Ζ 14. Κλείσιµο Α/ /Ζ 15. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ Αναχωρήσεων εκτός 16. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ Αναχωρήσεων εντός 17. Στιγµιαία στοιχεία Α/ Αναχωρήσεων εκτός 18. Στιγµιαία στοιχεία Α/ Αναχωρήσεων εντός ΚΨ Μ/Σ 1. Εντολή αλλαγής θέσης βήµατος (µείωση) Μ/Σ 2. Εντολή αλλαγής θέσης βήµατος (αύξηση) Μ/Σ 3. Αυτόµατη Λειτουργία ρύθµισης τάσης 4. Χειροκίνητη λειτουργία ρύθµισης τάσης 5. Επείγουσα κράτηση OLTC M/Σ 6. Άνοιγµα Α/ Μ/Σ (150) 7. Κλείσιµο Α/ Μ/Σ (150) 8. Επαναφορά του δισταθούς Η/Ν προστασίας Μ/Σ 9. Επαναφορά του δισταθούς Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ β. Η εποπτεία θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Τη θέση κάθε διακόπτου 150 KV και 20 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 2. Τη θέση κάθε αποζεύκτη 150 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 3. Τη θέση κάθε γειωτή 150 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 4. Κάθε ανιχνεύσιµη αλλαγή θα πρέπει να προκαλεί αλλαγή στο µονογραµµικό διάγραµµα το οποίο εµφανίζεται στην οθόνη και η οποία ευρίσκεται στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού καθώς και στην λίστα γεγονότων και εκτύπωσης

6 5. Σηµάνσεις θα πρέπει να εκδίδονται υπό µορφή λίστας και εκτύπωσης στην περίπτωση κατά την οποίαν αλλαγές θέσεων δεν προκαλούνται από εντολή. 6. Στον τερµατικό χώρο του χειριστή και συγκεκριµένα στην έγχρωµη οθόνη του υπολογιστή θα πρέπει να απεικονίζεται το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού (συµπεριλαµβανοµένης και της µελλοντικής ανάπτυξης µε διακεκοµµένη γραµµή) καθώς και λεπτοµέρειες της κατάστασης του διακοπτικού και αποζευκτικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων και των µετρήσεων. 7. Η ονοµατολογία των συσκευών του εξοπλισµού θα είναι αυτή που φαίνεται στο µονογραµµικό διάγραµµα του Υ/Σ που δίνεται από τη ΝΕΜ. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα µεταδίδονται (µεταφέρονται) προς και από τα δύο κέντρα ελέγχου του συστήµατος είτε µέσω αποκλειστικής δηµόσιας τηλεφωνικής γραµµής ISDN, είτε µέσω καλωδίων οπτικών ινών είτε µέσω φερεσύχνων. 2. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού Α. Αλληλασφαλίσεις στην πλευρά Υ.Τ.(150KV) 1. Απαγορεύεται ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/Ζ υπό φορτίο. 2. Απαγορεύεται ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/Ζ εφόσον είναι κλειστός ο γειωτής του. 3. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε γειωτή εάν δεν έχει εξασφαλιστεί ότι ο αντίστοιχος Α/Ζ είναι ανοιχτός και το στοιχείο που θα γειωθεί είναι εκτός τάσης. 4. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε Α/ εάν δεν έχει εξασφαλιστεί ότι είναι κλειστοί οι εκατέρωθεν Α/Ζ που συνδέονται στο κύκλωµα ισχύος σε σειρά µε τον Α/. 5. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε Α/ εάν υπάρχει εντολή πτώσης (trip) από τον αντίστοιχο Η/Ν προστασίας ή ελέγχου πτώσεων. 6. Απαγορεύεται το κλείσιµο του Α/ πύλης Μ/Σ εάν ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. άφιξης από Μ/Σ είναι κλειστός. 7. Ο Α/ πύλης Μ/Σ πρέπει να ανοίγει (µέσω επαφής προπορείας) αν επιχειρείται κλείσιµο του γειωτή του Πίνακα Μ.Τ. ΤΜ. 8. Το άνοιγµα του Α/ πύλης Μ/Σ θα επιφέρει άνοιγµα του Α/ Μ.Τ. ΤΜ και ο δεύτερος θα κλειδώνει σε αυτήν την θέση καθόσο διάστηµα ο Α/ πύλης Μ/Σ παραµένει ανοιχτός. Επιπλέον για διπλούς ζυγούς και πύλη διασύνδεσης ζυγών Υ.Τ.: 9. Σε περίπτωση διπλών ζυγών Υ.Τ. ο χειρισµός ενός Α/Ζ ζυγού µιας πύλης Γ.Μ. ή Μ/Σ επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ο Α/Ζ του άλλου ζυγού της ίδιας πύλης είναι ανοικτός ή Ο Α/Ζ του άλλου ζυγού της ίδιας πύλης και ο Α/ της πύλης είναι κλειστοί και ο Α/ της πύλης.ζ. είναι κλειστός. 10. Το άνοιγµα του Α/ της πύλης.ζ. επιτρέπεται µόνον εφόσον ένας εκ των δύο Α/Ζ ζυγών κάθε πύλης Γ.Μ. και Μ/Σ είναι ανοικτός

7 Β. Αλληλασφαλίσεις στην πλευρά Μ.Τ.(20KV) 11. Ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/ πυλών Μ.Τ. (ΤΜ, BSM, OLM, CM) επιτρέπεται µόνον εφόσον το φορείο του Α/ είναι σε θέση λειτουργίας ή δοκιµής. 12. Το φορείο του Α/ των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) µπορεί να µετακινηθεί από τη θέση δοκιµής στη θέση λειτουργίας µόνον εφόσον ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. είναι ανοικτός. 13. Ο Α/ των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) µπορεί να κλείσει στη θέση λειτουργίας µόνον εφόσον ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. είναι ανοιχτός. 14. Ο Α/ της πύλης Μ.Τ. ΤΜ µπορεί να κλείσει µόνον όταν ο αντίστοιχος Α/ Υ.Τ. του Μ/Σ είναι κλειστός. 15. Ο χειρισµός του γειωτή των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) επιτρέπεται µόνον εφόσον το φορείο του Α/ είναι στη θέση δοκιµής. 16. Ο χειρισµός του γειωτή της πύλης Μ.Τ. ΤΜ επιτρέπεται µόνον εφόσον ο αντίστοιχος Α/ Υ.Τ. του Μ/Σ είναι ανοιχτός. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει µια λειτουργία υπέρβασης η οποία να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παρακάµψει την λειτουργία αλληλοασφαλίσεων όταν η διασύνδεση ζυγών είναι κλειστή και µε σκοπό την µεταγωγή µιας γραµµής σε άλλο ζυγό υπό συνθήκες φορτίου. Οι αλληλασφαλίσεις µεταξύ του εξοπλισµού των κυψελών θα περιλαµβάνονται στη µονάδα ελέγχου κυψέλης. Οι αλληλασφαλίσεις µεταξύ των κυψελών περιλαµβάνονται στην κεντρική µονάδα ελέγχου του Υ/Σ. 3. Συγχρονισµός και φασική εναρµόνηση α. Η λειτουργία συγχρονισµού θα πρέπει να εκτελείται όταν δύο ασύγχρονα συστήµατα πρόκειται να συνδεθούν µεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγονται καταπονήσεις στο δίκτυο και στα εξαρτήµατα του. Η λειτουργία της φασικής εναρµόνισης θα πρέπει να αντισταθµίζει για την µετρούµενη ολίσθηση συχνότητας καθώς επίσης και για τον χρόνο κλεισίµατος του διακόπτου. β. Η λειτουργία του συγχρονισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει τις γραµµές µεταφοράς καθώς και διακόπτες σύνδεσης ζυγών. γ. Επιπρόσθετα, η λειτουργία φασικής εναρµόνισης θα πρέπει να διαθέτει και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Ρυθµίσεις τάσεως, φασικής γωνίας και διαφοράς συχνότητας Ενεργοποίηση για τις ακόλουθες συνθήκες γραµµής και ζυγού. - Απενεργοποιηµένη γραµµή ενεργοποιηµένο ζυγό. - Ενεργοποιηµένη γραµµή απενεργοποιηµένο ζυγό. - Απενεργοποιηµένη γραµµή απενεργοποιηµένο ζυγό

8 δ. Τα σήµατα για την λειτουργία του συγχρονισµού θα προέρχονται µέσω Μ/Σ τάσεως των οποίων τα δευτερεύοντα διαθέτουν τάση V Ε.Ρ για τα 150KV. ε. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι τα ακόλουθα πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Για τους ζυγούς και γραµµές 150KV, η τάση των V θα πρέπει να αντιστοιχεί στα 160KV Η λειτουργία συγχρονισµού θα τροφοδοτείται µε µία φασική τάση (ΦΒ) για την πλευρά των 150KV και το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα υπολογίζει φασικές γωνίες και συχνότητα στ. Ο συγχρονισµός και η φασική εναρµόνιση, θα εκτελείται από τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και από το τερµατικό του χειριστού ( ιεπαφή Ανθρώπου Μηχανής) ευρισκοµένου στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού, µέσω της κεντρικής µονάδος ελέγχου. ζ. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος κλεισίµατος των διακοπτών 150KV και 20KV είναι 60ms και 80ms αντίστοιχα η. Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να επιτρέπει συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση και από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος (ΚΕΕ) µε όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω. 4. Έλεγχος αλλαγής λήψεων µετασχηµατιστού Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να ελέγχει την αλλαγή βήµατος τάσεως όλων των Μ/Σ του υποσταθµού. α. Ο αριθµός των λήψεων και το αντίστοιχο επίπεδο τάσης κάθε βήµατος τάσεως δεικνύετε κατωτέρω: ιακύµανση τάσεως ,5 % KV ,5 % V Σε βήµατα του 1,25% ή V

9 β. Για όλους τους µετασχηµατιστές θα πρέπει να προσφέρεται ένας ρυθµιστής τάσης, για τον έλεγχο της αυτόµατης ρύθµισης του βήµατος αλλαγής τάσεως εάν αυτό απαιτείται από το προσφερόµενο σύστηµα. γ. Ο έλεγχος αλλαγής βήµατος τάσεως µετασχηµατιστού θα εκτελείται από τα ακόλουθα σηµεία: 1. Επιτόπου του Μ/Σ ισχύος 2. Από την µονάδα ελέγχου της κυψέλης (κτίριο ελέγχου) 3. Από το κέντρο ΑΜ του Υ/Σ (κτίριο ελέγχου) 4. Από το κέντρο ελέγχου του Συστήµατος ιανοµής (ΠΚ ) δ. Σε κάθε θέση χειρισµού θα εµφανίζεται το βήµα της αλλαγής τάσεως του Μ/Σ στην οθόνη κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής ( ΑΜ) εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ και στην οθόνη του ΠΚ (κέντρο ελέγχου συστήµατος ιανοµής) ε. Θα πρέπει επίσης το σύστηµα ελέγχου αλλαγής λήψεων να διαθέτει δυνατότητα για επείγουσα κράτηση της διαδικασίας αλλαγής βήµατος τάσεως. 5. Μετρήσεις 5.1 Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού µετά τη λήψη αναλογικών σηµάτων από Μ/Σ τάσης και εντάσεως και µετά τον υπολογισµό κάποιων µεγεθών θα πρέπει να εµφανίζει στην οθόνη του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού (Κέντρο ΑΜ) τα ακόλουθα : α. Για κυψέλες γραµµών µεταφοράς 150kV. Μετρούµενα µεγέθη Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση / 1Α, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα. Τρεις (3) φασικές τάσεις µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση : 120 3V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα Μεγέθη προς εµφάνιση Τρία (3) πολικά ρεύµατα Έξι (6) Τάσεις (3-φασικές & 3-πολικές) Ενεργό Ισχύ (3Φ) Αεργό Ισχύ (3Φ) - 9 -

10 β. Για κυψέλες διασύνδεσης ζυγών 150KV. Μετρούµενα µεγέθη ανά ζυγό Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση / 1Α, κλάσεως = 0,5 συνδεµένων κατά αστέρα. Μια φασική τάση µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση : V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα Μεγέθη προς εµφάνιση: Τρία (3) πολικά ρεύµατα Μια φασική τάση (ΦΒ) Συχνότητα γ. Για κυψέλες µετασχηµατιστών 150/20 KV. Μετρούµενα µεγέθη στην πλευρά 20 KV Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση /5Α, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα. Τρεις (3) φασικές τάσεις µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση / 100 V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά ανοικτό τρίγωνο Μεγέθη προς εµφάνιση Τρία (3) πολικά ρεύµατα Έξι (6) τάσεις (3-φασικές & 3-πολικές) Ενεργό Ισχύ (3Φ) Αεργό Ισχύ (3Φ) Συχνότητα δ. Βοηθητικές τάσεις υποσταθµού Μετρούµενα και εµφανιζόµενα µεγέθη για τις βοηθητικές τάσεις του υποσταθµού Σ.Ρ. : 110V E.Ρ. : 380V 3Φ και 220V 1Φ 5.2 Οι ακόλουθες µετρήσεις θα πρέπει να µεταδίδονται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ). 1. Ένταση φάση Α πύλης Α/ ΓΜ 150KV 2. Ένταση φάσης Β πύλης Α/ ΓΜ 150KV 3. Ένταση φάσης C πύλης Α/ ΓΜ 150KV 4. Τάση φάσης Α πύλης Α/ ΓΜ 150KV 5. Tάση φάσης Β πύλης Α/ ΓΜ 150KV

11 6. Tάση φάση C πύλης Α/ ΓΜ 150KV 7. Ενεργός ισχύς πύλης Α/ ΓΜ 150KV 8. Άεργος Ισχύς πύλης Α/ ΓΜ 150KV 9. Ένταση φάσης Α Ζυγού Ι 10. Ένταση φάσης Β Ζυγού Ι 11. Ένταση φάσης C Zυγού Ι 12. Τάση φάσης Α Ζυγού Ι 13. Τάση φάσης Β Ζυγού Ι 14. Τάση φάσης C Ζυγού Ι 15. Ένταση φάσης Α Ζυγού ΙΙ 16. Ένταση φάσης Β Ζυγού ΙΙ 17. Ένταση φάσης C Ζυγού ΙΙ 18. Τάση φάσης Α Ζυγού ΙΙ 19. Τάση φάσης Β Ζυγού ΙΙ 20. Τάση φάσης C Ζυγού ΙΙ 21. Ένταση φάσης Β πύλης Μ/Σ 22. Ενεργός Ισχύς πύλης Μ/Σ 23. Άεργος ισχύς πύλης Μ/Σ 5.3 Οι ακόλουθες µετρήσεις θα πρέπει να µεταδίδονται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) 1. Ένταση (φάση Β) πυκνωτών 2. Αέργος ισχύς πυκνωτών 3. Ένταση (φάση Β) Αναχωρήσεων 4. Ένταση (φάση Β) /Ζ 5. Ένταση (φάσεις Α,Β.C) Άφιξης 6. Ενεργός Ισχύς Άφιξης 7. Αέργος Ισχύς Άφιξης 8. Τάση ΣΑΤΥΦ (Από Μ/Σ Τάσης του κεντρικού Α/ 9. Ένταση Ι Α/ Μ/Σ 150KV (Φάση B) 10. Τάση Ζύγου Ι 150KV (Φάση B) 11. Τάση Ζυγού ΙΙ 150KV (Φάση B) 6. Καταγραφή Γεγονότων και ιαχείριση Σηµάνσεων α. Γεγονότα και σηµάνσεις που παράγονται από τον εξοπλισµό του υποσταθµού θα πρέπει να εµφανίζονται σε µια λίστα γεγονότων και σηµάνσεων στην οθόνη η οποία ευρίσκεται τοποθετηµένη στο τερµατικό του χειριστού εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού ( ιεπαφή ανθρώπου µηχανής). β. Oι σηµάνσεις θα εµφανίζονται στην οθόνη, αλλά χωριστά από τα γεγονότα. γ. Τα γεγονότα και οι σηµάνσεις θα πρέπει επίσης να εκτυπώνονται στον εκτυπωτή ο οποίος θα είναι τοποθετηµένος στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού ( επίπεδο σταθµού). δ. Ο χαρακτηρισµός των γεγονότων και σηµάνσεων θα εκτελείται µέσω λογισµικού µετά την ανάθεση της σύµβασης ε. Όλα τα ψηφιακά σήµατα εισόδου, είτε είναι για γεγονότα είτε είναι για σηµάνσεις, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 110V Σ.Ρ

12 στ. Ο χρονοδιαχωρισµός όλων των γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να είναι του 1 ms. ζ. Τα γεγονότα θα πρέπει να καταγράφονται σε µία λίστα µε χρονολογική σειρά στην οποία θα πρέπει να δεικνύεται ο τύπος του γεγονότος καθώς και ο χρόνος που έλαβε χώρα. Θα πρέπει επίσης η λίστα των γεγονότων να µπορεί να αποθηκευθεί. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης. η. Ο χειριστής θα πρέπει να µπορεί να ανακαλεί την χρονολογική λίστα γεγονότων ανά πάσα στιγµή στην οθόνη. Η λίστα αυτή θα περιλαµβάνει είτε όλον τον εξοπλισµό του υποσταθµού ή µέρους αυτού. θ. Ο χειριστής θα πρέπει επίσης να µπορεί να ανακαλεί στην όθόνη ένα συγκεκριµένο τύπο ή οµάδα γεγονότων µε βάση : Ηµεροµηνία και χρόνο. Κυψέλη. Εξοπλισµό. ι. Ολα τα γεγονότα και οι σηµάνσεις θα πρέπει να εµφανίζονται στην Αγγλική γλώσσα θα πρέπει όµως να παραδοθεί µια λίστα όπου όλα τα γεγονότα και σηµάνσεις που µπορεί να εµφανισθούν στην οθόνη του συστήµατος να έχουν µεταφρασθεί στα ελληνικά. κ. Όλα τα γεγονότα καθώς και οι σηµάνσεις θα πρέπει αυτόµατα να καταγράφονται στην µονάδα µαζικής αποθήκευσης του συστήµατος. λ. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να αποφεύγεται πλήρωση µνήµης. Στην περίπτωση κατά την οποίαν η µνήµη γίνει πλήρης, το σύστηµα πρέπει να διαθέτει ικανότητα να αποθηκεύει τα τελευταία (χρονικά) γεγονότα και σηµάνσεις, διαγράφοντας τα παλαιότερα. µ. Όλες οι είσοδοι των ψηφιακών σηµάνσεων θα πρέπει να διαθέτουν προστασία µονώσεως είτε µέσω οπτικών-µονωτήρων ή παρεµφερών συσκευών οι οποίες θα παρέχουν µόνωση κατ ελάχιστον 2KV. ν. Η λειτουργία καταγραφής γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να σχεδιασθεί για αξιόπιστη και µακρά λειτουργία σε εχθρικό περιβάλλον όπου υπάρχει ηλεκτροµηχανικός θόρυβος και διαταραχές καθώς και ηλεκτροµαγνητικά υψηλά πεδία. Η λειτουργία καταγραφής θα επεξεργάζεται και θα καταγράφει έγκυρα γεγονότα και έγκυρες σηµάνσεις µη επηρεασµένες από το περιβάλλον του υποσταθµού. ξ. Η λίστα των σηµάνσεων θα πρέπει να περιέχει µια περίληψη των πλέον πρόσφατων σηµάνσεων. Κάθε σήµανση θα πρέπει να εµφανίζεται σε µία γραµµή η οποία θα περιέχει τα ακόλουθα: - Χρόνο και ηµεροµηνία της σήµανσης - Όνοµα του εξοπλισµού από το οποίον προέρχεται η σήµανση - Περιγραφή - Κατάσταση επιβεβαίωσης ο. Ο χειριστής θα πρέπει να µπορεί να επιβεβαιώνει σηµάνσεις επί της οθόνης. Επιβεβαιωµένες σηµάνσεις θα πρέπει να φέρουν κάποια διακριτή επισήµανση στη λίστα. π. Σηµάνσεις οι οποίες εµφανίζονται και εξαφανίζονται χωρίς να γίνεται επιβεβαίωση, θα πρέπει να επισηµαίνονται ξεχωριστά στην λίστα σηµάνσεων

13 ρ. Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα επιλογής σηµάνσεων και γεγονότων βάσει τύπου ή οµάδας. σ. Η κάθε σήµανση θα αναγγέλλεται και µε κόρνα, δηλαδή το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει και κόρνα Η κόρνα θα πρέπει να µπορεί να αποσυνδέεται από το κέντρο ΑΜ µέσω πληκτρολογίου / ποντικιού. Επιβεβαίωση κόρνας θα γίνεται επίσης µέσω του κέντρου ΑΜ, και τότε η κόρνα σταµατά να ηχεί. - Τάση τροφοδοσίας της κόρνας : 110V Σ.Ρ. τ. Ένας ορισµένος αριθµός γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να µεταδίδεται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ) και διανοµής (ΠΚ ). Η λίστα των γεγονότων και σηµάνσεων εµφανίζεται στο παράρτηµα Α αυτής εδώ της Τεχνικής Περιγραφής. Σηµείωση Ως γεγονός θεωρείται π.χ το άνοιγµα ή κλείσιµο διακόπτη ή λειτουργία ενός Η/Ν κ.τ.λ. Ως σήµανση θεωρείται π.χ ή χαµηλή πίεση SF6 ενός διακόπτη κ.τ.λ. 7. Προστασία Ηλεκτρονόµοι προστασίας ψηφιακού τύπου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προµήθεια του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι οι οποίοι θα πρέπει να δοθούν είναι οι ακόλουθοι: α. Για την κυψέλη Γραµµής Μεταφοράς 150 KV Ηλεκτρονόµος αποστάσεως 150KV σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή TD-16/1. Ηλεκτρονόµος υπερεντάσεως φάσεων + γης µε κατεύθυνση και για φάσεις και για γη για γραµµές 150 KV σύµφωνα µε την συνηµµένη προδιαγραφή SS-131/3. β. Για την κυψέλη Μ/Σ 150/20 kv Ηλεκτρονόµος /Φ προστασίας Μ/Σ σύµφωνα µε τη συνηµµένη προδιαγραφή SS-100/1. Σηµειώνεται ότι ο Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ θα καλύπτει και συµπεριλαµβάνει τον ζυγό 20KV του υποσταθµού.(δηλαδή από την πλευρά υψηλής του Μ/Σ µέχρι και τον ζυγό 20KV). 8. Αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών α. Η αυτοµατοποιηµένη ακολουθία χειρισµών είναι µία αυτόµατη λειτουργία η οποία µειώνει την αλληλοεπίδραση µεταξύ χειριστού και συστήµατος. Με µία εντολή ο χειριστής θα µπορεί για παράδειγµα, να ξεκινήσει µία ακολουθία της οποίας η κατάληξη θα είναι ο διαικπεραιούµενος εξοπλισµός να συνδεθεί σε έναν εκ των ζυγών

14 Η ακολουθία θα πρέπει να εκτελεί τους ίδιους ελέγχους και λειτουργίες κάθε φορά που ξεκινά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία. Η λειτουργία της ακολουθίας θα περιλαµβάνει τις εξής ακολουθίες: Σύνδεση µιας γραµµής µεταφοράς σε συγκεκριµένο ζυγό Αποσύνδεση µιας γραµµής µεταφοράς Σύνδεση ενός Μ/Σ σε συγκεκριµένο ζυγό. Αποσύνδεση ενός Μ/Σ. Μεταγωγή ζυγών β. Οι αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών, θα χρησιµοποιηθούν σε συνάρτηση µε το κέντρο διεπαφής ανθρώπου µηχανής και τις µονάδες επιπέδου κυψέλης και η εκτέλεση θα γίνεται από το τερµατικό του χειριστού στο κέντρο διεπαφής ανθρώπου-µηχανής και των µονάδων επιπέδου κυψέλης. 9. Καταγραφή Σφαλµάτων α. Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα χρησιµοποιήθει για να ανιχνεύσει και καταγράψει δεδοµένα συσχετιζόµενα µε σφάλµατα ( πριν, κατά την διάρκεια και µετά το σφάλµα) Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα καταγράφει οκτώ (8) αναλογικά σήµατα ανά γραµµή 150KV, συγκεκριµένα: 1. Τρεις (3) πολικές τάσεις 2. Μία τάση ανοικτού τριγώνου (120V) 3. Τρεις εντάσεις µεταξύ φάσεων (πολικές) 4. Μία ένταση µεταξύ φάσης και ουδετέρου. β. Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την κεντρική µονάδα ελέγχου.(κέντρο ΑΜ) γ. Τα σήµατα τάσεως και εντάσεως θα µεταδίδονται στην κεντρική µονάδα ελέγχου είτε από τις µονάδες κυψέλης ή θα εισάγονται στην κεντρική µονάδα µέσω αναλογικών µορφοτροπέων ή µε απ ευθείας σύνδεση µε τους Μ/Σ τάσεως και εντάσεως, εάν το προτεινόµενο σύστηµα επιτρέπει τέτοιο τρόπο σύνδεσης. δ. Τάση των αναλογικών εισόδων. Για τα 150KV 120 : V rms. 3 ε. Ρεύµα των αναλογικών εισόδων για τα 150KV : 1A rms. στ. Ρυθµός δειγµατοληψίας :1 9,3 KHz ζ. Χρόνος εκκίνησης καταγραφής πριν το σφάλµα : 60ms η. Χρόνος παύσης καταγραφής µετά το σφάλµα : 2sec θ. Συνολικός χρόνος καταγραφής : 5sec

15 IX. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1. Η δοµή του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα είναι κατανεµηµένης µορφής και θα αποτελείται από δύο (2) επίπεδα µε ακτινοειδή διάταξη, µε δυνατότητα επικοινωνίας µε δύο (2) κέντρα ελέγχου συστήµατος και µε δύο (2) θέσης εργασίας (κέντρα ( ΑΜ)), η µία εκ των οποίων θα ευρίσκεται στο κτίριο ελέγχου του Υ/Σ και η άλλη σε κτίριο ελέγχου κοντινού Υ/Σ. Η απαιτούµενη δοµή δεικνύετε στο σχήµα Νο.1 κατωτέρω: Κέντρο Ελέγχου Κέντρο Ελέγχου Κέντρο Ανάλυσης µε Η/Υ Κτίριο Ελέχγου Συστήµατος Συστήµατος εξ αποστάσεως κοντινού Υ/Σ Μεταφοράς (ΚΕΕ) ιανοµής (ΠΚ ) Κωδικοποιητής - Αποκωδικ/τής Κωδικοποιητής - Αποκωδικ/τής _ Κανάλι Σύστηµα Τηλελέγχου Αδιάλειπτου ισχύος Κέντρο ΑΜ Σήµα GPS Οθόνες 2 Εκτυπωτές Τηλεφωνικό κανάλι PC Πληκτρολόγια -----PC Κωδικοποιητής- Αποκωδικ/της Κωδικοποιητής- Αποκωδικ/της Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Επίπεδο Σταθµού _ Επίπεδο Κυψέλης RTUs Μονάδα ελέγχου κυψέλης Η/Ν προστασίας Κυψέλες 20KV Χώρος πρωτεύοντος Η/Μ Υπαίθριου εξοπλισµού Σχήµα Νο 1 οµή του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού

16 Σηµειώσεις 1. Ο εξοπλισµός επιπέδου σταθµού θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 2. Ο εξοπλισµός επιπέδου κυψέλης θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 3. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για συγχρονισµό του συστήµατος µέσω GPS και από εσωτερική πηγή 4. Οι Η/Ν προστασίας περιλαµβάνουν Η/Ν αποστάσεως, Η/Ν υπερεντάσεως και Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ. Όλοι οι Η/Ν θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού. 2. Απαιτούµενες λειτουργίες των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης. Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να µπορούν να εκτελέσουν τα ακόλουθα: α) Συλλογή σηµάτων β) Συλλογή µετρουµένων τιµών και µετρητικών δεδοµένων γ) ιεκπεραίωση δεδοµένων όπως Υπολογισµό Vrms, Irms, P, Q, S, Cosφ και συχνότητας από τιµές εισόδου. Λήψη απόφασης για το ποια δεδοµένα και πληροφορίες θα µεταδοθούν στην κεντρική µονάδα ελέγχου σε κάθε κύκλο δειγµατοληψίας. δ) Συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο VIII-3 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ε) Επιλογή θέσης ελέγχου: Τοπικά: από την ίδια µονάδα ελέγχου κυψέλης Εξ αποστάσεως: από ΑΜ ή το κέντρο ελέγχου ενέργειας του συστήµατος και σήµανση όταν ο έλεγχος εκτελείται τοπικά στον εξοπλισµό. στ) Έλεγχο και λειτουργία Έλεγχο διακοπτών, αποζευκτών και γειωτών. Έλεγχο αλλαγής λήψεων µετασχηµατιστού σύµφωνα µε την παράγραφο VIII- 4 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ζ) Εµφάνιση τιµών µετρήσεων η) Εµφάνιση επί της οθόνης τους το µονογραµµικό διάγραµµα της κυψέλης και την κατάσταση του εξοπλισµού της κυψέλης. θ) Αλληλασφαλίσεις σύµφωνα µε την παράγραφο VΙΙΙ-2 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ι) Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες σχετιζόµενες µε διακοπτικό / αποζευκτικό εξοπλισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο VIII-8 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής

17 κ) Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να είναι αυτόνοµες συσκευές και δεν µπορεί να είναι ενσωµατωµένες σε Η/Νs 3. Επιπρόσθετες απαιτήσεις για τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης α. Θέση εγκατάστασης Oι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα εγκατασταθούν µέσα στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού. β. Επικοινωνίες Όλες οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να διαθέτουν σειριακή θύρα για σύνδεση µέσω οπτικής ίνας µε την κεντρική µονάδα ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν µία επιπρόσθετη σειριακή θύρα RS232 για σύνδεση µε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα καλώδια οπτικών ινών για σύνδεση µε την κεντρική µονάδα ελέγχου θα αποτελούν µέρος της προµήθειας. γ. Επικοινωνία µε τον υπαίθριο εξοπλισµού του υποσταθµού. Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να µπορούν να επικοινωνούν µε τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού. Όλα τα ψηφιακά και αναλογικά σήµατα προερχόµενα από τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού καθώς και όλα τα εξερχόµενα σήµατα εντολών και ελέγχου προς τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού θα έχουν σηµείο επικοινωνίας µε τις µονάδες ελέγχου κυψέλης τις τερµατικές οριολωρίδες οι οποίες θα είναι εγκατεστηµένες µέσα στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού. Ολα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα σήµατα θα καλωδιωθούν από την ΕΗ µε συµβατικά καλώδια διατοµής 2.5 mm 2 (δηλαδή από τις τερµατικές οριολωρίδες προς και από τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού) εκτός των κυκλωµάτων των Μ/Σ εντάσεως και τάσεως, τα οποία χρησιµοποιούν καλώδια ελέγχου διατοµής 4 mm 2. δ. Μόνωση από τον υπαίθριο εξοπλισµό. Οι µονάδες ελέγχου κυψέλης θα πρέπει να διαθέτουν µόνωση έναντι του υπαίθριου εξοπλισµού µέσω των βαρέως τύπου επαφών τους ή µε άλλα µέσα. ε. Ρυθµίσεις και Ελεγχος. Ρυθµίσεις και έλεγχος των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα εκτελείται από ενσωµατωµένη οθόνη και πληκτρολόγιο µε σύνδεση µέσω κατάλληλης θύρας και καλωδίου µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. στ. Αναλογικά σήµατα εισόδου. Αναλογικά σήµατα εισόδου θα πρέπει να µπορούν να εισαχθούν στις µονάδες ελέγχου κυψέλης µέσω αναλογικών µορφοτρόπεων ή µε απ ευθείας σύνδεση µε τους Μ/Σ τάσεως και εντάσεως. Εάν απαιτούνται µορφοτροπείς (τάσεως και εντάσεως), τότε οι µοροφτροπείς αυτοί θα πρέπει να δοθούν από τον προµηθευτή

18 ζ. Τρόπος Στήριξης Οι µονάδες ελέγχου κυψέλης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα εντός εσοχής ή ηµιεσοχής, ή επί της επιφανείας του πίνακα. 4. Λειτουργικές απαιτήσεις της Κεντρικής µονάδας ελέγχου και άλλες απαιτήσεις. Η κεντρική µονάδα ελέγχου διαχειρίζεται τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και τους Η/Ν, ελέγχει τις αλληλοεπιδράσεις µεταξύ επιπέδου σταθµού και κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής και των κέντρων ελέγχου του συστήµατος, διεκπεραιώνει πληροφορίες για όλον τον υποσταθµό και αρχειοθετεί δεδοµένα σύµφωνα µε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις του χρήστη. Συγκεκριµένα η κεντρική µονάδα ελέγχου θα εκτελεί τα ακόλουθα: α. Συντονισµό επικοινωνιών Προς το κέντρο ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς για τα 150 kv Προς το κέντρο ελέγχου ιανοµής για τα 20 kv Προς το σύστηµα διεπαφής ανθρώπου µηχανής Προς ένα εξ αποστάσεως κέντρο ανάλυσης συνδεδεµένο µε τηλεφωνική γραµµή µέσω αποδιαµορφωτή. Προς τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και προς τους Η/Ν προστασίας. β. Καταγραφή γεγονότων και διαχείριση σηµάνσεων σύµφωνα µε την παράγραφο VIII-6 ατής εδώ της τεχνικής περιγραφής γ. Αρχειοθέτηση γεγονότων δ. Χρονοσυγχρονισµός Ο χρονοσυγχρονισµός θα επιτυγχάνεται µέσω σήµατος από το σύστηµα παγκόσµιας λήψης (GPS) και από εσωτερική πηγή χρόνου. Με άλλα λόγια, η κεντρική µονάδα ελέγχου θα πρέπει να µπορεί να χρονοσυγχρονίζεται µέσω σήµατος από το παγκόσµιο σύστηµα λήψεως σηµάτων και αυτόµατα από εσωτερική ρολόι στην περίπτωση κατά την οποία η κεραία του υποσταθµού δεν µπορεί να εντοπίσει τους δορυφόρους του συστήµατος GPS. ε. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού σύµφωνα µε την παράγραφο VIII 2 αυτής εδώ της τεχνικής προδιαγραφής. στ. Εµφάνιση Εµφάνιση επί της οθόνης όλων των µετρούµενων και υπολογιζόµενων µετρητικών µεγεθών, το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού µε την ονοµατολογία συσκευών της ΕΗ και την κατάσταση των διακοπτών, αποζευκτών και γειωτών σε πραγµατικό χρόνο

19 ζ. Αυτοεποπτία και εποπτεία του συστήµατος η. Εποπτικό έλεγχο και λειτουργία Εποπτικό έλεγχο και λειτουργία όλου του υποσταθµού µέσω του υπολογιστή του υποσταθµού και σύµφωνα µε την παράγραφο VIII 1 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. θ. Θέση εγκατάστασης και τρόπος στήριξης. Η κεντρική µονάδα ελέγχου θα τοποθετηθεί εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού και θα πρέπει να είναι εντός πίνακος είτε εν εσοχή είτε επί της επιφανείας του πίνακα. Ο πίνακας και η εγκατάσταση γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή. Επίσης η κεντρική µονάδα ελέγχου θα µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στο PC του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πίνακας. ι. Καταγραφή σφαλµάτων. Καταγραφή σφαλµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII-9 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. κ. Επικοινωνίες Επικοινωνία µε Η/Ν προστασίας, µονάδες ελέγχου κυψέλης και το κέντρο ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς και το κέντρο ελέγχου του συστήµατος ιανοµής. 5. Μαζική Αποθήκευση Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης γεγονότων, σηµάνσεων καθώς και δεδοµένων σφαλµάτων σε σκληρούς δίσκους. Θα πρέπει να µπορεί να αποθηκευθούν δεδοµένα µέχρι 8 Mbyte. 6. Εξοπλισµός Κέντρου ιεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής ( ΑΜ) Το κέντρο διεπαφής ανθρώπου -µηχανής, ευρισκόµενο εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τον ακόλουθο εξοπλισµό: α. ύο (2) ακριβώς όµοιους PC Pentium της τελευταίας έκδοσης µε το σχετικό λογισµικό το οποίο κατά προτίµηση θα είναι σε βάση επαγγελµατικού WINDOWS, για εµφάνιση: Γενικής εικόνας του υποσταθµού (µονογραµµικό διάγραµµα) Λεπτοµερή διαγράµµατα του υποσταθµού Λίστα γεγονότων και σηµάνσεων Πληροφορίες σηµάνσεων Μετρητικά δεδοµένα Θέση λήψεων Μ/Σ εδοµένα σφαλµάτων και γραφικές συναρτήσεις σφαλµάτων

20 Ο ένας εκ των υπολογιστών θα είναι σε αναµονή ως εφεδρικός β. ύο (2) έγχρωµες οθόνες TFT 19, ανάλυσης 1280x1024 pixels µε συχνότητα ανανέωσης 75Hz Η µια εκ των οθονών θα χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση λεπτοµερών διαγραµµάτων του υποσταθµού. Τάση τροφοδοσίας των οθονών : 220V Ε.Ρ. γ. Έναν εκτυπωτή µήτρας σηµείων µε 24 ακίδες για εκτύπωση γεγονότων και σηµάνσεων Τάση τροφοδοσίας εκτυπωτή : 220V Ε.Ρ. δ. Έναν εκτυπωτή laser για εκτύπωση των εµφανιζοµένων εικόνων και στοιχείων επί των οθονών, µετρήσεων και κυµατοµορφών σφαλµάτων Τάση τροφοδοσίας του εκτυπωτή : 220V Ε.Ρ. ε. ύο πληκτρολόγια και δύο ποντίκια. στ. Επιπλέον, λειτουργίες ελέγχου θα πρέπει να εκτελούνται από το πληκτρολόγιο του PC µέσω ζεύξης µε την κεντρική µονάδα ελέγχου ζ. Ένα σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας για την αδιάλειπτο λειτουργία του υπολογιστή, των οθονών και των εκτυπωτών αποτελούµενο από τα εξής: 1. Ένα (1) µετατροπέα Σ.Ρ/Ε.Ρ εφοδιασµένο µε ένα µεταγωγικό διακόπτη για την περίπτωση απώλειας του Ε.Ρ. το οποίο προέρχεται από την πλευρά του Σ.Ρ. 2. Η είσοδος του Σ.Ρ. θα τροφοδοτείται από τους συσσωρευτές του Υ/Σ. 3. Τάση εισόδου Σ.Ρ.: 110 V Σ.Ρ. ± 15% 4. Έξοδος Ε.Ρ.: 220 V E.P., 50 Hz, 2500 VA, 6 υποδοχές 5. Ανοχές εξόδου Ε.Ρ.: Για την τάση ± 1%, για τη συχνότητα ± 0,75% 6. Ο µετατροπέας µε τα παρελκόµενά του θα παραδοθεί εντός πίνακα στηριζοµένου επί του δαπέδου και µε κλάση προστασίας ΙΡ Προστασία Συστήµατος Όλα τα προγράµµατα και παράµετροι θα πρέπει να αποθηκεύονται σε flash EPROMS έτσι ώστε το σύστηµα να µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτοµάτως µετά από µια διακοπή παροχής ρεύµατος. X. ΧΡΟΝΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 1. Χρονοσυγχρονισµός θα επιτυγχάνεται είτε µέσω του παγκόσµιου συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) ή µέσω εσωτερικού ρολογιού στην περίπτωση κατά την οποία η κεραία του υποσταθµού δεν µπορεί να εντοπίσει τους δορυφόρους του GPS. Γι αυτό το σκοπό µία κεραία GPS, ένας δέκτης GPS καθώς και όλα τα απαιτούµενα για αυτήν την εφαρµογή θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προµήθεια και θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου ΧΙ

21 2. Για την διανοµή του σήµατος χρόνου του GPS στις άλλες µονάδες του Υ/Σ θα πρέπει να προσφέρεται ένα master clock µε οκτώ κατά το µέγιστο µονάδες ανά κλάδο. XI. ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΗΣ GPS 1. Θέση εγκατάστασης κεραίας : Η κεραία θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 2. Περίβληµα κεραίας : Η κεραία θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη εντός πλαστικού περιβλήµατος το οποίον να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες 3. Αντικεραυνική Προστασία : Συσκευή προστασίας έναντι κεραυνικών υπερτάσεων µε χρόνο αντίδρασης 1n sec και ρεύµα εκφορτίσεως 10 ΚΑ, εντός περιβλήµατος από αλουµίνιο 4. Ισχύς σήµατος στην είσοδο της κεραίας : ~ 1X10 E-16 Watt, δηλαδή χαµηλότερα από το γενικό επίπεδο θορύβου 5. Περιοχή διακυµάνσεως θερµοκρασίας : C έως C 6. Στηρίγµατα κεραίας : Η κεραία θα στηρίζεται µε βραχίωνες από ανοδιοµένο αλουµίνιο οι οποίοι θα πρέπει να αντέχουν σε πολύ ισχυρούς ανέµους. 7. Προενισχυτής χαµηλού θορύβου (προαιρετικό, εξαρτώµενο από την κρίση του προµηθευτή και λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόσταση καλωδίουδέκτη είναι περίπου 80m). : Τοποθετηµένος πίσω από την κεραία θα είναι ένας προενισχυτής πάρα πολύ χαµηλού θορύβου. Αυτός ο προενισχυτής θα είναι τοποθετηµένος εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού. 8. Θέση εγκατάστασης του δέκτη GPS : Εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού επί ράγας 9. Τάση τροφοδοσίας του δέκτη GPS : 110V Σ.Ρ. 10. ιάταξη και ρυθµίσεις δέκτη GPS : Μέσω λογισµικού µε βάση WINDOWS το όποιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται

22 στην προµήθεια 11. Επικοινωνίες δέκτη GPS : Σειριακή επικοινωνία µε RS 422 hardware ή RS 232 ή RS Καλωδιώσεις : Όλα τα απαιτούµενα καλώδια για την σύνδεση της κεραίας µε τον προενισχυτή και τον δέκτη καθώς και του συστήµατος GPS στην κεντρική µονάδα ελέγχου, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη προµήθεια. Επιπλέον τα εν λόγω καλώδια θα πρέπει να περιγράφονται πλήρως στη προσφορά. 13. Μήκος καλωδίου µεταξύ της : 80m κεραίας GPS και δέκτη ΧΙΙ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΩΝ 20 kv α. Ένας πίνακας εφοδιασµένος µε τερµατική µονάδα αποστάσεως θα πρέπει να δοθεί για όλα τα απαιτούµενα σήµατα ελέγχου, σηµάνσεως και µετρήσεων των κυψελών 20 kv. Ο πίνακας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τυχόν µορφοτροπείς, εάν απαιτούνται, για τις µετρήσεις, µικροαυτόµατους καθώς και έναν αριθµό εφεδρικών τερµατικών οριολωρίδων. Ο εν λόγω πίνακας απαιτείται για την µεταφορά όλων των εντολών, σηµάνσεων και µετρήσεων από τις κυψέλες των 20KV προς το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας. β. Σηµειώνεται ότι για τις κυψέλες 20kV ισχύουν τα ακόλουθα: - Γενικές σηµάνσεις : 15 - Για κυψέλη αναχωρήσεων (OLM) Εντολές : 6 Σηµάνσεις : 22 Μετρήσεις : 1 - Για κυψέλη κεντρικού Α/ µετασχηµατιστού (TM) Εντολές : 2 Σηµάνσεις : 15 Μετρήσεις : 9 - Για κυψέλη διασύνδεσης ζυγών 20KV (BSM) Εντολές : 2 Σηµάνσεις : 13 Μετρήσεις : 1 - Για κυψέλη πυκνωτών 20KV (CM) Εντολές :

23 Σηµάνσεις : 25 Μετρήσεις : 2 γ. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ της τερµατικής µονάδας απόστασης και κεντρικής µονάδας ελέγχου του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πρωτόκολλο IEC και µε ελάχιστη ταχύτητα 19.2 Kbits/s. δ. Χαρακτηριστικά σηµάτων σηµάνσεων, µετρήσεων και εντολών 1. Για τα αναλογικά σήµατα µετρήσεων 20kV Τάση Ένταση ρεύµατος : 100V Ε.Ρ. : 5A 2. Για τα Ψηφιακά σήµατα εντολών και Σηµάνσεων Τάση : 110V Σ.Ρ. ε. Τάση τροφοδοσίας τερµατικής µονάδας αποστάσεως (RTU) : 110V Σ.Ρ. στ. Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία : -5 o C to +50 o C XIII. ΚΑΛΩ ΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ α. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης µε την κεντρική µονάδα ελέγχου και τα οποία θα είναι µήκους 30 m περίπου, θα αποτελούνται από γυάλινες ίνες. β. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση της κεντρικής µονάδας ελέγχου µε τους Η/Ν προστασίας θα είναι µήκους 30 m περίπου από γυάλινες ίνες. γ. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση της κεντρικής µονάδας ελέγχου µε το σύστηµα ιεπαφής ανθρώπου µηχανής, µήκους 20 m περίπου, θα είναι ή από γυάλινες ίνες ή από ειδικά προστατευµένο χάλκινο καλώδιο επικοινωνίας. δ. Τα καλώδια οπτικών ινών γυαλιού θα πρέπει να διαθέτουν προστασία έναντι τρωκτικών. ε. Επιπροσθέτως τα καλώδια οπτικών ινών γυαλιού πρέπει να αντέχουν τις ακόλουθες θερµοκρασίες Κατά τη λειτουργία : -25 ο C έως 70 ο C Κατά την αποθήκευση : -40 ο C έως 70 ο C στ. Οι οπτικές ίνες θα πρέπει να είναι κατά τα άλλα σύµφωνα µε το κανονισµό IEC &

24 XIV. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Μεταξύ κέντρου ελέγχου του συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) και του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας είναι αποδεκτό µόνο το ακόλουθο πρωτόκολλο: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec και ο συµβατικός τρόπος που περιγράφεται στην παράγραφο XVI και οι δύο τρόποι θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά. 2. Μεταξύ κέντρου ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς (KEE) και του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας είναι αποδεκτό µόνο το ακόλουθο πρωτόκολλο: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec και ο συµβατικός τρόπος που περιγράφεται στην παράγραφο XV και οι δύο τρόποι θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά. 3. Μεταξύ µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης και κεντρικής µονάδας ελέγχου είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec Profibus FMS Modbus RTU LON DNP Μεταξύ ηλεκτρονόµων προστασίας και κεντρικής µονάδας ελέγχου είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec Profibus FMS Modbus RTU LON DNP Μεταξύ κεντρικής µονάδας και κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής ( ΑΜ) είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα : IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 38,4kbits/sec Profibus FMS LON MODBUS RTU DNP

25 6. Μεταξύ κεντρικής µονάδας ελέγχου και RTU το αποδεκτό πρωτόκολλο είναι: IEC Μεταξύ του κέντρου διεπαφής Ανθρώπου µηχανής ( ΑΜ) του Υ/Σ και του κέντρου διεπαφής ανθρώπου µηχανής τοποθετηµένου σε κοντινό Υ/Σ, το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα είναι: IEC Για τις περιπτώσεις 3,4, και 5 που αναφέρονται παραπάνω (επικοινωνία εντός του υποσταθµού) γίνεται αποδεκτό και το πρωτόκολλο IEC Για τις περιπτώσεις 3, 4 και 5 που αναφέρονται παραπάνω (επικοινωνία εντός του υποσταθµού), το πρωτόκολλο που θα επιλεχθεί από τα αποδεκτά θα πρέπει να είναι το ίδιο και για τα δύο επίπεδα του υποσταθµού. 10. Επειδή το πρωτόκολλο κατά IEC βασίζεται σε πλατφόρµα Ethernet, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ασφαλείας, δηλαδή πέρα από passwords για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. XV. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Επειδή το ΚΕΕ δεν µπορεί επί του παρόντος να επικοινωνήσει µέσω πρωτοκόλλου IEC , ( το υφιστάµενο πρωτόκολλο του ΚΕΕ είναι CEGELEC HNZ, version EPC 3250), θα πρέπει να δοθεί ένας πίνακας µε ένα σύστηµα µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC Οι είσοδοι (γεγονότα και σηµάνσεις) προς το σύστηµα µετατροπής θα προέρχονται από το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας και οι έξοδοι θα είναι είτε ελεύθερες επαφές κατάλληλες για 48VΣ.Ρ ή ψηφιακά σήµατα των 48V.Σ.Ρ. Οι εντολές οι προερχόµενες από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς θα λαµβάνονται από το σύστηµα µετατροπής υπό µορφή ελεύθερων επαφών. Οι απαιτούµενοι βοηθητικοί Η/Ν των 48V.Σ.Ρ (τάση πηνίου) θα είναι µέρος της προµήθειας. Ο πίνακας αυτός εκτός του συστήµατος µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα: α. Τερµατικές οριολωρίδες καλωδίων και µικροαυτόµατους. β. Το σύστηµα µετατροπής θα πρέπει να διαχειρίζεται τα ψηφιακά σήµατα της παραγράφου VIII α-7-1, τα ψηφιακά σήµατα του παραρτήµατος Α-1 τα αναλογικά σήµατα µέτρησης της παραγράφου VIII-5.2 και τις εντολές από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς

26 γ. Μορφοτροπείς για την µετατροπή των αναλογικών εξόδων µετρήσεων σε σήµατα ρεύµατος mα. XVI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΚ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Επειδή το ΠΚ δεν µπορεί να επικοινωνήσει µέσω πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να δοθεί ένας πίνακας µε ένα σύστηµα µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC Οι είσοδοι (γεγονότα και σηµάνσεις) προς το σύστηµα µετατροπής θα προέρχονται από το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας και οι έξοδοι θα είναι είτε ελεύθερες επαφές κατάλληλες για 24VΣ.Ρ ή ψηφιακά σήµατα των 24V.Σ.Ρ. Οι εντολές οι προερχόµενες από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής θα λαµβάνονται από το σύστηµα µετατροπής υπό µορφή ελεύθερων επαφών. Οι απαιτούµενοι βοηθητικοί Η/Ν των 48V.Σ.Ρ (τάση πηνίου) θα είναι µέρος της προµήθειας. Ο πίνακας αυτός εκτός του συστήµατος µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα: α. Τερµατικές οριολωρίδες καλωδίων και µικροαυτόµατους β. Το σύστηµα µετατροπής θα πρέπει να διαχειρίζεται για τα ψηφιακά σήµατα της παραγράφου VIII-α-7-2, τα ψηφιακά σήµατα του παραρτήµατος Α-2 τις αναλογικές εξόδους µέτρησης της παραγράφου VIII-5.3 και τις εντολές από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής. γ. Μορφοτροπείς για την µετατροπή των αναλογικών εξόδων µετρήσεων σε σήµατα ρεύµατος mα. XVII. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΠΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ ( ΑΜ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΟ Υ/Σ 1. Για τις ανάγκες αυτής της περίπτωσης θα πρέπει να δίδεται εξοπλισµός ακριβώς ίδιος µε αυτόν της παραγράφου IX-6 α έως και ζ µε µόνη εξαίρεση ότι εδώ θα δοθεί ένα (1) µόνο PC ένα (1) πληκτρολόγιο και ένα (1) ποντίκι συν ότι επί πλέον εξοπλισµός απαιτείται για την επικοινωνία.(π.χ. Modems κτλ.) καθώς και όποιο λογισµικό 2. Η επικοινωνία µεταξύ των δύο κέντρων ΑΜ θα γίνεται µέσω γραµµής ISDN και πρωτοκόλλου IEC Θα πρέπει επίσης να ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και Προστασίας να ελέγχεται είτε από το ένα κέντρο ΑΜ (θέση εργασίας) είτε από το άλλο

27 4. Το κόστος του παραπάνω εξοπλισµού + το κόστος του εξοπλισµού επικοινωνίας θα αναφέρεται ξεχωριστά στην οικονοµική προσφορά. XVIII. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1. Το όποιο λογισµικό απαιτείται για τη διάταξη, ρυθµίσεις, σύνθεση και ενδείξεις του όλου συστήµατος ή του επί µέρους εξοπλισµού του (µονάδες επιπέδου κυψέλης, κεντρική µονάδα, Η/Ν, RTUs, PCs, PLCs και GPS ) θα πρέπει να είναι σε βάση επαγγελµατικών WINDOWS και θα πρέπει να δοθεί σε βάση ελεύθερης χρήσης, χωρίς αποκλειστικότητα, µε ανέκκλητη άδεια για χρήση από τη ΕΗ Α.Ε. 2. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται και το λογισµικό για την ανάλυση των δεδοµένων των σφαλµάτων µε τους ίδιους όρους όπως παραπάνω. XIX. ΟΚΙΜΕΣ Οι ακόλουθες δοκιµές ρουτίνας και τύπου αφορούν τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης καθώς και την κεντρική µονάδα ελέγχου. Μόνον µία δοκιµή σειράς αφορά τους πίνακες του συστήµατος. Οι δοκιµές οι οποίες απαιτούνται για όλους τους ηλεκτρονόµους προστασίας αναφέρονται στις σχετικές προδιαγραφές ή τεχνικές περιγραφές τους. 1. οκιµές Ρουτίνας α. οκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας δικτύου κατά IEC : 2KV, 50Hz, 1λεπτό β. οκιµή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου κατά IEC (για τους πίνακες µόνον) : 2 KV για τα βοηθητικά κυκλώµατα ονοµαστικής τάσεως 300V και 2,5KV για τα βοηθητικά κυκλώµατα ονοµαστικής τάσεως >300V. Η δοκιµή θα εφαρµοσθεί µεταξύ ενεργών µερών και πλαισίου του πίνακα για ένα (1) δευτερόλεπτο. 2. οκιµές Τύπου α. οκιµή σε κρουστική τάση κατά IEC , όλα τα κυκλώµατα, κλάση III : 5KV αιχµή, 1.2 / 50 µs, 0.5 J, 3 θετικοί και 3 αρνητικοί παλµοί ανά διαστήµατα των 5 δευτερολέπτων. β. οκιµή υψηλής συχνότητας κατά

28 IEC , κλάση III : 2.5 KV αιχµή, 1MHz, t = 15µs, 400 παλµοί / δευτερόλεπτο, διάρκεια = 2 δευτερόλεπτα. γ. οκιµή ηλεκτροστατικής εκκένωσης κατά IEC , κλάση III : 8 KV εκκένωση αέρος, 4KV εκκένωση επαφής, αµφότερες πολικότητες δ. οκιµή ταχέων παροδικών κατά ΙEC , κλάση III : 2KV, 5/50 ns, 5Hz, µήκος παλµού 15ms, ρυθµός επανάληψης =300ms, αµφότερες πολικότητες. ε. οκιµή κραδασµών κατά IEC : 60Hz to 150 Hz, επιτάχυνση 0.5 g, ρυθµός σάρωσης 10 οκτάβια / λεπτό, 20 κύκλοι εντός 3 ορθογωνίων αξόνων. στ. οκιµή στατικής εκκένωσης κατά IEC κλάση 4 : παλµός 5/30ns µε 8KV / 15KV (εγκαρσίως / κατά µήκος) 3. οκιµή αποδοχής Η δοκιµή αυτή αφορά το όλο σύστηµα, µετά την εγκατάσταση του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τούς κανονισµούς του προµηθευτή παρουσία εκπροσώπων της ΝΕΜ. XX. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1. Όλες οι λέξεις οι οποίες θα εµφανίζονται στην οθόνη και αφορούν το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού, θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 2. Θα πρέπει να ληφθεί φροντίδα έτσι ώστε το σύστηµα να είναι επεκτάσιµο, µε µελλοντική προσθήκη µονάδων ελέγχου κυψέλης και Η/Ν. Θα πρέπει επίσης να δοθούν λεπτοµερείς πληροφορίες για την επέκταση του συστήµατος. 3. Η βάση των δεδοµένων, αφού πρώτα δηµιουργηθεί θα πρέπει να δοθεί σε CD-ROM, είτε σε δισκέτες. XXI. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η θέση σε λειτουργία του συστήµατος θα γίνει από τον προµηθευτή του συστήµατος. Για

29 τον λόγο αυτό το κόστος θέσεως σε λειτουργία του συστήµατος θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. ΧΧΙΙ. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Με την παράδοση όλου του εξοπλισµού του συστήµατος και υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχηµατικά και σχέδια καλωδίωσης του συστήµατος έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΗ, θα εκδοθεί εντολή πληρωµής για ποσό ανερχόµενο στο 70% της αξίας του εξοπλισµού που έχει παραδοθεί. Ένα επιπρόσθετο ποσό ανερχόµενο στο 20% της αξίας του παραδοθέντος εξοπλισµού θα πληρωθεί µετά την προσωρινή θέση σε λειτουργία του συστήµατος και το υπόλοιπο 10% της αξίας του συστήµατος θα πληρωθεί µετά την οριστική θέση σε λειτουργία και δοκιµή αποδοχής του συστήµατος. Ο χρόνος µεταξύ παράδοσης του συστήµατος και της οριστικής θέσης σε λειτουργία και δοκιµής αποδοχής µπορεί να είναι µεταξύ τριών (3) και οκτώ (8) µηνών. ΧΧΙII. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Στο σκοπό της προµήθειας συµπεριλαµβάνεται και η εκπαίδευση τουλάχιστον έξι (6) µηχανικών στη ΕΗ για επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα : α. Ρυθµίσεις και εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα. β. ιάταξη του συστήµατος. γ. ηµιουργία βάσης δεδοµένων δ. οκιµή λειτουργίας του συστήµατος ή του επιµέρους εξοπλισµού του (στο µέτρο που µπορεί να πραγµατοποιηθεί). 2. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν µαζί µε το όλο σύστηµα και ένας (1) Η/Υ τύπου Laptop όπως περιγράφονται παρακάτω: Pentium IV : 2,5 GHz Hard disk : 40 GB τουλάχιστον Kεντρική µονάδα: 512 ΜΒ Κάρτα οθόνης : VGA, 64MB Κάρτα δικτύου: 10/100 Κάρτα modem: 56 K Drive DVD/RW Drive FD/3,5'' Οθόνη 15'' TFT ανάλυσης 1024X 768 pixels/75hz Ο Η/Υ τύπου Laptop θα πρέπει να έχουν φορτωθεί µε όλα τα απαραίτητα προγράµµατα για την παραµετροποίηση και ρύθµιση του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τηλ. +30 210 9978000, Fax + 30 210 9911543 e-mail: gkefalas@tramsa.gr, aniliopoulos@tramsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη, παρουσίαση και ανάλυση της λειτουργίας υποσταθµού ανόρθωσης σε συστήµατα υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ» Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLTERRA Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενική περιγραφή Το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Ωρωπού τροφοδοτείται κατ' αποκλειστικότητα από τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Μαυροσουβάλας. Η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ρ. ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Το αντικείµενο του Έργου είναι η ολοκληρωµένη µελέτη, η προµήθεια εξοπλισµού, η ανέγερση, η δοκιµή και η παράδοση στη ΕΗ έτοιµου για εµπορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99 /2015

Διαβάστε περισσότερα