ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. NEΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 Σεπτέµβριος 2005 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον αφορά τα τεχνικά, λειτουργικά και διαταξιολογικά χαρακτηριστικά καθώς και τις δοκιµές ενός αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού. II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Αυτόµατο Ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού, σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού µέσω ηλεκτρονικού υπoλογιστού, σύστηµα αυτοµατισµού υποσταθµού, µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης, κεντρικές µονάδες ελέγχου, τοπικό δίκτυο επικοινωνίας. III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι εφαρµόσιµοι κανονισµοί για το εν λόγω ψηφιακό σύστηµα ελέγχου υποσταθµού είναι οι ακόλουθοι: IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IV. ΧΡΗΣΗ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού το οποίο είναι όπως ένα σύστηµα εποπτικού ελέγχου και συγκέντρωσης δεδοµένων προορίζεται για τον έλεγχο, προστασία και την επιτήρηση των υπαίθριων υποσταθµών 150/20 KV της ΕΗ Α.Ε

2 V. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Αυτό το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού, εκτός των καλωδίων οπτικών ινών γυαλιού και GPS, θα πρέπει να είναι ικανό να αντέχει τις ακόλουθες κλιµατολογικές συνθήκες: α) Θερµοκρασία Περιβάλλοντος κατά την λειτουργία : C έως C β) Θερµοκρασία Περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση : C έως C γ) Σχετική υγρασία : 5% έως 90% δ) Υψόµετρο : µέχρι 1000m πάνω από την επιφάνεια θαλάσσης VI. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να σχεδιασθεί και κατασκευασθεί µε τις οδηγίες οι οποίες εµπεριέχονται σε αυτήν εδώ την τεχνική περιγραφή και από τις πληροφορίες οι οποίες δίδονται µέσω των ακολούθων εγγράφων και σχεδίων τα οποία θα δίδονται κάθε φορά στην διακήρυξη. α) Μονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού β) Προδιαγραφές για Η/Ν αποστάσεως, Η/Ν υπερεντάσεως και Η/Ν διαφορικής προστασίας Μ/Σ γ) Τον συνολικό αριθµό πινάκων που απαιτούνται και περιγραφή αυτών δ) Αριθµό κυψελών 20KV (Για την ΤΜΑ) VII. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Ονοµαστική τάση λειτουργίας πλευρά 150KV : 150 KV Μέγιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 150KV : 170 KV Ελάχιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 150KV : 140 KV Ονοµαστική τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : 20 KV Μέγιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : 24 KV Ελάχιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : Στάθµη βραχυκυκλώµατος, πλευρά 150KV : 30 KA Στάθµη βραχυκυκλώµατος, πλευρά 20 KV : 10 KA Βασική Στάθµη µονώσεως, πλευρά 150KV : 750 KV Βασική Στάθµη µονώσεως, πλευρά 20 KV : 125 KV Ονοµαστική Συχνότητα : 50 HZ Εύρος ανοχής συχνότητας :± 0,2 HZ ιαθέσιµη βοηθητική τάση για έλεγχο και σήµανση : 110 V Σ.Ρ ιαθέσιµη εναλλασσόµενη βοηθητική τάση : 3Φ,380V E.P 1Φ,220V E.P - 2 -

3 VIII. AΠΑITOYMENEΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να είναι ικανό για τις ακόλουθες λειτουργίες 1. Έλεγχος και εποπτεία του υποσταθµού 2. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού 3. Συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση 4. Έλεγχο αλλαγής λήψεων (βήµατος τάσεως) µετασχηµατιστού 5. Μετρήσεις 6. Καταγραφή γεγονότων και διαχείριση σηµάνσεων 7. Προστασία 8. Αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών 9. Καταγραφή σφαλµάτων. 1. Έλεγχος και Εποπτεία Υποσταθµού α. Ο Έλεγχος(χειρισµοί) Υ/Σ θα προβλέπει : 1. Επιλογή θέσης ελέγχου α. Τοπικά, από χειριστήρια επί του εξοπλισµού β. Επίπεδο κυψέλης, από µονάδα ελέγχου κυψέλης (κτίριο ελέγχου) γ. Επίπεδο σταθµού, από ΑΜ (Η/Υ στο κτίριο ελέγχου) δ. Επίπεδο κέντρου ελέγχου συστήµατος (τηλεχειρισµοί) ε. Οι συσκευές 150 kv θα ελέγχονται εξ αποστάσεως και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος της Μεταφοράς και οι συσκευές 20 kv εξ αποστάσεως και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος ιανοµής. στ. Οι εντολές θα δίνονται κάθε φορά µόνο από ένα σηµείο ελέγχου αποκλείοντας ταυτόχρονα τα άλλα τρία. Η προτεραιότητα των εντολών είναι µε τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω. Κάθε επίπεδο ελέγχου θα έχει κατάλληλη σήµανση για τη θέση ελέγχου που έχει επιλεγεί. Ο έλεγχος στην πλευρά 150 kv θα µεταφέρεται ανά κυψέλη, ενώ στην πλευρά 20 kv ο έλεγχος µεταφέρεται ανά κυψέλη Μ/Σ µαζί µε τις αντίστοιχες αναχωρήσεις του. Ειδικά για τις κυψέλες 150 kv των Μ/Σ απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα τηλεχειρισµού εναλλακτικά και από το κέντρο ελέγχου ιανοµής. 2. Επιλογή συσκευής και είδος εντολής για χειρισµό.(άνοιγµα ή κλείσιµο) 3. Εκτέλεση ή ακύρωση εντολής. 4. Εκτέλεση εντολής όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αλληλασφαλίσεων, συγχρονισµού ή άλλων εξωτερικών συνθηκών

4 5. υνατότητα παράκαµψης των συνθηκών αλληλασφαλίσεως και εκτέλεσης αυτοµατοποιηµένων ακολουθιών χειρισµών. 6. Ο ελεγχόµενος εξοπλισµός είναι: α. ιακόπτες 150 kv, Γραµµών Μεταφοράς, Μετασχηµατιστών και ιασύνδεσης ζυγών. β. Ηλεκτροκίνητοι αποζεύκτες (και γειωτές όταν υπάρχουν) 150 kv. γ. ιακόπτες 20 kv (αφίξεως Μ/Σ, διασύνδεσης, αναχωρήσεων και πυκνωτών). δ. Μηχανισµός αύξησης µείωσης υπό φορτίο (και επείγουσας κράτησης) για την ρύθµιση του βήµατος τάσεως του Μ/Σ ισχύος (OLTC). 7. Ακόµα το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να είναι ικανό να λαµβάνει από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ) και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) τις ακόλουθες εντολές. 1. Εντολές από ΚΕΕ (κέντρο ελέγχου συστήµατος µεταφοράς) Τηλεχειρισµοί από ΚΕΕ 1. Άνοιγµα Α/.Γ.Μ 2. Αυτόµατη Επαναφορά Α/. Γ.Μ.εντός 3. Αυτόµατη Επαναφορά Α/.Γ.Μ.εκτός 4. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού Ι 5. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού Ι 6. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού ΙΙ 7. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού ΙΙ 8. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού Ι Μ/Σ 9. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού Ι Μ/Σ 10. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού ΙΙ Μ/Σ 11. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού ΙΙ Μ/Σ 12. Άνοιγµα Α/ /Ζ 150KV 13. Αυτόµατοι Επαναφορά Α/ /Ζ εντός 14. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ /Ζ εκτός 15. Κλείσιµο Α/Ζ /Ζ ζυγού Ι 16. Άνοιγµα Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ 17. Κλείσιµο Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ 18. Άνοιγµα Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ - 4 -

5 2. Εντολές από ΠΚ (Κέντρο ελέγχου συστήµατος διανοµής) Κυψέλες άφιξης Μ/Σ, αναχωρήσεων, διασύνδεσης και πυκνωτών 20KV 1. Άνοιγµα Α/ πυκνωτών 2. Κλείσιµο Α/ πυκνωτών 3. Πρώτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 4. Πρώτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 5. εύτερη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 6. εύτερη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 7. Τρίτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 8. Τρίτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 9. Άνοιγµα Α/ Αναχωρήσεων 10. Κλείσιµο Α/ Αναχωρήσεων 11. Άνοιγµα Α/ Άφιξης 12. Κλείσιµο Α/ Άφιξης 13. Άνοιγµα Α/ /Ζ 14. Κλείσιµο Α/ /Ζ 15. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ Αναχωρήσεων εκτός 16. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ Αναχωρήσεων εντός 17. Στιγµιαία στοιχεία Α/ Αναχωρήσεων εκτός 18. Στιγµιαία στοιχεία Α/ Αναχωρήσεων εντός ΚΨ Μ/Σ 1. Εντολή αλλαγής θέσης βήµατος (µείωση) Μ/Σ 2. Εντολή αλλαγής θέσης βήµατος (αύξηση) Μ/Σ 3. Αυτόµατη Λειτουργία ρύθµισης τάσης 4. Χειροκίνητη λειτουργία ρύθµισης τάσης 5. Επείγουσα κράτηση OLTC M/Σ 6. Άνοιγµα Α/ Μ/Σ (150) 7. Κλείσιµο Α/ Μ/Σ (150) 8. Επαναφορά του δισταθούς Η/Ν προστασίας Μ/Σ 9. Επαναφορά του δισταθούς Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ β. Η εποπτεία θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Τη θέση κάθε διακόπτου 150 KV και 20 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 2. Τη θέση κάθε αποζεύκτη 150 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 3. Τη θέση κάθε γειωτή 150 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 4. Κάθε ανιχνεύσιµη αλλαγή θα πρέπει να προκαλεί αλλαγή στο µονογραµµικό διάγραµµα το οποίο εµφανίζεται στην οθόνη και η οποία ευρίσκεται στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού καθώς και στην λίστα γεγονότων και εκτύπωσης

6 5. Σηµάνσεις θα πρέπει να εκδίδονται υπό µορφή λίστας και εκτύπωσης στην περίπτωση κατά την οποίαν αλλαγές θέσεων δεν προκαλούνται από εντολή. 6. Στον τερµατικό χώρο του χειριστή και συγκεκριµένα στην έγχρωµη οθόνη του υπολογιστή θα πρέπει να απεικονίζεται το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού (συµπεριλαµβανοµένης και της µελλοντικής ανάπτυξης µε διακεκοµµένη γραµµή) καθώς και λεπτοµέρειες της κατάστασης του διακοπτικού και αποζευκτικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων και των µετρήσεων. 7. Η ονοµατολογία των συσκευών του εξοπλισµού θα είναι αυτή που φαίνεται στο µονογραµµικό διάγραµµα του Υ/Σ που δίνεται από τη ΝΕΜ. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα µεταδίδονται (µεταφέρονται) προς και από τα δύο κέντρα ελέγχου του συστήµατος είτε µέσω αποκλειστικής δηµόσιας τηλεφωνικής γραµµής ISDN, είτε µέσω καλωδίων οπτικών ινών είτε µέσω φερεσύχνων. 2. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού Α. Αλληλασφαλίσεις στην πλευρά Υ.Τ.(150KV) 1. Απαγορεύεται ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/Ζ υπό φορτίο. 2. Απαγορεύεται ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/Ζ εφόσον είναι κλειστός ο γειωτής του. 3. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε γειωτή εάν δεν έχει εξασφαλιστεί ότι ο αντίστοιχος Α/Ζ είναι ανοιχτός και το στοιχείο που θα γειωθεί είναι εκτός τάσης. 4. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε Α/ εάν δεν έχει εξασφαλιστεί ότι είναι κλειστοί οι εκατέρωθεν Α/Ζ που συνδέονται στο κύκλωµα ισχύος σε σειρά µε τον Α/. 5. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε Α/ εάν υπάρχει εντολή πτώσης (trip) από τον αντίστοιχο Η/Ν προστασίας ή ελέγχου πτώσεων. 6. Απαγορεύεται το κλείσιµο του Α/ πύλης Μ/Σ εάν ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. άφιξης από Μ/Σ είναι κλειστός. 7. Ο Α/ πύλης Μ/Σ πρέπει να ανοίγει (µέσω επαφής προπορείας) αν επιχειρείται κλείσιµο του γειωτή του Πίνακα Μ.Τ. ΤΜ. 8. Το άνοιγµα του Α/ πύλης Μ/Σ θα επιφέρει άνοιγµα του Α/ Μ.Τ. ΤΜ και ο δεύτερος θα κλειδώνει σε αυτήν την θέση καθόσο διάστηµα ο Α/ πύλης Μ/Σ παραµένει ανοιχτός. Επιπλέον για διπλούς ζυγούς και πύλη διασύνδεσης ζυγών Υ.Τ.: 9. Σε περίπτωση διπλών ζυγών Υ.Τ. ο χειρισµός ενός Α/Ζ ζυγού µιας πύλης Γ.Μ. ή Μ/Σ επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ο Α/Ζ του άλλου ζυγού της ίδιας πύλης είναι ανοικτός ή Ο Α/Ζ του άλλου ζυγού της ίδιας πύλης και ο Α/ της πύλης είναι κλειστοί και ο Α/ της πύλης.ζ. είναι κλειστός. 10. Το άνοιγµα του Α/ της πύλης.ζ. επιτρέπεται µόνον εφόσον ένας εκ των δύο Α/Ζ ζυγών κάθε πύλης Γ.Μ. και Μ/Σ είναι ανοικτός

7 Β. Αλληλασφαλίσεις στην πλευρά Μ.Τ.(20KV) 11. Ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/ πυλών Μ.Τ. (ΤΜ, BSM, OLM, CM) επιτρέπεται µόνον εφόσον το φορείο του Α/ είναι σε θέση λειτουργίας ή δοκιµής. 12. Το φορείο του Α/ των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) µπορεί να µετακινηθεί από τη θέση δοκιµής στη θέση λειτουργίας µόνον εφόσον ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. είναι ανοικτός. 13. Ο Α/ των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) µπορεί να κλείσει στη θέση λειτουργίας µόνον εφόσον ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. είναι ανοιχτός. 14. Ο Α/ της πύλης Μ.Τ. ΤΜ µπορεί να κλείσει µόνον όταν ο αντίστοιχος Α/ Υ.Τ. του Μ/Σ είναι κλειστός. 15. Ο χειρισµός του γειωτή των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) επιτρέπεται µόνον εφόσον το φορείο του Α/ είναι στη θέση δοκιµής. 16. Ο χειρισµός του γειωτή της πύλης Μ.Τ. ΤΜ επιτρέπεται µόνον εφόσον ο αντίστοιχος Α/ Υ.Τ. του Μ/Σ είναι ανοιχτός. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει µια λειτουργία υπέρβασης η οποία να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παρακάµψει την λειτουργία αλληλοασφαλίσεων όταν η διασύνδεση ζυγών είναι κλειστή και µε σκοπό την µεταγωγή µιας γραµµής σε άλλο ζυγό υπό συνθήκες φορτίου. Οι αλληλασφαλίσεις µεταξύ του εξοπλισµού των κυψελών θα περιλαµβάνονται στη µονάδα ελέγχου κυψέλης. Οι αλληλασφαλίσεις µεταξύ των κυψελών περιλαµβάνονται στην κεντρική µονάδα ελέγχου του Υ/Σ. 3. Συγχρονισµός και φασική εναρµόνηση α. Η λειτουργία συγχρονισµού θα πρέπει να εκτελείται όταν δύο ασύγχρονα συστήµατα πρόκειται να συνδεθούν µεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγονται καταπονήσεις στο δίκτυο και στα εξαρτήµατα του. Η λειτουργία της φασικής εναρµόνισης θα πρέπει να αντισταθµίζει για την µετρούµενη ολίσθηση συχνότητας καθώς επίσης και για τον χρόνο κλεισίµατος του διακόπτου. β. Η λειτουργία του συγχρονισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει τις γραµµές µεταφοράς καθώς και διακόπτες σύνδεσης ζυγών. γ. Επιπρόσθετα, η λειτουργία φασικής εναρµόνισης θα πρέπει να διαθέτει και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Ρυθµίσεις τάσεως, φασικής γωνίας και διαφοράς συχνότητας Ενεργοποίηση για τις ακόλουθες συνθήκες γραµµής και ζυγού. - Απενεργοποιηµένη γραµµή ενεργοποιηµένο ζυγό. - Ενεργοποιηµένη γραµµή απενεργοποιηµένο ζυγό. - Απενεργοποιηµένη γραµµή απενεργοποιηµένο ζυγό

8 δ. Τα σήµατα για την λειτουργία του συγχρονισµού θα προέρχονται µέσω Μ/Σ τάσεως των οποίων τα δευτερεύοντα διαθέτουν τάση V Ε.Ρ για τα 150KV. ε. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι τα ακόλουθα πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Για τους ζυγούς και γραµµές 150KV, η τάση των V θα πρέπει να αντιστοιχεί στα 160KV Η λειτουργία συγχρονισµού θα τροφοδοτείται µε µία φασική τάση (ΦΒ) για την πλευρά των 150KV και το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα υπολογίζει φασικές γωνίες και συχνότητα στ. Ο συγχρονισµός και η φασική εναρµόνιση, θα εκτελείται από τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και από το τερµατικό του χειριστού ( ιεπαφή Ανθρώπου Μηχανής) ευρισκοµένου στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού, µέσω της κεντρικής µονάδος ελέγχου. ζ. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος κλεισίµατος των διακοπτών 150KV και 20KV είναι 60ms και 80ms αντίστοιχα η. Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να επιτρέπει συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση και από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος (ΚΕΕ) µε όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω. 4. Έλεγχος αλλαγής λήψεων µετασχηµατιστού Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να ελέγχει την αλλαγή βήµατος τάσεως όλων των Μ/Σ του υποσταθµού. α. Ο αριθµός των λήψεων και το αντίστοιχο επίπεδο τάσης κάθε βήµατος τάσεως δεικνύετε κατωτέρω: ιακύµανση τάσεως ,5 % KV ,5 % V Σε βήµατα του 1,25% ή V

9 β. Για όλους τους µετασχηµατιστές θα πρέπει να προσφέρεται ένας ρυθµιστής τάσης, για τον έλεγχο της αυτόµατης ρύθµισης του βήµατος αλλαγής τάσεως εάν αυτό απαιτείται από το προσφερόµενο σύστηµα. γ. Ο έλεγχος αλλαγής βήµατος τάσεως µετασχηµατιστού θα εκτελείται από τα ακόλουθα σηµεία: 1. Επιτόπου του Μ/Σ ισχύος 2. Από την µονάδα ελέγχου της κυψέλης (κτίριο ελέγχου) 3. Από το κέντρο ΑΜ του Υ/Σ (κτίριο ελέγχου) 4. Από το κέντρο ελέγχου του Συστήµατος ιανοµής (ΠΚ ) δ. Σε κάθε θέση χειρισµού θα εµφανίζεται το βήµα της αλλαγής τάσεως του Μ/Σ στην οθόνη κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής ( ΑΜ) εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ και στην οθόνη του ΠΚ (κέντρο ελέγχου συστήµατος ιανοµής) ε. Θα πρέπει επίσης το σύστηµα ελέγχου αλλαγής λήψεων να διαθέτει δυνατότητα για επείγουσα κράτηση της διαδικασίας αλλαγής βήµατος τάσεως. 5. Μετρήσεις 5.1 Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού µετά τη λήψη αναλογικών σηµάτων από Μ/Σ τάσης και εντάσεως και µετά τον υπολογισµό κάποιων µεγεθών θα πρέπει να εµφανίζει στην οθόνη του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού (Κέντρο ΑΜ) τα ακόλουθα : α. Για κυψέλες γραµµών µεταφοράς 150kV. Μετρούµενα µεγέθη Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση / 1Α, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα. Τρεις (3) φασικές τάσεις µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση : 120 3V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα Μεγέθη προς εµφάνιση Τρία (3) πολικά ρεύµατα Έξι (6) Τάσεις (3-φασικές & 3-πολικές) Ενεργό Ισχύ (3Φ) Αεργό Ισχύ (3Φ) - 9 -

10 β. Για κυψέλες διασύνδεσης ζυγών 150KV. Μετρούµενα µεγέθη ανά ζυγό Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση / 1Α, κλάσεως = 0,5 συνδεµένων κατά αστέρα. Μια φασική τάση µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση : V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα Μεγέθη προς εµφάνιση: Τρία (3) πολικά ρεύµατα Μια φασική τάση (ΦΒ) Συχνότητα γ. Για κυψέλες µετασχηµατιστών 150/20 KV. Μετρούµενα µεγέθη στην πλευρά 20 KV Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση /5Α, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα. Τρεις (3) φασικές τάσεις µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση / 100 V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά ανοικτό τρίγωνο Μεγέθη προς εµφάνιση Τρία (3) πολικά ρεύµατα Έξι (6) τάσεις (3-φασικές & 3-πολικές) Ενεργό Ισχύ (3Φ) Αεργό Ισχύ (3Φ) Συχνότητα δ. Βοηθητικές τάσεις υποσταθµού Μετρούµενα και εµφανιζόµενα µεγέθη για τις βοηθητικές τάσεις του υποσταθµού Σ.Ρ. : 110V E.Ρ. : 380V 3Φ και 220V 1Φ 5.2 Οι ακόλουθες µετρήσεις θα πρέπει να µεταδίδονται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ). 1. Ένταση φάση Α πύλης Α/ ΓΜ 150KV 2. Ένταση φάσης Β πύλης Α/ ΓΜ 150KV 3. Ένταση φάσης C πύλης Α/ ΓΜ 150KV 4. Τάση φάσης Α πύλης Α/ ΓΜ 150KV 5. Tάση φάσης Β πύλης Α/ ΓΜ 150KV

11 6. Tάση φάση C πύλης Α/ ΓΜ 150KV 7. Ενεργός ισχύς πύλης Α/ ΓΜ 150KV 8. Άεργος Ισχύς πύλης Α/ ΓΜ 150KV 9. Ένταση φάσης Α Ζυγού Ι 10. Ένταση φάσης Β Ζυγού Ι 11. Ένταση φάσης C Zυγού Ι 12. Τάση φάσης Α Ζυγού Ι 13. Τάση φάσης Β Ζυγού Ι 14. Τάση φάσης C Ζυγού Ι 15. Ένταση φάσης Α Ζυγού ΙΙ 16. Ένταση φάσης Β Ζυγού ΙΙ 17. Ένταση φάσης C Ζυγού ΙΙ 18. Τάση φάσης Α Ζυγού ΙΙ 19. Τάση φάσης Β Ζυγού ΙΙ 20. Τάση φάσης C Ζυγού ΙΙ 21. Ένταση φάσης Β πύλης Μ/Σ 22. Ενεργός Ισχύς πύλης Μ/Σ 23. Άεργος ισχύς πύλης Μ/Σ 5.3 Οι ακόλουθες µετρήσεις θα πρέπει να µεταδίδονται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) 1. Ένταση (φάση Β) πυκνωτών 2. Αέργος ισχύς πυκνωτών 3. Ένταση (φάση Β) Αναχωρήσεων 4. Ένταση (φάση Β) /Ζ 5. Ένταση (φάσεις Α,Β.C) Άφιξης 6. Ενεργός Ισχύς Άφιξης 7. Αέργος Ισχύς Άφιξης 8. Τάση ΣΑΤΥΦ (Από Μ/Σ Τάσης του κεντρικού Α/ 9. Ένταση Ι Α/ Μ/Σ 150KV (Φάση B) 10. Τάση Ζύγου Ι 150KV (Φάση B) 11. Τάση Ζυγού ΙΙ 150KV (Φάση B) 6. Καταγραφή Γεγονότων και ιαχείριση Σηµάνσεων α. Γεγονότα και σηµάνσεις που παράγονται από τον εξοπλισµό του υποσταθµού θα πρέπει να εµφανίζονται σε µια λίστα γεγονότων και σηµάνσεων στην οθόνη η οποία ευρίσκεται τοποθετηµένη στο τερµατικό του χειριστού εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού ( ιεπαφή ανθρώπου µηχανής). β. Oι σηµάνσεις θα εµφανίζονται στην οθόνη, αλλά χωριστά από τα γεγονότα. γ. Τα γεγονότα και οι σηµάνσεις θα πρέπει επίσης να εκτυπώνονται στον εκτυπωτή ο οποίος θα είναι τοποθετηµένος στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού ( επίπεδο σταθµού). δ. Ο χαρακτηρισµός των γεγονότων και σηµάνσεων θα εκτελείται µέσω λογισµικού µετά την ανάθεση της σύµβασης ε. Όλα τα ψηφιακά σήµατα εισόδου, είτε είναι για γεγονότα είτε είναι για σηµάνσεις, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 110V Σ.Ρ

12 στ. Ο χρονοδιαχωρισµός όλων των γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να είναι του 1 ms. ζ. Τα γεγονότα θα πρέπει να καταγράφονται σε µία λίστα µε χρονολογική σειρά στην οποία θα πρέπει να δεικνύεται ο τύπος του γεγονότος καθώς και ο χρόνος που έλαβε χώρα. Θα πρέπει επίσης η λίστα των γεγονότων να µπορεί να αποθηκευθεί. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης. η. Ο χειριστής θα πρέπει να µπορεί να ανακαλεί την χρονολογική λίστα γεγονότων ανά πάσα στιγµή στην οθόνη. Η λίστα αυτή θα περιλαµβάνει είτε όλον τον εξοπλισµό του υποσταθµού ή µέρους αυτού. θ. Ο χειριστής θα πρέπει επίσης να µπορεί να ανακαλεί στην όθόνη ένα συγκεκριµένο τύπο ή οµάδα γεγονότων µε βάση : Ηµεροµηνία και χρόνο. Κυψέλη. Εξοπλισµό. ι. Ολα τα γεγονότα και οι σηµάνσεις θα πρέπει να εµφανίζονται στην Αγγλική γλώσσα θα πρέπει όµως να παραδοθεί µια λίστα όπου όλα τα γεγονότα και σηµάνσεις που µπορεί να εµφανισθούν στην οθόνη του συστήµατος να έχουν µεταφρασθεί στα ελληνικά. κ. Όλα τα γεγονότα καθώς και οι σηµάνσεις θα πρέπει αυτόµατα να καταγράφονται στην µονάδα µαζικής αποθήκευσης του συστήµατος. λ. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να αποφεύγεται πλήρωση µνήµης. Στην περίπτωση κατά την οποίαν η µνήµη γίνει πλήρης, το σύστηµα πρέπει να διαθέτει ικανότητα να αποθηκεύει τα τελευταία (χρονικά) γεγονότα και σηµάνσεις, διαγράφοντας τα παλαιότερα. µ. Όλες οι είσοδοι των ψηφιακών σηµάνσεων θα πρέπει να διαθέτουν προστασία µονώσεως είτε µέσω οπτικών-µονωτήρων ή παρεµφερών συσκευών οι οποίες θα παρέχουν µόνωση κατ ελάχιστον 2KV. ν. Η λειτουργία καταγραφής γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να σχεδιασθεί για αξιόπιστη και µακρά λειτουργία σε εχθρικό περιβάλλον όπου υπάρχει ηλεκτροµηχανικός θόρυβος και διαταραχές καθώς και ηλεκτροµαγνητικά υψηλά πεδία. Η λειτουργία καταγραφής θα επεξεργάζεται και θα καταγράφει έγκυρα γεγονότα και έγκυρες σηµάνσεις µη επηρεασµένες από το περιβάλλον του υποσταθµού. ξ. Η λίστα των σηµάνσεων θα πρέπει να περιέχει µια περίληψη των πλέον πρόσφατων σηµάνσεων. Κάθε σήµανση θα πρέπει να εµφανίζεται σε µία γραµµή η οποία θα περιέχει τα ακόλουθα: - Χρόνο και ηµεροµηνία της σήµανσης - Όνοµα του εξοπλισµού από το οποίον προέρχεται η σήµανση - Περιγραφή - Κατάσταση επιβεβαίωσης ο. Ο χειριστής θα πρέπει να µπορεί να επιβεβαιώνει σηµάνσεις επί της οθόνης. Επιβεβαιωµένες σηµάνσεις θα πρέπει να φέρουν κάποια διακριτή επισήµανση στη λίστα. π. Σηµάνσεις οι οποίες εµφανίζονται και εξαφανίζονται χωρίς να γίνεται επιβεβαίωση, θα πρέπει να επισηµαίνονται ξεχωριστά στην λίστα σηµάνσεων

13 ρ. Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα επιλογής σηµάνσεων και γεγονότων βάσει τύπου ή οµάδας. σ. Η κάθε σήµανση θα αναγγέλλεται και µε κόρνα, δηλαδή το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει και κόρνα Η κόρνα θα πρέπει να µπορεί να αποσυνδέεται από το κέντρο ΑΜ µέσω πληκτρολογίου / ποντικιού. Επιβεβαίωση κόρνας θα γίνεται επίσης µέσω του κέντρου ΑΜ, και τότε η κόρνα σταµατά να ηχεί. - Τάση τροφοδοσίας της κόρνας : 110V Σ.Ρ. τ. Ένας ορισµένος αριθµός γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να µεταδίδεται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ) και διανοµής (ΠΚ ). Η λίστα των γεγονότων και σηµάνσεων εµφανίζεται στο παράρτηµα Α αυτής εδώ της Τεχνικής Περιγραφής. Σηµείωση Ως γεγονός θεωρείται π.χ το άνοιγµα ή κλείσιµο διακόπτη ή λειτουργία ενός Η/Ν κ.τ.λ. Ως σήµανση θεωρείται π.χ ή χαµηλή πίεση SF6 ενός διακόπτη κ.τ.λ. 7. Προστασία Ηλεκτρονόµοι προστασίας ψηφιακού τύπου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προµήθεια του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι οι οποίοι θα πρέπει να δοθούν είναι οι ακόλουθοι: α. Για την κυψέλη Γραµµής Μεταφοράς 150 KV Ηλεκτρονόµος αποστάσεως 150KV σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή TD-16/1. Ηλεκτρονόµος υπερεντάσεως φάσεων + γης µε κατεύθυνση και για φάσεις και για γη για γραµµές 150 KV σύµφωνα µε την συνηµµένη προδιαγραφή SS-131/3. β. Για την κυψέλη Μ/Σ 150/20 kv Ηλεκτρονόµος /Φ προστασίας Μ/Σ σύµφωνα µε τη συνηµµένη προδιαγραφή SS-100/1. Σηµειώνεται ότι ο Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ θα καλύπτει και συµπεριλαµβάνει τον ζυγό 20KV του υποσταθµού.(δηλαδή από την πλευρά υψηλής του Μ/Σ µέχρι και τον ζυγό 20KV). 8. Αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών α. Η αυτοµατοποιηµένη ακολουθία χειρισµών είναι µία αυτόµατη λειτουργία η οποία µειώνει την αλληλοεπίδραση µεταξύ χειριστού και συστήµατος. Με µία εντολή ο χειριστής θα µπορεί για παράδειγµα, να ξεκινήσει µία ακολουθία της οποίας η κατάληξη θα είναι ο διαικπεραιούµενος εξοπλισµός να συνδεθεί σε έναν εκ των ζυγών

14 Η ακολουθία θα πρέπει να εκτελεί τους ίδιους ελέγχους και λειτουργίες κάθε φορά που ξεκινά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία. Η λειτουργία της ακολουθίας θα περιλαµβάνει τις εξής ακολουθίες: Σύνδεση µιας γραµµής µεταφοράς σε συγκεκριµένο ζυγό Αποσύνδεση µιας γραµµής µεταφοράς Σύνδεση ενός Μ/Σ σε συγκεκριµένο ζυγό. Αποσύνδεση ενός Μ/Σ. Μεταγωγή ζυγών β. Οι αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών, θα χρησιµοποιηθούν σε συνάρτηση µε το κέντρο διεπαφής ανθρώπου µηχανής και τις µονάδες επιπέδου κυψέλης και η εκτέλεση θα γίνεται από το τερµατικό του χειριστού στο κέντρο διεπαφής ανθρώπου-µηχανής και των µονάδων επιπέδου κυψέλης. 9. Καταγραφή Σφαλµάτων α. Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα χρησιµοποιήθει για να ανιχνεύσει και καταγράψει δεδοµένα συσχετιζόµενα µε σφάλµατα ( πριν, κατά την διάρκεια και µετά το σφάλµα) Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα καταγράφει οκτώ (8) αναλογικά σήµατα ανά γραµµή 150KV, συγκεκριµένα: 1. Τρεις (3) πολικές τάσεις 2. Μία τάση ανοικτού τριγώνου (120V) 3. Τρεις εντάσεις µεταξύ φάσεων (πολικές) 4. Μία ένταση µεταξύ φάσης και ουδετέρου. β. Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την κεντρική µονάδα ελέγχου.(κέντρο ΑΜ) γ. Τα σήµατα τάσεως και εντάσεως θα µεταδίδονται στην κεντρική µονάδα ελέγχου είτε από τις µονάδες κυψέλης ή θα εισάγονται στην κεντρική µονάδα µέσω αναλογικών µορφοτροπέων ή µε απ ευθείας σύνδεση µε τους Μ/Σ τάσεως και εντάσεως, εάν το προτεινόµενο σύστηµα επιτρέπει τέτοιο τρόπο σύνδεσης. δ. Τάση των αναλογικών εισόδων. Για τα 150KV 120 : V rms. 3 ε. Ρεύµα των αναλογικών εισόδων για τα 150KV : 1A rms. στ. Ρυθµός δειγµατοληψίας :1 9,3 KHz ζ. Χρόνος εκκίνησης καταγραφής πριν το σφάλµα : 60ms η. Χρόνος παύσης καταγραφής µετά το σφάλµα : 2sec θ. Συνολικός χρόνος καταγραφής : 5sec

15 IX. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1. Η δοµή του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα είναι κατανεµηµένης µορφής και θα αποτελείται από δύο (2) επίπεδα µε ακτινοειδή διάταξη, µε δυνατότητα επικοινωνίας µε δύο (2) κέντρα ελέγχου συστήµατος και µε δύο (2) θέσης εργασίας (κέντρα ( ΑΜ)), η µία εκ των οποίων θα ευρίσκεται στο κτίριο ελέγχου του Υ/Σ και η άλλη σε κτίριο ελέγχου κοντινού Υ/Σ. Η απαιτούµενη δοµή δεικνύετε στο σχήµα Νο.1 κατωτέρω: Κέντρο Ελέγχου Κέντρο Ελέγχου Κέντρο Ανάλυσης µε Η/Υ Κτίριο Ελέχγου Συστήµατος Συστήµατος εξ αποστάσεως κοντινού Υ/Σ Μεταφοράς (ΚΕΕ) ιανοµής (ΠΚ ) Κωδικοποιητής - Αποκωδικ/τής Κωδικοποιητής - Αποκωδικ/τής _ Κανάλι Σύστηµα Τηλελέγχου Αδιάλειπτου ισχύος Κέντρο ΑΜ Σήµα GPS Οθόνες 2 Εκτυπωτές Τηλεφωνικό κανάλι PC Πληκτρολόγια -----PC Κωδικοποιητής- Αποκωδικ/της Κωδικοποιητής- Αποκωδικ/της Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Επίπεδο Σταθµού _ Επίπεδο Κυψέλης RTUs Μονάδα ελέγχου κυψέλης Η/Ν προστασίας Κυψέλες 20KV Χώρος πρωτεύοντος Η/Μ Υπαίθριου εξοπλισµού Σχήµα Νο 1 οµή του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού

16 Σηµειώσεις 1. Ο εξοπλισµός επιπέδου σταθµού θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 2. Ο εξοπλισµός επιπέδου κυψέλης θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 3. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για συγχρονισµό του συστήµατος µέσω GPS και από εσωτερική πηγή 4. Οι Η/Ν προστασίας περιλαµβάνουν Η/Ν αποστάσεως, Η/Ν υπερεντάσεως και Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ. Όλοι οι Η/Ν θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού. 2. Απαιτούµενες λειτουργίες των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης. Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να µπορούν να εκτελέσουν τα ακόλουθα: α) Συλλογή σηµάτων β) Συλλογή µετρουµένων τιµών και µετρητικών δεδοµένων γ) ιεκπεραίωση δεδοµένων όπως Υπολογισµό Vrms, Irms, P, Q, S, Cosφ και συχνότητας από τιµές εισόδου. Λήψη απόφασης για το ποια δεδοµένα και πληροφορίες θα µεταδοθούν στην κεντρική µονάδα ελέγχου σε κάθε κύκλο δειγµατοληψίας. δ) Συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο VIII-3 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ε) Επιλογή θέσης ελέγχου: Τοπικά: από την ίδια µονάδα ελέγχου κυψέλης Εξ αποστάσεως: από ΑΜ ή το κέντρο ελέγχου ενέργειας του συστήµατος και σήµανση όταν ο έλεγχος εκτελείται τοπικά στον εξοπλισµό. στ) Έλεγχο και λειτουργία Έλεγχο διακοπτών, αποζευκτών και γειωτών. Έλεγχο αλλαγής λήψεων µετασχηµατιστού σύµφωνα µε την παράγραφο VIII- 4 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ζ) Εµφάνιση τιµών µετρήσεων η) Εµφάνιση επί της οθόνης τους το µονογραµµικό διάγραµµα της κυψέλης και την κατάσταση του εξοπλισµού της κυψέλης. θ) Αλληλασφαλίσεις σύµφωνα µε την παράγραφο VΙΙΙ-2 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ι) Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες σχετιζόµενες µε διακοπτικό / αποζευκτικό εξοπλισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο VIII-8 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής

17 κ) Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να είναι αυτόνοµες συσκευές και δεν µπορεί να είναι ενσωµατωµένες σε Η/Νs 3. Επιπρόσθετες απαιτήσεις για τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης α. Θέση εγκατάστασης Oι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα εγκατασταθούν µέσα στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού. β. Επικοινωνίες Όλες οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να διαθέτουν σειριακή θύρα για σύνδεση µέσω οπτικής ίνας µε την κεντρική µονάδα ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν µία επιπρόσθετη σειριακή θύρα RS232 για σύνδεση µε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα καλώδια οπτικών ινών για σύνδεση µε την κεντρική µονάδα ελέγχου θα αποτελούν µέρος της προµήθειας. γ. Επικοινωνία µε τον υπαίθριο εξοπλισµού του υποσταθµού. Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να µπορούν να επικοινωνούν µε τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού. Όλα τα ψηφιακά και αναλογικά σήµατα προερχόµενα από τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού καθώς και όλα τα εξερχόµενα σήµατα εντολών και ελέγχου προς τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού θα έχουν σηµείο επικοινωνίας µε τις µονάδες ελέγχου κυψέλης τις τερµατικές οριολωρίδες οι οποίες θα είναι εγκατεστηµένες µέσα στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού. Ολα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα σήµατα θα καλωδιωθούν από την ΕΗ µε συµβατικά καλώδια διατοµής 2.5 mm 2 (δηλαδή από τις τερµατικές οριολωρίδες προς και από τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού) εκτός των κυκλωµάτων των Μ/Σ εντάσεως και τάσεως, τα οποία χρησιµοποιούν καλώδια ελέγχου διατοµής 4 mm 2. δ. Μόνωση από τον υπαίθριο εξοπλισµό. Οι µονάδες ελέγχου κυψέλης θα πρέπει να διαθέτουν µόνωση έναντι του υπαίθριου εξοπλισµού µέσω των βαρέως τύπου επαφών τους ή µε άλλα µέσα. ε. Ρυθµίσεις και Ελεγχος. Ρυθµίσεις και έλεγχος των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα εκτελείται από ενσωµατωµένη οθόνη και πληκτρολόγιο µε σύνδεση µέσω κατάλληλης θύρας και καλωδίου µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. στ. Αναλογικά σήµατα εισόδου. Αναλογικά σήµατα εισόδου θα πρέπει να µπορούν να εισαχθούν στις µονάδες ελέγχου κυψέλης µέσω αναλογικών µορφοτρόπεων ή µε απ ευθείας σύνδεση µε τους Μ/Σ τάσεως και εντάσεως. Εάν απαιτούνται µορφοτροπείς (τάσεως και εντάσεως), τότε οι µοροφτροπείς αυτοί θα πρέπει να δοθούν από τον προµηθευτή

18 ζ. Τρόπος Στήριξης Οι µονάδες ελέγχου κυψέλης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα εντός εσοχής ή ηµιεσοχής, ή επί της επιφανείας του πίνακα. 4. Λειτουργικές απαιτήσεις της Κεντρικής µονάδας ελέγχου και άλλες απαιτήσεις. Η κεντρική µονάδα ελέγχου διαχειρίζεται τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και τους Η/Ν, ελέγχει τις αλληλοεπιδράσεις µεταξύ επιπέδου σταθµού και κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής και των κέντρων ελέγχου του συστήµατος, διεκπεραιώνει πληροφορίες για όλον τον υποσταθµό και αρχειοθετεί δεδοµένα σύµφωνα µε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις του χρήστη. Συγκεκριµένα η κεντρική µονάδα ελέγχου θα εκτελεί τα ακόλουθα: α. Συντονισµό επικοινωνιών Προς το κέντρο ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς για τα 150 kv Προς το κέντρο ελέγχου ιανοµής για τα 20 kv Προς το σύστηµα διεπαφής ανθρώπου µηχανής Προς ένα εξ αποστάσεως κέντρο ανάλυσης συνδεδεµένο µε τηλεφωνική γραµµή µέσω αποδιαµορφωτή. Προς τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και προς τους Η/Ν προστασίας. β. Καταγραφή γεγονότων και διαχείριση σηµάνσεων σύµφωνα µε την παράγραφο VIII-6 ατής εδώ της τεχνικής περιγραφής γ. Αρχειοθέτηση γεγονότων δ. Χρονοσυγχρονισµός Ο χρονοσυγχρονισµός θα επιτυγχάνεται µέσω σήµατος από το σύστηµα παγκόσµιας λήψης (GPS) και από εσωτερική πηγή χρόνου. Με άλλα λόγια, η κεντρική µονάδα ελέγχου θα πρέπει να µπορεί να χρονοσυγχρονίζεται µέσω σήµατος από το παγκόσµιο σύστηµα λήψεως σηµάτων και αυτόµατα από εσωτερική ρολόι στην περίπτωση κατά την οποία η κεραία του υποσταθµού δεν µπορεί να εντοπίσει τους δορυφόρους του συστήµατος GPS. ε. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού σύµφωνα µε την παράγραφο VIII 2 αυτής εδώ της τεχνικής προδιαγραφής. στ. Εµφάνιση Εµφάνιση επί της οθόνης όλων των µετρούµενων και υπολογιζόµενων µετρητικών µεγεθών, το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού µε την ονοµατολογία συσκευών της ΕΗ και την κατάσταση των διακοπτών, αποζευκτών και γειωτών σε πραγµατικό χρόνο

19 ζ. Αυτοεποπτία και εποπτεία του συστήµατος η. Εποπτικό έλεγχο και λειτουργία Εποπτικό έλεγχο και λειτουργία όλου του υποσταθµού µέσω του υπολογιστή του υποσταθµού και σύµφωνα µε την παράγραφο VIII 1 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. θ. Θέση εγκατάστασης και τρόπος στήριξης. Η κεντρική µονάδα ελέγχου θα τοποθετηθεί εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού και θα πρέπει να είναι εντός πίνακος είτε εν εσοχή είτε επί της επιφανείας του πίνακα. Ο πίνακας και η εγκατάσταση γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή. Επίσης η κεντρική µονάδα ελέγχου θα µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στο PC του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πίνακας. ι. Καταγραφή σφαλµάτων. Καταγραφή σφαλµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII-9 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. κ. Επικοινωνίες Επικοινωνία µε Η/Ν προστασίας, µονάδες ελέγχου κυψέλης και το κέντρο ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς και το κέντρο ελέγχου του συστήµατος ιανοµής. 5. Μαζική Αποθήκευση Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης γεγονότων, σηµάνσεων καθώς και δεδοµένων σφαλµάτων σε σκληρούς δίσκους. Θα πρέπει να µπορεί να αποθηκευθούν δεδοµένα µέχρι 8 Mbyte. 6. Εξοπλισµός Κέντρου ιεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής ( ΑΜ) Το κέντρο διεπαφής ανθρώπου -µηχανής, ευρισκόµενο εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τον ακόλουθο εξοπλισµό: α. ύο (2) ακριβώς όµοιους PC Pentium της τελευταίας έκδοσης µε το σχετικό λογισµικό το οποίο κατά προτίµηση θα είναι σε βάση επαγγελµατικού WINDOWS, για εµφάνιση: Γενικής εικόνας του υποσταθµού (µονογραµµικό διάγραµµα) Λεπτοµερή διαγράµµατα του υποσταθµού Λίστα γεγονότων και σηµάνσεων Πληροφορίες σηµάνσεων Μετρητικά δεδοµένα Θέση λήψεων Μ/Σ εδοµένα σφαλµάτων και γραφικές συναρτήσεις σφαλµάτων

20 Ο ένας εκ των υπολογιστών θα είναι σε αναµονή ως εφεδρικός β. ύο (2) έγχρωµες οθόνες TFT 19, ανάλυσης 1280x1024 pixels µε συχνότητα ανανέωσης 75Hz Η µια εκ των οθονών θα χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση λεπτοµερών διαγραµµάτων του υποσταθµού. Τάση τροφοδοσίας των οθονών : 220V Ε.Ρ. γ. Έναν εκτυπωτή µήτρας σηµείων µε 24 ακίδες για εκτύπωση γεγονότων και σηµάνσεων Τάση τροφοδοσίας εκτυπωτή : 220V Ε.Ρ. δ. Έναν εκτυπωτή laser για εκτύπωση των εµφανιζοµένων εικόνων και στοιχείων επί των οθονών, µετρήσεων και κυµατοµορφών σφαλµάτων Τάση τροφοδοσίας του εκτυπωτή : 220V Ε.Ρ. ε. ύο πληκτρολόγια και δύο ποντίκια. στ. Επιπλέον, λειτουργίες ελέγχου θα πρέπει να εκτελούνται από το πληκτρολόγιο του PC µέσω ζεύξης µε την κεντρική µονάδα ελέγχου ζ. Ένα σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας για την αδιάλειπτο λειτουργία του υπολογιστή, των οθονών και των εκτυπωτών αποτελούµενο από τα εξής: 1. Ένα (1) µετατροπέα Σ.Ρ/Ε.Ρ εφοδιασµένο µε ένα µεταγωγικό διακόπτη για την περίπτωση απώλειας του Ε.Ρ. το οποίο προέρχεται από την πλευρά του Σ.Ρ. 2. Η είσοδος του Σ.Ρ. θα τροφοδοτείται από τους συσσωρευτές του Υ/Σ. 3. Τάση εισόδου Σ.Ρ.: 110 V Σ.Ρ. ± 15% 4. Έξοδος Ε.Ρ.: 220 V E.P., 50 Hz, 2500 VA, 6 υποδοχές 5. Ανοχές εξόδου Ε.Ρ.: Για την τάση ± 1%, για τη συχνότητα ± 0,75% 6. Ο µετατροπέας µε τα παρελκόµενά του θα παραδοθεί εντός πίνακα στηριζοµένου επί του δαπέδου και µε κλάση προστασίας ΙΡ Προστασία Συστήµατος Όλα τα προγράµµατα και παράµετροι θα πρέπει να αποθηκεύονται σε flash EPROMS έτσι ώστε το σύστηµα να µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτοµάτως µετά από µια διακοπή παροχής ρεύµατος. X. ΧΡΟΝΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 1. Χρονοσυγχρονισµός θα επιτυγχάνεται είτε µέσω του παγκόσµιου συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) ή µέσω εσωτερικού ρολογιού στην περίπτωση κατά την οποία η κεραία του υποσταθµού δεν µπορεί να εντοπίσει τους δορυφόρους του GPS. Γι αυτό το σκοπό µία κεραία GPS, ένας δέκτης GPS καθώς και όλα τα απαιτούµενα για αυτήν την εφαρµογή θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προµήθεια και θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου ΧΙ

21 2. Για την διανοµή του σήµατος χρόνου του GPS στις άλλες µονάδες του Υ/Σ θα πρέπει να προσφέρεται ένα master clock µε οκτώ κατά το µέγιστο µονάδες ανά κλάδο. XI. ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΗΣ GPS 1. Θέση εγκατάστασης κεραίας : Η κεραία θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 2. Περίβληµα κεραίας : Η κεραία θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη εντός πλαστικού περιβλήµατος το οποίον να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες 3. Αντικεραυνική Προστασία : Συσκευή προστασίας έναντι κεραυνικών υπερτάσεων µε χρόνο αντίδρασης 1n sec και ρεύµα εκφορτίσεως 10 ΚΑ, εντός περιβλήµατος από αλουµίνιο 4. Ισχύς σήµατος στην είσοδο της κεραίας : ~ 1X10 E-16 Watt, δηλαδή χαµηλότερα από το γενικό επίπεδο θορύβου 5. Περιοχή διακυµάνσεως θερµοκρασίας : C έως C 6. Στηρίγµατα κεραίας : Η κεραία θα στηρίζεται µε βραχίωνες από ανοδιοµένο αλουµίνιο οι οποίοι θα πρέπει να αντέχουν σε πολύ ισχυρούς ανέµους. 7. Προενισχυτής χαµηλού θορύβου (προαιρετικό, εξαρτώµενο από την κρίση του προµηθευτή και λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόσταση καλωδίουδέκτη είναι περίπου 80m). : Τοποθετηµένος πίσω από την κεραία θα είναι ένας προενισχυτής πάρα πολύ χαµηλού θορύβου. Αυτός ο προενισχυτής θα είναι τοποθετηµένος εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού. 8. Θέση εγκατάστασης του δέκτη GPS : Εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού επί ράγας 9. Τάση τροφοδοσίας του δέκτη GPS : 110V Σ.Ρ. 10. ιάταξη και ρυθµίσεις δέκτη GPS : Μέσω λογισµικού µε βάση WINDOWS το όποιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται

22 στην προµήθεια 11. Επικοινωνίες δέκτη GPS : Σειριακή επικοινωνία µε RS 422 hardware ή RS 232 ή RS Καλωδιώσεις : Όλα τα απαιτούµενα καλώδια για την σύνδεση της κεραίας µε τον προενισχυτή και τον δέκτη καθώς και του συστήµατος GPS στην κεντρική µονάδα ελέγχου, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη προµήθεια. Επιπλέον τα εν λόγω καλώδια θα πρέπει να περιγράφονται πλήρως στη προσφορά. 13. Μήκος καλωδίου µεταξύ της : 80m κεραίας GPS και δέκτη ΧΙΙ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΩΝ 20 kv α. Ένας πίνακας εφοδιασµένος µε τερµατική µονάδα αποστάσεως θα πρέπει να δοθεί για όλα τα απαιτούµενα σήµατα ελέγχου, σηµάνσεως και µετρήσεων των κυψελών 20 kv. Ο πίνακας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τυχόν µορφοτροπείς, εάν απαιτούνται, για τις µετρήσεις, µικροαυτόµατους καθώς και έναν αριθµό εφεδρικών τερµατικών οριολωρίδων. Ο εν λόγω πίνακας απαιτείται για την µεταφορά όλων των εντολών, σηµάνσεων και µετρήσεων από τις κυψέλες των 20KV προς το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας. β. Σηµειώνεται ότι για τις κυψέλες 20kV ισχύουν τα ακόλουθα: - Γενικές σηµάνσεις : 15 - Για κυψέλη αναχωρήσεων (OLM) Εντολές : 6 Σηµάνσεις : 22 Μετρήσεις : 1 - Για κυψέλη κεντρικού Α/ µετασχηµατιστού (TM) Εντολές : 2 Σηµάνσεις : 15 Μετρήσεις : 9 - Για κυψέλη διασύνδεσης ζυγών 20KV (BSM) Εντολές : 2 Σηµάνσεις : 13 Μετρήσεις : 1 - Για κυψέλη πυκνωτών 20KV (CM) Εντολές :

23 Σηµάνσεις : 25 Μετρήσεις : 2 γ. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ της τερµατικής µονάδας απόστασης και κεντρικής µονάδας ελέγχου του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πρωτόκολλο IEC και µε ελάχιστη ταχύτητα 19.2 Kbits/s. δ. Χαρακτηριστικά σηµάτων σηµάνσεων, µετρήσεων και εντολών 1. Για τα αναλογικά σήµατα µετρήσεων 20kV Τάση Ένταση ρεύµατος : 100V Ε.Ρ. : 5A 2. Για τα Ψηφιακά σήµατα εντολών και Σηµάνσεων Τάση : 110V Σ.Ρ. ε. Τάση τροφοδοσίας τερµατικής µονάδας αποστάσεως (RTU) : 110V Σ.Ρ. στ. Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία : -5 o C to +50 o C XIII. ΚΑΛΩ ΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ α. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης µε την κεντρική µονάδα ελέγχου και τα οποία θα είναι µήκους 30 m περίπου, θα αποτελούνται από γυάλινες ίνες. β. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση της κεντρικής µονάδας ελέγχου µε τους Η/Ν προστασίας θα είναι µήκους 30 m περίπου από γυάλινες ίνες. γ. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση της κεντρικής µονάδας ελέγχου µε το σύστηµα ιεπαφής ανθρώπου µηχανής, µήκους 20 m περίπου, θα είναι ή από γυάλινες ίνες ή από ειδικά προστατευµένο χάλκινο καλώδιο επικοινωνίας. δ. Τα καλώδια οπτικών ινών γυαλιού θα πρέπει να διαθέτουν προστασία έναντι τρωκτικών. ε. Επιπροσθέτως τα καλώδια οπτικών ινών γυαλιού πρέπει να αντέχουν τις ακόλουθες θερµοκρασίες Κατά τη λειτουργία : -25 ο C έως 70 ο C Κατά την αποθήκευση : -40 ο C έως 70 ο C στ. Οι οπτικές ίνες θα πρέπει να είναι κατά τα άλλα σύµφωνα µε το κανονισµό IEC &

24 XIV. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Μεταξύ κέντρου ελέγχου του συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) και του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας είναι αποδεκτό µόνο το ακόλουθο πρωτόκολλο: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec και ο συµβατικός τρόπος που περιγράφεται στην παράγραφο XVI και οι δύο τρόποι θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά. 2. Μεταξύ κέντρου ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς (KEE) και του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας είναι αποδεκτό µόνο το ακόλουθο πρωτόκολλο: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec και ο συµβατικός τρόπος που περιγράφεται στην παράγραφο XV και οι δύο τρόποι θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά. 3. Μεταξύ µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης και κεντρικής µονάδας ελέγχου είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec Profibus FMS Modbus RTU LON DNP Μεταξύ ηλεκτρονόµων προστασίας και κεντρικής µονάδας ελέγχου είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec Profibus FMS Modbus RTU LON DNP Μεταξύ κεντρικής µονάδας και κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής ( ΑΜ) είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα : IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 38,4kbits/sec Profibus FMS LON MODBUS RTU DNP

25 6. Μεταξύ κεντρικής µονάδας ελέγχου και RTU το αποδεκτό πρωτόκολλο είναι: IEC Μεταξύ του κέντρου διεπαφής Ανθρώπου µηχανής ( ΑΜ) του Υ/Σ και του κέντρου διεπαφής ανθρώπου µηχανής τοποθετηµένου σε κοντινό Υ/Σ, το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα είναι: IEC Για τις περιπτώσεις 3,4, και 5 που αναφέρονται παραπάνω (επικοινωνία εντός του υποσταθµού) γίνεται αποδεκτό και το πρωτόκολλο IEC Για τις περιπτώσεις 3, 4 και 5 που αναφέρονται παραπάνω (επικοινωνία εντός του υποσταθµού), το πρωτόκολλο που θα επιλεχθεί από τα αποδεκτά θα πρέπει να είναι το ίδιο και για τα δύο επίπεδα του υποσταθµού. 10. Επειδή το πρωτόκολλο κατά IEC βασίζεται σε πλατφόρµα Ethernet, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ασφαλείας, δηλαδή πέρα από passwords για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. XV. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Επειδή το ΚΕΕ δεν µπορεί επί του παρόντος να επικοινωνήσει µέσω πρωτοκόλλου IEC , ( το υφιστάµενο πρωτόκολλο του ΚΕΕ είναι CEGELEC HNZ, version EPC 3250), θα πρέπει να δοθεί ένας πίνακας µε ένα σύστηµα µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC Οι είσοδοι (γεγονότα και σηµάνσεις) προς το σύστηµα µετατροπής θα προέρχονται από το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας και οι έξοδοι θα είναι είτε ελεύθερες επαφές κατάλληλες για 48VΣ.Ρ ή ψηφιακά σήµατα των 48V.Σ.Ρ. Οι εντολές οι προερχόµενες από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς θα λαµβάνονται από το σύστηµα µετατροπής υπό µορφή ελεύθερων επαφών. Οι απαιτούµενοι βοηθητικοί Η/Ν των 48V.Σ.Ρ (τάση πηνίου) θα είναι µέρος της προµήθειας. Ο πίνακας αυτός εκτός του συστήµατος µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα: α. Τερµατικές οριολωρίδες καλωδίων και µικροαυτόµατους. β. Το σύστηµα µετατροπής θα πρέπει να διαχειρίζεται τα ψηφιακά σήµατα της παραγράφου VIII α-7-1, τα ψηφιακά σήµατα του παραρτήµατος Α-1 τα αναλογικά σήµατα µέτρησης της παραγράφου VIII-5.2 και τις εντολές από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς

26 γ. Μορφοτροπείς για την µετατροπή των αναλογικών εξόδων µετρήσεων σε σήµατα ρεύµατος mα. XVI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΚ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Επειδή το ΠΚ δεν µπορεί να επικοινωνήσει µέσω πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να δοθεί ένας πίνακας µε ένα σύστηµα µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC Οι είσοδοι (γεγονότα και σηµάνσεις) προς το σύστηµα µετατροπής θα προέρχονται από το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας και οι έξοδοι θα είναι είτε ελεύθερες επαφές κατάλληλες για 24VΣ.Ρ ή ψηφιακά σήµατα των 24V.Σ.Ρ. Οι εντολές οι προερχόµενες από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής θα λαµβάνονται από το σύστηµα µετατροπής υπό µορφή ελεύθερων επαφών. Οι απαιτούµενοι βοηθητικοί Η/Ν των 48V.Σ.Ρ (τάση πηνίου) θα είναι µέρος της προµήθειας. Ο πίνακας αυτός εκτός του συστήµατος µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα: α. Τερµατικές οριολωρίδες καλωδίων και µικροαυτόµατους β. Το σύστηµα µετατροπής θα πρέπει να διαχειρίζεται για τα ψηφιακά σήµατα της παραγράφου VIII-α-7-2, τα ψηφιακά σήµατα του παραρτήµατος Α-2 τις αναλογικές εξόδους µέτρησης της παραγράφου VIII-5.3 και τις εντολές από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής. γ. Μορφοτροπείς για την µετατροπή των αναλογικών εξόδων µετρήσεων σε σήµατα ρεύµατος mα. XVII. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΠΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ ( ΑΜ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΟ Υ/Σ 1. Για τις ανάγκες αυτής της περίπτωσης θα πρέπει να δίδεται εξοπλισµός ακριβώς ίδιος µε αυτόν της παραγράφου IX-6 α έως και ζ µε µόνη εξαίρεση ότι εδώ θα δοθεί ένα (1) µόνο PC ένα (1) πληκτρολόγιο και ένα (1) ποντίκι συν ότι επί πλέον εξοπλισµός απαιτείται για την επικοινωνία.(π.χ. Modems κτλ.) καθώς και όποιο λογισµικό 2. Η επικοινωνία µεταξύ των δύο κέντρων ΑΜ θα γίνεται µέσω γραµµής ISDN και πρωτοκόλλου IEC Θα πρέπει επίσης να ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και Προστασίας να ελέγχεται είτε από το ένα κέντρο ΑΜ (θέση εργασίας) είτε από το άλλο

27 4. Το κόστος του παραπάνω εξοπλισµού + το κόστος του εξοπλισµού επικοινωνίας θα αναφέρεται ξεχωριστά στην οικονοµική προσφορά. XVIII. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1. Το όποιο λογισµικό απαιτείται για τη διάταξη, ρυθµίσεις, σύνθεση και ενδείξεις του όλου συστήµατος ή του επί µέρους εξοπλισµού του (µονάδες επιπέδου κυψέλης, κεντρική µονάδα, Η/Ν, RTUs, PCs, PLCs και GPS ) θα πρέπει να είναι σε βάση επαγγελµατικών WINDOWS και θα πρέπει να δοθεί σε βάση ελεύθερης χρήσης, χωρίς αποκλειστικότητα, µε ανέκκλητη άδεια για χρήση από τη ΕΗ Α.Ε. 2. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται και το λογισµικό για την ανάλυση των δεδοµένων των σφαλµάτων µε τους ίδιους όρους όπως παραπάνω. XIX. ΟΚΙΜΕΣ Οι ακόλουθες δοκιµές ρουτίνας και τύπου αφορούν τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης καθώς και την κεντρική µονάδα ελέγχου. Μόνον µία δοκιµή σειράς αφορά τους πίνακες του συστήµατος. Οι δοκιµές οι οποίες απαιτούνται για όλους τους ηλεκτρονόµους προστασίας αναφέρονται στις σχετικές προδιαγραφές ή τεχνικές περιγραφές τους. 1. οκιµές Ρουτίνας α. οκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας δικτύου κατά IEC : 2KV, 50Hz, 1λεπτό β. οκιµή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου κατά IEC (για τους πίνακες µόνον) : 2 KV για τα βοηθητικά κυκλώµατα ονοµαστικής τάσεως 300V και 2,5KV για τα βοηθητικά κυκλώµατα ονοµαστικής τάσεως >300V. Η δοκιµή θα εφαρµοσθεί µεταξύ ενεργών µερών και πλαισίου του πίνακα για ένα (1) δευτερόλεπτο. 2. οκιµές Τύπου α. οκιµή σε κρουστική τάση κατά IEC , όλα τα κυκλώµατα, κλάση III : 5KV αιχµή, 1.2 / 50 µs, 0.5 J, 3 θετικοί και 3 αρνητικοί παλµοί ανά διαστήµατα των 5 δευτερολέπτων. β. οκιµή υψηλής συχνότητας κατά

28 IEC , κλάση III : 2.5 KV αιχµή, 1MHz, t = 15µs, 400 παλµοί / δευτερόλεπτο, διάρκεια = 2 δευτερόλεπτα. γ. οκιµή ηλεκτροστατικής εκκένωσης κατά IEC , κλάση III : 8 KV εκκένωση αέρος, 4KV εκκένωση επαφής, αµφότερες πολικότητες δ. οκιµή ταχέων παροδικών κατά ΙEC , κλάση III : 2KV, 5/50 ns, 5Hz, µήκος παλµού 15ms, ρυθµός επανάληψης =300ms, αµφότερες πολικότητες. ε. οκιµή κραδασµών κατά IEC : 60Hz to 150 Hz, επιτάχυνση 0.5 g, ρυθµός σάρωσης 10 οκτάβια / λεπτό, 20 κύκλοι εντός 3 ορθογωνίων αξόνων. στ. οκιµή στατικής εκκένωσης κατά IEC κλάση 4 : παλµός 5/30ns µε 8KV / 15KV (εγκαρσίως / κατά µήκος) 3. οκιµή αποδοχής Η δοκιµή αυτή αφορά το όλο σύστηµα, µετά την εγκατάσταση του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τούς κανονισµούς του προµηθευτή παρουσία εκπροσώπων της ΝΕΜ. XX. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1. Όλες οι λέξεις οι οποίες θα εµφανίζονται στην οθόνη και αφορούν το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού, θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 2. Θα πρέπει να ληφθεί φροντίδα έτσι ώστε το σύστηµα να είναι επεκτάσιµο, µε µελλοντική προσθήκη µονάδων ελέγχου κυψέλης και Η/Ν. Θα πρέπει επίσης να δοθούν λεπτοµερείς πληροφορίες για την επέκταση του συστήµατος. 3. Η βάση των δεδοµένων, αφού πρώτα δηµιουργηθεί θα πρέπει να δοθεί σε CD-ROM, είτε σε δισκέτες. XXI. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η θέση σε λειτουργία του συστήµατος θα γίνει από τον προµηθευτή του συστήµατος. Για

29 τον λόγο αυτό το κόστος θέσεως σε λειτουργία του συστήµατος θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. ΧΧΙΙ. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Με την παράδοση όλου του εξοπλισµού του συστήµατος και υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχηµατικά και σχέδια καλωδίωσης του συστήµατος έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΗ, θα εκδοθεί εντολή πληρωµής για ποσό ανερχόµενο στο 70% της αξίας του εξοπλισµού που έχει παραδοθεί. Ένα επιπρόσθετο ποσό ανερχόµενο στο 20% της αξίας του παραδοθέντος εξοπλισµού θα πληρωθεί µετά την προσωρινή θέση σε λειτουργία του συστήµατος και το υπόλοιπο 10% της αξίας του συστήµατος θα πληρωθεί µετά την οριστική θέση σε λειτουργία και δοκιµή αποδοχής του συστήµατος. Ο χρόνος µεταξύ παράδοσης του συστήµατος και της οριστικής θέσης σε λειτουργία και δοκιµής αποδοχής µπορεί να είναι µεταξύ τριών (3) και οκτώ (8) µηνών. ΧΧΙII. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Στο σκοπό της προµήθειας συµπεριλαµβάνεται και η εκπαίδευση τουλάχιστον έξι (6) µηχανικών στη ΕΗ για επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα : α. Ρυθµίσεις και εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα. β. ιάταξη του συστήµατος. γ. ηµιουργία βάσης δεδοµένων δ. οκιµή λειτουργίας του συστήµατος ή του επιµέρους εξοπλισµού του (στο µέτρο που µπορεί να πραγµατοποιηθεί). 2. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν µαζί µε το όλο σύστηµα και ένας (1) Η/Υ τύπου Laptop όπως περιγράφονται παρακάτω: Pentium IV : 2,5 GHz Hard disk : 40 GB τουλάχιστον Kεντρική µονάδα: 512 ΜΒ Κάρτα οθόνης : VGA, 64MB Κάρτα δικτύου: 10/100 Κάρτα modem: 56 K Drive DVD/RW Drive FD/3,5'' Οθόνη 15'' TFT ανάλυσης 1024X 768 pixels/75hz Ο Η/Υ τύπου Laptop θα πρέπει να έχουν φορτωθεί µε όλα τα απαραίτητα προγράµµατα για την παραµετροποίηση και ρύθµιση του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ TRANSMISSION NEW PROJECTS DEPARTMENT ATHENS - GREECE Μάρτιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Το αντικείµενο του Έργου είναι η ολοκληρωµένη µελέτη, η προµήθεια εξοπλισµού, η ανέγερση, η δοκιµή και η παράδοση στη ΕΗ έτοιµου για εµπορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) Ultima-1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) E05.06.01.GR.0.9.3.10.2.2015 2/28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...13 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...15

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου Προϊόντα Μέσης Τάσης GSec Διακόπτης φορτίου Περιεχόμενα Περιγραφή 1 Επιλογή και παραγγελία 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 12 Διαστασιολόγιο 18 2 GSec ABB Διακόπτες φορτίου Περιγραφή GSec είναι διακόπτης φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 2 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Εφαρµοζόµενα πρότυπα 3 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες 3 2.3. Eγκατάσταση συστήµατος 4 2.4. Επεκτασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Ε Περιεχόμενα Ε Κεφαλαίου Ε.2 Μετασχηματιστές διανομής ελαίου / ξηρού τύπου Ε.4 Κυψέλες Μέσης Τάσης 24kV - AIR 24 Ε.5 Ασφάλειες Μέσης Τάσης 10/24kV / Αλεξικέραυνα ΕÂéïμç ανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας Η κύρια γεννήτρια σήματος είναι η πιό προηγμένη μονάδα Dupline. Εκτός από την παραγωγή του φέροντος σήματος Dupline,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

FSA 720 / 740 / 750. Μόνο Bosch.

FSA 720 / 740 / 750. Μόνο Bosch. FSA 720 / 740 / 750 Η πλατφόρµα διάγνωσης του µέλλοντος. Μόνο Bosch. FSA 720 και 740-Συσκευές ελέγχου συστηµάτων οχήµατος: ιευρυµένη διάγνωση, αποτελεσµατική τεχνική µέτρησης, εύκολο λογισµικό Ένα κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσφορά µας περιλαµβάνει προµήθεια εξοπλισµoύ µέσης τάσης της σειράς SM6, κατάλληλου για εσωτερική χρήση. Οι κυψέλες τύπου SM6 συνιστούν µια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...9 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 1.2. ΣΚΟΠΟΣ...9 1.3. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ...9 1.4. ΣΤΑ ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...11 1.5. ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...12 1.5.1. Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά)

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Agenda Επιλογή της βέλτιστης αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση αντικεραυνικών. Επιλογή της βέλτιστης προστασίας για το αντικεραυνικό. Κανόνες εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα