Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2."

Transcript

1 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2 Ιωάννινα Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται στο κείµενο αυτό υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας. Οι θέσεις και οι απόψεις του συγγραφέα δεν δεσµεύουν τον επιστηµονικό υπεύθυνο του Προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» ή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2 Το παρόν κείµενο αποτελεί επιµορφωτικό υλικό στα πλαίσια του προγράµµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Η παρουσία του κειµένου στο διαδίκτυο εξυπηρετεί επιµορφωτικές ανάγκες και ανάγκες ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά απευθύνεται και στο ευρύ κοινό. Κάθε αθέµιτη χρήση του κειµένου υπόκειται στις διατάξεις του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Φιλολογική επιµέλεια: Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου.

2 Ταυτότητα και στόχευση του υλικού Το υλικό που παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας ενότητας έχει προκύψει από την αξιοποίηση µέρους των αποτελεσµάτων µιας εµπειρικής έρευνας και έχει στόχο να υπηρετήσει επιµορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και αντίστοιχες ανάγκες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού γύρω από ζητήµατα παιδαγωγικής διαχείρισης της διαφορετικότητας στο σχολείο. Ταυτόχρονα, το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό υλικό για όσους εµπλέκονται σε διαδικασίες επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης ως επιµορφωτές ή εµψυχωτές. Με τη βοήθεια του υλικού αυτού δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό, αλλά και στο επιµορφωτικό προσωπικό που επικοινωνεί µε εκπαιδευτικούς, να πληροφορηθούν σχετικά µε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν στην ελληνική οικογένεια (γονείς) γύρω από διάφορες κατηγορίες ατόµων, ειδικότερα γύρω από τους Τσιγγάνους. Καθώς γίνονται τα τελευταία χρόνια εντατικές προσπάθειες εκ µέρους της πολιτείας να συντελεσθεί η εκπαιδευτική ένταξη των µαθητών µε τσιγγάνικη (ρόµικη) προέλευση, έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τι πιστεύει η µέση οικογένεια για τους Τσιγγάνους. Η εγγραφή και η φοίτηση στο σχολείο των παιδιών που προέρχονται από κοινωνικο-οικονοµικά περιθωριακές οµάδες του πληθυσµού δεν γίνονται πάντοτε χωρίς αντιρρήσεις ή ακόµη και αντιθέσεις ορισµένων παραγόντων ή οµάδων. Ανάµεσα στα άλλα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να διαχειριστούν καταστάσεις συγκρουσιακές και να κρατήσουν λεπτές ισορροπίες προς όφελος των ίδιων των παιδιών. Στη διαδικασία αυτή η επίγνωση των πεποιθήσεων του «άλλου» είναι χρήσιµη, όχι µόνο για να κατανοηθεί µέσα από την ίδια την εσωτερική της λογική η συµπεριφορά που πηγάζει από παρόµοιες πεποιθήσεις, όσο κυρίως για τη συγκρότηση στρατηγικών σταδιακής αλλαγής της. Ο εκπαιδευτικός που πιστεύει στην εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών µε τσιγγάνικη προέλευση θα χρειαστεί στο έργο του συµµάχους, και τέτοιοι είναι οι γονείς. Το να ξέρουν, συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί πώς σκέφτονται οι γονείς για τους Τσιγγάνους, αποτελεί επαγγελµατικό τους εφόδιο. Το δείγµα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2000 σε πανελλαδική κλίµακα, περιλαµβάνει γονείς. Η κατανοµή των γονέων του δείγµατος ως προς το φύλο είναι 63, 9% µητέρες και 36, 1% πατέρες. Στην ενότητα

3 που ακολουθεί αξιοποιείται µόνο ένα µέρος των απαντήσεων που έδωσαν οι γονείς σε ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, ενώ η ανάλυση είναι απλή περιγραφική και αποσκοπεί κατ αρχήν στην αποτύπωση των τάσεων ανάµεσα στους γονείς σε σχέση µε τους Τσιγγάνους. Τα εµπειρικά δεδοµένα, πάνω στα οποία βασίζεται η περιγραφή που ακολουθεί, συγκεντρώθηκαν προς το τέλος της πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράµµατος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων». Ο σχεδιασµός της έρευνας, η συγκρότηση των ερευνητικών εργαλείων, η υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς επίσης η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδοµένων και η επιµέλεια της παρουσίασής τους στη µορφή που έχουν για την παρούσα ενότητα έγιναν από το συγγραφέα. Τα στερεότυπα και οι αρνητικές δοξασίες των γονέων απέναντι στους «διαφορετικούς», και ειδικότερα τους Τσιγγάνους, ανιχνεύονται µε τη βοήθεια επτά θεµατικών πεδίων, κάθε ένα από τα οποία απαρτίζεται από ορισµένους δείκτες. Το πρώτο πεδίο («περιθωριακότητα») περιλαµβάνει δεκαπέντε δείκτες και ανιχνεύει τους ορισµούς των γονέων για το κοινωνικό περιθώριο. Από τις απαντήσεις στις συγκεκριµένες ερωτήσεις βλέπει κανείς ποια κατηγορία προσώπων συνδέεται στη συνείδηση των γονέων πιο πολύ µε το περιθώριο. Το δεύτερο πεδίο («περιθώριο») έχει δώδεκα δείκτες, µε τη βοήθεια των οποίων διερευνώνται από τη σκοπιά των γονέων τα αίτια που έχουν οδηγήσει / οδηγούν τους Τσιγγάνους στο περιθώριο. Το τρίτο πεδίο («εκπαίδευση») συγκροτείται από δέκα δείκτες και ανιχνεύει τις απόψεις των γονέων ως προς την καλύτερη λύση στο εκπαιδευτικό πρόβληµα αναφορικά µε τα παιδιά µε ρόµικη (τσιγγάνικη) καταγωγή. Το τέταρτο πεδίο («ταυτότητα») περιλαµβάνει τους περισσότερους δείκτες (είκοσι επτά), αφού αυτό είναι κυρίως το πεδίο ανίχνευσης των βασικών στερεοτύπων για τον «Τσιγγάνο». Το πέµπτο πεδίο («προοπτικές») έχει επτά δείκτες και επιχειρεί να καταγράψει τις προβλέψεις των γονέων σχετικά µε τις µελλοντικές προοπτικές των Τσιγγανοπαίδων. Το έκτο πεδίο («αποδοχή») περιλαµβάνει έντεκα δείκτες και αποτυπώνει τις εµπειρίες των γονέων µε Τσιγγάνους και τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόµενο ένα µέλος της οικογένειας να δηµιουργήσει κάποια στενότερη σχέση µε Τσιγγάνο / Τσιγγάνα. Το τελευταίο πεδίο («ένταξη») έχει εννέα δείκτες και ανιχνεύει το πώς αντιλαµβάνονται οι γονείς του δείγµατος ενδεχόµενες αρνητικές αντιδράσεις συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, όταν τα παιδιά τους φοιτούν στο ίδιο σχολείο µε Τσιγγάνους µαθητές. Οι τάσεις που αποτυπώνονται µέσα από την απλή ανάλυση των απαντήσεων των γονέων σε συγκεκριµένες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου φανερώνουν ότι στην

4 ελληνική οικογένεια υπάρχει ένα κενό πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τους Τσιγγάνους ως κοινωνική κατηγορία, πάνω στο οποίο δοµούνται µε τη σειρά τους τα στερεότυπα και η προκατάληψη. Αν υποθέσουµε ότι στο σπίτι γίνεται κάποιος διάλογος ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά γύρω από τους Τσιγγάνους (και αυτό είναι πολύ πιο πιθανό, αν τα παιδιά φοιτούν σε σχολείο στο οποίο επίσης φοιτούν και µαθητές µε ρόµικη καταγωγή), τότε ο διάλογος αυτός πρέπει να επισκιάζεται από τις δοξασίες των γονέων που αποτυπώνονται στο υλικό αυτής της ενότητας. Είναι προφανές ότι ο στόχος της παρουσίασης του υλικού σε τελευταία ανάλυση είναι παιδαγωγικός: η αποδόµηση των στερεοτύπων και η καταπολέµηση της προκατάληψης µέσω της αναγνώρισής τους στις τοποθετήσεις και τις συµπεριφορές των υποκειµένων. Ενδεικτική βιβλιογραφία Βαξεβάνογλου Α.: Έλληνες Τσιγγάνοι. Περιθωριακοί και οικογενειάρχες, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα Γκότοβος Α.Ε.: Pατσισµός. Kοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας πρακτικής, ΥΠ.Ε.Π.Θ. / Γ.Γ.Λ.E., Aθήνα Παπακωνσταντίνου Γ., Βασιλειάδου Μ., Παυλή-Κορρέ Μ.: Οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, Ιωάννινα Γκότοβος Α.Ν.: Οι Γύφτοι στη νεοελληνική λογοτεχνία, Ιωάννινα Frazer A.: Οι Τσιγγάνοι, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα Ζώνιου-Σιδέρη Α., Κορωναίου Α.: Κοινωνικές αξίες και παιδαγωγικές πρακτικές της τσιγγάνικης οικογένειας, Ιωάννινα Νόβα-Καλτσούνη Χ.: οµή και λειτουργία της τσιγγάνικης οικογένειας, Ιωάννινα 2004.

5 1. Περιθωριακότητα

6 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τις γυναίκες; ισχύει απόλυτα 6,3 ισχύει απόλυτα 107 6,3 ισχύει ,2 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 10,2 36,6 46,9

7 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους άνεργους πτυχιούχους; ισχύει απόλυτα 19,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,0 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 21,5 24,0 35,2

8 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους αναλφάβητους νέους; ισχύει απόλυτα 28,6 ισχύει απόλυτα ,6 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,8 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,7 27,0 30,8

9 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τα άτοµα µε σωµατική αναπηρία; ισχύει απόλυτα 31,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,8 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 12,7 28,8 27,2

10 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση; ισχύει απόλυτα 48,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,5 δεν ισχύει 152 9,0 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 9,0 17,5 25,0

11 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Τσιγγάνους; ισχύει απόλυτα 36,0 ισχύει απόλυτα ,0 ισχύει ,9 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει 164 9,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 9,7 22,4 31,9

12 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Μουσουλµάνους; ισχύει απόλυτα 22,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,2 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 18,7 27,2 31,6

13 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Αλβανούς; ισχύει απόλυτα 28,8 ισχύει απόλυτα ,8 ισχύει ,4 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,2 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,2 29,4 28,6

14 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Βορειοηπειρώτες; ισχύει απόλυτα 13,4 ισχύει απόλυτα ,4 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,5 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,9 23,3 42,5

15 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Ελληνοπόντιους (παλιννοστούντες από περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης); ισχύει απόλυτα 9,8 ισχύει απόλυτα 165 9,8 ισχύει ,2 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 19,2 26,4 44,6

16 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους µετανάστες από πρώην σοσιαλιστικές χώρες (π.χ. Πολωνοί, Ρουµάνοι); ισχύει απόλυτα 12,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει ,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 17,6 25,5 44,4

17 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους µετανάστες από ασιατικές χώρες; ισχύει απόλυτα 16,4 ισχύει απόλυτα ,4 ισχύει ,7 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 16,7 28,7 38,2

18 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους µετανάστες από αφρικανικές χώρες; ισχύει απόλυτα 18,2 ισχύει απόλυτα ,2 ισχύει ,4 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 16,4 27,4 38,0

19 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους µάρτυρες του Ιεχωβά; ισχύει απόλυτα 20,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,3 δεν ισχύει ,0 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 19,3 27,3 33,0

20 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τα µέλη θρησκευτικών αιρέσεων; ισχύει απόλυτα 21,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,1 δεν ισχύει ,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,0 28,1 30,6

21 2. Περιθώριο

22 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή η κοινωνία µας είναι ρατσιστική 28, , , , ,4 σύνολο ,0 20,9 24,4 26,2

23 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή βλέπουν ότι ακόµη και αν προσπαθήσουν να προσαρµοστούν, δεν θα γίνουν αποδεκτοί 21, , , , ,2 σύνολο ,0 23,2 25,3 29,8

24 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή η κουλτούρα τους δίνει έµφαση στην ελευθερία και απεχθάνεται την τάξη και την πειθαρχία 40, , , , ,2 σύνολο ,0 11,2 15,5 33,2

25 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, ώστε να διεκδικήσουν µια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας 27, , , , ,7 σύνολο ,0 22,4 22,7 27,3

26 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, γιατί δεν τους αρέσει ο δικός µας τρόπος ζωής 32, , , , ,7 σύνολο ,0 18,7 21,0 27,4

27 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, γιατί πιστεύουν στην αξία της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης και θέλουν να είναι µαζί 26, , , , ,8 σύνολο ,0 20,9 21,8 30,5

28 Ορισµένοι Τσιγγάνοι θέλουν την ένταξη στην κοινωνία, αλλά φοβούνται µήπως οι υπόλοιποι τους θεωρήσουν προδότες 22, , , , ,6 σύνολο ,0 20,6 24,6 32,4

29 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή δεν υπάρχει κρατική µέριµνα, ώστε να βοηθηθούν στην κοινωνική ένταξη 41, , , , ,9 σύνολο ,0 11,9 15,6 30,8

30 Κατά βάθος όλοι οι Τσιγγάνοι θα ήθελαν να είναι πετυχηµένοι στη ζωή τους, όπως κάθε σύγχρονος άνθρωπος. Όµως δεν µπορούν να βγουν από το περιθώριο, γιατί δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους 31, , , , ,1 σύνολο ,0 18,1 20,8 29,3

31 Αν η πολιτεία αποφάσιζε να διαθέσει χρήµατα για να χτιστούν κατάλληλες κατοικίες για τους Τσιγγάνους και να διαµορφωθούν σωστά οι χώροι εγκατάστασής τους, εκείνοι θα άλλαζαν τρόπο ζωής και δεν θα ήταν πλέον στο περιθώριο , , , ,4 σύνολο ,0 16,4 23,6 29,7 30,2

32 Η απόφαση να βγεις από το περιθώριο σε τελευταία ανάλυση είναι ατοµική. Όποιος πραγµατικά θέλει να ενταχθεί στην κοινωνία, τελικά βρίσκει τρόπους και τα καταφέρνει 53, , , ,6 95 5,7 σύνολο ,0 5,7 12,6 28,3

33 Οι Τσιγγάνοι έχουν συνηθίσει πλέον σε έναν τρόπο ζωής. Ακόµη και αν η πολιτεία διαθέσει πόρους για να βελτιώσει τις υλικές συνθήκες της ζωής τους, αυτοί θα συνεχίσουν να 40, , , , ,0 σύνολο ,0 11,0 18,3 30,3

34 3. Εκπαίδευση

35 Η καλύτερη λύση για τα παιδιά των Τσιγγάνων είναι να προσαρµοστούν στις αξίες και τους ρυθµούς της υπόλοιπης κοινωνίας, για να µπορέσουν σιγά-σιγά να πετύχουν κοινωνική αναγνώριση 63, , , ,1 47 2,8 σύνολο ,0 2,8 7,1 26,7

36 Η καλύτερη λύση για τα παιδιά των Τσιγγάνων είναι να προσανατολιστούν σιγά-σιγά σε άλλα επαγγέλµατα, διαφορετικά από αυτά των γονιών τους 54, , , ,1 61 3,6 σύνολο ,0 3,6 8,1 33,9

37 Χωρίς εκπαιδευτικά εφόδια, είναι αδύνατον για τα Τσιγγανόπουλα να µπουν στο στίβο του ανταγωνισµού µε τους υπόλοιπους νέους και να προκόψουν 72, , ,5 76 4,5 67 4,0 σύνολο ,0 4,5 4,0 19,5

38 Για τα Τσιγγανόπουλα η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας έχει απόλυτη προτεραιότητα 60, , , , ,9 σύνολο ,0 5,9 9,9 23,8

39 Για τα Τσιγγανόπουλα η εκµάθηση της Romani (γλώσσα των Τσιγγάνων) µε τη βοήθεια του επίσηµου σχολείου έχει προτεραιότητα απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο στόχο, επειδή η διατήρηση της γλώσσας συνδέεται µε τη διατήρηση της πολιτισµικής ταυτότητας 24, , , , ,1 σύνολο ,0 14,1 29,1 32,4

40 Η καλύτερη λύση για τα Τσιγγανόπουλα θα ήταν ένα δίγλωσσο σχολείο, στο οποίο διδάσκονται ισότιµα η Ελληνική και η Romani 42, , , , ,9 σύνολο ,0 14,5 14,9 28,6

41 Η ίδρυση και λειτουργία ειδικών σχολείων για τα Τσιγγανόπουλα κοντά σε περιοχές, όπου κατοικούν Τσιγγάνοι, είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων 53, , , , ,6 σύνολο ,0 11,8 10,6 24,0

42 Η ίδρυση και λειτουργία σχολείων µε µικτό µαθητικό πληθυσµό προερχόµενο από διάφορες εθνοπολιτισµικές οµάδες (π.χ. Τσιγγανόπαιδες, Αλβανόπουλα, Βορειοηπειρώτες, Ελληνοπόντιοι, Παλιννοστούντες κ.α.) είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων 16, , , , ,1 σύνολο ,0 19,3 32,2 32,1

43 Η ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στα κανονικά σχολεία που λειτουργούν κοντά στις περιοχές κατοικίας των Τσιγγάνων είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων 36, , , , ,9 σύνολο ,0 13,9 21,4 28,6

44 Σε πολλές περιπτώσεις η καλύτερη λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων είναι η µετακίνηση εκπαιδευτικών στους οικισµούς ή τους καταυλισµούς και η επιτόπια διδασκαλία µε τη βοήθεια κατάλληλου διδακτικού υλικού , , , ,4 σύνολο ,0 21,7 21,4 28,8 28,2

45 4. Ταυτότητα

46 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετικές αξίες σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 30,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,1 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,1 27,0 29,5

47 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική νοοτροπία σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 48,4 ισχύει απόλυτα ,4 ισχύει ,1 ισχύει εν µέρει ,9 δεν ισχύει 60 3,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 3,6 13,9 34,1

48 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο εργατικοί σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 7,6 ισχύει απόλυτα 127 7,6 ισχύει 167 9,9 ισχύει εν µέρει ,7 δεν ισχύει ,8 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 9,9 27,7 54,8

49 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετικό χαρακτήρα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 30,6 ισχύει απόλυτα ,6 ισχύει ,9 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,5 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 12,5 25,0 31,9

50 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική µουσική σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 26,7 ισχύει απόλυτα ,7 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει ,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 21,6 24,4 27,3

51 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική κουζίνα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 21,0 ισχύει απόλυτα ,0 ισχύει ,6 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,6 26,6 31,9

52 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική ενδυµασία σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 43,1 ισχύει απόλυτα ,1 ισχύει ,6 ισχύει εν µέρει ,9 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 11,4 18,9 26,6

53 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο φιλότιµοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 6,6 ισχύει 10,5 ισχύει απόλυτα 110 6,6 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,3 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 30,3 52,7

54 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο φιλόξενοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 7,7 ισχύει 12,0 ισχύει απόλυτα 128 7,7 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 32,6 47,7

55 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο επιθετικοί σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 23,9 ισχύει απόλυτα ,9 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,3 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 22,3 24,5 29,2

56 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο νοµοταγείς σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 5,1 ισχύει απόλυτα 86 5,1 ισχύει 123 7,4 ισχύει εν µέρει ,7 δεν ισχύει ,8 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 7,4 20,7 66,8

57 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο ελεύθεροι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 43,3 ισχύει 27,6 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,6 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,2 σύνολο ,0 ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 11,2 18,0

58 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική εξωτερική εµφάνιση σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 39,8 ισχύει απόλυτα ,8 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,1 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 15,1 20,2 25,0

59 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο περήφανοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 13,0 ισχύει απόλυτα ,0 ισχύει ,9 ισχύει εν µέρει ,7 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 18,9 27,7 40,4

60 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο συντηρητικοί σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 8,4 ισχύει απόλυτα 140 8,4 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,9 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 14,3 27,9 49,4

61 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο ευτυχισµένοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 12,9 ισχύει απόλυτα ,9 ισχύει ,2 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,2 33,0 33,9

62 Οι Τσιγγάνοι έχουν πιο πολύ χρόνο σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 25,9 ισχύει απόλυτα ,9 ισχύει ,1 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει ,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,6 23,4 30,1

63 Οι Τσιγγάνοι έχουν λιγότερες έγνοιες στη ζωή τους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 31,2 ισχύει απόλυτα ,2 ισχύει ,8 ισχύει εν µέρει ,5 δεν ισχύει ,5 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,5 22,5 25,8

64 Οι Τσιγγάνοι έχουν λιγότερο άγχος σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 32,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει ,0 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 18,0 23,4 26,3

65 Οι Τσιγγάνοι έχουν λιγότερα χρήµατα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 14,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,6 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 16,6 33,2 35,9

66 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο θρησκευόµενα άτοµα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 7,1 ισχύει απόλυτα 118 7,1 ισχύει 136 8,2 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 8,2 28,0 56,7

67 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο σκληραγωγηµένοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 44,9 ισχύει απόλυτα ,9 ισχύει ,4 ισχύει εν µέρει ,8 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 14,8 12,9 27,4

68 Οι Τσιγγάνοιείναι πιο τολµηροί σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 26,8 ισχύει απόλυτα ,8 ισχύει ,8 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,4 25,0 27,8

69 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο ευθείς στις συναλλαγές µε τους άλλους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 11,0 ισχύει απόλυτα ,0 ισχύει ,9 ισχύει εν µέρει ,3 δεν ισχύει ,8 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,9 26,3 48,8

70 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο εξαρτηµένοι από τη βοήθεια του κράτους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 10,1 ισχύει απόλυτα ,1 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,5 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,0 24,5 52,4

71 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο ατοµιστές σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 14,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,8 ισχύει εν µέρει ,8 δεν ισχύει ,1 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 18,8 31,8 35,1

72 Οι Τσιγγάνοι δείχνουν µεγαλύτερη αλληλεγγύη µεταξύ τους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 48,1 ισχύει απόλυτα ,1 ισχύει ,4 ισχύει εν µέρει ,9 δεν ισχύει 142 8,5 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 8,5 15,9 27,4

73 5. Προοπτικές

74 Μέσα στα επόµενα 20 χρόνια η κατάσταση των Τσιγγάνων δεν πρόκειται να αλλάξει και βασικά θα παραµείνει η ίδια 28, , ,6 22,7 39, ,7 9, ,3 σύνολο ,0

75 Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία πάνω από 10 θα έχουν κατά βάση την τύχη των γονέων τους 31, , , , ,3 σύνολο ,0 6,3 19,3 43,1

76 Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία από 5 έως 10 θα έχουν κατά βάση την τύχη των γονέων τους 22, , , , ,3 σύνολο ,0 10,3 26,8 40,5 Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία από 1 έως 4 θα ενσωµατωθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία και δεν θα ζουν πλέον στο περιθώριο 13, , , , ,2 σύνολο ,0 13,2 36,8 36,9

77 Τα Τσιγγανόπουλα που θα γεννηθούν από δω και πέρα θα ενσωµατωθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία 14, , , , ,8 σύνολο ,0 14,8 35,5 35,2

78 Τα παραδοσιακά επαγγέλµατα που ασκούν οι Τσιγγάνοι εξαφανίζονται σιγά-σιγά µε αποτέλεσµα η οικονοµική τους κατάσταση να χειροτερεύει 20, , , , ,6 σύνολο ,0 17,6 28,9 33,2

79 Ύστερα από την είσοδο των λαθροµεταναστών στη χώρα, οι Τσιγγάνοι έχουν να αντιµετωπίσουν έναν ισχυρό ανταγωνισµό σε ό,τι αφορά ορισµένα επαγγέλµατα ή απασχολήσεις. Γι αυτό η κατάστασή τους χειροτερεύει, αντί να βελτιώνεται 26, , , , ,9 σύνολο ,0 12,9 22,5 37,7

80 6. Αποδοχή

81 Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν µη- Τσιγγάνο να δηµιουργήσει δεσµό µε έναν Τσιγγάνο 47, , , , ,7 σύνολο ,0 8,7 14,2 29,5

82 Αν µάθαινα ότι ο γιος ή η κόρη µου έχει δεσµό µε µια Τσιγγάνα / έναν Τσιγγάνο, θα προβληµατιζόµουν πάρα πολύ 58, , , ,7 75 4,5 σύνολο ,0 4,5 9,7 27,2

83 Αν µάθαινα ότι ο γιος ή η κόρη µου σκέφτεται να παντρευτεί µια Τσιγγάνα / έναν Τσιγγάνο, θα επιχειρούσα µε όλα τα µέσα να τον / την αποτρέψω 48, , , , ,1 σύνολο ,0 7,1 17,6 27,2

84 Όπως σε όλες τις οµάδες, έτσι και ανάµεσα στους Τσιγγάνους υπάρχουν ευκατάστατοι, µεσαίοι και φτωχοί 69, , ,1 4,9 23,1 81 4,9 2,8 47 2,8 σύνολο ,0

85 Όπως σε όλες τις οµάδες, έτσι και ανάµεσα στους Τσιγγάνους υπάρχουν αγράµµατοι και µορφωµένοι 45, , ,8 19,4 26, , ,5 8,5 σύνολο ,0

86 Προβλήµατα προσαρµογής αντιµετωπίζουν µόνο οι φτωχοί Τσιγγάνοι 16, , , , ,8 σύνολο ,0 21,1 27,8 34,4

87 Προβλήµατα προσαρµογής αντιµετωπίζουν µόνον οι αγράµµατοι Τσιγγάνοι 17, , , , ,3 σύνολο ,0 19,4 31,8 31,3

88 Οι ευκατάστατοι Τσιγγάνοι έχουν ήδη υιοθετήσει τις αξίες και τις συµπεριφορές των µη-τσιγγάνων 17, , , , ,5 σύνολο ,0 16,5 30,3 35,6

89 Οι µορφωµένοι Τσιγγάνοι έχουν ήδη υιοθετήσει τις αξίες και τις συµπεριφορές των µη-τσιγγάνων 21, , , , ,5 σύνολο ,0 11,5 26,3 40,4

90 Η κοινωνία δεν κάνει διάκριση ανάµεσα σε ευκατάστατους και σε φτωχούς Τσιγγάνους. Έτσι ένα Τσιγγανόπουλο από πλούσια οικογένεια αντιµετωπίζει στο σχολείο την ίδια προκατάληψη, όπως και το Τσιγγανόπουλο από φτωχή οικογένεια , , , ,0 σύνολο ,0 10,0 17,1 35,0 37,9

91 Η κοινωνία δεν κάνει διάκριση ανάµεσα σε µορφωµένους και αγράµµατους Τσιγγάνους. Έτσι ένα Τσιγγανόπουλο από µορφωµένη οικογένεια αντιµετωπίζει στο σχολείο την ίδια προκατάληψη, όπως και το Τσιγγανόπουλο από γονείς µη-µορφωµένους , , , ,8 σύνολο ,0 10,8 20,2 34,1 34,9

92 7. Ένταξη

93 Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως µε την παρουσία Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο πέσει το επίπεδο απόδοσης των παιδιών τους 32, , , , ,5 σύνολο ,0 18,3 17,5 31,4

94 Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως µε την παρουσία Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο χειροτερέψουν οι συνθήκες σχολικής υγιεινής 41, , , , ,5 σύνολο ,0 7,5 12,6 38,6

95 Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως ορισµένες από τις συµπεριφορές των Τσιγγανοπαίδων δηµιουργήσουν προβλήµατα στα παιδιά τους 42, , , ,3 85 5,1 σύνολο ,0 5,1 11,3 40,7

96 Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως σε τέτοια σχολεία σταλούν εκπαιδευτικοί µε µειωµένα προσόντα 18, , , , ,4 σύνολο ,0 21,5 29,4 31,1

97 Οι γονείς που αντιδρούν είναι απλώς ρατσιστές 20, , , , ,5 σύνολο ,0 20,4 28,5 30,5

98 εν είναι εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις να κατηγορήσει κανείς τους γονείς για ρατσισµό. Υπάρχουν αντικειµενικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη συνεκπαίδευση 40, , , , ,5 σύνολο ,0 7,5 13,9 37,9

99 Αυτοί που κατηγορούν τους γονείς για ρατσισµό συνήθως µένουν µακριά από τσιγγάνικους οικισµούς και δεν αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα 42, , , , ,1 σύνολο ,0 9,1 14,6 33,6

100 Η αρχή "να δέχεσαι τον άλλο, όπως είναι" ακούγεται ωραία στη θεωρία, αλλά είναι δύσκολη στην εφαρµογή 60, , ,4 77 4,7 78 4,7 σύνολο ,0 4,7 4,7 30,4

101 Αν τα Τσιγγανόπουλα προσαρµόζονταν στα βασικά (π.χ. κανόνες υγιεινής, εµφάνιση, συµπεριφορές), οι γονείς δεν θα είχαν λόγους να αντιδρούν στη συνεκπαίδευση και θα συµφωνούσαν µε τη λύση αυτή 57, , , ,2 79 4,8 σύνολο ,0 4,8 8,2 30,0

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ένταξη: Μια Εκπαιδευτική Προοπτική ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά των Τσιγγάνων της Κέρκυρας Κοινωνιογλωσσική πραγµατικότητα και σχολική προοπτική 2. Ιωάννινα 2004

Τα ελληνικά των Τσιγγάνων της Κέρκυρας Κοινωνιογλωσσική πραγµατικότητα και σχολική προοπτική 2. Ιωάννινα 2004 Περικλής Ντάλτας 1 Τα ελληνικά των Τσιγγάνων της Κέρκυρας Κοινωνιογλωσσική πραγµατικότητα και σχολική προοπτική 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αθανασοπούλου Η περίπτωση της Κέρκυρας. Μύθοι και πραγµατικότητα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων Μετά από δυο χρόνια συναντιόµαστε πάλι στα Γιάννενα, προκειµένου να παρουσιάσουµε την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης-

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Εθνική αναφορά PS CLUB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την προώθηση των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες, αναγκαία προϋπόθεση για τη δια βίου εκπαίδευση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα