Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2."

Transcript

1 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2 Ιωάννινα Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται στο κείµενο αυτό υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας. Οι θέσεις και οι απόψεις του συγγραφέα δεν δεσµεύουν τον επιστηµονικό υπεύθυνο του Προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» ή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2 Το παρόν κείµενο αποτελεί επιµορφωτικό υλικό στα πλαίσια του προγράµµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Η παρουσία του κειµένου στο διαδίκτυο εξυπηρετεί επιµορφωτικές ανάγκες και ανάγκες ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά απευθύνεται και στο ευρύ κοινό. Κάθε αθέµιτη χρήση του κειµένου υπόκειται στις διατάξεις του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Φιλολογική επιµέλεια: Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου.

2 Ταυτότητα και στόχευση του υλικού Το υλικό που παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας ενότητας έχει προκύψει από την αξιοποίηση µέρους των αποτελεσµάτων µιας εµπειρικής έρευνας και έχει στόχο να υπηρετήσει επιµορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και αντίστοιχες ανάγκες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού γύρω από ζητήµατα παιδαγωγικής διαχείρισης της διαφορετικότητας στο σχολείο. Ταυτόχρονα, το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό υλικό για όσους εµπλέκονται σε διαδικασίες επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης ως επιµορφωτές ή εµψυχωτές. Με τη βοήθεια του υλικού αυτού δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό, αλλά και στο επιµορφωτικό προσωπικό που επικοινωνεί µε εκπαιδευτικούς, να πληροφορηθούν σχετικά µε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν στην ελληνική οικογένεια (γονείς) γύρω από διάφορες κατηγορίες ατόµων, ειδικότερα γύρω από τους Τσιγγάνους. Καθώς γίνονται τα τελευταία χρόνια εντατικές προσπάθειες εκ µέρους της πολιτείας να συντελεσθεί η εκπαιδευτική ένταξη των µαθητών µε τσιγγάνικη (ρόµικη) προέλευση, έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τι πιστεύει η µέση οικογένεια για τους Τσιγγάνους. Η εγγραφή και η φοίτηση στο σχολείο των παιδιών που προέρχονται από κοινωνικο-οικονοµικά περιθωριακές οµάδες του πληθυσµού δεν γίνονται πάντοτε χωρίς αντιρρήσεις ή ακόµη και αντιθέσεις ορισµένων παραγόντων ή οµάδων. Ανάµεσα στα άλλα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να διαχειριστούν καταστάσεις συγκρουσιακές και να κρατήσουν λεπτές ισορροπίες προς όφελος των ίδιων των παιδιών. Στη διαδικασία αυτή η επίγνωση των πεποιθήσεων του «άλλου» είναι χρήσιµη, όχι µόνο για να κατανοηθεί µέσα από την ίδια την εσωτερική της λογική η συµπεριφορά που πηγάζει από παρόµοιες πεποιθήσεις, όσο κυρίως για τη συγκρότηση στρατηγικών σταδιακής αλλαγής της. Ο εκπαιδευτικός που πιστεύει στην εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών µε τσιγγάνικη προέλευση θα χρειαστεί στο έργο του συµµάχους, και τέτοιοι είναι οι γονείς. Το να ξέρουν, συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί πώς σκέφτονται οι γονείς για τους Τσιγγάνους, αποτελεί επαγγελµατικό τους εφόδιο. Το δείγµα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2000 σε πανελλαδική κλίµακα, περιλαµβάνει γονείς. Η κατανοµή των γονέων του δείγµατος ως προς το φύλο είναι 63, 9% µητέρες και 36, 1% πατέρες. Στην ενότητα

3 που ακολουθεί αξιοποιείται µόνο ένα µέρος των απαντήσεων που έδωσαν οι γονείς σε ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, ενώ η ανάλυση είναι απλή περιγραφική και αποσκοπεί κατ αρχήν στην αποτύπωση των τάσεων ανάµεσα στους γονείς σε σχέση µε τους Τσιγγάνους. Τα εµπειρικά δεδοµένα, πάνω στα οποία βασίζεται η περιγραφή που ακολουθεί, συγκεντρώθηκαν προς το τέλος της πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράµµατος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων». Ο σχεδιασµός της έρευνας, η συγκρότηση των ερευνητικών εργαλείων, η υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς επίσης η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδοµένων και η επιµέλεια της παρουσίασής τους στη µορφή που έχουν για την παρούσα ενότητα έγιναν από το συγγραφέα. Τα στερεότυπα και οι αρνητικές δοξασίες των γονέων απέναντι στους «διαφορετικούς», και ειδικότερα τους Τσιγγάνους, ανιχνεύονται µε τη βοήθεια επτά θεµατικών πεδίων, κάθε ένα από τα οποία απαρτίζεται από ορισµένους δείκτες. Το πρώτο πεδίο («περιθωριακότητα») περιλαµβάνει δεκαπέντε δείκτες και ανιχνεύει τους ορισµούς των γονέων για το κοινωνικό περιθώριο. Από τις απαντήσεις στις συγκεκριµένες ερωτήσεις βλέπει κανείς ποια κατηγορία προσώπων συνδέεται στη συνείδηση των γονέων πιο πολύ µε το περιθώριο. Το δεύτερο πεδίο («περιθώριο») έχει δώδεκα δείκτες, µε τη βοήθεια των οποίων διερευνώνται από τη σκοπιά των γονέων τα αίτια που έχουν οδηγήσει / οδηγούν τους Τσιγγάνους στο περιθώριο. Το τρίτο πεδίο («εκπαίδευση») συγκροτείται από δέκα δείκτες και ανιχνεύει τις απόψεις των γονέων ως προς την καλύτερη λύση στο εκπαιδευτικό πρόβληµα αναφορικά µε τα παιδιά µε ρόµικη (τσιγγάνικη) καταγωγή. Το τέταρτο πεδίο («ταυτότητα») περιλαµβάνει τους περισσότερους δείκτες (είκοσι επτά), αφού αυτό είναι κυρίως το πεδίο ανίχνευσης των βασικών στερεοτύπων για τον «Τσιγγάνο». Το πέµπτο πεδίο («προοπτικές») έχει επτά δείκτες και επιχειρεί να καταγράψει τις προβλέψεις των γονέων σχετικά µε τις µελλοντικές προοπτικές των Τσιγγανοπαίδων. Το έκτο πεδίο («αποδοχή») περιλαµβάνει έντεκα δείκτες και αποτυπώνει τις εµπειρίες των γονέων µε Τσιγγάνους και τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόµενο ένα µέλος της οικογένειας να δηµιουργήσει κάποια στενότερη σχέση µε Τσιγγάνο / Τσιγγάνα. Το τελευταίο πεδίο («ένταξη») έχει εννέα δείκτες και ανιχνεύει το πώς αντιλαµβάνονται οι γονείς του δείγµατος ενδεχόµενες αρνητικές αντιδράσεις συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, όταν τα παιδιά τους φοιτούν στο ίδιο σχολείο µε Τσιγγάνους µαθητές. Οι τάσεις που αποτυπώνονται µέσα από την απλή ανάλυση των απαντήσεων των γονέων σε συγκεκριµένες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου φανερώνουν ότι στην

4 ελληνική οικογένεια υπάρχει ένα κενό πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τους Τσιγγάνους ως κοινωνική κατηγορία, πάνω στο οποίο δοµούνται µε τη σειρά τους τα στερεότυπα και η προκατάληψη. Αν υποθέσουµε ότι στο σπίτι γίνεται κάποιος διάλογος ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά γύρω από τους Τσιγγάνους (και αυτό είναι πολύ πιο πιθανό, αν τα παιδιά φοιτούν σε σχολείο στο οποίο επίσης φοιτούν και µαθητές µε ρόµικη καταγωγή), τότε ο διάλογος αυτός πρέπει να επισκιάζεται από τις δοξασίες των γονέων που αποτυπώνονται στο υλικό αυτής της ενότητας. Είναι προφανές ότι ο στόχος της παρουσίασης του υλικού σε τελευταία ανάλυση είναι παιδαγωγικός: η αποδόµηση των στερεοτύπων και η καταπολέµηση της προκατάληψης µέσω της αναγνώρισής τους στις τοποθετήσεις και τις συµπεριφορές των υποκειµένων. Ενδεικτική βιβλιογραφία Βαξεβάνογλου Α.: Έλληνες Τσιγγάνοι. Περιθωριακοί και οικογενειάρχες, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα Γκότοβος Α.Ε.: Pατσισµός. Kοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας πρακτικής, ΥΠ.Ε.Π.Θ. / Γ.Γ.Λ.E., Aθήνα Παπακωνσταντίνου Γ., Βασιλειάδου Μ., Παυλή-Κορρέ Μ.: Οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, Ιωάννινα Γκότοβος Α.Ν.: Οι Γύφτοι στη νεοελληνική λογοτεχνία, Ιωάννινα Frazer A.: Οι Τσιγγάνοι, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα Ζώνιου-Σιδέρη Α., Κορωναίου Α.: Κοινωνικές αξίες και παιδαγωγικές πρακτικές της τσιγγάνικης οικογένειας, Ιωάννινα Νόβα-Καλτσούνη Χ.: οµή και λειτουργία της τσιγγάνικης οικογένειας, Ιωάννινα 2004.

5 1. Περιθωριακότητα

6 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τις γυναίκες; ισχύει απόλυτα 6,3 ισχύει απόλυτα 107 6,3 ισχύει ,2 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 10,2 36,6 46,9

7 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους άνεργους πτυχιούχους; ισχύει απόλυτα 19,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,0 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 21,5 24,0 35,2

8 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους αναλφάβητους νέους; ισχύει απόλυτα 28,6 ισχύει απόλυτα ,6 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,8 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,7 27,0 30,8

9 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τα άτοµα µε σωµατική αναπηρία; ισχύει απόλυτα 31,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,8 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 12,7 28,8 27,2

10 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση; ισχύει απόλυτα 48,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,5 δεν ισχύει 152 9,0 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 9,0 17,5 25,0

11 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Τσιγγάνους; ισχύει απόλυτα 36,0 ισχύει απόλυτα ,0 ισχύει ,9 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει 164 9,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 9,7 22,4 31,9

12 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Μουσουλµάνους; ισχύει απόλυτα 22,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,2 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 18,7 27,2 31,6

13 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Αλβανούς; ισχύει απόλυτα 28,8 ισχύει απόλυτα ,8 ισχύει ,4 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,2 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,2 29,4 28,6

14 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Βορειοηπειρώτες; ισχύει απόλυτα 13,4 ισχύει απόλυτα ,4 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,5 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,9 23,3 42,5

15 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους Ελληνοπόντιους (παλιννοστούντες από περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης); ισχύει απόλυτα 9,8 ισχύει απόλυτα 165 9,8 ισχύει ,2 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 19,2 26,4 44,6

16 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους µετανάστες από πρώην σοσιαλιστικές χώρες (π.χ. Πολωνοί, Ρουµάνοι); ισχύει απόλυτα 12,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει ,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 17,6 25,5 44,4

17 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους µετανάστες από ασιατικές χώρες; ισχύει απόλυτα 16,4 ισχύει απόλυτα ,4 ισχύει ,7 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 16,7 28,7 38,2

18 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους µετανάστες από αφρικανικές χώρες; ισχύει απόλυτα 18,2 ισχύει απόλυτα ,2 ισχύει ,4 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 16,4 27,4 38,0

19 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τους µάρτυρες του Ιεχωβά; ισχύει απόλυτα 20,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,3 δεν ισχύει ,0 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 19,3 27,3 33,0

20 Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για τα µέλη θρησκευτικών αιρέσεων; ισχύει απόλυτα 21,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,1 δεν ισχύει ,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,0 28,1 30,6

21 2. Περιθώριο

22 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή η κοινωνία µας είναι ρατσιστική 28, , , , ,4 σύνολο ,0 20,9 24,4 26,2

23 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή βλέπουν ότι ακόµη και αν προσπαθήσουν να προσαρµοστούν, δεν θα γίνουν αποδεκτοί 21, , , , ,2 σύνολο ,0 23,2 25,3 29,8

24 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή η κουλτούρα τους δίνει έµφαση στην ελευθερία και απεχθάνεται την τάξη και την πειθαρχία 40, , , , ,2 σύνολο ,0 11,2 15,5 33,2

25 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, ώστε να διεκδικήσουν µια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας 27, , , , ,7 σύνολο ,0 22,4 22,7 27,3

26 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, γιατί δεν τους αρέσει ο δικός µας τρόπος ζωής 32, , , , ,7 σύνολο ,0 18,7 21,0 27,4

27 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, γιατί πιστεύουν στην αξία της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης και θέλουν να είναι µαζί 26, , , , ,8 σύνολο ,0 20,9 21,8 30,5

28 Ορισµένοι Τσιγγάνοι θέλουν την ένταξη στην κοινωνία, αλλά φοβούνται µήπως οι υπόλοιποι τους θεωρήσουν προδότες 22, , , , ,6 σύνολο ,0 20,6 24,6 32,4

29 Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή δεν υπάρχει κρατική µέριµνα, ώστε να βοηθηθούν στην κοινωνική ένταξη 41, , , , ,9 σύνολο ,0 11,9 15,6 30,8

30 Κατά βάθος όλοι οι Τσιγγάνοι θα ήθελαν να είναι πετυχηµένοι στη ζωή τους, όπως κάθε σύγχρονος άνθρωπος. Όµως δεν µπορούν να βγουν από το περιθώριο, γιατί δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους 31, , , , ,1 σύνολο ,0 18,1 20,8 29,3

31 Αν η πολιτεία αποφάσιζε να διαθέσει χρήµατα για να χτιστούν κατάλληλες κατοικίες για τους Τσιγγάνους και να διαµορφωθούν σωστά οι χώροι εγκατάστασής τους, εκείνοι θα άλλαζαν τρόπο ζωής και δεν θα ήταν πλέον στο περιθώριο , , , ,4 σύνολο ,0 16,4 23,6 29,7 30,2

32 Η απόφαση να βγεις από το περιθώριο σε τελευταία ανάλυση είναι ατοµική. Όποιος πραγµατικά θέλει να ενταχθεί στην κοινωνία, τελικά βρίσκει τρόπους και τα καταφέρνει 53, , , ,6 95 5,7 σύνολο ,0 5,7 12,6 28,3

33 Οι Τσιγγάνοι έχουν συνηθίσει πλέον σε έναν τρόπο ζωής. Ακόµη και αν η πολιτεία διαθέσει πόρους για να βελτιώσει τις υλικές συνθήκες της ζωής τους, αυτοί θα συνεχίσουν να 40, , , , ,0 σύνολο ,0 11,0 18,3 30,3

34 3. Εκπαίδευση

35 Η καλύτερη λύση για τα παιδιά των Τσιγγάνων είναι να προσαρµοστούν στις αξίες και τους ρυθµούς της υπόλοιπης κοινωνίας, για να µπορέσουν σιγά-σιγά να πετύχουν κοινωνική αναγνώριση 63, , , ,1 47 2,8 σύνολο ,0 2,8 7,1 26,7

36 Η καλύτερη λύση για τα παιδιά των Τσιγγάνων είναι να προσανατολιστούν σιγά-σιγά σε άλλα επαγγέλµατα, διαφορετικά από αυτά των γονιών τους 54, , , ,1 61 3,6 σύνολο ,0 3,6 8,1 33,9

37 Χωρίς εκπαιδευτικά εφόδια, είναι αδύνατον για τα Τσιγγανόπουλα να µπουν στο στίβο του ανταγωνισµού µε τους υπόλοιπους νέους και να προκόψουν 72, , ,5 76 4,5 67 4,0 σύνολο ,0 4,5 4,0 19,5

38 Για τα Τσιγγανόπουλα η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας έχει απόλυτη προτεραιότητα 60, , , , ,9 σύνολο ,0 5,9 9,9 23,8

39 Για τα Τσιγγανόπουλα η εκµάθηση της Romani (γλώσσα των Τσιγγάνων) µε τη βοήθεια του επίσηµου σχολείου έχει προτεραιότητα απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο στόχο, επειδή η διατήρηση της γλώσσας συνδέεται µε τη διατήρηση της πολιτισµικής ταυτότητας 24, , , , ,1 σύνολο ,0 14,1 29,1 32,4

40 Η καλύτερη λύση για τα Τσιγγανόπουλα θα ήταν ένα δίγλωσσο σχολείο, στο οποίο διδάσκονται ισότιµα η Ελληνική και η Romani 42, , , , ,9 σύνολο ,0 14,5 14,9 28,6

41 Η ίδρυση και λειτουργία ειδικών σχολείων για τα Τσιγγανόπουλα κοντά σε περιοχές, όπου κατοικούν Τσιγγάνοι, είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων 53, , , , ,6 σύνολο ,0 11,8 10,6 24,0

42 Η ίδρυση και λειτουργία σχολείων µε µικτό µαθητικό πληθυσµό προερχόµενο από διάφορες εθνοπολιτισµικές οµάδες (π.χ. Τσιγγανόπαιδες, Αλβανόπουλα, Βορειοηπειρώτες, Ελληνοπόντιοι, Παλιννοστούντες κ.α.) είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων 16, , , , ,1 σύνολο ,0 19,3 32,2 32,1

43 Η ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στα κανονικά σχολεία που λειτουργούν κοντά στις περιοχές κατοικίας των Τσιγγάνων είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων 36, , , , ,9 σύνολο ,0 13,9 21,4 28,6

44 Σε πολλές περιπτώσεις η καλύτερη λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων είναι η µετακίνηση εκπαιδευτικών στους οικισµούς ή τους καταυλισµούς και η επιτόπια διδασκαλία µε τη βοήθεια κατάλληλου διδακτικού υλικού , , , ,4 σύνολο ,0 21,7 21,4 28,8 28,2

45 4. Ταυτότητα

46 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετικές αξίες σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 30,5 ισχύει απόλυτα ,5 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,1 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,1 27,0 29,5

47 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική νοοτροπία σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 48,4 ισχύει απόλυτα ,4 ισχύει ,1 ισχύει εν µέρει ,9 δεν ισχύει 60 3,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 3,6 13,9 34,1

48 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο εργατικοί σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 7,6 ισχύει απόλυτα 127 7,6 ισχύει 167 9,9 ισχύει εν µέρει ,7 δεν ισχύει ,8 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 9,9 27,7 54,8

49 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετικό χαρακτήρα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 30,6 ισχύει απόλυτα ,6 ισχύει ,9 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,5 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 12,5 25,0 31,9

50 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική µουσική σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 26,7 ισχύει απόλυτα ,7 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει ,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 21,6 24,4 27,3

51 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική κουζίνα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 21,0 ισχύει απόλυτα ,0 ισχύει ,6 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,6 26,6 31,9

52 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική ενδυµασία σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 43,1 ισχύει απόλυτα ,1 ισχύει ,6 ισχύει εν µέρει ,9 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 11,4 18,9 26,6

53 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο φιλότιµοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 6,6 ισχύει 10,5 ισχύει απόλυτα 110 6,6 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,3 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 30,3 52,7

54 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο φιλόξενοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 7,7 ισχύει 12,0 ισχύει απόλυτα 128 7,7 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,6 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 32,6 47,7

55 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο επιθετικοί σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 23,9 ισχύει απόλυτα ,9 ισχύει ,5 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,3 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 22,3 24,5 29,2

56 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο νοµοταγείς σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 5,1 ισχύει απόλυτα 86 5,1 ισχύει 123 7,4 ισχύει εν µέρει ,7 δεν ισχύει ,8 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 7,4 20,7 66,8

57 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο ελεύθεροι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 43,3 ισχύει 27,6 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,6 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,2 σύνολο ,0 ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 11,2 18,0

58 Οι Τσιγγάνοι έχουν διαφορετική εξωτερική εµφάνιση σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 39,8 ισχύει απόλυτα ,8 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,1 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 15,1 20,2 25,0

59 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο περήφανοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 13,0 ισχύει απόλυτα ,0 ισχύει ,9 ισχύει εν µέρει ,7 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 18,9 27,7 40,4

60 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο συντηρητικοί σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 8,4 ισχύει απόλυτα 140 8,4 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,9 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 14,3 27,9 49,4

61 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο ευτυχισµένοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 12,9 ισχύει απόλυτα ,9 ισχύει ,2 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,2 33,0 33,9

62 Οι Τσιγγάνοι έχουν πιο πολύ χρόνο σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 25,9 ισχύει απόλυτα ,9 ισχύει ,1 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει ,6 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,6 23,4 30,1

63 Οι Τσιγγάνοι έχουν λιγότερες έγνοιες στη ζωή τους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 31,2 ισχύει απόλυτα ,2 ισχύει ,8 ισχύει εν µέρει ,5 δεν ισχύει ,5 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,5 22,5 25,8

64 Οι Τσιγγάνοι έχουν λιγότερο άγχος σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 32,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,3 ισχύει εν µέρει ,4 δεν ισχύει ,0 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 18,0 23,4 26,3

65 Οι Τσιγγάνοι έχουν λιγότερα χρήµατα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 14,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,6 ισχύει εν µέρει ,2 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 16,6 33,2 35,9

66 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο θρησκευόµενα άτοµα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 7,1 ισχύει απόλυτα 118 7,1 ισχύει 136 8,2 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,7 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 8,2 28,0 56,7

67 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο σκληραγωγηµένοι σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 44,9 ισχύει απόλυτα ,9 ισχύει ,4 ισχύει εν µέρει ,8 δεν ισχύει ,9 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 14,8 12,9 27,4

68 Οι Τσιγγάνοιείναι πιο τολµηροί σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 26,8 ισχύει απόλυτα ,8 ισχύει ,8 ισχύει εν µέρει ,0 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 20,4 25,0 27,8

69 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο ευθείς στις συναλλαγές µε τους άλλους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 11,0 ισχύει απόλυτα ,0 ισχύει ,9 ισχύει εν µέρει ,3 δεν ισχύει ,8 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,9 26,3 48,8

70 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο εξαρτηµένοι από τη βοήθεια του κράτους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 10,1 ισχύει απόλυτα ,1 ισχύει ,0 ισχύει εν µέρει ,5 δεν ισχύει ,4 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 13,0 24,5 52,4

71 Οι Τσιγγάνοι είναι πιο ατοµιστές σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 14,3 ισχύει απόλυτα ,3 ισχύει ,8 ισχύει εν µέρει ,8 δεν ισχύει ,1 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 18,8 31,8 35,1

72 Οι Τσιγγάνοι δείχνουν µεγαλύτερη αλληλεγγύη µεταξύ τους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες ισχύει απόλυτα 48,1 ισχύει απόλυτα ,1 ισχύει ,4 ισχύει εν µέρει ,9 δεν ισχύει 142 8,5 σύνολο ,0 ισχύει ισχύει εν µέρει δεν ισχύει 8,5 15,9 27,4

73 5. Προοπτικές

74 Μέσα στα επόµενα 20 χρόνια η κατάσταση των Τσιγγάνων δεν πρόκειται να αλλάξει και βασικά θα παραµείνει η ίδια 28, , ,6 22,7 39, ,7 9, ,3 σύνολο ,0

75 Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία πάνω από 10 θα έχουν κατά βάση την τύχη των γονέων τους 31, , , , ,3 σύνολο ,0 6,3 19,3 43,1

76 Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία από 5 έως 10 θα έχουν κατά βάση την τύχη των γονέων τους 22, , , , ,3 σύνολο ,0 10,3 26,8 40,5 Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία από 1 έως 4 θα ενσωµατωθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία και δεν θα ζουν πλέον στο περιθώριο 13, , , , ,2 σύνολο ,0 13,2 36,8 36,9

77 Τα Τσιγγανόπουλα που θα γεννηθούν από δω και πέρα θα ενσωµατωθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία 14, , , , ,8 σύνολο ,0 14,8 35,5 35,2

78 Τα παραδοσιακά επαγγέλµατα που ασκούν οι Τσιγγάνοι εξαφανίζονται σιγά-σιγά µε αποτέλεσµα η οικονοµική τους κατάσταση να χειροτερεύει 20, , , , ,6 σύνολο ,0 17,6 28,9 33,2

79 Ύστερα από την είσοδο των λαθροµεταναστών στη χώρα, οι Τσιγγάνοι έχουν να αντιµετωπίσουν έναν ισχυρό ανταγωνισµό σε ό,τι αφορά ορισµένα επαγγέλµατα ή απασχολήσεις. Γι αυτό η κατάστασή τους χειροτερεύει, αντί να βελτιώνεται 26, , , , ,9 σύνολο ,0 12,9 22,5 37,7

80 6. Αποδοχή

81 Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν µη- Τσιγγάνο να δηµιουργήσει δεσµό µε έναν Τσιγγάνο 47, , , , ,7 σύνολο ,0 8,7 14,2 29,5

82 Αν µάθαινα ότι ο γιος ή η κόρη µου έχει δεσµό µε µια Τσιγγάνα / έναν Τσιγγάνο, θα προβληµατιζόµουν πάρα πολύ 58, , , ,7 75 4,5 σύνολο ,0 4,5 9,7 27,2

83 Αν µάθαινα ότι ο γιος ή η κόρη µου σκέφτεται να παντρευτεί µια Τσιγγάνα / έναν Τσιγγάνο, θα επιχειρούσα µε όλα τα µέσα να τον / την αποτρέψω 48, , , , ,1 σύνολο ,0 7,1 17,6 27,2

84 Όπως σε όλες τις οµάδες, έτσι και ανάµεσα στους Τσιγγάνους υπάρχουν ευκατάστατοι, µεσαίοι και φτωχοί 69, , ,1 4,9 23,1 81 4,9 2,8 47 2,8 σύνολο ,0

85 Όπως σε όλες τις οµάδες, έτσι και ανάµεσα στους Τσιγγάνους υπάρχουν αγράµµατοι και µορφωµένοι 45, , ,8 19,4 26, , ,5 8,5 σύνολο ,0

86 Προβλήµατα προσαρµογής αντιµετωπίζουν µόνο οι φτωχοί Τσιγγάνοι 16, , , , ,8 σύνολο ,0 21,1 27,8 34,4

87 Προβλήµατα προσαρµογής αντιµετωπίζουν µόνον οι αγράµµατοι Τσιγγάνοι 17, , , , ,3 σύνολο ,0 19,4 31,8 31,3

88 Οι ευκατάστατοι Τσιγγάνοι έχουν ήδη υιοθετήσει τις αξίες και τις συµπεριφορές των µη-τσιγγάνων 17, , , , ,5 σύνολο ,0 16,5 30,3 35,6

89 Οι µορφωµένοι Τσιγγάνοι έχουν ήδη υιοθετήσει τις αξίες και τις συµπεριφορές των µη-τσιγγάνων 21, , , , ,5 σύνολο ,0 11,5 26,3 40,4

90 Η κοινωνία δεν κάνει διάκριση ανάµεσα σε ευκατάστατους και σε φτωχούς Τσιγγάνους. Έτσι ένα Τσιγγανόπουλο από πλούσια οικογένεια αντιµετωπίζει στο σχολείο την ίδια προκατάληψη, όπως και το Τσιγγανόπουλο από φτωχή οικογένεια , , , ,0 σύνολο ,0 10,0 17,1 35,0 37,9

91 Η κοινωνία δεν κάνει διάκριση ανάµεσα σε µορφωµένους και αγράµµατους Τσιγγάνους. Έτσι ένα Τσιγγανόπουλο από µορφωµένη οικογένεια αντιµετωπίζει στο σχολείο την ίδια προκατάληψη, όπως και το Τσιγγανόπουλο από γονείς µη-µορφωµένους , , , ,8 σύνολο ,0 10,8 20,2 34,1 34,9

92 7. Ένταξη

93 Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως µε την παρουσία Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο πέσει το επίπεδο απόδοσης των παιδιών τους 32, , , , ,5 σύνολο ,0 18,3 17,5 31,4

94 Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως µε την παρουσία Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο χειροτερέψουν οι συνθήκες σχολικής υγιεινής 41, , , , ,5 σύνολο ,0 7,5 12,6 38,6

95 Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως ορισµένες από τις συµπεριφορές των Τσιγγανοπαίδων δηµιουργήσουν προβλήµατα στα παιδιά τους 42, , , ,3 85 5,1 σύνολο ,0 5,1 11,3 40,7

96 Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως σε τέτοια σχολεία σταλούν εκπαιδευτικοί µε µειωµένα προσόντα 18, , , , ,4 σύνολο ,0 21,5 29,4 31,1

97 Οι γονείς που αντιδρούν είναι απλώς ρατσιστές 20, , , , ,5 σύνολο ,0 20,4 28,5 30,5

98 εν είναι εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις να κατηγορήσει κανείς τους γονείς για ρατσισµό. Υπάρχουν αντικειµενικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη συνεκπαίδευση 40, , , , ,5 σύνολο ,0 7,5 13,9 37,9

99 Αυτοί που κατηγορούν τους γονείς για ρατσισµό συνήθως µένουν µακριά από τσιγγάνικους οικισµούς και δεν αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα 42, , , , ,1 σύνολο ,0 9,1 14,6 33,6

100 Η αρχή "να δέχεσαι τον άλλο, όπως είναι" ακούγεται ωραία στη θεωρία, αλλά είναι δύσκολη στην εφαρµογή 60, , ,4 77 4,7 78 4,7 σύνολο ,0 4,7 4,7 30,4

101 Αν τα Τσιγγανόπουλα προσαρµόζονταν στα βασικά (π.χ. κανόνες υγιεινής, εµφάνιση, συµπεριφορές), οι γονείς δεν θα είχαν λόγους να αντιδρούν στη συνεκπαίδευση και θα συµφωνούσαν µε τη λύση αυτή 57, , , ,2 79 4,8 σύνολο ,0 4,8 8,2 30,0

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια τόσο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και

Διαβάστε περισσότερα

σχέσης των Ρόµηδων µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς, τους συµµαθητές, τους γονείς, την τοπική- ευρύτερη κοινότητα και αντίθετα. Το σύνολο των ενεργειών

σχέσης των Ρόµηδων µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς, τους συµµαθητές, τους γονείς, την τοπική- ευρύτερη κοινότητα και αντίθετα. Το σύνολο των ενεργειών Φραγκίσκα Κοτρέτσου Αξιοποίηση της κουλτούρας της τσιγγάνικης κοινότητας µέσω της ιαπολιτισµικής Αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης Ως συνεργάτης του προγράµµατος «Σχολική ένταξη τσιγγανοπαίδων», υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Το εκπαιδευτικό πρόβληµα των Τσιγγανοπαίδων. Πραγµατικότητα και διαφαινόµενες προοπτικές

Το εκπαιδευτικό πρόβληµα των Τσιγγανοπαίδων. Πραγµατικότητα και διαφαινόµενες προοπτικές Το εκπαιδευτικό πρόβληµα των Τσιγγανοπαίδων. Πραγµατικότητα και διαφαινόµενες προοπτικές Θεόδωρος Μπαρής, άσκαλος Χαράλαµπος Αλεξόπουλος, άσκαλος, Υποψήφιος διδάκτορας Π.Τ..Ε. Παν. Πατρών 1.Εισαγωγή Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Κογκίδου, Δ. & Τσιάκαλος Γ. Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα Η Κυριακάτικη Αυγή στις 24 Απριλίου 2005 και στο: Γ. Τσιάκαλος (2006) Απέναντι στα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑ 1.1/13 Πληροφόρηση-Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) νομίμως διαμενόντων στη χώρα Έργο 1.1.α/13: Πρόγραμμα προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων της Καρδίτσας

Η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων της Καρδίτσας Η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων της Καρδίτσας Χαντζοπλάκης Γεώργιος, Καθηγητής.Ε. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τσιγγάνικος πληθυσµός στο ήµο Καρδίτσας είναι πολυσύνθετα, πολύπλοκα και κρίσιµα. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα διαδικτυακή έρευνας του Συνηγόρου του Παιδιού «Υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία;»

Αποτελέσματα διαδικτυακή έρευνας του Συνηγόρου του Παιδιού «Υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία;» Αποτελέσματα διαδικτυακή έρευνας του Συνηγόρου του Παιδιού «Υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία;» Με αφορμή την 21η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Αυγητίδου Συγκρότηση της ετερότητας στον µαθητικό πληθυσµό της πόλης της Φλώρινας. Η περίπτωση των Ρόµηδων µαθητών και µαθητριών Πρέπει να σας πω ότι το Πρόγραµµα ξεκίνησε στη Φλώρινα από το Νοέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδωνας Γιάννος, Εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων: αγώνας κατά της προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισµού - νοµός Αιτωλοακαρνανίας

Σπυρίδωνας Γιάννος, Εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων: αγώνας κατά της προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισµού - νοµός Αιτωλοακαρνανίας Σπυρίδωνας Γιάννος, Εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων: αγώνας κατά της προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισµού - νοµός Αιτωλοακαρνανίας Καληµέρα σας αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι. Αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Ο σκοπός του Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού στο σχολείο μας είναι: α)η αναγνώριση των οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων,

Ο σκοπός του Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού στο σχολείο μας είναι: α)η αναγνώριση των οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων, Ο σκοπός του Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού στο σχολείο μας είναι: α)η αναγνώριση των οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων, σκόπιμων ή άσκοπων λόγων, πράξεων και διαδικασιών που οδηγούν σε αρνητικές διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αθανασοπούλου Η περίπτωση της Κέρκυρας. Μύθοι και πραγµατικότητα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων Μετά από δυο χρόνια συναντιόµαστε πάλι στα Γιάννενα, προκειµένου να παρουσιάσουµε την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 6: Ρατσισμός Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Πολιτισμική επίγνωση Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση Πολιτισμική επάρκεια Πολιτισμική ενδυνάμωση Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Οι βασικές αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ «Πας μη Έλλην βάρβαρος» Αυτή η αντίθεση παρόλο που προβάλει ως προαιώνια, εμφανίζεται κατά τον 5 ο αιώνα και παγιώνεται μόνο μετά τη νίκη των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

«Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη»

«Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Αθήνα, Gutenberg, σ. 193-199

1. Εισαγωγή. Αθήνα, Gutenberg, σ. 193-199 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ Χαρίκλεια Πίτσιου, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών Βασίλης Λάγιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Αυταρχισμός και Δημοκρατία στο Σχολείο και στη Σχολική Τάξη

Αυταρχισμός και Δημοκρατία στο Σχολείο και στη Σχολική Τάξη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αυταρχισμός και Δημοκρατία στο Σχολείο και στη Σχολική Τάξη Ασκήσεις Δημήτρης Θ. Ζάχος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Τσιάκαλος & ήµητρα Κογκίδου Καθηµερινοί διάλογοι για την Παιδεία σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία ηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Κυριακάτικη Αυγή» στις 13 Μαρτίου 2005. Περιλαµβάνεται στο βιβλίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Νάκου Εκπαιδευτική κατάσταση των µαθητών µε ρόµικη προέλευση τιυ Ν. Σερρών προτάσεις Για τη διαπίστωση της εκπαιδευτικής κατάστασης των τσιγγανοπαίδων του Ν. Σερρών πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε ερωτηµατολόγια

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Στο κείμενο ο αρθρογράφος αναπτύσσει την προβληματική του σχετικά με το φαινόμενο της ξενοφοβίας, τις επιπτώσεις του σε μια κοινωνία και εξερευνά τα βαθύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Μύθοι & Αλήθειες Ο εκφοβισμός είναι απλά ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2007 -2- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ξεκίνησε στις 1-3-2006 όπως προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ 6 η : Μηλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Παραδοτέο 3Γ: Τελική Μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οδηγός Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Χριστίνα Ιωάννου Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που λειτουργεί στην Καλαµπάκα από το 2008. Αυτή την στιγµή,

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα. Πολυξένη Κ. Μπίστα

Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα. Πολυξένη Κ. Μπίστα Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα Πολυξένη Κ. Μπίστα Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας «Μην απομονωθείτε. Σταθείτε πλάι σε κάποιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκα Κοτρέτσου, Η τσιγγάνικη κοινότητα και ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας στην εξέλιξή της

Φραγκίσκα Κοτρέτσου, Η τσιγγάνικη κοινότητα και ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας στην εξέλιξή της Φραγκίσκα Κοτρέτσου, Η τσιγγάνικη κοινότητα και ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας στην εξέλιξή της Καλή σας µέρα. Βρίσκοµαι εδώ σήµερα για να σας παρουσιάσω τις δράσεις που έγιναν για περίπου ένα χρόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα