ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και» Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθ. 3994/ απόφαση του Προϊσταμέ νου του 4ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Β Διεύθυνσης Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη ρεσία του Μαργαρίτη Σταύρου του Δημητρίου, καθηγη τή κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών) με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του Ιδιωτικού Ισοτίμου Σχολείου «Β Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού», επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία την και επαναληπτική την Με την αριθ. 3993/ απόφαση του Προϊστα μένου του 4ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Β Διεύθυν σης Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Μπακανάκη Μαρίνας του Δημητρί ου, καθηγήτριας κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του Ιδιωτικού Ισοτίμου Σχολείου «Β Αρ σάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού», επειδή υπέβαλε αίτηση πα ραίτησης από την υπηρεσία την και επαναλη πτική την Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ Με την αριθ. 2583/Φ.10.2/ διαπιστωτική Πράξη του Προϊσταμένου του Γραφείου Δ/θμιας Εκ (1) παίδευσης Ν. Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται η υπαλλη λική σχέση της Σαμίδου Δήμητρας του Θεοδώρου (A.M ), εκπ/κού, κλάδου ΓΙΕ 02 (Φιλολόγων), με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, Δ/ντριας του Γυμνασίου Χρυσούπολης από (ημερομηνία 1ης αίτησης 01/07/2010 και 2ης αίτησης 30/07/2010). Με την αριθ. 2594/Φ.10.2/ διαπιστωτική Πρά ξη του Προϊσταμένου του Γραφείου Δ/θμιας Εκπαίδευ σης Ν. Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται η υπαλληλική σχέ ση της Μοσχίδου Βασιλικής του Μόσχου (A.M ), εκπ/κού, κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), με βαθμό Α και Μ.Κ.1 του Γυμνασίου Χρυσούπολης από (ημερομηνία 1ης αίτησης 14/07/2010 και 2ης αίτησης 30/07/2010). Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΚΩΣΤΑΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Με την αριθμ. Φ.10/1906/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν.Δ. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3528/07 του άρ θου 148 παρ. 5 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Παπαγιάννη Κρυσταλλίας του Δημητρίου του Δημοτικού Σχολείου Πρίνου Θάσου, κλά δου δασκάλων ΠΕ 70, με βαθμό Α, Μ Κ 1 (AM ), λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης με ημε ρομηνία Ο Προϊστάμενος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Με την αριθμ 2362/ απόφαση του Διευθυ Φ.Ε.Κ. 26/ τ.α λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Καζαντζή Αμαλίας του Γεωργίου, κλάδου: Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ 1 που υπηρετεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ 2367/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας που στηρίχθηκε στις διατά ξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.

2 6118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 26/ τ.α λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Ντάσιου Ουρανίας του Ξενοφώ ντος, κλάδου: Νηπιαγωγών με βαθμό Α και Μ.Κ 2 που υπηρετεί στο Νηπιαγωγείο Δένδρων από ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ 2368/ απόφαση του Διευθυ κή σχέση από την υπηρεσία της Σιέρρα Σοφίας του Βασιλείου, κλάδου: Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ 2 που υπηρετεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ 2364/ απόφαση του Διευθυ κή σχέση από την υπηρεσία της Πάνου Μαρίας του Δημητρίου, κλάδου: Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ 1 που υπηρετεί στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ 2366/ απόφαση του Διευθυ κή σχέση από την υπηρεσία του Λανάρη Παναγιώτας του Ιωάννη, κλάδου: Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ 2 που υπηρετεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ 2370/ απόφαση του Διευθυ κή σχέση από την υπηρεσία της Παπακαλούση Μαρί ας του Δημητρίου, κλάδου: Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ 2 που υπηρετεί στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με την αριθμ 2363/ απόφαση του Διευθυ κή σχέση από την υπηρεσία του Καραμήτσιου Δημη τρίου του Ευαγγέλου, κλάδου: Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ 1 που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Βρυοτό που από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΛΙΑΠΗΣ Με την αριθμ. Φ 10.3/1284/ απόφαση του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Π.Ε Ν. Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Μπαντουράκη Μιχαήλ του Γεωργίου, Κλάδου ΠΕ70 (Δ/λων), με A.M , Βαθμό Α και Μ.Κ.: 1 που υπηρέτησε στο 2 Δημοτικό Σχολείο Κισάμου Χανί ων Κρήτης ως Δ/ντής μέχρι ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης 37 ετών υπηρεσίας του στο Δημόσιο. Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Με την 2663/ απόφαση του Δ/ντή της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται η υπαλληλική σχέση, λόγω παραίτησης, της ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ 70, δασκάλας (με AM: ) στο 18 Δημ. Σχολ. Πόλεως Ρόδου, με βαθμό Α και Μ.Κ.3 από (ημερομηνία υποβολής β αίτη σης παραίτησης). Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (2) Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 14, 19 και 20 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», διορίζονται δικη γόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Α εξεταστικής περιόδου 2010 και έχουν τα νόμιμα προσόντα, ως ακολούθως: Στο Πρωτοδικείο Αθηνών με βαθμό «πολύ καλά» Γεωργία ΚΑΚΑΓΙΩΤΗ του Αλεξίου 8,02 με βαθμό «καλά» Ελένη ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ του Δίκαιου «7,64 Ελευθερία ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ του Ιωάννη «7,52 Παρασκευή ΜΑΘΙΟΥ του Αναστασίου «7,44 Κυριακή ΚΑΦΥΡΑ του Δημητρίου «7,36 Αλέξανδρος ΚΑΡΑΒΗΣ του Μιχαήλ Παναγιώτη 7,32 Χρήστος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη «7,12 Σοφία ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ του Ιωάννη «7,04 Αφροδίτη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου 7,00 Κυριακή ΞΥΓΓΗ του Μαρίνου «6,76 Γεωργία ΚΡΕΜΜΥΔΑ του Αντωνίου «6,52 Άννα ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου «6,52 Αθηνά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου «6,40 Μαρία Ελένη ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ του Ανέστη «6,32 Ηλίας ΖΟΡΜΠΑΣ του Ιωάννη «6,28 Χρυσούλα ΓΚΕΚΑ του Θωμά «6,16 Χρυσούλα ΜΑΡΤΙΝΟΥ του Ιωάννη «6,00 Φίλιππος ΖΗΡΑΣ του Αλέξανδρου «6,00 Στέφανος ΓΑΡΝΕΛΗΣ του Σπυρίδωνα «6,00 Στο Πρωτοδικείο Χίου Σοφία ΓΡΕΓΟΥ του Γεωργίου με βαθμό «καλά» 7,68 Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6119 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 14,19 και 20 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», διορίζονται δικηγό ροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υπο ψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Α εξεταστι κής περιόδου 2010 και έχουν τα νόμιμα προσόντα: με βαθμό «καλά» Ιωάννα ΜΠΕΝΙΑ του Επαμεινώνδα 7,60 Στυλιανή ΜΑΚΑΝΙΚΑ του Ευσταθίου 7,44 Γεώργιος ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ του Φιλίππου 7,12 Ουρανία ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ του Κωνσταντίνου 7,12 Ελένη ΚΑΜΗΛΑΡΗ του Αθανασίου 7,12 Αλέξανδρος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ του Ιωάννη 7,00 Κυριακή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ του Βασιλείου 6,88 Άννα ΦΑΣΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου 6,88 Μαρία Ελένη ΗΛΙΟΥ του Φιλίππου 6,88 Ανδριάνα ΒΙΤΩΡΑΚΗ του Ευαγγέλου 6,84 Ιωάννα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Χρήστου 6,80 Γεωργία ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ του Γεωργίου 6,76 Δήμητρα ΤΣΕΒΑ του Δημητρίου 6,72 Κώστας ΣΑΒΒΑΣ του Σάββα 6,64 Εμμανουήλ ΡΩΜΑΙΟΣ του Ιωάννη 6,64 Αργυρώ Ειρήνη ΜΟΣΧΟΥ του Δημητρίου 6,60 Βασίλειος ΣΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ του Βασιλείου 6,52 Αναστασία ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ του Γεωργίου 6,44 Βασίλειος ΦΡΑΓΚΟΣ του Γεωργίου 6,08 Δημήτριος ΡΟΚΑΣ του Νικολάου 6,04 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΑΒΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθ /16809/ κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου 2218/94, τις όμοιες του άρθρου 13, παρ. 21 του Νόμου 2307/95, όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 109 του Π.Δ/τος 30/1996, κατόπιν της από αίτησης της ενδιαφερόμενης και αφού ελήφθη σαν υπόψη τα αριθμ. 19/ και 50/ πρα κτικά των υπηρεσιακών συμβουλίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και της Ν.Α. Ανατολικής Αττι κής, αντίστοιχα, μετατάσσεται η υπάλληλος, Χαρίκλεια ΜΠΡΑΧΟΥ του Ανδρέα κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωλό γων, με βαθμό Γ, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυ κλάδων (Επαρχείο Νάξου) σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλογίας, και με τον ίδιο βαθμό που κατέχει, στη Νο μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Εσωτ. Αποκεν. και Η. Δ. 7155/ ). Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών Αττικής Νοτίου Αιγαίου ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ (3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 378/ απόφαση του Αντιδημάρ χου Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μαραγκουδάκη Αναστασίας του Γεωργίου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με βαθμό Α από , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε και δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης: 6636/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής Κ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθ. 155/2010 απόφαση του Δήμαρχου Μυκόνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3584/07, κατόπιν της σιωπηρής μη αποδοχής του διορισμού του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΕΛΗ του Δημητρίου ως δόκιμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σε κενή οργανική θέση του Δήμου Μυκόνου, ανακαλείται η αριθ. 69/2010 σχετική απόφαση του Δήμαρχου Μυκό νου περί διορισμού του ανωτέρω, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267/Γ/ (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 19115/ 6600/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Με την αρ / απόφαση του Νομάρ χη Αθηνών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραί τησης, του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς Νομαρχίας Αθηνών ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, κατηγορίας TE κλάδου ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ σε προσωποπαγή θέση με βαθμό Α, από 28/7/2010, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή του. Με την αρ / απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης, της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Αθηνών Πειραιώς Νομαρχίας Αθηνών ΤΣΙΑ ΚΑΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ του Βασιλείου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Β, από 29/07/2010, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. (4)

4 6120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αρ / απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης, της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Αθηνών Πειραιώς Νομαρχίας Αθηνών ΚΟΥ ΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Αλεξάνδρου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οι κονομικού ειδικότητας Οικονομικού, με βαθμό Α, από 30/07/2010, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντια τρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστι κό αντικείμενο «Ορθοδοντική» Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 24ης αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α ν. 2083/92, όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/07 και του αρθ. 21 του ν.3549/07, του αρθ. 14 παρ. 5 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 1 και 4 και του αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97, του αρθ. 2 ν. 3282/04 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική» Το γνωστικό αντι κείμενο «Ορθοδοντική» περιλαμβάνει την αναγνώριση, διάγνωση και αντιμετώπιση με κατάλληλη προληπτική, κατασταλτική ή θεραπευτική αγωγή των ανωμαλιών της σύγκλεισης των δοντιών και του οδοντογναθικού συμπλέγματος, της δυσλειτουργίας του στοματογνα θικού συστήματος, των σκελετικών οδοντοπροσωπικών δυσπλασιών και κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. (5) Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ.φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του του Εθνικού και Καποδριστριακού Πανεπιστημί ου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Παν/μίου Αθη νών στην συνεδρίαση 7/7/10, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ (ΓΣ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο ποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικεί μενο «Δερματολογία Κλινική Μυκητιολογία» Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 30ης 6 10, αποφάσισε την προκή ρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν.3549/07 και αρθ. 21 του ν.3549/07, του αρθ. 14 παρ. 5 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του Π.Δ.134/99, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστι κό αντικείμενο «Δερματολογία Κλινική Μυκητιολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ.φορέα ΚΑΕ5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 2136/Φ.30.2/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

6 6122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης της Βικτωρίας Νικολαίδου του Δημητρίου, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγήτριας σε προ σωποπαγή θέση του Κ.Ξ.Γ. & Φ.Α. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΠΕΙΡΑΙΑ Με την αριθμ. 3096/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πει ραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α72007), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση από την υπη ρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Ευμορφίας Βούλγαρη Παπαγεωργίου του Αγγέλου, Καθηγήτριας σε προσωποπαγή θέση του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, στις , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης πα ραίτησης. Ο Πρόεδρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ.ΔΔ. 1/1.14/2204/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ), γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η πα ραίτηση του Ζώτη Στυλιανού του Κωνσταντίνου, από τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που κατείχε, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, ο οποίος λαμβάνει τις αποδοχές της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή από Με την υπ αριθμ. Φ.ΔΔ. 1/1.14/2207/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ), γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η πα ραίτηση του Τζάλη Κωνσταντίνου του Νικολάου, από τη θέση του Καθηγητή σε τακτική θέση του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονί ας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που κατείχε, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης πα ραίτησης. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αριθμ. 5985/ Πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 (ΦΕΚ 26/2007 τ.α ), γίνεται δεκτή η παραίτηση της Βασιλικής Βλαχομήτρου Εγγλέζου του Γεωργίου, Επίκουρου Καθηγήτριας σε προσωποπαγή θέση στο Κέ ντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του ΤΕΙ/Λ και λύεται αυτοδίκαια η σχέση της στις , ημερο μηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 7274/ Πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λά ρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 (ΦΕΚ 26/2007 τ.α ), γίνεται δε κτή η παραίτηση της Όλγας Πολυχρονοπούλου του Μι χαήλ, Επίκουρου Καθηγήτριας σε προσωποπαγή θέση στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών της Σχολής Τε χνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ/Λ και λύεται αυτοδίκαια η σχέση της στις , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ METΕΩΡΩΝ Δια της υπ αριθμ. 375/ αποφάσεως του Σεβα σμιωτάτου Μητροπολίτου ΣΕΡΑΦΕΙΜ έκδοθείσης συμ φώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν , των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (ΦΕΚ 17 τ.β / ), και την υπ αριθμ. 116/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου διορίζεται ο Αιδεσιμώ τατος π. Ηλίας Τσιρογιαννης, Εφημέριος του Ι.Ναού Αγίου Νικολάου Λογγά στην ΥΕ μισθ. κατηγορία και στο 18ο μισθ. κλιμάκιο ως ιεροσπουδαστής του Ι.Σ.Δ.Ε. Καρδίτσης. Ο Μητροπολίτης Ο ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Με την αριθ. 195/ απόφαση του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ. του νοσοκομείου Κ.Υ. Γουμένισσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, μέρος Α, κεφάλαιο Α, άρθρα 4, 6, 7, 8, 9 και 10, διορί ζεται σε κενή οργανική θέση στον εισαγωγικό βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητος η παρακάτω υπάλληλος: 1. Τζήκα Βαϊα του Χρήστου Κλάδος Τ.Ε. Επισκεπτών τριών (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Γ.Κ.Κ.Α. 5980/ ). Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6123

8 6124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π. 30 Β Ε.Β.Ι. Γ 50 Α.Ε.. Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 657 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων............... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1055 13 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 369 24 Απριλίου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 2575 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα