ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο,"

Transcript

1 ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Σαγκαηάξρνπ Πνπιίνπ, 1 Γηακ. 101, 1101 Λεπθσζία, Σ. Θ Κχπξνο Σει : Φαμ : Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο, H Δπηηξνπή Μαηψλ Μαηεπηψλ ηνπ ΠΑΤΝΜ, θαηαξηίζηεθε ζε ψκα απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 θαη έρεη δηαλχζεη ην 2ν έηνο δξαζηεξηφηεηαο κε ην νπνίν νινθιεξψλεη θαη ηε 1 ε ηεο ζεηεία. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αξθεηέο εθδειψζεηο ζε απηή ηε δηεηία κε βαζηθέο ηηο 2 επηζηεκνληθέο εκεξίδεο καηεπηηθήο θαη ηα 2 ζεκηλάξηα γηα ην κεηξηθφ ζειαζκφ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηεο. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηνπο αξκνδίνπο θνξείο γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο καίεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ν ηίηινο καο, ε αξηζκεηηθή επάξθεηα θαζψο θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ηεο καίαο κε πξνψζεζε ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία θέληξνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ δίλνληαο επηινγή ζηε Κχπξηα γπλαίθα, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ κεηξηθή θαη λενγληθή ζλεζηκφηεηα. Ζ καία κέζα απφ ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγία ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ δηαζθαιίδεη ηελ αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ ηνπ λενγέλλεηνπ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπηζπκψ λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θάξδηα κνπ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ην Γ ηνπ ΠΑΤΝΜ γηα ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε απηά ηα δπν ρξφληα. Σν πξψην ραιηθάθη έρεη ήδε θηηζηεί κε ηελ δίθε ζαο ζπκβνιή θαη επρφκαζηε ηα λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος , Tagmatarchou Pouliou street Appart. 101, 1101 Nicosia, P.O. Box Cyprus Tel : Fax : ΗΜΔΡΙΓΑ «ΜΗΣΡΙΚΟ ΘΗΛΑΜΟ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΤΓΔΙΑ» Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ (ΔΜ) γηα ην 2011 άξρηζαλ κε ηελ εκεξίδα «Μεηξηθφο ζειαζκφο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο». πλδηνξγαλσηέο ήηαλ ε ΔΜ θαη ν ηνκέαο Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΠΑ.Τ.Ν.Μ Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Οιπκπηαθφ Μέγαξν ζηηο 7 Απξηιίνπ 2011 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Έληηκνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θχξηνπ Υξ. Παηζαιίδε. Σελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ κε πξνζθψλεζε ν έληηκνο Τπνπξγφο Τγείαο θχξηνο Υξ. Παηζαιίδεο θαη εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θαη ηνπ Σνκέα Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο ε θπξία Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΠΑΤΝΜ εθπξνζψπεζε κε ραηξεηηζκφ ν θχξηνο Αξηζηείδεο Υσξαηηάο. ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ θαη ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε Πξντζηάκελε ησλ Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο θπξία Παλαγηψηα Γεκεηξίνπ, νη Πξντζηάκελεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ θαη Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεκεζνχ, θπξίεο ηαπξνχια Υξηζηνδνπιίδνπ θαη Αλδξνχια ηπιηαλνχ. Σελ εκεξίδα παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά 120 λνζειεπηέο, καίεο, επηζθέπηξηεο πγείαο θαη θνηηεηέο. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκέξαο «Πηζηνπνηεκέλνο χκβνπινο Μεηξηθνχ Θειαζκνχ έγηλε απφ ηηο θεο Δηξήλε Παθίηε Γεκεηξίνπ παηδίαηξνο,- Πξφεδξνο ηνπ Παγθχπξηνπ πλδέζκνπ Μεηξηθνχ Θειαζκνχ θαη Μφληθα Μηραειίδνπ Δπζηαζηάδνπ παηδίαηξν - ππνςήθηα χκβνπινο Μεηξηθνχ Θειαζκνχ. Αθνινχζεζε «εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Σερληθή Μεηξηθνχ Θειαζκνχ απφ ηηο Γξ Μφληθα Μηραειίδνπ Δπζηαζηάδνπ, Δπζπκία Παηζνπξάθνπ, Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ, Μαξία ηπιηαλνχ, Βαζηιηθή Υαηδεησλά, θεχε Καληαξή, Αγγέια Κππξηαλνχ. 5 Η ΜΑΪΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΗΜΔΡΑ ΜΑΙΩΝ Σν θεηηλφ κήλπκα ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Μαηψλ(Γ..Μ), ζεκαηνδφηεζε θαη πάιη ηελ αλάγθε αξηζκεηηθήο επάξθεηαο ησλ Μαηψλ παγθφζκηα κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο κεηξηθήο θαη λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο. Ζ έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2008) γηα ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρηιηεηίαο ηνλίδεη φηη πάλσ απφ 60% ησλ γπλαηθψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ δελ ηπγράλνπλ καηεπηηθήο θξνληίδαο θαηά ηε γέλλεζε. Οη Μαίεο ζε φιν ηνλ θφζκν ππνζηεξίδνπλ φηη ε θάζε γπλαίθα έρεη δηθαίσκα λα γελλήζεη ζε αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πγεία ηεο ίδηαο θαη ηνπ παηδηνχ ηεο θαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ έρνπλ ζπλαζπηζηεί παγθφζκηα κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Έηζη ην ζχλζεκα πνπ δφζεθε απφ ηελ ΓΜ ήηαλ ε ζπκβνιηθή δηαδξνκή ησλ καηψλ ζηελ ρψξα ηνπο ηελ 5 ε Μαίνπ σο αξρή ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ζα θαηάιεγε ζην Durban ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2011 γηα ην Γηεζλέο πλέδξην Μαηψλ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

2 Ηαλνπαξίνπ λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. πλαδειθηθά Νίθε Παλαγηψηνπ Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Μαηψλ πκβνύιην Δπηηξνπήο Μαηώλ Πξόεδξνο: Νίθε Παλαγηψηνπ ΝΑΜ ΗΗΗ Λ/ζίαο Αληηπξόεδξνο: ηέιια Λενληίνπ ΝΑΜ ΗΗΗ Λ/ζίαο Γξακκαηέαο: Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ ΣΔΠΑΚ Σακίαο: Μαξία Παλαγηψηνπ Γ Ν Λ/ζνπ Βνεζόο Γξακκαηέαο: Φαλή Γνλαηά ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο Βνεζόο Σακίαο: Ησάλλα Σηκνζένπ Γ Ν Λ/ζνπ Μέινο : Αζελά Καξαζηαιή ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο Μέινο: Αγγέια Κππξηάλνπ ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο Μέινο: θεχε Καληαξή ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο Δθπξνζώπεζε ζε δηεζλή ζώκαηα: Γηεζλήο πλνκνζπνλδία Μαηώλ (Internaltional Council of Midwives ICM) Ζ Κχπξνο ζπκκεηέρεη ζηελ Γ Μ κέζσ ηνπ Νφηηνπ Σνκέα ηεο Δπξψπεο. Ζ ζπκκεηνρή ζεκαίλεη εθπξνζψπεζε ηεο ΔΜ-ΠΑΤΝΜ ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ηνπ Σνκέα θαη ζηελ αλά ηξηεηία γεληθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΓΜ. Ζ ζπλάδειθνο Μαξία Παπαδνπνχινπ έρεη εθιεγεί εθπξφζσπνο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο πεξηθέξεηαο ηεο Δπξψπεο ζηελ ΓΜ γηα ηελ ηξηεηία Καηά ηε πεξίνδν Φεβξ Φεβξ ηελ Δπηηξνπή εθπξνζψπεζαλ ζηελ ΓΜ νη Νίθε Παλαγηψηνπ Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ. Δπξωπαϊθόο ύλδεζκνο Μαηώλ (European Midwives Association EMA) Ζ ζπκκεηνρή ζεκαίλεη εθπξνζψπεζε ηεο ΔΜ- ΠΑΤΝΜ ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ηνπ πλδέζκνπ νη νπνίεο γίλνληαη θάζε ρξφλν ηέινο επηεκβξίνπ. Ζ Κχπξνο θηινμέλεζε ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΔΜΑ ην 2006 ζηε Λάξλαθα. Δθπξφζσπνη ΔΜ-ΠΑΤΝΜ ζηνλ ΔΜ θαηά ηε πεξίνδν Φεβξ Φεβξ. 2012: ηέιια Λενληίνπ Μαξία Παλαγηψηνπ Οη Κχπξηεο Μαίεο ζαλ ζπλνδνηπφξνη, ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηέο, ελίζρπζαλ ηνλ θεηηλφ απηφ ζηφρν, πεξπαηψληαο ζπκβνιηθά θαη δηαθεξχζζνληαο κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά ηελ δηθή ηνπο δέζκεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ αληζνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηξηθή θαη λενγληθή ζλεζηκφηεηα. Πέξαλ ησλ εβδνκήληα Μαηψλ απφ φιε ηελ Κχπξν θαη επηζήκσλ θαιεζκέλσλ πνπ έδσζαλ ην παξψλ ηνπο ζην μελνδνρείν Elias Beach ζηελ Λεκεζφ, έιαβαλ κέξνο ζηελ ζπκβνιηθή δηαδξνκή, πεξπαηψληαο ρέξη κε ρέξη, γηα λα δνζεί ην κήλπκα ελφηεηαο ηεο Γ..Μ. Αθνινχζσο ζε κηα ενξηαζηηθή αηκφζθαηξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχληνκε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκέξαο απφ ηελ ζπλάδειθν Όιγα Κσλζηαληίλνπ ηνπ καηεπηεξίνπ Λεκεζνχ. Κπθινθφξεζε επίζεο δειηίν ηχπνπ ζηα Μ.Μ.Δ κε ην κήλπκα ηεο εκέξαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο εθδειψζεηο ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. 2 Η ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ Ζ 2 ε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Μαηεπηηθήο δηεμήρζε ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2011 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο Γξ Υξίζηνπ Παηζαιίδε, ζην ηαθφιεην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ζηε Λεπθσζία. Σελ εκεξίδα ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη πξνζθψλεζαλ ν Γηεπζπληήο ησλ Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ θνο Αληξέαο Ξελνθψληνο, ν Πξφεδξνο ηνπ ΠΑΤΝΜ θνο Ησάλλεο Λενληίνπ. Παξέζηεζαλ επίζεο εθπξφζσπνο ηνπ Κιάδνπ Γεληθήο Ννζειεπηηθήο ΠΑΤΓΤ, θνο Αξγπξίδεο θαζψο θαη εθπξφζσπνη θνηλνβνπιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ. Σελ εκεξίδα πνπ είρε σο ζέκα «Νέεο Δμειίμεηο ζηελ Άζθεζε ηεο Μαηεπηηθήο» παξαθνινχζεζαλ ιέθηνξεο ηνπ ΣΔΠΑΚ, παηδίαηξνη, 80 καίεο, λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί, θνηηήηξηεο καηεπηηθήο θαη γεληθήο λνζειεπηηθήο. Υαηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηεο ΔΜ απεχζπλε ε Πξφεδξνο θα Νίθε Παλαγηψηνπ ε νπνία ζηε ζπλέρεηα αλέπηπμε θαη ην ζέκα ηεο εκεξίδαο «Νέεο εμειίμεηο ζηελ άζθεζε ηεο Μαηεπηηθήο». Αθνχ ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ καηψλ κέζα απφ ην ζχζηεκα πγείαο έζεζε αίηεκα πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη πξφθιεζε γηα ηηο καίεο ηελ δεκηνπξγία θέληξνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ ην νπνίν ζα δίλεη ηελ επηινγή ζηελ θχπξηα γπλαίθα γηα κε επεκβαηηθφ ηνθεηφ ζπκβάιινληαο παξάιιεια θαη ζηε κείσζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζην ηφπν καο. ηε ζπλέρεηα ε Dr Christine Smile Παηδίαηξνο ζηηο ΖΠΑ, Γηεζλψο Πηζηνπνηεκέλε χκβνπινο Γαινπρίαο, καο παξνπζίαζε ην ζέκα The mother baby dance: the right brain connection ηνλίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην λενγέλλεην επηθνηλσλεί κε ηελ κεηέξα ηνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη ηηο πξψηεο ψξεο ηδηαίηεξα κε ην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ κλήκε. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε ηερληθή έλαξμεο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ κέζα απφ ηε θπζηνινγία κε ηελ πξνβνιή πεξηζηαηηθψλ πνπ είραλ κειεηεζεί απφ ηελ ίδηα. Ο Γξ. Βαζίιεηνο Ραθηφπνπινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΠΑΚ καο παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο κε ζέκα «Δθηίκεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα ηωλ δεκνζίωλ λνζνθνκείωλ ηεο Κύπξνπ» θαη ε θα Αληηγφλε Χξαηνπνχινπ Βηνιφγνο / Φπρνζεξαπεχηξηα ζηελ Διιάδα ην εξγαζηήξην «Οξκόλεο ηνπ ηνθεηνύ: όηαλ ε βηνινγία θαζνξίδεη ηελ επηπρία ζηε δωή. Βηωκαηηθό Δξγαζηήξη» ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

3 Σα πνξίζκαηα ηεο Ηκεξίδαο έρνπλ θαηαγξαθεί ωο εμήο: «Ο ρνξφο κάλαο παηδηνχ: ε ζχλδεζε κε ην δεμηφ εγθέθαιν». Δμεηάζηεθε ην πψο ε αηζζεηεξηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηνπ δεμηνχ εγθέθαινπ ηεο κεηέξαο κε ην δεμηφ εγθέθαιν ηνπ παηδηνχ ηεο. Δηδηθή αλαθνξά έγηλε ζηηο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε κλήκε, θαζψο θαη ην πψο απηή ε ζχλδεζε βνεζά ηε κεηαγελέζηεξε λεπξναλαπηπμηαθή εμέιημε ηνπ λεπίνπ. «Θειαζκφο θαζνδεγνχκελνο απφ ην βξέθνο». Έγηλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηε λεπξνινγηθή βάζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζειαζκνχ κέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο παηδηαηξηθήο λεπξνινγίαο, ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρφ-βηνινγίαο. Μέζα απφ ηελ πξνβνιή βίληεν, δφζεθαλ εμεγήζεηο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ λενγέλλεησλ, ην ξφιν ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, ηε ζρέζε κεηέξαο βξέθνπο, θαη ηε λεχξνελδνθξηλνινγηθή βάζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηέξαο θαη βξέθνπο θαη ηνπ δεζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο. «Δθηίκεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ηεο Κχπξνπ». Σν βαζηθφ πφξηζκα ηεο έξεπλαο απηήο πνπ δηεμήρζεθε απφ ηνλ Γξ Ραθηφπνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θν Νίθν άββα θαη ηελ θα Μαξία Παπαδνπνχινπ κε ζέκα, έδεημε φηη νη καίεο κε εκπεηξίεο αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Οη νξκφλεο ηνπ ηνθεηνχ ζθηαγξαθνχλ ηελ δσή ελφο αλζξψπνπ απφ ηελ ζηηγκή πνπ γελληέηαη κέρξη ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ν ίδηνο γνληφο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δηαδξακαηίδεη ε σθπηνθίλε ηελ πξψηε ψξα κεηά ηνλ ηνθεηφ θαζψο θαη έλαο ήξεκνο ηνθεηφο γηα ηνλ πξψηκν δεζκφ αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί. 29 ε ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΑΙΩΝ ICM - ην DURBAN ΝΟΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ινπλίνπ 2011 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ηνπλίνπ 2011, ζην Durban ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ε ηξηεηήο γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Μαηψλ,. Δθπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ ήηαλ ε ζπλ. Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ θαη ε ζπλ. Μαξία Παπαδνπνχινπ. πκκεηείραλ 61 χλδεζκνη Μαηψλ κε 118 εθπξνζψπνπο απφ 55 ρψξεο. Σν φξακα ηεο ΓΜ είλαη θάζε γπλαίθα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξνληίδεηαη απφ κηα ηθαλή καία θαη ε απνζηνιή, ε ελδπλάκσζε ησλ Μαηψλ κε ζσζηή εθπαίδεπζε θαη λνκνζεζία γηα λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθή θξνληίδα ζηε κεηέξα, ζην λενγλφ θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εληνπίζηεθαλ παξάκεηξνη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο Μαηεπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ Μαηεπηηθψλ πλδέζκσλ θαη είραλ νξηζηεί νκάδεο γηα ηελ δηεμαγσγή παγθφζκησλ κειεηψλ. Ζ πξψηε κειέηε αζρνιήζεθε κε ηελ δεκηνπξγία Γηεζλψλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ε δεχηεξε κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε Μαηεπηηθή δηεζλψο, ε ηξίηε κε ηελ δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πλδέζκσλ Μαηψλ (MACAT) θαη ε 4 ε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ δεμηνηήησλ ησλ καηψλ. Έρεη ςεθηζζεί, πηνζεηεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο ν λένο νξηζκφο ηεο Μαίαο ν νπνφηο αλαθέξεη φηη :«Η Μαία είλαη ην άηνκν πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη κε επηηπρία ην πξόγξακκα Μαηεπηηθήο, ην νπνίν αλαγλωξίδεηαη ζηε ρώξα δηακνλήο ηεο, βαζίδεηαη ζηα Δηεζλή πξόηππα εθπαίδεπζεο, λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο ηεο καηεπηηθήο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηε Δηεζλή Σπλνκνζπνλδία Μαηώλ, έρεη απνθηήζεη ηα πξναπαηηνύκελα πξνζόληα, έρεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηίηιν ΜΑΙΑ...» χκθσλα κε ηνλ θαηλνχξην νξηζκφ αλακέλεηαη ε καία ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζε φιεο ηηο ρψξεο.. λα έρεη ην ίδην Ο Thomas Levinski επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηεο ΓΜ είρε νξηζηεί ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κειινληηθψλ ζηφρσλ ηεο ηξηεηίαο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ εθπξνζψπσλ είραλ αλαξηεζεί νη αθφινπζνη ζηφρνη: 1. Να αλαπηπρζεί ν ξφινο ησλ Μαηψλ σο ζπλήγνξνη ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 2. Να ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη βαζηθνί ππιψλεο «Δθπαίδεπζε, Ννκνζεζία θαη χλδεζκνη» 3. Να βειηησζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρσξψλ 4. Να πξνσζεζεί ε Μαηεπηηθή έξεπλα. Δπηπιένλ αλαζεωξήζεθαλ έμη πνιηηηθέο ζέζεηο 1. σζηή ρξήζε ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο. 2. Πξνγξακκαηηζκφο θαη ελίζρπζε ησλ Μαηεπηηθψλ θαη Αλαπαξαγσγηθψλ Τπεξεζηψλ. 3. Αληηκεηψπηζε ηνπ Αθξσηεξηαζκνχ ησλ Γελλεηηθψλ Οξγάλσλ. 4. Σνθεηφο ζην ζπίηη. 5. Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

4 6. Έθζεζε Δκπνξίνπ θαη εηνηκάζηεθαλ άιιεο δύν γηα πεξαηηέξω ελδπλάκωζε ηωλ καηώλ 1. Σελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο ηνπ ζπξηγγίνπ. 2. Οδεγίεο γηα ηε θπζηνινγία ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηνθεηνχ. ηελ ζπλέρεηα έγηλε εθινγή λέσλ κειψλ ηεο ΓΜ. Πξφεδξνο επηιέγεθε ε Frances Day-Stirk απν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηακίαο ε Maria Van Huis απφ Οιιαλδία. Ζ ζπλ, Μαξία Παπαδνπνχινπ εθιέγεθε κέινο ηνπ.γ ηεο ΓΜ σο εθπξφζσπνο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Ζ ζπλάδειθνο είρε πξνηαζεί απφ ηνλ πξνθάηνρν ηεο Vitor Varella θαη ν ΠΑΤΝΜ ζηήξημε ηελ εθινγή ηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ζην Durban. Ζ ζεηεία δηαξθεί ηξία ρξφληα κέρξη ηελ επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα γίλεη ζηε Σζερία ην πγραίξνπκε ηδηαίηεξα ηελ ζπλάδειθν θα Μαξία Παπαδνπνύινπ θαη επρόκαζηε θάζε επηηπρία ζην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη. Μεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε αθνινχζεζε ην 31 ν Παγθφζκην Μαηεπηηθφ πλέδξην Μαηεπηηθήο απφ Ηνπλίνπ Ζ Κχπξνο ζπκκεηείρε γηα δεχηεξε θνξά κε 10κειή απνζηνιή καηψλ. Σα ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ παξνπζίαζαλ ελδηαθέξνλ θαη θάλεθε ε δηεζλήο θηλεηνπνίεζε ησλ καηψλ γηα ππνζηήξημε ηεο γπλαίθαο γηα ην θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη ην κεηξηθφ ζειαζκφ EΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΜΑΙΩΝ ΔΜ (11) - European Midwives Association ΔΜΑ Ζ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ Μαηψλ ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Φισξεληία ηεο Ηηαιίαο ζηηο επηεκβξίνπ ηνπ Οη εθπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ θα ηέιια Λενληίνπ θαη θα Μαξία Παλαγηψηνπ ζπκκεηείραλ κε άιινπο αληηπξνζψπνπο, 22 ρσξψλ πιήξεο κέιε. Αξρηθά εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ζπλάληεζεο ηεο ηνθρφικεο θαη ηέζεθαλ ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά. Αλαπηχρζεθε ην ζέκα πνπ καζηίδεη ηελ Ηηαιηθή Μαηεπηηθή θνηλφηεηα θαη φιε ηελ θνηλσλία επξχηεξα θαη πνπ είλαη ηα νινέλα απμαλφκελα πνζνζηά Καηζαξηθψλ Σνκψλ (Κ./Σ), απφ ηνλ Bruno Rustically Γπλαηθνιφγν Μαηεπηήξα. Φάλεθε φηη ε Κ/Σ είλαη κηα θνηλσνηθνλνκηθή πξάμε θαη θχξηνη ιφγνη είλαη ε θιηληθή απφθαζε θαη ε κεηξηθή επηζπκία. Αθνινχζεζε αλαθνξά απφ ηελ πξφεδξν Mervi Jokinen, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε-ΔΔ, ηελ Anita Brelec (κέινο Γ.) ε νπνία παξνπζίαζε ηηο εμειίμεηο ηηο ηζηνζειίδαο θαη λέσλ επηζηνιφραξησλ θαη πηλάθσλ πξνβνιήο γηα ηηο αλάγθεο παξνπζίαζεο ηεο ΔΜΑ θαη ηελ Όιγα Αξβαληηίδνπ (ηακίαο Γ.), ε νπνία παξνπζίαζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπλδέζκνπ. Ζ ΔΜΑ ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή ηεο ΔΔ γηα ηελ ζηξαηεγηθή πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο αιθνφιεο θαη θαπλνχ. Σν 2008 δεζκεχηεθε λα παξαθνινπζεί θαη λα δίλεη αλαθνξά γηα ηελ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά θαηαλάισζεο αιθνφιεο θαη θαπλνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο ζε κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο. Δπίζεο δεζκεχηεθε λα ζπλνςίζεη αλαθνξέο απφ ηηο ρψξεο κέιε γηα πνζνζηά πεξηζηαηηθψλ κε θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλάισζε αιθνφιεο θαηά ηελ πεξίνδν πξν θαη κεηά ζχιιεςεο. Με ηελ αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνλίζηεθε φηη κέιε ηεο ΔΜΑ είλαη νη απηφλνκνη καηεπηηθνί ζχλδεζκνη ή νξγαληζκνί ή επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε βάζε πνιπεπαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ. Οη θαλνληζκνί κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη ζε Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο ΔΜΑ. Η ΔΜΑ δηεμήγαγε έξεπλα πνπ αθνξνύζε ηελ πεξίνδν ηνπ ηνθεηνύ κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηηο 24 ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχλ καίεο απφ ηηο πνπ εξγάδνληαη ζηελ Δπξψπε. Γίλνληαη πεξίπνπ ηνθεηνί αλά ρξφλν. Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ έγηλε ζην πξφγξακκα excel. Σα απνηειέζκαηα είραλ σο εμήο: Φπζηνινγηθνί ηνθεηνί 86-50% κε κέζν φξν 65% Καηζαξηθέο ηνκέο 15-50% κε κέζν φξν 25% Γσξεά θξνληίδα απφ καίεο θαη καηεπηήξεο ζε επίηνθεο 87% Οη καίεο είλαη νη επαγγεικαηίεο θιεηδί πνπ απνθαζίδνπλ αλ ε γπλαίθα είλαη ζε ηνθεηφ 83% Οη καίεο πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ ηνθεηφ 83% Απμεκέλα πνζνζηά παξεκβάζεσλ: θαξδηνηνθνγξαθίαο, πεξηλαηνηνκίαο, πξφθιεζεο ηνθεηνχ θαη ελεξγνχ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηνθεηνχ κε ρνξήγεζε σθπηνθίλεο θαη εξγνκεηξηθήο, απνθνπήο νκθάιηνπ ιψξνπ κεηά ηελ γέλλεζεο ηνπ λενγλνχ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

5 Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε επίηνθνο δέρεηαη ηελ θξνληίδα δηαθνξνπνηεί ηελ ίδηα ηελ θξνληίδα. Τπαξρεη ε αλάγθε λα ππάξμνπλ θέληξα ηνθεηνχ, ηνθεηνί ζην ζπίηη, θαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αλαθνχθηζεο ηνπ πφλνπ ζηελ επίηνθν γηα ηνθεηφ. πκπεξαζκαηηθά! ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε καηεπηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. Έγηλε αλαθνξά ζην ξφιν ησλ καηψλ ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο Κ/Σ: 39.2% ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ΚΣ θαη 6.8% ησλ πξσηφηνθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε Κ//Σ δελ είλαη απαξαίηεηα. Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο επηπινθέο Κ/Σ: επηπσκαηηθφο πιαθνχληαο, πζηεξεθηνκή, αηκνξξαγίεο, ζξνκβψζεηο θιπ Αχμεζε ησλ Κ/Σ ιφγσ: κεγάιεο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ θαηά ηελ έλαξμε εγθπκνζχλεο, ηεο πνιχηηκεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ζε πξνβιήκαηα γνληκφηεηαο, ηεο πξφθιεζεο ηνθεηνχ ή ηεο απνηπρίαο ηεο. Απαηηείηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ καηψλ λα ελδπλακψζνπλ θαη λα πιεξνθνξήζνπλ ηηο γπλαίθεο ζην λα αιιάμνπλ ηελ λννηξνπία πνπ αθνινπζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νδήγεζε ηηο γπλαίθεο λα πηζηεχνπλ φηη ε Κ//Σα, κηα ηαηξνθεληξηθή πξάμε είλαη αζθαιέζηεξε κηαο θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ. Οη γπλαίθεο πξέπεη: λα είλαη ζηελ αίζνπζα ηνθεηνχ κφλν αλ είλαη ζε ηνθεηφ θαη φρη πην λσξίο λα εμσζνχλ κφλν αλ ην ληψζνπλ θαη λα απνθεχγεηαη ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ε νπνία πξνθαιεί παξάηαζε 2 ζηαδίνπ λα κελ γίλεηαη ρξήζε ζπλερνχο θαξδηνηνθνγξαθίαο (ΚΣΓ), αιιά λα εθαξκφδεηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ησλ Κ/Σ: ν εμσηεξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζε ηζρηαθή πξνβνιή ε ζπλερήο ππνζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνθεηνχ (πξν θαηά θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηελ ίδηα καία θαηέδεημε ηαρχηεξε πξφνδν ηνθεηνχ θαη πηψζε ζηα πνζνζηά Κ/Σ ε ρξήζε παξηνγξάκκαηνο κε 4σξε γξακκή δξάζεο, ιήςε εκβξπτθνχ αίκαηνο ζε πεξίπησζε κε θαζεζπραζηηθνχ ΚΣΓ πξν ηεο δηεμαγσγήο ΚΣ ππνζηήξημε ησλ γπλαηθψλ πνπ ζέινπλ Φ/Σ κεηά απφ Κ/Σ καζήκαηα αλαπλνψλ ραιάξσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαηά ηνλ ηνθεηφ. ηελ ζπλέρεηα νξίζηεθαλ ηξεηο νκάδεο γηα ζπδήηεζε ησλ πην θάησ ζεκάησλ: 1. Κέληξα Τνθεηνύ: Θέζε ηεο ΔΜΑ είλαη φηη θάζε επηινγή ηεο καίαο, ζαλ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ θξνληίδεη εηδηθά κηαλ επίηνθν, πξέπεη πξψηα απφ φια λα παξέρεη αζθάιεηα ζε απηή θαη ζηελ γπλαίθα. Ζ απαξαίηεηε λνκνζεζία, ε αθξηβήο θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, ε ελδειερήο αμηνιφγεζε θάζε γπλαίθαο μερσξηζηά ζπκθψλα κε δηεζλήο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο επηθηλδπλφηεηαο εγθπκνζχλεο, ε ζσζηή ζηειέρσζε, νη ππεξεζίεο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα αιιαγέο θαη επηινγέο ζηελ θξνληίδα πγείαο. 2. Φξνληίδα θαηά ηνλ ηνθεηό θαη νη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο: Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αλαπηχζζνληαη αλάινγα κε ην πνπ ιακβάλεη κέξνο ε καηεπηηθή πξαθηηθή ( ρψξα, ζπίηη, θέληξν ηνθεηνχ, λνζνθνκείν) θαη πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ. Σα πξφηππα πνηφηεηαο είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα θιηληθά πξφηππα ζην δηεζλή ρψξν θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ καηεπηηθή πξαθηηθή ηνπ θάζε ηφπνπ θαη πάληα ζε ζρέζε κε ηηο νδεγίεο. ηξαηεγηθή ηεο ΔΜΑ πξέπεη λα είλαη: «Ζ ελδπλάκσζε ησλ καηψλ κέζσ ηεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο θαη κέζσ ηεο έξεπλαο». 3. Τν ράζκα κεηαμύ ζεωξίαο θαη πξάμεο ζηελ Μαηεπηηθή: ζπρλά νη εγέηεο κηαο θιηληθήο είλαη Γηαηξνί ή Ννζειεπηέο θαη φρη Μαίεο θαη ζπλερψο αλαηξέρνπλ ζην παξειζφλ αλαθέξνληαο φηη ζπλήζσο έηζη γίλεηαη. Οη γπλαίθεο δελ εκπιέθνληαη ζηελ θξνληίδα ηνπο, νη δηδάζθνληεο δελ έρνπλ επαθή κε ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ην αληίζεην, αιιά θαη πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ θαη ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Λχζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα πην πάλσ ζέκαηα: Δζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα θνηηεηέο, δπλαηνί καηεπηηθνί ζύλδεζκνη, δπλαηνί θιηληθνί εγέηεο ζηελ καηεπηηθή, ζπλερή δηαρξνληθά πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο, ελαιιαγή πξαθηηθήο θαη ιέθηνξεο πνπ λα είλαη θαη πξαθηηθά ηθαλνί λα εμαζθήζνπλ ηελ καηεπηηθή. ηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο ΔΜΑ είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο έξεπλεο θαη λα ηηο αλαξηήζεη ζηνλ ηζηνρώξν, λα δηνξγαλώζεη θνηηεηηθά ζπλέδξηα κε πξαθηηθά θνηηεηηθά εξγαζηήξηα, λα εκπιέμεη θαη λα πιεξνθνξήζεη ηηο γπλαίθεο θαη λα πάξεη ζπζηάζεηο από δηάθνξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Σν επφκελν εθπαηδεπηηθφ ηεο ΔΜΑ ζα δηνξγαλσζεί απφ ηνλ Οιιαλδηθφ χλδεζκν Μαηψλ κε ζέκα Ηγεζία θαη Εθπαίδεπζε ζην Μάαζηξηρη ηεο Οιιαλδίαο ην Ννέκβξην ηνπ Ζ πξφηαζε ηεο Οιιαλδίαο ππνζηεξίρηεθε θαη απφ ηηο 22 ρψξεο κέιε. Οη ρψξεο (8) νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καηψλ θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δεζκεπηήθαλ λα ηηο κεηαθξάζνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα ηηο ζηείινπλ ζηελ ΔΜΑ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΜ λα ππάξμεη έλα δηεζλέο έγγξαθν πνπ λα αλαθέξεηαη ζηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο ησλ καηψλ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

6 Απνρψξεζαλ 3 κέιε ηνπ Γ (κέινο, ηακίαο, γξακκαηέαο) θαη ππήξμαλ 2 αηηήζεηο (κέινο, γξακκαηέαο). ηε ζέζε ηνπ γξακκαηέα εθιέγεη ν Joeri Vermeulen απφ ην Βέιγην θαη λέν κέινο ε Eva Matintupa απφ ηελ Φηλιαλδία. Λφγσ κε έλδεημεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζέζε ηνπ ηακία ηνπ Γ., ε ζέζε απηή ζα πεγαίλεη εθ πεξηηξνπήο ζε φια ηα κέιε ηνπ Γ. ηεο ΔΜΑ. Ζ επφκελε εηήζηα ζπλάληεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΜΑ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη ζηηο επηεκβξίνπ ηνπ 2012 θαη ην 2013 ςεθίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κξναηία. ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΗΣΡΙΚΟ ΘΗΛΑΜΟ Παγθόζκηνο Σαπηόρξνλνο Μεηξηθόο ζειαζκόο World Alliance for Breast Feeding Action-WABA Ζ Δπηηξνπή Μαηψλ/Μαηεπηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθχπξην χλδεζκν «Μεηξηθφο Θειαζκφο Γψξν Εσήο» νξγάλσζαλ θνηλέο εθδειψζεηο γηα ην Μεηξηθφ Θειαζκφ Οη εθδειψζεηο κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηε Κχπξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηνλ Οθηψβξην θαη νινθιεξψζεθαλ ηελ 1 ε εβδνκάδα ηνπ Ννέκβξε ηνπ 2011 κε ζέκα "Μίια κνπ! Θειαζκόο - κηα ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία!" θαη είρε επίθεληξν ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ λέσλ γελεψλ ζηε ζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ. Οη εθδειψζεηο μεθίλεζαλ κε Γηάζθεςε Σχπνπ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Τγείαο- YY, ηελ Σξίηε 4 Οθηώβξηνπ 2011 ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ννζειεπηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ YY. ηε δηάζθεςε παξεπξεζήθαλ Λεηηνπξγνί ηνπ YY, ζπλάδειθνη ηνπ θιηληθνχ ρψξνπ θαη εθπξφζσπνη ηνπ Σχπνπ νη νπνίνη ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο εθδειψζεηο απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ «Γψξν Εσήο» θα Δηξήλε Παθίηε. Σν ζέκα ηεο Παγθφζκηαο Δβδνκάδαο Μεηξηθνχ ζειαζκνχ "Μίια κνπ! Θειαζκόο - κηα ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία!" εθπνλήζεθε απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θα Νίθε Παλαγηψηνπ. Δθ κέξνπο ηνπ YY θνπ ηαχξνπ Μαιά αλέγλσζε ραηξεηηζκφ ε Γξ Όιγα Καιαθνχηα. Ο Τπνπξγφο Τγείαο κέζα απφ ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ εθδήισζε ηελ επαηζζεζία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο κεηξφηεηαο θαη ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ βάδνληαο φιεο ηηο εθδειψζεηο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο. ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ ΜΜΔ είρε εγθαηληαζηεί θακπάληα ελεκέξσζεο ησλ λέσλ κε δηαιέμεηο ζε φινπο ηνπο ηεηαξηνεηήο θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηήκησλ καο. ρεηηθή επηζηνιή ζηάιζεθε ζε φια ηα παλεπηζηήκηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαιέμεσλ. Ζ πξψηε δηάιεμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ηνπ ΣΔΠΑΚ ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο ζηηο 7 Οθηώβξηνπ 2011 απφ ηελ ζπλάδειθν θα Βαζηιηθή Υαηδεησλά. Δπίζεο εηνηκάζηεθε θαη ζρεηηθφ έληππν πιηθφ ην νπνίν δίλεηαη παξάιιεια κε ηελ δηάιεμε ζηνπο θνηηεηέο. Ο «ηαπηόρξνλνο κεηξηθόο ζειαζκόο» νξγαλώζεθε γηα 4 ε ρξνληά θαη γηα πξψηε ρξνληά απφ θνηλνχ κε ηελ Δπηηξνπή Μαηψλ. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 8 Οθηωβξίνπ 2011 απφ ηηο 10 ην πξσί κέρξη ηηο 13:00 ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ ζηνλ Αξράγγειν. πκκεηείραλ 228 κακάδεο νη νπνίεο ζήιαζαλ 239 κσξά ζηηο 11 ην πξσί γηα έλα ιεπηφ. Υαηξεηηζκφ πξνο ηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο απεχζπλε ε Πξφεδξνο ηνπ Παγθππξηνπ πλδέζκνπ Μεηξηθφο Θειαζκφο Γψξν Εσήο θα Δηξήλε Παθίηνπ. Σελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπο ν παηήξ Παξαζθεπάο ν νπνίνο απεχζπλε ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ Μεηξνπνιίηε Κχθθνπ θαη Σπιιεξίαο θθ Νηθεθφξνπ ηνπ νπνίνπ ε εθδήισζε ηειείην ππφ ηελ αηγίδα ηνπ. πκκεηείραλ επίζεο πνιινί εζεινληέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 15 καίεο. ην πξναχιην ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ ιεηηνχξγεζαλ δηάθνξα πεξίπηεξα φπνπ ζηήξημαλ ηελ εθδήισζε θαη απαζρφιεζαλ ηα κηθξά παηδηά. Κέληξα ζειαζκνχ ιεηηνχξγεζαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Κχπξνπ. ηηο Οθηωβξίνπ 2011 δηνξγαλψζεθε ην Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην γηα επαγγεικαηίεο πγείαο κε ζέκα ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ ζηελ αίζνπζα Διπίδαο ηαθφια ζην ηαθὀιεην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Τγείαο. Σξεηο θαηαμησκέλεο επηζηήκνλεο απφ Διιάδα, ε θα Μεμε, παηδίαηξνο, ε θα Σαζηνπνὐινπ θαη Κχξθνπ, καίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο απφ ηελ Κχπξν ζηήξημαλ κε ηηο παξνπζίεο ηνπο ην δηήκεξν ζεκηλάξην ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Υαηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ Γηεπζπληή ησλ Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ απεχζπλε ε ζπλάδειθνο Υξηζηίλα Δπζηαζίνπ Λεηηνπξγφο Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ. Ζ είζνδνο ήηαλ δσξεάλ θαη ην παξαθνινχζεζαλ 135 ζχλεδξνη, λνζειεπηέο, επηζθέπηξηεο πγείαο, θνηηεηέο,παηδίαηξνη, γπλαηθνιφγνη θαη καίεο νη νπνίεο αξηζκνχζαλ γχξσ ζηηο 60. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα εθδειψζεσλ, είρακε πξνζθιεζεί απφ δηάθνξα ΜΜΔ ζε πξνγξάκκαηα ηφζσλ ηειενπηηθά φζν θαη ξαδηνθσληθά φπνπ είρακε ηελ επθαηξία λα δψζνπκε ζην θνηλφ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηα θαιά ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Σαπηφρξνλα εθπνλήζεθαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο γηα ην κεηξηθφ ζειαζκφ θαη απφ κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ «Γψξν δσήο» θαη απφ καίεο κέιε ηνπ ΠΑΤΝΜ. ην ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

7 Ννζνθνκείν Λεκεζνχ, κε ζπκκεηνρή πέξαλ ησλ 60 γπλαηθψλ θαη καηψλ παξνπζηάζηεθε ην ζέκα ηνπ ΜΘ, απφ ηηο καίεο, Διπηλίθε ηαπξηλίδνπ θαη Δπαγγειία Βαλέδε, θαη πξνζθέξζεθαλ ειαθξά ζλαθ θαη ξνθήκαηα ζε φινπο. ην Μαθάξην Ννζνθνκείν ε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2011 ε ψξα 5κκ θαη ηελ παξαθνινχζεζαλ γχξσ ζηα 65 άηνκα. Σν ζέκα παξνπζίαζε ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θα Νίθε Παλαγηψηνπ. Ζ εθδήισζε είρε ενξηαζηηθφ ραξαθηήξα αθνχ κε ηελ ζπλέλεζε ηνπ Γηεπζπληή θνπ Μάηζα, δφζεθαλ δψξα κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηηο κεηέξεο θαζψο επίζεο δεζηφ ξφθεκα θαη κπηζθφηα απφ εηαηξίεο πνπ ζηήξημαλ ηελ εθδήισζε καο. Όιεο νη εθδειψζεηο ηεινχζαλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ζηέθηεθαλ κε πιήξε επηηπρία. 18 ΟΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ Σν 18 νλ Παγθχπξην πλέδξην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο ΠΑΤΝΜ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Hilton Park Λεπθσζία, ζηηο Ννεκβξίνπ 2011 κε ζέκα «Ννζειεπηηθή θαη Μαηεπηηθή: Γέθπξα πξφζβαζεο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο». ηελ καηεπηηθή ζχλνδν παξνπζηάζηεθαλ πέληε ζέκαηα ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ πέξαλ ησλ 250 ζπλέδξσλ. Γηεζλείο πνιηηηθέο γηα κεηξηθφ ζειαζκφ. Πφζν ελήκεξνη είλαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο; Νίθε Παλαγηώηνπ Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξφιεςε ηεο εθεβηθήο εγθπκνζχλεο. Σαδνύ Μπξνθόξα Ζ ςπρηθή πγεία εγθχσλ γπλαηθψλ κε ηζηνξηθφ ππνγνληκφηεηαο. Τανπζάλε Ειεπζεξία, Μωξαίηνπ Μάξζα Υξήζε ησλ βηηακίλσλ C θαη E ζηελ πξφιεςε ηεο πξνεθιακςίαο. Λνπθά Σνθία Ο ξόινο ηωλ καηώλ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπηωκαηνινγίαο θαηά ηε ινρεία. Τανπζάλε Ειεπζεξία, Μωξαίηνπ Μάξζα Μεγάιε ηηκή γηα ηνλ καηεπηηθφ θφζκν θαη κε ηδηαίηεξε ραξά θηινμελήζεθε ζην ζπλέδξην ε θα Όιγα Γθνπλή ε νπνία είλαη Πξνγελλεηηθή ςπρνιφγνο θαη εθπαηδεχηξηα, πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Πξνγελλεηηθήο θαη Πεξηγελλεηηθήο Φπρνινγίαο θαη Ηαηξηθήο. Ζ θα Γθνπλή παξνπζίαζε θαη ηηο δπν κέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ εξγαζηήξη καηεπηηθήο κε ζέκα: «Γηα λα είλαη ε εγθπκνζχλε θαη ν ηνθεηφο κηα επράξηζηε εκπεηξία δσήο», θάηη ην πξσηνπνξηαθφ θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηία καία. Ζ καηεπηηθή ζχλνδνο θαηέιεμε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα θαη εηζεγήζεηο: Οη δηεζλείο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζην κεηξηθφ ζειαζκφ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εηδηθφηεξα νη Μαίεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα εθπαηδεχνληαη ζηα δέθα βήκαηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Ο ζειαζκφο είλαη κηα επέλδπζε ηφζν ζηελ πγεία φζν θαη ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ αχμεζε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εθεβηθή ειηθία επηθέξεη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο (γελλήζεηο ή ακβιψζεηο) θαη απμεκέλα πνζνζηά ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. χκθσλα κε ηα πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη ζεμνπαιηθήο αγσγήο είλαη απαξαίηεηε. Ζ πξνεθιακςία ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο γπλαίθεο θαη ηα έκβξπα. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε βηηακηλψλ Γ θαη Δ δελ θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πξφιεςε ηεο πξνεθιακςίαο. Μφλν κία έξεπλα θαηέδεημε φηη ππάξρεη βειηίσζε. Σν ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο. Ζ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή έρεη επηπηψζεηο ζηε ςπρηθή πγεία νξηζκέλσλ εγθχσλ γπλαηθψλ κε ηζηνξηθφ ππνγνληκφηεηαο. Απηέο νη γπλαίθεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηνπεπνίζεζε, απμεκέλν ην αίζζεκα θξηηηθήο ηνπ εαπηνχ θαη απμεκέλεο θνβίεο ηδηαίηεξα ζην 3νλ ηξίκελν εγθπκνζχλεο. Με ηε βνήζεηα ησλ Μαηψλ ε πιεηνλφηεηα ηέηνησλ γπλαηθψλ βηψλνπλ νκαιή εγθπκνζχλε. Όηαλ παξαηεξεζεί θαηάζιηςε θαηά ην 3νλ ηξίκελν εγθπκνζχλεο ηφηε ππάξρεη πηζαλφηεηα απμεκέλσλ πνζνζηψλ επηιφρεηνπ θαηάζιηςεο ζην 2ν κελά ηεο ινρείαο. Ζ Μαία κπνξεί έγθαηξα λα αλαγλσξίζεη ηα ζεκεία θαηάζιηςεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε. εκαληηθή βειηίσζε παξαηεξείηαη κε ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα ςπρνπξνθχιαμεο ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΔΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ Η εηήζηα ελεκέξωζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014 Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ. +30210 3224944, +30210 3314563 Fax 210 3225285 e-mail: info@eepf.gr www.eepf.gr ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα