ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο,"

Transcript

1 ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Σαγκαηάξρνπ Πνπιίνπ, 1 Γηακ. 101, 1101 Λεπθσζία, Σ. Θ Κχπξνο Σει : Φαμ : Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο, H Δπηηξνπή Μαηψλ Μαηεπηψλ ηνπ ΠΑΤΝΜ, θαηαξηίζηεθε ζε ψκα απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 θαη έρεη δηαλχζεη ην 2ν έηνο δξαζηεξηφηεηαο κε ην νπνίν νινθιεξψλεη θαη ηε 1 ε ηεο ζεηεία. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αξθεηέο εθδειψζεηο ζε απηή ηε δηεηία κε βαζηθέο ηηο 2 επηζηεκνληθέο εκεξίδεο καηεπηηθήο θαη ηα 2 ζεκηλάξηα γηα ην κεηξηθφ ζειαζκφ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηεο. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηνπο αξκνδίνπο θνξείο γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο καίεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ν ηίηινο καο, ε αξηζκεηηθή επάξθεηα θαζψο θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ηεο καίαο κε πξνψζεζε ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία θέληξνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ δίλνληαο επηινγή ζηε Κχπξηα γπλαίθα, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ κεηξηθή θαη λενγληθή ζλεζηκφηεηα. Ζ καία κέζα απφ ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγία ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ δηαζθαιίδεη ηελ αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ ηνπ λενγέλλεηνπ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπηζπκψ λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θάξδηα κνπ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ην Γ ηνπ ΠΑΤΝΜ γηα ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε απηά ηα δπν ρξφληα. Σν πξψην ραιηθάθη έρεη ήδε θηηζηεί κε ηελ δίθε ζαο ζπκβνιή θαη επρφκαζηε ηα λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος , Tagmatarchou Pouliou street Appart. 101, 1101 Nicosia, P.O. Box Cyprus Tel : Fax : ΗΜΔΡΙΓΑ «ΜΗΣΡΙΚΟ ΘΗΛΑΜΟ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΤΓΔΙΑ» Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ (ΔΜ) γηα ην 2011 άξρηζαλ κε ηελ εκεξίδα «Μεηξηθφο ζειαζκφο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο». πλδηνξγαλσηέο ήηαλ ε ΔΜ θαη ν ηνκέαο Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΠΑ.Τ.Ν.Μ Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Οιπκπηαθφ Μέγαξν ζηηο 7 Απξηιίνπ 2011 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Έληηκνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θχξηνπ Υξ. Παηζαιίδε. Σελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ κε πξνζθψλεζε ν έληηκνο Τπνπξγφο Τγείαο θχξηνο Υξ. Παηζαιίδεο θαη εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θαη ηνπ Σνκέα Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο ε θπξία Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΠΑΤΝΜ εθπξνζψπεζε κε ραηξεηηζκφ ν θχξηνο Αξηζηείδεο Υσξαηηάο. ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ θαη ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε Πξντζηάκελε ησλ Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο θπξία Παλαγηψηα Γεκεηξίνπ, νη Πξντζηάκελεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ θαη Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεκεζνχ, θπξίεο ηαπξνχια Υξηζηνδνπιίδνπ θαη Αλδξνχια ηπιηαλνχ. Σελ εκεξίδα παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά 120 λνζειεπηέο, καίεο, επηζθέπηξηεο πγείαο θαη θνηηεηέο. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκέξαο «Πηζηνπνηεκέλνο χκβνπινο Μεηξηθνχ Θειαζκνχ έγηλε απφ ηηο θεο Δηξήλε Παθίηε Γεκεηξίνπ παηδίαηξνο,- Πξφεδξνο ηνπ Παγθχπξηνπ πλδέζκνπ Μεηξηθνχ Θειαζκνχ θαη Μφληθα Μηραειίδνπ Δπζηαζηάδνπ παηδίαηξν - ππνςήθηα χκβνπινο Μεηξηθνχ Θειαζκνχ. Αθνινχζεζε «εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Σερληθή Μεηξηθνχ Θειαζκνχ απφ ηηο Γξ Μφληθα Μηραειίδνπ Δπζηαζηάδνπ, Δπζπκία Παηζνπξάθνπ, Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ, Μαξία ηπιηαλνχ, Βαζηιηθή Υαηδεησλά, θεχε Καληαξή, Αγγέια Κππξηαλνχ. 5 Η ΜΑΪΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΗΜΔΡΑ ΜΑΙΩΝ Σν θεηηλφ κήλπκα ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Μαηψλ(Γ..Μ), ζεκαηνδφηεζε θαη πάιη ηελ αλάγθε αξηζκεηηθήο επάξθεηαο ησλ Μαηψλ παγθφζκηα κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο κεηξηθήο θαη λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο. Ζ έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2008) γηα ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρηιηεηίαο ηνλίδεη φηη πάλσ απφ 60% ησλ γπλαηθψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ δελ ηπγράλνπλ καηεπηηθήο θξνληίδαο θαηά ηε γέλλεζε. Οη Μαίεο ζε φιν ηνλ θφζκν ππνζηεξίδνπλ φηη ε θάζε γπλαίθα έρεη δηθαίσκα λα γελλήζεη ζε αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πγεία ηεο ίδηαο θαη ηνπ παηδηνχ ηεο θαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ έρνπλ ζπλαζπηζηεί παγθφζκηα κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Έηζη ην ζχλζεκα πνπ δφζεθε απφ ηελ ΓΜ ήηαλ ε ζπκβνιηθή δηαδξνκή ησλ καηψλ ζηελ ρψξα ηνπο ηελ 5 ε Μαίνπ σο αξρή ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ζα θαηάιεγε ζην Durban ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2011 γηα ην Γηεζλέο πλέδξην Μαηψλ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

2 Ηαλνπαξίνπ λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. πλαδειθηθά Νίθε Παλαγηψηνπ Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Μαηψλ πκβνύιην Δπηηξνπήο Μαηώλ Πξόεδξνο: Νίθε Παλαγηψηνπ ΝΑΜ ΗΗΗ Λ/ζίαο Αληηπξόεδξνο: ηέιια Λενληίνπ ΝΑΜ ΗΗΗ Λ/ζίαο Γξακκαηέαο: Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ ΣΔΠΑΚ Σακίαο: Μαξία Παλαγηψηνπ Γ Ν Λ/ζνπ Βνεζόο Γξακκαηέαο: Φαλή Γνλαηά ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο Βνεζόο Σακίαο: Ησάλλα Σηκνζένπ Γ Ν Λ/ζνπ Μέινο : Αζελά Καξαζηαιή ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο Μέινο: Αγγέια Κππξηάλνπ ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο Μέινο: θεχε Καληαξή ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο Δθπξνζώπεζε ζε δηεζλή ζώκαηα: Γηεζλήο πλνκνζπνλδία Μαηώλ (Internaltional Council of Midwives ICM) Ζ Κχπξνο ζπκκεηέρεη ζηελ Γ Μ κέζσ ηνπ Νφηηνπ Σνκέα ηεο Δπξψπεο. Ζ ζπκκεηνρή ζεκαίλεη εθπξνζψπεζε ηεο ΔΜ-ΠΑΤΝΜ ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ηνπ Σνκέα θαη ζηελ αλά ηξηεηία γεληθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΓΜ. Ζ ζπλάδειθνο Μαξία Παπαδνπνχινπ έρεη εθιεγεί εθπξφζσπνο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο πεξηθέξεηαο ηεο Δπξψπεο ζηελ ΓΜ γηα ηελ ηξηεηία Καηά ηε πεξίνδν Φεβξ Φεβξ ηελ Δπηηξνπή εθπξνζψπεζαλ ζηελ ΓΜ νη Νίθε Παλαγηψηνπ Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ. Δπξωπαϊθόο ύλδεζκνο Μαηώλ (European Midwives Association EMA) Ζ ζπκκεηνρή ζεκαίλεη εθπξνζψπεζε ηεο ΔΜ- ΠΑΤΝΜ ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ηνπ πλδέζκνπ νη νπνίεο γίλνληαη θάζε ρξφλν ηέινο επηεκβξίνπ. Ζ Κχπξνο θηινμέλεζε ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΔΜΑ ην 2006 ζηε Λάξλαθα. Δθπξφζσπνη ΔΜ-ΠΑΤΝΜ ζηνλ ΔΜ θαηά ηε πεξίνδν Φεβξ Φεβξ. 2012: ηέιια Λενληίνπ Μαξία Παλαγηψηνπ Οη Κχπξηεο Μαίεο ζαλ ζπλνδνηπφξνη, ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηέο, ελίζρπζαλ ηνλ θεηηλφ απηφ ζηφρν, πεξπαηψληαο ζπκβνιηθά θαη δηαθεξχζζνληαο κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά ηελ δηθή ηνπο δέζκεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ αληζνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηξηθή θαη λενγληθή ζλεζηκφηεηα. Πέξαλ ησλ εβδνκήληα Μαηψλ απφ φιε ηελ Κχπξν θαη επηζήκσλ θαιεζκέλσλ πνπ έδσζαλ ην παξψλ ηνπο ζην μελνδνρείν Elias Beach ζηελ Λεκεζφ, έιαβαλ κέξνο ζηελ ζπκβνιηθή δηαδξνκή, πεξπαηψληαο ρέξη κε ρέξη, γηα λα δνζεί ην κήλπκα ελφηεηαο ηεο Γ..Μ. Αθνινχζσο ζε κηα ενξηαζηηθή αηκφζθαηξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχληνκε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκέξαο απφ ηελ ζπλάδειθν Όιγα Κσλζηαληίλνπ ηνπ καηεπηεξίνπ Λεκεζνχ. Κπθινθφξεζε επίζεο δειηίν ηχπνπ ζηα Μ.Μ.Δ κε ην κήλπκα ηεο εκέξαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο εθδειψζεηο ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. 2 Η ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ Ζ 2 ε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Μαηεπηηθήο δηεμήρζε ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2011 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο Γξ Υξίζηνπ Παηζαιίδε, ζην ηαθφιεην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ζηε Λεπθσζία. Σελ εκεξίδα ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη πξνζθψλεζαλ ν Γηεπζπληήο ησλ Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ θνο Αληξέαο Ξελνθψληνο, ν Πξφεδξνο ηνπ ΠΑΤΝΜ θνο Ησάλλεο Λενληίνπ. Παξέζηεζαλ επίζεο εθπξφζσπνο ηνπ Κιάδνπ Γεληθήο Ννζειεπηηθήο ΠΑΤΓΤ, θνο Αξγπξίδεο θαζψο θαη εθπξφζσπνη θνηλνβνπιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ. Σελ εκεξίδα πνπ είρε σο ζέκα «Νέεο Δμειίμεηο ζηελ Άζθεζε ηεο Μαηεπηηθήο» παξαθνινχζεζαλ ιέθηνξεο ηνπ ΣΔΠΑΚ, παηδίαηξνη, 80 καίεο, λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί, θνηηήηξηεο καηεπηηθήο θαη γεληθήο λνζειεπηηθήο. Υαηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηεο ΔΜ απεχζπλε ε Πξφεδξνο θα Νίθε Παλαγηψηνπ ε νπνία ζηε ζπλέρεηα αλέπηπμε θαη ην ζέκα ηεο εκεξίδαο «Νέεο εμειίμεηο ζηελ άζθεζε ηεο Μαηεπηηθήο». Αθνχ ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ καηψλ κέζα απφ ην ζχζηεκα πγείαο έζεζε αίηεκα πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη πξφθιεζε γηα ηηο καίεο ηελ δεκηνπξγία θέληξνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ ην νπνίν ζα δίλεη ηελ επηινγή ζηελ θχπξηα γπλαίθα γηα κε επεκβαηηθφ ηνθεηφ ζπκβάιινληαο παξάιιεια θαη ζηε κείσζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζην ηφπν καο. ηε ζπλέρεηα ε Dr Christine Smile Παηδίαηξνο ζηηο ΖΠΑ, Γηεζλψο Πηζηνπνηεκέλε χκβνπινο Γαινπρίαο, καο παξνπζίαζε ην ζέκα The mother baby dance: the right brain connection ηνλίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην λενγέλλεην επηθνηλσλεί κε ηελ κεηέξα ηνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη ηηο πξψηεο ψξεο ηδηαίηεξα κε ην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ κλήκε. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε ηερληθή έλαξμεο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ κέζα απφ ηε θπζηνινγία κε ηελ πξνβνιή πεξηζηαηηθψλ πνπ είραλ κειεηεζεί απφ ηελ ίδηα. Ο Γξ. Βαζίιεηνο Ραθηφπνπινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΠΑΚ καο παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο κε ζέκα «Δθηίκεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα ηωλ δεκνζίωλ λνζνθνκείωλ ηεο Κύπξνπ» θαη ε θα Αληηγφλε Χξαηνπνχινπ Βηνιφγνο / Φπρνζεξαπεχηξηα ζηελ Διιάδα ην εξγαζηήξην «Οξκόλεο ηνπ ηνθεηνύ: όηαλ ε βηνινγία θαζνξίδεη ηελ επηπρία ζηε δωή. Βηωκαηηθό Δξγαζηήξη» ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

3 Σα πνξίζκαηα ηεο Ηκεξίδαο έρνπλ θαηαγξαθεί ωο εμήο: «Ο ρνξφο κάλαο παηδηνχ: ε ζχλδεζε κε ην δεμηφ εγθέθαιν». Δμεηάζηεθε ην πψο ε αηζζεηεξηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηνπ δεμηνχ εγθέθαινπ ηεο κεηέξαο κε ην δεμηφ εγθέθαιν ηνπ παηδηνχ ηεο. Δηδηθή αλαθνξά έγηλε ζηηο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε κλήκε, θαζψο θαη ην πψο απηή ε ζχλδεζε βνεζά ηε κεηαγελέζηεξε λεπξναλαπηπμηαθή εμέιημε ηνπ λεπίνπ. «Θειαζκφο θαζνδεγνχκελνο απφ ην βξέθνο». Έγηλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηε λεπξνινγηθή βάζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζειαζκνχ κέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο παηδηαηξηθήο λεπξνινγίαο, ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρφ-βηνινγίαο. Μέζα απφ ηελ πξνβνιή βίληεν, δφζεθαλ εμεγήζεηο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ λενγέλλεησλ, ην ξφιν ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, ηε ζρέζε κεηέξαο βξέθνπο, θαη ηε λεχξνελδνθξηλνινγηθή βάζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηέξαο θαη βξέθνπο θαη ηνπ δεζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο. «Δθηίκεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ηεο Κχπξνπ». Σν βαζηθφ πφξηζκα ηεο έξεπλαο απηήο πνπ δηεμήρζεθε απφ ηνλ Γξ Ραθηφπνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θν Νίθν άββα θαη ηελ θα Μαξία Παπαδνπνχινπ κε ζέκα, έδεημε φηη νη καίεο κε εκπεηξίεο αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Οη νξκφλεο ηνπ ηνθεηνχ ζθηαγξαθνχλ ηελ δσή ελφο αλζξψπνπ απφ ηελ ζηηγκή πνπ γελληέηαη κέρξη ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ν ίδηνο γνληφο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δηαδξακαηίδεη ε σθπηνθίλε ηελ πξψηε ψξα κεηά ηνλ ηνθεηφ θαζψο θαη έλαο ήξεκνο ηνθεηφο γηα ηνλ πξψηκν δεζκφ αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί. 29 ε ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΑΙΩΝ ICM - ην DURBAN ΝΟΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ινπλίνπ 2011 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ηνπλίνπ 2011, ζην Durban ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ε ηξηεηήο γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Μαηψλ,. Δθπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ ήηαλ ε ζπλ. Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ θαη ε ζπλ. Μαξία Παπαδνπνχινπ. πκκεηείραλ 61 χλδεζκνη Μαηψλ κε 118 εθπξνζψπνπο απφ 55 ρψξεο. Σν φξακα ηεο ΓΜ είλαη θάζε γπλαίθα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξνληίδεηαη απφ κηα ηθαλή καία θαη ε απνζηνιή, ε ελδπλάκσζε ησλ Μαηψλ κε ζσζηή εθπαίδεπζε θαη λνκνζεζία γηα λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθή θξνληίδα ζηε κεηέξα, ζην λενγλφ θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εληνπίζηεθαλ παξάκεηξνη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο Μαηεπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ Μαηεπηηθψλ πλδέζκσλ θαη είραλ νξηζηεί νκάδεο γηα ηελ δηεμαγσγή παγθφζκησλ κειεηψλ. Ζ πξψηε κειέηε αζρνιήζεθε κε ηελ δεκηνπξγία Γηεζλψλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ε δεχηεξε κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε Μαηεπηηθή δηεζλψο, ε ηξίηε κε ηελ δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πλδέζκσλ Μαηψλ (MACAT) θαη ε 4 ε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ δεμηνηήησλ ησλ καηψλ. Έρεη ςεθηζζεί, πηνζεηεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο ν λένο νξηζκφο ηεο Μαίαο ν νπνφηο αλαθέξεη φηη :«Η Μαία είλαη ην άηνκν πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη κε επηηπρία ην πξόγξακκα Μαηεπηηθήο, ην νπνίν αλαγλωξίδεηαη ζηε ρώξα δηακνλήο ηεο, βαζίδεηαη ζηα Δηεζλή πξόηππα εθπαίδεπζεο, λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο ηεο καηεπηηθήο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηε Δηεζλή Σπλνκνζπνλδία Μαηώλ, έρεη απνθηήζεη ηα πξναπαηηνύκελα πξνζόληα, έρεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηίηιν ΜΑΙΑ...» χκθσλα κε ηνλ θαηλνχξην νξηζκφ αλακέλεηαη ε καία ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζε φιεο ηηο ρψξεο.. λα έρεη ην ίδην Ο Thomas Levinski επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηεο ΓΜ είρε νξηζηεί ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κειινληηθψλ ζηφρσλ ηεο ηξηεηίαο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ εθπξνζψπσλ είραλ αλαξηεζεί νη αθφινπζνη ζηφρνη: 1. Να αλαπηπρζεί ν ξφινο ησλ Μαηψλ σο ζπλήγνξνη ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 2. Να ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη βαζηθνί ππιψλεο «Δθπαίδεπζε, Ννκνζεζία θαη χλδεζκνη» 3. Να βειηησζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρσξψλ 4. Να πξνσζεζεί ε Μαηεπηηθή έξεπλα. Δπηπιένλ αλαζεωξήζεθαλ έμη πνιηηηθέο ζέζεηο 1. σζηή ρξήζε ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο. 2. Πξνγξακκαηηζκφο θαη ελίζρπζε ησλ Μαηεπηηθψλ θαη Αλαπαξαγσγηθψλ Τπεξεζηψλ. 3. Αληηκεηψπηζε ηνπ Αθξσηεξηαζκνχ ησλ Γελλεηηθψλ Οξγάλσλ. 4. Σνθεηφο ζην ζπίηη. 5. Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

4 6. Έθζεζε Δκπνξίνπ θαη εηνηκάζηεθαλ άιιεο δύν γηα πεξαηηέξω ελδπλάκωζε ηωλ καηώλ 1. Σελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο ηνπ ζπξηγγίνπ. 2. Οδεγίεο γηα ηε θπζηνινγία ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηνθεηνχ. ηελ ζπλέρεηα έγηλε εθινγή λέσλ κειψλ ηεο ΓΜ. Πξφεδξνο επηιέγεθε ε Frances Day-Stirk απν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηακίαο ε Maria Van Huis απφ Οιιαλδία. Ζ ζπλ, Μαξία Παπαδνπνχινπ εθιέγεθε κέινο ηνπ.γ ηεο ΓΜ σο εθπξφζσπνο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Ζ ζπλάδειθνο είρε πξνηαζεί απφ ηνλ πξνθάηνρν ηεο Vitor Varella θαη ν ΠΑΤΝΜ ζηήξημε ηελ εθινγή ηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ζην Durban. Ζ ζεηεία δηαξθεί ηξία ρξφληα κέρξη ηελ επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα γίλεη ζηε Σζερία ην πγραίξνπκε ηδηαίηεξα ηελ ζπλάδειθν θα Μαξία Παπαδνπνύινπ θαη επρόκαζηε θάζε επηηπρία ζην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη. Μεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε αθνινχζεζε ην 31 ν Παγθφζκην Μαηεπηηθφ πλέδξην Μαηεπηηθήο απφ Ηνπλίνπ Ζ Κχπξνο ζπκκεηείρε γηα δεχηεξε θνξά κε 10κειή απνζηνιή καηψλ. Σα ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ παξνπζίαζαλ ελδηαθέξνλ θαη θάλεθε ε δηεζλήο θηλεηνπνίεζε ησλ καηψλ γηα ππνζηήξημε ηεο γπλαίθαο γηα ην θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη ην κεηξηθφ ζειαζκφ EΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΜΑΙΩΝ ΔΜ (11) - European Midwives Association ΔΜΑ Ζ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ Μαηψλ ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Φισξεληία ηεο Ηηαιίαο ζηηο επηεκβξίνπ ηνπ Οη εθπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ θα ηέιια Λενληίνπ θαη θα Μαξία Παλαγηψηνπ ζπκκεηείραλ κε άιινπο αληηπξνζψπνπο, 22 ρσξψλ πιήξεο κέιε. Αξρηθά εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ζπλάληεζεο ηεο ηνθρφικεο θαη ηέζεθαλ ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά. Αλαπηχρζεθε ην ζέκα πνπ καζηίδεη ηελ Ηηαιηθή Μαηεπηηθή θνηλφηεηα θαη φιε ηελ θνηλσλία επξχηεξα θαη πνπ είλαη ηα νινέλα απμαλφκελα πνζνζηά Καηζαξηθψλ Σνκψλ (Κ./Σ), απφ ηνλ Bruno Rustically Γπλαηθνιφγν Μαηεπηήξα. Φάλεθε φηη ε Κ/Σ είλαη κηα θνηλσνηθνλνκηθή πξάμε θαη θχξηνη ιφγνη είλαη ε θιηληθή απφθαζε θαη ε κεηξηθή επηζπκία. Αθνινχζεζε αλαθνξά απφ ηελ πξφεδξν Mervi Jokinen, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε-ΔΔ, ηελ Anita Brelec (κέινο Γ.) ε νπνία παξνπζίαζε ηηο εμειίμεηο ηηο ηζηνζειίδαο θαη λέσλ επηζηνιφραξησλ θαη πηλάθσλ πξνβνιήο γηα ηηο αλάγθεο παξνπζίαζεο ηεο ΔΜΑ θαη ηελ Όιγα Αξβαληηίδνπ (ηακίαο Γ.), ε νπνία παξνπζίαζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπλδέζκνπ. Ζ ΔΜΑ ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή ηεο ΔΔ γηα ηελ ζηξαηεγηθή πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο αιθνφιεο θαη θαπλνχ. Σν 2008 δεζκεχηεθε λα παξαθνινπζεί θαη λα δίλεη αλαθνξά γηα ηελ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά θαηαλάισζεο αιθνφιεο θαη θαπλνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο ζε κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο. Δπίζεο δεζκεχηεθε λα ζπλνςίζεη αλαθνξέο απφ ηηο ρψξεο κέιε γηα πνζνζηά πεξηζηαηηθψλ κε θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλάισζε αιθνφιεο θαηά ηελ πεξίνδν πξν θαη κεηά ζχιιεςεο. Με ηελ αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνλίζηεθε φηη κέιε ηεο ΔΜΑ είλαη νη απηφλνκνη καηεπηηθνί ζχλδεζκνη ή νξγαληζκνί ή επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε βάζε πνιπεπαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ. Οη θαλνληζκνί κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη ζε Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο ΔΜΑ. Η ΔΜΑ δηεμήγαγε έξεπλα πνπ αθνξνύζε ηελ πεξίνδν ηνπ ηνθεηνύ κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηηο 24 ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχλ καίεο απφ ηηο πνπ εξγάδνληαη ζηελ Δπξψπε. Γίλνληαη πεξίπνπ ηνθεηνί αλά ρξφλν. Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ έγηλε ζην πξφγξακκα excel. Σα απνηειέζκαηα είραλ σο εμήο: Φπζηνινγηθνί ηνθεηνί 86-50% κε κέζν φξν 65% Καηζαξηθέο ηνκέο 15-50% κε κέζν φξν 25% Γσξεά θξνληίδα απφ καίεο θαη καηεπηήξεο ζε επίηνθεο 87% Οη καίεο είλαη νη επαγγεικαηίεο θιεηδί πνπ απνθαζίδνπλ αλ ε γπλαίθα είλαη ζε ηνθεηφ 83% Οη καίεο πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ ηνθεηφ 83% Απμεκέλα πνζνζηά παξεκβάζεσλ: θαξδηνηνθνγξαθίαο, πεξηλαηνηνκίαο, πξφθιεζεο ηνθεηνχ θαη ελεξγνχ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηνθεηνχ κε ρνξήγεζε σθπηνθίλεο θαη εξγνκεηξηθήο, απνθνπήο νκθάιηνπ ιψξνπ κεηά ηελ γέλλεζεο ηνπ λενγλνχ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

5 Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε επίηνθνο δέρεηαη ηελ θξνληίδα δηαθνξνπνηεί ηελ ίδηα ηελ θξνληίδα. Τπαξρεη ε αλάγθε λα ππάξμνπλ θέληξα ηνθεηνχ, ηνθεηνί ζην ζπίηη, θαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αλαθνχθηζεο ηνπ πφλνπ ζηελ επίηνθν γηα ηνθεηφ. πκπεξαζκαηηθά! ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε καηεπηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. Έγηλε αλαθνξά ζην ξφιν ησλ καηψλ ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο Κ/Σ: 39.2% ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ΚΣ θαη 6.8% ησλ πξσηφηνθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε Κ//Σ δελ είλαη απαξαίηεηα. Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο επηπινθέο Κ/Σ: επηπσκαηηθφο πιαθνχληαο, πζηεξεθηνκή, αηκνξξαγίεο, ζξνκβψζεηο θιπ Αχμεζε ησλ Κ/Σ ιφγσ: κεγάιεο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ θαηά ηελ έλαξμε εγθπκνζχλεο, ηεο πνιχηηκεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ζε πξνβιήκαηα γνληκφηεηαο, ηεο πξφθιεζεο ηνθεηνχ ή ηεο απνηπρίαο ηεο. Απαηηείηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ καηψλ λα ελδπλακψζνπλ θαη λα πιεξνθνξήζνπλ ηηο γπλαίθεο ζην λα αιιάμνπλ ηελ λννηξνπία πνπ αθνινπζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νδήγεζε ηηο γπλαίθεο λα πηζηεχνπλ φηη ε Κ//Σα, κηα ηαηξνθεληξηθή πξάμε είλαη αζθαιέζηεξε κηαο θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ. Οη γπλαίθεο πξέπεη: λα είλαη ζηελ αίζνπζα ηνθεηνχ κφλν αλ είλαη ζε ηνθεηφ θαη φρη πην λσξίο λα εμσζνχλ κφλν αλ ην ληψζνπλ θαη λα απνθεχγεηαη ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ε νπνία πξνθαιεί παξάηαζε 2 ζηαδίνπ λα κελ γίλεηαη ρξήζε ζπλερνχο θαξδηνηνθνγξαθίαο (ΚΣΓ), αιιά λα εθαξκφδεηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ησλ Κ/Σ: ν εμσηεξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζε ηζρηαθή πξνβνιή ε ζπλερήο ππνζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνθεηνχ (πξν θαηά θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηελ ίδηα καία θαηέδεημε ηαρχηεξε πξφνδν ηνθεηνχ θαη πηψζε ζηα πνζνζηά Κ/Σ ε ρξήζε παξηνγξάκκαηνο κε 4σξε γξακκή δξάζεο, ιήςε εκβξπτθνχ αίκαηνο ζε πεξίπησζε κε θαζεζπραζηηθνχ ΚΣΓ πξν ηεο δηεμαγσγήο ΚΣ ππνζηήξημε ησλ γπλαηθψλ πνπ ζέινπλ Φ/Σ κεηά απφ Κ/Σ καζήκαηα αλαπλνψλ ραιάξσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαηά ηνλ ηνθεηφ. ηελ ζπλέρεηα νξίζηεθαλ ηξεηο νκάδεο γηα ζπδήηεζε ησλ πην θάησ ζεκάησλ: 1. Κέληξα Τνθεηνύ: Θέζε ηεο ΔΜΑ είλαη φηη θάζε επηινγή ηεο καίαο, ζαλ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ θξνληίδεη εηδηθά κηαλ επίηνθν, πξέπεη πξψηα απφ φια λα παξέρεη αζθάιεηα ζε απηή θαη ζηελ γπλαίθα. Ζ απαξαίηεηε λνκνζεζία, ε αθξηβήο θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, ε ελδειερήο αμηνιφγεζε θάζε γπλαίθαο μερσξηζηά ζπκθψλα κε δηεζλήο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο επηθηλδπλφηεηαο εγθπκνζχλεο, ε ζσζηή ζηειέρσζε, νη ππεξεζίεο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα αιιαγέο θαη επηινγέο ζηελ θξνληίδα πγείαο. 2. Φξνληίδα θαηά ηνλ ηνθεηό θαη νη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο: Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αλαπηχζζνληαη αλάινγα κε ην πνπ ιακβάλεη κέξνο ε καηεπηηθή πξαθηηθή ( ρψξα, ζπίηη, θέληξν ηνθεηνχ, λνζνθνκείν) θαη πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ. Σα πξφηππα πνηφηεηαο είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα θιηληθά πξφηππα ζην δηεζλή ρψξν θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ καηεπηηθή πξαθηηθή ηνπ θάζε ηφπνπ θαη πάληα ζε ζρέζε κε ηηο νδεγίεο. ηξαηεγηθή ηεο ΔΜΑ πξέπεη λα είλαη: «Ζ ελδπλάκσζε ησλ καηψλ κέζσ ηεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο θαη κέζσ ηεο έξεπλαο». 3. Τν ράζκα κεηαμύ ζεωξίαο θαη πξάμεο ζηελ Μαηεπηηθή: ζπρλά νη εγέηεο κηαο θιηληθήο είλαη Γηαηξνί ή Ννζειεπηέο θαη φρη Μαίεο θαη ζπλερψο αλαηξέρνπλ ζην παξειζφλ αλαθέξνληαο φηη ζπλήζσο έηζη γίλεηαη. Οη γπλαίθεο δελ εκπιέθνληαη ζηελ θξνληίδα ηνπο, νη δηδάζθνληεο δελ έρνπλ επαθή κε ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ην αληίζεην, αιιά θαη πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ θαη ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Λχζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα πην πάλσ ζέκαηα: Δζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα θνηηεηέο, δπλαηνί καηεπηηθνί ζύλδεζκνη, δπλαηνί θιηληθνί εγέηεο ζηελ καηεπηηθή, ζπλερή δηαρξνληθά πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο, ελαιιαγή πξαθηηθήο θαη ιέθηνξεο πνπ λα είλαη θαη πξαθηηθά ηθαλνί λα εμαζθήζνπλ ηελ καηεπηηθή. ηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο ΔΜΑ είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο έξεπλεο θαη λα ηηο αλαξηήζεη ζηνλ ηζηνρώξν, λα δηνξγαλώζεη θνηηεηηθά ζπλέδξηα κε πξαθηηθά θνηηεηηθά εξγαζηήξηα, λα εκπιέμεη θαη λα πιεξνθνξήζεη ηηο γπλαίθεο θαη λα πάξεη ζπζηάζεηο από δηάθνξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Σν επφκελν εθπαηδεπηηθφ ηεο ΔΜΑ ζα δηνξγαλσζεί απφ ηνλ Οιιαλδηθφ χλδεζκν Μαηψλ κε ζέκα Ηγεζία θαη Εθπαίδεπζε ζην Μάαζηξηρη ηεο Οιιαλδίαο ην Ννέκβξην ηνπ Ζ πξφηαζε ηεο Οιιαλδίαο ππνζηεξίρηεθε θαη απφ ηηο 22 ρψξεο κέιε. Οη ρψξεο (8) νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καηψλ θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δεζκεπηήθαλ λα ηηο κεηαθξάζνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα ηηο ζηείινπλ ζηελ ΔΜΑ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΜ λα ππάξμεη έλα δηεζλέο έγγξαθν πνπ λα αλαθέξεηαη ζηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο ησλ καηψλ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

6 Απνρψξεζαλ 3 κέιε ηνπ Γ (κέινο, ηακίαο, γξακκαηέαο) θαη ππήξμαλ 2 αηηήζεηο (κέινο, γξακκαηέαο). ηε ζέζε ηνπ γξακκαηέα εθιέγεη ν Joeri Vermeulen απφ ην Βέιγην θαη λέν κέινο ε Eva Matintupa απφ ηελ Φηλιαλδία. Λφγσ κε έλδεημεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζέζε ηνπ ηακία ηνπ Γ., ε ζέζε απηή ζα πεγαίλεη εθ πεξηηξνπήο ζε φια ηα κέιε ηνπ Γ. ηεο ΔΜΑ. Ζ επφκελε εηήζηα ζπλάληεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΜΑ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη ζηηο επηεκβξίνπ ηνπ 2012 θαη ην 2013 ςεθίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κξναηία. ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΗΣΡΙΚΟ ΘΗΛΑΜΟ Παγθόζκηνο Σαπηόρξνλνο Μεηξηθόο ζειαζκόο World Alliance for Breast Feeding Action-WABA Ζ Δπηηξνπή Μαηψλ/Μαηεπηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθχπξην χλδεζκν «Μεηξηθφο Θειαζκφο Γψξν Εσήο» νξγάλσζαλ θνηλέο εθδειψζεηο γηα ην Μεηξηθφ Θειαζκφ Οη εθδειψζεηο κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηε Κχπξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηνλ Οθηψβξην θαη νινθιεξψζεθαλ ηελ 1 ε εβδνκάδα ηνπ Ννέκβξε ηνπ 2011 κε ζέκα "Μίια κνπ! Θειαζκόο - κηα ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία!" θαη είρε επίθεληξν ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ λέσλ γελεψλ ζηε ζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ. Οη εθδειψζεηο μεθίλεζαλ κε Γηάζθεςε Σχπνπ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Τγείαο- YY, ηελ Σξίηε 4 Οθηώβξηνπ 2011 ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ννζειεπηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ YY. ηε δηάζθεςε παξεπξεζήθαλ Λεηηνπξγνί ηνπ YY, ζπλάδειθνη ηνπ θιηληθνχ ρψξνπ θαη εθπξφζσπνη ηνπ Σχπνπ νη νπνίνη ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο εθδειψζεηο απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ «Γψξν Εσήο» θα Δηξήλε Παθίηε. Σν ζέκα ηεο Παγθφζκηαο Δβδνκάδαο Μεηξηθνχ ζειαζκνχ "Μίια κνπ! Θειαζκόο - κηα ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία!" εθπνλήζεθε απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θα Νίθε Παλαγηψηνπ. Δθ κέξνπο ηνπ YY θνπ ηαχξνπ Μαιά αλέγλσζε ραηξεηηζκφ ε Γξ Όιγα Καιαθνχηα. Ο Τπνπξγφο Τγείαο κέζα απφ ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ εθδήισζε ηελ επαηζζεζία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο κεηξφηεηαο θαη ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ βάδνληαο φιεο ηηο εθδειψζεηο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο. ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ ΜΜΔ είρε εγθαηληαζηεί θακπάληα ελεκέξσζεο ησλ λέσλ κε δηαιέμεηο ζε φινπο ηνπο ηεηαξηνεηήο θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηήκησλ καο. ρεηηθή επηζηνιή ζηάιζεθε ζε φια ηα παλεπηζηήκηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαιέμεσλ. Ζ πξψηε δηάιεμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ηνπ ΣΔΠΑΚ ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο ζηηο 7 Οθηώβξηνπ 2011 απφ ηελ ζπλάδειθν θα Βαζηιηθή Υαηδεησλά. Δπίζεο εηνηκάζηεθε θαη ζρεηηθφ έληππν πιηθφ ην νπνίν δίλεηαη παξάιιεια κε ηελ δηάιεμε ζηνπο θνηηεηέο. Ο «ηαπηόρξνλνο κεηξηθόο ζειαζκόο» νξγαλώζεθε γηα 4 ε ρξνληά θαη γηα πξψηε ρξνληά απφ θνηλνχ κε ηελ Δπηηξνπή Μαηψλ. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 8 Οθηωβξίνπ 2011 απφ ηηο 10 ην πξσί κέρξη ηηο 13:00 ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ ζηνλ Αξράγγειν. πκκεηείραλ 228 κακάδεο νη νπνίεο ζήιαζαλ 239 κσξά ζηηο 11 ην πξσί γηα έλα ιεπηφ. Υαηξεηηζκφ πξνο ηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο απεχζπλε ε Πξφεδξνο ηνπ Παγθππξηνπ πλδέζκνπ Μεηξηθφο Θειαζκφο Γψξν Εσήο θα Δηξήλε Παθίηνπ. Σελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπο ν παηήξ Παξαζθεπάο ν νπνίνο απεχζπλε ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ Μεηξνπνιίηε Κχθθνπ θαη Σπιιεξίαο θθ Νηθεθφξνπ ηνπ νπνίνπ ε εθδήισζε ηειείην ππφ ηελ αηγίδα ηνπ. πκκεηείραλ επίζεο πνιινί εζεινληέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 15 καίεο. ην πξναχιην ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ ιεηηνχξγεζαλ δηάθνξα πεξίπηεξα φπνπ ζηήξημαλ ηελ εθδήισζε θαη απαζρφιεζαλ ηα κηθξά παηδηά. Κέληξα ζειαζκνχ ιεηηνχξγεζαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Κχπξνπ. ηηο Οθηωβξίνπ 2011 δηνξγαλψζεθε ην Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην γηα επαγγεικαηίεο πγείαο κε ζέκα ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ ζηελ αίζνπζα Διπίδαο ηαθφια ζην ηαθὀιεην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Τγείαο. Σξεηο θαηαμησκέλεο επηζηήκνλεο απφ Διιάδα, ε θα Μεμε, παηδίαηξνο, ε θα Σαζηνπνὐινπ θαη Κχξθνπ, καίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο απφ ηελ Κχπξν ζηήξημαλ κε ηηο παξνπζίεο ηνπο ην δηήκεξν ζεκηλάξην ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Υαηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ Γηεπζπληή ησλ Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ απεχζπλε ε ζπλάδειθνο Υξηζηίλα Δπζηαζίνπ Λεηηνπξγφο Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ. Ζ είζνδνο ήηαλ δσξεάλ θαη ην παξαθνινχζεζαλ 135 ζχλεδξνη, λνζειεπηέο, επηζθέπηξηεο πγείαο, θνηηεηέο,παηδίαηξνη, γπλαηθνιφγνη θαη καίεο νη νπνίεο αξηζκνχζαλ γχξσ ζηηο 60. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα εθδειψζεσλ, είρακε πξνζθιεζεί απφ δηάθνξα ΜΜΔ ζε πξνγξάκκαηα ηφζσλ ηειενπηηθά φζν θαη ξαδηνθσληθά φπνπ είρακε ηελ επθαηξία λα δψζνπκε ζην θνηλφ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηα θαιά ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Σαπηφρξνλα εθπνλήζεθαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο γηα ην κεηξηθφ ζειαζκφ θαη απφ κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ «Γψξν δσήο» θαη απφ καίεο κέιε ηνπ ΠΑΤΝΜ. ην ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

7 Ννζνθνκείν Λεκεζνχ, κε ζπκκεηνρή πέξαλ ησλ 60 γπλαηθψλ θαη καηψλ παξνπζηάζηεθε ην ζέκα ηνπ ΜΘ, απφ ηηο καίεο, Διπηλίθε ηαπξηλίδνπ θαη Δπαγγειία Βαλέδε, θαη πξνζθέξζεθαλ ειαθξά ζλαθ θαη ξνθήκαηα ζε φινπο. ην Μαθάξην Ννζνθνκείν ε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2011 ε ψξα 5κκ θαη ηελ παξαθνινχζεζαλ γχξσ ζηα 65 άηνκα. Σν ζέκα παξνπζίαζε ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θα Νίθε Παλαγηψηνπ. Ζ εθδήισζε είρε ενξηαζηηθφ ραξαθηήξα αθνχ κε ηελ ζπλέλεζε ηνπ Γηεπζπληή θνπ Μάηζα, δφζεθαλ δψξα κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηηο κεηέξεο θαζψο επίζεο δεζηφ ξφθεκα θαη κπηζθφηα απφ εηαηξίεο πνπ ζηήξημαλ ηελ εθδήισζε καο. Όιεο νη εθδειψζεηο ηεινχζαλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ζηέθηεθαλ κε πιήξε επηηπρία. 18 ΟΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ Σν 18 νλ Παγθχπξην πλέδξην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο ΠΑΤΝΜ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Hilton Park Λεπθσζία, ζηηο Ννεκβξίνπ 2011 κε ζέκα «Ννζειεπηηθή θαη Μαηεπηηθή: Γέθπξα πξφζβαζεο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο». ηελ καηεπηηθή ζχλνδν παξνπζηάζηεθαλ πέληε ζέκαηα ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ πέξαλ ησλ 250 ζπλέδξσλ. Γηεζλείο πνιηηηθέο γηα κεηξηθφ ζειαζκφ. Πφζν ελήκεξνη είλαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο; Νίθε Παλαγηώηνπ Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξφιεςε ηεο εθεβηθήο εγθπκνζχλεο. Σαδνύ Μπξνθόξα Ζ ςπρηθή πγεία εγθχσλ γπλαηθψλ κε ηζηνξηθφ ππνγνληκφηεηαο. Τανπζάλε Ειεπζεξία, Μωξαίηνπ Μάξζα Υξήζε ησλ βηηακίλσλ C θαη E ζηελ πξφιεςε ηεο πξνεθιακςίαο. Λνπθά Σνθία Ο ξόινο ηωλ καηώλ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπηωκαηνινγίαο θαηά ηε ινρεία. Τανπζάλε Ειεπζεξία, Μωξαίηνπ Μάξζα Μεγάιε ηηκή γηα ηνλ καηεπηηθφ θφζκν θαη κε ηδηαίηεξε ραξά θηινμελήζεθε ζην ζπλέδξην ε θα Όιγα Γθνπλή ε νπνία είλαη Πξνγελλεηηθή ςπρνιφγνο θαη εθπαηδεχηξηα, πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Πξνγελλεηηθήο θαη Πεξηγελλεηηθήο Φπρνινγίαο θαη Ηαηξηθήο. Ζ θα Γθνπλή παξνπζίαζε θαη ηηο δπν κέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ εξγαζηήξη καηεπηηθήο κε ζέκα: «Γηα λα είλαη ε εγθπκνζχλε θαη ν ηνθεηφο κηα επράξηζηε εκπεηξία δσήο», θάηη ην πξσηνπνξηαθφ θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηία καία. Ζ καηεπηηθή ζχλνδνο θαηέιεμε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα θαη εηζεγήζεηο: Οη δηεζλείο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζην κεηξηθφ ζειαζκφ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εηδηθφηεξα νη Μαίεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα εθπαηδεχνληαη ζηα δέθα βήκαηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Ο ζειαζκφο είλαη κηα επέλδπζε ηφζν ζηελ πγεία φζν θαη ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ αχμεζε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εθεβηθή ειηθία επηθέξεη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο (γελλήζεηο ή ακβιψζεηο) θαη απμεκέλα πνζνζηά ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. χκθσλα κε ηα πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη ζεμνπαιηθήο αγσγήο είλαη απαξαίηεηε. Ζ πξνεθιακςία ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο γπλαίθεο θαη ηα έκβξπα. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε βηηακηλψλ Γ θαη Δ δελ θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πξφιεςε ηεο πξνεθιακςίαο. Μφλν κία έξεπλα θαηέδεημε φηη ππάξρεη βειηίσζε. Σν ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο. Ζ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή έρεη επηπηψζεηο ζηε ςπρηθή πγεία νξηζκέλσλ εγθχσλ γπλαηθψλ κε ηζηνξηθφ ππνγνληκφηεηαο. Απηέο νη γπλαίθεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηνπεπνίζεζε, απμεκέλν ην αίζζεκα θξηηηθήο ηνπ εαπηνχ θαη απμεκέλεο θνβίεο ηδηαίηεξα ζην 3νλ ηξίκελν εγθπκνζχλεο. Με ηε βνήζεηα ησλ Μαηψλ ε πιεηνλφηεηα ηέηνησλ γπλαηθψλ βηψλνπλ νκαιή εγθπκνζχλε. Όηαλ παξαηεξεζεί θαηάζιηςε θαηά ην 3νλ ηξίκελν εγθπκνζχλεο ηφηε ππάξρεη πηζαλφηεηα απμεκέλσλ πνζνζηψλ επηιφρεηνπ θαηάζιηςεο ζην 2ν κελά ηεο ινρείαο. Ζ Μαία κπνξεί έγθαηξα λα αλαγλσξίζεη ηα ζεκεία θαηάζιηςεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε. εκαληηθή βειηίσζε παξαηεξείηαη κε ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα ςπρνπξνθχιαμεο ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΔΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ Η εηήζηα ελεκέξωζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ 2 η ΕΣΗΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα