ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 13 Απριλίου 2006 Το έργο χρηµατοδοτείται από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΤΠΑ - Ελληνικό ηµόσιο)

2 Η σελίδα αυτή είναι σκοπίµως κενή 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της προµήθειας ικαίωµα Συµµετοχής Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Παραδοτέα Προϋπολογισµός Τίµηµα-Τρόπος καταβολής Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών Παραλαβή ιακήρυξης Παροχή ιευκρινίσεων Χρονική Ισχύς Προσφορών Φάκελοι Προσφορών Ελλείψεις ικαιολογητικών ιαδικασία Αποσφράγισης και Κρίση Προσφορών Αξιολόγηση Προσφορών Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Υπογραφή Σύµβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ... 26

4 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τον ν. 2773/1999 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες Προσφορές, ανώτατου ύψους διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ ( ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19% όπου προβλέπεται, και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ». O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από την παρέλευση προθεσµίας τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στo Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 38 παρ. 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και αρ. ενδεικτικής ενηµέρωσης στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2006 S , της Ο παρών διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ (Π.. 139/2001, ΦΕΚ Α 121), την παρούσα προκήρυξη και συµπληρωµατικώς τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) και το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266). Οι διατάξεις του Π.. 370/1995 (ΦΕΚ Α 199) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ηµοσίου προς τις ιατάξεις της Οδηγίας 93/36 /ΕΕ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993», όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 105/2000 (ΦΕΚ Α 100) και ισχύει, τυγχάνουν συµπληρωµατικής εφαρµογής, όπου δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 50% από Εθνικούς πόρους. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικό-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 1. Εισαγωγή 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας ιδρύθηκε µε τον Ν.2773/1999 ως Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή, µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας. Με την από Απόφαση της ΡΑΕ, το παρόν έργο προγραµµατίστηκε να προκηρυχθεί εντός του έτους Για το λόγο αυτό περιλήφθηκε στην ανακοίνωση προκαταρκτικής ενηµέρωσης προς την Κοινότητα, η οποία απεστάλη από τη ΡΑΕ την

5 2. Η ΡΑΕ, κατά την συνεδρίαση της έδωσε εντολή σύνταξης του τεύχους της προκήρυξης. Η έγκριση από τη ΡΑΕ του παρόντος τεύχους διακήρυξης έλαβε χώρα την , κατά την ίδια δε συνεδρίαση συγκροτήθηκε η αρµόδια για το έργο Επιτροπή Προµηθειών. 3. Επί του διαγωνισµού εφαρµόζεται η ανοικτή διαδικασία κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής προκήρυξης. Ενόψει τούτου και κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 28 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι προσφορές στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θα κατατεθούν µε τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 12 της παρούσας και κατά τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω, εντός προθεσµίας τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Αντικείµενο της προµήθειας Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για παρακολούθηση και έλεγχο της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τοµείς, υλοποιεί σύνθετα µαθηµατικά και στατιστικά µοντέλα για την προσοµοίωση και την ανάλυση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα εκπονεί, σε περιοδικά διαστήµατα, µελέτες που σχετίζονται µε την ανάλυση θεµάτων της αγοράς ενέργειας, µακροχρόνιου ενεργειακού προγραµµατισµού κ.α. Για την υλοποίηση αυτών των πολύπλοκων µοντέλων και για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών, η ΡΑΕ πρέπει να αποκτήσει τα κατάλληλα λογισµικά πακέτα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένες Επιχειρησιακές της Μονάδες (όπως π.χ. η Μονάδα Αγορών και Ανταγωνισµού ή Μακροχρόνιου Προγραµµατισµού) οι οποίες και θα τα χρησιµοποιήσουν. Τα λογισµικά πακέτα που ενδιαφέρεται να αποκτήσει η ΡΑΕ είναι τα ακόλουθα: (α) Η απόκτηση λογισµικού ειδικευµένου αποκλειστικά στην επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης και µαθηµατικού προγραµµατισµού. Το πρόγραµµα αυτό πρέπει: - Να είναι ένα αναπτυξιακό σύστηµα λογισµικού κατάλληλο για ανάπτυξη και επίλυση προβληµάτων µαθηµατικού προγραµµατισµού. Το σύστηµα πρέπει να ενσωµατώνει κατάλληλο κειµενογράφο για την ανάπτυξη του κώδικα, καθώς και κατάλληλα εργαλεία για την εξουδετέρωση σφαλµάτων (debugging). - Να δίνει τη δυνατότητα επίλυσης όλων των τύπων προβληµάτων βελτιστοποίησης, και κατ' ελάχιστο να περιλαµβάνει αλγόριθµους για την επίλυση των παρακάτω τύπων προβληµάτων: α) Γραµµικού Προγραµµατισµού (Linear Programming) β) Ακέραιου Προγραµµατισµού (Mixed Integer Programming) γ) ευτεροβάθµιου Προγραµµατισµού (Quadratic Programming) δ) Μη Γραµµικού Προγραµµατισµού (NonLinear Programming) ε) Προβλήµατα Μικτής Συµπληρωµατικότητας (Mixed Complementarity Problems) στ) Προβλήµατα Ολικής Βελτιστοποίησης (Global Optimization Problems) Θα εκτιµηθεί θετικά η ύπαρξη αλγορίθµων µε τη δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων τύπου Μαθηµατικών Προβληµάτων µε Συνθήκες Ισορροπίας 5

6 (Mathematical Problems with Equilibrium Constraints), καθώς και η δυνατότητα εισαγωγής στοχαστικότητας ή αβεβαιότητας στα παραπάνω µοντέλα. - Για τα προβλήµατα Μη Γραµµικού Προγραµµατισµού θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον δύο διαφορετικοί αλγόριθµοι, οι οποίοι δεν θα βασίζονται στην ίδια µεθοδολογία επίλυσης του προβλήµατος. - Καθώς η πλειονότητα αυτών των προγραµµάτων λειτουργεί µε τη βοήθεια "επιλυτών" (solvers), εξειδικευµένων δηλαδή αλγόριθµων για την επίλυση συγκεκριµένου τύπου προβληµάτων, και δεδοµένου των διαφορετικών επιδόσεών τους ανάλογα µε τον τύπο των προβληµάτων που επιλύουν, η ΡΑΕ κρίνει ότι ενδεδειγµένοι επιλυτές για τους σκοπούς της είναι: α) για προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού, ακέραιου προγραµµατισµού, τετραγωνικού προγραµµατισµού (LP, MIP, κλπ,) ενδεδειγµένος επιλυτής CPLEX ή ισοδύναµός του, β) για προβλήµατα µη γραµµικού προγραµµατισµού (ΝLP, κλπ,) ενδεδειγµένοι επιλυτές SNOPT και CONOPT ή ισοδύναµός του, γ) για προβλήµατα µικτής συµπληρωµατικότητας (MCP) ενδεδειγµένος επιλυτής PATH/PATHNLP ή ισοδύναµός του, δ) για προβλήµατα ολικής βελτιστοποίησης ενδεδειγµένος επιλυτής ΒARON ή ισοδύναµός του. - Το λογισµικό πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα Επίλυσης Προβληµάτων Μεγάλης Κλίµακας, χωρίς περιορισµό στο πλήθος εξισώσεων, µεταβλητών κλπ. - Το λογισµικό πρέπει να προσφερθεί µε αδειοδότηση που θα καλύπτει δύο ταυτόχρονους σταθµούς εργασίας µε τη µορφή µεταφοράς της άδειας χρήσης (floating license). Το λειτουργικό σύστηµα των σταθµών εργασίας είναι MS Windows XP pro. - Θα εκτιµηθεί θετικά η δυνατότητα, οι ρουτίνες που φτιάχνει ο χρήστης, να µπορούν να σταθούν ως αυτόνοµα προγράµµατα, ώστε να µπορούν να δοθούν σε τρίτους που δεν διαθέτουν το σχετικό λογισµικό, ή τουλάχιστον να διατίθεται από τον προσφέροντα βοηθητικό αυτόνοµο πρόγραµµα εκτέλεσης (run time environment). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προστασίας του κώδικα των µοντέλων που φτιάχνει ο χρήστης και διατίθενται προς τρίτους. - Τέλος, θα εκτιµηθεί θετικά η δυνατότητα κλήσης του λογισµικού ή/και των επιλυτών µέσα από τα φύλλα εργασίας του EXCEL. (β) Για την εκπόνηση µελετών αλλά και την προσοµοίωση και ανάλυση των αγορών ενέργειας κρίνεται απαραίτητη η απόκτηση λογισµικού µε τα εξής χαρακτηριστικά: - Να είναι ένα αναπτυξιακό σύστηµα λογισµικού κατάλληλο για ανάπτυξη αλγορίθµων, συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων. Το σύστηµα πρέπει να ενσωµατώνει κατάλληλο κειµενογράφο για την ανάπτυξη του κώδικα, καθώς και κατάλληλα εργαλεία για την εξουδετέρωση σφαλµάτων (debugging). - Να διαθέτει έτοιµες µαθηµατικές, αλγεβρικές και στατιστικές συναρτήσεις/ρουτίνες. - Να υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να αναπτύξει τους δικούς του συναρτήσεις/ρουτίνες µε εύκολο και γρήγορο τρόπο, είτε ξεκινώντας 6

7 από µηδενική βάση είτε βασιζόµενος σε υπάρχοντες συναρτήσεις/ρουτίνες. - Να περιλαµβάνει εργαλείο απεικόνισης των αποτελεσµάτων και ο χρήστης να έχει πολλαπλές επιλογές για τον τρόπο απεικόνισής τους. - Να είναι εύκολο στη χρήση. - Το λογισµικό που περιγράφεται ανωτέρω, και στο εξής θα καλείται βασικό λογισµικό, πρέπει να προσφερθεί µε αδειοδότηση που θα καλύπτει τουλάχιστον πέντε ταυτόχρονους σταθµούς εργασίας µε τη µορφή µεταφοράς της άδειας χρήσης (floating license). Το λειτουργικό σύστηµα των σταθµών εργασίας είναι MS Windows XP pro. - Στο βασικό λογισµικό πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται εργαλεία εξειδίκευσης του λογισµικού σε συγκεκριµένες λειτουργίες, τα οποία θα ενσωµατώνονται και θα λειτουργούν µέσα από ίδιο περιβάλλον. Συγκεκριµένα ζητούνται τα εξής εργαλεία: Βιβλιοθήκη για την στατιστική επεξεργασία, οµαδοποίηση και µοντελοποίηση δεδοµένων και πληροφοριών. Πρέπει να περιέχονται συναρτήσεις για τον υπολογισµό περιγραφικών χαρακτηριστικών και την προσαρµογή κατανοµών σε δεδοµένα. Βιβλιοθήκη για την επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης. Βιβλιοθήκης για την προσαρµογή καµπύλων σε δεδοµένα. Βιβλιοθήκη παρεµβολής µε splines. Βιβλιοθήκη για την υλοποίηση συµβολικών µαθηµατικών υπολογισµών, όπως µετασχηµατισµούς, επίλυση εξισώσεων, απλοποίηση, διαφορικό λογισµό κτλ Βιβλιοθήκη για την λήψη και εγγραφή δεδοµένων σε βάσεις δεδοµένων. Εργαλείο για την δυνατότητα εκτέλεσης του κώδικα και των γραφικών του λογισµικού µέσα από τα φύλλα εργασίας του EXCEL. Εργαλείο αυτόµατης δηµιουργίας τεχνικών αναφορών για τις εργασίες που εκτελούνται στο λογισµικό. - Για τουλάχιστον τρεις από τους σταθµούς εργασίας του βασικού λογισµικού πρέπει να επιπλέον να παρέχεται βιβλιοθήκη για την ανάλυση, διαχείριση και µοντελοποίηση οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. - Για τουλάχιστον έναν από τους σταθµούς εργασίας του βασικού λογισµικού πρέπει να επιπλέον να παρέχονται: Βιβλιοθήκη για την επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση γενετικών αλγορίθµων και αλγορίθµων άµεσης αναζήτησης. Βιβλιοθήκη για τον σχεδιασµό, εφαρµογή, απεικόνιση και προσοµοίωση νευρωνικών δικτύων. Εργαλείο που δίνει την δυνατότητα στις συναρτήσεις/ρουτίνες που φτιάχνει ο χρήστης να µπορούν να σταθούν ως αυτόνοµα προγράµµατα, ώστε να µπορούν να δοθούν σε τρίτους που δεν διαθέτουν το σχετικό λογισµικό, ή τουλάχιστον να διατίθεται από τον προσφέροντα βοηθητικό αυτόνοµο πρόγραµµα 7

8 εκτέλεσης (run time environment). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προστασίας του κώδικα των µοντέλων που φτιάχνει ο χρήστης και διατίθενται προς τρίτους. - Εκτός των ανωτέρω βιβλιοθηκών και εργαλείων που παρέχονται µε αδειοδότηση της µορφής µεταφοράς της άδειας χρήσης, πρέπει να παρέχονται τα παρακάτω εργαλεία, µε µορφή αδειοδότησης ατοµικής χρήσης (single user license) για τουλάχιστον έναν σταθµό εργασίας: Περιβάλλον µοντελοποίησης και προσοµοίωσης φυσικών συστηµάτων, γραµµικών και µη γραµµικών, συνεχούς και διακριτού χρόνου, µε µαθηµατικό και µε γραφικό τρόπο. Το περιβάλλον αυτό πρέπει να εκτελεί σε σύντοµο χρόνο τις προσοµοιώσεις και να παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης ανάλυσης και αναφοράς του χρόνου εκτέλεσης των µοντέλων ανά διαδικασία και ανάλυση που αυτό υλοποιεί, µε σκοπό την εύρεση και βελτιστοποίηση των σηµείων και διαδικασιών που καθυστερούν την προσοµοίωση. Επιπλέον πρέπει να παρέχεται εργαλείο αυτόµατης δηµιουργίας τεχνικών αναφορών των µοντέλων που αναπτύσσονται στο περιβάλλον µοντελοποίησης και προσοµοίωσης. Βιβλιοθήκη για την µοντελοποίηση και προσοµοίωση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων αλλά και λεπτοµερών συστηµάτων ηλεκτρικής ισχύος, η οποία θα εµπλουτίζει το ανωτέρω περιβάλλον µοντελοποίησης και προσοµοίωσης φυσικών συστηµάτων. Βιβλιοθήκη η οποία παρέχει εργαλεία για την προτυποποίηση περίπλοκων συστηµάτων κίνησης - µηχανών (powertrain systems), καθώς και για την εύρεση του βελτίστου σηµείου λειτουργίας σε σχέση µε διάφορους παράγοντες. Τα εργαλεία αυτά θα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του βασικού λογισµικού. - Το βασικό λογισµικό, συνοδευόµενο από όλες τις βιβλιοθήκες και εργαλεία που παρέχονται µε αδειοδότηση της µορφής µεταφοράς της άδειας χρήσης, πρέπει να παρέχεται επιπλέον και µε τη µορφή αδειοδότησης ατοµικής χρήσης (single user license) για τουλάχιστον έναν σταθµό εργασίας, για εγκατάσταση του λογισµικού σε φορητούς υπολογιστές. Τα παραπάνω προγράµµατα πρέπει να µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους και - αν είναι δυνατόν - να καλείται το ένα µέσα από το άλλο και να µπορούν να ανταλλάσουν δεδοµένα. Για το σκοπό αυτό δύναται να προσφερθεί συµπληρωµατικό λογισµικό που να επιτρέπει τη συνεργασία µεταξύ των δύο πακέτων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε το EXCEL και RDBMSs (π.χ. ORACLE), για την είσοδο στοιχείων και την έξοδο αποτελεσµάτων. Τα προγράµµατα πρέπει να έχουν εύκολο περιβάλλον εργασίας (interface), όπως επίσης είναι απαραίτητο οι συγκεκριµένες εφαρµογές να δίδονται σε εκδόσεις για πλέον του ενός λειτουργικά συστήµατα, δηλαδή εκτός από MS Windows και για εκδόσεις Linux, Unix κλπ. Τέλος στο πλαίσιο του έργου πρέπει να προσφερθούν και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και επικαιροποίησης για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και για τα δύο 8

9 πακέτα λογισµικού, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης για δύο (2) χρήστες για το λογισµικό πακέτο υπό την περιγραφή (α) και (6) χρήστες για το λογισµικό πακέτο υπό την περιγραφή (β). 3. ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ, ή χώρας του ΕΟΧ ή χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών, που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ (εφεξής οι «Προσφέροντες»). Στην περίπτωση των ενώσεων, δεν απαιτείται αυτές να έχουν περιβληθεί µε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Προσφορά. Σε περίπτωση όµως αναθέσεως της συµβάσεως η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την επιλεγείσα ένωση να συστήσει κοινοπραξία. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της ΡΑΕ έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο του έργου. Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18 και συµπληρωµατικά του άρθρου 14 του Π. 370/1998, όπως ισχύει και όπου δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, και συγκεκριµένα εάν: 1. Υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος των Προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες της επιχειρήσεώς του έχουν ανασταλεί ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή 9

10 οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ) καταδικάσθηκαν για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, ε) αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελλάδας, ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελλάδας, η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. θ) έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής. 3. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης: α) οι Προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σηµείο 8 του Κεφ της παρούσας προκήρυξης, β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. Κάθε Προσφέρων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µίας Προσφορές. 4. Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Η Σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια ενός (1) µηνός. Η διάρκεια της Σύµβασης µπορεί να παραταθεί µετά από συµφωνία µεταξύ των δύο µερών. 5. Παραδοτέα Ο Προσφέρων καλείται να παραδώσει τα εξής: 10

11 (1) ύο πακέτα λογισµικού, όπως αυτά περιγράφονται στo Κεφ. 2 της προκήρυξης. (2) Συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επικαιροποίησης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) χρόνων, για κάθε ένα από τα πακέτα λογισµικού. (3) Υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης για την περίοδο έναρξης λειτουργίας. (4) Υπηρεσίες µεταφοράς τεχνογνωσίας για δύο (2) χρήστες για το λογισµικό πακέτο που περιγράφεται υπό το 2.(α) και για έξι (6) χρήστες για το λογισµικό πακέτο που περιγράφεται υπό το 2.(β) Ο Προσφέρων θα πρέπει να προβλέψει συστηµατική και στενή συνεργασία µε τη ΡΑΕ σε όλα τα στάδια του έργου. Η παράδοση των υπό προµήθεια υλικών θα γίνει στα γραφεία της ΡΑΕ. 6. Προϋπολογισµός Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός της προµήθειας αυτής δεν θα υπερβαίνει το ποσό ύψους διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ ( ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, όπου προβλέπεται και ο οποίος αντιστοιχεί στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ ( ). Αναµένεται το πραγµατικό τίµηµα της σύµβασης να διαµορφωθεί σε επίπεδο χαµηλότερο από τον προτεινόµενο προϋπολογισµό. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Προσφέροντα. 7. Τίµηµα-Τρόπος καταβολής Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως ακολούθως: (1) Ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος, µε την υπογραφή της Σύµβασης και έναντι προσκόµισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης. (2) Αποπληρωµή του υπολοίπου 90% του συµβατικού τιµήµατος, µε την αποδοχή από τη ΡΑΕ των υπό προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, µε την σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, και µετά την σχετική έγκριση της ΡΑΕ. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες παρακρατήσεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες εκάστοτε νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών. 8. Τόπος και χρόνος υποβολής των Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, δια χειρός ή µέσω ταχυµεταφορέα (courier), στη διεύθυνση της ΡΑΕ: Πανεπιστηµίου 69 και Αιόλου, Αθήνα. Ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η ευτέρα , ώρα 11:00 π.µ. Οι Προσφορές θα παραληφθούν κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία από την Επιτροπή Προµηθειών στα γραφεία της ΡΑΕ. 11

12 9. Παραλαβή ιακήρυξης Πλήρες αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: εν θα τηρηθεί κατάλογος παραληπτών της διακήρυξης. Αρµόδιοι για πληροφορίες: Σ. Μαρκογιαννάκης, τηλ , Κ. Σακελλάρης, τηλ.: Παροχή ιευκρινίσεων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο του τεύχους της προκήρυξης υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην ΡΑΕ, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: δέκα έξι (16) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών. Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από τη ΡΑΕ, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των Προσφορών. Η ΡΑΕ, ή το ειδικώς από αυτήν εξουσιοδοτηµένο όργανο, απαντά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επιπλέον, η ΡΑΕ θα αναρτήσει εντός ευλόγου χρόνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής των Προσφορών στην ιστοσελίδα της κοινή έγγραφη απάντηση σε σχέση µε όλες τις διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί. Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά µε τον παρόντα διαγωνισµό διεξάγεται εγγράφως. 11. Χρονική Ισχύς Προσφορών Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ηµερών, αρχοµένης την επόµενη ηµέρα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των Προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους Προσφέροντες - πριν την λήξη ισχύος των Προσφορών - εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, άλλως θεωρείται ότι αποδέχτηκαν την παράταση. Ανακοίνωση επιλογής Προσφέροντα µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος Προσφοράς, δεσµεύει όµως τον Προσφέροντα µόνο εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί. 12. Φάκελοι Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά µπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Όλες οι προτάσεις κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12

13 Ανοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια Λογισµικού επίλυσης µοντέλων βελτιστοποίησης και στατιστικής ανάλυσης. Ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών : 22/05/2006 και το όνοµα όπως και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντα (Οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα, fax, ). Κάθε σελίδα της Προσφοράς θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από τους εκπροσώπους του Προσφέροντα και αριθµηµένη σε συνεχή αρίθµηση, επί ποινή απορρίψεως. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους: 1. Φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 2. Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 3. Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ιακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Η Προσφορά από τον υποψήφιο Προσφέροντα θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούµενα από τη παρούσα διακήρυξη, οι όροι της οποίας στο σύνολό τους, χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός εάν αλλιώς και ρητώς αναφέρονται Φάκελος ικαιολογητικών Προκειµένου να διαπιστωθούν τα τυπικά προσόντα αλλά και η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και γενικότερη οικονοµική τους κατάσταση καθώς και οι τεχνικές τους ικανότητες, οι Προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την Προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Γενικό Προφίλ Κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά σχετικά έγγραφα. (1) Φύλλο Αναγνώρισης του Υποψηφίου, το οποίο θα φέρει πληροφορίες σχετικά µε το Όνοµα/ Επωνυµία, τη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ, καθώς επίσης και τη νοµική µορφή και τον Α.Φ.Μ. του Προσφέροντος. (2) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί: για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για το αδίκηµα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. Στην περίπτωση Νοµικών Προσώπων, προσκοµίζεται απόσπασµα Ποινικού Μητρώου των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου / ιαχειριστών / Εταίρων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης και γενικά των διοικούντων της εκάστοτε εταιρικής µορφής. 13

14 (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα του Προσφέροντα - επίσηµα αντίγραφα µε τις τυχόν τροποποιήσεις τους (π.χ. καταστατικό, απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής µελών.σ., απόφαση.σ. περί συγκρότησης αυτού σε σώµα και τα σχετικά ΦΕΚ όπου δηµοσιεύονται οι εν λόγω αποφάσεις) (5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και για τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά από αυτήν: ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. (6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του Προσφέροντα σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. (7) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ύψους 5% της συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι , η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε το Υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο και στους λοιπούς Προσφέροντες εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης από τον Ανάδοχο, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει έως τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της ισχύος του χρόνου της προσφοράς και να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997, όπως ισχύει και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Ο επιλεγείς θα κληθεί στη συνέχεια να υποβάλει τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ίση µε το 30% του συµφωνηθέντος κόστους του έργου για την Καλή Εκτέλεση των υπηρεσιών του, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ όπου προβλέπεται. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά δυο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Σύµβουλο µετά την πλήρη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του και την έγκριση των Τελικών Εκθέσεων (8) Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση / σύµπραξη / κοινοπραξία. 14

15 Η ένωση / σύµπραξης / κοινοπραξία προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση / σύµπραξη / κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού, από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχεί στον καθένα. Επίσης απαιτείται συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο να ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης / σύµπραξης / κοινοπραξίας ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε το διαγωνισµό έγγραφο, και υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης (statement of responsibility) από το οποίο θα προκύπτει σαφώς το επικεφαλής Μέλος των Συµπράξεων ή Ενώσεων Εταιρειών. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης / σύµπραξης / κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης / σύµπραξης / κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) - (6) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του. Για τους Προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Τα ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων επικυρώνονται σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Σηµειώνεται η υποχρέωση εφαρµογής των προβλεποµένων στο Ν. 1497/84 (ΦΕΚ Α 188) (επισηµείωσης Apostille) περί κυρώσεως αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων Οικονοµικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Συµβούλου- Εµπειρία - Λοιπά ικαιολογητικά (1) ηλώσεις αναφορικά µε την εµπειρία και υποδοµή του Προσφέροντα, Στοιχεία Εµπειρίας, Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Ικανότητας. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής : i. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος δραστηριοτήτων). ii. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Προσφέροντα: αντικείµενο, υπηρεσίες, πελατολόγιο. 15

16 iii. Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης από τα οποία να προκύπτει η οικονοµική κατάστασή τους. iv. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του κύκλου εργασιών που αφορά την παροχή παροµοίων µε τις ζητούµενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούµενων οικονοµικών ετών. v. Λεπτοµερής περιγραφή της πρότερης εµπειρίας του Προσφέροντα, ειδικά συστάσεις για προηγούµενη εµπειρία προµήθειας των υλικών του παρόντος έργου. Κατάλογος νοµικών προσώπων (ΝΠ ή/και ΝΠΙ ) στον οποίο να αναφέρονται παρόµοιες προµήθειες που έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο και οι παραλήπτες αυτών. vi. ηλώσεις αναφορικά µε την τεχνική ικανότητα, αρτιότητα και υποδοµή του Προσφέροντα, τυχόν πιστοποιήσεις. (2) Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του Προσφέροντος για το συγκεκριµένο έργο. (3) Επί πλέον των ανωτέρω όλοι οι Προσφέροντες στον υπόψη διαγωνισµό υποβάλλουν τα παρακάτω: ήλωση ότι η προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου και συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται.( βλέπε συνηµµένο Υπόδειγµα) ήλωση ότι τα στοιχεία της Προσφοράς είναι αληθή και ακριβή και ότι τα προσφερόµενα είδη είναι ελεύθερα παντός νοµικού ελαττώµατος. ήλωση ότι: δεν καταδικάσθηκαν για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές και ότι δεν αποκλεισθήκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. Υπενθυµίζεται η υποχρέωση υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών για κάθε µέλος ξεχωριστά σε περίπτωση ένωσης / σύµπραξης / κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που ο Σύµβουλος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση που να του δίνει δικαίωµα να παρευρεθεί στο διαγωνισµό Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Το τµήµα Τεχνικής Προσφοράς περιγράφει τις λειτουργίες του προσφερόµενου λογισµικού, το αδειοδοτικό σχήµα καθώς και την µεθοδολογία παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να παρουσιάζει τα εξής: 1. Παρουσίαση της κατανόησης του έργου από πλευράς του Προσφέροντα και προτεινόµενη γενική µεθοδολογική προσέγγιση. 16

17 2. Περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, ανά Εργασία, της αντίστοιχης µεθοδολογίας και των προτεινόµενων προδιαγραφών. 3. Αναλυτική περιγραφή των προτεινόµενων µαθηµατικών εργαλείων και επιλυτών για κάθε ένα από τα δύο λογισµικά πακέτα. 4. Χρονοδιάγραµµα έργου και προθεσµίες παράδοσης κατά τους όρους της παρούσας προκήρυξης Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Αναλυτική οικονοµική προσφορά για τα υπό προµήθεια αγαθά. Όλο το υπό προµήθεια λογισµικό θα πρέπει να προσφερθεί µε την δυνατότητα µεταφοράς σε άλλο εξυπηρετητή ή έκδοση λειτουργικού. Οποιοδήποτε προϊόν ή οµάδα προϊόντων δεν έχει ένδειξη τιµής θεωρείται ότι προσφέρεται δωρεάν. Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των προβλεπόµενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Προσφέροντα για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Ουδεµία αναπροσαρµογή των τιµών γίνεται δεκτή για οποιαδήποτε αιτία. Οι τιµές αναγράφονται στην προσφορά µε και χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 13. Ελλείψεις ικαιολογητικών 13.1 Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του Κεφ. 12 της παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Προµηθειών Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους Προσφέροντες να συµπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, πλην των αναγκαίων στοιχείων της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, όπως αναφέρονται στο εδ. ε παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 394/1996, καθώς και να αποκλείσει αυτούς που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός εύλογου χρόνου κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού Υπενθυµίζεται ότι η αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών οι Προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σηµείο 8 του Κεφ της παρούσας προκήρυξης. 14. ιαδικασία Αποσφράγισης και Κρίση Προσφορών 14.1 Στάδια ιαδικασίας Η αποσφράγιση και η κρίση των Προσφορών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα θα γίνει σε τρία (3) στάδια. Α ΣΤΑ ΙΟ: Κατά την αποσφράγιση (Α ΣΤΑ ΙΟ) ανοίγεται πρώτα ο Φάκελος ικαιολογητικών και ελέγχονται τα δικαιολογητικά και οι δηλώσεις µε τα στοιχεία του Κεφ της παρούσης καθώς και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. 17

18 Οι φάκελοι της Τεχνικής και της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή. Στην συνέχεια, εξετάζεται η συµµόρφωση των Προσφορών προς τα αναφερόµενα στο Κεφ. 12 της παρούσης προκήρυξης και χαρακτηρίζονται ποιες Προσφορές κρίνονται, αντίστοιχα «Τυπικά Αποδεκτές ή µη». Προσφορές που κρίθηκαν ως τυπικά µη αποδεκτές έχουν δικαίωµα ένστασης. Β ΣΤΑ ΙΟ: Κατά την αποσφράγιση (Β ΣΤΑ ΙΟ) ανοίγεται ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς σε ηµέρα και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Προµηθειών. Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνο οι αρχικά τυπικά αποδεκτές Προσφορές καθώς και οι Προσφορές που κρίθηκαν ως τυπικά µη αποδεκτές, αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. Βάσει των αποτελεσµάτων της τεχνικής αξιολόγησης, οι προσφορές θα διαχωριστούν σε Τεχνικά Αποδεκτές Προσφορές και Τεχνικά µη Αποδεκτές Προσφορές. Τεχνικά αποδεκτές είναι οι Προσφορές που συµµορφώνονται µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κρίθηκαν ως τεχνικά µη αποδεκτές έχουν δικαίωµα ένστασης. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της Προσφοράς ( ικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά) και για όσες Προσφορές έγιναν οριστικά τυπικά και τεχνικά αποδεκτές µετά από την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Γ ΣΤΑ ΙΟ: Σε µέρα και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Προµηθειών, η τελευταία θα αποσφραγίσει τους φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς µόνο των αρχικά τυπικά και τεχνικά αποδεκτών Προσφορών ή όσων κρίθηκαν τυπικά ή τεχνικά µη αποδεκτές αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. Στη συνέχεια, θα ελέγξει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονοµικών στοιχείων των Προσφορών και θα κρίνει τις προσφορές ως τυπικά αποδεκτές η µη. Οικονοµικές Προσφορές που κρίθηκαν ως τυπικά µη αποδεκτές έχουν δικαίωµα ένστασης. Η ΡΑΕ δύναται να µαταιώσει το διαγωνισµό ή να τον ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του ή να τον αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό, εάν κατά την απόλυτη κρίση της θεωρεί όλες τις Οριστικές Προσφορές ασύµφορες ή µη ικανοποιητικές τεχνικά, ή εάν έλαβε χώρα συµπαιγνία ή οποιαδήποτε προσυνεννόηση µεταξύ των διαγωνιζοµένων και γενικά σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, για οποιοδήποτε λόγο όσοι πήραν µέρος στο διαγωνισµό ή οι προσφορές τους δεν εξασφαλίζουν επαρκώς κατά την κρίση της, τα συµφέροντα της ΡΑΕ ή την έγκαιρη, πλήρη και άψογη εκτέλεση της σύµβασης. Η ΡΑΕ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για αποζηµίωση των διαγωνιζοµένων, αν ασκήσει τα παραπάνω δικαιώµατά της. Η εκτίµηση για την πληρότητα της Προσφοράς και η κρίση για το εάν συµµορφώθηκε ο Ανάδοχος σε όλους τους όρους της διακήρυξης ανήκουν στην κρίση της ΡΑΕ. Η αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών της προκήρυξης Επιτροπή Προµηθειών 18

19 Για την παρούσα προµήθεια συστήνεται µε απόφαση της ΡΑΕ Επιτροπή Προµηθειών, αποτελούµενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, καθώς επίσης και έναν (1) γραµµατέα, η οποία διεξάγει το διαγωνισµό και εισηγείται προς τη ΡΑΕ για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. Επίσης εισηγείται για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων και ιδίως για την οριστική παραλαβή της προµήθειας. 15. Αξιολόγηση Προσφορών Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, αριθµητική βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε προσφοράς, µε βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι Προσφέροντες, σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού. Οι Προσφορές πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν το σύνολο της προµήθειας, αποκλειόµενης κάθε Προσφοράς που θα αναφέρεται σε τµήµα του. Εναλλακτικές προσφορές τόσο ως προς το οικονοµικό όσο και προς το τεχνικό περιεχόµενό τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Η ΡΑΕ όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον εκάστοτε Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται στη ΡΑΕ µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται (που δεν θα είναι µεγαλύτερο των 5 εργασίµων ηµερών), διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται. Σηµειώνεται ότι οι διευκρινήσεις θα σταλούν µε ευθύνη του αποστολέα για την έγκαιρη άφιξή τους. Σηµειώνεται επίσης, ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ο Προσφέρων του έργου σε καµία περίπτωση δε µπορεί να εκχωρήσει τη σύµβαση υλοποίησης του έργου σε τρίτο, την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου την έχει ο Προσφέρων. Για την διασφάλιση της ποιότητας και της οµαλής εξέλιξης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της προµήθειας στην περίπτωση χαµηλών προσφορών, όπου η προσφερόµενη τιµή είναι υπερβολικά χαµηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση προσφοράς. Στην περίπτωση που η Προσφορά δεν επαληθεύεται, απορρίπτεται Τεχνική αξιολόγηση Η αξιολόγηση των οριστικών Τεχνικών Προσφορών γίνεται µε βαθµολόγηση σε κάθε επιµέρους κριτήριο ως εξής: 0-20: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο 20-50: όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο 50-80: όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο 19

20 Ο συνολικός βαθµός κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισµα των γινοµένων των βαθµολογιών σε κάθε κριτήριο µε το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαµβάνουν βαθµολογία ίση µε µηδέν (0) έστω και σε µία από τις οµάδες κριτηρίων (1 και 2 ως κατωτέρω) απορρίπτονται. Τεχνική προσφορά Προσφέροντος (ΤΠ k): ΤΠ k = (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου) k,i (Βαθµολογία Κριτηρίου) k,i i Όπου k : κατατεθειµένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση παρουσιάζονται στη συνέχεια. Στην διπλανή στήλη δίνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας Η ανάλυση δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί. Κριτήριο 1. Τεχνική αξία, αποδοτικότητα για το λογισµικό πακέτο που περιγράφεται υπό το 2.(α) 2. Τεχνική αξία, αποδοτικότητα για το λογισµικό πακέτο που περιγράφεται υπό το 2.(β) 3. Συµβατότητα των προτεινόµενων πακέτων µε άλλες εφαρµογές*, καθώς και µεταξύ τους συµβατότητα. 4. υνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας του προσωπικού της ΡΑΕ πάνω σε αντίστοιχα λογισµικά πακέτα, καθώς και η δυνατότητα ενσωµάτωσης των µοντέλων που έχουν αναπτυχθεί έως σήµερα στη ΡΑΕ **. Βαθµολογία κριτηρίου 30% 30% 20% 10% 5. Υπηρεσίες υποστήριξης. 5% 6. Υπηρεσίες µεταφοράς τεχνογνωσίας για την χρήση των προσφερόµενων πακέτων λογισµικού. ΣΥΝΟΛΟ 100% * Ως συµβατότητα µε άλλες εφαρµογές νοούνται οι εφαρµογές Microsoft EXCEL και RDBMSs. ** To προσωπικό της ΡΑΕ έχει σηµαντική εµπειρία στα λογισµικά πακέτα GAMS, MATLAB, E-VIEWS. Τα µοντέλα της ΡΑΕ έχουν γραφτεί µε τη χρήση του λογισµικού πακέτου GAMS. 5% 15.2 Οικονοµική Αξιολόγηση Για την βαθµολόγηση στο πλαίσιο της οικονοµικής αξιολόγησης λαµβάνεται το συνολικό ποσό της οικονοµικής Προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους 20

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα