ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 240/2016 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ ,776 ΜΕ ΦΠΑ 24%

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έ ργο ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπ ,776 Ευρώ ( με 24 %) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρήση 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Λευκάδας θα προμηθευτεί υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης & βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικά που απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων, μηχανημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, καθώς και τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων, καθώς & όλων γενικά των αναγκών του Δήμου και των νομικών του προσώπων : Α) Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Λευκάδας) Β) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί : α) Για τον υπολογισμό του κόστους των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων, λήφθηκαν υπόψη οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων της 11 ης Νοεμβρίου 2016 για το Ν. Λευκάδας (1,335 /λίτρο αμόλυβδη βενζίνη, 0,918 /λίτρο πετρέλαιο κίνησης, 0,742 /λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης) και για το Ν. Αιτ/νίας (1,327 /λίτρο αμόλυβδη βενζίνη, 0,915 /λίτρο πετρέλαιο κίνησης, 0,752 /λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης). β) Για τον υπολογισμό του κόστους των λιπαντικών βάσει σχετικής έρευνας αγοράς και εμπειρίας από προγενέστερη προμήθεια αντίστοιχων ειδών. Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : Τις δ/ξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α 230/ «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». Του άρθρου 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/τ. Α /12), 2

3 που κυρώθηκε με το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/τ. Α ), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Των Νόμων-Προεδρικών διαταγμάτων-υπουργικών αποφάσεων-οδηγιών Ευρωπαϊκής Ένωσης & των όσων έχουν εφαρμογή, διέπουν την προμήθεια καυσίμων των Ο.Τ.Α. και ισχύουν έως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αυτής προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,400 χωρίς ή ,776 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου και των νομικών του προσώπων και θα εκτελεστεί με Ανοικτό Διαγωνισμό με Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραπάνω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Λευκάδας, για τις ανάγκες του Δήμου, της ΔΕΠΟΚΑΛ, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. Οι προς προμήθεια ποσότητες των καυσίμων θα διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης), δεν θα είναι σταθερές ανά μήνα και δεσμευτικές από μέρος του Δήμου ή των νομικών του προσώπων. Η προσφορά του/των αναδόχου/αναδόχων θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των καυσίμων και τις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών ελαίων και λοιπών προϊόντων προς προμήθεια, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στη διακήρυξη. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΕΥΚΑΔΑ 25/11/2016 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΛΕΥΚΑΔΑ 25/11/2016 ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπ ,776 Ευρώ ( με 24 %) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρήση 2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα παρακάτω προϊόντα που περιλαμβάνονται στην προμήθεια καυσίμων κίνησης για την λειτουργία των μεταφορικών μέσων και κτιριακών αναγκών θέρμανσης του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για χρονικό διάστημα μέχρι τις 31/12/2017. Τα υπό προμήθεια είδη είναι: Α. ΚΑΥΣΙΜΑ 1. Πετρέλαιο κίνησης Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 291/2003 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 332/Β/2004). Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου, δεν πρέπει να παρουσιάζει διαβρωτικές ιδιότητες και να μην αφήνει κατάλοιπα άνθρακα στο χώρο καύσης του κινητήρα. Δεν πρέπει να παρουσιάζει φυσικές ή χημικές μεταβολές κατά την αποθήκευσή του (ρεζερβουάρ οχήματος) και πρέπει να περιέχει όσο το δυνατό μικρότερη περιεκτικότητα σε τοξικές και ρυπογόνες ουσίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ΑΧΣ 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), 460/2009 ΦΕΚ (67/Β/2010), 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012) και την παραπάνω απόφαση. 2. Βενζίνη αμόλυβδη Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Βαθμός οκτανίων 95 (ΜΙΝ). Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/

5 Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 510/2004 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 872/Β/2007) και τις ΑΧΣ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010) και 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012). 3. Πετρέλαιο θέρμανσης Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (ΦΕΚ 1531/Β/2003). Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 1490/Β/2003), 468/2003 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) και 284/2006 (ΦΕΚ 1736//2007). Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2003 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1273/Β/2003), σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. Τονίζεται ότι ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Β. Λιπαντικά Τα λιπαντικά είναι απαραίτητα για την λίπανση των κινητήρων των υπηρεσιακών οχημάτων, την λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων ανύψωσης αποκομιδής συμπίεσης απορριμμάτων των απορριμματοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, εκσκαφέων-φορτωτών και των συστημάτων πέδησής τους, των μηχανημάτων του Βιολογικού Καθαρισμού, των αντλιών, των δίκυκλων, κ.λπ. που ανήκουν στο Δ. Λευκάδας. Τα λιπαντικά θα είναι κατάλληλα για τύπους βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων μηχανών, εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς όπως ΑPI (Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου), ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), θα έχουν την έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ αριθμ. 176/94 /(ΦΕΚ Α) τεχνικής προδιαγραφής (Π.Δ 334/1994) για τα ορυκτέλαια όπως ισχύει και εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 526/2004 «Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης»/αχσ 526/2004 (ΦΕΚ 630/Β /2005) ή της ΚΥΑ 12/1995 «Προδιαγραφές βαλβολινών» για τη λίπανση οδοντοτών τροχών / ΑΧΣ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β /1995) Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570/Β / Θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει στον κατάλογο που διατηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα ελαιολιπαντικά γράσα οχημάτων πρέπει να καλύπτουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 122/Β /2001). Η παραγωγός εταιρεία των προσφερόμενων λιπαντικών θα πρέπει να φέρει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την παραγωγή των λιπαντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται μαζί με την προσφορά του διαγωνιζόμενου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ.. Επίσης ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/986 άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης. 5

6 Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, ομοιογενή μίγματα και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ουσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα από την εταιρεία παραγωγής δοχεία, τα οποία θα έχουν σήμανση με το όνομα της εταιρείας παραγωγής, τον κωδικό του υλικού, την παρτίδα και την ημερομηνία παραγωγής. Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς εξωτερικά σημάδια ή παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα φαίνεται με εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου προϊόντος. Το κάθε προϊόν θα μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του ένα (1) χρόνο με εξαίρεση το προϊόν AB BLUE/AUS 32, καθώς η μέση διάρκεια (ωφέλιμης) ζωής του AD BLUE είναι δώδεκα (12) μήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~Τ=25 Ο C), το οποίο θα παραδοθεί τμηματικά και κάθε παρτίδα προϊόντος πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο (2) μήνες πριν την παράδοσή του. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τύπου SAE 20W/50 Υψηλής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση υπερυψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων με ή χωρίς τούρμπο που λειτουργούν κάτω από μεγάλες πιέσεις σε φορτηγά, λεωφορεία, χωματουργικά κ.α. Προσφέρει αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς σε ευρύ φάσμα συνθηκών και σε μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Προδιαγραφές: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/SL, MB 228.3, MAN Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τύπου SAE 10W/40 Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης, παρασκευασμένο από πρωτογενή υλικά και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για τη λίπανση και λειτουργία όλων των σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων, με λίγη περιεκτικότητα σε θεϊκή τέφρα, φωσφορο και θείο (low saps). Η τεχνολογία κατασκευής του θα εξασφαλίζει ελάχιστη τριβή στα κινητά μέρη του πετρελαιοκινητήρα ακόμα και κάτω από σκληρές συνθήκες λειτουργείας του, θα διατηρεί το κινητήρα καθαρό, ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί χαμηλής ποιότητας πετρέλαιο και θα επιτρέπει μεγάλα διαστήματα αλλαγής του. Προδιαγραφές : ACEA E7/E6/E4, API CF, MB /228.5, MAN Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τύπου SAE 15W/40 Εξαιρετικής απόδοσης και ποιότητας, συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, το οποίο παρέχει αυξημένη προστασία του κινητήρα, οικονομία καυσίμου, μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία πετρελαιοκινητήρων επαγγελματικών οχημάτων με εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης. Προδιαγραφές: : ACEA E7/E5/B3/B4, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN Λιπαντικό τύπου SAE 10W/40 Ημισυνθετικό πολύτυπο λιπαντικό υψηλής τεχνολογίας, ειδικό για όλους τους τύπους σύγχρονων βενζινοκινητήρων νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των καταλυτικών, πολυβάλβιδων, turbo & injection, και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, εγγυημένο για καλύτερη λίπανση, άριστη προστασία του κινητήρα έναντι φθοράς και διάβρωσης. Με αυξημένη αντοχή στη γήρανση, το οποίο θα παρέχει την ιδιότητα να διατηρεί τον κινητήρα καθαρό από κατάλοιπα καύσης. Προδιαγραφές: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB

7 5. Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO VG 68 Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HVLP ρευστότητας 68 κατά ISO, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP. Προδιαγραφές / εγκρίσεις : DIN (part 3) HVLP, DENISON HF Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO VG 46 Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HVLP ρευστότητας 46 κατά ISO, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP. Προδιαγραφές / εγκρίσεις: DIN (part 3) HVLP, DENISON HF Βιομηχανική βαλβολίνη ISO VG 320 Αρίστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις για γρανάζια, κουζινέτα και ρουλεμάν. Προδιαγραφές : DIN Part 3 (CLP), AGMA 9005-Ε02, US STEEL Λάδι αεροσυμπιεστών 220 Κινηματικό ιξώδες στους 40 C, 220 mm2 /s. Προδιαγραφές : DIN type CL Ενδεικτικός τύπος: CASTROL MAGNA 220 EP, SHELL MORLINA S2 B 220 ή ισοδύναμο. 9. Λιπαντικό ανάμιξης 2Τ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ) Προδιαλυμένο ορυκτέλαιο για δίχρονους, αερόψυκτους, χαμηλής απόδοσης κινητήρες, μικρού κυβισμού (<50cc) όλων των κατασκευαστών. Παρέχει υψηλό επίπεδο λίπανσης και ελαχιστοποίηση των φθορών και των προαναφλέξεων. Καίγεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα διατηρώντας το σύστημα εξαγωγής καθαρό. Προδιαγραφές: API: TC, JASO:FC ISO-L-EGD (Σε συσκευασία δοχείο 0,200 λίτρου ή 1 λίτρου) 10. Αμμωνιούχο διάλυμα ουρίας "AD BLUE" Διάλυμα στερεάς ουρίας - υπερκαθαρού νερού (AUS32 "AD BLUE") για χρήση στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων φορτηγών εφοδιασμένων µε σύστημα καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων προς μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx) και του διοξειδίου του άνθρακα, για κινητήρες φορτηγών και λεωφορείων γενιάς EURO 4, 5 και μελλοντικώς 6. Καθώς η συνολική διάρκεια ζωής του AdBlue είναι 12 μήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~Τ=25 ο C), το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο μήνες πριν την παράδοσή του. Προδιαγραφές : AUS 32 (ISO 22241, DIN 70070) 11. Γράσο Γράσο βάσεως λιθίου, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν τροχών, εδράνων αξόνων αυτοκινήτων και βιομηχανικών μηχανημάτων. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: NLGI 3, DIN KP3K Σπρέι Γράσου Σπρέι γράσου για αρθρώσεις, συνδέσμους και διάφορες επιλογές λίπανσης. (Σε συσκευασία περίπου 300 ml) 7

8 13. Υγρά φρένων κλάσης DOT4 Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης για όλους τους τύπους φρένων και για συμπλέκτες οχημάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε νεότερα, όσο και σε παλαιότερης τεχνολογίας επιβατικά και εμπορικά οχήματα που απαιτούν υγρό φρένων DOT-4. Παρέχει σταθερή και ασφαλή λειτουργία των φρένων κάτω από δύσκολες συνθήκες φρεναρίσματος, εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία του συστήματος πέδησης και είναι συμβατό με ελαστομερή, ελαχιστοποιώντας διαρροές και απώλειες υγρού. Θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές: SAE J1703, FMVSS 116 DOT 4 (Σε συσκευασία περίπου 200 ml) 14. Αντισκωριακά Αντισκωριακό λιπαντικό σπρέι για όλες τις εφαρμογές. Να λιπαίνει σε βάθος και να απελευθερώνει από τη σκουριά κλειδαριές, βίδες, παξιμάδια, συνδέσεις σωληνώσεων. Να αφαιρεί την υγρασία από μπουζί μηχανών και από κάθε υγρή επιφάνεια. (Σε συσκευασία περίπου 0,250 0,300 ml) 15. Λάδι αλυσοπρίονων Νο 30 Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 30 για λίπανση φορητού χορτοκοπτικού μηχανήματος, που θα παρέχει αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία. Προδιαγραφές : API: SC/CC 16. Λάδι αλυσοπρίονων Νο 10 Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10 για λίπανση φορητού χορτοκοπτικού μηχανήματος, που θα παρέχει αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία. Προδιαγραφές : API: SC/CC 17. Βαλβολίνη JCB GEAR OIL HP PLUS Ειδική βαλβολίνη κατάλληλη για τη λίπανση του οπίσθιου διαφορικού ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή, μάρκας JCB τύπου 3CX 4X4. Προδιαγραφές : API : GL-4, JCB STANDARD: 4000/2200 unique to JCB Ενδεικτικός τύπος: JCB Gear Oil Hp Plus ή ισοδύναμο. 18. Λάδι JCB Special Transmission Fluid EP 10W Υψηλής ποιότητας λιπαντικό κατάλληλο για τη λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης και υδραυλικών συστημάτων ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή, μάρκας JCB τύπου 3CX 4X4. Προδιαγραφές : CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, JCB STANDARD: : 4000/2500 Ενδεικτικός τύπος: Special Transmission Fluid EP 10W ή ισοδύναμο. 19. Ειδικό υδραυλικό υγρό JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 W Ειδικό υγρό για τη λειτουργία εµβαπτιζόµενων φρένων και υδραυλικού συστήματος ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή µάρκας JCB 3CX 4X4 Προδιαγραφές : DIN PART 3 CATEGORY HVLP, DIN CATEGORY HVLP, ISO category HV, JCB STANDARD : 4002/0500 Ενδεικτικός τύπος: JCB HYDRAULIC FLUID HP 15W ή ισοδύναμο. 20. Πρόσθετο Λαδιού Β17508 για CASE Πρόσθετο λαδιού για τη λίπανση των υδραυλικών συστημάτων και των κιβωτίων ταχυτήτων για μηχανήματα τύπου CASE. 21. Αντιβακτηριδιακό ή Βελτιωτικό πετρελαίου Απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου diesel εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες που δημιουργούνται λόγω της ανάμιξης τουλάχιστον 7% biodiesel στο diesel κίνησης σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΕ για προώθηση χρήσης Βιοκαυσίμων. Επίσης παρεμποδίζει το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου. 8

9 22. Απιονισμένο νερό (δοχείο 4 lt) Απιονισμένο νερό τουλάχιστον 3πλής απόσταξης για μπαταρίες οχημάτων, συστήματα ψύξης οχημάτων, για αραίωση αντιψυκτικών υγρών, υγρών υαλοκαθαριστήρων, κλπ. 23. Αντιψυκτικό αντιθερμικό διάλυμα (προδιαλυμένο) (δοχείο 4 lt) Αντιψυκτικό, αντιπηκτικό, αντιθερμικό συνθετικής βάσης ειδικά ενισχυμένο για αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία, προδιαλυμένο σε απιονισμένο νερό. Θα περιέχει αυθυλενογλυκενόλη και ειδικά αντισκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Θα παρέχει προστασία των μεταλλικών επιφανειών χειμώνα-καλοκαίρι. Η αντιψυκτική προστασία μέχρι - 18 ο C/+ 105 o C. Θα καλύπτει την προδιαγραφή 925/81 του Γ.Χ.Κ. Προδιαγραφές : AFRON , ASTM D3306, BS 6580 M.B. page Στουπί (300 gr) Καινούργια κατασκευής από υποπροϊόν νηματουργίας, αμεταχείριστη, χωρίς επανακαθαρισμό με πλύσιμο, θα αποτελείται από βαμβακερά νήματα, μακριά, κτενισμένα, καθαρά και απαλής υφής που συνιστούν δέσμες παράλληλες, μη συνεστριμμένες και χωρίς συσσώματα. Άριστης ποιότητας και μεγάλης απορροφητικότητας. Σύνθεση νημάτων κατά ΕΝ ISO (2010) 25. Σπρέϊ σιλικόνης Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση. Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα, ρουλεμάν, ταμπλό κλπ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΕΥΚΑΔΑ 25/11/2016 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΛΕΥΚΑΔΑ 25/11/2016 ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. Έργο ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπ ,776 Ευρώ ( με 24 %) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρήση 2017 Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα ,00 0, ,000 2 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα ,00 1, ,500 3 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 4.500,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Α ,500 Φ.Π.Α 24 % ,960 ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΜΕ ,460 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2. Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 3.000,00 0, ,000 2 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 4.500,00 1, ,500 3 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 2.000,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Α ,500 Φ.Π.Α 24 % 2.458,920 ΣΥΝΟΛΟ Α2 ΜΕ ,420 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα ,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Α ,000 Φ.Π.Α 24 % 7.123,200 ΣΥΝΟΛΟ Α3 ΜΕ ,200 10

11 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα ,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Α ,000 Φ.Π.Α 24 % 5.342,400 ΣΥΝΟΛΟ Α4 ΜΕ ,400 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (Α1+Α2+Α3+Α4) ΧΩΡΙΣ , % ,480 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕ ,480 ΟΜΑΔΑ Β : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Β1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα ,00 0, ,000 2 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 500,00 1, ,500 3 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 3.000,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Β ,500 Φ.Π.Α 24 % 6.532,920 ΣΥΝΟΛΟ Β1 ΜΕ ,420 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Β2. Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 1 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 3.500,00 1, ,500 ΣΥΝΟΛΟ Β ,500 Φ.Π.Α 24 % 1.121,400 ΣΥΝΟΛΟ Β2 ΜΕ 5.793,900 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Β3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα ,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Β ,000 Φ.Π.Α 24 % 1.780,800 ΣΥΝΟΛΟ Β3 ΜΕ 9.200,800 11

12 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Β4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 3.500,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Β ,000 Φ.Π.Α 24 % 623,280 ΣΥΝΟΛΟ Β4 ΜΕ 3.220,280 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (Β1+Β2+Β3+Β4) ΧΩΡΙΣ , % ,400 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕ ,400 ΟΜΑΔΑ Γ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Γ1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα ,00 0, ,000 2 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 1.000,00 1, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Γ ,000 Φ.Π.Α 24 % 6.269,040 ΣΥΝΟΛΟ Γ1 ΜΕ ,040 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Γ2. Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 1 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 4.000,00 1, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Γ ,000 Φ.Π.Α 24 % 1.281,600 ΣΥΝΟΛΟ Γ2 ΜΕ 6.621,600 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Γ3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 7.000,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Γ ,000 Φ.Π.Α 24 % 1.246,560 ΣΥΝΟΛΟ Γ3 ΜΕ 6.440,560 12

13 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Γ4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 3.500,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Γ ,000 Φ.Π.Α 24 % 623,280 ΣΥΝΟΛΟ Γ4 ΜΕ 3.220,280 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ (Γ1+Γ2+Γ3+Γ4) ,000 Φ.Π.Α 24 % 9.420,480 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΜΕ ,480 ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Δ1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα ,00 0, ,000 2 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 1.000,00 1, ,000 3 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 4.400,00 0, ,800 ΣΥΝΟΛΟ Δ ,800 Φ.Π.Α 24 % 4.629,072 ΣΥΝΟΛΟ Δ1 ΜΕ ,872 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Δ2. Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 1.800,00 0, ,600 ΣΥΝΟΛΟ Δ ,600 Φ.Π.Α 24 % 320,544 ΣΥΝΟΛΟ Δ2 ΜΕ 1.656,144 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Δ3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 8.000,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Δ ,000 Φ.Π.Α 24 % 1.424,640 ΣΥΝΟΛΟ Δ3 ΜΕ 7.360,640 13

14 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Δ4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 4.500,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Δ ,000 Φ.Π.Α 24 % 801,360 ΣΥΝΟΛΟ Δ4 ΜΕ 4.140,360 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ (Δ1+Δ2+Δ3+Δ4) ,400 Φ.Π.Α 24 % 7.175,616 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΜΕ ,016 ΟΜΑΔΑ Ε : ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Ε1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 1.000,00 0, ,000 2 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 1.000,00 1, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Ε ,000 Φ.Π.Α 24 % 538,080 ΣΥΝΟΛΟ Ε1 ΜΕ 2.780,080 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Ε2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 1.500,00 0, ,000 ΣΥΝΟΛΟ Ε ,000 Φ.Π.Α 24 % 270,720 ΣΥΝΟΛΟ Ε2 ΜΕ 1.398,720 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε (Ε1+Ε2) 3.370,000 Φ.Π.Α 24 % 808,800 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΜΕ 4.178,800 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,400 Φ.Π.Α 24 % ,776 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ,176 14

15 ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (lt) ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Λάδι SAE 20W-50 κινητήρα 1 πετρελαίου lt 200 6, ,000 Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα 2 πετρελαίου lt 600 8, ,000 Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα 3 πετρελαίου lt 600 6, ,000 Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα 4 βενζίνης lt 300 6, ,000 5 Λάδι υδραυλικό Νο 68 lt , ,000 6 Λάδι υδραυλικό Νο 46 lt , ,000 Βιομηχανική βαλβολίνη ISO VG lt 100 5, ,000 8 Λάδι για αεροσυμπιεστές 220 lt 100 5, ,000 Λάδι ανάμιξης 2Τ 9 (χρωματισμένο) lt 50 8, , AD BLUE lt 600 1, , Γράσο NLGI 3 kg 80 6, , Γρασσοσπρέϋ τεμ 20 6, , Υγρά φρένων DOT4 lt 40 8, , Αντισκωριακά τεμ 40 6, , Λάδι αλυσίδας Νο 30 lt 50 2, , Λάδι αλυσίδας Νο 10 lt 30 2,500 75,000 Βαλβολίνη JCB GEAR OIL HP 17 PLUS lt 240 6, , Λάδι JCB Special Transmission Fluid EP 10 W lt 120 7, , Ειδικό υδραυλικό υγρό JCB HYDRAYLIC FLUID HP 15 W lt 20 8, , Λάδι Β17508 για CASE lt 1 25,000 25, Αντιβακτηριδιακό πετρελαίου τεμ 10 15, , Απιονισμένο νερό (4 lt ) lt 150 1, ,000 Αντιψυκτικό αντιθερμικό 23 διάλυμα (προδιαλυμένο) (4 lt ) lt 150 8, , Στουπί (300 gr) τεμ 100 1, , Σπρέϊ σιλικόνης τεμ. 5 4,000 20,000 ΣΥΝΟΛΟ ,000 24% 8.571,600 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ,600 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , % ,376 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ,776 15

16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έργο ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπ ,776 Ευρώ ( με 24 %) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρήση 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λευκάδας, καθώς και των νομικών του προσώπων μέχρι 31/12/2017, δηλαδή : Α) Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Λευκάδας) Β) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι ανωτέρω φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας που τους αντιστοιχεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,014 συμπεριλαμβανομένου του και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των ανωτέρω φορέων. ΑΡΘΡΟ 2 Ο : Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Τις δ/ξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/ ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α 230/ «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». Του άρθρου 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/τ. Α /12), που κυρώθηκε με το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/τ. Α ), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Των Νόμων-Προεδρικών διαταγμάτων-υπουργικών αποφάσεων-οδηγιών Ευρωπαϊκής Ένωσης & των όσων έχουν εφαρμογή, διέπουν την προμήθεια καυσίμων των Ο.Τ.Α. και ισχύουν έως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 16

17 ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: Α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού Β) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων Γ) Η τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές Δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ε) Η προσφορά του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες, σε μία ή σε περισσότερες ομάδες, σε μία ή σε περισσότερες υποομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του κάθε Τμήματος ή Ομάδας. Για τα λιπαντικά θα δίνεται προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων. ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Ανάδοχος-Προμηθευτής Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει: 1. Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Οι τιμές προσφοράς σε ευρώ στα υγρά καύσιμα θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). 2. Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Για τα λιπαντικά η τιμή σε ευρώ της προσφοράς θα δοθεί με γνώμονα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει και το ανταποδοτικό τέλος που προσδιορίζεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του Ν. 2939/2001 και αφορά τη συμμετοχή του προμηθευτή στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Λιπαντικών (Π.Δ. 82/2004) ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Σύμβαση Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκαστος ανακηρυχθείς ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Έκπτωση Αναδόχου Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Ποιότητα υπό προμήθεια είδους Εάν τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόμενα καύσιμα, τότε εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα

18 και 207 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης καυσίμων θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, απαραίτητο για τον έλεγχο και την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία (Λογιστήριο) τα τιμολόγια τα οποία θα συνοδεύονται από το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης τιμών (πινάκιο) που εκδίδεται από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία στο οποίο αναγράφονται οι τιμές των καυσίμων και σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Δαπάνες-έξοδα Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι: φόρος εισοδήματος 1% για τα καύσιμα και 4% για τα λιπαντικά, 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 0,02% υπέρ δημοσίου. Στις προμήθειες καυσίμων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012). Δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή οι προμήθειες των καυσίμων για τα μηχανήματα έργου καθώς και όλες οι προμήθειες καυσίμων που ανατίθενται με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση. ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόμενα είδη με άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης μέσα σε οριζόμενη από την επιτροπή προθεσμία, οι αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ακολουθήσουν τις ενέργειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών τρόπο. ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Τόπος παράδοσης προς προμήθεια ειδών Συγκεκριμένα : Α. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά έως τις στις δεξαμενές των κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και των φορέων εντός δύο (2) ημερών από τη ζήτησή του. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με πετρέλαιο θέρμανσης τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε περιόδους απεργίας. Β. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα απέχουν περισσότερο από 5 χιλιόμετρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί οχήματα με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε περιόδους απεργίας. Γ. Η μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση των λοιπών προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου, κατόπιν υπόδειξης από της αρμόδια υπηρεσία, με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΕΥΚΑΔΑ 25/11/2016 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΛΕΥΚΑΔΑ 25/11/2016 ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 18

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 65/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης : 61/2015 Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ.Ε.Υ.Α. ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Μαυροµιχάλη 25 Ταχ.Κώδικας : 68300 ιδ/χο Πληροφορίες : Γουρίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2553024915 Fax :2553024961 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 55 / 8-2-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πρωτογενών λιπαντικών σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων του ήµου ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 2/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θηβαίων 2015» Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 62/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π. ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π....Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Προϋπ. : 121.380,40 (με Φ.Π.Α. 23 %) και έως εξαντλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 A.M. : 126/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-ΜΕΓ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 1 - Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Για την με προϋπολογισμό : 49.500 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο : Για την προμήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 328.693,55 ΓΕΡΑΝΙ 2015 ΜΕΛΕΤΗ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Προϋπολογισμός: 328.693,55 ΓΕΡΑΝΙ 2015 ΜΕΛΕΤΗ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 340.000,00 (μαζί με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 075196 / 11.12.2014 Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα Ταχ. Κωδ.: 151 24 Πληροφορίες: Παναγιώτης Μακρής Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Λιπαντικά, ποσό 10.947,00 ευρώ

1. Λιπαντικά, ποσό 10.947,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 20/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10575 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Αρ. Πρωτ.: 11885/30-10-14 Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ.: Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126 fax : 22293-50156 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΥΣ 2015 ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ: 333.983,10 ΣΥΝΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 410.799,20 ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΣ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014

Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014 Κ. Μ. : Π134/2014 ΠΡΟΫΠ. : 11.661,63 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Μελέτης 24/2015 Προϋπολογισμού: 493.976,48 ευρώ με ΦΠΑ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09135100-5,

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09135100-5, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, Ενδεικτικός προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Μελέτης: 1/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση-µελέτη 2. Ενδεικτικό τιµολόγιο 3. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώμπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Δ/νση : Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Fa x : 27440-62170 για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης θέρμανσης έτους έτους 2014. 2009. Αρ. Μελέτης: /2008 12 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 10/2015 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α' ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών 2015. Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ. πρωτ.13263

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών 2015. Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ. πρωτ.13263 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26/5/15 Αρ. πρωτ.13263 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2009. 2013. Αρ. Μελέτης: /2008 3 / 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2009. 2013. Αρ. Μελέτης: /2008 3 / 2013 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ------------------------ Δ/νση : Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως F a x : 27440-62170 για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2009. 2013. Αρ. Μελέτης: /2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ μυλοποταμου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2015 ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε κατόπιν του µε αρ. πρωτ. οικ.192924/24.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής ΗΜΟΣ ΗΜΟΥ Κ.Α. : 1. Κ.Α. 10.6643.02 2. Κ.Α. 20.6641.03 3. Κ.Α. 30.6641.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 489.786,11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Νιγρίτα 16 / 06 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 23/10/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 28364 ΤΜΗΜΑ Η/Μ «ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. μελ.: 4 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. μελ.: 4 / 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης: 92/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27 / 2016

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.384,50

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.384,50 Αριθμός Μελέτης: 1 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 28603/14-08-15 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΑ2 /2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΑ2 /2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01,

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπ αριθ. 78/2013 µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2013. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 2/2016 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α' ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 21.541 + ΦΠΑ 23% Παπάγου, 3/07/2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ.: Δ. Παρασκάκης Θεσ/κης & Δωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135 Τηλ.: 28213-41778, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 21-6-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 65255/ΓΠ15568 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

- 1 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - 1 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α. Χρήση : 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ. α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) CPV ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 09134220-5 1 Πετρέλαιο κίνησης 09135100-5

: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α. Χρήση : 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ. α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) CPV ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 09134220-5 1 Πετρέλαιο κίνησης 09135100-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π...»

Μελέτη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π...» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μελέτη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π...» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΣΤ1 προϋπολογισμού 5.599,99 (με Φ.Π.Α.) ΣΤ2 προϋπολογισμού 6.839,94 (με Φ.Π.Α.) ΣΤ3 προϋπολογισμού 6.839,93

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 33 100 Προϋπολογισμός: 615.000,00 ΤΗΛ/FAX: 2265072009/2265022094 e-mail: p.kakkanas@delphi.gov.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

(A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Πληροφ.: Φαφαλιός Α. Τηλ.: 22713 51702 Φαξ: 22713 51738 Email: promithies@chios.gov.gr ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα