Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9, ἀλλ' εὐθὺς 10 παραγγείλαντες 11 ἐβοήθουν. ἀντεβοήθησαν 12 δὲ καὶ τῶν Ηλείων οἱ τριακόσιοι, καὶ ἔτι τετρακόσιοι. ἀντεστρατοπεδευµένων 12 δὲ τὴν ἡµέραν 14 ἐν ἐπιπεδεστέρῳ 13 χωρίῳ τῶν Ηλείων τῆς νυκτὸς 14 οἱ Αρκάδες ἀναβαίνουσιν 15 ἐπὶ τὴν τοῦ ὑπὲρ τῶν Ηλείων ὄρους κορυφήν 16 ἅµα δὲ τῇ ἡµέρᾳ κατέβαινον 15 ἐπὶ τοὺς Ηλείους. οἱ δὲ ἰδόντες 17 ἅµα µὲν ἐξ ὑπερδεξίου προσιόντας 20, ἅµα δὲ πολλαπλασίους, ἐκ πολλοῦ 21 µὲν ἀπελθεῖν ᾐσχύνθησαν 22, ὁµόσε 23 δ' ἦλθον καὶ εἰς χεῖρας δεξάµενοι 24 ἔφυγον καὶ πολλοὺς µὲν ἄνδρας, πολλὰ δὲ ὅπλα ἀπώλεσαν, κατὰ δυσχωρίας 25 ἀποχωροῦντες. ( Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, 7, 4, 12-13) ΣΧΟΛΙΑ Τα Ελληνικά είναι το κύριο και το πιο σηµαντικό έργο του Ξενοφώντα. ιαιρείται σε εφτά βιβλία, στα οποία εξιστορούνται τα γεγονότα από το 411 µέχρι το 362 π.χ. (µάχη στη Μαντίνεια). Πιο συγκεκριµένα, τα θέµατα του έβδοµου βιβλίου είναι: η εξιστόρηση των γεγονότων του εµφύλιου πολέµου ανάµεσα στη Σπάρτη και τη Θήβα το µεσουράνηµα της Θήβας οι διάφορες συγκρούσεις µέχρι τη µάχη στη Μαντινεία το αποτέλεσµα των εµφύλιων πολέµων. 1. οὐ πολλῷ ὕστερον: (= όχι πολύ αργότερα, λίγο αργότερα). Όταν συγκρίνουµε δύο πράγµατα ή δύο πρόσωπα και βρίσκουµε τη διαφορά τους, π.χ. ότι ένας άνθρωπος είναι ψηλότερος από έναν άλλο, συχνά νιώθουµε την ανάγκη να δηλώσουµε και πόσο µεγάλη ή πόσο µικρή είναι αυτή η διαφορά. Ετσι µπορούµε να πούµε ότι ο Κώστας είναι ψηλότερος από το Γιάννη δύο εκατοστά, άρα είναι λίγο ψηλότερος από το Γιάννη. Ο Πέτρος όµως είναι ψηλότερος από το Γιάννη είκοσι εκατοστά, άρα είναι πολύ ψηλότερος από το Γιάννη. Αυτό το πόσο είναι ψηλότερος, µικρότερος, καλύτερος κτλ., ενώ στα νέα ελληνικά δηλώνεται κυρίως µε αιτιατική πτώση (είκοσι εκατοστά ψηλότερος, πολύ ψηλότερος), στα αρχαία ελληνικά δηλώνεται συνήθως µε δοτική πτώση (ονοµάζεται γι αυτό δοτική του µέτρου ή της διαφοράς) και όπως είναι φυσικό συνοδεύει λέξεις που σηµαίνουν σύγκριση (συγκριτικά, ρήµατα που σηµαίνουν σύγκριση κτλ.). Στη φράση αυτή η δοτική πολλῷ είναι δοτική του µέτρου ή της διαφοράς στο συγκριτικό ὕστερον.

2 Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ὀλίγῳ πρότερον διηγησάµην (= όση λίγο [χρόνο] πρωτύτερα διηγήθηκα). 2. ὕστερον: το επίρρηµα είναι συγκριτικού βαθµού. εν έχει θετικό. Στον υπερθετικό βαθµό: ὕστατα 3. καταλαµβάνω [+ αιτιατ.] = πιάνω, συλλαµβάνω, κυριεύω όταν ένας συγγραφέας διηγούνταν γεγονότα του παρελθόντος και ήθελε να εξάρει τη σηµασία κάποιου από αυτά, δε χρησιµοποιούσε χρόνο αόριστο αλλά ενεστώτα ο ενεστώτας αυτός λέγεται ιστορικός και µεταφράζεται µε αόριστο επειδή λαµβάνεται ως αόριστος. Τέτοιος ενεστώτας είναι το καταλαµβάνουσι (= κατέλαβαν, κυρίεψαν) 4. Λασιῶνα: ποιο είναι το γένος (αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο) και ποια η κλίση του ονόµατος ( πρώτη ή τρίτη κλίση); Όσον αφορά το γένος, η κατάληξη (αιτιατική ενικού) αποκλείει το ουδέτερο γένος οι µετοχές ὄντα και συντελοῦντα που ακολουθούν και προσδιορίζουν το ουσιαστικό αποκλείουν και το θηλυκό γένος άρα είναι γένους αρσενικού. Όσον αφορά την κλίση, η κατάληξη προφανώς αποκλείει τη δεύτερη αλλά και την πρώτη κλίση αποκλείει, αφού στην αρχαία ελληνική η αιτιατική ενικού έχει κατάληξη αν και όχι -α άρα το ουσιαστικό είναι γ κλίσης (ὁ Λασιών, τοῦ Λασιῶνος) 5. τὸ: το άρθρο συνοδεύει το επίθετο παλαιόν ή τη µετοχή ὄντα; εν µπορεί να συνοδεύει τη µετοχή επειδή αυτή είναι γένους αρσενικού συνοδεύει το επίθετο παλαιόν. τὸ παλαιόν: η αιτιατική έχει αποκτήσει επιρρηµατική χρονική σηµασία και δηλώνει τον χρόνο του ὄντα. Με την ίδια σηµασία χρησιµοποιούνται και οι εκφράσεις: τὴν ἀρχήν, τὸ ἀρχαῖον, τὸ λοιπόν, τὸ πρῶτον, τὸ τελευταῖον, 6. τὸ παλαιόν: το επίθετο παλαιός έχει παραθετικά: συγκριτ.: παλαίτερος και παλαιότερος υπερθετ.: παλαίτατος και παλαιότατος 7. ἑαυτῶν: δεν ξεχνάµε ότι η αυτοπαθητική αντωνυµία απαντά µόνο στις πλάγιες πτώσεις

3 στον πληθυντικό αριθµό του γ προσώπου έχει τρεις τύπους για κάθε πτώση: π.χ. ἑαυτῶν αὑτῶν σφῶν αὐτῶν, ἑαυτοῖς αὑτοῖς σφίσιν αὐτοῖς, ἑαυτούς αὑτούς σφᾶς αὐτούς 8. συντελῶ = πληρώνω τέλος ή φόρο µαζί µε άλλους, συνεισφέρω είµαι σύµµαχος κάποιου συνεργώ, βοηθώ / η φράση συντελῶ εἰς σηµαίνει: ανήκω σε κάποια διαίρεση φορολογική, κατατάσσοµαι σ αυτήν είµαι φόρου υποτελής σε κάποιον υπάγοµαι σε κάποιον. 9. παρολιγωρῶ = ολιγωρώ λίγο, παραµελώ 10. εὐθύς: όταν συναντάµε αυτό το χρονικό επίρρηµα δίπλα σε µία µετοχή (εδώ, βρίσκεται κοντά στη µετοχή παραγγείλαντες ), η µετοχή κατά κανόνα είναι χρονική. Καµιά φορά µπορεί το επίρρηµα να µη βρίσκεται κοντά στη µετοχή αλλά κοντά στο ρήµα της πρότασης (καταστήσας δὲ καὶ ἐνταῦθα φρουροὺς εὐθὺς ᾔει ἐπὶ τὴν Σκῆψιν). 11. παραγγέλλω = φέρνω είδηση, γνωστοποιώ, αναγγέλλω δίνω τις απαραίτητες οδηγίες στο στράτευµα 12. ἀντιβοηθῶ = ανταποδίδω τη βοήθεια, βοηθώ κι εγώ τον βοηθό µου // ἀντιστρατοπεδεύοµαι = στρατοπεδεύω απέναντι κάποιου Παρατήρηση: και τα δύο ρήµατα είναι σύνθετα µε την πρόθεση ἀντί. ιαπιστώνουµε όµως ότι η πρόθεση δεν έχει την ίδια σηµασία και στις δύο περιπτώσεις στην πρώτη (ἀντιβοηθῶ) σηµαίνει ανταπόδοση, ενώ στη δεύτερη (ἀντιστρατοπεδεύοµαι) απέναντι, αντίκρυ. 13. ἐπιπεδεστέρῳ: το επίθετο, αν και έχει θετικό ὁ, ἡ ἐπίπεδος, τὸ ἐπίπεδον, σχηµατίζει συγκριτικό βαθµό ανώµαλα: ἐπιπεδέστερος (αντί ἐπιπεδώτερος) 14. τὴν ἡµέραν, τῆς νυκτός: θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι πολλές φορές οι πλάγιες πτώσεις χρησιµοποιούνται ως επιρρηµατικοί προσδιορισµοί. Για παράδειγµα η αιτιατική τὴν ἡµέραν προσδιορίζει χρονικά τη µετοχή ἀντεστρατοπεδευµένων, ενώ η γενική τῆς νυκτός προσδιορίζει χρονικά το ρήµα ἀναβαίνουσιν 15. ἀναβαίνουσιν: το ρήµα βαίνω, όταν είναι σύνθετο, ανεβάζει τον τόνο στο β ενικό και β πληθυντικό προστακτικής στον αόριστο π.χ.: ἀνάβηθι - ἀνάβητε 16. ἐπὶ τὴν τοῦ ὑπὲρ Ἠλείων ὄρους κορυφήν: Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι µια παλλόµενη γλώσσα που δεν υποτάσσεται σε στενές γραµµατικές ή συντακτικές φόρµες. Αυτό σηµαίνει απέραντη εκφραστική ποικιλία. Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και τα σχήµατα λόγου, ένα από τα οποία χρησιµοποιείται συχνά- είναι το υπερβατό.

4 Σύµφωνα µ αυτό µία ή περισσότερες λέξεις παρεµβάλλονται σε άλλες που λογικά και συντακτικά βρίσκονται σε στενή σχέση µ αυτές και κανονικά πρέπει να βρίσκονται δίπλα. Στη συγκεκριµένη φράση η κανονική σειρά των λέξεων έπρεπε να είναι: ἐπὶ τὴν κορυφήν τοῦ ὄρους [τοῦ ὄντος] ὑπὲρ Ἠλείων 17. ἰδόντες: δεν ξεχνάµε ότι το β ενικό προστακτικής στον χρόνο που βρίσκεται τονίζεται στη λήγουσα (ἰδέ) όταν όµως είναι σύνθετο, ο τόνος ανεβαίνει στην προπαραλήγουσα (κάτιδε). 18. ὑπερδέξιος = αυτός που κείται πάνω από κάποιον και δεξιά ή απλά αυτός που κείται πάνω από κάποιον / ἐξ ὑπερδεξίου = από πάνω 19. προσιόντας: µετοχή ενεστώτα ή µέλλοντα του ρήµατος προσέρχοµαι/πρόσειµι εδώ η σύνταξη και το νόηµα απαιτούν ενεστώτα. Το ρήµα εἶµι, όταν είναι σύνθετο, ανεβάζει τον τόνο στην οριστική (εκτός του γ πληθυντ.) και στο β ενικό και πληθυντικό προστακτικής π.χ.: πρόσειµι, πρόσει, πρόσεισι, πρόσιµεν, πρόσιτε, προσίασι(ν) / -, πρόσιθι, προσίτω, -, πρόσιτε, προσιόντων ή προσίτωσαν 20. προσιόντας: η µετοχή που συµπληρώνει την έννοια των ρηµατικών τύπων που δηλώνουν αίσθηση λέγεται κατηγορηµατική και µεταφράζεται κυρίως µε το ότι ή µε το να (= ότι έρχονταν / να έρχονται) 21. ἐκ πολλοῦ = από µεγάλη απόσταση, από µακριά 22. ᾐσχύνθησαν: τι πρέπει να έχω υπόψη µου για το ρήµα αἰσχύνοµαι: είναι ενρινόληκτο και γι αυτό έχει άσιγµο µέλλοντα: αἰσχυνοῦµαι (κλίνεται σύµφωνα µε το ποιοῦµαι) όταν συντάσσεται µε τελικό απαρέµφατο, µεταφράζεται: ντρέποµαι να κάνω κάτι (και γι αυτό δεν το κάνω) πρόσεξε τη διαφορά σηµασίας που έχει όταν συντάσσεται µε αιτιατική και τελικό απαρέµφατο: αισθάνοµαι ντροπή µπροστά σε κάποιον να η πρόταση που εισάγεται µε το εἰ και εξαρτάται από το ρήµα αυτό είναι αιτιολογική υποθετικής αιτιολογίας 23. ὁµόσε ἔρχοµαι = έρχοµαι στα χέρια, συµπλέκοµαι / ὁµόσε θέω ή φέροµαι = τρέχω σε συνάντηση 24. εἰς χεῖρας δέχοµαί τινα = έρχοµαι στα χέρια, συµπλέκοµαι 25. δυσχωρία = τόπος δύσκολος, έδαφος δύσκολο, κακοτοπιά.

5 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1. Να αναγνωριστούν γραµµατικά οι τύποι που ακολουθούν: ὄντα συντελοῦντα ἀντεστρατοπεδευµένων προσιόντας ἀπώλεσαν 2. Να γραφούν: α. το β ενικό και το γ πληθυντικό των ρηµατικών τύπων του πίνακα που ακολουθεί σε όλες τις εγκλίσεις στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται β. το απαρέµφατο στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται. ᾐσχύνθησαν παρόντι παραγγείλαντες ἀντεστρατοπεδευµένων ἰδόντες Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέµφατο 3. ὄντα, τῆς νυκτός, τοῦ ὄρους, ἰδόντες, χεῖρας, ἄνδρας: Να γραφούν για καθεµιά από τις λέξεις τα ακόλουθα (οι µετοχές στο γένος που βρίσκονται): α. η δοτική ενικού και η γενική πληθυντικού β. η κλητική ενικού γ. η δοτική πληθυντικού 4. ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὴν κορυφήν, κατέβαινον ἐπὶ τοὺς Ἠλείους: µε ποια σηµασία χρησιµοποιείται η πρόθεση ἐπί σε καθεµία από τις φράσεις αυτές; 5. ἅµα δὲ τῇ ἡµέρᾳ, ἅµα µὲν ἐξ ὑπερδεξίου προσιόντας, ἅµα δέ : µε ποια σηµασία χρησιµοποιείται το ἅµα σε καθεµία από τις φράσεις αυτές; 6. Να βρεθούν οι προσδιορισµοί του χρόνου και να δηλωθεί η λέξη που προσδιορίζουν. 7. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των ονοµατικών ρηµατικών τύπων και να δηλωθεί το υποκείµενό τους.

6 8. Να προσδιοριστεί η σύνταξη των υπογραµµισµένων ρηµατικών τύπων στα παραδείγµατα που ακολουθούν. Τα παραδείγµατα να µεταφραστούν µε µεγάλη προσοχή: 1. οὐκ ᾐσχύνου τὸ ψεῦδος λέγειν. 2. ἐπεὶ µέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωρῶµεν ἐν δεινῷ ὄντα, ᾐσχύνθηµεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους προδοῦναι αὐτόν 3. οὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἰς τοὺς Ελληνας σαυτὸν σοφιστὴν παρέχων; 4. αἰσχυνθείην ἂν εἰ δι' ἄλλο τι σῳζοίµην ἢ διὰ τοὺς λόγους τοὺς προειρηµένους ὑπ' ἐµοῦ Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η Μετά από αυτό όχι πολύ αργότερα οι Ηλείοι κατέλαβαν τον Λασιώνα, ο οποίος παλιά ήταν δικός τους, τότε όµως αποτελούσε µέλος της Αρκαδικής ένωσης. Οι Αρκάδες όµως δεν έδειξαν αδιαφορία (γι αυτή την πράξη των Ηλείων), αλλά αµέσως έδωσαν 1 τις απαραίτητες οδηγίες στο στράτευµα και έσπευδαν σε βοήθεια. Σε βοήθεια εξάλλου έσπευσαν και οι τριακόσιοι των Ηλείων και τετρακόσιοι ακόµη. Και ενώ οι Ηλείοι είχαν εγκαταστήσει κατά την ηµέρα το στρατόπεδό τους απέναντι (από τους αντιπάλους τους) σε µέρος µάλλον επίπεδο, τη νύχτα οι Αρκάδες ανέβηκαν στην κορυφή του βουνού που βρισκόταν πάνω από τους Ηλείους και µε το ξηµέρωµα άρχισαν να κατεβαίνουν 2 εναντίον των Ηλείων. Αυτοί 3, όταν τους είδαν αφενός να έρχονται από (πάνω και) δεξιά, αφετέρου να είναι 4 πολύ περισσότεροι, ντράπηκαν να υποχωρήσουν από µεγάλη απόσταση, τράπηκαν εναντίον τους και υποχώρησαν αφού συνεπλάκησαν (µ αυτούς). Και έχασαν πολλούς άντρες και πολλά όπλα καθώς υποχωρούσαν από µέρη δύσβατα. 1 Μεταφράσαµε τη χρονική µετοχή παραγγείλαντες µε ρήµα και τη συνδέσαµε παρατακτικά µε το ρήµα της πρότασης. Κατά λέξη: αφού έδωσαν 2 Μεταφράσαµε έτσι το κατέβαινον επειδή είναι εναρκτικός παρατατικός 3 ηλαδή: οι Ηλείοι 4 Μεταφράσαµε έτσι την εννοούµενη από το ἰδόντες κατηγορηµατική µετοχή ὄντας.

7 Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ηλώνει το πρόσωπο ή το πράγµα για το οποίο γίνεται λόγος στην πρόταση Ρ 1. προσωπικού: ουσιαστικό, ουσιαστικοποιηµένο επίθετο, αντωνυµία, επιθετική µτχ. 3 Η αριθµητικό, απρµφ., εµπρόθετος προσδ., επίρρηµα, ± άρθρο 2, Μ ουσιαστικοποιηµένη λέξη ή φράση 1, ολόκληρη πρότ. 4 Α 2. απρόσωπου ρήµ.-απρόσωπης έκφρασης: Τ απρµφ. ειδικό 5 ή τελικό 6 Ο δευτ. ονοµατική πρότ. (ειδική 7, ενδοιαστική 8, πλάγια 9 ) σύστοιχη έννοια (δεῖ: ἔνδεια-χρεία, µέτεστι: µετουσία, µέλει: µέλησις/µέληµα 10, παρεσκεύαστο: Σ παρασκευή, πολεµεῖται: πόλεµος, ) Α Π Ρ Μ Φ Μ Τ Χ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 1. ταυτοπροσωπία: ονοµαστική (παραλείπεται και εννοείται σε ονοµαστική) ετεροπροσωπία: αιτιατική (συνήθως υπάρχει) 12,20 3. απρόσωπης σύνταξης: αιτιατική (υπάρχει ή προκύπτει από τη δοτ. προσωπική που συνοδεύει το απρόσ. ρήµα) 13,21 στο γένος, στην πτώση και στον αριθµό της µτχ. 14,15 1. το υποκείµενο του προσωπικού ρήµατος, όταν είναι κλιτή λέξη ή έναρθρη φράση, τίθεται σε πτώση ονοµαστική 2. το υποκ. του προσωπικού ρήµ. µπορεί να παραλείπεται, όταν είναι µία από τις προσωπικές αντωνυµίες α 16 ή β προσώπου (ενικού - πληθυντικού, όταν πρόκειται για τα ρήµ. λέγουσιν ή φασίν και υποκ. είναι το ἄνθρωποι, όταν εννοείται εύκολα από τα συµφραζόµενα, κτλ. 3. το υποκ. του απρµφ. στην ετεροπροσωπία µπορεί να παραλείπεται όταν: είναι γενικό και αόριστο (τινὰ, τινὰς, ἀνθρώπους), είναι το ίδιο µε το αντικείµενο του ρήµ. 17 ταυτίζεται µε τη δοτική προσωπική (απρόσωπη σύνταξη) οποιαδήποτε κλιτή λέξη έχει θέση υποκειµένου, ανεξάρτητα από την πτώση στην οποία βρίσκεται, στη νέα ελληνική κατά κανόνα αποδίδεται µε ονοµαστική: Ρᾳδίας δ' ἡγοῦµαι τὰς ἀποδείξεις εἶναι = θεωρώ ότι οι αποδείξεις είναι εύκολες // τούτων πραχθέντων, οἱ µὲν ἐπὶ Σικυῶνος ἀπῆλθον = όταν έγιναν αυτά, 5. όταν αντικ. των ρηµ. οἴοµαι, ἡγοῦµαι, φηµί είναι τα απρµφ. δεῖν, χρῆναι, ἀνάγκη(ν) εἶναι, το υποκ. του απρµφ. που εξαρτάται από τα απρόσωπα στην ταυτοπροσωπία τίθεται συνήθως σε ονοµαστ. 19

8 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ 1. οὗτοι συµβουλὴν ᾠήθησαν εἶναι τὸ Γνῶθι σαυτόν 2. τὸ µὲν οὖν ἐπιτιµᾶν ἴσως φήσαι τις ἂν ῥᾴδιον καὶ παντὸς εἶναι 3. οἱ τελευτήσειν µέλλοντες πρόνοιαν ποιοῦνται σφῶν αὐτῶν. 4. Χειρίσοφος µὲν οὖν καὶ ὅσοι ἐδυνήθησαν τοῦ στρατεύµατος ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο. 5. λέγεται καὶ τοὺς θεοὺς ὑπὸ ιὸς βασιλεύεσθαι. 6. ἔτι καὶ νῦν ἔξεστιν αὐτῷ µὴ κινδυνεύειν. 7. ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε 8. φοβερὸν γὰρ µὴ ἀδύνατοι γένωνται τιµωρήσασθαι τοὺς ἀδικήσαντας. 9. ἄδηλον ἦν, εἰ συνοίσουσιν αἱ διαλλαγαὶ τῇ πόλει. 10. µέλει ( µέλησις/µέληµα) γάρ µοι τούτων µᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων 11. δοκεῖς µοι, ὦ Αντιφῶν, ( σὺ) ὑπειληφέναι µε ἀνιαρῶς ζῆν 12. Σωκράτης δὲ πάντα µὲν ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι. 13. προσήκει πᾶσι ( = πάντας) µισεῖν τοὺς τοιούτους 14. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο καὶ παυσάµενοι ἀµφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα. 15. Αµφισβητοῦντος δὲ τούτου καὶ λοιδορίας αὐτοῖς γενοµένης ἄλλοι µὲν πολλοὶ συνέδραµον. 16. Εἰ γάρ τι τοιοῦτον ἐποιοῦµεν, οὐκ ἂν Λυσίµαχος ἦν ὁ λυπούµενος ὑπὲρ αὐτῶν 17. Αγησίλαος ἐκέλευσε τοὺς ἱππέας βοηθεῖν. 18. ἔξεστι τοῖς ἐφόροις ἀκρίτους ἀποκτεῖναι τοσούτους. 19. βδελυρὸς καὶ ὑβριστὴς ᾤετο δεῖν εἶναι. 20. τὸ τοίνυν µαντεῖον, ὃ πάντες ἂν ὁµολογήσειαν ἀρχαιότατον εἶναι καὶ κοινότατον καὶ πιστότατον, οὐ µόνον ἔγνω τόθ' ἡµετέραν εἶναι Μεσσήνην 21. ἔδει γὰρ καὶ τοὺς Αθηναίους ναυσί τε καὶ στρατιᾷ ὡς πλείστῃ ἐπὶ τοὺς Χαλκιδέας παραγενέσθαι.

9 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Νο 1. Να µελετηθεί από τη σχολική γραµµατική (σελ ) η α κλίση ουσιαστικών 2. Να µελετηθούν από το Λεξικό Ρηµάτων Αρχαίας Ελληνικής οι χρόνοι σηµασίες συντάξεις των ρηµάτων: ἀγγέλλω/ἀγγέλλοµαι, ἀγορεύω, ἄγω/ἄγοµαι, ἀδικῶ/ἀδικοῦµαι, αἰδοῦµαι, (ἐπ)αινῶ /(ἐπ)αινοῦ µαι, αἱρῶ/αἱροῦµαι, αἴρω/αἴροµαι, αἰσθάνοµαι 3. Να µελετηθεί η θεωρία σχετικά µε το υποκείµενο ρηµάτων (προσωπικών και απρόσωπων), απαρεµφάτου (ταυτοπροσωπία ετεροπροσωπία), µετοχής (συνηµµένη απόλυτη) Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1. ὁπλίτης, τραυµατίας, δεσµώτης, δεσπότης, τρίαινα, θάλασσα, κεραία: Να γραφούν για κάθε ουσιαστικό: α. η γενική και των δύο αριθµών β. η κλητική ενικού γ. η δοτική πληθυντικού 2. Να γραφεί ό,τι ζητείται για κάθε ρήµα που ακολουθεί: 1. ἀγγέλλω: το α ενικό οριστικής και ευκτικής και οι ονοµατικοί ρηµατικοί τύποι στο µέλλοντα 2. ἀγορεύω: οι χρόνοι στους οποίους συµπληρώνεται από το ρήµα λέγω 3. ἄγω: τα απαρέµφατα όλων των χρόνων και στις δύο φωνές 4. (ἐπ)αινῶ: α. ο µέλλοντας στην ενεργητική φωνή, β. η σηµασία του ρήµατος όταν συντάσσεται µε κατηγορηµατική µετοχή 5. αἱρῶ: ο ενεργητικός και µέσος αόριστος β στο α ενικό οριστικής και στο απαρέµφατο. 6. αἴρω: οι ονοµατικοί ρηµατικοί τύποι στον ενεργητικό και µέσο µέλλοντα 7. αἰσθάνοµαι: το β ενικό σε όλες τις εγκλίσεις και οι ονοµατικοί ρηµατικοί τύποι στον αόριστο 8. το γ πληθυντικό οριστικής, το β ενικό προστακτικής και το απαρέµφατο µέσου-παθητικού παρακειµένου των ρηµάτων: ἀγγέλλοµαι, ἄγοµαι, ἀδικοàµαι, αἰδοῦµαι, (ἐπ)αινοῦµαι, αἱροῦµαι, αἴροµαι, αἰσθάνοµαι. 3. Να αναγνωριστούν γραµµατικά οι υπογραµµισµένοι ρηµατικοί τύποι στα παραδείγµατα που ακολουθούν. Τα παραδείγµατα να µεταφραστούν. 1. καὶ τοῦτο µὲν εἰρήσθω µέγα τεκµήριον πειθαρχίας 2. δόξετε πᾶσιν τὰ χρήµατα ταῦτ' ἀντὶ τῶν νόµων καὶ τῆς εὐορκίας ᾑρῆσθαι. 3. τῶν δὲ λόγων οἱ πλεῖστοι περὶ ὧν ιοπείθης πράττει καὶ µέλλει ποιεῖν εἴρηνται. 4. οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ ταῦθ' ἱκανῶς εἰρῆσθαι νοµίζω.

10 5. Ω Σινωπεῖς, οἱ µὲν ἄνδρες ᾕρηνται πορείαν ἣν ὑµεῖς ξυµβουλεύετε 4. Να συνταχθούν πλήρως όλοι οι ρηµατικοί τύποι (εγκλιτικοί-ονοµατικοί) στα παραδείγµατα που ακολουθούν. Να προσεχθεί ιδιαίτερα η σύνταξη των υπογραµµισµένων ρηµατικών τύπων. Να µεταφραστούν τα παραδείγµατα. 1. αὐτῷ Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα 2. προσελάσαντες ἱππεῖς τρεῖς ἀγγέλλουσιν ὅτι οἱ νεκροὶ ἀνῃρηµένοι εἴησαν 3. ἀγγέλλεται αὐτοῖς τὰς ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ Σικελίας πέντε καὶ πεντήκοντα ναῦς παρεῖναι. 4. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ ἀγγέλλεται ὁ Στροµβιχίδης ταῖς ἀπὸ τοῦ Ελλησπόντου ναυσὶν ἀφιγµένος 5. ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάµψακον 6. ἀγγέλλονται αἱ δύο καὶ τεσσαράκοντα νῆες καὶ ὁ Αγησανδρίδας ἀπὸ τῶν Μεγάρων τὴν Σαλαµῖνα παραπλεῖν 7. ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι µέλλουσιν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Αττικὴν 8. τοῖς δ' Αθηναίοις ἠγγέλθη εὐθὺς τὰ περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγενηµένα 9. αὐτῷ ἠγγέλθη ὅτι Βοιωτοὶ ἐπέρχονται 10. Ἐς δὲ τὰς Ἀθήνας ἐπειδὴ ἠγγέλθη, ἐπὶ πολὺ µὲν ἠπίστουν 11. ἤγγελταί γε δεῦρο ἥ τε µάχη πάνυ ἰσχυρὰ γεγονέναι καὶ ἐν αὐτῇ πολλοὺς τῶν γνωρίµων τεθνάναι. 12. ἀδικεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολέµου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες. 13. ἤρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους µέγα. 14. κατήγορος τῶν διαβεβληµένων ὑφ ὑµῶν αἱρεῖται 15. ἡ πόλις, ὅταν πόλεµος ᾖ, στρατηγοὺς ἡµᾶς αἱρεῖται 16. οὐδὲν ἄτοπον ἐποίησεν εἰ Νικόµαχον εἵλετο διαιτητήν 17. καὶ µᾶλλον εἵλετο µὴ ζῆν ἢ καταισχῦναι τὰς παρ' ὑµῶν ὑπαρχούσας αὐτῷ τιµάς. 18. Περικλῆς ὁ Ξανθίππου ᾑρέθη λέγειν 19. ᾑρέθη κατάσκοπος αὐτὸς µετὰ Θεαγένους ὑπὸ Ἀθηναίων. 20. τρίτῃ ἢ τετάρτῃ ἡµέρᾳ αἰσθάνεται ὁ Σπιθριδάτης τὸν Φαρνάβαζον ἐν Καυῇ κώµῃ µεγάλῃ στρατοπεδευόµενον 21. ἤδη γὰρ ᾐσθάνετο καὶ ἐν τῇ Καύνῳ οὔσας τὰς ναῦς 22. οὐδεὶς γὰρ ᾔσθετο ὅτῳ τρόπῳ ἕκαστος διεφθάρη 23. ᾔσθετο ὅτι νικῶσι οἱ µεθ αὑτοῦ 24. ὁ πατὴρ, ἄνδρες δικασταί, ᾔσθετο τὴν νόσον οὐκ ἀποφευξόµενος 25. Ἐπαµεινώνδας ᾔσθετο ἐξεστρατευµένον τὸν Αγησίλαον καὶ ὄντα ἤδη ἐν τῇ Πελλήνῃ

11 ΘΕΜΑ 2ο Απαντας γὰρ ὑµᾶς οἶµαι 1 τοῦτό γε αὐτὸ 2 µνηµονεύειν 3, 4 ὅθ' 5 οἱ πρέσβεις 6 οἱ τῶν Εὐβοέων 7, ἐπειδὴ περὶ τῆς πρὸς αὑτοὺς 8 εἰρήνης τῷ δήµῳ 9 διελέχθησαν 10, εἶπον ὅτι 11 καὶ Φίλιππος αὐτοὺς κελεύσειεν 12 ὑµῖν ἀπαγγεῖλαι ὅτι βούλεται διαλύσασθαι 13 πρὸς ὑµᾶς καὶ εἰρήνην ἄγειν 14. Οὐ πολλῷ δ' ὕστερον χρόνῳ Φρύνων ὁ Ραµνούσιος ἑάλω 15 ὑπὸ λῃστῶν ἐν ταῖς σπονδαῖς ταῖς Ολυµπιακαῖς, ὡς αὐτὸς ᾐτιᾶτο ἐπειδὴ δ' ἐπανῆλθε δεῦρο λυτρωθείς, 16 ἐδεῖτο ὑµῶν πρεσβευτὴν αὑτῷ 20 πρὸς Φίλιππον ἑλέσθαι 17, 18 ἵνα, εἴ πως δύναιτο, ἀπολάβοι τὰ λύτρα 18. Πεισθέντες δ' ὑµεῖς εἵλεσθ' αὐτῷ 20 Κτησιφῶντα πρεσβευτήν 19. (Αἰσχίνης, περὶ παραπρεσβείας, 12) ΣΧΟΛΙΑ Η πολιτική µερίδα του ηµοσθένη κατηγόρησε τον ρήτορα Αισχίνη ότι χειρίστηκε δόλια την εντολή της πόλης των Αθηνών, που τον είχε στείλει πρεσβευτή στον Φίλιππο για τη σύναψη ειρήνης µετά τα γεγονότα στην Όλυνθο. Ο συγκεκριµένος λόγος περιέχει την απολογία του Αισχίνη. 1. οἶµαι: έχουµε στον νου µας ότι το ρήµα οἴοµαι έχει δεύτερους τύπους µόνο στο α ενικό οριστικής ενεστώτα και στο α ενικό και πληθυντικό παρατατικού (οἴοµαι και οἶµαι, οἴει, οἴεται, οἰόµεθα, οἴεσθε, οἴονται // ᾠόµην και ᾤµην, ᾤου, ᾤετο, ᾠόµεθα και ᾤµεθα, ᾤεσθε, ᾤοντο) στο β ενικό οριστικής ενεστώτα έχει µόνο τον τύπο οἴει (δεν έχει τύπο οἴῃ) ως δοξαστικό ρήµα συντάσσεται µε ειδικό απαρέµφατο (= νοµίζω, θεωρώ). ε θα πρέπει να εκπλαγούµε αν καµιά φορά το συναντήσουµε να συντάσσεται µε τελικό απαρέµφατο (οἰ δ ἄλλοι στρατιῶται ᾤοντο ἀπιέναι [= ήθελαν να φύγουν]) στην περίπτωση αυτή όµως πρέπει να το µεταφράσουµε: σκέφτοµαι, σκοπεύω, θέλω. 2. αὐτό: η αντωνυµία αὐτός ή ό στις πλάγιες πτώσεις είναι οριστική όταν συνοδεύει άλλη αντωνυµία 3. µνηµονεύειν: για να µεταφράσουµε σωστά (στο πρόσωπο και στον αριθµό που πρέπει) έναν ονοµατικό ρηµατικό τύπο (κυρίως ένα απαρέµφατο), είναι απολύτως απαραίτητο να βρούµε το υποκείµενό του. Πρόβληµα µπορεί να δηµιουργηθεί αν το απαρέµφατο έχει σε αιτιατική και το υποκείµενο (ετεροπροσωπία) και το αντικείµενό του στην περίπτωση

12 αυτή συνήθως προτιµάµε ως υποκείµενο την αιτιατική που δηλώνει πρόσωπο αν δεν υπάρχει αιτιατική που δηλώνει πρόσωπο, εναλλάσσουµε στη θέση του υποκειµένου τις υπάρχουσες αιτιατικές και τελικά ορίζουµε στη θέση αυτή εκείνη που δίνει όχι µόνο αποδεκτή µετάφραση αλλά και συµφωνεί µε το γενικότερο νόηµα του κειµένου. Έτσι, στο παράδειγµα Ἅπαντας γὰρ ὑµᾶς οἶµαι τοῦτό γε αὐτὸ µνηµονεύειν ως υποκείµενο του απαρεµφάτου βάζουµε το ὑµᾶς (η αιτιατική δηλώνει πρόσωπο) και όχι το τοῦτο 4. ὅθ = ὅτε (προσοχή! εν είναι σωστό να πιστεύουµε ότι η λέξη ὅθ, που έχει υποστεί έκθλιψη, είναι το ὅτι κι αυτό γιατί το ι, αν και βραχύχρονο, ποτέ δεν υφίσταται έκθλιψη στους αττικούς συγγραφείς, πιθανό για να αποφευχθεί σύγχυση µε το ὅτε). 5. ὅθ οἱ πρέσβεις οἱ τῶν Εὐβοέων [ ] εἶπον: το ρήµα µνηµονεύω ως µνήµης σηµαντικό συντάσσεται µε ειδική πρόταση. Είναι δυνατόν όµως µετά από τα ρήµατα αυτής της σηµασίας ή ύστερα από ρήµατα µε τη σηµασία του γνωρίζω ή του ακούω να τίθεται όχι σπάνια αντί ουσιαστικής πρότασης επιρρηµατική που εισάγεται µε το ὅτε. Αυτό συµβαίνει όταν το περιεχόµενο της δευτερεύουσας πρότασης πρέπει να δηλωθεί όχι απλά ως το αντικείµενο των παραπάνω ρηµάτων (εδώ ως επεξήγηση στο τοῦτο), αλλά περισσότερο ως χρονικό συµβάν. 6. οἱ πρέσβεις: θυµόµαστε ότι το ουσιαστικό αυτό στον ενικό αριθµό κλίνεται σύµφωνα µε την α κλίση (ὁ πρεσβευτής, τοῦ πρεσβευτοῦ, τῷ πρεσβευτῇ, τὸν πρεσβευτήν, ὦ πρεσβευτά) και στον πληθυντικό σύµφωνα µε τη γ (οἱ πρέσβεις, τῶν πρέσβεων, τοῖς πρέσβεσι(ν), τοὺς πρέσβεις, ὦ πρέσβεις) ανήκει στην κατηγορία των ανώµαλων ουσιαστικών (ετερόκλιτο βλ. σχολ. γραµµατική, σελ ) 7. τῶν Εὐβοέων: το ουσιαστικό κλίνεται σύµφωνα µε το ἁλιεύς (βλ. σχολ. γραµµατική, σελ. 63) 8. αὑτούς (ή ἑαυτούς ή σφᾶς αὐτούς): η αντωνυµία είναι οριστική/επαναληπτική ή αυτοπαθητική; Εάν παίρνει δασεία (όπως εδώ), είναι αυτοπαθητική εάν παίρνει ψιλή, είναι οριστική/επαναληπτική. Αυτή βέβαια η διάκριση γίνεται µε βάση ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό, το τι πνεύµα δηλαδή παίρνει. Υπάρχει όµως και το σηµασιολογικό κριτήριο (βλ. παρακάτω). Με βάση αυτά, από τις αντωνυµίες του κειµένου: οριστική/ επαναληπτική είναι: αὐτό, αὐτούς, αὐτός, αὐτῷ // αυτοπαθητική είναι: αὑτούς, αὑτῷ

13 Για να γίνει κατανοητή η σηµασιολογική διαφορά, πρέπει να γνωρίζουµε ότι η αυτοπαθητική αντωνυµία (του γ προσώπου κυρίως) χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να επαναλάβουµε το υποκείµενο µε άλλη συντακτική θέση (ἐπειδὴ περὶ τῆς πρὸς αὑτοὺς εἰρήνης τῷ δήµῳ διελέχθησαν: η υπογραµµισµένη αντωνυµία είναι αυτοπαθητική γιατί, εκτός του ότι παίρνει δασεία, επαναλαµβάνει το υποκείµενο του ρήµατος σε άλλη συντακτική θέση [ η αντωνυµία δηλώνει τα ίδια πρόσωπα µε αυτά που δηλώνει το υποκείµενο του ρήµατος της πρότασης]) αντίθετα, η οριστική αντωνυµία ορίζει, ενώ η επαναληπτική επαναλαµβάνει κάτι για το οποίο έγινε λόγος πρωτύτερα (ὄτι καὶ Φίλιππος αὐτοὺς κελεύσειεν ὑµῖν ἀπαγγεῖλαι: η υπογραµµισµένη αντωνυµία δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε το υποκείµενο του ρήµατος επαναλαµβάνει κάτι που βρίσκεται εκτός πρότασης, κάτι για το οποίο έγινε λόγος πρωτύτερα [οἱ πρέσβεις]) 9. ἐπειδὴ περὶ τῆς πρὸς αὑτοὺς εἰρήνης τῷ δήµῳ διελέχθησαν: παρατηρούµε ότι η δευτερεύουσα χρονική πρόταση προσδιορίζει την επίσης δευτερεύουσα χρονική πρόταση ὅθ' οἱ πρέσβεις οἱ τῶν Εὐβοέων [ ] εἶπον. Κάτι τέτοιο δε θα πρέπει να µας παραξενεύει αφού, έστω και όχι πολύ συχνά, µπορεί µια δευτερεύουσα να προσδιορίζει µια άλλη δευτερεύουσα του ίδιου είδους ([καὶ ἐὰν µέν σοι, ἔφη, διδῶσιν ὥστε σε πείθειν ἱκανὴν πέµπειν συµµαχίαν ὡς ἐµοὶ πολεµεῖν, ἄγ', ἔφη [η δεύτερη συµπερασµατικά απαρεµφατική πρόταση προσδιορίζει την πρώτη]) 10. διελέχθησαν: θυµόµαστε ότι το ρήµα διαλέγοµαι: α. βασικά συντάσσεται µε δοτική και έχει τη σηµασία του συζητώ, συνοµιλώ β. έχει παρακ. διείλεγµαι (διείλεξαι, διείλεκται ) και υπερσυντ. διειλέγµην. 11. ὅτι καὶ Φίλιππος αὐτοὺς κελεύσειεν ὑµῖν ἀπαγγεῖλαι: η δευτερεύουσα πρόταση που εξαρτάται από ρήµα µε τη σηµασία του λέω και εισάγεται µε το ὅτι είναι ειδική. Όταν ο ρηµατικός τύπος εξάρτησης της ειδικής πρότασης βρίσκεται σε ιστορικό χρόνο, η πρόταση αυτή κατά κανόνα εκφέρεται µε ευκτική του πλάγιου λόγου (στη συγκεκριµένη πρόταση έχουµε ισχύ του κανόνα ευκτική του πλάγιου λόγου είναι το κελεύσειεν). Η ευκτική του πλάγιου λόγου που βρίσκεται στις ειδικές προτάσεις στη νέα ελληνική αποδίδεται µε οριστική ιστορικού χρόνου ( για τη µεταφορά των ειδικών προτάσεων από τον πλάγιο λόγο στον ευθύ θα αναφερθούµε σε άλλο κείµενο) 12. κελεύσειεν: θυµόµαστε ότι ο ενεργητικός αόριστος α στο β και γ ενικό και στο γ πληθυντικό ευκτικής έχει και δεύτερους τύπους (κελεύσαις και κελεύσειας, κελεύσαι και

14 κελεύσειεν, κελεύσαιεν και κελεύσειαν) και πως οι τύποι αυτοί (αιολικοί λέγονται) είναι πιο εύχρηστοι από τους κανονικούς. 13. διαλύοµαι πρός τινα = συµφιλιώνοµαι µε κάποιον 14. ὅτι βούλεται διαλύσασθαι πρὸς ὑµᾶς καὶ εἰρήνην ἄγειν: η δευτερεύουσα ειδική πρόταση εξαρτάται από ρηµατικό τύπο (ἀπαγγεῖλαι) που βρίσκεται επίσης σε ειδική πρόταση (βλ. σχόλιο 7) 15. ἑάλω: δεν ξεχνάµε ότι το ρήµα ἁλίσκοµαι α. όταν αναφέρεται σε έµψυχα σηµαίνει συλλαµβάνοµαι, αιχµαλωτίζοµαι και σε άψυχα κυριεύοµαι και β. έχει ενεργητικό (σηµασιολογικά) το αἱρέω -ῶ για παράδειγµα, αν ζητηθεί να µετατραπεί η παθητική σύνταξη ἑάλω ὑπὸ λῃστῶν σε ενεργητική, θα έχουµε: λῃσταὶ εἷλον τοῦτον. 16. το ρήµα δέοµαι, όταν συντάσσεται µε γενική και τελικό απαρέµφατο, µεταφράζεται: παρακαλώ κάποιον να, ζητώ από κάποιον να επειδή έχει θέµα µονοσύλλαβο, στον ενεστώτα και στον παρατατικό γίνονται συναιρέσεις µόνο όπου µετά τον χρονικό χαρακτήρα ε ακολουθεί άλλο ε ή ει: οριστ. ενεστ.: δέοµαι, δέῃ-δέει (προσοχή! δε γίνεται συναίρεση), δεῖται (< δέ-εται), δεόµεθα, δεῖσθε (< δέ-εσθε), δέονται προστ. ενεστ.: -, δέου, δείσθω (< δε-έσθω), -, δεῖσθε (< δέ-εσθε), δείσθων (< δεέσθων) ή δείσθωσαν (< δε-έσθων) παρατ.: ἐδεόµην, ἐδέου, ἐδεῖτο (< ἐδέ-ετο), ἐδεόµεθα, ἐδεῖσθε (< ἐδέ-εσθε), ἐδέοντο 17. ἑλέσθαι: υπάρχουν ορισµένα ρήµατα (κελεύω, δέοµαι, ἐῶ,...) που παίρνουν δύο αντικείµενα: αιτιατική προσώπου + τελικό απαρέµφατο ή γενική προσώπου + τελικό απαρέµφατο υποκείµενο του απαρεµφάτου είναι το πτωτικό αντικείµενο του ρήµατος π.χ.: ἐδεῖτο ὑµῶν πρεσβευτὴν αὑτῷ πρὸς Φίλιππον ἑλέσθαι (υποκείµενο του απαρεµφάτου ἑλέσθαι είναι το ὑµῶν, το οποίο είναι και αντικείµενο του ρήµατος ἐδεῖτο [το υποκείµενο του απαρεµφάτου θα το εννοήσουµε σε πτώση αιτιατική, αν και ορισµένοι το αφήνουν στην ίδια πτώση]). 18. ἵνα, εἴ πως δύναιτο, ἀπολάβοι τὰ λύτρα: οι δύο δευτερεύουσες προτάσεις, η τελική ἵνα [ ] ἀπολάβοι τὰ λύτρα και η υποθετική εἴ πως δύναιτο, εκφέρονται µε ευκτική του πλάγιου λόγου λόγω της εξάρτησης από ιστορικό χρόνο στον ευθύ λόγο: ἵνα, ἐάν πως δύνηται, ἀπολάβῃ τὰ λύτρα (ο

15 υποθετικός λόγος δηλώνει το προσδοκώµενο η τελική πρόταση ως απόδοση ανήκει στις µελλοντικές εκφράσεις) όταν ο λόγος από πλάγιος γίνεται ευθύς, οι δευτερεύουσες προτάσεις παραµένουν του ίδιου είδους εξαίρεση αποτελούν οι πλάγιες που γίνονται ευθείες ερωτήσεις και οι ειδικές που τρέπονται σε κύριες προτάσεις κρίσης. Η ευκτική του πλάγιου λόγου των τελικών προτάσεων στον ευθύ λόγο γίνεται υποτακτική. Μία δευτερεύουσα υποθετική πρόταση που εκφέρεται µε ευκτική του πλάγιου λόγου στον ευθύ λόγο µπορεί να δώσει όλα τα είδη υποθετικού λόγου εκτός από εκείνο του µη πραγµατικού οδηγός για την επιλογή του κατάλληλου είδους αποτελεί η απόδοση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση απόδοση είναι η τελική πρόταση, η οποία αποτελεί µελλοντική έκφραση (προσδοκώµενο) 19. εἵλεσθ' αὐτῷ Κτησιφῶντα πρεσβευτήν: το ρήµα αἱροῦµαι, όταν συντάσσεται µε δύο αιτιατικές (η µία αντικείµενο και η άλλη κατηγορούµενο στο αντικείµενο), µεταφράζεται: εκλέγω κάποιον σε κάποιο αξίωµα. Την ίδια σύνταξη έχουν και τα ρήµατα ποιῶ, ἔχω, ἐργάζοµαι, νοµίζω, ἐκλέγω, διορίζω, καλῶ, ὀνοµάζω. 20. αὑτῷ, αὐτῷ: το περιεχόµενο ενός ρηµατικού τύπου είναι δυνατόν άλλοτε να ωφελεί και άλλοτε να βλάπτει/ζηµιώνει ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο που ωφελείται ή βλάπτεται / για χάρη ή βλάβη του οποίου γίνεται κάτι δηλώνεται σε πτώση δοτική (δοτική χαριστική [όπως εδώ] ή δοτική αντιχαριστική, αντίστοιχα). Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1. Να βρεθεί το υποκείµενο των απαρεµφάτων στα παραδείγµατα που ακολουθούν. Να γίνει µετάφραση των παραδειγµάτων στη νέα ελληνική. 1. µετὰ δὲ ταῦτα ὁ Ετεόνικος συγκαλέσας τοὺς Χίους χρήµατα ἐκέλευσε συνενεγκεῖν 2. δεόµεθα ὑµῶν ἐᾶσαι ἡµᾶς εἰρήνην ποιήσασθαι 3. Κλέαρχος δὲ ὁ ἁρµοστὴς ᾤετο οὐδένα ἂν τοῦτο ποιῆσαι 4. ἐκ δὲ τούτου εὐθὺς τοῖς µὲν στρατιώταις παρήγγειλε συσκευάζεσθαι ὡς εἰς στρατείαν 5. λέγεται γὰρ εἰς τὸν ναὸν εἰσιόντα προσειπεῖν αὐτόν 2. Να χωριστούν οι περίοδοι και οι ηµιπερίοδοι που ακολουθούν σε προτάσεις (να ληφθεί υπόψη το εξής: όταν µία πρόταση διακόπτει µία άλλη, πρώτα συµπληρώνεται η πρόταση

16 που διακόπτει και έπειτα η πρόταση που διακόπτεται). Οι προτάσεις να χαρακτηριστούν ως προς το είδος. 1. Απαντας γὰρ ὑµᾶς οἶµαι τοῦτό γε αὐτὸ µνηµονεύειν, ὅθ' οἱ πρέσβεις οἱ τῶν Εὐβοέων, ἐπειδὴ περὶ τῆς πρὸς αὑτοὺς εἰρήνης τῷ δήµῳ διελέχθησαν, εἶπον ὅτι καὶ Φίλιππος αὐτοὺς κελεύσειεν ὑµῖν ἀπαγγεῖλαι ὅτι βούλεται διαλύσασθαι πρὸς ὑµᾶς καὶ εἰρήνην ἄγειν. 2. ἐπειδὴ δ' ἐπανῆλθε δεῦρο λυτρωθείς, ἐδεῖτο ὑµῶν πρεσβευτὴν αὑτῷ πρὸς Φίλιππον ἑλέσθαι, ἵνα, εἴ πως δύναιτο, ἀπολάβοι τὰ λύτρα. 3. Ινα δὲ µὴ δοκῶ διὰ τοῦτο πολὺν χρόνον περὶ τὰς συνθήκας διατρίβειν, ὅτι ῥᾴδιόν ἐστι περὶ [τῶν] αὐτῶν πολλὰ καὶ δίκαια εἰπεῖν, τοσοῦτον ὑµῖν ἔτι διακελεύοµαι µνηµονεύειν, ὅταν φέρητε τὴν ψῆφον, ὅτι πρὶν µὲν ποιήσασθαι ταύτας ἐπολεµοῦµεν 3. Στα παραδείγµατα που ακολουθούν να δηλωθεί η σηµασία του ἐπειδή και του ὅτε. Να µεταφραστούν τα παραδείγµατα: 1. Οτε µὲν γὰρ ἐγὼ παῖς ἦν, ἐνοµίζετο τὸ πλουτεῖν ἀσφαλὲς εἶναι καὶ σεµνὸν 2. οἱ δὲ πολέµιοι οἱ ἐπὶ τῇ ὁδῷ ἐπειδὴ τὸ ἄνω ἑώρων ἡττώµενον, φεύγουσι 3. Επειδὴ δὲ εἰσήλθοµεν, κατελάβοµεν Πρωταγόραν ἐν τῷ προστῴῳ περιπατοῦντα 4. ὅτε τοίνυν τοῦθ οὕτως ἔχει, προσήκει προθύµως ἐθέλειν ἀκούειν τῶν βουλοµένων συµβουλεύειν 5. ὁ δὲ Τελευτίας ἐπειδὴ ἀφίκετο εἰς τὴν Σάµον, προσλαβὼν ἐκεῖθεν ναῦς ἔπλευσεν εἰς Κνίδον 4. Να εντοπιστούν στο κείµενο όλοι οι προσδιορισµοί που δηλώνουν χρόνο. 5. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους ρηµατικούς τύπους που ακολουθούν: 1. διελέχθησαν: το β ενικό προστακτικής και το απαρέµφατο στο χρόνο που βρίσκεται και στον παρακείµενο στην ίδια φωνή 2. κελεύσειεν: το β ενικό και το γ πληθυντικό σε όλες τις εγκλίσεις στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται 3. ἀπαγγεῖλαι: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους χρόνους στην ίδια φωνή. 4. διαλύσασθαι: η οριστική και προστακτική σε όλα τα πρόσωπα στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται 5. ᾐτιᾷτο: οι χρόνοι του ρήµατος και η προστακτική ενεστώτα σε όλα τα πρόσωπα.

17 Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η 2 Πιστεύω βέβαια πως όλοι εσείς θυµάστε τουλάχιστον αυτό ακριβώς, ότι 1 δηλαδή οι απεσταλµένοι από τους Ευβοείς, αφού συζήτησαν µε τον δήµο (των Αθηναίων) για να συνάψει 2 ειρήνη µαζί τους, είπαν ότι τους έδωσε εντολή και ο Φίλιππος να σας ανακοινώσουν ότι επιθυµεί να συµφιλιωθεί µαζί σας και να συνάψει ειρήνη. Λίγο αργότερα 3 κατά την εποχή της Ολυµπιακής ανακωχής ο Φρύνων από τον Ραµνούντα συνελήφθη από ληστές, όπως ο ίδιος κατήγγειλε κι αφού επέστρεψε εδώ, ύστερα από την καταβολή λύτρων 4, σας παρακαλούσε να εκλέξετε για χάρη του έναν πρεσβευτή που να πάει στον Φίλιππο, προκειµένου να πάρει πίσω τα λύτρα, αν κατά κάποιον τρόπο µπορούσε. Κι εσείς, αφού πεισθήκατε, εκλέξατε για χάρη του πρεσβευτή τον Κτησιφώντα. 1 Βλ. ΣΧΟΛΙΟ 5 2 Ο αθηναϊκός δήµος 3 Κατά λέξη: όχι πολύ χρόνο αργότερα αλλιώς: δεν πέρασε πολύς καιρός. 4 Κατά λέξη: αφού κατέβαλε λύτρα

18 Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ηλώνει το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγµα στο οποίο µεταβαίνει η ενέργεια του υποκειµένου Γ Ε Ν Ι Κ Α Μ Ο Ν Ο Π Τ Ω Τ Ω Ν Ι Π Τ Ω Τ Ω Ν Π Α Ρ Α 1. όταν είναι κλιτή λέξη µπαίνει πάντα σε µία από τις πλάγιες πτώσεις 2. ως αντικείµενο τίθεται: κλιτή λέξη: ουσιαστικό, επίθετο, µετοχή, αντωνυµία δευτ. ονοµατική πρότ. (ειδική 2, ενδοιαστική, αναφορική, πλάγια) απαρέµφατο (άναρθρο 3 -έναρθρο) άκλιτη λέξη ή φράση εµπρόθετος προσδιορ ΓΕΝΙΚΗ: µνήµη ή λήθη, επιµέλεια-φροντίδα-φειδώ και τα αντίθετά τους, χωρισµόαποχή-αποµάκρυνση-απαλλαγή, έναρξη ή λήξη, εξουσία, συµµετοχή-πλησµονή ή στέρηση, επιθυµία-απόλαυση, αίσθηση-αντίληψη, απόπειρα-επιτυχία-αποτυχία, υπεροχή-διαφορά-σύγκριση, σύνθετα µε τις προθέσεις: ἀπό, ἐκ, κατά, πρό, ὑπέρ 2. ΟΤΙΚΗ: φιλική ή εχθρική ενέργεια ή διάθεση, ισότητα-οµοιότητα-συµφωνία και τα αντίθετά τους, άµιλλα-έριδα ή συµφιλίωση, προσέγγιση-ακολουθία-διαδοχή-µείξη ή επικοινωνία, πρέπει-ἁρµόζει-προσήκει, σύνθετα µε προθέσεις: σύν, ἐν, ἐπί, παρά, περί, προς, ὑπό, και µε το ὁµοῦ (ὁµονοῶ). 3. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: συντάσσονται ρήµατα ποικίλων σηµασιών. 1. ΥΟ ΑΙΤΙΑΤΙΚΕΣ: ἐρωτῶ, εἰσπράττω, ἀποστερῶ, ἀποκρύπτω, διδάσκω, παιδεύω, ἀναµιµνῄσκω, ἐνδύω, ἀφαιροῦµαι, αἰτῶ, ποιῶ, δρῶ, ἐργάζοµαι, λέγω, 2. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ: ἀκούω-µανθάνω-πυνθάνοµαι, ἄγω-λαµβάνω, πληρῶ-πίµπληµικενῶ, ἀπαλλάσσω-ἀποκλείω-ἀπολύω-ἀποστερῶ-ἐλευθερῶ, κωλύω, σύνθετα µε τις προθέσεις: ἀπό, ἐκ, πρό, κατά 3. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ- ΟΤΙΚΗ: εξίσωση-εξοµοίωση-µείξη-συµφιλίωση, λόγο-δείξη-εντολήπροσαρµογή-αντιπαράθεση, παροχή-υπόσχεση, σύνθετα µε τις προθέσεις: ἐν, σύν, ἐπί 4. ΓΕΝΙΚΗ- ΟΤΙΚΗ: 7 µετέχω-κοινωνῶ, µεταδίδωµι-µεταλαµβάνω, παραχωρῶ-ὑπείκω, φθονῶ-µέµφοµαι-ἀντιποιοῦµαι-ἀµφισβητῶ, τιµῶ-τιµῶµαι 1. µονόπτωτα λέγονται τα µεταβατικά ρήµατα που δέχονται ένα αντικείµενο ή περισσότερα στην ίδια πτώση αλλά συνδέονται µεταξύ τους παρατακτικά 2. δίπτωτα 4 λέγονται τα µεταβατικά ρήµατα που δέχονται δύο αντικείµενα σε δύο διαφορετικές πτώσεις ή δύο αντικείµενα σε αιτιατική, εκ των οποίων το ένα είναι πρόσωπο και το άλλο πράγµα 3. άµεσο λέγεται το αντικείµενο ενός δίπτωτου ρήµατος, στο οποίο µεταβαίνει άµεσα η ενέργεια του υποκειµένου 4. έµµεσο λέγεται εκείνο το αντικείµενο ενός δίπτωτου ρήµατος, στο οποίο µεταβαίνει έµµεσα η ενέργεια του υποκειµένου

19 Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 5. διάκριση αντικ. σε άµεσο και έµµεσο a. αιτιατ. προσ. + αιτιατ. πράγµ. ή απρµφ. ή δευτ. πρότ.: άµεσο η αιτιατ. προσ. β. αιτιατ. + γενική ή δοτική: άµεσο η αιτιατική γ. γενική + δοτική: άµεσο η γενική δ. απρµφ. ή δευτ. πρότ. + γενική ή δοτική: άµεσο απρµφ. ή δευτ. πρότ. 6. ρήµατα όπως τα καλῶ, ὀνοµάζω, λέγω, νοµίζω, κρίνω, ἡγοῦµαι, θεωρῶ, ποιῶ, καθίστηµι, αἱροῦµαι, ἔχω συντάσσονται µε δύο αιτιατικές, εκ των οποίων η µία είναι αντικείµενο και η άλλη κατηγορούµενο του αντικειµένου η γενική που συνοδεύει ρήµατα µε τη σηµασία του ανταλλάσσω, αγοράζω, πουλώ, εκτιµώ είναι της αξίας ή του τιµήµατος η γενική µε ρήµατα ψυχικού πάθους είναι της αιτίας η γενική µε τα δικαστικά ρήµατα είναι της αιτίας ή της ποινής ή του εγκλήµατος 10. ΣΥΣΤΟΙΧΟ: λέγεται το αντικείµενο σε αιτιατική, που είναι οµόρριζο µε το ρήµα ή προέρχεται από τη ρίζα άλλου συνώνυµου ρήµατος και συνοδεύεται συνήθως από επιθετικό προσδιορισµό. Πολλές φορές η σύστοιχη αιτιατική παραλείπεται και τότε ως σύστοιχο αντικείµενο λειτουργεί ο επιθετικός προσδιορισµός σε ουδέτερο γένος συνήθως πληθυντικού αριθµού 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ 1. ἀπέκτειναν περὶ τοὺς ἑξακοσίους. 2. λέγει ὁ κατήγορος ὡς ὑβριστής εἰµι. 3. κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις. 4. λέξον ἡµῖν πόθεν ἤρξατό σε διδάσκειν τὴν στρατηγίαν. (το ρήµα λέξον έχει έµµεσο αντικ. το ἡµῖν και άµεσο την πλάγια ερωτηµατ. πρότ. πόθεν στρατηγίαν το ρήµα ἤρξατο έχει αντικ. το άναρθρο απρµφ. διδάσκειν και αυτό άµεσο αντικ. το σε και έµµεσο το τὴν στρατηγίαν) 5. ὁ δῆµος πλείω (= πλείονας/πλείους ὠφελείας) ὠφελεῖται 6. καλοῦσι δὲ ἡµᾶς (αντικ.) ἐπικούρους (κατηγορ. αντικ.) οἱ φίλοι. 7. οὐ φιλανθρωπίας (άµ.), οὐχ ὁµιλίας(άµ.) οὐδεµιᾶς οὐδενὶ(έµµ.) κοινωνεῖ. 8. κἀκεῖνον(άµ.) οὐκ ἀπεστέρησε λόγου(έµµ.) καὶ κρίσεως(έµµ.) 9. τοὺς στρατιώτας (άµ.) τὸν µισθὸν(έµµ.) ἀπεστέρησεν ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: το ρήµα ἀποστερῶ µπορεί να συντάσσεται ή µε αιτιατ. + γεν. (παρ. 8) ή µε δύο αιτιατ. (παρ. 9). 10. ἠλλάξαντο µὲν γὰρ πολλῆς εὐδαιµονίας (γεν. τιµήµατος) πολλὴν κακοδαιµονίαν 11. ζηλῶ σε τοῦ πλούτου (αιτίας)

20 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Νο 1. Να µελετηθεί από τη σχολική γραµµατική (σελ ) η β κλίση ουσιαστικών 2. Να µελετηθούν οι χρόνοι σηµασίες συντάξεις των ρηµάτων: αἰτιῶµαι, ἀκούω, ἁλίσκοµαι, ἁµαρτάνω, ἀµφιέννυµι /ἀµφιέννυµαι, ἀναλίσκω/ἀναλίσκοµαι, ἀνοίγω/ἀνοίγοµαι, ἀπεχθάνοµαι 3. Να µελετηθεί η θεωρία σχετικά µε το αντικείµενο Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1. κίνδυνος, κάµινος, µυστήριον, ἀπόπλους, ὀστοῦν: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών και στους δύο αριθµούς. 2. Να απαντηθούν οι ερωτήσεις που ακολουθούν: 1. αἰτιῶµαι: πώς είναι η προστακτική ενεστώτα και η οριστική παρατατικού σε όλα τα πρόσωπα και πώς το απαρέµφατο ενεστώτα του ρήµατος 2. ἀκούω: πώς είναι το α ενικό οριστικής και οι ονοµατικοί ρηµατικοί τύποι του ρήµατος στο µέλλοντα; Πώς δικαιολογείται ο τρόπος σχηµατισµού του ενεργητικού παρακειµένου του; 3. ἁλίσκοµαι: ποιο είναι το (σηµασιολογικά) ενεργητικό του ρήµατος και ποια η σηµασία που έχει όταν συντάσσεται µε την αιτιατική γραφήν + γεν. του εγκλήµατος; 4. ἁµαρτάνω: πώς είναι το α ενικό οριστικής και το απαρέµφατο ενεργητικού µέλλοντα και πώς η ονοµαστική ενικού ουδετέρου της µετοχής ενεργητικού ενεστώτα του ρήµατος; 5. ἀµφισβητῶ: πώς είναι το α ενικό οριστικής των ιστορικών χρόνων ενεργητικής φωνής του ρήµατος και ποιο το είδος της αύξησης και του αναδιπλασιασµού που δέχεται; 6. ἀναλίσκω καταναλίσκω: πώς είναι το α ενικό οριστικής ενεργητικού αορίστου και µέσου παρακειµένου των ρηµάτων; 7. ἀνοίγω / ἀνοίγνυµι: πώς είναι οι ιστορικοί χρόνοι του ρήµατος στην ενεργητική φωνή; 8. ἀπεχθάνοµαι: πώς είναι το απαρέµφατο του ρήµατος σε όλους τους χρόνους; 3. Να βρεθεί ο τρόπος σύνταξης των υπογραµµισµένων ρηµατικών τύπων στα παραδείγµατα που ακολουθούν. Να µεταφραστούν τα παραδείγµατα. 1. τελευτῶν δ' εἰς τοῦτ' ἀναιδείας ἦλθεν, ὥσθ' ἁπάντων µε τῶν γεγενηµένων ᾐτιᾶτο 2. ᾐτιᾶτο τοίνυν τις ὀφείλειν τιν' χρήµατα, ὁ δ' ἠρνεῖτο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο λόγος «Περί Αλοννήσου» δεν ανήκει στον Δημοσθένη, γράφτηκε όμως στην εποχή του από κάποιον από τους πολιτικούς του φίλους. Ήδη από τον 4ο μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένω ἀπολογία, 18-19 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ Ημερομηνία: 26/7/2014 Φροντιστήριο Πειραιά Κατηγορία: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα καλύτερα Φροντιστήρια της πόλης! Τάξη: Γ Λυκείου Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά - Συντακτικό Τίτλος: Ανάλυση μετοχών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 Α. ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Δυνητική Δυνητική Ευκτική Α.1. ΕΙΔΙΚΗ 1. Εξάρτηση : κυρίως από ρήματα λεκτικά, αλλά και γνωστικά, αισθητικά, δεικτικά, δηλωτικά, μνήμης (σπάνια από δοξαστικά).

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. 2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Λυσίας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες και λογογράφους της αρχαιότητας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον λόγο του Λυσία «Κατὰ Ἀγοράτου», ο Λυσίας προτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 Διδαγμένο κείμενο: 1. Και ονομάζω μέσον σε σχέση με το πράγμα, αυτό που απέχει εξίσου από καθένα από τα δύο άκρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙΙ 1-2. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Κεφάλαιο ΙΙ 1-2. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Κεφάλαιο ΙΙ 1-2 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος µετά τη νίκη του στους Αιγός Ποταµούς και ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό µέν πλεῖον τό δ' ἔλαττον τό δ' ἴσον, καί ταῦτα ἢ κατ' αὐτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα