آموزش نرم افزار MATLAB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "آموزش نرم افزار MATLAB"

Transcript

1 آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی فصل پنجم : روش های حل عددی معادالت دیفرانسیل فصل ششم : شبیه سازی سیستم های دینامیکی )ساخت انیمشن( فصل هفتم : آموزش ساخت نرم افزار با شماره صفحه یک نرم افزار قوی برای کسانی است که با محاسبات عددی و به ویژه جبر خطی گرفته شده و سروکار دارند. نام این نرم افزار از عبارت انگلیسی هدف اولیه آن عبارت است از قادر ساختن مهندسان و دانشمندان به حل مسائل شامل عملیات ماتریسی بدون نیاز به نوشتن برنامه در زبان های برنامه نویسی متداول همچون. همچنین با استفاده از این نرم افزار می توان نرم افزار های مهندسی با کاربردهای خاص طراحی نمود.در پایان به این نکته اشاره کنیم که نرم افزار در حال حاضر قوی ترین نرم افزار برای انجام محاسبات مهندسی به شمار می رود.

2 آشنایی با پنجره های و کار با ماتریس ها شامل : محیط اصلی برنامه نویسی نمایش خروجی برنامه ها و اجرای فرمان ها ی محل ذخیره ی داده ها بایگانی فرامین اجرا شده در مکان فایلی که برنامه ی در حال اجرا در آن قرار دارد برای اینکه فرم پنجره های مقابل آن را تصحیح نمود : به حالت استاندارد مرتب شوند می توان از مسیر تعریف و مقدار دهی یک متغیر و ماتریس - پایه و اساس تحلیل بر اساس قوانین جبر ماتریس ها می باشد. باید به فرم ] 3 [ 7 نوشت. فاصله ایجاد نمود و برای تعریف سطر بعد باید از 7 : برای تعریف ] [ در 3 نکته : باید بین هر درایه با زدن کلید سمی کالن);( نمود. 1

3 به های زیر توجه کنید : [3] [ ] 7 7 را در را در به فرم 7] [ 3 باید نوشت. به فرم ] 7 [ 7 3 باید نوشت. - قرارداد:هرماتریس سطری یا ستونی را بردار می نامیم. روش های فراخوانی درایه های یک ماتریس صدا می زنیم که m شماره ی سطر و توضیح:درایه های یک ماتریس را به صورت شماره ای می باشد که درایه در آن که در آن شماره ستون می باشد یا به صورت قرار دارد به طوری که مبدا شروع شمارش از سمت چپ ماتریس و قسمت باالی آن می باشد و به صورت ستونی شمارش صورت می گیرد. 7 [ داریم: 3 فراخوانی درایه سطر دوم و ستون سوم : با فرض ] 7 3 فراخوانی درایه ششم فراخوانی آخرین درایه ماتریس فراخوانی ستون اول [ ] 6 فراخوانی سطر دوم فراخوانی پنج درایه اول 7 [ ] [ 7 ] 4 2

4 فراخوانی قطر ماتریس [ ] توابع آماده برای محاسبات خاص با ماتریس ها کمترین مقدار بردار بیشترین مقدار بردار میانگین بردار ترانهاده ی ماتریس ابعاد ماتریس تعداد درایه های بردار تعداد درایه های ماتریس حاصلضرب درایه های بردار مجموع درایه های بردار درایه های بردار را مرتب می کند دترمینان معکوس ماتریس انحراف معیار بردار ضرب خارجی ماتریس ضرب درایه به درایه ضرب داخلی ضرب خارجی - تعریف بردار به صورت ] 7 [ به فرم خواهد بود. را به تا بازه ی قسمت مساوی تقسیم می کند. - 3

5 تولید ماتریس های خاص ) 7 3 سمی کالن 6 4 ماتریس در با درایه های یک ماتریس در با درایه های صفر ماتریس یکه مرتبه ماتریس در با درایه های رندوم بین صفر و یک تولید بردار با درایه های طبیعی و رندوم بین تا آشنایی با چند دستور پرکاربرد Command Window را پاک می کند داده های ذخیره شده در Work Space را پاک می کند پنجره های بسته نشده را می بندد جهت جلوگیری از نمایش خروجی در Command Window گرفتن ورودی از کاربر چاپ خروجی در : انواع داده ها در : عددها و ماتریس ها از نوع می باشند : آرایه هایی کاراکتری مانند : داده های پارامتری : ترکیبی از انواع آرایه ها } 7 { آرایه های عددی آرایه های رشته ای آرایه های سیمبولیک آرایه های سلولی

6 برای تشخیص نوع داده می توان از دستور استفاده نمود. * برای تبدیل آرایه ی عددی به رشته ای می توان از دستور 7 استفاده نمود. * برای تبدیل آرایه ی رشته ای به عددی می توان از دستور 7 استفاده * عمل نمود که در آن شماره آن نمود. * برای فراخوانی درایه های یک سلول باید به فرم } { درایه می باشد. حال وقت آن رسیده تا اولین برنامه نویسی در محیط این کار می توان با استفاده از یک خود را در آن نوشت. را تجربه کنیم که برای جدید ایجاد نمود و اولین برنامه { : برنامه ای بنویسید که دستگاه معادالت مقابل را حل نماید. جواب:ابتدا دستگاه را به فرم ماتریسی بازنویسی می کنیم: [ ] [ ] [ ] حال کافیست کدی بنویسیم که معکوس ماتریس نمایش دهد: را در ماتریس ضرب کند وحاصل را A=[2 3;1 2]; B=[8;5]; X=inv(A)*B; x=x(1); y=x(2); x=num2str(x); y=num2str(y); disp(['x=' x ' y=' y]) 5

7 ** برای غیر فعال کردن بخشی از کد می توان از عالمت % استفاده نمود در واقع دستوراتی که بعد از عالمت % نوشته می شوند دیگر خوانده نمی شوند. ** غیر فعال کردن یک سطر فعال کردن یک سطری که غیر فعال شده اگر بخواهیم چند عدد و چند رشته ( ) را در کنار هم نمایش دهیم باید: ** ** داخل پرانتز دستور باید براکت [] قرار دهیم 7 تمامی المان های ورودی باید از نوع رشته باشند ) عددها را باید تبدیل به رشته نمود با استفاده از دستور 7 : برنامه ای بنویسید که ماتریس دلخواه را از کاربر گرفته و سپس میانگین مولفه های آنرا محاسبه نماید.)از دستور استفاده نشود( جواب : مجموع تمام درایه ها تعداد کل درایه ها میانگین a=input('a='); a=a(:); L=length(a); s=sum(a); m=s/l; disp(['average=' num2str(m)]) : برنامه ای بنویسید که ضرایب معادله درجه دوم را از کاربر بگیرد و سپس ریشه های آنرا چاپ نماید. disp('ax^2+bx+c=0') a=input('a='); b=input('b=' ); c=input('c=' ); 6

8 delta=b^2-4*a*c; x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a) x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a) ** برای جذر یک عدد می توان از دستور استفاده نمود. ** جهت چاپ شدن 7 دستور سمی کالن را قرار نمی دهیم. : برنامه ای بنویسید که دو عدد دلخواه سومی مقادیر را با هم عوض کند. را از کاربر بگیرد و بدون استفاده از متغیر a=input('a=' ); b=input('b=' ); a=a+b; b=a-b; a=a-b; disp(['a=' num2str(a) ' b=' num2str(b)]) با زدن بعد از سومین کوتیشن می توان بین خروجی فاصله ایجاد نمود. ** محاسبات سیمبولیک و چند جمله ها ای این محاسبات به کاربراین امکان رامی دهد که عملیات ریاضی مانند دیفرانسیل انتگرال حد و... را به صورتی انجام دهد که جواب معادله به صورت عددی نباشد و بر حسب یک نمااد مانناد نمایش داده شود. برای اجرای محاسبات سیمبولیک در ابتدا باید ثابت ها و متغیرهای مورد استفاده معرفی شوند که این کار را با استفاده از دستور انجام می دهیم. 7

9 برخی از توابع سیمبولیک مدل ریاضی فرم انتگرال گیری عددی { } { } بسط تیلور برای جمله اول حول یا L{ } L { } ترسیم تابع دلخواه مقدار تابع در مقدار تابع دو متغیره به ازای حل معادالت جبری و دستگاه معادالت حل معادله دیفرانسیل به روش تحلیلی جمع سری از تا ساده ترین فرم تابع تولید بخش حقیقی و بخش موهومی عدد قدر مطلق یک عدد و اندازه یک عدد مختلط تابع را به فرم ریاضی نمایش می دهد فاکتور گیری از عبارت سیمبولیک بسط عبارت سیمبولیک 8

10 حال به ذکر چند می پردازیم تا نحوه استفاده از دستورهای باال مشخص شود:. : مطلوبست محاسبه مشتق تابع می توان در این کدها را نوشت : : مطلوبست محاسبه انتگرال : مطلوبست تبدیل الپالس تابع : مطلوبست ترسیم تابع syms x;f=x^2+sin(x);diff(f). syms x;y=sin(x);int(y,0,pi). syms t;y=sin(t);laplace(y) در بازه ] 7 [. syms x;y=cos(x);ezplot(y,[0 2*pi]); ] 7 [ 7 خواهد بود در صورتی که بازه در دستور ذکر نشود بازه پیش فرض ** syms x y;ezplot(x^2+y^2-1). : مطلوبست ترسیم رابطه ی. : مطلوبست حل معادله syms x;solve(x^2-1). { : مطلوبست حل دستگاه معادالت syms x y z;s=solve('x+y=2','z+y=2','x+z=2'); 9

11 حال برای فراخوانی جواب ها می توان به فرم زیر عمل نمود : x=s.x y=s.y z=s.z syms n;symsum(n^2,1,10) : مطلوبست حاصل سری : مطلوبست محاسبه اندازه عدد مختلط abs(2+3i) : برنامه ای بنویسید که تابع دلخواه آنرا در یک نمودار با رنگهای مختلف رسم نماید. را از کاربر گرفته و سپس خود تابع و مشتق syms x f=input('f(x) ='); fdot=diff(f); a=ezplot(f); set(a,'color','r' ) hold on ezplot(fdot) grid on axis([ ]) و... را در فصل 4 به طور کامل شرح خواهیم داد. ** دستورهای 11 : برنامه ای بنویسید که تابع دلخواه فوریه آنرا به ازای دوره تناوب 7 را از کاربر گرفته و سپس خود تابع و سری و تعداد جمالت دلخواه سری فوریه رسم نماید. syms x n L=pi; N=input('N='); f=input('f(x)=');

12 a0=1/l*int(f,-l,l) ; an=1/l*int(f*cos(n*pi*x/l),-l,l) ; bn=1/l*int(f*sin(n*pi*x/l),-l,l) ; s=an*cos(n*pi*x/l)+bn*sin(n*pi*x/l) ; fourier=a0/2+symsum(s,n,1,n) ; ezplot(fourier,[-8 8]); hold on a=ezplot(f,[-pi pi]); set(a,'color','r') grid on axis([ ]) leg('fourier series','function') : مطلوبست حل تحلیلی معادله دیفرانسیل شرایط اولیه )رزونانس( خواهد بود. 3 4 با و ترسیم جواب معادله که بیانگر پدیده تشدید x=dsolve('d2x+.01*dx+10*x=sin(3.16*t)','x(0)=0','dx(0)=0'); ezplot(x,[0 40]) grid on title('x(t)') axis([ ]) ** با توجه به باال به جای هر مرتبه ی مشتق باید از مرتبه ی مشتق می باشد که فقط در صورتی که در باال این موضوع را می بینیم. استفاده نمود که در آن باشد نیازی به نوشتن آن نیست که ** در صورتی که بخواهیم معادله دیفرانسیل را به فرم عمومی حل نماییم بایاد از وارد کاردن شرایط اولیه خودداری کنیم که در این صورت جواب کلی شامل ثابت هایی خواهد بود که مای توان آن ها را با استفاده از شرایط اولیه تعیین نمود. 11

13 گرفتن ورودی از کاربر به صورت گرافیکی را می توان با استفاده از دستور شرح می دهیم : انجام داد که نحوه استفاده از این تابع را با ی : برنامه ای بنویسید که زاویه و سرعت اولیه یک پرتابه را از کاربر بگیرد و برد آن محاسبه نماید. را * در سطر دوم سلول داده شود تا داده مورد نظر را به درستی در clc;clear al;close all u={'alpha=','v='}; uu=inputdlg(u); close(figure) alpha=str2num(uu{1}); vo=str2num(uu{2}); g=9.81; R=vo^2*sin(2*alpha)/g; disp(['range= ' num2str(r)]) در واقع سلولی شامل عناوینی می باشد که قرار است به کاربر نشان جای خود وارد کند و اما سطر سوم سلول شامل همان عددهایی است که کاربر وارد نموده است که به صورت رشته ای در آن ذخیره شده است که می توان با فراخوانی آن ها به فرم سلولی یعنی } { عددی که با دستور 7 چاپ خروجی به صورت گرافیکی انجام می شود از آن ها در برنامه استفاده نمود. و تبدیل آن ها به فرم برای نمایش یک متن دلخواه همراه با یک عدد دلخواه به صورت گرافیکی می توان از دستور به فرم مقابل استفاده نمود: برای نمایش 7 کافیست بنویسیم : [ 7 ] 12

14 ها ای چند جمله یک چند جمله ای در به صورت یک بردار سطری است که درایه های آن ضرایب چند جمله ای می باشند که به صورت نزولی مرتب شده اند. به عنوان چند جمله ای 3 را در به فرم ] 3 [ می توان نوشت توابع آماده برای کار با چند جمله ای ها مقدار چند جمله ای در مشتق چند جمله ای انتگرال چند جمله ای حاصلضرب دو چند جمله ای محاسبه ی ریشه های چند جمله ای کردن تابع با چند جمله ای درجه تبدیل چند جمله ای به عبارت سیمبولیک تبدیل عبارت سیمبولیک به یک بردار حال به ذکر چند می پردازیم تا نحوه استفاده از دستورهای باال مشخص شود :. در 7 7 : مطلوبست محاسبه مقدار تابع p=[ ];polyval(p,2) : چند جمله ای را به صورت برداری نمایش دهید. 7 syms x;f=x^3+2*x-1;p=sym2poly(f) 13

15 . 7 : مطلوبست محاسبه ی ریشه های چند جمله ای p=[ ];roots(p) [ ] : تابع را با یک چند جمله ای درجاه ی 5 در باازه ی تقریاب زده و دو نمودار را در یک رسم کنید. x=0:.01:8; y=sin(x); p=polyfit(x,y,5); q=poly2sym(p); a=ezplot(q,[0 8]); set(a,'color','r') hold on ezplot('sin(x)',[0 8]) grid on axis square axis([ ]) معرفی چند تابع مهم جزء صحیح عدد به سمت نزدیکترین همسایگی گرد می کند به سمت باال گرد می کند 7 7 به سمت صفر گرد می کند بر محاسبه ی باقیمانده ی تقسیم باشد یافتن شماره اندیس درایه ای که برابر با در ماتریس 14

16 کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( برای اینکه به برنامااه ی نوشته شده این قابلیت اضافه شود که بتواند در حین اجرا تصمیمات الزم را اتخاذ کرده و ترتیب اجرای دستورات را کنترل کند چندین دستور را برای کنترل جریان محاسبات معرفی می کند. { ساختارهای شرطی : { 7 حلقه های تکرار : { 3 توقف اجرای برنامه : حال با توضیح کلی ساختارهای باال و های متنوع به شرح هریک می پردازیم : ساختار شرطی : فرم کلی این ساختار به صورت مقابل خواهد بود : شرط دستورات 1 شرط 7 دستورات 2 15

17 .. دستورات نهایی همان طور که مشاهده می کنید در حالت کلی می توان ازیک دستور و ویک استفاده کرد.البته استفاده از و برنامه را قادر می سازد که تصمیم بگیرد چه دستورهایی باید اجرا شوند. : بیشمار اختیاری است.دستور برنامه ای بنویسید که با گرفتن ضرایب معادله درجه دوم مشخص کند که معادله مفروض دارای چه نوع جوابی خواهد بود. a=input('a='); b=input('b='); c=input('c='); delta=b^2-4*a*c; if delta>0 disp('rishe haghighi darad') elseif delta<0 disp('rishe haghighi nadarad' ) else disp('rishe mozaaf darad' ) : برنامه ای بنویسید که عدد دلخواهی را از کاربر بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را تشخیص دهد. 16

18 n=input('n='); if mod(n,2)==0 disp('even' ) else disp('odd' ) ** در زبان های برنامه نویسی زمانی از دو مساوی استفاده می شود که بخواهد مقایسه صورت بگیرد به عنوان وقتی می نویسیم یعنی آیا مقدار برابر می باشد یا خیر اما وقتی می نویسیم به این معنی است که مقدار را درون متغیر می ریزیم. 7 ساختار : از این ساختار معموال برای تصمیم گیری چند گانه بر اساس مقادیر مختلف یک متغیر استفاده می شود. فرم کلی این ساختار به صورت مقابل خواهد بود : دستورات 7 دستورات 7.. دستورات نهایی 17

19 : برنامه ای بنویسید که عددی بین عدد زوج است یا فرد. تا دا از کاربر گرفته و سپس مشخص کند این a=input('a='); switch a case {2,4,6,8} disp('even') case {1,3,5,7,9} disp('odd') otherwise disp('zero') : برنامه ای بنویسید که با گرفتن یک کلمه درستی یا نادرستی آن را به کاربر اعالم کند. مانند از کاربر به عنوان پسورد pass=input('password=','s'); switch pass case 'atc' disp('password is valid') otherwise disp('password is not valid') ** برای ذخیره یک رشته باید در دستور کوتیشن قرارداد. در المان دوم ورودی حرف را را داخل : برنامه ای بنویسید که از کاربر دو کلمه و همچنین تابعی دلخواه را از کاربر بگیرد و سپس به ازای نوشتن نماید و به ازای ریشه های آن را چاپ نماید. را به طور دلخواه گرفته و تابع گرفته شده را رسم 18

20 u={'f(x)=',' plot or solve'}; uu=inputdlg(u); f=uu{1}; a=uu{2}; switch a case 'plot' ezplot(f) grid on case 'solve' solve(f) 3 حلقه این حلقه این امکان را به وجود می اورد که تعدادی از دستورات به دفعات از قبل تعیین شده تکرار شوند. فرم کلی این ساختار به صورت مقابل خواهد بود : دستورات که در آن یک بردار است که درهربارتکرار حلقه یک مقدار بردار گیرد به این ترتیب حلقه به تعداد درایه های بردار تکرار می شود. در قرار می : برنامه ای بنویسید که یک عدد دلخواه را ازکاربر گرفته وفاکتوریل آن را محاسبه نماید. n=input('n='); s=1; for i=1:n s=s*i; disp([num2str(n) '!=' num2str(s)]) 19

21 که حاصل آن عدد نپر خواهد بود. s=0; for i=0:100 s=s+1/factorial(i); disp(['sum= ' num2str(s)]) : مطلوبست محاسبه سری : برنامه ای بنویسید که انتگرال تابع مجموع ریمان محاسبه نماید. را در بازه ] [ با استفاده از s=0; dx=.01; for x=0:dx:pi s=s+sin(x); I=dx*s 6 حلقه این حلقه چند دستور را به تعداد دفعات نامحدود تکرار می کند.این دستورات داخل حلقه تا زمانی تکرار و اجرا می شوند که شرط جلوی دستور برقرار باشد. فرم کلی این ساختار به صورت مقابل خواهد بود : شرط دستورات 21

22 4 : مقدار در )تعداد جمالت بسط تیلور( را طوری پیدا کنید که اختالف مقادار واقعای تاابع با مقدار بسط تیلور آن در 4 کمتر از شود. syms x y=exp(x); n=0; d=1; while d>.01 n=n+1; p=taylor(y,n,6); q=subs(p,6.5); d=abs(q-exp(6.5)); disp(['n=' num2str(n)]) منتقل یا بازگشت به ابتدای حلقه با هنگامی که این دستور اجرا می شود کنترل برنامه به ابتدای حلقه ی دیگر اجرا نمی شوند.اگر حلقه ها تو در تو باشند می شود لذا دستورات پس از این دستور باعث منتقل شدن کنترل برنامه به اولین سطر اولین حلقه جاری می شود. : برنامه ای بنویسید که اعداد غیر مضرب 3 بین تا را چاپ نماید. for i=1:15 if mod(i,3)==0 continue disp(i) 21

23 4 خارج شدن از حلقه با هنگامی که این دستور اجرا شود کنترل برنامه به اولین خط بعد از حلقه ی یا منتقل می شود.اگر حلقه ها تودرتو باشند این دستور باعث خارج شدن از حلقه جاری می شود. : برنامه ای بنویسید که اول یا مرکب بودن عدد وارد شده از طرف کاربر را مشخص نماید. n=input('n='); k=0; for i=1:sqrt(n) if mod(n,i)==0 k=k+1; if k==1 && n~=1 disp('prime number') else disp('not prime number') توقف لحظه ای برنامه با هنگامی که برنامه در حین اجرا به دستور برسد کلید را فشار دهد و سپس اجرای برنامه از دستور بعد از متوقف می ماند تا اینکه کاربر صفحه ادامه می یابد. روش دیگر استفاده از این دستور به فرم می باشد که به این معنی است که زمانی که برنامه در حال اجرا به این دستور می رسد به مدت ثانیه متوقف می شود وسپس ادامه می یابد. 22

24 ایجاد گاهی اوقات ممکن است نیاز به توابعی با کاربری خاص داشته باشیم که در تعریف نشده اند لذا باید با تعریف یک آن را خودمان تولید نماییم. فرم کلی ایجاد تابع دلخواه به صورت مقابل می باشد : [ ] روابط دلخواه بین ورودی ها و خروجی ها نام تابع نباید با نام توابع موجود در یکی باشد. ** آن حتما در **هنگام ذخیره کردن تابع باید نامی را که برای این اختصاص می دهیم دقیقا همان نام تابع باشد. ** برای استفاده از تابع تعریف شده باید باشد. وارد نمی شوند ** در فانکشن ها به صورت پیش فرض امکان استفاده از داده های موجود در وجود ندارد و همچنین متغیرهای تعریف شده در فانکشن در برای رفع این مشکل از دو دستور زیر می توان استفاده نمود. : فراخوانی متغیر از محیط به محیط فانکشن.. : ارسال متغیر از محیط فانکشن به : تابعی تعریف کنید که را از کاربر به عنوان ورودی گرفته و خروجی تابع برد function d=range(v,a) g=9.81; d=v^2*sin(2*a)/g; و α پرتابه باشد. 23

25 حال در نمود و از خروجی آن استفاده کرد. و در هر برنامه ی دیگری مای تاوان از ایان تاابع اساتفاده 6 به عنوان اگر در تایپ کنید عدد بارد متناظر با این ورودی ها را به شما می دهد. حال به ذکر چند جامع می پردازیم تا از آنچه در این فصل آموختیم استفاده نماییم : : برنامه ای بنویسید که بردار دلخواهی را از کاربر بگیرد و آن را نماید. a=input('a='); n=length(a); for i=1:n for j=i+1:n if a(i)>a(j) c=a(j); a(j)=a(i); a(i)=c; a را به صورت عددی حل نماید. : برنامه ای بنویسید که معادله ی 7 x=-4:0.001:4; y1=sin(x); y2=x-2; d=abs(y1-y2); M=min(d); i=find(d==m); plot(x,y1,x,y2) hold on grid on plot(x(i),y1(i),'.r','markersize',15) x(i) 24

26 : برنامه ای بنویسید که با استفاده از روش نصف کردن ریشه ی یک معادله دلخواه را در بازه ای که ریشه در آن وجود دارد و توسط کاربر به درستی تعیین می شود محاسبه نماید. u={'a=','b=','f(x)='}; uu=inputdlg(u); close(figure) a=str2num(uu{1}); b=str2num(uu{2}); F=uu{3}; n=100; w=waitbar(0,'please wait...'); for i=1:n x=(a+b)/2; fx=subs(f,x); fa=subs(f,a); if fx*fa<0 b=x; elseif fx*fa>0 a=x; waitbar(i/n) close(w) if abs(fx)<.001 msgbox(['root=' num2str(x)]) else msgbox('error! Please Change Input Data') نشان دادن درصد پیشرفت برنامه با دستور برای نشان دادن درصد پیشرفت برنامه به کاربر می توان در حلقه ی نمود. به فرم مقابل عمل 25

27 ... : برنامه ای بنویسید که با گرفتن تابعی دلخواه و بازه ای دلخواه انتگرال آن تابع را حساب u={'f(x)','a=','b=','n='}; T={'sin(x)','0','pi','200'}; u=inputdlg(u,'enter Data',1,T); f=u{1}; close(figure); a=str2num(u{2}); b=str2num(u{3}); n=str2num(u{4}); s=0; dx=(b-a)/n; i=1; w=waitbar(0,'please Wait... '); for x=a:dx:b s=s+dx*eval(f); waitbar(i/n) i=i+1; close(w) disp(['int = ' num2str(s)]) نماید. 26

28 ** دستور تا حدودی مشابه دستور عمل می کند اما با سارعتی بااالتر باا ایان تفاوت که برای محاسبه ی مقدار یک تابع باید قبل از استفاده از آن مقدار دهی صاورت بگیارد برای روشن شدن مساله به زیر توجه کنید :. در 7 : مطلوبست محاسبه ی مقدار تابع syms x;y=x+sin(x);x=2;eval(y) ترسیم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی معروف ترین و پرکاربرد ترین دستور برای ترسیم نمودار دستور می باشد این دستور با گرفتن دو بردار هم اندازه به عنوان ورودی تک تک درایه های آن ها را متناظر با هم به عنوان یک نقطه شناخته و این نقاط را در صفحه ی مختصات به هم وصل می کند. : تابع را در بازه ی ] 7 [ رسم کنید. x=0:.01:2*pi;y=sin(x);plot(x,y) دستورات زیادی در ارتباط با آن ها می پردازیم : ترسیم نمودار وجود دارد که جهت آشنایی به ذکار پرکااربردترین : به صورت پیش فرض پس از رسم یک نمودار اگر دستوری دیگر برای رسم یک نمودار دیگر صادر شود نمودار قبلی را پاک می کند لذا با نوشتن دستور می توان نمودار ها را با هم ترسیم کرد. : بااا اسااتفاده از ایاان دسااتور ماای تااوان عنااوان نمااودار خااود را تغییاار داد : 27

29 دستور می کند و : ترسیم چند نمودار در چند متفاوت که حتما باید قبل از قرار بگیرد که در آن نوع قرار گرفتن نمودارها را به فرم ماتریسی مشخص به عنوان ترتیب قرار گرفتن نمودار در فرم ماتریسی خواهد بود به زیر توجه کنید : : توابع و و را در سه نمودار جدا از هم رسم کنید. x=0:.01:pi; f=sin(x); g=cos(x); h=x; subplot(3,1,1) plot(x,f) subplot(3,1,2) plot(x,g) subplot(3,1,3) plot(x,h) ] [ : با استفاده از این دستور می توان محدوده نمودار را تعیین نمود و همچنین در ساخت انیمشن باعث ثابت ماندن صفحه ی انیمیشن می شود. : یکسان نمودن مقیاس محورها : بر چسب محور ها : بر چسب محور ها : برچسب مشخص کردن رنگ منحنی ها : برای شطرنجی کردن صفحه ی مختصات به کار می رود. 28

30 خواهی را نمایش داد. : با استفاده از این دستور مای تاوان در موقعیات ماتن دل : برای ترسیم توابع سیمبولیک قطبی می توان از این دستور استفاده کرد. : تابع قطبی را رسم کنید. syms t;ezpolar(1+cos(t)) اگر بخواهیم تابع قطبی باال را در فضای دکارتی رسم کنیم باید به فرم زیر کاد نویسای کنایم : تنظیمات رنگ اندازه ضخامت و... برای نمودار t=0:.01:2*pi; r=1+cos(t); x=r.*cos(t); y=r.*sin(t); plot(x,y) grid on axis([ ]) انتخاب رنگ منحنی ضخامت منحنی 7 نوع نمایش نقاط یک نمودار تنظیم اندازه ی نقاط ترسیم جعبه با رنگ دلخواه 29

31 جهت کسب اطالعات بیشتر دراین زمینه می توانید به را می توانید با تایپ در نرم افزار رجوع کنید که این کار انجام دهید. رود. : این تابع برای رنگ زدن داخل منحنی های بسته )والبته باز( به کار می : دایره ای به شعاع یک را با رنگ آبی رنگ زده و آن را رسم کنید. ترسیم های سه بعدی t=0:.01:2*pi; x=sin(t); y=cos(t); fill(x,y,'b') axis equal axis([ ]) در این زمینه دستورهای بیشماری وجود دارد که در این جا به توضیح برخی از آن ها می پردازیم : 3 : برای ترسیم های سه بعدی از این دستور استفاده می شود فقط باید دقت نماود کاه ورودی ها باید به صورت برداری باشند.. { : مطلوبست ترسیم منحنی فضایی t=0:.01:8*pi;x=sin(t);y=cos(t);z=t;plot3(x,y,z) 3 باشند. : مشابه دستور باال می باشد با ایان تفااوت کاه ورودی هاای آن بایاد سایمبولیک 31

32 . { : مطلوبست ترسیم منحنی فضایی سیمبولیک می باشد. syms t;ezplot3(sin(t),cos(t),t,[0 40]) :برای ترسیم رویه های سه بعدی به کار می رود که ورودی آن به صورت : مطلوبست ترسیم رویه ی در فضای سه بعدی. syms x y;ezmesh(x^2+y^2) ** برای استفاده از این دستور ابتدا باید را بر حسب دادن در ورودی می توان رویه ی و به دست آورد وسپس با قرار را ترسیم کرد. روش های حل عددی معادالت دیفرانسیل در این فصل با چهار الگوریتم از روش های حل عددی معادالت دیفرانسیل آشانا خاواهیم شاد که هریک را در جای خود شرح خواهیم داد. روش اول : خطی سازی در این روش با داشتن یک نقطه ی شروع می توان گام به گام با استفاده از تعریف مشتق به نقاط بعدی دست یافت با توجه به این که می دانیم در حل عددی ما به ضابطه تابع جواب نمی توانیم برسیم اما می توانیم مجموع نقاط جواب را تولید کنیم وسپس جواب معادله دیفرانسیل را ترسیم کنیم. 31

33 با توجه به نمودار مقابل با نوشتن فرمول مشتق برای نقطه به راحتی می توان را محاسبه نمود در واقع ما با داشتن نقطه ای دلخواه توانستیم نقطه ی بعدی را به دست آوریم و اگر این کار در یک حلقه انجام دهیم می توانیم به تمام نقاط یک نمودار دست پیدا کنیم : رابطه ی باال این قضیه را بیان می کند که مکان جدید برابر است با مجموع مکان یک لحظه قبل با حاصلضرب گام زمانی در سرعت یک لحظه قبل. با استفاده از همین استدالل می توان فرمولی را برای سرعت نوشت: بود : با فرض فرمول اساسی برای معادله ی مرتبه ی اول به فرم زیر خواهد با فرض 7 خواهد بود : فرمول اساسی برای معادله ی مرتبه ی دوم به فرم زیر { 32

34 : معادله ی را به ازای شرایط اولیه حل عددی نمایید و پاسخ معادله را ترسیم کنید. ti=0; tf=20; T=.01; x0=0; x(1)=x0; n=2; for t=ti:t:tf-t x(n)=t*(cos(t))+x(n-1); n=n+1; plot(ti:t:tf,x) grid on axis([0 tf -8 8]) : معادله ی نمایید و پاسخ معادله را ترسیم کنید. را به ازای شرایط اولیه حل عددی ti=0; tf=20; T=.01; x0=1; x(1)=x0; n=2; for t=ti:t:tf-t 33

35 x(n)=t*(t+sin(x(n-1)))+x(n-1); n=n+1; plot(ti:t:tf,x) grid on axis([0 tf -8 8]) مرتبه ی دوم : معادله ی و پاسخ معادله را ترسیم کنید. را به ازای شرایط اولیه { حل عددی نمایید ti=0; tf=40; T=.01; x0=0; v0=1; x(1)=x0; v(1)=v0; n=2; for t=ti:t:tf-t x(n)=t*v(n-1)+x(n-1); v(n)=t*(-sin(t))+v(n-1); n=n+1; plot(ti:t:tf,x) grid on axis([0 tf ]) 3 4 : مطلوبست حل عددی معادله دیفرانسیل شرایط اولیه با و ترسیم جواب معادله که بیانگر پدیده تشدید ti=0; )رزونانس( خواهد بود. 34

36 tf=40; T=.01; x0=0; v0=0; x(1)=x0; v(1)=v0; n=2; for t=ti:t:tf-t x(n)=t*v(n-1)+x(n-1); v(n)=t*(-.01*v(n-1)-10*x(n-1)+ sin(3.16*t))+v(n-1); n=n+1; plot(ti:t:tf,x) grid on axis([0 tf ]) : مطلوبست ترسیم پاسخ معادله ی که بیانگر معادله ی حرکت یک. { آونگ ساده می باشد به ازای و ti=0; tf=50; T=.0001; x0=pi/6; v0=0; x(1)=x0; v(1)=v0; n=2; for t=ti:t:tf-t x(n)=t*v(n-1)+x(n-1); v(n)=t*(-9.81*sin(x(n-1)))+v(n-1); n=n+1; plot(ti:t:tf,x) grid on 35

37 axis([0 tf -4 4]) ** برای معادالت غیر خطی و پیچیده مرتبه ی دوم باید در انتخاب مقدار دقت نمود که پاسخ با خطای زیاد ترسیم نشود در این اگر مقدار بیشتر از انتخاب شود و اگر را انتخاب کنیم خواهیم دید که جواب کامال اشتباه خواهد بود. دستگاه معادالت دیفرانسیل زمانی که سیستم دینامیکی مورد تحلیل بیش از یک درجه آزادی داشته باشد به تعداد درجات آزادی معادالت تعیین می شوند سیستم دو درجه آزادی دو معادله بیانگر چگونگی حرکت آن می باشند. { { : مطلوبست حل عددی دستگاه به ازای شرایط اولیه با توجه به حل تحلیلی می دانیم که جواب این دستگاه به صورت { خواهد بود حاال می خواهیم به صورت عددی این موضوع را تحلیلی تطبیق دارد یا خیر. تحقیق کنیم که آیا جواب عددی ما با جواب ti=0; tf=30; T=.0001; x0=0; vx0=1; y0=1; vy0=0; x(1)=x0; y(1)=y0; vx(1)=vx0; vy(1)=vy0; n=2; for t=ti:t:tf-t 36

38 x(n)=t*vx(n-1)+x(n-1); vx(n)=t*vy(n-1)+vx(n-1); y(n)=t*vy(n-1)+y(n-1); vy(n)=t*-vx(n-1)+vy(n-1); n=n+1; plot(ti:t:tf,x,'r') hold on plot(ti:t:tf,y,'b') grid on axis([0 tf -4 4]) روش دوم : الگوریتم این روش یکی از دقیق ترین روشهای حل عددی معادالت دیفرانسیل به شمار می رود که در واقع تابع 6 از همین روش برای حل معادالت استفاده می کند که در ادامه آن را نیز توضیح خواهیم داد. الگوریتم روش رونگه-کوتای مرتبه چهار : برای معادله ی قرار دهید : با شرایط اولیه و مقدار ثابات )گاام زماانی( که در فرمول باال مقادیر ها از روابط مقابل به دست می آیند : ( 7 7 ) 37

39 ( 7 7 ) : مطلوبست حل عددی معادله ی دیفرانسیل به ازای شرایط اولیه به روش رونگه-کوتا با مقدار. ti=0; tf=20; h=0.01; f='x-sin(t)'; y0=1; y(1)=y0; n=1; for tn=ti:h:tf-h t=tn;x=y(n); k1=h*eval(f); t=tn+h/2;x=y(n)+k1/2; k2=h*eval(f); t=tn+h/2;x=y(n)+k2/2; k3=h*eval(f); t=tn+h;x=y(n)+k3; k4=h*eval(f); y(n+1)=y(n)+1/6*(k1+2*k2+2*k3+k4); n=n+1; plot(ti:h:tf,y) grid on axis square axis([ ]) 38

40 مرتبه ی دوم در این حالت ابتدا با نوشتن فضای حالت معادله ی مرتبه ی دوم را باه دو معادلاه ی مرتباه ی اول تبدیل می کنیم و سپس مشابه الگوریتم حل مرتبه ی اول عمل می کنیم : { { ( ) ( ) ( ) ( ) 39

41 : مطلوبست حل عددی معادله دیفرانسیل 7 با شرایط اولیه 3 و ترسیم جواب معادله. ابتدا فضای حالت معادله را می نویسیم : { { 7 ti=0; tf=20; h=.01; x0=3; v0=0; y1(1)=x0; y2(1)=v0; f='x2'; g='-20*x1-0.5*x2'; n=1; for tt=ti:h:tf-h t=tt;x1=y1(n);x2=y2(n); k1=h*eval(f); L1=h*eval(g); t=tt+h/2;x1=y1(n)+k1/2;x2=y2(n)+l1/2; k2=h*eval(f); L2=h*eval(g); t=tt+h/2;x1=y1(n)+k2/2;x2=y2(n)+l2/2; k3=h*eval(f); L3=h*eval(g); t=tt+h;x1=y1(n)+k3;x2=y2(n)+l3; k4=h*eval(f); L4=h*eval(g); n=n+1; y1(n)=y1(n-1)+1/6*(k1+2*k2+2*k3+k4); y2(n)=y2(n-1)+1/6*(l1+2*l2+2*l3+l4); plot(ti:h:tf,y1) 41

42 grid on axis([ti tf -8 8]) set(gcf,'color','c') روش سوم : حل توسط تابع در این روش با استفاده از تابع 6 می توانیم معادالت دیفرانسیل را به صورت عددی حل نماییم که همین جا الذم به ذکر است که بگوییم این روش یکی از ساده ترین و دقیق ترین روش ها به شمار می رود و از آن جایی که درصد خطای آن بسیار ناچیز است می توان گفت بهترین روش برای حل معادالت دیفرانسیل استفاده از توابع می باشد. در این روش ابتدا باید معادله ی دیفرانسیل را با تغییر متغییر به فضای حالت برد و سپس با نوشتن یک فانکشن به فرم زیر و نوشتن یک فایل که در آن از فانکشن نوشته شده استفاده می کنیم جواب را به دست می آوریم. : معادله ی دیفرانسیل حرکت یک جرم- فنر ساده به فرم می باشد. مطلوبست ترسیم پاسخ سیستم به ازای { { ابتدا فضای حالت معادله را می نویسیم : حال کافیست با توجه به فضای حالت فانکشن این معادله را بنویسیم : function xdot=f(t,x) xdot=zeros(2,1); xdot(1)=x(2); xdot(2)=-10*x(1); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ti=0; tf=20; حال مربوطه را می نویسیم : 41

43 x0=1; v0=0; [t v0]); plot(t,x(:,1)) grid on axis([0 tf -4 4]) ** در این روش حل عددی ماتریس ستون دوم سرعت می باشد و ماتریس دارای دو ستون خواهد بود که ستون اول مکان و به فرم یک بردار ستونی بردار زمان را نشان می دهد. ** تابع 6 سه ورودی می گیرد اولین ورودی نام فانکشن فضای حالت و دومین ورودی بردار زمان و سومین ورودی بردار شرایط اولیه. : مطلوبست ترسیم پاسخ سیستم جرم دمپر که فنر معادله دیفرانسیل حرکت آن به { و صورت است به ازای شرایط اولیه. { { { ابتدا فضای حالت معادله را می نویسیم : حال کافیست با توجه به فضای حالت فانکشن این معادله را بنویسیم : function xdot=f(t,x) xdot=zeros(2,1); xdot(1)=x(2); xdot(2)=-10*x(1)-0.5*x(2)+sin(t); حال مربوطه را می نویسیم : 42

44 ti=0; tf=20; x0=1; v0=0; [t v0]); plot(t,x(:,1)) grid on axis([0 tf -4 4]) مطلوبست حل عددی معادله ی دیفرانسیل مرتبه ی اول وترسیم پاسخ معادله. به ازای : در معادالت مرتبه ی اول نیاز به نوشتن فضای حالت نداریم فقط در معادله ی اصلی اگر وجود داشته باشد باید به جای آن قرار دهیم : function xdot=f(t,x) xdot=zeros(2,1); xdot=cos(t)+x(1); %%%%%%%% m-file %%%%%%%%% ti=0; tf=20; x0=0; [t plot(t,x) grid on axis([0 tf -4 4]) ** توجه کنید که در اینجا باشد. به صورت یک بردار ستونی خواهد بود که بیانگربردار مکان می 43

45 دستگاه معادالت )سیستم های دو درجه آزادی( { که : مطلوبست ترسیم پاسخ های دستگاه معادالت توصایف کنناده ی حرکات سیساتم دو درجاه آزادی زیار مای باشاد باه ازای { و {. ابتدا فضای حالت معادله را می نویسیم : { { 7 حال کافیست با توجه به فضای حالت فانکشن این معادله را بنویسیم : function xdot=f(t,x) xdot=zeros(4,1); xdot(1)=x(2); xdot(2)=-10*(2*x(1)-x(3)); xdot(3)=x(4); xdot(4)=-10*(x(3)-x(1)); حال مربوطه را می نویسیم : ti=0; 44

46 tf=20; x0=1; vx0=0; y0=1; vy0=0; [t vx0 y0 vy0]); plot(t,x(:,1),'r',t,x(:,3),'b') grid on axis([0 tf -4 4]) leg('x(t)','y(t)') ** توجه داشته باشید که همیشه خروجی اصلی یعنی ماتریس تعیین می گردد در اینجا ماتریس و ستون دوم و ستون سوم حالت را تعریف نموده ایم. و ستون چهارم با توجه به فضای حالت دارای چهار ستون خواهد بود که ستون اول شامل خواهد بود دقیقا به همان فرمی که فضای روش چهارم : با استفاده از سیمولینک در این روش ابتدا باید با ترسیم بلوک دیاگرام معادله ی دیفرانسیل را از فرم جباری باه حالات دیاگرام جعبه ای تبدیل نمود و سپس آن را در بخش سایمولینک شابیه ساازی نمود. تایپ کنید برای دسترسی به بخش سیمولینک کافیست در محیط. : با استفاده از سیمولینک معادله ی دیفرانسیل پاسخ سیستم را به ازای شرایط اولیه ترسیم نمایید. را حل نمایید وساپس Sine wave s scope 45

47 حال برای دیدن نمودار پاسخ کافیست پس از کلیک کنید تا نمودار را ببینید. کردن برنامه بر روی بلوک دابل : با استفاده از سیمولینک معادله ی دیفرانسایل وسپس پاسخ سیستم را به ازای شرایط اولیه صفر ترسیم نمایید. را حال نماییاد Sine wave s s scope ث شبیه سازی سیستم های دینامیکی )ساخت انیمشن( در این فصل خواهیم دید که می توان به سادگی سیستمهای دینامیکی را در شبیه سازی کرد و این به این معنی است که ما ابتدا با استفاده از علم دینامیک معادالت دیفرانسیل حرکت یک سیستم را استخراج می کنیم و سپس با حل عددی به روش 6 پاسخ سیستم را بدست می آوریم و در نهایت با یک الگوریتم ساده پاسخ سیستم را به فرم انیمشن نمایش می دهیم. الگوریتم به این فرم خواهد بود که ما ابتدا بردار و بردار مسیر حرکت را بدست می آوریم و سپس با ترسیم نقطه به نقطه ی این مجموعه نقاط در حلقه ی باعث ایجاد حرکت متحرک اشیا گرافیکی خواهیم شد. 46

48 اصول ساخت انیمشن با استفاده از دستور که در حلقه ی نوشته می شود : معموال اگر چند شی گرافیکی در انیمشن موجود باشد باید در ابتدای حلقه ی در حلقه از دستور را نوشت و بالفاصله پس از اولین دستور دستور استفاده نمود. درون حلقه ی باید از دستور در خط ماقبل آخر و یا به عبارت دیگر پس از تمامی دستورهای استفاده نمود. 7 ذکر چند می پردازیم : 3 درون حلقه باید در آخرین سطر دستور را نوشت که در واقع این دستور باعث می شود که انیمشن را ببینیم. حال برای اینکه اصول باال را بهتر درک کنیم به : کدی بنویسید که توپی را نشان دهد که بر روی مسیر تابع کند و مسیر حرکت منحنی را هم ترسیم نماید. حرکت rate=.05; x=0:rate:2*pi; y=sin(x); n=length(x); for i=1:n hold off plot(x(i),y(i),'.r','markersize',18) hold on plot(x(1:i),y(1:i)) grid on axis([ ]) getframe; : کدی بنویسید که توپی را نشان دهد که بر روی مسیر دایره ای به شعاع 7 حرکت کند و مسیر حرکت منحنی را هم ترسیم نماید. 47

49 rate=.05; r=2; t=0:rate:2*pi; x=r*cos(t); y=r*sin(t); n=length(t); for i=1:n hold off plot(x(i),y(i),'.r','markersize',18) hold on plot(x(1:i),y(1:i)) grid on axis equal axis([ ]) getframe; : برنامه ای بنویسید که حرکت پرتابه را به صورت متحرک نشان دهد و به صورت انیمشن نشان دهید که برد پرتابه به ازای زاویه ی ماکزیمم خواهد شد. g=10; v0=20; alpha=pi/8; X1=[]; Y1=[]; X2=[]; Y2=[]; X3=[]; Y3=[]; rate=.03; a=6; p=1; while a>3 tf=2*v0*sin(alpha)/g; for t=0:rate:tf 48

50 hold off x=v0*cos(alpha)*t; y=-.5*g*t^2+v0*sin(alpha)*t; plot(x,y,'.r','markersize',25) hold on if p==1 X1=[X1 x]; Y1=[Y1 y]; plot(x1,y1) elseif p==2 X2=[X2 x]; Y2=[Y2 y]; plot(x1,y1,x2,y2) elseif p==3 X3=[X3 x]; Y3=[Y3 y]; plot(x1,y1,x2,y2,x3,y3) grid on axis square axis([ ]) getframe; set(gcf,'color','c') p=p+1; alpha=alpha+pi/8; a=a-1; disp([' R1=' num2str(x1()) ' R2=' num2str(x2()) ' R3=' num2str(x3())]) : فانکشنی بسازید که با گرفتن مختصات ابتدا و انتهایی فنر فنری را ترسیم نماید. function myspring(a,b) n=8; L=sqrt((a(1)-b(1))^2+(a(2)-b(2))^2); x=0:.01:l; 49

51 y=.3*sin(n*pi*x/l); theta=atan((b(2)-a(2))/(b(1)-a(1))); X=cos(theta)*x-sin(theta)*y+a(1); Y=sin(theta)*x+cos(theta)*y+a(2); plot(x,y,'r','linewidth',2) hold on plot(a(1),a(2),'.k','markersize',15) plot(b(1),b(2),'.k','markersize',15) grid on axis([ ]) : مطلوبست شبیه سازی پدیده ی تشدید با استفاده از یک جرم دمپر که با - فنر - نیروی هارمونیک سینوسی تحریک می شود.)برای نمایش فنر از فانکشن باال استفاده نمایید( ابتادا باا نوشاتن دینامیاک سیساتم معادلاه ی حرکات را بدسات مای آوریام کاه باه فارم خواهد بود وسپس کافیست با اساتفاده از روش 6 آن را حل عددی نماییم تا بردار مقادیر مکان را بدست آوریم و در نهایت آن را شبیه سازی نماییم. function xdot=fq(t,x) M=1; k=10; c=0; xdot=zeros(2,1); xdot(1)=x(2); xdot(2)=(sin(3.16*t)-c*x(2)-k*x(1))/m; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% حال مربوطه را می نویسیم : M=1; k=10 c=0; x0=0; rate=.05; 51

52 [t 0]); N=length(t); set(gcf,'color','c') for i=1:n hold off myspring([0 x(i,1)],[0 4]) hold on plot(0,x(i,1),'rs','markersize',17,'markerfacec olor','b') plot([-2 2],[4 4],'g','linewidth',3) plot(0,4,'.k','markersize',15) grid on axis square axis([ ]) getframe; : حرکت یک آونگ ساده را شبیه سازی نمایید. ابتادا باا نوشاتن دینامیاک سیساتم معادلاه ی حرکات را بدسات مای آوریام کاه باه فارم خواهد بود وساپس کافیسات باا اساتفاده از روش 6 آن را حال عددی نماییم تا بردار مقادیر θ را بدست آوریم و در نهایت آن را شبیه سازی نماییم. function xdot=fq(t,x) g=10; l=2; m=1; xdot=zeros(2,1); xdot(1)=x(2); xdot(2)=-g/l*sin(x(1)); 51

53 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% حال مربوطه را می نویسیم : alpha0=pi/2; l=2; rate=.05; m=1; [t 0]); X=l*sin(x(:,1)); Y=-l*cos(x(:,1)); N=length(t); for i=1:n hold off plot([-1 1],[0 0],'g','linewidth',3) hold on plot([x(i) 0],[Y(i) 0],'b','linewidth',3) plot(0,0,'.k','markersize',25) plot(x(i),y(i),'.r','markersize',30) grid on axis square axis([ ]) getframe; ** به جای دستور نمود البته الزم به ذکر است که شود. می توان از دستور نیز برای ایجاد انیمشن استفاده توصیه می در اکثر مواقع استفاده از دستور 52

54 آموزش ساخت نرم افزار با محیط گرافیکی است که با استفاده از آن می توان برنامه ای ایجاد کرد که بتواند بین کاربر و برنامه کامپیوتری ارتباط برقرار کند به طوری که کاربر فقط از صفحه کلید و ماوس اطالعات مورد نیاز را وارد کرده و اجرا شود.برای وارد شدن به فضای فقط کافیست در تایپ کنید. حال به توضیح برخی از کنترل های رابط می پردازیم : که برای : دکمه مستطیلی شکلی است که با کلیک کردن روی این دکمه دستوراتی کلید توسط کاربر تعریف شده اند اجرا می شود. : با جا به جا کردن لغزنده کنترل و قرار دادن آن در مکان خاصی از طول مقداری از بازه تعریف شده انتخاب می شود. : یک کنترل گرافیکی برای گرفتن ورودی و یا چاپ خروجی. : کنترلی است که متن یا عددی را به صورت نوشته نمایش می دهد و بیشتر به عنوان برچسب استفاده می شود. : یک کنترل گرافیکی برای نمایش نمودارهای رسم شده می باشد. صفحه. : کنترل مستطیلی شکلی است برای تفکیک دکمه ها و متن ها و نظم بخشیدن به : یک کنترل گرافیکی می باشد که با روشن یا خاموش بودن آن می توان تغییرات دلخواهی را در نرم افزار ایجاد کرد. حال به معرفی چند دستور پرکاربرد در زمینه ی کار با می پردازیم : 53

55 : استفاده کرد که خروجی آن به صورت رشته ای خواهد بود.. برای گرفتن ورودی از کاربر می توان ازین دستور : چاپ خروجی در که در آن باید به صورت رشته ای باشد. : باید در سطر قبل از دستور ترسیم نوشته شود. آدرس دهی برای رسم منحنی در نمودار مشخص که حتما خواهد بود و برای انجام محاسبات دیگر نیازی به تبدیل ندارد. : فراخوانی مقدار لغزنده که به صورت عددی بودن یک خواهد بود و در غیر این صورت صفر. : خروجی این دستور در صورت روشن روش کلی ساخت نرم افزار برای ساخت یک بهتر است ابتدا کد مربوطه را در محیط تست نمود و پس از رفع خطاهای احتمالی برنامه و اطمینان از خروجی مطلوب حال آن را به سادگی می توان تبدیل به نمود.روش این تبدیل به این فرم خواهد بود که تمام کد را در )با راست کلیک کردن برروی دکمه ی مورد نظر می توان به آن دسترسی پیدا کرد( دکمه ی مورد نظر کپی کرده و تغییرات الزم را اعمال می کنیم. تغییرات معموال شامل تغییر در گرفتن ورودی چاپ مقدار و یا نمایش نمودار خروجی می باشد که با ذکر ی با آن آشنا می شویم. : نرم افزاری برای ترسیم بسازید به گونه ای که با گرفتن تابعی دلخواه و با فشار دادن دکمه تابع وارد شده را ترسیم نماید. 54

56 در ابتدا با تایپ نرم افزار ایجاد می کنیم. در محیط یک محیط جدید برای ساخت خواهاد باود را سااپس بااا در کااردن آیااتم هااای الزم کااه در ایاان مثااال شااامل و یک برای زیباتر شدن شکل ظاهری نارم افازار ایجاد می کنیم که در نهایت به فرم زیر خواهد شد. برای تنظیمات رنگ و یا خواص دیگر اشیا می توان با دابل کلیک برروی آن ها به قسمت مشخصات آن دسترسی پیدا کرد. 55

57 مخصوص به خود صدا زد لذا برای ** برای فراخوانی هر رابط کنترلی باید آن را با آن را مربوطه می توان با کلیک بر روی آن در سمت چپ وپایین آگاهی از مشاهده نمود. حال کافیست کد مربوطه را در کالبک دکمه کپی نموده و تغییرات الزم را اعمال کنیم. f=get(handles.edit1,'string'); axes(handles.axes1) ezplot(f( حال ساخت این نرم افزار به همین سادگی به اتمام رسیده و می توان از آن استفاده نمود. : نرم افزاری بسازید که با گرفتن تابع و بازه ی دلخواهی انتگرال آنرا به صورت عددی محاسبه نماید و حاصل انتگرال را در یک نمایش دهد. ابتدا یک نماییم. به فرم زیر ایجاد نمایید و سپس کافیست کد اصلی را در کالبک دکمه کپی y=get(handles.edit1,'string'); a=get(handles.edit2,'string'); a=str2num(a); b=get(handles.edit3,'string'); b=str2num(b); s=0; dx=.01; for x=a:dx:b s=s+eval(y); s=s*dx; s=num2str(s); set(handles.edit4,'string',s) 56

58 در اینجا ساخت این نرم افزار هم به اتمام رسید و اکنون می توان از آن استفاده نمود. 57

59 و اما در پایان با شعری از فریدون مشیری این جزوه را به پایان می برم : زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد 58

60 مولف : سینا نوری زاده دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر 59

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی X100RM1H/2/2 بسمه تعالی پراید 132 با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی 3 فهرست پیشگفتار... 5 ابزارهای عیب یابی سیستمهای الکتریکی... 7 دسته چراغ وبرف پاک کن... 10 کلیدهای پشت صفحه

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی 180 واحد یادگیری 1 روش تدریس پیشنهادی: دریافت مفهوم پرسش و پاسخ توصیه میشود که کارتهای زیر را که قبال تهیه و تکثیر کردهاید در اختیار گروهها قرار دهید و از

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ

ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ سنگ آهن سنگ آهن نوعی سنگ حاوي رگههاي آهن است. که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن آهن بوجود میآید. Fe نماد شیمیایی آهن است. سنگآهن یکی از فراوانترین عناصر فلزي موجود در زمین است. اکسید آن حدود 5 درصد

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information Maximisation

Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information Maximisation Iranian Journal of Biomedical Engineering 8 (2015) 371-383, www.ijbme.org DOI: 10.22041/ijbme.2014.14705 Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information

Διαβάστε περισσότερα

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی یافته هاي نوین کشاورزي سال اول- شماره 3 - بهار 1386 بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی چکیده حسین منصوري یاراحمدي عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα