17PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17PROC"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα 23/1/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» (Δ.Ε.Ρ.Α.) Αρ. Πρωτ.: 6205 (Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού του Δήμου Αθηναίων, με κύρια δραστηριότητα τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού) Πληροφορίες: Γεώργιος Αποστολόπουλος Τηλέφωνο: Φαξ : Ταχ. Δ/νση : ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100, ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV )και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ, από μέχρι » Έχοντας υπόψη: 1. Τo υπ αριθ. πρωτ. 5026/ εγκεκριμένο αίτημα της Δ.Ε.Ρ.Α. σχετικά με την προμήθεια «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV )και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες από έως » 2. Την αριθ. 9/204/ (ΑΔΑ: 9ΔΥ2ΟΡΘ7-ΙΑΡ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α., με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση προς προμήθεια «Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV )και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες από έως » ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για την ανάγκη για την προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV ) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες από έως ». 3. Την υπ αριθ. 4/205/ (ΑΔΑ: ΨΙΑ0ΟΡΘ7-Η4Χ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι διαδικασίες δημοσίευσης της παρούσας με αντικείμενο την προμήθεια παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV ) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες από έως και ορίζει ως καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών, αμέσως μετά τη λήξη της οποίας θα διενεργηθεί η αξιολόγηση των προσφορών, την 27η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 3 μ.μ. 4. Την υπ αρ. πρωτ. 6138/ (ΑΔΑΜ:16PROC ) προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού. 5. Την υπ αριθ. 8/206/ (ΑΔΑ: ΨΕΠ5ΟΡΘ7-ΗΦΕ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α., με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός και εγκρίθηκαν η επαναπροκήρυξη, οι όροι και οι διαδικασίες δημοσίευσης της παρούσας, με αντικείμενο την προμήθεια παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV ) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ, από έως και ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών, η 6 η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15 μ.μ., αμέσως μετά τη λήξη της οποίας θα διενεργηθεί η αξιολόγηση των προσφορών. 6. Τον Κανονισμό Προμηθειών της δημοτικής επιχείρησης (Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της επικαιροποίησης του Κανονισμού Προμηθειών της Δ.Ε.Ρ.Α. αρ. Συν. 144, απόφαση 25/ , ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΘ7-ΦΙΑ και εγκριτική Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, αρ. Συν. 3, Πράξη 78/ ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩ6Μ-Ν18). 7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α 147), των οποίων η ισχύς άρχισε από Την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α. (ΑΔΑ: 6ΨΠΠΟΡΘ7-Χ0Ο). 1

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV ) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ, από έως » που χρειάζεται η δημοτική επιχείρηση ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» (δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Α.) για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι έως δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ (2.625,00 ), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). 2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017 και μέχρι ώρα 15 μ.μ. στην έδρα της δημοτικής επιχείρησης ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» (Δ.Ε.Ρ.Α.), Πειραιώς 100, Τεχνόπολις ΓΚΑΖΙ, ΑΘΗΝΑ. 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην έδρα της δημοτικής επιχείρησης ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» -Δ.Ε.Ρ.Α.- (Πειραιώς 100, Τεχνόπολις ΓΚΑΖΙ, ΑΘΗΝΑ) ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Δ.Ε.Ρ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 4. Ειδικά για τις προσφορές που υποβάλλονται την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, κατά την παραλαβή εκτός από την ημερομηνία θα σημειώνεται και η ώρα παραλαβής τους από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Ρ.Α. 5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 6. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών δεν γίνεται δεκτή, λόγω έλλειψης σχετικής υποδομής. 7. Η υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό από οποιονδήποτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή όλων των όρων της παρούσας και των παραρτημάτων της και ισοδυναμεί με παραίτησή του από οποιοδήποτε δικαίωμά του μεταγενέστερης ανάκλησης της αποδοχής ή αμφισβήτησης των όρων. Οι όροι αυτοί αποτελούν αυτοδικαίως συμπληρωματικούς όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Τυχόν υποβολή αιτήματος για παρέκκλιση από τους όρους της παρούσας μετά από την κατακύρωση ισοδυναμεί με οικειοθελή αποχώρηση του αναδόχου από το διαγωνισμό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα καλείται προς υπογραφή σύμβασης ο αμέσως επόμενος υποψήφιος, κατά τη σειρά κατάταξης, αν υπάρχει. 8. Σε περίπτωση που παρ ελπίδα ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται εκ παραδρομής ως «πρόχειρος» σε κάποιο σημείο της παρούσας, νοείται πλέον ο Συνοπτικός Διαγωνισμός. 9. Την παρούσα με όλα τα παραρτήματά της μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν και από την ιστοσελίδα της ΔΕΡΑ, ακολουθώντας τη διαδρομή: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Για τη Δ.Ε.Ρ.Α. Μιχάλης Κυριακίδης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2

3 Κριτήριο Κατακύρωσης Αντικείμενο Τόπος παράδοσης Χρόνος Υλοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικός ιαγωνισµός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV ) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ από έως » Έδρα της ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» (Δ.Ε.Ρ.Α.), Πειραιώς 100, Τεχνόπολις ΓΚΑΖΙ, ΑΘΗΝΑ Από , άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, έως την Προϋπολογισθείσα δαπάνη Προϋπολογισθείσα δαπάνη έως δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ (2.625,00 ), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Β παρ. 4. Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως: 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Α. 1. Η διενέργεια της διαδικασίας του διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έχει σκοπό την προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV ) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ από έως » 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: A) Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε., ανώνυμες εταιρείες Α.Ε.) εφόσον κατέχουν σχετική άδεια παροχής υπηρεσιών ΕΞ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 23 παρ. 1 του Ν 3850/2010) Β) Επίσης: α) οργανισμοί εποπτευόμενοι από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) Ν.Π.Δ.Δ. με δραστηριότητες σχετικές με τις συνθήκες εργασίας, καθώς και τα επιμελητήρια, γ) τα ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δ) συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, ε) ενώσεις εργοδοτών, στ) μικτές συμπράξεις των ανωτέρω, εφόσον κατέχουν σχετική άδεια παροχής υπηρεσιών ΕΞ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν 3850/2010) Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 4. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (2.625,00 ), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων (σημείωση: οι νόμιμες κρατήσεις παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί) και η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα στο Παράρτημα Ε. Είδος κράτησης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων & Κ.Η.Μ.Δ.Σ. Παρακράτηση φόρου για παροχή υπηρεσιών Παρακράτηση φόρου για παροχή υπηρεσιών Υπολογισμός κράτησης 0,10% επί της αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης (το οποίο επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ επ αυτού, δηλ. του χαρτοσήμου) όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Α, (ισχύει για φυσικά και νομικά πρόσωπα) 8% επί της αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Α (ισχύει για νομικά πρόσωπα) 20% επί της αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Α (ισχύει για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) 5. Χρόνος Υλοποίησης Έργου Από , άλλως (ήτοι, αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση μέχρι τότε), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Δεν απαιτείται για προμήθειες προϋπολογιζόμενης δαπάνης ίσης ή κατώτερης των ,00 ευρώ. 4

5 7. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφοράς. Η προσφορά πρέπει: 7.1 να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, 7.2 Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» προσφορά για: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV ) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας ) στη ΔΕΡΑ από έως » Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Τους παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: Α. Ένα φάκελο με την ένδειξη <<Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας>> για Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε., ανώνυμες εταιρείες Α.Ε.) που είναι τα παρακάτω: Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τυπικής πληρότητας επί ποινή αποκλεισμού εις διπλούν: α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, η οποία να αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, περί διάρκειας ισχύος προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης» γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή της σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα της, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Αντίγραφο της ειδικής δημόσιας άδειας παροχής υπηρεσιών ΕΞ.Υ.Π.Π. στ. Ακριβές αντίγραφο καταστατικού ή φωτοτυπία ακριβούς αντιγράφου καταστατικού ή εκτύπωση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα καταχώρησης του καταστατικού. Όπου δεν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία καταστατικό για την ίδρυση του νομικού προσώπου, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την εταιρική μορφή του νομικού προσώπου / της επιχείρησης και την έλλειψη υποχρέωσης υποβολής συστατικής πράξης κατά την ίδρυση του / της. ζ. Πιστοποιητικό καταστατικών μεταβολών ή φωτοτυπία αυτού, όχι προγενέστερο από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προλάβει να συγκεντρώσει κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας, οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό, ότι έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση του δικαιολογητικού που ελλείπει, μαζί με υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσκομίσει το δικαιολογητικό το αργότερο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Αν τελικά δεν προσκομίσει το δικαιολογητικό, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα καλείται για υπογραφή σύμβασης ο πρώτος επιλαχών. Β. Ένα φάκελο με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> ο οποίος θα περιλαμβάνει σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω έργου, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 5

6 Η τεχνική προσφορά υποχρεωτικά περιλαμβάνει, αλλιώς κρίνεται απορριπτέα, συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του δευτέρου βήματος Β) Αξιολόγηση (βαθμολόγηση) της «τεχνικής προσφοράς» της διαδικασίας αξιολόγησης του Παραρτήματος Δ. Γ. Ένα φάκελο με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως φάκελο που θα περιέχει σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο την προσφερόμενη τιμή του αναδόχου. ΜΕΡΟΣ Β. 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και μονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών. β) Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών τυπικής πληρότητας. Αποσφραγίζεται η Τεχνική Προσφορά και μονογράφεται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών κατά φύλλο. 1.2 Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2.1 Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης, κάθε ανάδοχος δικαιούται να παρευρίσκεται με έναν εκπρόσωπο (νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος δια απλής επιστολής). Τα διαπιστευτήρια παραδίδονται στον πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών με την έναρξη της διαδικασίας. 2.2 Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία θα πρέπει να εισέλθουν στο χώρο που συνεδριάζει η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών το αργότερο μέχρι την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Μετά την έναρξη της διαδικασίας η πόρτα θα κλείνει και καμία προσέλευση δεν θα γίνεται δεκτή. 2.3 Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των υποψηφίων στο χώρο της διαδικασίας, απαγορεύεται να εξέρχονται και να εισέρχονται περισσότερες από μία φορές στην αίθουσα και να μιλούν στα κινητά τους τηλέφωνα. Υποψήφιος που θορυβεί ή με άλλον τρόπο παρακωλύει ή παρελκύει τη διαδικασία θα απομακρύνεται με υπόδειξη της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών. 3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 3.1 Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών της Δ.Ε.Ρ.Α., που εφαρμόζεται εν προκειμένω εξαιτίας του συνοπτικού χαρακτήρα του διαγωνισμού, ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο α) κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, β) κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και γ) κατά της συμμετοχής συγκεκριμένου υποψήφιου προμηθευτή. 3.2 Ενστάσεις κατά των όρων της προκήρυξης υποβάλλονται εγγράφως, με επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του δυνητικού αναδόχου και κατατίθενται στο πρωτόκολλο Γενικής Διεύθυνσης της Δ.Ε.Ρ.Α., με αναγραφή της επωνυμίας και των στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσής 6

7 της (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, Πειραιώς 100, Αθήνα) και με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ», στο χρόνο που μεσολαβεί από την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της παρούσας μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι το αργότερο μέχρι την 3 μ.μ. ώρα της Τετάρτης, 1 Φεβρουαρίου 2017 (άρθρο 127 παρ. 1 εδ. β Ν. 4412/2016). 3.3 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής ενός ή περισσότερων υποψηφίων προμηθευτών υποβάλλονται με τον αμέσως παραπάνω τρόπο και με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», μέχρι την 3η μεσημβρινή ώρα της 5ης ημέρας από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (άρθρο 127 παρ. 1 εδ. α Ν. 4412/2016). Ο χρόνος ανακοίνωσης του αποτελέσματος αποδεικνύεται πάντα εγγράφως, ανάλογα με τη χρήση του μέσου επικοινωνίας, από το αντίστοιχο αποδεικτικό (δηλ. αποδεικτικό παραλαβής ή αποδεικτικό αποστολής τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό fax που γνωστοποίησε ο ενιστάμενος ή εκτύπωση του εξερχομένου μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που γνωστοποίησε ο ενιστάμενος ή άλλο κατάλληλο). Είναι αυτονόητο, ότι αν με την ένσταση προσβάλλεται η συμμετοχή συνυποψηφίου του ενισταμένου, θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η επωνυμία του προσβαλλόμενου υποψηφίου (και όχι ο διακριτικός τίτλος ή το όνομα με το οποίο είναι γνωστός στις συναλλαγές κ.λπ.), ώστε να μην προκύπτει αβεβαιότητα ως προς την ταυτότητά του. Αλλιώς η ένσταση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3.4 Εξαιτίας του ενιαίου της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών στο συνοπτικό διαγωνισμό, για τις ενστάσεις του όρου 3.3 αμέσως παραπάνω τρέχει κοινή προθεσμία. Ωστόσο, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία θα παρέχεται η δυνατότητα, σε όποιον υποψήφιο το ζητήσει, να λάβει γνώση στοιχείων των επιμέρους σταδίων αυτής εντός δεκαπέντε λεπτών (15 ), που θα μεσολαβούν από το πέρας κάθε σταδίου μέχρι και την έναρξη του εκάστοτε επόμενου σταδίου της ενιαίας διαδικασίας. 3.5 Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η Μόνιμη Επιτροπή Προσφυγών. Εξαιτίας του ενιαίου της διαδικασίας και της έλλειψης χρόνου ανάμεσα στην εκπνοή της προθεσμίας ένστασης κατά της προκήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, οι αποφάσεις της Επιτροπής θα εκδίδονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά από την υποβολή της ένστασης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται απόρριψη της ένστασης. Κάθε απόφαση θα γνωστοποιείται στον ενιστάμενο κατά τα οριζόμενα στον όρο 3.3. Ειδικά σε περίπτωση ένστασης κατά της συμμετοχής άλλου υποψηφίου, η ένσταση θα γνωστοποιείται στον άλλο υποψήφιο κατά τα οριζόμενα στον όρο 3.3, ο οποίος θα μπορεί να υποβάλει στη Μόνιμη Επιτροπή Προσφυγών απόψεις επ αυτής, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της ένστασης. 3.6 Αν η ένσταση γίνει δεκτή και ανάλογα με το περιεχόμενό της, θα συνεδριάζει εκ νέου η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών, ώστε να εκδώσει νέο Πρακτικό Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη της τα οριζόμενα με την απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής Προσφυγών και θα λαμβάνει νέα απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το νέο Πρακτικό. Στο νέο Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών θα γίνεται ρητή μνεία στην απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής Προσφυγών και συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της. Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών δεν δεσμεύεται από την απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής Προσφυγών, αλλά αν επιμείνει ενάντια σε αυτήν, θα πρέπει να εκθέσει ειδικά και εμπεριστατωμένα τους λόγους, για τους οποίους εμμένει στην αρχική της θέση ενάντια στην απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών, ώστε να είναι σε θέση το Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α. να τοποθετηθεί οριστικά επί του θέματος με την κατακυρωτική του απόφαση. Το αποτέλεσμα του νέου Πρακτικού θα γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους με τη διαδικασία του όρου 3.3 ανωτέρω. 7

8 3.7 Για το παραδεκτό οποιασδήποτε ένστασης απαιτείται η καταβολή και προσκόμιση παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσοστού 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 3.8 Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις με τις αντίστοιχες του Ν. 4412/2016 (Α 147), κατισχύουν οι τελευταίες. 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τη Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών, η οποία και εισηγείται σχετικά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. ή του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α. Η σύμβαση θα περιέχει ως υποχρεωτικό περιεχόμενο τουλάχιστον τους όρους της προκήρυξης. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ H Δημοτική Επιχείρηση υποχρεούται βάσει νόμου να παρέχει υπηρεσίες Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) στους εργαζομένους. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι προδιαγραφές τους διαρθρώνονται αναλυτικά ακολούθως: Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών για Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 1. Η εταιρεία παροχής ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να παρέχει τεχνικό Ασφάλειας με τις παρακάτω αρμοδιότητες. 1.1 Αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφάλειας Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες 1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 2. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 3. Κάνει γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου με στόχο την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, για κάθε εργασιακό χώρο 4. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της ΔΕΡΑ Επίβλεψη συνθηκών εργασίας 1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στο εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. 4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων Βελτίωση συνθηκών εργασίας 1. Ο τεχνικός ασφάλειας να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στη ΔΕΡΑ να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 9

10 2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως τεχνικού ασφάλειας. 4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο Καθήκοντα Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος έχει υπολογιστεί στον Πίνακα 1 με βάση το προσωπικό που απασχολείται στη ΔΕΡΑ. Η φυσική παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας θα κατανεμηθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα ωραρίου λειτουργίας της ΔΕΡΑ, όλες τις Διευθύνσεις και τα επιμέρους τμήματα και γενικά κάθε δραστηριότητα εντός της ΔΕΡΑ που ενέχει θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. Ο τεχνικός ασφαλείας θα πιστοποιεί τις ώρες απασχόλησής του υπογράφοντας σχετικά δελτία παρουσίας τα οποία θα συνυπογράφονται και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ. Ο τεχνικός ασφαλείας θα συνεργάζεται με τον εκάστοτε Ιατρό Εργασίας, θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και εν γένει θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του ν.3850/2010 όπως ισχύει ή εκάστοτε τροποποιείται ή/και Νόμος που θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης να παράσχει στη ΔΕΡΑ κάθε απαραίτητο στοιχείο προς υποβολή στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 2. Η εταιρεία παροχής ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να παρέχει Ιατρό εργασίας με τις παρακάτω προδιαγραφές: 2.1 Αρμοδιότητες Ιατρού Εργασίας Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες 1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 2. Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 10

11 3. Συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 4. Συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 5. Συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 6. Συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 7. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας του, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 2. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη. 3. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλήψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, ενημερώνει για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης. ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 4. Έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 5. Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 6. Πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 7. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει 11

12 υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν βαρύνουν τον εργοδότη. 9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων κάθε φορά που ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά. 10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά. Επί πλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εργασίας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/ Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας 1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. 3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ Η κτήση δημόσιας άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ΕΞ.Υ.Π.Π., αποτελεί τεκμήριο, ότι ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας του αναδόχου πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος. Η Δ.Ε.Ρ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν έλλειψη κάποιας από τις προδιαγραφές αυτές και σε περίπτωση που παρ ελπίδα επιβληθεί σε βάρος της οποιαδήποτε κύρωση από τις Αρχές για την ανωτέρω έλλειψη, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία που ενδεχομένως υποστεί εξ αυτής η Δ.Ε.Ρ.Α. και τα στελέχη της, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα ληφθεί υπόψη για την κατακύρωση του Αναδόχου. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής: Α) Συμμόρφωση Αναδόχου με τα <<Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας>> Η αξιολόγηση της τυπικής πληρότητας βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου και συμπληρώνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ο κάτωθι πίνακας συμμόρφωσης. Δικαιολογητικό α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά. β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, η οποία να αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, περί διάρκειας ισχύος προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης» γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή της σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα της, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Αντίγραφο της ειδικής άδειας παροχής υπηρεσιών ΕΞ.Υ.Π.Π. στ. Ακριβές αντίγραφο καταστατικού ή φωτοτυπία ακριβούς αντιγράφου καταστατικού ή εκτύπωση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα καταχώρησης του καταστατικού. Όπου δεν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία καταστατικό για την ίδρυση του νομικού προσώπου, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την εταιρική μορφή του νομικού προσώπου / της επιχείρησης και την έλλειψη υποχρέωσης υποβολής συστατικής πράξης κατά την ίδρυση του /της. ζ. Πιστοποιητικό καταστατικών μεταβολών ή φωτοτυπία αυτού, όχι προγενέστερο από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης. Συμμόρφωση αναδόχου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σημείωση: Μόνο αν ο δυνητικός ανάδοχος λάβει την Τιμή ΝΑΙ σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να προχωρήσει στη επόμενη διαδικασία της αξιολόγησης (διαδικασία Β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προλάβει να συγκεντρώσει κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας, οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό, ότι έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση του δικαιολογητικού που ελλείπει, μαζί με υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσκομίσει το δικαιολογητικό το αργότερο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Αν τελικά δεν προσκομίσει το δικαιολογητικό, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα καλείται για υπογραφή σύμβασης ο πρώτος επιλαχών. 13

14 Β) Αξιολόγηση (βαθμολόγηση) της «τεχνικής προσφοράς» Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου και συμπληρώνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ο κάτωθι πίνακας συμμόρφωσης. Στοιχεία τεχνικής προσφοράς Απαίτηση τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ Τιμή συμμόρφωσης αναδόχου Ν1 Τιμή συμμόρφωσης αναδόχου Ν2 1. Η εταιρεία παροχής ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να παρέχει τεχνικό Ασφάλειας με τις παρακάτω προδιαγραφές. 1.1 Αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφάλειας Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες ΝΑΙ 1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 2. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 3. Κάνει γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου με στόχο την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, για κάθε εργασιακό χώρο. 4. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της ΔΕΡΑ. 14

15 1.1.2 Επίβλεψη συνθηκών εργασίας ΝΑΙ 1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στο εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. 4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων Βελτίωση συνθηκών εργασίας ΝΑΙ 1. Ο τεχνικός ασφάλειας να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στη ΔΕΡΑ να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως τεχνικού ασφάλειας. 4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας 15

16 πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο Καθήκοντα ΝΑΙ Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος έχει υπολογιστεί στον Πίνακα 1 με βάση το προσωπικό που απασχολείται στη ΔΕΡΑ. Η φυσική παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας θα κατανεμηθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα ωραρίου λειτουργίας της ΔΕΡΑ, όλες τις Διευθύνσεις και τα επιμέρους τμήματα και γενικά κάθε δραστηριότητα εντός της ΔΕΡΑ που ενέχει θέματα υγιεινής και ασφάλειας Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. Ο τεχνικός ασφαλείας θα πιστοποιεί τις ώρες απασχόλησής του υπογράφοντας σχετικά δελτία παρουσίας τα οποία θα συνυπογράφονται και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ. Ο τεχνικός ασφαλείας θα συνεργάζεται με τον εκάστοτε Ιατρό Εργασίας, θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και εν γένει θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του ν.3850/2010 όπως ισχύει ή εκάστοτε τροποποιείται ή/και Νόμος που θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης να παράσχει στη ΔΕΡΑ κάθε απαραίτητο στοιχείο προς υποβολή στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 2. Η εταιρεία παροχής ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να παρέχει Ιατρό εργασίας με τις παρακάτω προδιαγραφές: 2.1 Αρμοδιότητες Ιατρού Εργασίας 16

17 2.1.1 Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες ΝΑΙ 1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 2. Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 3. Συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 4. Συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 5. Συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών 6. Συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 7. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ΝΑΙ 1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας του, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των 17

18 εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 2. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη. 3. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλήψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, ενημερώνει για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης. ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 4. Έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 5. Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 18

19 6. Πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 7. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν βαρύνουν τον εργοδότη. 9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων κάθε φορά που ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά. 10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά. Επί πλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εργασίας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο: 19

20 α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/ Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας 1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. ΝΑΙ 2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. 3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ

21 Σημείωση: Μόνο αν ο δυνητικός ανάδοχος λάβει Τιμή εντός προδιαγραφών σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια και δεν κριθεί απορριπτέος σε κάποιο από αυτά μπορεί να προχωρήσει στη επόμενη διαδικασία της αξιολόγησης (διαδικασία Γ) Γ) Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή του Διαγωνιζόμενου. Επωνυμία Αναδόχου Το συνολικό προσφερόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα (άνευ Φ.Π.Α.) Δ) Τελικό Αποτέλεσμα Το τελικό αποτέλεσμα διατυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα μόνο για προσφορά που έχει επιτυχώς ολοκληρώσει και την διαδικασία Γ. Κατάταξη Επωνυμία Αναδόχου Α.Φ.Μ. Η ως άνω διαδικασία αξιολόγησης θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης / και πίνακας πληρωμών Πίνακας πληρωμών Περιγραφή υπηρεσίας Χρόνος καταβολής πληρωμής ΣΕ 4 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 30 ημέρες μετά την έκδοση του παραστατικού Δικαιολογητικά για εντολή πληρωμής 1. Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα από Ανάδοχο 2. Προσκόμιση Νόμιμου Παραστατικού από Ανάδοχο (ΤΠΥ) 3. Υπογραφή ετήσιας σύμβασης 4. Μηνιαίο υπηρεσιακό σημείωμα καλής εκτέλεσης υπηρεσίας από τον εποπτεύοντα την εκτέλεση της Σύμβασης 22

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα 14/12/2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» Αρ. Πρωτ.: 6141 (Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού του Δήμου Αθηναίων, με κύρια δραστηριότητα τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 09 06 2015 Αριθμ. Πρωτ., 13043 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα 26/10/2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» Αρ. Πρωτ.:6057 (Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού του Δήμου Αθηναίων, με κύρια δραστηριότητα τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010 ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει τις εξής συμβουλευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 17-06-2016 Αρ.πρωτ: 737 ΠΡΟΣ Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ Αθήνα 20-04-2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» Αρ. Πρωτ.: 5910/20-04-2016 Πληροφορίες: Σερεμέτης Θωμάς Email: seremetis@athina984fm.gr Τηλ : 2103409282 Φαξ : 210 210 3463981 Ταχ. Δ/νση : ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα, 14/12/2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» Αρ. Πρωτ.: 6140 (Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού του Δήμου Αθηναίων, με κύρια δραστηριότητα τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. µελέτης 45 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2906/ (14REQ

2906/ (14REQ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα 20.03.2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» Αρ. Πρωτ.: 2951/20-03-2014 Πληροφορίες : Διονύσης Χριστοφοράτος Email: dchristoforatos@athina984fm.gr Τηλέφωνο : 210 3409232 Φαξ : 210 3463981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 26 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 43338/16027 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΚΠΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΚΠΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 30/9/2016 Αρ.πρωτ: 1228 Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 4-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Αρ. Πρωτ.: 3329 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002908816 2015-07-13

15PROC002908816 2015-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 315473/3882 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2908/ (14REQ

2908/ (14REQ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα 20.03.2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» Αρ. Πρωτ.: 2952 /20-03-2014 Πληροφορίες : Διονύσης Χριστοφοράτος Email: dchristoforatos@athina984fm.gr Τηλέφωνο : 210 3409232 Φαξ : 210 3463981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα.

Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 17/11/2016 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52042

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11 -2014 Αριθ. Πρωτ.: 10226. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χωρίς Φ.Π.Α. 1.760,00

Αθήνα, 18-11 -2014 Αριθ. Πρωτ.: 10226. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χωρίς Φ.Π.Α. 1.760,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 61/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 61/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892284 Fax (2310) 830359

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /

Αρ. Πρωτ.: / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Αρ. Πρωτ.: 5 8 0 8 / 13 08-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η /2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη, 2 9 1 2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 1 2 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑΜ 16REQ003726521 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-01-17 Αριθμ. Πρωτ.:1934 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη,

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 6-3-2014 Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.440,00 Κ.Α. 00.6131.0028 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13 η /2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη, 2 6-2-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 713 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑΜ 16REQ003900151 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20682

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.12 08:13:34 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω8ΠΔ469ΗΣ3-Λ4Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Καλλιθέα σήμερα 05 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφενός μεν α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ469Β7Τ-ΠΒΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ469Β7Τ-ΠΒΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 25-02-2014 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662 Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 6/ 3 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 11169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001941668

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Πελαγία Κλάδου Τηλ/Fax: 2810-338176/ 2810-226.110 E-mail: protokolo@portheraklion.gr website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7807 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Μαρία Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ =====================

ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Μαρία Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ===================== ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα