ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ"

Transcript

1 Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π ύ η ε π η Πε π ι ο σ ή κ α ι Μο ς ζ ε ί ο Πε - ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ π ι β ά λ λ ο ν η- ο ρ γ ι α η η ν Χλ ωπ ί δ α κ α ι Πα ν ί δ α η η ρ Πε π ι ο σ ή ρ. Ι α ν ο σ ά ρ ι ο ς 2012 Μετατροπήσ των χολικϊν Εγκαταςτάςεων Αγίου Ιωάννη Πιτςιλιάσ ςε Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ Κζντρο Πληροφόρηςησ για την Ευρφτερη Περιοχή και Μουςείο Περιβάλλοντοσ για την Χλωρίδα και Πανίδα τησ Περιοχήσ. ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Αρχιτζκτονεσ & Πολιτικοί Μηχανικοί l φμβουλοι Μηχανικοί Τηλ Κιν Φαξ Μελζτη - Επιμζλεια: Ελζνη Γ. Μαλεκκίδου Πολεοδόμοσ Μηχανικόσ MSc Urban Regeneration (University College London) Μάρτησ 1 P 2012 a g e

2 Περιληπτικά I. κοπόσ Μελζτησ Θ επανάχρθςθ του υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων από το Κοινοτικό υμβοφλιο, βαςιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν ςτο Ρυθμιςτικό χζδιο Δράςησ. Θ εκμετάλλευςι τουσ εν ολίγοισ, προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ αποςκοπϊντασ ςτθν αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ ςυνδυάηοντασ τθν γνωριμία με το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ και τισ εναλλακτικζσ μορφζσ αναψυχισ που προςφζρει θ φπαικροσ. II. φνοψη Μελζτησ Θ παροφςα μελζτθ εξετάηει τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των ςχολικϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Αγίου Ιωάννθ Πιτςιλιάσ από το Κοινοτικό υμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ διάφορεσ παρατθριςεισ και ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν αναφορικά με τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ ςτο Λεπτομερζσ Ρυκμιςτικό χζδιο «χζδιο Δράςθσ» (2010) που εκπονικθκε για τθν κοινότθτα. Σο παρόν ζγγραφο αποτελεί ζνα εργαλείο επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ των δυνατοτιτων και προχποκζςεων (λειτουργικϊν και τεχνικϊν) επανάχρθςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ διαμορφϊνοντάσ το ςε Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ, Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν Ευρφτερθ Περιοχι και Θεματικό μουςείο. Θ Προμελζτθ ςκοπιμότθτασ του ζργου, το οποίο αναμζνεται να υποβοθκιςει τθν οικονομία τθσ κοινότθτασ, αποτελεί τμθματικό ζργο του ευρφτερου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. υγκεκριμζνα μζςω τθσ περιγραφισ του προτεινόμενου ςεναρίου διαμόρφωςθσ των εγκαταςτάςεων ςτισ προαναφερκείςεσ χριςεισ, ςτοχεφετε να προςδοκεί θ αρχικι ιδζα του οράματοσ του κοινοτικοφ ςυμβουλίου και ςε επόμενο ςτάδιο, εφόςον εγκρικεί θ μετατροπι χριςθσ, να υλοποιθκεί λεπτομερζςτερθ Μελζτθ Βιωςιμότθτασ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ κα ςυνιςτά κακοριςτικό παράγοντα για τθν τελικι απόφαςθ υλοποίθςθσ τθσ κοινοτικισ αυτισ επενδυτικισ προςπάκειασ. III. Δομή Μελζτησ Θ μελζτθ χωρίηεται ςε τρία κφρια μζρθ: - το πρϊτο μζροσ καταγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ κοινότθτασ, θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςτα ςτοιχεία του πρόςφατου Ρυκμιςτικοφ χεδίου «χεδίου Δράςθσ» (2010), που εκπονικθκε από τθν εταιρεία ΠΟΛΤΣΙΑ-Αρμόσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ελλείψεισ και αδυναμίεσ που υπογραμμίηονται και κατ επζκταςθ τισ ανάγκεσ που προκφπτουν 2 Σ ε λ ί δ α

3 κυρίωσ ςτο τριτογενι τομζα, ςτοχεφοντασ ςτθν δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου, ποιοτικοφ και ανταγωνιςτικοφ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. - το δεφτερο μζροσ καταγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του κτιρίου και οι λόγοι αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ του ζργου αλλά και οι κετικζσ προβλεπόμενεσ επιδράςεισ του ςτο προφίλ τθσ κοινότθτασ αφενόσ, και αφετζρου οι πικανζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ που θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ μπορεί να προκαλζςει μελλοντικά αν θ κατάςταςθ παραμζνει ςτακερι και δεν αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ και πρωτοβουλίεσ που παρουςιάηονται κατά περιόδουσ. - Σζλοσ, ςτο τρίτο μζροσ γίνεται μια ενδεικτικι παρουςίαςθ των προτεινόμενων διαρρυκμίςεων ςτθν υφιςτάμενθ υποδομι και επεξιγθςθ του πλάνου λειτουργίασ των νζων χριςεων ωσ επίςθσ και περιλθπτικι παρουςίαςθ των φάςεων υλοποίθςθσ. 3 Σ ε λ ί δ α

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ο : Αναγκαιότητα παραχϊρηςησ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτην κοινότητα και επανάχρηςή τουσ προσ όφελοσ τησ 1.1. Ειςαγωγι 1.2. Περιγραφι τθσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ χολικζσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ Γενικά: υνοπτικι Περιγραφι και Αξιολόγθςθ Κτιριακοφ αποκζματοσ 1.3. Γιατί κρίνεται αναγκαία θ παραχϊρθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ ςτθ κοινότθτα Κεφάλαιο 2 ο : Πρόταςη δημιουργίασ Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ & Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή και Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ περιοχήσ Λεπτομερζςτερθ Ανάλυςθ των δφο Προτεινόμενων Παρεμβάςεων Α) Δημιουργία Κοινοτικών Χώρων Φιλοξενίασ και Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή Β) Δημιουργία Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ Περιοχήσ 2.2. Φάςεισ υλοποίθςθσ Α Φάςθ Μελζτθσ : Παραχϊρθςθ ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ κοινότθτα Β Φάςθ Μελζτθσ : Διαμόρφωςθ υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων ςτισ ανάγκεσ που προκφπτουν για φιλοξενία των νζων προτεινόμενων χριςεων Γ Φάςθ Μελζτθσ : Διαμόρφωςθ Περιβάλλοντα Χϊρου και Γθπζδων Δθμιουργία καντίνασ Κεφάλαιο 3 ο : Επίλογοσ υμπεράςματα 4 Σ ε λ ί δ α

5 Κεφάλαιο 1 ο Αναγκαιότητα παραχϊρηςησ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτην κοινότητα και επανάχρηςή τουσ προσ όφελοσ τησ το παρόν κεφάλαιο γίνεται μια ςφντομθ παρουςίαςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςιμερα ςτθν επαρχία και κατ επζκταςθ ςτθ κοινότθτα του Αγίου Ιωάννθ, ωσ επίςθσ και των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν που υιοκετικθκαν. τθ ςυνζχεια ακολουκεί μια περιλθπτικι αξιολόγθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων και τζλοσ παρατίκενται κάποια ςθμαντικά επιχειριματα που ςυνδζονται άμεςα με τθν ευρφτερθ πολιτικι του Ρυκμιςτικοφ χεδίου Δράςθσ και κρίνουν αναγκαία τθν παραχϊρθςι αυτϊν ςτθ κοινότθτα Ειςαγωγή το πρόςφατο Ρυκμιςτικό χζδιο (2010), επιςθμαίνεται θ τάςθ εγκατάλειψθσ τθσ υπαίκρου (φαινόμενο αςτυφιλίασ), θ οποία μαςτίηει και τον Άγιο Ιωάννθ Πιτςιλιάσ (Βλζπε φωτογραφίεσ 1 εώσ 4), κυρίωσ λόγω των περιοριςμζνων εργαςιακϊν ευκαιριϊν που προςφζρει θ περιοχι αλλά και του μειωμζνου ενδιαφζροντοσ και κινιτρων για δθμιουργία οποιαςδιποτε επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ. Επίςθσ ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε υπθρεςίεσ και άλλεσ αναγκαίεσ υποδομζσ, οι οποίεσ υποβοθκοφν το φαινόμενο μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ ςτα αςτικά κζντρα προσ αναηιτθςθ καλφτερων και ποιοτικότερων ςυνκθκϊν ηωισ. Σζλοσ, ο τουριςμόσ, ςτθν υπό μελζτθ περιοχι, δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμζνοσ και αυτό οφείλεται αφενόσ μεν ςτθν ανυπαρξία των κατάλλθλων ζργων υποδομισ και αφετζρου ςτο ανοργάνωτο και χωρίσ ταυτότθτα τουριςτικό προϊόν που προςφζρεται. Ο γενικόσ ςτόχοσ του Ρυκμιςτικοφ αφορά τθ «Δημιουργία Βιϊςιμων Κοινοτήτων», που κα επιτευχκεί με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτα ηωισ και τθν εξυγίανςθ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ. Αυτό βζβαια προχποκζτει μια ςειρά παρεμβάςεων που κα ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ μζςω τθσ προϊκθςθσ ζργων αναβάκμιςθσ. Επίςθσ, ςτα πλαίςια του γενικοφ ςτόχου τονίηεται θ απαίτθςθ για δρομολόγθςθ μια ςειράσ παρεμβάςεων που κα ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ αςτυφιλίασ, μζςω τθσ διαμόρφωςθσ ςυνκθκϊν για ανάπτυξθ νζων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων κυρίωσ ςτο τομζα των υπθρεςιϊν με 5 Σ ε λ ί δ α

6 ζμφαςθ ςτο τουριςμό. Σζλοσ, τονίηεται θ αναγκαιότθτα προϊκθςθσ ολοκλθρωμζνθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ και ενιαίου ςχεδιαςμοφ. Φωτογραφία 1 2 : Πανοραμική λήψη - Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς Πηγή: Ιδία επεξεργαςία Φωτογραφία 3 4 : Πανοραμική Νυκτερινή λήψη Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ιμερα, θ κοινότθτα ζχοντασ ωσ γενικό κατευκυντιριο οδθγό το Ρυκμιςτικό χζδιο Δράςθσ, δρομολογεί ςταδιακά διάφορα ζργα ςτθ περιοχι, αξιοποιϊντασ το αξιόλογο πλοφςιο περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό τθσ περιβάλλον.(βλζπε φωτογραφίεσ 1 ζωσ 15 ) Κεντρικόσ ςτόχοσ εκτόσ από τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ, είναι επιπρόςκετα θ δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου και εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ, που κα προςφζρει επιλογζσ ςτουσ ντόπιουσ και επιςκζπτεσ και που κα προςελκφςει ςταδιακά διάφορεσ οργανωμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 6 Σ ε λ ί δ α

7 Φωτογραφία 5 6 : Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ (αριστερά) και Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή (δεξιά) Πηγή: Ιδία επεξεργαςία Τπογραμμίηεται ότι τα ζργα αυτά ζχουν ςυγκεκριμζνο χαρακτήρα και κατεφθυνςη εφόςον κρίνεται ςημαντική η δημιουργία ενόσ ολοκληρωμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ με ταυτότητα και ιδιαιτερότητα που κα προςελκφςει για αυτά του τα χαρακτθριςτικά πλεονεκτιματα τουσ επιςκζπτεσ, ςτοχεφοντασ παράλλθλα, όπωσ προαναφζρκθκε, ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του Ρυκμιςτικοφ χεδίου που αφορά τθ δθμιουργία βιϊςιμων κοινοτιτων. υγκεκριμζνα θ κοινότθτα επενδφει ςτον περιβαλλοντικό πλοφτο τθσ περιοχισ (Βλζπε φωτογραφίεσ 7 ζωσ 28) μζςω τθσ ςυντιρθςθσ υφιςτάμενων και διάνοιξθσ νζων μονοπατιϊν τθσ φφςθσ, τθσ δθμιουργίασ περιβαλλοντικοφ και πολιτιςτικοφ γραμμικοφ πάρκου ςτθ κοίτθ του ποταμοφ «Λιμνάτθ» (ο οποίοσ αποτελεί παραπόταμο του Ποταμοφ Κοφρθ), του οριςμοφ και δθμιουργίασ ςθμείων κζασ και εκδρομικϊν χϊρων εφόςον διακζτει ςθμαντικζσ εκτάςεισ γθσ με περιβαλλοντικό ενδιαφζρον, είτε ωσ προσ τθν χλωρίδα είτε ωσ προσ τθν πανίδα, που χαρακτθρίηονται ωσ περιοχζσ φυςικισ καλλονισ ενϊ παράλλθλα κάποιεσ εξ αυτϊν είναι εντεταγμζνεσ ςτο δίκτυο ΦΤΘ 2000 ι ςε Ηϊνεσ Ειδικισ Προςταςίασ (ΗΕΠ). τα πλαίςια τθσ παραπάνω λογικισ βαςίηεται και το ζργο που προτείνεται ςτθ παροφςα μελζτθ, αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ, εφόςον και αυτό ςυνάδει με τθν ταυτότθτα που κζλει να αναδείξει, καλφπτοντασ παράλλθλα κάποιεσ ουςιαςτικζσ ελλείψεισ που ζχουν επιςθμανκεί. 7 Σ ε λ ί δ α

8 Φωτογραφία 7-8 : Φύση Βουνό Κούκκος Πηγή: Ιδία λήψη και επεξεργαςία Φωτογραφία 9-10 : Φύση Βουνό Κούκκος Πηγή: Ιδία λήψη και επεξεργαςία 8 Σ ε λ ί δ α

9 Μετατροπήσ των Σχολικών Εγκαταςτάςεων Αγίου Ιωάννη Πιτςιλιάσ ςε Κοινοτικοφσ Χώρουσ Φιλοξενίασ Κζντρο Πληροφόρηςησ για την Φωτογραφία 11 : Υδάτινοι Πόροι Περιοχής Φωτογραφία 12 : Υδάτινοι Πόροι Περιοχής 9 Σελίδα

10 Φωτογραφία : Ενδεικτική Χλωρίδα Περιοχής Φωτογραφία : Ενδεικτική Πανίδα Περιοχής 10 Σ ε λ ί δ α

11 Φωτογραφία : Ενδεικτική Πανίδα Περιοχής 11 Σ ε λ ί δ α

12 1.2. Περιγραφή τησ Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ χολικζσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ Γενικά: Σο κτίριο του παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου οικοδομικθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 40. Σθν δεκαετία του 60 ανεγζρκθ ζνα επιπλζον διϊροφο κτίριο για να καλφψει τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ των μακθτϊν του οκτατάξιου τότε ςχολείου τθσ κοινότθτασ. (Βλζπε φωτογραφία 29) Με τθν πάροδο των χρόνων, και κυρίωσ λόγω τθσ μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ ςτα αςτικά κζντρα, ο αρικμόσ των μακθτϊν μειϊκθκε ςθμαντικά, μζχρι που το 2011 πάρκθκε απόφαςθ για τελικι διακοπι τθσ λειτουργίασ του ωσ εκπαιδευτικό κζντρο. το διάςτθμα αυτό που το ςχολείο δεν λειτουργεί πια, μια αίκουςα των εγκαταςτάςεων του χρθςιμοποιείται για τθν φιλοξενία δφο τμθμάτων επιμορφωτικισ μάκθςθσ κάποιεσ ϊρεσ τθσ βδομάδασ. Σο μεγαλφτερο τουσ τμιμα όμωσ παραμζνει ανεκμετάλλευτο. Θ κοινότθτα κζλοντασ να αποφφγει τθν ερθμοποίθςθ του κτιρίου αυτοφ, το οποίο αποτελεί για τουσ κάτοικουσ και απόδθμουσ ζνα ςθμαντικό κομμάτι των αναμνιςεων τθσ παιδικι τουσ θλικία και τοπόςθμο τθσ περιοχισ τουσ, προζβει ςε κινιςεισ προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ με ςτόχο να περάςει θ ιδιοκτθςία ςτθ δικαιοδοςία τθσ. τα πλαίςια λοιπόν τθσ ςειράσ ζργων τοπικισ ςθμαςίασ που δρομολογικθκαν από το Κοινοτικό υμβοφλιο, προτείνεται θ παραχϊρθςθ του ςχολικοφ κτιριακοφ αποκζματοσ από το Τπουργείο Παιδείασ ςτθν Κοινότθτα, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του προσ όφελοσ τθσ. Φωτογραφία 29: Παλαιό και νεότερο κτίριο δημοτικού, Πηγή: Αυγουστίνος Δημητρίου υνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηςη Κτιριακοφ αποθζματοσ Σο κτιριακό ςυγκρότθμα χωρίηεται ςε δφο μζρθ: ςτο παλαιό και το νεότερο κτίριο και το ςυνολικό εμβαδό αυτϊν ανζρχεται περίπου ςτα 600 τετραγωνικά μζτρα.(βλζπε φωτογραφίεσ 30 ζωσ 33) Σα κτίρια περιβάλλονται από ζνα προαφλιο χϊρο μεγάλθσ ζκταςθσ με κιπουσ και δφο γιπεδα, καλακόςφαιρασ και ποδοςφαίρου που κατά καιροφσ φιλοξενοφν κάποιεσ εκ των εκδθλϊςεων τθσ κοινότθτασ όπωσ τθν Ετιςια Χοροςπερίδα, Παςχαλινζσ Εκδθλϊςεισ, υναυλίεσ κ.α.(βλζπε φωτογραφίεσ 34 ζωσ 36) Θ οικοδομικι κατάςταςθ του κτιρίου χαρακτθρίηεται ωσ πολφ καλι 12 Σ ε λ ί δ α

13 εφόςον και τα δφο κτίρια ζχουν ςυντθρθκεί - ανακαινιςτεί ςτο πρόςφατο παρελκόν από το Τπουργείο Παιδείασ. Φωτογραφία 30 έως 31: Παλαιό Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φωτογραφίες 32-33: Νεότερες Εγκαταστάσεις Δημοτικού Σχολείου Φωτογραφία 34 : Συναυλία Γιάννη Κότσιρα, Αύγουστος 2010 Πηγή: Kοινοτικό υμβοφλιο Αγίου Ιωάννη 13 Σ ε λ ί δ α

14 Φωτογραφία 35 36: Γήπεδα υνοπτικά, όςον αφορά τθ χωρθτικότθτα των δφο κτιρίων, όπωσ φαίνεται και ςτο ςχετικό επιςυναπτόμενο χζδιο 1., το παλαιό πετρόκτιςτο κτίριο είναι μικρότερο ςε μζγεκοσ από το νεότερο. υγκεκριμζνα διακζτει τρείσ ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ των 50 τετραγωνικϊν μζτρων και μία μικρότερθ, περίπου 20 τετραγωνικϊν μζτρων, θ οποία χρθςιμοποιείτο ςτο παρελκόν ωσ γραφείο. Από τθν άλλθ, το κτίριο που κτίςτθκε μεταγενζςτερα, είναι διϊροφο και διακζτει ζξι ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ των 60 τετραγωνικϊν μζτρων περίπου θ κάκε μία. Δφο ζξ αυτϊν είναι ςτον υπόςτεγο χϊρο και οι υπόλοιπεσ τζςςερισ ςτο ιςόγειο (Βλζπε Σχζδιο 2 και 3). Επίςθσ διακζτει ζνα γραφείο 30 τετραγωνικϊν μζτρων που χρθςιμοποιείτο από τουσ δαςκάλουσ και τθ γραμματεία του ςχολείου και δφο χϊρουσ υγιεινισ, αρρζνων και κθλζων. (Βλζπε φωτογραφία 37) ε γενικζσ γραμμζσ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα κτίριο ευρφχωρο και λειτουργικό που με τισ ςωςτζσ επεμβάςεισ και τροποποιιςεισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επαναχρθςιμοποιθκεί ςωςτά και αποτελεςματικά φιλοξενϊντασ νζεσ χριςεισ και δραςτθριότθτεσ που κα ςυνδράμουν ςτθν ανάκτθςθ του νζου επιδιωκόμενου προφίλ τθσ κοινότθτασ. Σχέδιο 1: Κάτοψη Παλαιού Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002, ιδία επεξεργασία 14 Σ ε λ ί δ α

15 Σχέδιο 2: Κάτοψη Ισογείου Νεότερου Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002., ιδία επεξεργασία Σχέδιο 3: Κάτοψη Υποστεγου Νεότερου Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002, ιδία επεξεργασία Φωτογραφία 37: Χώροι υγιεινής 15 Σ ε λ ί δ α

16 1.3. Γιατί κρίνεται αναγκαία η παραχϊρηςη του κτιριακοφ αποθζματοσ ςτη κοινότητα Όπωσ ζχει αναφερκεί και παραπάνω, θ κοινότθτα ζχει δρομολογιςει διάφορα ζργα ςτθ περιοχι, με περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό χαρακτιρα, ςτοχεφοντασ αφενόσ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ και των ςυνκθκϊν ηωισ των κατοίκων τθσ και αφετζρου ςτθν δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου κεματικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. τα πλαίςια αυτισ τθσ πολιτικισ που ακολουκείται από το Κοινοτικό υμβοφλιο βαςίηεται και θ οργανωμζνθ προςπάκεια για παραχϊρθςθ των υφιςτάμενων ανεκμετάλλευτων ςχολικϊν εγκαταςτάςεων, από το Τπουργείο Παιδείασ ςτθ κοινότθτα, με απϊτερο ςκοπό τθν διαμόρφωςι και επαναλειτουργία του ωσ Κοινοτικόσ Χϊροσ Φιλοξενίασ, Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν Ευρφτερθ Περιοχι και Περιβαλλοντικό Μουςείο Χλωρίδασ και Πανίδασ τθσ περιοχισ. Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του ςχολείου είναι πολφ καλι αφοφ όπωσ αναφζρκθκε ζχει ανακαινιςτεί πρόςφατα και ςτόχοσ τθσ κοινότθτασ είναι να το αξιοποιιςει άμεςα προσ όφελόσ τθσ, ϊςτε το κτίριο αυτό που κάποτε ζςφυηε από ηωι και είναι άρτια ςυνδεδεμζνο με τισ αναμνιςεισ των κατοίκων και αποδιμων τθσ κοινότθτασ, να μθν αφεκεί ςτθ μοίρα του με κφριο εχκρό του τον ανεκμετάλλευτο χρόνο που περνά. Ζχοντασ λοιπόν υπόψθ ότι δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνα ςχζδια από μζρουσ του αρμόδιου Τπουργείου για οποιαςδιποτε μορφισ επανάχρθςθ ι αξιοποίθςθ του κτιρίου, ηθτείται θ παραχϊρθςι του ςτθ κοινότθτα, για τθν κάλυψθ κάποιων ουςιαςτικϊν ελλείψεων που ζχουν διαπιςτωκεί κατά περιόδουσ ςτθ κοινότθτα και αξιοποίθςι του ςτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ που αποφαςίςτθκε και ακολουκείτε θ οποία ζχει απϊτερο ςτόχο τθν ςταδιακι δθμιουργία μιασ βιϊςιμθσ κοινότθτασ. 16 Σ ε λ ί δ α

17 Κεφάλαιο 2 ο Πρόταςη δημιουργίασ Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ, Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή και Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ περιοχήσ. Θ πρόταςθ για αξιοποίθςθ του ςχολικοφ κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ χωρίηεται ςε δφο ςκζλθ. Σο πρϊτο αφορά τθ δθμιουργία Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ και Κζντρου Πλθροφόρθςθσ για τθν ευρφτερθ περιοχι και το δεφτερο, τθ δθμιουργία ενόσ Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τθσ Περιοχισ. Όπωσ προαναφζρκθκε, το κτιριακό ςυγκρότθμα χωρίηεται ςε δφο τμιματα, το παλαιό και το νεϊτερο. Βαςιςμζνοι ςτο χαρακτθριςτικό αυτό τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ, προτείνεται το παλαιό κτίριο να ςτεγάςει το Περιβαλλοντικό Μουςείο και το νεότερο τουσ Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ. θμαντικι διευκρίνιςθ ςτο ςθμείο αυτό είναι ότι το δεφτερο ςκζλοσ τθσ πρόταςθσ, αναφορικά με το Θεματικό Μουςείο Περιβάλλοντοσ, είναι βαςιςμζνο ςε μία εκ των αντιπροτάςεων του Τπουργείου Παιδείασ μετά από επιςτολι που εςτάλει από το Κοινοτικό υμβοφλιο για εξζταςθ του κζματοσ ζνταξθσ του ςχολείου ςτο Δίκτυο Κζντρων Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Λεπτομερζςτερη Ανάλυςη των Προτεινόμενων Παρεμβάςεων Α) Δημιουργία Κοινοτικών Χώρων Φιλοξενίασ & Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή Οι Κοινοτικοί Χϊροι Φιλοξενίασ κα ςτεγάηονται ςτο νεότερο και μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ κτίριο του ςχολείου του οποίου το ςυνολικό εμβαδόν ανζρχεται περίπου ςτα 420 τετραγωνικά μζτρα. Όπωσ φαίνεται και από τισ κατόψεισ που επιςυνάπτονται παρακάτω είναι διϊροφο και διακζτει ζξι ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ζνα γραφείο και δφο χϊρουσ υγιεινισ. Οι Κοινοτικοί Χϊροι Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ προτείνεται να τροποποιθκοφν ωσ εξισ: Ο υπόςτεγοσ χϊροσ κα διαμορφωκεί ςε δωμάτια φιλοξενίασ διατθρϊντασ τουσ δφο κεντρικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ υγιεινισ. (Βλζπε φωτογραφία 38) Ο ιςόγειοσ όροφοσ κα διαμορφωκεί ςε μία αίκουςα εςτίαςθσ κουηίνα και μια μικρι πολφ-αίκουςα που κα φιλοξενεί διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και κα προςαρμόηεται ςτισ 17 Σ ε λ ί δ α

18 ανάγκεσ που προκφπτουν κατά περιόδουσ αλλά ταυτόχρονα κα φιλοξενεί τα απογευματινά τμιματα επιμορφωτικισ μάκθςθσ υπολογιςτϊν και χειροτεχνίασ κάποιεσ ϊρεσ τθσ βδομάδασ. Επίςθσ κα ςτεγάηει το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν ευρφτερθ περιοχι το οποίο κα λειτουργεί παράλλθλα και ςαν χϊροσ υποδοχισ για το ςφνολο των προτεινόμενων χριςεων του ςυγκροτιματοσ. (Βλζπε φωτογραφία 39) Φωτογραφία 38: Τμήμα Υπόστεγου Χώρου Φωτογραφία 39: Ισόγειος & Υπόστεγος Χώρος τουσ νζουσ αυτοφσ διαμορφωμζνουσ χϊρουσ θ κοινότθτα κα ζχει τθν δυνατότθτα να φιλοξενιςει διάφορα οργανωμζνα κοινωνικά ςφνολα, είτε διοργανϊνοντασ, με κοινοτικι πρωτοβουλία, εκδθλϊςεισ είτε παραχωρϊντασ τισ εγκαταςτάςεισ ςε οργανωμζνουσ φορείσ και ομάδεσ για φιλοξενία ειδικϊν κεματικϊν εκδθλϊςεων περιβαλλοντικοφ, πολιτιςτικοφ, ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. υγκεκριμζνα, τζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ κα μποροφςαν να είναι θμερίδεσ για το περιβάλλον ι άλλου τφπου ειδικισ κεματολογίασ ςεμινάρια, ςυνάξεισ και ανοικτζσ παρουςιάςεισ. Θ ςθμαςία υλοποίθςθσ των χϊρων φιλοξενίασ ζγκειται ςτο ότι θ κοινότθτα ςτθ παροφςα φάςθ δεν διακζτει τζτοιου είδουσ υπθρεςίεσ. Αυτόσ είναι ζνασ εκ των ςθμαντικότερων λόγων που μζνει ςτάςιμθ και δεν μπορεί να προχωριςει ουςιαςτικά ςε ζνα κομμάτι του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ που αφορά τον τριτογενι τομζα. Ευελπιςτείτε ότι θ οργάνωςθ και θ βιϊςιμθ λειτουργία αυτϊν των καταλυμάτων κα λειτουργιςει ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ του τομζα αυτοφ, αφενόσ γιατί αναμζνεται να αυξθκεί θ τουριςτικι δραςτθριότθτα ςτθ κοινότθτα και αφετζρου γιατί θ τοπικι κοινωνία αναμζνεται να ενεργοποιθκεί και να ξεκινιςει ςταδιακά, μζςω τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, τθ δθμιουργία μικρϊν αγροτουριςτικϊν καταλυμάτων όπωσ αντίςτοιχα προτείνεται και ςτο Ρυκμιςτικό χζδιο Δράςθσ. 18 Σ ε λ ί δ α

19 Όςον αφορά το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ και Τποδοχισ, θ βαςικι του υποχρζωςθ κα είναι θ άμεςθ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν ςε μεγάλο φάςμα κεμάτων που αφοροφν τθν κοινότθτα και τθν ευρφτερθ περιοχι όπωσ για παράδειγμα: τθν ιςτορία του χωριοφ και τουσ ςθμαντικοφσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ τθσ κοινότθτασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, όπωσ τισ εκκλθςίεσ και τα ξωκλιςια, τα κεματικά μουςεία και μνθμεία τθσ περιοχισ κ.τ.λ. τα οργανωμζνα μονοπάτια τθσ φφςθσ τουσ εκδρομικοφσ χϊρουσ τα αγροτουριςτικά καταλφματα τουσ χϊρουσ αναψυχισ κ.α. κοπόσ του είναι θ προβολι των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ευρφτερθσ ορεινισ περιοχισ. Επίςθσ κα ςτοχεφει, εκτόσ τθσ ενθμζρωςθσ, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνία και των επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ ςε κζματα που ςχετίηονται με το φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. Σζλοσ, κα προωκεί και κα υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ αγροτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, κα προβάλει τουσ φυςικοφσ πόρουσ τθσ περιοχισ (μονοπάτια τθσ φφςθσ, ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα, περιοχζσ φυςικισ καλλονισ) και κα ςτοχεφει τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ όςον αφορά τθν προςταςία και τθν ιπια διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων. Β) Δημιουργία Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ Περιοχήσ Σο Θεματικό Μουςείο κα ςτεγάηεται ςτο παλαιό πζτρινο κτίριο του ςχολείου (βλζπε φωτογραφία 38) το οποίο όπωσ φαίνεται από τθν κάτοψθ που ακολουκεί διακζτει τρείσ ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ζνα γραφείο. Σο Περιβαλλοντικό Μουςείο προτείνεται να περιλαμβάνει : Φωτογραφία 30: Παλαιό Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Χϊρο Τποδοχισ - Προκάλαμοσ Χϊρο Ζκκεςθσ - Βιβλιοκικθ Αίκουςα Οπτικοακουςτικϊν Μζςων. 19 Σ ε λ ί δ α

20 υγκεκριμζνα προτείνεται, οι τρείσ υφιςτάμενεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ να διαμορφωκοφν κατάλλθλα για να φιλοξενιςουν το χϊρο ζκκεςθσ, τθν βιβλιοκικθ και τθν αίκουςα οπτικοακουςτικϊν μζςων ενϊ το ενδιάμεςο γραφείο που είναι και ο μικρότεροσ χϊροσ του κτιρίου να διαμορφωκεί ςε χϊρο Τποδοχισ - Προκάλαμο. Κακϊσ θ ιςτορία και το περιεχόμενου του Μουςείου κα εκτυλίςςεται ςτο Χϊρο Ζκκεςθσ ςτθ Βιβλιοκικθ και ςτθν Αίκουςα Οπτικοακουςτικϊν Μζςων, κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικό τα εκκζματα να παρουςιάηονται με πρωτότυπο τρόπο οφτωσ ϊςτε να προκαλοφν το ενδιαφζρον του επιςκζπτθ χρθςιμοποιϊντασ τθν ςφγχρονθ αντίλθψθ τθσ χριςθσ ενόσ μουςείου όπου ο επιςκζπτησ καλείται να ςυμμετζχει ςτισ δραςτηριότητεσ με διάφορουσ τρόπουσ. υγκεκριμζνα κα μποροφςε να διακζτει ςτουσ επιςκζπτεσ απλό εξοπλιςμό όπωσ κιάλια και πυξίδεσ για «μικρζσ εξερευνιςεισ» ςτθ περιοχι και τα οργανωμζνα μονοπάτια τθσ ενϊ επίςθσ ενδιαφζρον κα ιταν να δθμιουργθκοφν μικροφ μικουσ ταινίεσ, τφπου ντοκιμαντζρ, για το περιβάλλον τθσ περιοχισ και να προβάλλονται ςτθν αίκουςα οπτικοακουςτικϊν μζςων που προτείνεται. Επιπρόςκετα για καλφτερθ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν κα μποροφςε να υπάρχει τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τμθμάτων των ςθμαντικότερων περιβαλλοντικϊν περιοχϊν τθσ περιοχισ. Σζλοσ, θ κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ιδιωτικοφσ και μθ φορείσ κα μπορεί να οργανϊνει διάφορα προγράμματα επιμόρφωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ πάνω ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Σζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ αλλά και άλλεσ οργανωμζνεσ εκδθλϊςεισ διαφόρων φορζων κα μποροφν να οργανϊνονται ςτο χϊρο ο οποίοσ ενδείκνυται για τζτοιουσ ςκοποφσ εφόςον παράλλθλα κα διαμορφωκεί κατάλλθλα και ο εξωτερικόσ χϊροσ του ςχολείου (βλζπε φωτογραφίεσ 35-36) δίνοντασ περεταίρω επιλογζσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Κλείνοντασ, είναι ςθμαντικό να αναφερκοφν αντίςτοιχα τζτοια παραδείγματα παρεμβάςεων που ζχουν εφαρμοςτεί με επιτυχία ςτον Ελλαδικό χϊρο όπωσ ςτθ Κεφαλονιά όπου το παλαιό δθμοτικό ςχολείο του Φιςκάρδου παραχωρικθκε για τθσ ανάγκεσ του Περιβαλλοντικοφ και Ναυτικοφ Μουςείου και ςτο Νομό Θλίασ το Περιβαλλοντικό Μουςείο Φολόθσ. Μελετϊντασ τθν εμπειρία τουσ και ζχοντάσ τθν ωσ οδθγό, το Περιβαλλοντικό Μουςείο του Αγίου Ιωάννθ μπορεί να αποτελζςει επιτυχθμζνθ και βιϊςιμθ παρζμβαςθ εάν κατορκϊςει να γίνει πόλοσ ζλξθσ εναλλακτικϊν ομάδων τουριςτϊν. Παράλλθλα κα αποτελζςει ςθμαντικι προςκικθ ςτο προςφερόμενο αναπτυξιακό και τουριςτικό προϊόν τθσ κοινότθτασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Φάςεισ υλοποίηςησ Οι παραπάνω τροποποιιςεισ διαμορφϊςεισ των εγκαταςτάςεων προβλζπεται να υλοποιθκοφν ςε τρείσ χρονικζσ φάςεισ όπωσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. 20 Σ ε λ ί δ α

21 Α Φάςη Μελζτησ : Παραχϊρηςη ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτη κοινότητα Αρχικά κα πρζπει να δρομολογθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ το αρμόδιο Τπουργείο για παραχϊρθςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν κοινότθτα. Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να γίνουν από το Κοινοτικό υμβοφλιο Αγίου Ιωάννθ με τθν ταυτόχρονθ υποςτιριξθ όλων των οργανωμζνων ςυνόλων τθσ κοινότθτασ. Θ κοινότθτα κα πρζπει να πείςει το Τπουργείο και τα αρμόδια τμιματά του ότι κα εκμεταλλευτεί επαρκϊσ τισ εγκαταςτάςεισ προσ όφελοσ τθσ παρουςιάηοντασ τθν παροφςα ολοκλθρωμζνθ προμελζτθ - πρόταςθ επανάχρθςθσ Β Φάςη Μελζτησ : Διαμόρφωςη υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων ςτισ ανάγκεσ που προκφπτουν για φιλοξενία των νζων προτεινόμενων χρήςεων Εφόςον παραχωρθκοφν οι εγκαταςτάςεισ ςτθν κοινότθτα κα ξεκινιςουν οι εργαςίεσ διαμόρφωςθσ τουσ για να φιλοξενιςουν τισ νζεσ χριςεισ. Θ υφιςτάμενθ υποδομι είναι, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ςε καλι κατάςταςθ λόγο τθσ ςχετικά πρόςφατθσ ανακαίνιςθσ που ξεκίνθςε το Παρόλα αυτά είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτθτεσ εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ και ςτα δφο κτίρια για να καλφψουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ των νζων χριςεων που κα ςτεγαςτοφν. υγκεκριμζνα, όςον αφορά το παλαιό πετρόκτιςτο κτίριο, που κα φιλοξενιςει το Μουςείο Περιβάλλοντοσ, κα γίνουν κάποιεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τα λεπτομερι ςχζδια που κα πραγματοποιθκοφν ςε δεφτερο ςτάδιο για το ςκοπό αυτό. Επιπρόςκετα, προβλζπεται θ εςωτερικι ςφνδεςθ κάποιων εκ των αικουςϊν για καλφτερθ λειτουργικότθτα του μουςείου. Σζλοσ, κα αναβακμιςτεί ςε διάφορα επίπεδα θ υποδομι, για να μπορεί να υποςτθρίξει νζεσ τεχνολογίεσ με ςτόχο να καλφπτει επαρκϊσ τισ ανάγκεσ ενόσ ςφγχρονου Μουςείου και να προςφζρει ζνα καλό οπτικοακουςτικό αποτζλεςμα ςτον περιθγθτι. Όςον αφορά το νεότερο κτίριο που κα φιλοξενιςει τουσ Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ, οι αλλαγζσ που προτείνονται ςτο εςωτερικό του είναι περιςςότερεσ κυρίωσ ςτον υπόγειο όροφο που κα φιλοξενιςει τα δωμάτια επιςκεπτϊν τα οποία πρζπει να τθροφν ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ. το υπόςτεγο τμιμα οι εςωτερικζσ αλλαγζσ είναι μικρότερου βακμοφ αλλά ιδιαίτερα ςθμαντικζσ εφόςον κα ςτεγάηουν τθν κουηίνα και τραπεηαρία ωσ επίςθσ τουσ χϊρουσ υγιεινισ και τθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Γ Φάςη Μελζτησ : Διαμόρφωςη Περιβάλλοντα Χϊρου και Γηπζδων Δημιουργία καντίνασ Θ Σρίτθ φάςθ τθσ μελζτθσ αφορά τθ τακτοποίθςθ του περιβάλλοντα χϊρου ο οποίοσ βρίςκεται ςε ςχετικά καλι κατάςταςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ διόρκωςθ του εξωτερικοφ δαπζδου και ςυντιρθςθ των δφο υφιςτάμενων γθπζδων καλακόςφαιρασ και ποδοςφαίρου. Επίςθσ χρειάηεται αναβάκμιςθ των κιπων και εμπλουτιςμόσ τουσ με φυτά ανκεκτικά ςτο κλίμα τθσ περιοχισ. Σζλοσ, να ετοιμαςτοφν οι απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ για δθμιουργία καντίνασ δίπλα από τα γιπεδα θ οποία κα λειτουργεί περιοδικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από τθν εκάςτοτε χριςθ. 22 Σ ε λ ί δ α

23 Κεφάλαιο 3 ο : Επίλογοσ υμπεράςματα Θ πρόταςθ που προθγικθκε βαςίςτθκε ςτισ ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν ςτο Ρυκμιςτικό χζδιο, ςτισ ειςθγιςεισ του Τπουργείου Παιδείασ από τθν αλλθλογραφία που προθγικθκε και τζλοσ, προςαρμόςτθκε ςτο περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό χαρακτιρα που κζλει να αναδείξει θ κοινότθτα. Όπωσ και για κάκε ζργο ζτςι και γι αυτό επιβάλλεται να γίνει μια εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ βιωςιμότθτασ. ε γενικζσ γραμμζσ, θ επιτυχία του ζργου και κατ επζκταςθ θ βιωςιμότθτα του, κα εξαρτθκεί από τουσ χειριςμοφσ του Κοινοτικοφ υμβουλίου αφενόσ αλλά και από τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Επίςθσ θ διάρκεια του μακροπρόκεςμα κα εξαρτθκεί κυρίωσ από τθν ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να προωκθκεί ςωςτά και ζξυπνα από τθν κοινότθτα και τα οργανωμζνα τθσ ςφνολα, ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο εναλλακτικό τουριςτικό προϊόν ςε ςυνδυαςμό με τα υπόλοιπα υπό εξζλιξθ ζργα αντίςτοιχου χαρακτιρα, όπωσ τα μονοπάτια τθσ φφςθσ, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν οι οποίοι κα αποτελζςουν ςταδιακά ζνα μζςο μελλοντικισ διαφιμιςθσ τθσ κοινότθτασ εάν και εφόςον μείνουν ευχαριςτθμζνοι από αυτό που προςφζρεται. Αρχικόσ ςτόχοσ είναι θ προςζλκυςθ οργανωμζνων κοινωνικϊν ομάδων όπωσ για παράδειγμα Περιβαλλοντικοί Όμιλοι, Ιδιωτικά και μθ Εκπαιδευτικοφ Χαρακτιρα Ιδρφματα, Απόδθμοι, Κυνθγετικοί φλλογοι, Φωτογραφικοί και Ποδθλατικοί Όμιλοι, Ορειβατικοί φλλογοι, Ακλθτικά ωματεία, ΚΑΠΘ κ.α. τθ προμελζτθ αυτι δεν εξετάςτθκε το κόςτοσ υλοποίθςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου και γενικότερα δεν ειςζρχεται ςε τζτοιου είδουσ οικονομοτεχνικά ςτοιχεία και αναλφςεισ εφόςον τζτοιου είδουσ εξειδικευμζνεσ μελζτεσ προβλζπεται να γίνουν με κάκε λεπτομζρεια ςε επόμενο ςτάδιο, μετά τθν ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ. Παρόλα αυτά ζχοντασ μελετιςει τθν κατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ και ζχοντασ λάβει υπόψθ τισ πρόςφατεσ ανακαινίςεισ που πραγματοποίθςε το Τπουργείο Παιδείασ, το εκτιμϊμενο κόςτοσ αναμζνεται να κυμανκεί ςε λογικά πλαίςια. 23 Σ ε λ ί δ α

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική

Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική Βαγιονισ Ν., Κζντρο Ρρογραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν ΚΕΡΕ, Ερευνθτισ Α. Διδαςκάλου Ε. Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά - Διδάςκουςα, Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων

Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων «Συγκρότημα 21 Αιολικών Πάρκων ισχύος 579MW στην περιοχή της Ν. Εύβοιας και Γραμμή Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα