ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ"

Transcript

1 Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π ύ η ε π η Πε π ι ο σ ή κ α ι Μο ς ζ ε ί ο Πε - ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ π ι β ά λ λ ο ν η- ο ρ γ ι α η η ν Χλ ωπ ί δ α κ α ι Πα ν ί δ α η η ρ Πε π ι ο σ ή ρ. Ι α ν ο σ ά ρ ι ο ς 2012 Μετατροπήσ των χολικϊν Εγκαταςτάςεων Αγίου Ιωάννη Πιτςιλιάσ ςε Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ Κζντρο Πληροφόρηςησ για την Ευρφτερη Περιοχή και Μουςείο Περιβάλλοντοσ για την Χλωρίδα και Πανίδα τησ Περιοχήσ. ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Αρχιτζκτονεσ & Πολιτικοί Μηχανικοί l φμβουλοι Μηχανικοί Τηλ Κιν Φαξ Μελζτη - Επιμζλεια: Ελζνη Γ. Μαλεκκίδου Πολεοδόμοσ Μηχανικόσ MSc Urban Regeneration (University College London) Μάρτησ 1 P 2012 a g e

2 Περιληπτικά I. κοπόσ Μελζτησ Θ επανάχρθςθ του υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων από το Κοινοτικό υμβοφλιο, βαςιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν ςτο Ρυθμιςτικό χζδιο Δράςησ. Θ εκμετάλλευςι τουσ εν ολίγοισ, προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ αποςκοπϊντασ ςτθν αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ ςυνδυάηοντασ τθν γνωριμία με το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ και τισ εναλλακτικζσ μορφζσ αναψυχισ που προςφζρει θ φπαικροσ. II. φνοψη Μελζτησ Θ παροφςα μελζτθ εξετάηει τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των ςχολικϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Αγίου Ιωάννθ Πιτςιλιάσ από το Κοινοτικό υμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ διάφορεσ παρατθριςεισ και ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν αναφορικά με τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ ςτο Λεπτομερζσ Ρυκμιςτικό χζδιο «χζδιο Δράςθσ» (2010) που εκπονικθκε για τθν κοινότθτα. Σο παρόν ζγγραφο αποτελεί ζνα εργαλείο επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ των δυνατοτιτων και προχποκζςεων (λειτουργικϊν και τεχνικϊν) επανάχρθςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ διαμορφϊνοντάσ το ςε Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ, Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν Ευρφτερθ Περιοχι και Θεματικό μουςείο. Θ Προμελζτθ ςκοπιμότθτασ του ζργου, το οποίο αναμζνεται να υποβοθκιςει τθν οικονομία τθσ κοινότθτασ, αποτελεί τμθματικό ζργο του ευρφτερου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. υγκεκριμζνα μζςω τθσ περιγραφισ του προτεινόμενου ςεναρίου διαμόρφωςθσ των εγκαταςτάςεων ςτισ προαναφερκείςεσ χριςεισ, ςτοχεφετε να προςδοκεί θ αρχικι ιδζα του οράματοσ του κοινοτικοφ ςυμβουλίου και ςε επόμενο ςτάδιο, εφόςον εγκρικεί θ μετατροπι χριςθσ, να υλοποιθκεί λεπτομερζςτερθ Μελζτθ Βιωςιμότθτασ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ κα ςυνιςτά κακοριςτικό παράγοντα για τθν τελικι απόφαςθ υλοποίθςθσ τθσ κοινοτικισ αυτισ επενδυτικισ προςπάκειασ. III. Δομή Μελζτησ Θ μελζτθ χωρίηεται ςε τρία κφρια μζρθ: - το πρϊτο μζροσ καταγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ κοινότθτασ, θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςτα ςτοιχεία του πρόςφατου Ρυκμιςτικοφ χεδίου «χεδίου Δράςθσ» (2010), που εκπονικθκε από τθν εταιρεία ΠΟΛΤΣΙΑ-Αρμόσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ελλείψεισ και αδυναμίεσ που υπογραμμίηονται και κατ επζκταςθ τισ ανάγκεσ που προκφπτουν 2 Σ ε λ ί δ α

3 κυρίωσ ςτο τριτογενι τομζα, ςτοχεφοντασ ςτθν δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου, ποιοτικοφ και ανταγωνιςτικοφ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. - το δεφτερο μζροσ καταγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του κτιρίου και οι λόγοι αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ του ζργου αλλά και οι κετικζσ προβλεπόμενεσ επιδράςεισ του ςτο προφίλ τθσ κοινότθτασ αφενόσ, και αφετζρου οι πικανζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ που θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ μπορεί να προκαλζςει μελλοντικά αν θ κατάςταςθ παραμζνει ςτακερι και δεν αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ και πρωτοβουλίεσ που παρουςιάηονται κατά περιόδουσ. - Σζλοσ, ςτο τρίτο μζροσ γίνεται μια ενδεικτικι παρουςίαςθ των προτεινόμενων διαρρυκμίςεων ςτθν υφιςτάμενθ υποδομι και επεξιγθςθ του πλάνου λειτουργίασ των νζων χριςεων ωσ επίςθσ και περιλθπτικι παρουςίαςθ των φάςεων υλοποίθςθσ. 3 Σ ε λ ί δ α

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ο : Αναγκαιότητα παραχϊρηςησ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτην κοινότητα και επανάχρηςή τουσ προσ όφελοσ τησ 1.1. Ειςαγωγι 1.2. Περιγραφι τθσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ χολικζσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ Γενικά: υνοπτικι Περιγραφι και Αξιολόγθςθ Κτιριακοφ αποκζματοσ 1.3. Γιατί κρίνεται αναγκαία θ παραχϊρθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ ςτθ κοινότθτα Κεφάλαιο 2 ο : Πρόταςη δημιουργίασ Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ & Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή και Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ περιοχήσ Λεπτομερζςτερθ Ανάλυςθ των δφο Προτεινόμενων Παρεμβάςεων Α) Δημιουργία Κοινοτικών Χώρων Φιλοξενίασ και Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή Β) Δημιουργία Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ Περιοχήσ 2.2. Φάςεισ υλοποίθςθσ Α Φάςθ Μελζτθσ : Παραχϊρθςθ ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ κοινότθτα Β Φάςθ Μελζτθσ : Διαμόρφωςθ υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων ςτισ ανάγκεσ που προκφπτουν για φιλοξενία των νζων προτεινόμενων χριςεων Γ Φάςθ Μελζτθσ : Διαμόρφωςθ Περιβάλλοντα Χϊρου και Γθπζδων Δθμιουργία καντίνασ Κεφάλαιο 3 ο : Επίλογοσ υμπεράςματα 4 Σ ε λ ί δ α

5 Κεφάλαιο 1 ο Αναγκαιότητα παραχϊρηςησ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτην κοινότητα και επανάχρηςή τουσ προσ όφελοσ τησ το παρόν κεφάλαιο γίνεται μια ςφντομθ παρουςίαςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςιμερα ςτθν επαρχία και κατ επζκταςθ ςτθ κοινότθτα του Αγίου Ιωάννθ, ωσ επίςθσ και των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν που υιοκετικθκαν. τθ ςυνζχεια ακολουκεί μια περιλθπτικι αξιολόγθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων και τζλοσ παρατίκενται κάποια ςθμαντικά επιχειριματα που ςυνδζονται άμεςα με τθν ευρφτερθ πολιτικι του Ρυκμιςτικοφ χεδίου Δράςθσ και κρίνουν αναγκαία τθν παραχϊρθςι αυτϊν ςτθ κοινότθτα Ειςαγωγή το πρόςφατο Ρυκμιςτικό χζδιο (2010), επιςθμαίνεται θ τάςθ εγκατάλειψθσ τθσ υπαίκρου (φαινόμενο αςτυφιλίασ), θ οποία μαςτίηει και τον Άγιο Ιωάννθ Πιτςιλιάσ (Βλζπε φωτογραφίεσ 1 εώσ 4), κυρίωσ λόγω των περιοριςμζνων εργαςιακϊν ευκαιριϊν που προςφζρει θ περιοχι αλλά και του μειωμζνου ενδιαφζροντοσ και κινιτρων για δθμιουργία οποιαςδιποτε επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ. Επίςθσ ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε υπθρεςίεσ και άλλεσ αναγκαίεσ υποδομζσ, οι οποίεσ υποβοθκοφν το φαινόμενο μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ ςτα αςτικά κζντρα προσ αναηιτθςθ καλφτερων και ποιοτικότερων ςυνκθκϊν ηωισ. Σζλοσ, ο τουριςμόσ, ςτθν υπό μελζτθ περιοχι, δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμζνοσ και αυτό οφείλεται αφενόσ μεν ςτθν ανυπαρξία των κατάλλθλων ζργων υποδομισ και αφετζρου ςτο ανοργάνωτο και χωρίσ ταυτότθτα τουριςτικό προϊόν που προςφζρεται. Ο γενικόσ ςτόχοσ του Ρυκμιςτικοφ αφορά τθ «Δημιουργία Βιϊςιμων Κοινοτήτων», που κα επιτευχκεί με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτα ηωισ και τθν εξυγίανςθ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ. Αυτό βζβαια προχποκζτει μια ςειρά παρεμβάςεων που κα ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ μζςω τθσ προϊκθςθσ ζργων αναβάκμιςθσ. Επίςθσ, ςτα πλαίςια του γενικοφ ςτόχου τονίηεται θ απαίτθςθ για δρομολόγθςθ μια ςειράσ παρεμβάςεων που κα ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ αςτυφιλίασ, μζςω τθσ διαμόρφωςθσ ςυνκθκϊν για ανάπτυξθ νζων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων κυρίωσ ςτο τομζα των υπθρεςιϊν με 5 Σ ε λ ί δ α

6 ζμφαςθ ςτο τουριςμό. Σζλοσ, τονίηεται θ αναγκαιότθτα προϊκθςθσ ολοκλθρωμζνθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ και ενιαίου ςχεδιαςμοφ. Φωτογραφία 1 2 : Πανοραμική λήψη - Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς Πηγή: Ιδία επεξεργαςία Φωτογραφία 3 4 : Πανοραμική Νυκτερινή λήψη Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ιμερα, θ κοινότθτα ζχοντασ ωσ γενικό κατευκυντιριο οδθγό το Ρυκμιςτικό χζδιο Δράςθσ, δρομολογεί ςταδιακά διάφορα ζργα ςτθ περιοχι, αξιοποιϊντασ το αξιόλογο πλοφςιο περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό τθσ περιβάλλον.(βλζπε φωτογραφίεσ 1 ζωσ 15 ) Κεντρικόσ ςτόχοσ εκτόσ από τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ, είναι επιπρόςκετα θ δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου και εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ, που κα προςφζρει επιλογζσ ςτουσ ντόπιουσ και επιςκζπτεσ και που κα προςελκφςει ςταδιακά διάφορεσ οργανωμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 6 Σ ε λ ί δ α

7 Φωτογραφία 5 6 : Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ (αριστερά) και Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή (δεξιά) Πηγή: Ιδία επεξεργαςία Τπογραμμίηεται ότι τα ζργα αυτά ζχουν ςυγκεκριμζνο χαρακτήρα και κατεφθυνςη εφόςον κρίνεται ςημαντική η δημιουργία ενόσ ολοκληρωμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ με ταυτότητα και ιδιαιτερότητα που κα προςελκφςει για αυτά του τα χαρακτθριςτικά πλεονεκτιματα τουσ επιςκζπτεσ, ςτοχεφοντασ παράλλθλα, όπωσ προαναφζρκθκε, ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του Ρυκμιςτικοφ χεδίου που αφορά τθ δθμιουργία βιϊςιμων κοινοτιτων. υγκεκριμζνα θ κοινότθτα επενδφει ςτον περιβαλλοντικό πλοφτο τθσ περιοχισ (Βλζπε φωτογραφίεσ 7 ζωσ 28) μζςω τθσ ςυντιρθςθσ υφιςτάμενων και διάνοιξθσ νζων μονοπατιϊν τθσ φφςθσ, τθσ δθμιουργίασ περιβαλλοντικοφ και πολιτιςτικοφ γραμμικοφ πάρκου ςτθ κοίτθ του ποταμοφ «Λιμνάτθ» (ο οποίοσ αποτελεί παραπόταμο του Ποταμοφ Κοφρθ), του οριςμοφ και δθμιουργίασ ςθμείων κζασ και εκδρομικϊν χϊρων εφόςον διακζτει ςθμαντικζσ εκτάςεισ γθσ με περιβαλλοντικό ενδιαφζρον, είτε ωσ προσ τθν χλωρίδα είτε ωσ προσ τθν πανίδα, που χαρακτθρίηονται ωσ περιοχζσ φυςικισ καλλονισ ενϊ παράλλθλα κάποιεσ εξ αυτϊν είναι εντεταγμζνεσ ςτο δίκτυο ΦΤΘ 2000 ι ςε Ηϊνεσ Ειδικισ Προςταςίασ (ΗΕΠ). τα πλαίςια τθσ παραπάνω λογικισ βαςίηεται και το ζργο που προτείνεται ςτθ παροφςα μελζτθ, αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ, εφόςον και αυτό ςυνάδει με τθν ταυτότθτα που κζλει να αναδείξει, καλφπτοντασ παράλλθλα κάποιεσ ουςιαςτικζσ ελλείψεισ που ζχουν επιςθμανκεί. 7 Σ ε λ ί δ α

8 Φωτογραφία 7-8 : Φύση Βουνό Κούκκος Πηγή: Ιδία λήψη και επεξεργαςία Φωτογραφία 9-10 : Φύση Βουνό Κούκκος Πηγή: Ιδία λήψη και επεξεργαςία 8 Σ ε λ ί δ α

9 Μετατροπήσ των Σχολικών Εγκαταςτάςεων Αγίου Ιωάννη Πιτςιλιάσ ςε Κοινοτικοφσ Χώρουσ Φιλοξενίασ Κζντρο Πληροφόρηςησ για την Φωτογραφία 11 : Υδάτινοι Πόροι Περιοχής Φωτογραφία 12 : Υδάτινοι Πόροι Περιοχής 9 Σελίδα

10 Φωτογραφία : Ενδεικτική Χλωρίδα Περιοχής Φωτογραφία : Ενδεικτική Πανίδα Περιοχής 10 Σ ε λ ί δ α

11 Φωτογραφία : Ενδεικτική Πανίδα Περιοχής 11 Σ ε λ ί δ α

12 1.2. Περιγραφή τησ Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ χολικζσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ Γενικά: Σο κτίριο του παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου οικοδομικθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 40. Σθν δεκαετία του 60 ανεγζρκθ ζνα επιπλζον διϊροφο κτίριο για να καλφψει τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ των μακθτϊν του οκτατάξιου τότε ςχολείου τθσ κοινότθτασ. (Βλζπε φωτογραφία 29) Με τθν πάροδο των χρόνων, και κυρίωσ λόγω τθσ μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ ςτα αςτικά κζντρα, ο αρικμόσ των μακθτϊν μειϊκθκε ςθμαντικά, μζχρι που το 2011 πάρκθκε απόφαςθ για τελικι διακοπι τθσ λειτουργίασ του ωσ εκπαιδευτικό κζντρο. το διάςτθμα αυτό που το ςχολείο δεν λειτουργεί πια, μια αίκουςα των εγκαταςτάςεων του χρθςιμοποιείται για τθν φιλοξενία δφο τμθμάτων επιμορφωτικισ μάκθςθσ κάποιεσ ϊρεσ τθσ βδομάδασ. Σο μεγαλφτερο τουσ τμιμα όμωσ παραμζνει ανεκμετάλλευτο. Θ κοινότθτα κζλοντασ να αποφφγει τθν ερθμοποίθςθ του κτιρίου αυτοφ, το οποίο αποτελεί για τουσ κάτοικουσ και απόδθμουσ ζνα ςθμαντικό κομμάτι των αναμνιςεων τθσ παιδικι τουσ θλικία και τοπόςθμο τθσ περιοχισ τουσ, προζβει ςε κινιςεισ προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ με ςτόχο να περάςει θ ιδιοκτθςία ςτθ δικαιοδοςία τθσ. τα πλαίςια λοιπόν τθσ ςειράσ ζργων τοπικισ ςθμαςίασ που δρομολογικθκαν από το Κοινοτικό υμβοφλιο, προτείνεται θ παραχϊρθςθ του ςχολικοφ κτιριακοφ αποκζματοσ από το Τπουργείο Παιδείασ ςτθν Κοινότθτα, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του προσ όφελοσ τθσ. Φωτογραφία 29: Παλαιό και νεότερο κτίριο δημοτικού, Πηγή: Αυγουστίνος Δημητρίου υνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηςη Κτιριακοφ αποθζματοσ Σο κτιριακό ςυγκρότθμα χωρίηεται ςε δφο μζρθ: ςτο παλαιό και το νεότερο κτίριο και το ςυνολικό εμβαδό αυτϊν ανζρχεται περίπου ςτα 600 τετραγωνικά μζτρα.(βλζπε φωτογραφίεσ 30 ζωσ 33) Σα κτίρια περιβάλλονται από ζνα προαφλιο χϊρο μεγάλθσ ζκταςθσ με κιπουσ και δφο γιπεδα, καλακόςφαιρασ και ποδοςφαίρου που κατά καιροφσ φιλοξενοφν κάποιεσ εκ των εκδθλϊςεων τθσ κοινότθτασ όπωσ τθν Ετιςια Χοροςπερίδα, Παςχαλινζσ Εκδθλϊςεισ, υναυλίεσ κ.α.(βλζπε φωτογραφίεσ 34 ζωσ 36) Θ οικοδομικι κατάςταςθ του κτιρίου χαρακτθρίηεται ωσ πολφ καλι 12 Σ ε λ ί δ α

13 εφόςον και τα δφο κτίρια ζχουν ςυντθρθκεί - ανακαινιςτεί ςτο πρόςφατο παρελκόν από το Τπουργείο Παιδείασ. Φωτογραφία 30 έως 31: Παλαιό Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φωτογραφίες 32-33: Νεότερες Εγκαταστάσεις Δημοτικού Σχολείου Φωτογραφία 34 : Συναυλία Γιάννη Κότσιρα, Αύγουστος 2010 Πηγή: Kοινοτικό υμβοφλιο Αγίου Ιωάννη 13 Σ ε λ ί δ α

14 Φωτογραφία 35 36: Γήπεδα υνοπτικά, όςον αφορά τθ χωρθτικότθτα των δφο κτιρίων, όπωσ φαίνεται και ςτο ςχετικό επιςυναπτόμενο χζδιο 1., το παλαιό πετρόκτιςτο κτίριο είναι μικρότερο ςε μζγεκοσ από το νεότερο. υγκεκριμζνα διακζτει τρείσ ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ των 50 τετραγωνικϊν μζτρων και μία μικρότερθ, περίπου 20 τετραγωνικϊν μζτρων, θ οποία χρθςιμοποιείτο ςτο παρελκόν ωσ γραφείο. Από τθν άλλθ, το κτίριο που κτίςτθκε μεταγενζςτερα, είναι διϊροφο και διακζτει ζξι ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ των 60 τετραγωνικϊν μζτρων περίπου θ κάκε μία. Δφο ζξ αυτϊν είναι ςτον υπόςτεγο χϊρο και οι υπόλοιπεσ τζςςερισ ςτο ιςόγειο (Βλζπε Σχζδιο 2 και 3). Επίςθσ διακζτει ζνα γραφείο 30 τετραγωνικϊν μζτρων που χρθςιμοποιείτο από τουσ δαςκάλουσ και τθ γραμματεία του ςχολείου και δφο χϊρουσ υγιεινισ, αρρζνων και κθλζων. (Βλζπε φωτογραφία 37) ε γενικζσ γραμμζσ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα κτίριο ευρφχωρο και λειτουργικό που με τισ ςωςτζσ επεμβάςεισ και τροποποιιςεισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επαναχρθςιμοποιθκεί ςωςτά και αποτελεςματικά φιλοξενϊντασ νζεσ χριςεισ και δραςτθριότθτεσ που κα ςυνδράμουν ςτθν ανάκτθςθ του νζου επιδιωκόμενου προφίλ τθσ κοινότθτασ. Σχέδιο 1: Κάτοψη Παλαιού Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002, ιδία επεξεργασία 14 Σ ε λ ί δ α

15 Σχέδιο 2: Κάτοψη Ισογείου Νεότερου Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002., ιδία επεξεργασία Σχέδιο 3: Κάτοψη Υποστεγου Νεότερου Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002, ιδία επεξεργασία Φωτογραφία 37: Χώροι υγιεινής 15 Σ ε λ ί δ α

16 1.3. Γιατί κρίνεται αναγκαία η παραχϊρηςη του κτιριακοφ αποθζματοσ ςτη κοινότητα Όπωσ ζχει αναφερκεί και παραπάνω, θ κοινότθτα ζχει δρομολογιςει διάφορα ζργα ςτθ περιοχι, με περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό χαρακτιρα, ςτοχεφοντασ αφενόσ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ και των ςυνκθκϊν ηωισ των κατοίκων τθσ και αφετζρου ςτθν δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου κεματικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. τα πλαίςια αυτισ τθσ πολιτικισ που ακολουκείται από το Κοινοτικό υμβοφλιο βαςίηεται και θ οργανωμζνθ προςπάκεια για παραχϊρθςθ των υφιςτάμενων ανεκμετάλλευτων ςχολικϊν εγκαταςτάςεων, από το Τπουργείο Παιδείασ ςτθ κοινότθτα, με απϊτερο ςκοπό τθν διαμόρφωςι και επαναλειτουργία του ωσ Κοινοτικόσ Χϊροσ Φιλοξενίασ, Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν Ευρφτερθ Περιοχι και Περιβαλλοντικό Μουςείο Χλωρίδασ και Πανίδασ τθσ περιοχισ. Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του ςχολείου είναι πολφ καλι αφοφ όπωσ αναφζρκθκε ζχει ανακαινιςτεί πρόςφατα και ςτόχοσ τθσ κοινότθτασ είναι να το αξιοποιιςει άμεςα προσ όφελόσ τθσ, ϊςτε το κτίριο αυτό που κάποτε ζςφυηε από ηωι και είναι άρτια ςυνδεδεμζνο με τισ αναμνιςεισ των κατοίκων και αποδιμων τθσ κοινότθτασ, να μθν αφεκεί ςτθ μοίρα του με κφριο εχκρό του τον ανεκμετάλλευτο χρόνο που περνά. Ζχοντασ λοιπόν υπόψθ ότι δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνα ςχζδια από μζρουσ του αρμόδιου Τπουργείου για οποιαςδιποτε μορφισ επανάχρθςθ ι αξιοποίθςθ του κτιρίου, ηθτείται θ παραχϊρθςι του ςτθ κοινότθτα, για τθν κάλυψθ κάποιων ουςιαςτικϊν ελλείψεων που ζχουν διαπιςτωκεί κατά περιόδουσ ςτθ κοινότθτα και αξιοποίθςι του ςτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ που αποφαςίςτθκε και ακολουκείτε θ οποία ζχει απϊτερο ςτόχο τθν ςταδιακι δθμιουργία μιασ βιϊςιμθσ κοινότθτασ. 16 Σ ε λ ί δ α

17 Κεφάλαιο 2 ο Πρόταςη δημιουργίασ Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ, Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή και Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ περιοχήσ. Θ πρόταςθ για αξιοποίθςθ του ςχολικοφ κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ χωρίηεται ςε δφο ςκζλθ. Σο πρϊτο αφορά τθ δθμιουργία Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ και Κζντρου Πλθροφόρθςθσ για τθν ευρφτερθ περιοχι και το δεφτερο, τθ δθμιουργία ενόσ Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τθσ Περιοχισ. Όπωσ προαναφζρκθκε, το κτιριακό ςυγκρότθμα χωρίηεται ςε δφο τμιματα, το παλαιό και το νεϊτερο. Βαςιςμζνοι ςτο χαρακτθριςτικό αυτό τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ, προτείνεται το παλαιό κτίριο να ςτεγάςει το Περιβαλλοντικό Μουςείο και το νεότερο τουσ Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ. θμαντικι διευκρίνιςθ ςτο ςθμείο αυτό είναι ότι το δεφτερο ςκζλοσ τθσ πρόταςθσ, αναφορικά με το Θεματικό Μουςείο Περιβάλλοντοσ, είναι βαςιςμζνο ςε μία εκ των αντιπροτάςεων του Τπουργείου Παιδείασ μετά από επιςτολι που εςτάλει από το Κοινοτικό υμβοφλιο για εξζταςθ του κζματοσ ζνταξθσ του ςχολείου ςτο Δίκτυο Κζντρων Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Λεπτομερζςτερη Ανάλυςη των Προτεινόμενων Παρεμβάςεων Α) Δημιουργία Κοινοτικών Χώρων Φιλοξενίασ & Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή Οι Κοινοτικοί Χϊροι Φιλοξενίασ κα ςτεγάηονται ςτο νεότερο και μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ κτίριο του ςχολείου του οποίου το ςυνολικό εμβαδόν ανζρχεται περίπου ςτα 420 τετραγωνικά μζτρα. Όπωσ φαίνεται και από τισ κατόψεισ που επιςυνάπτονται παρακάτω είναι διϊροφο και διακζτει ζξι ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ζνα γραφείο και δφο χϊρουσ υγιεινισ. Οι Κοινοτικοί Χϊροι Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ προτείνεται να τροποποιθκοφν ωσ εξισ: Ο υπόςτεγοσ χϊροσ κα διαμορφωκεί ςε δωμάτια φιλοξενίασ διατθρϊντασ τουσ δφο κεντρικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ υγιεινισ. (Βλζπε φωτογραφία 38) Ο ιςόγειοσ όροφοσ κα διαμορφωκεί ςε μία αίκουςα εςτίαςθσ κουηίνα και μια μικρι πολφ-αίκουςα που κα φιλοξενεί διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και κα προςαρμόηεται ςτισ 17 Σ ε λ ί δ α

18 ανάγκεσ που προκφπτουν κατά περιόδουσ αλλά ταυτόχρονα κα φιλοξενεί τα απογευματινά τμιματα επιμορφωτικισ μάκθςθσ υπολογιςτϊν και χειροτεχνίασ κάποιεσ ϊρεσ τθσ βδομάδασ. Επίςθσ κα ςτεγάηει το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν ευρφτερθ περιοχι το οποίο κα λειτουργεί παράλλθλα και ςαν χϊροσ υποδοχισ για το ςφνολο των προτεινόμενων χριςεων του ςυγκροτιματοσ. (Βλζπε φωτογραφία 39) Φωτογραφία 38: Τμήμα Υπόστεγου Χώρου Φωτογραφία 39: Ισόγειος & Υπόστεγος Χώρος τουσ νζουσ αυτοφσ διαμορφωμζνουσ χϊρουσ θ κοινότθτα κα ζχει τθν δυνατότθτα να φιλοξενιςει διάφορα οργανωμζνα κοινωνικά ςφνολα, είτε διοργανϊνοντασ, με κοινοτικι πρωτοβουλία, εκδθλϊςεισ είτε παραχωρϊντασ τισ εγκαταςτάςεισ ςε οργανωμζνουσ φορείσ και ομάδεσ για φιλοξενία ειδικϊν κεματικϊν εκδθλϊςεων περιβαλλοντικοφ, πολιτιςτικοφ, ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. υγκεκριμζνα, τζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ κα μποροφςαν να είναι θμερίδεσ για το περιβάλλον ι άλλου τφπου ειδικισ κεματολογίασ ςεμινάρια, ςυνάξεισ και ανοικτζσ παρουςιάςεισ. Θ ςθμαςία υλοποίθςθσ των χϊρων φιλοξενίασ ζγκειται ςτο ότι θ κοινότθτα ςτθ παροφςα φάςθ δεν διακζτει τζτοιου είδουσ υπθρεςίεσ. Αυτόσ είναι ζνασ εκ των ςθμαντικότερων λόγων που μζνει ςτάςιμθ και δεν μπορεί να προχωριςει ουςιαςτικά ςε ζνα κομμάτι του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ που αφορά τον τριτογενι τομζα. Ευελπιςτείτε ότι θ οργάνωςθ και θ βιϊςιμθ λειτουργία αυτϊν των καταλυμάτων κα λειτουργιςει ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ του τομζα αυτοφ, αφενόσ γιατί αναμζνεται να αυξθκεί θ τουριςτικι δραςτθριότθτα ςτθ κοινότθτα και αφετζρου γιατί θ τοπικι κοινωνία αναμζνεται να ενεργοποιθκεί και να ξεκινιςει ςταδιακά, μζςω τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, τθ δθμιουργία μικρϊν αγροτουριςτικϊν καταλυμάτων όπωσ αντίςτοιχα προτείνεται και ςτο Ρυκμιςτικό χζδιο Δράςθσ. 18 Σ ε λ ί δ α

19 Όςον αφορά το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ και Τποδοχισ, θ βαςικι του υποχρζωςθ κα είναι θ άμεςθ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν ςε μεγάλο φάςμα κεμάτων που αφοροφν τθν κοινότθτα και τθν ευρφτερθ περιοχι όπωσ για παράδειγμα: τθν ιςτορία του χωριοφ και τουσ ςθμαντικοφσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ τθσ κοινότθτασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, όπωσ τισ εκκλθςίεσ και τα ξωκλιςια, τα κεματικά μουςεία και μνθμεία τθσ περιοχισ κ.τ.λ. τα οργανωμζνα μονοπάτια τθσ φφςθσ τουσ εκδρομικοφσ χϊρουσ τα αγροτουριςτικά καταλφματα τουσ χϊρουσ αναψυχισ κ.α. κοπόσ του είναι θ προβολι των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ευρφτερθσ ορεινισ περιοχισ. Επίςθσ κα ςτοχεφει, εκτόσ τθσ ενθμζρωςθσ, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνία και των επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ ςε κζματα που ςχετίηονται με το φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. Σζλοσ, κα προωκεί και κα υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ αγροτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, κα προβάλει τουσ φυςικοφσ πόρουσ τθσ περιοχισ (μονοπάτια τθσ φφςθσ, ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα, περιοχζσ φυςικισ καλλονισ) και κα ςτοχεφει τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ όςον αφορά τθν προςταςία και τθν ιπια διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων. Β) Δημιουργία Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ Περιοχήσ Σο Θεματικό Μουςείο κα ςτεγάηεται ςτο παλαιό πζτρινο κτίριο του ςχολείου (βλζπε φωτογραφία 38) το οποίο όπωσ φαίνεται από τθν κάτοψθ που ακολουκεί διακζτει τρείσ ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ζνα γραφείο. Σο Περιβαλλοντικό Μουςείο προτείνεται να περιλαμβάνει : Φωτογραφία 30: Παλαιό Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Χϊρο Τποδοχισ - Προκάλαμοσ Χϊρο Ζκκεςθσ - Βιβλιοκικθ Αίκουςα Οπτικοακουςτικϊν Μζςων. 19 Σ ε λ ί δ α

20 υγκεκριμζνα προτείνεται, οι τρείσ υφιςτάμενεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ να διαμορφωκοφν κατάλλθλα για να φιλοξενιςουν το χϊρο ζκκεςθσ, τθν βιβλιοκικθ και τθν αίκουςα οπτικοακουςτικϊν μζςων ενϊ το ενδιάμεςο γραφείο που είναι και ο μικρότεροσ χϊροσ του κτιρίου να διαμορφωκεί ςε χϊρο Τποδοχισ - Προκάλαμο. Κακϊσ θ ιςτορία και το περιεχόμενου του Μουςείου κα εκτυλίςςεται ςτο Χϊρο Ζκκεςθσ ςτθ Βιβλιοκικθ και ςτθν Αίκουςα Οπτικοακουςτικϊν Μζςων, κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικό τα εκκζματα να παρουςιάηονται με πρωτότυπο τρόπο οφτωσ ϊςτε να προκαλοφν το ενδιαφζρον του επιςκζπτθ χρθςιμοποιϊντασ τθν ςφγχρονθ αντίλθψθ τθσ χριςθσ ενόσ μουςείου όπου ο επιςκζπτησ καλείται να ςυμμετζχει ςτισ δραςτηριότητεσ με διάφορουσ τρόπουσ. υγκεκριμζνα κα μποροφςε να διακζτει ςτουσ επιςκζπτεσ απλό εξοπλιςμό όπωσ κιάλια και πυξίδεσ για «μικρζσ εξερευνιςεισ» ςτθ περιοχι και τα οργανωμζνα μονοπάτια τθσ ενϊ επίςθσ ενδιαφζρον κα ιταν να δθμιουργθκοφν μικροφ μικουσ ταινίεσ, τφπου ντοκιμαντζρ, για το περιβάλλον τθσ περιοχισ και να προβάλλονται ςτθν αίκουςα οπτικοακουςτικϊν μζςων που προτείνεται. Επιπρόςκετα για καλφτερθ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν κα μποροφςε να υπάρχει τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τμθμάτων των ςθμαντικότερων περιβαλλοντικϊν περιοχϊν τθσ περιοχισ. Σζλοσ, θ κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ιδιωτικοφσ και μθ φορείσ κα μπορεί να οργανϊνει διάφορα προγράμματα επιμόρφωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ πάνω ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Σζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ αλλά και άλλεσ οργανωμζνεσ εκδθλϊςεισ διαφόρων φορζων κα μποροφν να οργανϊνονται ςτο χϊρο ο οποίοσ ενδείκνυται για τζτοιουσ ςκοποφσ εφόςον παράλλθλα κα διαμορφωκεί κατάλλθλα και ο εξωτερικόσ χϊροσ του ςχολείου (βλζπε φωτογραφίεσ 35-36) δίνοντασ περεταίρω επιλογζσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Κλείνοντασ, είναι ςθμαντικό να αναφερκοφν αντίςτοιχα τζτοια παραδείγματα παρεμβάςεων που ζχουν εφαρμοςτεί με επιτυχία ςτον Ελλαδικό χϊρο όπωσ ςτθ Κεφαλονιά όπου το παλαιό δθμοτικό ςχολείο του Φιςκάρδου παραχωρικθκε για τθσ ανάγκεσ του Περιβαλλοντικοφ και Ναυτικοφ Μουςείου και ςτο Νομό Θλίασ το Περιβαλλοντικό Μουςείο Φολόθσ. Μελετϊντασ τθν εμπειρία τουσ και ζχοντάσ τθν ωσ οδθγό, το Περιβαλλοντικό Μουςείο του Αγίου Ιωάννθ μπορεί να αποτελζςει επιτυχθμζνθ και βιϊςιμθ παρζμβαςθ εάν κατορκϊςει να γίνει πόλοσ ζλξθσ εναλλακτικϊν ομάδων τουριςτϊν. Παράλλθλα κα αποτελζςει ςθμαντικι προςκικθ ςτο προςφερόμενο αναπτυξιακό και τουριςτικό προϊόν τθσ κοινότθτασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Φάςεισ υλοποίηςησ Οι παραπάνω τροποποιιςεισ διαμορφϊςεισ των εγκαταςτάςεων προβλζπεται να υλοποιθκοφν ςε τρείσ χρονικζσ φάςεισ όπωσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. 20 Σ ε λ ί δ α

21 Α Φάςη Μελζτησ : Παραχϊρηςη ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτη κοινότητα Αρχικά κα πρζπει να δρομολογθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ το αρμόδιο Τπουργείο για παραχϊρθςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν κοινότθτα. Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να γίνουν από το Κοινοτικό υμβοφλιο Αγίου Ιωάννθ με τθν ταυτόχρονθ υποςτιριξθ όλων των οργανωμζνων ςυνόλων τθσ κοινότθτασ. Θ κοινότθτα κα πρζπει να πείςει το Τπουργείο και τα αρμόδια τμιματά του ότι κα εκμεταλλευτεί επαρκϊσ τισ εγκαταςτάςεισ προσ όφελοσ τθσ παρουςιάηοντασ τθν παροφςα ολοκλθρωμζνθ προμελζτθ - πρόταςθ επανάχρθςθσ Β Φάςη Μελζτησ : Διαμόρφωςη υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων ςτισ ανάγκεσ που προκφπτουν για φιλοξενία των νζων προτεινόμενων χρήςεων Εφόςον παραχωρθκοφν οι εγκαταςτάςεισ ςτθν κοινότθτα κα ξεκινιςουν οι εργαςίεσ διαμόρφωςθσ τουσ για να φιλοξενιςουν τισ νζεσ χριςεισ. Θ υφιςτάμενθ υποδομι είναι, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ςε καλι κατάςταςθ λόγο τθσ ςχετικά πρόςφατθσ ανακαίνιςθσ που ξεκίνθςε το Παρόλα αυτά είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτθτεσ εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ και ςτα δφο κτίρια για να καλφψουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ των νζων χριςεων που κα ςτεγαςτοφν. υγκεκριμζνα, όςον αφορά το παλαιό πετρόκτιςτο κτίριο, που κα φιλοξενιςει το Μουςείο Περιβάλλοντοσ, κα γίνουν κάποιεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τα λεπτομερι ςχζδια που κα πραγματοποιθκοφν ςε δεφτερο ςτάδιο για το ςκοπό αυτό. Επιπρόςκετα, προβλζπεται θ εςωτερικι ςφνδεςθ κάποιων εκ των αικουςϊν για καλφτερθ λειτουργικότθτα του μουςείου. Σζλοσ, κα αναβακμιςτεί ςε διάφορα επίπεδα θ υποδομι, για να μπορεί να υποςτθρίξει νζεσ τεχνολογίεσ με ςτόχο να καλφπτει επαρκϊσ τισ ανάγκεσ ενόσ ςφγχρονου Μουςείου και να προςφζρει ζνα καλό οπτικοακουςτικό αποτζλεςμα ςτον περιθγθτι. Όςον αφορά το νεότερο κτίριο που κα φιλοξενιςει τουσ Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ, οι αλλαγζσ που προτείνονται ςτο εςωτερικό του είναι περιςςότερεσ κυρίωσ ςτον υπόγειο όροφο που κα φιλοξενιςει τα δωμάτια επιςκεπτϊν τα οποία πρζπει να τθροφν ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ. το υπόςτεγο τμιμα οι εςωτερικζσ αλλαγζσ είναι μικρότερου βακμοφ αλλά ιδιαίτερα ςθμαντικζσ εφόςον κα ςτεγάηουν τθν κουηίνα και τραπεηαρία ωσ επίςθσ τουσ χϊρουσ υγιεινισ και τθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Γ Φάςη Μελζτησ : Διαμόρφωςη Περιβάλλοντα Χϊρου και Γηπζδων Δημιουργία καντίνασ Θ Σρίτθ φάςθ τθσ μελζτθσ αφορά τθ τακτοποίθςθ του περιβάλλοντα χϊρου ο οποίοσ βρίςκεται ςε ςχετικά καλι κατάςταςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ διόρκωςθ του εξωτερικοφ δαπζδου και ςυντιρθςθ των δφο υφιςτάμενων γθπζδων καλακόςφαιρασ και ποδοςφαίρου. Επίςθσ χρειάηεται αναβάκμιςθ των κιπων και εμπλουτιςμόσ τουσ με φυτά ανκεκτικά ςτο κλίμα τθσ περιοχισ. Σζλοσ, να ετοιμαςτοφν οι απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ για δθμιουργία καντίνασ δίπλα από τα γιπεδα θ οποία κα λειτουργεί περιοδικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από τθν εκάςτοτε χριςθ. 22 Σ ε λ ί δ α

23 Κεφάλαιο 3 ο : Επίλογοσ υμπεράςματα Θ πρόταςθ που προθγικθκε βαςίςτθκε ςτισ ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν ςτο Ρυκμιςτικό χζδιο, ςτισ ειςθγιςεισ του Τπουργείου Παιδείασ από τθν αλλθλογραφία που προθγικθκε και τζλοσ, προςαρμόςτθκε ςτο περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό χαρακτιρα που κζλει να αναδείξει θ κοινότθτα. Όπωσ και για κάκε ζργο ζτςι και γι αυτό επιβάλλεται να γίνει μια εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ βιωςιμότθτασ. ε γενικζσ γραμμζσ, θ επιτυχία του ζργου και κατ επζκταςθ θ βιωςιμότθτα του, κα εξαρτθκεί από τουσ χειριςμοφσ του Κοινοτικοφ υμβουλίου αφενόσ αλλά και από τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Επίςθσ θ διάρκεια του μακροπρόκεςμα κα εξαρτθκεί κυρίωσ από τθν ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να προωκθκεί ςωςτά και ζξυπνα από τθν κοινότθτα και τα οργανωμζνα τθσ ςφνολα, ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο εναλλακτικό τουριςτικό προϊόν ςε ςυνδυαςμό με τα υπόλοιπα υπό εξζλιξθ ζργα αντίςτοιχου χαρακτιρα, όπωσ τα μονοπάτια τθσ φφςθσ, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν οι οποίοι κα αποτελζςουν ςταδιακά ζνα μζςο μελλοντικισ διαφιμιςθσ τθσ κοινότθτασ εάν και εφόςον μείνουν ευχαριςτθμζνοι από αυτό που προςφζρεται. Αρχικόσ ςτόχοσ είναι θ προςζλκυςθ οργανωμζνων κοινωνικϊν ομάδων όπωσ για παράδειγμα Περιβαλλοντικοί Όμιλοι, Ιδιωτικά και μθ Εκπαιδευτικοφ Χαρακτιρα Ιδρφματα, Απόδθμοι, Κυνθγετικοί φλλογοι, Φωτογραφικοί και Ποδθλατικοί Όμιλοι, Ορειβατικοί φλλογοι, Ακλθτικά ωματεία, ΚΑΠΘ κ.α. τθ προμελζτθ αυτι δεν εξετάςτθκε το κόςτοσ υλοποίθςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου και γενικότερα δεν ειςζρχεται ςε τζτοιου είδουσ οικονομοτεχνικά ςτοιχεία και αναλφςεισ εφόςον τζτοιου είδουσ εξειδικευμζνεσ μελζτεσ προβλζπεται να γίνουν με κάκε λεπτομζρεια ςε επόμενο ςτάδιο, μετά τθν ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ. Παρόλα αυτά ζχοντασ μελετιςει τθν κατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ και ζχοντασ λάβει υπόψθ τισ πρόςφατεσ ανακαινίςεισ που πραγματοποίθςε το Τπουργείο Παιδείασ, το εκτιμϊμενο κόςτοσ αναμζνεται να κυμανκεί ςε λογικά πλαίςια. 23 Σ ε λ ί δ α

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ «ΑΓΟΤΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ» ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα