ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ"

Transcript

1 Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π ύ η ε π η Πε π ι ο σ ή κ α ι Μο ς ζ ε ί ο Πε - ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ π ι β ά λ λ ο ν η- ο ρ γ ι α η η ν Χλ ωπ ί δ α κ α ι Πα ν ί δ α η η ρ Πε π ι ο σ ή ρ. Ι α ν ο σ ά ρ ι ο ς 2012 Μετατροπήσ των χολικϊν Εγκαταςτάςεων Αγίου Ιωάννη Πιτςιλιάσ ςε Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ Κζντρο Πληροφόρηςησ για την Ευρφτερη Περιοχή και Μουςείο Περιβάλλοντοσ για την Χλωρίδα και Πανίδα τησ Περιοχήσ. ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Αρχιτζκτονεσ & Πολιτικοί Μηχανικοί l φμβουλοι Μηχανικοί Τηλ Κιν Φαξ Μελζτη - Επιμζλεια: Ελζνη Γ. Μαλεκκίδου Πολεοδόμοσ Μηχανικόσ MSc Urban Regeneration (University College London) Μάρτησ 1 P 2012 a g e

2 Περιληπτικά I. κοπόσ Μελζτησ Θ επανάχρθςθ του υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων από το Κοινοτικό υμβοφλιο, βαςιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν ςτο Ρυθμιςτικό χζδιο Δράςησ. Θ εκμετάλλευςι τουσ εν ολίγοισ, προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ αποςκοπϊντασ ςτθν αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ ςυνδυάηοντασ τθν γνωριμία με το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ και τισ εναλλακτικζσ μορφζσ αναψυχισ που προςφζρει θ φπαικροσ. II. φνοψη Μελζτησ Θ παροφςα μελζτθ εξετάηει τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των ςχολικϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Αγίου Ιωάννθ Πιτςιλιάσ από το Κοινοτικό υμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ διάφορεσ παρατθριςεισ και ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν αναφορικά με τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ ςτο Λεπτομερζσ Ρυκμιςτικό χζδιο «χζδιο Δράςθσ» (2010) που εκπονικθκε για τθν κοινότθτα. Σο παρόν ζγγραφο αποτελεί ζνα εργαλείο επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ των δυνατοτιτων και προχποκζςεων (λειτουργικϊν και τεχνικϊν) επανάχρθςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ διαμορφϊνοντάσ το ςε Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ, Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν Ευρφτερθ Περιοχι και Θεματικό μουςείο. Θ Προμελζτθ ςκοπιμότθτασ του ζργου, το οποίο αναμζνεται να υποβοθκιςει τθν οικονομία τθσ κοινότθτασ, αποτελεί τμθματικό ζργο του ευρφτερου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. υγκεκριμζνα μζςω τθσ περιγραφισ του προτεινόμενου ςεναρίου διαμόρφωςθσ των εγκαταςτάςεων ςτισ προαναφερκείςεσ χριςεισ, ςτοχεφετε να προςδοκεί θ αρχικι ιδζα του οράματοσ του κοινοτικοφ ςυμβουλίου και ςε επόμενο ςτάδιο, εφόςον εγκρικεί θ μετατροπι χριςθσ, να υλοποιθκεί λεπτομερζςτερθ Μελζτθ Βιωςιμότθτασ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ κα ςυνιςτά κακοριςτικό παράγοντα για τθν τελικι απόφαςθ υλοποίθςθσ τθσ κοινοτικισ αυτισ επενδυτικισ προςπάκειασ. III. Δομή Μελζτησ Θ μελζτθ χωρίηεται ςε τρία κφρια μζρθ: - το πρϊτο μζροσ καταγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ κοινότθτασ, θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςτα ςτοιχεία του πρόςφατου Ρυκμιςτικοφ χεδίου «χεδίου Δράςθσ» (2010), που εκπονικθκε από τθν εταιρεία ΠΟΛΤΣΙΑ-Αρμόσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ελλείψεισ και αδυναμίεσ που υπογραμμίηονται και κατ επζκταςθ τισ ανάγκεσ που προκφπτουν 2 Σ ε λ ί δ α

3 κυρίωσ ςτο τριτογενι τομζα, ςτοχεφοντασ ςτθν δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου, ποιοτικοφ και ανταγωνιςτικοφ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. - το δεφτερο μζροσ καταγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του κτιρίου και οι λόγοι αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ του ζργου αλλά και οι κετικζσ προβλεπόμενεσ επιδράςεισ του ςτο προφίλ τθσ κοινότθτασ αφενόσ, και αφετζρου οι πικανζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ που θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ μπορεί να προκαλζςει μελλοντικά αν θ κατάςταςθ παραμζνει ςτακερι και δεν αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ και πρωτοβουλίεσ που παρουςιάηονται κατά περιόδουσ. - Σζλοσ, ςτο τρίτο μζροσ γίνεται μια ενδεικτικι παρουςίαςθ των προτεινόμενων διαρρυκμίςεων ςτθν υφιςτάμενθ υποδομι και επεξιγθςθ του πλάνου λειτουργίασ των νζων χριςεων ωσ επίςθσ και περιλθπτικι παρουςίαςθ των φάςεων υλοποίθςθσ. 3 Σ ε λ ί δ α

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ο : Αναγκαιότητα παραχϊρηςησ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτην κοινότητα και επανάχρηςή τουσ προσ όφελοσ τησ 1.1. Ειςαγωγι 1.2. Περιγραφι τθσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ χολικζσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ Γενικά: υνοπτικι Περιγραφι και Αξιολόγθςθ Κτιριακοφ αποκζματοσ 1.3. Γιατί κρίνεται αναγκαία θ παραχϊρθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ ςτθ κοινότθτα Κεφάλαιο 2 ο : Πρόταςη δημιουργίασ Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ & Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή και Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ περιοχήσ Λεπτομερζςτερθ Ανάλυςθ των δφο Προτεινόμενων Παρεμβάςεων Α) Δημιουργία Κοινοτικών Χώρων Φιλοξενίασ και Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή Β) Δημιουργία Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ Περιοχήσ 2.2. Φάςεισ υλοποίθςθσ Α Φάςθ Μελζτθσ : Παραχϊρθςθ ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ κοινότθτα Β Φάςθ Μελζτθσ : Διαμόρφωςθ υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων ςτισ ανάγκεσ που προκφπτουν για φιλοξενία των νζων προτεινόμενων χριςεων Γ Φάςθ Μελζτθσ : Διαμόρφωςθ Περιβάλλοντα Χϊρου και Γθπζδων Δθμιουργία καντίνασ Κεφάλαιο 3 ο : Επίλογοσ υμπεράςματα 4 Σ ε λ ί δ α

5 Κεφάλαιο 1 ο Αναγκαιότητα παραχϊρηςησ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτην κοινότητα και επανάχρηςή τουσ προσ όφελοσ τησ το παρόν κεφάλαιο γίνεται μια ςφντομθ παρουςίαςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςιμερα ςτθν επαρχία και κατ επζκταςθ ςτθ κοινότθτα του Αγίου Ιωάννθ, ωσ επίςθσ και των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν που υιοκετικθκαν. τθ ςυνζχεια ακολουκεί μια περιλθπτικι αξιολόγθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων και τζλοσ παρατίκενται κάποια ςθμαντικά επιχειριματα που ςυνδζονται άμεςα με τθν ευρφτερθ πολιτικι του Ρυκμιςτικοφ χεδίου Δράςθσ και κρίνουν αναγκαία τθν παραχϊρθςι αυτϊν ςτθ κοινότθτα Ειςαγωγή το πρόςφατο Ρυκμιςτικό χζδιο (2010), επιςθμαίνεται θ τάςθ εγκατάλειψθσ τθσ υπαίκρου (φαινόμενο αςτυφιλίασ), θ οποία μαςτίηει και τον Άγιο Ιωάννθ Πιτςιλιάσ (Βλζπε φωτογραφίεσ 1 εώσ 4), κυρίωσ λόγω των περιοριςμζνων εργαςιακϊν ευκαιριϊν που προςφζρει θ περιοχι αλλά και του μειωμζνου ενδιαφζροντοσ και κινιτρων για δθμιουργία οποιαςδιποτε επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ. Επίςθσ ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε υπθρεςίεσ και άλλεσ αναγκαίεσ υποδομζσ, οι οποίεσ υποβοθκοφν το φαινόμενο μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ ςτα αςτικά κζντρα προσ αναηιτθςθ καλφτερων και ποιοτικότερων ςυνκθκϊν ηωισ. Σζλοσ, ο τουριςμόσ, ςτθν υπό μελζτθ περιοχι, δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμζνοσ και αυτό οφείλεται αφενόσ μεν ςτθν ανυπαρξία των κατάλλθλων ζργων υποδομισ και αφετζρου ςτο ανοργάνωτο και χωρίσ ταυτότθτα τουριςτικό προϊόν που προςφζρεται. Ο γενικόσ ςτόχοσ του Ρυκμιςτικοφ αφορά τθ «Δημιουργία Βιϊςιμων Κοινοτήτων», που κα επιτευχκεί με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτα ηωισ και τθν εξυγίανςθ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ. Αυτό βζβαια προχποκζτει μια ςειρά παρεμβάςεων που κα ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ μζςω τθσ προϊκθςθσ ζργων αναβάκμιςθσ. Επίςθσ, ςτα πλαίςια του γενικοφ ςτόχου τονίηεται θ απαίτθςθ για δρομολόγθςθ μια ςειράσ παρεμβάςεων που κα ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ αςτυφιλίασ, μζςω τθσ διαμόρφωςθσ ςυνκθκϊν για ανάπτυξθ νζων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων κυρίωσ ςτο τομζα των υπθρεςιϊν με 5 Σ ε λ ί δ α

6 ζμφαςθ ςτο τουριςμό. Σζλοσ, τονίηεται θ αναγκαιότθτα προϊκθςθσ ολοκλθρωμζνθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ και ενιαίου ςχεδιαςμοφ. Φωτογραφία 1 2 : Πανοραμική λήψη - Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς Πηγή: Ιδία επεξεργαςία Φωτογραφία 3 4 : Πανοραμική Νυκτερινή λήψη Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ιμερα, θ κοινότθτα ζχοντασ ωσ γενικό κατευκυντιριο οδθγό το Ρυκμιςτικό χζδιο Δράςθσ, δρομολογεί ςταδιακά διάφορα ζργα ςτθ περιοχι, αξιοποιϊντασ το αξιόλογο πλοφςιο περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό τθσ περιβάλλον.(βλζπε φωτογραφίεσ 1 ζωσ 15 ) Κεντρικόσ ςτόχοσ εκτόσ από τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ, είναι επιπρόςκετα θ δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου και εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ, που κα προςφζρει επιλογζσ ςτουσ ντόπιουσ και επιςκζπτεσ και που κα προςελκφςει ςταδιακά διάφορεσ οργανωμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 6 Σ ε λ ί δ α

7 Φωτογραφία 5 6 : Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ (αριστερά) και Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή (δεξιά) Πηγή: Ιδία επεξεργαςία Τπογραμμίηεται ότι τα ζργα αυτά ζχουν ςυγκεκριμζνο χαρακτήρα και κατεφθυνςη εφόςον κρίνεται ςημαντική η δημιουργία ενόσ ολοκληρωμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ με ταυτότητα και ιδιαιτερότητα που κα προςελκφςει για αυτά του τα χαρακτθριςτικά πλεονεκτιματα τουσ επιςκζπτεσ, ςτοχεφοντασ παράλλθλα, όπωσ προαναφζρκθκε, ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του Ρυκμιςτικοφ χεδίου που αφορά τθ δθμιουργία βιϊςιμων κοινοτιτων. υγκεκριμζνα θ κοινότθτα επενδφει ςτον περιβαλλοντικό πλοφτο τθσ περιοχισ (Βλζπε φωτογραφίεσ 7 ζωσ 28) μζςω τθσ ςυντιρθςθσ υφιςτάμενων και διάνοιξθσ νζων μονοπατιϊν τθσ φφςθσ, τθσ δθμιουργίασ περιβαλλοντικοφ και πολιτιςτικοφ γραμμικοφ πάρκου ςτθ κοίτθ του ποταμοφ «Λιμνάτθ» (ο οποίοσ αποτελεί παραπόταμο του Ποταμοφ Κοφρθ), του οριςμοφ και δθμιουργίασ ςθμείων κζασ και εκδρομικϊν χϊρων εφόςον διακζτει ςθμαντικζσ εκτάςεισ γθσ με περιβαλλοντικό ενδιαφζρον, είτε ωσ προσ τθν χλωρίδα είτε ωσ προσ τθν πανίδα, που χαρακτθρίηονται ωσ περιοχζσ φυςικισ καλλονισ ενϊ παράλλθλα κάποιεσ εξ αυτϊν είναι εντεταγμζνεσ ςτο δίκτυο ΦΤΘ 2000 ι ςε Ηϊνεσ Ειδικισ Προςταςίασ (ΗΕΠ). τα πλαίςια τθσ παραπάνω λογικισ βαςίηεται και το ζργο που προτείνεται ςτθ παροφςα μελζτθ, αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ, εφόςον και αυτό ςυνάδει με τθν ταυτότθτα που κζλει να αναδείξει, καλφπτοντασ παράλλθλα κάποιεσ ουςιαςτικζσ ελλείψεισ που ζχουν επιςθμανκεί. 7 Σ ε λ ί δ α

8 Φωτογραφία 7-8 : Φύση Βουνό Κούκκος Πηγή: Ιδία λήψη και επεξεργαςία Φωτογραφία 9-10 : Φύση Βουνό Κούκκος Πηγή: Ιδία λήψη και επεξεργαςία 8 Σ ε λ ί δ α

9 Μετατροπήσ των Σχολικών Εγκαταςτάςεων Αγίου Ιωάννη Πιτςιλιάσ ςε Κοινοτικοφσ Χώρουσ Φιλοξενίασ Κζντρο Πληροφόρηςησ για την Φωτογραφία 11 : Υδάτινοι Πόροι Περιοχής Φωτογραφία 12 : Υδάτινοι Πόροι Περιοχής 9 Σελίδα

10 Φωτογραφία : Ενδεικτική Χλωρίδα Περιοχής Φωτογραφία : Ενδεικτική Πανίδα Περιοχής 10 Σ ε λ ί δ α

11 Φωτογραφία : Ενδεικτική Πανίδα Περιοχής 11 Σ ε λ ί δ α

12 1.2. Περιγραφή τησ Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ χολικζσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ Γενικά: Σο κτίριο του παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου οικοδομικθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 40. Σθν δεκαετία του 60 ανεγζρκθ ζνα επιπλζον διϊροφο κτίριο για να καλφψει τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ των μακθτϊν του οκτατάξιου τότε ςχολείου τθσ κοινότθτασ. (Βλζπε φωτογραφία 29) Με τθν πάροδο των χρόνων, και κυρίωσ λόγω τθσ μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ ςτα αςτικά κζντρα, ο αρικμόσ των μακθτϊν μειϊκθκε ςθμαντικά, μζχρι που το 2011 πάρκθκε απόφαςθ για τελικι διακοπι τθσ λειτουργίασ του ωσ εκπαιδευτικό κζντρο. το διάςτθμα αυτό που το ςχολείο δεν λειτουργεί πια, μια αίκουςα των εγκαταςτάςεων του χρθςιμοποιείται για τθν φιλοξενία δφο τμθμάτων επιμορφωτικισ μάκθςθσ κάποιεσ ϊρεσ τθσ βδομάδασ. Σο μεγαλφτερο τουσ τμιμα όμωσ παραμζνει ανεκμετάλλευτο. Θ κοινότθτα κζλοντασ να αποφφγει τθν ερθμοποίθςθ του κτιρίου αυτοφ, το οποίο αποτελεί για τουσ κάτοικουσ και απόδθμουσ ζνα ςθμαντικό κομμάτι των αναμνιςεων τθσ παιδικι τουσ θλικία και τοπόςθμο τθσ περιοχισ τουσ, προζβει ςε κινιςεισ προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ με ςτόχο να περάςει θ ιδιοκτθςία ςτθ δικαιοδοςία τθσ. τα πλαίςια λοιπόν τθσ ςειράσ ζργων τοπικισ ςθμαςίασ που δρομολογικθκαν από το Κοινοτικό υμβοφλιο, προτείνεται θ παραχϊρθςθ του ςχολικοφ κτιριακοφ αποκζματοσ από το Τπουργείο Παιδείασ ςτθν Κοινότθτα, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του προσ όφελοσ τθσ. Φωτογραφία 29: Παλαιό και νεότερο κτίριο δημοτικού, Πηγή: Αυγουστίνος Δημητρίου υνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηςη Κτιριακοφ αποθζματοσ Σο κτιριακό ςυγκρότθμα χωρίηεται ςε δφο μζρθ: ςτο παλαιό και το νεότερο κτίριο και το ςυνολικό εμβαδό αυτϊν ανζρχεται περίπου ςτα 600 τετραγωνικά μζτρα.(βλζπε φωτογραφίεσ 30 ζωσ 33) Σα κτίρια περιβάλλονται από ζνα προαφλιο χϊρο μεγάλθσ ζκταςθσ με κιπουσ και δφο γιπεδα, καλακόςφαιρασ και ποδοςφαίρου που κατά καιροφσ φιλοξενοφν κάποιεσ εκ των εκδθλϊςεων τθσ κοινότθτασ όπωσ τθν Ετιςια Χοροςπερίδα, Παςχαλινζσ Εκδθλϊςεισ, υναυλίεσ κ.α.(βλζπε φωτογραφίεσ 34 ζωσ 36) Θ οικοδομικι κατάςταςθ του κτιρίου χαρακτθρίηεται ωσ πολφ καλι 12 Σ ε λ ί δ α

13 εφόςον και τα δφο κτίρια ζχουν ςυντθρθκεί - ανακαινιςτεί ςτο πρόςφατο παρελκόν από το Τπουργείο Παιδείασ. Φωτογραφία 30 έως 31: Παλαιό Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φωτογραφίες 32-33: Νεότερες Εγκαταστάσεις Δημοτικού Σχολείου Φωτογραφία 34 : Συναυλία Γιάννη Κότσιρα, Αύγουστος 2010 Πηγή: Kοινοτικό υμβοφλιο Αγίου Ιωάννη 13 Σ ε λ ί δ α

14 Φωτογραφία 35 36: Γήπεδα υνοπτικά, όςον αφορά τθ χωρθτικότθτα των δφο κτιρίων, όπωσ φαίνεται και ςτο ςχετικό επιςυναπτόμενο χζδιο 1., το παλαιό πετρόκτιςτο κτίριο είναι μικρότερο ςε μζγεκοσ από το νεότερο. υγκεκριμζνα διακζτει τρείσ ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ των 50 τετραγωνικϊν μζτρων και μία μικρότερθ, περίπου 20 τετραγωνικϊν μζτρων, θ οποία χρθςιμοποιείτο ςτο παρελκόν ωσ γραφείο. Από τθν άλλθ, το κτίριο που κτίςτθκε μεταγενζςτερα, είναι διϊροφο και διακζτει ζξι ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ των 60 τετραγωνικϊν μζτρων περίπου θ κάκε μία. Δφο ζξ αυτϊν είναι ςτον υπόςτεγο χϊρο και οι υπόλοιπεσ τζςςερισ ςτο ιςόγειο (Βλζπε Σχζδιο 2 και 3). Επίςθσ διακζτει ζνα γραφείο 30 τετραγωνικϊν μζτρων που χρθςιμοποιείτο από τουσ δαςκάλουσ και τθ γραμματεία του ςχολείου και δφο χϊρουσ υγιεινισ, αρρζνων και κθλζων. (Βλζπε φωτογραφία 37) ε γενικζσ γραμμζσ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα κτίριο ευρφχωρο και λειτουργικό που με τισ ςωςτζσ επεμβάςεισ και τροποποιιςεισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επαναχρθςιμοποιθκεί ςωςτά και αποτελεςματικά φιλοξενϊντασ νζεσ χριςεισ και δραςτθριότθτεσ που κα ςυνδράμουν ςτθν ανάκτθςθ του νζου επιδιωκόμενου προφίλ τθσ κοινότθτασ. Σχέδιο 1: Κάτοψη Παλαιού Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002, ιδία επεξεργασία 14 Σ ε λ ί δ α

15 Σχέδιο 2: Κάτοψη Ισογείου Νεότερου Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002., ιδία επεξεργασία Σχέδιο 3: Κάτοψη Υποστεγου Νεότερου Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου (εκτός κλίμακας) Πηγή : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανολογική Μελέτη Δημοτικού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς,2002, ιδία επεξεργασία Φωτογραφία 37: Χώροι υγιεινής 15 Σ ε λ ί δ α

16 1.3. Γιατί κρίνεται αναγκαία η παραχϊρηςη του κτιριακοφ αποθζματοσ ςτη κοινότητα Όπωσ ζχει αναφερκεί και παραπάνω, θ κοινότθτα ζχει δρομολογιςει διάφορα ζργα ςτθ περιοχι, με περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό χαρακτιρα, ςτοχεφοντασ αφενόσ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ και των ςυνκθκϊν ηωισ των κατοίκων τθσ και αφετζρου ςτθν δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου κεματικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. τα πλαίςια αυτισ τθσ πολιτικισ που ακολουκείται από το Κοινοτικό υμβοφλιο βαςίηεται και θ οργανωμζνθ προςπάκεια για παραχϊρθςθ των υφιςτάμενων ανεκμετάλλευτων ςχολικϊν εγκαταςτάςεων, από το Τπουργείο Παιδείασ ςτθ κοινότθτα, με απϊτερο ςκοπό τθν διαμόρφωςι και επαναλειτουργία του ωσ Κοινοτικόσ Χϊροσ Φιλοξενίασ, Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν Ευρφτερθ Περιοχι και Περιβαλλοντικό Μουςείο Χλωρίδασ και Πανίδασ τθσ περιοχισ. Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του ςχολείου είναι πολφ καλι αφοφ όπωσ αναφζρκθκε ζχει ανακαινιςτεί πρόςφατα και ςτόχοσ τθσ κοινότθτασ είναι να το αξιοποιιςει άμεςα προσ όφελόσ τθσ, ϊςτε το κτίριο αυτό που κάποτε ζςφυηε από ηωι και είναι άρτια ςυνδεδεμζνο με τισ αναμνιςεισ των κατοίκων και αποδιμων τθσ κοινότθτασ, να μθν αφεκεί ςτθ μοίρα του με κφριο εχκρό του τον ανεκμετάλλευτο χρόνο που περνά. Ζχοντασ λοιπόν υπόψθ ότι δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνα ςχζδια από μζρουσ του αρμόδιου Τπουργείου για οποιαςδιποτε μορφισ επανάχρθςθ ι αξιοποίθςθ του κτιρίου, ηθτείται θ παραχϊρθςι του ςτθ κοινότθτα, για τθν κάλυψθ κάποιων ουςιαςτικϊν ελλείψεων που ζχουν διαπιςτωκεί κατά περιόδουσ ςτθ κοινότθτα και αξιοποίθςι του ςτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ που αποφαςίςτθκε και ακολουκείτε θ οποία ζχει απϊτερο ςτόχο τθν ςταδιακι δθμιουργία μιασ βιϊςιμθσ κοινότθτασ. 16 Σ ε λ ί δ α

17 Κεφάλαιο 2 ο Πρόταςη δημιουργίασ Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ, Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή και Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ περιοχήσ. Θ πρόταςθ για αξιοποίθςθ του ςχολικοφ κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ χωρίηεται ςε δφο ςκζλθ. Σο πρϊτο αφορά τθ δθμιουργία Κοινοτικϊν Χϊρων Φιλοξενίασ και Κζντρου Πλθροφόρθςθσ για τθν ευρφτερθ περιοχι και το δεφτερο, τθ δθμιουργία ενόσ Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τθσ Περιοχισ. Όπωσ προαναφζρκθκε, το κτιριακό ςυγκρότθμα χωρίηεται ςε δφο τμιματα, το παλαιό και το νεϊτερο. Βαςιςμζνοι ςτο χαρακτθριςτικό αυτό τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ, προτείνεται το παλαιό κτίριο να ςτεγάςει το Περιβαλλοντικό Μουςείο και το νεότερο τουσ Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ. θμαντικι διευκρίνιςθ ςτο ςθμείο αυτό είναι ότι το δεφτερο ςκζλοσ τθσ πρόταςθσ, αναφορικά με το Θεματικό Μουςείο Περιβάλλοντοσ, είναι βαςιςμζνο ςε μία εκ των αντιπροτάςεων του Τπουργείου Παιδείασ μετά από επιςτολι που εςτάλει από το Κοινοτικό υμβοφλιο για εξζταςθ του κζματοσ ζνταξθσ του ςχολείου ςτο Δίκτυο Κζντρων Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Λεπτομερζςτερη Ανάλυςη των Προτεινόμενων Παρεμβάςεων Α) Δημιουργία Κοινοτικών Χώρων Φιλοξενίασ & Κζντρου Πληροφόρηςησ για την ευρφτερη περιοχή Οι Κοινοτικοί Χϊροι Φιλοξενίασ κα ςτεγάηονται ςτο νεότερο και μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ κτίριο του ςχολείου του οποίου το ςυνολικό εμβαδόν ανζρχεται περίπου ςτα 420 τετραγωνικά μζτρα. Όπωσ φαίνεται και από τισ κατόψεισ που επιςυνάπτονται παρακάτω είναι διϊροφο και διακζτει ζξι ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ζνα γραφείο και δφο χϊρουσ υγιεινισ. Οι Κοινοτικοί Χϊροι Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ προτείνεται να τροποποιθκοφν ωσ εξισ: Ο υπόςτεγοσ χϊροσ κα διαμορφωκεί ςε δωμάτια φιλοξενίασ διατθρϊντασ τουσ δφο κεντρικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ υγιεινισ. (Βλζπε φωτογραφία 38) Ο ιςόγειοσ όροφοσ κα διαμορφωκεί ςε μία αίκουςα εςτίαςθσ κουηίνα και μια μικρι πολφ-αίκουςα που κα φιλοξενεί διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και κα προςαρμόηεται ςτισ 17 Σ ε λ ί δ α

18 ανάγκεσ που προκφπτουν κατά περιόδουσ αλλά ταυτόχρονα κα φιλοξενεί τα απογευματινά τμιματα επιμορφωτικισ μάκθςθσ υπολογιςτϊν και χειροτεχνίασ κάποιεσ ϊρεσ τθσ βδομάδασ. Επίςθσ κα ςτεγάηει το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για τθν ευρφτερθ περιοχι το οποίο κα λειτουργεί παράλλθλα και ςαν χϊροσ υποδοχισ για το ςφνολο των προτεινόμενων χριςεων του ςυγκροτιματοσ. (Βλζπε φωτογραφία 39) Φωτογραφία 38: Τμήμα Υπόστεγου Χώρου Φωτογραφία 39: Ισόγειος & Υπόστεγος Χώρος τουσ νζουσ αυτοφσ διαμορφωμζνουσ χϊρουσ θ κοινότθτα κα ζχει τθν δυνατότθτα να φιλοξενιςει διάφορα οργανωμζνα κοινωνικά ςφνολα, είτε διοργανϊνοντασ, με κοινοτικι πρωτοβουλία, εκδθλϊςεισ είτε παραχωρϊντασ τισ εγκαταςτάςεισ ςε οργανωμζνουσ φορείσ και ομάδεσ για φιλοξενία ειδικϊν κεματικϊν εκδθλϊςεων περιβαλλοντικοφ, πολιτιςτικοφ, ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. υγκεκριμζνα, τζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ κα μποροφςαν να είναι θμερίδεσ για το περιβάλλον ι άλλου τφπου ειδικισ κεματολογίασ ςεμινάρια, ςυνάξεισ και ανοικτζσ παρουςιάςεισ. Θ ςθμαςία υλοποίθςθσ των χϊρων φιλοξενίασ ζγκειται ςτο ότι θ κοινότθτα ςτθ παροφςα φάςθ δεν διακζτει τζτοιου είδουσ υπθρεςίεσ. Αυτόσ είναι ζνασ εκ των ςθμαντικότερων λόγων που μζνει ςτάςιμθ και δεν μπορεί να προχωριςει ουςιαςτικά ςε ζνα κομμάτι του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ που αφορά τον τριτογενι τομζα. Ευελπιςτείτε ότι θ οργάνωςθ και θ βιϊςιμθ λειτουργία αυτϊν των καταλυμάτων κα λειτουργιςει ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ του τομζα αυτοφ, αφενόσ γιατί αναμζνεται να αυξθκεί θ τουριςτικι δραςτθριότθτα ςτθ κοινότθτα και αφετζρου γιατί θ τοπικι κοινωνία αναμζνεται να ενεργοποιθκεί και να ξεκινιςει ςταδιακά, μζςω τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, τθ δθμιουργία μικρϊν αγροτουριςτικϊν καταλυμάτων όπωσ αντίςτοιχα προτείνεται και ςτο Ρυκμιςτικό χζδιο Δράςθσ. 18 Σ ε λ ί δ α

19 Όςον αφορά το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ και Τποδοχισ, θ βαςικι του υποχρζωςθ κα είναι θ άμεςθ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν ςε μεγάλο φάςμα κεμάτων που αφοροφν τθν κοινότθτα και τθν ευρφτερθ περιοχι όπωσ για παράδειγμα: τθν ιςτορία του χωριοφ και τουσ ςθμαντικοφσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ τθσ κοινότθτασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, όπωσ τισ εκκλθςίεσ και τα ξωκλιςια, τα κεματικά μουςεία και μνθμεία τθσ περιοχισ κ.τ.λ. τα οργανωμζνα μονοπάτια τθσ φφςθσ τουσ εκδρομικοφσ χϊρουσ τα αγροτουριςτικά καταλφματα τουσ χϊρουσ αναψυχισ κ.α. κοπόσ του είναι θ προβολι των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ευρφτερθσ ορεινισ περιοχισ. Επίςθσ κα ςτοχεφει, εκτόσ τθσ ενθμζρωςθσ, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνία και των επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ ςε κζματα που ςχετίηονται με το φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. Σζλοσ, κα προωκεί και κα υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ αγροτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, κα προβάλει τουσ φυςικοφσ πόρουσ τθσ περιοχισ (μονοπάτια τθσ φφςθσ, ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα, περιοχζσ φυςικισ καλλονισ) και κα ςτοχεφει τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ όςον αφορά τθν προςταςία και τθν ιπια διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων. Β) Δημιουργία Θεματικοφ Περιβαλλοντικοφ Μουςείου Χλωρίδασ και Πανίδασ τησ Περιοχήσ Σο Θεματικό Μουςείο κα ςτεγάηεται ςτο παλαιό πζτρινο κτίριο του ςχολείου (βλζπε φωτογραφία 38) το οποίο όπωσ φαίνεται από τθν κάτοψθ που ακολουκεί διακζτει τρείσ ευρφχωρεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ζνα γραφείο. Σο Περιβαλλοντικό Μουςείο προτείνεται να περιλαμβάνει : Φωτογραφία 30: Παλαιό Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Χϊρο Τποδοχισ - Προκάλαμοσ Χϊρο Ζκκεςθσ - Βιβλιοκικθ Αίκουςα Οπτικοακουςτικϊν Μζςων. 19 Σ ε λ ί δ α

20 υγκεκριμζνα προτείνεται, οι τρείσ υφιςτάμενεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ να διαμορφωκοφν κατάλλθλα για να φιλοξενιςουν το χϊρο ζκκεςθσ, τθν βιβλιοκικθ και τθν αίκουςα οπτικοακουςτικϊν μζςων ενϊ το ενδιάμεςο γραφείο που είναι και ο μικρότεροσ χϊροσ του κτιρίου να διαμορφωκεί ςε χϊρο Τποδοχισ - Προκάλαμο. Κακϊσ θ ιςτορία και το περιεχόμενου του Μουςείου κα εκτυλίςςεται ςτο Χϊρο Ζκκεςθσ ςτθ Βιβλιοκικθ και ςτθν Αίκουςα Οπτικοακουςτικϊν Μζςων, κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικό τα εκκζματα να παρουςιάηονται με πρωτότυπο τρόπο οφτωσ ϊςτε να προκαλοφν το ενδιαφζρον του επιςκζπτθ χρθςιμοποιϊντασ τθν ςφγχρονθ αντίλθψθ τθσ χριςθσ ενόσ μουςείου όπου ο επιςκζπτησ καλείται να ςυμμετζχει ςτισ δραςτηριότητεσ με διάφορουσ τρόπουσ. υγκεκριμζνα κα μποροφςε να διακζτει ςτουσ επιςκζπτεσ απλό εξοπλιςμό όπωσ κιάλια και πυξίδεσ για «μικρζσ εξερευνιςεισ» ςτθ περιοχι και τα οργανωμζνα μονοπάτια τθσ ενϊ επίςθσ ενδιαφζρον κα ιταν να δθμιουργθκοφν μικροφ μικουσ ταινίεσ, τφπου ντοκιμαντζρ, για το περιβάλλον τθσ περιοχισ και να προβάλλονται ςτθν αίκουςα οπτικοακουςτικϊν μζςων που προτείνεται. Επιπρόςκετα για καλφτερθ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν κα μποροφςε να υπάρχει τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τμθμάτων των ςθμαντικότερων περιβαλλοντικϊν περιοχϊν τθσ περιοχισ. Σζλοσ, θ κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ιδιωτικοφσ και μθ φορείσ κα μπορεί να οργανϊνει διάφορα προγράμματα επιμόρφωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ πάνω ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Σζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ αλλά και άλλεσ οργανωμζνεσ εκδθλϊςεισ διαφόρων φορζων κα μποροφν να οργανϊνονται ςτο χϊρο ο οποίοσ ενδείκνυται για τζτοιουσ ςκοποφσ εφόςον παράλλθλα κα διαμορφωκεί κατάλλθλα και ο εξωτερικόσ χϊροσ του ςχολείου (βλζπε φωτογραφίεσ 35-36) δίνοντασ περεταίρω επιλογζσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Κλείνοντασ, είναι ςθμαντικό να αναφερκοφν αντίςτοιχα τζτοια παραδείγματα παρεμβάςεων που ζχουν εφαρμοςτεί με επιτυχία ςτον Ελλαδικό χϊρο όπωσ ςτθ Κεφαλονιά όπου το παλαιό δθμοτικό ςχολείο του Φιςκάρδου παραχωρικθκε για τθσ ανάγκεσ του Περιβαλλοντικοφ και Ναυτικοφ Μουςείου και ςτο Νομό Θλίασ το Περιβαλλοντικό Μουςείο Φολόθσ. Μελετϊντασ τθν εμπειρία τουσ και ζχοντάσ τθν ωσ οδθγό, το Περιβαλλοντικό Μουςείο του Αγίου Ιωάννθ μπορεί να αποτελζςει επιτυχθμζνθ και βιϊςιμθ παρζμβαςθ εάν κατορκϊςει να γίνει πόλοσ ζλξθσ εναλλακτικϊν ομάδων τουριςτϊν. Παράλλθλα κα αποτελζςει ςθμαντικι προςκικθ ςτο προςφερόμενο αναπτυξιακό και τουριςτικό προϊόν τθσ κοινότθτασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Φάςεισ υλοποίηςησ Οι παραπάνω τροποποιιςεισ διαμορφϊςεισ των εγκαταςτάςεων προβλζπεται να υλοποιθκοφν ςε τρείσ χρονικζσ φάςεισ όπωσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. 20 Σ ε λ ί δ α

21 Α Φάςη Μελζτησ : Παραχϊρηςη ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτη κοινότητα Αρχικά κα πρζπει να δρομολογθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ το αρμόδιο Τπουργείο για παραχϊρθςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν κοινότθτα. Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να γίνουν από το Κοινοτικό υμβοφλιο Αγίου Ιωάννθ με τθν ταυτόχρονθ υποςτιριξθ όλων των οργανωμζνων ςυνόλων τθσ κοινότθτασ. Θ κοινότθτα κα πρζπει να πείςει το Τπουργείο και τα αρμόδια τμιματά του ότι κα εκμεταλλευτεί επαρκϊσ τισ εγκαταςτάςεισ προσ όφελοσ τθσ παρουςιάηοντασ τθν παροφςα ολοκλθρωμζνθ προμελζτθ - πρόταςθ επανάχρθςθσ Β Φάςη Μελζτησ : Διαμόρφωςη υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων ςτισ ανάγκεσ που προκφπτουν για φιλοξενία των νζων προτεινόμενων χρήςεων Εφόςον παραχωρθκοφν οι εγκαταςτάςεισ ςτθν κοινότθτα κα ξεκινιςουν οι εργαςίεσ διαμόρφωςθσ τουσ για να φιλοξενιςουν τισ νζεσ χριςεισ. Θ υφιςτάμενθ υποδομι είναι, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ςε καλι κατάςταςθ λόγο τθσ ςχετικά πρόςφατθσ ανακαίνιςθσ που ξεκίνθςε το Παρόλα αυτά είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτθτεσ εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ και ςτα δφο κτίρια για να καλφψουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ των νζων χριςεων που κα ςτεγαςτοφν. υγκεκριμζνα, όςον αφορά το παλαιό πετρόκτιςτο κτίριο, που κα φιλοξενιςει το Μουςείο Περιβάλλοντοσ, κα γίνουν κάποιεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τα λεπτομερι ςχζδια που κα πραγματοποιθκοφν ςε δεφτερο ςτάδιο για το ςκοπό αυτό. Επιπρόςκετα, προβλζπεται θ εςωτερικι ςφνδεςθ κάποιων εκ των αικουςϊν για καλφτερθ λειτουργικότθτα του μουςείου. Σζλοσ, κα αναβακμιςτεί ςε διάφορα επίπεδα θ υποδομι, για να μπορεί να υποςτθρίξει νζεσ τεχνολογίεσ με ςτόχο να καλφπτει επαρκϊσ τισ ανάγκεσ ενόσ ςφγχρονου Μουςείου και να προςφζρει ζνα καλό οπτικοακουςτικό αποτζλεςμα ςτον περιθγθτι. Όςον αφορά το νεότερο κτίριο που κα φιλοξενιςει τουσ Κοινοτικοφσ Χϊρουσ Φιλοξενίασ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ, οι αλλαγζσ που προτείνονται ςτο εςωτερικό του είναι περιςςότερεσ κυρίωσ ςτον υπόγειο όροφο που κα φιλοξενιςει τα δωμάτια επιςκεπτϊν τα οποία πρζπει να τθροφν ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ. το υπόςτεγο τμιμα οι εςωτερικζσ αλλαγζσ είναι μικρότερου βακμοφ αλλά ιδιαίτερα ςθμαντικζσ εφόςον κα ςτεγάηουν τθν κουηίνα και τραπεηαρία ωσ επίςθσ τουσ χϊρουσ υγιεινισ και τθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Γ Φάςη Μελζτησ : Διαμόρφωςη Περιβάλλοντα Χϊρου και Γηπζδων Δημιουργία καντίνασ Θ Σρίτθ φάςθ τθσ μελζτθσ αφορά τθ τακτοποίθςθ του περιβάλλοντα χϊρου ο οποίοσ βρίςκεται ςε ςχετικά καλι κατάςταςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ διόρκωςθ του εξωτερικοφ δαπζδου και ςυντιρθςθ των δφο υφιςτάμενων γθπζδων καλακόςφαιρασ και ποδοςφαίρου. Επίςθσ χρειάηεται αναβάκμιςθ των κιπων και εμπλουτιςμόσ τουσ με φυτά ανκεκτικά ςτο κλίμα τθσ περιοχισ. Σζλοσ, να ετοιμαςτοφν οι απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ για δθμιουργία καντίνασ δίπλα από τα γιπεδα θ οποία κα λειτουργεί περιοδικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από τθν εκάςτοτε χριςθ. 22 Σ ε λ ί δ α

23 Κεφάλαιο 3 ο : Επίλογοσ υμπεράςματα Θ πρόταςθ που προθγικθκε βαςίςτθκε ςτισ ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν ςτο Ρυκμιςτικό χζδιο, ςτισ ειςθγιςεισ του Τπουργείου Παιδείασ από τθν αλλθλογραφία που προθγικθκε και τζλοσ, προςαρμόςτθκε ςτο περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό χαρακτιρα που κζλει να αναδείξει θ κοινότθτα. Όπωσ και για κάκε ζργο ζτςι και γι αυτό επιβάλλεται να γίνει μια εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ βιωςιμότθτασ. ε γενικζσ γραμμζσ, θ επιτυχία του ζργου και κατ επζκταςθ θ βιωςιμότθτα του, κα εξαρτθκεί από τουσ χειριςμοφσ του Κοινοτικοφ υμβουλίου αφενόσ αλλά και από τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Επίςθσ θ διάρκεια του μακροπρόκεςμα κα εξαρτθκεί κυρίωσ από τθν ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να προωκθκεί ςωςτά και ζξυπνα από τθν κοινότθτα και τα οργανωμζνα τθσ ςφνολα, ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο εναλλακτικό τουριςτικό προϊόν ςε ςυνδυαςμό με τα υπόλοιπα υπό εξζλιξθ ζργα αντίςτοιχου χαρακτιρα, όπωσ τα μονοπάτια τθσ φφςθσ, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν οι οποίοι κα αποτελζςουν ςταδιακά ζνα μζςο μελλοντικισ διαφιμιςθσ τθσ κοινότθτασ εάν και εφόςον μείνουν ευχαριςτθμζνοι από αυτό που προςφζρεται. Αρχικόσ ςτόχοσ είναι θ προςζλκυςθ οργανωμζνων κοινωνικϊν ομάδων όπωσ για παράδειγμα Περιβαλλοντικοί Όμιλοι, Ιδιωτικά και μθ Εκπαιδευτικοφ Χαρακτιρα Ιδρφματα, Απόδθμοι, Κυνθγετικοί φλλογοι, Φωτογραφικοί και Ποδθλατικοί Όμιλοι, Ορειβατικοί φλλογοι, Ακλθτικά ωματεία, ΚΑΠΘ κ.α. τθ προμελζτθ αυτι δεν εξετάςτθκε το κόςτοσ υλοποίθςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου και γενικότερα δεν ειςζρχεται ςε τζτοιου είδουσ οικονομοτεχνικά ςτοιχεία και αναλφςεισ εφόςον τζτοιου είδουσ εξειδικευμζνεσ μελζτεσ προβλζπεται να γίνουν με κάκε λεπτομζρεια ςε επόμενο ςτάδιο, μετά τθν ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ. Παρόλα αυτά ζχοντασ μελετιςει τθν κατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ και ζχοντασ λάβει υπόψθ τισ πρόςφατεσ ανακαινίςεισ που πραγματοποίθςε το Τπουργείο Παιδείασ, το εκτιμϊμενο κόςτοσ αναμζνεται να κυμανκεί ςε λογικά πλαίςια. 23 Σ ε λ ί δ α

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.1: Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.)

Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.) Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.) Ακροατήριο: Σκοπόσ: Αξιολόγηςη: Εκπαιδευτικοί με ελάχιςτεσ ι κακόλου γνϊςεισ χριςθσ του ΗΥ. Οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα