ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Τ...ΣΤΙΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ... 2013 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Τ...ΣΤΙΣ..."

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Τ...ΣΤΙΣ

2 Στην Αθήνα σήµερα την 2013 µεταξύ: Α. Του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνική Οµοσπονδία Τριάθλου» που εδρεύει στην Αµαρούσιο, οδός Σπύρου Λούη, Ανοιχτό κολυµβητήριο στο ΟΑΚΑ (ΑΦΜ ΔΟΥ Αµαρουσίου), όπως εκπροσωπείται από τον κ. ΓΕΡΟΛΥΜΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ, καλουµένης εφ εξής η «Οµοσπονδία», αφενός και Β. Του..., που εδρεύει στη..., όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον κο..., καλουµένου εφεξής «συνδιοργανωτής» ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Ελληνική Οµοσπονδία Τριάθλου (Ε.Ο.ΤΡΙ) είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι αναγνωρισµένη από τη Διεθνή Οµοσπονδία Τριάθλου(ITU) καί την Γενική Γραµµατεια Αθλητισµού και είναι η υπεύθυνη Αρχή για τη διεξαγωγή του αθλήµατος του Τριάθλου και του Δυάθλου κλπ στην Ελλάδα. Ο συνδιοργανωτής έχουν αναλάβει µε την έγκριση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τριάθλου, και σύµφωνα µε την από... µεταξύ τους σύµβαση την οργάνωση και φιλοξενία στην Ελλάδα του... Πρωταθλήµατος Τριάθλου- Διάθλου, που θα λάβει χώρο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήµου... στις... Εφεξής: «Αθλητική Διοργάνωση». Ο συνδιοργανωτής επιθυµεί να διαθέσει εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναµικό και εν γένει, επιθυµεί να συµµετάσχει στη διοργάνωση της Αθλητικής Διοργάνωσης µέσω της οποίας θα ενισχύσει την προβολή της περιοχής και της πόλης τ... Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Αντικείµενο του παρόντος αποτελεί η εξειδίκευση της συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τριάθλου και του «συνδιοργανωτή» για την Αθλητική Διοργάνωση και ο καθορισµός των τοµέων παροχής υπηρεσιών που θα προσφέρουν ο συνδιοργανωτής και η Οµοσπονδία. 2

3 1.2. Το παρόν µπορεί να επεκταθεί και να εξειδικευτεί και σ άλλους τοµείς συνεργασίας των µερών, όπως αυτοί θα συµφωνηθούν και θα προσδιοριστούν εγγράφως από τα µέρη. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του παρόντος αρχίζει την ηµέρα της υπογραφής του και λήγει 3 ηµέρες µετά τη λήξη της αντίστοιχης Αθλητικής Διοργάνωσης του επόµενου έτους. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 3.1. Οργάνωση και διεξαγωγή της Αθλητικής Διοργάνωσης. Η Οµοσπονδία θα έχει την τελική ευθύνη της διοργάνωσης και ο συνδιοργανωτής θα αναλάβει υπό την καθοδήγηση της Οµοσπονδίας την εκπλήρωση µέρους των απαιτήσεων της Αθλητικής Διοργάνωσης που θα λάβει χώρα από... έως... Οι υποχρεώσεις των µερών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 1, που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού. Ο συνδιοργανωτής δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θα δοθούν από την Οµοσπονδία σε όλους τους τοµείς της διοργάνωσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1. Η Οµοσπονδία θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειµένου να εκπληρώσει εµπροθέσµως και αποτελεσµατικά όλες της τις υποχρεώσεις προκειµένου η Αθλητική Διοργάνωση να εξελιχθεί επιτυχώς. Για τα τεχνικά θέµατα της Αθλητικής Διοργάνωσης, υπεύθυνη θα είναι η Ελληνική Οµοσπονδία Τριάθλου, η οποία θα επιβλέπει τη διεξαγωγή της Αθλητικής Διοργάνωσης. Ο συνδιοργανωτής αναλαµβάνει την ευθύνη κάλυψης της µισθοδοσίας στελεχών που θα απασχοληθούν αποκλειστικά µε την διοργάνωση της Αθλητικής Διοργάνωσης. Η επιλογή των στελεχών αποτελεί ευθύνη της Οµοσπονδίας και ο συνδιοργανωτής αναλαµβάνει την καταβολή των αποδοχών των στελεχών αυτών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε... (... ) ανά αγώνα και τα οποία θα καταβάλει ο συνδιοργανωτής στην Οµοσπονδία. 3

4 3.2. Επικοινωνία µεταξύ των µερών και µε τη Διεθνή Οµοσπονδία. Κάθε µέρος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει τακτικά το άλλο µέρος για κάθε γεγονός, πιθανή εξέλιξη ή εν γένει θέµα που αφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή της Αθλητικής Διοργάνωσης και µπορεί να παρουσιάσει ενδιαφέρον για την κοινή γνώµη και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ο συνδιοργανωτής θα επικοινωνεί και θα αναφέρεται στην Οµοσπονδία για κάθε θέµα που ανακύπτει σε σχέση µε την Αθλητική Διοργάνωση και εµπίπτει στις αρµοδιότητές της σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1. Η Οµοσπονδία διατηρεί τη συνολική τεχνική επίβλεψη των Αγώνων και επικοινωνεί µε τη Διεθνή Οµοσπονδία για κάθε θέµα που κρίνει σκόπιµο, χωρίς εν προκειµένω να εµπλέκεται ο συνδιοργανωτής Αθλητικές εγκαταστάσεις Ο συνδιοργανωτής θα παραχωρήσει για την τέλεση της Αθλητικής Διοργάνωσης, άνευ ανταλλάγµατος, τους κατάλληλους χώρους για την οµαλή διεξαγωγή της Αθλητικής διοργάνωσης Οι χώροι καθορίζονται ως εξής Τµήµα της παραλίας της πόλης µε την απαιτούµενη ζώνη αλλαγής που θα καθορίσει η οµοσπονδία στην περιοχή Πλέγµα κεντρικών οδών κλειστών για την κυκλοφορία οχηµάτων για την διεξαγωγή των αθληµάτων ποδηλασίας και στίβου Αιθουσες για κέντρο τύπου, press conference, υποδοχή και φιλοξενία επισήµων ώρους σε κεντρικά σηµεία της πόλης για δραστηριοποίηση εκδηλώσεων από χορηγούς Άδεια για ανάρτηση πανό, αφισών, πινακίδων σε κεντρικά σηµεία της πόλης για την διαφήµιση της Αθλητικής Διοργάνωσης και την προβολή των χορηγών Η χρήση των εγκαταστάσεων θα παραχωρηθεί για τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της αντίστοιχης Αθλητικής Διοργάνωσης. Αντίστοιχα, η Οµοσπονδία αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον «συνδιοργανωτή» τις εγκαταστάσεις που θα της παραχωρηθούν κατά χρήση εντός 2 ηµερών το αργότερο από τη λήξη των αντίστοιχων εκδηλώσεων. Συνεπώς, οι εγκαταστάσεις θα είναι προσβάσιµες 2 ηµέρες προ της Αθλητικής Διοργάνωσης και θα πρέπει να παραδοθούν εντός 2 ηµερών από τη λήξη της Με ευθύνη του «συνδιοργανωτή» οι προαναφερέµενες εγκαταστάσεις θα είναι έτοιµες και ικανές για λειτουργία και θα έχουν εξασφαλίσει τις αναγκαίες εσωτερικές υποδοµές. 4

5 3.4 Υλικό των αγώνων που κατέχει η ΕΟΤΡΙ όπως ζώνες αλλαγής, σηµαδούρες κλπ θα παραχωρηθεί δωρεάν στον συνδιοργανωτή για χρήση στον συγκεκριµένο αγώνα και µόνον. Το υλικό αυτό θα µεταφερθεί απο τις αποθήκες της ΕΟΤΡΙ µε δαπάνες του «συνδιοργανωτή» ο οποίος υποχρεούται να τα επιστρέψει άµεσα µετά την λήξη των αγώνων µε δική του πάντα επιβάρυνση στο σηµείο απο όπου τα παρέλαβε. Ο συνδιοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα υλικά της οµοσπονδίας στην κατάσταση που τα παρέλαβε και σε κάθε περίπτωση ζηµίας θα επισκευάζει η αντικαθιστά το φθαρµένο υλικό µε αποκλειστικά δική του δαπάνη. Για την εκτέλεση καλής λειτουργίας της παραγράφου 3.4 του παρόντος συµφωνητικού ο συνδιοργανωτής θα καταβάλει πριν την έναρξη των αγώνων εγγυητική επιστολή αξίας 3000 ευρώ η οποία θα του επιστρέφεται όταν και εφόσον τα υλικά της ΕΟΤΡΙ επιστρέψουν χωρίς απώλεια η ζηµία. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τα µέρη συµφωνούν ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου που συµµετέχει ή παρακολουθεί την Αθλητική Διοργάνωση ή συµµετέχει σε αυτή είναι πρωταρχικής σηµασίας. Η Οµοσπονδία σε συνεργασία µε την ΕΛΑΣ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Αρχή απαιτείται, θα αναπτύξουν και εφαρµόσουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ασφαλείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο συνδιοργανωτής συµφωνείται όπως εξασφαλίσει χωρίς επιβάρυνση για την οµοσπονδία δυνάµεις της Αστυνοµίας και του Λιµενικού για την επόπτευση της ποδηλατικής διαδροµής και του αγωνίσµατος του δρόµου και της κολυµβητικής διαδδροµής αντίστοιχα κατά την διάρκεια τέλεσης της αθλητικής διοργάνωσης και την προστασία άλλων χώρων της αθλητικής διοργάνωσης καθώς και χώρων που θα παραχωρηθούν σε χορηγούς. ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο συνδιοργανωτής θα καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος διεξαγωγής της Αθλητικής Διοργάνωσης συµπεριλαµβανοµένων και των δράσεων που θα άπτονται της αρµοδιότητας της Οµοσπονδίας. Τυχόν έσοδα ή τυχόν έλλειµµα που θα προκύψουν από τη διαχείριση των οικονοµικών της διοργάνωσης θα παραµείνουν ή θα βαρύνουν τον «συνδιοργανωτή». Ο συνδιοργανωτής και η Οµοσπονδία θα οργανώσουν τους Αγώνες σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό των Αγώνων που θα εκδόσουν από κοινού. 5

6 ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η Οµοσπονδία εκχωρεί µε το παρόν στον «συνδιοργανωτή» όλα τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης marketing, χορηγίας, εισιτηρίων, φιλοξενίας χορηγών, δικαιωµάτων τηλεόρασης και προϊόντων της διοργάνωσης µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συµφωνίες. Ο συνδιοργανωτής θα δικαιούται το 60% των ακαθάριστων εσόδων που θα προκύψουν από αυτή την εκµετάλλευση και η Οµοσπονδία το 40%. Ο συνδιοργανωτής δικαιούται να υποδεικνύει χορηγούς για την Αθλητική Διοργάνωση και να συνάπτει µε αυτούς σχετικές συµβάσεις κατόπιν όµως σχετικής ενηµέρωσης και εν τέλει συναίνεσης της Οµοσπονδίας. Η οµοσπονδία θα υποχρεούται να παραχωρήσει το 40% των ακαθάριστων εσόδων των χορηγών που θα φέρει µε δική της πρωτοβουλία για την αθλητική διοργάνωση αυτή. Ο συνδιοργανωτής υποχρεούται να παραδίδει τα σχετικά συµβόλαια χορηγιών στην Οµοσπονδία και η Οµοσπονδία στο «συνδιοργανωτή». Ο συνδιοργανωτής θα ενηµερώνει την Οµοσπονδία για το ποιοι θα είναι οι χορηγοί της Αθλητικής Διοργάνωσης και αντίστροφα, που αυτοί εµφανίζονται και πως θα γίνεται η προβολή τους. Ο συνδιοργανωτής υποχρεούται να διαθέτει χώρους κατάλληλους για την προβολή των χορηγών. ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 7.1 ρήση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Η Οµοσπονδία και ο συνδιοργανωτής δε δύνανται να χρησιµοποιούν µε κανένα τρόπο το λογότυπο, το εµπορικό σήµα ή άλλη µορφή πνευµατικής ιδιοκτησίας του άλλου µέρους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εν λόγω µέρους. 7.2 Ο συνδιοργανωτής και η Οµοσπονδία συνοµολογούν και συµφωνούν ότι: Α) κάθε µέρος θα είναι δικαιούχος των πρωτοτύπων έργων που έχει δηµιουργήσει ή δηµιουργεί σε σχέση µε το παρόν και Β) τα µέρη δεν έχουν κανένα δικαίωµα επί των έργων που δηµιουργεί το άλλο µέρος σε σχέση µε το παρόν. Γ) το λογότυπο της ΕΟΤΡΙ, του triathlon 1 και οποιοσδήποτε άλλος διακριτικός τίτλος που θα παρουσιαστεί και χρησιµοποιηθεί απο την οµοσπονδία ανήκουν αποκελιστικά στην ΕΟΤΡΙ και η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την πρώτερη έγγραφη άδεια της. 6

7 ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο συνδιοργανωτής και η Οµοσπονδία θα συνεργαστούν για την κατάρτιση κοινής πολιτικής σχετικά µε την παροχή πληροφοριών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναφορικά µε την Αθλητική Διοργάνωση. Ο συνδιοργανωτής συµφωνεί να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση στα µέσα ενηµέρωσης, σε δηλώσεις στον Τύπο ή ανακοινώσεις προς τον Τύπο που να αναφέρονται στη διοργάνωση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Οµοσπονδίας. ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ ΕΕΜΥΘΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να θεωρεί το παρόν καθώς και κάθε πληροφορία που λαµβάνουν από το άλλο µέρος ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιούν ή αποκαλύψουν σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων τους και αυτό µόνο στο βαθµό που χρειάζεται για την εκτέλεση της παρούσας), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου µέρους. Το παρόν άρθρο δεν αφορά σε πληροφορίες που αποτελούν κοινό κτήµα, όχι όµως σαν αποτέλεσµα παράβασης του παρόντος άρθρου. Η επιβαλλόµενη µε το παρόν υποχρέωση εχεµύθειας θα ισχύει και µετά τη λήξη ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση του παρόντος. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο συνδιοργανωτής µε την υπογραφή του παρόντος θα είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί την µονάδα χρονοµέτρησης της οµοσπονδίας για την οποία θα καταβάλει το ποσόν των χιλίων Ευρώ (1.000,00 ) ανά αγώνα µε την µορφή εισφοράς για την κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας της. Ο συνδιοργανωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κάλυψη των Οικονοµικών υποχρεώσεων της Αθλητικής διοργάνωσης και την εµπρόθεσµη πληρωµή τους. 7

8 ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 11.1 Καταγγελία από οποιοδήποτε µέρος Οποιοδήποτε µέρος δύναται να καταγγείλει το παρόν: α) εάν το άλλο µέρος παραβιάσει µία ουσιώδη διάταξη του παρόντος και δεν αποζηµιώσει για αυτήν την παραβίαση το µη υπαίτιο µέρος µέσα σε 14 ηµέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για την παραβίαση από αυτό το µέρος, στο οποίο δηλώνεται η πρόθεσή του για καταγγελία ή β) η Αθλητική Διοργάνωση αναβληθεί και δεν επαναπρογραµµατιστεί την περίοδο που έχει συµφωνηθεί από την Οµοσπονδία και τον «συνδιοργανωτή» µε ευθύνη της Ελληνικής Οµοσπονδίας (ΕΟΤΡΙ) ή η Αθλητική Διοργάνωση ακυρωθεί Αποτελέσµατα Καταγγελίας Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των µερών Με την καταγγελία ή λήξη του παρόντος: α) κάθε µέρος θα παραδώσει στο άλλο όλα τα αντίγραφα που έχει στην κατοχή του ή τον έλεγχο των έργων που ανήκουν στο άλλο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων, των αρχείων ή των δισκετών υπολογιστών και β) Σε περίπτωση καταγγελίας σύµφωνα µε την παρ α τότε ο «συνδιοργανωτής» οφείλει στην Οµοσπονδία το ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 ) (Άρθρο 5 ο,10 ο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 παρ.9.2) γ) κάθε µέρος πρέπει να επιστρέψει στο άλλο µέρος κάθε εµπιστευτική πληροφορία του άλλου µέρους, που διαθέτει Ισχύς των Διατάξεων Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8, 9, 10.4, 11, 12 και 13 θα ισχύουν και µετά τη λήξη ή καταγγελία του παρόντος και θα συνεχίσουν να δεσµεύουν τα µέρη για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για να επιτελέσουν το σκοπό τους Υφιστάµενα Δικαιώµατα Τυχόν καταγγελία δεν θα επιφέρει αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε υφιστάµενα δικαιώµατα ή απαιτήσεις που κάθε µέρος µπορεί να έχει έναντι του άλλου και, εκτός εάν ορίζεται άλλως στο παρόν, τα µέρη δεν θα απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των οφειλόµενων υποχρεώσεων που ανέκυψαν πριν την καταγγελία. 8

9 ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 12.1 Ο συνδιοργανωτής θα φροντίσει χωρίς επιβάρυνση της οµοσπονδίας για την ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού του το οποίο θα λάβει µέρος στον αγώνα Ο συνδιοργανωτής θα φροντίσει χωρίς επιβάρυνση της οµοσπονδίας για την ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού της, των αθλητών, συνοδών, κριτών και όλων των εµπλεκοµένων µερών. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι όποιες διαφορές να επιλύονται φιλικά Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης, αρµόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρµοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. 1. Κοινοποιήσεις ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε κοινοποίηση της τα συµβαλλόµενα µέρη θα απευθύνεται της κάτωθι οριζόµενες διευθύνσεις: Για τον Τηλ.,...Fax, Για την Οµοσπονδία: Γερόλυµπος Γεώργιος, Πρόεδρος ΕΟΤΡΙ ΟΑΚΑ, Ανοικτο Κολυµβητήριο Κηφισιάς 37 Μαρούσι Τηλ / Fax,

10 2. Ενιαία Συµφωνία Το παρόν είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου του δεν επιφέρει ακυρότητα του. Η εκ µέρους της Οµοσπονδίας µη άσκηση οπουδήποτε από τα δικαιώµατά της δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. 3. Παραρτήµατα Το συνηµµένο Παράρτηµα 1 αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. 4. Τροποποιήσεις Τροποποιήσεις του παρόντος θα ισχύουν µόνο εάν έχουν γίνει εγγράφως. 5. Εκχώρηση Κανένα από τα µέρη δεν µπορεί να εκχωρήσει το παρόν, εν όλω εν µέρει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση των άλλων µερών. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο συνδιοργανωτής και ένα (1) η Οµοσπονδία. Τα µέρη Για τον Συνδιοργανωτή Για την Οµοσπονδία... Γερόλυµπος Γεώργιος, Πρόεδρος ΕΟΤΡΙ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ & ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ Οι αρµοδιότητες του Συνδιοργανωτή και της Οµοσπονδίας εµπεριέχονται στο ακόλουθο παράρτηµα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνδιοργανωτής Ε.O. ΤΡΙ (Οµοσπο νδία) 1.Διεθνείς Σχέσεις 1.1.Διεθνείς Σχέσεις µε Διεθνή Οµοσπονδία Τριάθλου 2. Marketing 2.1.ορηγίες 2.2.Εµπορία Προϊόντων 3. Δηµόσιες Σχέσεις & Πολιτισµός 3.1.Δηµόσιες Σχέσεις (αναµνηστικά, κλπ.) X χ 3.2.Τελετές & Πολιτισµός X X 4. Έργα 4.1.Boxes Boxes/χώροι αθλητών χ οµάδων/χωρών 4.2. Προσαρµογές χ 11

12 4.3.Λειτουργία Εγκαταστάσεων χ 4.4.Φιλοξενία Αθλητών,κριτών - 5.Τεχνολογία 5.1.Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις 5.2.ρονοµετρήσεις- Φώτο φίνις 5.3.Τηλεπικοινωνίες εσωτερικές χ 5.4.Πληροφορική 6.Αθλήµατα 6.1.Αγωνιστικός χώρος χ 6.2.Διοίκηση αγώνων 6.3.Αθλητικές εκδόσεις X 7. Υποστήριξη Αγώνων 7.1.Ιατρικές Υπηρεσίες Πρώτες βοήθειες X X Ελεγχος Doping 7.2.Φιλοξενία & ΔιαµονήΔ Επίσηµο ξενοδοχείο Ξενοδοχείο VIP διοργάνωσης Ξενοδοχεία οµάδων Διαµονή επισήµων ΔΟΤ, ΕΟΤΡΙ 7.3.Διαπίστευση 7.4. Διατροφή 7.5.Υπηρεσίες Τύπου 7.6.Προσκλήσεις εισόδου 8. Μεταφορές 12

13 8.1.Μετακινήσεις αθλητών, κριτών 8.2.Αυτοκίνητα αγωνιστικού χώρου, σκάφη 8.3.Μετακινήσεις επισήµων ΕΟΤΡΙ 8.4.Αεροπορικά εισητήρια ΕΟΤΡΙ 9. Οικονοµικές Υπηρεσίες 9.1.Προµήθειες ες & Εφοδιασµός 9.2.ρηµατικά έπαθλα αθλητών 9.3.Δικαιώµατα ΕΟΤΡΙ 10. Διοικητικές Υπηρεσίες 10.1.Ανθρώπινοι Πόροι X 11. Σχεδιασµός & Συντονισµός 11.1.Σχεδιασµός 12. Εθελοντισµός 12.1.Εθελοντές X 13. Ασφάλεια 13.1.Τροχαία 13.2.Κλείσιµο διαδροµών 14.Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες 15.Ασφαλιστική κάλυψη 16.Ένδυση προσωπικού συνόλου 17. Νοµικές υπηρεσίες 18.Καθαρισµός και Διαχείρηση απορριµµάτων. 13

14 Ακολουθεί ανάλυση ορισµένων προγραµµάτων & λειτουργιών του παραπάνω πίνακα: ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μάρκετινγκ 2.1 Όλα τα δικαιώµατα µάρκετινγκ θα διαχειριστούν από κοινού η οµοσπονδία και ο συνδιοργανωτής, όπως τα δικαιώµατα αυτά καθορίζονται παραπάνω µε το παρόν. 2.2 Ο συνδιοργανωτής δύναται να πωλεί ή να συµµετέχει στο πρόγραµµα εµπορίας προϊόντων. 3. Δηµόσιες Σχέσεις & Πολιτισµός 3.1. Αναµνηστικά ( συνδιοργανωτής ). Μία σειρά από αναµνηστικά θα παραχθούν και θα διανεµηθούν στους αθλητές και συνοδούς των οµάδων Τελετές & Πολιτισµός (Συνδιοργανωτής). Ο συνδιοργανωτής αναλαµβάνει την προµήθεια των ειδικών µεταλλιων που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια των τελετών απονοµών. Ο συνδιοργανωτής σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία θα αναλάβει την οργάνωση των τελετών απονοµών µεταλλίων καθώς και την εξεύρεση του ανάλογου προσωπικού. 4. Έργα 4.1. ώροι Αθλητών/Κριτών και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή των Αγώνων Όλες οι αναγκαίες κατασκευαστικές προσαρµογές για την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Ο συνδιοργανωτής αναλαµβάνει άνευ ανταλλάγµατος την διάθεση µέσων και προσωπικού για την προετοιµασία της ποδηλατικής διαδροµής(τοποθέτηση, αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων, σήµανση κτλ). Η οµοσπονδία σε περίπτωση που της ζητηθεί µπορεί να διαθέσει για την οργάνωση των αγώνων τα υλικά αγώνων που κατέχει µε την προυπόθεση ότι όλα θα µεταφερθούν και επιστραφούν µε δαπάνες του «συνδιοργανωτή» ο οποίος υποχρεούται να αποζηµιώσει κάθε ζηµία επ αυτών απο οποιαδήποτε αιτία. 14

15 4.3. Διοίκηση του προσωπικού της εγκατάστασης. 5. Τεχνολογία 5.1. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις συνδιοργανωτής Στο σύνολο της εγκατάστασης, θα πρέπει να είµαστε σε θέση να παρέχουµε αξιόπιστη πληροφόρηση µε συστήµατα µεγαφωνικών εγκαταστάσεων Τηλεπικοινωνίες (V.H.F.) - (Οµοσπονδία & συνδιοργανωτής ) 6. Αθλήµατα 6.1. Αγωνιστικός χώρος (Οµοσπονδία) Διοίκηση αγώνων (Οµοσπονδία) 6.3. Οι αθλητικές εκδόσεις θα αναπτυχθούν και εκδοθούν σε συνεργασία «συνδιοργανωτή» και Οµοσπονδίας. Θα επιτρέπεται η προβολή των χορηγών επί των αθλητικών εκδόσεων. 7. Υποστήριξη αγώνων 7.1. Ιατρικές Υπηρεσίες Πρώτες βοήθειες (ασθενοφόρα, ιατρικό τµήµα) - ( συνδιοργανωτής ) Έλεγχος doping σε περίπτωση διεθνούς αγώνα (συνδιοργανωτής). Θα ληφθούν δείγµατα από τους αθλητές σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Διεθνούς Οµοσπονδίας (ΕTU). Τα έξοδα της δειγµατολειψίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Συνδιοργανωτή Φιλοξενία και Διαµονή Επίσηµο ξενοδοχείο διοργάνωσης - Ξενοδοχείο VIP - ( συνδιοργανωτής ) Ο συνδιοργανωτής θα καλύψει µε δαπάνες του ξενοδοχείο η άλλη εγκατάσταση που θα λειτουργήσει ως κύρια βάση της διοργάνωσης (headquarters) και θα αποτελεί τον τόπο διαµονής των Κριτών. 15

16 Ξενοδοχεία Οµάδων ( συνδιοργανωτής ). Η κάθε οµάδα θα καλύψει µε δική της ευθύνη τα έξοδα διαµονής. Η διαχείριση θα διεξαχθεί από τον συνδιοργανωτή. Ο συνδιοργανωτής θα καλύψει τα έξοδα διαµονής των 3 τεχνικών της ΕΟΤΡΙ για 2 διανυκτερεύσεις έκαστος (συνολικά 6 διανυκτερεύσεις) Διαµονή 2 επισήµων Ελληνικής Οµοσπονδίας Τριάθλου (όταν η διοργάνωση είναι εκτός Αττικής) για 2 διανυκτερεύσεις έκαστος (συνολικά 4 διανυκτερεύσεις). Τα έξοδα διαµονής και αεροπορικών εισιτηρίων των επισήµων καθώς και των τριών ΙΤΟ s αναλαµβάνει ο συνδιοργανωτής. Συνολικά 10 διανυκτερεύσεις για τα στελέχη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Διαπίστευση (Οµοσπονδία) Διαδικασία συλλογής και καταγραφής δεδοµένων για την παραγωγή διαπιστεύσεων, µε κύριο σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης σε συγκεκριµένους χώρους και τη συµβολή στην ασφάλεια του αγώνα Διατροφή (φαγητό ποτά,,vip, κριτών, κλπ.) Τη διατροφή αναλαµβάνει ο συνδιοργανωτής, βάσει προδιαγραφών που θα δοθούν από την Οµοσπονδία Υπηρεσίες Τύπου (Αφίσα, έντυπα, συνέντευξη τύπου) (Οµοσπονδία) Κατά την περίοδο του αγώνα θα γίνου ενέργειες να λειτουργήσει συγκεκριµένο για αυτό το σκοπό γραφείο τύπου προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν τόσο σε παραγωγή εντύπων, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, όσο και σε ευρύτερες ανάγκες πληροφόρησης του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου. 8. Μεταφορές 8.1. Μετακινήσεις (VIP, κριτών, οµάδων) ( συνδιοργανωτής ). Οι µετακινήσεις θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον συνδιοργανωτή υπό τις προδιαγραφές που θα δοθούν από την Οµοσπονδία Αυτοκίνητα (VIP/κριτών) - ( συνδιοργανωτής ). 16

17 8.3. Μετακινήσεις εκπροσώπων Ε.Ο.Τ.Ρ.Ι από και προς την Αθήνα Τα έξοδα µετακίνησης των επισήµων καθώς και των τριών ΙΤΟ s αναλαµβάνει ο συνδιοργανωτής. 9. Οικονοµικές Υπηρεσίες 9.1. Προµήθειες και Εφοδιασµός - ( συνδιοργανωτής & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ). Το κάθε µέρος θα προµηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισµό για την διεξαγωγή των λειτουργιών ευθύνης του. Όλα τα έξοδα της διοργάνωσης θα βαρύνουν έκαστο µέρος αντίστοιχα ρηµατικά έπαθλα αθλητών ( συνδιοργανωτής ). Το κόστος των πιθανών χρηµατικών επάθλων αναλαµβάνει ο συνδιοργανωτής και θα πρέπει να δοθεί στους νικητές αµέσως µετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Τυχόν επιβαρύνσεις φορολογικές για τα ανωτέρω ποσά θα επιβαρύνουν τον συνδιοργανωτή. 10. Εθελοντισµός Εθελοντές ( συνδιοργανωτής ). Η απασχόληση πενήντα (50) περίπου εθελοντών θεωρείται από τα πλέον σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να εξασφαλιστούν από τον «συνδιοργανωτή». 11. Ασφάλεια Τροχαία (Διαδροµές αγώνων)-λιµενικό (κολύµβηση) ( συνδιοργανωτής ). Μία σειρά από ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα από πλευράς τροχαίας και λιµενικού για την χωρίς προβλήµατα διέλευση των αθλητών. Αναλαµβάνει την ευθύνη ο συνδιοργανωτής υπό τις προδιαγραφές που θα θέσει η Οµοσπονδία. 12. Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες (Οµοσπονδία) Όλα τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα θα διαχειριστεί εξ ολοκλήρου η Οµοσπονδία (Ε.Ο.ΤΡΙ.). 17

18 13. Ασφαλιστική κάλυψη Ο συνδιοργανωτής θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη του εµπλεκόµενου προσωπικού του στην διοργάνωση Σοβαρή µέριµνα θα πρέπει να υπάρξει σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη τόσο των αθλητών όσο και των συνοδών τους από τη στιγµή που θα έρθουν στη χώρα µας ( συνδιοργανωτής ). 14. Νοµικές Υπηρεσίες Ο συνδιοργανωτής θα καλύψει το κόστος της νοµικής υποστήριξης της διοργάνωσης µε δικό του συνεργάτη. 15. Καθαρισµός και διαχείριση απορριµάτων Ο συνδιοργανωτής θα διαθέσει µέσα και προσωπικό για τον καθορισµό των χώρων που θα διεξαχθεί η αθλητική διοργάνωση κατά τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής της. 18

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο. Εγχειρίδιο Οργάνωσης Αγώνων Τριάθλου Εισαγωγή 1. Σκοπός Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει κατεύθυνση (πληροφορίες και συµβουλές) σε όσους εµπλέκονται η θέλουν να εµπλακούν στη διοργάνωση αγώνων Triathlon,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0339/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Στην Αθήνα, σήµερα, 23/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι:

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 1. Αφενός η επιχείρηση με την επωνυμία «IN GLOBE AGENCY» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0474/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - N.Π.Δ.Δ " ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΒΕΖΑΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.396/2011-2012 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 9/5/2012, οι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ηµοσθένης Κ. Αλεξόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΙΟΥ ΣΚΙΙ Η διαφήµιση ενός χορηγού στον χώρο του αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0811/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0811/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0811/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, 6/3/2013, οι υπογράφοντες τη παρούσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, 4 Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, Η χώρα μας διεκδίκησε με επιτυχία και ανέλαβε, με τη στήριξη της Πολιτειακής και Πολιτικής Ηγεσίας, τη διοργάνωση και φιλοξενία των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010

Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010 Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010 ΠΡΟΣ: Κολυμβητικούς Συλλόγους της Κ.Ο.Ε. Κύριοι, Η Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ διοργανώνει στις Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ 100%design Λονδίνο, 22-25/09/2011 Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου.

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. Ημερονηνία: 09/12/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTI MIST, LASER RDL ΚΑΙ LASER 4.7 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες: Αφενός, η Περιφέρεια Αττικής που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Συγγρού αριθ. 15-17 Τ.Κ. 11743 και εκπροσωπείται νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα