ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Τ...ΣΤΙΣ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ... 2013 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Τ...ΣΤΙΣ..."

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Τ...ΣΤΙΣ

2 Στην Αθήνα σήµερα την 2013 µεταξύ: Α. Του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνική Οµοσπονδία Τριάθλου» που εδρεύει στην Αµαρούσιο, οδός Σπύρου Λούη, Ανοιχτό κολυµβητήριο στο ΟΑΚΑ (ΑΦΜ ΔΟΥ Αµαρουσίου), όπως εκπροσωπείται από τον κ. ΓΕΡΟΛΥΜΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ, καλουµένης εφ εξής η «Οµοσπονδία», αφενός και Β. Του..., που εδρεύει στη..., όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον κο..., καλουµένου εφεξής «συνδιοργανωτής» ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Ελληνική Οµοσπονδία Τριάθλου (Ε.Ο.ΤΡΙ) είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι αναγνωρισµένη από τη Διεθνή Οµοσπονδία Τριάθλου(ITU) καί την Γενική Γραµµατεια Αθλητισµού και είναι η υπεύθυνη Αρχή για τη διεξαγωγή του αθλήµατος του Τριάθλου και του Δυάθλου κλπ στην Ελλάδα. Ο συνδιοργανωτής έχουν αναλάβει µε την έγκριση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τριάθλου, και σύµφωνα µε την από... µεταξύ τους σύµβαση την οργάνωση και φιλοξενία στην Ελλάδα του... Πρωταθλήµατος Τριάθλου- Διάθλου, που θα λάβει χώρο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήµου... στις... Εφεξής: «Αθλητική Διοργάνωση». Ο συνδιοργανωτής επιθυµεί να διαθέσει εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναµικό και εν γένει, επιθυµεί να συµµετάσχει στη διοργάνωση της Αθλητικής Διοργάνωσης µέσω της οποίας θα ενισχύσει την προβολή της περιοχής και της πόλης τ... Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Αντικείµενο του παρόντος αποτελεί η εξειδίκευση της συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τριάθλου και του «συνδιοργανωτή» για την Αθλητική Διοργάνωση και ο καθορισµός των τοµέων παροχής υπηρεσιών που θα προσφέρουν ο συνδιοργανωτής και η Οµοσπονδία. 2

3 1.2. Το παρόν µπορεί να επεκταθεί και να εξειδικευτεί και σ άλλους τοµείς συνεργασίας των µερών, όπως αυτοί θα συµφωνηθούν και θα προσδιοριστούν εγγράφως από τα µέρη. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του παρόντος αρχίζει την ηµέρα της υπογραφής του και λήγει 3 ηµέρες µετά τη λήξη της αντίστοιχης Αθλητικής Διοργάνωσης του επόµενου έτους. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 3.1. Οργάνωση και διεξαγωγή της Αθλητικής Διοργάνωσης. Η Οµοσπονδία θα έχει την τελική ευθύνη της διοργάνωσης και ο συνδιοργανωτής θα αναλάβει υπό την καθοδήγηση της Οµοσπονδίας την εκπλήρωση µέρους των απαιτήσεων της Αθλητικής Διοργάνωσης που θα λάβει χώρα από... έως... Οι υποχρεώσεις των µερών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 1, που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού. Ο συνδιοργανωτής δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θα δοθούν από την Οµοσπονδία σε όλους τους τοµείς της διοργάνωσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1. Η Οµοσπονδία θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειµένου να εκπληρώσει εµπροθέσµως και αποτελεσµατικά όλες της τις υποχρεώσεις προκειµένου η Αθλητική Διοργάνωση να εξελιχθεί επιτυχώς. Για τα τεχνικά θέµατα της Αθλητικής Διοργάνωσης, υπεύθυνη θα είναι η Ελληνική Οµοσπονδία Τριάθλου, η οποία θα επιβλέπει τη διεξαγωγή της Αθλητικής Διοργάνωσης. Ο συνδιοργανωτής αναλαµβάνει την ευθύνη κάλυψης της µισθοδοσίας στελεχών που θα απασχοληθούν αποκλειστικά µε την διοργάνωση της Αθλητικής Διοργάνωσης. Η επιλογή των στελεχών αποτελεί ευθύνη της Οµοσπονδίας και ο συνδιοργανωτής αναλαµβάνει την καταβολή των αποδοχών των στελεχών αυτών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε... (... ) ανά αγώνα και τα οποία θα καταβάλει ο συνδιοργανωτής στην Οµοσπονδία. 3

4 3.2. Επικοινωνία µεταξύ των µερών και µε τη Διεθνή Οµοσπονδία. Κάθε µέρος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει τακτικά το άλλο µέρος για κάθε γεγονός, πιθανή εξέλιξη ή εν γένει θέµα που αφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή της Αθλητικής Διοργάνωσης και µπορεί να παρουσιάσει ενδιαφέρον για την κοινή γνώµη και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ο συνδιοργανωτής θα επικοινωνεί και θα αναφέρεται στην Οµοσπονδία για κάθε θέµα που ανακύπτει σε σχέση µε την Αθλητική Διοργάνωση και εµπίπτει στις αρµοδιότητές της σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1. Η Οµοσπονδία διατηρεί τη συνολική τεχνική επίβλεψη των Αγώνων και επικοινωνεί µε τη Διεθνή Οµοσπονδία για κάθε θέµα που κρίνει σκόπιµο, χωρίς εν προκειµένω να εµπλέκεται ο συνδιοργανωτής Αθλητικές εγκαταστάσεις Ο συνδιοργανωτής θα παραχωρήσει για την τέλεση της Αθλητικής Διοργάνωσης, άνευ ανταλλάγµατος, τους κατάλληλους χώρους για την οµαλή διεξαγωγή της Αθλητικής διοργάνωσης Οι χώροι καθορίζονται ως εξής Τµήµα της παραλίας της πόλης µε την απαιτούµενη ζώνη αλλαγής που θα καθορίσει η οµοσπονδία στην περιοχή Πλέγµα κεντρικών οδών κλειστών για την κυκλοφορία οχηµάτων για την διεξαγωγή των αθληµάτων ποδηλασίας και στίβου Αιθουσες για κέντρο τύπου, press conference, υποδοχή και φιλοξενία επισήµων ώρους σε κεντρικά σηµεία της πόλης για δραστηριοποίηση εκδηλώσεων από χορηγούς Άδεια για ανάρτηση πανό, αφισών, πινακίδων σε κεντρικά σηµεία της πόλης για την διαφήµιση της Αθλητικής Διοργάνωσης και την προβολή των χορηγών Η χρήση των εγκαταστάσεων θα παραχωρηθεί για τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της αντίστοιχης Αθλητικής Διοργάνωσης. Αντίστοιχα, η Οµοσπονδία αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον «συνδιοργανωτή» τις εγκαταστάσεις που θα της παραχωρηθούν κατά χρήση εντός 2 ηµερών το αργότερο από τη λήξη των αντίστοιχων εκδηλώσεων. Συνεπώς, οι εγκαταστάσεις θα είναι προσβάσιµες 2 ηµέρες προ της Αθλητικής Διοργάνωσης και θα πρέπει να παραδοθούν εντός 2 ηµερών από τη λήξη της Με ευθύνη του «συνδιοργανωτή» οι προαναφερέµενες εγκαταστάσεις θα είναι έτοιµες και ικανές για λειτουργία και θα έχουν εξασφαλίσει τις αναγκαίες εσωτερικές υποδοµές. 4

5 3.4 Υλικό των αγώνων που κατέχει η ΕΟΤΡΙ όπως ζώνες αλλαγής, σηµαδούρες κλπ θα παραχωρηθεί δωρεάν στον συνδιοργανωτή για χρήση στον συγκεκριµένο αγώνα και µόνον. Το υλικό αυτό θα µεταφερθεί απο τις αποθήκες της ΕΟΤΡΙ µε δαπάνες του «συνδιοργανωτή» ο οποίος υποχρεούται να τα επιστρέψει άµεσα µετά την λήξη των αγώνων µε δική του πάντα επιβάρυνση στο σηµείο απο όπου τα παρέλαβε. Ο συνδιοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα υλικά της οµοσπονδίας στην κατάσταση που τα παρέλαβε και σε κάθε περίπτωση ζηµίας θα επισκευάζει η αντικαθιστά το φθαρµένο υλικό µε αποκλειστικά δική του δαπάνη. Για την εκτέλεση καλής λειτουργίας της παραγράφου 3.4 του παρόντος συµφωνητικού ο συνδιοργανωτής θα καταβάλει πριν την έναρξη των αγώνων εγγυητική επιστολή αξίας 3000 ευρώ η οποία θα του επιστρέφεται όταν και εφόσον τα υλικά της ΕΟΤΡΙ επιστρέψουν χωρίς απώλεια η ζηµία. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τα µέρη συµφωνούν ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου που συµµετέχει ή παρακολουθεί την Αθλητική Διοργάνωση ή συµµετέχει σε αυτή είναι πρωταρχικής σηµασίας. Η Οµοσπονδία σε συνεργασία µε την ΕΛΑΣ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Αρχή απαιτείται, θα αναπτύξουν και εφαρµόσουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ασφαλείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο συνδιοργανωτής συµφωνείται όπως εξασφαλίσει χωρίς επιβάρυνση για την οµοσπονδία δυνάµεις της Αστυνοµίας και του Λιµενικού για την επόπτευση της ποδηλατικής διαδροµής και του αγωνίσµατος του δρόµου και της κολυµβητικής διαδδροµής αντίστοιχα κατά την διάρκεια τέλεσης της αθλητικής διοργάνωσης και την προστασία άλλων χώρων της αθλητικής διοργάνωσης καθώς και χώρων που θα παραχωρηθούν σε χορηγούς. ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο συνδιοργανωτής θα καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος διεξαγωγής της Αθλητικής Διοργάνωσης συµπεριλαµβανοµένων και των δράσεων που θα άπτονται της αρµοδιότητας της Οµοσπονδίας. Τυχόν έσοδα ή τυχόν έλλειµµα που θα προκύψουν από τη διαχείριση των οικονοµικών της διοργάνωσης θα παραµείνουν ή θα βαρύνουν τον «συνδιοργανωτή». Ο συνδιοργανωτής και η Οµοσπονδία θα οργανώσουν τους Αγώνες σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό των Αγώνων που θα εκδόσουν από κοινού. 5

6 ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η Οµοσπονδία εκχωρεί µε το παρόν στον «συνδιοργανωτή» όλα τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης marketing, χορηγίας, εισιτηρίων, φιλοξενίας χορηγών, δικαιωµάτων τηλεόρασης και προϊόντων της διοργάνωσης µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συµφωνίες. Ο συνδιοργανωτής θα δικαιούται το 60% των ακαθάριστων εσόδων που θα προκύψουν από αυτή την εκµετάλλευση και η Οµοσπονδία το 40%. Ο συνδιοργανωτής δικαιούται να υποδεικνύει χορηγούς για την Αθλητική Διοργάνωση και να συνάπτει µε αυτούς σχετικές συµβάσεις κατόπιν όµως σχετικής ενηµέρωσης και εν τέλει συναίνεσης της Οµοσπονδίας. Η οµοσπονδία θα υποχρεούται να παραχωρήσει το 40% των ακαθάριστων εσόδων των χορηγών που θα φέρει µε δική της πρωτοβουλία για την αθλητική διοργάνωση αυτή. Ο συνδιοργανωτής υποχρεούται να παραδίδει τα σχετικά συµβόλαια χορηγιών στην Οµοσπονδία και η Οµοσπονδία στο «συνδιοργανωτή». Ο συνδιοργανωτής θα ενηµερώνει την Οµοσπονδία για το ποιοι θα είναι οι χορηγοί της Αθλητικής Διοργάνωσης και αντίστροφα, που αυτοί εµφανίζονται και πως θα γίνεται η προβολή τους. Ο συνδιοργανωτής υποχρεούται να διαθέτει χώρους κατάλληλους για την προβολή των χορηγών. ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 7.1 ρήση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Η Οµοσπονδία και ο συνδιοργανωτής δε δύνανται να χρησιµοποιούν µε κανένα τρόπο το λογότυπο, το εµπορικό σήµα ή άλλη µορφή πνευµατικής ιδιοκτησίας του άλλου µέρους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εν λόγω µέρους. 7.2 Ο συνδιοργανωτής και η Οµοσπονδία συνοµολογούν και συµφωνούν ότι: Α) κάθε µέρος θα είναι δικαιούχος των πρωτοτύπων έργων που έχει δηµιουργήσει ή δηµιουργεί σε σχέση µε το παρόν και Β) τα µέρη δεν έχουν κανένα δικαίωµα επί των έργων που δηµιουργεί το άλλο µέρος σε σχέση µε το παρόν. Γ) το λογότυπο της ΕΟΤΡΙ, του triathlon 1 και οποιοσδήποτε άλλος διακριτικός τίτλος που θα παρουσιαστεί και χρησιµοποιηθεί απο την οµοσπονδία ανήκουν αποκελιστικά στην ΕΟΤΡΙ και η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την πρώτερη έγγραφη άδεια της. 6

7 ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο συνδιοργανωτής και η Οµοσπονδία θα συνεργαστούν για την κατάρτιση κοινής πολιτικής σχετικά µε την παροχή πληροφοριών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναφορικά µε την Αθλητική Διοργάνωση. Ο συνδιοργανωτής συµφωνεί να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση στα µέσα ενηµέρωσης, σε δηλώσεις στον Τύπο ή ανακοινώσεις προς τον Τύπο που να αναφέρονται στη διοργάνωση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Οµοσπονδίας. ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ ΕΕΜΥΘΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να θεωρεί το παρόν καθώς και κάθε πληροφορία που λαµβάνουν από το άλλο µέρος ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιούν ή αποκαλύψουν σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων τους και αυτό µόνο στο βαθµό που χρειάζεται για την εκτέλεση της παρούσας), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου µέρους. Το παρόν άρθρο δεν αφορά σε πληροφορίες που αποτελούν κοινό κτήµα, όχι όµως σαν αποτέλεσµα παράβασης του παρόντος άρθρου. Η επιβαλλόµενη µε το παρόν υποχρέωση εχεµύθειας θα ισχύει και µετά τη λήξη ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση του παρόντος. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο συνδιοργανωτής µε την υπογραφή του παρόντος θα είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί την µονάδα χρονοµέτρησης της οµοσπονδίας για την οποία θα καταβάλει το ποσόν των χιλίων Ευρώ (1.000,00 ) ανά αγώνα µε την µορφή εισφοράς για την κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας της. Ο συνδιοργανωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κάλυψη των Οικονοµικών υποχρεώσεων της Αθλητικής διοργάνωσης και την εµπρόθεσµη πληρωµή τους. 7

8 ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 11.1 Καταγγελία από οποιοδήποτε µέρος Οποιοδήποτε µέρος δύναται να καταγγείλει το παρόν: α) εάν το άλλο µέρος παραβιάσει µία ουσιώδη διάταξη του παρόντος και δεν αποζηµιώσει για αυτήν την παραβίαση το µη υπαίτιο µέρος µέσα σε 14 ηµέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για την παραβίαση από αυτό το µέρος, στο οποίο δηλώνεται η πρόθεσή του για καταγγελία ή β) η Αθλητική Διοργάνωση αναβληθεί και δεν επαναπρογραµµατιστεί την περίοδο που έχει συµφωνηθεί από την Οµοσπονδία και τον «συνδιοργανωτή» µε ευθύνη της Ελληνικής Οµοσπονδίας (ΕΟΤΡΙ) ή η Αθλητική Διοργάνωση ακυρωθεί Αποτελέσµατα Καταγγελίας Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των µερών Με την καταγγελία ή λήξη του παρόντος: α) κάθε µέρος θα παραδώσει στο άλλο όλα τα αντίγραφα που έχει στην κατοχή του ή τον έλεγχο των έργων που ανήκουν στο άλλο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων, των αρχείων ή των δισκετών υπολογιστών και β) Σε περίπτωση καταγγελίας σύµφωνα µε την παρ α τότε ο «συνδιοργανωτής» οφείλει στην Οµοσπονδία το ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 ) (Άρθρο 5 ο,10 ο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 παρ.9.2) γ) κάθε µέρος πρέπει να επιστρέψει στο άλλο µέρος κάθε εµπιστευτική πληροφορία του άλλου µέρους, που διαθέτει Ισχύς των Διατάξεων Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8, 9, 10.4, 11, 12 και 13 θα ισχύουν και µετά τη λήξη ή καταγγελία του παρόντος και θα συνεχίσουν να δεσµεύουν τα µέρη για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για να επιτελέσουν το σκοπό τους Υφιστάµενα Δικαιώµατα Τυχόν καταγγελία δεν θα επιφέρει αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε υφιστάµενα δικαιώµατα ή απαιτήσεις που κάθε µέρος µπορεί να έχει έναντι του άλλου και, εκτός εάν ορίζεται άλλως στο παρόν, τα µέρη δεν θα απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των οφειλόµενων υποχρεώσεων που ανέκυψαν πριν την καταγγελία. 8

9 ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 12.1 Ο συνδιοργανωτής θα φροντίσει χωρίς επιβάρυνση της οµοσπονδίας για την ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού του το οποίο θα λάβει µέρος στον αγώνα Ο συνδιοργανωτής θα φροντίσει χωρίς επιβάρυνση της οµοσπονδίας για την ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού της, των αθλητών, συνοδών, κριτών και όλων των εµπλεκοµένων µερών. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι όποιες διαφορές να επιλύονται φιλικά Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης, αρµόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρµοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. 1. Κοινοποιήσεις ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε κοινοποίηση της τα συµβαλλόµενα µέρη θα απευθύνεται της κάτωθι οριζόµενες διευθύνσεις: Για τον Τηλ.,...Fax, Για την Οµοσπονδία: Γερόλυµπος Γεώργιος, Πρόεδρος ΕΟΤΡΙ ΟΑΚΑ, Ανοικτο Κολυµβητήριο Κηφισιάς 37 Μαρούσι Τηλ / Fax,

10 2. Ενιαία Συµφωνία Το παρόν είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου του δεν επιφέρει ακυρότητα του. Η εκ µέρους της Οµοσπονδίας µη άσκηση οπουδήποτε από τα δικαιώµατά της δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. 3. Παραρτήµατα Το συνηµµένο Παράρτηµα 1 αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. 4. Τροποποιήσεις Τροποποιήσεις του παρόντος θα ισχύουν µόνο εάν έχουν γίνει εγγράφως. 5. Εκχώρηση Κανένα από τα µέρη δεν µπορεί να εκχωρήσει το παρόν, εν όλω εν µέρει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση των άλλων µερών. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο συνδιοργανωτής και ένα (1) η Οµοσπονδία. Τα µέρη Για τον Συνδιοργανωτή Για την Οµοσπονδία... Γερόλυµπος Γεώργιος, Πρόεδρος ΕΟΤΡΙ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ & ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ Οι αρµοδιότητες του Συνδιοργανωτή και της Οµοσπονδίας εµπεριέχονται στο ακόλουθο παράρτηµα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνδιοργανωτής Ε.O. ΤΡΙ (Οµοσπο νδία) 1.Διεθνείς Σχέσεις 1.1.Διεθνείς Σχέσεις µε Διεθνή Οµοσπονδία Τριάθλου 2. Marketing 2.1.ορηγίες 2.2.Εµπορία Προϊόντων 3. Δηµόσιες Σχέσεις & Πολιτισµός 3.1.Δηµόσιες Σχέσεις (αναµνηστικά, κλπ.) X χ 3.2.Τελετές & Πολιτισµός X X 4. Έργα 4.1.Boxes Boxes/χώροι αθλητών χ οµάδων/χωρών 4.2. Προσαρµογές χ 11

12 4.3.Λειτουργία Εγκαταστάσεων χ 4.4.Φιλοξενία Αθλητών,κριτών - 5.Τεχνολογία 5.1.Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις 5.2.ρονοµετρήσεις- Φώτο φίνις 5.3.Τηλεπικοινωνίες εσωτερικές χ 5.4.Πληροφορική 6.Αθλήµατα 6.1.Αγωνιστικός χώρος χ 6.2.Διοίκηση αγώνων 6.3.Αθλητικές εκδόσεις X 7. Υποστήριξη Αγώνων 7.1.Ιατρικές Υπηρεσίες Πρώτες βοήθειες X X Ελεγχος Doping 7.2.Φιλοξενία & ΔιαµονήΔ Επίσηµο ξενοδοχείο Ξενοδοχείο VIP διοργάνωσης Ξενοδοχεία οµάδων Διαµονή επισήµων ΔΟΤ, ΕΟΤΡΙ 7.3.Διαπίστευση 7.4. Διατροφή 7.5.Υπηρεσίες Τύπου 7.6.Προσκλήσεις εισόδου 8. Μεταφορές 12

13 8.1.Μετακινήσεις αθλητών, κριτών 8.2.Αυτοκίνητα αγωνιστικού χώρου, σκάφη 8.3.Μετακινήσεις επισήµων ΕΟΤΡΙ 8.4.Αεροπορικά εισητήρια ΕΟΤΡΙ 9. Οικονοµικές Υπηρεσίες 9.1.Προµήθειες ες & Εφοδιασµός 9.2.ρηµατικά έπαθλα αθλητών 9.3.Δικαιώµατα ΕΟΤΡΙ 10. Διοικητικές Υπηρεσίες 10.1.Ανθρώπινοι Πόροι X 11. Σχεδιασµός & Συντονισµός 11.1.Σχεδιασµός 12. Εθελοντισµός 12.1.Εθελοντές X 13. Ασφάλεια 13.1.Τροχαία 13.2.Κλείσιµο διαδροµών 14.Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες 15.Ασφαλιστική κάλυψη 16.Ένδυση προσωπικού συνόλου 17. Νοµικές υπηρεσίες 18.Καθαρισµός και Διαχείρηση απορριµµάτων. 13

14 Ακολουθεί ανάλυση ορισµένων προγραµµάτων & λειτουργιών του παραπάνω πίνακα: ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μάρκετινγκ 2.1 Όλα τα δικαιώµατα µάρκετινγκ θα διαχειριστούν από κοινού η οµοσπονδία και ο συνδιοργανωτής, όπως τα δικαιώµατα αυτά καθορίζονται παραπάνω µε το παρόν. 2.2 Ο συνδιοργανωτής δύναται να πωλεί ή να συµµετέχει στο πρόγραµµα εµπορίας προϊόντων. 3. Δηµόσιες Σχέσεις & Πολιτισµός 3.1. Αναµνηστικά ( συνδιοργανωτής ). Μία σειρά από αναµνηστικά θα παραχθούν και θα διανεµηθούν στους αθλητές και συνοδούς των οµάδων Τελετές & Πολιτισµός (Συνδιοργανωτής). Ο συνδιοργανωτής αναλαµβάνει την προµήθεια των ειδικών µεταλλιων που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια των τελετών απονοµών. Ο συνδιοργανωτής σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία θα αναλάβει την οργάνωση των τελετών απονοµών µεταλλίων καθώς και την εξεύρεση του ανάλογου προσωπικού. 4. Έργα 4.1. ώροι Αθλητών/Κριτών και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή των Αγώνων Όλες οι αναγκαίες κατασκευαστικές προσαρµογές για την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Ο συνδιοργανωτής αναλαµβάνει άνευ ανταλλάγµατος την διάθεση µέσων και προσωπικού για την προετοιµασία της ποδηλατικής διαδροµής(τοποθέτηση, αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων, σήµανση κτλ). Η οµοσπονδία σε περίπτωση που της ζητηθεί µπορεί να διαθέσει για την οργάνωση των αγώνων τα υλικά αγώνων που κατέχει µε την προυπόθεση ότι όλα θα µεταφερθούν και επιστραφούν µε δαπάνες του «συνδιοργανωτή» ο οποίος υποχρεούται να αποζηµιώσει κάθε ζηµία επ αυτών απο οποιαδήποτε αιτία. 14

15 4.3. Διοίκηση του προσωπικού της εγκατάστασης. 5. Τεχνολογία 5.1. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις συνδιοργανωτής Στο σύνολο της εγκατάστασης, θα πρέπει να είµαστε σε θέση να παρέχουµε αξιόπιστη πληροφόρηση µε συστήµατα µεγαφωνικών εγκαταστάσεων Τηλεπικοινωνίες (V.H.F.) - (Οµοσπονδία & συνδιοργανωτής ) 6. Αθλήµατα 6.1. Αγωνιστικός χώρος (Οµοσπονδία) Διοίκηση αγώνων (Οµοσπονδία) 6.3. Οι αθλητικές εκδόσεις θα αναπτυχθούν και εκδοθούν σε συνεργασία «συνδιοργανωτή» και Οµοσπονδίας. Θα επιτρέπεται η προβολή των χορηγών επί των αθλητικών εκδόσεων. 7. Υποστήριξη αγώνων 7.1. Ιατρικές Υπηρεσίες Πρώτες βοήθειες (ασθενοφόρα, ιατρικό τµήµα) - ( συνδιοργανωτής ) Έλεγχος doping σε περίπτωση διεθνούς αγώνα (συνδιοργανωτής). Θα ληφθούν δείγµατα από τους αθλητές σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Διεθνούς Οµοσπονδίας (ΕTU). Τα έξοδα της δειγµατολειψίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Συνδιοργανωτή Φιλοξενία και Διαµονή Επίσηµο ξενοδοχείο διοργάνωσης - Ξενοδοχείο VIP - ( συνδιοργανωτής ) Ο συνδιοργανωτής θα καλύψει µε δαπάνες του ξενοδοχείο η άλλη εγκατάσταση που θα λειτουργήσει ως κύρια βάση της διοργάνωσης (headquarters) και θα αποτελεί τον τόπο διαµονής των Κριτών. 15

16 Ξενοδοχεία Οµάδων ( συνδιοργανωτής ). Η κάθε οµάδα θα καλύψει µε δική της ευθύνη τα έξοδα διαµονής. Η διαχείριση θα διεξαχθεί από τον συνδιοργανωτή. Ο συνδιοργανωτής θα καλύψει τα έξοδα διαµονής των 3 τεχνικών της ΕΟΤΡΙ για 2 διανυκτερεύσεις έκαστος (συνολικά 6 διανυκτερεύσεις) Διαµονή 2 επισήµων Ελληνικής Οµοσπονδίας Τριάθλου (όταν η διοργάνωση είναι εκτός Αττικής) για 2 διανυκτερεύσεις έκαστος (συνολικά 4 διανυκτερεύσεις). Τα έξοδα διαµονής και αεροπορικών εισιτηρίων των επισήµων καθώς και των τριών ΙΤΟ s αναλαµβάνει ο συνδιοργανωτής. Συνολικά 10 διανυκτερεύσεις για τα στελέχη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Διαπίστευση (Οµοσπονδία) Διαδικασία συλλογής και καταγραφής δεδοµένων για την παραγωγή διαπιστεύσεων, µε κύριο σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης σε συγκεκριµένους χώρους και τη συµβολή στην ασφάλεια του αγώνα Διατροφή (φαγητό ποτά,,vip, κριτών, κλπ.) Τη διατροφή αναλαµβάνει ο συνδιοργανωτής, βάσει προδιαγραφών που θα δοθούν από την Οµοσπονδία Υπηρεσίες Τύπου (Αφίσα, έντυπα, συνέντευξη τύπου) (Οµοσπονδία) Κατά την περίοδο του αγώνα θα γίνου ενέργειες να λειτουργήσει συγκεκριµένο για αυτό το σκοπό γραφείο τύπου προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν τόσο σε παραγωγή εντύπων, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, όσο και σε ευρύτερες ανάγκες πληροφόρησης του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου. 8. Μεταφορές 8.1. Μετακινήσεις (VIP, κριτών, οµάδων) ( συνδιοργανωτής ). Οι µετακινήσεις θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον συνδιοργανωτή υπό τις προδιαγραφές που θα δοθούν από την Οµοσπονδία Αυτοκίνητα (VIP/κριτών) - ( συνδιοργανωτής ). 16

17 8.3. Μετακινήσεις εκπροσώπων Ε.Ο.Τ.Ρ.Ι από και προς την Αθήνα Τα έξοδα µετακίνησης των επισήµων καθώς και των τριών ΙΤΟ s αναλαµβάνει ο συνδιοργανωτής. 9. Οικονοµικές Υπηρεσίες 9.1. Προµήθειες και Εφοδιασµός - ( συνδιοργανωτής & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ). Το κάθε µέρος θα προµηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισµό για την διεξαγωγή των λειτουργιών ευθύνης του. Όλα τα έξοδα της διοργάνωσης θα βαρύνουν έκαστο µέρος αντίστοιχα ρηµατικά έπαθλα αθλητών ( συνδιοργανωτής ). Το κόστος των πιθανών χρηµατικών επάθλων αναλαµβάνει ο συνδιοργανωτής και θα πρέπει να δοθεί στους νικητές αµέσως µετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Τυχόν επιβαρύνσεις φορολογικές για τα ανωτέρω ποσά θα επιβαρύνουν τον συνδιοργανωτή. 10. Εθελοντισµός Εθελοντές ( συνδιοργανωτής ). Η απασχόληση πενήντα (50) περίπου εθελοντών θεωρείται από τα πλέον σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να εξασφαλιστούν από τον «συνδιοργανωτή». 11. Ασφάλεια Τροχαία (Διαδροµές αγώνων)-λιµενικό (κολύµβηση) ( συνδιοργανωτής ). Μία σειρά από ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα από πλευράς τροχαίας και λιµενικού για την χωρίς προβλήµατα διέλευση των αθλητών. Αναλαµβάνει την ευθύνη ο συνδιοργανωτής υπό τις προδιαγραφές που θα θέσει η Οµοσπονδία. 12. Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες (Οµοσπονδία) Όλα τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα θα διαχειριστεί εξ ολοκλήρου η Οµοσπονδία (Ε.Ο.ΤΡΙ.). 17

18 13. Ασφαλιστική κάλυψη Ο συνδιοργανωτής θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη του εµπλεκόµενου προσωπικού του στην διοργάνωση Σοβαρή µέριµνα θα πρέπει να υπάρξει σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη τόσο των αθλητών όσο και των συνοδών τους από τη στιγµή που θα έρθουν στη χώρα µας ( συνδιοργανωτής ). 14. Νοµικές Υπηρεσίες Ο συνδιοργανωτής θα καλύψει το κόστος της νοµικής υποστήριξης της διοργάνωσης µε δικό του συνεργάτη. 15. Καθαρισµός και διαχείριση απορριµάτων Ο συνδιοργανωτής θα διαθέσει µέσα και προσωπικό για τον καθορισµό των χώρων που θα διεξαχθεί η αθλητική διοργάνωση κατά τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής της. 18

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volley Ανδρών-Γυναικών 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Α. Αφενός μεν η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ», η οποία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 21-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΞΟΔΑ 1. Δαπάνες Οργανωτικής επιτροπής α. Έξοδα μετακίνησης και παραμονής Μελών ΔΣ ΕΦΟΤ 2.000 β. Αμοιβή Προσωπικού ΕΦΟΤ...1.500

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στ... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), τα εξής συμβαλλόμενα μέρη:

Στ... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Χορηγικές Συμβάσεις Σύμφωνα με τον πρόσφατο χορηγικό νόμο του Υπουργείου Πολιτισμού (Ν. 3525/26.1.2007), προϋπόθεση για τη φορολογική έκπτωση της χορηγικής δαπάνης είναι η κατάρτιση και υπογραφή σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο. Εγχειρίδιο Οργάνωσης Αγώνων Τριάθλου Εισαγωγή 1. Σκοπός Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει κατεύθυνση (πληροφορίες και συµβουλές) σε όσους εµπλέκονται η θέλουν να εµπλακούν στη διοργάνωση αγώνων Triathlon,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ Σμήμα Beach Volley ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, στη συνέχεια η Κ.Ο.ΠΟ., είναι ο μόνος αρμόδιος και αναγνωρισμένος φορέας, για το άθλημα της ποδηλασίας σε όλες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, στη συνέχεια η Κ.Ο.ΠΟ., είναι ο μόνος αρμόδιος και αναγνωρισμένος φορέας, για το άθλημα της ποδηλασίας σε όλες του

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η 1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η για τη δράση «Δημιουργία Κέντρου αξιοποίησης των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων, στο παλαιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Κοιλιωμένου Ζακύνθου»,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Με αριθ. 55 /2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029267 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόγραμμα LIFE - Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι : Σήμερα την 10 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Πλήρη Λειτουργία και διαχείριση του ποδοσφαιρικού τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα, σήμερα, 14/1/2013, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (απ ευθείας ανάθεσης εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών ) 14SYMV001864878 2014-02-11 Στην Κηφισιά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 11/02/2014 οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 18 ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου Αιώνα. Αριθµ. πρωτ.: ΦΚΘ/ 310/ 18-12-2015 Φεστιβάλ Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ υλοποίησης έργου με τίτλο Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. & της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών *****

Πρωτόκολλο Συνεργασίας της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. & της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ***** Πρωτόκολλο Συνεργασίας της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. & της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ***** Σήµερα την του µηνός.. 2014 στο Μαρούσι Αττικής, 1. Η Ανώτατη Σχολή των Καλών Τεχνών, µε έδρα την Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑUTO ONE A.E ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑUTO ONE A.E ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑUTO ONE A.E ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L&J EΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ LANCIA & JEEP», η οποία εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0767/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0767/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0767/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, 29/1/2013, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0751/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0751/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0751/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 22/1/2013, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναύπλιο 16-06-2014 Αριθ. πρωτ.: 1104 14SYMV002128117 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : 92403 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0308/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0308/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0308/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 23/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ηµοσθένης Κ. Αλεξόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΙΟΥ ΣΚΙΙ Η διαφήµιση ενός χορηγού στον χώρο του αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0339/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Στην Αθήνα, σήµερα, 23/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα