ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣφγΓΩΝ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής «Οδηγία2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27 ης lανουαρίου 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣφγΓΩΝ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής «Οδηγία2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27 ης lανουαρίου 2003"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4774 Κ.Δ.Π. 598/2005 Αρ. 4064, Αριθμός 598 Οι περί Προσφύγων (ΣυνθΙ1κες ΥποδΟΧ11ς Αιτητών) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 32 του περί Προσφύγων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυηι, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σi'μφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροπο ΠΟΙ11θηκε με το Ν. 227 του 1990). ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣφγΓΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί με βάση τα άρθρα 9,10 και 32 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L31, «Οδηγία2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27 ης lανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των OITIlrιJJV ασύλου στα κράτη μέλη», , σ.18. 6(1) του (1)του (1) του (1) του (1) του (Ι) του το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες οι οποίες παρέχονται σ' αυτό δυνάμει των άρθρων 9,1 Ο κω 32 του περί Προσφύγων Νόμου, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως ΟΙ περί Προσφύγων (Συνθιικες Υποδοχής AITητι~ν) Κανονισμοί του 2005.

2 4775 ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ ΔΙΑΤ ΑΞΕΙΣ Ερμηνεία. 2.- (1) Στους παρόντες ΚανΟΥlσμοι.'!ς: «έγγραφη βεβαίωση» σημαίνει τις βεβαιώσεις που παραχωρούνται σε αιτητές ασύλου δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 5 «επαρχιακό γραφείο του ΤμιΊματος» σημαίνει τα κατά τόπους αρμόδια επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης «κέντρο υποδοχής» σημαίνει κάθε χώρο που χρησιμοποιείται για την προσωρινή ομαδlκγi φιλοξενία αιτητών ασύλου' «Κλιμάκιο» σημαίνει τα κατά τόπο αρμόδια Κλιμάκια Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας ({κράτηση» σημαίνει τον περιορισμό σε ειδικό χώρο που επιβάλλεται σε αιτητή ασύλου, βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τη στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του' «Νόμος» σημαίνει τον περί Προσφύγων Νόμο και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά «νοσηλευτικά ιδρύματα)} σημαίνει τα κατά τόπο αρμόδια εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και σε περίπτωση ανηλίκων τα κατά τόπο αρμόδια εξωτερικά ιατρεία των παιδιατρικών κλινικών «Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

3 4776 «υλικές συνθήκες υποδοχής» σημαίνει τις συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν την παροχιι στέγης, τροφllς και ρουχισμού σε αιτητές, καθώς και ένα βοιιθημα για τα καθημερινά τους έξοδα- (2) Οποιοιδήποτε όροι δεν ερμηνεύονται στους παρόντες ΚανονlσlΔούς έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. Πεδίο εφαρμογής. 3.- (1) Ο, παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε όλους τους αlτητές δυνάμει των διατάξεων του Νόμου καθιίjς και στα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον αυτά καλύπτονται από την αίτηση ασύλου, περιλαμβανομένων αιτητών για τους οποίους εκκρεμεί ο καθορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής τους δυνάμει των διατάξεων του Δουβλίνου. (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται σε σχέση με πρόσωπα υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας δυνάμει των διατάξεων του Νόμου. ΜΕΡΟΣ 11 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ γποδοχησ Ενημέρωση. 4.- (1) Η Υπηρεσία Ασύλου εκδίδει φυλλάδιο, σε γλώσσες που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν οι αlτητές, για την ενημέρωσή τους αναφορικά με:

4 4777 (α) τα δlκαιιίjματά τους δυνάμει του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών' (β) τις παροχές που BIKOIOIJvrGI αναφορικά με ης συνθήκες υποδοχής τους και ης ακολουθούμενες διαδικασίες για την πρόσβασή τους στις παροχές αυτές δυνάμει των παρόντων Κανονισμών και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών νόμων ή κανονισμών' (γ) τις οργανώσεις ή ομάδες προσώπων που τους παρέχουν νομική υποστήριξη ή/και στήριξη αναφορικά με ης συνθήκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και (δ) τις υποχρειίjσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής τους, (2) Κατά την προσέλευση του αιτητή στην αρμόδια αρχή για υποβολή αίτησης, ο υπεύθυνος στο χώρο υποβολής της αίτησης του παρέχει το πιο πάνω ενημερωτικό φυλλάδιο, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες είναι απαραίτητες σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής, οι οποίες δυνατόν να δίδονται προφορικά. (3) Η Υπηρεσία Ασύλου διασφαλίζει ότι η πιο πάνω ενημέρωση λαμβάνει χώρα κατά τον τρόπο που αναφέρεται στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος Κανονισμού και ότι εν πάση περιπτώσει οι αιτητές ενημερώνονται σχετικά μέσα σε διάστημα που δε δύναται

5 4778 να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες από την υποβολιl της αίτησης και για το σκοπό αυτό εκδίδει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές προς όλες τις υπείιθυνες για την παραλαβιι αιτήσεων αρμόδιες αρχές και' παρακολουθεί και συντονίζει τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Βεβαίωση υποβολής αίτησης. Παράρτημα Ι. 5.- (1) Κατά την υποβολή αίτησης ο υπεύθυνος στο χώρο υποβολής αίτησης χορηγεί στον αιτηtlι έγγραφη βεβαίωση στον τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, η οποία εκδίδεται στο όνομά του και η οποία πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτητή. (2) Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση αιτητή στην αρμόδια αρχή για υποβολή αίτησης αυτή δεν είναι δυνατό να υποβληθεί αμέσως λόγω πρακϊικών δυσκολιών, ο υπεύθυνος στο χώρο υποβολής αίτησης χορηγεί στον αιτητή έγγραφη βεβαίωση στον Παράρτηl~α 11. τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα 11, η οποία εκδίδεται στο όνομά του και η οποία πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτητή, και ο αιτητής έχει υποχρέωση να παρουσιαστεί κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση στην αρμόδια αρχή για ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής της αίτησής του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με την υποχρέωση αυτή, ο αιτητής υπόκειται στις συνέπειες της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 16Α του Νόμου. (3) Σε περίπτωση που ο αιτητής συνοδεύεται από μέλη της Παράρτημα 111. οικογένειάς του, χορηγείται σε αυτόν η έγγραφη βεβαίωση που παρατίθεται ως Παράρτημα 111 στους παρόντες Κανονισμούς.

6 4779 (4) Οι αναφερόμενες στις παραγράφους (1), (2) και (3) έγγραφες βεβαιι)jσεις λαμβάνονται ως απόδειξη της ιδιότητας του αlτητιι ή/και των μελών της οικογένειάς του έναντι όλων των καθ' ύλην αρμόδιων αρχών στη Δημοκρατία για την πρόσβαση στα δικαιώματα που προβλέπονται από το Νόμο, περιλαμβανομένου του δικαιώματος παραμονής μέ)(ρ1 την έκδοση της ειδικής άδειας διαμονής, και την πρόσβαση των αlτητι)ν στις παροχές που προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς. Ειδική άδεια διαμονής. Παράρτημα IV. 6. (1) Με την παραλαβή της έγγραφης βεβαίωσης, ο αιτητής αποτείνεται στο Κλιμάκιο και υποβάλλει, στον τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα /v των παρόντων Κανονισμών, αίτηση για παραχιijρηση της ειδικlίς άδειας διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Νόμου. (2) Ο υπεύθυνος του Κλιμακίου, κατά την παραλαβή της αίτησης για χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής, σφραγίζει την έγγραφη βεβαίωση, με τρόπο που να φαίνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής και παραπέμπει την αίτηση εντός σαράντα οκτώ ωρών στο Τμήμα για έκδοση της σχετικής άδειας. (3) Το Τμήμα αποστέλλει τη σχετική άδεια στη διεύθυνση του αιτητή. Διαμονή και ελευθερία διακίνησης. 7. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 και της παραγράφου (2) του άρθρου 9 του Νόμου, ο αιτητής έχει δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης στη Δημοκρατία.

7 4780 (2) Ο αιτητής έχει δικαίωμα επιλογιiς του τόπου διαμονής του και. υποχρέωση ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών για οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου διαμονής του, δυνάμει του άρθρου 8 του Νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. (3) Σε περίπτωση αλλαγής του ~όπoυ διαμονής, ο αιτητής αποτείνεται στο Κλιμάκιο και συμπληρώνει το έντυπο που Παράρτημα V. παρατίθεται στο Παράρτημα V. Ο υπεύθυνος του Κλιμακίου κατά την παραλαβή του εντύπου για αλλαγή διεύθυνσης αιτητή σφραγίζει το έντυπο, με τρόπο που να φαίνεται η ημερομηνία υποβολής του και παραδίδει στον αιτητή σxεϊlkή βεβαίωση λήψης του εντύπου, στην οποία εμφαίνεται η ημερομηνία υποβολής του. Ο υπεύθυνος του Κλιμακίου δεν μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του εντύπου λόγω εκπρόθεσμης υποβολιiς TOU, αλλά πρέπει σε τέτοια περίπτωση να αναφέρει ότι το έντυπο υποβάλλεται εκπρόθέσμα. (4) Ο υπεύθυνος τ:)υ Κλιμακίου αποστέλλει το έντυπο αλλαγής διε6θυνσης αυθημερόν στην Υπηρεσία Ασύλου, στο Τμήμα, στα κατά τόπο αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας και στα κατά τόπο αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση και 8. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 7, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διαμονή. r αποφασίζει για τον τόπο διαμονής των αιτητών ή να περιορίζει το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης σε ορισμένες περιοχές της Δημοκρατίας για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

8 4781 (2) Σε περίπτωση περιορισμού των δικαιωμάτων ελεύθερης διακίνησης και διαμονής σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο: (α) η διακίνηση και διαμονή σε οριζόμενη περιοχή δεν πρέπει να θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και ούτε να παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την πρόσβαση των αιτητών σε όλα τα πλεονεκτήματα που παραχωρούνται από τους παρόντες Κανονισμούς (β) ο Προϊστάμενος δύναται να αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας προσωρινής απομάκρυνσης από τον καθοριζόμενο τόπο διαμονής ή διακίνησης μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, στον τύπο που καθορίζπql Παράρτημα VI. στο Παράρτημα νι των παρόντων Καν?νισμών, σε ατομική, αμερόληπτη και αντικειμενική βάση και σε περίπτωση απορριπτικής εν όλω ή εν μέρει απόφασης αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη: Νοείται ότι οι αlτητές δεν απαιτείται να ζητούν άδεια, προκειμένου να παρουσιασθούν σε οποιαδήποτε αρχή της Δημοκρατίας ή ενώπιον δικαστηρίων, εφόσον η παρουσία τους είναι αναγκαία- (γ) λαμβάνονται, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτητή, τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της ενότητας της οικογένειάς του, εφόσον αυτή βρίσκεται στη Δημοκρατία.

9 4782. Ιατρικές εξετάσεις. 9. (1) Με την παραλαβή της έγγραφης βεβαίωσης, ο αnητής ασύλου παραπέμπεται από τον υπεύθυνο του χώρου υποβολής της αίτησης σε νοσηλευτικό ίδρυμα, για την υποβολή του στις Παράρτημα VII. ιατρικές εξετάσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα νll των παρόντων Κανονισμών. (2) Ο αlτητής υποχρεούται να παρουσιάζεται για υποβολή στις πιο πάνω αναφερόμενες ιατρικές εξετάσεις εντός τριών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης βεβαίωσης και να επιδεικνύει την έγγραφη βεβαίωση καθιt>ς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, εάν υπάρχει.. (3) Οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται ατελιjjς. (4) Με την παραλαβή των αποτελεσμάτων των lατριιcών εξετάσεων, ο αιτητής παρουσιάζεται εκ νέου στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τελική αξιολόγηση της υγείας του και ετοιμάζεται σχετική έκθεση από τον εξετάζοντα ιατρό. 138(1) του 2001 (5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας 37(1) του Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και αφού εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η ρητή συγκατάθεση του αιτητή, τα αποτελέσματα των αιματολογlκιjjν εξετάσεων που είναι θετικά κοινοποιούνται σε σφραγισμένο φάκελο στην Υπηρεσία Ασύλου, τα δε συνολικά αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και η έκθεση του ιατρού παραδίδονται στον αιτητή.

10 4783 (6) Αρμόδια αρχή για την' εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι το Υπουργείο Υγείας. Πρόσβαση σε μαθητεία και εκπαίδευση ανηλίκων (1) ΑνlΊλικοl αιτητές και ανήλικα τέκνα απητών έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση δυνcψει του άρθρου 9 του Νόμου, υπό ης ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τους πολίτες της Δημοκρατίας, άμεσα με την υποβολή της αίτησης ανηλίκου ή των γονέων του και, εν πάση περιπτώσει, όχι αργότερα από τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. (2) Το δικαίωμα ανήλικων αιτητ<jjν 11 ανι1λlκων τεκνων αιτητών για παρακολόύθηση δευτεροβάθμιων σπουδών δε δύναται να ανακαλείται απokλειστι~ά και μόνο λόγω της ενηλlκl{jjσεώς τους. (3) Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό. σύστημα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1), είναι αδύνατη λόγω της ειδικής κατάστασης του ανηλίκου, ΟΙ αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διευθετούν, όπου είναι εφικτό, την εφαρμογή άλλων κατάλληλων εκπαιδευτικών ρυθμίσεων. (4) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

11 4784 Πρόσβαση των 11. (1) Ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από διαβούλευση με τον αιτητών στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται με αγορά εργασίας. απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας; να καθορίζει περίοδο, η οποία αρχίζει από την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση ασύλου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αιτητής ασύλου δεν έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. (2) Σε περίπτωση που ένα χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης ασύλου δεν έχει ληφθεί πρωτοβάθμια απόφαση από την Υπηρεσία Ασύλου και η καθυστέρηση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί στον αιτητή, ο αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας Κεφ του του του του ΟΟ( Ι) του (Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (I)του (1) του (1) του υπό τους όρους και προϋποθέσεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου (1) και βρίσκεται σε ισχύ. (3) Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και μέχρι την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης επί της διοικητικής προσφυγής, καθώς και κατά τη διάρκεια προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου

12 4785 Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του συντάγματος. f-πασχόληάη ζητητών: 12. (1) Εφόσον επιτρέπεται η πρόσβαση των αιτητών στην αγορά εργασίας, η ειδική άδεια διαμονής που παραχωρείται σε αυτούς αποτελεί και άδεια απασχόλησης. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού i 1, η "διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης αιτητιίjν στη Δημοκρατία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που λαμβάνεται μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία δυνατόν να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται κατά καιρούς από νέα απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που λαμβάνεται μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίρς. Επαγγελματική κατάρτιση. 13. (1) Η πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση του αιτητή που συνδέεται με σύμβαση απασχόλησης επιτρέπεται, εφόσον ο αιτητής έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις διqτάξεις των Κανονισμών 11 και 12. (2) Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιτρέπει σε αιτητές πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, ανεξαρτήτως του αν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

13 4786 Γενικοί κανόνες για την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών. 8 του (Ι) του (1) του (1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζουν την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών μέσω της χορήγησης δημόσιου βοηθήματος δυνάμει του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς βιοτικό επίπεδο κατάλληλο από απόψεως υγείας και ικανό να διασφαλίζει τη συντήρησή τους. (2) Κατά την υποβολή της αίτησης ο υπεύθυνος του χώρου υποβολής της αίτησης παραπέμπει τον αlτητή στο κατά τόπο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας. (3) Με την επίδειξη της έγγραφης βεβαίωσης, ο αιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για χορήγηση δημόσιου βοηθήματος, στον τύπο που προβλέπεται από τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο. (4) Με την επίδειξη της έγγραφης βεβαίωσης από τον αιτητή και αμέσως μετά την υποβολή αίτησης για παροχή δημόσιου βοηθήματος εκ μέρους του αιτητή ασύλου στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας, παρέχεται το απαραίτητο βοήθημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, εφόσον ο αρμόδιος λειτουργός του εν λόγω γραφείου διαπιστώσει την αναγκαιότητα κάλυψης άμεσων αναγκών του αιτητή και της οικογένειάς του, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για την παροχή δημόσιου βοηθήματος:

14 4787 Νοείται ότι ΤΟ πιο πάνω απαραίτητο βοήθημα αποτελεί μέρος των δικαιωμάτων σε δημόσιο βοήθημα του αιτητή ασύλου και της οικογένειάς του και αφαιρείται από το ποσό του δημόσιου βοηθlίματος που του παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της απαραίτητης έρευνας. (5) Το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας κατά την παροχιl του απαραίτητου βοηθήματος που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο, καθώς και κατά την εξέταση της αίτησης για παροχή δημόσιου βοηθήματος λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη την ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, αl ασυνόδευτοl ανήλικοι, τα άταμα με ειδικές ανάγκες, οι ηλlκιωμέναl, ΟΙ εγκυμονούσες, οι μοναγονεϊκές οικογ"ένεlες με ανlίλικα παιδιά και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας: Νοείται ότι η πιο πάνω παράγραφος ισχύει μόνο για πρόσωπα για τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν τις πιο πάνω ειδικές ανάγκες, ύστερα από ατομική εκτίμηση της κατάστασής τους, είτε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είτε από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κρατική αρχή, ανάλογα με την περίπτωση. (6) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δύναται να απορρίπτουν εν όλω ή εν μέρει αίτηση παροχής δημόσιου βοηθήματος ή να διακόπτουν εν όλω ή εν μέρει την παροχή δημόσιου βοηθήματος δυνάμει του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, μόνο εφόσον τεκμηριώναυν ότι αιτητής απασχολείται ή/και διαθέτει επαρκείς πόρους που να εξασφαλίζουν σε αυτόν και στην οικογένειά του, ανάλογα με την περίπτωση, τις βασικές και ειδικές τους ανάγκες και κατάλληλο βιοτικό επίπεδο από απόψεως υγείας:

15 4788. Νοείται ότι για τον καθορισμό των επαρκών πόρων λαμβάνεται υπόψη το ίδιο όριο εισοδημάτων βάσει του οποίου Κύπριος πολίτης δικαιούται δημόσιο βοήθημα. (7) Εάν αποκαλυφθεί ότι ο αιτητής διέθετε επαρκείς πόρους για την κάλυψη των υλιιcών συνθηκών υποδοχής καθόσον χρόνο καλύπτονταν αυτές οι συνθήκες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού,' οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δύνανται να ανακτήσουν το σχετικό ποσό από τον αιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 15. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών,.με την επίδειξη έγγραφης βεβαίωσης ο αlτητής και τα μέλη της οικογένειάς του δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμqκευτική περίθαλψη σε όλα τα δημόσια ιατρικά ιδρύματα, εφόσον δε διαθέτουν επαρκείς πόρους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστο τις πρώτεςβοιlθειες και.την αναγκαία θεραπεία ασθένειας: Νοείται ότι αιτητής ο οποίος διαμένει σε κέντρο υποδοχής ή είναι λήπτης δημόσιου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας τεκμαίρεται ότι δεν έχει επαρκείς πόρους Νοείται περαιτέρω ότι για τον καθορισμό των επαρκών πόρων λαμβάνεται υπόψη το ίδιο όριο εισοδημάτων βάσει του οποίου παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε Κύπριους πολίτες δυνάμει των σχετικών νόμων ή κανονισμών.

16 4789 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), αιτητής ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις του Μέρους ν των παρόντων Κανονισμών λαμβάνει δωρεάν την απαραίτητη ιατρική ή άλλη συνδρομή ή στήριξη από τα δημόσιαιατρικά ιδρύματα ή άλλες δημόσιες αρχές. (3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, η επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αιτητή παρέχεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. (4) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι το Υπουργείο Υγείας. Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. 16. Ο Διευθυντής, μετά από σύσταση του Προϊσταμένου,χορηγεί σε αιτητή τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, κάθε φορά που ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία του σε άλλο κράτος. ΜΕΡΟΣ III~ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, Υλικές συνθήκες υποδοχής σε είδος. 17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 14, οι υλικές συνθήκες υποδοχής δύναται να προσφέρονται σε είδος μέσω της διαμονής σε κέντρο υποδοχής, σε περίπτωση που αιτητής ή, σε περίπτωση που συνοδεύεται από την οικογένειά του, τα μέλη της οικογένειας του, κατά την υποβολή της αίτησης, ενημερώνουν τον υπεύθυνο στο χώρο υποβολής της αίτησης ότι δε διαθέτουν ή/και

17 4790 δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν κατάλληλη στέγη άμεσα. Αρμόδια αρχιι για τα κέντρα υποδοχής. 18. (1) Αποκλειστική αρμοδιότητα για την παραπομπή και τη λήξη της φιλοξενίας αlτηπιν ασύλου σε κέντρο υποδοχής έχει η Υπηρεσία Ασύλου, η οποία δύναται να εκχωρείται σε λειτουργό άλλης καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας που προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς; (2) Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 17, ο υπεύθυνος του χώρου υποβολής της αίτησης ενημεριjjνει πάραυτα την Υπηρεσία Ασύλου η οποία εκδίδει παραπεμπτικό στο όνομα του αιτητή ή/και των μελών της οικογένειάς του για το κέντρο υποδοχής και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη μεταφορά τους σε κέντρο υποδοχής. (3) Η Υπηρεσία Ασύλου είναι η αρμόδια αρχή για τη λειτουργία κέντρων υποδοχής, δύνα!αl όμως να εκμισθώνει υπηρεσίες άλλων οργανισμών για τη διαχείριση της λειτουργίας των κέντρων 1 ΟΙ (Ι) του (1) του (Ι) του υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου. (4) Ανεξάρτητα από την εκμίσθωση υπηρεσιών δυνάμει της παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισμού, η Υπηρεσία Ασύλου οφείλει να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των κέντρων υποδοχής και την ορθή εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών και για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει συστάσεις και οδηγίες προς τους υπεύθυνους οργανισμούς για τη διαχείριση της λειτουργίας των

18 4791 κέντρων υποδοχής για την καλύτερη λειτουργία τους. Γενιιc ές αρχές που διέπουν 19.-(1) Η λειτουργία κέντρου υποδοχής διέπεται από τις πιο κάτω αρχές: τη λειτουργία κέντρου υποδοχής. (α) Την εξασφάλιση ανά πάσαν στιγμή κατάλληλου βιοτικού επιπέδου των αιτητών και των υλικών συνθηκών υποδοχής (β) το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των αιτητών. (γ) τη~ προστασία της οικογενειακιlς ζωής των αιτητών (δ) τη στέγαση ανύπαντρων γυναικών και ανδρών σε ξεχωριστά καταλύματα (ε) τη δυνατότητα επικοινωνίας με συγγενείς, νομικούς συμβούλους, ειcπρoσώπoυς της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα αιτητών ασύλου και προσφύγων (στ) την απαγόρευση παραπομπής ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών

19 4792 (ζ) την προσωρινότητα της διαμονής των αιτητών μέχρι τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη διαμονή τους εκτός του κέντρου υποδοχής και (η) την ελεύθερη διακίνηση των αιτητών από και προς το κέντρο υποδοχής. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (στ) της παραγράφου (1) ο Προϊστάμενος δύναται να παραπέμπει για φιλοξενία σε κέντρο υποδοχής ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ηλικίας δεκαέξι ετών και άνω, εφόσον: (α) υπάρχουν ικανοποιητικές ρυθμίσεις για τη φιλοξενία τους στο εν λόγω κέντρο υποδοχής (β) διασφαλίζεται η διαμονή τους σε ξεχωριστά καταλύματα από αυτά των ενήλικων αιτητών (γ) διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ν των παρόντων Κανονισμών (δ) οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξετάζουν τις συνθήκες υποδοχής στο εν λόγω κέντρο υποδοχής και εγκρίνουν τη φιλοξενία ασυνόδευτου ανήλικου αιτητή.

20 4793 Κανόνες λειτουργίας 20.- (1) Τα κέντρα υποδοχής έχουν τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας κέντρων υποδοχής. (α) Ανήλικα τέκνα αιτητών ή ανήλικοι αιτητές διαμένουν με τους γονείς τους ή με τυχόν ενήλικο συγγενή που έχει την επιμέλειά τους (β) η Υπηρεσία Ασύλου παραχωρεί στους αlτητές σε δεκαπενθήμερη βάση επίδομα της τάξεως των πενήντα (50) λιρών μηνιαίως για την αντιμετώπιση άμέσων προσωπικών αναγκών, το οποίο αυξάνεται κατά δέκα (1 Ο) λίρες μηνιαίως για κάθε εξαρτώμενο άτομq που διαμένει μαζί τους (γ) παραχωρούνται διευκολύνσεις για την ετοιμασία προγεύματος από τους αιτητές και δύο έτοιμων γευμάτων την ημέρα σύμφωνα με τις διατροφικές τους ιδιαιτερότητες (δ) παρέχεται δωρεάν μετqφορά προς τα αστικά κέντρα το πρωί - και από τα αστικά κέντρα προς τα κέντρα υποδοχής το απόγευμα, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ή επείγουσα υπό τις περιστάσεις διακίνηση

21 4794 (ε) παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα κατά τόπους κέντρα υγείας ή/και τις νοσηλευτικές μονάδες των κατά τόπους νοσοκομείων, καθιίjς και από κάθε άλλη κρατική νοσηλευτική μονάδα, η οποία καθίσταται αναγκαία υπό τις περιστάσεις (στ) παρέχεται ιδιαίτερη ιατρική ή άλλη συνδρομή, όταν πρόκειται για αιτητές που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ν των παρόντων Κανονισμών και (ζ) οι αιτητές οφείλουν να: (ί) διατηρούν τα δωμάτιά τους και τους κοινόχρηστους χώρους των κέντρων υποδοχής καθαρούς (iί) μη φιλοξενούν πρόσωπα τα οποία δε δικαιούνται να διαμένουν στο κέντρο υποδοχής (ίiί) συμμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του κέντρου υποδοχής που αφορούν την ομαλή λειτουργία και την τήρηση της τάξης σε αυτό. (2) Οι αιτητές ευθύνονται για τυχόν ζημιές που προκαλούν εξ υπαιτιότητάς τους στο κέντρο υποδοχής, για την αποκατάσταση των οποίων δύναται να γίνεται ανάλογη αποκοπή από το δημόσιο βοήθημα το οποίο δυνατόν να λαμβάνουν μετά την αποχώρησή τους από το κέντρο υποδοχής.

22 4795 (3) Οι αlτητές δύναται να συμμετέχουν στη διαχείριση των υλικών μέσων και των άυλων παραμέτρων της ζωής στο κέντρο υποδοχής, μέσω συμβουλευτικι1ς επιτροπιίς 11 αντιπροσωπευτικού συμβουλευτικού οργάνου των διαμενόντων, το οποίο συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης των κέντρων υποδοχής. (4) Οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης των κέντρων υποδοχής αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποτροπή της βίας σε αυτό. Συνδρομή άλλων υπηρεσιών. 21. Με στόχο τη συντομότερη απεξάρτηση των αιτητών από το κέντρο υποδοχής, η Υπηρεσία Ασύλου μεριμνά, ώστε οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις να παρέχουν στους αιτητές: (α) ενημερωση και στήριξη αναφορικά με την εξεύρεση κατάλληλης στέγης και εργασίας ή για την υποβολή αίτησης για παροχή δημόσιου βοηθήματος, όπου αυτό είναι απαραίτητο (β) στήριξη αναφορικά με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν

23 4796 (γ) στήριξη για την οργάνωση της κοινωνικής τους ζωής, τη συμβουλευτική καθοδήγησή τους και τον προγραμματισμό των μελλοντικών τους ενεργειών. Λήξη της φιλοξενίας 22.- (1) Η λήξη της φιλοξενίας σε κέντρο υποδοχής αποφασίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου για τους πιο κάτω λόγους: σε κέντρο υποδοχής. (α) Με την οικειοθελή αποχώρηση του αιτητή, εφόσον έχει εξασφαλίσει άλλες κατάλληλες συνθήκες στέγασης (β) με την πάροδο τουλάχιστον ενός μηνός από την παραπομπή του αιτητή σε κέντρο υποδοχής, σε περίί:rτωση που το κέντρο υποδοχής είναι υπερπλήρες και είναι απαραίτητη η παραπομπή νέων αιτητών: Νοείται ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είτε προσφέρουν εναλλακτική πρόταση στέγασης στον αιτητή η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισμών είτε παρέχουν το απαιτούμενο δημόσιο βοήθημα για την εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης (γ) λόγω επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων από τον αιτητή των κανόνων λειτουργίας κέντρου υποδοχής, σε περίπτωση που δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του. προσωπικού κέντρου υποδοχής

24 4797 (δ) λόγω ιδιαίτερα βίαιης συμπεριφοράς του αιτητή είτε προς το προσωπικό κέντρου υποδοχής είτε προς άλλους αιτητές. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 30, απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου για λήξη της φιλοξενίας σε κέντρο υποδοχής που λάμβάνεται δυνάμει των υποπαραγράφων (γ) και (δ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού εκτελείται άμεσα. (3) Αι τη τής ο οποίος αποχωρεί από κέντρο υποδοχής ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Ασύλου, αναφέροντας συγχρόνως και τη νέα διεύθυνσή του. Προσωπικό του κέντρου υποδοχής. 23. Το προσωπικό των κέντρων υποδοχής διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση αναφορικά με τις ανάγκες των αιτητών ασύλου, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, αλλά και των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους ν των παρόντων Κανονισμών και δεσμεύεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας αναφορικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες τις οποίες γνωρίζει ως εκ της ασκήσεως των καθηκόντων του. ΜΕΡΟΣ ιν - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣγΝΘΗΚΕΣ γποδοχησ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ Διαφοροποιημένες (1) Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται κατ' εξαίρεση να θεσπίζει συνθήκες υποδοχής. λεπτομέρειες όσον αφορά τις υλικές συνθήκες υποδοχής,

25 4798 διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στους παρόντες Κανονισμούς, για εύλογη περίοδο, η οποία είναι όσο το δυνατό συντομότερη, σε περίπτωση που: (α) απαιτείται αρxlιcή εκτίμηση των εlδlκιjjν avayιcιjjv του α.lϊητιl ασύλου- (β) 0\ υλικές συνθήκες υποδοχής οι οποίες προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς δεν είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή- (γ) έχουν εξαντι\ηθεί προσωρινά οι συνήθεις διαθέσιμες δυνατότητες στέγασης- (δ) ο αιτητής ασύλου τελεί υπό κράτηση_ (2) Οι διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής καλύπτουν σε κάθε περίπτωση τις βασικές ανάγιcες και διασφαλίζουν το δικαίωμα των αιτητών σε οικογενειακή ενότητα και, σε περίπτωση που αποφασίζονται διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής για τους λόγους που αναφέρονται - (α) στις υποπαραγράφους (β) και (γ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, 0\ συνθήκες αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με γνωστοποίηση της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία καθορίζει επίσης το χρονικό διάστημα για το οποίο παρέχονται διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής-

26 4799 (β) στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, κοινοποιούνται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο αιτητή εξηγώντας τους λόγους για τις διαφοροποιημένες αυτές συνθήκες, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτές παρ~xoνται. Περιορισμός ή ανάκληση συνθηκών υποδοχής. 243 του (111) του (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικού) Νόμου, ο Προϊστάμενος δύναται με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στις καθ' ύλην αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση προς εφαρμογή, να περιορίζει ή να ανακαλεί τις συνθήκες υποδοχής, όταν ο αιτητής ασύλου: (α) δε συμμορφώνεται με την υποχρέωση ενημέρωσης για αλλαγή του τόπου διαμονής του ή δεν προσέρχεται στην προσωπική συνέντευξη που καθορίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου ή δεν ανταποκρίνεται σε απαίτηση της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου και δεν παραχωρεί ικανοποιητικές εξηγήσεις για τις ενέργειές του αυτές (β) ενώ έχει υποβάλει ήδη αίτηση ασύλου στη Δημοκρατία, ο Προϊστάμενος αποφασίζει το κλείσιμο του φακέλου δυνάμει των διατάξεων του Νόμου:

27 4800 Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (α) και (β), όταν ο αιτητι;ς εντοπισθεί ή προσέλθει αυτοβούλως 'στην Υπηρεσία Ασύλου, ο Προϊστάμενος λαμβάνει δεόντως αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την ανανέωση της παροχl;ς μερικών ή όλων των συνθηκών υποδοχής, βασιζόμενη στους λόγους που οδήγησαν στην εξαφάνιση του αιτητή, που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή την ανάκληση των συνθηκών υποδοχής. (γ) έχει αποκρύψει τους οικονομικούς του πόρους και έχει ως εκ τούτου επωφεληθεί με αθέμιτο τρόπο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής (δ). δεν αποδεικνύει ότι η αίτησή του υποβλήθηκε το συντομότερο δυνατό, εντqς εύλογων χρονικών ορίων, μετά την άφιξή του στη Δημοκρατία: Νοείται ότι για τον καθορισμό των εύλογων χρονικών ορίιι.,>ν αναφορικά με αlτητές που διαμένουν ήδη στη Δημοκρατία υπό άλλο νομικό καθεστώς η Υπηρεσία Ασύλου λαμβάνει υπόψη το χρόνο κατά τον οποίο ο αιτητής ισχυρίζεται ότι γεννήθηκε ο βάσιμος φόβος δίωξης. (2) Ο Προϊστάμενος με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στις καθ' ύλην αρμόδιες αρχές για εφαρμογή, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης δύναται να ανανεώνει την παροχή μερικών ή όλων των συνθηκών υποδοχής δυνάμει των παρόντων Κανονισμών.

28 4801 (3) Οποιαδήποτε απόφαση του Προϊσταμένου για περιορισμό 11 ανάκληση των συνθηκών υποδοχής λαμβάνεται σε ατομική, αντικειμενική και αμερόληπτη βάση και αιτιολογείται δεόντως. Οι αποφάσεις βασίζονται στην ειδική κατάσταση του συγκεκριμένου προσώπου, ιδίως όσqν αφορά τα πρόσωπα τα οποία καλύπτονται από το Μέρος ν των παρόντων Κανονισμών, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, οι υλικές συνθήκες υποδοχής τωυ αιτητών δεν μπορούν να ανακαλούνται ή να περιορίζονται από τον Προ"ίστάμενο, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της αίτησης ασύλου σε όλους τους προβλεπόμενους από το Νόμο βαθμούς. ΜΕΡΟΣ ν - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γενική αρχή. 26.-(1) Κατά την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών, οι καθ' ύλην αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνουν υπόψη τους την ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως είναι οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας. (2) Η διαπίστωση της κατάστασης των αιτητών ως προσώπων

29 4802 που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης γίνεται πάντοτε μετά από ατομική αξιολόγηση από τις καθ' ύλην ή άλλες αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση. ΑνlΊλlκοl. 27.-(1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη αναφορικά με ανιιλικους αιτητές. (2) Το απώτερο συμφέρον του παιδιού αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα των Υπηρεσιών ΚοινωνικlΊς Ευημερίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών σχετικά με τους ανηλίκους. (3) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες απok~τάστασης σε ανηλίκους που είναι θύματα κάθε μορφής κατάχρησης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις και εξασφαλίζουν ότι τους παρέχεται κατάλληλη ψυχολογική φροντίδα, καθώς και εξειδικευμένη θεραπεία, εφόσον αυτό απαιτείται. Ασυνόδευτοl ανήλικοι 28.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι ασυνόδευτοl ανήλικοι αlτητές φιλοξενούνται- (α) από ενήλικους συγγενείς ή

30 4803 (β) από ανάδοχο οικογένεια ή (γ) σε κέντρα φιλοξενίας με ειδικές ρυθμίσεις για ανηλίκους ή (δ) σε άλλους χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους: Νοείται ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (2) του Κανονισμού 19 ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτητές δε φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής. (2) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών ΚοινωνικιΊς Ευημερίας φροντίζει, ώστε: (α) στο μέτρο του δυνατού τα αδέλφια να παραμένουν μαζί, λαμβανομένου υπόψη του απώτερου συμφέροντος του εκάστοτε ανηλίκου και ιδίως της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητάς του και (β) οι αλλαγές στη διαμονή ασυνόδευτων ανηλίκων να περιορίζονται στο ελάχιστο.

31 4804 (3) Η Υπηρεσία Ασύλου, προστατεύοντας το απώτερο συμφέρον του ασυνόδευτου ανηλίκου, προσπαθεί να εντοπίσει το συντομότερο δυνατό τα μέλη της οικογένειάς του και, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανηλίκου ή των στενιίν συγγενιίjν του, ιδίως αν αυτοί διαμένουν στη χώρα καταγωγής, η Υπηρεσία Ασύλου διασφαλίζει ότι η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα γίνεται εμπιστευτικά, ώστε να μη διακυβεύεται η ασφάλειά τους. (4) Οι απασχολούμενοι με ασυνόδευτους ανηλίκους διαθέτουν ή λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των ανηλίκων και δεσμεύονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας για τις πληροφορίες τις οποίες Ύνωρίζουν ως εκ της ασκήσεως των καθηκόντων τους. Θύματα βασανιστηρίων και βίας. 29. Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Koινωνιιcής Ευημερίας εξασφαλίζει ότι, εφόσον αυτό απαιτείται, τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές πράξεις βίας λαμβάνουν την αναγκαία περίθαλψη την οποία απαιτούν οι προαναφερόμενες πράξεις. ΜΕΡΟΣ νι - ΠΡΟΣφγΓΕΣ Απορριπτικές αποφάσεις και 30.-(1) Οποιαδήποτε απορριπτική απόφαση οποιασδήποτε καθ' ύλην αρμόδιας αρχής όσον αφορά την παροχή πλεονεκτημάτων προσφυγές. κατ' εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών λαμβάνεται σε αντικειμενική και αμερόληπτη βάση και είναι δεόντως αιτιολογημένη.

32 4805 (2) Οποιαδήποτε απορριπτική απόφαση, καθώς και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη καθ' ύλην <?ρμόδιας αρχής όσον αφορά την παροχή πλεονεκτημάτων δυνάμει των παρόντων Κανονισμών η οποία θίγει ατομικά τον αιτητή ή μέλος της οικογένειάς του δύναται να προσβάλλονται με ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του καθ' ύλην. κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή/και με προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του συντάγματος. (3) Η απορριπτική απόφαση της καθ' ύλην αρμόδιας αρχής καθίσταται εκτελεστή, όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού και, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του υπουργού. ΜΕΡΟΣ VII- ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤιΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τι ΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ γποδοχησ - ΜΕΤΑΒΑΤιΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ασύλου. 31. Η Υπηρεσία Ασύλου παρακολουθεί και συντονίζει την ορθή εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών και για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς όλες τις καθ' ύλην αρμόδιες αρχές για την καλύτερη εφαρμογή τους.

33 4806 Συνεργασία. 32.-(1) Η Υπηρεσία Ασύλου ενημεριjjνεl τακτικά την Επιτροπή σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στον αριθμό των προσιί>πων στα οποία παρέχονται συνθήκες υποδοχής, ταξινομημένα κατά φύλο και ηλικία. (2) Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει πλήρη στοιχεία στην Επιτροπή για τον τύπο, την ονομασία και τη μορφή των ;:γγράφων που προβλέπονται στον Κανονισμό 5. Προσωπικό. 33. Οι καθ' ύλην αρμόδιες ιcατά περίπτωση αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με την Υπηρεσία' Ασύλου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρχές και οι αρμόδιοι λειτουργοί που εφαρμόζουν τους παρόντες Κανονισμούς έχόυν λάβει την απαραίτητη βασική κατάρτιση αναφορικά με τις ανάγκες των αιτητών ασύλου, τόσο των ανδρώ~ όσο και των γυναικών, ιcαθώς' και των ανηλίκων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εκθέσεις. 34. Η Υπηρεσία Ασύλομ αποστέλλει στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από την Επιτροπή για την κατάρτιση της έκθεσής της, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών δεδομένων που προβλέπονται στον Κανονισμό 32, έως τις 6 Φεβρουαρίοu 2006.

34 4807 Μεταβατικll διάταξη. 35. Οι δυνάμει των παρόντων Κανονισμών αρμοδιότητες των Κλιμακίων μεταβιβάζονται στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος μετά από σχετική γνωστοποίηση του Διευθυντή του ~μήματoς που εκδίδεται για κάθε επαρχία και δημοσιεύετql στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζεται στη γνωστοποίηση που αφορά τη σχετικll επαρχία.

35 4808 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ [Κανονισμός 5(1}] Φωτογραφία Αρ. φακ. 'Ημερομηνία: ΕΓΓΡΑΦΙ-Ι ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαίωση ΥποΒολής Αίτησης για Διεθνή Προστασία Αρ. διαβατηρίου/ ταυτότητας: Όνομα αιτητή: Υπηκοότητα: Ημερ. γέννησης: Βεβαιώνεται ότι ο προαναφερόμενος αιτητής έχει συμπληρώσει αίτηση για διεθνή προστασία με βάση το άρθρο 11 του περί Προσφύγων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, στην Υπηρεσία Ασύλου. Το άρθρο 8 του ίδιου νόμου προνοεί ότι στον εν λόγω αιτητή παρέχεται προσωρινή άδεια διαμονής μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης σε σχέση με το αίτημά του και η άδεια προσωρινής διαμονής, η οποία βασίζεται στον Κα,ιονισμό 15(1)(β) των περί Α)J.. οδαπώ,' και Μεταναστεύσεως Κανονισμών του 1972, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, θα εκδοθεί σύντομα. ' Το έγγραφο αυτό αποτελεί απόδειξη του νομικού καθεστώτος του/της ως αιτητή/τριας ασύλου προς οποιαδήποτε αρχή της Δημ.οκρατίας μέχρι την έκδοση της ειδικής προσωρινής άδειας παραμονής και διασφαλίζει την πρόσβαση του/της κατόχου του σε όλα τα διιcαιώματα που προβλέπονται στον πιο πάνω νόμο,και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμ.ούς, και ιδιαίτερα την πρόσβαση ί. στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ίί. στην υποβολή αίτησης για παραχώρηση άδειας εργασίας, Ηί. στο δημόσιο βοήθημα και ίν, σε εκπαιδ,ευτικές διευκολύνσεις του δημόσιου τομέα. Κύριο / Κυρία, Διεύθυνση στην Κύπρο: Τηλ.: Ει(δόθείσα Αρχή: Σφραγίδα Σημείωση 1: Ο κάτοχος της εν λόγω βεβαίωσης υποχρεούται να προχωρήσει σε ΙΑ ΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤ ΑΣΕΙΣ στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου της επαρχίας στην οποία διαμένει. Οι εξετάσεις διενεργούνται δωρεάν. ΣΙΖμείωσιι 2: Κατά την υποβολή της αίτησης (Μ61) πρέπει να ληφθούν τα ΔΑΚΤΥ ΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ τόσο του αιτητή όσο και των εξαρτωμένων του σε περίπτωση που ο αιτητής έχει εξαρτώμενα άτομα.

36 4809 Αγγλική Μετάφραση Εντύπου: ΡΗΟΤΟ FileNo.: Date:. Το Whom It May Concern Confirmation of Submission of an Applicatί~n for Internatίonal Protectίon illlpassport Νο: Name ofi.c. Nationality: D.O.B. This is to confιrm that the above mentioned indiνidual claimant (lc) has fιled an application for International Protection in accordance with section 11 of the Refugee La,v as amended from time to time, at the Asylum Serνice. Section 8 οί the same Law provides that the IC is entitled to a temporary residence permit until a frnal decision οη the IC' s application is reached, and such a special temporary residence permit under Regulation 15(1) (b) of the Aliens and Migration Regulations οί 1972 as amended from time to time will be issued shortly. Mr./Ms..This document shall serve as a proof of hisfher legal status as an asylum-seeker towards any authority of the Republic untίl the issuance όί the speciai. temporary residence permit and secures the access of its holder to all the rights and benefits provided in the above mentioned Law and the Regulations issued under it and particularly access to i. medical treatment, ii. the submission οί an application for work permit, iii. welfare benefitandiv.publiceducation. Address ίη Cyprus: Tel. Issuing Authority: Stamp. Note1: The holder ofthis confirmation letter is obliged to proceed for MEDICAL EXAMINATIONS to the Outpatient District Hospital ofhis/her place of residence. The examination is free of charge. Note 2: At the time of the submission of the Μ61 application, the FINGERPRINTS of the applicant, as well as of hislher dependants, in case there are any, should be taken.

37 4810 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 [Κανονισμός 5(2)] ΡΗΟΤΟ Αρ:φακ. Ημερομηνία: ΕΓΓΡ ΑΦIi ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαίωση Υπο60ληc: Αίτησης για Διεθνή Προστασία Αρ. ταυτότητας/ διαβατηρίου: Όνομα αιτητή: Υπηκοότητα: Ημερ. γέννησης: Βεβαιώνεται ότι ο πιο πάνω αιτητής έχει συμπληρώσει αίτηση για διεθνή προστασία με βάση το άρθρο 11 του περί Προσφύγων Νόμου, όπως αυτός ειcάστοτε τροποποιείται, στην Υπηρεσία Ασύλου. Το άρθρο 8 του ίδιου νόμου προνοεί ότι στον εν λόγω αιτητή παρέχεται ~ρoσωρινή άδεία διαμονής μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης σε σχέση με το αίτημα του αιτητή και η άδεια προσωρινής διαμονής, η οποία βασίζεται στον Κανονισμό 15(1) (β) των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κα,'ονισμών του 1972, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, θα εκδοθεί σύντομα. Το έγγραφο αυτό αποτελεί απόδειξη του νομικού καθεστώτος του/της ως αιτητή/τριας ασύλου προς οποιαδήποτε αρχή της Δημοκρατίας μέχρι την έκδοση της ειδικής προσωρίνής άδειας παραμον1ίς και διασφαλίζει την πρόσβαση του/της κατόχου του σε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον πιο πάνω νόμο και στους δυνάμει αυτού ειcδιδόμενους ιcανονισμούς, και ιδιαίτερα την πρόσβαση ί. στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ίί. στην υποβολή αίτησης για παραχώρηση άδειας εργασίας, ίίϊ. στο δημόσιο βοήθημα και ίν. σε εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του δημόσιου τομέα. Κύριο / Κυρία, Διεύθυνση στην Κύπρο: Τηλ.: Εκδοθείσα Αρχή: Σφραγίδα Σημείωση 1: Ο κάτοχος της εν λόγω βεβαίωσης υποχρεούται να πρoχωρ~~ει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου της επαρχίας στην οποία διαμένει. Οι εξετάσεις διενεργούνται δωρεάν. Σημείωση 2: Κατά την υποβολή της αίτησης (Μ61) πρέπει να ληφθούν τα ΔΑΚΤΥ ΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ τόσο του/της αιτητή/τριας όσο και των εξαρτωμένων του/της σε περίπτωση που ο αιτητής έχει εξαρτώμενα άτομα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΣΗΙνΙΕΙΩΣΗ Υποχρεούστε να παρουσιαστείτε στην... στις... για να προχωρ11σουν οι απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με το αίτημά σας για άσυλο. Σε περίπτωση που αποτύχετε ή παραλείψετε να συμμορφωθείτε με τον πιο πάνω όρο, η υπόθεσή σας θα διαιcoπεί και ο φάκελός σας θα κλείσει. Σε τέτοια περίπτωση δυνατό να κινηθεί η διαδικασία απέλασι1ς σας. Υπογραφή αιτητή Αντίγραφο: Υπηρεσία Ασύλου

38 4811 Αγγλική Μετάωραση Εντύπου: ΡΗΟΤΟ File Νο.: Date.: Το ιινιι0lη It May Concern ConfirmatiOIl of Suhmission of an Application for International Protection ill/passpol1: Νο: NameofI.C. Nationality: D.o.B. T.his is to confirm that the aboye mentioned individual claimant (IC) has filed an application ίοι" InternationaI Protection ίη accordance with section 11 of the Refugee Law as amended floolll tillle to time, at the As)'Ium Sel""'iTice. Section 8 οί the same La"\v provides that the IC is entitled to a temρol"aη' residence pernlit until a final decision οη the IC' s application is reacbed, and such a special temροraη' residence pennit under Regulation 15(1) (b) οί tbe Aliens and Migration Regulations of 1972 a.s from time to time amended will be ΊSsued shortiy. TlliS shoujd serνe as proof οί his/her IegaI status as an as)'lum-seei{er to,,'ards any authority of the Republic untii tbe issuance οί tbe speciai temporary residence permit and secures the access of its holder to all the rights and benefits provide~ ίπ the above mentioned La,v and the Regulations issued under it and pal1:icularly access to ί. medical tl"eatment, ίί. tlte submission of an application ίοl' woi'k ρει"ωη, ίίί.,,'elfal"e benefit and iv. public educatioll. Mr. /Ms., Address ίη C)'prus: Issuing Authority: Stamp. Note1: The holdel" of this confirrnation letter is ob1iged to proceed fol" MEDICAL ΕΧΑΜΙΝΑ TIONS to the Outpatient Disπict HospitaJ ofhis/her place ofresidence. The examination is free of charge. Note 2: At the time of submission ofthe Μ61 application, the FINGERPRlNTS ofthe appjicant, as well as ofhis/her dependants, ϊn case there are any should be taken. IMPORTANT ΝΟΤΕ You should present J70urself to.at ίο order to proceed \vith all the necessary arrangements for J'our asylum claim. Ιn case you fail or neglect to comply with the above requirement your case wiii be discontinued and your file \νίιι be closed. Ιη such a case you may be subject to deportation. Applicants Signature Copy: Asylum Service

39 4812 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 Φωτογραφία [Κανονισμός 5(3)] Αρ. φακ. Ημερομηνία: ι ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαίωση Υποβολl]ς Αίτησης για Διεθνή Προστασία 1. Όνομα αιτητή: Αρ. φακέλου: Υπηκοότητα: Ημερ. γέννησης: Αρ. ταυτ./διαβατηρίου: 2. Όνομα αιτη-ι;ή: Αρ. φακέλου:".:... YπηKoότητα: ~ Ημερ. γέννησης: Αρ. ταυτ./διαβατηρίου: 3. Όνομα αιτητή: Η,.ιφ. γέννησης: _-'-- --:- 4. Όνομα αιτητή: Ημερ. γέ,,,,ησης: Βεβαι<δνεται ότι ο προαναφερόμενος αιτητής έχει συμπληρώσει αίτηση για διεθνή προστασία με βάση το άρθρο 11 του περί Προσφύγων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, στην Υπηρεσία Ασύλου και ότι τα προαναφερόμενα μέλη της οικογένειάς του/της περιλαμβάνονται στην αίτησή του/της. Το άρθρο 8 του ίδιου νόμου προνοεί ότι στον εν λόγω αιτητή παρέχεται προσωρινή άδεια παραμονής μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης σε σχέση με το αίτημά του και η άδεια προσωρινής διαμονής, η οποία βασίζεται στον Κανονισμό 15(1) (β) των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών του 1972, όπως αυτοί εl,άστοτε τροποποιούνται, θα εκδοθεί σύντομα. Το έγγραφο αυτό αποτελεί απόδειξη του νομικού καθεστώτος του/της και των μελών της οικογένειάς του/της ως αιτητών ασύλου προς οποιαδήποτε αρχή της Δημοκρατίας μέχρι την έκδοση της ειδικής προσωρινής άδειας παραμονής και διασφαλίζει την πρόσβαση του/της κατόχου του και των μελών της οικογένειάς του σε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον πιο πάνω νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμε-νους κανονισμούς, και ιδιαίτερα την πρόσβαση i. στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ίί. στην υποβολή αίτησης για παραχώρηση άδειας εργασίας, ίϊί. στο δημόσιο βοήθημα και ίν. σε εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του δημόσιου τομέα. Κύριο/Κυρία Διεύθυνση στην Κύπρο: Τηλ.:

40 4813 Εκδοθείσα ΑΡΧιΊ: Σφραγίδα Σημείωση 1: Ο κάτοχος της εν λόγω βεβαίωσης υποχρεούται να προχωρήσει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου της επαρχίας στην οποία διαμένει. Οι εξετάσεις διενεργούνται δωρεάν. Σημείωση 2: Κατά την υποβολή της αίτησης (Μ61) πρέπει να ληφθούν τα ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΙ\.1ΑΤΑ τόσο του/της αιτητή/τριας' όσο και των εξαρτωμένων του/της, σε περίπτωση που ο αιτητής έχει εξαρτώμενα άτομα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υποχρεούστε να παρουσιαστείτε στην... στις... για να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με το αίτημά σας για άσυλο. Σε περίπτωση που αποτύχετε 11 παραλείψετε να συμμορφωθείτε με τον πιο πάνω όρο, η υπόθεσή σας θα διακοπεί και ο φάκελός σας θα κλείσει. Σε τέτοια περίπτωση δυνατό να ICΙνηθεί διαδιιcασία απέλασής σας. Υπογραφή αιτηnί Αντίγραφο: Υπηρεσία Ασύλου

41 4814 Αγγλική l\'iετάφραση Εντύπου: File Νο.: Date.: Το Wll0m It May COl1cern Confirmation of Subιηίssίοn of al1 Application for II1'ternational Protectioll 1. I.C... Μ Ρ. Nationality: D.O.B. illlpassport Νο.: 2. I.C. Nationality: D.O.B mlpassport Νο: I.C. D.O.B. I.C. D.O.B. Tliis is to confirm that the above mentίoned individual claimant (IC) has filed an application for International Protection ίπ accordance,vith section 11 οί the Refugee LaΎ\' as amended from time to time at the Asylum Service and that the aboye meutioned members of his/her" family are included ίπ his/her applίcation.. Section 8 οί the same Law provides that the IC is entitled to a tenlporary residence per"mit until a final decision οη the IC' s application is reached, and such a special tcmporary residence permit under Regulation 15(1) (b) of the Aliens and Migration Regulations of 1972 as amended from time to time will be issued shol"tly. This should ser"ve as proof οί hislher legal status and tbe membel"s οί his/her family as asylunl-seekcrs until the issue of the ~pecial temporary residence permit and secnres' the access οί its holder and the member of his/her family to all the rigl1ts and benefits provided inthe above mentioned Law and the Regulations issued under it and particularly access to i. mcdical treatmcnt, ίί. the subniission οί an application ίοτ Ύ\'οl"l{ permit, Ηϊ. welfare benefit and ίν. pnbliceducation. Mr./Ms" Address ίη Cyprus: Issuing Authority: Stamp.

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L 326, 13.12.2005, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 15, παράγραφοι 2 μέχρι 6, και το Άρθρο 38, παράγραφος 3, της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-4 ΜΕΡΟΣ Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΛ 5-6 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ 7-11 ΜΕΡΟΣ Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3943, 7/1/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3943, 7/1/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προοίμιο. Επειδή η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ YΓΕΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα