ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων"

Transcript

1 ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

2 Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e

3 Παράγοντεσ κινδφνου για ολικι κνθςιμότθτα Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e

4 Παράγοντεσ κινδφνου για κνθςιμότθτα από καρκίνο Peto J. Nature 2001; 411: Boffetta P, et al. Ann Oncol 2009; 20:550-5

5 Θ πρόςλθψθ τροφισ καλφπτει 1. Σθν αφξθςθ (παρζχει τουσ οικοδομικοφσ λίκουσ των κυττάρων) 2. Σθ ςυντιρθςθ του οργανιςμοφ (ανάπλαςθ και αποκατάςταςθ τθσ βιολογικισ φλθσ) 3. Σισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ του οργανιςμοφ (βαςικόσ μεταβολιςμόσ, κερμορφκμιςθ, παραγωγι ενζργειασ)

6 Οι κερμιδικζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου εξαρτϊνται 1. Βαςικό μεταβολιςμό 2. Μυϊκι εργαςία 3. Θλικία και φφλο 4. Κλιματολογικζσ ςυνκικεσ 5. Ειδικζσ καταςτάςεισ και νοςιματα

7 Βαςικζσ κατθγορίεσ κρεπτικϊν ουςιϊν 1. Δομικζσ (πρωτεΐνεσ, άλατα, νερό) που χρθςιμεφουν για τθν καταςκευι των ιςτϊν 2. Ενεργειακζσ (υδατάνκρακεσ *4 κερμίδεσ/γραμ+, λίπθ *9 κερμίδεσ/γραμ+, πρωτεΐνεσ *4 κερμίδεσ/γραμ+) που χρθςιμεφουν για τθν παραγωγι ενζργειασ 3. Ρυκμιςτικζσ (βιταμίνεσ, νερό, άλατα) που ςυμβάλουν ςε διάφορεσ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ

8 Ποικιλία τροφίμων 1. Ελαχιςτοποεί τθν πικανότθτα ςθμαντικισ ζλλειψθσ κάποιου κρεπτικοφ ςυςτατικοφ, οι βιολογικζσ ιδιότθτεσ του οποίου μπορεί να μθν ζχουν μζχρι ςιμερα αναγνωριςτεί. 2. Κανζνα τρόφιμο δε κα πρζπει να αποκλείεται τελείωσ από τθ διατροφι.

9 Διατροφικζσ οδθγίεσ 1. Σρίγωνο ι πυραμίδα 2. υχνότθτεσ κατανάλωςθσ και όχι ακριβείσ ποςότθτεσ ςε γραμμάρια 3. Μικρομερίδα ι ςερβίριςμα (serving, περίπου το μιςό τθσ μερίδασ εςτιατορίου) μικρομερίδεσ/θμζρα ςε 3-4 γεφματα

10 Μία μικρομερίδα αδρά αντιςτοιχεί ςε 1. 1 φζτα ψωμιοφ (25 γραμ) γραμ πατάτεσ 3. Μιςό φλυτηάνι τςαγιοφ (50-60 γραμ) μαγειρευμζνου ρυηιοφ ι ηυμαρικϊν 4. 1 φλυτηάνι τςαγιοφ ωμά λαχανικά (100 γραμ) 5. 1 μιλο, 1 μπανάνα, 1 πορτοκάλι 6. 1 φλυτηάνι τςαγιοφ γάλακτοσ, 30 γραμ τυριοφ γραμ μαγειρευμζνου κρζατοσ ι ψαριοφ 8. 1 φλυτηάνι τςαγιοφ μαγειρευμζνων φαςολιϊν

11 Πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ

12 Πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ Καλι πθγι διαιτθτικϊν ινϊν

13 Πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ Κατατάςςονται ςτα λαχανικά, μοιάηουν περιςςότερα ςτα επεξεργαςμζνα δθμθτριακά, ζχουν υψθλό γλυκαιμικό δείκτθ

14 Γλυκαιμικόσ δείκτθσ 1. Ο ρυκμόσ που το ςάκχαρο του αίματοσ αυξάνεται/μειϊνεται μετά τθν κατανάλωςθ μιασ τροφισ 2. Θ γλυκόηθ προκαλεί τθ μζγιςτθ ζκκριςθ ινςουλίνθσ (γλυκαιμικόσ δείκτθσ 100) 3. Οι επεξεργαςμζνοι υδατάνκρακεσ (π.χ. άςπρο ψωμί) με υψθλό γλυκαιμικό δείκτθ (>50) δίνουν ενζργεια γριγορα, αλλά προκαλοφν άμεςθ αντίδραςθ τθσ ινςουλίνθσ, απότομθ αυξομείωςθ του ςακχάρου και πρόκλθςθ μεγαλφτερθσ λιπογζνεςθσ.

15 Πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ Περιορίςτε ηάχαρθ και υποκατάςτατά τθσ

16 Πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ Πλοφςια ςε διαιτθτικζσ ίνεσ, βιταμίνεσ, ιχνοςτοιχεία και αντι-οξειδωτικζσ ουςίεσ

17 Πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ Διακζτουν μερικά από τα υγιεινά χαρακτθριςτικά των λαχανικϊν και πρωτεΐνεσ μζτριασ βιολογικισ αξίασ

18 Πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ Προτιμάτε με χαμθλά λιπαρά ι άπαχα

19 Πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ 2 ποτιρια/θμζρα για άνδρεσ και 1 για γυναίκεσ, κραςί ι μπφρα; προςοχι λόγω νεότερων επιβαρυντικϊν μελετϊν!

20 Αναλογίεσ κρεπτικϊν ουςιϊν % τθσ ολικισ κερμιδικισ προςλιψεωσ από υδατάνκρακεσ (5-10% ολιγοςακχαρίτεσ, 90% πολυςακχαρίτεσ) % από λιπίδια (κυρίωσ πολυ- ι μονοακόρεςτα φυτικισ προελεφςεωσ) % από πρωτεΐνεσ

21 Τπερ-κατανάλωςθ κερμίδων Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (2002: Geneva, Switzerland)

22 Τπερ-κατανάλωςθ λιπιδίων

23 Κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν

24 Παχυςαρκία 1. Προκαλείται από τθν υπερ-κατανάλωςθ επεξεργαςμζνων τροφϊν με υψθλό κερμιδικό ιςοηφγιο και τθν κακιςτικι ηωι 2. Δείκτεσ παχυςαρκίασ Δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ Μικοσ περιφζρειασ μζςθσ (<102 εκ ςε άνδρεσ και <88 εκ ςε γυναίκεσ) Μικοσ περιφζρειασ μθρϊν Λόγοσ περιφζρειασ μζςθσ/μθρϊν 3. Προκαλεί αντοχι ςτθν ινςουλίνθ, φλεγμονϊδεσ περιβάλλον

25 Δείκτθσ μαηασ ςϊματοσ (body mass index) 1. Πθλίκο του ςωματικοφ βάρουσ ςε κιλά διαιροφμενο δια του φψουσ ςε μζτρα ςτο τετράγωνο (kg/m 2 ). 2. Κανονικόσ: Τπζρβαροσ: Παχφςαρκοσ: > θμαςία τθσ φυςικισ άςκθςθσ ςε άτομα με ίδιο δείκτθ μάηασ ςϊματοσ

26 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14%

27 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1986 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14%

28 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1987 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14%

29 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1988 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14%

30 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1989 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14%

31 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1990 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14%

32 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1991 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19%

33 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1992 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19%

34 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1993 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19%

35 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1994 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19%

36 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1995 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19%

37 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1996 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19%

38 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1997 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20%

39 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1998 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20%

40 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1999 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20%

41 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2000 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20%

42 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2001 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25%

43 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2002 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25%

44 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2003 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25%

45 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2004 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25%

46 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2005 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30%

47 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2006 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30%

48 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2007 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30%

49 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2008 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30%

50 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2009 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30%

51 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1990, 1999, 2009 (*BMI 30, or about 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30%

52 Φυςικι άςκθςθ 1. Οποιαδιποτε κίνθςθ με χριςθ ςκελετικϊν μυϊν 2. Κακιςτικι ηωι, ελαφριάσ ζνταςθσ άςκθςθ, μζτριασ ζνταςθσ άςκθςθ, βαριάσ ζνταςθσ άςκθςθ 3. 4 κατθγορίεσ: ςτθ δουλειά (χειρονακτικά επαγγζλματα), ςτο ςπίτι (παραςκευι φαγθτοφ, κακαριςμόσ ςπιτιοφ, κθπουρικι), ςτισ μετακινιςεισ (περπάτθμα, ποδιλατο), ςτον ελεφκερο χρόνο (αεροβικζσ και αναεροβικζσ *π.χ. βάρθ+ αςκιςεισ) 4. Οδθγία: κάνε μζτριασ ζνταςθσ φυςικι άςκθςθ (π.χ. γριγορο βάδιςμα) για τουλάχιςτον 30 λεπτά/θμζρα.

53 Επιδράςεισ ςτθν υγεία 1. Ολικι κνθςιμότθτα 2. Καρδειαγγειακά νοςιματα 3. Καρκίνοι 4. ακχαρϊδθσ διαβιτθσ τφπου 2 5. Οςτεοπόρωςθ και κατάγματα οςτϊν 6. Νοςιματα των δοντιϊν

54 Παχυςαρκία και ολικι κνθςιμότθτα Berrington de Gonzalez A, et al. NEJM 2010; 363:2211-9

55 Παχυςαρκία και ολικι κνθςιμότθτα Berrington de Gonzalez A, et al. NEJM Lancet 2010; 2009; 363: :

56 Παχυςαρκία και ολικι κνθςιμότθτα Lancet 2009; 373:

57 Παχυςαρκία και κνθςιμότθτα από καρδιαγγειακά και καρκίνο Hu FB, et al. NEJM 2004; 351:

58 Φυςικι άςκθςθ, παχυςαρκία και ολικι κνθςιμότθτα Hu FB, et al. NEJM 2004; 351:

59 Διατροφι, παχυςαρκία, φυςικι άςκθςθ και καρδειαγγειακά νοςιματα Ιςχφσ του τεκμηρίου Προςτατευτική επίδραςη Καμία επίδραςη Πειςτικι Φυςικι άςκθςθ, λαχανικά και φροφτα Πρόςκετα βιτ. Ε Λινολεϊκό οξφ Ψάρι και λιπαρά οξζα ψαριϊν Κάλιο, μικρι-μζτρια κατανάλωςθ αλκοόλ (ςτεφανιαία νόςοσ) Επιβαρρυντική επίδραςη Μυριςτικό, παλμιτικό οξφ και trans λιπαρά οξζα Αλάτι Παχυςαρκία Πικανι Α-λινολενικό οξφ, ολεϊκό οξφ τεαρικό οξφ Χολθςτερόλθ Μθ αμυλοφχοι πολυςακχαρίτεσ Δθμθτριακά ολικισ, ξθροί καρποί Φυτικζσ ςτερόλεσ/ςτανόλεσ, φυλλικό οξφ Μεγάλθ κατανάλωςθ αλκοόλ (εγκεφαλικά επειςόδια) Καφζσ Δυνθτικι Φλαβονοειδι, προϊόντα ςόγιασ Λαουρικό οξφ Πρόςκετα β-καροτενίου Ανεπαρκισ Αςβζςτιο, μαγνιςιο, βιτ. C Τδατάνκρακεσ, ςίδθροσ Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (2002: Geneva, Switzerland)

60 Ιςχφσ του τεκμηρίου Διατροφι, παχυςαρκία, φυςικι άςκθςθ και καρκίνοι Προςτατευτική επίδραςη Επιβαρρυντική επίδραςη Πειςτικι Φυςικι άςκθςθ (παχζοσ εντζρου) Παχυςαρκία (οιςοφάγου, παχζοσ εντζρου, μαςτοφ ςε προ-εμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ, ενδομθτρίου, νεφρϊν) Αλκοόλ (ςτοματικισ κοιλότθτασ, φάρυγγα, λάρυγγα, οιςοφάγου, ιπατοσ, μαςτοφ) Αφλατοξίνεσ (ιπατοσ) Κινζηικα παςτά ψάρια (ορο-φάρυγγα) Πικανι Δυνθτικι/ Ανεπαρκισ Λαχανικά και φροφτα (ςτοματικισ κοιλότθτασ, οιςοφάγου, ςτομάχου, παχζοσ εντζρου) Φυςικι άςκθςθ (μαςτοφ) Διαιτθτικζσ ίνεσ, ςόγια, ψάρι, ω-3 λιπαρά οξζα, καρωτενοειδι, βιτ. B2, B6, B12, C, D, E, φυλλικό οξφ, αςβζςτιο, ςελινιο, φλαβονοειδι, λιγνοειδι Επεξεργαςμζνο κρζασ (παχζοσ εντζρου) Αλάτι και παςτά προϊόντα (ςτομάχου) Τψθλισ κερμοκραςίασ φαγθτά και ποτά (ςτοματικισ κοιλότθτασ, φάρυγγα, οιςοφάγου) Ηωικά λίπθ, ετεροκυκλικζσ αμίνεσ, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, νιτροςαμίνεσ Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (2002: Geneva, Switzerland)

61 Διατροφι, παχυςαρκία, φυςικι άςκθςθ και διαβιτθσ τφπου 2 Ιςχφσ του τεκμηρίου Πειςτικι Προςτατευτική επίδραςη Απϊλεια βάρουσ ςε υπζρβαρουσ και παχφςαρκουσ Φυςικι άςκθςθ Καμία επίδραςη Επιβαρρυντική επίδραςη Παχυςαρκία Ανδρικοφ τφπου παχυςαρκία Ζλλειψθ φυςικισ άςκθςθσ Πικανι Μθ αμυλοφχοι πολυςακχαρίτεσ Ακόρεςτα λιπαρά οξζα Δυνθτικι Ω-3 λιπαρά οξζα Λιπαρά οξζα Ανεπαρκισ Σρόφιμα με χαμθλό γλυκαιμικό δ. Βρεφικόσ κθλαςμόσ Βιτ. Ε, χρϊμιο, μαγνιςιο, μζτρια κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ Trans λιπαρά οξζα Τπερβολικι κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (2002: Geneva, Switzerland)

62 Διατροφι, παχυςαρκία, φυςικι άςκθςθ και οςτεοπόρωςθ Ιςχφσ του τεκμηρίου Προςτατευτική επίδραςη Καμία επίδραςη Επιβαρρυντική επίδραςη Πειςτικι* Βιταμίνθ D Μεγάλθ κατανάλωςθ αλκοόλ Πικανι* Αςβζςτιο Φυςικι άςκθςθ Φκόριο Δυνθτικι Λαχανικά και φροφτα Φϊςφορο Αλάτι Μζτρια πρόςλθψθ οινοπνεφματοσ Προϊόντα ςόγιασ Μικρό ςωματικό βάροσ Πολφ χαμθλι ι πολφ υψθλι πρόςλθψθ πρωτεϊνϊν * ε θλικιωμζνουσ Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (2002: Geneva, Switzerland)

63 Διατροφι, παχυςαρκία, φυςικι άςκθςθ και νοςιματα των δοντιϊν Ιςχφσ του τεκμηρίου Προςτατευτική επίδραςη Καμία επίδραςη Επιβαρρυντική επίδραςη Σερθδόνα Πειςτικι Φκόριο Άμυλο Ολιγο-ςακχαρίτεσ Πικανι κλθρά τυριά, τςίχλεσ χωρίσ ηάχαρθ Φροφτα Δυνθτικι Ξυλιτόλθ, γάλα, διαιτθτικζσ ίνεσ Τποςιτιςμόσ Ανεπαρκισ Φροφτα Ξθρά φροφτα Περι-οδοντικι νόςοσ Πειςτικι τοματικι υγιεινι Αβιταμίνωςθ C Πικανι Δυνθτικι Τποςιτιςμόσ Ανεπαρκισ Αντι-οξειδωτικζσ ουςίεσ Πρόςκετα βιτ. Ε ουκρόηθ Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (2002: Geneva, Switzerland)

64 υνοπτικζσ διατροφικζσ οδθγίεσ Καταναλϊςτε ποικιλία τροφϊν και ποτϊν από όλεσ τισ βαςικζσ τροφικζσ ομάδεσ, μειϊνοντασ τθ λιψθ κορεςμζνων και trans λιπαρϊν οξζων, πρόςκετθσ ηάχαρθσ, αλατιοφ και οινοπνεφματοσ.

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει:

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει: ΔΙΑΣΡΟΦΘ Είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ο οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί τα τρόφιμα. Ορίηεται ωσ το ςφνολο των διεργαςιϊν που εμπλζκονται ςτθν πρόλθψθ και ςτθν εκμετάλλευςθ ουςιϊν τθσ τροφισ από τουσ ηϊντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

σήμερα και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μυστικά μακροζωίας των ντόπιων κατοίκων της Κρήτης.

σήμερα και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μυστικά μακροζωίας των ντόπιων κατοίκων της Κρήτης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ίσως μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές της χώρας μας είναι η διατροφή της. Στην κορυφή όλων των διατροφικών συνηθειών είναι η αποκαλούμενη παγκοσμίως Μεσογειακή διατροφή. Η συνειδητοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Χάρης Δημοσθενόπουλος MMedSci. PhDc Κλινικός Διαιτολόγος-Βιολόγος Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αντιπρόεδρος ΕΜΠΑΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα.

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Γενικά: Τα ಸρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για κάಸε ανಸρώπινο οργανισμό είναι περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) Αυτά που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα