ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 ως 31η Μαρτίου 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)

2 «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ ΚΥΠΡΟΥ 9 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «JUMBO A.E.E.» κατά την συνεδρίαση της 28/05/2013 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεως τους. Μοσχάτο, 28 Μαΐου 2013 Για την JUMBO Α.Ε.E. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολος - Ευάγγελος Βακάκης Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 1

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α A. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ... 4 B. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ... 6 Γ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 7 Δ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)... 8 Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 9 ΣΤ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ζ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Πληροφορίες Φύση δραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και Διερμηνείες Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Λοιπά έσοδα και λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Φόρος εισοδήματος Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα (εκμισθώσεις ακινήτων) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (διαδικασία ανταλλαγής διαθεσίμων με μετοχές Τράπεζας Κύπρου) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα- Δεσμευμένες καταθέσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Χρηματοδοτικές μισθώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις/μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Παροχές στη Διοίκηση Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Εποχικές Διακυμάνσεις Σημαντικά γεγονότα περιόδου 01/07/ Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 2

4 H. Συνοπτικά Ενδιάμεσα Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/07/ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 3

5 A. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός από τα στοιχεία μετοχών) Ο ΟΜΙΛΟΣ Σημειώ σεις 01/07/ /01/ /07/ /01/2012- Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 4.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ) Χρηματοοικονομικά Έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά Έσοδα ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων ( ) Φόρος εισοδήματος 4.3 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ( ) Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή 0,3704 (0,0639) 0,5226 0,0780 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή ( /μετοχή) 4.4 Μειωμένα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή ( /μετοχή) 4.4 0,3704 (0,0637) 0,5222 0,0779 Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ( ) Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 4

6 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημειώσ εις 01/07/ /01/ /07/ /01/2012- Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 4.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά Έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά Έσοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων Φόρος εισοδήματος 4.3 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή Βασικά κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή ( /μετοχή) 4.4 0,3705 0,0481 0,4034 0,0504 Μειωμένα κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή ( /μετοχή) 4.4 0,3704 0,0480 0,4031 0,0504 Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 5

7 B. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός από τα στοιχεία μετοχών) 01/07/2012- Κατάσταση λοιπών εσόδων 01/01/2013- Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/07/ /01/2012- Καθαρά αποτελέσματα Περιόδου ( ) Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού (66.455) (27.956) Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (66.455) (27.956) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδίδονται σε : Μετόχους της μητρικής ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές /07/2012- Κατάσταση λοιπών εσόδων 01/01/2013- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/07/ /01/2012- Καθαρά αποτελέσματα Περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδίδονται σε : Μετόχους της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 6

8 Γ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Ενεργητικό Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημειώσεις 30/06/ /06/2012 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (διαδικασία ανταλλαγής διαθεσίμων με μετοχές τράπεζας Κύπρου) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα- Δεσμευμένες καταθέσεις Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 4.10 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ( ) ( ) - - Λοιπά αποθεματικά Κέρδη εις νέον Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.11/4.1 2/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 7

9 Δ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής Τακτικό αποθεματικό Αφορολόγη τα αποθεματικά Έκτακτα αποθεματικά Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2012, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ( ) Μεταβολές Ίδίων Κεφαλαίων περιόδου Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιακού δανείου Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το έρτιο Επισ τροφή κεφαλαίου στους μετόχους ( ) ( ) Αυξηση αποθεματικών από μετατροπή ομολογιακού δανείου (50) Τακτ οποίησ η αναβαλόμενων φόρων από την μετατροπή του ομ ολογια κού δανείου Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (421) (421) Τακτ ικό αποθεματικό ( ) - Έκτακτα Αποθεματικά ( ) - Συναλλαγές με ιδιοκτή τες ( ) (32) ( ) ( ) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/07/ Λοιπά Συνολικά Έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ξένων θυγατρικών Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου Υπόλοιπο των Ιδ ίω ν Κεφαλαίων κατά τη ν 31η Μαρτίου ( ) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2011, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ( ) Μεταβολές Ίδίων Κεφαλαίων περιόδου Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιακού δανείου Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο ( ) - Επισ τροφή κεφαλαίου στους μετόχους ( ) ( ) Αυξηση αποθεματικών από μετατροπή ομολογιακού δανείου (28) Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ( ) ( ) Τακτ ικό αποθεματικό ( ) - Έκτακτα Αποθεματικά ( ) - Συναλλαγές με ιδιοκτή τες ( ) (21) ( ) ( ) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/07/ Λοιπά Συνολικά Έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ξένων θυγατρικών (66.455) (66.455) Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου (66.455) (66.455) Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (66.455) Υπόλοιπο των Ιδ ίω ν Κεφαλαίων κατά τη ν 31η Μαρτίου ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΟΜ ΙΛΟΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 8

10 Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπ έρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αφορολόγητα αποθεματικά Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκτακ τα αποθεματικά Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπ όλοιπ α κατά την 1η Ιουλίου 2012, σύμφω να με τα ΔΠΧΠ Μεταβολές Ίδίων Κεφαλαίων περιόδου Αύ ξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιακού δανείου Κεφαλαιόποιηση αποθεματικού υπ έρ το άρτιο - Επιστροφή κεφαλα ίου στους μετόχους ( ) ( ) Αυ ξηση αποθεματικών από μετατροπ ή ομολογιακού δανείου (50) Τακτοποίηση αναβαλόμενων φόρων από την μετατροπή του ομολογιακού δανείου Ανα βα λλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλα ίου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (421) (421) Τακτικό αποθεματικό ( ) - Έκτακτα Αποθεματικά ( ) - Συναλλ αγές με ιδιοκτήτες ( ) (32) ( ) ( ) Κα θαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/07/ Λοιπά Συνολικά Έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές μετα τρ οπής ξένων θυγατρικών - Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου Συγκεντρωτικά Συνολικ ά Έσοδα περιόδου Υπ όλοιπ ο τω ν Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μα ρτίου Υπ όλοιπ α κατά την 1η Ιουλίου 2011, σύμφω να με τα ΔΠΧΑ Μεταβολές Ίδίων Κεφαλαίων περιόδου Αύ ξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιακού δανείου Κεφαλαιοποίηση αποθ εματικών υπέρ το άρτιο ( ) - Επιστροφή κεφαλα ίου στους μετόχους ( ) ( ) Αυ ξηση αποθεματικών από μετατροπ ή ομολογιακού δανείου (28) Ανα βα λλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλα ίου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ( ) ( ) Τα κτικό αποθεματικό ( ) - Έκτακτα Αποθεματικά ( ) - Συναλλ αγές με ιδιοκτήτες ( ) (21) ( ) ( ) Κα θαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/07/ Λοιπά Συνολικά Έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές μετα τρ οπής ξένων θυγατρικών - Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου - - Συγκεντρωτικά Συνολικ ά Έσοδα περιόδου Υπ όλοιπ ο τω ν Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μα ρτίου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 9

11 ΣΤ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Έμμεση Μέθοδος Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Τόκοι πληρωθέντες Σημειώ σεις 4.17 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβεβλημένοι φόροι ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (337) ( ) (337) ( ) Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της μητρικής ( ) ( ) ( ) ( ) Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) ( ) ( ) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ) ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.547) (1.390) - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Διαθέσιμα στο ταμείο Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων- Δεσμευμένες Καταθέσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 10

12 Ζ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Πληροφορίες Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η JUMBO είναι μία ανώνυμη εμπορική εταιρεία που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της Eλληνικής Δημοκρατίας. Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «JUMBO», είναι κατοχυρωμένος τόσο στο καταστατικό της, όσο και στο τμήμα σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ομώνυμο σήμα προϊόντων και υπηρεσιών «JUMBO» με αριθμό με διάρκεια προστασίας κατόπιν παρατάσεως μέχρι 5/6/2015. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1986 (ΦΕΚ 3234/ ) με αρχική διάρκεια τριάντα χρόνια (30). Με απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-6817/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε σε εβδομήντα χρόνια (70) από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η αρχική καταστατική έδρα της Εταιρείας ήταν στο δήμο Γλυφάδας, στην οδό Αγγέλου Μεταξά αριθμός 11. Με την ίδια ως άνω απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-6817/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στο δήμο Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Κύπρου 9 και Υδρας Τ.Κ , όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία αυτής. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως, με Αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04 ενώ ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) είναι Η δραστηριότητα της Εταιρείας διέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2013 ( ) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28η Μαϊου Φύση δραστηριοτήτων Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εμπίπτει σύμφωνα με το δελτίο ΣΤΑΚΟΔ 03 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στον κλάδο «Λοιπό λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα» μ.α.κ. (κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 525.9). Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί και η χονδρική εμπορεία παιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους. Η Εταιρεία από 19/7/1997 αποτελεί εισηγμένη Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τον Ιούνιο του 2010 συμμετέχει στο δείκτη FTSE/Χ.Α. 20. Με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α. οι μετοχές της Εταιρείας εντάσσονται στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς». Επίσης, το Χ.Α., σε εφαρμογή της από 24/11/2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, περί υιοθέτησης του μοντέλου κλαδικής κατάταξης FTSE Dow Jones Industry Classification Benchmark (ICB), από 2/1/2006 κατέταξε την Εταιρεία στον κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας Παιχνίδια (Toys), ο οποίος περιλαμβάνει μόνο την Εταιρεία JUMBO. Μέσα στα 27 χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Η εταιρεία την διέθετε ένα δίκτυο 62 καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Τον Ιούλιο του 2012 ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο μισθωμένο στην Νέα Φιλαδέλφεια συνολικής Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 11

13 επιφάνειας 10χιλ τ.μ. ενώ τον Αύγουστο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο μισθωμένο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο συνολικής επιφάνειας 7,5χιλ. τ.μ.. Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο μισθωμένο κατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης συνολικής επιφάνειας 9 χιλ. τ.μ και τον Δεκέμβριο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο ιδιόκτητο κατάστημα του Ομίλου στη Σόφια της Βουλγαρίας συνολικής επιφάνειας 12χιλ. τ.μ. Κατά την 31η Μαρτίου 2013 ο Όμιλος απασχολούσε άτομα, εκ των οποίων μόνιμο προσωπικό και 102 έκτακτο προσωπικό, ο δε μέσος όρος του προσωπικού για την περίοδο από 01/07/2012 έως κυμάνθηκε στα άτομα (3.442 μόνιμο προσωπικό και 349 άτομα έκτακτο προσωπικό). 3. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2013, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB, και ειδικότερα είναι σύμφωνες με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 30ης Ιουνίου 2012, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου) και όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι σημαντικές παραδοχές για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες συνθήκες. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις παρακάτω αλλαγές. 3.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιουλίου 2012 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου 2012, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 12

14 Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012) Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και Διερμηνείες Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 13

15 σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 14

16 κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου από τη χρήση που αρχίζει 01/07/2013. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (έκδοση τον Μάιο του 2012 οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 15

17 τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3.3 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην πλήρη ενοποίηση της JUMBO Α.Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες: Μητρική Εταιρεία: Η Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO» ιδρύθηκε το έτος 1986, με έδρα σήμερα στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας), είναι εισηγμένη από το έτος 1997 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Η Εταιρεία έχει καταταγεί στην κατηγορία Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θυγατρικές εταιρείες: 1. Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Jumbo Trading Ltd», είναι Κυπριακή Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited). Ιδρύθηκε το έτος Έδρα αυτής, η Λευκωσία Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιριών Κύπρου με αριθμό Ε Δραστηριοποιείται στην Κύπρο στο ίδιο αντικείμενο με τη μητρική δηλαδή το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών και συναφών ειδών. Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 2. Η θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία με την επωνυμία «JUMBO EC.B.» συστάθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2005 ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό Μητρώου Μερίδας 96904, τόμος 1291 του Πρωτοδικείου Σόφιας και σύμφωνα με τις πρόνοιες και προϋποθέσεις του αρ. 115 Ε.Ν. Έδρα αυτής η Σόφια Βουλγαρίας (Bul. Bulgaria 51 Sofia 1404). Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 3. Η θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία με την επωνυμία «JUMBO EC.R. S.R.L» συστάθηκε την 9η Αυγούστου 2006 ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (srl) με αριθμό διάταξης στο εμπορικό Μητρώο J15/794/2011, με έδρα το Crevedia της κομητείας Dâmboviţa (αυτοκινητόδρομος Bucureşti Târgovişte, Αρ. 670, Διαμέρισμα 50. Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 4. Η θυγατρική εταιρεία ASPETΤO Ltd ιδρύθηκε την 21/8/2006 με έδρα την Λευκωσία Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). Η «Jumbo Trading Ltd» κατέχει το 100% των ψήφων της εταιρείας αυτής. 5. Η εταιρεία WESTLOOK SRL είναι θυγατρική της εταιρείας ΑSPETΤO Ltd η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι το Crevedia της κομητείας Dâmboviţa (αυτοκινητόδρομος Bucureşti Târgovişte, Αρ. 670, Διαμέρισμα 52). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις 16/10/2006. Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 16

18 Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η μέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής: Ενοποιημένη Ποσοστό & είδος Έδρα Μέθοδος ενοποίησης θυγατρική συμμετοχής JUMBO 100% Άμεση Κύπρος Ολική ενοποίηση TRADING LTD JUMBO EC.B LTD 100% Άμεση Βουλγαρία Ολική ενοποίηση JUMBO EC.R SRL 100% Άμεση Ρουμανία Ολική ενοποίηση ASPETTO LTD 100% Έμμεση Κύπρος Ολική ενοποίηση WESTLOOK SRL 100% Έμμεση Ρουμανία Ολική ενοποίηση Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν μεταβλήθηκε η δομή του Ομίλου. Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 17

19 4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 4.1 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Ο Όμιλος αναγνωρίζει τρεις γεωγραφικούς τομείς Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία ως λειτουργικούς τομείς. Οι ανωτέρω γεωγραφικοί τομείς είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται από την Διοίκηση της επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς. Οι στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης λαμβάνονται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα του κάθε παρουσιαζόμενου τομέα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αποδοτικότητάς τους. Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ΔΠΧΑ 8 για να αποτελέσουν διακριτό λειτουργικό τομέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγραφή «λοιπά». Στα «λοιπά» περιλαμβάνονται έσοδα και έξοδα της διοίκησης καθώς επίσης και λοιπά έκτακτα μη οργανικά αποτελέσματα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να κατανεμηθούν καθότι χρησιμοποιούνται για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Στον τομέα Ελλάδα η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και τις πωλήσεις που πραγματοποιεί από την Ελλάδα προς την ΠΓΔΜ (FYROM), βάση σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με τον ανεξάρτητο πελάτη Veropoulos Dooel και προς την Αλβανία, βάση σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με τον ανεξάρτητο πελάτη Kid Zone Sh.p.k. Το σύνολο των πωλήσεων της μητρικής προς τα Σκόπια και την Αλβανία για την περίοδο 01/07/2012- ανήλθαν στο ποσό των 5.566χιλ. ευρώ ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης αναλύονται ως εξής: 01/07/2012- (ποσά σε ευρώ) Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις Ενδοεταιρικές πωλήσεις ( ) ( ) ( ) - ( ) Σύνολα καθαρών πωλήσεων Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) - ( ) Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα Διοίκησης ( ) - - ( ) ( ) Έξοδα Διάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων ( ) Φόρος εισοδήματος ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) μετά φόρων ( ) Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 18

20 Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα για το εννιάμηνο της προηγούμενης χρήσης αναλύονται ως εξής: 01/07/2011- (ποσά σε ευρώ) Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις Ενδοεταιρικές πωλήσεις ( ) ( ) ( ) - ( ) Σύνολα καθαρών πωλήσεων Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) - ( ) Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα Διοίκησης ( ) - - ( ) ( ) Έξοδα Διάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων ( ) Φόρος εισοδήματος ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) μετά φόρων ( ) Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Η κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς για τις περιόδους 01/07/2012- και 01/07/2011- αναλύεται ως εξής: (ποσά σε ευρώ) Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τομέα Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού Ενοποιημένο Ενεργητικό Υποχρεώσεις Τομέα Μη κατανεμημένα στοιχεία Υποχρεώσεων Ενοποιημένες Υποχρεώσεις Προσθήκες παγίων Ομίλου (ποσά σε ευρώ) Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Σύνολο (ποσά σε ευρώ) Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τομέα Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού Ενοποιημένο Ενεργητικό Υποχρεώσεις Τομέα Μη κατανεμημένα στοιχεία Υποχρεώσεων Ενοποιημένες Υποχρεώσεις Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 19

21 Προσθήκες παγίων Ομίλου (ποσά σε ευρώ) Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Σύνολο Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εποχιακών ειδών και ειδών σπιτιού. Οι πωλήσεις ανά τύπο είδους για το εννιάμηνο της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής: Τύπο Είδους Πωλήσεις ανά τύπο είδους για τη περίοδο 01/07/2012- Αξία Πωλήσεων σε Ευρώ Ποσοστό επί συνόλου Παιχνίδι ,58% Βρεφικά είδη ,09% Βιβλιοχαρτοπωλείο ,96% Εποχιακά ,44% Είδη Σπιτιού ,88% Διάφορα ,05% Σύνολο ,00% Οι πωλήσεις ανά τύπο είδους για το εννιάμηνο της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: Τύπο Είδους Πωλήσεις ανά τύπο είδους για τη περίοδο 01/07/2011- Αξία Πωλήσεων σε Ευρώ Ποσοστό επί συνόλου Παιχνίδι ,36% Βρεφικά είδη ,00% Βιβλιοχαρτοπωλείο ,66% Εποχιακά ,97% Είδη Σπιτιού ,95% Διάφορα ,05% Σύνολο ,00% 4.2 Λοιπά έσοδα και λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης αφορούν έσοδα ή έξοδα από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου. Η ανάλυσή τους έχει ως εξής: Ποσά σε Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έσοδα παρεπομένων ασχολιών Επιχορηγήσεις Ο.Α.Ε.Δ Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Σύνολο Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Λοιπές προβλέψεις Φόροι ακίνητης περιουσίας Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Απομείωση Τραπεζικών Καταθέσεων (Τράπεζα Κύπρου) Σύνολο Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 20

22 4.3 Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου 01/7/2012- υπολογίστηκε με συντελεστή 20% επί των κερδών της μητρικής, σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 10% κατά μέσο όρο επί των κερδών της θυγατρικής εταιρείας JUMBO EC.B. της Βουλγαρίας και 16% των θυγατρικών JUMBO EC.R SRL και WESTLOOK SRL της Ρουμανίας. Για τις θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο JUMBO TRADING και ASPETTO LTD ο φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση θα είναι 12,5%. Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ( ) ( ) Τέλος Επιτηδεύματος άρθρο 31 Ν.3986/ Σύνολο Φόρου Εισοδήματος Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή Η ανάλυση των βασικών κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως εξής: Βασικά κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) 01/07/ /01/2013- Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/07/ /01/2012- Κέρδη/ (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ( ) Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,3704 (0,0639) 0,5226 0,0780 Μειωμένα κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) 01/07/ /01/2013- Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/07/ /01/2012- Κέρδη/ (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ( ) Έξοδο τόκου μετατρέψιμων χρεωστικών τίτλων (καθαρό από φόρους) Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για σκοπούς απομειωμένων κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή ( ) /07/ /01/2013- Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/07/ /01/2012- Αριθμός μετοχών Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών υπό έκδοση που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των βασικών κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή Επίδραση απομείωσης: Μετατροπή μετατρέψιμων χρεωστικών τίτλων Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μειωμένων κερδών /(ζημιών) ανά μετοχή Απομειωμένα κέρδη /(ζημίες) ανά μετοχή ( /μετοχή) 0,3704 (0,0637) 0,5222 0,0779 Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 21

23 Η ανάλυση των βασικών κερδών/ (ζημιών) ανά μετοχή για την Εταιρεία έχει ως εξής: Βασικά κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) 01/07/ /01/2013- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/07/ /01/2012- Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών Βασικά κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,3705 0,0481 0,4034 0,0504 Μειωμένα κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) 01/07/ /01/2013- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/07/ /01/2012- Κέρδη/ (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής Έξοδο τόκου μετατρέψιμων χρεωστικών τίτλων (καθαρό από φόρους) Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για σκοπούς απομειωμένων κερδών /(ζημιών) ανά μετοχή /07/ /01/2013- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/07/ /01/2012- Αριθμός μετοχών Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών υπό έκδοση που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των βασικών κερδών /(ζημιών) ανά μετοχή Επίδραση απομείωσης: Μετατροπή μετατρέψιμων χρεωστικών τίτλων Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μειωμένων κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή Απομειωμένα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή ( /μετοχή) 0,3704 0,0480 0,4034 0,0504 Στις 8/9/2012 δεν υποβλήθηκε από δικαιούχους ομολογιούχους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 8/9/2006, καμία αίτηση-δήλωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής. Στις 8/3/2013 υποβλήθηκαν από δικαιούχους ομολογιούχους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 8/9/2006, 9 αιτήσεις-δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής συνολικά ομολογιών, οι οποίες μετατράπηκαν σε συνολικά νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,19 η κάθε μία. Οι νέες αυτές μετοχές λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου αριθμού μετοχών του Ομίλου. Δεν είχαν μετατραπεί μέχρι την ομολογίες οι οποίες λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των μειωμένων κερδών ανά μετοχή. Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 22

24 4.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις α. Πληροφορίες σχετικά με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις Η διοίκηση του Ομίλου προέβη σε επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων της κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ με βάση τις πραγματικές συνθήκες χρήσης των παγίων στοιχείων της και όχι με βάση τα φορολογικά κριτήρια. Με βάση την ελληνική φορολογική νομοθεσία η Εταιρεία την 31/12/2008 και 31/12/2012 διενήργησε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των γηπέδων και των κτιρίων της. Για σκοπούς ΔΠΧΑ η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή αντιλογίστηκε επειδή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτονται από τα ΔΠΧΑ. Με βάση το ΔΠΧΑ 1 ο Όμιλος είχε δικαίωμα να κρατήσει προηγούμενες αναπροσαρμογές αν αυτές απεικονίζουν την αξία κτήσης των παγίων που θα προσδιοριζόταν με βάση τα ΔΠΧΑ. Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι αξίες έτσι όπως εμφανίζονται κατά την ημερομηνία μετάβασης δεν απέχουν ουσιωδώς από το κόστος κτήσης που θα προσδιοριζόταν κατά την 30/6/2004 αν εφαρμόζονταν τα ΔΠΧΑ. Με βάση τις προηγούμενες λογιστικές αρχές υπήρχαν κονδύλια πολυετούς απόσβεσης (έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων και συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα) τα οποία αποσβένονταν είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα σε μία πενταετία. Με βάση τα ΔΠΧΑ και τις εκτιμήσεις της Εταιρείας τα στοιχεία αυτά προσαύξησαν την αξία κτήσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι δε αποσβέσεις τους αναπροσαρμόστηκαν με βάση τις λογιστικές εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν στα πάγια που επιβάρυναν (αναπροσαρμογή ωφέλιμης ζωής ενσώματων ακινητοποιήσεων). β. Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων (πλην των οικοπέδων) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Λοιπός εξοπλισμός Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα έτη 5-20 έτη 5 10 έτη 4-10 έτη 3 5 έτη γ. Προσθήκες παγίων. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο ανήλθαν σε χιλ. και του Ομίλου σε χιλ. Στις ο Όμιλος είχε δεσμεύσεις για κατασκευή κτιρίων τεχνικών έργων συνολικό ποσό 4.636χιλ. από τα οποία ποσό 4.062χιλ. αφορά την Εταιρεία. Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 23

25 Η ανάλυση των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: (ποσά σε Ευρώ) ΟΜΙΛ ΟΣ Γήπεδα Κτίρια και βελτιώσεις κτιρίων Μεταφορικά μέσα Μηχανήματα - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Λογισμικά προγ ράμματα Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Ακίνητα με χρηματοδοτικές μισθώσεις Μεταφορικά μέσα με χρηματοδοτικές μισθώσεις Σύνολο παγίων χρηματοδοτικών μισθώσεων Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων Αξία κτήσης 30/06/ Σωρευμένες αποσβέσεις 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την 30/06/ Αξία κτήσης 30/06/ Σωρευμένες αποσβέσεις 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την 30/06/ Αξία κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γήπεδα Κτίρια και βελτιώσεις κτιρίων Μεταφορικά μέσα Μηχανήματα - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Λογισμικά προγ ράμματα Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Ακίνητα με χρηματοδοτικές μισθώσεις Μεταφορικά μέσα με χρηματοδοτικές μισθώσεις Σύνολο παγ ίων χρηματοδοτικών μισθώσεων Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων Αξία κτήσης 30/06/ Σωρευμένες αποσβέσεις 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την 30/06/ Αξία κτήσης 30/06/ Σωρευμένες αποσβέσεις 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την 30/06/ Αξία κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 24

26 Η κίνηση των παγίων μέσα στην περίοδο για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής: (ποσά σε Ευρώ) Γήπεδα Κτίρια και βελτιώσεις κτιρίων Μεταφορικά μέσα Μηχανήματα - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Λογισμικά προγ ράμματα Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Ακίνητα με χρηματοδοτικές μισθώσεις Μεταφορικά μέσα με χρηματοδοτικές μισθώσεις Σύνολο παγίων χρηματοδοτικών μισθώσεων Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων Αξία κτήσης Υπόλοιπο την 30/06/ Προσθήκες Μειώσεις - Μεταφορές 0 (207) 0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) - Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την 30/06/ ΟΜΙΛ ΟΣ - Προσθήκες Μειώσεις - Μεταφορές 0 0 ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) - Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την Αποσβέσεις Υπόλοιπο την 30/06/ ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Προσθήκες 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Μειώσεις - Μεταφορές Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την 30/06/ ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Προσθήκες 0 ( ) (65.558) ( ) ( ) 0 ( ) (85.572) ( ) ( ) ( ) - Μειώσεις - Μεταφορές Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 25

27 Η κίνηση των παγίων μέσα στην περίοδο για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: (ποσά σε Ευρώ) Γήπεδα Κτίρια και βελτιώσεις κτιρίων Μεταφορικά μέσα Μηχανήματα - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Λογισμικά προγ ράμματα Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Ακίνητα με χρηματοδοτικές μισθώσεις Μεταφορικά μέσα με χρηματοδοτικές μισθώσεις Σύνολο παγ ίων χρηματοδοτικών μισθώσεων Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων Αξία κτήσης Υπόλοιπο την 30/06/ Προσθήκες Μειώσεις - Μεταφορές 0 (207) 0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) - Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την 30/06/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Προσθήκες Μειώσεις - Μεταφορές 0 0 ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) - Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την ( ) ( ) ( ) ( ) (0) (0) Αποσβέσεις Υπόλοιπο την 30/06/ ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Προσθήκες 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Μειώσεις - Μεταφορές Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την 30/06/ ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Προσθήκες 0 ( ) (63.638) ( ) ( ) 0 ( ) (85.572) ( ) ( ) ( ) - Μειώσεις - Μεταφορές Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 26

28 δ. Εμπράγματες ασφάλειες παγίων περιουσιακών στοιχείων Σε ότι αφορά τα πάγια της μητρικής εταιρείας δεν υπάρχουν βάρη και εμπράγματες ασφάλειες ενώ για την θυγατρική Jumbo Τrading LTD υπάρχουν οι εξής υποθήκες και προσημειώσεις: Ποσά σε Τράπεζα Κύπρου: Κτίριο Λεμεσού Κτίριο Λεμεσού Επενδύσεις σε ακίνητα (εκμισθώσεις ακινήτων) Κατά την ημερομηνία μετάβασης ο Όμιλος προσδιόρισε ως επενδύσεις σε ακίνητα ιδιοκτησίες ή τμήμα ιδιοκτησιών οι οποίες μπορούν να αποτιμηθούν ξεχωριστά και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του υπό εκμετάλλευση ακινήτου. Ο Όμιλος αποτιμά τις συγκεκριμένες επενδύσεις στο αναπόσβεστο κόστος μειωμένο με τυχόν ζημίες απομείωσης. Συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία για τις συγκεκριμένες επενδύσεις συνοψίζονται ως εξής: Τοποθεσία ακινήτου Περιγραφή - Λειτουργία ακινήτου Έσοδα από ενοίκια Ποσά σε 1/7/2012 1/7/2011 Λιμάνι Θεσσαλονίκης Μία (1) οριζόντια ιδιοκτησία (χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 198 θέσεων) στον Α πάνω από το ισόγειο όροφο, με επιφάνεια 6.422,17 τ.μ., επί του ιδίου κτιρίου Νέα Ευκαρπία Κατάστημα Ψυχικό Κατάστημα Ρέντης Κατάστημα Σύνολο Καμία από τις θυγατρικές δεν κατείχε επενδύσεις σε ακίνητα μέχρι την. Το αναπόσβεστο κόστος των επενδύσεων αυτών αναλύεται ως εξής: Ποσά σε ΟΜΙΛΟΣ Επενδύσεις σε ακίνητα (κτίρια) Αξία κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις ( ) Υπόλοιπο την Αξία κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις ( ) Υπόλοιπο την Η κίνηση του λογαριασμού για την περίοδο έχει ως εξής: Ποσά σε ΟΜΙΛΟΣ Αξία κτήσης Επενδύσεις σε ακίνητα (κτίρια) Υπόλοιπο την 30/06/ Προσθήκες Μειώσεις Μεταφορές - Υπόλοιπο την Αποσβέσεις Υπόλοιπο την 30/06/2012 ( ) Προσθήκες ( ) Μειώσεις Μεταφορές - Υπόλοιπο την ( ) Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 27

29 Οι εύλογες αξίες εκτιμάται ότι δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναγραφόμενες στα βιβλία της Εταιρείας για τα συγκεκριμένα ακίνητα. 4.7 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Το υπόλοιπο του κονδυλίου της μητρικής αναλύεται ως εξής: Ποσά σε Επωνυμία Έδρα Ποσοστό συμμετοχής Ποσό συμμετοχής Αβραάμ Αντωνίου Κάτω JUMBO TRADING LTD Λακατάμια Λευκωσία-Κύπρος 100% Σόφια, λεωφ. Bu. Bulgaria 51 JUMBO EC.B 100% Βουλγαρία Crevedia (αυτοκινητόδρομος JUMBO EC.R Bucureşti Târgovişte, Αρ. 670, 100% Διαμέρισμα 50) Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους το οποίο αποτελεί την εύλογη αξία του τιμήματος μειωμένο με τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την αγορά της επένδυσης. 4.8 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (διαδικασία ανταλλαγής διαθεσίμων με μετοχές Τράπεζας Κύπρου) Στο κονδύλι αυτό, ύψους , περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη απαίτηση της θυγατρικής Κυπριακής εταιρείας JUMBO TRADING, με βάση την μέχρι σήμερα διαθέσιμη πληροφόρηση, από την ανταλλαγή των διαθεσίμων της με μετοχές της τράπεζας Κύπρου. Το κονδύλι αυτό αφορά την μετατροπή του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της, περιλαμβανομένων τόκων μείων των δανειακών υποχρεώσεων, πέραν του ποσού των στην συγκεκριμένη τράπεζα. Το ποσό που αντιστοιχούσε στο 37,5% του ανασφάλιστου ποσού των καταθέσεων, ανερχόταν σε Η Διεύθυνση εκτιμά ότι η σημερινή απαίτηση από την ανταλλαγή αυτή με την τράπεζα Κύπρου θα είναι της τάξεως των 2,1 εκατ. περίπου ( ποσοστό 10% της συνολικής αξίας του 37,5% των καταθέσεων ), με συνέπεια να έχει αναγνωρίσει στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις ζημιά ποσού Η Διοίκηση φυσικά αναμένει τις οριστικές αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τις οποίες θα εξετάσει τυχόν αναγκαίες προσαρμογές στις ανωτέρω εταιρικές επιλογές. 4.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα- Δεσμευμένες καταθέσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ H ETΑΙΡΕΙΑ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30/6/ /6/2012 Ποσά σε Διαθέσιμα στο ταμείο Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο Οι καταθέσεις προθεσμίας αφορούν βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας. Το επιτόκιο των λογαριασμών προθεσμίας κυμάνθηκε από 1,30% - 5,75% για τον Όμιλο, ενώ των καταθέσεων όψεως από 0,25%-1,05%. Από το συνολικό ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ποσό αφορά την θυγατρική JUMBO TRADING. Σημειώνεται ότι το 22% των καταθέσεων της θυγατρικής κατά την 26/03/2013 στην Τράπεζα Κύπρου,σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 28

30 Κύπρου, παραμένει δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ως ποσό συμπληρωματικής συνεισφοράς καταθέσεων. Το υπόλοιπο 30% των παραπάνω καταθέσεων παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε μετατροπή καταθέσεων κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Ποσά σε εκτός από τα στοιχεία των μετοχών Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία μετοχής Αξία κοινών μετοχών (μετοχικό κεφάλαιο) Υπέρ το άρτιο Σύνολο Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου , Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου , ( ) ( ) Υπόλοιπο την 30 η Ιουνίου , Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου - (0,21) ( ) - ( ) Αύξηση κεφαλαίου από μετατροπή Ομολογιακού Δανείου Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καθαρό ποσό , (337) (337) Υπόλοιπο την 31 η Μαρτίου , Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την αποφασίστηκε με ψήφους , ήτοι ποσοστό 84,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού ευρώ ,80, κατά το ποσό των ευρώ ,77, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, το οποίο διανεμήθηκε ως επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους μετόχους. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Στις 8/9/2012 δεν υποβλήθηκε από δικαιούχους ομολογιούχους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 8/9/2006, καμία αίτηση-δήλωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής. Στις 8/3/2013 υποβλήθηκαν από δικαιούχους ομολογιούχους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 8/9/2006, 9 αιτήσεις-δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής συνολικά ομολογιών, οι οποίες μετατράπηκαν σε συνολικά νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,19 η κάθε μία. Οι νέες μετοχές ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στις 17 Απριλίου Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,44, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,19 η κάθε μία Δεν είχαν μετατραπεί μέχρι την ομολογίες. Ημερ/νία Γ.Σ Απόφαση Γ.Σ Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ /08/2012 ΦΕΚ /04/2013 ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ 01/07/2012- Ονομ/κή Αξία Μετοχών Με Μετατροπή Ομολογιών Με κεφ/ση αποθεματικών Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους Αριθμός Νέων Μετοχών Συνολικός Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο μετά τις αυξήσεις ΜΚ 1, , ( ) , Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 29

31 Λοιπά αποθεματικά Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών έχει ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε Τακτικό αποθεματικό Αφορολόγητα αποθεματικά Έκτακτα αποθεματικά Ειδικά αποθεματικά Λοιπά αποθεματικά Σύνολο Υπόλοιπο την 1 η Ιουλίου Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου (21) Υπόλοιπο την 30 η Ιουνίου Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου (32) Υπόλοιπο την 31 η Μαρτίου Δανειακές υποχρεώσεις Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής: Δανεισμός Ο ΟΜΙΛΟΣ H ETΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε 30/6/ /6/2012 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές Λοιπά τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Σύνολο Μακροπρόθεσμα δάνεια Ομολογιακό Δάνειο Μετατρέψιμο σε μετοχές Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 7/6/2006 είχε εγκρίνει την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ύψους έως ,00 (περαιτέρω «Δάνειο»). Το ανωτέρω Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε κατά ποσοστό 100% ανερχόμενο σε ,00 και διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 10,00 ανά ομολογία. Με βάση τους όρους του Δανείου και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,40 η κάθε μία ( «Λόγος Μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής είναι 4,76 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου (συγκεκριμένα την ) και εφεξής μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου ημερομηνία. Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 30

32 Στις 8/9/2012 δεν υποβλήθηκε από δικαιούχους ομολογιούχους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 8/9/2006, καμία αίτηση-δήλωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής. Στις 8/3/2013 υποβλήθηκαν από δικαιούχους ομολογιούχους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 8/9/2006, 9 αιτήσεις-δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής συνολικά ομολογιών, οι οποίες μετατράπηκαν σε συνολικά νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,19 η κάθε μία. Mέχρι τις δεν έχουν μετατραπεί ομολογίες ονομαστικής αξίας 10,00 ανά ομολογία. Κοινό Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές Η Εταιρεία μέχρι το τέλος της χρήσης είχε εκταμιεύσει ολόκληρο το ποσό του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 145εκατ. Το κεφάλαιο του Δανείου θα εξοφληθεί από τον Εκδότη εφάπαξ κατά την 24η Μαΐου του Λοιπά τραπεζικά δάνεια Τα λοιπά τραπεζικά δάνεια αφορούν δάνεια της θυγατρικής εταιρείας JUMBO TRADING LTD. Τα δάνεια αυτά είναι αποπληρωτέα σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τον Απρίλιο του Τα δάνεια αυτά είναι εξασφαλισμένα ως εξής: i. Με υποθήκη για επί της ιδιόκτητης γης της JUMBO TRADING LTD στην Λεμεσό. (Σημείωση 4.5 δ) Η JUMBO TRADING LTD έχει τις ακόλουθες αχρησιμοποίητες χρηματικές διευκολύνσεις: Ποσά σε 30/6/2012 Κυμαινόμενο επιτόκιο Λήξη πέραν του ενός έτους Οι λήξεις των μακροπρόθεσμων δανείων αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε 30/6/ /06/2012 Από 1 μέχρι 2 έτη Από 2 μέχρι 5 έτη Μετά από 5 έτη Χρηματοδοτικές μισθώσεις Ο Όμιλος έχει συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις για ακίνητο στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης όπου χρησιμοποιείται ως κατάστημα καθώς και μεταφορικά μέσα. Oι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/ /06/2012 Μέχρι 1 έτος Από 1 μέχρι 5 έτη Μετά από 5 έτη Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 31

33 Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικών Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ μισθώσεων είναι: 30/06/ /06/2012 Ποσά σε Μέχρι 1 έτος Από 1 μέχρι 5 έτη Μετά από 5 έτη Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις/μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση Ο ΟΜΙΛΟΣ H ETΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε 30/6/ /6/2012 Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές Τραπεζικά δάνεια-πληρωτέα στην επόμενη χρήση Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση Σύνολο Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ 30/06/2012 Ποσά σε Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Αποθέματα Ίδια Κεφάλαια Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Τακτοποίηση αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών μετατροπής ομολογιακού δανείου Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Παροχές σε εργαζομένους Μακροπρόθεσμα δάνεια - (17.184) - (37.239) Σύνολο Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 32

34 Για την Εταιρεία τα αντίστοιχα κονδύλια αναλύονται ως ακολούθως: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε 30/6/2012 Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Αποθέματα Ίδια Κεφάλαια Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Τακτοποίηση αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών μετατροπής ομολογιακού δανείου Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Παροχές σε εργαζομένους Mακροπρόθεσμα δάνεια Σύνολο Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (17.184) - (37.239) Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Η ανάλυση των φορολογικών υποχρεώσεων έχει ως εξής: Ποσά σε Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 30/06/ /06/2012 Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο Υποχρεώσεις από Φόρους Σύνολο Στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της περιόδου δεν περιλαμβάνεται ο αναβαλλόμενος φόρος Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (ποσά σε ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη /(ζημίες )περιόδου προ φόρων Προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό) Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 33

35 Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (70.012) (15.608) (70.012) (15.608) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (διαδικασία ανταλλαγής διαθεσίμων με μετοχές τράπεζας Κύπρου) ( ) Τόκοι και συναφή έσοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Λοιπές συναλλαγματικές διαφορές 426 (4.840) 426 (5.029) Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων ( ) ( ) (Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων ( ) (Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) Άλλα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όμιλο την έχει ως εξής: Εταιρεία Ανέλεγκτες Φορολογικά Περίοδοι JUMBO Α.Ε.Ε JUMBO TRADING LTD JUMBO EC.B LTD JUMBO EC.R S.R.L ASPETΤO LTD WESTLOOK SRL Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 34

36 Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση της Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι αυτές που έληξαν την , την και την Για τις χρήσεις που έληξαν την 30/06/2011 και 30/06/2012 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/ Eκκρεμεί η οριστικοποίησή του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά την χρήση που έληξε την ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο φορολογικός έλεγχος για την θυγατρική JUMBO TRADING LTD που δραστηριοποιείται στην Κύπρο έως την , σύμφωνα με το Κυπριακό Φορολογικό Καθεστώς. Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις. Η JUMBO TRADING LTD καταρτίζει τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ και ως εκ τούτου διενεργεί όποτε απαιτείται πρόβλεψη φορολογικών διαφορών επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της Επισημαίνεται ότι λόγω του διαφορετικού φορολογικού καθεστώτος και του γεγονότος ότι δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές κατά τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο δεν κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια πρόβλεψης για επιπλέον φόρους από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. Η θυγατρική Εταιρεία JUMBO EC. B LTD ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα στις και έχει ελεγχθεί φορολογικά, σύμφωνα με το Βουλγαρικό Φορολογικό καθεστώς, έως την Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι από , , , , και Επισημαίνεται ότι λόγω του διαφορετικού φορολογικού καθεστώτος και του γεγονότος ότι η Εταιρεία καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη φορολογικών διαφορών επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της όποτε απαιτείται. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια πρόβλεψης για επιπλέον φόρους από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. Σε ότι αφορά τις θυγατρικές JUMBO EC.R S.R.L. στη Ρουμανία και ASPETΤO LTD και WESTLOOK στην Κύπρο δεν έχουν ξεκινήσει την εμπορική τους δραστηριότητα και κατά συνέπεια δεν προκύπτει θέμα για επιβολή φόρων στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Σημειώνουμε ότι σε παράρτημα μη-ακυρώσιμης σύμβασης μίσθωσης για ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, η οποία αρχικά λήγει στις 28 Μαΐου 2023 και παρατείνεται μέχρι τις 28 Μαΐου 2035, αναφέρεται ότι η Jumbo ΕC. Β θα είναι υποχρεωμένη να αγοράσει το μισθωμένο κατάστημα και την ιδιοκτησία επί της οποίας το κατάστημα είναι κατασκευασμένο για ένα συνολικό ποσό ύψους EUR χωρίς ΦΠΑ, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ενοικίασης ο κ. Απόστολος Βακάκης παύσει να είναι εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Jumbo Α.Ε. Aπό το σύνολο των η Jumbo Trading είναι εγγυητής για το ποσό των Επίσης, η Jumbo Trading Limited, στην Κύπρο είναι συνοφειλέτης και υπεύθυνη από κοινού με την Εταιρεία για όλες τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το συμβόλαιο ενοικίασης και όλα τα συνημμένα σε αυτό. 5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Στον Όμιλο περιλαμβάνονται πλην της «JUMBO Α.Ε.Ε» και οι ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες: 1. Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Jumbo Trading Ltd», που εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑSPETO LTD και η ΑSPETO LTD συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της WESTLOOK SRL. 2. Η θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία με την επωνυμία «JUMBO EC.B LTD.» που εδρεύει στην Σόφια της Βουλγαρίας, στην οποία η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 35

37 3. Η θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία με την επωνυμία «JUMBO EC.R. SRL» που εδρεύσει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στην οποία η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Με τα συνδεδεμένα μέρη έγιναν οι πιο κάτω συναλλαγές: Ποσά σε Έσοδα /έξοδα Πωλήσεις εμπορευμάτων JUMBO A.E.E. προς την JUMBO TRADING LTD Πωλήσεις εμπορευμάτων JUMBO A.E.E. προς την JUMBO ΕC.B Πωλήσεις παγίων JUMBO A.E.E. προς την JUMBO ΕC.B Πωλήσεις παγίων JUMBO A.E.E. από την JUMBO ΕC.B Πωλήσεις παγίων JUMBO A.E.E. προς την JUMBO TRADING LTD Παροχή υπηρεσιών JUMBO A.E.E. προς την JUMBO EC.B Παροχή υπηρεσιών JUMBO A.E.E. προς την JUMBO TRADING LTD Παροχή υπηρεσιών JUMBO A.E.E. από την JUMBO TRADING LTD Αγορές εμπορευμάτων JUMBO A.E.E. από την JUMBO ΕC.B Αγορές εμπορευμάτων JUMBO A.E.E. από την JUMBO TRADING LTD Καθαρό υπόλοιπο που προέρχεται από συναλλαγές με τις 30/06/2012 θυγατρικές εταιρείες Απαιτήσεις JUMBO A.E.E. από την JUMBO TRADING LTD Υποχρεώσεις JUMBO A.E.E. προς την JUMBO TRADING LTD Απαιτήσεις JUMBO A.E.E. από την JUMBO EC.B LTD Υποχρεώσεις JUMBO A.E.E. προς την JUMBO EC.B LTD Απαιτήσεις JUMBO A.E.E. από την JUMBO EC.R SRL Υποχρεώσεις JUMBO A.E.E. προς την JUMBO EC.R SRL Οι πωλήσεις και οι αγορές εμπορευμάτων αφορούν είδη που εμπορεύεται η Μητρική δηλαδή παιχνίδια, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπωλείου είδη σπιτιού και εποχιακά είδη. Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Επίσης, οι όροι που διέπουν τις συναλλαγές με τα ανωτέρω συνδεμένα µέρη είναι ισοδύναμοι µε εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση (µόνο εφόσον οι όροι αυτοί μπορούν να τεκμηριωθούν). Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 36

38 6. Παροχές στη Διοίκηση Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε Βραχυπρόθεσμες παροχές προς εργαζομένους: Μισθοί Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές αμοιβές και συναλλαγές μελών Δ.Σ Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας: Προγράμματα καθορισμένων παροχών - - Προγράμματα καθορισμένων εισφορών - - Παροχές λήξης της εργασίας Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης Σύνολο Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη Ποσά σε Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βραχυπρόθεσμες παροχές προς εργαζομένους: Μισθοί Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές αμοιβές και συναλλαγές μελών Δ.Σ Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας: Προγράμματα καθορισμένων παροχών Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Παροχές λήξης της εργασίας Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης - - Σύνολο Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειες τους και δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά Διευθυντικά Στελέχη του Ομίλου και στις οικογένειές τους. 7. Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Από τη σύσταση της Εταιρείας έως και σήμερα, δεν έλαβε χώρα καμία πράξη διακοπής δραστηριοτήτων της. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 37

39 Ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων ύψους , το ποσό αυτό αφορά εξολοκλήρου την Εταιρεία. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Κατά την 31 η Μαρτίου 2013 ο Όμιλος απασχολούσε άτομα, εκ των οποίων μόνιμο προσωπικό και 102 έκτακτο προσωπικό, ο δε μέσος όρος του προσωπικού για την κλειόμενη περιόδο ήτοι από 01/07/2012 έως κυμάνθηκε στα άτομα (3.442 μόνιμο προσωπικό και 349 άτομα έκτακτο προσωπικό). Αναλυτικότερα: Η Μητρική κατά την 31η Μαρτίου 2013 απασχολούσε συνολικά άτομα (2.803 μόνιμο προσωπικό και 7 άτομα έκτακτο προσωπικό), η Κυπριακή θυγατρική Jumbo Trading Ltd απασχολούσε συνολικά 252 άτομα (157 μόνιμο και 95 έκτακτο προσωπικό) και η θυγατρική στη Βουλγαρία 427 άτομα μόνιμο προσωπικό. 9. Εποχικές Διακυμάνσεις Η ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις. Ιστορικά, η ζήτηση παρουσιάζεται αυξημένη κατά της περιόδους του Σεπτεμβρίου, των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων του ομίλου για το εννιάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται στο 77,25% των συνολικών πωλήσεων της προηγούμενης χρήσης ( ). Το αντίστοιχο έσοδο της συγκρίσιμης περιόδου ανερχόταν σε ποσοστό 76.94% επί του συνολικού εσόδου της χρήσης Σημαντικά γεγονότα περιόδου 01/07/2012- Η εταιρεία την διέθετε ένα δίκτυο 62 καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Τον Ιούλιο του 2012 ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο μισθωμένο στην Νέα Φιλαδέλφεια συνολικής επιφάνειας 10χιλ τ.μ. ενώ τον Αύγουστο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο μισθωμένο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο συνολικής επιφάνειας 7,5χιλ. τ.μ.. Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο μισθωμένο κατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης συνολικής επιφάνειας 9 χιλ. τ.μ και τον Δεκέμβριο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο ιδιόκτητο κατάστημα του Ομίλου στη Σόφια της Βουλγαρίας συνολικής επιφάνειας 12χιλ. τ.μ. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την αποφασίστηκε με ψήφους , ήτοι ποσοστό 84,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού ευρώ ,80, κατά το ποσό των ευρώ ,77, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, το οποίο διανεμήθηκε ως επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους μετόχους. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις αποφασίστηκε παμψηφεί, με ψήφους , ήτοι ποσοστό 100% του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ποσοστό 84,48% επί του συνόλου των υφισταμένων μετοχών και ψήφων ( ) της εταιρείας η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από έως Σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, κατά το ποσό των ,41 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 1,19 η κάθε μία, που προέρχονται από την μετατροπή, την συνολικά ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου της, με ημερομηνία έκδοσης την Κατά συνέπεια το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,44 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,19 η κάθε μία. Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 38

40 Κατά την η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στην Κύπρο είχε καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου 57εκ. Το ποσό που αντιστοιχούσε στο 37,5% του ανασφάλιστου ποσού των καταθέσεων, ανερχόταν σε Η Διεύθυνση εκτιμά ότι η σημερινή απαίτηση από την ανταλλαγή αυτή με την τράπεζα Κύπρου θα είναι της τάξεως των 2,1 εκατ. περίπου ( ποσοστό 10% της συνολικής αξίας του 37,5% των καταθέσεων ), με συνέπεια να έχει αναγνωρίσει στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις ζημιά ποσού Η Διοίκηση φυσικά αναμένει τις οριστικές αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τις οποίες θα εξετάσει τυχόν αναγκαίες προσαρμογές στις ανωτέρω εταιρικές επιλογές. Σημειώνεται ότι το 22% των καταθέσεων της θυγατρικής κατά την 26/03/2013 στην Τράπεζα Κύπρου,σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, παραμένει δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ως ποσό συμπληρωματικής συνεισφοράς καταθέσεων. Το υπόλοιπο 30% των παραπάνω καταθέσεων παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε μετατροπή καταθέσεων κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης. 11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Μοσχάτο, 28 Μαΐου 2013 Οι υπεύθυνοι για τις Οικονομικές Καταστάσεις Ο Πρόεδρος του Δ. Σ Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ο Λογιστής Ευάγγελος Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου Βερναδάκη Καλλιόπη του Εμμ. Οικονόμου Ιωάννης του Χρήστου Παναγιώτης Ξηρός του Κων/νου ΑΔΤ. ΑΚ031213/2011 Α.Δ.Τ. Φ /2001 Α.Δ.Τ. Χ156531/2002 Α.Δ.Τ. Λ /1977- Αρ.Αδείας Α Τάξης Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 39

41 H. Συνοπτικά Ενδιάμεσα Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/07/2012- Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 Σελίδα: 40

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653999000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 183 46 Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2014 έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 183 46 Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2015 έως 30η Σεπτεμβρίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 183 46 Της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2014 έως 31 η Μαρτίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2009 «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 1 IV. ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 MAΡΤΙΟΥ 2014) 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 ως 31η Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2012 30.9.2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ... 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική έκθεση για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2013 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006 Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης... 3 2. Ισολογισμός... 4 3. Κατάσταση Μεταβολών Επενδεδυμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιουλίου 2005 έως 30 η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιόδου 01.01.2012 Οι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιουλίου 2013 έως 30 η Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2010 ως 31η Δεκεμβρίου 2010 (Με βάση το άρθρο 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 121678799000 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιμος Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2012 12 η Εταιρική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Μοσχάτο, Μάρτιος 2013 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2015 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2012 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Για την Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Για την Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Για την Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΜΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΕΛΕΜΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ποσά σε

Διαβάστε περισσότερα