Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 /1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)

2 Copyright 007 Η πνευµατική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καµία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι κατά τον Ν. 11/93 και κατά τη ιεθνή Σύµβαση Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το Ν. 100/75), απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, καθώς και η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, µε οποιοδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή σε άλλη διασκευή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. INSP-R-0/1: Κανονισµός Χρήσης Εθνικών Σηµάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων Σελίδα 1 από 7

3 Εισαγωγή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο παρόν κανονισµός, εκπονήθηκε από τον Οργανισµό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε το διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) και λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού αποτελεί µια εκ των προϋποθέσεων αναγνώρισης των ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστηµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 1.6 του άρθρου 5 της K.Υ.Α 6763/ (ΦΕΚ 173 Β / ). Το παρόν έγγραφο εκθέτει τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση και χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από πιστοποιηµένα γεωργικά συστήµατα, που προβλέπονται από το άρθρο 13 της K.Υ.Α 6763/ (ΦΕΚ 173 Β / ) και τον ιδρυτικό νόµο 637/1998 του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ισχύει. Σήµερα σκοπός του παρόντος είναι να κατευθύνει τους αναγνωρισµένους ιδιωτικούς Φορείς Πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστηµάτων και στις επιχειρήσεις / εκµεταλλεύσεις αναφορικά µε τη διαχείριση και χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων. Η χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της προστιθέµενης αξίας των παραγόµενων προϊόντων και απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήµατος στις αγορές υψηλού ανταγωνισµού κατακτώντας την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Ο παρόν κανονισµός, εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 13 η / απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και διατίθεται στους ενδιαφερόµενους. INSP-R-0/1: Κανονισµός Χρήσης Εθνικών Σηµάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων Σελίδα από 7

4 Περιεχόµενα 1. Σκοπός Πεδίο Εφαρµογής Σελ. 4. Ορισµοί Σελ Επισήµανση Πιστοποιηµένων Γεωργικών Προϊόντων Σελ Υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Σελ Υποχρεώσεις των Φορέων Πιστοποίησης Σελ Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων / Εκµεταλλεύσεων Σελ. 6 Παράρτηµα: Α. Εθνικό Σήµα Πιστοποίησης «Συστήµατος Ολοκληρωµένης ιαχείρισης» Σελ. 7 Β. Εθνικό Σήµα Πιστοποίησης «Χοιρινού Κρέατος ιασφαλισµένης Ποιότητας» Σελ. 7 Γ. Εθνικό Σήµα Πιστοποίησης «Προϊόντος Ιχθυοκαλλιέργειας» Σελ. 7 INSP-R-0/1: Κανονισµός Χρήσης Εθνικών Σηµάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων Σελίδα 3 από 7

5 1. Σκοπός Πεδίο Εφαρµογής Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τη διαχείριση και χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από πιστοποιηµένα γεωργικά συστήµατα. Ο παρόν κανονισµός αφορά: α) τις επιχειρήσεις / εκµεταλλεύσεις ώστε να διευκολυνθούν στη χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από πιστοποιηµένα γεωργικά συστήµατα. β) τους Φορείς Πιστοποίησης ώστε να διευκολυνθούν στη διαχείριση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από πιστοποιηµένα γεωργικά συστήµατα. γ) τις αρµόδιες Αρχές για την αναγνώριση και επίβλεψη των Φορέων Πιστοποίησης (Υπουργείο Α- γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.).. Ορισµοί.1 Εθνικά Σήµατα Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως εθνικά σήµατα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (ή εθνικά σήµατα συµµόρφωσης γεωργικών προϊόντων ή εθνικά σήµατα ποιότητας AGRO ή εθνικά σήµατα πιστοποιηµένης ποιότητας AGRO) νοούνται τα σήµατα που εκδίδονται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και βεβαιώνουν ότι τα πιστοποιηµένα γεωργικά προϊόντα ή τα προϊόντα που προέρχονται από πιστοποιηµένα γεωργικά συστήµατα, συµµορφώνονται συστηµατικά µε τις απαιτήσεις συγκεκριµένων τυποποιητικών εγγράφων και των αντίστοιχων κατευθυντήριων οδηγιών που συντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 3. Επισήµανση Πιστοποιηµένων Γεωργικών Προϊόντων 3.1 Στην επισήµανση ή διαφήµιση των πιστοποιηµένων γεωργικών προϊόντων ή γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από πιστοποιηµένα γεωργικά συστήµατα και µε την επιφύλαξη τήρησης της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων, καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση των Εθνικών Σηµάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων, τα οποία εκπονούνται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και παρουσιάζονται στο Παράρτηµα του παρόντος κανονισµού. Επιπλέον της χρήσης των ανωτέρω σηµάτων είναι υποχρεωτική και η αναγραφή της Επωνυµίας του Φορέα Πιστοποίησης που έχει χορηγήσει την πιστοποίηση στην επιχείρηση / εκµετάλλευση που παράγει τα γεωργικά προϊόντα. 3. Τα ανωτέρω εθνικά σήµατα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση / εκµετάλλευση στην οποία χορηγούνται και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση αυτών καθ οιονδήποτε τρόπο. 3.3 Τα ανωτέρω εθνικά σήµατα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων, δεν αποτελούν ούτε υποκρύπτουν συµβατική ή άλλη νοµική εγγύηση ή έγκριση προϊόντων και υπηρεσιών. INSP-R-0/1: Κανονισµός Χρήσης Εθνικών Σηµάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων Σελίδα 4 από 7

6 4. Υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 4.1 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και την υπογραφή της προβλεπόµενης σύµβασης επίβλεψης µεταξύ Φορέα Πιστοποίησης και Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, ο δεύτερος παρέχει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τη δυνατότητα χρήσης των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων στους αναγνωρισµένους Φορείς Πιστοποίησης και τους εκχωρεί το δικαίωµα διαχείρισης αυτών, µετά από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Α- νάπτυξης και Τροφίµων (Άρθρο 8, K.Υ.Α 6763/ , ΦΕΚ 173 Β / )). 4. Τα σήµατα χορηγούνται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. στους αναγνωρισµένους Φορείς Πιστοποίησης σε ηλεκτρονική µορφή, οι οποίοι αναλαµβάνουν την ευθύνη της χορήγησής τους, ανά περίπτωση, στις πιστοποιηµένες από αυτούς επιχειρήσεις / εκµεταλλεύσεις. 4.3 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π ελέγχει την ορθή διαχείριση και χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τόσο από τους Φορείς Πιστοποίησης όσο και από τις πιστοποιηµένες από αυτούς επιχειρήσεις / εκµεταλλεύσεις. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της επίβλεψης που προβλέπεται από την K.Υ.Α 6763/ (ΦΕΚ 173 Β / ), στους Φορείς Πιστοποίησης, στις πιστοποιηµένες από τους Φορείς Πιστοποίησης επιχειρήσεις / εκµεταλλεύσεις καθώς και στους χώρους εµπορίας των προϊόντων τους. Επίσης ο έλεγχος διενεργείται σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή υποπέσει στην αντίληψή του παραπλανητική χρήση αυτών (κατά την πώληση και διαφήµιση του προϊόντος, από αναφορά τρίτου, από έλεγχο αρµόδιας Αρχής, κ.λπ.). 4.4 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π θα προβάλει και θα γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, µε τον εκάστοτε προσφερότερο τρόπο, τα εθνικά σήµατα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων. 4.5 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π υποχρεούται να γνωστοποιεί στους αναγνωρισµένους Φορείς Πιστοποίησης αναθεωρήσεις του παρόντος κανονισµού, όταν προκύπτουν. 5. Υποχρεώσεις των Φορέων Πιστοποίησης 5.1 Ο Φορέας Πιστοποίησης, στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωµα διαχείρισης των εθνικών ση- µάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων, υποχρεούται να ελέγχει την ορθή χρήση τους από τις πιστοποιηµένες από αυτόν επιχειρήσεις / εκµεταλλεύσεις. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργεί ο Φορέας Πιστοποίησης στις επιχειρήσεις / εκµεταλλεύσεις όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή υποπέσει στην α- ντίληψή του παραπλανητική χρήση αυτών (κατά την πώληση και διαφήµιση του προϊόντος, από αναφορά τρίτου, από έλεγχο αρµόδιας Αρχής, κλπ). 5. Ο Φορέας Πιστοποίησης οφείλει να προβαίνει σε άµεση ανάκληση χρήσης των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις / εκµεταλλεύσεις. Ενδεικτικά καταγράφονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης: α) σε περίπτωση που διαπιστωθούν σηµαντικές αλλαγές που δύναται να επηρεάσουν την πιστοποίηση (π.χ αλλαγή οργανωτικής δοµής, επέκταση δραστηριοτήτων ή παύση παραγωγής, αλλαγή υποδοµών, αλλαγή νοµίµου ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, κ.λπ.), για τις οποίες δεν έχει ειδοποιηθεί ο Φορέας Πιστοποίησης β) σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, δοθούν στην οµάδα επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες γ) σε περίπτωση που η άρση των µη συµµορφώσεων, οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων του Φορέα Πιστοποίησης, δεν πραγµατοποιείται εντός του συµφωνηµένου µεταξύ Φορέα Πιστοποίησης και επιχείρησης / εκµετάλλευσης, χρονικού διαστήµατος δ) σε περίπτωση που η επιχείρηση / εκµετάλλευση χρησιµοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό την πιστοποίηση ή τα εθνικά σήµατα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων INSP-R-0/1: Κανονισµός Χρήσης Εθνικών Σηµάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων Σελίδα 5 από 7

7 6. Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων / Εκµεταλλεύσεων 6.1 Κάθε επιχείρηση / εκµετάλλευση, που θέτει σε εµπορία πιστοποιηµένα γεωργικά προϊόντα ή γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από πιστοποιηµένα γεωργικά συστήµατα µε ενδείξεις περί συµµόρφωσής τους µε τα τυποποιητικά έγγραφα που συντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., οφείλει υποχρεωτικά να θέτει επί των προϊόντων του πεδίου πιστοποίησης ή/και της συσκευασίας τους ή/και στο έντυπο και διαφηµιστικό υλικό της, κατά περίπτωση τα εθνικά σήµατα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων του Παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού. 6. Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής της επισήµανσης, η πιστοποιηµένη επιχείρηση / εκ- µετάλλευση υποχρεούται, πριν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίησή της, να θέτει υπόψη του Φορέα Πιστοποίησης τα έγγραφα/έντυπα και τις θέσεις στις οποίες προτίθεται να την τοποθετήσει καθώς και το διαφηµιστικό υλικό το οποίο αναφέρεται σ αυτήν και να ζητά τη σύµφωνη γνώµη του. 6.3 Η διάρκεια χρήσης των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων από την επιχείρηση /εκµετάλλευση, συναρτάται απολύτως από τη διάρκεια ισχύος του χορηγηθέντος πιστοποιητικού συµµόρφωσης από τον Φορέα Πιστοποίησης προς αυτή. Μετά τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού συµµόρφωσης, η επιχείρηση/εκµετάλλευση υποχρεούται να διακόψει άµεσα κάθε χρήση ή διαφήµιση ή αναφορά στη σχετική επισήµανση. Προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, µπορούν να διατεθούν στην αγορά µε τη σχετική επισήµανση µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων τους. Σε περίπτωση ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού, η επιχείρηση/εκµετάλλευση υποχρεούται να διακόψει άµεσα κάθε χρήση ή διαφήµιση ή αναφορά στη σχετική επισήµανση και να αποσύρει άµεσα τα προϊόντα που φέρουν την επισήµανση αυτή. Η επιχείρηση/εκµετάλλευση υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως το Φορέα Πιστοποίησης για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στη σχετική επισήµανση. 6.4 Η επιχείρηση / εκµετάλλευση δεσµεύεται να διακόψει άµεσα τη χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων εάν αιτιολογηµένα το επιβάλλουν οι αρµόδιες Αρχές ή ο Φορέας Πιστοποίησης. INSP-R-0/1: Κανονισµός Χρήσης Εθνικών Σηµάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων Σελίδα 6 από 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»: Β. ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»: Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» Σηµείωση : Τα ανωτέρω Εθνικά Σήµατα Πιστοποίησης, πρέπει να είναι ευκρινώς εκτυπωµένα σε χρώµατα αναφοράς (Pantone πράσινο 36 και µπλέ 661) και να χρησιµοποιούνται χωρίς επεµβάσεις σε διαστάσεις αναλογικές των προαναφερθέντων σηµάτων και σε κάθε περίπτωση όχι µικρότερες των 15mm πλάτος Χ 10mm ύψος. INSP-R-0/1: Κανονισµός Χρήσης Εθνικών Σηµάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων Σελίδα 7 από 7

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα