Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1ο Σετ Ασκήσεων - Καλοκαίρι 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1ο Σετ Ασκήσεων - Καλοκαίρι 2012"

Transcript

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Καλοκαίρι 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, M Sc Φυσικός Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1.Σηµειακό αντικειµενο εκτελει απλή αρµονική ταλάντωση. Η αποµάκρυνση x από την ϑέση ισορροπίας του είναι : α. ανάλογη του χρόνου ϐ. αρµονική συνάρτηση του χρόνου γ. ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου δ. οµόρροπή µε την δύναµη επαναφοράς Α.2. Η ταχύτητα υ σηµειακού αντικειµένου το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση : α. είναι µέγιστη κατα µέτρο στην ϑέση x = 0 ϐ. έχει την ίδια ϕάση µε την αποµάκρυνση x γ. είναι µέγιστη στις ϑέσεις x = ±A δ. έχει την ίδια ϕάση µε την δύναµη επαναφοράς Α.3. Η επιτάχυνση α σηµειακού αντικειµένου το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση : α. είναι σταθερή ϐ. είναι ανάλογη και αντίθετη της αποµάκρυνσης x γ. έχει την ίδια ϕάση µε την ταχύτητα δ. γίνεται µέγιστη στην ϑέση x = 0 1

2 Α.4. Η ϕάση της απλής αρµονικής ταλάντωσης : α. αυξάνεται γραµµικά µε τον χρόνο ϐ. είναι σταθερη γ. ελαττώνεται γραµµικά µε τον χρόνο δ. είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου Α.5. Η επιτάχυνση ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή : α. έχει πάντοτε ϕορά αντίθετη µε την ϕορά της ταχύτητας ϐ. είναι µηδέν, όταν η ταχύτητα ειναι µηδέν γ. ελαττώνεται, όταν αυξάνεται η δυναµική ενέργεια δ. ελαττώνεται, όταν αυξάνεται η κινητική ενέργεια. Α.6. Οταν η συχνότητα της απλής αρµονικής ταλάντωσης διπλασιάζεται : α. διπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητα και η µέγιστη επιτάχυνση της ϐ. µένει ίδια η µέγιστη ταχύτητα της και τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση της γ. διπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητα της και µένει ίδια η µέγιστη επιτάχυνση της δ. διπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητα της και τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση της Α.7. Η ύναµη επαναφοράς που επενεργεί πάνω σε ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται µε την αποµάκρυνση σύµφωνα µε τη γραφική παράσταση : Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 2

3 Α.8. Στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση η διαφορά ϕάσης µεταξύ ταχύτητας και δύναµης επαναφοράς είναι : α. µηδέν ϐ. π γ. δ. π 2 π 4 Α.9. Η ταχύτητα ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται όπως στο σχήµα, α. τη στιγµή t 1 το σώµα έχει µέγιστη αποµάκρυνση. ϐ. τη στιγµή t 3 το σώµα έχει µέγιστη επιτάχυνση. γ. τη στιγµή t 1, στο σώµα ασκείται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς. δ. τη στιγµή t 4, στο σώµα ασκείται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς. Α.10. Η επιτάχυνση ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται όπως στο σχήµα, α. τη στιγµή t 1 το σώµα ϐρίσκεται σε µέγιστη αποµάκρυνση. ϐ. τη στιγµή t 2 το σώµα έχει µηδενική ορµή. γ. τη στιγµή t 3 το σώµα έχει µηδενική ταχύτητα. δ. το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή t 2 έως τη στιγµή t 4 ειναι T 4. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 3

4 Α.11. Η γραφική παράσταση του σχήµατος δείχνει πως µεταβάλλεται η ταχύτητα ενός σώµατος, το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε συνάρτηση µε τον χρόνο.ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές λανθασµένες α. Τη χρονική στιγµή t = T 4 µηδέν. η αποµάκρυνση του σώµατος από την ϑέση ισορροπίας ειναι ϐ. Τη χρονική στιγµή t = T 4 γ. Τη χρονική στιγµή t = T 2 δ. Τη χρονική στιγµή t = 3T 4 η σταθερά επαναφοράς είναι µέγιστη. η επιτάχυνση του σώµατος είναι µηδέν. η δύναµη επαναφοράς είναι µηδέν. Α.12. Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και την χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται σε ϑέση µέγιστης ϑετικής αποµάκρυνσης. Σε ποιο από τα διπλανά διαγράµµατα απεικονίζεται η αποµάκρυνση σε ποιο η ταχύτητα και σε ποιο η επιτάχυνση σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Α.13. Ενα υλικό σηµείο που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση διέρχεται από την ϑέση ισορροπίας του. Το µέγεθος που δεν αλλάζει πρόσηµο είναι : α. η αποµάκρυνση του Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 4

5 ϐ. η ταχύτητα του γ. η επιτάχυνση του δ. η δύναµη επαναφοράς Α.14. Στην απλή αρµονική ταλάντωση τα µεγέθη που παίρνουν ταυτόχρονα την µέγιστη ή την ελάχιστη τιµή τους είναι : α. η αποµάκρυνση και η ταχύτητα ϐ. η αποµάκρυνση και η επιτάχυνση γ. η ταχύτητα και η δύναµη επαναφοράς δ. η επιτάχυνση και η δύναµη επαναφοράς Α.15. Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η επιτάχυνση του γίνεται µέγιστη όταν : α. η αποµάκρυνση του µηδενίζεται ϐ. η ταχύτητα του γίνεται µέγιστη γ. η δύναµη επαναφοράς µηδενίζεται δ. η ταχύτητα του µηδενίζεται Α.16. Η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση είναι x = Aηµ(ωt + π ). Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν 2 ϑετική αλγεβρική τιµή, στην διάρκεια µιας περιόδου κατά το χρονικό διάστηµα : α. T 2 3T 4 ϐ. 0 T 4 γ. δ. T 4 T 2 3T 4 T Α.17. Στο πρότυπο του απλού αρµονικού ταλαντωτή, η δυναµική του ενέργεια : α. έχει την µέγιστη τιµή της στην ϑέση ισορροπίας. ϐ. είναι ίση µε την ολική του ενέργεια στις ϑέσεις ±A. γ. έχει πάντοτε µεγαλύτερη τιµή από την κινητική του ενέργεια. δ. έχει αρνητική τιµή στις ϑέσεις A x 0. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 5

6 Α.18.Στο πρότυπο του απλού αρµονικού ταλαντωτή, η κινητική του ενέργεια : α. στη ϑέση x = 0 είναι ίση µε την ολική του ενέργεια. ϐ. είναι πάντοτε µεγαλύτερη από την δυναµική του ενέργεια. γ. εξαρτάται από την κατεύθυνση κίνησης της µάζας. δ. παίρνει µηδενική τιµή µια ϕορά στην διάρκεια µιας περιόδου. Α.19. Στο πρότυπο του απλού αρµονικού ταλαντωτή, η ολική του ενέργεια : α. µεταβάλλεται αρµονικά µε τον χρόνο. ϐ. είναι πάντοτε µικρότερη από την δυναµική του ενέργεια. γ. είναι πάντοτε µεγαλύτερη από την κινητική του ενέργεια. δ. καθορίζει το πλάτος της ταλάντωσης και την µέγιστη ταχύτητα υ max. Α.20. Σύστηµα ελατηρίου -σώµατος εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν διπλασιάσουµε την µάζα του σώµατος και το πλάτος της ταλάντωσης πα- ϱαµείνει σταθερό τότε µεταβάλλεται : α. η ενέργεια της ταλάντωσης. ϐ. η συχνότητα της ταλάντωσης γ. η σταθερά επαναφοράς δ. η µέγιστη δύναµη επαναφοράς Α.21. Ελατήριο αµελητέας µάζας επιµηκύνεται κατα l, όταν σε αυτό αναρτάται µάζα m και µπορεί να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα f 0. Αν στο ελατήριο αναρτηθεί σώµα µάζας 3m, η συχνότητα της ταλάντωσης του συστήµατος γίνεται : α. f 03 ϐ. f 0 γ. 3f 0 δ. 3f0 3 Α.22. Σύστηµα µάζας - ελατηρίου εκτελεί αρµονική ταλάντωση σε κατακόρυφο άξονα. Για την ταλάντωση του ισχύουν τα εξής : α. Η ϑέση ισορροπίας της ταλάντωσης ταυτίζεται µε το ϕυσικό µήκος του ελατηρίου. ϐ. Η δύναµη επαναφοράς ταυτίζεται µε την δύναµη που ασκει το ελατήριο στο σώµα. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 6

7 γ. Η µέγιστη ενέργεια της ταλάντωσης δεν είναι ίση µε µε την µέγιστη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου. δ. Το σώµα αποκτά την µέγιστη ταχύτητα του όταν διέχεται από την ϑέση του ϕυσικού µήκους του ελατηρίου. Α.23. Σώµα µάζας m εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση δεµένο στο ελέυθεο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι ίση µε : α. τη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου. ϐ. την κινητική ενέργεια του σώµατος στην ακραία ϑέση της ταλάντωσης. γ. το άθροισµα της κινητικής και δυναµικής ενέργειας του ελατηρίου σε µια ϑέση. δ. το έργο της εξωτερικής δύναµης που ασκήσαµε στο σώµα για να το ϑέσουµε σε ταλάντωση. Α.24. Στην απλή αρµονική ταλάντωση στην διάρκεια µιας περιόδου : α. η δυναµική ενέργεια γίνεται µέγιστη µόνο µια ϕορά. ϐ. η δυναµική ενέργεια γίνεται ίση µε την κινητική µόνο µια ϕορά. γ. η κινητική ενέργεια γίνεται ίση µε την ολική δύο ϕορές. δ. η κινητική ενέργεια παίρνει αρνητικές τιµές όταν υ max υ 0. Α.25. Σύστηµα µάζας ελατηρίου εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε λείο ορι- Ϲόντιο επίπεδο πλάτους Α. ιπλασιάζουµε την µάζα του σώµατος διατηρώντας το ίδιο πλάτος ταλάντωσης. Για την νέα ταλάντωση ισχύει : α. Η περίοδος διπλασιάζεται. ϐ. Η µέγιστη ταχύτητα υποδιπλασιάζεται. γ. Η µέγιστη ενέργεια της ταλάντωσης µένει ίδια. δ. Η µέγιστη κινητική ενέργεια υποδιπλασιάζεται. Α.26.Στο διάγραµµα του σχήµατος ϕαίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης επαναφοράς σε συνάρτηση µε την ϑέση για ένα σώµα µάζας m = 1kg που εκτελει απλή αρµονική ταλάντωση. α. Η περίοδος της ταλάντωση είναι 5s Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 7

8 ϐ. Η σταθερά επαναφοράς είναι 100N/m γ. Το µέτρο της µέγιστης επιτάχυνσης είναι 10m/s 2 δ. Η εξίσωση του περιγράφει την γραφική παράσταση είναι η F = 10x Α.27. Η γραφική παράσταση x = f(t) για ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση παριστάνεται στο σχήµα. α. Τις χρονικές στιγµές 2s και 6s η ταχύτητα του σώµατος µηδενίζεται. ϐ. Τις χρονικές στιγµές 0s, 4s και 8s η κινητική ενέργεια του σώµατος γίνεται µέγιστη. γ. Την χρονική στιγµή t = 6s η επιτάχυνση είναι a = 1 16 m/s2 (π 2 = 10). δ. Στο χρονικό διάστηµα 4s 6s η δύναµη επαναφοράς έχει ϑετική αλγεβρική τιµή. Α.28.Η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης για σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση είναι x = Aηµ(ωt + π. Ποιο από τα διαγάµµατα αποδίδει σωστά 2 την σχέση υ = f(t) Α.29. Σύστηµα µάζας ελατηρίου εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Αν διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης τότε : α. διπλασιάζεται η ενέργεια ταλάντωσης. ϐ. διπλασιάζεται η περίοδος. γ. διπλασιάζεται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς. δ. τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 8

9 Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση Β.1. Ενα σώµα, µάζας m, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουµε τα ϕυσικά χαρακτηριστικά του συστήµατος, προσφέρουµε στο σώµα επιπλέον ενέργεια 3Ε. Τότε η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης : α. µένει σταθερή. ϐ. διπλασιάζεται. γ. τετραπλασιάζεται. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.2. Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Τη χρονική στιγµή t 1 η ταχύτητα του σώµατος έχει ϑετικό πρόσηµο. Η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι η : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.3. Σώµα Α είναι δεµένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο στην οροφή. Εκτρέπουµε κατακόρυφα το σώµα Α από τη ϑέση ισορροπίας του κατά d, προσφέροντας ενέργεια E 1 και το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί από τη ϑέση εκτροπής, οπότε αυτό εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Αντικαθιστούµε το σώµα Α µε σώµα Β, που έχει µεγαλύτερη µάζα και εκτρέπουµε το σώµα Β από τη ϑέση ισορροπίας του κατά ίση αποµάκρυνση d µε τον ίδιο τρόπο. Η ενέργεια E 2 που προσφέραµε για να εκτρέψουµε το σώµα Β είναι : α. ίση µε την E 1. ϐ. µικρότερη από την E 1. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 9

10 γ. µεγαλύτερη από την E 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.4. ύο αρµονικοί ταλαντωτές (1) και (2), είναι µικρά σώµατα µε µάζες m 1 και m 2 (m 1 = 4m 2 ), που είναι δεµένα σε δύο διαφορετικά ελατήρια µε σταθερές k 1 και k 2 αντίστοιχα. Οι δύο ταλαντωτές έχουν ίδια ενέργεια Ε και ίδια περίοδο Τ.Με ϐάση τα δεδοµένα αυτά, το σωστό διάγραµµα συνισταµένης δύναµης F - αποµάκρυνσης x είναι το : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.5. Σώµα Σ 1 µάζας m είναι δεµένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο και εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Η µέγιστη δύναµη επαναφοράς, που δέχεται στη διάρκεια της ταλάντωσης είναι F max και η µέγιστη επιτάχυνση α max. Αντικαθιστούµε το Σ 1 µε άλλο σώµα Σ 2, που έχει µεγαλύτερη µάζα m 2 από το Σ 1 και διεγείρουµε το σύστηµα ώστε να εκτελέσει ταλάντωση ίδιου πλάτους Α. Τότε το σώµα Σ 2 ϑα ταλαντώνεται µε απλή αρµονική ταλάντωση και : Α) η µέγιστη δύναµη που ϑα δέχεται ϑα είναι : α. µικρότερη απ του Σ 1. ϐ. ίση µε του Σ 1. γ. µεγαλύτερη απ του Σ 1. Β) η µέγιστη επιτάχυνση του ϑα είναι : α. µικρότερη απ του Σ 1. ϐ. ίση µε του Σ 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.6. Ενα σώµα µάζας m = 1kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση της οποίας η αποµάκρυνση περιγράφεται από τη σχέση x = 0, 02ηµ(4πt)(S.I.). Η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x περιγράφεται από την σχέση : α. U = 72π 2 x 2 (S.I.) Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 10

11 ϐ. U = 16x 2 (S.I.) γ. U = π 2 x 2 (S.I.) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας, στην συνέχεια σχεδιάστε την συνάρτηση σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες. Β.7. ύο υλικά σηµεία (Α) και (Β) εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση µε αντίστοιχες χρονικές εξισώσεις x A = Aηµπt και x B = 2Aηµ π 2 t. α. f A = 4f B ϐ. f A = 2f B γ. f A = f B δ. f B = 4f A ε. υ max,a = 2υ max,b στ. υ max,a = 4υ max,b Ϲ. υ max,a = υ max,b η. υ max,a = υ max,b 2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.8. Ενα σώµα µάζας m είναι δεµένο στην ελεύθερη άκρη κατακόρυφου ελατη- ϱίου σταθεράς k και ηρεµεί στην ϑέση ισορροπίας. Αποµακρύνουµε το σώµα προς τα κάτω κατα Α και το αφήνουµε ελεύθερο. Το συστηµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Αντικαθιστούµε το ελατήριο µε άλλο, σταθεράς 2k,χωρίς να αλλάξουµε το αναρτηµένο σώµα. Αποµακρύνουµε το σώµα προς τα κάτω από την νέα ϑέση ισορροπίας κατα Α και το αφήνουµε ελεύθερο. Το συστηµα εκτελει απλή αρµονική ταλάντωση. Ο λόγος των µέτρων των µέγιστων επιταχύνσεων α max,1 α max,2 είναι : α. 2 ϐ. 1 γ. 1 2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 11

12 Γ.Ασκήσεις Γ.1. Μια σφαίρα µάζας m = 2kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση γωνιακής συχνότητας ω = 10rad/s.Τη χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται στη ϑέση όπου έχει τη µέγιστη τιµή της δύναµης επαναφοράς της ταλάντωσης F max = +20N. α. Να υπολογίσετε τη περίοδο και το πλάτος της ταλάντωσης. ϐ. Να γράψετε τη συνάρτηση αποµάκρυνσης { χρόνου και να την παραστήσετε γραφικά σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες. Η αρχική ϕάση έχει πεδίο τιµών [0, 2π). γ. Να ϐρείτε την ταχύτητα της σφαίρας τη στιγµή t 1 = π 4. δ. Να ϐρείτε τη δυναµική και την κινητική ενέργεια ταλάντωσης της σφαίρας τη στιγµή t 1. Γ.2. Ενα σώµα, µάζας m = 2kg, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η απόσταση των ακραίων ϑέσεων του υλικού σηµείου είναι d = 0, 4m και τη χρονική στιγµή t 0 = 0 διέρχεται απ τη ϑέση q 1 = 0, 1m, έχοντας ταχύτητα µέτρου υ 1 = 2 3m/s µε ϕορά προς τη ϑέση ισορροπίας του α. Να υπολογίσετε το πλάτος Α και τη σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης. ϐ. Να παραστήσετε γραφικά την Κινητική του ενέργεια σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη ϑέση ισορροπίας του, σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες στο S.I. γ. Να υπολογίσετε την γωνιακή συχνότητα ω και την αρχική ϕάση της φ 0 ταλάντωσης. Η αρχική ϕάση έχει πεδίο τιµών [0, 2π]). δ. Να ϐρείτε ποια χρονική στιγµή περνά, για πρώτη ϕορά, από την ακραία ϑετική ϑέση. Γ.3.Το διάγραµµα του σχήµατος παριστάνει την ταχύτητα σε συνάρτηση µε το χρόνο ενός σώµατος µάζας m = 0, 5kg, που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα ω και το πλάτος Α της ταλάντωσης. ϐ. Να ϐρείτε την αρχική ϕάση της ταλάντωσης. γ. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της συνισταµένης δύναµης, που δέχεται το σώµα. (π 2 π 2 δ. Να ϐρείτε το µέτρο της επιτάχυνσης στις ϑέσεις όπου η κινητική ενέργεια της ταλάντωσης είναι το 75% της ολικής ενέργειας. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 12

13 Γ.4. Ενα σώµα µε µάζα m = 0, 1kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, µεταξύ δύο ακραίων ϑέσεων που απέχουν d = 40cm. Ο ελάχιστος χρόνος µετάβασης του σώµατος από τη µια ακραία ϑέση στην άλλη είναι t = 0, 1πs. Τη χρονική στιγµή t 0 = 0 το σώµα διέρχεται από τη ϑέση x 0 = 0, 1 3m και το µέτρο της ταχύτητάς του µειώνεται. α. Να ϐρείτε το πλάτος Α και τη γωνιακή συχνότητα ω της ταλάντωσης. ϐ. Πόση ενέργεια Ε προσφέραµε στο σώµα για να το ϑέσουµε σε ταλάντωση γ. Να υπολογίσετε τη δυναµική ενέργεια του σώµατος, κάποια χρονική στιγµή, όταν έχει µέτρο ταχύτητας υ 1 = 3m/s δ. Να υπολογίσετε την αρχική ϕάση φ 0 ταλάντωσης. ε. Να υπολογίσετε την αποµάκρυνση και τη δυναµική ενέργεια του σώµατος, τη χρονική στιγµή t 2 = 3T 4 Γ.5. Ενα σώµα, µάζας m = 0, 5kg, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα f = 5 Hz, ενώ διανύει σε κάθε περίοδο της ταλάντωσής του διάστηµα π d = 2m. Το σώµα δέχεται κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του, και στη διεύθυνση της κίνησής του, δύο δυνάµεις F 1 και F 2, εκ των οποίων η F 2 είναι σταθερή µε µέτρο F 2 = 10N και ϕορά αρνητική. Τη χρονική στιγµή t = 0 το σηµείο διέρχεται επιταχυνόµενο από τη ϑέση x 1 = 3 m. 4 α. Να υπολογίσετε το πλάτος και τη σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης. ϐ. Να υπολογίσετε την αρχική ϕάση φ 0 της ταλάντωσης. γ. Να υπολογίσετε το ποσοστό % της κινητικής ενέργειας του σώµατος ως προς την ολική ενέργεια ταλάντωσης, τη χρονική στιγµή t = 0. δ. Να γράψετε την εξίσωση της δύναµης F 1 σε συνάρτηση µε το χρόνο. Γ.6. Το κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k = 100N/m, είναι ακλόνητα στερεωµένο στη ϐάση λείου κεκλιµένου επιπέδου, γωνίας κλίσης ϑ=30. Στο πάνω άκρο του ισορροπεί δεµένο σώµα, αµελητέων διαστάσεων, µάζας m = 1kg. Συµπιέζουµε το ελατήριο επιπλέον κατά x 0 = 0, 1m και τη χρονική στιγµή t = 0, εκτοξεύουµε το σώµα µε ταχύτητα µέτρου u 0 = 3m/s µε ϕορά προς τα κάτω παράλληλη προς το κεκλιµένο επίπεδο, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 13

14 α. Να αποδείξετε ότι το σύστηµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση και να ϐρείτε τη συχνότητά της. ϐ. Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης Α. γ. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. Θεωρήστε ϑετική ϕορά την προς τα κάτω. δ. Να υπολογίσετε τη δύναµη του ελατηρίου στις ϑέσεις όπου µηδενίζεται η κινητική ενέργεια του σώµατος. ίνεται ότι g = 10m/s 2 Γ.7. Για ένα υλικό σηµείο που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση ξέρουµε ότι τη χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται στο ϑετικό ηµιάξονα (x > 0), κινείται προς τη ϑέση ισορροπίας και ισχύει K = 3U. Επίσης γνωρίζουµε ότι ο χρόνος µετάβασης από τη µία ακραία ϑέση ταλάντωσης στην άλλη είναι π 10 sec. α. Ποια είναι η αρχική ϕάση της ταλάντωσης ϐ. Ποια είναι η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης γ. Οταν το υλικό σηµείο ϐρίσκεται σε µια ϑέση που απέχει x = 0, 1m από τη Θ.Ι, έχει ταχύτητα υ = 3m/s. Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης δ. Να γραφούν οι εξισώσεις x = f(t), u = f(t) και να γίνει η γραφική παράσταση της πρώτης. ε. Πόσος χρόνος µεσολαβεί από τη χρονική στιγµή t = 0 µέχρι τη στιγµή που η ταχύτητα του µηδενίζεται για πρώτη ϕορά.προβλήµατα.1. Μικρή µεταλλική σφαίρα µάζας m = 100g είναι δεµένη στο δεξιό ελεύθερο άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 10N/cm, του οποίου το αριστερό άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο. Η σφαίρα δέχεται σταθερή δύναµη µέτρου F = N, της οποίας η διεύθυνση είναι παράλληλη µε τον άξονα του ελατηρίου και η ϕορά προς τ αριστερά, οπότε το ελατήριο συσπειρώνεται. Εκτρέπουµε τη σφαίρα από τη ϑέση ισορροπίας της κατά d = 0, 1m προς τ αριστερά και τη χρονική στιγµή t = 0 την αφήνουµε ελεύθερη να κινηθεί. α. Να υπολογίσετε την απόσταση x 0 της ϑέσης ισορροπίας της σφαίρας από τη ϑέση ϕυσικού µήκους του ελατηρίου. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 14

15 ϐ. Να αποδείξετε ότι η σφαίρα ϑα εκτελέσει γραµµική αρµονική ταλάντωση και να γ. Σε ποιο σηµείο της τροχιάς έχει ταυτόχρονα µέγιστο µέτρο δύναµης επαναφοράς και δύναµης ελατηρίου Βρείτε τότε το λόγο των µέτρων της µέγιστης δύναµης επαναφοράς προς τη µέγιστη δύναµη ελατηρίου. δ. Τη στιγµή που η σφαίρα διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας της και κινείται κατά τη ϑετική ϕορά, καταργείται ακαριαία η δύναµη F. Βρείτε το λόγο της ολικής ενέργειας Ε της νέας ταλάντωσης προς την ολική ενέργεια Ε της αρχικής ταλάντωσης..2. Μικρό σώµα, µάζαςm = 0, 5kg, είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 200N/m και µπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση δεχόµενο σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F = 50N προς τα δεξιά, µέσω νήµατος. Οταν το σώµα ϐρίσκεται στη ϑέση, που µηδενίζεται η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου, µεγιστοποιείται η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης. α. Να προσδιορίσετε τη ϑέση ισορροπίας του σώµατος και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης είναι ίση µε τη σταθερά k του ελατηρίου. ϐ. Να υπολογίσετε την ενέργεια ταλάντωσης Ε του σώµατος. Κάποια στιγµή, που τη ϑεωρούµε ως t = 0, κόβεται το νήµα, στη ϑέση όπου η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου είναι µέγιστη. Το σύστηµα εκτελεί νέα απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος Α. γ. Θεωρώντας ϑετική τη ϕορά προς τα δεξιά, γράψτε την εξίσωση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο. δ. Να υπολογίσετε το λόγο των ενεργειών ταλάντωσης του σώµατος E E, πριν και µετά την κατάργηση της δύναµης F..3. Το σύστηµα των δύο σωµάτων Σ 1 και Σ 2, ίσων µαζών m 1 = m 2 = 10kg, ισορροπεί δεµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k100n/m.τα σώµατα έχουν αµελητέες διαστάσεις. Το Σ 1 είναι δεµένο στο ε- λατήριο, ενώ αβαρές νήµα µικρού µήκους συνδέει τα Σ 1 και Σ 2. Τη χρονική στιγµή t = 0 κόβουµε το νήµα που συνδέει τα δύο σώµατα, οπότε το Σ 1 αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 15

16 α. Να προσδιορίσετε τη ϑέση ισορροπίας του συστήµατος των Σ 1 Σ 2 και στη συνέχεια τη ϑέση ισορροπίας της ταλάντωσης του Σ 1 µετά το κόψιµο του νήµατος. ϐ. Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης Α καθώς και την ολική της ενέργεια Ε. γ. Θεωρώντας ϑετική ϕορά την προς τα πάνω, να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης x { χρόνου t. Στη συνέχεια να την παραστήσετε γραφικά σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες, στη διάρκεια της 1ης περιόδου. Θεωρήστε ότι : π 2 = 10 δ. Αν το σώµα Σ 2 έχει ως προς το δάπεδο, που ϐρίσκεται κάτω του, στη ϑέση ισορροπίας του συστήµατος, ϐαρυτική δυναµική ενέργεια U βαρ = 180J, να ϐρείτε ποιο απ τα δύο ϑα ϕτάσει πρώτο : το Σ 2 στο έδαφος ή το Σ 1 στο ανώτερο σηµείο της τροχιάς του. ίνεται g = 10m/s 2.4. Το κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m είναι στερεωµένο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο πάνω άκρο του είναι δεµένος δίσκος Σ1 µάζας m 1 = 0, 8kg. Πάνω στο δίσκο είναι τοποθετηµένος κύβος Σ 2 µάζας m 2 = 0, 2kg. Το σύστηµα αρχικά ισορροπεί. Πιέζουµε το σύστηµα κατακόρυφα προς τα κάτω µεταφέροντας ενέργεια στο σύστηµα ίση µε E = 2J και το αφήνουµε ελεύθερο. α. Να ϐρείτε το πλάτος ταλάντωσης Α του συστήµατος, τη γωνιακή συχνότητα ω καθώς και το χρόνο t στον οποίο ϑα περάσει για 1η ϕορά απ τη ϑέση ισορροπίας του. ϐ. Να γράψετε τη συνάρτηση της δύναµης επαφής Ν, που δέχεται ο κύβος από το δίσκο Σ 1, σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη ϑέση ισορροπίας του. γ. Να υπολογίσετε την απόσταση y από τη Θέση ισορροπίας του, στην οποία ο κύβος ϑα χάσει την επαφή µε το δίσκο. δ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κύβου τη χρονική στιγµή, που εγκαταλείπει το δίσκο και το ύψος στο οποίο ϑα ϕθάσει πάνω από τη ϑέση που εγκαταλείπει το δίσκο. Η αντίσταση του αέρα ϑεωρείται αµελητέα και g = 10m/s Το αριστερό άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 400N/m στερεώνεται ακλόνητα και στο δεξιό άκρο του προσδένεται σώµα Σ 1 µάζας m 1 = 3kg, το οποίο µπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο Σ 1 τοποθετείται δεύτερο σώµα Σ 2 µάζας m 2 = 1kg. Εκτοξεύουµε προς τα δεξιά το σύστηµα από τη ϑέση ισορροπίας του, µε ταχύτητα µέτρου V και παράλληλη µε το οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήµα, οπότε το σύστηµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση. Τα δυο σώµατα διατηρούν την επαφή στη διάρκεια της ταλάντωσης. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 16

17 α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης καθώς και τις σταθερές ταλάντωσης D oλ, D 1 και D 2 του συστήµατος και των σωµάτων Σ 1 και Σ 2 αντίστοιχα. ϐ. Να τοποθετήσετε το σύστηµα σε µια τυχαία ϑέση της ταλάντωσής του, να σχεδιάσετε και να περιγράψετε σε τρία κατάλληλα σχήµατα τις δυνάµεις, που δέχονται : i) το σύστηµα Σ 1 Σ 2, ii) το Σ 1 και iii) το Σ 2. γ. Να παραστήσετε γραφικά την αλγεβρική τιµή της στατικής τριβής από το Σ 1 στο Σ 2 σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη ϑέση ισορροπίας του, για πλάτος ταλάντωσης A = 3cm. δ. Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή της αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης V max, του συστήµατος των Σ 1, Σ 2 ώστε το σώµα Σ 2 να µην ολισθήσει πάνω στο σώµα Σ 1. ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s 2 και ο συντελεστής στατικής τριβής µεταξύ των δύο σωµάτων Σ 1 και Σ 2 είναι µ σ = 0, Τα ιδανικά ελατήρια του σχήµατος έχουν σταθερές k 1 = 300N/m και k 2 = 600N/m και τα σώµατα Σ 1 και Σ 2, αµελητέων διαστάσεων, που είναι δε- µένα στα άκρα των ελατηρίων, έχουν µάζες m 1 = 3kg και m 2 = 1kg. Τα δύο ελατήρια ϐρίσκονται αρχικά στο ϕυσικό τους µήκος και τα σώµατα σε επαφή. Εκτρέπουµε από τη ϑέση ισορροπίας του το σώµα Σ 1 κατά d = 0, 4m συµπιέζοντας το ελατήριο k 1 και το αφήνουµε ελεύθερο. Κάποια στιγµή συγκρούεται µε το Σ 2 και κολλά σ αυτό. Τα σώµατα κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και η διάρκεια της κρούσης ϑεωρείται αµελητέα. α. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο και µε τι ταχύτητα το σώµα Σ 1 ϑα συγκρουστεί µε το σώµα Σ 2. ϐ. Να δείξετε ότι το συσσωµάτωµα Σ 1 Σ 2 ϑα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση και να υπολογίσετε την σταθερά της. γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος. δ. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του συσσωµατώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο, ϑεωρώντας ως αρχή του χρόνου τη στιγµή αµέσως µετά την κρούση. ε. Σε πόσο χρόνο από τη στιγµή που αφήσαµε το σώµαm 1 ϑα µηδενιστεί η ταχύτητα του συσσωµατώµατος για 2η ϕορά και πόση απόσταση ϑα έχει διανύσει το m 1 µέχρι τότε.7. Στο παρακάτω σχήµα το σώµα µάζας m = 10kg ισορροπεί δεµένο στο κάτω άκρο του αβαρούς νήµατος το πάνω άκρο του οποίου είναι δεµένο στο κάτω άκρο του κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 10N/cm α. Σχεδιάστε τις δυνάµεις, που ασκούνται στο σώµα και αιτιολογήστε γιατί η δύναµη ελατη- ϱίου στο νήµα είναι ίση µε την τάση του νήµατος στο σώµα. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 17

18 ϐ. Υπολογίστε την επιµήκυνση l του ελατηρίου. Θεωρήστε ότι g = 10m/s 2. Τραβάµε το σώµα κατακόρυφα προς τα κάτω από τη Θ.Ι. του, µεταφέροντας ενέργεια στο σώµα E µɛτ = 5J και το αφήνουµε να ταλαντωθεί. γ. Να αποδείξετε ότι ϑα εκτελέσει γραµµική αρµονική ταλάντωση και να ϐρείτε το πλάτος ταλάντωσης. δ. Γράψτε την εξίσωση της τάσης του νήµατος στο σώµα σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x απ τη Θέση Ισορροπίας και σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήµατος Τ σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x, σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες. ε. Να ϐρείτε το σηµείο της ταλάντωσης στο οποίο η τάση του νήµατος ϑα µηδενισθεί..8. Σώµα µάζας m = 2kg ισορροπεί δεµένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 200N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεω- µένο ακλόνητα στο έδαφος. Αποµακρύνουµε το σώµα από τη ϑέση ισορροπίας του (Θ.Ι) προς τα πάνω µέχρι το ελατήριο να αποκτήσει το ϕυσικό του µήκος και από τη ϑέση αυτή εκτοξεύουµε το σώµα µε ταχύτητα µέτρου υ = 3m/s και µε ϕορά προς τα κάτω. Η αντίσταση από τον αέρα ϑεωρείται αµελητέα, αρχή µέτρησης του χρόνου (t = 0) λαµβάνουµε τη στιγµή της εκτόξευσης, ϑετική ϕορά λαµβάνουµε προς τα πάνω (τη ϕορά της αρχικής εκτροπής από τη Θ.Ι) και g = 10m/s 2. Το σώµα αµέσως µετά την εκτόξευσή του εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε σταθερά επαναφοράς ίση µε τη σταθερά σκληρότητας του ελατηρίου. α. Να ϐρείτε το µέτρο της µέγιστης δύναµης επαναφοράς καθώς και το µέτρο της µέγιστης δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο σώµα κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης. ϐ. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα της ϕάσης της ταλάντωσης σε συνάρτηση µε το χρόνο. γ. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις αποµάκρυνσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης σε σχέση µε το χρόνο : χ-τ, υ-τ, α-τ. δ. Να ϐρείτε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος όταν η αποµάκρυνσή του από τη Θ.Ι είναι x 1 = 0, 1 3m ε. Να ϐρείτε το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται το σώµα για να µεταβεί για 1η ϕορά µετά από τη στιγµή t = 0, σε ακραία ϑέση της ταλάντωσής του. στ. Στο παραπάνω χρονικό διάστηµα να ϐρείτε τη µεταβολή της ορµής του σώµατος, το έργο της δύναµης επαναφοράς καθώς και το έργο της δύναµης του ελατηρίου. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 18

19 Ϲ. Τη χρονική στιγµή t 2 κατά την οποία για πρώτη ϕορά, µετά τη στιγµή t = 0, η κινητική ενέργεια του σώµατος γίνεται τριπλάσια της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης, να ϐρείτε : 1. το ϱυθµό µεταβολής της ορµής 2. το ϱυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος 3. το ϱυθµό µεταβολής της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης.9. Το ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου είναι στερεωµένο σε ορι- Ϲόντιο επίπεδο. Στο άλλο άκρο του συνδέεται σταθερά σώµα Α µάζας M = 3kg. Πάνω στο σώµα Α είναι τοποθετηµένο σώµα Β µάζας m = 1kg και το σύστη- µα ισορροπεί µε το ελατήριο συσπειρωµένο από το ϕυσικό του µήκος κατά y 1 = 0, 4m. Στη συνέχεια εκτρέπουµε το σύστηµα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά y 2 = 0, 8m από τη ϑέση ισορροπίας του και το αφήνουµε ελεύθερο τη χρονική στιγµή t = 0. α. Να υπολογίσετε την κυκλική συχνότητα ω της ταλάντωσης του συστήµατος και τη σταθερά επαναφοράς D κάθε µιας µάζας ξεχωριστά. ϐ. Να δείξετε ότι το σώµα Β ϑα εγκαταλείψει το σώµα Α και να ϐρείτε τη ϑέση και την ταχύτητα του τότε. ίνεται g = 10m/s Λείο κεκλιµένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ = 30 o. Στα σηµεία Α και Β στερεώνουµε τα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων µε σταθερές k 1 = 60N/m και k 2 = 140N/m αντίστοιχα. Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων, δένουµε σώµα Σ 1, µάζας m 1 = 2kg και το κρατάµε στη ϑέση όπου τα ελατήρια έχουν το ϕυσικό τους µήκος (όπως ϕαίνεται στο σχήµα). Τη χρονική στιγµή t 0 = 0 αφήνουµε το σώµα Σ 1 ελεύθερο. Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης 2012 α. Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ 1 εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 19

20 ϐ. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αποµάκρυνση του σώµατος Σ 1 από τη ϑέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε το χρόνο. Να ϑεωρήσετε ϑετική ϕορά τη ϕορά από το Α προς το Β. Κάποια χρονική στιγµή που το σώµα Σ 1 ϐρίσκεται στην αρχική του ϑέση, τοποθετούµε πάνω του (χωρίς αρχική ταχύτητα) ένα άλλο σώµα Σ 2 µικρών διαστάσεων µάζας m 2 = 6kg. Το σώµα Σ 2 δεν ολισθαίνει πάνω στο σώµα Σ 1 λόγω της τρι- ϐής που δέχεται από αυτό. Το σύστηµα των δύο σωµάτων κάνει απλή αρµονική ταλάντωση. γ. Να ϐρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώµατος Σ 2. δ. Να ϐρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής στατικής τριβής που πρέπει να υπάρχει µεταξύ των σωµάτων Σ 1 και Σ 2, ώστε το Σ 2 να µην ολισθαίνει σε σχέση µε το Σ Στα δύο άκρα λείου επιπέδου στερεώνουµε τα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων µε σταθερές k 1 = 60N/m και k 2 = 140N/m αντίστοιχα. Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων, δένουµε ένα σώµα Σ µάζας m = 2kg ώστε τα ελατήρια να έχουν το ϕυσικό τους µήκος (όπως ϕαίνεται στο σχήµα). Εκτρέπουµε το σώµα Σ κατά A = 0, 2m προς τα δεξιά και τη χρονική στιγµή t o = 0 αφήνουµε το σώµα ελεύθερο. Πανελλήνιες Εσπερινών Λυκειων - Μάης 2012 α. Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. ϐ. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αποµάκρυνση του σώµατος Σ από τη ϑέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε το χρόνο. Να ϑεωρήσετε ϑετική την ϕορά προς τα δεξιά. γ. Να εκφράσετε το λόγο της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης προς τη µέγιστη κινητική ενέργεια σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x. δ. Τη στιγµή που το ελατήριο ϐρίσκεται στη ϑέση x = A 2 αφαιρείται ακαριαία το ελατήριο k 2. Να υπολογίσετε το πλάτος της νέας ταλάντωσης. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 20

21 .12.Σώµα Σ 1 µάζας m 1 = 1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιµένο επίπεδο που σχηµατίζει µε τον ορίζοντα γωνία φ = 30 o. Το σώµα Σ 1 είναι δεµένο στην άκρη ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται στη ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Εκτρέπουμε το σώμα Σ 1 κατά d 1 = 0,1m από τη θέση ισορροπίας του κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και το αφήνουμε ελεύθερο. Εκτρέπουμε το σώμα Σ 1 κατά d 1 = 0,1m από τη θέση Εκτρέπουµε ισορροπίας Γ1. Να το αποδείξετε σώµα του Σ 1 κατά ότι dμήκος 1 το = 0, σώμα του 1m από κεκλιμένου Σ τη ϑέση ισορροπίας επιπέδου και τουτο κατά µήκος 1 εκτελεί απλή αρμονική του κεκλιµένου αφήνουμε ταλάντωση. επιπέδου ελεύθερο. και το αφήνουµε ελεύθερο. Επαναληπτικές Πανελλήνιες - Ιούλης 2010 Μονάδες 5 Γ1. αποδείξετε ότι το σώμα Σ 1 εκτελεί απλή αρμονική (α) Να αποδείξετε Γ2. Να υπολογίσετε ότι το σώµα Σ ταλάντωση. 1 τη εκτελεί μέγιστη απλή αρµονική τιμή του ταλάντωση. μέτρου του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος Σ 1. (ϐ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του µέτρου του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος Μονάδες 5 Σ 1. Γ2. Μετακινούμε Να υπολογίσετε το σώμα τη μέγιστη Σ 1 προς τιμή τα του κάτω μέτρου κατά του μήκος ρυθμού του μεταβολής της ορμής του σώματος Σ 1. Μετακινούµε κεκλιμένου το σώµα Σ επιπέδου 1 προς τα κάτω μέχρι κατά ελατήριο µήκος του να κεκλιµένου συμπιεστεί επιπέδου από µέχρι το το φυσικό του μήκος κατά l = 0,3m. ελατήριο να συµπιεστεί από το ϕυσικό του µήκος κατά l Τοποθετούμε = 0, 3m. Μονάδες ένα Τοποθετούµε 5 ένα δεύτερο σώµα Μετακινούμε δεύτερο σώμα Σ το Σ σώμα Σ 1 προς τα κάτω κατά μήκος του 2 µάζας m 2 = 2 μάζας m 1kg στο κεκλιµένο 2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο, επίπεδο, ώστε να είναι σε επαφή µε το κεκλιμένου ώστε να είναι επιπέδου σε επαφή μέχρι με το το σώμα ελατήριο Σ να συμπιεστεί από σώµα Σ 1, και ύστερα αφήνουµε τα σώµατα ελεύθερα. 1, και ύστερα αφήνουμε το τα σώματα φυσικό ελεύθερα. του μήκος κατά l = 0,3m. Τοποθετούμε ένα δεύτερο σώμα Σ 2 μάζας m 2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο, ώστε να είναι σε επαφή με το σώμα Σ 1, και ύστερα αφήνουμε τα σώματα ελεύθερα. Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ 2 (γ) Να υπολογίσετε κατά τη τη σταθερά διάρκεια επαναφοράς της ταλάντωσής του σώµατος του. Σ 2 κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του. Μονάδες 6 Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ (δ) Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από τη ϑέση που αφήσαµε ελεύθερα τα σώµατα 2 χάνεται κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του. η επαφή µεταξύ τους. Μονάδες 6 ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ ΕΣ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 21

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ηµεροµηνία : Σεπτέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) 1.1. Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα.

1. Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα. Γενικές ασκήσεις Θέματα εξετάσεων από το 1ο κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα α Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σάββατο 24 Σεπτέµβρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη 1. Δίσκος μάζας Μ=1 Kg είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=200 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο δίσκο κάθεται ένα πουλί με μάζα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις 2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. 1.1. Μηχανικές. 1) Εξισώσεις ΑΑΤ Ένα υλικό σηµείο κάνει α.α.τ. µε πλάτος 0,1m και στην αρχή των χρόνων, βρίσκεται σε σηµείο Μ µε απο- µάκρυνση 5cm, αποµακρυνόµενο από τη θέση ισορροπίας. Μετά από 1s περνά

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς 1. Δύο σώματα ίδιας μάζας εκτελούν Α.Α.Τ. Στο διάγραμμα του σχήματος παριστάνεται η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε κάθε σώμα σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση : (δ) ευθύγραµµη περιοδική Α.2. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής έως και το 04 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στην απλή αρμονική ταλάντωση και να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17-10-11 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ Α Θέµα 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Εν-τάξη Σελίδα 1 από 6

Φροντιστήρια Εν-τάξη Σελίδα 1 από 6 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/09/2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Θέµα ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σηµειακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 4 Σεπτέµβρη 2015 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις. Λύσεις. Θέµα Α

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 4 Σεπτέµβρη 2015 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις. Λύσεις. Θέµα Α 2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 4 Σεπτέµβρη 2015 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις Λύσεις Θέµα Α Α.1. Απλός αρµονικός ταλαντωτής εκτελεί ταλάντωση πλάτους Α. ιατηρούµε σταθερό το πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Φυσική Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Ταλαντώσεις Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 7-11-2016 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο.

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9/0/06 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Mια μικρή σφαίρα προσκρούει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 9 ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΟΝ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1) Η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο για ένα σηµειακό αντικείµενο που εκτελεί α.α.τ. φαίνεται στο σχήµα. Ποιες από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. ελαστική β. ανελαστική γ. πλαστική δ. έκκεντρη

α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. ελαστική β. ανελαστική γ. πλαστική δ. έκκεντρη ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3-0-0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α.

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α. ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη Αυγούστου 05 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α Θέµα Α Α.. Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση η αποµάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ταλαντώσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Ε.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Ε. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Ε. 1.1.81. Δυο ΑΑΤ και μία Ταλάντωση. Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30, δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k 1 =40Ν/m, ενώ εφάπτεται στο ε- λεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 400 N/m είναι κρεμασμένο σώμα μάζας m = 1 kg. Το σύστημα ελατήριο-σώμα εξαναγκάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Στο παρακάτω διάγραμμα απομάκρυνσης-χρόνου φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις για δύο σώματα 1 και 2 τα οποία εκτελούν Α.Α.Τ. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις μέγιστες επιταχύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Ιούλιος 2010 - Ηµερήσιο) Σώµα Σ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1 Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν µειώνουµε συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.a. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1.a. Μηχανικές Ταλαντώσεις. ... ΑΑΤ και συνάντηση κινητών Σηµειακό σώµα Σ µάζας..a. Μηχανικές. m = kg ισορροπεί δεµένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατήριου σταθεράς K = 00 N / m το άλλο άκρο του οποίο είναι ακλόνητα στερεωµένο σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Φυσικη κατευθυνσης ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κρούσεις - Doppler ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 4ο: (Ηµερήσιο Ιούνιος 01) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο σφαίρα µάζας m 1 =m=1kg,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ 1 Ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. 1 η κατηγορια ερωτησεων 1. Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα σημειακό αντικείμενο που εκτελεί Α.Α.Τ.φαινεται στο σχήμα : Με ποια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης Φυσική κατεύθυνσης Γ τάξης

4 ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης Φυσική κατεύθυνσης Γ τάξης 4 ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης Φυσική κατεύθυνσης Γ τάξης 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στην ελαστική κρούση όπου το ένα σώμα είναι ακίνητο αρχικά εφαρμόζω τις γνωστές σχέσεις : Για το σώμα m 1 που αρχικά κινείται με ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α.

ΘΕΜΑ Α. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 Α 6 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25)

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) ΙΙΑΑΓΓΩΝΝΙΙΣΣΜΑΑ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ ΑΑΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΩΝΝ 0055 -- -- 00 Θέμα ο. Ένα σημειακό αντικείμενο που εκτελεί ΑΑΤ μεταβαίνει από τη θέση ισορροπίας του σε ακραία θέση σε χρόνο s. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

υ λ γ. λ δ. λ 0 υ. Μονάδες 5

υ λ γ. λ δ. λ 0 υ. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: (Ηµερήσιο Μάιος 0) ύο όµοια ιδανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια 90 min. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διάρκεια 90 min. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 2ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Α Οµάδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 2/2/200 Διάρκεια 90 min Ζήτηµα ο Στις ερωτήσεις -4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 Πλ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (23 ΠΕΡΙΟΔΟΙ)

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (23 ΠΕΡΙΟΔΟΙ) α (cm/s ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κατηγορία Α ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (3 ΠΕΡΙΟΔΟΙ) 1. Να προσδιορίσετε ποια από τα πιο κάτω φυσικά μεγέθη μπορεί να έχουν την ίδια κατεύθυνση για ένα απλό αρμονικό ταλαντωτή: α. θέση και ταχύτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ. Σύστημα σωμάτων σε επαφή στο οριζόντιο επίπεδο με ελατήριο συνδεδεμένο στο ένα σώμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ. Σύστημα σωμάτων σε επαφή στο οριζόντιο επίπεδο με ελατήριο συνδεδεμένο στο ένα σώμα. Σύστημα σωμάτων σε επαφή στο οριζόντιο επίπεδο με ελατήριο συνδεδεμένο στο ένα σώμα.. Σώμα μάζας = 0,5 g έχει το ένα άκρο στερεωμένο σε οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς = 50 / και το άλλο άκρο του βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 01 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 01 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Σελίδα από ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ () ΘΕΜΑ Α Α. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ Θέμα 1. Κριτήρια αξιολόγησης Ταλαντώσεις - Κύματα.

ΟΡΟΣΗΜΟ. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ Θέμα 1. Κριτήρια αξιολόγησης Ταλαντώσεις - Κύματα. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ. 1-2 Θέμα 1 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 1. Ένα σώμα μάζας m είναι δεμένο στην ελεύθερη άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και ηρεμεί στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα. Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως. Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1

Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα. Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως. Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1 Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα ιδακτική Ενότητα: Κινηµατική του Στερεού Σώµατος Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1 ιδακτική Ενότητα: Ροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2013 Γ Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις)

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ΘΕΜΑ 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 επιλέξτε τη σωστή πρόταση 1. Ένα σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 6-0- ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κρούσεις - Doppler ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Οµογενών Σεπτέµβριος 010) Ένα σώµα Σ 1 µε µάζα m 1 =1kg κινείται µε ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα εκτελεί ΑΑΤ πλάτους Α. Η ταχύτητα του σώματος:

1. Ένα σώμα εκτελεί ΑΑΤ πλάτους Α. Η ταχύτητα του σώματος: ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΓΓ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ 0077 -- 00 Θέμα ο. Ένα σώμα εκτελεί ΑΑΤ πλάτους Α. Η ταχύτητα του σώματος: α. έχει την ίδια φάση με την επιτάχυνση α. β. είναι μέγιστη στις ακραίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s. Ονοµατεπώνυµο: ιάρκεια: 3 ώρες ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Έστω ένα σωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 05-06 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08//05 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 29 Νοέµβρη 2015 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Δύο εγκάρσια κύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΟΥΛΙΟY 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΟΥΛΙΟY 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΟΥΛΙΟY 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ 1 Ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ζήτημα 1 ον 1.. Ένα σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τις χρονικές στιγμές που το μέτρο της ταχύτητας του αντικειμένου είναι μέγιστο, το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Φυσικη κατευθυνσης ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου 1. Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L= 4 m και μάζας M= 2 kg ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Σε σημείο Κ της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες Σάββατο 23 Ιούλη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες Σάββατο 23 Ιούλη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες Σάββατο 23 Ιούλη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr ΖΗΤΗΜΑ Ο Στις ερωτήσεις -5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ηλεκτρικό κύκλωµα LC, αµελητέας ωµικής αντίστασης, εκτελεί η- λεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων) Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων) ~Διάρκεια 3 ώρες~ Θέμα Α 1) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο: i) Η περίοδος δε διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m 2. Οι ταχύτητες υ και υ των σφαιρών μετά την κρούση

, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m 2. Οι ταχύτητες υ και υ των σφαιρών μετά την κρούση ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-3 να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα μάζας m

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ

2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5//06 ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Αν σε ένα ελεύθερο σώμα που είναι αρχικά ακίνητο ασκηθεί δύναμη

Διαβάστε περισσότερα